RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama)

Transkript

RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama)
RFID
(Radio Frequency Identification)
(Radyo Frekansı ile Tanımlama)
Ayhan KARGIN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Özet
1. Giriş
Son yıllarda teknolojide ve bilgi sistemlerinde
yaşanan hızlı gelişmeler ve hızla değişen rekabet
ortamında RFID teknolojisi iş süreçlerine büyük
yenilikler getirdi. RFID teknolojisinin getirdiği
kolaylık
dinamik
ortamda
nesnelerin
tanımlanabilmesidir
[1].
Dinamik
ortamda
nesnelerin tanımlanmasıyla iş süreçlerindeki birçok
problem (maliyet, verimlilik, hız, vs.) çözülebiliyor.
RFID, yüzeysel olarak özel bir etiket ile bu etiketi
algılayabilen özel bir okuyucu arasında radyo
frekansları ile yapılan iletişim (tanımlama) olarak
tanımlanabilir. Etiketteki sayısal verinin okuyucuda
karşılık geldiği bilgiye göre işlem yapabilmesiyle,
gereksinimlere çözümler üretilebiliyor.
RFID radyo frekanslarını kullanarak nesneleri tekil
ve otomatik olarak tanımlama yöntemidir. Etiket ve
okuyucu olmak üzere iki temel bileşenden oluşur.
Kısa mesafelerde işleyen bu sistem etikette tutulan
Elektronik Ürün Kodu gibi tekil bilginin okuyucu
ile okunup işlenebilmesine olanak sağlar. Bilgisayar
sistemlerinde en çok maliyetli işlerden birinin de
sisteme veri girişidir ve RFID bu soruna çok
işlevsel bir çözüm üretir. Çözüm ürettiği bir diğer
nokta da RFID’nin birçok alanda gereksinim
duyulan tanımlama problemine karşı ürettiği
çözümdür. Çözüm üretilen alanlardan bazıları
şunlardır:
kimlik
doğrulama,
ürün
takibi,
kütüphaneler, taşıt tanıma. Yeterince hızlı ve
güvenilir olan bu teknolojinin gelecekte birçok
farklı alanda kullanılarak geliştirilmeye devam
edeceği düşünülmektedir.
RFID en çok kullanıldığı alanlardan biri ürün
yönetim sistemleridir. RFID ile nesneler, üretimden
dağıtıma kadar olan tüm hayat döngüleri boyunca
tanınıp takip edilebilmektedir. Bu yeni teknoloji,
kullanılan
iletişim ağı altyapısına entegre
edildiğinde veri toplama, hizmet dağıtımı ve sistem
yönetimi
insan
müdahalesi
olmadan
gerçekleştirilmekte, hata oranı azaltılıp servis hızı
ve kalitesi artırılmaktadır.
Abstract
RFID is a method that identifies the objects
singularly and automatically. System consists of
two basic components: tag and reader. The system
which works in short distances provides reading
singular knowledge like Electronic Product Code
and processing the readed knowledge. One of the
most expensive work in the computer based
systems is knowledge input and RFID produces a
useful and functional solution for that. Another
point at the producing solution is against
identifying the objects. Some of the areas which
RFID produces solution are these: authentification,
product tracking, libraries, vehicle recognation. It is
considered that RFID technology will be used in
many other areas and continue the improving.
2. Tanım ve Tarihçe
RFID, nesneye ait verileri içeren mikroişlemci ve
bu mikroişlemciye entegre edilmiş anten ile
donatılmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette
taşıdığı bilgiler ile hareketlerinin izlenebilmesine,
analiz edilebilmesine ve yönetilebilmesine imkan
veren; veri alışverişini radyo frekansları ile
sağlayan otomatik nesne tanımlama ve takip
teknolojisidir. Veri ve enerji transferi, RFID etiket RFID okuyucu arasında herhangi bir temas
olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı
