KISA U"RUN BiLGisi

Transkript

KISA U"RUN BiLGisi
KISA U"RUN BiLGisi
TBu ilas; ek izlemeye tabidir. Bu tis;gen yeni gtivenlik bilgisinin h1zh alarak belirlenmesini
saglayacakt1r. Saghk meslegi mensuplarmm ~tipheli advers reaksiyanlan TOF AM ' a bildinneleri
beklenmektedir. Bakm1z Boltim 4.8. Advers reaksiyanlar nasll raparlamr?
l.BE~ERi TIDBi URUNUN ADI
K
KOATE-DVI 250 IU I 5 mL IV enjeksiyan is;in liyafilize taz is;eren flakan
2. KALiTATiF VE KANTiTATiF BiLE~iM
Etkin madde:
Her bir daz is;inde;
Kaagtilasyan Faktor VIII
250 IU
*
*IU; insan kan kaagtilasyan faktor VIII is;in Otinya Saghk Orgtitti' ntin standart tammlamasma
gore I IU yakla~1k alarak; 1 ml taze taplanm1~ insan plazmas1 is;erisindeki antihemafilik faktOr
dtizeyine e~ittir.
Yardimci maddeler:
Sadyum klartir
0.044g
Yard1mCJ maddeler is;in 6.1 ' e bakm1z.
3. FARMASOTiK FORM
Enjeksiyanluk s;ozelti is;in liyafilize taz is;eren flakan, sulandmld1ktan sanra hamajen renksiz
s;ozelti.
4. KLiNiK OZELLiKLER
4.1. Terapotik endikasyonlar
• KOATE-DVI, plazma p1htlla~ma faktorti
(Faktor VIII)
gosterilen klasik hemafili tedavisi is;in (Hemofili A) endikedir.
aktivite eksikliginin aldugu
• KOATE-DVI, hemafilisi alan ki~ilerde elektif cerrahi ve acil alarak uygulanmas1 gerekli
kanama epizodlannm dtizeltilmesi/ onlenmesi is;in eksik alan p1htlla~ma faktOrtintin ges;ici
alarak yerine kanulmasm1 saglar.
4.2. Pozoloji ve uygulama ~ekli
Pozoloji/uygulama sikiigi ve siiresi
A~ag1daki tammlana·n dazlar gene! yontem alarak yer almaktad1r. Hemastaz is;in gereken
KOATE-DVI dazu is;in, hastanm ihtiyacma, eksikligin ~iddetine, hemarajinin ciddiyetine,
inhibitorlerin varhgma ve istenen Faktor VIII dtizeyine gore ki~iselle~tirilmesine onem
verilmelidir. SJkhkla, Fakt6r VJIJ dtizeyinin tespiti ile tedavinin seyrini izlemek kritiktir.
KOATE-DVJ'nm klinik etkisi, tedavinin etkinligini degerlendirmede en onemli unsurdur.
1112
Belirlenendeil daha fazla KOATE-DVI uygulanmast daha tatminkar klinik sonu((lann elde
edilmesinde gerekebilir. Eger hesaplanan doz, beklenilen Faktor VIII diizeyini elde etmede
ba~anlt olmazsa veya eger kanama, hesaplanan dozun uygulanmast sonrast kontrol edilemezse,
hastanm kan dola~tmmdaki inhibitor varltgmdan ~iiphelenilir. Boyle bir durumda inhibitOr varhgt
kamtlanmalt ve inhibitOr diizeyleri uygun laboratuar testleriyle belirlenmelidir.
inhibitor mevcut oldugunda, antihemofilik faktOr i((in doz gerekliligi olduk((a degi~kendir ve doz
sadece klinik yamtla tayin edilebilir. Dii~iik titre inhibitorlii bazt hastalar (I 0 Bethesda iinitesi)
inhibitOr titresindeki olu~an anamnestik artt~ olmakstzm faktOr VIII ile ba~anh olarak tedavi
edilebilir. Tedaviye yonelik faktor VIII diizeyleri ve klinik yamt yeterli yamtt saglamak i((in
degerlendirilmelidir. FaktOr IX kompleksi konsantreleri, antihemofilik faktor (domuz) veya
anti- inhibitOr koagiilan kompleksi gibi altematif tedavi iiriinlerinin kullammt, yiiksek titre
inhibitorlii hastalar i((in gerekebilir. Onceden tayin edilen plana gore stk olarak uygulanan FaktOr
VIII konsantresinin tekrarlanan dozlan kullamlarak immiin tolerans tedavisi, Faktor VIII
inhibitOriiniin eradikasyonuna neden olabilir. En ba~anlt doz rejimleri, en az giinde bir kere
yiiksek dozlarda Faktor VIII uygulanmastyla yaptlmt~ttr. Ancak, tek bir doz rejimi diinyada en
etkili olarak kabul edilmemi~tir. immiin tolerans rejimlerinin idaresinde tecriibesi olan bir
hemofili uzmam ile konsiiltasyon onerilir.
