Öğrenci Seçme Kayıt ve Kabul Esasları El Kitabı

Transkript

Öğrenci Seçme Kayıt ve Kabul Esasları El Kitabı
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM
KURUMLARI
ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT
VE KABUL ESASLARI (EL
KİTABI)
DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI
İÇERİK
1. KOMİSYON ve KOMİTE
2. Tanıtım Toplantıları
3. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı
I.
Sınav – (Sınav Hazırlayacak Firma İle Yürütülen Çalışmalar)
II.
Sınav Görevleri
III.
Lojistik Görevleri
IV.
Darüşşafaka Ortaokulu 5. Sınıfına Alınacak Öğrencilerin Darüşşafaka Giriş
Sınavı Değerlendirilme Süreci ve Sonuçların Duyurulması
4. Sağlık Kurulu
5. Mali Durum İncelemesi
6. Kayıt
7. Oryantasyon Programı
8. İlgili Dokümanlar
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esasları (El Kitabı),
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin tespit edilmesi,
okulun tanıtımının sağlanması, sınav ve kayıt sürecinde izlenecek yolun ve kuralların
belirlenmesi için hazırlanmıştır. Öğrenci seçiminde, okul tanıtımında, sınav uygulama
ve değerlendirmelerinde ve kayıtta gerçekleşecek tüm çalışmaları kapsar. Bundan
böyle metinde;
A. KOMİSYON: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul
Komisyonu’nu
B. KOMİTE: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul
Komitesi’ni
ifade edecektir
1. KOMĠSYON VE KOMĠTE
A.ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİSYONU: KOMİSYON’un Başkan ve bir üyesi
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilir.
KOMİSYON’un diğer üyelerini Lise ve Ortaokul müdürleri, İş Bankası Temsilcisi, İletişim
Birimi Temsilcisi ve Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri oluşturur.
KOMİSYON, KOMİTE’nin hazırladığı programı inceler, gerekli katkıları sağlar ve nihai
programı Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Sınav hazırlayan kurumlar ve altarnatifleri ile
ilgili sunulan listeyi inceler, gerekli katkıları sağlayıp alternatifleri değerlendirir ve nihai onay
için Yönetim Kurulu’na sunar. KOMİTE’nin hazırlamış olduğu eylem planını ve bütçesini
inceler, uygunluğunu sağlayarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Belirlenen sınav
merkezlerini inceler ve nihai sınav merkezleri listesini onay için Yönetim Kurulu’na sunar.
Komite tarafından belirlenen sınav, sağlık kurulu, mali durum araştırması ve kayıt başlangıç
tarihlerini kesinleştirir ve onay için Yönetim Kurulu’na sunar. Sınav sonuçlarının
değerlendirilmesini takip eder, hazırlanan listeleri inceler, okula kabul edilecek aday
listelerini kesinleştirip Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Basın ve Halkla İlişkiler
çalışmalarında KOMİTE’ye destek olur.
KOMİSYON, Eylül ayı başından Mart ayı sonuna kadar ayda en az bir kez, Nisan ayı başından
Ağustos ayı sonuna kadar ise ayda en az iki kez olmak üzere toplanır.
B.ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİTESİ: KOMİTE; Lise ve Ortaokul müdürleri, iki
müdür yardımcısı, Türkçe bölüm başkanı, Rehberlik koordinatörü, bir rehber öğretmen,
Darüşşafaka Cemiyeti İletişim birimi sorumlusu, öğrenci işlerinden sorumlu kayıt memuru,
muhasebe memuru ve satın alma birimi sorumlusundan oluşur. Her akademik yılın başında
Ortaokul Müdürü KOMİTE’nin seçimi gereken üyelerini belirleyerek, tüm KOMİTE üyelerine
görevlendirme yazısı gönderir.