elektromanyetik
dalgalar
etiket
anteniyle
buluşmakta ve mikroçipteki devreleri harekete
geçirmektedir. Mikroçip dalgaları modüle ederek
1
okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da yeni
dalgayı dijital veri haline dönüştürmektedir [2].
3.1. Etiket
RFID’in tarihçesi incelendiğinde ilk kullanımın
1926
yılında
ve
askeri
amaçlı olduğu
görülmektedir. İngiltere 2.Dünya Savaşı esnasında
RFID’den
düşman
ve
müttefik
uçakların
belirlenmesinde faydalanmıştır. RFID’in ilk ticari
kullanımı ise 1984 yılında General Motors
tarafından gerçekleştirilmiştir. General Motors
otomobillerin gövdelerine yerleştirdiği RFID
etiketlerle her gövdede doğru ekipmanların
kullanıldığını kontrol etmeyi amaçlamaktaydı.
Bunu 1970’li yıllarda nükleer malzeme izleme
uygulamaları takip etmiş, ürün takip gibi ticari
uygulamaları 1990’lı yıllarda başlamıştır [3].
Nesne hakkındaki bilginin depolanmış olduğu bir
mikroçip ve antene sahip, üzeri koruyucu tabakayla
kaplı bir aygıttır. RFID etiketler, elektronik veri
taşıyıcıları olarak kullanılır ve bulundukları değişik
noktalarda farklı bilgiler yazılıp okunabilir. RFID
etiketindeki mikroçip 64bit’den 8MB’a kadar veri
depolama özelliğine sahiptir. Enerji kaynağına göre
pasif (pilsiz), aktif (pilli) ya da yarı pasif olabilir.
Aktif etiketler haberleşmek ve işlem yapabilmek
için kendilerine fiziksel olarak entegre edilmiş bir
enerji kaynağından yararlanırken, pasif etiketler bu
enerjiyi haberleşme alanına girdikleri okuyucudan
sağlamaktadır.
RFID uygulamalarında en önemli detaylardan biri
doğru etiketin seçimidir. Çalışma ortam koşulları,
etiketlenecek ürünlerin yerleşimi, malzemenin
hammaddesi, hedeflenen okuma mesafesi gibi
faktörler etiket seçimini doğrudan etkilemektedir.
Ayrıca üzerine baskı yapılabilecek etiketler, geniş
hafıza kapasitesi, zorlu şartlara ve sıcaklıklara
dayanıklılık gibi ilave özelliklerin de aranması
durumunda RFID sisteminde özel etiket seçimi
yapılması gerekebilir.
3. RFID bileşenleri
Tablo 1’de etiketlerin çeşitlerine göre özellikleri
gösterilmektedir.
Şekil 1: RFID Okuyucu ve Etiketi
3.2. Anten
RFID iletişim sistemler 6 temel bileşenden oluşur.
Bunlar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
RFID antenler, elektromanyetik dalgaları bir
sistemden alıp çevreye veren ya da çevresindeki
elektromanyetik dalgalardan aldığı işaretlerle bir
sistemi besleyen, kablosuz haberleşme sistemlerinin
performanslarını artırmak için kullanılan teknolojik
cihazlardır. RFID anten okuyucu-okuyucu veya
okuyucu-etiket arasında haberleşmeyi sağlayan
Etiket
Anten
Okuyucu
Sorgulayıcı
Denetleyici
Yazılım
Tablo 1: RFID Etiketlerin Karşılaştırılması [4]
2
donanımdır. Birçok durumda etiket okuma
menzilleri çok düşük olduğu için anten kullanımı
çok önemlidir. Konsept olarak basit olmasına
rağmen, antenlerin düşük güçlerde en iyi sinyal
alımlarını gerçekleştirmeleri ve özel koşullara
uyum sağlamaları gerekir. Antenler uygulamaların
çalışacağı ortamın özelliklerine ve uygulamanın
gerektirdiği mesafelere bağlı olarak, en iyi
performansı sağlamak için farklı boy, şekil ve
frekans aralıklarında tasarlanmalıdır.
kullanılır. Denetleyici, sorgulayıcılar
toplanan bir alandaki bilgileri kullanır.
tarafından
3.2. Okuyucu
4. RFID Sisteminin Çalışma Prensibi
RFID etiket üzerindeki antenden sinyal alarak etiket
bilgisini okuyabilen, radyo frekansı aracılığıyla
