ti.ihiievi alan firmanrn te

Transkript

ti.ihiievi alan firmanrn te
AK,TiFlP,ASiF Fi
L.Ventriktiler defibrilas
2.Lead silikon
3.
/ politiret
Lead batarya cim rtjnti
rcD soK
E
DU TEKNiK $ARTNAMESi
lead' itek il ve gergek bipolar veya
entegre bipolar o
izolasyonl olmah ve en fazla 9 F introducer
ile kullanlla
krsalmasrna
ep olan threshold yrikselmelerini errgellem
steroid salrnrmlr olmalrdt
4.lCD ile uyumlu olmalrd . Teklif edile
lcD sOK ELEKTRODLJ, VVtR tcD, DDDR tcD.
BivrentrikUler ICD kalem I inde ihaleyi
azanan jeneratorle kullanrma
uyumlu olmalrdrr.
5.Ventrikriler defibrilas
leadin yc)
ndirilebilm e itilebilirlik ve dondtirri lehrilme
ciz
yeterli olrnall Ventrikti le olayca yerl
tirilebilmeli, yerlegtirildigi yerde
stabil olarak kalabilmeli '. Gerekti[in e pasif
ve aktif fiksasyon lead tercihiyaprlabi
defiigimleri garanti edil
lidir.
6.Lerad ile birlikte bir (t)
et Intraduc r set (guide wire, sheat ve ven ignesi
dahil) te
edilmelidir, implantasyon oncesi sheat krrrlma riskine
kargr yeterli sayrda
yedek set getirilmelidir.
T.Malzemeler teslim tar nden itiba
en az 1 yrl kullanrm :;tjresi olmalrdtr.
8.Ancak firma depoda bu nan, teslim dilmi5
rjrrinrin son kullanrm tarihine tig aydan
kalnrrg olnrasr durumund bunlarr kulla rm
sr.iresi en az l_Lr (on) ay olan yeni
rjruin ile deligtirmeyi taah rit etmelidir
9.Yriklenici firma malz
a.UBB kayrth bar-kod nu
tesliminde
if ettiEi
ii rr,in ri nui n
:
ralarrnrfatu a rizerine yazmak,
b"UElB kayrth orijinal adlar ile fatura et
c.UBB Firma kodunu ve
i Kodunu fa u rala rrnrn r.izerin e yazmak m ecbu riyetindedir.
l -.;..,.
d.Fiffna veirecefi rj rrj nrj n eliklerini b irten katalog vermeli
ve Sartname metnindeki
ozellikleri l<ata log rizeri nd i5aretlem
10.Giiha1 h ri kri nilerd eki tri ga rtla r
malrdrr.
ti.ihiievi alan firmanrn te ik elemanr hastaya ma lzemenin ta krlm asr, degigirn i,
revi
veivi iefhiti nedenlerle
rldrfrnda 1 s at igerisinde ekipmanr ile birlikte katater
laboratuvarrnda hazrr olm lrdrr.
12. Bu'kalerm AUTOMATiK MPLAMENT BLE CARDIOVERTER DEF|BLATOR
VVIR ICD iIC
uyumlu oirnalrdrr ve bu ka mler birlikt deferlendirilecek olup toplamda
en uygun r
lacaktlr.
-.'r
rJo gl3Z9
d
rr.
elidir.
VV]R ICD TEK IK
$A
1. Cihazrn boyutu
2. Cihazrn a[rrhfr e
NAMESi
fazla 100
olmalrdrr.
fazla !20 gr lmalrdrr,
Cihazrn delivered
erjisi en a 35 J olmahdrr.
Cihaz Marker Ch nnel, EGM
elektrodsuz ECG kaydr almall ve br.r
kayrtl
olarak izlenmelid
5.
Cihazrn takrlmasr
Ytjksek Voltaj
El
ventrikriler elekt
6.
7.
hastanrn k
od empe
d empeda
5ok,suz olar
sr (HVB), SVC coil empedansr (HVX)
vc. cihaz
r
otomatik olarak dlgebilmelidir.
Cihazrn garj olm
replasman indik
sriresi BOL (omrir baglangrcr), da en gok
7,7 sn ve ER
rui)'de en k 9,4 sn olmahdlr.
Cihaz Ventrikriler ibrilasyonu (
), Hvlt Ventrikrjler l-agikardiyi (FVT) ve Ventr