KOMİTE, iki haftada bir düzenlenen toplantılarda yapılacak çalışmaları planlar ve
değerlendirir. Sınav merkezlerini belirler ve KOMİSYON’un onayına sunar. Sınav ve sınav
tanıtım çalışmalarını planlar.
Görev Tanımları ve Sorumluluklar
Ortaokul Müdürü: KOMİTE çalışmalarının başkanlığını yürütür. Yeni eğitim-öğretim yılı
başında komitenin toplantı tarihlerini belirler ve tüm toplantılara başkanlık eder. KOMİTE
üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Öğrenci Seçme ve Kayıt eylem planı ile bütçesini
hazırlar ve KOMİSYON’a sunar. Yazılı ve basılı evrakların, tanıtım malzemelerinin
gönderilmesini koordine eder. Sınav hazırlayan kurumları tespit eder ve alternatifleri
KOMİSYON’un onayına sunar. Sınav merkezlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçimini,
lojistik desteği, sınavın kurallara uygun yapılmasını, sınav evraklarının okula güvenlik içinde
ulaştırılmasını, sağlık kurulu, mali durum araştırması ve kayıt sürecini koordine eder.
Müdür Yardımcıları: KOMİTE’nin tüm toplantılarına katılırlar. Tanıtım toplantılarının hazırlık
çalışmalarını, düzenlenmesini ve mülki erkânla yapılacak görüşmeleri organize ederler. Kayıt
sürecini kayıt görevlisi ile birlikte koordine ederler. Sınav hazırlık ve uygulama sürecinde
görev alırlar. Sınav çalışmalarının yürütülmesi ve sınav evraklarının hazırlanması çalışmalarını
yürütürler. Sınav salonlarının planlamasını yaparlar. Sınav merkezlerinde görevlendirilecek
öğretmenlerin seçimini, sınavın kurallara uygun yapılmasını, evrakların soruları hazırlayan
kuruma ulaştırılmasını sağlarlar. Kayıt döneminde öğrencilerin karşılanmasından, sağlık
kontrollerinin yapılmasına kadar okulda gerçekleştirilecek tüm çalışmaları koordine ederler.
Türkçe Bölüm Başkanı: KOMİTE’nin tüm toplantılarına katılır. Broşür, afiş ve öğrenci
yazılarının hazırlanmasını sağlar. Öğrenci seçme, kayıt ve kabul sürecindeki tüm çalışmalar ile
ilgili yazıların, yazışmaların hazırlanmasını sağlar. Tanıtım toplantıları ve kayıt ile ilgili basın
bültenlerini hazırlar.
Rehber Öğretmen: KOMİTE’nin tüm toplantılarına katılır. Tanıtım toplantılarının
düzenlenmesini organize eder. Sağlık Kurulu’nda öğrenci ve veli görüşmelerinin
düzenlenmesini koordine eder ve görev alır.
Kayıt Memuru: KOMİTE’nin tüm toplantılarına katılır. Okullardan gelen 4. sınıf öğrenci
bilgilerini düzenler, kayda alır ve KOMİTE’ye sunar. Kayıtla ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirir.
Kayıt yaptıran öğrencilerin Okul müdürlerine ve öğretmenlerine hazırlanan teşekkür yazısının
gönderilmesini sağlar. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek tüm basılı evrak
hazırlıklarını yapar ve kargo ile ulaştırılmasını sağlar. Aday öğrencilerin ön kayıt işlemlerini
yapar. Sınav ve sağlık kurulu raporu sonucuna göre okula kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrenci velileri ile iletişim kurar. Kayıt sürecinde görev alır.
İletişim Birimi Sorumlusu: KOMİTE’nin tüm toplantılarına katılır. Basın ve medya
çalışmalarını planlar. Basın bülteninin basın ve yayın organlarına iletilmesini sağlar. Tanıtımda
kullanılacak tüm materyallerin ( afiş, broşür, dosya, oyuncak, bloknot, masaüstü takvim, DVD
v.b. ) hazırlanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
Muhasebe Sorumlusu: Öğrenci seçim çalışmalarının bütçesinin hazırlanmasında görev alır.
