sayfalar.fh11 - ak parti afyonkarahisar il başkanlığı

Transkript

sayfalar.fh11 - ak parti afyonkarahisar il başkanlığı
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
2006
‹çindekiler
AMBLEM VE LOGO
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
Amblem ......................................................................19
Logotype .....................................................................20
Logo’nun Dikey Kullan›m› ..............................................21
Logo’nun Yatay Kullan›m›...............................................22
Logo’nun Dikey Renkli Kullan›mlar›..................................23
Logo’nun Yatay Renkli Kullan›mlar› ..................................24
Logo’nun Dikey S/B Kullan›mlar› .....................................25
Logo’nun Yatay S/B Kullan›mlar›......................................26
Logo Yatay ve Dikey Minimum Kullan›mlar›..................... 27
Logo’nun Oy Pusulas›nda Kullan›m› ................................28
Dinamik Kuflak .............................................................29
Logo’nun Di¤er Logolar ile Kullan›m›................................30
Logo’nun Slogan ile Kullan›m› .........................................31
Logo’nun Yanl›fl Kullan›mlar› ...........................................32
AÇIKHAVA/OUTDOOR
BASILI MALZEMELER/BASIN
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Klasik Billboard .............................................................64
CLP/Raket ...................................................................65
Yatay Afifl ....................................................................66
Dikey Afifl ....................................................................67
El ‹lan›..........................................................................68
Dikey Genel Baflkan Posteri ...........................................69
Yatay Genel Baflkan Posteri ...........................................70
Yar›m Sayfa Bas›n ‹lan› ..................................................71
Tam Sayfa Bas›n ‹lan› ....................................................72
Genel Baflkan Foto¤raflar› ..............................................73
Seçim K›lavuzu .............................................................74
KAMPANYA MALZEMELER‹
RENKLER
2.0
2.1
2.2
Kurum Kimli¤i Renkleri ..................................................34
Alt Birim Renkleri ..........................................................35
Kurumsal Renk Seperasyonu .........................................36
YAZI FONTU
3.0
3.1
Kurum Kimli¤i Yaz› Karakteri ...........................................38
Kurum Kimli¤i Yard›mc› Yaz› Karakteri..............................39
BASILI MALZEMELER
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
Kartvizit........................................................................41
Antetli Ka¤›t ve Devam Ka¤›d›.........................................42
Pencereli Diplomat Zarf .................................................43
Penceresiz Diplomat Zarf ...............................................44
Torba zarf.....................................................................45
Faks Mesaj Formu........................................................46
Kapakl› Dosya A............................................................47
Kapakl› Dosya B............................................................48
Tüzük ve Program Klasörü .............................................49
Davetiye ......................................................................50
Kitap Kapa¤› A ..............................................................51
Kitap Kapa¤› B ..............................................................52
Kitap Kapa¤› C ..............................................................53
Kutulu Kart ...................................................................54
K›r›ml› Broflür................................................................55
Kapakl› Bloknot A..........................................................56
Bloknot B.....................................................................57
CD Üstü ve CD Kutusu..................................................58
Konuflma Kart›..............................................................59
Not Kart› ......................................................................60
Sticker/Post-it ...............................................................61
Klasör S›rtl›¤›.................................................................62
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Gönder Bayra¤› ............................................................76
K›rlang›ç Bayraklar/Genel Baflkan ....................................77
K›rlang›ç Bayraklar/Mesaj ...............................................78
K›rlang›ç Bayraklar/logo ..................................................79
Masa Bayra¤› ...............................................................80
Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak..........................................81
Bez Afifl.......................................................................82
KURUM ‹Ç‹ BELGELER
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
Üye Girifl Beyannamesi .................................................84
Gelir Makbuzu ..............................................................85
Karar Defteri.................................................................86
Üye Kay›t Defteri ..........................................................87
Y›ll›k ‹zin Talep Formu ....................................................88
Harcama Talep / Teslim Ödeme Formu...........................89
Görüflme Notu .............................................................90
Zimmet Teslim Formu...................................................91
K›rtasiye Malzemesi Talep Formu ...................................92
G›da Deposu Teslim Formu ...........................................93
Tafl›t Görevlendirme Belgesi ..........................................94
Ödenmez Hesap Adisyonu ............................................95
Reçete ........................................................................96
PERSONEL VE Z‹YARETÇ‹ KARTLARI
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
Personel/Ziyaretçi/Üye Kartlar› ........................................98
Araç Kart› .....................................................................99
Personel Araç Kart›......................................................100
Geçici Görev Kart› .......................................................101
Bagaj Kart›..................................................................102
TABELA VE YÖNLEND‹RMELER
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Tabela Yatay...............................................................104
Tabela Dikey ..............................................................105
Tabela Yatay Ask›l›.......................................................106
Tabela Dikey Ask›l› ......................................................107
Çat› Tabelas›...............................................................108
Totem .......................................................................109
Piktogramlar...............................................................110
Yönlendirme Tabelalar› ................................................111
PROMOSYONLAR
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
Ka¤›t Poflet.................................................................113
Bez Çanta ..................................................................114
Yakal›/Yakas›z Tiflort.....................................................115
fiapka ........................................................................116
Kaflkol .......................................................................117
Anahtarl›k ve Çakmak ..................................................118
Kalem, Kalemlik ve Kupa..............................................119
Rozet ........................................................................120
Çelenk.......................................................................121
ARAÇ G‹YD‹RMELER
11.0 Otobüs Giydirme ........................................................123
11.1 Minibüs Giydirme .......................................................124
Genel Baflkan’›n Mesaj›
De¤erli dostlar,
AK PARTi’yi siyaset sahnesine ç›karan güç, milletimizin ortak akl› ve
temiz vicdan›d›r. Bizim siyaset anlay›fl›m›z›n temelinde de her zaman
milletimiz vard›r.
AK PARTi’nin yürüdü¤ü yol, onurlu ve ayd›nl›k bir yoldur. Çünkü bu
yolun her ad›m›, milletimizin umudu, talebi ve fikirleriyle kat edilmifltir.
Milletimizle kurdu¤umuz ortak dili devam ettirmek, baflar›lar›m›z›n temel
dayana¤›d›r.
AK PARTi’nin kurumsal kimli¤ini oluflturan de¤erler, ilkeler ve normlar,
üzerinde durdu¤umuz tarihin ve co¤rafyan›n hissiyat›yla örülmüfltür.
Dolay›s›yla bu kimli¤in korunmas›, bizim için vazgeçilmezdir.
Milletimize hizmet etme yolunda gösterece¤iniz gayret ve çal›flmalarda,
bu hususa özellikle dikkat edece¤inize inan›yor, hepinize baflar›lar
diliyorum.
Selam, sevgi ve sayg›lar›mla...
R. Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
Siyasal partiler, sahip olduklar› kimlikle farkl›lafl›r ve seçmenleri etkilerler.
Bu yüzden her siyasal parti, bir kimlik edinmek zorundad›r. Bu kimli¤in oluflmas›
uzun bir dönemi ve yo¤un bir gayreti gerekli k›lar.
AK PARTi, kurum kimli¤i çal›flmalar›n›, partinin ana görevleri aras›nda
saymaktad›r. AK PARTi’nin, Türk siyaset tarihinde ilk defa kurumsal kimlik
çal›flmas› gerçeklefltiren parti olmas›, bu iddian›n en somut kan›t›d›r.
AK PARTi için kurum kimli¤i, sadece görsel imajdan ibaret de¤ildir.
Partinin de¤erleri, hedefleri, davran›fl biçimi ve seçmenleriyle kurdu¤u
iletiflimin flekli, bu kimlik içerisinde de¤erlendirilir.
AK PARTi Kurum Kimli¤i K›lavuzu’nda, partimizin kurumsal sembolleri ve
bu sembollerin kullan›m biçimleri yan›nda, partinin siyasal kimli¤inin çerçevesi
yer almaktad›r.
K›lavuz’daki her ö¤e, AK PARTi’nin kurumsal kimli¤ini tamamlay›c›
bir de¤erdir. Bu bütünlü¤ün her flart alt›nda korunmas› gerekmektedir.
Teflkilatlar›m›z›n bu konuya hassasiyetle yaklaflaca¤›na inanc›m›z tamd›r.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
Partinin ad›, ADALET VE KALKINMA PARTiSi’dir.
AK PARTi, temiz siyaset, temiz toplum, tam adalet, müreffeh
ve huzurlu bir hayat vaadiyle milletimizin karfl›s›na ç›km›flt›r.
Partimiz hedeflerine ulaflmada “Adalet” ve “Kalk›nma” baflat rol
oynamaktad›r.
AK PARTi, toplumda bar›fl›n, huzurun ve refah›n sa¤lanmas› için
öncelikle adaletin tesis edilmesi gerekti¤ine inanmaktad›r.
Yaflanan sorunlar›n temelinde, adalet sistemindeki aksakl›klar›n
oldu¤una inanan AK PARTi, sadece hukuk alan›nda de¤il, sosyal,
siyasi ve ekonomik alanda da tam ve zaman›nda adaletin flart oldu¤unu
savunur.
‹nsanlar›m›z›n mutlulu¤u için adalet kadar, kalk›nman›n da önemli
oldu¤una inanan AK PARTi, sürdürülebilir bir kalk›nmadan yanad›r.
Milletimizin refah ve huzuru için, artan ekonomik gelir ve fiziki flartlar›n
iyilefltirilmesinin yeterli olmad›¤›n› düflünen AK PARTi, çevreye
duyarl›l›k ve demokratik yönetim gibi unsurlar› da içine alan bir
kalk›nmay› hedefler.
Partinin k›salt›lm›fl ad›, AK PARTi’dir.
Bu anlamda AK ad›, ayd›nl›k ve yeni bir dönemi ça¤r›flt›r›r, fleffaf ve
temiz yönetim anlay›fl›n› temsil eder. Ayr›ca kamusal alanda yap›lacak
görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve güven esas›n›n önemine vurgu
yapar.
AK PARTi’nin Amblemi
Partinin amblemi ampuldür.
AK PARTi’nin amblemi stilize edilmifl yanan bir ampuldür. Ampul; ›fl›¤›, ayd›nl›¤›,
fleffaf yönetimi ifade eder. Ampuldeki yanma, hareketi ve gayreti anlat›r.
AK PARTi’nin amblemi; ampulün etraf›nda yedi ›fl›k hüzmesi vard›r. Bu ›fl›klar,
Türkiye’nin yedi bölgesini temsil eder. AK PARTi, adaleti, kalk›nmay› ve
ayd›nlanmay› ülkemizin her bölgesinde tesis etmenin gayreti içindedir. Bunu
baflarmak için tüm gayret ve imkânlar›yla çal›flacakt›r.
Partinin kurumsal renkleri sar› ve siyaht›r.
Tamamlay›c› renk mavidir.
Sar›, ›fl›¤›n ve umudun rengidir. Canl›l›¤›, tevazuyu, bilgiyi ve bilgeli¤i simgeler.
‹lham vericidir. Ayn› zamanda dikkat çekme özelli¤i vard›r.
Siyah ise gücü, otoriteyi ve ba¤l›l›¤› temsil eder. Sar›, siyah ile birlikte güçlü bir
kontrast oluflturur. Fark edilmeyi kolaylaflt›r›r.
Mavi, sakinli¤i ve güveni temsil eder. Yetene¤in, güzelli¤in ve sorumlulu¤un
rengidir. Mavi bar›fl› ve sevgiyi sunar. Umut, inanç ve özgürlük duygular› afl›lar.
AK PARTi’nin amblemi ve renkleri, Türkiye’nin her zaman diri olan umudunu,
ayd›nl›klar›, yar›nlar›n› ve bunu gerçeklefltirecek enerji, güç ve yetene¤e vurgu
yapar.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
1- PARTi
AK PARTi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, baflta BM ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
ile Avrupa ‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin Korunmas› Sözleflmesi olmak üzere
TBMM taraf›ndan onaylanm›fl uluslar aras› belgeler, siyasi partiler kanunu, seçim
kanunlar›, di¤er ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzü¤ü ve program›na göre
teflkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmufl siyasi bir teflekküldür.
AK PARTi, ülkemizin tarihini ve kültürel unsurlar›n› bitmez tükenmez bir enerji ve
ilham kayna¤› olarak gören, de¤iflim ve dönüflümden rahats›z olmayacak kadar kendine
ve milletine güvenen, demokrat bir partidir.
2- SÖYLEM VE DiL
AK PARTi, söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel de¤erleri veri
olarak kabul eder.
AK PARTi, söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate al›r.
AK PARTi, söylemlerinde anlafl›l›r, sade, tutarl›, gerçekçi, güncel ve dinamik bir dil
ve üslup kullan›r.
AK PARTii, diyalo¤a, hoflgörüye aç›k, uzlaflmac› ve birlefltirici bir dil ve üslup kullanmay›
esas al›r.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
3- TEfiKiLAT
AK PARTi, genel baflkanl›k dâhil, teflkilat kademelerindeki görevlerin makul bir
süreyle s›n›rland›r›lmas›ndan yanad›r.
AK PARTi, dürüstlü¤ü esas alan tüm toplumsal kesimlere aç›k, farkl› talep ve
duyarl›l›klar› siyasete tafl›maya uygun bir örgütlenme modelini benimser.
AK PARTi, parti içi demokrasiyi esas alan bir örgütlenmeden yanad›r.
AK PARTi, interaktif bir örgütlenme biçimini esas al›r.
AK PARTi, örgütlenme modelinde cinsiyet dâhil, hiçbir ayr›mc›l›¤› kabul etmez.
AK PARTi, teflkilat organlar›nda görev alacak kiflilerde güvenilirlik, ehliyet ve
liyakati esas al›r.
