Erasmus - TD-IHK

Transkript

Erasmus - TD-IHK
Erasmus Projeleri
Çerçevesinde Đşbirliği
Örnekleri
Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu
Gaziantep Üniversitesi
Uluslararası Đlişkiler Ofisi Koordinatörü
Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer Unternehmerverband e.V
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası
2. Kuzey Ren Vestfalya Türk-Alman Ekonomi Görüşmeleri
20 Mayıs 2009, Dortmund Westfalenhallen Kongre Merkezi
Kısa Özgeçmiş
Öğrenim Durumu
Lisans, ĐTÜ Makina Mühendisliği, 1992
Y. Lisans, University of Nevada, Reno, ABD, 1996
Doktora, University of Nevada, Reno, ABD, 1999
Akademik Ünvanlar ve Çalışma Tecrübesi
Araş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi , 1993-2000
Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi , 2000-2002
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, 2002-2008
Misafir Öğretim Üyesi, University of Ontario Institute of
Technology, Kanada, 2006-2007
Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, 2008 Uluslar arası Đlişkiler Ofisi Koordinatörü, 2008-
2
GAZĐANTEP
3
Gaziantep is one of
the oldest culture
centers of Turkey.
6th largest city in
Turkey with 1.2
million people
Largest trade and
industrial center in
the region.
4
The Archeological
Museum is the world’s
second biggest mosaic
museum.
A recent addition to the
Museum's riches are the
Roman mosaics
discovered in Zeugma.
It has the best Turkish
food in the country:
Home to the world’s best
dessert (baklava),
varieties of kabab and
local foods.
Famous for its pistachio.
"Antep Fıstığı"
5
AFĐYET
OLSUN
6
UNIVERSITY OF
GAZĐANTEP
Building one of the best state universities in Turkey
7
UNIVERSITY OF GAZIANTEP
Founded as a state university in 1987
Higher education began in 1973 as an extention campus of
the Middle East Technical University, Ankara.
The main campus is in the city of Gaziantep
Extention campuses in the neighboring cities.
University of Gaziantep has always tried to train its
students as enlightened, research-minded, scientificallyoriented graduates of good character.
8
ABOUT THE UNIVERSITY
An individual full member of European
University Association.
Awarded an Erasmus University Charter by the
European Commission and Diploma
Supplement (DS) Label.
7 faculties
3 institutes
8 vocational schools
50+ departments
Master and Ph.D.
programs in many
departments.
About 13,500 students
9
FACULTIES
Faculty of Engineering
Faculty of Medicine
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Economic and Administrative Sciences
Faculty of Education
Faculty of Dentistry
Faculty of Architecture
The medium of instruction is entirely English in
Faculty of Engineering.
10
MEDICAL FACILITIES
Medical Center is located in the campus providing
healthcare services to students and staff.
The Medical School in the campus has one of the largest
hospitals in the region with variety of specialties and
treatment options serving to public in the city and
neighboring cities.
11
INTERNATIONAL RELATIONS
Part of in European Union Education and Youth Programs:
ERASMUS, COMENIUS, LEONARDO, GRUDTVIG,
YOUTH IN ACTION
Student exchange programs within the scope of Erasmus
programme.
Sending and hosting exchange students and faculty
Partner in European Voluntary Service (EVS) Action 2 as
both sender and hosting institution
Partner in European Framework Projects
12
INTERNATIONAL RELATIONS
Cooperation agreements with universities around the
world such as:
University of California, Davis,USA
The University of Arizona, USA
Murray State University, USA
Ryerson University, Canada
Nort-Caucasus State Technical University, Russia
University of Aleppo, Syria
13
LĐZBON STRATEJĐSĐ
20 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da toplanan Avrupa
Birliği Konseyinin “Lizbon Stratejisi” kararları:
2010 yılında Avrupa Birliği’ni dünyada daha çok
ve daha iyi işler için sürdürülebilir ekonomik
büyümeyi ve daha büyük sosyal uyumu
gerçekleştirebilen en rekabetçi ve dinamik bilgi
ekonomisi yapmak.
Araştırma ve geliştirmeye (ARGE) gayri safi
yurtiçi hasılanın (GSYĐH) yüzde 3'ü oranında
kaynak ayırmak.
