dış ticarette standardizasyon mevzuatı

Yorumlar

Transkript

dış ticarette standardizasyon mevzuatı
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM
1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJ İMİ KARARI........................................... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ ......................................................... 10 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) .............................. 24 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/2) .............................. 47 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) ..................................... 53 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/4) .............................. 75 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/5) ............................ 108 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/6) ................................... 138 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/7) ................................... 146
2 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJ İMİ KARARI Resmi Gazete Tarihi: 13 Ekim 2005 Resmi Gazete Numarası: 25965 Karar Sayısı: 2005/9454 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Amaç Madde 1— Bu Kararın amacı; dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde; a) Dış ticarette uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil etmesini önlemek ve ticareti geliştirmek; b) İhraç ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak suretiyle, ihracatta rekabet gücünü artırmak ve dış alıcıların ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak, c) İthal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak; d) İthal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratmayacak şekilde ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve/veya güvenli olmasını temin etmek; insan sağlığı ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ile kamu ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek; e) Uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği kapsamındaki teknik mevzuatın dış ticaret sistemine uyarlanmasını sağlamak; f) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde yetkili kuruluşları, yapılacak işlemleri ve uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2— Bu Karar; ithal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimleri; ithalatçılar ve ihracatçıların yükümlülüklerini; dış ticarete konu ürünlerin denetiminde ilgili kuruluşlar ile gümrük idarelerinin yetki ve sorumluluklarını; uygulanacak müeyyideleri ve bu hususlarla ilgili bildirimleri kapsar. Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler, bu Karar ile bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak yönetmelikler,
3 tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çoktaraflı veya ikili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülür. Tanımlar Madde 3— Bu Kararda geçen; a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı; b) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi; c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi; d) Piyasa gözetimi ve denetimi: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da geçen piyasa gözetimi ve denetimini; e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü; f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını; g) Denetim: Dış ticarete konu bir ürünün bu Karar ve eki mevzuata uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan faaliyeti; h) Denetimi yapan kuruluş: Bu Karar kapsamındaki denetimleri yapan kamu kurum veya kuruluşunu; i) İlgili kuruluş: Faaliyetleri ve/veya kararları doğrudan ya da dolaylı olarak bu Karar kapsamındaki işlemleri etkileyen kurum ve kuruluşu; j) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, ilgili bütün tarafların katkı ve işbirliğiyle standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini; k) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti;
4 l) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesinde sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını; ifade eder. Yetki Madde 4— Bu Karar çerçevesinde; a) Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olup olmadığını denetlemeye veya bu denetimleri yapmak üzere piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlar ile işbirliği halinde ve ithalat denetimlerinde öncelikle bu kuruluşlar değerlendirilmek üzere kuruluşları yetkili kılmaya veya görevlendirmeye; b) Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin, teknik düzenlemesi hazırlanıncaya kadar, dış ticarette denetime esas olacak özelliklerini uluslararası uygulamaları dikkate alarak tespit etmeye veya ettirmeye ve gerekli denetimleri yapmaya veya yaptırmaya; c) Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile, Türk standartlarından ihtiyaç duyulanları, ihracatta ve/veya iç piyasa uygulamalarını da dikkate alarak ithalatta zorunlu uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya, bu standartlara göre gerekli denetimleri yapmaya veya yaptırmaya; d) Mevzuatın Müsteşarlığa ve diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya ve uygulama esaslarını belirlemeye; e) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaya; f) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin etkin, hızlı ve verimli yürütülebilmesini teminen ihtiyaç halinde belirli ithal ve ihraç ürünlerinin giriş ve çıkış gümrüklerini ilgili kuruluşların görüşünü alarak Gümrük Müsteşarlığı ile müştereken tespit etmeye, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat ve ihracat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamaya, buna ilişkin enformasyon altyapısını oluşturmaya, denetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası bildirim sistemlerini kurmaya ve bildirimleri yapmaya, bu faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaya ve raporlar hazırlamaya; g) Standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve ihracına ilişkin düzenlemeleri ilgili kuruluşların görüşünü alarak yapmaya; h) İnsan sağlığına veya tesisata veya çevreye zarar verdiği tespit edilen ithal ürünlerin, teknik özellikleri ve bu özelliklere uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda üretici firma nezdinde soruşturma başlatmaya, soruşturma sonuçlanıncaya kadar sözkonusu ürünün her türlü ithalini kontrol etmeye, soruşturma sonucunda ürünün kontrolü ile ilgili gerekli tedbirleri almaya;
5 i) Ülkemiz ihraç ürünlerine teknik engel oluşturan yabancı ülke uygulamalarının kaldırılmasını teminen gerekli girişimlerde bulunmaya, bu ülkelerle görüşmeler yapmaya, karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmaya ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya; j) Dış ticarette teknik düzenleme, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, denetim kapsamında numune alımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, verilecek denetim hizmetleri karşılığında alınacak ücretin taban ve tavanını ve yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ilgili kişi ve kuruluşlardan bu faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeleri istemeye; k) Bu Karara dayanılarak yapılacak düzenlemelerde öngörülen ve dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak Uluslararası Gözetim Şirketlerinin tabi olacakları şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünü alarak tespit etmeye, uluslararası gözetim şirketi statüsü vermeye ve bu statüyü geri almaya, bu şirketlerin faaliyet alanlarını belirlemeye ve faaliyetlerini denetlemeye; l) İhracata konu ürünlerin hedef pazarın taleplerini karşılayacak nitelikte ihracını teminen bu ürünlerden gerekli görülenlerin çeşidini, yetiştirildikleri bölgenin özelliklerini ve ulaşım durumunu göz önüne alarak uygun kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Müsteşarlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya; m) Dış ticarette teknik düzenleme ve standardizasyon işlemleri ile ilgili olarak, ülke ihtiyaçlarının ve ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırmaya, gerekli izinleri vermeye ve ilgili yönetmelik, tebliğ ve talimatlarda gereken değişiklikleri yapmaya, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemlerine istisna getirmeye ve bunun kapsamını belirlemeye; Müsteşarlık yetkilidir. İKİNCİ BÖLÜM Teknik Mevzuatta Uygulama Bir liği ve Dış Ticarette Denetim Teknik Mevzuatta Uygulama Bir liği Madde 5— Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için uygulama birliği bu Karar çerçevesinde sağlanır. İthalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren kontrol belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, "CE" işareti ve "e" işareti gibi her tür belge ve işaretle ilgili düzenlemeler, bu Karara istinaden yayımlanacak Yönetmelikler ve Tebliğlerle dış ticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Müsteşarlığa bildirilir. Dış Ticarette Denetim
6 Madde 6— İthalata ve ihracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin teknik mevzuatına ve/veya standardına uygun olup olmadığının denetimi bu Karar, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller ve Müsteşarlıkça yayımlanacak yönetmelikler, tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ürün Güvenliği ve İthalatçı, İhracatçı ve İlgili Kuruluşların Sorumluluğu Ürün Güvenliği Madde 7— İthalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olması zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun ürün, güvenli ürün kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde ürünün güvenli olup olmadığı ulusal veya uluslararası standartlar, bunların olmaması halinde ise ilgili sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. İthalatçının Sorumluluğu Madde 8— İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmasından sorumludur. İhracatçının Sorumluluğu Madde 9— İhracatçı, ihraç ettiği ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması gibi temel gerekler bakımından ciddi ve yakın risk oluşturduğu tespit edilen durumlarda veya teknik düzenlemesinde özel hükümler bulunan hallerde, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmasından sorumludur. İlgili Kuruluşların Sorumluluğu Madde 10— İlgili kuruluşlar, bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin etkin, hızlı ve koordineli yürütülebilmesini teminen Müsteşarlıkça oluşturulan enformasyon ve bildirim sistemlerine katılmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktan sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tür kiye ile Avrupa Bir liği Arasında Malların Serbest Dolaşımı Madde 11— Avrupa Birliği’nin ortak mevzuatına ve/veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal mevzuatına uygun olarak üretilmiş ve/veya serbest dolaşıma girmiş Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerin ithali engellenemez ve kısıtlanamaz. Bu hüküm; kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin
7 veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması gerekçeleriyle malların ithaline, ihracına veya transit geçişine getirilecek yükümlülüklere, yasaklamalara veya kısıtlamalara engel teşkil etmez. Bu kısıtlama veya yasaklamalar, ticarete gereksiz engel teşkil edecek ve ithal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratacak şekilde kullanılamaz. İkinci fıkrada belirtilen kısıtlama ve yasaklamaların gerekçeleri, ilgili mevzuat ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip edilerek Avrupa Birliği Komisyonu’na bildirilir. Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin esaslar Yönetmelikle belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Alınacak Önlemler Madde 12— Dış ticarete konu bir ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, denetimi yapan kuruluşça teknik mevzuata aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı alınır: a) Ürünün ithalatına veya ihracatına gümrük idaresince izin verilmemesi; b) Ürünün teknik mevzuata uygunsuzluğunun ve/veya güvensizliğinin ithalatçı veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde bunu sağlamak için ithalatçının veya ihracatçının uyarılması; c) Ürünün ithalatçı veya ihracatçı tarafından güvenli hale getirilmediği veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olması durumunda, taşıdığı risklere göre ürünün kısmen veya tamamen bertarafının sağlanması. Uygulanacak Müeyyideler Madde 13— Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak yönetmelik, tebliğ ve talimatlar ile taahhütnamelere aykırı davrananlar, sahte belge kullananlar ve belgelerde tahrifat yapanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, fiilin ağırlığına göre ayrıca aşağıdaki müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanır: a) Firmanın uyarılması; b) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuat kapsamında tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men edilmesi; c) Firmanın ithalatının süreli veya süresiz durdurulması; d) Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli veya süresiz men edilmesi veya statüsünün geri alınması;
8 e) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün CIF değerinin % 60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi. Bu madde kapsamında uygulanacak müeyyideler, firmanın uyarılması ve parasal müeyyide hariç, Resmî Gazete'de yayımlanır. Yürür lükten Kaldırılan Mevzuat Madde 14— 1/2/1996 tarihli ve 22541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta söz konusu Karara yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır. Yürür lük Madde 15— Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16— Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
9 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 (3. Müker rer) Resmi Gazete Numarası: 25333 Devlet Bakanlığından Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tanımlar Madde 1 İhracat ve ithalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi; 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı ve bu Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Karar ve bu Yönetmelik hükümleri, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak Tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapılır. Madde 2 Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak tebliğlerde geçen; a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı, b) Genel Müdürlük: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nü, c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi, d) Zorunlu Standart: İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını, e) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini, f) Rejim Kararı: 1/2/1996 tarihli ve 22541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı ve bu Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 1/12/1997 tarih ve 97/10308 sayılı Karar’ı, g) Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
