TUR_Quick Start_SCA.qxd

Transkript

TUR_Quick Start_SCA.qxd
TUR_Quick Start_SCA.qxd
6/22/05
9:54 AM
Page 1
XE-A102 H›zl› Bafllama K›lavuzu
H›zl› kurulum için, afla¤›daki ad›mlar› izleyin. Ad›mlar› izlemedi¤iniz takdirde ar›za oluflabilece¤ini unutmay›n. Do¤rudan günefl ›fl›¤›na veya su s›çramas›na maruz kalmayan sabit ve düz bir yer bulun.
1
Yazar kasay› kurma
Yazar kasay›, kasayla birlikte gelen sabitleme aç›s›
braketini kullanarak kurun.
1. Sabitleme aç›s› braketinin (B) yerlefltirilece¤i yeri iyice
temizleyin.
2. Sabitleme aç›s› braketinin yap›flkanl› band›n› soyun.
3. Aç› braketini, kasan›n alt arka k›sm›nda bulunan
çengele (A) tak›n.
4. Sabitleme aç›s› braketini s›k›ca, yukar›da
temizledi¤iniz masa yüzeyine tak›n.
2
Yazar kasay›
s›f›rlama
Yazar kasan›z›n düzgün bir
biçimde çal›flt›¤›ndan emin
olmak için, kasay› afla¤›daki
ifllemi kullanarak bafllat›n.
1. Mod anahtar›n› mod
anahtar›na tak›n ve anahtar›
REG konumuna getirin.
3
Pilleri takma
Üç adet yeni R6 veya LR6 (“AA” boyutu)
pil haz›rlay›n ve afla¤›da gösterildi¤i flekilde,
AC kablosu ba¤l› olarak tak›n ve mod
anahtar›n› REG konumuna getirin. Bu piller,
haf›za yedeklemesi için gereklidir.
4
Ka¤›t rulosunu takma
1. Ka¤›t rulosunu ka¤›t rulosu yata¤›na, flekilde gösterildi¤i gibi
yerlefltirin.
1. Yaz›c› kapa¤›n› ileri çekin ve sökün.
2. Ka¤›d› düz bir flekilde ka¤›t girifline sokun ve o tufluna
bas›n. Ka¤›t, içinden geçecek ve yazd›rma alan›nda
görünecektir.
2. Fifli AC prizine tak›n. Üç kez
v›z›lt› sesi duyulur.
2. Ka¤›t rulosu yuvas›n›n yan›ndaki pil kapa¤›n›
aç›n.
ÖNEML‹
B
A
Kasay› sabitleme aç›s› braketinden ç›kartmak için:
Kasan›n önünü kald›r›n ve kasay› kendinize do¤ru
çekin.
Bu ifllemin, piller
tak›lmadan önce
gerçeklefltirilmesi gerekir.
3. (Sadece günlük yazd›rma için) Ka¤›d›n üstteki ucunu kuyruk
k›sm›ndaki aral›¤a sokun ve ka¤›d› iki-üç tur çevrin.
3. Kay›t için ekran›n flimdi
“
0.00” göstermesi
gerekir.
3. Üç yeni R6 veya LR6 (“AA” boyutu) pil tak›n.
Pillerin, afla¤›daki flekildeki gibi tak›ld›¤›ndan
emin olun.
4. (Sadece günlük yazd›rma için) Yukar› kald›rma kuyru¤unu
yuvaya yerlefltirin.
4. Saatin “
0-00” ile
baflladı¤ını onaylamak için
x’ye basın.
5. c tufluna basarak saat
göstergesini iptal edebilirsiniz.
4. Pil yok simgesinin “ ” söndü¤ünden emin
olun.
5. Yaz›c› kapa¤›n› de¤ifltirin.
5. Pil kapa¤›n› kapat›n.
Kuruluma devam etmek için lütfen
bir sonraki sayfaya bak›n.
TUR_Quick Start_SCA.qxd
5
6/22/05
9:54 AM
Page 2
Temel programlama
Mod anahtar›n› Z/PGM konumuna ayarlay›n.
Saat ve Tarihi ayarlay›n
1. 24 saatlik sistemi kullanarak saati 4 basamakl›
olarak (“SSdd” format›nda) girin.
Ö¤leden sonra 2:30 için; 1430
2. Bir defa S tufluna bas›n.
3. Gün-ay-y›l format›n› kullanarak tarihi 6 basamakl› olarak girin.
26 A¤ustos 2005 için: 260805
4. S tufluna iki kez basar. Bir programlama raporu yazd›r›l›r.
KDV (vergi) oran›n› programlama
Yazar kasan›zda alt› farkl› vergi sistemi programlanabilir ve yazar kasa, KDV1 ile
KDV4 aras› manüel olarak hesaplanacak flekilde önceden programlanm›fl olarak gelir.
Vergi sistemini de¤ifltirmeniz gerekti¤i takdirde, lütfen talimat elkitab›ndaki “H›zl›
Bafllama ‹fllemleri” bölümüne baflvurun.
9 ➜ S ➜ A ➜ x ➜ B ➜ x ➜ C ➜ S (➜ S: To
Alt vergi s›n›r› belirtilmedi¤i takdirde
programlamay›
bitirmek için
finish programming
) )
Parametreler
A: KDV (Vergi) 1: 1
KDV (Vergi) 2: 2
KDV (Vergi) 3: 3
KDV (Vergi) 4: 4
B: Vergi oran› (%00,0000 ile %99,9999 arasında) x10000 (Varsay›lan: %00,0000)
C: Alt vergi s›n›r› (0 ile 9999 aras›nda) yaln›zca VERG‹ sistemi için. (Varsay›lan: 0)
Departman vergi durumu
Varsay›lan ayar olarak KDV (vergi) 1 tüm departmanlar için uygulan›r. Durumu
de¤ifltirmeniz gerekti¤i takdirde, afla¤›daki ad›mlar› izleyin.
00CDEF7 ➜ x ➜ (s ➜ ) Departman tuflu (➜ S:
programlamay› bitirmek için)
(Departman 5 ile 8 aras›n› programlamak için s tufluna bas›n.)
Parametreler
C ile F aras›: vergi uygulamamak için 0 veya vergi uygulamak için 1
KDV4 veya VERG‹4 için C veya
KDV3 veya VERG‹3 için D
KDV2 veya VERG‹ 2 için E veya
KDV1 veya VERG‹1 için F
Örne¤in departman 5 için KDV2 uygulad›¤›n›zda flunu girin:
0000
1
07s!
Vergi 2 (E)
Di¤er parametrelerle (00’ın yeri) ve 7 ile ilgili olarak lütfen talimat
elkitab›ndaki “H›zl› Bafllama ‹fllemleri” bölümüne baflvurun.
Programlama ve çal›flt›rmayla ilgili ek temel bilgiler için lütfen talimat
elkitab›ndaki “H›zl› Bafllama ‹fllemleri” bölümüne baflvurun.
Çin’de bas›lm›flt›r
TCADH2496RCZZ 1