üzerindeki antenden etikete sinyal yayan,
gerektiğinde etikete yeni bilgilerin yazılmasını
sağlayabilen bir donanımdır. RFID okuyucusu bir
ya da daha fazla anten aracılığı ile çevreye RF
enerjisi gönderir. Yakın mesafe etiketteki anten bu
enerjiyi toplar ve sonra etiket bunu indiksüyon
yoluyla elektrik enerjisine çevirir. Bu elektrik
enerjisi, etiket antenine bağlı etiket kimliğini
saklayan yarı iletken çipi beslemek için yeterlidir.
Sonra etiket mors koduna benzer bir şekilde anten
direncini yükselterek ve düşürerek kimliği
okuyucuya geri gönderir.
RFID etiketlerine bilgi yazılması ve bu bilgilerin
gerektiğinde okunması radyo dalgaları ile yapılır.
En yaygın olarak kullanılan pasif etiketler RFID
okuyucu tarafından yayılan enerji ile aktive olurlar
ve üzerlerindeki bilgiyi okuyucuya gönderirler.
RFID okuyucular etiketlerden topladıkları bilgileri
direk olarak ya da network üzerinden, bilgiyi
işleyecek
olan
denetleyici-bilgisayar-yazılım
sistemine iletirler. Gelen bilgi, aynı barkod
sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının istediği
işlemlere uygun bir şekilde işlenerek kullanılır ya
da depolanır.
3.5. Yazılım
Denetleyiciyi kontrol eden en üst katman olarak
tanımlanabilir. Yazılım istenen servislerle yerel
veya global veri alışverişi yapabilir. Bu katman
farklı yazılım sistemlerine (ERP, MRP, vs.) entegre
olarak da çalışabilir.
RFID Sisteminin çalışma prensibi:
1. Etiket, anten ve okuyucu tarafından üretilen
radyo frekans alanı içerisinden geçtiğinde aktif
edilir.
2. Etiket, radyo frekans alanı içerisinden aldığı
enerji ile bir sinyal üretir ve içerisindeki
programlanmış yanıtı gönderir.
3. Okuyucuya bağlı ve RF alanında sinyal üretmiş
anten etiket yanıtını algılar.
4. Alıcı-verici devre (ya da okuyucu) antenden
aldığı veriyi denetleyiciye aktarır.
5. Denetleyici ilgili veriyi network arabirimi
üzerinden ara katman yazılımına (middleware)
gönderir
6. Ara katman yazılımı (middleware) etiketler
içerisinde bulunan bilgiyi RFID sistemi içerisindeki
bu bilgiye ihtiyaç duyan herhangi bir sisteme
aktarır.
3.3. Sorgulayıcı
Sorgulayıcı gerçekte küçük bir bilgisayar olarak
düşünülebilir. 3 parçadan oluşur. Bir anten, RFID
etiketi ile iletişim kurmaktan sorumlu bir RF
modülü ve denetleyici (host) ile iletişim kurmaktan
sorumlu bir kontrol modülü içerir. Bazen
programlayıcı
ya
da
yazıcı
olarak
da
adlandırılabilir. RFID etiketi ile denetleyici
arasında bir köprü olarak hareket eder. Sorgulayıcı
işlevleri şunlardır: etiketteki veriyi okumak, etikete
veri yazmak, denetleyici ile veri iletişimi
yapabilmek, etikete güç sağlamak, radyo dalgalarını
yönetmek, etiket kimlik denetimi yapmak, veri
güvenliğini sağlamak için şifrelemek.
3.4. Denetleyici
5. EPC (Electronic Product Code)
Denetleyici, üzerinde veritabanı yazılımı ya da
uygulama yazılımı çalışan bir bilgisayar / sunucu /
workstation ya da bu tür makinelerin bağlı olduğu
bir ağdır. Denetleyiciler, RFID sistemlerinin
beyinleridir ve ara katman yazılımını kontrol eder.
Çoklu sorgulayıcıları ağ ortamında birbirine
bağlamak, merkezi olarak bilgileri işlemek için
EPCglobal, bir ürünün küresel olarak, tüm tedarik
zinciri boyunca anında otomatik tanımlama ve
takibini sağlamak için RFID teknolojisini, var olan
iletişim ağı altyapısını ve Elektronik Ürün Kodunu
(EPC) birleştiren, tedarik zincirinin gelişmiş
etkinlik ve görünürlüğünü sağlayan; RFID
sistemleri için küresel standartlar geliştirmeye
3