10 h) TSE­EN­ISO 9000: Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi, ı) Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü, j) Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi, k) AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni, l) GMP Belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni, m) İmalat Yeterlilik Belgesi: 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi, n) CE İşareti: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti, o) E İşareti: 20/3/1958 tarihli “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti, p) e İşareti: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti, r) Başlamış İşlem: İhracat işlemlerinde merci İhracat Yönetmeliği’nde yer alan “başlamış işlem” tanımını, ithalat işlemlerinde ithal edilecek mallar için çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya bu malların Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunu, s) Eşyanın Teslimi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan “eşyanın teslimi” tanımında belirtilen durumu, t) Teknik Belge: Rejim Kararının 2 nci maddesinin (a)bendi uyarınca, Müsteşarlık veya ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan veya ilgili kuruluşa hazırlattırılan; bir ürünün
11 veya ürün grubunun teknik özelliklerini, uyması gereken asgari koşulları belirten belgeyi, u) Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi: Uygulama usul ve esasları ile geçerlilik süresi, ürün veya ürün grubu bazında Müsteşarlıkça Tebliğ ve talimatlar ile belirlenen ve standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan malları imal ve ihraç eden, belirli bir kalite düzeyine ulaşmış firmalara verilen ve parti bazında zorunlu standart denetimlerinden muafiyet getiren belgeyi, v) Tip Onayı Belgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi, ifade eder. İkinci Bölüm İhracatta Zorunlu Standart Denetimi ve Gümr ük İdarelerinin Mükellefiyeti Madde 3 Ekli liste (Ek 1)kapsamındaki maddelerin ihracatında, zorunlu standart ve kalite kontrolleri Müsteşarlığın Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır. Madde 4 İhracatçı veya temsilcisi söz konusu listede belirtilen maddelerin ihracatında, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na (Ek 2)başvurur. Denetleme, en geç yirmidört saat içinde, depo, antrepo veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle, ilgili tüzük veya standartta belirtilen kriterlere göre yapılır. Denetleme ile görevlendirilenler, denetleyecekleri mallardan dört takımı geçmemek üzere, ilgili tüzük veya standardında belirtildiği kadar veya Müsteşarlıkça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler. Denetlenmiş mallar gerekirse yeniden denetlenebilir. Madde 5 Mal, fiziki muayene ve gerekli görülen durumlarda laboratuar analizleri sonucunda tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince gerek görülmesi halinde, ambalajların üzerine denetlendiğini gösteren işaret konulur ve ambalajların sonradan açılmasını önlemek için gerekli tedbir alınır. Denetlenmiş mal için ihracatçısına veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, malın ilgili tüzük veya standardına uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi (Ek 3)verilir. Kontrol Belgesi ile mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmî işaretler belgelere yazılır. Madde 6 Denetleme sonunda, mal tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, alınan numuneler, kırk beş günü geçmemek üzere, malın çeşidine göre, Müsteşarlıkça tespit olunacak sürece veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında
12 bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde, ihracatçı veya temsilcisi numuneleri geri alabilir. Madde 7 Müsteşarlık, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlara uymayan malların ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerekli görülen durumlarda, standardın bazı maddelerinin uygulanmasına talimat yolu ile istisna getirebilir. Madde 8 Ekli liste (Ek 1)kapsamındaki maddelerden ihtiyaç duyulanların yetiştirildikleri bölge ve çeşidin özelliklerine göre ulaşım durumu da göz önüne alınarak, vardığı yerdeki pazar isteklerini karşılayacak olgunlukta ihraç edilebilmelerini sağlamak için, gerekli görülen yerlerde kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Müsteşarlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya Müsteşarlık yetkilidir. İhracatçı firmalar komisyon kararlarına uymakla yükümlüdürler. Madde 9 Ekli liste (Ek 1)kapsamındaki maddelerin ihracatına, tüzük veya standardına uygunluğunu gösterir Kontrol Belgesi bulunmaması, Kontrol Belgesi’nin süresinin geçmiş olması, ambalajlarının üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgilerinin bulunmaması halinde ilgili gümrük idaresince izin verilmez. Aşağıdaki durumlarda, gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmaz: a)İhraç edilecek ürünle ilgili Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi’nin ve gerektiğinde malın özelliğine göre Müsteşarlıkça istenebilecek ilave belge ve/veya analiz raporlarının, anılan belge sahibi imalatçı­ihracatçılar tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde, b)Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitler tarafından, işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standartlar kapsamındaki maddelerin ihracatında, ilgili merci tarafından düzenlenecek ihraç müsaadesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde, c)Hariçte İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracatta, d)Bedelsiz ihracatta. Madde 10 Münhasıran 9 uncu madde kapsamında Kontrol Belgesi aranmaksızın ihraç edilen ürünler için, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 4)düzenleyerek aylık olarak ekli listede (Ek 2)yer alan Müsteşarlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. Üçüncü Bölüm İthalatta Uygunluk Değer lendirmesi ve Gümrük İdarelerinin Mükellefiyeti Madde 11 İthalatta uygunluk değerlendirmesine esas olacak teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar, denetimleri yapacak kuruluşlar ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile uygunluk değerlendirmesi işlemlerine uygulanacak istisnalar Tebliğ ve/veya talimatlarla belirlenir. Madde 12 İthalatta uygunluk değerlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin korunmasını, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin
13 doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır. Madde 13 İthalatta uygunluk değerlendirmesi işlemlerine; ithalatçı veya temsilcisinin, Tebliğlerde belirtilen yetkili kuruluşlara müracaat etmesi üzerine, giriş gümrüğünde yirmidört saat içinde, ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle başlanır.
Madde 14 Malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, uygunluk değerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört takımı geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildiği kadar veya Müsteşarlıkça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler. Madde 15 Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş tarafından alınan numuneler, malın çeşidine göre kırk beş günü geçmemek üzere saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde, ithalatçı veya temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da numuneleri geri alabilir. Madde 16 Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verilir. Madde 17 Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek, ilgili standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olmayan malların ithalatına izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. Madde 18 İthalatta teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar kapsamında, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmaksızın ithal edilebilecek ürünler ve bu ürünlerle ilgili aranacak test raporları, uygunluk belgeleri ve/veya işaretleri, ülke veya ülkeler topluluğu veya belgelendirme kuruluşu bazında yapılacak anlaşmalara istinaden, Tebliğler ile düzenlenir. Madde 19 Uygunluk değerlendirmesine tabi malların ithaline, 16 ncı maddede veya Tebliğlerde belirtilen belgelerin bulunmaması, bu belgelerin geçerlilik süresinin dolmuş olması veya uygunluk değerlendirmesinden muafiyet getiren ve ilgili Tebliğde belirtilen koşulların bulunmaması halinde, ilgili gümrük idaresince izin verilmez. Dördüncü Bölüm Ürün Sorumluluğu Madde 20 Rejim Kararının 4 üncü maddesinde hükme bağlanan ürün sorumluluğunda, zararın tevsiki mahkeme kararları veya mahkemelerce düzenlettirilen bilirkişi raporları ile sağlanır. a)Zarar ölüm şeklinde ise, Rejim Kararı’nın 5 inci maddesinin (d)ve (e)bentlerindeki müeyyideler, b)Zarar yaralanma şeklinde ise, Rejim Kararı’nın 5 inci maddesinin (b)bendindeki müeyyide,
14 c)Zarar diğer ürünlere veya tesisat veya inşaata verilen maddi nitelikte ise, ağırlığına göre Rejim Kararı’nın 5 inci maddesinde sayılan müeyyidelerden biri veya birkaçı, uygulanabilir. Rejim Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili olarak müeyyide uygulanabilmesi için, ithal ürünün çevre kirliliğine yol açtığı veya bu yönden risk taşıdığı Çevre ve Orman Bakanlığı’nca tespit edilmeli ve Müsteşarlığa bildirilmelidir. Rejim Kararı’nın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde, ithalatçıya Rejim Kararı’nın 5 inci maddesindeki müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanabilir. Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Madde 21 27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi uygulaması kapsamında yer alan ürünler için alınmış olan TS­EN­ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN­ISO 9000 Belgeleri, bir defaya mahsus olmak üzere Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi almak için yeterli kabul edilir. TS­EN­ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN­ISO 9000 Belgesi sahibi firmaların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları halinde, Müsteşarlıkça Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi düzenlenir. TS­EN­ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN­ISO 9000 Belgeleri ile ilgili muafiyet Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonraki 30 gün için devam eder. Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi’nin düzenlenmesinden itibaren, belge sahibi firmalar Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi ile ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabi olurlar. Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Geçici Madde 3 Halen yürürlükte bulunan mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliklerinin ilgili maddelerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine yapılmış kabul edilir. Madde 22 Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 23 Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
15 (*) Ek 1 Standardı İhracatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler Listesi G.T.İ.P. Madde İsmi İlgili Standar t 0307.60.00.00.00 0407.00.30.00.12 0504.00.00.90.11 0504.00.00.90.12 0504.00.00.90.13 0504.00.00.90.19 0504.00.00.90.21 0504.00.00.90.22 0504.00.00.90.23 0504.00.00.90.29 0701.90.50.00.00 0701.90.90.00.00 0702.00.00.00.00 0703.10.19.00.11 0703.20.00.00.11 0703.20.00.00.12 0703.90.00.00.11 0704.10.00.00.11 0704.90.10.00.11 0704.90.10.00.12 0704.90.90.00.00 0705.11.00.00.00 0705.19.00.00.00 0706.10.00.00.11 0706.90.10.00.00 0707.00.05.00.00 0707.00.90.00.00 0708.10.00.00.11 0708.20.00.00.11 0708.20.00.00.12 0708.90.00.00.11 0709.10.00.00.00 0709.30.00.00.00 0709.40.00.00.00 Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) Tavuk yumurtaları Koyun türü hayvanların orjinal bağırsakları Keçi türü hayvanların orjinal bağırsakları Sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları Diğer hayvanların orjinal bağırsakları Koyun türü hayvanların asorti bağırsakları Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları Sığır türü hayvanların asorti bağırsakları Diğer asorti bağırsaklar Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar) Diğerleri (Patates) Domates (taze veya soğutulmuş) Kuru Soğan Taze Sarımsak Kuru Sarımsak Pırasa Karnabahar Beyaz lahana Kırmızı lahana Diğerleri Baş marul Diğerleri Havuçlar Kök kerevizi Hıyarlar Kornişonlar Kabuklu bezelye Fasulye Barbunya (kabuklu) Kabuklu baklagiller Enginarlar Patlıcanlar Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) 0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 0709.60.10.00.11 0709.60.10.00.12 0709.60.10.00.13 0709.60.10.00.14 0709.60.10.00.19 0709.70.00.00.11 0709.90.70.00.14 0709.90.90.00.11 0709.90.90.00.13 0713.20.00.00.19 0713.31.00.00.19 0713.32.00.00.19 0713.33.90.00.00 0713.39.00.00.19 0713.90.00.00.15 0713.40.00.00.12 0713.40.00.00.13 0713.40.00.00.19 0802.21.00.00.00 0802.22.00.00.00 0802.22.00.00.00 0802.40.00.00.00 Sivri biber Dolmalık biber Çarliston biber Kırmızı biber (paprika) Diğerleri Ispanak Sakız kabağı Bamya Maydanoz Diğerleri (Nohut) Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler) Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye) Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil) Diğerleri Barbunya Yeşil mercimek Kırmızı mercimek Diğerleri Kabuklu Kabuksuz Kabuksuz Kestane (Castanea Spp.) 0802.50.00.00.00 Antep fıstığı 0804.20.10.00.00 Taze incir (*) TS/89 Salyangoz TS/1068 Tavuk Yumurtası ­Kabuklu TS/208 Barsaklar TS/1223 Turfanda Patates TS/1222 Patates TS/794 Domates TS/ 796 Kuru Soğan TS/1131 Sarımsak TS/795 Pırasa TS /1074 Karnabahar TS/1075 Başlahana TS/1194 Yeşil Salata ve Marul TS/1193 Havuç TS/1206 Sap ve Kök Kereviz TS/1253 Hıyar TS/798 Taze Bezelye TS/797 Taze Fasulye TS/2123 Taze Bakla TS/1133 Enginar TS/1255 Patlıcan TS/1206 Sap ve Kök Kereviz TS/2410 Sebzeler­ Yemeklik Kültür Mantarı TS/1205 Taze Biber TS/1130 Ispanak TS/1898 Sakız Kabağı TS/2122 Taze Bamya TS/1816 Maydanoz TS/142 Nohut TS/141 Kuru Fasulye TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi) TS/3074 Kabuklu Fındık TS/3075 İç Fındık TS/1917 İşlenmiş İç Fındık TS/1072 Kestane TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı TS/1813 Taze İncir 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.
