Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü

Transkript

Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü
SPPS
Verileri Düzenleme ve Değiştirme
3 - Data Menüsü
Y. Doç. Dr. İbrahim Turan
Nisan 2011
Data Menüsü
1- Define Variable
1- Properties
(Değişken Özelliklerini Tanımlama)
Değişken özelliklerini tanımlamak için kullanılır.
1- Define Variable Properties (Değişken
Özelliklerini Tanımlama)
2- Copy Data Properties (Veri
Özelliklerini Kopyalama)
Değişken özelliklerini başka bir verideki değişkenlerden
veya o veride var olan değişkenlerin birinden
kopyalamak için kullanılır.
2- Copy Data Properties (Veri
Özelliklerini Kopyalama)
2- Copy Data Properties (Veri
Özelliklerini Kopyalama)
Data Menüsü
3- Define Dates: Zaman değişkeni içeren dosyalarda bu değişkeni
tanımlamak için kullanılır.
4- Define Multiple Response Sets: Çoklu seçime izin verilen test
bölümlerinde bu bölümleri bir set olarak tanımlamak için
kullanılır. Seçenekler;
Multiple dichotomy set: Her soruya verilen her geçerli cevap
için yeni bir değişken oluşturulur.
Multiple category set: Seçilen tüm geçerli cevapları bir grup
olarak alarak yeni bir değişken oluşturur.
Gruplar burada belirlendikten sonra “Analiz” bölümü altında “Multiple
Response” ile ilgili Frekans ve Çapraz Tablo analizleri yapılabilir.
Multiple Response Set
• Dichotomy set (n=12)
• Category set (n=12)
Data Menüsü
5- Identify Duplicate Cases: Tekrarlanan satırları
(örnekleri) bulmak için kullanılır.
6- Sort Cases: Verilerin sıralamasını değiştirir.
Descending : Büyükten küçüğe
Ascending : Küçükten büyüğe
7- Sort Variables: Değişken sıralamasını belli bir
kritere göre değiştirmek için kullanılır.
Descending : Z - A
Ascending : A – Z
8- Transpose (Konum Değiştir):
Bir SPSS veri dosyasında her satır bir birime ve her sütun
bir değişkene karşılık gelmektedir. Bu düzenin ters olduğu
dosyalarda, veriyi doğru formata getirmek için bu alt
menü kullanılabilir. Verilerin yer aldığı sütunların satırlara,
satırların ise sütunlara dönüşmesini sağlar.
Satır (case) haline
dönüştürelecek
değişkenler
Yeni oluşacak satırları
(case) isimlendirmede
kullanılacak değişken.
9- Restructure (Yeniden Yapılandır):
9- Restructure (Yeniden Yapılandır):
9- Restructure (Yeniden Yapılandır):
Yeni oluşturulacak
değişkenin adı
Birleştirilecek
değişkenler
9- Restructure (Yeniden Yapılandır):
9- Restructure (Yeniden Yapılandır):
9- Restructure (Yeniden Yapılandır):
Data Menüsü
10- Merge (Birleştir): Başka bir SPSS
dosyasındaki seçilen verileri aktarmak için
kullanılır.
Seçenekler:
Add Cases (Satır / Örnek Ekle):
Add Variables (Sütun / Değişken Ekle):
11- Aggregate (Toparla / Özetle):
Bir grubu özet olarak birleştirilmiş veri halinde toplar.
Gurup yapılacak değişkenler
girilir
Yukarıdaki gruplarda üzerinde
işlem yapılacak değişkenler
Fonksiyonlar (sonraki slayt)
Yeni değişken olarak ekler
Yeni bir SPSS dosyası oluşturur
Yeni değişkeni başka bir dosyaya
ekler
11- Aggregate: Fonksiyonlar
11- Aggregate: Fonksiyonlar
1) Summary Statistics:
 Mean : Aritmetik ortalama,
 Median: Ortanca
 Sum: Toplam
 Standard Deviation: Standart
Sapma
2) Specific Values (Belirli değerler):
 First: İlk
 Last: Son
 Minumum: En küçük
 Maximum: En büyük
3) Number of cases (olay sayıs):
 Weighted (Tartılı)
 Weighted Missing (Kayıp Değerler
Katılmaz)
 Unweighted (Tartısız)
 Unweighted Missing (Kayıp
Değerler Katılır)
11- Aggregate: Fonksiyonlar
4) Percentaces (Yüzdelikler):
 Percentage Above: Belli değerden büyük değerler yüzdesi
 Percentage Below: Belli değerden küçük değerler yüzdesi.
 Percentage Inside: İki değer arasındaki değerler yüzdesi.
 Percentage Outside: İki değer dışındaki değerler yüzdesi.
5) Fractions (Bölümler):
 Fraction Above : Bir değerden büyük değerlerin o grup içindeki yüzdesi
 Fraction Below: Bir değerden küçük değerlerin o grup içindeki yüzdesi
 Fraction Inside: İki değer içindeki değerlerin o grup içindeki yüzdesi
 Fraction Outside: İki değer dışındaki değerlerin o grup içindeki yüzdesi
 Belli değer “value” kutusuna, belli iki değer de Low ve High kutularına
yazılır.

Benzer belgeler