Tanıtım toplantıları düzenlenecek yerler ve sınav merkezlerine ulaşım ve konaklama
çalışmalarını ve sınav merkezlerindeki lojistik çalışmaları yürütür.
Satın Alma Birimi Sorumlusu: KOMİTE’nin tüm toplantılarına katılır. Tanıtım toplantılarının
yapılacağı illerde ulaşım, konaklama ve toplantı yerinin organizasyonunu yapar. Sınav
yapılacak iller için ulaşım ve konaklama organizasyonunu yapar.
2. TANITIM ÇALIġMALARI
 Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden ülke genelinde 4. sınıfta okuyan,
annesi ve/veya babası hayatta olmayan öğrenci bilgileri temin edilir.
 Cemiyet Yönetimi tarafından, Türkiye genelinde sınav duyurularının ve tanıtım
toplantılarının yapılması izni için İçişleri Bakanlığı’na yazı gönderilir. Yazı ekinde
kayıt koşullarını içeren Okul Müdürlerine ve öğretmenlerine yönelik yazı ve “Sınav
Başvuru Formu” yer alır.
 Tanıtım toplantıları düzenlenecek iller ve toplantı yapılacak mekânlar belirlenir.
 İl Milli Eğitim müdürlüklerine tanıtım toplantı tarihlerini ilkokul müdürlerine
duyurmaları amacıyla yazı gönderilir.
 Onay alındıktan sonra hazırlanan dosya, afiş ve broşürler İlkokul müdürlüklerine,
bankalara, STK’larına, çocuk yuvalarına ve belediyelere ulaştırılır. Koşulları uygun
olan öğrencilerin okullarına dosya ve broşür, öğrenci adına yazılmış sınava davet kartı
ve veli mektubu gönderilir.
 Basın ve yayın organlarında tanıtım toplantı ve sınav tarihinin duyurulması
çalışmaları yürütülür. Tanıtım toplantıları ve kayıt ile ilgili bülten hazırlanır ve basın
yayın organlarına gönderilir.
 Mezunlar ile iletişim kurulur, tanıtım toplantıları ve sınav tarihi hakkında bilgi verilir.
 Sınav için kayıt yaptıran öğrencilere “Aile Beyan Formu” ve “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilir.
3. DARÜġġAFAKA EĞĠTĠM KURUMLARI GĠRĠġ SINAVI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne sınav merkezleri ve okul isimlerini içeren yazı gönderilir.
Okulların onayı alındıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarla iletişime geçilir.
I.
Sınav Sorularının Hazırlanması
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun onayı çerçevesinde, KOMİSYON
tarafından soruların hazırlanacağı ve basılacağı kurum ile her eğitim-öğretim
yılı başında anlaşma imzalanır. İmzalanan protokol doğrultusunda sınav ile
ilgili çalışmalar planlanır ve yürütülür.
 Giriş Sınavı dört bölümden oluşur. Birinci bölüm genel yetenek testi, ikinci bölüm
sayısal yetenek testi, üçüncü bölüm sözel yetenek testi ve son bölüm duygusal zeka
envanterinden oluşur. Değerlendirme araçları içerisinde yer alacak soruların ilkokul 4.
sınıf öğrencisinin zihinsel kapasitesi ve bilgi düzeyleri dikkate alınarak hazırlanır.
Soruların hazırlanma süreci aşağıdaki adımları içerir.
Genel Yetenek, sözel ve sayısal testleri için sorular üretilir,
Ön denek ve denek uygulamaları yapılır,
Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılır,
Her bir sorunun güçlük ve ayrıştırıcılık analizleri gerçekleştirilir
ve soru kitapçıkları hazırlanır.