AK PARTi, teflkilatlanmada bilgiye, tecrübeye, yeni teknolojik geliflmelere ve
imkânlara aç›k bir örgütlenme modelini benimser.
AK PARTi, ülkenin tüm toplumsal kesimleriyle ve ayd›nlar›yla iletiflim kanallar›n›n
sürekli aç›k oldu¤u bir örgütlenme modelini benimser.
AK PARTi, fleffaf bir yönetim biçiminden yanad›r.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
4- L‹DER
AK PARTi, demokrat ve interaktif bir liderlik anlay›fl›n› esas al›r.
AK PARTi, kat›l›m› ve kolektif düflünmeyi temel kabul eden ve bu tür düflüncenin
sonucuna uygun liderlik anlay›fl›n› benimser.
AK PARTi, ilkeli olmay› esas kabul eden, geliflime ve de¤iflime aç›k bir liderlik
anlay›fl›n› savunur.
AK PARTi, söylemlerinde aç›kl›¤› öngören liderlik anlay›fl›n› kabul eder.
AK PARTi, güvenilir, inan›l›r, tutarl› ve fleffaf olmay› benimseyen bir liderlik anlay›fl›ndan
yanad›r.
5- TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
AK PARTi, insan› özgür bir varl›k olarak tan›mlar. Bireysel ve toplumsal özgürleflmeyi
esas kabul eder.
AK PARTi, insan›n do¤ufltan var olan; dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilemez ve
ertelenemez haklar› oldu¤unu savunur.
AK PARTi, demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk›r› olmamak kayd›yla, hiçbir
bahane ile temel hak özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yap›lamayaca¤›n› ve
oylama konusu olamayaca¤›n› savunur.
AK PARTi, her türlü iflkenceye ve insan onuruyla ba¤daflmayan cezalara karfl›d›r.
AK PARTi, anayasa, uluslar aras› bildirgeler ve sözleflmelerle kabul edilmifl insan
haklar›n›n takipçisi ve savunucusu olmay› taahhüt eder.
AK PARTi, din ve vicdan, düflünce ve ifade, giriflim özgürlü¤ü ve örgütlenme hakk›n›
vazgeçilmez ilkeler olarak her zeminde savunur; din olgusunu toplumu ayr›flt›ran bir
unsur olarak de¤il, birlefltirici, bütünlefltirici bir güç olarak görür.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
6- HUKUK
AK PARTi, hukukun üstünlü¤ünü savunur ve hukuku, toplum olarak bir arada
yaflamam›z›n ortak güvencelerinden kabul eder.
AK PARTi, yarg›n›n tarafs›zl›¤›n› ve tam ba¤›ms›zl›¤›n› savunur.
AK PARTi, tarafs›z ve ba¤›ms›z yarg›y›, insan haklar›n›n güvencesi ve hukuk
devletinin en önemli göstergesi kabul eder.
AK PARTi, adaleti, sadece yarg›sal faaliyetlerin isabetlili¤i ile ulafl›labilecek bir
erdem olarak de¤il, birey, toplum ve devlet hayat› ile ilgili bütün faaliyetlerde
gözetilmesi gereken ideal bir hedef olarak görür.
7- DEMOKRAS‹
AK PARTi, fleffaf, kat›l›mc›, ço¤ulcu ve temsili bir demokrasinin bütün kurum
ve kurallar›yla yerleflmesini savunur.
AK PARTi, demokratik toplum olmay›, bir arada yaflayabilmemizin teminat›
olarak görür.
AK PARTi, demokrasiyi bir siyaset tarz›, yönetim ve denetim biçimi olarak kabul
eder.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
8- S‹YASET
AK PARTi, tüzü¤ü, program›, söylemleri ile ilkeli bir siyaseti hedefler.
AK PARTi, ilkeli, dürüst ve ahlaki bir siyaset anlay›fl› ile faaliyet göstermeyi
taahhüt eder.
AK PARTi, evrensel standartlara, ulusal de¤erlere, geleneklere ve bilgiye dayal›
bir siyaset tarz›n›, benimser.
AK PARTi, toplum mutabakat›na dayal› yeni bir anayasan›n oluflturulmas›n›
savunur.
AK PARTi, siyasi partiler ve seçim kanunlar›nda, demokratik kat›l›m› ve temsili
sa¤layacak köklü reformlar yap›lmas›ndan yanad›r.
AK PARTi, parlamentoyu millet iradesinin en üst temsili kurumu olarak görür
ve gözetir.
AK PARTi, önemli ve stratejik konularda halk›n görüflüne baflvurmay› esas kabul
eder.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
9- DEVLET
AK PARTi, hak, adalet ve özgürlükleri merkez alan bir hukuk devletini savunur.
AK PARTi, devletin ba¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n ve milletin bölünmez bütünlü¤ünü temel
ilke olarak görür.
AK PARTi, birey-devlet iliflkilerinde, güven esas›na dayal› olarak birey haklar›n›n
korunmas›n› savunur.
AK PARTi, yap›sal olarak küçük, fonksiyonel olarak güçlü bir devlet modelinden
yanad›r.
AK PARTi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yanad›r.
AK PARTi, merkeziyetçi devlet anlay›fl›ndan vazgeçilmesini öngörür.
AK PARTi, bütün kurumlar›yla devletin, demokratik bir biçimde yeniden yap›lanmas›n›
benimser.
AK PARTi, kamusal alanda yap›lacak görevlendirmelerde, adalet, ehliyet, liyakat
ve güven esas›na göre davranmay› esas kabul eder. Yetki kullan›mlar›nda partizanl›¤›
ve her türlü ayr›mc›l›¤› reddeder.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
10- LA‹KL‹K
AK PARTi, laikli¤i demokrasinin en önemli bir flart› olarak görür. Laikli¤in arkas›ndaki
temel düflünce, her türlü dini inanç ve felsefi kanaat karfl›s›nda devletin tarafs›zl›¤›d›r.
Bu anlamda laiklik, ayn› zamanda bir özgürlük ilkesidir. Bunun içindir ki, laiklik, bireyi
de¤il, devleti k›s›tlayan ve s›n›rlayan bir ilkedir.
AK PARTi’nin anlay›fl›na göre, devletin, inançlar, felsefi düflünceler ve kanaatler
karfl›s›ndaki tarafs›zl›¤›n›n bir sonucu olarak laiklik, ayn› zamanda toplumsal bir bar›fl
ilkesidir.
AK PARTi’nin laiklik anlay›fl›na göre, din ve vicdan özgürlü¤ü esast›r.
11- SOSYAL HAYAT
AK PARTi, aile kurumunu esas alan, yerel yönetimleri yetkili k›lan ve üçüncü
sektörün azami katk›s›n› ve kat›l›m›n› sa¤layan sosyal hizmet politikalar›n› benimser.
AK PARTi, toplumun belli bir kesimini oluflturan yoksul, kimsesiz, dul ve yetim,
fiziksel ve ruhsal engelli, bak›ma muhtaç, yafll› ve malul kimselerin ve ayr›ca sokak
çocuklar›n›n, insanca yaflayabilecekleri bir hayat standard›na kavuflturulmalar›n›
öngörür.
AK PARTi, flehit annelerini ve gazilerimizi kutsal bir emanet olarak kabul eder.
AK PARTi, toplumsal de¤erlere ve geleneklere sayg›y›, ulusal kültürün korunmas›n›,
toplum içindeki farkl›l›klar›n zenginlik olarak kabul edilmesini ve ço¤ulculu¤u, bütün
vatandafllar için sosyal güvenli¤i, sosyal geliflmiflli¤in ve toplumsal refah›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n›, gençlerin ve kad›nlar›n toplumsal hayat içinde daha etkin bir
biçimde yer almalar›n›, takip edilmesi gereken sosyal ilkeler olarak kabul eder.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
12- EKONOM‹
AK PARTi, ekonomik geliflmenin kayna¤› ve hedefi olarak insan› esas al›r.
AK PARTi, tüm kurum ve kurallar› ile iflleyen serbest piyasa ekonomisinden yanad›r.
AK PARTi, devletin ekonomideki ifllevini, düzenleyici ve denetleyici olarak tan›mlar.
AK PARTi, devletin üretip sundu¤u kamu hizmetlerinde kaliteyi ve vatandafllar›n
memnuniyetini esas al›r.
AK PARTi, kaynaklar›n bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere dayal› bir üretim ekonomisi
için seferber edilmesinden yanad›r.
AK PARTi, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i ve iflsizli¤i ülkenin en önemli
sosyo ekonomik problemi olarak görür.
AK PARTi, küreselleflmenin gerektirdi¤i yap›sal dönüflümlerin kaç›n›lmazl›¤›n› ve
en az maliyetle gerçeklefltirilmesini savunur. Bunun en sa¤l›kl› yolunun rekabet
gücünün artt›r›lmas› oldu¤una inan›r.
AK PARTi, saydaml›k, verimlilik ve kaliteyi esas alan harcama reformunun öncelikli
ve ivedi olarak gerçeklefltirilmesinden yanad›r.
AK PARTi, ülke yararlar›n› gözeten bir özellefltirmeden yanad›r.
AK PARTi, yolsuzluklarla mücadeleyi esas al›r.
AK PARTi, vergi mevzuat›n›n basitlefltirilmesini, vergi say›s›n›n azalt›lmas›n›, vergi
oranlar›n›n genel olarak düflürülmesini ve tabana yay›lmas›n› savunur.
AK PARTi, giriflim ve rekabet gücünün desteklenerek finansal yap›n›n
güçlendirilmesinden ve yeni finansman tekniklerinin gelifltirilmesinden yanad›r.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
13- E⁄‹T‹M
AK PARTi, toplumun talep ve beklentilerini karfl›layacak her türlü de¤iflim ve
geliflime aç›k bir e¤itim sistemini savunur.
AK PARTi, e¤itimi, hayat boyu devam eden bir süreç olarak görür.
AK PARTi, hiçbir ayr›ma ve s›n›fland›rmaya tabi tutulmaks›z›n herkesin, ilgi, istek,
yetenek ve yeterlilikleri do¤rultusunda e¤itim haklar›ndan yararlanabilece¤i flekilde
f›rsat eflitli¤inden yanad›r.
AK PARTi, din e¤itim ve ö¤retiminin, kiflilerin kendi isteklerine, küçüklerin de
kanuni temsilcilerinin talebine uygun olarak verilmesinden yanad›r.
AK PARTi, e¤itim hizmetlerinin yerelleflmesinden ve özellefltirilmesinden yanad›r.
E¤itimde devletin rolü, kamusal ve özel e¤itim kurumlar› için düzenleyici araflt›rma
ve geliflmeyi teflvik edici olmak ve genel e¤itim politikalar› olarak benimsenir.
AK PARTi, aile, okul ve sosyal çevre aras›nda iflbirli¤i ve dayan›flmay› sa¤layacak
bir e¤itim sisteminden yanad›r.
AK PARTi, kalk›nman›n ve geliflmenin temel flart›n›n yayg›n ve kaliteli e¤itimden
geçti¤ine inan›r.
AK PARTi, özgür ve sorgulay›c› bilimsel e¤itim anlay›fl›n›n gelifltirilmesinden yanad›r.
AK PARTi, iste¤e ba¤l› olarak, örgün e¤itimin her safhas›nda din e¤itimi verilmesinden
yanad›r.
AK PARTi’nin Siyasal Kimli¤i
14- SA⁄LIK
AK PARTi, tüm bireylerin, hayatlar›n› her dönemde sa¤l›kl› ve yükselen bir kalitede
sürdürmeleri için sa¤l›k hizmetlerinden adil bir flekilde yararlanabilmelerini, vazgeçilmez
bir hak olarak görür.
AK PARTi, tüm sa¤l›k parametrelerinde dünya standartlar›na ulaflmak için,
gayri safi milli hâs›ladan sa¤l›¤a ayr›lan pay›n art›r›lmas›ndan yanad›r.
AK PARTi, çevrenin sa¤l›kl› bir flekilde muhafaza edilmesini sa¤layarak,
risk faktörlerinin azalt›lmas›ndan yanad›r.
AK PARTi, mevcut sa¤l›k sisteminin, hem hizmet alanlar› hem de hizmet verenleri
memnun etmedi¤inin fark›nda olarak, sistemin yeniden yap›land›r›lmas›na inanmaktad›r.
AK PARTi, temel sa¤l›k hizmetleri ve koruyucu hekimlik d›fl›ndaki sa¤l›k hizmetlerinin,
olabildi¤ince özellefltirilmesinden yanad›r.
AK PARTi, sa¤l›k sigortas›n›n birey iste¤i do¤rultusunda çeflitlendirilmesinden
yanad›r.
AK PARTi, sa¤l›k hizmetlerinin yerelleflmesi ve özellefltirilmesi ba¤lam›nda,
ilk etapta illerde kamunun ve özel sektörün birlikte ortak olabilecekleri, sa¤l›k A.fi.’lerin
kurulmas›n›, bir yöntem olarak görür.
Bilgi
AK PARTi, Kurum Kimli¤i K›lavuzu’nda bulunan standartlar›n d›fl›nda
yard›m ve bilgi almak için, afla¤›da bulunan Tan›t›m ve Medya Baflkanl›¤›’n›n
iletiflim numaralar›n› arayabilirsiniz.
AK PARTi Tan›t›m ve Medya Baflkanl›¤›
Tel: 0312 473 0000
Faks: 0312 473 0050/27
E-posta: [email protected]
AMBLEM VE LOGO
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
Amblem
Logotype
Logo’nun Dikey Kullan›m›
Logo’nun Yatay Kullan›m›
Logo’nun Dikey Renkli Kullan›mlar›
Logo’nun Yatay Renkli Kullan›mlar›
Logo’nun Dikey S/B Kullan›mlar›
Logo’nun Yatay S/B Kullan›mlar›
Logo’nun Yatay ve Dikey Minimum Kullan›mlar›
Logo’nun Oy Pusulas›nda Kullan›m›
Dinamik Kuflak
Logo’nun Di¤er Logolar ile Kullan›m›
Logo’nun Slogan ile Kullan›m›
Logo’nun Yanl›fl Kullan›mlar›
1.0 Amblem
AK PARTi Amblemi kurum
kimli¤ini oluflturan temel grafik
ö¤elerin bafl›nda gelmektedir.