Tagikardiyi (VT)
rmah ve her rini sonlandrrmak igin
ayrr ayrr terapi fonksi
Cihaz Hrzlr Ven
ler Tagikardi
BURST, Ramp, Ra
p*veCVt
prclgramlanmalrd
9.
rekli
trolleri srrasrnda cihaz rjzerinden
bulunmahdrr.
ll.
ti
Cihazda Ventriktl
arl
(FVT) ve Ventrikrjler- Tagikardiyi (VT)
onleme
ilerine altr ayrr terapide ba$rmsrz olarak
Fibrilasyon
1.0. Cihaz VVIR, VVl,
(VF)tedavi etmek tjzere farklr enerji
olegerleri
r adet CV 5[imri bulunmalrdlr.
ve OVO p cing modlanna programlanmalrdrr.
11. VF detectin ON,
FVT d
programlanabilen
iler
programlanmaltdrr
on ON, OFF VT detection ON, OFF olarak
1.2. Cihaz su praventri k
er tagikardi i ayrrt edebilmek igin morfolojik kryaslamad
stabilite kriterleri sahip olmal r.
13. Cihaz supraventri ler ta5ikardil i ayrrt edebilmek
igin morfolojik kryaslamad
onset kriterlerine s hip olmalrdr
L4. ICD ventrikriler tagi rdiyi veya brilasyonu
durdurmak igin 2 ttirlrl tedavi
uygulamaltdrr.
t5. tl91 bir aritmi
15.
bcilg
arklr
ba[rmsrz o arak programlanmalrorr.
cing progra lamaya olanak tanrmalrdrr.
antitagikardik
1/. Kardiyoversiyon ve efibrilasyon vektorui de$igik ydnlerde programlanmalrdrr.
1i3. Cihfrz otomatik
k garj kapas orrinri ve durumunu kontrol ederek grerekti$i
'
'
fq::.'.'
.uy".,1' vermelidir.
l^C.D
L9. tcd'hrz algrlamasr igi
20. Cihaz supraventrik
.
wavelet kriterlerin
programlanmal
bipolar el
er tagikard
sahip ol
trod kullanrlmalrdlr.
ri ayrrt edebilmek igirr morfolojik kryaslamada
hdrr. Gerektiginde OFF,ON VE MCTNiTOR
6lo
u:,J,n
$urqlFq'lr.:
rklr
rak
2L, ()haz."Vr"ilvt,
I' qayrlannrhafrzas
22, Clhazgerekti[inr
23. Cihazda reconfa
24. Cihaz Epizod
25. ICD terapi bittik
26. Batarya enerjisi t
27, Cihaz RV ve
, SVT/NST S yrlarrnr, Vs ve Vp oranlarrnr, Single pVCs
ve ru
a tutmalr r.
e ATP tedavi
i pas gegecek gekilcle programlanmalldrr.
ation cizelli i bulunmahdrr.
arr epizod ntervali ve EGM kaydr alma|drr.
n sonra riti analizi yapabilmelidir,
kenme in
atorri tetiklemesi garj sriresine gdre yapmalrdr
empedans an programlanabilir belli srnrrlarrn
drgrna
ventriktiler paci
empedan
programlanabilir belli srnrrlarrn cJ15rna
(
Batarya Voltajr b li bir srnrrrn trna drigtrigrinde,
g.rrj zamanr belli bir sr_iren
grktrfirnda, bir ep
r9rn
ilen terapiler programlanabilir belli bir saytnl
grktr$rnda, VF al ama Off pro ramlandrfrnda
sesli Alarm vermelidir.
28. lcd Cihazrnda
ess teleme i ozelliIi olmalrdrr.
29. Cihaz otomatik ol rak R-Wave lgmelidir.
30. lCD.britrin olay
tek bir ekra rizerinden gcisterm elid ir.
31. ICD gergek zam
EGM bilgile ni programlayrcr rizerinde
markerleri ile g6st
32. ICD bradikardik b
ini his
am ve counter adr altrnda grafiksel ve say
gclstermelidir.
33,Cihaz otomatik o
ses ile alarm vere
34. gok sonrast pac
programlanmahd
35. ICD fonksiyonlarr
iginde sallayama
garantilidir. Ureti
