PDF indirmek icin!

Transkript

PDF indirmek icin!
Ne Yapmalý?
Avukat
Alýþveriþ
Þikayet
Hücre ziyareti
er
Tespitl
Kur
allar
Ziyaret
Posta
Para
Dilekçe
eler
www.ulmerecho.de
Katolik Cezaevi Derneði
www.gefaengnisverein.de
Tutuklu
Tavs
iy
Ínternetten bizi bu adreste
bulabilirsiniz:
Baský: 01/2010
Türkce-Almanca kelimeler:
Bu broþür, özellikle ilk defa tutukluluk hali yaþayanlarýn günlük yaþamlarýndaki problemleri çözebilmek için hazýrlanmýþtýr.
Ulmer Echo redaksiyonu bu çalýþmasýyla yaþanabilecek sorunlarý ve
çözüm yollarýný anlaþýlýr bir hale getirmiþtir.
Bazý zorluklarýn aþýlmasýnda, diðer tutuklularýn yardýmlarýnýda gözardý etmemek gerekir. Fakat, unutulmamasý gereken bir diðer þeyde her
tutuklunun tavsiyesininde her zaman doðru olmayacaðýdýr.
Kendi eþyalarýnýza sahip çýkmayý alýþkanlýk haline getirmeniz sizin
menfaatinizedir.
Seelsorge, her türlü dinden baðýmsýz olarak, tüm tutuklu ve hükümlülere yardýmcý olmak için, koþullar içerisinde sizlere yardýma hazýrdýr.
Bütün yazýlanlar, yaþanmýþ deneyimlerdir, fakat akside mümkündür.
Bu Broþür Düsseldorf Cezaevi Dergisi
ULMER ECHO
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Yayýmlayan: P. Wolfgang Sieffert OP
Destekleyen: Katolik Cezaevi Derneði Düsseldorf e.V.
Ulmenstr. 95, 40476 Düsseldorf
www.ulmerecho.de
Avukat
Mahkeme
Hakim
Savcý
Dilekçe
Depo
Dosya numarasý
Þahit
Sigara kaðýdý
Tütün
Çakmak
Kütüphane
Havalandýrma
Hücre ziyareti
Ziyaret
Para
Sýnýrdýþý
Tuvalet kaðýdý
Televizyon
Pul
Mektup zarfý
Mektup
Kaðýt
Kalem
Alýþveriþ
Paket
Paket pulu
Elbise
Pantolon
Tiþört
Íç çamaþýrý
Rechtsanwalt
Gericht
Richter
Staatsanwald
Antrag
Kammer
Aktenzeichen
Zeuge
Blättchen
Tabak
Feuerzeug
Bücherei
Freistunde
Umschluss
Besuch
Geld
Abschiebung
Toilettenpapier
Fernseher
Briefmarke
Briefumschlag
Brief
Papier
Stift
Einkauf
Paket
Paketmarke
Kleidung
Hose
T-Shirt
Unterwäsche
Gardiyan
Kahvaltý
Öðlen yemeði
Akþam yemeði
Sosyal danýþman
Borç
Íþ
Lamba
Çay
Þeker
Kahve
Süt
Sabun
Diþ fýrçasý
Diþ macunu
Banyo
Terlik
Havlu
Çorap
Cezaevi Müdürü
Gazete
Nakil
Berber
Ízin
Kilise
Teþekkür ederim
Lütfen
Nerede bulurum..?
Sizde var mý..?
Ne zaman..?
Saat kaç..?
es?
Beamte
Frühstück
Mittagessen
Abendbrot
Sozialarbeiter
Schulden
Arbeit
Ampel
Tee
Zucker
Kaffee
Milch
Seife
Zahnbürste
Zahnpaste
Dusche
Pantoffel
Handtücher
Socken
Anstaltsleiter
Zeitung
Verlegung
Frisör
Genehmigung
Kirche
Danke
Bitte
Wo finde ich.?
Haben Sie..?
Wann ist..?
Wie spät ist
22
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
Ýliþki sorunlarý?
Ailevi sorunlar?
... bizimle konuþabilirsiniz!
Katolik kilisesi evlilik - aile ve
yaþam danýþma kurulu sizlere
Düsseldorf cezaevinde psikolojik
yardým hizmeti sunuyor.
Katolik kilisesi
evlilik - aile ve yaþam sorunlarý
Klosterstraße 86 - 40211 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 179 337–0, Fax: 02 11 / 179 337–29
E-Mail: [email protected]
Dilekçeler Katolik kilisesi sosyal danýþmanýna
Düsseldorf Cezaevi Proteston Kilisesi Danýþma Kurumu
Evlilik - Aile ve Yaþam Danýþmaný
Cezaevi herkes için ruhsal bir sorundur. Ailesel iliþkilerinizde
sorunlarýnýz olabilir. Ailevi sorunlarýnýzýn çözümünde yardýmcý
olabilmemiz için, eþinizle birlikte veya yalnýz bize baþvurabilirsiniz.
Danýþman: Bayan Singer-Rothöft
Evlilik - Aile ve Yaþam Danýþmaný
Kontaða geçmek için dilekçelerinizi
Evangelische Seelsorge’ya yazabilirsiniz.
