İlave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma

Transkript

İlave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma
www.pwc.com.tr
Sosyal Güvenlik
Hizmetleri
İlave 6 Puanlık Sigorta
Primi Teşvikinden
Yararlanma Şartları
Kolaylaştı!
2016/3
17.02.2016
Sosyal Güvenlik Hizmetleri
www.pwc.com.tr
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla,
29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine
eklenen fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere on ve üzerinde sigortalı çalıştıran
işyerlerinin, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik
endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme
konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti.
Bakanlar Kurulunun 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararıyla da, ilave 6 puanlık işveren
hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı yerler ve uygulama süresi belirlenmişti.
Teşvik Kapsamına Giren Yerler
İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikiden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5
puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait
işyerleri yararlanabilmektedir.
(I) SAYILI LİSTE
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Karaman
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas
Trabzon
Uşak
(II) SAYILI LİSTE
(III) SAYILI LİSTE
Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Teşvik Koşulları
İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinden yararanabilmek için aranılan en az 10
sigortalı çalıştırma şartı, 10 Şubat 2016 tarihli, 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun
81 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Dolayısıyla, yapılan düzenleme sonucunda, yukarıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren
işyerleri, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren en az 10 sigortalı şartı olmaksınız bir sigortalı dahi
çalıştırmış olsalar aşağıdaki şartları yerine getirmek suretiyle 5 puanlık sigorta primi Hazine
desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabileceklerdir.
· Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması
Sosyal Güvenlik Hizmetleri - İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanma Şartları Kolaylaştı!
PwC
2
Sosyal Güvenlik Hizmetleri
www.pwc.com.tr
· Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun
bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,
· SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi,
· Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi,
· e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,
Teşvik Tutarı
Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına
kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5
puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6
puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.
ÖRNEK: Teşvikten yararlanan (A) Anonim Şirketi’nin X çalışanının 2016 /Mart ayına ilişkin prime
esas kazanç tutarının 2.000 TL ve prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında,
2.000,00 * 5/100 = 100,00 TL (5 puanlık indirim)
1647,00 * 6/100 = 98,82 TL (6 puanlık ilave indirim)
100+98,82= 198,82 TL (Hazinece karşılanacak olan toplam teşvik tutarı)
Teşvik Süresi
Bakanlar Kurulu kararı ile ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin yararlanma süresi, işyerinin dahil
olduğu gruba/listeye göre 4 yıl, 5 yıl ve 6 yıl olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Teşvik
Kapsamındaki
Yerler
(I) Sayılı Liste
(Iı) Sayılı Liste
(Iıı) Sayılı Liste
Teşvikten
Yararlanma
Süresi
4 yıl
5 yıl
6 yıl
Teşvikin Başlama
Tarihi
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
Teşvikin Bitiş
Tarihi
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
SGK APHB’de
Seçilecek Kanun
Numarası
46486
56486
66486
Buna göre, (I) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet
belgesinde 46486 kanun numarasını,( II) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri
SGK aylık prim hizmet belgesinde 56486 kanun numarasını, (III) Sayılı Listede belirtilen yerlerde
faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 66486 kanun numarasını seçmeleri
durumunda, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden 6 puanlık prim indiriminden de yararlanabileceklerdir.
Sosyal Güvenlik Hizmetleri - İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanma Şartları Kolaylaştı!
PwC
3
Sosyal Güvenlik Hizmetleri
www.pwc.com.tr
www.pwc.com.tr
Sosyal Güvenlik Hizmetleri - İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanma Şartları Kolaylaştı!
PwC
© 2016 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International
4
Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran
Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopersmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye
organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.