Dozun hesaplanmast
Faktor VIII diizeyindeki in vivo art1~1 (%), kg viicut agtrltgt i((in (IU/kg), gerekli dozun % 2 ile
((arptlmastyla tespit edilebilir. Hesaplama metodu, Abilgarrd ve arkada~lan (Abilgarrd ve et. al.,
((Oktiiriilmii~ glisin faktOr VIII ile hemofili tedavisi, N Engl J Med 275(9): 47 1-5, 1966)
tarafmdan veri len klinik bulgulara dayanmaktadtr ve a~agtdaki omeklerde gosterilmi~tir:
Beklenilen % faktOr VIII
art1~1
Uygulanan IU x % 2/IU/kg
= -------------------------------------Viicut agtrltgt (kg)
1400 IU X% 2/ IU/ kg
Ornegin: 70 kg agtrltgmdaki bir yeti~kin i((in: --------------------------------- =% 40
70 kg
veya
Viicut agtrhgt (kg) x istenilen % faktOr VJIJ
art1~1
istenilen doz (I.U.)=
%2/ IU/ kg
15 kg X% 100
Ornegin: 15 kg'hk ((Ocuk i((in: --------------------------- = 750 IU gereklidir.
%2/ IU/kg
Hemostazisi saglamak i((in gereken doz
ciddiyeti ve tipine baghdtr.
a~agtdaki
gene] ktlavuza gore kanama epizodlannm
2/12
Hafif Hemoraji
Hafif ylizeysel veya erken hemorajiler Faktor VIII dlizeyinde yakla~Ik olarak in vivo % 20 artJ~a
yo I ac;an, kg ba~ma 10 JU'Iuk tek bir doza cevap vereb ilir. ileride ba~ka bir kanama olmadik<;a
tedavinin tekrarlanmasi gerekli degildir.
Orta Derecede Hemoraji
Daha ciddi kanama epizodlan (Or: kesin hemaJiroz, bilinen travma) ic;in, Faktor VIII dlizeyi her
kg ic;in yakla~Ik olarak 15-25 JU uygulanmasiyla % 30-% 50' ye artinlabilir. Eger, ba~ka bir
tedavi gerekiyorsa, her 8-12 saatte bir her kg ic;in 10-15 IU'Iuk tekrarlanan doz verilebilir.
Ciddi Hemoraji
organlan kapsayan hayat1 tehdit edici kanamalar veya olas1 hemorajilerin gorlildtigli
hastalarda (Or: Santral sinir sistemi, retrofarenjiyal ve retroperitonal bo~luklar, iliopsoas kiiif)
faktor VIII, hemostazis saglamak ic;in normal in % 80-% 1OO ' line artmlmahd1r. Bu, ilk rAHF
[Antihemofilik faktor (insan), KOATE-DVI] dozunun kg ba~ma 40-50 IU ve slirdlirme dozunun
her 8-12 saatte bir kg ba~ma 20-25 JU olmasiyla hastalarm c;ogunda saglanabilir. Major cerrahi
i~lemler ic;in faktor VIII dlizeyleri yeterli yerine koyma tedavisini saglamak ic;in ameliyat oncesi
ve sonras1 donemde kontrol edilmelidir.
Ya~amsal
Ameliyat
Major cerrahi i~lemler ic;in, Faktor VIII dtizeyi 50 JU/kg ' hk on-cerrahi dozunun verilmesiyle
yakla~Ik olarak % 1OO ' e arttmlabilir. Faktor VIII dtizeyi, hasta ameliyata girmeden once
beklenen dtizeyin saglamp saglanmadigi hususunda kontrol edilmelidir. Hemostatik dlizeyleri
saglamak ic;in, ba~langic;ta her 6-12 saatte bir ve iyile~me tamamlanmcaya kadar top lam 10-14
glin boyunca tekrarlanan inftizyonlar gerekebilir. Gereken faktor VIII yerine koyma tedavisinin
~iddeti, uygulanan ameliyat sonras1 rejim ve ameliyatm tipine baghd1r. Minor cerrahi i~lemler
ic;in, daha az ~iddetteki tedavi yeterli hemostaz1 saglayabilir.
Profilaksi
Ag1r hemofili-A hastalannda (fakt6r VIII dlizeyi< %1) tekrarlayan hedef eklem kanamalannda
profilaktik amac;la kullamlabilir.