Pastor Steinhard veya Pfarrer Grimm
veya Telefon: 0211/9486-228/226
ÝÇÝNDEKÝLER
1. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Aile yakýnlarýnýn bilgilendirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Cezaevi kimliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. Hücre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. Giyim eþyalarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6. Günlük ve haftalýk yaþam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7. Mektup malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8. Dilekçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
9. Alýþveriþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10. Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
11. Posta iþlemleri, kontrolü ve telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
12. Paketler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
13. Tutukluluk durumunda hakim izinleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
14. Ziyaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
15. Avukata nasýl ulaþýlýr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
16. Hukuk danýþmaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
17. Doktor kontrolü ve saðlýk sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
18. Çalýþma þartlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
19. Sosyal danýþman ve psikolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
20. Protestan ve Katolik sosyal danýþmaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
21. Cezaevinde baþvurulacak kiþiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
22. Sosyal danýþmanlarýn hazýrladýðý gruplar ve aktiviteler . . . . 15
23. Kütüphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
24. Temizlik malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
25. Havlu, bulaþýkbezi ve çamaþýr deðiþimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
26. Elektrikli aletler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
27. Müzik aletleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
28. El iþleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
29. Depodaki özel eþyalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
30. Gazete ve dergilerin aboneliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
31. Mahkemede giyilecek elbiselerin hazýrlanmasý . . . . . . . . . . . . 18
32. Özel eþyalarýn güvenlik altýna alýnmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
33. Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
34. Tahliye olacaklara yardým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
35. Cezaevi Danýþma Kurulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
36. Ombudsmann (Mahkum- arabuluculuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
37. Cezaevi Tutuklu ve Hükümlü Temsilciliði (GMV) . . . . . . . . . . . 19
4
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
1. Adres
Cezaevinde kaldýðýnýz sürece kullanacaðýnýz adres:
Ulmenstraße 95, 40476 Düsseldorf
Cezaevi telefonsantralý: 0211 / 94 86-0
2. Aile Yakýnlarýnýn Bilgilendirilmesi
Yakalandýðýnýz esnada ailenize ve yakýnlarýnýza haber veremediyseniz bir dilekçe ile sosyal danýþmana baþvurabilirsiniz.
3. Cezaevi Kimliði
Her tutuklunun bir Cezaevi Kimliði vardýr, rengi beyaz olanlar tutuklular,
mavi olanlar ise hükümlüler içindir. Cezaevi kimliðine deðiþik durumlarda ihtiyaç du- yacaksýnýz. (Örneðin, alýþveriþ, depo, doktor) Bu yüzden
lütfen kimliðinizi sürekli yanýnýzda bulundurun. Ayný þekilde spor
yapma hakkýna ve çalýþma iznine sahip olduðunuzda da sporkartý ve
çalýþma kartýnýzýda sürekli yanýnýzda bulundurun.
4. Hücre
Tutuklularýn tek kiþilik hücreye geçme talepleri, cezaevi koþullarý
müsade ettiði koþullarda, bölüm gardiyaný tarafýndan saðlanacaktýr.
Tek kiþilik hücrede kalmak isteyenlerde, intihar etme tehlikesi olmamasý önkoþul olarak dikkate alýnacaktýr. Ýntihar etme tehlikesi olanlar,
kapýlarýndaki kýrmýzý harflerle belirtilmiþtir.
Ýntihar etme tehlikesi
olanlarýn bu durumlarý, sadece psikolog tarafýndan kaldýrýlabilir. Bu
durumla ilgili olarak, bir dilekçe ile psikoloða görüþme talebinde bulunabilir.
5. Giyim Eþyalarý
Dýþarýda elbiselerin düzenli yýkanmasý koþuluyla, tutuklular kendi özel
elbiselerini giyebilirler.
Bu koþula sahip olmayanlarýn, cezaevi tarafýndan elbise ihtiyaçlarý
karþýlanacaktýr. Tutuklunun kendi özel isteðiylede, sadece cezaevi
elbisesi giyme imkaný vardýr. Ayný anda özel elbise ve cezaevi elbisesi giyimi yasaktýr. Bu kuraldan palto hariç tutulmuþtur.
Eðer tutuklu sadece bir çift spor ayakkabýsýna sahipse, bu ayakkabýyý
temizlik koþullarý nedeniyle spor esnasýnda kullanmasý yasaktýr.
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
Katholischer
Gefängnisverein
Düsseldorf e.V.
Kadýn Grubu
14 günde bir Çarþamba günleri saat 18.00’den itibaren, düzenli olarak
tutuklu eþleri, hayat arkadaþlarý, tutuklu anneleri „Beratungsstelle
Gefangenenfürsorge Düsseldorf“ çatýsý altýnda iki görevli eþliðinde
Katolik Cezaevi Derneðinde toplanýyorlar. Kadýn Toplantý Grubu sizlere karþýlýkla deney ve tecrübelerin aktarýlmasý, uzmanlar eþliðinde
danýþma, tutuklu yakýnlarýnýn sorunlarý, ekonomik sorunlar vb. konularda çözüm yollarý göstermek için bu hizmeti sunmaktadýr.
Çocuklar beraber getirilebilir.
Bilgi ve randevu için Kadýn Grubu:
Marita Budschun
0211 / 20 82 48 (saat 18.00’den itibaren)
ve Gisela Ruwwe
0211 / 94 86 231
E-Mail: gefaengnisverein@ gmx. de
Danýþma Kurumu ve Ev Yardýmý
Evangelischen Gefangenenfürsorgeverein Düsseldorf eþliðinde sohbet, ve „Beratungsstelle Gefangenenfürsorge Düsseldorf“ yardýmýyla
tahliye olanlar için geçici ev yardýmý.
Beratungsstelle Gefangenenfürsorge Düsseldorf
Kaiserswerther Straße 286
40474 Düsseldorf
02 11 / 44 42 00
internet: www.gefangenenfuersorge.de
21
20
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
Katholischer
Gefängnisverein
Düsseldorf e.V.
Katolik Cezaevi Derneði Çalýþanlarý:
Klaus Heidkamp
- Seelsorge (papaz)
Anne-Marie Klopp
- Kriminolog / Seelsorge
Gisela Ruwwe
- Sosyalpedagog
Pfarrer Reiner Spiegel
- Cezaevi Papazý
Pater Wolfgang Sieffert OP
- Seelsorge (papaz)
Konular
- Tutuklularla konuþma
- Tutuklu yakýnlarýyla dayanýþma ve yardým
- Gönüllü yardýmcýlarýn eðitimi ve arabuluculuk
- Tutuklularla grup çalýþmasý (Kültür üzerine)
- Uzmanlarla kontak (örneðin, evlilik, aile, borç, baðýmlýlýk ve aids)
- Tahliye hazýrlýðý
- Ýþ ve ev bulmada yardým
- Resmi kuruluþlarla iliþkide yardým
- Kadýn grubu
Tutuklulara Gönüllü Yardýmcý Hizmeti
Katolik Cezaevi Derneði tutuklularýn gönüllü yardýmcýlara ulaþabilmesi için arabuluculuk eder. Dýþarýdan gelen gönüllü yardýmcýlarýmýz tutuklularla baþbaþa görüþürler. Düzenli iletiþim normal ziyaretlerden baðýmsýz olarak gerçekleþir.