16 0804.20.90.00.11 0804.20.90.00.12 0804.20.90.00.13 0804.20.90.00.14 0804.20.90.00.15 0804.20.90.00.19 0805.10.20.00.11 0805.10.20.00.12 0805.10.20.00.13 0805.10.20.00.14 0805.10.20.00.15 0805.10.20.00.16 0805.10.20.00.17 0805.10.20.00.18 0805.10.20.00.21 0805.10.20.00.22 0805.10.20.00.23 0805.10.20.00.24 0805.10.20.00.25 0805.10.20.00.29 0805.10.80.00.00 0805.20.10.00.00 0805.20.30.00.11 0805.20.30.00.12 0805.20.50.00.00 0805.20.70.00.00 0805.20.90.00.11 0805.20.90.00.19 0805.40.00.00.11 0805.40.00.00.12 0805.40.00.00.13 0805.40.00.00.14 0805.40.00.00.15 0805.40.00.00.16 0805.40.00.00.19 0805.50.10.00.11 0805.50.10.00.12 0805.50.10.00.13 0805.50.10.00.14 0805.50.10.00.15 0805.50.10.00.16 0805.50.10.00.17 0805.50.10.00.19 0805.50.90.00.00 0805.90.00.00.11 0806.10.10.00.11 0806.10.10.00.12 0806.10.10.00.13 0806.10.10.00.14 0806.10.10.00.15 0806.10.10.00.16 0806.10.10.00.17 0806.10.10.00.18 0806.10.10.00.21 0806.10.10.00.22 0806.10.10.00.23 0806.10.10.00.29 0806.20.30.00.00 0806.20.90.00.00 0807.11.00.00.00 0807.19.00.00.00 0808.10.80.00.11 0808.10.80.00.12 0808.10.80.00.13 0808.10.80.00.14 0806.10.80.00.15 0806.10.80.00.16 0806.10.80.00.17 0806.10.80.00.18 0806.10.80.00.21 0808.10.80.00.29 0808.20.50.00.00 0808.20.90.00.00 0809.10.00.00.00 Ekstra kuru incir Birinci sınıf kuru incir İkinci sınıf kuru incir Kuru naturel incir Hurda incir Diğerleri Kan Portakalı­Yarı Kan Portakalı Waşington (Navel) Şamuti (Yafa) Valencia Tomson Hamlin Vernas Ovalins Trablus Akçay Şekeri Finike Trovlins Navelina Diğerleri Diğerleri Klemantin Monreale Satsuma Mandarin ve vilking Tanjerin King Diğerleri Marsh Seedless Tomson Ruby Red Star Ruby Pink Diored Diğerleri Enterdonat Lamas Kütdikem Yatak Mayer Şataf İtalyan Diğerleri Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Diğer taze turunçgiller Sultani çekirdeksiz üzüm Rezaki üzümü Tarsus beyazı üzümü Müşküle üzümü Kardinal üzümü Imparator üzümü Perlet üzümü Super çekirdeksiz üzüm Antep karası üzümü Hatun parmağı üzümü Yalova incisi üzümü Diğerleri Sultani üzümü Diğerleri Karpuzlar Diğerleri (Kavun) Elma, golden cinsi Elma, granny smith cinsi Starking elma Starkrimson elma Tobred Jonagold Red Chief (Red Delicious) Fuji Breabuen Diğerleri Diğerleri (Armut) Ayva Kayısı (zerdali dahil) 17 TS/541 Kuru İncir TS/34 Turunçgil Meyveleri TS/101 Sofralık Üzüm TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm TS/1132 Karpuz TS/1073 Kavun TS/100 Elma TS/184 Armut TS/1817 Ayva TS/791 Kayısı
0809.20.05.00.00 0809.20.95.00.00 0809.30.10.00.00 0809.30.90.00.00 0809.40.05.00.11 0809.40.05.00.13 0809.40.05.00.19 0810.10.00.00.00 0810.90.95.00.11 0813.10.00.00.11 0813.10.00.00.12 0813.10.00.00.13 0813.10.00.00.14 0910.99.91.00.11 1106.30.90.00.12 1202.10.90.00.00 1202.20.00.00.00 1404.10.00.90.14 1404.10.00.90.15 1507.90.90.00.00 1508.90.90.00.00 1509.10.90.00.11 1509.10.90.00.12 1509.10.90.00.13 1509.10.90.00.14 1509.90.00.00.14 1509.90.00.00.15 1509.90.00.00.16 1509.90.00.00.18 1510.00.90.00.11 Vişne (Prunus cerasus) Diğerleri (Kiraz) Nektarinler Diğerleri (Şeftali) Can eriği Mürdüm eriği Diğer erikler Çilek Nar Ekstra kayısı Birinci sınıf kayısı İkinci sınıf kayısı Endüstriyel kayısı Mahlep İncir ezmesi Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı) Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın) Palamut Palamut tırnağı Diğerleri (Soya yağı) Diğerleri (Yer fıstığı yağı) Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1­2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2­5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1­2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2­5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Prina yağı 1511.90.99.00.19 Diğerleri (Yemeklik palm yağı) 1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1512.19.90.00.19 Aspir yağı (Yemeklik) 1512.29.90.00.00 1513.19.91.00.00 Diğerleri (Pamuk tohumu yağı) Diğerleri (Yemeklik hindistan cevizi yağı), net ağırlığı 1 kg. TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar Standardı Olmayan) Diğerleri Net ağırlığı 1kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları), TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Palm çekirdeği yağı Standardı Olmayan) Babassu yağı Diğerleri TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Diğerleri Standardı Olmayan) Diğerleri TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı Diğerleri Diğerleri (Mısır yağı) TS/888 Yemeklik Mısırözü Yağı Diğerleri (Susam yağı) TS/889 Yemeklik Susam Yağı Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık Beyazlatılmış kabuksuz fındık Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Beyazlatılmış kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 1513.19.99.00.00 1513.29.50.00.00 1513.29.90.00.11 1513.29.90.00.19 1514.19.90.00.00 1514.99.90.00.00 1514.19.90.00.00 1514.99.90.00.00 1515.29.90.00.00 1515.50.99.00.00 2008.19.19.00.11 2008.19.19.00.12 2008.19.19.00.13 2008.19.19.00.15 2008.19.19.00.16 2008.19.19.00.17 2008.19.19.00.18 2008.19.19.00.29 2008.19.95.00.11 2008.19.95.00.12 2008.19.95.00.13 2008.19.95.00.15 2008.19.95.00.16 2008.19.95.00.17 2008.19.95.00.18 2008.19.95.00.29 18 TS/793 Kiraz ve Vişne TS/42 Şeftali TS/792 Erik TS/185 Çilek TS/4953 Nar TS/485 Kuru Kayısı TS/1049 Mahlep TS/542 İncir Ezmesi TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları TS/890 Yemeklik Soya Yağı TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı TS/341 Yemeklik Zeytinyağı TS/5269 Yemeklik Rafine Prina Yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı 51.01 5102.19.40.90.11 5102.19.40.90.12 5102.19.40.90.13 5102.19.40.90.14 5102.19.40.90.15 5102.19.40.90.16 5102.19.40.90.17 5102.19.40.90.18 5102.19.40.90.21 5102.19.40.90.22 5102.19.40.90.29 1404.20.00.00.11 1404.20.00.00.12 1404.20.00.00.13 1404.20.00.00.14 1404.20.00.00.15 1404.20.00.00.19 5201.00.90.00.00 5202.10.00.00.19 5202.91.00.00.11 5202.91.00.00.12 5202.91.00.00.19 5202.99.00.00.12 5202.99.00.00.13 5202.99.00.00.18 1509.10.10.00.11 1509.10.10.00.12 1509.10.10.00.13 1509.10.10.00.14 1510.00.90.00.19 1511.90.99.00.11 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) I. Oğlak (TEXT 154) II. Oğlak (TEXT 154) I. Tiftik (ince tiftik) (TEXT 154) İyi tiftik (TEXT 154) Sıra tiftik (TEXT 154) Kastamonu (TEXT 154) Konya dağ (TEXT 154) Konya ova (TEXT 154) Çengelli tiftik (TEXT 154) Yıkanmış tiftik (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Linter a I Linter a II Linter a III Linter b I Linter b II Diğerleri Diğerleri (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Penye telefi (TEXT 154) Tarak telefi (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Tarak telefi (TEXT 154) Penye telefi (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1­2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2­5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Diğerleri Super olein 19 TS/1014 Yapağı ve Yünler TS/4026 Türk Tiftikleri TÜZÜK 2004/30 sayılı Revize edilen TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı ve TS 342 Yemeklik Zeytinyağı Muayene ve Deney Yöntemleri Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ’in 3.maddesi hükmü
Ek 2 Dış Ticaret Müsteşar lığı Bölge Müdürlükleri Marmara Bölge Müdür lüğüne (İstanbul)Bağlı Dış Ticar ette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları İstanbul Bursa Adapazarı Akçakoca Düzce Edirne Yenişehir Batı Anadolu Bölge Müdür lüğüne (İzmir)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları İzmir Antalya Denizli Aydın Balıkesir Manisa Alaşehir Bergama Köyceğiz Menemen Milas Nazilli Ödemiş Salihli Söke Tire Torbalı Turgutlu Fethiye Kumluca Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne (İçel)Bağlı Dış Ticar ette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları Mersin Adana Antakya Osmaniye Ceyhan İskenderun Reyhanlı Tarsus İç Anadolu Bölge Müdür lüğüne (Ankara)Bağlı Dış Ticar ette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları
