Resmî Gazete

Transkript

Resmî Gazete
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1336)-7 E k i m 1920
Yönetim
ve
Yazı
işleri
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur.
22 Aralık 1977
PERŞEMBE
Sayı : 16147
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 7/14305
1 — 13/11/1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararname ile ek ve değişikliklerine
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerden Bursa Üniversitesine ait bölümlerin çıkarılarak,
yerine, yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, ilişik (EK—A) ve (EK—B) işaretli
cetvellerin konulması;
2 — İlişik (EK—C) işaretli cetvelde gösterilen (14) kadronun iptali;
3 — İlişik (EK—D) işaretli cetvelde gösterilen (23) kadronun ihdası;
Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 28/3/1977,
19/9/1977 tarihli ve 10196, 27230 sayılı yazılan üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik
34 ve 43 üncü maddeleriyle 1977 Yılı Bütçe Kanununun 38 inci (maddesinin (A) ve
(B) fıkralarına göre, Bakanlar Kurulunca 5/12/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORÜTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan
S. DEMİBEL
Başbakan Yardımcısı
Devlet Bakanı
Prof. Dr. N. ERBAKAN
A. TÜRKEŞ
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Devlet Bakam
Devlet Bakanı
S. A . EMRE
S. SOMUNCUOĞLU
Milli Savunma Bakanı
T. KAPANLİ
MUU Eğiti» Bakanı
N. MENTEŞE
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
içimleri Bakanı
Prof. K. OZAL
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Güm. ve Tekel Bakanı
Gıda-Tar. ve Hay. Bak. V .
G. S A Z A K
S. S A V C I
E.
N. CEVHERİ
CEYHUN
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
t. S. ÇAĞLAYANGİL
C BİLGEHAN
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. A. O. GUNEH
C. GÖKÇEK
Ulaştırma Bakanı
Doç. Dr. Y. ERGENEKON
Çalışma Bakanı
Dr. t F . CUMALIOĞLU
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 893
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 2
Sanayi ve Tek. Bakanı
OC ASİLTÜHK
En. ve Tabiî Kay. Bakanı
K. İNAN
Köylşleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Turizm ve Tan. Bakanı
İ. C. EGE
Orman Bakanı
S. SAVCI
Kültür Bakanı
A. AKYOL
İmar ve iskân Bakanı
M. H. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Ş. EREK
Sosyal Güvenlik Bakanı
t. ERTEM
BURSA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TESPİT EDİLEN UNVANLAR
(EK-^A)
Sınıfı:
Adet:
Üniversite Genel Sekreteri
G.Î.H.
II. Derece :
inşaat Dairesi Başkanı
Başhekim (Tıp Fak. Hast.)
Tek. H .
Sağ. H.
1
1
1
2
3
51
11
211
1
I. Derece :
III. Derece :
Fakülte Sekreteri
Hukuk işleri Müdürü
özlük işleri Müdürü (Rek.)
öğrenci ve Yazı işleri Müdürü (Rek.)
Mediko Sosyal Merkezi Müdürü
Hastane Müdürü (Tıp Fak.)
Başeczacı
inşaat Dairesi Başkan Yardımcısı
G.Î.H.
Av. H .
G.ÎJİ.
G.I.H.
G.I.H.
Sağ. H.
Sağ. H .
Tek. H .
IV. Derece :
Haberleşme ve Dış ilişkiler Müdürü
Bütçe Planlama istatistik Müdürü
Kütüphane Müdürü (Rektörlük)
Ayniyat ve Levazım Müdürü
Döner Sermaye işletmesi Müdürü (Tıp Fak.)
Iç Hizmetler Müdürü
Basımevi Müdürü
Doktor (Med. Sos. Merk. Müd.)
Avukat
G.Î.H.
G.I.H.
G.I.H.
G.I.H.
G.I.H.
G.I.H.
G.I.H.
Sağ. H .
Av. H .
Toplam:
vnrfttme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 894
13
11
1
1
11
1
3
1
11
26
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 3
B U R S A ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TESPİT EDİLEN E K GÖSTERGELER
(EK—B)
I. D E R E C E
Üniversite Genel Sekreteri
III. D E R E C E
Fakülte Sekreteri
Özlük İşleri Müdürü
+ 100
4- 50
50
B U R S A ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(EK—C)
İptal Edilen Kadrolar
U n v a n ı
Sınıfı Derecesi Adedi
Üniversite Genel Sekreteri
İnşaat Dairesi Başkanı
Fakülte Sekreteri
Üniversite Personel Müdürü
Üniversite öğrenci ve Yazı İş. M d .
Mediko - Sosyal Müdürü
Hastane Müdürü (Tıp Fak.)
Haberleşme ve İstatistik Müdürü
Ayniyat ve Levazım Müdürü
Basımevi Müdürü
G.Î.H.
Tek. H .
G.I.H.
»
»
»
»
»
2
3
4
4
4
5
5
6
6
6
14
(EK—D)
İhdas Edilen Kadrolar
Üniversite Genel Sekreteri
İnşaat Dairesi Başkam
Fakülte Sekreteri
özlük İşleri Müdürü (Rektörlük)
öğrenci ve Yazı İşleri Müdürü (Rk.)
Mediko - Sosyal Merkezi Müdürü
Hastane Müdürü (Tıp Fak.)
Haberleşme ve Dış İlişkiler Müd.
Bütçe - Planlama İstatistik Müdürü
Ayniyat ve Levazım Müdürü
Döner Sermaye İşletmesi Müdürü
İç Hizmetler Müdürü
Basımevi Müdürü
Doktor (Med. - Sos. Merk.)
Avukat
İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
G.I.H.
Tek. H .
G.I.H.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Sağ. H .
Av. H .
Tek. H .
1
2
3
3
4
4
3
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
23
Karar Sayısı: 7/14311
•
• i ' "
ı
m
ı
. . . i •
• ı
WI<I^M»IWIII^
• •
Türkiye Emlâk K r e d i Bankasınca konut kredilerinde kullandırılacak mevdu­
atın karşılık oranının °/o 10 olarak tesbiti hakkındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Yürütme ve 'dare Bölümü Sayfa : II - 895
RESMİ GAZETE
Sayfa: 4
22 Aralık 1977 — Sayı: 18147
Bankası Banka Meclisi'nin 27/10/1976 tarih ve 1594/11193 sayılı Kararının yürür­
lüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 21/10/1977 tarih ve 26 saydı Raporu
üzerine, 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin 11-b fıkrasına
göre, Bakanlar Kurulunca 12/12/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet B a k a n ı
Başbakan
Başbakan Y a r d ı m c ı n
Prof. D r . N . E R B A K A M
8. D S H t R E L
D e v l e t Bakanı
Başbakan Yardımcısı
S. Ö Z T Ü R K
Devlet Bakanı
D e v l e t Bakanı
S. A . E M R E
S. S O M U N C U O G L U
E. C E Y H U N
külli Savunma B a k a n ı
İçişleri Bakanı
Dilişleri Bakanı
Prof. K. ÖZAL
t. S. C A Ğ L A Y A N G t L
D e v l e t Bakanı
T. KAPANLİ
Devlet Bakanı
A . TÜRKES
Adalet Bakanı
N . CEVHERİ
Maliye Bakanı
C . BİLGEHAN
M i l l i Eğitim Bakanı
B a y ı n d ı r l ı k Bakanı V .
Ticaret Bakanı
Sağ. v e Sos. Y a r Bakanı
M. MENTEŞE
X. C E Y H U N
Dr. A . 0 . G Ü N E R
C. GÖKÇEK
Güm. ve T e k e l B a k a n ı
G.SAZAK
Gıda-Tar. ve Bay. Bek. V .
II. B. KOTAN
Doç. Dr. Y . E R G E N E K O N
D r . İ.F. C U M A L I O Ö L U
S a n a y i v e Tek- B a k a n ı
En. ve T a b i i Kay. B a k a n ı
T u r i z m v e T a n . Bakanı
İmar v e İ s k â n B a k a m
İ. C . E G E
M. R. K U T A N
Ulaştırma B a k a n ı
K. İNAN
0 . ASİLTÜRK
Çalışma Bakanı
Küylsleri ve Koop. B a k a n ı
O r m a n Bakanı
Gençlik v e S p o r Bakanı
T. YÜCEL
S. S A V C I
A . Ş. E R E K
Kültür Bakanı
S o s y a l Güvenlik Bakanı
A. AKYOL
L ERTEM
Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı : 7/14123
7/14121
Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı arasında imzalanan, Antalya ve çevresinde ormancılık işgücünün geliştirilmesi ve eğitimi hakkın­
daki Anlaşmanın, ilişik 2285 proje numaralı Uygulama Planı'nın onaylanması: Dışiş­
leri Bakanlığının 15/3/1977, 5/8/1977 tarihli ve UESG/UEKD: 733-114-77-1/334, 1016
sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine
göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S.
S.KORUTÜRK
KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcın
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Devlet Bakam
Devlet Baka/u
1. A . EMRİ
t. SOMUNCUOÖLU
Milli Savunma Bakanı
Içljltrl Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
Prof. X . ÖZAL
Milli « i t i m Bakanı
N. MENTEŞE
Bayındırlık Bakam
«. KİLİÇ
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 895
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TÜRKES
Devlet Bakanı
A . 8. EREK
DııUletl Bakanı
İ. S . CAĞLAYANGtL
Ticaret Bakam
Dr. A . O. GÜNER
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Adalet Bakara
N. CEVHERİ
Maliye Bakanı
C. BİLGEHAN
Sal. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Ottan, v* Tekel Bakanı
G. SAZAX
Cıda-Tar. ve Har- Bakam
f . ADAK
San. ve Tek. Bakanı V .
M
RESMİ
B. K U T A N
Sn. ve TabUKay. Bakam
K . İM A H
Köy 14leri ve Koop. Bakanı
T. Y Ü C K L
GAZETE
Sayfa: 5
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Do«. Dr. Y. EBGENEKON Dr. t.T. CUMAUOÖLU
Turism ve Tan. Bakam
1 C EGK
Orman Bakam
S. SAVCI
İmar ve takan Bakam
K . R. KUTAN
GencUk ve Spor Bakanı
Ö . SAKAB
Sosyal Güvenlik Bakanı
Kuttur Bakam
A. AKYOL
T.
KAPANU
Antalya Orman Kullanımı İçin İşgücü Eğitimi ve Geliştirilmesine Sağlanacak Yardım
İlgili Olarak Türk Hükümeti İle Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı
Arasında Aktolunan Anlaşmanın Uygulama Planı (2285 Nolu Proje)
ile
Türk Hükümeti (bundan böyle kısaca «Hükümet» olarak anılacaktır) ile Bir­
leşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı (bundan böyle kısaca «DGP» olarak anı­
lacaktır) 23 Mayıs 1968 yılında Dünya Gıda Programından sağlanacak gıda yardımına
ilişkin b i r temel anlaşma imzalamışlar ve Hükümet, Orman Kullanımı için İşgücü
Eğitimi ve Geliştirilmesini sağlamak üzere b i r projeyi uyguluyabilmek amacıyla
DGP'den yardım talep etmiş ve
D G P böyle b i r yardımı sağlamayı kabul etmiş,
B u nedenle yukarıda adı gecen projenin uygulanması hususunda işbirliği yap
mak için karşılıklı olarak arzu izhar etmiş bulunan Hükümet ile DGP aşağıda be­
lirtildiği şekilde anlaşmışlardır:
MADDE
I
Hükümet projesinin ve bu projeye DGP'nin sağlıyacağı yardımın amacı ve
tarifi :
Proje, Antalya Orman Kullanım Projesine dahil güneydeki dört Orman Başmüdürlüğünde i y i eğitilmiş daimi orman işçisi teminini artırmak ve b u bölgede elan
kanaatbahş bir şekilde değerlendirilemeyen, orman kaynaklarının daha i y i bir şekilde
değerlendirilmesini temin amacıyla formüle edilmiştir. Projenin aynı zamanda mahalli iş imkânı sağlayacağı ve kırsal kesimdeki düşük gelirli büyük bir kitlenin sos­
yal ve ekonomik durumunu hatırı sayılır bir şekilde düzelteceği düşünülmüştür.
Projenin temel amaçları (a) üç yıllık b i r süre için ve istihdam şartlarım be­
lirleyen bir sözleşme tahtında 5389 orman köylüsünün işe alınması, (b) işe alınan
orman köylülerinin gerek iş başında ve gerekse resmi eğitim merkezlerinde eğitil­
meleri suretiyle onlara ormancılık işkolunda beceri kazanmalarım sağlamak ve bu
kazandıkları beceri ile şehirlerde daha düşük öncelik arz eden iş kollarında istihdam
imkanları aramak yerine köylerine yakın mahallerde daimi orman işçisi olarak istihdam edilebilmelerine imkân sağlanılması ve (c) bölgede kullanılmasına ekonomik
bakımdan gerekçe gösterilen zaruri makinaların satın alınması sureti ile, gerçekleş­
tirilecektir.
Proje tahtında yardım alacak işçiler emek-yoğun üretim dalında istihdam edi­
lecek ve mevcut daimi işgücü ile birlikte aralarında (a) kesim, budama ve tomruk­
lama, e l aletleri İle kabuk soyma, tomrukların sürütülmesi veya rampaya tesellümü,
tahmil tahliye gibi işlemler bulunan bütün üretim işlemlerinde (b) traşlama kesim
ile orman imarı ve gençleştirilmesi, selektif aralama ve bozuk ormanların yeniden
ağaçlandırılması ve orman ulaşım yollarının yapımı gibi bütün faaliyet dallarında
çalıştırılacaklardır. Planlanmış bulunan proje faaliyetleri ile ilgili ek teferruatlı bilgi
E k I ve E k II de bölge ve amaçlara göre verilmektedir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 897
Sayfa: 6
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16141
Projenin amacının ve DGP yardımının daha detaylı bir tarifi CFA'nın (Committee on Food Aid Polloies and Programmes - Gıda Yardım Politika ve Program­
l a n Komitesi) ikinci dönem toplantısında onaylanan Hükümet yardım talebinin
özetinde mevcuttur. (Belge/WFP/OFA: 2/6 Add 23 Eylül 1976)
MADDE II
DGPU'nin Yükümlülükleri :
B u uygulamap l a n ı n ı ndiğer bölümlerinde açıklandığı gibi DGP ile Hükümet
arasında üzerinde mutabakat sağlanan şartlara ek olarak DGP aşağıdaki belirli yü­
kümlülükleri uhdesine almayı taahhüt eder;
1 — Gıda yardımının temini :
(a) DGP, aşağıda miktarları belirtilen muhtelif cins gıda maddelerini Mersin
veya İskenderun limanlarında teslim etmek kaydıyla Hükümete sağlayacaktır. B u
miktarlar hiç bir şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan fazla olmayacak ve toplam
maliyetleri (navlun, sigorta, gözetme ve mahalli nezaret de dahil olmak üzere) takriben 4.065.100,— Amerikan dolarım geçmiyecektir.
( I) 8.084 metrik ton buğday
( I) 485 metrik ton sade yağ
(III)
485 metrik ton konserve peynir
(IV)
485 metrik ton yağsız süttozu
(v)
323 metrik ton şeker (1)
(b) Gıda yardımı, gıda maddelerinin dağıtımına başlanılmasından geçerli ol­
mak üzere üç yıl süre ile sağlanacaktır.
(c) Yukarıda adı geçen gıda maddeten partiler halinde ve projenin o andaki
ihtiyaçtan göz önünde bulundurularak sevk olunacaktır. İlk parti sevkiyat Hükümetin
Madde III. 3 e uygun olarak hazırlık tedbirlerini aldığına dair DGP'ye bilgi verme­
sinden sonra en erken bir zamanda gerçekleştirilecektir. 31 Aralık 1978 den sonra
sevk olunacak partilerin gelişi genel olarak kaynaklara ve özel olarak da ferdi gıda
maddelerinin temin edilip edilememesine bağlı olacaktır.
(d) DGP Mersin veya İskenderun limanlarına sevk olunacak bütün gıda mad­
delerinin gereği gibi sigortalanmasını sağlıyacak ve DGP'ce t a y i n olunacak bir ba­
ğımsız gözetme kuruluşunun vereceği rapor esas alınarak sigorta acenteleri nezdinde gereken tazminat talebinde bulunacaktır. Gıda maddeleri salimen varıştan sonra
tesellüm edileceklerdir. Mamafih sevkiyat esnasında önemli bir kayıp veya hasar
olmuşsa DGP mümkün mertebe kaybolan veya hasar gören gıda maddesinin yerine
yenisini gönderecektir.
(e) DGP, imkanları nisbetinde Hükümeti gıda maddelerinin ikmaline İlişkin
gelişmelerden haberdar edecektir.
2 — Nezaret ve Danışma Hizmetleri :
(a) DGP, gıda maddelerinin manipülasyonu, depolanman, nakliyesi ve dağı­
tımı ile ilgili olarak Hükümete gerekli danışma hizmetlerini Bağlıyacaktır.
(b) DGP, gıda maddelerinin manipülasyonu, depolanması, nakliyesi ve dağı­
tımı ile ilgili nezaret işlerinde Orman Genel Müdürlüğüne yardım ve tavsiyelerde
bulunmak üzere Türkiye'de mukim bir DGP proje yetkilisinin hizmetlerini sağlıyacaktır.
3 — Proje Değerlendirilmesi :
(a) DGP aşağıdaki konularda ve Hükümet ile işbirliği yaparak projenin bir
veya daha çok değerlendirilmesini yapabilir :
( ı) Yapılan uygulamaların etkinliği;
(ıı) Gıda yardımının amacına ulaşma derecesi;
(1)
temin edilebilirse
Yürütme ve İdareBölümüSayfa:II- 896
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 7
(ııı) DGP'ce sağlanan gıda maddelerinden sade yağ, konserve peynir, süttozu,
şeker ve bunlara benzer ürünlerin Türkiye'de dahili üretimi ve pazarlanması ile
Türkiye'nin bu ve bunun gibi gıda maddeleri ile ilgili dış ticareti üzerindeki etkileri;
(ıv) Gıdayardımınınuzun vadeli beslenme durumu ve ülkenin sosyal ve eko­
nomik kalkınması üzerindeki etkileri.
(b) Proje ile ilgili olarak hazırlanacak nihai değerlendirme rapor veya rapor­
ları, görüşü alınmak üzere Hükümete sunulacak ve bundan sonra da Hükümet gö­
rüşleri ile birlikte Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programının Gıda yardımı
Politika ve Programları Komitesine sunulacaktır.
MADDE
III
Hükümetin Yükümlülüğü:
B u uygulama plânının diğer bölümlerinde açıklandığı gibi Hükümet ile DGP
arasında üzerinde mutabakat sağlanan şartlara ek olarak Hükümet aşağıdaki belirli
yükümlükleri uhdesine almayı taahhüt eder.
1 — Uygulamada Sorumluluk:
(a) Proje Hükümetin sorumluluğu altında uygulanacak, gerekli bütün perso­
nel, bina, malzeme, teçhizat, kıymetler ve nakliyat onun ya kendi kaynaklarından
veya diğer kaynaklardan karşılanacak, ve Madde II de tasrih olunan ve sağlanması
DGP'nin yükümlülüğü olan kalemler dışında proje için gerekli harcamaları Hükümet
yapacaktır.
(b) Hükümet, Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünü projeyi uygula­
makla görevlendirmiştir. Hükümet ayrıca Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik
Kuruluşlar Dairesini projeye ilişkin politika konularında Hükümet ile DGP arasında
yapılacak yazışmaları sağlamakla görevlendirmiştir. Aralarında uygulamaya müteal­
lik detaylı (hususlar da dahil olmak üzere diğer bütün hususlarla ilgili yazışmalar doğ­
rudan doğruya Orman Genel Müdürlüğü ile DGP arasında yapılacaktır.
(c) Hükümetin sorumluluklarına aşağıdaki hususlar da dahildir.
(i) Maliyeti yaklaşık olarak 273.600,— Amerikan dolarına eş değerde (1) tam
gün çalışacak olan bir proje menejeri, 4 depolama ve manipülasyon müfettişi, 4
ambar memuru, 1 muhasip, 8 bekçi ve 20 gıda dağıtıcısından oluşan gıda yardım
personeli.
(ü) DGP'ce sağlanan gıdanın yaklaşık 10.800,— Amerikan dolarına eş değerde
bir harcama ile tahliyesi ve gümrüklerden çekilmesi.