Hastalarda bireysel olarak dogru olmayan te~his, yetersiz doz, uygulama yolu ve biyolojik
farkhhklar bu lirlintin etkinligini dli~lirebilir veya kullammm1 takiben hastahk olu~turucu etkiye
neden olabilir. Onemli alan noktalar; bu lirlintin uygun ~ekilde saklanmas1, kullamm masmda
kullanma talimatlan dikkatlice izlenmi~ olmasi, tiiiintin rec;etelendirilmesi oncesinde vi1iis gec;i~
riskinin dikkatlice tartiimi~ olmas1 ve klinik yamtm yetersiz olarak gortildtigti tedavinin
ba~langicmda plazma fakt6r VIII dtizeylerinin olc;tilmti~ olmasJdir.
Uygulama ~ekli:
KOATE-DVI'nm her ~i~esi , etiketi lizerinde bildirilen internasyonel linitede (IU) insan
antihemofilik faktor ic;ermektedir. Sulandmlmi~ ilac; direk enjeksiyon veya damla inftizyonuyla
intravenoz olarak verilmelidir. Urlin, suland1rma sonras1 3 saat ic;inde sadece intravenoz yol ile
uygulamr.
A~ag1da
verilen direktiflere gore ilac; sulandmhr. Uygulama hizi, hastalardaki ki~isel yamta gore
adapte belirlenir. Ancak 5-10 dakika ic;inde ilk dozun uygulanmas1 genellikle iyi tolere
3112
edilmektedir.
Ozel popiilasyonlara ili~kin ek bilgiler
Bobrek/Karaciger yetmezligi: KOATE-DVI ' nm bobrek ve karaciger yetmezligi olan
giivenlilik ve etkililik incelenmemi~tir . Yarar/zarar oram dikkate altnarak as;1k<ya
ihtiyas; duyuldugu durumlarda kullamlmaltdlr.
Pediatrik popiilasyon: KOATE-DVI s;ocuk hastalarda s;ah~llmaml~tlr. Fakat KOATE-DVI
viicut ag1rhg1 ba~ma dozun ayarlanmasJyla pediatrik hastalarda olduks;a yaygm kullamlml~tlr.
Geriyatrik popiilasyon: KOATE-DVI ' nm geriyatrik popiilasyondaki giivenlilik ve etkililik
incelenmemi~tir. Y arar/zarar oram dikkate altnarak as;1k<ya ihtiyas; duyuldugu durumlarda
kullamlmahd1r.
ki~ilerdeki
4.3. Kontrendikasyonlar
Bile~enlerden
herhangi birine kar~1
a~m
duyarlthk oldugu durumlarda kontrendikedir.
4.4. 6zel kullamm uyardan ve onlemleri:
Viriis giivenligi
KOATE-DVI, insan plazmasmdan elde edilmektedir. insan plazmasmdan elde edilen
ila~lar, viriisler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, ~e~itli
hastahklara yol a~abilen enfeksiyon yapici ajanlar i~erebilirler. KOATE-DVI'da Varyant
Creutzfeldt-Jacob hastahgmm bula~ma riski · teorik olarak minimumken, klasik
Creutzfeldt-Jacob hastahgmm bula~ma riski hi~bir kamtla desteklenmez. Alman onlemlere
ragmen, bu tiir iiriinler halen potansiyel olarak hastahk bula~tirabilir.
Bu tip iiriinlerin enfeksiyon yapici ajanlan bula~t1rma riski, plazma verenlerin belirli
viriislere onceden maruz kahp kalmad1gmm izlenmesi, belirli viriis enfeksiyonlarmm
halihazirda varhgmm test edilmesi ve belirli viriislerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonu
ile azaltdmi~tlr. Biitiin bu onlemlere ragmen, bu iiriinler hala potansiyel olarak hastahk
bula~tirabilirler. Aynca, heniiz bilinmeyen enfeksiyon yapici ajanlarm bu iiriinlerin
i~ersinde bulunma ihtimali mevcuttur.
mv,
HBV, HCV gibi zarfl1 viriisler ve HA V gibi zarfl1 olmayan viriisler i~in etkili
onlemlerin ahnmasma dikkat edilmelidir. Parvoviriis B19 gibi zarfl1 olmayan viriislere
kar~I ahnan tedbirler sm1rh say1da olabilir. Parvoviriis B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal
infeksiyon) ve immiin yetmezlik ya da kirmiZI kan hiicre iiretiminde arti~ olan hastalarda
tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi).
Doktor, bu ilac1 hastaya
yararlanm tarti~niahd1r.
re~ete
etmeden veya uygulamadan once hastas1 ile risk ve
Hepatit B a~1smm hemofili gosteren hastalarda gerekli oldugu ve bunun dogumda veya te~his
s1rasmda yapllm1 ~ olmas1 6nerilmektedir. Hepatit B a~1s1 aym zamanda Hepatit A serumunda
negatif gosteren hemofili hastalan is;inde onerilmektedir.