Ambleme dair temel oranlar yanda
belirtilmifltir. Oranlar kesinlikle
de¤ifltirilmemelidir.
22 a
12 a
1.2 a
23 a
4a
4.9 a
3a
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
19
1.1 Logotype
AK PARTi logotype’n› oluflturan
en önemli ögelerden biridir.
Oranlar yanda belirtilmifltir.
AK PARTi isminin yaz›m› için
Univers font ailesinde Univers
Black kullan›lmal›d›r.
Önemli Not: AK PARTi yaz›s›nda
bulunan “i” harfi küçük harfle
yaz›lmal›d›r. Bu uygulama
30 a
AK PARTi ibaresinin bulundu¤u
her yerde geçerlidir.
28 a
4a
8a
Do¤ru kullan›m
Yanl›fl kullan›m
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
20
1.2 Logo’nun Dikey Kullan›m›
3a
13 a
AK PARTi logosu kurum
kimli¤inin temelini oluflturmaktad›r.
Logo’nun dikey kullan›m›na dair
oranlar yanda belirtilmifltir.
3a
Amblem ve logotype’›n birlikte
kullan›lmas› gerekmektedir.
20 a
1a
2a
2a
15 a
2a
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
21
1.3 Logo’nun Yatay Kullan›m›
Logo’nun yatay kullan›m›na dair
oranlar yandaki gibidir.
Yay›m amaçl› çal›flmalarda, grafik
kullan›m alan› dikey logo için
uygun de¤ilse, yatay kullan›m
önerilmektedir.
20a
1a
Di¤er uygulamalarda, dikey
kullan›m tercih edilmelidir.
43a
11a
6a
4a
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
22
1.4 Logo’nun Dikey Renkli Kullan›mlar›
AK PARTi logosu’nun dikey renkli
biçimi yanda verildi¤i gibidir.
A
Logo zeminli kullan›m örne¤i
yanda verildi¤i gibidir.
A Logo’nun önerilen zeminsiz
kullan›m biçimi. Zorunlu olmayan
hallerde mutlaka beyaz zeminde
kullan›m› tercih edilmeli.
h 7cm
B Zorunlu hallerde kurumsal renk
olan Sar› zeminde difli kullan›m
biçimi.
h 6.4 mm
C Zorunlu hallerde kurumsal renk
olan Mavi zeminde difli kullan›m
biçimi.
x 5.79 cm
x 4.5 cm
B
C
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
23
1.5 Logo’nun Yatay Renkli Kullan›mlar›
x 2.8 mm
A
h 3 cm
x 12.4 cm
h 6.1 cm
h 1.8 cm
h 1.2 cm
x 5.8 cm
B
AK PARTi logosu’nun yatay renkli
uygulamas›, yanda gösterilen oran
ve renklerdeki gibidir.
A Logonun önerilen zeminsiz
kullan›m biçimi. Zorunlu olmayan
hallerde mutlaka beyaz zeminde
kullan›m› tercih edilmeli.
B Zorunlu hallerde kurumsal renk
olan Sar› zeminde difli kullan›m
biçimi.
C Zorunlu hallerde kurumsal renk
olan Mavi zeminde difli kullan›m
biçimi.
C
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
24
1.6 Logo’nun Dikey S/B Kullan›mlar›
AK PARTi logosu’nun dikey olarak
Siyah/Beyaz kullan›m biçimi ve
oranlar› yandaki gibidir.
A
Logo’nun S/B kullan›mlar›nda tram
kullan›lmamas›na özen
gösterilmelidir.
h 7cm
h 6.4 mm
x 5.79 cm
x 4.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
25
1.7 Logo’nun Yatay S/B Kullan›mlar›
x 2.8 mm
AK PARTi logosu’nun yatay olarak
Siyah/Beyaz kullan›m biçimi ve
oranlar› yandaki gibidir.
h 3 cm
Logo’nun S/B kullan›mlar›nda tram
kullan›lmamas›na özen
gösterilmelidir.
x 12.4 cm
h 6.1 cm
h 1.8 cm
h 1.2 cm
x 5.8 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
26
1.8 Logo Yatay ve Dikey
Minimum Kullan›mlar›
Logo’nun yatay ve dikey
uygulamalar›nda kullan›labilecek
minimum ebatlar yandaki gibidir.
Belirtilen ölçüler d›fl›nda daha
fazla küçültülemez
8.3mm
30.6 mm
10 mm
12.3mm
45.4 mm
15 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
27
1.9 Logo’nun Oy Pusulas›nda Kullan›m›
x
x
x
AK PARTi logosu’nun oy
pusulas›ndaki kullan›m flekli
yandaki gibidir. Logo’nun alt›ndaki
“Adalet ve Kalk›nma Partisi”
yaz›s›n›n fontu Univers’tir.
AK PARTi logosu elinizdeki
Kurum Kimli¤i K›lavuzu içinde
bulunan CD içerisinde çeflitli
formatlarda mevcuttur.
CD mevcut de¤ilse, logo, Tan›t›m
ve Medya Baflkanl›¤›’ndan temin
edilebilir.
x
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
28
1.10 Dinamik Kuflak
Dinamik kuflak kurum kimli¤inde
önemli rol oynamaktad›r.
Yap›lan ifl hangi amaçla ya da
hangi birim taraf›ndan yap›lm›flsa,
dinamik kuflak alt band› içerisinde
tan›mlanacakt›r.
57.8 mm
Logo’nun dinamik kuflakla birlikte
kullan›lmas›na dair oranlar yanda
belirtilmifltir.
59 mm
3.3 mm
6.3 mm
4.4 cm
1 cm
4 mm
4 cm
1 cm
1.4 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
29
1.11 Logo’nun Di¤er Logolar ile Kullan›m›
56.9 mm
4.1 cm
1.2 cm
AK PARTi logosu partiye ait
di¤er logolar ile kullan›ld›¤›nda
yandaki oranlarda kullan›lmal›d›r.
Birlikte kullan›mlarda dinamik
kuflak alt band› oranlar› yanda
belirtilmifltir.
59.2 mm
4.2 mm
1.2 cm
19.5 mm
0.7 mm
3.3 mm
6.2 mm
9.7 mm
4.4 cm
1 cm
1 cm
4.2mm 1 cm
6.2 cm
3.2 mm
HALKLA iLifiKiLER BAfiKANLI⁄I
Temel prensip AK PARTi
logosu’nun hiçbir zaman di¤er
logolardan daha küçük
olmamas›d›r.
2.2 mm
56.9 mm
3.6 cm
4 cm
59.2 mm
2.4 cm
3.4 cm
3.3 mm
6.2 mm
4.4 cm
1 cm
1 cm
4.2mm 1 cm
6.2 cm
3.2 mm
SOSYAL ifiLER BAfiKANLI⁄I
56.9 mm
1.4 cm
3.4 cm
3.6 cm
2.6 cm
59.2 mm
2.4 cm
3.3 mm
6.2 mm
1 cm
4.2mm 1 cm
SOSYAL ifiLER BAfiKANLI⁄I
6.2 cm
3.2 mm
1 cm
4.4 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
30
1.12 Logo’nun Slogan ile Kullan›m›
56.9 mm
5.5 cm
59.2 mm
3.2 cm
3.3 mm
6.2 mm
4.4 cm
1 cm
1 cm
4.2mm 1 cm
3.2 mm
GENEL MERKEZ
6.2 cm
AK PARTi’nin slogan›
“Herfley Türkiye için”dir.
Slogan›n grafik olarak üç farkl›
uygulamas› vard›r. Slogan,
dinamik kuflak band› ve logoyla
birlikte yandaki gibi kullan›lmal›d›r.
Slogan›n fontu Univers Black’tir.
56.9 mm
59.2 mm
7.8 cm
3.3 mm
6.2 mm
1 cm
4.4 cm
1 cm
1 cm
GENEL MERKEZ
3.2 mm
6.2 cm
4.2mm 1 cm
56.9 mm
59.2 mm
5.5 cm
3.3 mm
6.2 mm
1.2 cm
4.4 cm
1 cm
GENEL MERKEZ
6.2 cm
4.2mm 1 cm
3.2 mm
1 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
31
1.13 Logo’nun Yanl›fl Kullan›mlar›
AK PARTi logosu önceki
sayfalarda tan›mlanan oran, renk,
yatay ve dikey kullan›m biçimleri
d›fl›nda kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Belirtilen standartlar›n d›fl›nda
logo’nun baflka bir kullan›m flekli
yoktur.
AK PARTi logosu,
Tan›t›m ve Medya Baflkanl›¤›’n›n
izni olmadan belirtilen standartlar›n
d›fl›nda kullan›lamaz.
Yanda yanl›fl kullan›m biçimleri
verilmifltir. Kurum Kimli¤i Kitab›
içerisinde, belirtilmeyen
uygulamalar ve belirtilen
standartlar›n d›fl›nda yap›lan
uygulamalar “do¤ru” olarak kabul
edilemez.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
32
RENKLER
2.0
2.1
2.2
Kurum Kimli¤i Renkleri
Alt Birim Renkleri
Kurumsal Renk Seperasyonu
2.0 Kurum Kimli¤i Renkleri
AK PARTi logosu’nun temel
renkleri yanda aç›klanm›flt›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone
144C
Pantone
285C
RGB
223
Black: 100
Yellow:0
Magenta: 0
Cyan: 0
Black: 0
Yellow: 0
Magenta: 43
Cyan: 87
Black: 0
Yellow: 100
Magenta: 47
Cyan: 0
Yay›m amaçl› haz›rlanan tüm
çal›flmalarda belirtilen renkler
kullan›lmal›d›r.
Yay›m farkl› platformlarda
yap›lacaksa, teknik aç›l›mlar için
Tan›t›m ve Medya Baflkanl›¤›’yla
temas kurulabilir.
Black
Black
RGB
108
0
WEB
FF9900 - 255r 153g 0b
FOLYO
020 Alt›n Sar› Ral 1033 HKS 5
17
96
198
WEB
0066CC - 0r 102g 204b
FOLYO
052 Aruz Mavi Ral 5015 HKS
FOLYO
070 Siyah Ral 9005 HKS 88
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
34
2.1 Alt Birim Renkleri
AK PARTi alt birimleri yard›mc›
renklerle ayr›flt›r›lm›flt›r.
GENEL MERKEZ
TEfiKiLAT ifiLERi BAfiKANLI⁄I
GENÇLiK KOLLARI BAfiKANLI⁄I
KADIN KOLLARI BAfiKANLI⁄I
Pantone
Black C
Pantone
White
Pantone
Black C
Pantone
White
Pantone
Black C
Pantone
White
Pantone
Black C
Pantone
144C
Pantone
285C
Pantone
144C
Pantone
485C
Pantone
144C
Pantone
3125C
Pantone
144C
Pantone
1915C
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
Pantone
144CVC
Pantone
285CVC
Pantone
144CVC
Pantone
032CVC
Pantone
144CVC
Pantone
3125CVC
Pantone
144CVC
Pantone
1915CVC
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
C 0
M 47
Y 100
K 0
R 223
G 108
B 0
C 87
M 43
Y 0
K 0
R 17
G 96
B 198
C 0
M 47
Y 100
K 0
R 223
G 108
B 0
C 0
M 91
Y 87
K 0
R 212
G 46
B 18
C 0
M 47
Y 100
K 0
R 223
G 108
B 0
C 79
M0
Y 23
K 0
R 0
G 150
B 172
Her birim dinamik kuflak içinde
tan›mlanmal› ve yanda belirtilen
Pantone renk kodlar› ile
uygulanmal›d›r.
C 0
M 47
Y 100
K 0
R 223
G 108
B 0
A Renklerle belirtilen kutucuklar,
renklerin kullan›m yüzdelerini
belirtir.
Pantone
White
C 0
M 72
Y 15
K 0
RGB
R 222
G 44
B 114
A
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
35
2.2 Kurumsal Renk Seperasyonu
100
Pantone 144C
100
Tamamlay›c› Renk
Pantone 285 C
90
100
Pantone Black
90
Renk seperasyonu kurum kimli¤i
pantone renginin alt tonlar›n›n
bas›l› ifllerde kullan›m opsiyonlar›n›
gösterir.
90
80
80
80
70
70
70
60
60
60
50
50
50
40
40
40
30
30
30
20
20
20
10
10
10
Renk seperasyonlar› ana renk
haricinde AK PARTi logosu’nda
kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
36
YAZI KARAKTER‹
3.0
3.1
Kurum Kimli¤i Yaz› Karakteri
Kurumsal Yard›mc› Yaz› Karakteri
3.0 Kurum Kimli¤i Yaz› Karakteri
Univers Light
Univers Bold
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
Univers Light Italic
Univers Bold Italic
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
AK PARTi kurum kimli¤i yaz›
karakteri Univers ailesidir.
Univers yaz› karakteri ailesi yaz›m
ve yay›n amaçl› tüm çal›flmalarda
ve yaz›flmalarda kullan›lmal›d›r.
Univers Regular
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=Univers Regular Italic
Univers Black Italic
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=Univers Condens Bold
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
Univers Condens Regular
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
38
3.1 Kurumsal Yard›mc› Yaz› Karakteri
Univers yaz› karakteri ailesi
d›fl›nda, yard›mc› yaz› karakteri
ailesi Goudy’dir.