 Soru kitapçıklarının çoğaltılması ve optik formların okunması süreçlerinde gizlilik ve
güvenliğin sağlanması şartı sınav sorularını hazırlayan firma tarafından taahhüt edilir.
 Test kitapçıkları 25 adetlik paketler halinde Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına sınavdan
iki gün önce teslim edilir. Sınav paketleri okula her paketin içerisindeki testler tekrar
sayılarak ve tutanak tutularak teslim alınır.
 Sınav uygulaması tamamlandıktan sonra adayların sonuçları en geç üç (3) iş günü
içerisinde firma yetkilileri tarafından raporlanır. Optik formların okunması ve
sonuçların raporlanması süreci firma uzmanları tarafından okulda, okul yönetiminin
belirlediği bir mekanda, görevli öğretmenler gözetiminde gerçekleştirilir.
II.
Sınav Görevleri
 İstanbul’da ve İstanbul dışında sınavda görevlendirilecek öğretmenler belirlenir ve
sınav uygulaması hakkında bilgilendirilir.
 Sınav illerindeki liderlere hazırlanan sınav dosyası verilir.
 Sınavda görevli grup liderlerine sınav evrakları “Görevli Öğretmenlere Sınav Evrak
Teslim Tutanağı” ile teslim edilir ve aynı tutanakla teslim alınır.
 Darüşşafaka’da yapılan sınavda düzeni sağlamak amacıyla “Sınav Salonu Yerleştirme
Formu” hazırlanır.
 Sınav evrakları gidiş ve dönüşte grup lideri tarafından yolcu beraberinde götürülür.
 Sınav evraklarının sınav başlamadan sınav ekipleri tarafından tüm merkezlere
güvenlik içinde ulaştırılması temin edilir.
 Sınav günü öncesinde başvuru yapmayan ve sınav günü sınava gelen veya eksik
evrakı olan öğrenci velilerinden “Taahhütname” doldurmaları istenir.
 Sınavlar tüm ekipler tarafından Sınav Uygulaması Yönergesi’ne göre uygulanır.
 Sınav evrakları tüm sınav merkezlerinden görevli öğretmenler tarafından okula
eksiksiz ulaştırılır.
III.
Lojistik Görevleri
 Görevli öğretmen tarafından, sınavdan bir gün önce sınav günü öğrenci ve velilere
dağıtılacak kumanyanın hazırlatılmasını sağlanır.
 Sınav günü öğrenci ve velilere kumanyaların dağıtılması organize edilir.
 Görevli öğretmenler tarafından sınav merkezlerinde görevli Okul Müdürü ve
öğretmenlere “Öğretmen Sınav Ücret Tutanağı” ile ödeme yapılır.
 Lojistik ekibi tarafından çevre illerden gelen öğrenci ve velilerine yol ücretleri
“Öğrenci-Veli Sınav Ulaşım Ücreti Tutanağı” ile ödenir.
 Sınav grup lideriyle birlikte sınav evraklarının okula eksiksiz ulaştırılmasını sağlanır.
IV.
DarüĢĢafaka Ortaokulu 5. Sınıfına Alınacak Öğrencilerin DarüĢĢafaka
GiriĢ Sınavı Değerlendirilme Süreci ve Sonuçların Duyurulması
Her yıl Okul Yönetimi İdari Kurulu, 5. sınıfa alınacak öğrencilerin Darüşşafaka
Giriş Sınavı değerlendirilme kriterlerini Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul
Komisyonunun ve Eğitim Komisyonunun onayına sunar. Öğrenci Seçme, Kayıt ve
Kabul Komisyonunun ve Eğitim Komisyonu yapacakları ortak toplantıda
Darüşşafaka Cemiyeti mevzuatına ve bağışçılarımızın genel beklentilerine uygun
olarak, sınava katılan öğrenci sayısını ve Darüşşafaka Cemiyetinin mali imkânlarını
dikkate alarak sınav sonrası başarı sırasına göre en uygun öğrencilerin kabul
edilmesini sağlamak üzere asil ve yedek kontenjanlar ile ilgili önerilerini
hazırlayarak Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’na sunarlar. Nihai liste
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunca belirlenir.
