groupama emeklilik fonları içeriği

Yorumlar

Transkript

groupama emeklilik fonları içeriği
GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
:
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR
DAVİD LECOMTE
MEHMET ALİ ERSARI
NİCOLAS NAFTALSKİ
Ş.ALP KELER
Fon Denetçisi :
ÖZLEM İMAMOĞLU
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU EURO BOND
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Fon portföyünün en az %80 i devlet dış borçlanma senetlerine yatırılarak faiz
geliri elde etmek hedeflenmektedir. Fonun yönetim stratejisindeki temel amaç
bir yandan Türk Hazine sinin yurtdışında ihraç ettiği ve çoğunlukla Eurobond
olarak bilinen kamu dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden
faydalanırken diğer yandan da döviz kurlarında Türk Lirası aleyhine
gelişebilecek olumsuzluklara karşı koruma sağlamaktır. Eurobondların
dönemsel kupon ödemeleri olası nakit çıkışları karşılamak için fona istikrarlı bir
gelir kaynağı oluşturacak, fiyatlarda yaşanabilecek olası oynaklığın olumsuz
etkilerinin belirli ölçüde azaltılmasını sağlayacaktır.
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU EURO BOND
Portföy Dağılımı
EUROBOND
:
(%)88,73
TERS REPO
:
(%)5,27
VADELİ MEVDUAT
:
(%)2,15
DEVLET
TAHVİLİ/HAZİNE
BONOSU
:
(%)3,40
BORSA PARA
PİYASASI
İŞLEMLERİ
:
(%)0,45
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Fon; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre
Yönetmelik?de belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde
yatırır ve sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür
fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon içerisindeki dağılımı ise
süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı
sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler
çerçevesinde sınırlıdır. Fonun karşılaştırma ölçütü KYD Tüm TL Bono
Endeksi %60 +BİST 30 Endeksi %25+ KYD O/N Repo Endeksi - Brüt %10
+KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi %1+KYD ÖST Endeksi - Sabit
%3+ KYD ÖST Endeksi - Değişken %1dir.
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Portföy Dağılımı
TERS REPO
:
(%)3,82
HİSSE SENEDİ
:
(%)24,42
VADELİ MEVDUAT
:
(%)7,83
DEVLET
TAHVİLİ/HAZİNE
BONOSU
:
(%)63,54
BORSA PARA
PİYASASI İŞLEMLERİ
:
(%)0,39
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Mevzuat gereği, Fon; portföyünün minimum %80?lik kısmını ortaklık payı
yatırımlarına yönlendirmek zorundadır. Yüksek oranda odaklandığı yatırım
aracına yönelen fon, portföyünün küçük bir kısmıyla da nakde çevrilmesi
kolay enstrümanlara yatırım yapabilir. Nakde çevrilmesi kolay yatırım
araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin
karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi
noktasında imkan sağlar. Fon, ortaklık payı piyasasının iyi bir göstergesi
olan BIST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken ağırlıklı
olarak sermaye kazancı elde edilmesini amaçlar. Orta ? uzun vadeli
dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel pay piyasasındaki reel
getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar. Fon,
minimum %80 ortaklık payı yatırım zorunluluğunu sağlamak koşuluyla
piyasa yönüne ilişkin beklentiler ışığında pozisyonunu ayarlar. Fonun
ortaklık payı pozisyonu %80-100 aralığında dalgalanabilir. Ekonomik,
finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.
Fonun karşılaştırma ölçütü BİST 100 Endeksi %90+ KYD O/N Repo Endeksi Brüt %9+ KYD-TL Bono Endeksi 182 Gün % 1dir.
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Portföy Dağılımı
TERS REPO
:
(%)9,43
HİSSE
SENEDİ
:
(%)81
BORSA
PARA
PİYASASI
İŞLEMLERİ
:
(%)9,5
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KAMU
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM
FONU
fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma
enstrümanlarına yatırım yapar. Mevzuat gereği, Fon; fon portföyünün
minimum %80?lik kısmını ters repo dahil devlet iç borçlanma araçlarına
yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon amacı paralelinde
yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Yüksek
oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir
kısmıyla da nakde çevrilmesi kolay enstrümanlara yatırım yapılır. Nakde
çevrilmesi kolay yatırım araçlarına yönlendirilen kısım fon katılım payı geri
dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların
değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Fon, orta ve uzun vadeli bir
bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını orta risk
düzeyinde kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden
yararlanmak hedefiyle hareket eder. Ortalamanın üzerinde getirinin
rahatsız edici olmayan fiyat dalgalanmalarıyla sağlanması amaçlanır.
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. TL
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TERS REPO
:
(%)1,31
VADELİ MEVDUAT
:
(%)2,91
DEVLET
TAHVİLİ/HAZİNE
BONOSU
:
(%)95,72
BORSA PARA
PİYASASI