4/12
Ori.ini.in dikkatli bir ~ekilde uygulanmast ve ignelerin dikkatli bir ~ekilde kullamlmast
gerekrnektedir. Kania kontamine olan bir igne ile yaptlan perkiitan pikiiri.i, HJV (AIDS) ve
hepatit dahil olmak i.izere enfeksiyoz vitiis bula~ttrabilir. Yaralanma meydana gelirse derhal ttbbi
tedbirleri ahmz.
Hastalar as;tsmdan KOATE-DVI her uygulandtgmda, hastayla i.iri.ini.in seri numarast arasmdaki
baglantmm korunabilmesi is;in, iiri.iniin adt ve seri numarast kaydedilmelidir.
KOATE-DVJ, rolatif olarak minor kanama epizodlannda kullamldtgmda klinik olarak anlamh
olmayan kan izoaglutinin grubu di.izeylerini is;ermektedir. Daha stk veya fazla dozlar
gerektiginde, A, B veya AB kan grubundan olan hastalar direk Coombs testiyle veya hemotokrit
ols;i.ilmesiyle progressif anemi is;in gozlenmi~ olmaltdtr.
KOATE-DVI , i.iretim i~lemlerinin bir pars;ast olarak birlikte safla~ttnlan ve dogal olarak olu~an
von Willebrand faktori.ini.i de is:erir. KOATE-DVI, von Willebrand hastaltgmm tedavisinde
etkinligi is:in ara~tmlmadtgmdan , bu kullamm is;in onaylanmamt~ttr.
Bu ttbbi i.iri.in her bir doz i.initesinde 0.044 g sodyum klori.ir ihtiva eder; klor is;erigi haris; 25.3 mg
sodyum ihtiva eder. Tansiyon hastalannda ve sodyum ktsttlamast olan hastalarda dikkatli
olunmaltdtr.
4.5. Diger t1bbi iiriinler ile
etkile~imler
ve diger etkile~im
~ekilleri
KOATE-DVI ile herhangi bir spesifik etkile~im s;alt~mast yaptlmamt~ttr. Bununla beraber, uzun
siireli klinik tecri.ibeye dayanarak, diger tedavi amas;h i.iri.inlerle ilgili bir etkile~im
bildirilmemi~tir.
Ozel popiilasyonlara ili~kin ek bilgiler
Ozel popi.ilasyonlara ili~kin herhangi bir etkile~im s;ah~mast yaptlmamt~ttr.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: C
<;ocuk dogurma potansiyeli bulunan kadmlar/Dogum kontrolii (Kontrasepsiyon)
Hasta hamile kaldtgmda veya hamilelik karan aldtgmda doktorunu bilgilendirmesi gerektigi
hususunda uyanlmaltdtr.
Gebelik donemi
KOATE-DVI'nm gebe kadmlarda kullammma
ili~kin
yeterli veri mevcut degildir.
Hayvanlar iizerinde yaptlan s:ah~malar, gebelikl ve-veya/ embriyonal/fetal geli~im/ ve-veya/
dogurn/ ve-veya/ dogum sonrast geli~im i.izerindeki etkiler baktmmdan yetersizdir (bkz. ktstm
5.3). insanlara yonelik potansiyel risk bilinmemektedir.
KOATE-DVJ gerekli olmadtks;a (sadece as;tks;a gereksinim duyuldugu durumlarda, yarar/ risk
oram dikkate almmak suretiyle) gebelik doneminde kullamlmamahdtr.
5 I 12
Laktasyon donemi
Koagiilasyon Faktor VIII'in insan stittiyle atJhp atiimadtgt bilinmemektedir. Koagtilasyon Faktor
VIII ' in stit ile atdnm hayvanlar tizerinde ara~tlfllmamt~tJr. Emzirmenin durdurulup
durdurulmayacagma ya da KOA TE-D VI tedavisinin durdurulup durdurulmayacagma I tedaviden
ka9m1hp ka9mJimayacagma ili~kin karar verilirken, emzirmenin 9ocuk a91smdan faydas1 ve
KOATE-DVI tedavisinin emziren anne a9tsmdan faydas1 dikkate almmahdtr.
Ureme yetenegi/Fertilite
KOATE-DVI'nm tireme yetenegi ve fertilite tizerindeki etkisi bilinmemektedir.
4.7. Arafi: ve makine kullammt iizerindeki etkiler
KOATE-DVI'nm ara9 ve makine kullanun becerisi tizerine etkileri bilinmemektedir. Ara9 ve
makine kullamrken dikkatli olunmahdtr.