Sınav sonuçları sınavı takip eden 15 gün içinde Darüşşafaka Cemiyeti ve
Darüşşafaka Eğitim Kurumları web sayfalarında ilk açılışta görülecek şekilde
duyurulur.
Değerlendirme süreci ve sonuçların duyurulması süreci aşağıdaki şekilde
yürütülür.
 Sınavı hazırlayan kurum sınavın ertesi günü öğrencilerin kullandığı optik
formların okutulması ve verilerin hazırlanması amacıyla okula gelir ve
değerlendirme okulda komitenin belirleyeceği üç görevli öğretmen nezaretinde
yapılır.
 Optik formlar kurum yetkilileri tarafından “Optik Formlar Teslim Tutanağı” ile
teslim alınır ve aynı tutanakla CD’de yer alan sonuçlarla birlikte okul
müdürüne teslim edilir.
 Sınav sonuçlarına göre asil ve yedek listeler oluşturulur.
 Listeler, Eğitim Komisyonu ve Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu
tarafından müştereken Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 Yönetim Kurulu onayı ile asil ve yedek listeler web sayfasında ilan edilir.
Ayrıca asil listeden kazanan öğrenciler kayıt memuru tarafından aranarak kayıt
süreci ile ilgili bilgi verilir.
 Asil ve yedek listedeki tüm öğrencilere sağlık kuruluna davet mektubu
gönderilir.
 Sınav soru kitapçıkları firma arşivinde bir yıl saklanır, bir yıl sonra imha edilir.
4. SAĞLIK KURULU
Sağlık Kontrolü
Sağlık kurulu sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden iki hafta içerisinde
gerçekleştirilir. Sağlık kurulu bir hafta boyunca tüm öğrenci görüşmelerini tamamlar.
Sağlık kurulu; Rehber öğretmenler, Çocuk Psikiyatrı, Okul doktoru, Kulak-Burun-Boğaz
Uzmanı, Nöroloji Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Cildiye
Uzmanı, Dâhiliye Uzmanı, Pediatr, Ortopedi Uzmanı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Diş
Hekiminden oluşur.
Adaylar okulda teşkil edilecek ve yukarıdaki uzmanlıklardan oluşan heyet tarafından
değerlendirilebileceği gibi, okula en yakın Devlet hastanesinde heyet yoluyla hastaneden
hizmet alarak da bu değerlendirme yaptırılabilir.
Sağlık kontrolü için sınav sonuçlarına göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler
İstanbul, Yakın-Taşra ve Uzak-Taşra olarak gruplandırılarak okula davet edilir.
Revir: Sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sağlık kontrolleri için reviri
organize eder. Sağlık Kurulunun oluşmasını ve öğrencilerin sağlık kontrollerinin
yapılmasını sağlar.
Rehberlik Görüşmesi: Sağlık Kurulu esnasında öğrenciler rehber öğretmenlerden oluşan
bir komisyon tarafından görüşmeye alınır ve görüşme sonucu öğretmenler tarafından
doldurulan “Rehberlik Görüşme Formu” ile KOMİSYON’a sunulur.
 Öğrencilere kan grubu tespiti, idrar tahlili, kan sayımı, Sedimantasyon, HIV testi,
Hepatit B Surface antijeni içeren tetkikler yapılır ve akciğer grafiği çektirilir.
 Öğrencilerin boy ve kiloları kayıt altına alınır.
 Öğrenci velilerinden aday öğrencimizin sağlık beyanı alınarak her öğrencinin sağlık
kartı doldurulur.
 Diş muayenesi yapılarak diş sağlık kartı doldurulur.