İŞLEMLERİ
:
(%)0,06
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT-ESNEK
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Mevzuat gereği Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir.
Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon
portföyü, ters repo dahil devlet iç borçlanma araçları, borsa para piyasası
işlemleri, vadeli mevduat ve özel sektör borçlanma araçlarından
oluşturulur. Fon, kısa vadeli bir bakış açısıyla, faiz ve vade riskini minimum
düzeyde tutarak, istikrarlı ve aynı zamanda rekabetçi bir getiri performansı
sağlamak amacıyla hareket eder.
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT-ESNEK
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Portföy Dağılımı
TERS
REPO
:
(%)45,55
VADELİ
MEVDU
AT
:
(%)15,14
DEVLET
TAHVİL
İ/HAZİ
NE
BONOS
U
:
(%)37,93
BORSA
PARA
PİYASA
SI
İŞLEML
ERİ
:
(%)1,3
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının
değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma senetleri, gelir ortaklığı
senetleri ile kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75?i oranında
yatırım yapar. Ayrıca, yine portföyün %15?ini aşmamak koşuluyla Türk Lirası
cinsinden vadeli mevduatlara, katılım bankalarında açılan (kar ve zarara)
katılma hesaplarına, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından
ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına, kaynak kuruluşu bankalar
olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım
yapılabilir. Ek olarak, portföyün %15?ini aşmamak koşuluyla BIST 100
Endeksi veya BIST Katılım Endeksindeki paylara da yatırım yapılabilir.Fon
portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde ters repo sözleşmeleri dahil
edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
Portföy Dağılımı
HİSSE
SENEDİ
:
(%)5,12
VADELİ
MEVDU
AT
:
(%)9,24
DEVLET
TAHVİL
İ/HAZİ
NE
BONOS
U
:
(%)85,53
BORSA
PARA
PİYASA
SI
İŞLEML
ERİ
:
(%)0,1
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Fonun amacı:Bu fon, Genelge uyarınca Bireysel Emeklilik Sistemi?ne giriş
aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların
birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla kullanılır. Fon, STANDART
Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %60?ı Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir
ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün azami
%40?ı ise, BİST 100 veya BİST Katılım endeksindeki pay senetlerine, TL
Cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir
seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından
ihraç edilen borçlanma araçları ve özel sektör kira sertifikalarına,
mevduat/katılım hesabına yatırılır. Vadeli mevduata ve katılım
bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına fon portföyünün
azami %25?i oranında yer verilebilir. Fon ayrıca, Takasbank Para Piyasası
işlemleri ile ters repo işlemlerinde bulunur. Karşılaştıma ölçütü:%78 KYD
Tüm DİBS Endeksi +%10 BİST Ulusal 100 Endeksi+%2 KYD O/N Repo
Endeksi (Brüt) +%5 1 Aylık Gösterge Mevduat endeksi+%4 KYD ÖST
Endeksi- sabit + %1 KYD ÖST Endeksi- Değişken
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Portföy Dağılımı
HİSSE
SENEDİ
:
(%)10,03
VADELİ
MEVDU
AT
:
(%)15
DEVLET
TAHVİL
İ/HAZİ
NE
BONOS
U
:
(%)74,21
BORSA
PARA
PİYASA
SI
İŞLEML
ERİ
:
(%)0,76
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi :
Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine
ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından
fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Emeklilik Yatırım Fonlarının
Kuruluş Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yönetilir. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay olan ve riski az olanlar tercih
edilir. Buna göre fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak ulusal ve
uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye
piyasası araçlarına yatırılır. Karşılatırma Ölçütü:KYD Altın Fiyat Endeksi %95
+ KYD O/N Repo Endeksi - Brüt %5
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
Portföy Dağılımı
ALTIN
VE
KIY.MA :
D.DAYA
LI S.P.A
(%)98,94
BORSA
PARA
PİYASA
SI
İŞLEML
ERİ
(%)1,06
:

Benzer belgeler

garanti emeklilik ve hayat a.ş. likit-kamu emeklilik yatırım fonu 2007

garanti emeklilik ve hayat a.ş. likit-kamu emeklilik yatırım fonu 2007 EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi : Mevzuat gereği Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer ve...

Detaylı

30.06.2009 - NN Hayat ve Emeklilik

30.06.2009 - NN Hayat ve Emeklilik piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani Ģekilde değiĢtirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon’un yatırım yapabileceği pek çok yatırım enstrümanı ...

Detaylı

31.03.2006 - NN Hayat ve Emeklilik

31.03.2006 - NN Hayat ve Emeklilik aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla kullanılır. Fon, STANDART Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %60?ı Hazi...

Detaylı