14
BOLOGNA SÜRECĐ
1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yükseköğretimde ulaşılması
istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha
eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır:
Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem
oluşturulması,
Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş bir sistem
oluşturulması,
AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,
Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest
dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin
arttırılması,
Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin
artırılması,
Yükseköğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması,
Yaşamboyu öğrenim,
Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulması.
15
AB Eğitim ve Gençlik Programları
Hayat Boyu Öğrenme Programı
Gençlik Programı: 13-30 yaş arası
faaliyetler
16
Hayat Boyu Öğrenme
(Lifelong Learning Programme, LLP)
Erasmus: Yükseköğretim
Leonardo da Vinci: Mesleki Eğitim
Grudtvig: Yetişkin Eğitimi
Comenius: Okul eğitimi, dil öğrenimi
17
Erasmus Nedir?
Erasmus:
Yükseköğrenimde öğrenci ve öğretim
elemanı odaklı program.
Amaç:
Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini
arttırmak
Yüksek öğretim kurumları arası işbirliğini
geliştirmek ve Avrupa boyutunu
güçlendirmek.
18
Erasmus Hareketlilik Faaliyetleri
Öğrenci Hareketliliği
Öğrenim Hareketliliği
Staj Hareketliliği
Personel Değişimi
Ders Verme Hareketliliği
Eğitim Alma Hareketliliği
Hareketliliğin Organizasyonu
19
Öğrenci Hareketliliği
Faaliyetlerin akademik tanınırlığı sağlanır.
Avrupa Komisyonu ve ulusal kaynaklardan
sağlanan aylık maddi destek (hibe) verilir.
20
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
3-12 ay süre ile öğrencilerin ortak olunan bir
yükseköğretim kurumunda öğrenim
görmesidir.
Yurt dışında geçirilen oğrenim döneminin
akademik tanınırlığı sağlanır.
Öğrencinin bir dönem icin 30 AKTS (ECTS)
kredilik ders yükü olmalıdır.
Gidecek öğrencilerin seçimi %50 akademik
başarı, %50 yabancı dil düzeyine göre yapılır.
21
Oğrenci Staj Hareketliliği
3-12 ay sure ile oğrencilerin yurtdışında bir
işletmede staj yapmasıdır.
Staj bir öğrencinin başka bir ülkede ortak bir
işletme, eğitim merkezi, araştırma merkezi
veya benzer bir organizasyon bünyesinde
mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi
kazanma sürecidir
Yurt dışında yapılan staj tanınır.
Gidecek öğrencilerin secimi %55 akademik
basarı, %45 yabancı dil düzeyine göre yapılır.
22
Personel Hareketliliği
Avrupa Komisyonu ve ulusal kaynaklardan
sağlanan maddi destek (hibe) verilir
Hibe miktarı seyahat bedeli ile “faaliyet ve
seyahat gerçekleştirilen günler” için verilen
harcırahtan oluşur
Personele ek bir hizmet yükümlülüğü
getirmez
23
Personel Ders Verme Hareketliliği
Akademik personel yararlanabilir
Đki sekilde gerceklesir
Turkiye’den yurtdısına ders vermek uzere
gidilmesi
Yurtdısındaki bir isletmeden Turkiye’ye ders
vermek üzere personel getirilmesi
En az 5 saat ders verilir, en fazla 6 hafta sürebilir
Kurumların gerceklestirilecek faaliyetleri gun gun
gosteren bir öğretim programı uzerinde mutabık
kalması gerekir.
24
Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Akademik ve idari butun personel yararlanabilir
Đki sekilde gerceklesir
Yurtdısındaki isletmelere eğitim almak uzere
gidilmesi
Yurtdısındaki yuksekoğretim kurumlarına eğitim
almak uzere gidilmesi
En az 1, en fazla 6 hafta surebilir
Akademik ve idari personelin eğitim alma ve verme
amaçlı işletmelerde bulunması (Seminer, workshop,
kurs, konferans, staj, kısa süreli görevlendirilme)
Akademik ve idari personelin eğitim alma ve verme
amaçlı partner üniversitede bulunması (Inceleme ve
çalışma ziyareti )
Kurumların gerceklestirilecek faaliyetleri gun gun
gosteren bir is planı uzerinde mutabık kalması gerekir
25
2007-2008 Erasmus Değişim Programı
Aylık hibe, yaşam standartlarına göre 27 AB ülkesi 4
farklı gruba ayrılarak belirlenmiştir:
1. Grup ( 300 €)
Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, G.Kıbrıs
Rum Yönetimi, Estonya, Bulgaristan, Romanya
2. Grup ( 400 €)
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Çek Cum., Malta,
Portekiz, Yunanistan
3. Grup ( 500 €)
Lüksemburg, Đtalya, Đspanya, Belçika, Fransa,
Almanya, Avusturya, Hollanda
4. Grup ( 600 €)
Finlandiya, Đsveç, Danimarka, Đrlanda, Đngiltere
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Gaziantep Üniversitesi - Erasmus
Gaziantep Üniversitesi 2003/2004 yılında Erasmus Beyannamesi
almıştır.