4.8. istenmeyen etkiler
Koagiilasyon Faktorii VIII tiriinleri 19m potansiyel istenmeyen etkilerin stkhgt
a~agtdaki
~ekildedir.
<;ok yaygm (?: 1110); yaygm (?: 11100- < 1110); yaygm olmayan (?: 111000- < 11100); seyrek (?:
1110.000 - < 111.000); <;ok seyrek (<1110.000); Bilinmiyor. (eldeki verilerden hareketle tahmin
edilerniyor.)
KOATE-DVI ile yapilan klinik 9ah~ma esnasmda, uygulanan toplam 1053 adet infuzyondan 7
adetiyle ili~kili olan ve [email protected] % 0,7'1ik infuzyona kar~dtk gelen 10 adet advers reaksiyon
goriilmu~tiir .
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Simdiye kadar teyit edilmi~ bir enfeksiyoz ajan
bula~tJrma
vakas1 bulunmamaktadtr.
Enfeksiyon riskiyle ilgili bilgiler i9in Boltim 4.4. ' e baktmz.
Kan ve lenfatik sistem hastahklan
<;ok seyrek: Anemi, hiperfibrinojenerni
Bagi~tkltk
sistemi hastahklan
Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, anafilaksi.
Psikiyatrik hastahklart
Yaygm olmayan: Gerginlik hissi
Sinir Sistemi Hastahklan
Yaygm olmayan : Ba~ agns1, parestezi, somnolans
Seyrek: Kol, kulak ile ytizde kanncalanma
Goz hastahklan
Yaygm olmayan: Bulamk gorme
6 I 12
Kardiyak hastahklan
Seyrek: Ta~ikardi
Gastrointestinal hastahklan
Yaygm olmayan : Kusma, bulant1, kann agns1
Deri ve deri altl doku hastahklan
Seyrek: Pruritus, Urtiker
Genel bozukJuklar ve uygulama bolgesine ili~kin hastahklan
Yaygm olmayan: Ate~ , titreme, halsizlik, inftizyon yerinde batma
Seyrek: Gogtis
s1k1~mas1
Stipheli advers reaksiyonlann raporlanmas1
Ruhsatland1rma sonras1 ~Upheli ilac; advers reaksiyonlannm raporlanmas1 bUyUk onem
ta~1maktad1r. Raporlama yapJ!mas1, ilacm yarar/risk dengesinin sUrekli olarak izlenmesine
olanak saglar. Saghk meslegi mensuplannm herhangi bir ~Upheli advers reaksiyonu TUrkiye
Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta:
[email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)
4.9. Doz a~1m1
insan antihemofilik faktorU ile aw1 doz semptomlan bilinmemektedir.
5. FARMAKOLOJiK OZELLiKLER
5.1. Farmakodinamik ozellikler
Farmakoterapotik grup: Kan koagUlasyon faktarleri
ATC-kodu: B02BD02
KOATE-DVI Uretim i~lemleri s1rasmda zarfl1 veya zarfs1z virUs modellerinin uzakla~tmlmas1 ve
inaktivasyonu "Talecris Biotherapeutics" firmasmda laboratuar c;ah~malannda valide edilmi~tir .
Zarfl1 olmayan virUs modelleri ile yap1lan c;ah~malar TNBP/ Polisorbat 80 muamelesi ve
80°C'Iik 1s1 muamelesinin en geni~ olc;Ude azalmay1 saglad1gm1 gostermi~tir.
KOATE- DVI, tri-n-bUtil fosfat ve polisorbat 80 ile muamele edilir; 72 saat boyunca 80°C'de
final kab1 ic;inde liyofilize form halinde ISitlilr.
Bu nedenle, VSV (RNA zarfl1 virUsler ic;in Vesikiiler Stomatit VirUsU) ve HIV-1 (insan
yetmezlik virUs tipi I) sadece, Uretim i~lemlerinin bu basamagmda c;ah~J!m1~tlr. Kuru 1s1
muamelesinin etkinligi, BVDV (S1g1r viral diyare virtisU, hepatit C virtisU ic;in model) ve Reo
(ReovirUs Tip 3, hepatit A gibi fiziksel ve kimyasal ajanlara rezistan virUsler ic;in model) dahil
tUm virUs tipleri kullamlarak c;ah~liml~tlr; HA V (Hepatit A virUsU), PPV (PorvovirUs,
porvovirUs B 19 ic;in model) ve PRV (Pseudorabis virtisU, bUyUk, zarfl1 DNA virUsleri ic;in model)
inaktivasyonu Uzerine nem ic;eriginin etkileri ara~tmlm1~tlr.