20 Ankara Konya Doğu Karadeniz Bölge Müdür lüğüne (Trabzon)Bağlı Standardizasyon Denetmenler i Grup Başkanlıkları Trabzon Giresun Ordu Bulancak Fatsa Hopa Ünye Rize Dış Ticarette Batı Karadeniz Bölge Müdür lüğüne (Samsun)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları Samsun Sinop Çorum Terme Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne (Gaziantep)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenler i Grup Başkanlıkları Gaziantep Şanlıurfa Diyarbakır Kahramanmaraş Malatya Nusaybin Besni Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne (Er zurum)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları Erzurum Iğdır
21 Ek: 3 1.İhracatçının Unvanı, Vergi No OECD Rejimi (Exporter’s name, tax no.) OECD Scheme KONTROL BELGESİ DTM CONTROL CERTIFICATE T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (REPUBLIC OF TURKEY, PRIME MINISTRY, UNDERSECRETARIAT OF FOREIGN TRADE) ..................................... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (.................................... REGIONAL DIRECTORATE) İşbu belge sadece Kontrol Dairelerince kullanılır. (This certificate is for the exclusive use of control services.) DTS Denetmenleri ........................ Grup Başkanlığı (…………………….Group of Inspectors of Standardization for Foreign Trade) 2.Parti No (Lot no) 3.Kayıt No (Registration no) Seri No (Serial no) 4.Ambalaj Üstünde Görülen Ambalajcı veya İmalatcı Firma (ihr acatçıdan far klı ise)* 5.Menşe Ülke ve Şehir (Country and city of origin) 6.Gideceği Ülke (Country of destination) (Producer or packer as indicated on packing)(if other than exporter) 7.Nakil Vasıt ası * (Identification of means of transport) 8.İlgili Ulusal Mevzuat (Space reserved for the related national regulations) 9.Çıkış Gümrüğü * (Customs office of departure) 10.Ürünün Türü ve Çeşidi (Nature and variety of product) 11.K alite Sınıfı (Quality class) 12.Ambalaj Çeşidi ve Sayısı (Number and kind of packages) 13.Partinin Ağırlığı Net/Brüt (Total weight in kg gross/net) 14.Örnekleme suretiyle yapılan kont rolde, yukarıda vasıfları yazılı partinin, kontrol anında yür ürlükte olan standartlar a uygun bulunduğu tasdik olunur. (It is certified that on the basis of the inspection by sampling, the consignment referred to above conforms with the standards in force at the time of inspection.) 15.Bu K ontrol Belgesi: ….../….../200.. tarihi bitimine kadar geçerlidir. (This Contol Certificate is valid until ….../….../200..) 16.K ontrol Tarihi: ….../….../200.. (Date of inspection: ….../….../200..) 17.K ontrolü Yapanlar:...................... (Inspected by......................................) K aşe, İmza, Mühür (Stamp­Signature­Seal) * İhtiyari (optional)
22 Ek: 4 İhracatta Zorunlu Standartlar Kapsamında Olup Standart Denetiminden İstisna Tutulan Ürünlerin Dökümünü Gösterir Cetvel GÜMRÜK İDARESİ …………………….. SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 İHRACATÇININ ÜNVANI CETVEL NO: SIRA NO : DÖNEMİ : GB TARİHİ GB NO İHRACATIN YAPILDIĞI ÜLKE G.T.İ.P. MALIN TANIMI * 1. TKDYB 2. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK 3. HARİÇTE İŞLEME (İH) 4. BEDELSİZ İHRACAT (Bİ)
23 İHRACAT MİKTARI BİRİMİ MALIN DEĞERİ (Kg, Adet, vb.) (ABD DOLARI) İSTİSNA SEBEBİ * Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur. Madde 2­ Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerin ithalatında değerlendirme; listelerde yer alan ilgili standart, mevzuat, teknik belge veya ithalatçının talebi halinde, ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara göre Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Ürünün, değerlendirmeye esas tutulan standart veya mevzuata göre olumsuz çıkması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, ürün başvuru formunda (Ek 4) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2) yer alan ürünlerin değerlendirmesine esas testlerine, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilir. Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenlenir. Değerlendirmeye esas alınan testlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu testlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış bulunan test raporlarının Türk Standartları Enstitüsü’ne ibrazı gereklidir. Ekli listede (Ek 2) yer alan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünler; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir. Ancak, ithalatçının test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu şekilde yapılan değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçıları tarafından daha sonra ithal edilecek aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler, arka arkaya gelecek partilerden alınacak numuneler uygun çıkıncaya kadar kontrole tabi tutulur. Bu uygunluk sağlandıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.
24 Ekli listede (Ek 3) yer alan ürünlerin değerlendirmesi, evrak üzerinden, gerekirse test yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Testlerin yapıldığı durumlarda bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler bu ürünler için de uygulanır. Madde 3­ Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu (Ek 4) tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir. Madde 4­ Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez. Madde 5 ­ AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgenin ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ayrıca ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz. TSE­EN­ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi mal veya hizmet üreten firmaların, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurmaları halinde; anılan Enstitü tarafından yapılacak inceleme neticesinde düzenlenecek, TSE­EN­ISO 9000 Kalite Sistem Belgesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olacak ve değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirtecek yazının, TSE­EN­ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ile birlikte gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz. TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapılacak ithalatta; TSE veya TSEK markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve marka kullanım sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan; değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” veya “Kalite Uygunluk Belgesi” ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 6) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz. Madde 6 ­ Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin ( CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla; a. e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,
25 b. CE ve diğer işaretli ürünler için; uygunluk beyanının ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir. Madde 7­ Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlere, ithalattan önce, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Madde 8­ Gümrüklerde numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki ve bazı ürünlerde, deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi teknik problemlerle karşılaşılması halinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, bu raporda belirtilen süre zarfında deneyin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek 7) alınarak, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya “İthal Malı Belgesi” verilir ve söz konusu belgenin münhasıran “Teknik Problem” nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından, bilahare yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet, ilgili firmaya olumsuz test raporunun onaylı bir örneği ile birlikte taahhütlü yazı ile bildirilerek, olumsuz nihai test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığına (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir. Madde 9­ Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, 10/10/2000 tarihli ve 24196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2) kapsamında ithal edilecek maddeler için “Uygunluk Belgesi” aranmaz. Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, parti oluşturmayan Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya gerekirse mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, sağlık, emniyet ve çevrenin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı yönünde yapılacak değerlendirme sonucuna göre “Uygunluk Belgesi” verilir.