DGP'ce layner şartlarına göre sevk olunan gıda maddelerinin Hükümete devri
ve tesellümü mutad CIF esaslarına göre yapılacaktır. Gıda maddelerinin Çarter esas­
larına göre sevkiyatı halinde Hükümet bahis konusu geminin zamanında rıhtıma ya­
naşıp süratle tahliyesini sağlacak ve gıda maddelerinin devri ve tesellümü gemi
ambar teslimi olacaktır. Tesellüm noktasından itibaren aralarında ithal gümrük re­
sim, vergi ve harçları ile liman, iskele, mavna, toprakbastı, ayırma ve buna benzer
ücretler y a Hükümetçe ödenecek veya bu ücretlerden gene Hükümetçe sarfınazar
edilecektir. Çarter esaslarına göre sevkiyat yapıldığı hallerde ise surstarya veya
dispeç DGP hesabına olacaktır. Eğer yukarıda belirtilen ücretlerin her hangi biri
Türk mevzuatına uygun olarak gemi vasıl olmadan yerel liman makamlarınca tahsil
edilmek durumunda ise ve DGP bu ücretleri ödemek mecburiyetinde bırakılırsa, bu
(1) M A D D E III de belirtilen bütün Amerikan dolan değerler 1 Amerikan doları =
15 TL. esasına göre verilmiştir.
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : II -
699
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 8
22 Aralık 1977 — Sayı : 16147
Ücretler geciktirilmeden DGP'ye Hükümetçe iade olunacaktır. Taşıyıcı veya sigorta
acentası nezdinde zayiat ve/veya hasar hususunda gereken girişime zemin hazırla­
mak üzere bir tesellüm tutanağınınhazırlanmasınıteminen Hükümet tahliye esnasında veya tahliyeden sonra gıda maddelerinin durumunu tesbit edecek ve DGP'ce
tayin olunan bir gözetme kuruluşunun elemanlarına gereken izni verecektir.
(ııı) Maliyeti yaklaşık olarak 46.000,— Amerikan Doları eşdeğerinde bir har­
cama ile DGP'ce sağlanacak gıda maddelerini limandan depolama merkezlerine ve
oradan da nihai dağıtım noktalarına sevketmek için yeterli manipilasyon ve gerekli
nakliyat.
(iv) Uygun depo binaları, depo teftişi, depo hijyeni, dezenfestasyon fumigasyon ve/veya gıda maddelerinin işlenmesi masrafları yaklaşık olarak 40.000,— Ameri­
kan dolan eşdeğerinde.
(v) Projenin İstihdam Kısmı için nakit ücretler: (a)
Yaklaşık olarak
26325.000,— Amerikan doları eş değerinde daimî
işgücü (b) ve yaklaşık olarak
8.083.500,— Amerikan dolan eş değerinde yeni işçilik; bu miktar her hal-û kârda ba­
his konusu işçilere rayiç bedellerle ödenen toplam yevmiye miktarının % 50'sinden
az olmayacak ve işçilere sağlanacak elbise, iş yerine taşıma ve sosyal güvenlik men­
faatlerine ek olacaktır.
(vı) Büro için yer. Büro teçhizat ve malzemesi. Madde II. 2 (b) de bahsi
geçen DGP proje yetkilisi için sekreterlik ve ulaşım hizmetleri ile dahili telekomü­
nikasyon kolaylıkları; yaklaşık olarak 3300,— Amerikan dolan eşdeğerinde,
(vii) Diğer Hizmet ve Malzemeler : (a) 248 Orman Mühendisi ve teknisyeni,
(b) 273 Orman Formeni (usta basısı), (c) el'an proje mahallinde mevcut veya satın
alınacak alet, makina ve araçlar ve (d) yakıt ve diğer malzemelerden ibaret ve top
lam maliyeti yaklaşık olarak 13.481.620,— Amerikan dolan eşdeğerinde.
2 — Gıda Maddelerinin Kullanımı :
(a) DGP'ce sağlanan gıda maddelerini Hükümet aşağıda beltirildiği şekUde
kullanacaktır:
(i)
Günlük istihkaklar şunlardan ibaret olacaktır:
500
30
30
30
20
Buğday
Sade yağ
K. Peynir
Yağsız süttozu
Şeker
gram
gram
gram
gram
gram
(il) Hak sahiplerinin ve istihkakların sayısı c
5389 yeni işçiye ve onların aile fertlerine işçilerin iş başında ve resmi eğitim
merkezlerinde eğitildikleri sene boyunca toplam
16.167,000 İstihkak dağıtılacaktır.
(5389x5x yılda 200 gün) gıda maddeleri ellerinde Orman Genel Müdürlüğü ile ak­
detmiş olduklan üçer yıllık sözleşmeler bulunan ve aralarında eğitimin de bulun­
duğu faaliyetleri yerine getiren işçilere aynî olarak ücretsiz ve ayda en az bir defa
olmak üzere dağıtılacaktır, işçilerin bahis konusu faaliyetleri yerine getirdikleri iş
başı eğitime ve diğer faaliyetlere nezaret eden veya projece tayin edilen diğer kalifiye
elamanlarca tevsik edilecektir. Kalifiye olmayan işçüerin resmi eğitime katılıp ka­
tılmadıktan ise eğitim merkezlerinin müdürlerince tevsik olunacaktır. Bölgelere göre
hak sahiplerinin sayısı ve iş için insan - günleri ile ilgili ek detaylı bilgi E K III de
verilmektedir.
(b) Gıda Dağıtım Yöntemi :
(i) Buğday hariç bütün gıda maddeleri proje ihtiyaçlarına ve depolama ka­
pasitesini teminine bağlı olarak Mersin veya İskenderun limanına partiler halinde
sevkedilecektir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II -
900
22 Aralık 1977 - Sayı: 16147
RESMİ
GAZETE
Sayfa: 9
(II) Buğday kabule şayan ve taraflarca mutabık kalınacak her hangi bir giriş
limanında tüm (hububat işlemlerinin alım ve satımı ile yükümlü b i r Devlet Teşekkülü
olan Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) tesellüm olunacak, TMO proje mahalline
en yakın silo/silolardan aynı miktarda buğdayı serbest bırakmak için gerekli düzen­
lemeleri yapacaktır. Diğer DGP gıda maddeleri giriş limanında proje ilgililerine tes­
lim edilecek ve bu ilgililer demir veya kara yoluyla dört proje bölgesine sevkıyatı
gerçekleştireceklerdir. Gıda maddeleri ayda bir defa olmak üzere işçilere Orman
Genel Müdürlüğü elamanlarınca dağıtılacaktır.
(ııı) Proje yetkilierinin projeye dahil dört Orman Başmüdürlüğünde depo­
ları mevcuttur. Bütün ambarların toplam alam ve kübik kapasitesi üç aylık ihtiyaca
cevap verecek gıda maddesini alabilecek büyüklüktedir. Daha büyük partiler halin­
de gıda sevkiyatı olduğu takdirde ek depolar kiralanabilecektir. Depolama esnasın­
da bozulmayı önlemek amacıyla proje yetkinleri konserve peynir ve yağsız süttozuna
özel dikkat göstereceklerdir.
(c) Hükümet, gıda yardımı alan kimselerin alışık olmadıkları gıda maddelerini gereği gibi kullanmalarını teminen onları eğitmek amacıyla gerekli görülen ted­
birleri alacaktır.
(d) Hükümet, gıda maddelerinin veya bu maddelerden üretilen diğer gıda
rnaddelerinin (eğer varsa) kanunsuz olarak satışım önlemek amacıyla gerekli tedbirleri
alacaktır.
(e) DGP yardımından maksat müsait olmayan şartlarda tarım ve hayvancılık
ile uğraşarak hayatlarım kıt kanaat kazanan orman köylülerine, daha yüksek gelirli
olduğu kadar daimi iş imkânı ve milli sosyal güvenlik menfaatlerinden faydalanma
bahşeden orman işçiliğine geçişte ek bir teşvik unsuru sağlamaktır. Her orman köy­
lüsünün b u değişikliği gerçekleştirip gerçekleştiremediğine bakılmaksızın DGP gıda
yardımı dağıtımına işçilerin çoğunun daimi olarak ormanda istihdam edilecekleri ve
daha fazla teşviğin hayatlarım kazanmak hususunda yapacakları seçme üzerinde
herhangibir batın sayılır etkisi olamıyacağı varsayımına dayanarak üçüncü yılın so­
nunda dört orman başmüdürlüğü hudutları dahilinde son verilecektir.
(f) Hükümet DGP'ce sağlanan gıda maddelerinin herhangibir kısmım yuka­
rıda MADDE I H . 2. de belirtildiği şekilde değerlendiremediği takdirde, MADDE I V . 4
(b) nin uygulanmasına hiç bir halel gelmeksizin, bu gibi gıda maddelerinin ilk tesel­
lüm yerlerine iadesini talep edebilir.
3 — Projenin başlatılması için hazırlık :
(a) Projede gıda yardımını başlatmaya müteallik hazırlık tedbirlerinin ta­
mamı anmasını müteakip Dışişleri Bakanlığı uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Ge­
nel Müdürlüğü DGP'ye yazılı olarak MADDE III. 5 de öngörülen kanunların meri­
yete sokulduğunu ve nizamnamelerin çıkarıldığını ve gıda yardımı alacak kimselerin
en son tahmini sayışını bildirecektir.
(b) Hükümet yukarıdaki paragrafta belirtilen tedbirleri en erken zamanda
almak için çaba gösterecektir. B u Uygulama Plânının meriyete girişinden sonra üç
ay zarfında Hükümet DGP'ye kanaatbahş bir şekilde hazırlık tebliğini vermez, adı
geçen üç aylık süre sona ermeden önce böyle b i r gecikmenin sebeplerinin Hüküme­
tin kontrolü dışındaki faktörlere bağlı olduğu DGP'ce kabul edilmezse, DGP projenin
uygulamasını erteleme, gıda yardımının miktar ve bileşimini tadil etme veya pro­
jeyi iptal etme hakkım saklı tutmaktadır.
4 — DGP dışı kaynaklardan sağlanacak yardım:
(a) Orman Bakanlığı, endüstriyel ağaç ürünleri faaliyetleri için Dünya Ban­
kası ile Avrupa Yatarım Bankasından Bağlanan kredilerden, B u Uygulama Plânı
Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a : I I - 8 0 i
Sayfa: 10
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
tahtında orman İşletmeciliği için gerekli makinaların satın alımı için yaklaşık olarak
sekiz milyon Amerikan dolan eşdeğerindeki bir meblağı kullanacaktır.
(b) Tercihen projenin başlamasından önce veya başlatıldığı tarihte, Hükümete, orman işçileri için bir milli mesleki eğitim programının geliştirilmesinde proje
yetkililerine yardımcı olacak ve tam-gün esasına göre çalışacak bir uzmanın müşa­
virlik hizmetleri sağlanacaktır. B u hizmetlerin maliyetinin yaklaşık olarak 180.000
Amerikan dolarına eşdeğerde olması tahmin edilmekte olup, bu harcama Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programının fonlarından karşılanacaktır.
5 — Kanun ve Talimatnameler:
Hükümet, projenin başlatılmasından önce gereken kanunların veya idari tali­
matname, nizamname veya kararnamelerin çıkarılmasını sağlayacaktır.
6 — Projeyi Müşahade için Kolaylıklar :
Hükümet, projenin bütün safhalarında uygulamaları müşahade edebilmeleri,
için DGP'ye, yetkililerine ve müşavirlerine gerekli kolaylıkları sağlayacaktır.
7 — Proje ile ilgili b i l g i :
(a) Projenin uygulanışı veya Hükümetin B u Uygulama Plânı tahtında yüküm­
lülüklerini yerine getirişi hakkında DGP'nin İsteyebileceği ilgili belge, hesap, kayıt,
bildiri, rapor ve diğer bilgileri Hükümet DGP'ye sağlıyacaktır.
(b) İlerleme raporları : Her üç aylık devre sonunda Orman Genel Müdürlüğü
bu Uygulama Planına E k I V de tesbit olunan bilgileri ihtiva eden ve projenin iler­
lemesine ilişkin bir rapor tanzim edip DGP'ye verecektir. Raporun altı nüshası Birleşmiş; Milletler Kalkınma Programının Türkiye nezdindeki Daimi Temsilcisi vasıta­
sıyla DGP'ye iletilecektir.
(c) Muhasebe ve teftiş : Hükümet, diğer proje malzemelerinden ayrı olarak
DGP'ce sağlanan gıda maddeleri hakkında hesap tutacak ve bunun hesabını verecek
ve DGP'ye her yıl ( + ) ve proje sonunda ( + + ) Hükümet Muhasebe Müfettişince
kontrol ve tasdik olunan muhasebe raporlarım DGP'ye verecektir (eğer bir muha­
sebe müfettişi mevcut değilse bu işi proje ile doğrudan doğruya ilişkisi olmayan
kıdemli bir devlet memuru, veya bağımsız çalışan bir muhasebe müfettişi veya bir
mütehassıs muhasip şirketi yapabilir) Tutulacak olan hesaplar, her gıda maddesinin
DGP'den ne miktarda alındığını, her depolama merkezinde girişi ve çıkışı yapılan,
zayi olan ve geriye kalan gıda maddesi miktarlarım, dağıtılan miktarları ve bu gıda
maddelerini alan hak sahiplerinin sayısını gösterecektir.
MADDE IV
Genel Hükümler :
1. B u Uygulama Plânının hükümleri bu plânın dibaçesinde bahsi geçen Temel
Anlaşmanın ışığı altında tefsir edilecektir.
(+) «her yıl» dan kasıt «DGP» ce sağlanan gıda maddeleri ile ilgili olarak Hüküme­
tin teslim aldığı ilk sevkiyatla başlıyan takvim yılı «veya Hükümetin takip ettiği
mali yıl sonudur». Muhasebe ve teftiş bakımından hangisi münasipse o kullanılacak­
tır.
(++)
Uygulama Plânının Madde XV. 3"ünde izah edildiği gibi.
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : II -
902
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 11
2. B u Uygulama Planı Hükümet ve DGP'ce imzalanmasını müteakip meriyete
girecektir.
3. Proje, Antalya - Adana - Mersin ve Kahramanmaraş Orman Bölge Başmü­
dürlüklerinde hak sahiplerine ilk gıda dağıtımından üç yıl sonra sona ermiş sayı­
lacaktır.
4. (a)
B u Uygulama Planı tamamen gerçekleştirilmeden bu Uygulama
Planına taraf teşkil edenlerin karşılıklı muvafakati İle mektup teatisinde ifadesini
bulduğu şekilde tadil veya iptal edilebilir.
(b) Taraflardan biri bu Uygulama Plânı tahtında uhdesine aldığı yükümlük­
lerden herhangibirini yerine getirmezse diğer taraf ya (i) karşı tarafa y a z ı l ı olarak
bildirmek suretiyle kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurabilir veya (ii)
karşı tarafa 60 günlük bir mühletin sonunda uygulama planım iptal ettiğine dair
yazılı olarak bildiride bulunabilir.
(c) Proje tamamlandığı veya Uygulama Plânının tarafların karşılıklı muva­
fakati ile iptal edildiği tarihte Türkiye'de kullanılmamış bulunan DGP gıda madde­
leri bu Uygulama Planına taraf teşkil edenlerin karşılıklı mutabakatı ile değerlendi­
rilecektir.
5. Bahsi geçen Temel Anlaşmanın Madde V tahtında Hükümetin uhdesine
aldığı yükümlülükler, projenin nizamlı bir şekilde tasfiyesine, DGP'nin mal, fon
ve aktifinin ve bu Uygulama Plânının yürütülmesinde DGP namına görevlendiril­
miş bulunan yetkinlerin ve diğer şahısların, çekilebilmelerine imkân verecek bir süre
için, yukarıda 3. bölüm tahtında Uygulama Plânının tadil veya iptalini müteakip
meriyette kalacaktır.
Bunun belgesi olarak usul ve şekline uygun surette yetkili bulunan aşağıda imza
sahipleri bu Uygulama Planını imzalamışlardır.
İngilizce olarak üç nüsha tanzim edilmiştir.
28 Şubat 1977 Tarihinde Ankara'da Türk Hükümeti adına
İmza
İsim
: Metin Karaca
Unvan : Dışişleri Bakanlığı Uluslararası
Ekonomik Kuruluşlar Dairesi
Reisi
28 Şubat 1977 Tarihinde Ankara'da Dünya Gıda Prag. adına
İmza
latan
: Nessim Sfaallon
Unvan : Birleşmiş
Milletler
Kalkınma
Programı Daimi Temsilcisi
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a :
II - 803
EK: X
Faaliyet Nevi
(a)
Toplam
maliyetler
içinde
el emeğinin
% payı
Ünite
Hiede*
İş normu (insan-gün
her ünite için)
70
50
100
Ster
Ton
6 000000
4350000
2887
0.25
0.15
50
»*
Orman Üretimi:
Yapacak odun (1)
Yakacak odun
Hecine
Alt toplam (insan - gün)
(b)
1500000
852 500
144 350
2296 850
Orman Munafazası:
Tabii gençleştirme (2)
Dikim
Fidanlık
Batan
90
70
30
80
ha
Eba
Milyon fidan
ha
22 500
33T5Ö
242
34125
20
100
600
25
Alt toplam (insan - gün)
Orman Yolları
Yapım
Tamir Bakım
30
30
Km
Kim
3488
48 000
150
30
450000
3 375000
145 200
853 125
4 823 325
523200
1440000
Alt toplam (insan - gün)
1963 200
Toplam (insan - g ü n ) :
9083 375
( D Dört Orman Bölge Başmüdürlüğünde 1975 yılı ortalama üretimi 975,000 M? i d i ; Antalya 324,000; Adana 338,000; Mersin
213,000 ve Maraş 100.000. B u Proje sonunda erişilmesi istenilen hedef yılda 2,000,000 M? tür. Yapacak odun Mersin'deki endüstriyel
komplekse kabuklu, diğer yerlere ise kabuklan soyulmuş olarak tesellüm edüecektir.
(2) Maraş ve diğer Başmüdürlüklerin yüksek kesimlerinde.
22 Aralık 19?7 — Sayı: 16147
(c)
Toplam
insan-gün
RESMÎ GAZKTE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 904
i
Plânlanmış Proje (Faaliyetleri (üç yıl)
1875000
468 750
1125000
168 750
1950
97 500
735000
Toplam insan-gün
YOrütm»
M
love Botûroû
EK:
in
Styn : II-
Bölge
TOPLAM:
1500000
875000
1125000
168760
_
_
1135800
381350
787500
118125
__
6900 000
1500000
4350000
653600
3887
144350
2396850
37000
6000
150000
853000
1875
37500
7875
787 500
5S.6
31800
6000
İSO 000
1006800
899 m
16590
»0000
4500
450000
37.0
33200
İS 500
887508
4139700
1483
319450
20250
607 500
826950
795
119250
12000
390000
479 250
690
103500
9938
298125
401625
540
81000
6813
174375
35537»
3488
523 200
48000
1440 000
1963200
3386TT5
1949975
1952175
1794450
9083375
2250
45000
15000
1600000
107i)
64 200
862»
SİS «25
1824825
1875
87500
6375
637 500
543 750
3360»
480000
33750
3375909
34BJ8
145300
34125
95813»
4633335
Projeyi uygulamak tem gerekli işgücü
n|f* istihdam edilmekte olan
daimi işçiler
İşçi say»
İnsan-gün sayısı
(Eşe alrnaoak yeni isçiler
İşçi sayısı
İnsan - gün sayısı
Toplam işgücü
isti sayısı
fe Ban - gün sayısı
ıaoo
1343
1841
2186770
1349 975
932175
1361050
2000
1000
1700
689
1200000
600000
1020000
413400
4916
3800
3943
3530
3386775
1949975
1952175
1794450
7M0
5849970
5389
3 233400
13189
9083875
3916
Sayfa: 13
905
Antalya
Adana
Mersin
K. Maros
1500000
375000
1312500
196875
937
46 850
61« 725
Toplam
BE8MÎ GAZETE
Tapacak odun (m )
İnsan-tün
Takacak odun (ster)
insan-gün
Recine (ton)
insan - gün
Alt toplam insan • gün
(b) Orman İman:
Tabu gençleştirme (ha)
insan - gün
TJEkfan (ha)
insan - gün
Hdmnhk (milyon fidan)
İnsan - gün
Bakım (ha)
basen-gün
Alt toplam tasan-gün
(c) Orman Yollan:
Yapım (Km.)
insan - gün
Tamir/Bakım (Km.)
İnsan - gün
Alt toplam insan-gün
1
M Arelrk 1977 — Sayı: 18147
Planlanan faaliyetler «• insan •günleri (Bölgelere gor*)
Antalya
Adana
Mersin
•Jans
H
BK:
RESMİ GAZETE
Sayfa: 14
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
E K IV/BÖLÜM (A)
TÜRKİYE 2285
«Antalya Orman Kullanımı için İşgücü Eğitimi ve Geliştirilmesi»
Proje faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlanacak proje
raporları için gerekli bilgiler (MADDE 113. 7 (a))
ilerleme
3 aylık raporlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar:
1 — Raporda, gıda maddelerinin miktarı belirlenirken net ağırlık ve metrik sis­
temle verilmelidir.