odaklanmış yeni bir küresel ağ sistemidir [4].
EPCGlobal,
EPC
teknolojisinin
standartlaştırılmasını
ve
dünya
çapında
benimsenmesini sağlamak amacıyla endüstri
liderleri ve akademik kuruluşlardan oluşan üyelik
tabanlı bir kuruluştur. EPCglobal’in amacı, tedarik
zinciri boyunca nesne görünürlüğünü, etkinliğini,
yönetilebilirliğini artırmak ve firmalarla ticari
ortakları arasında yüksek kaliteli bilgi akışı
sağlamaktır. (www.gs1.org)
Yarışlarda zaman belirleme (tur zamanı):
koşu, at yarışı
 Otoparklarda araç tanıma ve otopark
yönetimi
 Hasta tanıma: hastanelerde hastanın teşhis,
tedavi, tahlil vs bilgilerini tutma
[7], [8], [9]
7. RFID ve Barkod Karşılaştırması
RFID sistemlerinin pek çok objeye ait etiketleri
aynı anda okuyabilmeleri, toz, nem gibi dış
etkilerin
sistemin
okuma ve veri kaydı
fonksiyonlarını yerine getirmesinde engel teşkil
etmemesi, sistem etiketlerinin veri kapasitesinin
genişliği, okuma ya da kayıt fonksiyonun
gerçekleştirilmesi için
sistemin
fiili görme
zorunluluğunun
bulunmaması yani sistemin
etiketleri okuyabilmesi ya da veri kaydetmesi için
okuyucunun etiketleri görme zorunluluğunun
olmaması etiketlerin okuyucunun kapsama alanı
içerisinde bulunmasının okuma ve kayıt işlemi için
yeterli olması, sunulan önlemler ile veri taklidi ve
tahrifinin
zorlaştırılması,
okuma
ve
kayıt
mesafesinin uzunluğu RFID sistemlerinin pratikte
yaygın olarak kullanılan bir başka Auto-ID sistemi
olan barkod sistemlerine karsı üstünlükleridir [10].
Örnek bir EPC numarası Şekil 2’de görülmektedir.
Şekil 2: Örnek EPC Numarası
EPCglobal’in
Türkiye
temsilcisi
TOBB
bünyesindeki GS1 Türkiye’dir. (gs1.tobb.org.tr) [6]
6. RFID Kullanım Alanları