Goudy
GoudyLight
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
Goudy-Italic
GoudyLightItalic
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
Yay›m amaçl› çal›flmalar haricinde,
özel çal›flmalarda kullan›labilir.
VIP yaz›flmalarda, kültürel ve
sanatsal uygulamalarda
kullan›labilir.
GoudyMedium
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=GoudyMediumItalic
ABCDEFGHI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVWXYZ
abcdefgh›ijklmnoöprsfltuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
39
BASILI MALZEMELER
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
Kartvizit
Antetli Ka¤›t ve Devam Ka¤›d›
Pencereli Diplomat Zarf
Penceresiz Diplomat Zarf
Torba zarf
Faks Mesaj Formu
Kapakl› Dosya A
Kapakl› Dosya B
Tüzük ve Program Klasörü
Davetiye
Kitap Kapa¤› A
Kitap Kapa¤› B
Kitap Kapa¤› C
Kutulu Kart
K›r›ml› Broflür
Kapakl› Bloknot A
Bloknot B
CD Üstü ve CD Kutusu
Konuflma Kart›
Not Kart›
Sticker / Post-it
Klasör S›rtl›¤›
4.0 Kartvizit
Kartvizitler dört ana birimden
oluflmaktad›r.
• ‹sim-Ünvan
• Logo
• ‹letiflim bilgileri
• Dinamik kuflak
2.3 cm
R. Tayyip ERDO⁄AN
Genel Baflkan
Baflbakan
1.4 cm
5 cm
Dört ana bölümün birbirleri ile olan
iliflkisi ve oranlar› yandaki gibidir.
Bu oranlar de¤ifltirilemez.
2.8 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 0000
Faks : 0312 473 0050
E-Posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
Kartvizit ka¤›d›
300 gr Mat Kufle veya,
300 gr Japon Bristol
GENEL MERKEZ
5.4 mm
Bask› üç renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
8 cm
Ka¤›t özelli¤i mat oldu¤undan,
farkl› renk tonlar› oluflmamas› için
logonun Pantone renk kodlar›na
dikkat edilmelidir.
Akif GÜLLE
Tan›t›m ve Medya Baflkan›
Amasya Milletvekili
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 0000
Faks : 0312 473 0050
E-Posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
TANITIM ve MEDYA BAfiKANLI⁄I
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
41
4.1 Antetli Ka¤›t ve Devam Ka¤›d›
Antetli ka¤›t ve devam ka¤›d›na
iliflkin oranlar yandaki gibidir.
21 cm
3 cm
Bu çal›flmalarda 110 gr I. hamur
ka¤›t kullan›lmal›d›r.
1 cm
3.6 cm
VIP antetli ka¤›t için 135 gr mat
kufle ka¤›t kullan›lmal› ve sadece
logo üzerine gofre uygulamas›
yap›lmal›d›r.
Bask› üç renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
29.7 cm
Ka¤›t özelli¤i mat oldu¤undan,
farkl› renk tonlar› oluflmamas› için
logonun Pantone renk kodlar›na
dikkat edilmelidir.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
Adalet ve Kalk›nma Partisi
Adalet ve Kalk›nma Partisi
Ceyhun At›f Kansu Caddesi No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 0000 Faks: 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
1.8 cm
3.5 mm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 0000 Faks: 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
2 cm
8.5 cm
1.2 cm
GENEL MERKEZ
4.6 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
42
4.2 Pencereli Diplomat Zarf
Pencereli diplomat zarf için
110 gr I. hamur ka¤›t
kullan›lmal›d›r.
Bask› üç renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1.5 cm
Ka¤›t özelli¤i mat oldu¤undan,
farkl› renk tonlar› oluflmamas› için
logonun Pantone renk kodlar›na
dikkat edilmelidir.
3.1 cm
3.6 cm
0.5 cm
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
11 cm
6.3 cm
2.8 cm
Adalet ve Kalk›nma Partisi
Ceyhun At›f Kansu Caddesi No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 0000 Faks: 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
22 cm
8 mm
1.4 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
43
4.3 Penceresiz Diplomat Zarf
Penceresiz diplomat zarf için
110 gr l. hamur ka¤›t kullan›lmal›d›r.
Bask› üç renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1.5 cm
Ka¤›t özelli¤i mat oldu¤undan, farkl›
renk tonlar› oluflmamas› için logonun
Pantone renk kodlar›na dikkat
edilmelidir.
3.1 cm
0.5 cm
11 cm
3.6 cm
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r halde
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
Adalet ve Kalk›nma Partisi
Ceyhun At›f Kansu Caddesi No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 0000 Faks: 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
8 mm
22 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
44
4.4 Torba zarf
Torba zarf için 110 gr I. hamur
ka¤›t kullan›lmal›d›r.
Bask› üç renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
4.7 cm
1.5 cm
5.6 cm
Ka¤›t özelli¤i mat oldu¤undan,
farkl› renk tonlar› oluflmamas› için
logonun Pantone renk kodlar›na
dikkat edilmelidir.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
35 cm
Adalet ve Kalk›nma Partisi
Ceyhun At›f Kansu Caddesi No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 0000 Faks: 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
7.6 mm
1.3 cm
GENEL MERKEZ
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
2.5 cm
26 cm
45
4.5 Faks Mesaj Formu
Faks mesaj bafll›¤› yandaki örnekte
oldu¤u gibi tek renktir.
20 cm
3.1 cm
‹lgili tasar›m, elektronik ortamda
kullan›lmak üzere ek’te bulunan
CD içerisinde Word dosyas› olarak
mevcuttur.
1.6 cm
Al›c› >To
Tarih > Date / /
Dikkatine > Attn.
Say› no > Ref. no
Bilgi için > C.C
Fax no > Fax no
3.7 cm
Gönderen > From
Adalet ve Kalk›nma Partisi
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 0000
Faks : 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
1.9 cm
Kapak dahil, adeti > Number of pages including cover page
14 cm
Aç›klama > Description
10 cm
faks mesaj›
fax message
2.1 cm
4.5 cm
12.3 cm
1.3 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
46
4.6 Kapakl› Dosya A
22.5 cm
22.5 cm
Kapakl› dosya A’da logo, iletiflim
bilgisi ve dinamik kufla¤a ek olarak
slogan da kullan›lmaktad›r.
Grafik ö¤elerin birbiriyle olan iliflkisi
ve oranlar› yandaki gibidir.
32 cm
Kapakl› dosya 350 gr mat kufle
ka¤›t kullan›larak yap›lmal›d›r.
4.8 cm
Bask› dört renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
6.6 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 0000
Faks : 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
1.3 cm
Dosya içi bask›s› Pantone 285C
silme zemin olmal›d›r.
22.5 cm
Bask› sonras› dosya d›fl›na mat
selofan uygulanmal›d›r.
22.5 cm
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
32 cm
Akif GÜLLE
GENEL
Tan›t›m ve Medya Baflkan›
Amasya Milletvekili
EZ
MERK
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 06520 Balgat/ANKARA
Tel : 0312 473 0000
Faks : 0312 473 0050
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
TANITIM ve MEDYA BAfiKANLI⁄I
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
47
4.7 Kapakl› Dosya B
33 cm
Kapakl› dosya B’de logo, iletiflim
bilgisi ve dinamik kufla¤a ek olarak
slogan da kullan›lmaktad›r.
Grafik ö¤elerin birbiriyle olan iliflkisi
ve oranlar› yandaki gibidir.
Kapakl› dosya 350 gr mat kufle
ka¤›t kullan›larak yap›lmal›d›r.
24 cm
Bask› dört renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
Dosya içi bask›s› Pantone 285C
silme zemin olmal›d›r.
GENEL MERKEZ
24 cm
22.5 cm
0.8 cm
0.8 cm
6 cm
17.5 cm
Bask› sonras› dosya d›fl›na mat
selofan uygulanmal›d›r.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
3 cm
33 cm
6.5 cm
6 cm
GENEL MERKEZ
B›çak ‹zi
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
48
4.8 Tüzük ve Program Klasörü
7.9 cm
Tüzük ve program klasöründe
dikey logo, dinamik kuflak ve yatay
slogan kullan›lmal›d›r.
Klasör üzerinde bulunan kilitte,
AK PARTi
4.5 cm
23.5 cm
5.9 cm
GENEL MERKEZ
1.8 cm
4.3 cm
3.8 cm
Tüzük ve program klasöründe
350 gr mat kufle ka¤›t
kullan›lmal›d›r.
Bask› dört renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
Klasör içi bask›s› Pantone 285C
silme zemin olmal›d›r.
4.6 cm
3.2 cm
AK PARTi
12.5 cm
0.2 cm
Bask› sonras› klasör d›fl›na mat
selofan uygulanmal›d›r.
0.4 cm
3 cm
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
23.5 cm
15 cm
4 cm
10 cm
3 cm
15 cm
23.4 cm
0.2 cm
3.8 cm
4 cm
4.3 cm
AK PARTi yaz›s›n›n fontu
Univers Black’tir.
30.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
49
4.9 Davetiye
Davetiyenin ön ve arka yüzü için
uygulama standartlar›, yanda oranlar›
verilerek belirtilmifltir.
16.5 cm
Davetiye tasar›m›nda dört önemli
grafik ö¤e bulunmaktad›r.
Bu bölümde organizasyonla ilgili
görsel yada slogan uygulanacakt›r.
11.5 cm
2.8 cm
3.4 cm
GENEL MERKEZ
www.akparti.org.tr
8 mm
• Dikey logo
• Slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
Davetiye 300 gr mat kufle ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r. Bask› sonras›
mat vernik veya mat selefon
uygulanmal›d›r.
D›fl bask› dört renkten oluflmaktad›r
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
Bu bölümde organizasyonun davet içeri¤i
yaz›lacakt›r.
R. Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan› ve Baflbakan
Bu bölümde organizasyon, yeri ve tarihi yer alacakt›r.
‹ç bask›s› iki renktir
Pantone 144C
Siyah
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r halde
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
Not Yanda örne¤i verilen davetiye tasar›m›,
logo’nun kullan›m yeri, dinamik kufla¤›n
uygulama biçimi içindir. Belirtilen standartlar
korunarak tasar›m farkl› ebatlarda, özel kesimli
uygulanabilir.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
50
4.10 Kitap Kapa¤› A
AK PARTi, faaliyetlerini ve
hedeflerini belirli aral›klarla
kitaplaflt›rmaktad›r. Bu nedenle
görsel bütünlük sa¤lamak ad›na
kitap tasar›mlar› da belirlenmifl
standartlarda haz›rlanmal›d›r.
Kapak tasar›m›nda befl önemli
grafik ö¤e bulunmaktad›r:
AK PARTi
AK PARTi
2.1 cm
iktidar›nda
AB süreci
6 cm
• Dikey logo
• Slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
• Resim alan›
1.6 cm
1.2 cm
4.4 cm
11.5 cm
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
iktidar›nda
AB süreci
9 mm
DUIS AUTEM VEL EUM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
Tasar›mlar foto¤raflarla
zenginlefltirilmeli foto¤raf
seçiminde insani ö¤eler
yer almal›d›r.
DUIS AUTEM VEL EUM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
DUIS AUTEM VEL EUM ‹R‹URE DOLOR ?
21.5 cm
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
21.5 cm
DUIS AUTEM VEL EUM ‹R‹URE DOLOR ?
3.6 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta : [email protected]
3.6 cm
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
DUIS AUTEM VEL EUM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
www.akparti.org.tr
5.5mm
GENEL MERKEZ
2.8 cm
GENEL MERKEZ
3.8 cm
8.4 mm
1.5 cm
00
3 cm
1.2 cm
00
11.5 cm
Tüm metin bafll›klar›nda,
AK PARTi kurumsal yaz›
karakteri olan Univers normal,
metin içeri¤inde Univers Light yaz›
karakteri kullan›lmal›. Önemle
belirtilmek istenen spotlarda
Univers Bold yaz› karakteri tercih
edilmeli. Metin içerisinde geçen
AK PARTi ibaresi Univers Black
olmal›d›r.
Bask›: Trikromi (CMYK)
Ka¤›t: 135 gr mat kufle
Bask› sonras› mat vernik
kullan›lmal›d›r.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
51
4.11 Kitap Kapa¤› B
AK PARTi, faaliyetlerini ve
hedeflerini belirli aral›klarla
kitaplaflt›rmaktad›r. Bu nedenle
görsel bütünlük sa¤lamak ad›na
kitap tasar›mlar› da belirlenmifl
standartlarda haz›rlanmal›d›r.
14.8 cm
Kapak tasar›m›nda befl önemli
grafik ö¤e bulunmaktad›r:
4.7 cm
• Dikey logo
• Slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
• Resim alan›
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
Tasar›mlar, foto¤raflarla
zenginlefltirilmeli ve foto¤raf
seçiminde insani ö¤eler
yer almal›d›r.
21 cm
4.4 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta : [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
3.4 cm
3.6 cm
1 cm
Tüm metin bafll›klar›nda
AK PARTi kurumsal yaz›
karakteri olan Univers Normal,
metin içeri¤inde Univers Light yaz›
karakteri kullan›lmal›. Önemle
belirtilmek istenen spotlarda
Univers Bold yaz› karakteri tercih
edilmeli. Metin içerisinde geçen
AK PARTi ibaresi Univers Black
olmal›d›r.
Bask›: Trikromi (CMYK)
Ka¤›t: 135 gr mat kufle
Bask› sonras› mat vernik
kullan›lmal›d›r.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
52
4.12 Kitap Kapa¤› C
20.5 cm
AK PARTi, faaliyetlerini ve
hedeflerini belirli aral›klarla
kitaplaflt›rmaktad›r. Bu nedenle
görsel bütünlük sa¤lamak ad›na
kitap tasar›mlar› da belirlenmifl
standartlarda haz›rlanmal›d›r.
