RHEOCEM MİKROÇİMENTOLAR Ayrıntılı Ürün Bilgisi

Transkript

RHEOCEM MİKROÇİMENTOLAR Ayrıntılı Ürün Bilgisi
RHEOCEM® M‹KROÇ‹MENTOLAR
Toprak ve Kayaç Zeminlerde Kullanılan Mikroçimentolar
Tanımı
Kullanım Yerleri
RHEOCEM® Mikroçimentolar, süper ince
çimento s›n›f›na giren, toprak ve kayaç zeminler
için gelifltirmifl, k›lcal çatlaklara kolayl›kla penetre
olabilen mikroçimentolard›r.
Kumlu zeminlere ve çatlakl› kayaçlara ön
enjeksiyonda,
Çatlakl› kayaç stabilizasyonunda,
Tünellerde zemin stabilizasyonu ve su yal›t›m
amaçl› olarak,
Teknik Özellikleri
RHEOCEM® Mikroçimentolar, kullan›m amac›na göre 4 de¤iflik partikül boyutunda üretilmektedirler.
RHEOCEM® Mikroçimentoları’nın Çeşitleri ve Yüzey Alanları
Yüzey Alanı (m2/kg)
694 m2/kg
685 m2/kg
> 800 m2/kg
> 900 m2/kg
RHEOCEM 650
RHEOCEM® 650 SR
RHEOCEM® 800
RHEOCEM® 900
®
RHEOCEM® Mikroçimentolar’ın Elek Analizi
< 40 mikron
< 30 mikron
< 20 mikron
< 15 mikron
< 10 mikron
< 5 mikron
< 2 mikron
< 1 mikron
RHEOCEM®
650
%100
%99
%98
%94
%77
%44
%16
-
RHEOCEM®
650 SR
%100
%99
%97
%93
%79
%47
%18
-
Tipik Enjeksiyon Karışımı
(Su / RHEOCEM® 650 = %1,0 + %1,5 Rheobuild® 1000 ile)
Priz Bafllang›c›
Priz Sonu
Çökelme
Çamur Dengesi
Ak›fl Konisi
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
60 - 120 dakika
120 - 150 dakika
~%1
1,48 - 1,50 kg/litre
32 - 34 saniye
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
RHEOCEM®
800
%100
%99
%99
%98
%92
%58
%20
-
RHEOCEM®
900
%100
%100
%99
%99
%98
%73
%25
%12
RHEOCEM® M‹KROÇ‹MENTOLAR
Beton çatlaklar›nda,
Jet groutlarda,
Kontak enjeksiyonunda,
Narenciye ve flarap depolanan ve mantar
yetifltirilen ma¤aralarda,
So¤uk derzlerde, fuko enjeksiyon hortumlar› ile
birlikte kullan›l›r.
Avantajları
Standart çimento enjeksiyon ekipmanlar› ile
kullan›labilir.
K›lcal çatlaklara (< 40 mikron) düflük viskozite
ile yüksek penetrasyon sa¤lar.
Raf ömrü uzundur.
Yüksek dayan›mlar verir.
Ekonomiktir.
‹flçi sa¤l›¤›na ve çevreye zararl› de¤ildir.
Uygulama Prosedürü
Karıştırma
Su, temiz bir kar›flt›rma ekipman› içine boflalt›l›p,
üzerine RHEOCEM® Mikroçimentoları yavafl
yavafl ilave edilerek, 1500 devir/dk’l›k kolloidal tip
kar›flt›r›c› veya 400 devir/dk’l›k kanatl› tip kar›flt›r›c›
ile homojen ve topaks›z bir kar›fl›m elde edilinceye
kadar (takribi 3 dakika) kar›flt›r›l›r. Kar›fl›ma, ba¤lay›c›n›n
a¤›rl›kça %1,5 - 3'ü kadar Rheobuild® 1000 ilave
edilir. Oluflan kar›fl›m 1 dakika kadar daha kar›flt›r›l›r.
RHEOCEM® Mikroçimentoları, Rheobuild® 1000
veya benzeri süperak›flkanlaflt›r›c›lar ile birlikte
kullan›lmal›d›r.
Uygulama
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar uygun depolama
koflullar›nda saklanarak 1 hafta içinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl
edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze
temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda
acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2009
Enjeksiyon harc›, kar›flt›r›c› ekipmandan agitatöre
aktar›l›r. Agitatörde sürekli kar›fl›m sayesinde çökme
engellenir. Enjeksiyon harc› 20 - 30 dakika içinde
kullan›lmal›d›r. Daha uzun süreli beklemelerde
Delvo®Crete Sistem ile beraber kullan›lmas› önerilir.
Ambalaj
25 kg’l›k torba
1000 kg'l›k big bag
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
Tünellerde Mikroçimento Uygulaması

Benzer belgeler

Glenium© 130

Glenium© 130 Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Depolama ve uygulama esnas›nda cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etme...

Detaylı