aslı göker

Transkript

aslı göker
Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani
ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar
Hippocrates
TANIM
ZAYIF
VKİ (kg/m2)
SINIF
<18.5
NORMAL
18.5-24.9
KİLOLU
25.0-29.9
OBEZ
30.0-34.9
I
35.0-39.9
II
>40
III
AŞIRI OBEZ
KİLOLU
OBEZ
TOPLAM (%)
Filipinler
18.9
4.4
23.3
Venezuela
23
6.8
29.8
İtalya
25.8
8.7
34.5
TÜRKİYE
28.6
29.4
58
ABD
28.6
33.2
61.8
Meksika
36.2
29
65.2
45
30
75
31.8
44
75.8
İran
S.Arabistan
International Obesity Task Force 2009

Takipte güçlük

İntrapartum komplikasyonlar

Postpartum komplikasyonlar

Fetal etkiler








Spontan abortus
İntrauterin ölüm
Preterm-surterm doğum
İndüksiyon başarısızlığı
Uzamış travay
Makrozomik bebek
Konjenital malformasyon
Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı
Obezite - kontrol
Sınıf III Obezite kontrol
Odds ratio
p
Odds ratio
p
Gestasyonel Diyabet
2.6
<.0001
4.0
<.01
Gestasyonel Hipertansiyon
2.5
<.0001
3.2
<.01
Preeklampsi
1.6
.007
3.3
<.01
Doğum ağırlığı >4500 g
2.0
.0006
2.4
<.01
Preterm doğum
1.1
.4
1.5
.01
Operatif doğum
1.0
.9
1.7
<.01
Sezaryen doğum
1.7
<.01
3.0
<.01
Gunatilake RP, Perlow JH.Obesity and pregnancy: Clinical management of the obese
gravida. Am Obstet Gynecol Feb 2011








Artmış myokardiyal oksijen ihtiyacı
Anestezi ilişkili zorluklar
Hasta transferinde zorluklar
Uzamış sezaryen süresi
Postpartum kanama
Tromboemboli
İnfeksiyon
Omuz distosisi

Obezite mekanik, metabolik, inflamatuvar süreçtir

Metabolik-immunolojik disfonksiyon

Normoglisemik

Erken geb: artmış insülin duyarlılığı

İlerleyen geb: artmış açlık kan şekeri
VKİ tek başına risk faktörü
artmış postprandial kan şekeri

3.trimester insülin duyarlılığında %50-70 düşme

Artmış lipid turnover, yağ asidi oksidasyonu
Obezite
insülin R
hiperinsülinemi
hiperglisemi
Gestasyonel diabet
hiperlipidemi (VLDL, TG)
Endotel disfonksiyonu: Vasküler komplikasyonlar
Artmış proinflamatuvar sitokinler
Preterm doğum, VTE, RDS
Vit D yetmezliği
PE, GDM, ins R
1 199 328 tekil gebelik
 VKİ > 25 kg/m2
 Mortalite riski
Kilolu: %20
Obez: %40
İleri obez: %110 artıyor


VKİ 1 ünite arttıkça neonatal mortalite %5 artıyor
Nohr EA et al. Mortality in infants of obese mothers: is risk modified by
mode of delivery? Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91:363–371.
Kilolu
Obez
Odds ratio
p
Odds ratio
p
Nöral tüp defektleri
1.2
.01
1.87
<.001
Kardiovasküler anomaliler
1.17
.02
1.3
.03
Yarık damak dudak
1.0
.99
1.2
.02
Anorektal atrezi
1.19
.2
1.48
.006
Hidrosefali
1.28
.13
1.68
.003
Ekstremite redüksiyonu
1.22
.09
1.34
.03
Stothard KJ, Tennant PW, Bell R, Rankin J.Maternal overweight and obesity and the
risk of congenital anomalies: a systematic review and meta-analysis. JAMA
2009;301:636-50.
İnsülin
Trigliserit
Ürik asit
Östrojen
Kronik hipoksi
Kronik hiperkapni
Eşlik eden diyabet
Teratojen ??