Bilgi almak için dilekçeyle Bay Klaus Heidkamp’a baþvurabilirsiniz.
Ayrýca diðer çalýþanlarýmýz ve Katolik Cezaevi Derneði çalýþanlarý
sizlere yardýmcý olabilirler.
Internet www.gefaegnisverein.de
e-mail: gefaengnisverein@ gmx. de
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
5
6. Günlük ve Haftalýk Yaþam
Günlük ve haftalýk yaþamýnýz, bir iþe sahip olup olmadýðýnýza göre
belirlenecektir. Hafta arasý sabah 06.00'ya doðru kalvaltý daðýtýmý
sýrasýnda uyandýrýlacaksýnýz. Saat 07.00'de iþçilerin kapýlarý açýlacak ve iþyerlerine gitmeleri saðlanacaktýr.
Diðer tutuklular için günlük olarak havalandýrma saatleri ve ortak kullaným alanlarý (Freizeitraum) öðleden önce veya öðleden sonra olmak
üzere deðiþik þekillerde gerçekleþecektir.
Maalesef çalýþma hakkýna sahip olmayanlar, sadece haftada iki defa
duþ alma hakkýna sahiptirler.
Duþ saatleri her bölüme göre deðiþebilir. Duþtan sonra, havlu ve iç
çamaþýrlarýnýzý görevliden deðiþtirebilirsiniz.
Hafta arasý saat 18.30'dan 20.30'a kadar hücre ziyaretlerini gerçekleþtirebilirsiniz. Hücre ziyareti demek, tutuklu bir arkadaþýnýzý kendi
hücresinde ziyaret etmeniz demektir.
Organizasyon nedeniyle, hücre ziyaretleri sadece kaldýðýnýz bölümde
mümkündür.Çalýþan tutuklular, günlük duþ alma hakkýna sahiptirler.
Hafta sonlarý ve tatil günlerinde kahvaltý daðýtýmý saat 08.00'de dir.
Akþam yemeði ve hücrelerin kapanýþý saat 15.00'de dir.
Hafta sonlarý ve tatil günlerinde hücre ziyaretleri yoktur.
7. Mektup Malzemeleri
Sabah kahvaltýsýnda vereceðiniz bir dilekçe ile ihtiyacýnýz olan, mektup kaðýdý, mektup zarfý, mektup pulu, dilekçe formulasý ve tutuklular
için gerekli olan mavi zarflarý alabilirsiniz.
Eðer hesabýnýzda paranýz yoksa, ayda 5 mektup pulu alma hakkýnýz
vardýr.
Ýhtiyaç halinde, yeni gelenler, bölüm gardiyanýndan tükenmez kalem
talep edebilirler.
8. Dilekçe
Sorunlarýnýz için, bir dilekçeyle ilgili kiþilere baþvurabilirsiniz.
Dilekçenin okunaklý olmasýna dikkat ediniz. Dilekçeler, sabah kahvaltýsýnda bölüm gardiyaný tarafýndan toplanacaktýr.
Dilekçelerinizde, ad-soyad, hücre numarasý ve kayýt numarasýný yazmayý unutma yýn.
6
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
9. Alýþveriþ
Her tutuklu ve hükümlünün ayda iki defa alýþveriþ yapma hakký vardýr.
Alýþveriþ günleri, bölümlerdeki panolarda ilan edilmiþ ya da Ulmer
Echo'nun aktüel sayýsýnda bulunabilir.
21 yaþýnýn altýndaki tutuklular ayda 170 €, 21 yaþýnýn üstündekiler
210 €'luk alýþveriþ yapabilirler.
Hükümlüler, sadece Hausgeld'den alýþveriþ yapabilirler. Hausgeld,
çalýþanlarýn aldýðý aylýklarýn bir bölümüne verilen addýr.
Eðer hükümlü yeterli iþ bulunmadýðý için çalýþamýyorsa ya da kendinden kaynaklanmayan bir nedenle çalýþamýyorsa, ilk ayda 62.58 € bunu
takiben diðer aylarda, aylýk 41.72 €'luk kendi parasýndan alýþveriþ
yapabilir. Hükümlüler her ay alýþveriþ için, yeni bir dilekçeyle baþvurmak zorundadýrlar.
Bir hükümlü kendinden kaynaklanmayan nedenlerle çalýþamýyor ve
kendi parasýda yoksa, harçlýk (Taschengeld) için bir dilekçeyle baþvurabilir. Harçlýk, günlük 1.75 € olarak hesaplanýr ve bir önceki ayýn hesabýyla birlikte ödenir.
Tutuklu ve hükümlüler her alýþveriþde güvenlik nedeniyle yalnýzca bir
çakmak satýn alabilirler.
10. Para
Tutuklandýðýnýzda üzerinizde bulunan para, eðer mahkeme tarafýndan
el konulmamýþ ise, cezaevindeki hesabýnýza yatýrýlacaktýr.
Tutuklular paralarýný, kurallar içerisinde kullanabilirler.
Tutuklandýðýnýzda üzerinizde yabancý para bulunuyorsa, bu para özel
eþyalarýnýzla birlikte depoda güvenlik altýnda tutulur. Eðer, bu parayý
kullanmak isterseniz, hakiminizden alacaðýnýz izinle birlikte, paranýzý
€'ya çevirebilirsiniz.
Eðer dýþarýdan hesabýnýza para yatýrýlacaksa, alýþveriþ gününden
en az 2 gün önce hesabýnýza yatýrýlmasý gerekir.
