Rotary Kulübü - Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org

Transkript

Rotary Kulübü - Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org
!"#$%&'()"*(++,-++.(/(.01.2(3(45$67&()"*(.01.2((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((08/.,/0,..(3(.+*2,(3()9##"&(:67$9(
BAYRAMPA"A Rotary Kulübü
ULUSLARARASI ROTARY BA"KANI: KALYAN BANERJEE
UR. 2420. BÖLGE GUVERNÖRÜ RTN. DR. FAR$H R. SARAÇO%LU
GUVERNÖR YARDIMCISI: RTN. HASAN ERSOY
BAYRAMPA"A
TAKV$M$
(
BAYRAMPA"A TAKV$M$
27 Ekim Per#embe, $stinye RK Meslek
Hizmetleri Ödül Töreni, Nippon Oteli
03 Kasım Per#embe, The Marmara Pera
03 Kasım Per#embe, Anıtkabir ziyareti
12-13 Kasım, RYLA Semineri, TUSS$DE,
Kocaeli (10 Kasım toplantımızın yerine)
02 "ubat Per#embe 3. Asamble
16 "ubat Per#embe, 4. Asamble
2420. BÖLGE ve KULÜP TAKV$M$
29 Ekim Cumartesi, Cumhuriyet Yürüyü#ü,
Vatan Caddesi
03 Kasım Per#embe, ö!renciler ile birlikte
Anıtkabir ziyareti
09–11 Aralık 2011, Konya Rotary Kulübu
ev sahipli!inde 7. Mevlana Barı# ve
Dostluk, Hilton Garden Inn Otel’de
KONUKLAR
20 Ekim 2011
Konuklar: Konu#macımız Prof. Dr. Tanıl
Kılınç, Samuel Lucci, Selmin Teki#alp,
Tuba Bozaykut, Jale Sezgin, Rasih
Bensan, Özlem Yalçınkaya
Ulya Selçuk, Refik & Nur#in Saydam,
Remzi Çelik, Feryal Gün, Fazıl Durgun,
Dilek Durgun, Hüseyin Kılıç, Aysun
Azak, Aynur Tıkız, Emre Do!anyi!it,
Melih Bulgur, "aduman Ayabakan
Ba#kanın Mesajı
De!erli Arkada#lar,
!
Pazar gunu ulkemizi sarsan afet nedeniyle bu
buyu
buyuk
yuk
yu
k ac
acii d
duy
duyuyoruz.
uyuy
uy
uyor
uy
oruz
or
uz..
uz
ını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet,
rahme
Oncelikle hepimizi sarsan bu!!afette hayatını
yaralılara acil #ifalar ve yakınlarını kaybedenlere
edenlere sabır diliyorum. Her
ruz, ancak ileri gidebilmek için dah
depremde hazırlıklı olmaktan bahsediyoruz,
daha
çok uzun bir yolumuzun oldu!u görmek de çok acı..
Geçti!imiz hafta iki resmi toplantı gerçekle#tirdik.
le#tirdik. Birincisini 20 Ekim
Per#embe günü, 8. Grup Kulüplerinden Kuruçe#me ve $stinye RK ile ortak
toplantı olarak yaptık. Ba#kan Ulya Selçuk ve A. Refik saydam ile birlikte
#kanı Remzi Çelik
k de bizleri yanl
açtı!ımız toplantımızda, Çekmeköy RK Ba#kanı
yanlız
bırakmadı. Hep birlikte Prof. Dr. Tanıl Kılınç’ın “De!i#im ve Liderlik”
hakkındaki konu#masını dinledik ve kendisine Rotary Meslek Hizmet Ödülü
takdim ettik.
$kinci resmi toplantımızı ise 22 Ekim Cumartesi günü Sevgili Oya ve Ercan
Aslanbek’in harika evi ve bahçelerindeki Halloween etkinli!i ile
gerçekle#tirdik. Oya ve Ercan harika bir etkinli!e evsahipli!i yaptılar. Arka
sayfadaki fotograflardan da görebilece!iniz gibi uzun dönem de!i#im
ö!rencileri ne kadar çok e!lendiklerini ve mutlu olduklarını açıkça belli