26 Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatına, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük idareleri tarafından doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, ürünlerin ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir. Madde 10­ Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzni ve D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ithalat ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından AQAP Belgeli Kurum ve Kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.” Madde 11­ 5, 6 ve 7 inci maddeler kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 8) düzenleyerek aylık olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 12­ Türk Standartları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli’ni (Ek 9) düzenleyerek her ayın ilk 10 günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 13­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 14­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 15­ 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 16­ Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
27 (*) Ek 1 İthalatta Uygunluk Değer lendirmesine Tabi Ür ünler (Değer lendir mesi Tür k Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar) G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDART ADI 2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar TS EN 228 2710.11.45.00.00 TS EN 228 2710.11.49.00.00 2710.19.41.00.11 2710.19.41.00.19 2710.19.45.00.11 2710.19.45.00.12 2710.19.49.00.11 2710.19.49.00.12 3824.90.99.90.54 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar Motorin Diğerleri Motorin Marine diesel Motorin Marine diesel (Kükürt değeri aranmaz) Biodizel (Otobiodizel) Otomotiv Yakıtları­Kurşunsuz Benzin­ Özellikler ve Deney Metotları Otomotiv Yakıtları­Kurşunsuz Benzin­ Özellikler ve Deney Metotları 3824.90.99.90.58 Diğerleri (Yakıtbiodizel) 3917.32.99.90.00 Diğerleri 3917.33.00.00.00 Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan) 3926.20.00.00.11 6909.11.00.00.11 Poli(vinil klorür eldivenler (evlerde kullanılan) Laboratuvar eşyası 7013.31.10.00.00 7013.31.90.00.00 7013.39.10.00.00 7013.39.91.00.00 7013.39.99.00.00 7214.20.00.00.11 El imali olanlar Makina imali olanlar Sertleştirilmiş camdan olanlar El imali olanlar Makina imali olanlar Enine kesiti 6­8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8­10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 10­26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer köşeli çubuklar Enine kesiti 6­8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8­10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 10­26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer köşeli çubuklar Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar 7214.20.00.00.12 7214.20.00.00.13 7214.20.00.00.14 7214.20.00.00.15 7214.20.00.00.16 7214.20.00.00.19 7214.30.00.00.11 7214.30.00.00.12 7214.30.00.00.13 7214.30.00.00.14 7214.30.00.00.15 7214.30.00.00.16 7214.30.00.00.19 7214.91.10.00.00 7214.91.90.00.00 7214.99.10.00.00 (*) TS 3082 EN Otomotiv Yakıtları­Dizel­Özellikler ve 590 Deney Metodları TS EN 14214 Otomotiv yakıtları­Yağ asidi metil esterleri (YAME/BİYODİZEL)­Dizel motorlar için­ Gerekler ve deney yöntemleri TS EN Isıtma yakıtları­Yağ asidi metil esterleri 14213 (YAME) – Gerekler ve deney yöntemleri 10827 Borular­Polietilen (PE)­Gaz Yakıtların Taşınması İçin­Yer Altına Döşenen­ Metrik­Seri TS ISO Kara Yolu Taşıtları­Çekici ile Römork 7375­1 Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar TS ISO Kara Yolu Taşıtları­Çekici ile Römork 7375­2 Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri 8454 PVC Eldivenler­Evlerde Kullanılan 4506 Porselen Kapsüller TS 4507 ISO Laboratuvar Malzemeleri­Krözeler­ 1772 Porselen ve Silika 4211 Cam Biberonlar 708 Beton Çelik Çubukları 708 3941 708 Beton Çelik Çubukları Alaşımsız Takım Çelikleri Beton Çelik Çubukları 29 Temmuz 2006 tarih ve 26243 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/35 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
28 7214.99.31.00.00 7214.99.39.00.11 7214.99.39.00.12 7214.99.39.00.13 7214.99.39.00.14 7214.99.50.00.11 7214.99.50.00.12 7214.99.50.00.19 7214.99.71.00.00 7214.99.79.00.11 7214.99.79.00.12 7214.99.79.00.13 7214.99.79.00.14 7214.99.95.10.11 7214.99.95.10.12 7214.99.95.10.19 7214.99.95.90.11 7214.99.95.90.12 7214.99.95.90.19 7216.32.99.90.00 7217.10.90.00.00 7311.00.10.10.00 7311.00.10.90.00 80 mm. veya daha fazla olanlar Enine kesiti 6­8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8­10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 10­26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar 80 mm. veya daha fazla olanlar 708 3941 Enine kesiti 6­8 mm. (8 dahil) ye kadar olan 2162 yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8­10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 10­26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar Diğerleri 910 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon 3721 içerenler 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı 11170 olanlar Diğerleri 11169 TS 6600 EN 417 11170 7311.00.91.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 55 11170 7311.00.91.90.00 Diğerleri 7311.00.99.90.00 Diğerleri 7312.10.61.00.00 7312.10.65.00.00 7314.20.10.00.11 7315.20.00.00.00 Kaplanmamış Çinko ile kaplanmış Demir veya çelik tellerden örgüler Patinaj zincirleri 7321.11.90.00.11 Gaz yakıtlı olanlar Beton Çelik Çubukları Alaşımsız Takım Çelikleri Genel Yapı Çelikleri Çelik I­Profilleri­Sıcak Haddelenmiş Çelik Teller­Öngerilmeli Beton İçin Tüpler­Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik Tüpler­Basınçlı Gazlar İçin, Çelik, Dikişsiz Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan­Metalik­LPG İçin­Vanalı Veya Vanasız­Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan­İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme Tüpler­Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İçin Tüpler­Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik 55 Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İçin 1203 Basınçlı Hava Depoları (Kaynaklı Silindir Gövdeli) TS 1519 ISO Tüpler Basınçlı Gazlar İçin­Tekrar 4706 Doldurulabilir­Kaynaklı, Çelik 11170 Tüpler­Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik TS 6600 EN Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden 417 Doldurulamayan­Metalik­LPG İçin­Vanalı Veya Vanasız­Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan­İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme 11896 Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre­ 1.000 Litre, Yer Üstünde Kullanılan) 1203 Basınçlı Hava Depoları (Kaynaklı Silindir Gövdeli) 11896 Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre­ 1.000 Litre, Yer Üstünde Kullanılan) 5680 Çelik Demetler (Toronlar)­Öngerilmeli Beton İçin 4559 Beton Çelik Hasırları 663 Patinaj Zincirleri­Oto ve Yol Makinaları İçin TS 616­1­2 Pişirme Cihazları – Gaz Yakan– EN 30­1­2 Konutlarda Kullanılan Bölüm 1­2: Emniyet – Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar
29 TS 616­2­2 EN 30­2­2 Pişirme Cihazları­Gaz Yakan­Konutlarda Kullanılan­Bölüm 2­2: Enerjinin Rasyonel Kullanımı­Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar 5309 Ocaklar (LPG Piknik Tüpleri İçin) 5308 Isıtıcılar (LPG Piknik Tüpleri İçin) TS prEN Isıtıcılar (Sobalar)­Gaz Yakan, Müstakil, 1266 Konveksiyonlu­Yanma Havası ve/veya Yanma Ürünleri Bir Fan Yardımıyla Sevk Edilen 445 Basınçlı (Düdüklü) Tencereler 11673 Tencereler­Yemek Pişirmek İçin­Sanayi Tipi Paslanmaz Çelikten 11692 Tencereler­Yemek Pişirmek İçin­Sanayi Tipi­Devirme Tertibatlı, Buharlı (Paslanmaz Çelikten) TS 4812 EN Ambalajlama– Bükülebilir Silindirik 13046 Mekanik Tüpler– Boyutlar ve Toleranslar 4936 Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri 5463 Alüminyum Tüpler­Katı Formdaki İlaçlar İçin 445 Basınçlı (Düdüklü) Tencereler 7321.81.90.00.11 7322.90.00.00.00 Gaz yakıtlı olanlar Diğerleri 7323.93.90.00.00 Diğerleri 7612.10.00.00.00 Tüp şeklinde esnek kaplar 7612.90.10.00.00 Tüp şeklinde sert kaplar 7615.19.90.00.11 7615.19.90.00.15 8204.11.00.00.00 Ev işlerinde kullanılan eşya Ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı Ağzı sabit olanlar 8204.12.00.00.00 Ağzı ayarlanabilir olanlar 8204.20.00.00.00 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) 8205.40.00.00.00 Tornavidalar 8205.90.00.00.00 Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilen aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen takım halinde eşya 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki 3794 veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 3795 8206.00.00.00.00 81 Anahtarlar Civata ve Somunlar İçin Çatal (Yassı), Metrik 3793 Anahtarlar­Civata ve Somunlar İçin, Geçme Metrik 3794 Anahtarlar­Civata ve Somunlar İçin­Yıldız­ Metrik TS ISO Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları­ 1174­1 Kare Uçlar­Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar TS ISO Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları­ 1174­2 Kare Uçlar­Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar TS ISO Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları­ 2725­1 Kare Uçlu Geçme Anahtarlar­Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar­ Boyutlar TS ISO Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları­ 2725­3 Kare Uçlu Geçme Anahtarlar­Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“darbesiz”)­Boyutlar TS ISO 3315 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları­ Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları­Boyutlar ve Deneyler 3796 Anahtar­Civata, Somun ve Borular İçin ­ Ayarlanabilir, Metrik 3797 Anahtarlar­Vidalı Elemanlar İçin­Girme, Metrik 3798 Anahtarlar­Rakorlar ve Benzerleri İçin­ Metrik 11489 Tornavidalar­Elektriğe Karşı Yalıtılmış­El ile Kullanılan (Yalnız Perakende saış için hazırlanmış takım halinde olanlar için) 377 Anahtarlar­Civata ve Somunlar İçin­ Lokma, Metrik Anahtar­Civata, Somun ve Borular İçin ­ Ayarlanabilir, Metrik Anahtarlar­Vidalı Elemanlar İçin­Girme, Metrik Kaynaklı­Silindirik Buhar Kazanları TS EN 303­ 5 Kazanlar Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar, Elle veya Otomatik
3796 3797 8402.11.00.00.00 8402.12.00.00.00 Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 30 Anahtarlar­Civata ve Somunlar İçin­Yıldız­ Metrik 8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300 kWa Kadar ­Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme 8402.19.90.00.11 8402.19.90.00.19 8402.20.00.00.00 8403.10.10.00.00 Duman borulu kazanlar Diğerleri Kızgın su kazanları Dökme demirden olanlar 8403.10.90.00.00 Diğerleri 430 9876 pr EN 303­4 8404.10.00.90.12 Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 736 8416.20.90.00.19 Diğerleri TS EN 230 8419.19.00.00.11 8424.10.20.00.00 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) Ağırlığı 21 kg.ı geçmeyenler 733 11809 8424.10.80.00.00 Diğerleri TS 862­1 EN3 –1 TS EN 303­ 1 TS 862­2 EN3 –2 TS 862­3 EN3 –3 TS 862­4 EN3 –4 TS 862­5 EN3 –5 TS 862­6 EN3 –6 8481.10.05.00.00 8481.10.19.00.00 Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar 1520 Dökme demir veya çelikten olanlar 1862 8481.10.99.00.00 Diğerleri 9405.50.00.70.00 9405.91.90.90.11 9603.21.00.00.00 9613.10.00.00.00 Camdan olanlar Lüks lambası camları Diş fırçaları Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 9613.20.10.00.00 9613.20.90.00.00 9613.80.00.00.11 9613.80.00.00.12 9613.80.00.00.19 Ateşleme sistemi elektrikli olanlar Diğer ateşleme sistemli olanlar Ateşleyiciler Masa Çakmakları Diğer çakmaklar