2 — Rapor için aşağıda verilen hususları cevaplarken gereken yerde «hiçbiri»
«herhangi bir bilgi mevcut değil» «uygun değil» veya «bir önceki rapordakinin aynı»
ifadelerini kullanınız.
K I S I M A — Projenin İlerlemesi
Ek'in A kısmı Uç bölüme ayrılmıştır.
Bölüm 1 — Temel bilgiler: Projenin başladığı tarihten itibaren yalnız ilk ra­
porda bir defaya mahsus olarak verilmesi gerekli bilgiler.
Bölüm II — Ekim/Mart ve Nisan/Eylül dönemlerini kapsayan altı ayda bir ve­
rilecek olan bilgiler. B u bilgilerle birlikte 1 ve 3 Uç aylık devreler sonunda proje ge­
lişme raporlarıyla birlikte kısmı B . de verilmelidir.
Bölüm m — Her mali yıla ait yıllık bilgi olup o m a l i yıl sonunda verilecek i l i
üç aylık ilerleme raporunda B . bölümünde gösterilecektir.
BÖLÜM: I
Projenin başladığı tarihten itibaren yalnız ilk raporda bir defaya mahsus olarak
verilmesi gerekli bilgiler.
Ormancılık Faaliyetleri
Antalya Adana Mersin K.Maraş Toplam
1 - Proje sahasında
olan toplam orman işgücü
(a)
geçici
(b)
daimî
2 - Proje sahalarında ortalama
yevmiye
3 - Ormancılık Faaliyetleri
— Dikim yapılan alan (ha)
— Tabii gençleştirme alam (ha)
— Bakımı yapılan ilk alan (ha)
— Fidanlıklar (alan/fidan adedi)
4 - Orman Üretimi
— Yapacak odun (m )
— Yakacak odun (ster)
— Reçine (ton)
3
5 - Mevcut orman yollan (Km.)
— Tamir isteyen orman yolları ( K m )
6 - Nezaretci sayısı
— Teknisyenler
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 906
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMİ GAZETE
Sayfa: 15
BÖLÜM: II
Altı aylık dönemler halinde verilmesi gereken bilgiler. Bahis konusu edilen altı
aylık donemde orman işgücü ve yevmiye rayiçleri.
Ormancılık Faaliyetleri
Antalya Adana Mersin K . Maraş Toplam
1 - Proje sahasında
(a)
1 geçici
(b)
.1 daimi
olan toplam orman işgücü
2 - B u altı ay zarfında geçici olarak işe
alınan orman köylüsü sayısı
3 - Eğitilen orman isçisi sayısı
(a) İş başında
(b) Eğitim merkezlerinde
4 - Eğitim merkezi sayısı
— Eğitilmek için kabul edilen isçi sayısı
— Mezun olan İşçi sayısı
5 - B u altı ay zarfında daimi iş sağlıyan
orman isçileri
6 - Kalifiye orman işçileri için rayiç yevmiyeler
— Kalifiye orman işçisi sayısı
7 - Kalifiye olmayan orman işçileri için
rayiç yevmiyeler
— Kalifiye olmayan işçi sayısı
Ormancılık Faaliyetleri ve çalışılan insan - günü
8 - Dikim yapılan saha (ha)
— Çalışılan insan-gün (sayı)
9 - Tabii olarak gençleştirilen Baha (ha)
çalışılan insan-gün (sayı)
10 - Tesis olunan fidanlıklar
— Alan (ha)
— Fidan sayısı (sayı)
— çalışılan insan - gün (sayı)
11 - Bakımı yapılan orman sahası (ha)
— çalışılan insan-gün (sayı)
12 - Orman Üretimi
(a) Yapacak odun (m )
(b) Takacak odun (ster)
(c) Reçine (ton)
3
13 - Orman yolları
— İnşa olunan yollar (Km.)
— Tamiri ve bakımı yapılan yollar (Km.)
— çalışılan insan-gün (sayı)
Yürütme
ve
İdare
Bölümü
Sayfa
II - 907
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 16
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
14 - Proje sabalarında nezaretçi sayısı
15 - İşçi temini ile işçi prodüktivitesini ve eğitim kurslarının ilerlemesini etkiliyen faktörleri belirtiniz.
16 - DGP gıda yardımının, köylülerin kalifiye olmayan işçi olarak
artırmaları hususundaki etkisini belirtiniz.
iştiraklerini
17 - Yapılan iş ve/veya eğitim kursları için nezaret ve teknik rehberliğin yeterli
olup olmadığım belirtiniz.
18 - DGP- gıda maddelerinin hak sahipleri tarafından ne kadar beğenildiğini be­
lirtiniz. B u gıdalara karşı beğeniyi daha da artırmak için alman tedbirler.
19 - Projenin uygulanmasında karşılaşılan herhangi b i r idari, teşkilâtlanma, lo­
jistik ve teknik problemlerin başgösterip göstermediğini ve bu problemlerin halli
için hal çareleri teklif edilip edilmediğim ve eğer teklifler varsa bunların konulup ko­
nulmadığım belirtiniz.
20 - Diğer herhangi bir görüş.
20 - Diğer herhangi bir görüş.
BÖLÜM III
BÖLÜM III
Her mali yıl sonunda olmak üzere sunulacak yıllık bilgiler, (ay/yıl) dan (ay/
yıl)'a kadar olan mali yıl için.
21. Madde III (c) ye göre Hükümetin projeye ilişkin harcamaları.
E n son rapor
verilen döneme kadar
Kalemler
Bu rapor
döneminde
— Gıda yardımı için personel
— Tahmil/tahliye ve gümrüklerden çekme
— Nakliyat ve depolama
— Nakit yevmiyeler
— Büro için yer
— Diğer hizmet ve malzemeler
TOPLAM
22. DGP dışı ikili ve/veya çok taraflı kaynaklardan alınan mal ve teknik yardımın
vüs'atı ve mahiyeti.
23. DGPnin aracılığı ile alınan herhangibir gıda-dışı girdiler.
Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a : II -
908
Buğday
Sadeyağ
Yağsız
Süttozu
Konserve
Peynir
Şeker
1. B i r önceki üç aylık dönem sonuna kadar gelen gıda maddeleri
2. B u rapor döneminde gelen gıda maddeleri
3. G E L E N GIDA MADDELERİNİN TOPLAMI
10. Toplam Kullanım (64 9)
12. Geçici devirler
(i) ödünç alma (eksi ödenmemiş bakiye) (ii) ödünç verme
(artı ödenmemiş bakiyen
* 13. TOPLAM ALINDI (10+11—12 (i) +12 (U)
1. TABLO III'e göre üç aylık dönemde alındılar
2. Tesellüm sonrası zayiat: 5. maddedeki zayiatın sebebim, tarihini, yerini vs. y i belirtiniz.
3. Geçici devirler: Devir işlerinde birden fazla kaynak mevzubahis ise, TABLO IV - Ödünç alma ve vermelerin duruma DGP
Yetkililerince hazırlanacaktır. B u madde her zaman ödenmemiş kumulatif durumu yansıtmalıdır.
4. TABLO II'ye göre üç aylık dağıtım.
Sayfa: 17
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 909
7. önceki dönem sonu itibarı ile dağıtım
8. B u rapor döneminde dağıtım (Tablo I I . ye göre)
9. TOPLAM DAĞITIM
RESMÎ GAZETE
4. önceki dönem sonuna kadar tesellüm sonrası zayiat
5. B u dönemin sonuna kadar tesellüm sonrası zayiat
6. TOPLAM TESELLÜM SONRASI ZAYİAT
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
TABLO I
E K I V K I S I M B — GIDA MADDESİ H A R E K E T L E BİNİN ÜÇ A Y L I K DÖNEM ve TOPLAM DURUMU
Her Uç aylık dönem için gerekli bilgiler.
sona eren üç aylık devre
DGP Projesi: TUR 2285
Kategori
Orman Genel Müdürlüğütteüç
yıllık sözleşme yapmış bulunan
kalifiye olmayan isçiler
ren
Uygula­
ma pla­
nına göre
Buğday
Uygula­
FHli
ma pla­
nına gör e
Gıda dağıtılacak
gün sanat
FHli
Uygula­
ma pla­
nına göre
Sadeyağ
uygula­
FHli
ma pla­
nına göre
İnsan gün sayısı
Füll
Uygula­
ma pla­
nına göre
Yağsız süt tosu
Fiili
Uygula­
ma pla­
nına göre
Ortalama adle
büyüğü
İstihkak sayısı
Uygula­
ma pla­
nına göre
Uygula­
Füll ' ma pla­
nına göre
Konserve Peynir
Uygula­
ma pla­
Füli
nına göre
Şeker
Uygula­
ma pla­
Ful
nına göre
Füli
RESMÎ GAZETE
Kişi basma günlük istihkak (gr)
Hak sahipleri
sagnsi
TABLO II
DGP Projesi: TUH 2285
Sayfa: 18
Yorttm* v« fd*r* MlOmö ftayfı -. II. 110
sosa eren aylık devre
EK. IV. KISIM - B
HAK SAHtPIJERttNE DAĞITIMLA .DJODJÎ BtUGİUEB
Herttcaylık devrede verilecek bilgiler
Üç ayuk dönemde dağıtılan (t)
tarihi itibariyle henüz gelmemiş
olan gıda maddelerinin miktarı
TOPIiAM:
Eldeki gıdaların kas ay için
yeterli olduğu
22 Aralflc 1977 — Sayı: 18147
İkmal durumu:
Stok (Tablo I'e göre)
(Her üç aylık devrede verilecek bilgiler)
de sona eren üç aylık dönem
Buğday
a)
DGP Projesi: TUR 2285
Sadeyağ
Yağsız
Süttozu
Konserve
Peynir
Seker
DGP sevkıyattan, sevkiyat talimat No'su (gemi
ve geliş tarihi)
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
TABLO III
E K . IV. B — GIDA MADDELERİNİN ALINMASI
RESMİ
c)
GAZETE
Satın alımlar
ÜC A Y L I K DÖNEMDE TOPLAM
(1)
Projeden kesin devir halinde bu miktarlar toplam miktardan düşülmelidir. Eğer Uç aylık dönemde hiçbir «olumlu»
alındı yoksa, projeden devredilmiş miktarlar Tablo 1-2 de «olumsuz» değer olarak kaydolunacak ve böylece bir önceki
üç aylık dönem sonu itibariyle toplam alındılardan düşülecektir. B u şekilde TOPLAM ALINDILAR her zaman için alınan
net miktarları gösterecektir.
Sayfa: 19
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 911
b) Kesin devirler
(projeye veya projeden (1) )
Sayfa: 20
RESMİ GAZETE
23 Aralık 197? — Sayı: 16147
Plan Of Operations Agreed Upon Between The Government of Turkey And The
Unseed Nsfeoos/FAO World Food PregranMue Concemu* AsjBstaace For Tnumng
And Development Of Labour For Antalya Forest Ufahzstaoa (Project No. OSS)
WHEREAS the Government of Turkey (hereinafter referred to as «the Governcnent») and the United Natfons/fAO World Food Programme (hereinafter referred
to as «WFP») have entered into a Banc Agreement concerning assistance from the
World Food Programme, which Agreement was signed by the Government on 23 May
1969 and
WHEREAS the Government has reqested wrtirtinre from WFP for the pur­
pose of implementing a project for training and development of labour force for
forest utilization and
WHEREAS WPP has agreed to provide such assistance,
NOW THEREFORE the Government and WFP, betas desirous of mutual coope­
ration in implementing the aforementioned project, have agreed as follows:
ARTICLE I
Purpose and DsscifcAloo of Government
project and of WFP uwsrtsiKS to it
The project was formulated to assist the IMrectoreie-General of Forestry (in
tbs Ministry) to increase the avauability of wen-trained, permanent forestry wor
kers in four forest regions in the south, known as Antalya forest utilization, and
thus help overcome the present unsatisfactory exploitation of the forest resources
in tto area. It is also to provide local employment and esgnificantly improve the so­
cial and economic status of the large low moome rural population.
Tbe basic goals of the project will be artnered by (a) the recruitment of 5.386
forest villagers for an initial three-year period under a contract specifying tbe terms
of employment. i(b) the training on-the-job and at formal training centres of the rec­
ruited village workers with a view to acquiring skills to forestry work •which w i l l
enable them to become permanent workers i n the areas near ttielr villages rather than
seek urban employment of lower priority and Kc) tbe purchase of ^dispensable mac­
hinery for economically justified use i n ttie area.
Tbe workers benefiting under tbe project will be encaged i n labour Intensive
production, sod thus participate Jointly with tbe existing permanent labour force
in a l l activities which include (a) production operations, such as tree femng, ttnbing
and cutting into log length, detarktag with band tods, skidding or delivery of toe*
to roadside, and loading and unloading operations and (b) forest rehabilitation and
regeneration by clear cutting, selective thinning and reforestation of degraded areas;
and construction of forest access roads. Further details on planned project avtidtles are provided in Annex I and II by ares sad objective.
A more detailed description of the purpose of tbe project and WFP assistance
Js contained i n a summary of tbe Governments request suproved by the Second
Session of the CPA (document WFP/CPA: 2/6 Add. 23 of September 1076.)
ARTICLE II
Obligations of WFP
In addition to tbe terms sod conditions agreed to by the Government sod
WFP ss set forth elsewhere i n this Pisa of Operations, WFP mwtmtakws to SBWsne
tbe following specific obligations:
VOritatt «• Ma* teuntt seyfi: it - 812
22 A r a l * 1977 — S a y i : 16147
RESMI GAZETE
Sayfa: 21
1. Supply of food aid:
(a) W F P vrtll supply to the Government, at the port of Mersm or Iskeadenm,
the following commodities in quantities which win not exceed those specified for
each herein below, and the total value of which (inclusive of (be cost of freight,
insurance, superintendence and local supervision) is estimated at USS 4J963.100.
(I) 8,084 metric tons of wheat
(II) 485 metric tons of butter oil
(Ü1) 405 metric tons of canned cheese
(iv) «86 metric tons of dried skim milk
(v) 323 metric tons of sugar (1)
(b) WPP assistance will be provided for a period of three years form the date
of commencement of distribution of commodities.
(c) The above commodities wilt I M supplied in instalments according to the
current needs of the project. Toe first Instalment will be shipped at the earliest opportunity after WFP has been informed by the Government of the completion of preparatory measures in accordance with Article 1X13. tnstahnents to be shipped after.
31 December 1978 will be contingent on the availability of resources in general and
of individual commodities in particular.
(d) W F P will make arrangements for itxpropriate insurance of all shipments
of commodities to the port of Mersm or Iskenderun and make the necessary claims
on underwriters on the basis of the report of sa independent superintendent to be
appointed by WFP. The commodities win be oWivered subject to safe arrival, but
where substantial loss or damage has occurred during shipment, WFP will, as far
as possible, replace last of asmared commodities.
(e) WFP will, as far as possible, keep the Oorenunaut mformed off the progress of arrangements for the supply of commodities.
2. Supervisory and advisory services
(a) WFP will reader appropriate advisory services to the Gxmrnment in connexion with the handling, storage, transportation and distribution of cornmodlties.
(b) WFP win continue to provide the services of a resident WFP officer who
will assist and advise the Dlrer^orate-General off Foieatiy with regard to the supervision of handling, storage, transportation and distribution off ootrrmodittes.
3. Project »atuatton
(a) WFP may undertake, with the Cooperation off the Government, an evaluation or evaluations of the project in regard to:
(i) The efficiency of the operation! undertaken;
(11) The extent to which the purpose off the flood aid is achieved!
(ill) its effects on the internal production and markets of such commodities
as butter oil. canned cheese, dried skkn mux and sugar in Turkey sad off the external trade of the country in these and similar products: and
(iv) The impact of the food aid on the nutritional state Of the beneficiaries and
economic and social development of the oountry on a tenter terms basis.
(b> Any terminal evaluation report (s) on the project wiH be submitted to
die Government for its comments and subswiusntly to the UN/TAD World Food
Prograrnrne Oomzrnttee on Food Akt PoUraaa and ftosiaiiuuea together with such
OCKDOBefflQiSe
(1)
subject to availability
VOrQtm» * t«m B&IWnO tayte: ll< I i i
Sayfa: 22
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 19147
ARTICLE HI
Obligations of the Qowiutnent
In addition to the terms and conditions agreed to by the Government and
WFP as set forts elsewhere In date Plan of Operations, the Government undertakes
to assume the {following specific obligations:
I. Responsibility for implementation
(a) The project will be implemented under .the responsibility of tine Govern­
ment which will, out of Its own resources or from otber sources, provide all person­
nel, premises, supplies, equipment, services and transportation and will defray ex­
penditure necessary for the project, other than the Items for which specific obligati­
on is assumed by WPP under Article IT.
(b) The Government has dmtgnafrid the Ministry of Forestry (DirectorateGeneral of Forestry) to execute the project Itflurtbsrhas designated the Ministry
of Poreing Affairs (Department of International Economic Organizations) as Che
dhannel of communications between the Government and WPP concerning project
policy matters. For all other matters, rmftudirtg detailed matters of operations, com­
munications will be directly between the Dlrectorate<3eneral of Forestry and WFP.
(c) The responsibility of the Government win include the provision of:
(I) Staff for food assistance consisting of a full tame project manager, four
Inspectors of storage and handling, four storekeepers, one accountant, eight guards,
twenty distributors, at an estimated cost e<rurva!ent to USS 273,000. (1)
(II) Unloading and clearance of the commodities supplied by WFP at the
port of entry at an estimated cost erndvalent to 08$ 10,800.
Delivery of, and title to, WFP cyanrnoilltlns shipped on liner terms will he ta­
ken by the Government in accordance with the customary c i f . conditions. When
toe commodities are shipped on charter terms the Goverment will ensure prompt
berthing and rapid unloading of the vessel and win take delivery and title in the
ship's hold. From the point of delivery all expenses, mrittfrfng the cost of import
duties, taxes, levies, as well as harbour, wharfage, lighterage, landing, sorting; and
similar dues, will he paid or waived by the Government, except that demurrage of
dispatch, as the case may be, in connexion with Kibe discharge of WFP commodities
shipped on charter terms will be for the account of WFP. If any of these charges
are collected by the carrier on behalf of the local port authority under govenment-endorsed procedures before the vessel * arrival and WFP must pay these charges, they
will be promptly refunded by the Government. The Government win allow WPP-appo­
inted superintendents to survey the condition of commodities during discharge or
immediately after its completion so that an outturn certificate can be prepared and
action can he taken against the carrier or insurance underwriter for losses and/or
damages.
1
(ill) Adequate handling and appropriate transport of WFP commodities from
the port to storage centres and ultimately to distribution points at an estimated cost
03$ 46.000.
(iv) Appropriate storage premises, inspection of storage, warehouse hygiene,
dSstafestation, fumigation and/or recondittordng of commodities at an mtrfnalwl coat
equivalent to USS 40,000.
(1) AUU.S. dollar values la Article HI have been converted at T I * 15 to TJ8S 1.00
YOrOWW V t I d a r t MlümO Sayfa t t l • 014
22 Aralık 1977 — Sayı ; 16147
(v)
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 23
Cash wages for the labour component of the project :
(a) Permanent labour at an estimated cost equivalent to USS 26325,000; and
(b) new recruits at an estimated cost eqivalent to USJ 8,083,500. Cash wagen will bé­
cot less than 50 percent of the total wage at prevailing rates payable to me workers
concerned and will be in addition to clothing, transport to work sites and social
security benefits.
(vi) Office accomodation, office equipment and supplies, secretarial assis­
tance and transport and domestic telecommunication facilities for the WFP project
officer mentioned In Article XI. 2 (b), at an estimated cost equivalent to TTSJ 3X100.
(vil) Other services and supplies consisting of (a) 248 forest engineers and
technicians; (b) 273 forest foremen; (c) tools, machinery and vehicles already at the
project sites and to be purchased and (d) fuel and other supplies at an estimated
cost equivalent to U33 13,481,620.
2. Utilization of Commodities
(a) The Government will utilize the commodities provided by WPP as follows:
(I) The daily ration will consist of:
Wheat
500 grammes
Sutter oil
30 grammes
Canned cheese
30 grammes
Dried skim milk
30 grammes
Sugar
20 grammes
(II) Number of beneficiaries and rations : A total of 16,167,000 rations will be
distributed to 5389 new workers and their dependents during, (he period of the
workersion-the-jcrb and formal training activities. (5389 workers x 5 dependents x
200 days per year.) The food will be distributed i n kind free of charge at least once
a monthtothe workers on the basis of the 3-year contract they bold with the Direc­
torate-General of Forestry and the activities performed including training. Thé acti­
vities shall be certified as performed by the foremen supervising on-the job training
and other activities or other qualified personnel designated by the project, while the
formal training of unskilled workers shall be certified as performed by the directors
of the training centres. Further details on the number of beneficiaries and man-days
for labour are provided i n Annex HI by area.