ediyorlar. Halloween partisinin tarihi benim Samsun'daki ders programım ile
çakı#ınca epey kötü oldu.. ama Sevgili Oya ve Ercan’ın sayesinde her#ey
harika görünüyor.. $yi ki bu etkinli!e evsahipli!i yaptınız!!!! Sonsuz
te#ekkürler..
Bu hafta biz $stinye RK’nın misafiriyiz. Bu kez $stinye RK Meslek Hizmet Ödülü
verirken Kuruçe#me RK’nın da katılaca!ı toplantıda hep birlikte olaca!ız..
MUTLU GÜNLER
Do!um Günleri
08 Ekim Övat Güray'ın o!lu Enis'in do!um
günü
09 Ekim Hatice "arizi'nin kızı Ba#ak'ın
do!um günü
10 Ekim Recep Ali Aksoylu'nun kızı Bengi
Nur'un do!um günü
21 Ekim Muzaffer Soykal'ın O!lu
Burak'ın do!um günü
BAYRAMPA"A
Rotary Kulübü
Toplantı ve etkinliklerimizde sizleri daha sık görebilmek dile!i ile, hepinizi
içimizde güç ile kucaklıyorum,
Selam ve sevgilerimle
Semra Baysan
2011-2012 Dönem Ba#kanı
!
YÖNET$M KURULU
Dönem Ba#kanı: Semra Baysan
Genel Sekreter: Serap Yüksel Omay
Sayman: Ercan Aslanbek
GLDB: Serap Yüksel Omay
GDB: Erdal Teki#alp
ANA KOM$TELER
Kulüp Yönetimi Kom.: Bahri Turan
Üyelik Kom.: Aysel Tantu!
Rotary Vakfı: Ayla Antel
Hakla $li#kiler: Fato# Kayacan Hataylı
Hizmet Kom. Projesi: Ercan Aslanbek
Toplantı Sorumlusu: Ayla Antel
!"#$%&'()"*(++,-++.(/(.01.2(3(45$67&()"*(.01.2((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((08/.,/0,..(3(.+*2,(3()9##"&(:67$9(
B i r b i r i m i z i Ta n ı y a l ı m
[Eren Gönen]
Eren Gön
Er
Gönen 1 H
Haziran
ir 1969’da d
do!mu#tur.
tu TED Ankara
Ank
Koleji,
Koleji Ank. Atatürk
Anadolu Lisesi, ve Ank. Üniv. Hukuk Fak. olarak devam eden e!itiminden sonra,
aynı Fakültede Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Ara#tırma Görevlisi olarak
çalı#maya ba#lamı#tır. 1993 yılından itibaren serbest avukatlık yapmı#tır. Daha
sonra sırasıyla, Rekabet Kurumu hukuk mü#. Ve White&Case LLP’nin Türkiye
yerel ortaklı!ını yapmı#tır. Halen Mey $çki’de CLO (Chief Legal Officer) olarak
görev yapmaktadır. Ankara Üniv.’de Kamu Hukuku alanındaki Yüksek Lisansın
yanısıra, Univ. of California-Berkeley Boalt School of Law ile Univ. of San
Francisco konsorsiyumundan kazandı!ı burs ile Uluslarası Hukuk alanında
ikinci bir Yüksek Lisans derecesine sahip olmu#tur. Doktora çalı#malarını ise
Gazi Üniv.’de $dare Hukuku alanında tamamlamı#tır. Ayrıca, Univ. of
Cambridge ve European College’da rekabet hukuku alanında e!itim görmü#tür.
Çok sayıda makalesi ve iki kitabı vardır. Rekabet hukuku alanında hem yurt içi
hem de yurt dı#ındaki çe#itli üniversitelerde dersler vermi#tir. "irket birle#me
ve devralmaları, özelle#tirme, rekabet hukuku, sermaye piyasası ve enerji
hukuku alanlarında uzmandır. Çok sayıda “dev” projenin gerçekle#tirilmesine
katkı sa!lamı#tır. 2001 yılından bu yana sevgili Esen’le evlidir. Burçe Naz, Seray
Cemre ve Akın Oktay isimli üç çocu!u vardır.
Haberler