Para yatýrýlacak adres ve hesap numarasý:
JVA Düsseldorf
Postbank Köln
Ulmenstr. 95
Kto. Nr. 106 92 - 508
40476 Düsseldorf
BLZ 370 100 50
(IBAN-No.: DE 98370100500010692508; BIC: PBNKDEFF)
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
19
37. Cezaevi Tutuklu ve Hükümlü Temsilciliði (GMV)
Her bölümde tutuklu ve hükümlü temsilcisi vardýr. Temsilcilerin hücrelerinin kapýlarýnda temsilci olduklarý yazýlýdýr. Temsilciler tutuklu ve
hükümlüleri, cezaevi yönetimi nezdinde temsil ederler. Her hangi bir
sorununuz veya probleminiz varsa, temsilcilere baþvurabilirsiniz.
Karþýlaþtýðýnýz sorun ve problemlerde cezaevindeki durumuda göz
önüne almanýz gerekir, buradaki durumu dýþarýyla karþýlaþtýrmamanýzda fayda vardýr.
Eðer temsilciler nezdinde çözemeyeceðiniz sorunlarýnýz varsa, bölüm
gardiya-nýnýza veya Kat müdürüne de baþvurabilirsiniz. Bir sürü sorun
ve problemler karþýlýklý konuþarak ortadan kaldýrýlabilir.
18
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
34. Tahliye Edileceklere Yardým
Cezaevinden tahliye edileceklere yardým etmekle ilgili olarak, sosyal
danýþmanlar görevlidir. Bununla ilgili olarak sayfa 20 ve 21'deki katolik
cezaevi derneðinin ilanlarýna bakabilirsiniz.
35. Cezaevi Danýþma kurulu
Cezaevi danýþma kurulu, cezaevinde tutuklularýn yanýnda kamuoyunu
temsil eder. Her tutuklu ve hükümlü isteklerini, dileklerini, þikayetlerini
ister sözlü olarak, ister yazýlý olarak cezaevi danýþma kuruluna bildirebilirler. Dilekçelerinizi kapalý zarf içinde, merkezde (spiegel) bulunan
cezaevi danýþma kuruluna ait posta kutusuna atabilirsiniz.
Cezaevi danýþma kurulu üyeleri:
Jürgen Gocht
Baþkan
Heinz-Werner Schnittker
Baþkan yardýmcýsý
Dr. Stefan Bajohr
Volkard Brune
Maria Ewers
Ulf Rüdiger Hohenhaus
Johannes Horn
Olaf Lehne (Mitglied des Landtags)
Claudia Nell-Paul (Mitglied des Landtags)
Prof. Dr. Heiko Schneitler
Ioannis Vatalis
36. Ombudsman
(Mahkum / tutuklularin Adalet mercilerin arasinda arabuluculuk
yapan kisi)
Kuzey Ren Vestfalya eyaletimizin Adalet Bakanligina bagli olarak bir
arabulucu görev yapmaktadir Kendinize yapilan bir haksizligi sartsiz olarak kendisine de dogrudan sikayet edebilirsiniz. (Mektubunuz ceza evi
yönetimi tarafindan acilmadan kendisine iletilir)
Adresi:Ombudsman Rolf Söhnchen
Eiland 2
42103 Wuppertal
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
7
Para gönderimlerinde, alýcýnýn adý-soyadý ve doðum tarihi belirtilmelidir.
Dýþarýdan banka ile gönderilen paranýn hesabýnýza geçme süresi
yaklaþýk 8 ila 12 gün arasýndadýr.
Ayný zamanda cezaevi kasasýnada ziyaret saatlerinde doðrudan hesabýnýza para yatýrýlabilir. Hesabýnýza yatýrýlan her paranýn karþýlýðý
olarak, size bir makbuz ve-rilecektir.
Kiþisel ihtiyacýnýz için kullanacaðýnýz paralarýn (Alýþveriþ, TV-Radyo
alýmý ve bunlarýn mühürlenmesi) cezaevi kasasýna direk yatýrýlmasý
ancak ziyaret saatlerinde görevli memurun kontrolünde gerçekleþir.
Eðer bu ödemeler, alýþveriþ gününden 2 gün önce gerçekleþirse, alýþveriþ için para hesabýnýza geçirilir. Diðer amaçlarla (para cezasýnýn
ödenmesi gibi) yapýlan ödemeler, cezaevi kasasýnýn çalýþma saatlerinde gerçekleþtirilebilir. Hükümlüler için, dýþarýdan para yatýrmak
yeterli olmayabilir. Çünkü, sadece Hausgeld olarak adlandýrýlan paradan alýþveriþ yapabilecekleri için, yatýrýlan parayý TV-Radyo vs. gibi
aletlerin alýmý dýþýnda kullanamayacaklardýr. Hükümlülerin çalýþtýklarý süre içerisinde, aylýklarýnýn bir bölümü "Überbrückungsgeld" olarak kesilecektir. Bu parayý cezaevinde kullanamadýklarý gibi, kiþinin
borçlarýnýn karþýlýðý olarakda haciz edilemez. Bu paranýn miktarý
(Überbrückungsgeld) cezaevi tarafýndan belirlenecektir. Tahliyenizle
birlikte bu para size geri ödenecektir. Cezaevi kasasýnýn çalýþma saatleri:
Bar-Para ödeme sadece Ziyaretkontrolünde !
Salý, Perþembe, Cuma: 09.00 - 15.00 saatleri arasý
Çarþamba: 11.00 - 16.00 saatleri arasý
Pazartesi günleri kapalýdýr.
11. Posta Ýþlemleri, Kontrolü ve Telefon
Sýnýrsýz olarak, mektup gönderebilir ve alabilirsiniz. Tutuklularýn mektuplarý mahkemenin kontrolünden geçer.
Cezaevinde kayýtlý olan avukatýnýzýn mektuplarý bu kontrolün dýþýnda tutulur. Avukat mektuplarýnýza "Verteidigerpost" yazdýktan sonra,
kapatarak gönderebilirsiniz. Ayrýca, mahkemelere, milletvekillerine, araþtýrma-soruþturma komisyonuna, her hangi bir cezaevi danýþma kurulu üyesine, tecilli cezalardaki yardýmcý görevliye ve Avrupa insan haklarý komisyonuna yazýlan mektuplarda kontrol edilmez.