5310 TS EN ISO 2503 31 Kazanlar ­ Cebri Çekişli Brülörlü Kazanlar ­ Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Kazanlar­Dökme demirden Kazanlar­Cebri Çekiş Brülörlü­Bölüm: 4 Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Basıncı 3 Bar (0.3 Mpa)'a Kadar­ Terminoloji, Özel Kurallar, Deneyler ve İşaretleme Sıcak Su­Hazırlayıcılar (Boyler)­Sıcak Su, Kaynar Su veya Buhar ile Çalışan Brülörler­Monoblok­Sıvı Yakıt Püskürtmeli­Güvenlik, Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Süreleri Termosifonlar­Katı Yakıt Yakan Termosifonlar (Depolu Su Isıtıcıları) Gaz Yakan­Sıhhi Kullanım İçin Seyyar Yangın Söndürücüler­ Bölüm 1: Tarif Çalışma Süresi, A ve B Sınıfı Yangın Deneyleri Seyyar Yangın Söndürücüler­ Bölüm 2: Sızdırmazlık Yalıtkanlık Deneyi, Sıkıştırma Deneyi, Özel İşlemler Seyyar Yangın Söndürücüler­ Bölüm 3:İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler Seyyar Yangın Söndürücüler­ Bölüm 4:Doldurma, Gereken Asgari Yangın Seyyar Yangın Söndürücüler­ Bölüm 5: Özellikler ve Tamamlayıcı Deneyler Seyyar Yangın Söndürücüler­ Bölüm 6: EN 3:Bölüm 1­5 Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler Valfler (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin Tüp Donanımları­Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin) Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin 5814 Lüks Lambası Camları 4330 Diş Fırçası TS­EN ISO­ Çakmaklar­Emniyet Kuralları 9994 (*) Ek 2 İthalatta Uygunluk Değer lendirmesine Tabi Ür ünler (Değer lendir mesi Tür k Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar) G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDART ADI 3820.00.00.00.00 3582 Antifriz 3917.21.90.00.00 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar Diğerleri 6270 3917.32.31.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar 6270 Borular ve Bağlantı Parçaları­Yüksek Yoğunluklu Polietilen­Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan Borular ve Bağlantı Parçaları ­Yüksek Yoğunluklu Polietilen­Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan Borular­Polietilen (PE)­Gaz Yakıtların Taşınması İçin­Yer Altına Döşenen­Metrik­ Seri Lâstik Hortumlar­Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları­ Özellikler 10827 4010.11.00.00.00 4010.12.00.00.00 4010.13.00.00.00 4010.19.00.00.00 4010.31.00.00.00 4010.32.00.00.00 4010.33.00.00.00 4010.34.00.00.00 4010.35.00.00.00 4010.36.00.00.00 4010.39.00.00.00 4014.90.10.00.00 5207.10.00.00.00 5207.90.00.00.00 Sadece metalle takviye edilmiş olanlar Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar Sadece plastik maddelerle takviye edilmiş olanlar Diğerleri Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V­ kolanlar), V­yivli olan sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V­kolanlar) olan (V­yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V­ kolanlar), V­yivli olan sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V­kolanlar) olan (V­yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar Diğerleri Bebekler için emzikler ve benzeri eşya Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler (TEXT 43) Diğerleri (TEXT 43) (*) TS 745 EN ISO 2398 TS 2411 EN 559 198 198 Hortumlar­Lastikten Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan V­Kayışları V­Kayışları 198 V­Kayışları 4269 TS 4270­1 EN 1400­1 TS 4270­2 EN 1400­2 TS 4270­3 EN 1400­3 11846 Biberon Başlığı­Kauçuk Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları­Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları­Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları­Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler Tekstil Mamulleri­El Örgü İplikleri 29 Temmuz 2006 tarih ve 26243 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/35 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
32 5406.10.00.10.00 5406.10.00.90.00 5406.20.00.00.00 5511.10.00.00.00 5511.20.00.00.00 5511.30.00.00.00 6808.00.00.00.00 7209.15.00.90.00 Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) (TEXT 43) Diğerleri (TEXT 43) Suni filament iplikler (TEXT 43) Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) (TEXT 56) Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler) (TEXT 56) Suni devamsız liflerden (TEXT 43) Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) Diğerleri 11846 Tekstil Mamulleri­El Örgü İplikleri 11846 Tekstil Mamulleri­El Örgü İplikleri 537 Çimentolu Kerpiç Bloklar­Duvarlar İçin 901 4696 Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Çelik Şeritler­Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Çelik­Şerit ve Saclar­Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) Çelik Şeritler­Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller­ Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom oksit Kaplı Çelik 3813 7209.25.00.90.00 Diğerleri 4696 7210.12.20.00.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Enine kesitinin en geniş yeri 1,5­6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler Külçe veya diğer ilk şekillerde Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş TS EN 10202 7210.12.20.00.80 7210.50.00.10.11 7210.50.00.90.11 7217.20.30.00.11 7217.20.30.00.13 7217.20.50.00.12 7217.20.50.00.13 7217.20.90.00.00 7218.10.00.00.00 7218.91.10.00.11 7218.91.10.00.12 7218.91.80.00.11 7218.91.80.00.12 7218.99.11.00.11 7218.99.11.00.12 7218.99.11.00.19 7218.99.19.00.00 7218.99.20.00.00 Dövülmüş Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Dövülmüş Levha blokları 7218.99.80.00.11 7218.99.80.00.12 7218.99.80.00.19 7224.90.03.00.11 Sac platinaları Diğerleri Dövülmüş Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Levha blokları Sac platinaları Diğerleri Blumlar 7224.90.03.00.12 Kütükler
33 TS EN 10202 Çelik Saclar­İnce, Soğuk Haddelenmiş, Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik Saclar TS EN 50188 1379 TS EN 50189 Hava Hattı İletkenleri – Çinko Kaplanmış Çelik Teller Galvanizli (Çinko Kaplanmış) Çelik Tel (Hava Hatları İçin) Hava Hattı İletkenleri – Çinko Kaplanmış Çelik Teller 8888 8888 Paslanmaz Çelik Dökümler Paslanmaz Çelik Dökümler TS 2556 ISO 683­10 Isıl İşlem Çelikleri, Alaşımlı Çelikler ve Otomat Çelikleri­Bölüm 10: Biçimlenebilir, Nitrürlenebilen Çelikler 8888 TS 2556 ISO 683­10 8888 Paslanmaz Çelik Dökümler Isıl İşlem Çelikleri, Alaşımlı Çelikler ve Otomat Çelikleri­Bölüm 10: Biçimlenebilir, Nitrürlenebilen Çelikler Paslanmaz Çelik Dökümler TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri 7224.90.18.00.11 7225.20.00.00.10 7225.20.00.00.90 7225.30.10.00.00 7225.30.90.00.00 7225.40.12.00.00 7225.40.40.00.00 7225.40.60.00.00 Blumlar Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Diğerleri Takım çeliğinden olanlar 7225.40.90.00.00 7225.50.00.00.12 Diğerleri Takım çeliğinden olanlar Kalınlığı 10 mm. yi geçenler Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar Kalınlığı 3mm. den az olanlar 7226.19.10.00.19 Diğerleri 7226.20.00.00.11 Sadece sıcak haddelenmiş 7226.20.00.00.12 7226.20.00.00.21 7226.91.20.00.00 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler Diğerleri Takım çeliğinden olanlar 7226.91.91.00.00 7226.91.99.00.00 7227.90.95.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar Diğerleri 7228.10.20.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 7228.10.50.00.00 7228.10.90.00.00 7229.90.50.00.11 Dövülmüş Diğerleri Çıplak teller 7229.90.90.00.11 Çıplak teller 7304.10.10.00.11 Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler 7226.20.00.00.13 TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri 3813 Alaşımsız Çelik­Şerit ve Saclar­Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) Takım Çelikleri TS EN ISO 4957 TS EN ISO 4957 TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN ISO 4957 TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN ISO 4957 TS EN ISO 4957 TS EN 10216­1 Takım Çelikleri TS EN 10216 – 2 TS EN 10216­3 TS EN 10216­4 10878 7304.10.30.00.11 Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 219 mm. yi geçmeyenler TS EN 10216­1 TS EN 10216 – 2 34 Takım Çelikleri Takım Çelikleri Takım Çelikleri Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz­Basınç Amaçları İçin­ Teknik Teslim Şartları­Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular Esnek Boru ve Bağlantı Elemanları­Ondüleli Paslanmaz Çelik Gaz Tesisatında Kullanılan (0,1 Mpa Kadar) Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular
7304.10.30.00.12 Dış çapı 219 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler TS EN 10216­3 7304.10.90.00.00 Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler TS EN 10216­4 7304.31.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) Diğerleri 301 7304.31.80.90.00 302 TS EN 10216­1 Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz­Basınç Amaçları İçin­ Teknik Teslim Şartları­Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik 7309.00.30.00.12 Demir veya çelikten olanlar 1911 11490 7310.10.00.90.00 Diğerleri 11490 7310.21.11.00.00 Gıda için konserve kutuları 90 1924 7310.21.19.00.00 İçecekler için konserve kutuları 1924 7313.00.00.00.11 Dikenli teller 8431.31.00.00.00 Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar 8428.90.30.00 alt pozisyonundaki haddehaneler için makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar Diğerleri Buldozer ve angledozer bıçakları 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar
TS 1113 EN 10223­1 2264 Borular (Hassas, Dikişsiz, Çelik) Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin­Teknik Teslim Şartları­Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular Çelik Borular­Dikişsiz­Basınç Amaçları İçin­ Teknik Teslim Şartları­Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay Konserve Kutuları (Balık Mamulleri İçin) Konserve Kutuları (Meyve ve Sebze Mamulleri İçin, Silindirik) Konserve Kutuları (Meyve ve Sebze Mamulleri İçin, Silindirik) Çelik Teller ve Tel Mamuller­Çitler İçin­ Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel Segmanlar (Makina Pistonları İçin) 2264 Segmanlar (Makina Pistonları İçin) TS EN 10216 – 2 TS EN 10216­3 TS EN 10216­4 8431.39.10.00.00 8431.39.90.00.00 8431.41.00.11.00 8431.41.00.19.00 8431.41.00.21.00 8431.41.00.29.00 8431.41.00.31.00 8431.41.00.39.00 8431.42.00.00.00 8431.43.00.00.00 8431.49.20.11.00 8431.49.20.19.00 8431.49.20.21.00 8431.49.20.23.00 8431.49.20.29.00 8431.49.20.31.00 35 8431.49.20.39.00 8431.49.80.11.00 8431.49.80.19.00 8431.49.80.21.00 8431.49.80.25.00 8431.49.80.29.00 8431.49.80.31.00 8431.49.80.39.00 8481.80.40.00.00 8482.10.10.00.11 8482.10.10.00.12 8482.10.90.00.11 8482.10.90.00.12 8482.10.90.00.13 8544.30.00.00.00 8544.60.90.90.19 8547.20.00.00.00 Diğerleri 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Diğerleri 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar Diğerleri Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar Ateşleme bujilerine mahsus kablo bağlantı takımları; taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı takımları Diğerleri Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları 1879 Sübaplar­Tekerlek Lastikleri İçin 6269 Rulmanlı Yataklar­Bir Sıra Bilyalı­Radyal 1435 Taşıt Kabloları 1435 3066 Taşıt Kabloları PVC Kuru Yer Buvatları 3112 PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları) Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan Sıva Altı Anahtarlar İçin Sıva Altı Montaj Kutuları (Kasalar) Amortisörler­Karayolu Taşıtlarında Kullanılan, İki Borulu Hidrolik 5104 8708.80.10.00.00 8708.91.90.00.00 8708.99.19.19.17 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar Diğerleri Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar Diğerleri Rot, rotbaşı ve rotiller 8708.99.92.19.17 8708.99.92.99.17 8708.99.98.19.17 8708.99.98.99.17 Rot, rotbaşı ve rotiller Rot, rotbaşı ve rotiller Rot, rotbaşı ve rotiller Rot, rotbaşı ve rotiller
