MAMBA TURBO

Transkript

MAMBA TURBO
imal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Sarj Numarasi:
Ruhsatname Tarihi ve Numarasi: 17.02.2011 / 8217
KULLANILDIGI BITKI VE YABANCI OTLAR
BITKl ADI
Turuncgil
Bahceleri
Findik
Bahceleri
Bag
YABANCI OT
Tek ve iki yillik yabanci otlar
Tilki kuyrugu
(Alopecurus myosuroides)
Kirmizi k6klii tilki kuyrugu
(Amaranthus retroflexus)
Sariot
(Boreava orientalis)
Kirac 9ayin
(Bromus strilis)
Puskullu 9ayir
(B.tectorum)
Qoban 9antasi
(Capsella bursa- pastoris)
(Cirsium arvense
K6y gd9uren
Sirken
(Chenopodium album
Hint keneviri
(Corchorus olitorus)
Domuz teresi
(Coronopus squamatus)
Topalak
(Cyperus rotundus)
Uzun supurge otu
(Descurainia sophia)
Benekli dancan
(Echinohcloa colonum)
Gtine§ sutlegeni
(Euphorbia helioscopia)
Benekli yatik sutlegen
(Euphorbia nutans)
Kati sutlegen
(Euphorbia stricta)
Dil kanatan
(Galium aparine)
Boynuzlu yogurt otu
(G.tricornutum)
Duvar arpasi
(Hordeum murinum)
Yabani bamya
(Hibiscus trionum)
Dikenli yabani marul
(Lactuca serriola)
Balhbaba
(Lamium aplexicaule)
Tav§an salatasi
(Lapsana communis)
Yabani murdumuk
(Lathyrus aphaca)
Ingiliz 9imi
(Lolium perenne)
Tarla maydanozu
(Oenanthe silai folia)
Tarla unutmabenisi
(Myosotis arvensis)
Adi salkim otu
(Poa trivalis)
£oban deynegi
(Polygonum bellardii)
Semiz otu
(Portulaca oleracea)
Tarla dtigiin 9i9egi
(Ranunculus arvensis)
Kivircik labada
(Rumex crispus)
Yapiskanotu
(Setaria verticillata)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
Kopek uztimu
(Solarium nigrum)
Esek marulu
(Sonchus arvensis)
Kanyas. (geli9)
(Sorghum hahpense)
(Stellaria media)
Kus otu
Isirgan otu
(Urtica urens)
Suriye maydanozu
(Torilis arvensis)
Demir dikeni
(Tribulus terrestris)
Qayir tirfih
(Trifolium pratense)
Adi fig
(Vicia sativa)
Domuz pitragi
(Xanthium strumarium)
Call ve cok yillik yabanci otlar
Kopek di§i ayngi
(Cynodon dactylon)
Tarla sarma§igi
(Convolvulus arvensis)
Ebegiimeci
(Malva parviflora)
f j(Rubus
Bogurtlen
(Rubuscanescens)
canescens)
Net miktari:
Azami perakende sati§ fiyati:
t Dow AgroSciences
KULLANMA
DOZU ve DON EMI
MAMBA
I icindekiler; Glyphosate dimethylamnonium tuzu
TURBO
Sucul organizmalar i9in zararh, sucul ortamda uzun siireli ters etkilere
sebep olabilir.
Bu madde ve kabi guvenli bir sekilde bertaraaf edilmelidir.
R52/53
S35
Suda (^oziinen Konsantre (SL)
tLACIN ftZELiKLERi ve KULLANIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Herbisit (Yabanci Ot Ilaci)
G,9
GRUP
•
HERBISIT
•
•
•
480 g a.e./l Glyphosate
(608 g/1 glyphosate dimethylammonium tuzu)
Kimyasal Adi:
•
•
N-(phosphonomethyl) glycine; N-methylmethanaminium N[(hydrox>phosphinato)methyl]glycine
•
6NCE ETiKETi DtKKATLE OKUYUNUZ
Bos ila9 kaplanni baska maksatlar 19111 kullanmayiniz. Bosalan ila9 ambalajlanni
yasalarca 6ng6rtilen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
UYGULAMA SONRASI ALET T E M i Z L i C i
EVDE KULLANMAYINIZ
tla9lamanin tamamlanmasindan hemen sonra ila9lama aletinin deposunu, guvenli bir
sekilde tamamen bosaltmiz. Deposunu ve turn par9alanm su ve uygun bir deterjan
kullanarak yikayiniz. Alet kanstincisini ve pttsklirtme mekanizmasi 9ahstirarak,
borulann, filtrelerin ve memelerin temizlenmesini saglayiniz. Di§ini su ile durulayimz.