8
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
Bir tutuklunun mektubunu göndermesi þöyledir: Alýcý, gönderici bilgilerini yazdýktan ve pulu yapýþtýrdýktan sonra, tutuklu yazdýðý mektubu
zarfý kapatmadan, mavi büyük zarfa koyarak, mavi zarfý kapattýktan
sonra sabah kahvaltýsýnda görevli memura verir. Mavi zarfa, adýnýzý,
soyadýnýzý, doðum tarihinizi, mahkeme dosya numarasýný, mahkemenizi, günün tarihini ve mektup sayýsýný yazmanýz gerekmektedir.
Enson olarak mavi zarfýn arkasýna alýcýnýn adýný ve adresini yazýnýz.
Hükümlüler kendi mektuplarýný, büyük mavi zarfa koymadan açýk olarak gönderebilirler. Sýnýrdýþý edilecek hükümlüler içinde bu geçerlidir.
Mektuplar Pazartesi – Cuma günleri arasý sabah kahvaltýsýnda görevli memura verilir.
Hükümlüler yazýlý olarak halledemeyecekleri önemli iþlerini çözüme
kavuþturmak için telefon edebilirler.Tutuklularýn telefon edebilmeleri
için, hakimlerinden yazýlý izin almalarý gereklidir.
Telefon görüþmeleri için, görevli memura baþvurulabilir.
12. Paketler
Bütün tutuklu ve hükümlülerin paskalya (ostern), noel (Weihnachten)
ve kendi belirleyecekleri her hangi bir tarihte paket alma haklarý vardýr. Paket pulu için bir dilekçe ile baþvurulur ve size verilen paket pulu
dýþarýya verilir ve bu paket pulu gönderilecek paketin üzerine yapýþtýrýlýr.
Giyim eþyalarý için, paket puluna ihtiyaç yoktur ve sýnýrsýz olarak
giyim eþyasý kabul edilir.
Hristiyan dininden olmayan tutuklu ve hükümlüler paskalya ve noel
yerine kendi inançlarýna ait olan bayram günlerinde paket pullarýný
alabilirler. Bunun için dilek-çe vermeleri yeterlidir.
13. Tutukluluk Durumunda Hakim Ýzinleri
Tutuklularýn çalýþabilmesi, grup faaliyetlerine katýlabilmesi, dil kursu ve
spor faaliyetleri için hakimin izni gerekir.
Ayný kural, çesitli eþyalara (müzik aleti, daktilo ve el iþi eþyalarý gibi)
sahip olabilmesi içinde geçerlidir.
Bu izni alabilmek için, mahkemeye bir dilekçe ile baþvurmak gerekir.
Tutuklu böyle bir izin için hakime dilekçe yazmadan önce, sorumlu kat
müdüründen izinler hakkýnda dosyasýna bir defa bakýlmasýný isteme-
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
17
28. El Ýþleri
Tutuklular hücrelerinde el iþleri yapmak istiyorlarsa (resim vb.) hakim
iznine ihti- yaçlarý vardýr. Kullanacaklarý malzemeleri alabilmeleri içinde hem hakimden hem de kat müdüründen izin almalarý gerekir.
29. Depoda Bulunan Eþyalarýn Geri Alýnmasý
Giyim eþyalarý, depoya yazýlacak bir dilekçeyle depodan alýnabilir.
Diðer eþyalarýnýzý alabilmeniz için, güvenlik müfettiþine bir dilekçeyle
baþvurmanýz gerekir. Tutuklularýn özel eþyalarýný dýþarýya verebilmeleri için hakim iznine ihtiyaçlarý vardýr.
30. Gazete ve Dergi Aboneliði
Gazete ve dergilere direk yayýn evinden abone olmak gerekir. Baþka bir
cezaevine nakil halinde her kiþi adres deðiþikliðini kendi yayýn evine bildirmek zorundadýr. Bazý gazete ve dergiler kütüphaneden de alýnabilir. Bunun için kütüphaneye sorunuz.
31. Mahkemede Giyilecek Eþyalarýn Hazýrlanmasý
Mahkemede giyeceðiniz uygun elbiseniz yoksa, mahkemenizden bir
kaç gün önce depodan eþyalarýnýzý alabilir veya depoda yýkanýp ütülenmesini talep edebilirsiniz.
32. Özel Eþyalarýn Güvenlik Altýna Alýnmasý
Beklenmedik bir anda tutuklandýnýz ve özel eþyalarýnýzý yanýnýza
alamadýysanýz, bunlarýn güvenlik altýna alýnabilmesi için, sosyal
danýþmana bir dilekçeyle baþvurabilirsiniz.
33. Berber
Cezaevine ücretsiz olarak saç kesimi yapan bir berber düzenli olarak
gelmektedir. Berberin geliþ tarihleri her bölümde panolara asýlmaktadýr.
Berbere gidebilmek için bir dilekçe yazmanýz gereklidir.
16
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
saatinde kapýnýzýn önüne býrakmak zorundasiniz. Özel isteklerinizi
kitaplarýn kayýtlý olduðu katologdaki formlara yazarak, kütüphaneye
ilettiginiz takdirde yeni medyalari ayni gün size görevliler vasitasiyla
gelecektir.
24. Temizlik Malzemeleri
Temizlik malzemelerini ücretsiz olarak, bölüm görevlisinden alabilirsiniz.
Parasý olmayanlar ayrýca, sabun, þampuan vs. vb. malzemeleride
görevliden alabilirler. Týrnak makasý ihtiyacýnýzý, cezaevi kimliðiniz
karþýlýðýnda bölüm gardiyanýnýzdan ya da kat müdüründen temin
edebilirsiniz.
25.Havlu,BulaþýkBezi ve Çamaþýr Deðiþimi
Havlu ve cezaevi çamaþýrlarýný duþtan sonra, depo görevlisinden veya
bölüm görevlisinden deðiþtirebilirsiniz. Bulaþýk bezleri haftada iki kez
olmak üzere, bölüm görevlisi tarafýndan deðiþtirilir. Ýþ elbiselerinizi,
depodan hafta arasý 12.45 - 13.15 saatleri arasýnda deðiþtirebilirsiniz.