(lb) Mode of distribution of food
(1) WPP commodities except wheat will be delivered at the port of Mersm
or Iskenderun in instalments according to the needs of the project and subject to
the availability of storage space.
(it) Wheat instalments will be delivered at any acceptable and mutually agre­
ed port of entry to the Soil Products Office (TMO), a state-owned agencytocharge
of all cereal transactions, which, in turn, will arrangetorelease an equal quantity of
wheat from lis nearesÇ silo to the project. The mstahnents of the other WFP food
will he delivered at the port of entry to the project authorities who wfll arrange to
transport «hem by tram or roadtothetourproject areas. The food wiU be distribu­
ted in kind once a month to the entitled workers by employees of the DirectorateGeneral of Forestry.
YûrOtme va İdare BOIQmt) Sayft : II • 91S
Sayfa: 24
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayi: 16147
(HI) The project authorities have storehouses i n the four regions of the pro­
ject area. Total floor area and cubic capacity of all storehouses are sufficient to store
a thee-month supply of commodities. They will rent additional space if larger ins­
talments are shipped. The project authorities will provide special attention to chee­
se and dried skim milk to avoid spoilage during storage.
(c) The Government will make such arrangements as may be necessary for
the beneficiaries to be instructed i n the proper use of unfamiliar {foods.
(d) The Government will take measures to prevent unauthorized sale of the
commodities or, if applicable, any product processed from them.
(e) WFP aid is intended as an additional incentive for village (people who
wish to change from unprofitable subsistence farming and animal raising to higher
income work i n forests, with excellent prospects for permanent employment and na­
tional social security benefits. Irrespective of whether each villager makes the chan­
geover, the distribution of WFP food will cease in the four regions after thee years
on the assumption that the majority of workers will find permenent employment in
the national forests and that further incentive will leave no further appreciable effect
on their choice of livelihood.
(f) In the event of failure on the part of the Government to utilize any of
the commodities furnished by WFP i n the manner stated i n Article III. 2 above, WFP
may, without prejudice to the application of Article IV. 4 (b), require the return to
the point of original delivery of such commodities.
3., Readiness for commencement
(a) On completion of the measures preparatory to the commencement of
toed assistance i n the project, the Directorate of International Economic Organizati
ons, Ministry Foreign Affairs, will notify WFP i n writing of the amounts of funds
authorized for expenditure and the arrangements made for each of the items enume­
rated in Article m. 1 (c), enactment of legislation and issuance of regulations men­
tioned i n Article III, 5 hereunder and the latest estimate of the number of benefici­
aries.
(b) The Government will endeavour to adopt the measures specified in the
foregoing sub-paragraph as expeditiously as possible, it being understood that WFP
reserves the right to postpone the implementation of the project, to reduce the <m
antity or modify the composition of the (food aid or to cancel the project if the Goverment fails to transmit to WFP a satisfactory notification of readiness within three
months from the date of entry into force of the present Plan of Operations, unless
the causes for delay which the Government may indicate prior to the expiry of the
aforsaid three-month period are recognized toy WFP as being attributable to factors
beyond the control of the Government.
4. Assistance from sources other than WFP
(a) The Ministry of Forestry will utilize funds estimated at the equivalent of
US$ 8 million for the purchase of machinery needed in forestry operations under
this Plan of Operations from the loans obtained from the World Bank and the E u r o
pean Investment Bank provided for industrial wood products activities.
(b) Preferably before the commencement of the project or during the initi
al implementation of its activities, the Government will obtain the consultancy sei
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: II -
916
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayla: 25
vices of a full-tirne expert who will assist the project authorities i n the develop
meat of Che national vocational training- programme for forest workers. The cost ol
these services are estimated at an equivalent of U$$ 160,000 to be funded by the
United Nations Development Programme.
5. Laws and regulations
The Government will, if necessary, ensure the enactment of legislation or the
issuance of the administrative regulations, orders or decrees before the commence­
ment of the project.
6. Facilities for observing the project
The Government will provide WFP, its officers and consultants with facilities
for observing the operation of the project at all stages.
7. Information concerning the project
(a) Tbe Government will furnish WFP such relevant documents, accounts, re­
cords, statements, reports and other information as WFP may request concerning
the execution of the project or concerning the fulfilment by the Government of any
of its responsibilities under this Plan of Operations.
(to) Progress reports: The Directorate-General of Forestry will at the end of
each calendar quarter provide to WFP a report on the progress of the project con­
taining the information as set forth i n the Annex TV of this Plan Operations. Six
copies of the report will be sent through the Resident Representative of the United
Nations Development Programme accredited to Turkey to WFP.
(c) Accounts and audit: The Government will keep, and account for, commo­
dities provided by WFP separately from other project supplies and will furnish
WFP annually • and on termination " of W F P aid to the project with accounts
which have been audited and certified by the government auditor (if none available
by a government official not connected with the project or by an independent auditor
or company of chartered accountants.) The accounts will show ithe quantity of each
coxnmodity received from WFP, the receipts, issues, losses, and balances at each
storage centre, the quantities distributed and the number of beneficiaries to whom
they were distributed.
ARTICLE TV
General provisions
1. The provisions of this Plan of Operations will be interpreted in the light
of the Basic Agreement referred to i n the preamble hereto.
2. This Plan of Operations will come into force upon
Government and WFP.
signature by the
(* The term (annually* signifies «at the end of twelve calendar months
beginning with tbe month in which the first shipment of WFP commodities
for the project was received by the Government)) or «at the end of each
Government fiscal years, as may be appropriate for purposes of auditing the
accounts).
(** As defined in Article IV. 3 of the plan of Operations)
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : II -
917
Sayfa: 26
RESMİ GAZETE
22 Arahk 1977 — Sayı: 16147
3. H i e project will be considered terminated three years after the first dis­
tribution to beneficiaries i n the tour forest regions of Antalya, Mersin, Adana and
Mars*.
4. (a) This Plan of Operations may be modified or terminated before comp­
lete fulfilment by mutual consent between the parties to this Plan of Operations
as expressed i n an exchange of letters.
(b) In the event of a failure by one party to fulfil any of its obligations
under this Plan of Operations, the other party may either (1) suspend the discharge
of Its own obligations by giving written notice to that effect to the defaulting party
or (11) terminate the Plan of Operations by giving written notice of sixty days to
the defaulting party.
(c) Any WFP commodities remaining unused in Turkey on completion of the
project or the termination of the present Plan of Operations by mutual consent
will be disposed of as may be mutually agreed upon between the parties to this Plan
of Operations.
(** As defined i n Article IV. 3 of the Plan of Operations).
5. The obligations assumed by the Government under Article V of the aforeB a l d Basic Agreement shall survive the suspension or the termination of this Plan
of Operations under the foregoing Section 3, to the extent necessary to permit
orderly liquidation of operations and withdrawal of the property, funds and assets of
the officials and other persons performing services on tehhthment vernGorh
WFP and the officials and other persons performing services on behalf of WFP in
the execution of this Plan of Operations.
I N WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized have signed
this Plan of Operations.
Done i n three copies i n English.
At ANKARA on 28 February 1977 for the Government of Turkey
Signature
Name: Metin KARACA
Title: Director, Department of
International Economic
Organizations,
Ministry of Foreign Affairs
At ANKARA on 28 February 1977 for the WORUD FOOD PROGRAMME
Signature
Name: Nessln SHALLOW
Title: Resident Representative of
the U . N . Development Prog­
ramme
v n i f l t m s v s I dare BAIOmO Sayfa : II -
91«
I
Planned Project Activities (Theree Tears)
Type of activities
Manual labour as
% of total costs
Unit
(a> forest Production:
1
(c)
90
70
30
80
m?
ster
ton
ha
ba
million
ha
Forest roads:
Construction
fiepeir/maintenance
30
30
km
Trm
Total man - days
045
0.15
50
1500000
652500
144 350
6000000
4350000
2887
12296850
22 500
33 750
242
34125
Sub - total (man • days)
20
10O
600
25
3488
48000
Sub - total (man - days)
150
30
4623525
523 200
1440000
Sub - total (man - days)
1963200
Total (man - days)
908337&
450000
3375000
145200
053125
(»> The 1975 average annual production for the four project regions -was about 975,000 m : Antalya 324,000; Adana 338.000; Mers+a
213,000; and Maras 100,000. The target is 2,000,000 m per year by the end of tills project. Industrial wood will be delivered
unbarked to an Industrial complex at Mersin and barked to other outlets.
(*) In high altitude areas of Maras and other regions.
3
3
Sayfa: 27
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II • 919
Natural regeneration?
Plantation
Nursery
Maintenance
70
50
100
WOrk norm
(man - days per unit)
RESMÎ GAZETTE
Industrial wood
Fuel wood
Resin
(b) Forest protection:
Target
22 Aralık 1977 — Sayı : 16147
ANNEX.
Sayfa: 28
RESMİ GAZETE
22 Anlık 1877 — Sayı : 18147
ANNEX IX
Planned Activities and Man • Days (by Region)
Antalya
Adana
Mersin
Miaras
«total
1500000
375000
1125 000
169760
1 125000 6000000
281250 ,1 500000
787 500 4350000
118125
652 500
—
2 887
—
144350
399375 2 296 850
> Forest production:
Industrial wood (m )
Man - days
Fuel wood (ster)
Man - days
Resin (tons)
Man • days
Sub • total Man - days
3
7 875000 1500000
488750
375000
1125000 1312 500
168 750
196875
1850
937
97500
46850
735 000
618.727
—•
—
543 750
Forest protection
Natural regeneration (ha)
2 250
Man - days
45 000
Plantation (ha)
15 000
Man - days
1500000
Nursery (million seedlings)
107.0
Man - days
64 200
Maintenance (ba)
8 625
Man - days
215 625
Sub-total Man • days
1624 825
1875
37 500
6 375
637500
45J0
27 000
6 000
150000
652000
1875
37500
7 875
767 500
53.0
31800
6000
150000
1006800
16500
330000
4500
450000
37.0
22 200
13 £00
337 500
1139 700
22 500
450000
33 750
3375060
242.0
145200
34127
85312t,
4 823 325
540
81000
5 812
174 375
255 375
1794450
3 488
523 200
48 00C
1440000
1963 200
9083375
(c) Forest roads:
Construction (km)
Man - days
Repair/Maintenance (km)
Man-days
Sub-total Man-days
Grand total Man-days
1463
219450
20250
607600
826950
3386775
795
119 250
12000
360000
479 250
1949 975
690
103 500
9 938
298 125
401625
1953 175
ANNEX HI
Labour force required to implement the project
Permenent workers
already employed
Reglan
Number
New workers
to be recruited
Total labour force
man-days to
man-days to
perform
Number
perform
Number
man-days to
perform
Antalya
Adana
Mersin
Meras
2916
1800
1243
1841
2166770
1349975
932175
1381050
2000
1000
1700
689
1200000
600000
1020000
413400
4 916
3800
2943
3630
3886 776
1949976
1952175
1794450
rotai
7800
5849970
5389
3 233400
13189
9083375
YOiOOM w Idar» Bölümü Sayfa : II • ft»
22 Arahk 1977 — Sayi : 16147
'
'
'i , •
1
„'
1
i
RESMÎ GAZETE
i i i i w i) ii i,l mil a
ANNEX r V PART A
Sayfa: 29
B — S ! 5 B B
TURKEY 2295
•Training and Development of Labour Force for Antalya Foieat Dtttaation*
Information called for In Quarterly progress reports regarding operational
activities whichtookplace during the calender quarter under review. (Article i n T (a)
Notes for guidance in filling out quarterly progress reports
1. Figures Indicating quantities of commodities should be provided m metric
units and net weight throughout the report.
2. Please answer all questions Indicating when necessary «nonm, «no
available)), «not applicable* or «no change from previous report*.
data
Part A - Progress of the Project
Part A of the Annex is divided Into three sections:
SECTION 1 — Baseline data to be provided only in the first quarterly progress
report, submitted after the commencement of she project.
SECTION II _ informationtobe provided on a half • yearly basis. Tbto information should be provided with the quarterly progress reports on Part B submitted
in respect of the first end third calendar quarter of each year.
SECTION i n — Annual information relatingtoeach financial year to be provided with the first quarterly progress report on Pert B submitted after the end of
that financial year.
SECTION I — Baselinedatatobe provided only in the first quarterly Progress
Report submitted after the commencement of the project.
Sylviculture Activities
Antalya Adsna Heroin
Moras
Total
1. Total Forestry labour force in project
area, of which:
(a) Temporary (no.)
(b) Permanent (no.)
2. Average dally wage rates in project
areas
3. Sylviculture! Activities
— area under plantations (ha)
— area under natural
regeneration (ha)
— first ares maintained (ha)
— nurseries (area/no of seedlings)
4. Forest Production
— industrial wood (m )
— fuel wood (ster)
— resin (ton)
5. Forest roads (kms)
In existence
Forest roads needing
repairs (kms)
6. Number of supervisors
3
— technicians
YQKMme ve Idem •Memo styfa : II- e*l
RESMİ GAZETE
Sayfa: 30
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
SECTION II — Information to be provided on a half-yearly basis. Forestry La­
bour Force and wage rates i n the six months under review.
Sylviculture! Activities
Antalya Adana Mersin
1. Total Forestry labour force In project
area, of w h i c h :
(a) temporary
(b) permanent
2. Number of forest villagers recruited
as temporary labour during these six
months:
3. No. of forestry workers trained:
(a) on the job
(b) in training centres
4. No. of training centres
— Number of trainees admitted
— Number of trainees graduated
5. No. of forestry workers getting per­
manent employment In these six
months.
6. (Daily wage rates for skilled forestry
workers
— No. of skilled forestry workers
7. Daily wage rate for unskilled forestry
workers
— No. of unskilled workers
Sylviculture! Activities and mandays worked
8. Area planted (ha)
— mandays worked (no.)
9. Area under natural regeneration (ha)
— mandays worked (no.)
10. Nurseries established
— urea (ha)
— no. of seedlings (no.)
— mandays worked (no.)
11. Forest area maintained (ha)
— mandays worked (no.)
12. Forest Production
(a) Industrial wood (m )
(b) Fuelwocd <ster)
(c) Resin (tons)
3
13. Forest Roads
— Roads constructed (km)
— Road repaired and maintained (km)
— Mandays worked (no.)
YQHttme ve İdare BölOmO S a y f a : II • 922
Maras
Total
22 Aralık 1977 — Sayı ; 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
14. Number of supervisors i n the project areas
15. Please indicate factors affecting availability and productivity of labour and prog­
ress of training courses,.
16. Please indicate the effectiveness of WFF food in increasing the number of villagers
participating i n the project as unskilled labourers.
17. Please indicate if the supervision and technical guidance for the work performed
and/or training courses is adequate.
18. Extent to which WFP commodities proved acceptable to recipients. Steps taken to
promote greater acceptance.
19. Please indicate any administrative, organizational, logistic or technical problems
arising i n the execution of the project and solutions proposed or implemented.
20. Any other comments.
SECTION III — Annual information to be provided after the end of each finan­
cial year
For the financial year
(month/year;
(month/year)
21. Government expenditure on the project i n relation to Article III 1 (c).
Up to last
reporting period
Items
—
—
—
—
—
—
Staff for food assistance
Unloading and clearance
Transport and storage
Cash wages
Office accommodation
Other services and supplies
This reporting
period
Total
22. Extent and nature of financial and technical assistance received from
and/or multilateral (other than WFP) sources
bilateral
23. Any non-food inputs received through the mediation of WFP
YürOtma ve İdare B o l u m a Sayfa : II -
923
Sayfa: 32
TABLE: I
WFP assisted project: TUR 2285
Wheat
Butter
od
Dried Skim
Millk
Canned
Cheese
Sugar
1. Receipts up to end of previous quarter
2. Recepts during quarter
3. TOTAL RECEIPTS
4. Post - CXF losses up to end of previous quarter
5. Post-CD? losses during quarter
6. TOTAL POST-OIF LOSSES
924
7. Distribution up to end of previous quarter
8. Distribution during quarter
9. TOTAL DISTRIBUTION
10. Total Utilization (6+9)
13. TOTAL RECEIPTS (10+11-12 (i) + 12 (ii))
1)
Receipts during quarter as per T A B L E HI.
2)
Post-CIF losses: give reasons, dates, places, etc. of losses under 5.
3)
Temporary transfers : when more than one source of transfer is involved, T A B L E I V • Position of loans anl borrowings is to
be prepared by the Field Office. This item should always reflect the cumulative outstanding position.
4 Distribution during quarter as per T A B L E II.
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
12. Temporary Transfers
(i) Borrowings (less outstanding balance)
(11) Loans (plus outstanding balance)
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare BÖlümO Sayfa : II -
A N N E X IV PART (B — QUARTERLY AND GTJMULATTVE
POSITION OF COMMODITY MOVEMENTS
Quarter ending:
Information required each Calendar Quarter
Category
Unskilled workers under 3-year
contract with the ID. G. of Fo­
restry
A) Number of
Beneficiaries
Actual
Aoc. to
Plan. Ops
Wheat
Yflrötme ve İdare Bölümü Sayfa: II-
Quarterly Distribution
Actual
Aoc. t o
Plan. Ops
Actual
C) Number of
Man-days
Acc. to
Acc. to
Plan. Ops Actual Plan. Ops
Butter oil
Aoc. to
Actual Plan. Ops
Dried Skim mük
Actual
Aoc. to
Plan Ops
D) Average
Family size
Actual
Acc. to Actual Acc. to
Plan. Ops
Plan. Ops
Canned Cheese
Actual
E ) Number of
Rations
Sugar
Acc. to Actual Acc. to
Plan. Ops
Plan. Ops
RESMÎ GAZETE
Per capita daily rations
B) Number of
Feeding Days
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Quarter ending
A N N E X IV PART B — DATA ON DISTRIBUTION TO BENiEFKaAKLES
T A B L E : 21
Information required each Calendar quarter
WFP Assisted project: TUR 2285
Supply position
Stock as per Table I
Quantities ordered but not yet
arrived as at
TOTAL
Sayfa: 33
°".
Number of month's supply
Sayfa: 84
YDrtttmt V« tam M«M
ANNEX IV
TABLE: H i
AMNEX PART B — RECEIPTS OF OT)MMOOnVES
Information required each «*i«n^»r quarter
Quarter ending
WTP eastetal project: TtTO 2285
Wheat
Butter
Dried Skim
Milk
Canned
Cheese
Sugar
(a) WFP shipments
S. I. No.
(Carrier and arrival date)
(b) Definite transfers *to or from project) <•)
RESMİ GAZETE
Styfa : H • «M
Od
(c) Purchases
Cl
In the case of definite transfers from the project, the quantities should be subtracted u tnare are no «positiTe» receipts during
tt» quarter, the quantities transferred from the project should be recorded with a negative vahw In Table I - 2 and thus subtno
ted from the Total Receipts up to end of previous quarter. In this way. TOTAL RECEIPTS will always show the net ntm^tftw
received.
33 AraUk 1977 — Sayı :
TOTAL DURING QUARTER
181«
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Sayfa: 35
Yönetmelikler
M i l l i Eğitim Bakanlığından
Ders Geçme ve Kredi Düzenine Alt Geçici Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
G E N E L HÜKÜMLER
Kapsam :
Madde 1 — B u geçici yönetmelik, İzmir Eğitim Enstitüsünde denemeye ko­
nulan yeni programlara göre öğrenim yapmak üzere alınan Matematik Bölümü ile
Fen ve Tabiat Bilgileri Bölümü öğrencilerinin tâbi olacağı esasları kapsar.
Deyimler :
Madde 2 — B u yönetmelikte geçen :
»Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, «Okul» sözünden İzmir Eğitim
Enstitüsü, «Yarıyıl» sözünden bir öğretim yılında, okulun öğretime başladığı tarih,
ten dinlenme tatiline kadar geçen süre (kış yarıyılı) ve dinlenme tatilinden başla­
yıp ders kesimine kadar geçen süre (yaz yarıyılı)
anlaşılır.
Başlıklar :
Madde 3 — B u Yönetmeliğin bölüm, madde ve kenar başlıkları sadece ilgili
oldukları maddelerin konusunu ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metni­
ne dahil değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
NOT V E R M E DÜZENİ V E İMTİHANLAR
öğrenci başarısının tespit edilmesi:
Madde 4 — Öğrenci başarısı, bir yarıyıl süresince ve yarıyıl sonunda yapılan
ölçmelere dayanılarak tespit edilir.