Anomalilerin %12 – 20’si atlanabilmekte

Anomali taraması 20-22 hf’da tekrarlanabilir

Aileye usg’nin kısıtlı olduğu bilgisi

Aydınlatılmış onam formuna obezite ile ilgili bilgi

Hasta dosyasına VKİ bilgisi








12-14.haftada erken anatomik değerlendirme?
Kalp için color doppler
Periumbilikal, suprapubik, iliak fossa yaklaşımı
Transvaginal yaklaşım (kafa içi yapılar)
Düşük USG frekans emisyonu
Harmonik görüntüleme
Birleşik görüntüleme
Filtreler
Paladini D. Sonography in obese and overweight pregnant women: clinical,
medicolegal and technical issuesUltrasound Obstet Gynecol 2009; 33:
25
kg/m2
Gestasyonel diyabet riski 2 kat artış

VKİ 23
Gestasyonel diyabetin tüm komplikasyonları




20 haftadan önce OGTT, normal ise
28. haftada tekrar
Masraflı, uyum az, fetal sonuç?
O’Dwyer V et al. Timing of screening for gestational diabetes mellitus in women
with moderate and severe obesity. Acta Obstet Gynecol Scand
2012; 91:447–451.

Kan basıncı, hemokonsantrasyon, kardiyak
fonksiyonlarda değişiklik

Kronik hipertansiyonda 10 kat artış

VKİ>30: Preeklampsi riskinde 3 kat artış






Almanya’da 8379 gebe
Ortalama travay süresi 9,5 saat
VKİ arttıkça sekonder C/S oranı artıyor
VKİ arttıkça fetal ağırlık artıyor
Doğum yaralanmasında fark yok
Beye r DA et al. Obesity decreases the chance to deliver spontaneously Arch
Gynecol Obstet (2011) 283:981–988







Postpartum hemoraji
Genital yol, üriner, yara yeri infeksiyonu
Uzamış 1. ve 2. evre
Operatif doğum
3.derece perine yaralanması
Uzun hastanede kalış süresi
Tsoi E et al. Obesity in pregnancy: a major healthcare issuePostgrad Med J
2010;86:617e623
Obez gebelerde sürmatürasyon % 30
 Doğum indüksiyonu gerekli
 Başarısız doğum indüksiyonu fazla
 1. evre 4 saat
2. evre 1 saat
Kabul edilebilir sürelerdir
 Multiparda indüksiyona yanıt daha iyi

Arrowsmith S et al. Maternal obesity and labour complications following induction of
labour in prolonged pregnancy. BJOG 2011;118:578–588.

Artan kolesterol uterin kontraktiliteyi azaltır
Obezite arttıkça indüksiyon başarısızlığı artar
İndüksiyon süresi
Oksitosin miktarı
Sezaryen olasılığı

Pevzner L, Powers BL, Rayburn WF, Rumney P, Wing DA. Effects of maternal obesity
on duration and outcomes of prostaglandin cervical ripening and labor
induction. Obstet Gynecol. 2009 Dec;114(6):1315-21.

Doğum indüksiyonu

Spontan doğumu bekle

VBAC: ???????????

Elektif Sezaryen???
C/S riski
IUMF riski
Sezaryen olasılığı
Kilolu: 1.53
obez: 2.26





aşırı obez: 3.38
Uzun ameliyat süresi
Uzun hastanede kalış
Artmış kanama
Artmış infeksiyon
Tsoi E et al. Obesity in pregnancy: a major healthcare issuePostgrad Med J 2010;86:617e623
Leth RA et al. Obesity, diabetes, and the risk of infections diagnosed in hospital and postdischarge infections after cesareansection: a prospective cohort studyActa Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica C 2011 Nordic Federation of Societies of Obstetrics and
Gynecology 90 (2011) 501–509
www.ajog.org
www.ajog.org

Normal populasyon: % 14.4
Sınıf I Obezite : % 18.8
Sınıf II Obezite : % 32.4

Sınıf III Obezite : % 40


Gebelik öncesi obezite postpartum depresyon
için bağımsız risk faktörüdür
EPDS
LaCoursiere D, et al. The association between prepregnancy obesity and screening
positive for postpartum depression. BJOG 2010;117:1011–1018.