26. Elektrikli Aletler
Televizyon, radyo ve diðer sabit kolonlu teyp, CD ve DVD çalarlar dýþarýdan getirilebilir. Radyo alýcýlarý sadece orta ve FM dalgalý olmalýdýr. Güvenlik nedeniyle bu aletler uzman bir firma tarafýndan kontrol
edilir. Kontrol ücreti olarak alet baþýna 15 € olarak aletlerin cezaevine
teslimi esnasýnda peþin alýnýr. Bu aletler ayrýca, cezaevinin elektrikli
aletler satýþ dükkanýndan da temin edilebilir. Buradan alis-veris yapabilmek icin yeterince paraya ihticaniz var. Hafta ici TV Shop icin özel
brosürlerden siparisinizi verebilir. Cuma günü ise siparisleriniz size getirilecektir.
Satýn alýnacak elektrikli aletler için bir dilekçe ile Bay Pick'e baþvurabilirsiniz. Aletler en kýsa zamanda temin edilecektir.
27. Müzik Aletleri
Tutuklu ve hükümlüler her hangi bir müzik aletini hücrelerinde bulundurabilme leri için (Gitar ve mýzýka) bir dilekçeyle kat müdürüne baþvurmalýdýrlar. Gitar tellerinin plastik olmasý gerekmektedir. Tutuklular (UGefangene) için hakim izni gereklidir.
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
9
lidir. Bazý durumlarda cezaevi yönetimi, hakim iznine raðmen yasak
koyabilir. Böyle bir durumda tutuklu spora ve gruplara katýlamaz.
Çünkü, bütün spor gruplarý için uzun bir bekleme listesi vardýr. Çalýþma imkaný sadece çok az sayýdaki tutuklular için mevcuttur.
14. Ziyaret
Bir tutuklunun ziyaretçisi her ziyaret günü için hakimden ziyaret izni
almalýdýr. Bazý durumlarda hakim devamlý ayný ziyaretçilerin gelmesi
halinde sürekli ziyaret izin belgesi verebilir. Hükümlülerin ziyaretçileri
için ayrýca bir izin belgesi istenmez. Hükümlüler için ziyaretler büyük
ziyaretçi salonunda olur. Lütfen ziyaretçi-lerinizi yanýnýza gelirken
geçerli bir kimlik belgesi (nüfuz cüzdaný ve ehliyet kabul edilmiyor,
sadece pasaport kabul ediliyor) ile gelmeleri için uyarýnýz.
Ziyaretçilerinizin, ziyaretten yarým saat önce gelmesine lütfen özen
gösteriniz.
Cezaevi ziyaret saatleri:
Salý
Çarþamba
Perþembe
Cuma
Belirtilen saatler ilk ve son
09.00 - 16.30 saatleri arasý
11.00 - 19.30 saatleri arasý
09.00 - 16.30 saatleri arasý
09.00 - 16.30 saatleri arasý
ziyaretlerin baþlangýç saatleridir.
Avukatlar için ziyaret saatleri:
Salý
08.30 - 16.30 saatleri arasý
Çarþamba
12.00 - 19.00 saatleri arasý
Perþembe
08.30 - 16.00 saatleri arasý
Cuma
08.30 - 16.00 saatleri arasý
Tutuklu ve Hükümlülerin yakýnlarý, tanýdýklarý ziyaretten önce telefonla veya ziyaret saatlerinde ziyaret randevusu almalýdýr. Telefon ile:
0211 / 94 86 319
10
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
Kanunen tüm tutuklu ve hükümlülerin, eðer hakim tarafýndan bir
takým ayrýcalýk-lar verilmemiþse, ayda 60 dakikalýk ziyaret hakký
vardýr. Bu hak Ulmer Höhe'de her 14 günde 45 dakikalýk ziyaret
olmak üzere düzenlenmiþtir. Eðer ziyaret bölümünde yer ve personel sorunu çözülmüþ ise, ziyaret süresi o anda ki görevli memurlarýn toleransý ile uzayabilir fakat bu zorunlu deðildir.
Uzakdan gelen ziyaretçilerin görüþme süresi 60 dakikaya kadar
uzatýlabilir. Bunun için en iyi çözüm yolu hakimden yazýlý izin
almaktýr, böyle bir durumda yazýlý belgeyi memura göstermek
yeterlidir.
Ziyaretçilerin getireceði giyim eþyasý ve pul dýþýndaki her türlü
eþya için cezaevi idaresinin izni gerekmektedir. Tutuklular için, ayrýca hakim izni gerekir. Ziyaretçiler, görüþme yerinde bulunan otomatlardan 20 € (bozuk para ile 0.50 € ve 1 €) tütün, çikolata ve içecek alabilirler.
Tercümana mý ihtiyacýnýz var?
Cezaevinde bulunan tutuklularin ziyaretleri esnasinda sadece
Almanca konusabilirsiniz. Ziyaretcilerinizle Almanca degil de kendi
dilinizde görüsmek istediginiz takdirde mahkemeden özel olarak
tayin edilen bir yeminli tercüman vasitasiyla görüsmelerinizi gerceklestirebilirsiniz. Bu durum söz konusu ise lütfen mahkeme ile irtibata gecip, tercümanin kimii tarafindan davet edilecegini ve ödemesinin kimin tarafindan üstlenecegini kesinlestiriniz.
ULMER ECHO 2010
Pfarrer Spiegel
Bay Eßer
Bayan Ruwwe
Bayan Klopp
Bay Heidkamp
Bay Konzak
Tutuklu: Ne Yapmalý?