Notlar :
Madde 5 — Puanlar ile bunların karşılıkları olan notlar, bu notların karşılık­
ları olan sıfatlar ve değer hükümleri aşağıdaki gibidir:
Puanlar
Notlar
Sıfatlar
100
84
70
60
5
4
3
2
Pekiyi
îyi
Orta
Geçer
10- 49
09
1
0
Geçmez
Boş
85 71 61 SO-
Değer hükmü
Başarılı
Başarısız
imtihanlar :
Madde 6 — Yarıyıl içinde yapılan imtihanlara «ara imtihanları» denir. B i r
yarıyılda her dersten en az i k i ara imtihanı yapılır. Ara imtihanlarının günü, en
az b i r hafta önce ders öğretmeni tarafından duyurulur.
Madde 7 — Okulda kış, yaz ve güz dönemi olmak üzere üç imtihan dönemi
vardır.
Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a : l I - 927
Sayfa: 36
RESMİ GAZETE
03 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Kış ve yaz yarıyıllarının bitiminden sonra yapılan imtihanlara yarıyıl imti­
hanları güz döneminde yapılan imtihana «bütünleme imtihanı» denir.
Madde 8— Yarıyıl ve bütünleme imtihanları öğretim takviminde belirtilen
günlerde, okul idaresince yapılan programa göre, dersin öğretmeni tarafından ya­
pılır. Okul idaresi, b u imtihanlarda yeteri kadar gözcü öğretmen görevlendirir.
Ders öğretmeninin imtihanda bulunamaması halinde imtihan, okul idaresin­
ce kurulacak 2 - 3 kişilik b i r komisyon tarafından yapılır.
Madde 9 — Yarıyıl ve bütünleme imtihanları yazılı, sözlü ve uygulamalı ya­
pılabileceği gibi bu imtihan çeşitlerinden birden fazlasını kapsayacak şekilde de
yapılabilir.
Madde 10 — İmtihan şekli bölüm öğretmenler kurulu tarafından tespit edilir
ve imtihan çizelgesinde belirtilerek, öğrencilere önceden duyurulur.
Madde 11 — Öğrenciler, imtihana girmeye hak kazandıktan derslerin yarı­
yıl imtihanlarına, o yarıyıl ders kesimini izleyen imtihan döneminde girmek zo­
rundadırlar.
Madde 12 — Yarıyıl ve bütünleme imtihanları gerekirse bir günde birden
fazla dersin imtihanı yapılacak şekilde düzenlenir. B u imtihanlar, gerektiğinde Cu­
martesi günleri de yapılabilir.
Madde 13 — Öğrenci, yarıyıl içinde yapılan bütün imtihanlara girmek zo­
rundadır. Özürsüz olarak imtihana girmeyen öğrenciye «boş» (0) verilmek suretiy­
le öğrenci bu imtihan hakkını kullanmış sayılır ve yarıyıl notunun tespit edilmesin­
de bu imtihan sıfır (0) olarak işlem görür. Özürü okul müdürlüğünce kabul edilen
öğrenci, kendisine en az üç gün önce duyurulmak şartı ile, öğretmen tarafından
uygun görülecek bir günde imtihana alınır.
Madde 14 — İmtihanlarda kopya yapan veya yapımıasma yardım eden öğren­
cilere boş anlamına gelen (0) verilir. Yarıyıl ve bütünleme notunun tespitinde, bu­
na göre işlem yapılır. B u gibi öğrenciler haklarında disiplin işlemi yapılmak üzere,
ayrıca okul idaresine bildirilir.
Yarıyıl notu ve ağırlıklı ortalama :
Madde 15 — Yarıyıl notu; ara ve yarıyıl imtihanlarından ve dersin özelliğine
göre verilen ödevlerden, uygulama ve laboratuvar çalışmalarından ve yaptırılan
işlerden alınan puanların ağırlıklı ortalamasının karşılığı olan nottur. Ağırlıklı or­
talama şu şekilde hesaplanır:
Bir yarıyılda yapılan ölçmelerden alınan puanlar ile bu ölçmeler için tespit
edilen ağırlıklar çarpılarak her ölçmenin ağırlıklı puanı hesaplanır. B u ağırlıklı pu­
anlar toplamının ağırlıklar toplamına bölünmesiyle o dersin ağırlıklı puan ortala­
ması bulunur. Bulunan ağırlıklı puan ortalamasının kesirli olması durumunda,
yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.
Madde 16 — A r a Ve yarıyıl imtihanlarıyla uygulama ve laboratuvar çalışma­
ları ve yaptırılacak ödev ve işlere verilecek ağırlıklar, her yarıyıl başında yapılacak
toplantıda aynı dersi okutan öğretmenlerce tespit edilerek öğrencilere duyurulur,
Özel öğretim metodu ve uygulama dersi dışındaki dersler için yarıyıl içinde yapı­
lan ölçmelerin ağırlıktan toplamı, yarıyıl imtihanının ağırlığını geçemez, Özel öğ­
retim metodu ve uygulama dersinde diğer ölçmelere verilen ağırlıklar toplamı uy­
gulamaya verilen ağırlığı geçemez.
Laboratuvar çalışmalarınıın ölçülmesinde, laboratuvar defteri veya rapora
verilen ağırlık ile deney etkinliğine verilen ağırlığının toplamı laboratuvar imtihanına
verilen ağırlığa eşittir.
Madde 17 — Her dersin yarıyıl not fişi yarıyıl imtihanının bitiş tarihini izle­
yen hafta içinde okul müdürlüğüne verilir.
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : II - 928)
23-Aralık 1977 — Sayı: 16147
Akademik
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 37
ortalama:
Madde 18 — Okul programında gösterilen eğitim faaliyetleri kredi esasına
göre değerlendirilir. B i r dersin kredisi, her yarıyıl için o dersin haftalık ders saati
sayısına eşittir.
Laboratuvar ve atelye çalışmalarının kredisi o çalışmanın b i r haftalık saati
sayısının yarışma eşittir.
Madde 19 — Öğrencilerin bir öğretim yılındaki başarıları akademik ortala­
maya göre tespit edilir. Akademik ortalama şu şekilde hesaplanır :
a) B i r desin «kredili notu» o dersin yarıyıl notu ile kredisinin çarpımına
eşittir.
b) «Yıllık akademik ortalama», o öğretim yılındaki bütün derslerin kredili
notları toplamı, b u derslerin kredileri toplamına bölünerek bulunur. Bölme, vir­
gülden sonra i k i basamak yürütülür.
c) Devamsızlıktan dolayı bir derste başarısız sayılan bir öğrencinin akade­
mik ortalamasının hesaplanmasında, o derse ait yarıyıl notu sıfır olarak alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVAM - DEVAMSIZLIK
Madde 20 — Okul öğretim programında gösterilen ders ve laboratuvar çalış­
malarına öğrencilerin devamı zorunludur.
Madde 21 — Öğrenci devamsızlığının hesaplanmasında ders dağıtım çizelge­
sinde gösterilen her ders birer birim olarak alınır. B i r yarıyıl da her ne sebeple olur­
sa olsun, b i r derse o dersin işlenen ders saatleri toplamının 1/4 ünden fazla devam
etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl imtihanına katılamaz. B u durumda olan öğren­
ciler dersin öğretmeni tarafından, öğrenciye duyurulmak üzere, okul idaresine bil­
dirilir.
Madde 22 — Devamsızlığından dolayı yarıyıl imtihanına alınmayan öğrenci­
ler, o yarıyılda o ders için okuma hakkım kullanmış ve o dersi başaramamış sa­
yılırlar. Ancak okula devam ederken yangın, deprem gibi afetler yüzünden veya ana,
baba, kardeş gibi yakınlardan birinin ölümü üzerine kendilerine Okul Müdürlüğünce
izin verilenlerle resmi hastahaneden alınacak raporla belgelendirmek kaydıyla ya­
takta tedaviyi veya ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı gerekli devam sü­
resini dolduramayanlar, bu dersten okuma hakkını kullanmamış sayılırlar.
Madde 23 — Öğrencilerin devamsızlıkları ders öğretmenleri tarafından takip
edilir, Öğretmenler devam fişlerini, kendi defterlerine işledikten sonra saklanmak
üzere okul idaresine verirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Derslerden başarılı olma :
Madde 24 — B i r dersten başarılı olabilmek için o dersin yarıyıl notunun en
az 2 olması gerekir.
Madde 25 — B i r öğretim yılında yarıyıllarda okutulan derslerden gerekli
başarıyı gösteremeyen öğrenciler bu derslerden güz döneminde bütünleme imtihan­
larına alınırlar.
Bütünleme imtihanlarında bif dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten,
ağırlıklı puan ortalamasına bakılmaksızın aldığı notun en az 2 olması gerekir.
Bütünleme imtihanlarında alınan not, o ders için yarıyıl notu sayılır.
Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a :
II -928
Sayfa: 38
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1077 — Sayı: 16147
Bir üst yılın derslerine devam etme:
Madde 26 — Bütünleme imtihanları sonunda;
a) Yıllık akademik ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, kaç dersten başa­
rısız olursa olsunlar,
b) Yıllık akademik ortalamaları 2.00'ın altında olduğu halde başarısız ol­
duğu ders sayısı en çok 2 olan öğrenciler, bir üst yıla ait derslere devam ederler.
Madde 27 — 26. madde hükümlerine göre b i r üst yıla ait derslere devam eden
öğrenciler, önceki yılın başarısız oldukları derslerinden aynı öğretim yılı içinde ya­
pılan yarıyıl veya bütünleme imtihanlarında başarı göstermek zorundadırlar. B u
derslerden bu imtihan dönemleri sonunda da başarısız olan öğrencilerin okulla ili­
şikleri kesilir. Ancak, bir önceki yıla ait başarısız oldukları ders sayısını bire indiren
öğrencilerden bulundukları yıla ait akademik ortalaması en az 2.00 olanlar bir üst
yıla ait derslere devam edebilirler. Ertesi yıllarda yarıyıl ve bütünleme imtihanları
dönemlerinde bu ders için açılan imtihanlara girerler, başarılı olmadıkça bunlar
için diploma düzenlenmez.
Son sınıfta akademik ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler ile bu ortalamayı
tutturamadıkları halde, başarısız oldukları ders sayısı en çok 2 olan öğrenciler de
başarısız oldukları derslerin imtihanlarına, müteakip imtihan dönemlerinde sınır­
sız olarak girebilirler.
Ancak bu gibiler bu imtihan dönemlerinden ilk ikisinde başarılı olamadıkları
takdirde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca bunlar daha sonraki dö­
nemler için imtihana girmek istedikleri takdirde, imtihan tarihinden en az b i r haf­
ta önce okul idaresine, bir dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.
Ders tekrarı:
Madde 28 — 26. maddede belirtilen şartlan sağlayamayan öğrenciler başa­
rısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadırlar. B u gibi öğrenciler b i r üst yıla
ait derslere devam edemezler. Ders tekrarı sonunda da 26. madde hükümlerini ger
çekleştiremeyen öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.
Madde 29 — Öğrenciler devamsızlık sebebiyle başarısız kabul edildikleri ders­
leri ertesi yıl aynı yarıyılda tekrar ederler.
Aynı dersten ikinci yılda da devamsızlıktan kalan öğrencinin okulla ilişiği
kesilir.
— Madde 30 — Devamsızlıktan dolayı bir veya birden fazla dersten başarısız ol­
dukları halde, 26. madde hükümlerine göre bir üst yılın derslerine devam etme
hakkına sahip olan öğrenciler, öncelikle, devamsızlıktan kaldıkları dersleri almak
zorundadırlar. Ancak devam ettikleri yarıyıldaki dersler ile borçlu oldukları ders­
lere, mümkün olduğu takdirde, birlikte devam edebilirler. B u mümkün olmadığı
takdirde, öncelikle, devamsızlıktan başarısız sayıldıktan dersleri almak zorundadır­
lar.
Diploma :
Madde 31 — izmir Eğitim Enstitüsünü bitirenlere, İzmir Eğitim Enstitüsü
Diploması verilir. B u diplomada, mezun olunan bölüm belirtilir. B u diploma. Millî
Eğitim Bakanı ve Okul Müdürü tarafından imzalanır.
Madde 32 — «Diploma notu», öğrencinin her yıla ait akademik ortalamaları­
nın aritmetik ortalamasıdır. Diploma notu hesaplanırken bölme virgülden sonra
i k i basamak yürütülür.
Madde 33 — Diploma derecesi, diploma notunun 5. maddeye göre tespit edilecek sıfatıdır.
Madde 34 — Diploma almaya hak kazanan öğrencilere yalnız kış, yaz ve güz
dönemleri sonunda diploma verilir.
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : II -
930
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 39
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 35 — B u yönetmeliğin kapsamına girmeyen hususlarda 16 Haziran
1969 gün ve 13224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
ile bunun üzerinde sonradan yapılan değişikliklerle ilgili Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Geçici Madde 1 — 1976/1977 öğretim yılı başında okula, yeni programlara
göre öğrenim yapmak üzere alman öğrencilerden isteyenlerin, bu Yönetmeliğin ya­
yımı tarihinden itibaren 20 gün içinde Okul İdaresine yazılı müracaatları halinde
bu Yönetmeliğe göre intibakları yapılır. İstemeyen öğrenciler, tâbi oldukları yö­
netmeliğe göre öğrenimlerini sürdürürler.
öğrenimlerini bu Yönetmeliğe göre sürdürmek isteyenlerin intibakları yapı­
lırken;
a) B i r yarıyıl devam eden derslerden alınan yıl sonu başarı notları, yarıyıl
notları,
b) İki yarıyıl devam eden derslerden alınan yıl sonu başarı notlan, hem
birinci hem de ikinci yarıyıl notlan olarak kabul edilir.
c) Notlar, bu Yönetmelikteki notlara, aşağıdaki çizelgeye göre dönüştürülür
ve yıllık akademik ortalamanın hesaplanmasında bu notlar kullanılır.
Not Dönüştürme Çizelgesi
Öğrencinin her dersten aldığı notlar
Yıllık akademik ortalamanın
hesaplanmasında kullanılacak notlar
10-9
8-7
6
5
4.3-2-1
0
5
4
3
2
1
0
ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 36 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 37 — B u Yönetmeliği Millî Eğitim Bakam yürütür.
ÖRNEK — I
Laboratuvar, ödev ve uygulamalardan, cra imtihanlarından ve dönem sonu
imtihanından alman puanlara göre, bir dersin dönem notunun tespit edilmesine
ait bir örnek aşağıdadır.
Bir yarıyılda
yapılan ölçme faaliyetleri
Her ölçmeye
tanınan ağırlık
Her ölçmeden
alınan puanlar
Ağırlıklı
puanlar
Laboratuvar, ödev uygulama
Birinci ara imtihanı
İkinci ara imtihanı
Dönem sonu imtihanı
1
2
2
5
50
40
60
85
50
80
120
425
TOPLAM
10
675
YürütmeveİdareBölümüSayfa: II - 931
RESMİ GAZETE
Sayfa: 40
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Ağırlıklı puanlar toplamı
Yarıyıl notuna esas olan puan —
Ağırlıklar toplamı
675
10
=
67.5—*- 68
Yarıyıl notuna esas alınacak puan 68'dir ve bu puanın 5. maddeye göre, kar
şllığı olan not 3'tür.
ÖRNEK — II
B i r öğrencinin bir öğretim yılındaki başarısına göre yıllık akademik ortala­
masının hesaplanmasına ait bir örnek aşağıdadır.
Öğrencinin okuduğu dersler
I. Yarıyıl
II. Yarıyıl
Soyut
Matematik
Lineer
Cebir
Dönüşümler
ve Geometri
Fizik
Her dersin
kredisi
Matematik
Ana. Giriş
Lineer
Cebir
Dönüşümler
ve Geometri
Fizik
Ticaret
ve Ekonomi
Ticaret
ve Ekonomi
Eğitim
Psiko.
Türkçe
Y. Dil
Eğitim
Psiko.
Türkçe
Y. Dil
TOPLAM
Yarıyıl
notlan
8
1
8x1- 8
8
3
8x3-24
4
2
4x2- 8
4
2
4x2- 8
5
0
5x0- 0
5
2
2
2
3
4
5x2-10
2x3- 6
2x4- 8
2
5
2x5-10
2
4
2x4- 8
3
4
3x4-12
3
2
2
4
4
2
4
5
2
1
3x2- 6
2x4- 8
2x5-10
2x4- 8
4x1- 4
138
60
Kredi notıar toplamı
Yıllık akademik ortalama =
—
Krediler toplamı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 932
Kredili
notlar
138
=
60
= 2.30
22 Aralık 1977 — sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 41
İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinden:
İstanbul İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Lisans Öğrencileri Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1 — Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5. madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 — İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Lisans
öğrencileri Sınav Yönetmeliğinin değişik geçici I. maddesinin II. ve ek geçici 2.
maddesi II. hükmüne göre kaydı silinen öğrencilerden idareye yazılı olarak başvu­
ranlara kayıt silme tarihinden başlıyarak dört yıl içinde başarılı olamadığı dersler­
den dört sınav hakkı tanınır.
Sözü geçen eski öğrencilere dört sınav hakkının verilmesi başkaca öğrencilik
haklan kazandırmaz. Ve bunlara öğrencilikle ilgili herhangi bir belge verilmez.
Belirtilen sınav haklarını kullananlardan gruplara ait derslerini başarmış
olanlara Lisans Diplomaları verilir.
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığından:
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Temsilci Üyelikleri Hakkında
Yönetmelik
Konu:
Madde 1 — PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 5 inci maddesinde;,
sandık ortaklarım Genel Kurul Toplantılarında temsil etmek üzere seçilmesi öngö­
rülen Ortak Temsilcileri ile Birimlere düşen Temsilci sayısının saptanması, seçim
yöntemleri ve temsilcilere ödenecek yolluklarla ilgili hususlarda bu yönetmelik hü
kümleri uygulanır.
Temsilcinin tanımı ve sayısı:
Madde 2 — Temsilci, Sandık ortaklarını Genel Kurul toplantılarında temsil et­
mek üzere ortaklar tarafından bir yıl için seçilen sandık ortağıdır.
Temsilci üye sayısı 150 dir.
Bir temsilciye düşen ortak sayısının saptanması:
Madde 3 — Kaç ortağa bir temsilci seçileceği sandıkta kayıtlı ortak sayısı 150
ye bölünerek bulunur.
Sandıkta kayıtlı ortak sayısı, her yıl Ocak ayının ilk on günü içinde, sandık
kayıtlarından 31 Aralık tarihi itibarile saptanır.
Birimlere düşen temsilci sayısının saptanması:
Madde 4 — I. Her birimden Genel Kurula katılacak temsilci sayısı, birimde
çalışan personelden 31 Aralık tarihi itibarile Sandık ortağı olanların sayısının bir
temsilciye düşen ortak sayısına bölünmek suretile saptanır.
11. Temsilci seçiminde;
a. Genel Müdürlük Merkez Daireleri (tamamı bir birim)
b. Başmüdürlükler (Her Başmüdürlük bir birim)
c. Genel Müdürlüğe bağlı Ankara'daki bağımsız Üniteler (depo dahil) (tamamı
bir birim)
d. Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul'daki bağımsız Üniteler (Depo dahil) (tamamı bir birim)
Yürütme
ve İdare Bölümü Sayfa : II - 933
Sayfa: 43
RESMÎ GAZETE
22
Aralık 1977 — Sayı: 16147
birer birim olarak kabul edilir. Her birimin temsilci sayısı 1. bent hükmüne
göre saptanır.
c ve d fıkralarında belirtilen mahaller dışındaki bağımsız Üniteler ve Depolar
bulundukları PTT Bölge Başmüdürlükleri bünyesindeki Merkezler gibi işlem görür.
III. İkinci bentte saptanan birimlerdeki ortak sayısının bir temsilciye düşen
ortak sayısına bölme işlemi sonunda bulunan temsilcis a y ı s ıtoplam temsilci sayısın­
dan noksan kaldığı takdirde, bölme sonunda birim ortak sayısından artan kesirlerin
en yüksek olanından başlanılmak suretile her kesir için bir temsilci hesabiyle ve nok­
san kalan temsilci sayısı tamamlanıncaya kadar, artan kesirler değerlendirilir. Tem­
silci sayısı tamamlandıktan sonra diğer kesirler dikkate alınmaz.
IV. İkinci bendin c ve d fıkralarında yazılı bağımsız ünitelerde çalışan perso­
nelden ortak sayısı bir temsilciye düşen ortak sayısına eşit veya daha fazla olan Üni­
teler bağımsız olarak temsilci seçerler. B u takdirde, bagımsız ünitelerden ortak sa­
yısı az olanlar temsilci seçiminde birleşirler.