Şu ana kadar üniversitemizin Almanya, Polonya, Đtalya, Portekiz,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Romanya, Yunanistan, Litvanya,
Hollanda, Litvanya, Đsveç, Đngiltere, Slovenya, Đspanya,
Bulgaristan, Macaristan, Belçika, Fransa ve Estonya olmak üzere
toplam 20 ülke ile ikili anlaşma yapmıştır.
Bu kapsamda üniversitemizin 58 adet ikili anlaşması
bulunmaktadır.
Gaziantep’in kardeş sehrindeki Duisburg-Essen Üniversitesi ile
anlaşmamız vardır.
169 öğrencimiz Erasmus değişim programından yararlanmıştır.
34 öğretim üyemiz anlaşmalı olduğumuz üniversitelere giderek
ders vermişlerdir.
18 öğretim üyesi bizim üniversitemize gelip eğitim vermiştir.
46
Gaziantep Üniversitesi’nin 2008-2009
Erasmus Bütçesi
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: 126 bin euro
Öğrenci Staj Hareketliliği: 15 bin euro
Personel Ders Verme Hareketliliği: 19 bin euro
Hareketlilik Organizasyonu: 15 bin euro
47
Gaziantep Üniversitesi - Erasmus Bütçesi
Bütçe
(Euro)
Giden
Öğrenci
Sayısı
Gelen
Öğrenci
Sayısı
Giden
Öğr.Üyesi
Gelen
Öğr.Üyesi
2003/2004
28.360
11
-
-
-
2004/2005
63.953
20
-
5
-
2005/2006
84.380
28
-
6
9
2006/2007
85.761
25
-
11
4
2007/2008
109.764
32
2
12
5
2008/2009
189.027
52
5
15
48
Gaziantep Universitesi Erasmus Butcesi (Euro)
200000
150000
100000
50000
0
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
49
Gaziantep Üniversitesi Erasmus Giden Ogrenci Sayisi
60
50
40
30
20
10
0
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
50
Gaziantep Universitesi Erasmus Giden Ogretim Uyesi
Sayisi
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
51
Erasmus Öğrencilere Neler Kazandırır?
Kariyer planlama
Çok kültürlü ortamda ders alma
Yabancı dili geliştirme
Eğitim sonrası iş-mesleki bağlantılar
Değişik kültürleri tanıma
“Farklılıklar zenginliktir” anlayışının gelişmesi
Uluslararası arkadaşlıklar
Özgüven kazanma
52
Giden Öğrencilerimizin Đzlenimleri
Şahin Çetin – Đktisat
Bana çok büyük bir tecrübe oldu.
Gerçekten insanın kendi ayakları üzerinde durması, hem de başka
bir ülkede, başka bir dilde ve başka bir kültürde çok daha ayrı bir
duygu.
Đyi ki böyle bir şey yapmışım diyorum çünkü bana her konuda çok
büyük şeyler kattı.
Hayatımda geçirdiğim en güzel dönemlerden biri olarak bende hep
güzel bir anı olarak kalacak.
Gitmeyi düşünenler: kesinlikle tereddüt etmeyin...
Gizem Dinçer
Erasmus programı bizi gerçek hayata hazırlayan bir maraton gibi.
4 yıllık üniversite hayatıma baktığımda belki de en çok şeyi bu
program sayesinde öğrendim.
Henüz bu tecrübeyi yaşamayanlara: "düşünmeyin bile!"