6.5 cm
AK PARTi
Kapak tasar›m›nda befl önemli
grafik ö¤e bulunmaktad›r:
iktidar›nda
AB süreci
• Dikey logo
• Slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
• Resim alan›
Tasar›mlar foto¤raflarla
zenginlefltirilmeli ve foto¤raf
seçiminde insani ö¤eler
yer almal›d›r.
27.5 cm
6.2 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta: [email protected]
Bask›: Trikromi (CMYK)
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
Ka¤›t: 135 gr mat kufle
GENEL MERKEZ
5.4 cm
Tüm metin bafll›klar›nda
AK PARTi kurumsal yaz›
karakteri olan Univers Normal,
metin içeri¤inde Univers Light yaz›
karakteri kullan›lmal›. Önemle
belirtilmek istenen spotlarda
Univers Bold yaz› karakteri tercih
edilmeli. Metin içerisinde geçen
AK PARTi ibaresi Univers Black
olmal›d›r.
5.2 cm
1.5 cm
Bask› sonras› mat vernik
kullan›lmal›d›r.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
53
9 cm
Kutulu kart tasar›m›nda, yandaki
oranlar ve b›çak izi kullan›lmal›d›r.
Kartlar›n içine konaca¤› kutunun
ka¤›t cinsi 350 gr mat kufledir.
1.2 cm
3.6 cm
9 mm
9 cm
9 mm
4.13 Kutulu Kart
1.7 cm
8.7 cm
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
1.7 cm
Kutu içerisindeki kartlar›n ka¤›t
cinsi 200 gr mat kufledir.
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
6.2 cm
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore
Trikromi (CMYK) bask› sonras› mat
selofan yap›lmal›d›r.
DUIS AUTEM VEL EUM ‹RURE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
17 cm
17.2 cm
Trikromi (CMYK) bask› sonras› mat
selofan yap›lmal›d›r.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
3.2 cm
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore
3.2 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta : [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
9 mm
2.7 cm
7 mm
2.1 cm
7 mm
1.1 cm
00
1 cm
6.3 cm
3.1 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
54
4.14 K›r›ml› Broflür
AK PARTi, faaliyetlerini ve hedeflerini
belirli aral›klarla broflür olarak
tan›tmaktad›r. Bu nedenle görsel
bütünlük sa¤lamak ad›na broflür
tasar›mlar› da belirlenmifl standartlarda
haz›rlanmal›d›r.
29.7 cm
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore
Tasar›m›nda befl önemli grafik ö¤e
bulunmaktad›r:
DUIS AUTEM VEL EUM ‹RURE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
21 cm
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore
3.6 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta : [email protected]
www.akparti.org.tr
0.7 cm
GENEL MERKEZ
00
GENEL MERKEZ
3 cm
AK PARTi
AK PARTi
iktidar›nda
AB süreci
iktidar›nda
AB süreci
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore
DUIS AUTEM VEL EUM ‹RURE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
DUIS AUTEM VEL EUM ‹RURE DOLOR ?
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore
DUIS AUTEM VEL EUM ‹RURE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore
0.8 cm
• Dikey logo
• Slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
• Resim alan›
Tasar›mlar foto¤raflarla
zenginlefltirilmeli ve foto¤raf seçiminde
insani ö¤eler yer almal›d›r.
Tüm metin bafll›klar›nda
AK PARTi kurumsal yaz› karakteri
olan Univers Normal, metin içeri¤inde
Univers Light yaz› karakteri kullan›lmal›.
Önemle belirtilmek istenen spotlarda
Univers Bold yaz› karakteri tercih
edilmeli. Metin içerisinde geçen
AK PARTi ibaresi Univers Black
olmal›d›r.
Bask›: Trikromi (CMYK)
Ka¤›t: 135 gr mat kufle
Bask› sonras› mat vernik kullan›lmal›d›r.
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
DUIS AUTEM VEL EM ‹R‹URE DOLOR ?
K›rm›z› ile belirtilen kesik çizgiler
broflürün katlama yerleridir.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r halde
ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
55
4.15 Kapakl› Bloknot A
Kapakl› Bloknot A tasar›m›nda dört
önemli grafik ö¤e bulunmaktad›r.
8.5 mm
8.5 mm
15 cm
12 cm
1.9 cm
5.5 mm
21 cm
18.5 cm
4.6 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta: [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
0.9 cm
GENEL MERKEZ
3.8 cm
1.1 cm
0.9 cm
GENEL MERKEZ
• Dikey logo
• Dikey slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
Bloknot kapa¤› 350 gr mat kufle ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r.
Bask› sonras› mat selofan uygulanmal›d›r.
Kapak bask›s› dört renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
‹ç sayfada 115 gr mat kufle
kullan›lmal›d›r.
‹ç sayfalar›n bask›s› üç renkten
oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Üzerindeki çizgilerin kal›nl›¤› 0.1 mm’dir.
Bask› rengi %50 siyah.
Bloknot cildi üstten tutkall› 50’lik cilt
olarak, kapak içi sa¤ taraf›na yap›flt›r›lmal›.
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r halde
ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.
GENEL MERKEZ
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
56
4.16 Bloknot B
14 cm
14 cm
6 mm
1.2 cm
Bloknot B tasar›m›nda dört önemli
grafik ö¤e bulunmaktad›r.
• Dikey logo
• Slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
2.1 cm
6 mm
21 cm
Bloknot kapa¤› 350 gr mat kufle ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r. Bask› sonras› mat
selofan uygulanmal›.
Kapak bask›s› dört renkten oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
21 cm
‹ç sayfalar›n bask›s› üç renkten
oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Üzerindeki çizgilerin kal›nl›¤› 0.1 mm’dir.
Bask› rengi %50 siyah.
4.3 cm
Bloknot cildi üstten tutkall› 50’lik cilt
olarak haz›rlanmal›d›r.
1 cm
1 cm
GENEL MERKEZ
3.5 cm
1 cm
GENEL MERKEZ
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r halde
ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
57
4.17 CD Üstü ve CD Kutusu
12.5 cm
12.5 cm
1.5 cm
1.05 cm
CD kutusu için kullan›lacak ka¤›t
350 gr mat kufle’dir. Bask› sonras›
mat selofan uygulanmal›d›r.
Kutu b›ça¤› izi ek’te bulunan CD
içerisinde mevcuttur.
12.5 cm
CD üzerine serigraf olarak bask›
yap›lmal›d›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
2.3 cm
GENEL MERKEZ
5 mm
1.9 cm
‹lgili tasar›m, uygulamaya haz›r
halde ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
11.8 cm
5 mm
GENEL MERKEZ
1.5 cm
4.1 cm
1.9 cm
1.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
58
4.18 Konuflma Kart›
Konuflma kart›, bas›n
aç›klamalar›nda, tv programlar›nda,
kutlama ve kongrelerde
kullan›lmak üzere haz›rlanm›flt›r.
21 cm
Konuflma kart›n›n ön ve arka yüzü
uygulama standartlar›, yanda
oranlar› verilerek belirtilmifltir.
14.8 cm
4 cm
GENEL MERKEZ
www.akparti.org.tr
3.3 cm
2.6 cm
0.8 cm
Arka
Konuflma kart› tasar›m›nda dört
önemli grafik ö¤e bulunmaktad›r.
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki bafll›k alan›
Konuflma kart› 350 gr mat kufle
ka¤›t kullan›larak yap›lmal›d›r. Bask›
sonras› mat vernik uygulanmal›.
Arka yüz bask›s› dört renkten
oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
21 cm
2.3 cm
3.1 cm
1.3 cm
0.6 cm
14.8 cm
Ön yüz bask›s› üç renkten
oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
Konuflma kart›, ek’te bulunan CD
içerisinde bask›ya haz›r halde
mevcuttur.
www.akparti.org.tr
0.8 cm
GENEL MERKEZ
Ön
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
59
4.19 Not Kart›
1.7 cm
Not kart› tasar›m›nda iki önemli
grafik ö¤e bulunmaktad›r.
8.5 cm
• Dikey logo
• Dinamik kuflak
2 cm
Tarih:
200
Not kart› 200 gr mat kufle ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r.
Not kart› bask›s› üç renkten
oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
Üzerindeki çizgilerin kal›nl›¤› 0.1 mm’dir.
Bask› rengi %50 siyah.
15 cm
Not kart›, ek’te bulunan CD içerisinde
bask›ya haz›r halde mevcuttur.
4 mm
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
7.2 mm
Ön
Arka
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
60
4.20 Sticker / Post-it
Sticker/Post-it tasar›m›nda iki
önemli grafik ö¤e bulunmaktad›r.
12 cm
• Dikey logo
• Dinamik kuflak
80 gr I. hamur ka¤›t kullan›larak
yap›lmal›d›r.
10 cm
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
Sticker/Post-it bask›s› üç renkten
oluflmaktad›r.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
3.8 cm
Sticker üzerindeki çizgilerin kal›nl›¤›
0.2 mm’dir. Bask› rengi %50
Pantone 144C
Sticker
7.5 cm
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
5 mm
7.5 cm
www.akparti.org.tr
Sticker / Post-it, ek’te bulunan CD
içerisinde bask›ya haz›r halde
mevcuttur.
2 cm
5 cm
7.5 cm
GENEL MERKEZ
4.3 mm
7.5 cm
GENEL MERKEZ
3 mm
Post-it
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
61
4.21 Klasör S›rtl›¤›
3.2 cm
7.5 cm
Klasör s›rtl›¤› tasar›m›nda iki
önemli grafik ö¤e bulunmaktad›r.
• Dikey logo
• Üst kuflak
250 gr karton kullan›larak
yap›lmal›d›r.
Klasör s›rtl›¤› bask›s› üç renktir.
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
19 cm
19 cm
Üzerindeki çizgilerin kal›nl›¤›
0.2 mm’dir. Bask› rengi
%50 Siyah
Klasör s›rtl›¤›, ek’te bulunan CD
içerisinde bask›ya haz›r halde
mevcuttur.
1.5 cm
1.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
62
AÇIKHAVA/OUTDOOR
BASILI MALZEMELER/BASIN
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Klasik Billboard
CLP/Raket
Yatay Afifl
Dikey Afifl
El ‹lan›
Dikey Genel Baflkan Posteri
Yatay Genel Baflkan Posteri
Yar›m Sayfa Bas›n ‹lan›
Tam Sayfa Bas›n ‹lan›
Genel Baflkan Foto¤raflar›
Seçim K›lavuzu
5.0 Klasik Billboard
Billboardlarda,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
54.5 cm
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
31.3 cm
Yolun Ac›k Türkiye
Buraya bafll›k
gelecek
Buraya alt
metin gelecek
Klasik Billboard, ek’te bulunan CD
içerisinde flablon halinde
mevcuttur.
9.4 cm
Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek
www.akparti.org.tr
2 cm
GENEL MERKEZ
2.5 cm
7.8 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
64
5.1 CLP / Raket
21 cm
CLP / Raket uygulamas›nda,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
31.3 cm
CLP/Raket, ek’te bulunan CD
içerisinde flablon halinde
mevcuttur.
Yolun Ac›k
Türkiye
Buraya bafll›k
gelecek
6.1 cm
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin
gelecek
www.akparti.org.tr
1.5 cm
GENEL MERKEZ
0.9 cm
1.1 cm
5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
65
5.2 Yatay Afifl
Yatay afifl uygulamas›nda,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
70 cm
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
Yatay afifl 135 gr kufle ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r.
50 cm
Yatay afifl bask›s› dört renkten
oluflmaktad›r.
Buraya bafll›k
gelecek
Buraya alt metin
gelecek
Yolun Ac›k Türkiye
14.5 cm
Yatay afifl, ek’te bulunan CD
içerisinde flablon halinde
mevcuttur.
Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek.
www.akparti.org.tr
3.4 cm
GENEL MERKEZ
12 cm
3.4 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
66
5.3 Dikey Afifl
50 cm
Dikey afifl uygulamas›nda,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
Dikey afifl 135 gr kufle ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r.
70 cm
Dikey afifl, ek’te bulunan CD
içerisinde flablon halinde
mevcuttur.
Yolun Ac›k
Türkiye
Buraya bafll›k
gelecek
14.5 cm
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin
gelecek
www.akparti.org.tr
Dikey afifl bask›s› dört renkten
oluflmaktad›r.
GENEL MERKEZ
0.9 cm
2.6 cm
12 cm
3.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
67
5.4 El ‹lan›
El ilan›’nda,
14.8 cm
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
21 cm
El ilan› 90 gr I.hamur ka¤›t
kullan›larak yap›lmal›d›r.
El ilan› bask›s› dört renkten
oluflmaktad›r.
Buraya bafll›k
gelecek
Yolun Ac›k
Türkiye
El ilan›, ek’te bulunan CD
içerisinde flablon halinde
mevcuttur.
4.3 cm
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin
gelecek
www.akparti.org.tr
8 mm
GENEL MERKEZ
10 cm
3.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
68
5.5 Dikey Genel Baflkan Posteri
50 cm
Dikey Genel Baflkan Posteri’nde,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
Dikey Genel Baflkan Poster 135 gr
kufle ka¤›t kullan›larak yap›lmal›d›r.
70 cm
Dikey Genel Baflkan Posteri, ek’te
bulunan CD içerisinde bask›ya
haz›r halde mevcuttur.
Yolun Ac›k
Türkiye
Buraya bafll›k
gelecek
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin
gelecek
www.akparti.org.tr
Dikey Genel Baflkan Posteri
bask›s› dört renkten oluflmaktad›r.
14.5 cm
GENEL MERKEZ
0.9 cm
2.6 cm
12 cm
3.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
69
5.6 Yatay Genel Baflkan Posteri
Yatay Genel Baflkan Posteri’nde,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
70 cm
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
50 cm
Yatay Genel Baflkan Poster 150 gr
kufle ka¤›t kullan›larak yap›lmal›d›r.