Temsilci seçiminin ortaklara duyurulması ve başvurma yöntemi :
Madde 5 — Biriktirme ve Tardım Sandığı Tüzüğünün. 5 nci maddesi hükmüne
göre, her yıl Ocak ayının ilk on günü içinde, PTT Genel Müdürlüğü müfettişlerinden
oluşan Uç kişilik Kurul, Sandık Müdürlüğünden alınacak Sandığa kayıtlı ortak sayısı
üzerinden birimlere düşen temsilci sayısını 4. madde esaslarına göre saptayarak duru­
mu. Sandık Yönetim Kuruluna bildirir ve bir genelge ile de ortaklara duyurur.
Duyurudan sonra, temsilci seçilmek isteyen Sandık ortakları birimin en büyük
amirine yazı ile başvururlar. Genel Müdürlük Merkez Dairelerinde çalışan Sandık or­
taklan yazılı başvurularını Müfettişlerden oluşan kurula yaparlar. Yazılı başvurunun
en geç hangi tarihe kadar yapılacağı ve hangi makam veya mercie iletileceği bu mad­
de uyarınca Müfettişler Kurulunca yapılacak duyuruda belirtilir.
Temsilci seçiminin ne zaman yapılacağı ve temsilci adaylarının ortaklara duyu­
rulması:
Madde 6 — Temsilci seçimi Ocak ayının son haftasında, Müfettişler Kurulu­
nun tesbit edeceği tarihte yapılır.
Seçim tarihi ile temsilci seçilmek için başvuranların ad ve adreslerini gösterir,
birimler itibariyle düzenlenecek listeler secim tarihinden en az bir hafta önce Müfettiş­
ler Kurulunca bir genelge ile sandık ortaklarına duyurulur.
Temsilci Seçimlerinin Yürütülmesi ;
Madde 7 — Temsilci seçimi işleri, birimlerde sandık ortaklarından oluşan Se
çim Kurullarınca yürütülür.
Seçim Kurulu; Genel Müdürlük Merkez Dairelerinde, Başmüdürlük Merkezle­
rinde, PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Bakım Merkezlerinde, Genel Müdürlüğe bağlı
bağımsız ünitelerde, ünite amirleri tarafından seçilen 3 sandık ortağından oluşur.
Temsilcilik için adaylığını koyan ortaklar bu kurulda görev alamaz.
PTT Merkezleri ile Bakım Merkezlerindeki Seçim Kurulları Temsilci Secimi
sonucunu U r tutanakla tesbit ederek Başmüdürlük Seçim Kuruluna gönderir. Başmü­
dürlük Seçim Kurulu Başmüdürlük servislerinde çalışanların secim işlerini yapar ve
Başmüdürlüğe bağlı merkezlerin Seçim Kurullarınca düzenlenip Başmüdürlüğe gön­
derilen tutanakların toplamım yaparak seçime katılan ortakların oy sayılarım saptar
ve neticeyi bir tutanağa bağlayarak PTT Biriktirme ve Yardım Sandığına gönderir.
Şubelerde çalışan sandık ortaklan temsilci seçimini bağlı oldukları Merkez per­
soneli ile yaparlar.
Yürütme v e İdare Bölümü
Sayfa:
II -
834
23 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMİ GAZETE
Sayfa: 43
Genel Müdürlük Merkez Daireleri ile Genel Müdürlüğe bağlı Bağımsız Ünitele­
rin temsilcilerini, her daire ve bağımsız ünitede kurulan Secim Kurullarınca düzen­
lenen tutanaklardan, Müfettişler Kurulu saptar. B u ünitelerdeki Secim Kurulları ta­
rafından düzenlenen secim tutanaklarının birleştirme işlemi Müfettişler Kurulunca
yapılır ve seçim neticeleri, birleştirme sonucu oy sayısı itibariyle sıraya konularak
bir tutanakla, tesbit edilip, tutanak Biriktirme ve Yardım Sandığına gönderilir.
Bağımsız Ünitelerden ortak sayısı İtibariyle bünyesinden temsilci seçmeye hak
kazananlar seçim sonuçlarını Başmüdürlüklerde olduğu gibi doğruca sandığa bildirir­
ler.
Temsilcilerin saptanması ve ilgililere duyurulması :
Madde 8 — Sandığa gönderilen seçim tutanaklarına göre her birimin temsileleri; Sandık Yönetim Kurulunca en yüksek oy alandan başlamak suretiyle sıra ile tesbit edilir. Temsilci sayısının altında kalanlardan asil temsilci sayısı kadar, aklıkları
oy sayısına göre, yedek temsilci belirlenir. Temsilci seçilenlerle yedekleri Sandık Yö­
netim Kurulu Başkanlığınca bir genelge ile Sandık ortaklarına ve ilgililere duyurulur
Asil temsilciler herhangi bir nedenle Sandık Ortaklığından ayrıldığı takdirde,
bunların yerine Genel Kurul Toplantılarına aynı birimden kazanılan oy sırasına göre
yedek temsilciler katılırlar.
B u husustaki işlem Sandık Yönetim Kurulunca yürütülür.
Seçim Yöntemleri:
Madde 9 — Temsilci seçimleri gizli oyla yapılır. Her ortak oyunu kendisi kullanır. Oyların sayılması, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
Her ortak seçim kurulunca verilen oy pusulasına, dahil olduğu birimden se­
çime katılmak için başvuran temsilci adaylarından o birimden seçilecek temsilci sa­
yısı kadar ortağın ismini yazarak oyunu kullanır.
Secim sonuçlarına ait tutanaklar, yeni seçim yapılıncaya kadar Sandık Müdür­
lüğünde saklanır.
Genel Kurula katılan temsilcilerin yol ve zaruri giderleri:
Madde 10 — Genel Kurula katılan temsilcilerin, görev yerlerinden Genel Kuru­
lun yapıldığı yere gidiş ve dönüş yol giderleri ile, Genel Kurulun devamı süresince
yeme ve barınma masrafları sandık bütçesinden ödenir.
Masraf karşılığı verilecek yevmiye miktarı. Harcırah Kanunu Hükümleri de
dikkate alınmak suretiyle Sandık Yönetim Kurulunca saptanır.
Ankara içindeki ünitelerden Genel Kurula katılan temsilcilere yol ve zaruri mas­
raf karşılığı ödeme yapılmaz.
Yürürlük :
Madde 11 — B u Yönetmelik 1 Ocak 1978 tarihinde yürürlüğe girer.
Müşterek Kararnameler
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı; 19343
1 — Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 3 üncü derece kadrolu II. Sınıf
Uzmanlığa, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
Yürütme ve İdareBölümüSayfa: II - 935
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 44
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Mütercimi Sevin Güven'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin ( B ) bendi
ve 74 üncü maddesi üyannca atanması uygun görülmüştür.
? — B u k a r a n Başbakan yürütür.
14/12/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORÜTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından:
Karar Sayısı: 19185
1 -— Y u r t dışı teşkilâtında açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Turizm ve Ta­
nıtma Müşavir Yardımcılığına Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Müşaviri Dündar A r cayürek'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 76 ncı maddesi uyarınca
atanması ve Sidney T u r i z m <ve Tanıtma Bürosunda çalıştırılması uygun görülmüştür.
2 — B u K a r a n T u r i z m ve Tanıtma Bakanı yürütür.
15/12/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ S. KORÜTÜRK
Başbakan
Turizm ve Tan. Balkanı
S. DE M İRE L
t. C. EGE
Sirkülerler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Montaj Sanayii Sirküleri Seri N o : 70 (Sanayi Dairesi S D . 77/26 - 45)
Telefon cihazlarında ve telefon santrailarında kullanılmaya mahsus elektronik
ioomponent iihtiva eden tuşlu (kadranlar. Montaj Sanayii talimatı Bölüm I I I , {Madde I
in birinci paragrafın'da yer alan ana ünitelerden (olup mezkûr talimat hülfcümlerine
göre Bakanlığımızın (müsaadesi alınmadan adı geçen ünitelerin imalat ve montajının
yapılması yasaklanmıştır.
Montaj Sanayi Talimatı Sirküleri S e r i N o : 71
(Sanayi Dairesi Sirküleri S D . 77/27-46)
28/1/1977 tarih ve ¡16833 tsayılı Resmi Gazetemde neşredilen fMbntaj Sanayii Ta­
limatı Sirküleri Seri N o : 6 7 nın 12. {maddesinde yer alan «önceden müsaade nimmaar
kaydıyle ithal edilecek parçalar» la dlgili °/o 5 nisbeti 4* 10 olarak değiştirilmiştir.
D UZ E I T ME
ltf/û/1977 gün ve 7/13721 sayılı Bakanla* K u r u l u K a r a n ile yürürlüğe
konulan ve 24/9/1977 gün ve 16064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan D H M t
Genel Müdürlüğü Konut Yönetmeliği'nin 7 n c i maddesinin (e) bendindeki (5)
rakkamı (— 6) olarak düzeltilmiştir.
Yürütme ve idare BÖlQmO Sayfa: II • 938
T.C.
Resmi Gazete
K u r u t u l T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1X36) - T S k i m 1920
PERŞEMBE
ÎLÂN
22 Aralık 1077
Sayı : 1*147
BÖLÜMÜ
ILANLAR
Kütahya Asliye 1. Hukuk Haldmliğüıden:
977/388
Davacı Şinasi Güçlü, Tiraj e Atay Davalılar Haşine ve Nuri aleyhine açılan
tapu iptali tescil davasmm yapılan muhakemesinde :
Kütahya Cumhuriyet Caddesi No. 75 de iken halen semti meçhulde bulunan
Mehmet kardeşi ve Menus Is&nsı Enüroğlu Nuri ile varsa mirasçılarının duruşmanın
bırakıldığı 19 /1/197* tarBande saat 9 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendi­
lerini temsüen bir vekil göndermeleri dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere üanen
tebnt olunur.
20165
/
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden:
Sayı: 2743/
İdare merkezi istanbul'da bulunan Famukbank T. A. ş. hin 100.000.000 lira
olan Berrnayesmin 400.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile İhraç edüen birlik kupürü
1.000 lira itibari değerde 153.000 adet Nama. 147.000 adet hâmiline yazılı toplam
300.000 adet V . tertip hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamla­
mak üçere 14/12/1977 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır.
20189
sVize Aahye Hukuk Hakimliğinden:
Ss*s No : 1966/329
Dsvact VisVnta Kıyı Koyundan Aysel Üzen vekili Avukat Nurten Yücel tara­
fından davalı İbrehim Ussn aleyhine açmış olduğu boşanma davesuun Vize Asliye
Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda:
Via» Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/11/1969 tarih ve 1965/323 Esas. 1969/291
Karar sayılı hükmü ile Tokat İli Reşadiye İlçesi Bağdara Köyü cilt 60, safatfe 670,
hane 24 numarada nüfusa kayıtlı Ömer oğlu İbrahim Üzen Ue Memet kızı Aysel Üzen'tn M , K . nun 134 - İSO maddeleri gereğince boşanmalarına karar verilmiştir.
Ancak davalı İbrahim Üzenta adresi yaptırılan zabıta tahkikatına göre meç­
hul olduğundan Jsbu hükmün tebliğ yerine geçerli olmak üzere davalı Ibrahim Üzen'e
üanen tebliğ olunur.
20149
Sayfa: 46
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı : 16147
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden :
(Bahçekapı/Istanbul)
KİMYEVÎ M A D D E , YARDIMCI KİMYEVÎ MADDE V E M E N S U C A T BOYASI
SATIN ALINACAKTIR
Müessese ve Fabrikalarımızın 1978 yılı ihtiyacı olarak;
46 Kalem Kimyevi Madde,
81 Kalem Yardımcı Kimyevi Madde,
176 Kalem Mensucat Boyası
kapalı zarf usulü ile teklif temini suretiyle satın alınacaktır.
1 — Kapalı teklif zarflarının üzerine;
a) -Kimyevi maddeler için Dosya N o : 3100/78 teklif son günü 12 Ocak 1978,
b) Yardımcı Kimyevi Maddeler için Dosya N o : 3200/78 teklif son günü
16 Ocak 1978,
c) Mensucat Boyaları için Dosya N o : 3000/78 teklif son günü J.8 Ocak 1978
ibareleri yazılarak en geç belirtilen tarihlerde saat 17.30 a kadar Müessesemiz veya
istanbul Şubemiz Hollerindeki Teklif Atım Kutusu'na atılması veya ikinci bir zarf
içerisinde de aynı tarihlerde ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile
gönderiJmesi lâzımdır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
2 — Verilecek tekliflerde dikkat edilmesi gereken hususlara uygun veril­
meyen teklifler muteber addedilmeyip mukayese dışı bırakılacaktır.
3 — B u alımlara ait liste ve tekliflerde dikkat edilmesi gereken hususları
ihtiva eden şartlara ait vesaik Müessesemiz Alım Müdürlüğü III cü Alım Kısmından
bedelsiz olarak alınabilir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp,
teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir.
•
20339 / M
Niksar Kaymakamlığından:
1 — Niksar Endüstri Meslek JLisesi Makina Teçhizat (Demirbaş malzeme) ile
Temrinlik malzeme alım işleri 2490 sayılı kanunun 3,1. ve müteakip maddeleri ge­
reğince ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile 11/1/1978 tarihinde ihaleye çıkarılmıştır.
2 — B u maddelere ait birim fiyatları ve şartnameler Niksar Endüstri Meslek
Lisesi Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilinir.
3 — Satın alınacak malzemelerin geçici teminatları ihale gün ve saatleri
aşağıda gösterilmiştir.
4 — İhale Niksar Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünce kurulacak komisyon
tarafından müdür odasmda yapılacaktır.
5 — İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplarını,
teminat makbuzu, 1978 yıu. Ticaret ve Sanayi Odası belgesini ihale talimatına uy­
gun olarak zarf içerisine koymaları ve teklif mektuplarım ihale saatinden (1) bir
saat evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
C i n s i
1. Makina Teçhizatı
2. Temrinlik Malzemeleri
Miktarı
34 Kalem
19 Kalem
Muh. Bedeli
Lira K r .
149.650,—
25.602,—
Geç. Tem.
Lira K r . İhale gün ve saati
8.733,—
1.920,—
11/1/1978
11/1/1978
20337/M
10.30
11.00
22 Aralık 1977 — S a n : 16147
RESMİ GAZETE
Sayfa: 47
Gaziantep Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Gaziantep-merkez Hayvan Dispanseri inşaatı işi 2490 sayılı Kanun bü­
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (170.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Gaziantep'de İl Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda,
6/1/1978 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görüle­
bilir.
b — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) (9.750,—) liralık geçici teminatım,
b) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekceleriyle birlikte en az bu kadar keşif bedelli b i r işi bitir­
diklerine dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden ala­
cakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 6/1/1978 Cuma günü saat 10.00 a kadar
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi, 4/1/1978
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez keyfiyet ilâr
olunur.
20342 /1-1
e
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük Demir Çelik
Fabrikası Müessesesi Müdürlüğünden:
(KARABÜK)
1 — Müessesemizce; 68 kalem muhtelif şamot tuğla ve harç satın alınacaktır.
2 — B u işe ait şartname;
a) Karabük'te Müessesemiz Tedarik ve İkmâl Müdürlüğünden,
b) istanbul'da Sirkeci, Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü H a m Kat 4 - 5 deki Mü­
messilliğimizden,
c) Ankara'da Yenişehir, Tunus Cad. N o . 63 deki İrtibat Bürosu Anürüğimizden bedelsiz olarak temin edilebUir.
3 — İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlıyacaklan kapalı teklif
mektuplarım geçici teminatlarıyla birlikte en geç 4 Ocak 1978 Çarşamba günü saat
14.00 e kadar Karabük'teki Müessese Müdürlüğümüzün Haberleşme ve Arşiv Müdür­
lüğünde bulundurmaları şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler Ue telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmıyacaktır.
5 — Müessesemiz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir.
20338 /1-1
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Kurumumuzca «Yol Verici TWre Kesicileri» yurt dışından imalen satın alı­
nacaktır.
B u jşe ait 103-TKİ-OL-DL/10 referansh şartname, yazılı müracaat ve 100,—
TL. mukabilinde saat 14.00.1630 arası T.K.1. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Süleyman S i m Sokak No. 1 Yenişehir-Ankara adresinden temin edi­
lebilir.
Tekliflerin engeç 31 Ocak 1978 saat 1730*a kadar Kurumumuzda bulundurul­
ması gereklidir.
Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir,
20340/1-1
Sayfa: 48
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. d e n :
1 — Şirketimizce kapalı zarfla teklif almak suretiyle takriben 1.600 adet (tak­
riben 20 ton) ve boylan 1 metre ile 3 metre arasında değişen hurda oluklu galvenizli sac satılacaktır.
2 — Tekliflerin en geç 11/1/1978 Çarşamba günü, saat 16.00 a kadar «Ereğli
Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. îç Alımlar Müdürlüğü - Kdz. Ereğli» adresinde
bulundurulması lâzımdır.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Şirketimizin «Atatürk Bulvan No. 127 Kat
6 daki Ankara Bürosu'ndan»
Taksim Gümüşsüyü Cad. Dersan H a n No. 90 Kat 4 deki istanbul Satm Alma
Müdürlüğünden».
Kdz. Ereğli'deki î ç Alımlar Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
20343-/2-1
•
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:
cak.
1 — Kurumumuz ihtiyacı için, 700 adet Bulgar somyalı karyola satm alına­
2 — îşin tahmini bedeli 1.500.000 TL. ve geçici teminatı 60.000,— T L (Y. alt­
mış b'n) T L . dir
3 — B u işe ait idari ve teknik şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Müdür­
lüğünde görülebilir.
4 — ihale, 9 Ocak 1978 Pazartesi saat 15.00 te Ankara Kurtuluş Kıbns Cad.
No. 4 adresindeki Genel Müdürlük binasında ihale komisyonu tarafından «kapalı
teklif» usulü ile yapılacaktır.
5 — isteklilerden geçici teminata ait süresiz banka teminat mektubu veya
geçici teminatın Kurum Veznesine yatınldığına' dair makbuz istenecektir.
6 — B u işe ait teklif mektuplarının, ihale saatinden b i r saat öncesine kadar,
komisyonda hazır bulunacak şekilde postalanması veya Komisyona makbuz kar­
şılığında verilmesi • zorunludur.
7 — Kurumumuz, 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap­
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
20345 / 24
e
Türkiye Elektrik Kurumundan:
Başkanlığımızca tesis edilen trafo merkezleri pano montajında kullanılmak
üzere aşağıda cinsi ve m i k t a n yazılı cıvata, somun, yaylı rondelalar kapalı zarf usu­
lü teklifle satın alınacaktır.
Teklif vermek isteyenler tekliflerini en geç 3/1/1978 Sah günü saat 14.00 e ka­
dar Başkanlığımızın Emek îş Hanı Kat 16 Kızılay/Ankara adresindeki Muhaberat
Servisine vermelidirler.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi
değildir.
C i n s i
Miktan adet
1/8" x 40 mm. B. B. Civata, somun, yaylı rondela
5/32" x 20 mm. H . B . »
»
»
»
5/32" K 25 mm. B. B. »
»
»
»
3/16" x 25 mm. B . B . »
»
»
»
1/4x20 mm A . K . B . »
»
»
»
3/8x50 mm. A . K . B . »
»
»
»
5000
5000
10000
10000
2000
3000
20346 / 2-1
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 49
TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından:
1 — 34.000 m çift katlı trapezoidal alüminyum çatı örtü malzemesi ve bağ­
lantı parçalan, açık eksiltme usulü ile satm alınacaktır.
2 — Açık eksiltmeye katılacak talipler şartnamede istenen belgelerle birlikte
10/1/1978 Salı günü saat 15.00 te Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki
Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuzda hazır bulunacaklardır.
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez Alım ve Satım Komisyonumuzdan veya
istanbul H. Paşa'daki TCDD Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğümüzden bedelsiz
olarak temin edilebilir.
4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta veya tercih ettiği
talibe yapmakta tamamen serbesttir.
20344 / 2-1
2
«
PTT Genel Müdürlüğünden:
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 35.900 adet sigorta tüpü, 30.000 adet bobin
termik ve 24.200 adet gaz tüpü kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi
Başkanlığından veya istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden
TL. 40,— mukabilinde temin edilebilir.
3 — ihaleye iştirak edecek firmaların 11/1/1978 günü saat 17.30 a kadar idari
şartnamenin 6-ncı maddesinde kayıth belgelerle Genel Müdürlük Teknik işler Dai­
resi Başkanlığına müracaatlan ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak ede­
bilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 18/1/1978 günü saat 17.30 a kadar Malze
me Dairesi Başkanlığından almalan gereklidir.