Aym islemleri temiz suyla da tekrar ederek, aletin iyice durulanmasim saglayiniz.
Yikama sirasinda gerekli turn onlemleri aliniz. Yikama islemini kesinlikle su
kaynaklarmin yakininda yapmayiniz; yikama suyunu ve ila9lama artiklanni kesinlikle su
kaynaklanna bosaltmayiniz. Yikama suyunu 9evredeki bitkilere ptiskurtmeyiniz.
COCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAKTA,
KAPALI VE K i L i T L i OLARAK MUHAFAZA EDINIZ.
iLAC BUHARINI VE ZERRELERINI TENEFFUS ETMEYINiZ
MASKE, KORUYUCU ELBiSE, ELDIVEN, GOZLCK KULLANINIZ
ILACLAMA ESNASINDA HICBIRSEY YEMEYINIZ, SIGARA
225 ml/da
ilaci yalnizca hedef yabanci otlann iizerine uygulayimz. Uygulama sirasmda
civardaki diger bitkilere stiruklenerek zarar vermemesine dikkat ediniz.
£inko ve galvanizli metal kaplan ilacin hazirlanmasmda kullanmayiniz.
Ilacin hazirlanmasmda temiz su kullamniz.
Yabanci ot ila9lan i9in ayn uygulama alet ve ekipmani ile yelpaze hiizmeli memeler
kullanilmah, ila9lama aleti 3 atm'den daha dusflk basin9la 9alistinlmahdir. Riizgarh
havalarda ve yiiksek basin9h aletlerle ila9lama yapilmasi tavsiye edilmez.
Arilara, kuslara ve bahklara zehirlidir.
Sulama ve i9me suyu kaynaklanna bulastirmayiniz.
iCMEYiNiZ, DERI VE GOZ ILE TEM4SINDAN KACININIZ.
Yabanci otlann gen9
ve
aktif
olarak
biiyudugu devre.
ILACL4NMIS SAHAYA 1 GUN iNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
DEPOLAMA SARTLARI
INSAN VE CEVRE SAGLIGINDA OLUSABILECEK RISKLERDEN
KACINMAK ICIN KULLANMA TALtMATLARINA UYUNUZ.
•
TAVSfYE
EDILEN
URUNLERiN
KESINLIKLE YASAKTIR
DISINDA
KU LL AN ILMASI
ZEHIRLENME BELiRTtLERI
•
Diger ila9lar, giibreler ve tohumlar ile gida ve yem maddelerinden ayn olarak
90cuklann ve/veya hayvanlann erisemeyecegi yerlerde saklayiniz.
Serin, kuru, iyi havalanan ve giine§ gormeyen yerlerde; a9ilmamis orijinal
ambalajinda, agzi kapah olarak saklanmahdir. Normal sartlar altinda, orijinal
ambalajinda asgari iki (2) yil fiziksel, kimyasal ve biyolojik ozelliklerini korur.
FIRMA BEYANI
Halsizlik, hissizlik, migde agnsi. Goz ve ciltte hafif tahrise sebep olabilir.
ILK YARDIM BILGILERi
Zehirlenme anmda, asagida belirtilen ilk yardim tedbirlerini aliniz, doktor 9aginniz,
bitki koruma uruntintin ambalaj veya etiketini birlikte gottirilnttz.
Maruz kalamn bilinci yerinde degjlse veya spazm ortaya vikmissa
vermeyin veya kusturmaym.
sivi
Yutulmasi halinde: Kusturmaym. Kusturma karari doktor tarafindan ahnmahdir.
Gozler ile temas etmesi halinde: Su ile 15-20 dakika sureyle yikayiniz. Eger varsa,
5. dakikadan sonra lensleri 9ikanniz ve yikamaya devam ediniz. Bir goz doktoruna
danismiz.
Firma, ilacin belirtilen kimyasal bilesime uygun olarak imal edildigini ve etikette
belirtilen sartlar dahilinde kullanilmasi halinde, yazih tavsiyelere uygunlugunu garanti
eder. ilacin yanlis tatbikatindan, zamaninda kullanilmamasindan ve yanhs
depolanmasmdan dolayi meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tiim sorumluluk kullanana
aittir.
tMALATCISI
ITHALATCISI VE SATICISI
Dow AgroSciences Italia Sri
Mozzanica Plant, Strada
statalellKM 190,2
24050 Mozzanica (BG)
iTALYA
Dow AgroSciences A. S.