7112
Zarfl1 viriis modelleri
Zarfl1 olmayan viriis modelleri
HIV-1
BVDV PRV
vsv
Reo
HAV
PPV
Model
HIV112
HCV
RNA
Zarfl1
Virtisler
HAV
B19
Global
azalma
faktorii
2: 9.4
::::: 10.3
Kimyasal ve fiziksel ajanlara rezistan HAV ile virusler
9.4
::::: 4.5
3.7
Btiytik,
zarfl1
DNA
Virtisleri
::::: 9.3
::::: 10.9
Benzer c;:ah~malar, hepatit C gibi lipid zarfl1 virtisler yanmda, in vitro olarak canine parvovirtis ile
hepatit A gibi lipid olmayan zarh virtisleri 72 saat boyunca 80°C' lik bir lSI inktibasyonunun
inaktive ettigini gostermi~ti r.
KOATE-DVI, faktor VIII aktivitesini art1rmas1 yamnda polisorbat 80 ile TNBP miktarlarmm
azalttlmastyla bir dual etki gosteren jel gec;:irgenlik kromatografi basamagtyla safla~tmlm1~hr.
Klinik gtivenilirlik bilgileri
KOATE-DVI kullamlarak iki basamakh bir klinik c;:ah~ma ; oncesinde diger plazma ttirevi
antihemofilik faktor konsantreleri ile tedavi almt~ olan hemofili A'st olan ki~ilerde
uygulanmt~ttr. 1. basamakta, 19 bireyle yapiian fam1akokinetik c;:ah~mada istatistiksel
ktyaslamalar KOA TE-DVI'nm tsttiimayan tirtine (KOATE-HP) biyoe~deger oldugunu
gostetmi~tir. KOA TE-DVI infiizyonundan 10 dakika sonra in vivo olarak yeniden kazammm
art1~1 % 1.90 II kg ' dtr (KOA TE-HP: % 1.82). KOATE-DVT ' nm ortalama biyo1ojik yan-omrti
16.12 saattir (KOATE-HP: 16.13 saat). <;ah~manm ikinci basamagmda, ortalama 54 gtin boyunca
(arahk: 24-93) evde tedavi ile 6 ay boyunca katJhmctlar KOATE-DVJ tedavisi almt~lardtr. Klinik
c;:ah~ma veya klinik oncesi ara~tmnalarda inhibitOr olu~umuna yonelik kamtlar gozlenmemi~tir.
ikinci c;:ah~ma ise, immtin yamtt maksimize etmek ic;:in sadece, HIV negatif hastalar tizerinde
uygulanm1~tlr. Hastalar, inhibitor geli~imi ac;:tsmdan gozlenirken, KOA TE-D VI ile 50 maruziyet
gtinti ve en az 6 ayhk bir stire boyunca gozlenmi~tir. Bu c;:ah~mada, 17 adet HIV- negatifhemofili
A hastasmda, immtinojenisite olu~umuna rastlanmamt~ttr .
Etki mekanizmast
KOATE-DVI, intravenoz yolla uygulanan, insan antihemofilik faktortintin (FaktOr VIII) steril,
stabil, antiimt~ ve kurutulmu~ konsantresidir. Hemofili A hastahgt, plazma proteini pthtiia~ma
faktOriintin (FaktOr VIII) koagtilasyon aktivitesinin eksikligi ile karakterize herediter bir kanama
hastahg1d1r. Hastahk olan ki~ilerde hemoraji, spontan olarak veya sadece minor travma sonrast
olu~abilir. Bu ~ekildeki bireylerde ameliyat, ilk olarak p1httla~ma anormalligi dtizeltilmeden
mtimktin degildir.
KOATE-DVI uygulamast, faktOr VIII plazma dtizeylerinde bir
hastalardaki koagtilasyon eksikligini de gec;:ici olarak dtizeltebilir.
artt~a
neden olurken bu
8 I 12
5.2. Farmakokinetik ozellikler
Genel ozellikler
Emilim:
insan antihemofilik faktortintin infuzyonu sonrast, genellikle koagtilasyon dtizeyinde ani olarak
bir artl~ takibinde ise aktivitede htzh bir azalma vardtr; daha sonrasmda ise, aktivitede azalma
daha yava~ htzda gortiltir. Erken htzh faz ekstravasktiler kompartman ile dengeye ula~ma
zamamm temsil eder ve ikinci veya yava~ alan faz ise, degredasyon sonucudur ve infuzyon
edilen insan antihemofilik faktortintin gers;ek biyolojik yanlanma omrtinti yansttlr.
Dai?Jhm:
Urtintin enjekte edilmesinden sonra, faktor VIJT'in yakla~tk tis;te ikisi ila dortte tis;ti dola~nnda
kahr. Plazmada ula~IIan fakt6r VIII aktivitesi onceden tahmin edilenin % 80 ile % 120'si
arasmda degi~ir. Plazma faktor VJJJ aktivitesi iki fazh iistel fonksiyon egrisi ~eklinde azahr.