ve Etkinlikler MESLEK H$ZMETLER$ ÖDÜLÜ
27 Kasım tarihinde Bayrampa#a RK olarak, $stinye RK ve Kuruçe#me RK
birlikte The Marmara Pera'da düzenledi!imiz toplantımızda
konu#macımız Prof. Dr. Tanıl Kılınç’tı. "Liderlik ve De!i#im" hakkında
ilginç bir konu#ma yapan Kılınç’a ayrıca Rotary Meslek Hizmet ödülü
takdim ettik. Çekmeköy Kulüp ba#kanımız Remzi Çelik de bu toplantıda
bizi yanlız bırakmadı. Hocamıza, katılan Ba#kanlarımıza ve tüm
katılımcılara te#ekkür ederiz..
8. GRUP KULUPLER$ TOPLANTISI
8. Grup Rotary Kulüpleri 5. koordinasyon toplantımız 24 Ekim'de
Hilton DoubleTree Hotel'deydi.. De!erli Guvernör Yardımcımız Hasan
Ersoy ve Ba#kanlarımız ile projelerimizi, 4. Asamblelerimizi görü#tük.
Ayrıca E#li Ba!ı# ve KOYE projemiz için Guvernör Yardımcımız Sevgili
Arif Demirel ile tele konferans yaparak görü#lerini aldık..
HALLOWEEN PART$S$
22 Ekim Cumartesi günü Sevgili Oya ve Ercan Aslanbek’in harika evi ve
bahçelerindeki Halloween etkinli!i ile gerçekle#tirdik. Oya ve Ercan
harika bir etkinli!e evsahipli!i yaptılar. Sevgili Oya ve
Ercan’a sonsuz te#ekkürler..
8. GRUP KULÜPLER$ BAYRAMPA"A RK
Ba#kan Rtn. Semra Baysan
GAYRETTEPE RK
Ba#kan Rtn. Mehve# Çetindemir
GALATASARAY RK
Ba#kan Rtn. Mustafa Tolay
ÇEKMEKÖY RK
Ba#kan Rtn. Remzi Çelik $ST$NYE RK
Ba#kan Rtn. Refik Adil Saydam
KURUÇE"ME RK
Ba#kan Rtn. Ulya Selçuk
VAN DEPREM$ ÇALI"MALARI
RAYG (Rotary Acil Yardım Grubu) hemen
göreve ba#ladı. Arama kurtarmanın
gereksinimlerini teminine çalı#ıldı. Bu
ba!lamda acil ihtiyaç duyulan 23.500.-TL
tutarındaki hassas dinleme cihazı
Darülaceze Vakfı’nın sponsorlu!uyla derhal
temin edilerek teknisyeni ile birlikte bu
ak#am uçakla Van’a yollandı. Bu cihaz
sayesinde iki kız çocu!u enkaz altından
çıkartıldı. "Fransa’dan çadır getirmek için
giri#imde bulunuldu."
Çe#itli Haberler; GDG Merhum Kemal Sulao!lu’nun kitabı “Rotary Temel
Kitap” Osmangazi RK tarafından tüm Rotaryenlere
bedelsiz da!ıtılmak üzere basılmı#tır. Sipari#: Mukaddes
Do!an ([email protected]). 20,00Lira. Toplanan ba!ı#
GDG Merhum Kemal Sulao!lu adına “anaokulu”
yapımında kullanılacaktır.
Gençlerin gittikçe daha küçük ya#larda söz sahibi oldu!u
günümüz i# dünyasında U.R. ilk kez Eylül ayını “Yeni
Nesiller” olarak Rotary Takvimlerimize ekledi 

Benzer belgeler

Rotary Kulübü - kaleici

Rotary Kulübü - kaleici 19 Nisan, Naşit Yamanyar’ın Eşi Firdevs'in doğum günü BAYRAMPA$A

Detaylı

Suadiye Rotary Kulübü

Suadiye Rotary Kulübü Kendilerine "imdiden te"ekkür ediyorum.. Hepinizi içimizde güç ile kucaklıyorum, Saygı ve sevgilerimle, Semra Baysan

Detaylı

“Rotary İle Yaşamları Değiştirin ” Rtn. Ron D. BURTON UR

“Rotary İle Yaşamları Değiştirin ” Rtn. Ron D. BURTON UR Rtn. Hasan AKBAYRAK 2. Grup Guvernör Yardımcısı İSTANBUL YENİKÖY ROTARY KULÜBÜ

Detaylı