Bayar Cad. S.M.Fatih Ongul Sok. Odak Plaza A Blok
34742 Kozyatagi Istanbul-Tiirkiye
www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks:+90 216 380 6019
Deri il^,,teijja|t--etniesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanrak
yikaytniz. Kirleneri giysilerinizi 9ikanniz ve tekrar giymeden once kirlenen
^iysilerinizi yikayiniz. Bir doktora danismiz.
Solunniasi halinde: Hastayi temiz havaya 9ikann. Eger solunumu durmus ise,
gerekli kisisel korunma onlemlerini alarak suni solunum yaptinn. Doktora danism.
450 ml/da
Yabanci
ot
9ahlann
gen9
aktif
olbiiyudugu devre
ile
ve
ANTtDOtU:
tedavi/bakimj
Teknikbilgiicin: +90 216 571 16 90 veya+90 216 571 16 98
2 4 tfews
;el., bir antidotu yoktur. Doktor yargisina gdre destekleyici
RUMUNDA
ULUSAL ZEIHR DANI^MA MERKEZI
A R / < y p M A R I M vc HAYVANCILIK BAKANLIGI
N U M A ^ A L I TELEFONUNU
ow A^groSciencesfirmasmmtesciUi
Devami 2. Sayfada
K0NTR0L GENCL M U D U R L U C C
KABUL EDllMISftft.
ncisi
V>
Slhmet FalHi
Ongul So/Odak Ptea
•1
34.42
Kozy/afli-lstanhuJ
0 60 19
'1(1 0 0 Fax: 02J6 3S0
V D. 3 i y 0 » Q 0068
'^18269/130103
Sayfa l'in Devami
KULLANMA $EKLi ve ZAMANI
MAMBA TURBO, bir total herbisit olup, dogrudan yabanci otlara pulverize edilmesi gerekir. En
iyi sonuc yabanci otlann aktif olarak buyiidukleri zamanda elde edilir.
MAMBA TURBO'nun uygulanmasi sirasinda, kulttir bitkilerinin yesil aksamma ve gene
fidanlann henuz odunlasmami§ yesil kabuguna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir.
MAMBA TURBO sistemik etkiii bir ilac oldugundan ilacin yabanci otlara daha iyi ntifuz
edebilmesi icin ila9lamadan sonra en az 4-5 gun ge9meden yabanci otlan zedeleyecek toprak
isjemesi yapilmamahdir.
ILACIN HAZIRLANMASI
Ila9lama aletinin deposunu yanya kadar temiz su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki MAMBA
TURBO'yu bir kapta az miktardaki su ile iyice kanstirdiktan sonra depoya ekleyiniz ve
kanstmciyi 9alistiriniz. Ilaci hazirlarken, 9inko ve galvanizli metal kaplan kullanmayiniz. Bos
ttrtta kabini ve ila9 dtyme kabmi bol miktarda su kullanarak ila9lama aletinin deposu i9inde
yikayiniz. Kanstirmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.
DiRENC tLE tLGiLt B1LG1
MAMBA TURBO, sahip oldugu etki mekanizmasi nedeniyle G,9 Grubu bir herbisit olarak
siniflandinlmistir. Ayni etki mekanizmasina sahip bitki koruma urunlerinin tekrarlayan
uygulamalan, hedef organizma tilrlerinde diren9 gelisimini tesvik edebilmektedir. Bu nedenle,
olusabilecek diren9 gelisimini geciktirmek i9in farkli etki mekanizmasina sahip (grup G,9 harici)
iiriinlerin donusiimlu olarak kullanilmasma ozen gosteriniz.
KARI^ABiLIRLiLIK DURUMU
Herhangi bir ila9la kanstinlmasina gerek yoktur.
Baska ila9larla kanstinnadan once, 9ift9inin kendi imkan ve sorumlulugunda bir on kansim
denemesi yapmasi onerilir.
I Dow AgroSciences
MAMBA
TURBO
Suda (^dziineii Konsantre (SL)
Herbisit (Yabanci Ot Ilaci)
GRUP
G,9
HERBISIT
480 g a.e./l Glyphosate
(608 g/l glyphosate dimethylammonium tuzu)