Yatay Genel Baflkan Posteri
bask›s› dört renkten oluflmaktad›r.
Buraya bafll›k
gelecek
Buraya alt metin
gelecek
Yolun Ac›k Türkiye
14.5 cm
Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek
Buraya alt metin gelecek Buraya alt metin gelecek
www.akparti.org.tr
3.4 cm
GENEL MERKEZ
12 cm
Yatay Genel Baflkan Posteri, ek’te
bulunan CD içerisinde bask›ya
haz›r halde mevcuttur.
3.4 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
70
5.7 Yar›m Sayfa Bas›n ‹lan›
Yar›m Sayfa Bas›n ‹lan›’nda,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
Buraya alt metin
gelecek
Yolun Ac›k Türkiye
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto
büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak
yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz›
biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r.
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r.
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto
büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak
www.akparti.org.tr
yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz›
biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r.
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r.
7.6 cm
R. Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
GENEL MERKEZ
6.2 cm
1.7 cm
1.3 cm
Buraya bafll›k
gelecek
Yar›m Sayfa Bas›n ‹lan›, ek’te
bulunan CD içerisinde flablon
halinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
71
5.8 Tam Sayfa Bas›n ‹lan›
Tam Sayfa Bas›n ‹lan›’nda,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
• Üst k›s›mdaki görsel alan
standartt›r.
Görsel, dekupeli ya da dekupesiz
olarak kullan›labilir.
Bafll›k Univers Black,
Alt metin Univers Normal.
Tam Sayfa Bas›n ‹lan›, ek’te
bulunan CD içerisinde flablon
halinde mevcuttur.
Yolun Ac›k Türkiye
Buraya bafll›k
gelecek
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini
ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak
yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto
büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir
metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r.
Buraya alt metin
gelecek
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini
ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak
yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto
büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir
metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r.
www.akparti.org.tr
Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini
ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak
yaz›lm›flt›r. Bu bir metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto
büyüklü¤ünü belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir
metin de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü
belirtmek için örnek olarak yaz›lm›flt›r. Bu bir metin
de¤ildir, yaz› biçimini ve punto büyüklü¤ünü belirtmek için
örnek olarak yaz›lm›flt›r.
R. Tayyip ERDO⁄AN
8.1 cm
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
2 cm
GENEL MERKEZ
1.2 cm
1.1 cm
6.7 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
72
5.9 Genel Baflkan Foto¤raflar›
Genel Baflkan Foto¤raflar›, yanda
yer alan örneklerde gösterilen
zemin ve efektlerle uygulanabilir.
Örnek Genel Baflkan Foto¤raflar›,
ek’te bulunan CD içerisinde
yüksek çözünürlükte bask›ya haz›r
halde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
73
5.10 Seçim K›lavuzu
14.8 cm
Seçim dönemlerinde, Kurum Kimli¤i
Kitab› d›fl›nda seçime özel çal›flmalar
yap›lmas› ön görüldü¤ünden,
her seçim için ayr›ca Kurum Kimli¤i
Kitab›’na ba¤l› kal›narak Seçim
K›lavuzu yap›lacakt›r.
4.7 cm
Seçimle ilgili slogan, resim, uygulama
alanlar›n›n standartlar› bu k›lavuz
içerisinde belirtilecektir.
AK PARTi
Seçim
K›lavuzu
21 cm
4.4 cm
Ceyhun At›f Kansu Caddesi
No. 202 Balgat/ANKARA
Tel
: 0312 473 00 00/20
Faks : 0312 473 00 50/27
E-posta : [email protected]
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
3.4 cm
1 cm
3.56 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
74
KAMPANYA MALZEMELER‹
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Gönder Bayra¤›
K›rlang›ç Bayraklar/Genel Baflkan
K›rlang›ç Bayraklar/Mesaj
K›rlang›ç Bayraklar/Logo
Masa Bayra¤›
Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak
Bez Afifl
6.0 Gönder Bayraklar›
150 cm
150 cm
6.8 cm
Gönder Bayraklar›, yanda
gösterilen ebat ve
proporsiyonlarda uygulanabilir.
100 cm
8.6 cm
Dikey logolu bayraklar, tek ya da iki
renkli uygulanabilir.
100 cm
Gönder Bayraklar›, ek’te bulunan
CD içerisinde bask›ya haz›r halde
mevcuttur.
6.8 cm
71 cm
150 cm
150 cm
8.6 cm
100 cm
6.8 cm
100 cm
6.8 cm
8.6 cm
6.8 cm
6.8 cm
71 cm
71 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
76
8.6 cm
K›rlang›ç Bayraklar/Genel Baflkan,
yanda gösterilen ebat ve
proporsiyonlarda uygulanabilir.
9.1 cm
8.6 cm
9.1 cm
8.6 cm
9.1 cm
9.1 cm
9.1 cm
9.1 cm
6.1 K›rlang›ç Bayraklar/Genel Baflkan
99 cm
100 cm
100 cm
116 cm
300 cm
120 cm
120 cm
116 cm
300 cm
116 cm
17 cm
100 cm
17 cm
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
17 cm
R.Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
120 cm
R.Tayyip ERDO⁄AN
R.Tayyip ERDO⁄AN
R.Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
150 cm
150 cm
K›rlang›ç Bayraklar/Genel Baflkan,
ek’te bulunan CD içerisinde
yüksek çözünürlükte bask›ya haz›r
halde mevcuttur.
17 cm
150 cm
99 cm
150 cm
R.Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan›
Baflbakan
17 cm
R.Tayyip ERDO⁄AN
300 cm
17 cm
150 cm
99 cm
K›rlang›ç Bayraklar/Genel Baflkan
dört renk bas›l›r.
150 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
77
8.6 cm
K›rlang›ç Bayraklar/Mesaj, yanda
gösterilen ebat ve
proporsiyonlarda uygulanabilir.
9.1 cm
8.6 cm
9.1 cm
8.6 cm
9.1 cm
9.1 cm
9.1 cm
9.1 cm
6.2 K›rlang›ç Bayraklar/Mesaj
150 cm
K›rlang›ç Bayraklar/Mesaj, ek’te
bulunan CD içerisinde bask›ya
haz›r halde mevcuttur.
17 cm
17 cm
116 cm
300 cm
17 cm
100 cm
120 cm
17 cm
116 cm
300 cm
17 cm
17 cm
300 cm
120 cm
150 cm
99 cm
100 cm
100 cm
116 cm
150 cm
99 cm
150 cm
150 cm
99 cm
Dikey sloganl› bayraklar, tek ya da
iki renkli uygulanabilir.
120 cm
150 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
78
150 cm
150 cm
99 cm
9.1 cm
9.1 cm
K›rlang›ç Bayraklar/logo, yanda
gösterilen ebat ve
proporsiyonlarda tek ya da iki
renkli uygulanabilir.
K›rlang›ç Bayraklar/logo ek’te
bulunan CD içerisinde bask›ya
haz›r halde mevcuttur.
17 cm
17 cm
116 cm
300 cm
17 cm
100 cm
120 cm
17 cm
116 cm
300 cm
17 cm
17 cm
300 cm
120 cm
150 cm
8.6 cm
100 cm
100 cm
116 cm
9.1 cm
9.1 cm
8.6 cm
99 cm
150 cm
99 cm
8.6 cm
150 cm
9.1 cm
9.1 cm
6.3 K›rlang›ç Bayraklar/Logo
120 cm
150 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
79
6.4 Masa Bayra¤›
Masa Bayraklar›, yanda gösterilen
ebat ve proporsiyonlarda
uygulanabilir.
8.5 cm
Dikey logolu bayraklar, tek ya da iki
renkli uygulanabilir.
10.6 cm
15 cm
Masa Bayraklar›, ek’te bulunan CD
içerisinde bask›ya haz›r halde
mevcuttur.
22.5 cm
15 cm
22.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
80
6.5 Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak
Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar,
yanda gösterilen ebat ve
proporsiyonlarda uygulanabilir.
35 cm
Dikey logolu ve sloganl› bayraklar,
tek ya da iki renkli uygulanabilir.
30 cm
Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar,
hersey
Türkiye
icin!
ek’te bulunan CD içerisinde
bask›ya haz›r halde mevcuttur.
hersey
Türkiye
icin!
20 cm
hersey
Türkiye
30 cm
hersey
Türkiye
icin!
icin!
hersey
Türkiye
icin!
hersey
Türkiye
icin!
hersey
Türkiye
icin!
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
81
6.6 Bez Afifl
Bez Afifl’te,
• Dikey logo
• Yatay slogan
• Dinamik kuflak
standartt›r.
5 mt
Dikey logo, sol ya da sa¤ tarafta
kullan›labilir.
67 cm
90 cm
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
Bez Afifl, ek’te bulunan CD
içerisinde flablon halinde
mevcuttur.
15 cm
56 cm
5 mt
67 cm
15 cm
90 cm
GENEL MERKEZ
www.akparti.org.tr
56 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
82
KURUM ‹Ç‹ BELGELER
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
Üye Girifl Beyannamesi
Gelir Makbuzu
Karar Defteri
Üye Kay›t Defteri
Y›ll›k ‹zin Talep Formu
Harcama Ödeme Formu
Görüflme Notu
Zimmet Teslim Formu
K›rtasiye Malzemesi Talep Formu
G›da Deposu Teslim Formu
Tafl›t Görevlendirme Belgesi
Ödenmez Hesap Adisyonu
Reçete
7.0 Üye Girifl Beyannamesi
Üye girifl beyannamesi, bilgisayar
ortam›nda ve bas›l› olarak iki halde
uygulanm›flt›r.
2.1 cm
2.2 cm
2.1 cm
14 cm
9.6 mm
2.2 cm
14 cm
I. hamur ka¤›da iki renk olarak
bas›lmal›d›r.
Pantone 144C
Siyah
9.6 mm
2.7 cm
2.7 cm
ADALET ve KALKINMA PARTiSi
ÜYE GiRifi BEYANNAMESi
ADALET ve KALKINMA PARTiSi
ÜYE GiRifi BEYANNAMESi
AK PARTi
‹li
‹lçe Baflkanl›¤›na, 2820 say›l› SPK’nun 11. maddesindeki flartlar›
tafl›yorum. Parti Tüzük, program ve yönetmeliklerine uymay› ve y›ll›k
YTL. üyelik aidat› ödemeyi taahhüt ediyorum.
Parti üyelik kayd›m›n yap›lmas›n› arz ederim.
/ 200
/
Parti üyelik kayd›m›n yap›lmas›n› arz ederim.
imza
Ad› Soyad›
:
Cinsiyeti
:
K›zl›k Soyad›
:
Do¤um Yeri
:
Anne Ad›
:
Kan Grubu
:
Tahsili
:
K
E
Tarihi:
/
/ 200
imza
Medeni Hali:
20.5 cm
Baba Ad›:
Belge içerisinde belirtilen
metinlerde, Univers Light,
bafll›klarda ise Univers Bold yaz›
karakteri kullan›lmal›d›r.
AK PARTi
‹li
‹lçe Baflkanl›¤›na, 2820 say›l› SPK’nun 11. maddesindeki flartlar›
tafl›yorum. Parti Tüzük, program ve yönetmeliklerine uymay› ve y›ll›k
YTL. üyelik aidat› ödemeyi taahhüt ediyorum.
Mail:
Mesle¤i:
‹khamet Adresi :
Ad› Soyad›
:
Cinsiyeti
:
K›zl›k Soyad›
:
Do¤um Yeri
:
Anne Ad›
:
Kan Grubu
:
Tahsili
:
K
E
Medeni Hali:
Tarihi:
20.5 cm
Baba Ad›:
Mail:
Belgenin dijital ve bask›ya haz›r
hali, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
Mesle¤i:
‹khamet Adresi :
‹fl:
Ev:
Telefon
:
Telefon
:
TC Kimlik No
:
GSM:
TC Kimlik No
:
GSM:
‹li
:
‹lçesi:
‹li
:
‹lçesi:
‹fl:
Ev:
Nüfus Cüz. No :
Cilt No:
Nüfus Cüz. No :
Cilt No:
Aile S›ra No
S›ra No:
Aile S›ra No
S›ra No:
:
:
Referans Gösterilen Kifli ve Kifliler
Ad› Soyad›
Partideki Görevi
Referans Gösterilen Kifli ve Kifliler
Telefonu
Ad› Soyad›
1
2
3
Partideki Görevi
Telefonu
1
2
3
Karar Tarihi
:
Karar Say›s›
:
/
/ 200
Uygundur
‹l / ‹lçe Baflkan›
Üye Kay›t Numaras› :
1.1 cm
Karar Tarihi
:
Karar Say›s›
:
/
/ 200
Uygundur
‹l / ‹lçe Baflkan›
Üye Kay›t Numaras› :
1.1 cm
1.1 cm
1.1 cm
Bilgisayar ortam›nda kullan›m format›
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
84
7.1 Gelir Makbuzu
Gelir makbuzu I. hamur ka¤›da iki
renk olarak bas›lmal›d›r.
Pantone 144C
Siyah
Belge içerisinde belirtilen
metinlerde, Univers Light,
bafll›klarda ise Univers Bold yaz›
karakteri kullan›lmal›d›r.
18.5 cm
1 cm
2.3 cm
15.9 cm
6.7 mm
1.2 cm
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
GEL‹R MAKBUZU
27 cm
Seri
:
S›ra No :
Teslim Edenin
Ad› Soyad›
Adresi
:
:
13 cm
Gelir Türü
Miktar
Toplam
Adalet ve Kalk›nma Partisince
al›nm›flt›r.
/
/200
YTL.