Ba~langts: fazmda, damar is;i ve diger vticut stvt kompartmanlan arasmda dagiitm soz konusudur.
Biyotransformasyon:
Arttmh geri kazammt yakla~tk olarak 0.020 ± 0.003 IU/ml/IU/kg v.a.'dtr. Kg viicut agtrhgt
ba~ma 1 IU fakt6r VIII'nun intravenoz kullannmndan sonra, faktor VIII aktivite seviyesi,
yakla~tk % 2' dir.
Eliminasyon:
Ba~langts: fazmda, damar is;i ve diger vticut stvt kompartmanlan arasmda dagiitm soz konusu
olup plazmadan eliminasyon yan omrti 3-6 saattir. Daha yava~ alan sonraki fazda ise yan- omtir
8-20 saat arasmda degi~mekte olup, yan omiir ortalama 12 saat civarmdadtr.
5.3. Klinik oncesi giivenlilik verileri:
Ist ile i~lem gonnti~ KOA TE-DVJ'nm intravenoz uygulanmasmt takiben tav~an ve sts;anlarda
kardiyovasktiler, solunum, hematolojik ve koagtilasyon fonksiyonlan degerlendirilmi~tir.
Materyal 8 ml/dakika hiZinda 100 IU/kg dozunda enjekte edilmi~tir. Hayvan1arm anestezi
dtizeyleri ile i1i~kili olabilecek hafif dalgalanmalar haricinde bloke edilmemi~ ve kaptopril bloke
edilmi~ sts;anlarda kardiyovasktiler degi~iklikler gozlenmemi~tir. infuzyon sonrast 5-60 dakikada
tav~an ve sH;anlarda beyaz kan hiicreleri ve trombositlerde hafif bir dii~me gozlenmi~ ve bunlar
120 ile 240. dakikalarda yeniden kazamlmt~ttr. Hafifs:e etkilenen diger hematolojik parametreler
ktnntzt kan hticreleri, hemoglobin, hemotokrit, trombosit ve fibrinojenlerdir ve ttimti de normal
arahk is:inde kalmt~ttr. Koagtilasyon parametrelerinde, aktive edilen ktsmi tromboplastin zamam
(aPTT) ve protrombin zamam hemen hemen sabit kalmt~ttr. Dart saatlik periyod boyunca toplam
plazma proteinindeki dereceli dti~me s:ah~madaki kanama rejiminin bir etkisi olabilir. Solunum
parametrelerinde hafif degi~iklikler (kan pH, pC02, p0 2, HC0 3 ve total C0 2) olu~mu~tur,
ancak, bunlar fizyolojik onemde degildir. Test edilen diger parametreler materyalin intravenoz
etkilenmemi~tir. . KOATE-DVI ' nm
intravenoz
uygulanmasmt
takiben
infuzyonuyla
kardiyovasktiler, koagiilasyon ve solunum fonksiyonlannda anlamh etkiler olmamt~t1r. Bu
sonus:Iar, bu nedenle, 72 saat boyunca 80°C'de tsitiian KOATE-DVT'nm s:ah~mada kullamlan
her iki ttirde yan etkilere neden olmadtgmt gostenni~tir.
9112
6. F ARMASOTiK OZELLiKLER:
6.1. Yardimci maddelerin Iistesi
insan alburnini
Sodyum kloriir
L-histidin
Kalsiyum kloriir
6.2. Ge~imsizlikler
KOATE-DVI ba~ka iiriinlerle birlikte veya
kan~tmlarak
kullamlmamahdJr.
6.3. Raf omrii
24 ayd1r.
6.4. Saklamaya yonelik ozel tedbirler
Sulandmldtktan sonra 3 saat is;erisinde kullamlmahdtr. As;1ldtktan sonra kullamlmamJ~ iiriin
atllmahd1r. Son kullanma tarihinden sonra kullanmaymJz. 2-8°C aras1 stcakhklarda
(buzdolabmda), serin ve kuru yerlerde saklanmahdtr. Evde tedavi gibi durumlarda liyofilize toz
6 aya kadar oda s1cakhgmda (25°C) Fakt6r VIII aktivitesinde bir kaytp olmadan saklanabilir.
Seyreltici ~i~enin kmlmasma neden olacagmdan dondurmaym1z. Donmu~ tiriinleri s;oziip
kullanmaymtz.
6.5. Ambalajm niteligi ve i~erigi
5 mL, USP, Tip I renksiz cam
. Aynca enjeksiyonluk su, steril s;ift sonlu transfer ignesi, steril filtre ignesi ve steril uygulama seti
beraberinde yer almaktadu.