4 — Teklifler en geç 19/1/1978 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlüğümüz
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
20348 / 2-1
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 pinli 116.000 adet, 8 pinli 86000 adet enjektesiz ağaç takaz kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme
Servisinden, Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından T L . 55,—
mukabilinde temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 17/1/1978 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlük Mal­
zeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
20349 / 2-1
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 2340 ton 3 mm. lik galvanizli demir tel ile
37 ton 2 mm. lik galvanizli demir bağ teli kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın
alınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dai­
resi Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden
TL. 50,— mukabilinde temin edilebilir.
3 — ihaleye iştirak edecek firmalann 9/1/1978 günü saat 10.00 a kadar idari
şartnamenin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik işler Dairesi
Başkanlığına müracaatlan ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilme­
leri için verilecek yeterlik belgesini 16/Î/1978 günü saat 17.30 a kadar Malzeme Dai
resi Başkanlığından almaları gereklidir.
4 — Teklifler en geç 17/1/1978 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlük M a l
zeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir,
70350 / 2-1
Sayfa: 60
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 — Aşağıda durumları yazılı inşaat işleri,
kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
müteahhitleri nam ve hesabına
2 — Eksiltmeler aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Üniversite içinde Satın
Alma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyaları Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğünde mesai saat­
leri içinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) Aşağıda belirtilen miktarlarda geçici teminatlarını,
b) 1977 yılına ait ticaret odası belgesini,
c) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere (Müracaat dilekçeleri ile en az aşağıda­
ki işlerin keşif bedelleri kadar (B) gurubundan Müteahhitlik karne asıllarını, plân
ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini,
banka referans mektubunu, malî durum bildirimini ve şimdiye kadar yapmış olduk­
ları işlerin belgelerini ibraz sureti ile Üniversite İştirak Belgesi Komisyonundan
alacakları) iştirak belgesini, teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koyacaklardır.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamelerinde verilen izahat dairesinde hazırla­
yacakları teklif mektuplarını aşağıda belirtilen eksiltme tarihi ve saatlerinden bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Üniversitemiz Satın Alma Komisyonu Ba*
kanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iado
li-taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada vaki gecikmeler ve telgrafla mü
racaatlar kabul edilmez.
6 — Üniversitemiz belge verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve>a
dilediğine yapmakta serbesttir.
7 — Eksiltmeye konulan işler:
îşin adı
Keşif Bed.
Lira K r .
Geç. Tem.
Lira
1. Hazırlık Okulu Sınıfları
Bloku ile İdarî İlimler
Ofis Bloku İkmal İnş.
12.721.430,89
2. İdarî İlimler Fakültesi
Sınıflar Bloku İkmal İnş. 3.770.343,24
Keyfiyet ilân olunur.
Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii
Eksiltmenin
tarihi
saati
Müracaat
son günü
508.860
7/1/1978
15.00
4/1/1978
150.815
7/1/1978
15.30
4/1/1978
20351/2-1
Müessesesi Müdürlüğünden:
1 — B i r yıl müddetle, Mttessesemizce Kauçuk ve Ebonit kaplattırılacak vallerin
kaplamalarının yaptırılması i s i kapalı sarf usûlü İle eksfltmeye Ikonulmustur.
0 — B u isle İlgili kapalı zarfların 28 Aralık 1977 Çarşamba günü saat 17.00 ^e
kadar Müessesemize gelmiş olması lazımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeye­
cektir.
3 — Teminatı 5.000,— T L . olup, teminat nakit olabileceği gibi, mümkünse Sü­
merbank Şubelerinin birinden, değilse herhangibir Bankadan alınmış Banka teminat
mektubu da olabilir.
4 — B u işle ilgilenenler İşe ait şartname ve val listesini Müessesemiz Ticaret
Servisinden bedelsiz olarak alabilirler.
6 — Müessesemiz 2490 sayüı arttırma ve ritodltme kanununa tabi olmadığından
eksiltmeyi yapıp yapmamakta serbesttir.
00294/1-1
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
"RESMÎ GAZETE
Sayfa: 51
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
6000 ADET KİTAP BASTIRILACAKTIR
Genel Müdürlüğümüzce i k i kalem (3000 er adet) olarak cem'an 6000 adet k i
tap bastırılacaktır
B u işle ilgili şartname;
1 — Karabük'te : Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü Iç
Alımlar Servisinden
2 — istanbul'da: Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü H a m Kat 4-5 deki
Mümessilliğimizden,
3 — Ankara'da: Tunus Caddesi No. 63 deki Mümessilliğimizden bedelsiz ola
rak temin edilebilir.
isteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 17 Ocak 1978 Salı günü saat 14.00 e
kadar Karabük'teki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları şarttır.
Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmıyacaktır.
Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa tabi değildir.
20347 / 2-1
•
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 808.300,— TL. geçici teminatı 36.082,— TL. olan 77-2063-1 dosya
numaralı 19 kalem Fren kampanasının imal ettirilerek satın alınması 2490 sayıh
Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 9/1/1978 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yer­
den bir dilekçe ile 50,— T L . bedelle alınabilir.
istekliler 1977-1978 yılı vizesi yapılmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Bel­
gesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belge­
leri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıy­
la hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden b i r saat evveline kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler
kabul edilmez. Duyurulur.
20353 / 4-1
•
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığından:
. İli: Muğla, İlçesi: Fethiye,. Köyü veya mevkü: Elçik, Madenin Cinsi: Krom,
Ruhsatnamenin tarihi: 16/8/1928 Ruhsatnamenin numarası: 7060
Hudutları:
K u z e y i : Çavuşbaşı tepesinden başlayıp Elçik Dolaman telakisinden geçerek
Doğan tepesine kırık hat,
Doğusu: Doğan tepeden Karahanh tepesine doğru hat.
Güneyi: Karahanh tepesinden Kızılöküzbaşı tepesine doğru hat,
Batısı: Kızılöküzbaşı tepesinden başlayıp Oyuktepesi başından geçerek hudut
başlangıcı olan Çavuşbaşı tepesine kırık hat,
Yukarıda mevkü, cinsi ve huduttan yazılı bulunmuş Krom madeni için E t i bank Genel Müdürlüğü' uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir.
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş
gün içinde b i r dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lazım geldiği bu müd­
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayıh Maden
Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur.
20133 / 2-1
Sayfa: 52
RESMİ GAZETE
22 Aralık-1977 — Sayı : 1614?
Ankara Lv. Amirliği (4) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktn, muhammen bedel ve seçici teminatları yaslı (dört)
kalem (Haç) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki sun ve saatlerde Komisyonu­
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartname»! çalışma saatlerinde Komisyonda ve istan­
bul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacaktan tek­
lif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kargılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir mü­
teahhide İhale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayrı ayn müteahhitlere ihale
edüemür.
Cinsi
Diazepan
Perhidrol
Talk
Vitamin C Coated
Miktarı
15 Kg.
1000 »
1000 »
7500 »
M. Bedeli
Lira Kr.
33 990,—
39.000.—
26.000.—
O. Teminatı
Lira Kr.
2.550.—
3.000,—
2.000,—
3.187.500,—
109.700,—
3286.490.—
117350,—
İHALE
Günü
Saati
12/1/1978
1530
20236/4-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (bir)
kalem (ampul) kapalı zarfla eksUtmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonu­
muzda yapüacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: Ampul Cam İlaç için, Miktarı: İl 350.000 Ad. M. Bedeli: 1.260.000,—,
TL.. G . Teminatı: 57300,— TL., İhale günü ve saati: 12/1/1978 saat HJOO de
20237/4-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muiıammen bedel ve geçici teminattan yazılı (iki) ka­
lem (ilaç) kapalı zarfla eksUtmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonumuz­
da yapüacaktır. Evsaf ve şartnamesi çabama saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazıriayacaklan takUf
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Baakaahgma vermeleri. Postada geofken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir mü­
teahhide ibate edilebileceği gibi her balemin tamamıda ayrı ayn müteahhitlere ihale
edüebülr.
Cinai
Ortotolidin solüsyon
»
Tablet
Miktan
200 Lt.
80000 Ad.
M. Bedeli
Lira Kr.
G. Teminatı
Lira Kr.
150.000,—
240.000,—
8300,—
13350,—
390.000,—
22.050,—
İHALE
Günü
12/1/1978
15.00
20238/4-1
22 Aralık 1877 r - Sayı: 18147
Sayfa: 58
RESMÎ GAZETE
e. Bu işe ait geçicitamJnat,«7.38»,— TL. kur.
7. Genel Mütiürttigiimite 3490 saydı kanuna tat* deffknr.
Malzemenin
Cinsi
M . Bedeli
Lira Kr.
adaktan
A) Gemi Tipi Et&nj Armatür Çift NcsuUu 12x20 W. 930. V.
Balast Lambası fle Komple
608 Adet
B) Floresant Lamba Armatürü 2x20 W. 220 V. Balast
Lambası ile Komple Çift NozuUu
804 Adet
C) Floresant Lamba Armatürü 2x40 W. 320 V . Balast
Lamban ile Komple Çttt NrjauUtf
7« Adet
D) Floresant Lamba Armatürü 4x20 W. 220 V . Balast
Lambası ite Komple Çift MozuOu
162 Adet
660.000—
193.800—
95.100,—
182.400.—
20235/2-1
Ankara Lv. AmrrMgt (4) NoJu Bat. Al. Kam. Bek. lığından:
Aşağıda cinsi, noktan. muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (bir) ka­
lem (varil) kapalı zarfla eksütmeleri hİTBİannriaki gün ve saatlerde Komisyonumuz­
da yapılacaktır. Evsaf ve .şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazıruyacakları teklif
mektuplarını ihale .saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez,
Cinsi: Siyah sac varil. Miktarı: 3000 Ad., M. BedeU: 900.000,— TL., G. Te­
minatı : 39.750,— TL., İhale günü ve saati: 13/1/1978 günü saat 11.30 da
20240/4-1
Aşağıda cinai, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (bir) ka­
lem (ilaç) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuz­
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi eshama saatlerinde Komisyonda ve istanbul Le­
vazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazıriayaoaklan teklif mek­
tuplarım İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan­
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edfhnm. Tamamı bir müteahhide
ihale edilebileceği gün her kalem tamamıda ayrı asm müteahhide ihale edilebilir.
Cinsi
III Derece WlVO
Cayro teodlit
Miktarı
S Ad.
1 Ad.
M. BedeU
Ura Kr.
G. Teminatı
Ura Kr.
75İX»,—
130O00,—
5.000,—
7.750,—
MKJOOr-
12.750,—
İHALE
Günü
Saati
12/1/1978
11.30
30239/4-1
Sayfa: M
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
II
• ••
! II
| I. II
I II «1| .1 m
ı | |
Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğünden:
AYDlJiTıTKEVLER • SİTELER • KAYAŞ SEMTLERİNDE TAHSİLAT
ŞUBESİ BİNALARI YAPTIRILACAKTIR
1 — Kıınılnsıımma alt Aydınlıkevler - Siteler - Kayaş semUerlnde yaptırılacak
tahsilat şube binaları inşaatı birim fiyat esası üzerinden eksiltmeye çıkartılacaktır.
2 — B u İşin keşif bedeli 874.919,39 T L . olup secici güvencesi 65.618,— TL. dır.
3 — B u işe ait şartnameler mesai saatleri İçinde Kuruluşumuz Ticaret Müdür­
lüğünde görülecektir.
4 — İlgililer Baymdıruk Bakanlığı OOOJOOGV— T L . C grubu müteahhitlik karnesi
ve şartlaşmada yazılı diğer belgelerle birlikte 23/12/1977 Cuma günü saat 17.30'a ka­
dar yeterlik belgesi için Yatırımlar Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.
5 — İlgililer şartlaşmasına göre hazırlayacakları kapalı zarfları en geç 26/12/1977
Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı gibi telgarafla yapılacak baş­
vurular kabul edilmez.
7 — Kuruluşumuz 3490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
19806/1-1
1 — Kurulusum uzca,
120.000 T K . Tahakkuk listesi
60.000 » {Resmi daireler tahakkuk listesi
150.000 » İki nüsha baskısız, beyaz, arası karbonlu program listesi
önerge alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — İlgililer hazırlıyacakları önergelerini 53.250,— TL. geçici güvence üe birlik­
te 30/12/1877 Cuma günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne vere­
ceklerdir.
3 — B u isle ilgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz
alınabilir.
4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir.
5 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir.
6 — Her türlü gecikmeler İte telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez.
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
e
ı .
19807/1-1
Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. İskenderun Fabrika Müdürlüğünden:
ÇİMENTO SATIŞ ANLAŞMALARI YAPILACAKTIR
Fabrikamız mamulü curuflu çimentonun 1978 yılı taleplerinin kabulüne baş­
lanmıştır.
a) Resmî Daire ve Resmî Daire Müteahhitlerinin,
b) Belediyelerin,
c) Zati ihtiyaç sahipleri ile inşaat nmteahhitlerinin,
d) Karo, Buz, Biriket v.s. imalatçılarının,
e) Kooperatif birlik \s. gibi kuruluşların,
f) Çimento ticareti ile iştigal edenlerin.
Fabrikamızdan temin edecekleri satış şartnamesine uygun olarak taleplerini
S/1/1978 günü mesai saati bitimine kadar Fabrikamıza bildirmeleri gerekmektedir.
Şartnameye uygun olmayan ve talep teminatını yatırmayanların talepleri ile
postada vaki geıikmeler nazari dikkate alınmayaıaktır.
20336 /1-1
I.—
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 55
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları
Müessese Müdürlüğünden:
Müessesemiz tarafından yurt içinden 36 kalem yuvarlak çelik malzeme, çelik
tel ve inşaat teli satın alınacaktır. B u işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası;
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
b) Ankara'da Tunus Çad. No. 63 Kavaklıdere Adresindeki Tevsiat ve Koor
dinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden,
c) istanbul'da Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han. Kat 4-5 Sirkeci adresindeki
l'ürkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak te­
min edilebilir.
2 — İhale 13/1/1978 günü saat, 15.30 da Müessesemiz Satm Alma Komisyo
nunda yapılacağından, 77-0242/1 No.lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif
mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Mu­
haberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir.
3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecik­
meler kabul edilmeyecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap
mamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.
e
20352 /1-1
Gaziantep İkinci Sulh Hukuk Hakimhginden:
877/611
Davacı Saniye Sunaç veküi Avukat Salih Şahin tarafından davalılar Mehmet
Karadüman ve arkadaşları aleyhine açtığı, Gaziantep Hbşgör (Mahallesi Kargasekmez
Mevkü, kütük 54, pafta 88, ada 1052, parsel 42 de kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerin­
deki ortaklığın giderilmesi davasının yapılan duruşmasında:
Davalılardan Mehmet Karadüman, Veli Solak, Abbas Alptekin, Mustafa Taş,
Hasan Hüseyin Tan, İbrahim (Köylüce ve Zeki [Dağlı'hin Ibulunamadıklarmdan dave­
tiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, adı geçen davalıların Mahkeme­
mizin 977/611 esasında mukayyet olup, duruşması 27/1/1978 olup, davalıların o gün
duruşmada bulunmaları, veya kendilerini bir vekille temsil eylemeleri, duruşmaya
ibraz olunacak delillerle gelmeleri, gelmedikleri takdirde H . TJ. M . K . m m 509 ve 510
uncu maddeleri gereğince ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyap­
larında yapılacağı ve karar verileceği tebliğ olunur.
30334
e
Çanakkale Asliye Hukuk Hakimliğinden:
Esas N o : 1976/651
Karar N o : 1977/177
Çanakkale Merkez Çay Mahallesi 134 nüfus hanesinde kayıtlı H a l i l oğlu Meh­
met Ateş tarafından aynı hanede nüfusa kayıtlı eşi H . Hasan kızı Azize Ateş aley
hine ikame eylediği boşanma davasının yapılan duruşması sonunda:
Tarafların boşanmalarına dava sebebiyle yapılmış 78930 lira mahkeme mas­
rafının davalıdan tahsiline, müşterek çocukları Hamide Ateş'in velayetinin davacı
babaya verilmesine karar verilmiştir.
Davalının adresi tespit edilemediğinden dava arzuhali ve gıyap karan üâneu
tebliğ edilmiştir. 3/5/1977 tarih 1976/651 esas 1977/177 saydı karar yerine kaim ol­
mak üzere ilânen tebliğ olunur.
8796
îmam
- Hatip Lisesi Müdürlüğünden :
Cinsi
Koyun eti (Kemikli)
Sığır eti (Kemiksiz)
Miktarı
Muh. bedeli
Lira K r .
Muham. tutarı
Lira K r .
Muvak. terninatı
Lira K r .
İhale saati
ihale tarihi
1200 kilo
50,-
ftP.OOO,—
4250,—
14.00
10/1/1978
1200 kilo
50,—
60.000,—
4250,—
14.00
10/1/1978
295,—
44250,—
3320,—
14.30
10/1/1978
5 kalem
Giyecekler
Sayfa: 56
Sivas
1 — Yukardaki ihtiyaçlarımız 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile hizalarındaki saatlerde ihaleleri
yapılacaktır.
ile
3 — Etler için teklifi beher kilosundan, giyeceklerin muhammen tutarları üzerinden % yüzde nisbetinde indirme yapılacak­
tır.
4 — Şartnameleri mesai saatleri dahilinde okul müdürlüğünde görülebilir.
20013 / 4-4
RESMÎ GAZETE
2 — İsteklilerin kanuna uygun olan teklif mektuplarım ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri veya posta
göndermeleri (Postadaki gecikmeler kabul edimlez.)
İzmir Valiliğinden:
— Keşif ve eksiltme evrakı İzmir Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
'i
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A) Karşılarında yazılı geçici teminatını,
B ) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası vesikası,
C)
Müracaat dilekçesi ile birlikte eksiltme şartnamesnde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan;
a)
Plân ve teçhizat beyannamesi,
22 Aralık 1977 — Sayı: I61i'ı
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, ihaleye esas kanun numaraları, yeterlik belgesi için
son müracaat tarihleri, ihale gün ve saatleri belirtilen işler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — B u işlerin eksiltmeleri i z m i r Sosyal Sigortalar Kurumu Konak Işhanı A 3 Blok Kat 8 No. 802 de İzmir Bayındırlık
Müdürlüğü Odasında İhale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
Teknik personel beyannamesi,
Taahhüt beyannamesi,
d)
Sermaye /ve kredi imkânlarım bildirir mali durum bildirisi ve banka referans mektubu,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşılarında gösterilen grupta en az keşif bedeli kadar işin eksiltme­
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle İzmir Baymdırlık Büdürlüğü Belge Komisyonundan alacak­
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatlerinden b i r saat öncesine kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkan­
lığına vereceklerdir.
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabuj edilmez.
İşin
Adı
İhaleye Keşif Bedeli
Esas K a n .
LiraKr.
Geç. Tem.
Lira K r .
Son Mü.
Tarihi
İhale gün Karne
ve saati Grubu
2490
375.000,—
18.750,—
30/12/1977 4/1/1978 Belge
Saat 10.00
2. Foça Jandarma Komando Ok. Nizam Karakolu (% 25 zamlı)
2490
625.000,—
28.750,—
30/12/1977 4/1/1978
Saat 10.30
3. İzmir Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu ilâve ikmal inş.
2490
337.428,—
17247,12
30/12/1977 4/1/1978 Belge
Saat 11.00
4. İzmir Vedide Baha Pars Ortaokulu ilâve ikmal inşaatı
2490
337.428,—
17247,12
2/1/1978
5/1/1978 Belge
Saat 10.00
5. Menemen A l i Ağa Ortaokulu ilâve ikmal inşaatı
2490
337.428,—
17247,12
2/1/1978
5/1/1978
Belge
Saat 10.30
6. İzmir Alsancak Ortaokulu ilâve ikmal inşaatı
2490
141.755,—
8337,75
2/1/1978
5/1/1978
Belge
Saat 11.00
Sayfa: 57
20341 /1-1
C
RESMÎ GAZETE
1. Foça Jandarma Komando Okulu su deposu inş. (% 25 zamlı)
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
b)
c)
Sayfa: 56
RESMİ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tah. Bedeli
Geç. Tem.
Miktarı
Lira K r .
Lira K r .
.
,
1— —
—
•
.
I.
Şanzuman dişlileri
60 kalem
3.080.250,—
106.158,—
II.
»
»
59 kalem
3.125.800,—
107.534,—
77-2056-1 dosya numaralı yukarıda yazılı 119 kalem şanzuman dişlilerinin hiza­
larında gösterilen tahmini bedeller ve geçici teminatlar üzerinden 2 grup halinde imal
ettirilerek satınalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince Kapalı Zarf Usul')
ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 5/1/1978 Perşembe günü saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Genel
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi ayni yerden b i r dilekçe ile
50,— TL- bedelle alınabilir. İstekliler gruplardan birine veya ikisine birden teklif ve­
rebilirler.