53
Mehmet Tarık Özdemir - Đnşaat Mühendisliği
Kişisel gelişim, hayata bakış açınız ve kariyer gelişimi için
benzersiz bir program…
Aziz Onur Mutlu - Tekstil Mühendisliği
Her öğrenci yurtdışı deneyimini bir şekilde yaşamalı.
Erasmus programı bize sunulmuş mükemmel bir fırsat.
Ne gidilen ülke, ne de gidilen okul sizi düşündürsün, bu
deneyimin kazandıracağı sayısız artılar var.
Türkiye ve Avrupa ülkeleri arsında eğitim tecrübelerinin
paylaşımı, yabancı dil gelişimi, sosyal gelişim, özgüven, ve
daha fazlası…
54
Cüneyt Yılmaz – Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Duisburg-Essen
Üniversitesi’nde eğitim görüyor.
Ilk donemimi burada guzel bir sekilde tamamladim.
Erasmus bence bir ogrencinin yasayabilecegi en guzel firsattir.
Erasmus Avrupaya ve de Avrupanin her yonune acilan bir kapi.
Bu dunyada yaşayan sadece biz değilmişiz. Bizlerden baska
kendilerine has yasam tarzlari, kulturleri, eglenceleri, bayramlari olan
insanlar da varmış.
Belki de diyebilirsiniz ki nasıl olur da Almanya’ya gelip Avrupa
hakkinda genel bir yorum yapabilirsin? Çunku Avrupanin her
yerinden erasmusa katilanlar var ve onlarla arkadaslik ettim.
Fransa ve Hollanda gibi ulkeleri de gezdim. Sınır kavraminin
olmamasi zaten harika bisey. Bir ulkeden diger bi ulkeye gectigimi
ruhum bile duymuyor.
Bu ulkeleri gezdim ama Almanya iclerinde daha bir farkli daha bir
guzel, sistemli ve disiplinli. Cunku ulasimda, sehirlesmede aşmışlar
.Hakikaten de ulkeyi demir aglarla islemisler. Bu yuzden de dunyada
55
bence ulasimda tek diyebilirim.
Cüneyt Yılmaz – Elektrik-Elektronik Mühendisliği, DuisburgEssen Üniversitesi’nde eğitim görüyor
O kadar sey var ki tecrube ettigim ama hepsini yaziya
dokmekte zorlaniyorum.
Diğer ülkelerden gelen Erasmus öğrencileriyle aktiviteler
yaptık.
Ornegin her ulke bir gun belirleyerek kendi mutfaklarini
sergilediler.
Ve bu cok guzel bi deneyimdi benim icin.
En keyif verici nokta ise kendi kulturumuzu, guzelliklerimizi
anlatabilme duygusuydu.
Erasmus sayesinde Almanyanin egitim sistemi hakkinda da
bizzat kendimde yasayarak baya genis bilgi edindim.
Egitim sistemleride cok guzel ve ogrencilere sunulan firsatlar
harikulade.
Almanca dersler haric ingilizce olan derslerde hic bir zorluk
cekmedim. Almanca biraz beni zorladi ama biraz daha fazla
calisarak ustesinden geldim.
56
Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Erasmus Programı ile Đrlanda’da
Athlone Institute of Technology bünyesinde eğitim alan, Sarper Önal.
“Hayatım boyunca hatırlayacağım, birçok tecrübe edindiğim ve yeni bir
dünya keşfettiğim kocaman bir rüyanın ortasında, Đrlanda’dayım… Yıllardır
hayalini kurduğum, dünyanın en yaygın dilinin konuşulduğu, bir
ülkedeyim…
Tam 2 ay oldu… Đki aydır buradayım. Đki aydır en güzel rüyamı
görüyorum… ilk zamanlarda herkes yabancı olduğumu anlarken, bu 2 ayın
sonunda bunu anlayanları sayısı bir hayli azaldı. Artık konuşabiliyorum.
Çok güzel bir arkadaş çevrem var. Oda arkadaşımın Çinli olmasından
dolayı birçok Çinli arkadaş edindim ve Đngilizcemin yanında azda olsa
Çince de öğrendim.