 Durumları yatılı okulda okumaya uygun görülmeyen aday öğrenciler ileri tetkik için
Darüşşafaka Cemiyeti’nin belirleyeceği üniversite hastanelerine sevk edilir.
 Her öğrenci için hazırlanan dosya Sağlık Kuruluna sunulur. “Sağlık Kurulu Formu” ile
yapılan değerlendirme KOMİSYON’a sunulur.
 Sağlık kontrolüne gelmeyen ve kayıttan vazgeçen öğrenci velilerinden dilekçe alınır.
 Sağlık kontrollerinde yatılı okulda okumaya uygun görülmeyen aday öğrenci
velilerine mektup ile bilgi verilir.
5. MALĠ DURUM ARAġTIRMASI
Sınavı kazanan aday öğrencilerin mali durum araştırması Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi
ve/veya adayın bulunduğu bölgede ikamet eden veya bölgede araştırma yapabilecek
Darüşşafakalılardan oluşturulacak araştırma ekipleri tarafından gerçekleştirilir.
Mali Durum Araştırmasına başlamadan önce İşçi Sendikaları ve ilgili devlet kurumları
tarafından ilan edilen son 4 kişilik ailenin yoksulluk ve asgari geçime esas gelir düzeyleri
KOMİSYON tarafından incelenerek, 2, 3 ve 4 kişilik aile için asgari geçime esas alınacak
tutarlar KOMİSYON Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ayrıca
her gruptaki gelir kademelerinde uygulanacak puanlamalardan oluşturulan puanlama
tablosu, o yıl için kullanılacak boş form ve uygulama örneği, yetki verilenlerin
ulaşabileceği bir şekilde web tabanlı veri adresine yüklenir. Buna göre Mali Durum
Araştırma formunun arka planında kullanılacak puanlama tabloları düzenlenir.
Sağlık kontrollerini takip eden 15. günden sonra başlamak üzere asil ve yedek listede yer
alan her bir aday ikamet ettiği adreslerinde ziyaret edilerek mali durumları yerinde
incelenir. Adaylar ve birinci derecede kan bağı bulunanların üzerlerine kayıtlı gayrimenkul
ve menkuller ile banka hesaplarına dair ilgili mercilerden aldıkları belgeler teslim alınır.
Formda belirtilen mali bilgiler sorgulanıp, gerektiğinde oturdukları çevrede yapılan
araştırmalar ve bağlı bulundukları muhtarlıklardan elde edilen bilgilerle inceleme
tamamlanıp formlara işlenir, araştırmacının kanaatleri belirtilir. İmzalı basılı formlar ve
elektronik kopyaları KOMİSYON başkanına teslim edilir.
Tüm adayları kapsayacak ve KOMİSYON Başkanlığınca hazırlanacak değerlendirme toplu
sonuçları KOMİSYON’da görüşülür.
Mali durum puanlama sıraları ve sağlık kurulu formları KOMİSYON tarafından
değerlendirilerek okula kabul edilecek öğrenci aday listeleri kesinleştirilir ve Yönetim
Kurulu’na onay için sunulur. Tüm bu süreç sonucunda, kesinleşen listelerde yer alan
öğrenciler kayıt yaptırmak üzere okula davet edilir.
Mali durum incelemesinden sonra kayıt hakkı kazanamayan öğrenci velileri ise mektup
ile bilgilendirilir.
6. KAYIT
Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler listesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan
sonra okulun web sitesinde ve okulda ilan edilir.
Kesin kayıt hakkı,
•
•
•
•
Öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık
kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,
Sağlık kurulunun öğrencinin yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor
vermesine,
Darüşşafaka’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının
sonucuna bağlıdır.
Okulun “Sağlık Kurulu” davetine uymayan, “Mali Durum Araştırması” sürecine
katılmayan öğrenci, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
 Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere kayıt tarihi, kayıtla ilgili evraklar ve
ihtiyaç listesini içeren bir mektup gönderilir.