İstekliler 1977 veya 1978 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf
Belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belge­
leri ve alınan şartnamenin her sahtfes'ni imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla
şartıyla hazırlayacakları teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kaedilmez. Duyurulur.
20225 /4-3
e
Ankara Lv. Amirliği (4) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından :
Grup No.
Malzemenin cinsi
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (1) kalem
(tartarat) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonumuz,
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif
mekriıplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi : Ergotamin tartarat, Miktan : 500 Gr., M . bedeli : 180.000,— TL., G. te­
minatı : 10250,— TL., İhale günü saati : 10/1/1978 gün ve 11.30.
20128 / 4-2
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (bir)
kalem (eldiven) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyo­
numuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istan­
bul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan tek­
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken metuplar kabul edilmez.
Cinsi : Lastik ameliyat eldiveni, M i k t a n : 74.000 çift, M . bedeli : 1.110.000,—
TL., G . teminatı : 47.100,-^- TL., ihale günü ve saati 10/1/1978 gün ve 11.00.
20129 / 4-2
«
Ankara (3) No. l u Sat. A l . K o m Bşk. lığından :
Aşağıda cinsi, miktan teminat ve ihale gün ve saatleri yazdı (Bir) kalem
(Malzeme) maddesi Müteahit namı hesabına (açık eksiltme) suretiyle satınalınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin
belli gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi : İkili priz, M i k t a n : 3000 A d . M . bedeli: 540.000,— TL., G . teminatı:
25J50,— TL., İhale günü ve saati : 5/1/1978 Perşembe 10.00.
20130 /4-2
S. No.
İşin yeri
ve adı
Kesif bedeli
Lira Kr.
Teminatı
Lira K r .
Grubu
Yeterlik belgesi
son müracaat
tarihi ve saati
İhale tarihi
İhale
saati
1
6 — Vekaleten ihaleye gireceklerin vekaletnamelerini istekli bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza Sirküleri veya veka­
letnamesini (Fotokopi kabul edilmez.).
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
20226/4-a
Sayfa: 59
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A. Yukarıda bildirilen kanuni geçici teminat; Teminat Banka Mektubu ise selâhiyetli kişilerin imzaları ve tastikli ve limit
içi olacaktır.
B. 1977 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi aslı veya Noterden tastikli sureti.
C. Yeterlik Belgesi (Yeterlik Belgesi alabilmek için isteklilerin müracaat dilekçeleri ile birükte verecekleri eksiltme şart.
namesinde belirtilen ve usulüne uygun);
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum belgesini ve bunu belirten banka referans mektubunu,
b) Teknik Personel. Beyannamesini,
c) Yapı Araçlan Bildirgesini,
5 — istekliler teklif mektuplarım yukanda yazılı günler ve ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilin­
de İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır,
RESMÎ GAZETE
Elazığ Bölge Sosyal tesis yemekhane
misafirhane inşaatı,
5.750.000,—
186.25©*—
C
4/1/1978 17.00
6/1/1978
10.00
2
Malatya Darende Bakımevi inşaatı
2.000.000,—
73.750,—
C
4/1/1978
17.00
6/1/1978
1130
3
Tunceli ısı santralı soyunma-yı­
kanma sosyal tes.
5.750.000—
186250,—
C ^ 4/1/1978
17.00
6/1/1978
15.30
1 — Yukarıda işin keşif bedeleri, geçici teminat miktarları, karne grubu ile son müracaat tarihleri ihale günü ve saati
bildirilen tesis inşaatlarının nakliyelerinde A Kat sayısı 13 alınacak, 1977 birim fiyatları ile 1978 yılma sari mukaveleli ve 7/13221
sayılı kararname hülriimlerine göre senesinin raiçlerinden istifade edilerek 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf
usulü i l e eksiltmeye konmuştur.
2 — Eksiltme Y.S.E. X I . Bölge Müdürlüğü Köyyollan Şefliğinde yapılacaktır.
3 — Tahpüierce işlere ait eksiltme dosyası her gön mesai saatleri dahilinde Elazığ Y . S. E . X I . Bölge Müdürlüğü Köyyol­
l a n Şefliğinde görülebilir.
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Y-S.EJKI. Bölge Müdürlüğünden :
Sapta: 60
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
1978 Y I L I U N İMALÂTI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
1 — Her ay 30 ton buğdaydan 80 randımanlı un öğütme işi kapalı zarf usulüyle
29/12/1977 günü saat 15.30 da Müessesemiz Satmalına Komisyonunda ihale edile­
cektir.
2 — K a f i teminat 59.050,— TL. dır.
3 — Şartname Etibank Erzurum, Samsun, Trabzon ve Rize Bankacılık Şube­
lerinde, Ankara'da Etibank Genel Müdürlüğünde ve Müessesemiz Ticaret Müdürlü,
günde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
20126 / 2 4
e
TCDD İşletmesi Merkez Ahm ve Satım Komisyon Başkanhğından:
21 Kalem Elektrifikasyon Sabit tesis (Salt) malzemesinin eksiltme gününün
Ertelendiği hakkında duyuru:
7 ve 9/12/1977 günlü Resmi Gazetelerle 13. Ocak. 11978 Cuma günü dahilinde
kapalı zarf ve hariçten teklif alma suretiyle eksUtmesi yapılacağı ilân olunan 21 kalem
Elektrifikasyon Sabit tesis (Şalt) malzemesinin bu eksiltme günü görülen lüzum Üze­
rine 1. Şubat 1978 Çarşamba günü saat 15.00'e ertelenmiştir.
ilgililere d\ıyurulur.
•
20222/2-2
Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1977/24
Davacılar Nurettin Gültekin v.s. vekili tarafından davalılar A l i Pekdemir ve
Durmuş özkul aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan duruşması sı­
rasında :
Davalılardan A l i Pekdemir'e 22/10/1977 tarih ve 16092 sayılı gazete ile dave­
tiye yerine kain olmak üzere ilânen tebligat yapılmış olup, şimdi ise gıyabında karar
verilmiş bulunduğundan adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 27/12/1977 günü saat
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi
gıyap yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
20327 / 1-1
Şarkışla Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Esas N o : 1976/123
Davacı Sosyal Sigortalar Genel Md. lüğü vekili avukat Erkan Avcı ve arkadaş­
ları tarafından davalılar Mustafa Karakaş ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu rucuen tazminat davasında:
Davalılar Mustafa Karakaş ve Emin Çalış adına çucanlan davetiye tebliğ edile­
memiş, zabıta araştırılmasından da, açık adresleri tesbit edilememiş olup, verileri
karar gereğince, bir tren kazası sonucu vefat eden RÜfat Akbulut'un varislerine, davacı
kurum tarafından ödenen tazminatın olayda kusurlu bulunan davalılardan tahsiline
karar verilmesi talep edildiğinden, dava dilekçesinin il&nen tebliğine karar verildi­
ğinden, davalılar Mustafa Karakaş ve Emin Calış'ın 28/2/1978 günü saat 14 de Mahke­
memizde hazır bulunması veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri mazeretsiz gel­
medikleri veya vekil de göndermedikleri takdirde haklarında gıyap kararı çıkarıla­
cağı, işbu ilânın 7201 sayılı Tebligat Kan mu uyarınca dava dilekçesinin tebliği yerine
kaim olacağı ilân olunur.
20164
22 Aralık 1977 — Sayı: 191«?
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 61
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden :
1 — İstanbul Cevreyohı İçin «Çelik pronl ve çelik dikmeli; koruyucu, ayırıcı
normal kesim otokorkuluk malzemeleritemini»isi talip temin edilemediğinden tek­
rar ayni şartlarla 2490 sayılı Kanunim 91. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek­
siltmeye konmuştur.
2 — İşin birinci kesif tutan 1.600.329,— TL. olup. geçici teminatı 67.759.— TL.
dır.
3 — Sksütme 26/12/1977 Pazartesi günü saat 15.00'de İstanbul Ortaköy'de Böl­
ge Müdürlüğü binasındatoplanacakfo&leKomisyonu tarafından yapılacaktır.
4 — Bu işe ait faale dosyası Bölgemi* Malseme Amirliğinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesinin 3. madde­
sindeki işlemleri yapmalan ve bu mey anda;
a) C grubundan en as İsin 1. Kesif bedeli kadar müteahhitlik karnesi,
<b) Atölye ve yapı araclan bildirisinde, gerekir ise Belge Komisyonunun görece­
ği, içinde pres, kasmak makinesi ile bu. işi yapmaya gerekli makinaların bulunduğu
atölye ve imkanlarına kendisi veya tüzel kişiliğinin sahip olduğu; atölyenin yer ve
adresinin açık olarak belirtilmesi.
Yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak düekçelerine ekleyip 22/11/1977
Perşembe günü saat 17.00*ye kadar Bölge Müdürlüğüne başvurarak yeterlik belgesi
istemeleri lâzımdır. (Başvurmada Bölge kayıt tarihi geçerlidir. Telgrafla başvurma
geçerli sayılmaz.)
6 — Istekluerin ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 1977 vizeli
ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, limitli teminat mektubu veya vezne alındısı ile
birlikte 2490 sayılı Kanuna göre haarlayacakl&n kapalı zarflarını eksiltme şartname
mesl 2. m ^ ^ * ^ * yazılı adresteki Komisyon Başkanlıfma makbuz mukabilinde ver­
meleri lâzımdır.
7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurmalar gözönüne
atamaz.
19669/4-4
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden:
1 — Ofisimiz İhtiyacı bulunan 100 adet ayaklı 150 adet duvar tipi olmak üzere
cem'an 250 adet hava Saati teknik ve idari şartnameleri esaslan dahilinde dış piyasa­
dan (kapalı zarf usulü ile) teklif almmafc «üretirle «atin alınacaktır.
2 — Teklif verecek firmalar 40.000 TL. lak kontgarantui teminat mektubu veya
bu miktara tekabül eden kontrgaraatül teminat mektubu vereceklerdir.
3 — Teknik ve idari şartname Genel Müdürlük Malseme {Şube Müdürlüğü Ue
istanbul ve tamir Bölge Miklürföldermden temin edilebilir.
4 — Hudeye iştirak edecekflamalar,lekhf mektuplarını engeç 25/1/1978 günü
saat 14jQ0 e kadar dış sarfın üzerine (399 adet hamı saati teklifidir) ibaresini yazarak
Genel Müdürlük Haberleşme Ştfce MuriürtugÜne posta İle gönderecek veya elden tev­
di edeceklerdir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 —• Teklif mektupları 25/1/1978 günü saat 15.00 de Satınalma Komisyonu Baş­
kanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.
6 — Kontrgarantill teminat mektubu vermeyen firmaların teklifleri k a f i su­
rette nazarı itibare alınmıyacaktır.
7 — Ofisimiz 2490 saydı kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya
flat ve evsaf yönünden en tuygun teklifte bulunan firmaya verip vermemekte serbest­
tir.
30331 /2-2
RESMİ GAZETE
Sayfa: 62
22 Aralık 1877 — Sayı: 16147
Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlü­
ğünden:
C i n s i
Muh Bedeli
Lira K r .
Miktarı
Geçici Tem.
Lira K r .
İhale Tarihi
L inci G r u p :
11/1/1978 Çarşamba
günü saat 1430 da
Muhtelif İlâç
14 Kalem 4.040325,—
206.611,—
M/l/1978 Çarşamba
II. nci G r u p :
günü saat 15.00 de
Vet. Tıbbi aletler:
4 Kalem
926.400,—
40 806.—
11/1/1978 Çarşamba
III. ncü G r u p :
günü saat 1530 da
Vet. Muh. malzemesi 12 Kalem
851.000,—
37.790,—
Yukarıda yazılı Veteriner tıbbi alet, malzeme ve ilâçlar hizalarında yazılı ta­
rihlerde Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü idare binasında 2490 sayılı ka­
nunun 31. maddesi gereğince ihale olunacaktır.
Şartname Ankara'da Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü, İstanbul'da
Veteriner Başmüdürlüğünden temin edilebilir.
2490 sayılı kanunun 32. maddesindeki açıklamaya uygun olarak tanzim olu­
nacak ;eklif mektuplarının ihale saatından bir saat öncesine kadar Komisyon Baş­
kanlığına gönderilmesi veya verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
20115 / 4-3
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Gümrüğe terkedilen veya terkedilmiş sayılan 13 adet binek otomobil Ayvalık
Gümrük Başmemurluğunda 10/1/1978 günü saat 09.00 da başlayacak açık arttırma
ile satılacaktır.
Satış konusu vasıtaların cinsini, türünü, durumunu, değerini ve açık artır­
maya girebilmek için satış saatine kadar yatırılması gerekli teminat tutarım gös­
terir listeler Ayvalık Gümrük Başmemurluğunda ve aynı İlçe Belediye ilân yerinde
asılıdır.
Listelerde her nakil vasıtası için (hizalarında belirtilen teminat tutarları
26/12/1977 tarihinden itibaren Gümrük Başmemurluğunda bulunan Ofis veznesine
veya T. C. Ziraat Bankası Ayvalık Şubesinin 641/266 sayılı hesabına yatırılacaktır.
NakÜ vasıtaları, satış yerinde veznedardan alınacak İzin kâğıdı üe aynı yerde
görülebilir.
Duyurulur.
90369/1-1
•
Ankara I nolu Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
Aşağıda cinsleri ve kalem adetleri tte muhammen bedelleri ve geçici teminat­
ları yazılı alımlar karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2490 sayılı kanunun 31. mad­
desi gereğince kapalı sarf usulü ile ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri Ankara-is­
tanbul J . Sat. Al. K o m . Bek. lıklannda görülebilir. Kanuna uygun olarak hazırlanacak
teklif mektuplarının İhale günü saatinden bir saat evvel J . Sat. A l . Kom. Bşk. lığına
verihııesmi, postadaki gecikmeler ile telgrafla gönderilen tekliflere ait mektuplar ka­
bul erUlmea
Miktarı
M . bedeli
G . temi.
İhalenin
Cinsi
kalem
Lira K r .
Lira K r .
tarihi
saati
Spor malzemeleri
34
193.630
10.932.—
Yiyecek maddesi
8
imOOO
49.450,—
28/12/1977
11,00
Çarşamba
28/12/1977
15,00
Çarşamba
19781/44
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 63
Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden :
İstanbul.Ataköy Beşinci Kısımda inşa ettireceğimiz 3015 konuta ait bazı
blokların temelini teşkil eden cem'an 2426 adette 37.754 metre tülden ibaret Fore
Kazık imali işi aşağıdaki şartlar ve Ataköy Kontrol Amirliğimizde, Genel Müdürlük
İnşaat ve Proje Müdürlüğümüzde görülecek ihale dosyasındaki esaslar dahilinde
eksiltmeye konmuştur.
1 — Eksiltme 4/1/1978 Çarşamba günü saat 16.00 da yapılacağından teklif
zarflarının dosyasındaki eksiltme şartnamesine göre hazırlanarak aynı gün ve saat
15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş
olması şart olduğundan postada vaki gecikmeler nazara alınmaz.
2 — Geçici teminat miktarı 1.782.000,— Liradır.
3 — B u işe iştirak edecek firmalar en az b i r defada 10.000 mt. tül veya beş
yılda toplam 15.000 metre tül 0.65 veya daha büyük çapta Fore Kazık imal ettiğini
kanıtlayan iş bitirme belgesini, Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik karnesini, 1977
yılı Ticaret Odası vizesini havi belgeyi, 2.000.000,— Liralık Banka Referans mek­
tubunu, işi zamanında bitirebilmesi için lüzumlu bilumum makine ve teçhizatın
kerdisıne ait olduğunu tevsik eden listeyi, Teknik personel gücünü gösterir listeyi
yeterlik belgesi almak üzere bir dilekçe ile 27/12/1977 günü saat 16.00 ya kadar Genel
Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne müracaatlarını yapacaklar, postada vaki
gecikmeler nazara alınmıyacaktır.
4 — Belge verilip verilmiyeceği 30/12/1977 Cuma günü saat 15.00 de komis­
yonca bildirilecektir.
5 — Genel Müdürlük İnşaat ve Proje Müdürlüğümüzden veya Ataköy Şube­
mizden 100,— Lira mukabilinde satın alınacak eksiltme dosyası tetkik ve paraf edi­
lerek teklif zarfı içine konacak geçici teminatlar ihalenin tasdikine kadar iade
edilmiyecektir.
20249 / 4-2
s
M . K . E. Kurumundan:
MARANGOZ FABRİKASINDA TRAKTÖRE KEPÇE KONULMASI İŞİ
YAPTIRILACAKTIR
1 — Teklif verme yeri Ankara Etimesgut Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım
Müdürlüğündür.
2 — Teklif verme süresi 26 Aralık 1977 saat 12.00 ye kadardır.
3 — Traktöre kepçe konulmasına ait şartname Marangoz Fabrikası Ticaret
Kısmı Müdürlüğü'nden temin edilir.
4 — İhale kapalı zarf usulü yapılacaktır.
5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
19804 /2-2
MARANGOZ FABRİKASINA HİDROLİK KISKAÇLI VİNÇ (ESKAVATOR)
SATIN ALINACAKTIR
1 — Teklif verme yeri Ankara Etimesgut Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım
Müdürlüğü'dür.
2 — Teklif verme süresi 26 Aralık 1977 saat 12 XX) ye kadardır.
3 — Hidrolik Kıskaçlı Vlnç'e alt şartname Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım
Müdürlüğü'nden temin edilir.
4 — İbate kapalı zarf usulü yapüacaktır.
fi — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
19805 /**
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 64
22 Aralık 1977 — Sayı: 16147
Ankara Levazım Amirliği (2) NoJu Satın Alma Komisyonu Başkamığınlan :
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) ka­
lem (Lv. İkmâl Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı *Comisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
Bot, Lâstik, Tabanlı, Kısa
Konçlu. (HAMAMI)
(3 GRUP)
(4 GRUP)
(1 GRUP)
Miktarı
Çift.
M . Bedeli G. Teminatı
Lira K r . Lira K r .
1.221.000
150.000
154.000
155.000
390.720.000
4B .000.000
49.280.000
49.600.000
î h a le
Günü Saati
11.735.360 9/1/1978
1.453.750 Pazartesi
1.492.150
1.501.750
11.CO
20223 / 4-2
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (üç) ka­
lem 'Lv. ikmâl Maddesi) kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko­
misyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
M . Bedeli G. Teminatı
Lira K r . Lira K r .
Miktarı
Ad.
Kanca ve Kanca halkası Tomson
Tiifek kayışı için
120.000 Ad.
Kilitleme ve sıkıştırma parçası
Tomson Tf. kayışı için
120.000 Ad.
Toka, Tomson tüfek kayışı
ayan için
120.000 Ad.
TAMAMI
•
1.200.000
İ h a le
Günü
Saati
10/1/1978 11.00
Sah
1300.000
480.000
2 £80.000
100.150
20224 /4-2
Menemen Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. N o : 976/746
K. N o : 977/880
Müessir fül suçundan maznun A l i Tiken hakkında yapılan duruşma sonunda
müştekinin 6/7/1977 tarihli celseye gelmemesi nedeni üe davarım düşmesine karar ve­
rilmiştir. Verilen karar maznunun adresi tespit edilemediğin ien kendisine tebliğ edile­
memiş bulunduğundan, T201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri gereğince
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, kararın bir nüshasının mahkeme
divanhanesine
asılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebli­
g a t a yapılmış olunacağına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
20078
BAŞBAKANLıK
BASıMEVI
22 Aralık 1977
RESMİ GAZETE
Sayı:16147
İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü
Sayfa
Bakanlar Kurulu Kararı
7/14305 Bursa Üniversitesine Ait Kadro Kararı
1
7/14311 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi'nin 27/10/1976 Tarih
ve 1594/11193 Sayılı Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
3
Milletlerarası Anlaşma
7/14128 Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı Arasında
İmzalanan, Antalya ve Çevresinde Ormancılık İşgücünün Geliştirilmesi ve
Eğitimi Hakkındaki Anlaşmanın
4
Yönetmelikler
Ders Geçme ve Kredi Düzenine Alt Geçici Yönetmelik
35
İstanbul İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Lisans Öğrencileri SınavYönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
41
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Temsilci Üyelikleri Hakkında Yönetmelik
41
Müşterek Kararnameler
Başbakanlık ile Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarınca Yapılan Atama Hakkında
Kararname
43
Sirkülerler
Montaj Sanayi Sirkülerler (Seri No:70,71)
44
Düzeltme
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/9/1977 gün ve 16064 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan DHMİ Genel Müdürlüğü Konut Yönetmeliği'nin 7
nci maddesi ile ilgili
44
İlanlar
45