Düzenleyen
Ad› Soyad›
‹mza
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
85
7.2 Karar Defteri
1.7 cm
Karar defteri, kapa¤›nda 350 gr
mat kufle ka¤›t kullan›lmal›d›r.
Bask› sonras› mat selofan
uygulanmal›d›r.
22 cm
22 cm
3 cm
Karar S›ra No
KARAR DEFTERi
Karara Esas Olan Evrak›n
Tarih
No
Mevzuat›n mahiyeti ve hülasas›
Nereden Gönderildi¤i
Toplant› Tarihi:
/
/
18.1 cm
günü
Kapak bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
‹ç sayfalar tek renk olmal› ve 90 gr
I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
Baflkan›n Ad› ve Soyad› :
Azalar›n Ad› ve Soyad› :
KARAR METNi
‹ç sayfalar bask› rengi:
Siyah
Karar defterinin bask›ya haz›r hali,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
31 cm
9 mm
iLi :
5.8 cm
iLÇESi :
MAHALLE/KÖYÜ :
1.6 cm
GENEL MERKEZ
1.3 cm
2.6 cm
8.8 cm
4.8 cm
2 cm
18.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
86
7.3 Üye Kay›t Defteri
31 cm
Üye kay›t defteri, kapa¤›nda
350 gr mat kufle ka¤›t
kullan›lmal›d›r. Bask› sonras› mat
selofan uygulanmal›d›r.
14.6 cm
22 cm
ÜYE KAYIT DEFTERi
9 mm
iLi :
5.8 cm
iLÇESi :
1.3 cm
GENEL MERKEZ
1.5 cm
1.3 cm
4.8 cm
28.2 cm
31 cm
ÜYE KAYIT DEFTERi
1.3 cm
S
N
iLÇESi:
TC
Kimlik No
Ad› Soyad›
‹ç sayfalar tek renk olmal› ve
90 gr I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
‹ç sayfalar bask› rengi:
Siyah
MAH/KÖY:
1 cm
iLi:
Kapak bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
Anne-Baba
Ad›
Üye kay›t defterinin bask›ya haz›r
hali, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
3.5 cm
MAH / KÖY:
D. Yeri
Tarihi
Tahsili
Mesle¤i
ve Sanat›
‹kametgah Adresi
Üye Olufl
Tarihi
‹stifa Etti¤i
Tarih
1 cm
22 cm
1.4 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
87
7.4 Y›ll›k ‹zin Talep Formu
1.7 cm
21 cm
3.2 cm
1.5 cm
9.8 mm
3.9 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
PERSONEL YILLIK iZiN TALEP FORMU
YILLIK iZiN
ÜCRETSiZ iZiN
ADI SOYADI:
ifiE GiRifi TARiHi:
GÖREVi:
SiCiL NO:
iZiN BAfiLANGIÇ TARiHi
iZiN BiTifi TARiHi
200
Y›ll›k ‹zin Talep Formu
90 gr I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
MAZERET iZNi
ifiE BAfiLAYACA⁄I TARiH
200
200
iZNiNi GEÇiRECE⁄i ADRES :
29.7 cm
GÜN
ONAYINIZA SUNUYORUM
iZiN KULLANMAK iSTiYORUM.
200
iMZA
AÇIKLAMA:
7 mm
ONAY
200
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
8.5 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
88
7.5 Harcama Talep/Teslim Ödeme Formu
1.7 cm
21 cm
3.2 cm
1.5 cm
9.8 mm
3.9 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
HARCAMA TALEP / TESLiM ÖDEME FORMU
Tarih:
200
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
MALi ve iDARi ifiLER BAfiKANLI⁄INA,
‹htiyaç duydu¤umuz afla¤›da cinsi, miktar› ve özellikleri bulunan mal›n / hizmetin temin edilmesi hususunda gere¤ini arz ederiz.
Talepte Bulunan Birim
Talepte Bulunan / Ad› / Soyad› - imza
Birim Amiri / Ad› / Soyad› - Onay
TALEP EDiLEN MALZEME
SIRA
Bu form, 90 gr I. hamur ka¤›da
bas›lmal›d›r.
TESLiM EDiLEN MALZEME
MAL / HiZMET CiNSi ve ÖZELLiKLERi
MiKTARI
TARiH
MiKTARI
iSiM / iMZA
1
2
3
4
29.7 cm
5
6
7
8
7 mm
9
FATURA BiLGiLERi
TALEP ONAYI
Yukar›daki yaz›l› malzeme / Hizmetin karfl›lanmas›
hususunda olurlar›n›z› arz ederim.
ÖDEME ONAYI
Yukar›daki yaz›l› malzeme / Hizmetin karfl›lanmas›
uygundur. Arz ederim.
200
Mehmet fiafi ÖZTEKiN
Sat›nalma Müdürü
Ekli malzeme / Hizmetin fatura bedelinin ödenmesi
uygundur. Gere¤ini arz ederim.
200
Ahmet AKBAfi
Genel Muhasip
200
Ahmet AKBAfi
Genel Muhasip
BiLGiSAYARA ifiLEYEN
TALEP ONAYI
ÖDEME ONAYI
ifiLENDi
OLUR
OLUR
200
200
Dr. Bülent GEDiKLi
Genel Baflkan Yrd. Mali ve ‹dari ‹fller Baflkan›
www.akparti.org.tr
200
Dr. Bülent GEDiKLi
Genel Baflkan Yrd. Mali ve ‹dari ‹fller Baflkan›
GENEL MERKEZ
8.5 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
89
7.6 Görüflme Notu
1.7 cm
21 cm
3.2 cm
1.5 cm
9.8 mm
11
12
GÖRÜfiME NOTU
3.9 cm
2
3
9
8
4
7
TELEFON
Tarih:
200
K‹M
:
K‹M ‹LE
:
KONU
:
NOT
:
fiAHSEN
Bask› renkleri
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1
10
6
Görüflme Notu, 90 gr I. hamur
ka¤›da bas›lmal›d›r.
5
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
YER:
29.7 cm
7 mm
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
8.5 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
90
7.7 Zimmet Teslim Formu
Zimmet Teslim Formu, 90 gr
I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
1.5 cm
9.4 mm
2.5 cm
20 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1.5 cm
5.6 mm
DEMiRBAfi MALZEME ZiMMET TESLiM/TAAHHÜT FORMU
3.1 cm
Talepte Bulunan Birim
Birim Amiri
Tarih:
SIRA
MARKA MODEL
CiNSi - ÖZELLiKLERi
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
Malzeme Teslim Tarihi
SERi NO
200
MiKTARI
1
2
3
14 cm
4
5
5.7 mm
6
Yukar›da Marka - Model, Cinsi - Özellikleri, Seri Numara ve Miktar› yaz›l› demirbafl Malzeme/Malzemeleri çal›fl›r vaziyette
sa¤lam ve eksiksiz teslim ald›m.
Görevden ayr›lma, görev de¤iflimi vs. durumlarda ayn› malzemeyi Sat›nalma Müdürlü¤ü’ne iade etmeyi, oluflacak ar›za,
hasar durumlar›nda bilgi vermeyi, hurda - kullan›lamaz hale gelmesi durumunda tutanakla bildirmeyi taahhüt ederim.
Sto¤a ‹flleyen
Teslim Eden
Teslim Alan
ONAY
Mehmet fiafi ÖZTEKiN
Sat›nalma Müdürü
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
7 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
91
7.8 K›rtasiye Malzemesi Talep Formu
Bu form, 90 gr I. hamur ka¤›da
bas›lmal›d›r.
1.5 cm
9.4 mm
2.5 cm
20 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1.5 cm
5.6 mm
KIRTASiYE MALZEMELERi TALEP / TESLiM FORMU
3.1 cm
Talepte Bulunan Birim
Birim Amiri
Tarih:
TALEP EDiLEN MALZEME
SIRA
KIRTASiYE MALZEMESiNiN CiNSi
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
Malzeme Teslim Tarihi
200
TESLiM EDiLEN MALZEME
MiKTARI
TARiH
MiKTARI
1
2
3
14 cm
4
5
5.7 mm
6
7
8
Yukar›da Cinsi ve Miktar› yaz›l› malzemeyi teslim ald›m.
Sto¤a ‹flleyen
Teslim Eden
Teslim Alan
ONAY
Mehmet fiafi ÖZTEKiN
Sat›nalma Müdürü
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
7 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
92
7.9 G›da Deposu Teslim Formu
G›da Deposu Teslim Formu, 90 gr
I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
1.5 cm
9.4 mm
2.5 cm
20 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1.5 cm
5.6 mm
GIDA DEPOSU TESLiM FORMU
3.1 cm
Talepte Bulunan Birim
Birim Amiri
Tarih:
SIRA
MALZEMENiN CiNSi
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
Malzeme Teslim Tarihi
200
MiKTARI
1
2
3
14 cm
4
5
5.7 mm
6
7
8
Yukar›da Cinsi ve Miktar› yaz›l› malzemeyi teslim ald›m.
Sto¤a ‹flleyen
Teslim Eden
Teslim Alan
ONAY
Mehmet fiafi ÖZTEKiN
Sat›nalma Müdürü
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
7 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
93
7.10 Tafl›t Görevlendirme Belgesi
Tafl›t Görevlendirme Belgesi, 90 gr
I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
1.5 cm
9.4 mm
2.5 cm
20 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
1.5 cm
5.6 mm
TAfiIT GÖREVLENDiRME BELGESi
3.1 cm
fiÖFÖRÜN ADI, SOYADI
:
GÖREVE ÇIKIfi TAR‹H‹
:
GÖREV DÖNÜfi TARiHi
:
GiDiLECEK YER / MEVKii
:
TAfiIT PLAKA NO
:
BAfiLANGIÇ KM’Si
:
DÖNÜfi KM’Si
:
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
14 cm
GÖREVLi OLARAK SEYAHAT EDECEK HEYETiN LiSTESi
SIRA
ADI SOYADI
5.7 mm
GÖREVi
1
2
3
GÖREVLENDiREN YETKiLi
GARAJ AMiRi
iDARE AMiRi
Tarih / ‹mza
Tarih / ‹mza
Tarih / ‹mza
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
7 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
94
7.11 Ödenmez Hesap Adisyonu
Ödenmez Hesap Adisyonu, 90 gr
I. hamur ka¤›da bas›lmal›d›r.
7 mm
2.3 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
12 cm
(Ö d e n m e z )
2.8 cm
HESAP ADiSYONU
Tarih:
Kifii
YEME⁄iN TÜRÜ
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
200
PORSiYON
17 cm
7 mm
Kullanan: ‹sim / ‹mza
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
7 mm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
95
7.12 Reçete
2.7 cm
Reçete, 90 gr I. hamur ka¤›da
bas›lmal›d›r.
14.5 cm
7.2 mm
Bask› rengi:
Siyah
3.2 cm
ifiYERi HEKiMLi⁄i
REÇETE
Tarih:
Belgenin bask›ya haz›r hali, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
200
Protokol No:
Rp;
18.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
96
PERSONEL VE
Z‹YARETÇ‹ KARTLARI
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
Personel/Ziyaretçi/Üye Kartlar›
Araç Kart›
Personel Araç Kart›
Geçici Görev Kart›
Bagaj Kart›
8.0 Personel/Ziyaretçi/Üye Kartlar›
8 cm
Personel/Ziyaretçi/Üye Kartlar›, teslin
ka¤›da bas›larak, mat PVC kaplan›p,
1 mikron ara transferi ile birlikte özel
kesim yap›larak uygulan›r.
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
NÜFUSA KAYITLI OLDU⁄U
SAYFA
BABA ADI
ANA ADI
KÜTÜK
KAN GRUBU
DÜZENLEME TAR‹H‹
Yetkili imzas›
FO
TO
Birimi
C‹LT
5 cm
⁄
R
A
F
Ad› ve Soyad›
MAHALLE/KÖY
‹L/‹LÇE
PERSONEL YAKA KARTI
1.7 cm
Personel Kay›t Numaras›
Bu kart›n mülkiyeti Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne aittir ve istenildi¤inde iade edilmesi zorunludur.
Bu kart›n bulunmas› halinde 0.312.473 0000 numaral› telefona haber verilmesi veya Ceyhun
At›f Kansu Caddesi No.202 06520 Balgat Ankara adresine gönderilmesi rica olunur.
0.5 cm
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
Bu kartlar bask›ya haz›r halde, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
8 cm
ZiYARETÇi KARTI
1) Bu kart AK PARTi Genel Merkezi girifl için kullan›l›r.
2) Kart baflkas› taraf›ndan kullan›lamaz.
0001
0.5 cm
2.8 cm
NO
3) Kart›n kaybedilmesi halinde, AK PARTi Genel Merkezine
yaz› ile bildirilmesi rica olunur.
2.8 cm
4) Bu kart›n mülkiyeti Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne aittir
ve istenildi¤inde iade edilmesi zorunludur. Bu kart›n
bulunmas› halinde 0.312.473 0000 numaral› telefona
haber verilmesi veya Ceyhun At›f Kansu Caddesi No.202
06520 Balgat Ankara adresine gönderilmesi rica olunur.
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
8 cm
NÜFUSA KAYITLI OLDU⁄U
A
SAYFA
BABA ADI
ANA ADI
KAN GRUBU
DÜZENLEME TAR‹H‹
KÜTÜK
Yetkili imzas›
TO
⁄
R
Üye Kay›t Numaras›
C‹LT
FO
Do¤um Tarihi / Do¤um Yeri
5 cm
F
Ad› ve Soyad›
MAHALLE/KÖY
‹L/‹LÇE
ÜYE KiMLiK BELGESi
1.7 cm
Bu kart›n mülkiyeti Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne aittir ve istenildi¤inde iade edilmesi zorunludur.