15
- Sosyal seminer
- Kilise korosu
- Sosyal seminer
- Düsseldorf AIDS - Grubu
- polonca,sýrpça, litvanca, rusça dini yar
-.dým
- Anonim Alkolikler
- Alkol baðýmlýlarý danýþma grubu
- Þans oyunlarý baðýmlýlarý (Bayan
Arenz ve
-. Bay Nebel ile birlikte)
- Borçlarýn yapýlandýrýlmasý, Tahliye
olaca
- klar için proje, Ailegünü
- Tutuklu eþlerine yardým grubu
- Türk, Ýspanyol, Yunan, Ýtalyan grubu
için
- dilekçe ve Haham için dilekçe
- Tahliye olanlar için iþ ve ev yardýmý
- Aile yakýnlarýyla görüþme
- Borçlarýn yapýlandýrýlmasý
- Fransýzca konuþan tutuklular ile görü
þme
- Kontak grubu
- Gönüllü danýþmanlarla kontak
- Aile günü, Tahliye olacaklar için proje
- Haftvermeidung, Tahliye olacaklar için
proje
- Futbol, Voleybol, Halter, Koþu vs. vb.
Istisnai durum:
Mahkeme tarafindan ziyaretiniz ile ilgili size yazili olarak istediginiz
dilde görüsmenize izin verildigi ve sesli denetiminizin (akustische
Überwachung) kaldirildigi takdirde tercümana gerek kalmiyacaktir.
Spor memuru
15. Avukata Nasýl Ulaþýlýr?
Bir tutuklu üç aydan fazla cezaevinde ise ve yüksek bir ceza alma
olasýlýðý varsa, mahkeme tarafýndan bir avukat tahsis edilir ve
size gönderilir. Bu kanun sadece kendi parasý ile avukat tutamayanlar için geçerlidir. Eðer davanýzýn olduðu þehirde tanýdýðýnýz
bir avukat yoksa, kat müdüründen veya sosyal danýþmandan bir
avukatlar listesi isteyebilir ve seçtiðiniz bir avukata yazýlý olarak
23. Kütüphane
Kütüphaneden, kitabýn yanýnda, CD, müzik Kaseti ve DVD’ler satranç
ve tavla oyunlari da alýnabilir. Bunlarý alabilmeniz için, kütüphaneye
bir dilekçe ile baþvurarak katoloðu isteyebilirsiniz. Her hafta 5 adet
kitap veya medya vb. alabilirsiniz. Bunlarýn deðiþimi her bölüme göre,
özel günlerde belirtilmiþtir. Deðiþim günlerinde kitap ve Cd’leri kahvaltý
14
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
Komm-pass (Externe Drogenberatung) . . . . Bay Hombach
Meslek eðitimi informasyonu . . . . . . . . . . . . . Bayan Ridder
Yabancýlar danýþmaný . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Rukaj
Sosyal faliyetler kordinatörü . . . . . . . . . . . . . Bay Schlebusch
Spor kordinatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay R. Schwarz
(Seelsorge)
Katolik (röm.-kath.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfarrer Spiegel
Pater Wolfgang
Bayan Klopp
Bay Heidkamp
Protestan (evangelisch) . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Steinhard
Pfarrer Grimm
Tutuklu bakýmý Düsseldorf (Gefangenenfürsorge Düsseldorf):
Evangelischer Gefangenen-Fürsorge-Verein Bay Konzak,
Katolik Cezaevi Derneði (Katholischer Gefängnisverein) . . . . . . . . . . . . . Bayan Ruwwe
Bayan Lindner
22. Sosyal Danýþmanlarýn Hazýrladýðý Gruplar veAktiviteler
Tutuklularýn cezaevinde oluþturulan sosyal gruplara katýlabilmeleri için,
hakimden izin almalarý gerekmektedir. (Kiliseye ve dini ibadetlerin yerine getirilebilmesi için oluþturulan gruplara hakim iznine gerek yoktur.)
Elinizde hakim izni olsa bile, bazý durumlarda bu hemen gruplara
katýlmanýz anlamýna gelmez. Spor gruplarý genelde doludur, bu yüzden
adýnýz bekleme listesine yazýlýr. Bu gibi durumlarda sabýrlý olmanýz
gerekir. Dilekçelerinizi katýlmak istediðiniz gruplara göre aþaðýda isimleri belirtilen kiþilere gönderiniz.
Baþ öðretmen(OL) Biermann - Ýngilizce Bilgisayar kursu
-.Yabancýlar için Almanca
Bayan Ridder
- Eðitim danýþmanlýðý, Meslek eðitimi,
- cezaevinde yeni meslek öðrenme ve
eðiti
- me devam
- Ýþ bulma kurumuyla irtibat
Pater Wolfgang
- Rock müzik grubu
- Cezaevi dergisi ULMER ECHO
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
11
ulaþabilirsiniz. Ayný durum tercümanlar içinde geçerlidir.
16. Hukuk Danýþmaný
Çarþamba günü 09.00 - 12.00 saatleri arasý cezaevinde mahkemenin
tayin ettiði bir hukuk danýþmaný görev yapmaktadýr. Görüþmek için bir
dilekçeyle baþvurulur. Hukuk danýþmanýnýn sorumluluk alanýna, tutukluluk halinin devamýna itiraz, danýþmanlýk ve diðer hukuki çözümler
girer. Hukuk danýþmanýnýn bir görevi de mahkemeye ve diðer resmi
kuruluþlara yazýlacak dilekçe veya mektuplara yardýmcý olmaktýr.
17. Doktor Kontrolü ve Saðlýk Sorunlarý
B-bölümünün ön tarafýnda saðlýk bölümü bulunmaktadýr. Burada tutukluluðunuzun ilk haftasý içerisinde giriþ saðlýk kontrolü yapýlýr. Eðer
rahatsýzlýðýnýz gerektiriyorsa saðlýk bölümüne gidebilirsiniz.
Saðlýk bölümü çalýþma saatleri:
Pazartesi - Cuma
6.30 - 8.30 ve 12.30 - 14.30 Saat arasý
Hafta sonlarý ve tatil günleri 8.00 - 9.30 ve 12.00 - 15.00 Saat arasý
(sadece acil durumlarda)
Doktorla
görüþmek için, birgün önce bölüm gardiyanýna baþvurularak, doktor
randevu defterine kayýt olmak gerekir.