Bir sürü resim çekiyorum, her anımı karelerle sabitliyorum… Böylece
rüyadan uyanınca yaptıklarımı hatırlayabilecek ve sevdiklerimle de bu
büyük rüyamı paylaşabileceğim…
Đşte bu kadar basit… Ben sadece Erasmus programına başvurdum ve
gözlerimi kapattım. Tabi ki gözlerimi kapayana kadar bir sürü şey yaptım
ama gözlerimi kapattığım andan öncesi değil sonrası önemli… Gözlerimi
kapar kapamaz rüyam başladı zaten. Đlk anda, ilk saniyede… Az da olsa
size rüyamdan bahsetmeye çalıştım. Bahsetmeye çalıştım diyorum çünkü
bazı şeyler kelimelere sığdırılamaz. Yaşanması gerekir. Umarım sizde 57
benim gördüğüm kadar güzel rüyalar görürsünüz…
Sinem Mermer - Endüstri Mühendisi, Đtalya-Torino’da GF
Welding Space’de Erasmus kapsamında staj yaptı
Bu staj sayesinde iş teklifi aldım ve şimdi çalışıyorum.
Ben ayrıca Erasmus ile Portekize giderek 6 ay okudum.
Öğrenci olarak geçirdiğim sürecin bana en büyük katkısı
gezmek, farklı insanları ve kültürleri öğrenmek oldu.
Fakat bir çalışan olmanın bana sağladığı yarar daha büyük
oldu. Öğrenci olduğunuz zaman dünya üzerindeki
öğrencilerin yararlandığı her şeyden yararlanıyorsunuz ve
devlet koruması altındasınız. Fakat çalışan olduğunuz
zaman bütün sorumluluk size ait.
Avrupa’da Türkiye’deki gibi kimse stajyerleri ofis, boyacı
veya fotokopici olarak kullanmıyor.
Şiddetle arkadaşlarıma stajlarını çalışma hayatını hangi
alanda devam ettirmeye karar verdilerse o alanda
yapmalarını tavsiye ediyorum.
58
Sinem Mermer - Endüstri Mühendisi, Đtalya-Torino’da GF
Welding Space’de Erasmus kapsamında staj yaptı
Öğrencilik şartları ve çalışan olma şartları çok farklı.
Öğrenciyken gezebiliyorsunuz ama staj süresi boyunca siz
bir çalışansınız ve sabah 8 akşam 6 mesaiye gitmek
zorundasınız.
Gününüzün 8 saatini çalışarak geçireceğiniz bir iş yerinde
çok şey öğreniyorsunuz.
En azında o firmayı, ürünlerini, stratejilerini, toplantı ve iş
kültürlerini, sektörü öğreniyorsunuz.
Đş verenler öğrenci olarak geçirdiğiniz Erasmus
programınıza pek önem vermiyorlar.
Ama yabancı bir firmada çalışmış olmanız sizi bir çok
eleman içinde üst sıraya taşıyabiliyor.
Bu gün çalıştığım işe 3 aylık Erasmus stajım sayesinde
başladım.
59
Đş Dünyasına Çağrı
Özellikle Alman iş ve sanayi dünyasından
isteğimiz şudur:
Sizin şirketinizde staj yapmak isteyen
öğrencilerimize kapılarınızı açın.
Onlar kariyerleri için çok değerli bir tecrübe
kazansınlar, siz de çalışkan ve zeki
öğrencilerimizle çalışın.
Öğrencilerimize tavsiye etmek üzere
şirketlerinde öğrencilerimize staj yaptırabilecek
şirketlerin kartlarını almak isterim.
60
Gelen Öğrencilerin Đzlenimleri
Magdalena Kargula – Polonya, Đşletme
Türkiye’ye gelmeden önce bazıları Türkiye’nin güvenli olmadığını,
farklı bir dünya olduğunu ve bir Afrika ülkesi gibi olduğunu söylediler.
Gaziantep’e vardığımda bir konuda haklı olduklarını gördüm: Bu farklı
bir dünya çünkü benim ülkemden daha güzel, keşfedilecek çok yeri
olan renkli bir dünya ve beni çok maceralar bekliyor.
Gaziantep’te çok sayıda harika insanla tanıştım. Özellikle Erasmus
arkadaşlarımla uzun vadeli arkadaşlıklar kurdum.
Arkadaşlarımla Gaziantep’te geçirdiğim zaman hayatımın en iyi
zamanlarından biriydi ve unutulmaz bir tecrübeydi. Yeni insanlarla,
yeni bir kültürle, yeni geleneklerle tanıştım ve bunlar beni daha açık
görüşlü ve toleranslı bir insan yaptı.
