04 P EF Gastsond TR.qxd

Yorumlar

Transkript

04 P EF Gastsond TR.qxd
KANGAROO* ve DOBBHOFF*
Gastrostomi Beslenme Tüpleri
KANGAROO* Gastrostomi
Beslenme Tüpleri
FR
Balon
Uzunluk
KOD
12
10
17 cm
8884715122
Kutu Miktar
5
14
10
17 cm
8884715148
5
16
30
17 cm
8884720163
5
18
30
17 cm
8884720189
5
20
30
17 cm
8884720205
5
22
30
17 cm
8884720221
5
24
30
17 cm
8884720247
5
Kangaroo Gastrostomi
Tüpü; Varolan PEG
tüpünün yerini almaya ya
da do¤rudan cerrahi
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
tak›lmaya yönelik
beslenme tüpü.
· Universal Y-beslenme konektörü
· %100 silikon sabitleyici d›fl-disk
· %100 silikon tutucu iç mide balonu
· Radyoopak tüp
· 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 French ürün
alternatifleri
· Balon fliflirme portu
DOBBHOFF* jejunal Feeding/Gastrik
Dekompresyon Sistemi - Çift lümenli
jejunal gastrostomi tüpü
· Derinlik iflaretleri
· Kayganlaflt›r›c› jel
· Steril
FR
Uzunluk KOD
16
32 cm
8884752513
Kutu Miktar
2
22
32 cm
8884790224
2
24
32 cm
8884790240
2
8884790257
2
Ba¤›rsak yedek tüpü
9
90 cm
Ç‹FT LÜMENL‹ JEJUNAL-GASTROSTOM‹ TÜPÜ:
· Beslenme lümeni duedenum/jejunuma yerlefltirilir
ve beslenmeyi sa¤lar. Di¤er lümen midede
b›rak›larak gastric dekompresyon sa¤lan›r.
· Cerrahi, endoskopik ve/veya da floroskopik
yol ile tak›lan yenileme tüpü.
· %100 silikon sabitleyici d›fl-disk
· %100 silikon tutucu iç mide balonu
DOBBHOFF* tüpü bir PEG
· K›lavuz Tel
yoluyla eflzamanl› gastrik
· Kayganlaflt›r›c› jel
bas›nç düflürme ve
· Balon fliflirme enjektörü
ba¤›rsaktan beslemeye izin
verir.
· Steril
* DOBBHOFF ve KANGAROO* Sherwood Services AG.’nin ticari markalar›d›r. © 2003 Tyco Healthcare Group LP. Tüm haklar› sakl›d›r.
P-EF-Gastsond/TR

Benzer belgeler

09 P EF Pump TR.qxd

09 P EF Pump TR.qxd Steril olmayan – yaln›z erkek ba¤lant› ile BAfiV

Detaylı