Kimlik doğrulama: pasaportlar, üniversite
giriş kartları, işyeri giriş kartları, vs.
Temassız kredi kartları (e-para)
Araç tanıma: otomatik geçiş sistemleri
(OGS), otopark giriş-çıkış sistemleri
Ürün takip: tedarik, taşımacılık, lojistik
Hayvan tanıma: kimliklendirme, soyağacı
ve aşı bilgileri tutma
Kütüphaneler: kitap sayım ve ödünç verme
RFID ve Barkod teknolojileri avantaj ve
dezavantajları açısından en çok birbirleriyle
karşılaştırılan teknolojilerdendir. Bu karşılaştırma
Tablo 2’de yapılmıştır.
Tablo 2: Barkod ve RFID karşılaştırması [11]
4

8. RFID ve Güvenlik
[13]
9. RFID’nin Gelişememe Sebepleri
Veri güvenliği adı altında verilerin kötüye
kullanımını, verilere yetkisiz kişilerin erişimini,
verilerin tahrifini, veri kaybını, verilerin taklidini,
tahribini, silinmesini önlemeye yönelik tüm
organizasyonel ve teknik önlemler anlaşılır [12].
1) Entegre bir sistem oluşturmak için oldukça az
sayıda firma olması nedeniyle RFID ile ilgili
yatırım yapan firmalar teknolojiyi sağlayan
firmalardan elde ettikleri teknolojileri kullanarak
sistemi kendileri oluşturmak durumundadır.
2) Elde edilen faydanın artması için uygulamanın
tedarik zincirine yayılması gereklidir. Maliyet ve
faydalarla ilgili tartışmaların yoğunluğu nedeniyle
projeye başlamak oldukça zordur.
3) RFID teknolojisi standart değildir. Standartlarla
ilgili bir çok öneri olmasına ve bir çok standart
üzerinde çalışılmasına rağmen gelecekte hakim
olacak standart ile ilgili belirsizlik hakimdir.
Dolayısıyla, standartlar konusundaki belirsizlik
RFID’ye yapılan yatırımların azalmasında önemli
bir etkendir.
4) RFID teknolojisiyle ilgili hatalar teknolojinin
yaygınlaşmasını engellemektedir. Bu hatalar radyo
dalgalarının çakışması, ürünlerin farklı özellikleri
nedeniyle
farklı
etiketlerin
kullanılmasının
gerekliliği, herhangi bir ülkede bir etiketle işlem
gören frekansın başka bir ülkede çalışmaması.
5) RFID teknolojisinin yaygınlaşmasını engelleyen
bir diğer neden ise etiket maliyetleridir. Etiket
maliyetlerinin önemli bir engel olması her
malzemeye etiket takılması söz konusu olduğunda
önemini arttırmaktadır. Etiket maliyetleri düşük
fiyatlı ürünlerde RFID kullanımının ekonomik
uygunluğunu
ortadan
kaldırmaktadır. Etiket
fiyatları 5 cent’e düşmeden RFID yatırımlarının
ekonomik olmayacağı görüşü hakimdir.
[14]
Bu tanımla RFID’yi tehdit eden saldırılar ve
saldırılara karşı alınan güvenlik önlemleri aşağı
listelenmiştir. Bir örnek ile güvenirliği açıklamak
gerekirse temassız kredi kartlarının kullanımının
başlaması yeterince güvenli olduğunun katını
sayılabilir.
8.1. Veri Güvenliğini Tehdit Eden Saldırılar











İzinsiz okuma
Veri tahrifi
Etiketin taklidi
Etiketlerin çalışamaz duruma getirilmesi
Etiketlerin objelerden sökülmesi
Etiket ve okuyucu arasındaki frekansın
bozulması (jamming)
Bloklayıcı etiket kullanımı ile okuyucunun
bloke edilmesi (blocking)
Okuyucuyu tanımlayan verilerin taklidi
(reader spoofing)
Etiket ve okuyucu arasındaki iletişimin
izinsiz dinlenmesi (eavesdropping)
İzleme yani kişi takibi (tracking)
Yönlendirme saldırıları (relay attacks)
8.2. Güvenlik Önlemleri