8708.80.90.00.00 8708.91.10.00.00 36 3034 2356 Radyatörler (Patlamalı Motorlar İle Diesel Motorları İçin) 5476 Karayolu Taşıtları­Direksiyon Sistemi­Rot Başı (*) Ek 3 İthalatta Uygunluk Değer lendirmesine Tabi Ür ünler (Değer lendir mesi Tür k Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar) G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDART ADI 2207.10.00.10.11 2207.10.00.90.11 2207.10.00.90.12 2207.20.00.10.13 2207.20.00.10.14 2207.20.00.90.13 2207.20.00.90.14 2519.10.00.00.00 2711.19.00.00.11 Dökme etil alkol Dökme etil alkol Ambalajlı etil alkol Dökme etil alkol Ambalajlı etil alkol Dökme etil alkol Ambalajlı etil alkol Tabii magnezyum karbonat (magnezit) Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 1810 1890 Etil Alkol Saf­Sanayide Kullanılan Mutlak Etil Alkol 2807.00.10.00.11 2807.00.10.00.19 Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf) Diğerleri 2807.00.90.00.00 2808.00.00.00.12 2814.20.00.00.00 Oleum (dumanlı sülfirik asit) Teknik nitrik asit (kezzap) Amonyağın sulu çözeltileri 2815.11.00.00.00 Katı halde 2815.12.00.00.00 2827.10.00.00.00 2833.25.00.10.00 2833.25.00.20.00 2901.10.00.90.11 2902.30.00.00.00 2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12 3811.90.00.90.00 Sulu çözeltileri (sıvı soda) Amonyum klorür (nişadır) Bakır I sülfat Bakır II sülfat (göz taşı) Hekzan Toluen (Toluol) Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) Ticari asetik asit Diğerleri 3813.00.00.00.13 Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veyadibromo­tetrafloretan içerenler 3813.00.00.00.14 Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler 3813.00.00.00.15 Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler 3813.00.00.00.16 Bromoklormetan içerenler 3813.00.00.00.17 Diğerleri 3817.00.80.00.29 3824.40.00.00.00 Diğerleri Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar 3920.10.24.00.00 Streç film (strech film) 8542 Manyezit­Refrakter Sanayinde Kullanılan TS 6600 Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden EN 417 Doldurulamayan­Metalik­LPG İçin­Vanalı Veya Vanasız­Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan­İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme 693 Sülfürik Asit­Gıda ve İlaç Sanayiinde Kullanılan 692 Sülfürik Asit­Teknik 694 Sülfürik Asit­(Akümülatörde Kullanılan) 695 Oleum (Dumanlı Sülfürik Asit) 830 Nitrik Asit­Sanayide Kullanılan 835 Teknik Amonyak (Susuz Amonyak­Amonyum Hidroksit) 1865 Sanayide Kullanılan Sodyum Hidroksit (Sut Kostik) 771 1774 Amonyum Klorür Bakır Sülfat 1946 2280 869 Hekzan (Gıda Sanayiinde Kullanılan) Toluen­Sanayide Kullanılan Asetik Asit­Sanayide Kullanılan 11630 (*) Fuel Oil Katkı Maddeleri­Yanma Özelliğini Geliştiren TS EN Yangından Korunma – Yangın Söndürücü 615 Maddeler– Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) Özellikler TS Yangın Söndürücü Maddeler­ Köpük EN1568­ Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan 1 Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri TS EN Yangın Söndürücü Maddeler ­ Köpük 1568­2 Konsantreleri – Bölüm 2 : Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri TS EN Yangın Söndürücü Maddeler­ Köpük 1568­3 Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri TS EN Yangın Söndürücü Maddeler­ Köpük 1568­4 Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri 7238 Dodesil Benzen TS EN Kimyasal Katkılar­Beton, Harç ve Şerbet İçin­ 934­2 Bölüm 2: Beton Katkıları­Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme TS EN Kimyasal Katkılar­Beton, Harç ve Şerbet İçin­ 934­4 Bölüm 4: Öngerme Çeliği İçin Şerbet Katkıları­Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme 3782 Polietilen Filmler­Tarımda Kullanılan 2 Haziran 2006 tarih ve 26186 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/32 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
37 1701 3920.10.26.00.00 3920.10.89.00.00 3920.30.00.00.00 3920.49.10.00.00 3921.11.00.00.00 4009.11.00.00.00 Diğerleri Diğerleri Stiren polimerlerinden olanlar Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler Stiren polimerlerinden olanlar Bağlantı elemanları olmayanlar 3782 1701 6451 5914 6451 1846 4009.21.00.90.11 Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar 2149 4009.41.00.90.00 Diğerleri TS 745 EN ISO 2398 TS 2411 EN 559 868 12465 4016.93.00.22.00 6813.10.00.10.00 Contalar Fren Balataları 7209.17.10.00.19 Diğerleri TS EN 10126 TS EN 10165 7209.18.10.00.19 Diğerleri TS EN 10126 TS EN 10165 7209.25.00.90.00 Diğerleri 4696 7211.23.20.10.00 Şeritler TS EN 10126 7211.23.20.20.00 Yassı çubuklar TS EN 10165 7211.29.00.10.11 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler 4696 TS EN 10126 TS EN 10165 7326.90.98.00.00 7403.19.00.10.00 Diğerleri Elektrolitik bakırdan 12091 16 7408.11.00.00.11 Elektrolitik tel 2 17 18 3544 7408.19.10.00.11 Elektrolitik tel 3544 7408.19.90.00.11 Elektrolitik tel 3544 7416.00.00.00.00 Bakır yaylar 1440 1441 1442 11772 7505.21.00.00.00 Alaşımsız nikelden olanlar 4850 7505.22.00.00.00 7506.20.00.00.13 Nikel alaşımlarından olanlar Şeritler 4850 38 Kurşun­Asit Akümülatör Ayırıcıları Termoplastik Silaj Filmleri Polietilen Filmler­Tarımda Kullanılan Kurşun­Asit Akümülatör Ayırıcıları Akrilonitril­Butadien­Stiren (ABS) Levhaları PVC Filmler­Tarımda Kullanılan Akrilonitril­Butadien­Stiren (ABS) Levhaları Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin) Hortumlar (Alçak ve Yüksek Basınçlı Buhar İçin Lastik) Lâstik Hortumlar­Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları­ Özellikler Hortumlar­Lastikten Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Yağ Keçeleri­(Sentetik Kauçuk Manşetli) Demiryolu Taşıtları­Fren Balatası­Kompozit Malzemeli­Asbest İhtiva Etmeyen Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­ Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­ Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Çelik Şeritler­Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­ Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Çelik Şeritler­Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­ Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit ­Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen Hortum Kelepçeleri­Sonsuz Vidalı, Çelik Yarı Mamul Elektrolitik Bakır­İletken Malzeme Yapımına Yarayan Som Elektrolitik Bakır Tel (Soğuk Çekilmiş, Sert) Bakır Tel­Yarı Sert Çekilmiş Tavlanmış Som Elektrolitik Bakır Tel Elektrikte Kullanılan Kalaylanmış (Yumuşak Veya Tavlanmış) Som Elektrolitik Bakır Tel Elektrikte Kullanılan Kalaylanmış (Yumuşak Veya Tavlanmış) Som Elektrolitik Bakır Tel Elektrikte Kullanılan Kalaylanmış (Yumuşak Veya Tavlanmış) Som Elektrolitik Bakır Tel Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik, Helisel­ Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik, Helisel­ Yuvarlak Çubuktan Sıcak Sarılmış Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik, Helisel­ Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış Karayolu Taşıtları­Jant Balans Ağırlıkları­ Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar İçin) Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı
7806.00.90.00.00 Diğerleri 11772 8207.40.10.10.00 8207.40.10.90.00 8207.40.30.10.00 8207.40.30.90.00 8207.40.90.00.00 8307.10.00.00.11 Demirden olanlar Diğerleri Demirden olanlar Diğerleri Diğerleri Metal körükler 82 8307.10.00.00.19 Diğerleri 6114 10880 10670 8307.90.00.00.12 Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) 6114 11394 10670 8307.90.00.00.19 Diğerleri 6114 10670 8311.10.10.00.00 8311.10.90.00.00 8413.70.81.10.00 Mesnedi demir veya çelikten olan ve ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar Diğerleri TS 563 EN 499 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar TS EN 25199 TS EN 22858 TS 563 EN 500 Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri­Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan Hortumlar­Esnek, Ondüleli­Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları Hortumlar­Esnek, Ondüleli­Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin Kaynak Sarf Malzemeleri ­ Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar ­ Sınıflandırma Kaynak Sarf Malzemeleri ­ Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar ­ Sınıflandırma Santrifüj Pompaları Teknik Özellikler ­ Sınıf II 868 1701 968 Karayolu Taşıtları­Bujiler­Metrik 12465 Demiryolu Taşıtları­Fren Balatası­Kompozit Malzemeli­Asbest İhtiva Etmeyen Demiryolu Taşıtları­Fren Papucu­Kompozit Malzemeli­Asbest İhtiva Etmeyen Demiryolu Taşıtları­Fren Balatası­Kompozit Malzemeli­Asbest İhtiva Etmeyen Demiryolu Taşıtları­Fren Balatası­Kompozit Malzemeli­Asbest İhtiva Etmeyen Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar TS EN 814­3 8415.82.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar TS EN 814­3 8419.50.00.00.00 8421.31.00.10.00 1996 932 8511.10.00.90.00 8607.21.10.00.00 Isı değiştiriciler (Eşanjörler) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Yağ sızdırmazlık halkaları (yağ keçeleri) Ahşap separatörler Diğer separatörler Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Diğerleri Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 8607.21.90.00.00 Diğerleri 12464 12465 8607.29.10.00.00 Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 12465 8607.29.90.00.00 8607.91.99.00.00 Diğerleri Diğerleri 12464 9032.10.20.10.00 9032.10.89.90.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Diğerleri 9303.20.10.00.00 Yivsiz, tek namlulular 9303.20.95.00.00 9306.21.00.00.00 9306.29.70.00.00 Diğerleri Fişekler Diğerleri Demiryolu Taşıtları­Fren Papucu­Kompozit Malzemeli­Asbest İhtiva Etmeyen TS 9197 Termostatlar­Mekanik­Gaz Yakan Cihazlar EN 257 İçin 870 Tüfekler­Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin 1889 352 39 Kompansatörler­Çelik Körüklü­Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları Hortumlar­Esnek, Ondüleli­Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları Santrifüj Pomlaparı ­ Uçtan Emmeli ­ (Beyan Basıncı 16 Bar) ­ Kısa Gösteriliş, Anma Çalışma Karakteristikleri ve Boyutları İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları ­ Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan ­ Soğutma Çevrimi ­ Bölüm 3: Özellikler İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları ­ Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan ­ Soğutma Çevrimi ­ Bölüm 3: Özellikler Eşanjörler­Isıtma Tesisleri İçin Hava ve Filtre Elemanları­ İçten Yanmalı Motorlar ve Kompresörler İçin Yağ Keçeleri­(Sentetik Kauçuk Manşetli) Kurşun­Asit Akümülatör Ayırıcıları 8415.81.00.10.00 8485.90.80.00.11 8507.90.30.00.11 8507.90.30.00.19 8511.10.00.10.00 Karayolu Taşıtları­Jant Balans Ağırlıkları­ Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar İçin) Kılavuzlar Genel Amaçlar İçin Av Fişekleri Kurşun Av Saçmaları
Ek 4 Başvuru Formu TSE ..................... Temsilciliğine ...... / ...... / 2006 İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Ekleri: ­ Fatura veya proforma fatura fotokopisi ­ İmza sirküleri veya vekaletname sureti ­ Aşağıdaki Belgelerden Biri  ­ Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi  ­ Antrepo Beyannamesi  ­ Özet Beyan ­ Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb) İTHALATÇININ ­ Unvanı ve Adresi ­ Telefon, Telefaks İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN: ­ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ­ Menşei ve Markası ­ Cinsi, Sınıfı, Modeli ­ Miktarı İthalatın yapılacağı Gümrük İdaresi: DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART: TS ISO EN IEC Değerlendirmeye esas alınan standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.