Tanıştığım insanlar hep sıcak hep yardımseverdi ve hep anlayışlıydı.
Erasmus sayesinde tek başıma yaşamayı, ayakta kalmayı ve bağımsız
olmayı öğrendim. Gaziantep’e geldiğim için çok mutluyum.
61
Gelen Öğretim Üyeleri Đzlenimleri
Joachim Krüger, Universitat Trier,
Geography/Geosciences
Nisan 2008’de bir hafta Gaziantep Üniversitesi’nde bulundum.
Biyoloji Bölümü’nde 6 saatlik “Çevresel Risk Analizi” konulu
ders verdim.
Bölüm Erasmus Koordinatörü olarak Trier şehri, çevresi ve
Trier üniversitesinde eğitim imkanlarıyla ilgili bir tanıtım
yaptım.
Erasmus çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Biyoloji
Bölümü’nden bir öğrenci, Trier üniversitesinde eğitim gördü.
Uluslararası Đlişkiler Ofisi’nde işbirliğini geliştirmek üzere
toplantılar yaptık.
Biyoloji bölümünden Filiz Gerceker ve Erdihan Tunc benimle
yakından ilgilendiler ve mükemmel destek sağladılar.
Herkese Türkiye’yi tavsiye ederim.
62
TÜRKĐYE - ALMANYA
BĐLĐMSEL ĐŞBĐRLĐĞĐ
PROGRAMLARI
Türkiye: Tübitak
Almanya: DFG ve BMFG-IB
Ayrıntılı Bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=221&pid=491
63
2507 – ALMAN ARAŞTIRMALAR KONSEYĐ
(DFG) ĐLE ĐŞBĐRLĐĞĐ PROGRAM
Amaç, TÜBĐTAK ile Alman Araştırmalar Konseyi (DFG)
arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Alman bilim insanları
arasında ortak projeleri desteklemektir.
TÜBĐTAK-DFG işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin
yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBĐTAK
tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim
insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Almanya
araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı"
olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBĐTAK'a, Alman proje
ortaklarının ise DFG’ye başvurmaları gerekmektedir. Tek
taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
Destek: Seyahat masrafları (her iki taraf), 120 bin TL
(araştırma-Tübitak)
64
2525 – FEDERAL ALMANYA EĞĐTĐM VE
ARAŞTIRMA BAKANLIĞI (BMBF) ĐLE
ĐŞBĐRLĐĞĐ PROGRAMI
TÜBĐTAK-Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı işbirliği
projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk
tarafına talep edilmesi durumunda TÜBĐTAK tarafından
ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim
insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir
Almanya araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile
"proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBĐTAK'a, Alman proje
ortaklarının ise BMBF-IB’ye başvurmaları gerekmektedir.
Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
Destek: Seyahat masrafları (her iki taraf), 120 bin TL
(Tübitak)
65
2527 – FEDERAL ALMANYA EĞĐTĐM VE
ARAŞTIRMA BAKANLIĞI (BMBF) ĐLE
“INTENSIFIED COOPERATION (IntenC)”
PROGRAMI
TÜBĐTAK ile Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Alman bilim
insanları arasında ortak projeleri desteklemektir.
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim
insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir
Almanya üniversitesinde çalışan araştırmacı(lar) ile "proje
ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBĐTAK'a, Alman proje
ortaklarının ise BMBF-IB’ye başvurmaları gerekmektedir.
Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
Destek miktarı: 110 bin Euro (Tübitak) + 110 bin Euro
(BMBF-IB)
66
2534 - ALMANYA EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA
BAKANLIĞI (BMBF) ĐLE
2+2 PROGRAMI
Türkiye’den en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile
bir sanayi kuruluşu ve Almanya’dan en az bir
üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşu
tarafından sunulan Ar-Ge projeleri Tübitak ve BMBF-IB
tarafından desteklenecektir.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBĐTAK'a, Alman proje
ortaklarının ise BMBF-IB’ye başvurmaları
gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul
edilmemektedir
Desteklenecek alanlar: Enerji, Sağlık, Gıda
Destek miktarı: 150 bin – 450 bin Euro (Tübitak) ve 150
bin – 450 bin Euro (BMBF-IB)
67
Teşekkürler
Danke
68