Tekrar adlandırma yaklaşımı (renaming
approach)
Kimlik doğrulama (authentication)
Kod saklama (cover-coding)
Transfer edilen verinin şifrelenmesi
(encryption of data in transit)
Etikette kayıtlı verilerin sifrelenmesi
(encryption of data stored on a tag)
Kalkanlama (electromagnetic shielding)
“Kill” komutu kullanımı
Kırılır etiketler (clipped tags) kullanımı
Blocker tag kullanımı
Aktif sinyal bozma yaklaşımı (active
jamming)
“Lock” komutu kullanımı
Takma ad (pseudonym) kullanımı
Dedektör kullanımı
Sonuç
Teknoloji süreçlerin performansını etkileyen en
önemli etkenlerden biridir. RFID’nin süreçleri
etkileyen işlevsel, verimli, düşük maliyetli, pratik,
vs. çözümleri firmaların RFID’yi kullanmaya itiyor
ve bu teknoloji geliştirilerek farklı alanlarda
kullanılmaya devam ediyor. Gelecekte maliyetlerin
düşeceği, kalitesinin ve standartlarının da gelişeceği
düşünülürse
RFID’nin
dinamik
dünyanın
vazgeçilemez
bir
teknolojisi
olacağı
öngörülmektedir.
5
Kaynaklar
[1]
http://tr.wikipedia.org/wiki/RFID
[2, 5]
Odabaşı, Y., (2009), “Nesneler İzlenebilir
ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID”,
XI.Akademik Bilişim Konferansı, Harran
Üniversitesi Şanlıurfa, 127-136
http://ab.org.tr/ab09/kitap/
yuksel_odabasi_AB09.pdf
[3, 4, 11, 14]
Saatçi, Y., “RFID Teknolojisi:
Fırsatlar, Engeller ve Örnek Uygulamalar”
http://eab.ege.edu.tr/pdf/6_1/
C6-S1-M4.pdf
[6]
“RFID: Yükselen Teknoloji, Ticari Hayatı
Kolaylaştırıyor.” Ekonomik Forum
Dergisi, Haziran 2006, 62-65
www.tobb.org.tr/ekonomikforum/
2006/06/62-65%20RIFD.pdf
[7]
http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid
[8]
Korkmaz, T., (2009), “Hasta Takip
Sistemlerinde RFID uygulaması”,
XI.Akademik Bilişim Konferansı, Harran
Üniversitesi Şanlıurfa 99-105
http://ab.org.tr/ab09/kitap/
tan_korkmaz_AB09.pdf
[9]
Tuğaç, B., Kavas, A., “Radyo Frekans
Kimlik Tanıma Sistemleri ile Elektronik
Para Uygulamasının Gerçeklenmesi”
http://www.emo.org.tr/ekler/
88da4070b563521_ek.pdf
[10, 12, 13]
Meydanoğlu, E.S.B., (2008),
“RFID Sitemleri ve Veri Güvenliği”,
Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı
3, 33-42
http://www.be.gazi.edu.tr/dergi/
sayi/3-5.pdf
6

Benzer belgeler

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (Radio Frequency Identification)

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (Radio Frequency Identification) hafıza kapasitesi, zorlu şartlara ve sıcaklıklara dayanıklılık gibi ilave özelliklerin de aranması durumunda RFID sisteminde özel etiket seçimi yapılması gerekebilir.

Detaylı

Mobil Bilgisayar MC 92N0ex RFIDATEX/IECEx Zone 1 için MC

Mobil Bilgisayar MC 92N0ex RFIDATEX/IECEx Zone 1 için MC noktalarda farklı bilgiler yazılıp okunabilir. RFID etiketindeki mikroçip 64bit’den 8MB’a kadar veri depolama özelliğine sahiptir. Enerji kaynağına göre pasif (pilsiz), aktif (pilli) ya da yarı pas...

Detaylı

rfıd yatırımlarını etkileyen faktörler üzerine bir çalışma

rfıd yatırımlarını etkileyen faktörler üzerine bir çalışma and processing the readed knowledge. One of the most expensive work in the computer based systems is knowledge input and RFID produces a useful and functional solution for that. Another point at th...

Detaylı

otomotiv sektöründe rfıd sistemlerinin kullanımı

otomotiv sektöründe rfıd sistemlerinin kullanımı Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi (RFID), etrafında anten sarılı olan bir mikroçip (etiket) ve bir okuyucudan oluşan otomatik tanıma sistemidir (Auto-ID). Veri ve enerji transferi, etiket ve okuyucu a...

Detaylı