Aliiminyum etek-s;ers;eve ile mtihtirlenmi~ fiskeyle S:Jkartdabilen plastik kapagm as;Jimas1
a~amasmda ikinci bir giivenlik olarak ~i~enin agtz k1smmda plastik kapag1 da s;evreleyen bir
emniyet bandrolii, iiretici firma tarafmdan ambalaj sistemine eklenmi~tir.
6.6. Be~eri tibbi iiriinden arta kalan maddelerin imhas1 ve diger ozel onlemler
Ttim kullamlmayan tiriin ve atlk maddeler "T1bbi At1klann Kontrolti Yonetmeligi" ve "Ambalaj
ve Ambalaj At1klarmm Kontrolii Yonetmeligi" ne uygun olarak imha edilmelidir.
Aseptik kurallara uyulmahdu·. igneler veya ~i~elerin steril lastik t1palan his;bir ~ekilde steril
olmayan yiizeylere temas etmemelidir. Kontamine olmu~ tiim igneler hemen atdmah ve yeni bir
igne seti kullamlmahdJr.
1.
2.
3.
4.
Ttim materyali kutudan 9Ikard1ktan sonra sulandmciyt, oda sJcakhgt olan 25°C' ye gelene
kadar bekletiniz.
Her flakonun agzmdaki plastik kapaklan as;t1ktan sonra, kaus;uk tlpalanm alkollii pamuk ile
temizleyiniz. Temizleme sonrasmda, lateks (kaus;uk) t1pa ile herhangi bir nesneyi temas
ettirmeyiniz.
Transfer ignesinin k1sa olan sonundaki plastik kll1fi dikkatlice s;Ikartmiz. As;1ga 91kan igneyi,
sulandmct ~i~enin kaus:uk tlpasma batmmz.
Dikkatlice, transfer ignesinin diger sonundaki k1hf• kavraym1z ve 9tkarmak is:in biiktintiz.
10 I 12
Seyreltici flakonu ters s;eviriniz ve 45°' lik as;tda konsantreyi is;eren flakon is;ine ili~ik igneyi
Bu, koptirmeyi en aza indirirken, konsantreyi is;eren flakonun duvanna kar~1
seyrelticinin direkt akmasmt saglayacaktlr. Vakum, seyrelticiyi konsantre flakonu is;ine
s;ekecektir.
6. Seyreltici ~i~e ve transfer ignesini s;tkartmtz.
7. Seyrelticinin eklenmesi sonrasmda hemen , 10-15 saniye boyunca kuvvet1ice kan~tmmz,
sonra tam olarak s;oztintinceye kadar stirekli olarak s;eviriniz. Biraz koptirme olu~acakttr ama
a~m kopiik olu~umundan sakmmtz. Uygulama oncesinde renk kaybt ve pattikiil maddeleri
is;in flakon gorse! olarak incelenmelidir.
8. Sulandmlmt~ KOATE-DVI flakonunun tepesini tekrar alkol ile si1iniz ve kurumaya
btrakmtz.
9. Ambalajmdan filtre ignesini <yikarttp, steril ~mngaya takmtz. Filtre ignesi is;inden ~mngaya
KOATE-DVI s;ozeltisini s;ekiniz.
10. ~mngadan filtre ignesini aymmz ve uygulama is;in uygun enjeksiyon veya kelebek ignesini
yerle~tiriniz . Filtre ignesini kap is;ine atmtz.
11. Eger, aym hastaya bir ~i~eden daha fazla KOATE-DVI uygulanacak ise, aym enjektore
filtre ignesi aracthgtyla her iki ~i~enin is;erigi de s;ekilebilir.
5.
yerle~tiriniz.
Konsantre flakon is;inde eger, vakum kaybolacak olursa, seyreltici flakondan steri1 suyu
uzakla~tmnak is;in steril ~mnga ve igne kullammz; suyu konsantre ~i~esinin duvarma dogru
ptisk tirttin tiz.
~
I
F o~.A
'
f ig. ll
Fill E1
Ft;l C
F~_E:2.
7. RUHSAT SAHiBi
Dem ilas; Sanayi ve Ticaret A.~.
Dem Plaza inonti Mah. Kayt~dagt Cad . No: 172
34755 Ata~ehir-istanbul
Tel: 0 216 4284029
Faks: 0 216 4284086
8. RUHSAT NUMARASI:
88
11 I 12
9. iLK RUHSAT TARiHifRUHSAT YENiLEME TARiHi:
ilk Ruhsat Tarihi: 05.03 .2013
Ruhsat Y enileme Tarihi:
10. KUB'UN YENiLENME TARiHi:
12 I 12

Benzer belgeler