VKİ arttıkça emzirmeyi başlatma niyeti ve
emzirmeyi sürdürme azalıyor
Gecikmiş laktogenez
Postpartum depresyon
Obezlerin sağlığa bakış açısında farklılık
(ABD, Avusturya, Danimarka, Fransa, Kanada, Rusya, Yunanistan)
Wojcicki JM. Maternal Prepregnancy Body Mass Indexand Initiation and Duration of
Breastfeeding:A Review of the Literature Journal of women’s health Volume 20, Number 3,
2011
Amir LH, Donath S. A systematic review of maternal obesity and breastfeeding intention,
initiation and durationBMC Pregnancy and Childbirth 2007, 7:9







Hipertansiyon
Bozuk glukoz toleransı
Obezite, metabolik sendrom, kardiovasküler hst
Emosyonel bozukluklar
Nöral gelişim bozuklukları
Şizofreni
Khandaker GM, Dibben CR, Jones PB.Does maternal body mass index during
pregnancy influence risk of schizophrenia in the adult offspring ? Obes Rev. 2011
Dec 22.

9 1 1 2 tekil gebelik : normal, kilolu, obez
Gestasyonel diyabet
Makrozomi
Preeklampsi
Sezaryen
Preterm doğum, plasenta previa, IUMF, SGA
Aydin C, Baloglu A, Yavuzcan A, İnci A. The effect of body mass index value
during labor on pregnancy outcomes in Turkish population (obesity and
pregnancy outcomes. Arch Gynecol Obstet 2010 Jan;281(1):49-54





Kardiyoloji konsültasyonu
Miada yakın anestezi konsültasyonu
Antibiyotik profilaksisi
Kompresyon çorapları
Bol hidrasyon
ACOG Committee Opinion number 315, September 2005. Obesity in pregnancy.
American College of Obstetricians and GynecologistsObstet Gynecol. 2005
Sep;106(3):671-5.






Gebelik öncesi kilo verilmesi
Bariatrik cerrahi (vitamin replasmanı)
35 kg/m2 < folik asit 5 mg/gün
Erken mobilizasyon
Kan hazırlığı
Subkutan tabakanın sütüre edilmesi
ACOG Committee Opinion number 315, September 2005. Obesity in pregnancy.
American College of Obstetricians and GynecologistsObstet Gynecol. 2005
Sep;106(3):671-5.






Tüm gebelerde VKİ ölçülmesi
VKİ>35 kg/m2 YÜT uygulanmamalı
Diyet, egzersiz programları ve psikolojik destek
sağlanmalı
12.hf.dan sonra 75 mg/gün aspirin
5 mg/gün folik asit
CMACE/RCOG Joint Guideline. Management of women with obesity in
pregnancy 2010.

Ayrıntılı anomali taraması
Aşırı obezlerin antenatal hospitalizasyonu
Vajinal doğum sonrası 3 – 5 gün LMWH (>35 yaş,
VKİ>30kg/m2 geb öncesi veya >90 kg)
Sezaryen sonrası 3 – 5 gün LMWH (VKİ>30kg/m2
geb öncesi veya >80 kg)
Emzirmenin özendirilmesi

CMACE/RCOG Joint Guideline. Management of women with obesity in




pregnancy 2010.








Ülkemiz obezite açısından risk altında
Obez gebeler tersiyer merkezlere refere edilmeli
Diyabet ve preeklampsi açısından yakın takip
İndüksiyon başarısızlığı ve C/S komplikasyonları
Anestezi uzmanı eşliğinde doğum
Postpartum depresyona dikkat
Ayrıntılı bilgilendirme
Ayrıntılı onam formları
TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler

6- Maternal Obezite Ve Gebelik

6- Maternal Obezite Ve Gebelik (ABD, Avusturya, Danimarka, Fransa, Kanada, Rusya, Yunanistan) Wojcicki JM. Maternal Prepregnancy Body Mass Indexand Initiation and Duration of Breastfeeding:A Review of the Literature Journal of w...

Detaylı