Bu kart›n bulunmas› halinde 0.312.473 0000 numaral› telefona haber verilmesi veya Ceyhun
At›f Kansu Caddesi No.202 06520 Balgat Ankara adresine gönderilmesi rica olunur.
0.5 cm
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
98
8.1 Araç Kart›
15 cm
ARAÇ KARTI
PLAKA
8 cm
Araç Kartlar›, 350 gr mat kufle
ka¤›da bas›lacak.
1.8 cm
NO
06 AK 006
4.7 cm
YETK‹L‹
GENEL MERKEZ
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
Araç Kartlar›, bask›ya haz›r halde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
1 cm
ARAÇ SAHiBiNiN TELEFON NUMARASI
1) Araç sahibi flah›s ruhsatnamesini göstererek bu kart›
AK PARTi Genel Merkezinin görevli kifliler taraf›ndan imza karfl›l›¤›
al›nmas›.
2) AK PARTi Genel Merkezine girifllerde bu kart›n görevli personele
gösterilmesi ve kampus içerisinde arac›n görülecek bir yerinde
muhafaza edilmesi.
3) Kartlar›n plaka numaras› yaz›l› araçta kullan›lmas›.
4.7 cm
4) Arac›n herhangi bir flekilde el de¤ifltirmesi durumunda bu kart
AK PARTi Genel Merkezinin görevlilerine teslim edilecektir.
5) Bu kart›n kaybedilmesi halinde, gerekli ifllem yap›lmak üzere,
Genel Sekreterli¤e yaz› ile baflvurulmas› rica olunur.
6) Bu kart› bulan, en yak›n emniyet makam›na teslim edecektir.
GENEL MERKEZ
1 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
99
8.2 Personel Araç Kart›
15 cm
PERSONEL ARAÇ KARTI
PLAKA
8 cm
Araç Kartlar›, 350 gr mat kufle
ka¤›da bas›lacak.
1.8 cm
NO
06 AK 006
4.7 cm
YETK‹L‹
GENEL MERKEZ
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
Araç Kartlar›, bask›ya haz›r halde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
1 cm
ARAÇ SAH‹B‹N‹N TELEFON NUMARASI
1) Araç sahibi flah›s ruhsatnamesini göstererek bu kart›
AK PARTi Genel Merkezinin görevli kifliler taraf›ndan imza karfl›l›¤›
al›nmas›.
2) AK PARTi Genel Merkezine girifllerde bu kart›n görevli personele
gösterilmesi ve kampus içerisinde arac›n görülecek bir yerinde
muhafaza edilmesi.
3) Kartlar›n plaka numaras› yaz›l› araçta kullan›lmas›.
4.7 cm
4) Arac›n herhangi bir flekilde el de¤ifltirmesi durumunda bu kart
AK PARTi Genel Merkezinin görevlilerine teslim edilecektir.
5) Bu kart›n kaybedilmesi halinde, gerekli ifllem yap›lmak üzere,
Genel Sekreterli¤e yaz› ile baflvurulmas› rica olunur.
6) Bu kart› bulan, en yak›n emniyet makam›na teslim edecektir.
GENEL MERKEZ
1 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
100
8.3 Geçici Görev Kart›
15 cm
GEÇiCi GÖREV KARTI
PLAKA
8 cm
Geçici Görev Kartlar›, 350 gr mat kufle
ka¤›da bas›lacak.
1.8 cm
NO
06 AK 006
4.7 cm
YETK‹L‹
GENEL MERKEZ
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
Geçici Görev Kartlar›, bask›ya haz›r
halde, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
1 cm
ARAÇ SAHiBiNiN TELEFON NUMARASI
1) Araç sahibi flah›s ruhsatnamesini göstererek bu kart›
AK PARTi Genel Merkezinin görevli kifliler taraf›ndan imza karfl›l›¤›
al›nmas›.
2) AK PARTi Genel Merkezine girifllerde bu kart›n görevli personele
gösterilmesi ve kampus içerisinde arac›n görülecek bir yerinde
muhafaza edilmesi.
3) Kartlar›n plaka numaras› yaz›l› araçta kullan›lmas›.
4.7 cm
4) Arac›n herhangi bir flekilde el de¤ifltirmesi durumunda bu kart
AK PARTi Genel Merkezinin görevlilerine teslim edilecektir.
5) Bu kart›n kaybedilmesi halinde, gerekli ifllem yap›lmak üzere,
Genel Sekreterli¤e yaz› ile baflvurulmas› rica olunur.
6) Bu kart› bulan, en yak›n emniyet makam›na teslim edecektir.
GENEL MERKEZ
1 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
101
8.4 Bagaj Kart›
3.7 cm
Bagaj Kartlar›, 200 gr Amerikan
bristol ka¤›da bas›lacak.
2 cm
Bask› renkleri:
Pantone 144C
Pantone 285C
5 cm
Siyah
Bagaj Kartlar›, bask›ya haz›r halde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
14 cm
2 cm
1.4 cm
6 cm
1.7 cm
10 cm
6.8 cm
ADI
:
ADI
SOYADI
:
SOYADI
:
ADRES
:
ADRES
:
TEL
:
TEL
:
www.akparti.org.tr
GENEL MERKEZ
:
www.akparti.org.tr
9 cm
GENEL MERKEZ
0.5 cm
6.5 cm
5.6 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
102
TABELA VE
YÖNLEND‹RMELER
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Tabela Yatay
Tabela Dikey
Tabela Yatay Ask›l›
Tabela Dikey Ask›l›
Çat› Tabelas›
Totem
Piktogramlar
Yönlendirme Tabelalar›
9.0 Tabela Yatay
67 cm
145 cm
2.5 mt
1 mt
70 cm
Yatay Tabela, yanda belirtilen örnek
ölçü ve oranlara ba¤l› kal›narak
uygulanmal›d›r.
21 cm
18 cm
23 cm
214 cm
67 cm
‹lgili tabela tasla¤›, flablon halinde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
145 cm
1 mt
2.5 mt
70 cm
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
21 cm
18 cm
23 cm
214 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
104
9.1 Tabela Dikey
83.3 cm
83.3 cm
95 cm
95 cm
5.5 cm
Dikey Tabela, yanda belirtilen örnek
ölçü ve oranlara ba¤l› kal›narak
uygulanmal›d›r.
5.5 cm
85.8 cm
1.6 cm
85.8 cm
‹lgili tabela tasla¤›, flablon halinde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
1.6 cm
216 cm
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
216 cm
242.5 cm
10.8 cm
242.5 cm
10.8 cm
13.2 cm
13.2 cm
46 cm
11.2 cm
46 cm
11.2 cm
79 cm
79 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
105
9.2 Tabela Yatay Ask›l›
28.8 cm
62 cm
Yatay Aks›l› Tabela, yanda belirtilen
örnek ölçü ve oranlara ba¤l›
kal›narak uygulanmal›d›r.
1 mt
8.9 cm
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
11 cm
‹lgili tabela tasla¤›, flablon halinde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
45 cm
29.6 cm
7.5 cm
92 cm
28.8 cm
62 cm
1 mt
45 cm
29.6 cm
8.9 cm
7.5 cm
11 cm
92 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
106
9.3 Tabela Dikey Ask›l›
14.6 cm
14.6 cm
Dikey Ask›l› Tabela, yanda
belirtilen örnek ölçü ve oranlara
ba¤l› kal›narak uygulanmal›d›r.
45 cm
45 cm
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
55 cm
1.5 mt
1.5 mt
55 cm
‹lgili tabela tasla¤›, flablon halinde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
46 cm
120 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
107
9.4 Çat› Tabelas›
14.6 cm
14.6 cm
Çat› Tabelas›, yanda belirtilen
örnek ölçü ve oranlara ba¤l›
kal›narak uygulanmal›d›r.
120 cm
120 cm
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
120 cm
120 cm
‹lgili tabela tasla¤›, flablon halinde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
120 cm
120 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
108
9.5 Totem
Uygulama, yanda belirtilen örnek
ölçü ve oranlara ba¤l› kal›narak
yap›lmal›d›r.
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
‹lgili tabela tasla¤›, flablon halinde,
ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
109
9.6 Piktogramlar
Piktogramlar, kurum içerisinde
yönlendirme amaçl› kullan›lacakt›r.
Piktogram örnekleri uygulamaya
haz›r halde, ek’te bulunan CD
içerisinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
110
9.7 Yönlendirme Tabelalar›
50 cm
20 cm
GENEL BAfiKAN
Yönlendirme Tabelalar›, yanda
belirtilen örnek ölçü ve oranlara
ba¤l› kal›narak uygulanmal›d›r.
Yönlendirme tabelas› örnekleri
uygulamaya haz›r halde, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
HALKLA
iLifiKiLER
AKiM
SEÇiM ifiLERi
BAfiKANLI⁄I
DANIfiMA
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
111
PROMOSYONLAR
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
Ka¤›t Poflet
Bez Çanta
Yakal›/Yakas›z Tiflört
fiapka
Kaflkol
Anahtarl›k ve Çakmak
Kalem, Kalemlik ve Kupa
Rozet
Çelenk
10.0 Ka¤›t Poflet
69.7 cm
3.5 cm
Ka¤›t poflet, yanda belirtilen örnek
ölçü ve oranlara ba¤l› kal›narak
uygulanmal›d›r.
35 cm
48.5 cm
Renkler:
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
5 cm
4 cm
GENEL MERKEZ
GENEL MERKEZ
14.5 cm
14.5 cm
14.5 cm
‹lgili tasar›m uygulamaya haz›r
halde, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
12 cm
6 cm
3.7 cm
Çanta uygulamalar›nda kesinlikle
Genel Baflkan foto¤raf›
kullan›lmamal›d›r.
4 cm
26 cm
4 cm
4 cm
AK
AK
26 cm
2 cm
PA
RT
i
PA
RT
i
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
113
10.1 Bez Çanta
12 cm
Bez Çanta, yanda belirtilen örnek
ölçü ve oranlara ba¤l› kal›narak
uygulanmal›d›r.
38 cm
Çanta uygulamalar›nda kesinlikle
Genel Baflkan foto¤raf›
kullan›lmamal›d›r.
3 cm
Renkler:
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
‹lgili tasar›m uygulamaya haz›r
halde, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
45 cm
GENEL MERKEZ
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
114
10.2 Yakal›/Yakas›z Tiflört
Tiflört üzeri bask›s›, yanda belirtilen
örnek ölçü ve oranlara ba¤l›
kal›narak uygulanmal›d›r.
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
‹lgili tasar›mlar uygulamaya haz›r
halde, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
115
10.3 fiapka
fiapka üzeri bask›s›, yanda
belirtilen örnek ölçü ve oranlara
ba¤l› kal›narak uygulanmal›d›r.
Renkler:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
‹lgili tasar›mlar uygulamaya haz›r
halde, ek’te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
116
10.4 Kaflkol
Kaflkol üzeri bask›s›, yanda
belirtilen örnek ölçü ve oranlara
ba¤l› kal›narak uygulanmal›d›r.
Renkler:
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
‹lgili POP malzeme tasar›mlar›
uygulamaya haz›r halde, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
117
10.5 Anahtarl›k ve Çakmak
www.akparti.org.tr
Anahtarl›k ve Çakmak üzeri
bask›s›, yanda belirtilen örnek ölçü
ve oranlara ba¤l› kal›narak
uygulanmal›d›r.
Renkler:
Pantone 144C
Pantone 285C
Pantone 485C
Siyah
‹lgili POP malzeme tasar›mlar›
uygulamaya haz›r halde, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
hersey
Türkiye
icin!
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
118
GENEL MERKEZ BAfiKANLI⁄I
GENEL MERKEZ BAfiKANLI⁄I
ARTi
AK P
10.6 Kalem, Kalemlik ve Kupa
Kalem, Kalemlik ve Kupa üzeri
bask›s› yanda belirtilen örnek ölçü
ve oranlara ba¤l› kal›narak
uygulanmal›d›r.
Renkler:
Pantone 144C
Pantone 285C
Siyah
‹lgili POP malzeme tasar›mlar›
uygulamaya haz›r halde, ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
119
10.7 Rozet
Rozet üretimi yanda belirtilen
örnek ölçü ve oranlara ba¤l›
kal›narak yap›lmal›d›r.
Rozet üretimi gümüfl ve alt›n
yap›labilece¤i gibi damla olarakta
yap›labilir.
Renkler:
Pantone 144C
Siyah
‹lgili POP malzeme tasar›mlar›,
uygulamaya haz›r halde ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.
3.1 cm
2.5 cm
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
120
10.8 Çelenk
Kutlama ve taziyelerde, yanda yer
alan çelenk formatlar›
kullan›lacakt›r.
Uygulama, 5 mm saç üzerine
boyama ve folyo kesim yap›larak
uygulanacakt›r.
Çelenk uygulamalar›, ek’te bulunan
CD içerisinde mevcuttur.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
121
ARAÇ G‹YD‹RMELER
11.0
11.1
Otobüs Giydirme
Minibüs Giydirme
11.0 Otobüs Giydirme
Otobüs üzeri uygulamas›, yanda
belirtilen örnek ölçü ve oranlara
ba¤l› kal›narak yap›lmal›d›r.
Seçim dönemlerinde ve önemli
günlerde otobüs giydirilmesi,
amac›na uygun görseller
kullan›larak de¤ifltirilebilir.
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
123
11.2 Minibüs Giydirme
Minbüs üzeri uygulamas›, yanda
belirtilen örneklere ba¤l› kal›narak
yap›lmal›d›r.
Seçim dönemlerinde ve önemli
günlerde minibüs giydirilmesi,
amac›na uygun görseller
kullan›larak de¤ifltirilebilir.
ÇORUM iL BAfiKANLI⁄I
ÇORUM iL BAfiKANLI⁄I
AK PARTi KURUM K‹ML‹⁄‹ KILAVUZU
124

Benzer belgeler