 Yedek listede yer alan öğrenci velilerine mektup gönderilir.
 Öğrenciler kayıt esnasında ilgili Müdür Yardımcısı, Öğrenci İşleri, Rehberlik,
Kütüphane, Revir ve terzi ile iletişim kurar.
 Kayıt işlemi sonucunda veli öğrenciyi Okul Yönetimine teslim eder.
Öğretim Yılının başlangıcından ilk bir ay içinde uyum sorunu yaşayarak okuldan
kaydını alan öğrenci olursa yerine yedek listeden sıradaki öğrenci okula kayıt için
davet edilir.
7. ORYANTASYON PROGRAMI
Öğrenci Oryantasyonu
Okula yeni gelen öğrencilerin okula uyum süreçlerini hızlandırmak, okul kültürüne ve
yatılılık kavramına kısa sürede uyum göstermelerini sağlamak amacıyla 5. sınıf öğrencileri
okulun açılışından bir hafta önce okula davet edilerek oryantasyon programına alınırlar.
Program rehberlik servisi tarafından hazırlanır. Sportif faaliyetler, çeşitli eğitim faaliyetleri,
sosyal aktiviteler, tanıtıcı filmler, geziler ve açık alan oyunlarından yararlanılarak disiplinler
arası işbirliği ile yürütülür. Geleneksel “Eve Dönüş” partisi ile süreç sonlandırılır.
Oryantasyon sürecinde
 Okul kültürünü tanıtma, vizyon, misyon, ilke ve değerler, yazılı olmayan
kurallar hakkında bilgilendirme,
 Öğretmen, belletmen ve diğer öğrencilerle kişilerarası ilişkiler oluşturma,
 Fiziki yapıyı tanıtma, kampus alanını, diğer birim görevlilerini tanıtma,
 Kendine yeter olmayı sağlama, öz bakım becerilerini geliştirme amacına
yönelik çalışmalara yer verilir.
Veli Oryantasyonu
Okula yeni katılan 5. sınıf öğrenci velileri; çocuklarını yatılı bir kuruma güvenle teslim
edebilmeleri, çocuklarından güvenli bir şekilde ayrılabilmeleri amacıyla, okulun
açılışından bir hafta önce okula davet edilerek oryantasyon programına alınırlar. Veli
oryantasyon programı 3 gün süreyle, çeşitli rehberlik etkinlikleri, toplantı ve
seminerlerden oluşur ve okul idaresi ile işbirliği içinde yürütülür. Program süresince
şehir dışından gelen, kalacak yeri olmayan veliler öğrenci evlerinde ya da revirde
konaklar. Bu sürede öğrenciler velileri ile kalamaz, kendi yatakhanelerinde uyurlar.
Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan programın içeriğinde,
 Okul kültürünü tanıtma, vizyon, misyon, ilke ve değerler, yönetmelikler
hakkında bilgilendirme,
 Öğretmen, belletmen, rehber öğretmen, müdür yardımcısı ve diğer veliler ile
kişilerarası ilişkiler oluşturma,
 Çocuklarından ayrılış sürecinde duygusal açıdan destek sunmaya yönelik
çalışmalar yer alır.
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Çalışma Takvimi
Öğrenci Bilgi Formu
Sınav Başvuru Formu
Aile Beyan Formu
Sınav Giriş Belgesi
Sınav Tutanağı
7. Giriş Sınavını Kazanan Öğrencilere Ait Mali Araştırma Formu
8. Sağlık Kurulu Formu
9. Rehberlik Görüşme Formu
10. Öğretmen Sınav Ücret Tutanağı
11. Öğrenci-Veli Sınav Ulaşım Ücreti Tutanağı
12. Veli Taahhütnamesi
13. Görevli Öğretmenlere Sınav Evrak Teslim Tutanağı
14. Optik Formlar Teslim Tutanağı
15. Veli Mektupları

Benzer belgeler