Diþ doktoru
içinde bölüm gardiyanýna baþvurarak kendinizi kayýt ettirebilirsiniz. Diþ
doktoru görüþme günleri Salý ve Perþembe günleridir. Diþ doktoru dýþarýdan geldiði için, bekleme süresi uzun olabilir. Bu nedenle, lütfen
anlayýþ gösterin. Eðer bir göz doktoruna ihtiyacýnýz varsa, bunu saðlýk bölümündeki memurlara bildiriniz. Uzman bir doktora sevk edilmeniz (örneðin, kulak-burun-boðaz, veya asabiye gibi) gerekiyorsa bu
kararý sadece cezaevi doktoru verir.
Acil durumlar:
Tutuklular beklenmedik aðrýlar ve diðer acil durumlarda her zaman saðlýk bölümüne gidebilirler veya durumu hücrelerin kilitlenmesinden sonra
gece nöbetçisi gardiyana bildirebilirler. Bundan sonra, nöbetçi saðlýk
görevlisi hastalara yardýmcý olur. Lütfen bu koþulu sadece gerçek acil
durumlar için kullanýn, eðer memura gereksiz sorun çýkarýlýrsa, gerçek
acil durumlarýn ciddiye alýnmamasý gibi bir tehlike ortaya çýkabilir.
12
Tutuklu: Ne Yapmalý?
ULMER ECHO 2010
18. Çalýþma Þartlarý
Hükümlülerin çalýþma zorunluluðu vardýr. Bu zorunluluk tutuklular için
geçerli deðildir. Bilgisayarda hangi hükümlünün, hangi iþi yapabileceði
kayýtlýdýr. Her hükümlü, aþýlarýnýn durumu ve hastalýk durumunu bildiren formlarý imzalayýp vermek zorundadýr. Bu þart gerçekleþmezse,
çalýþmak mümkün deðildir. Her iþe göre, hükümlüler saðlýk kontrolünden geçirilir ve ona göre nerede çalýþacaklarýna karar verilir.
Tutuklularýn hakimlerinden çalýþma izni almalarý gerekmektedir.
Bunun için, hakimlerine yazýlý olarak baþvurmalarý gerekir. Bunun
için, 13. maddeye dikkat ediniz.
19. Sosyal Danýþman ve Psikolog
Sosyal danýþman, tutukluluk halinden sonra ortaya çýkan problemlerin çözümünde yardýmcý olur. Ayrýca tutukluluk sonrasý problemlerin
çözümüne, cezaevinden dýþarýyla sosyal baðlarýn geliþtirilmesine de
yardýmcý olur. Eðer böyle bir sorununuz varsa, bir dilekçe ile sorumlu
sosyal danýþmana baþvurunuz. Hangi sosyal danýþmana baþvuracaðýnýz madde 21 deki Cezaevinde baþvurulacak kiþiler baþlýðý altýnda
bulabilirsiniz.
Psikoloðun görevleri arasýnda, fikir vermenin haricinde (ailevi, kiþisel
sorunlarýnýzý) konuþup, dertleþip, destek alabilirsiniz. Bu durumda
dilekçe ile ilgili psikoloða baþvurmanýz gerekmektedir. Bunun için, 21.
maddeye bakýnýz.
20. Protestan ve Katolik Sosyal Danýþman
Cezaevinde baðýmsýz iki tane kilise derneði vardýr. Bunlarýn görevleri
arasýnda:
- Danýþma ve ailelerle ilgilenme
- Tahliye hazýrlýðýnda olanlara yardým
- Gönüllü çalýþanlara aracýlýk etmek
- Borçlarýn yapýlandýrýlmasý
ULMER ECHO 2010
Tutuklu: Ne Yapmalý?
13
21. Cezaevinde Baþvurulacak Kiþiler
A-Bölümü ve 13. bölüm
Bölüm müdürü:(2, 3 ve 4 bölüm) . . . . . . . . . Bay Th. Schwarz
Kat müdürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayan Löckener
Bölüm müdürü giriþ ve 1. bölüm . . . . . . . . . . Bay Lorenz
Sosyal danýþman:(1, 2, 3, 4 ve 13 bölüm) . . Bay Eßer
Psikolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Borucki
B-Bölümü
Bölüm müdüresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayan Liebscher
Kat müdürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Baumann
Sosyal danýþman (5. ve 6. bölüm) . . . . . Bayan Sedlak/Bay Dorfeld
Sosyal danýþman (7. ve 8. bölüm) . . . . . Bayan Plaßmann/Bay Dorfeld
Psikolog (5. ve 6. bölüm) . . . . . . . . . . . . . . . Bayan Coster
Psikolog (7. ve 8. bölüm) . . . . . . . . . . . . . . . Bay Uhlenbroich
C-Bölümü
Bölüm müdürü:(10, 11, 12 ve VGH bölüm) . . Bay Kutscher
Kat müdürü:(10, 11 ve 12 bölüm) . . . . . . . . . Bay Irmen
VGH Bölüm müdürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Wans
Sosyal danýþman VGH bölümü . . . . . . . . . . Bay Schlebusch
Psikolog (11, 12 ve AOA bölüm) . . . . . . . . . . Bayan Coster
Psikolog (10. ve VGH bölüm) . . . . . . . . . . . . Bay Uhlenbroich
Sosyal danýþman (11. ve 12. bölüm) . . . . . . Bayan Schifferdecker
E-Bölümü
Bölüm müdüresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayan Liebscher
Kat müdürü: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Baumann
Psikolog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayan Coster/Bay Uhlenbroich
Sosyal danýþman: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayan Plaßmann
Diðer Baþvurabileceðiniz Kiþiler
Cezaevi müdürü: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Lorenz
Cezaevi müdür yardimcisi: . . . . . . . . . . . . . . Bay Blumenkamp
Aufsichtsdienstleiter (LAV) müdürü: . . . Bay Soodt/Bay Hämmerling
Cezaevi doktoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Bader
Saðlýk bölümü müdürü . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Haupt
Ýþ daðýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Wiedemann/Bayan Ridder
Güvenlik ve düzen sorumlusu . . . . . . . Bay Th.Schwarz/Bay Kutscher
Therapieplatzvermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Holterbosch