olrnaldrr. gok
k elektro
rmalrdrr.
parametre
ri, bradikardi pace parametrelerinden
lidir.
larak
fark
malzeme,
ilik ve tasarrm hatalarrndan dolayr normal to
asr durumu da cihazrn implantasyonunu takiben,
4 yrl (
ga
ne
strine
empedanslarrnr batarya voltajrnrn dri5mesi
k hastayr u
firma
[rnda,
rfrnda,
tisi rirtjn
igerisinde bulunan garanti
, pace yrizd
b
, lead v.s. gibi etmernler bu garanti igin bir
dei*ildir.r .
:lF:
2 Ctonayh ol ahdrr.
2rrf "ii?erine; h sta n rn kigi
;17:
bilgileri, hik6yesi, implantasyon
I''. ilantiiilnirsiro.i
z ve elekt
arrn bilgileri kayrt edilmelidir.
D temin ede firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil du
12 saat iginde hastanede bulunmak kaydryla tekni
nslar
r9rn
inde
ama
9i
qi
saplamak i.izere ye
Klini!<i I adet prol
4'0. Pacemaker. ICD
ga$rrlma ("recall'
Cihaznde[igimi
3i9:
firma
ig ele
gondermelidir.
layrcr
in edilmelidir.
leadlerd teknik sorun nedeni ile iiretici firma tarafi
oldulu
irde kurumumuz en krsa zamanda bilsile
konusu ise yurtdrgrndaki uygulamalara paralel olarak, ci
iicretsiz
ilmelidir, iglem, hastane ve doktor
tarafindan
kargrlanmahdrr..
41. Teknik destek v
elemanl (en az tig kiginin) yeterli donanrma sahip ol
sertifika ile bel
elidir.
42. ,!ekn!\ destek igin
raacatlat obil telefon, fax veya elektronik posta ile yap
tr . bq ,neqerrle gtintin 24 saati ul rlabilir telefon ve lax numarasr ile a mail
veri.lmelidir".
/a r'r
+J.
reK-nlK destek tQt yukarrda
irtilen yollardan herhangi birine yaprlan m
lrr ve bu letigimi taki n en geg 12 saal soma yetkili ve yeterli bir
;
urq:
hanrbul
es.il
gl379
^lo.
Uilr..
9.Urfa
lard a
ervi s
Evr r
rilir.
lcl
flarr
t
an
acemaker ve
D bataryal
ik elemanla birlikte
istendigi takdirde firmanrn da gdnderebi
nlayrcr bagrnda teknik gartname"ye uygu,
CE igareti sterilizasyon gekli, sterilizasyon
tarihi,
numarasl
lunmahdrr.
Sagl
Bakanh[r T.C. ilag ve Trbbi Cihaz
Ulu
kayrth
ve "Sa[hk BakanhEr Tarafindan Onayhdr
)
47i Tdklif edilen mal
teslim
48. ihale uhdesinde
an firma
ablasyon cihazr j e birlikte e
saat'te anjiyo la
uvannda
ihinden itibaren en az I yrl rnriath
olmahdrr.
Boyunca
24
Saat
iferisi
-istenildigi .takiirde
az 2 ylhk
deneyimli teknisyeni ile isienil
zrr bulunmahdrr.
EPSVC

Benzer belgeler

kRvePdaloa

kRvePdaloa dUgUrmede etkili ifazik ll (gok dalgasrnrn ikinci fazt zaman kontrollu) olmak Uz programlanabilen i ayn 9ok dalga formu olmalrdrr. Cihazrn uygu a$r gokun polaritesi normal, inverse, alternating ola...

Detaylı

Top:am 1l ADETI ADET i SISTEMI - Harran Üniversitesi Araştırma ve

Top:am 1l ADETI ADET i SISTEMI - Harran Üniversitesi Araştırma ve oklUderleri, talebe gore uygun 6lgUdeki okl0derler ile degigtireceklerdir. 9. lstenilen okltider olgiileri,teslimat srrasrnda kullanrcr b0lUmUn talebine gOre yaprlacaktrr.Uygulama srrasrnda firma y...

Detaylı