40 Ek 5 Değer lendir meden Muaf Tutulan Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/1) sayılı Tebliğin 5 inci maddesine istinaden, değerlendirmeden muaf olarak ithal edeceğimiz ....................... G.T.İ.P.'li .............. isimli maddeyi kendi ihtiyacımızda kullanacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.
41 Ek 6 TSE veya TSEK Markalı Üretim Yapan Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/1) sayılı Tebliğin 5 inci maddesine istinaden, değerlendirmeden muaf olarak ithal edeceğimiz ..................…G.T.İ.P.'li ............isimli maddeyi kendi üretimimizde kullanacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.
42 Ek 7 Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/1) sayılı Tebliğ uyarınca, ithal talebinde bulunduğumuz ……………… G.T.İ.P.’li ve ……………… isimli maddeyi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirlenen süre içerisinde değerlendirme yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda maddenin standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu maddenin CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı ve Kaşesi Yetkili İmza (lar) Tarih Firmanın Açık Unvanı ve Adresi : İlgili Gümrük İdaresi : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : Firmanın Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı : Firmanın Vergi Sicil Numarası : Firmanın Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil Numarası : İthal konusu maddenin CIF Değeri : Not: Taahhütname Türk Standartları Enstitüsü’ne verilecektir.
43 Ek 8 KONTROLE YETKİLİ KURULUŞUN UNVANI CETVEL NO SIRA NO:.. DÖNEMİ:.. İthalatta Zorunlu Standart Kapsamında Olup Değer lendir meden İstisna Tutulan Ürünlerin Dökümünü Gösterir Cetvel İTHALATÇININ ÜNVANI GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ GÜMRÜK BEYANNAMESİ NO İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE MENŞE ÜLKE 44 MALIN TANIMI G.T.İ.P. (12'li) İTHALAT MİKTARI BİRİMİ (Kg, Adet v.b.) MALIN DEĞERİ (ABD Doları) İSTİSNA SEBEBİ
Ek 9 KONTROLE YETKİLİ KURULUŞUN UNVANI CETVEL NO:.. SIRA NO:.. DÖNEMİ:.. .......Ayına Ait Değerlendir me Cetveli İTHALATÇININ ÜNVANI İLGİLİ GÜMRÜK GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ GÜMRÜK BEYANNAMESİ NO İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE MENŞE MALIN ÜLKE TANIMI G.T.İ.P. (12'li) 45 TS
NO İTHALAT MİKTARI BİRİMİ (Kg,Ade t v.b.) MALIN DEĞER İ (ABD Doları) SONUÇ DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN MEMURUN ADI­SOYADI PARTİ REDDEDİLDİYSE RED NEDENİ
Ek 10 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ İTHAL MALLARI İÇİN NUMUNE ALMA TUTANAĞI Tarih......../......./2006 İthal Eden Firma: :............................................................................................ Beyanname Tarih ve No :.................................................................................. Numunenin Alındığı Gümrük Kapısı:............................................................... Sıra No Numunenin Cinsi ve Miktarı Markası Standart Numarası Aynı miktar şahit numune gümrükte bırakılmıştır. Aynı miktar şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir. Gümrük Yetkilisi Firma Yetkilisi İsim Görev Sicil No İmza İsim Görev İmza TSE İnceleme Komisyon Üyeleri İsim Görev İmza İsim Görev İmza Bu tutanak kapsamında alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen beyanname kapsamı malların tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır. Alınacak Numuneler 24 saat içinde deney için ilgili laboratuvara sevk edilmelidir.
46 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/2) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) bentleri ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listede (Ek 1) belirtilen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan ürünlerin, ilgili standartlarına uygun olması zorunludur. Anılan liste kapsamındaki ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır. Madde 2­ Söz konusu liste kapsamındaki ürünler için, ithalatçı veya temsilcisi ekli Başvuru Formu’nu (Ek 2) tanzim ederek, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur. Madde 3­ Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde veya “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında yapılacak ithalatta; ürünün, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde belirtilen vasıfları dikkate alınmak suretiyle yapılacak inceleme sonucunda ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere ekli Kontrol Belgesi (Ek 3) verilir. Kontrol Belgesi bulunmayan malların ithalatına izin verilmez. Madde 4­ Ekli listede (Ek1) yer alan ve ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz. Madde 5­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 6­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 7­ 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/2) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 8­ Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 9­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
47 (*) Ek 1­Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler Listesi G.T.İ.P. Madde İsmi İlgili Standar t 0307.60.00.00.00 0407.00.30.00.12 0504.00.00.90.11 0504.00.00.90.12 0504.00.00.90.13 0504.00.00.90.19 0504.00.00.90.21 0504.00.00.90.22 0504.00.00.90.23 0504.00.00.90.29 0701.90.50.00.00 0701.90.90.00.00 0702.00.00.00.00 0703.10.19.00.11 0703.20.00.00.11 0703.20.00.00.12 0703.90.00.00.11 0704.10.00.00.11 0704.90.10.00.11 0704.90.10.00.12 0704.90.90.00.00 0705.11.00.00.00 0705.19.00.00.00 0706.10.00.00.11 0706.90.10.00.00 0707.00.05.00.00 0707.00.90.00.00 0708.10.00.00.11 0708.20.00.00.11 0708.20.00.00.12 0708.90.00.00.11 0709.10.00.00.00 0709.30.00.00.00 0709.40.00.00.00 0709.51.00.00.00 Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) Tavuk yumurtaları Koyun türü hayvanların orjinal bağırsakları Keçi türü hayvanların orjinal bağırsakları Sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları Diğer hayvanların orjinal bağırsakları Koyun türü hayvanların asorti bağırsakları Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları Sığır türü hayvanların asorti bağırsakları Diğer asorti bağırsaklar Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar) Diğerleri (Patates) Domates (taze veya soğutulmuş) Kuru Soğan Taze Sarımsak Kuru Sarımsak Pırasa Karnabahar Beyaz lahana Kırmızı lahana Diğerleri Baş marul Diğerleri Havuçlar Kök kerevizi Hıyarlar Kornişonlar Kabuklu bezelye Fasulye Barbunya (kabuklu) Kabuklu baklagiller Enginarlar Patlıcanlar Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) Agaricus cinsi mantarlar 0709.60.10.00.11 0709.60.10.00.12 0709.60.10.00.13 0709.60.10.00.14 0709.60.10.00.19 0709.70.00.00.11 0709.90.70.00.14 0709.90.90.00.11 0709.90.90.00.13 0713.20.00.00.19 0713.31.00.00.19 0713.32.00.00.19 0713.33.90.00.00 0713.39.00.00.19 0713.90.00.00.15 0713.40.00.00.12 0713.40.00.00.13 0713.40.00.00.19 0802.21.00.00.00 0802.22.00.00.00 0802.22.00.00.00 0802.40.00.00.00 0802.50.00.00.00 Sivri biber Dolmalık biber Çarliston biber Kırmızı biber (paprika) Diğerleri Ispanak Sakız kabağı Bamya Maydanoz Diğerleri (Nohut) Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler) Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye) Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil) Diğerleri Barbunya Yeşil mercimek Kırmızı mercimek Diğerleri Kabuklu Kabuksuz Kabuksuz Kestane (Castanea Spp.) Antep fıstığı 0804.20.10.00.00 0804.20.90.00.11 0804.20.90.00.12 0804.20.90.00.13 0804.20.90.00.14 Taze incir Ekstra kuru incir Birinci sınıf kuru incir İkinci sınıf kuru incir Kuru naturel incir (*) TS/89 Salyangoz TS/1068 Tavuk Yumurtası ­Kabuklu TS/208 Barsaklar TS/1223 Turfanda Patates TS/1222 Patates TS/794 Domates TS/ 796 Kuru Soğan TS/1131 Sarımsak TS/795 Pırasa TS /1074 Karnabahar TS/1075 Başlahana TS/1194 Yeşil Salata ve Marul TS/1193 Havuç TS/1206 Sap ve Kök Kereviz TS/1253 Hıyar TS/798 Taze Bezelye TS/797 Taze Fasulye TS/2123 Taze Bakla TS/1133 Enginar TS/1255 Patlıcan TS/1206 Sap ve Kök Kereviz TS/2410 Sebzeler­Yemeklik Kültür Mantarı TS/1205 Taze Biber TS/1130 Ispanak TS/1898 Sakız Kabağı TS/2122 Taze Bamya TS/1816 Maydanoz TS/142 Nohut TS/141 Kuru Fasulye TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi) TS/3074 Kabuklu Fındık TS/3075 İç Fındık TS/1917 İşlenmiş İç Fındık TS/1072 Kestane TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı TS/1813 Taze İncir TS/541 Kuru İncir 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/9 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
48 0804.20.90.00.15 0804.20.90.00.19 0805.10.20.00.11 0805.10.20.00.12 0805.10.20.00.13 0805.10.20.00.14 0805.10.20.00.15 0805.10.20.00.16 0805.10.20.00.17 0805.10.20.00.18 0805.10.20.00.21 0805.10.20.00.22 0805.10.20.00.23 0805.10.20.00.24 0805.10.20.00.25 0805.10.20.00.29 0805.10.80.00.00 0805.20.10.00.00 0805.20.30.00.11 0805.20.30.00.12 0805.20.50.00.00 0805.20.70.00.00 0805.20.90.00.11 0805.20.90.00.19 0805.40.00.00.11 0805.40.00.00.12 0805.40.00.00.13 0805.40.00.00.14 0805.40.00.00.15 0805.40.00.00.16 0805.40.00.00.19 0805.50.10.00.11 0805.40.00.00.12 0805.40.00.00.13 0805.40.00.00.14 0805.40.00.00.15 0805.40.00.00.16 0805.40.00.00.17 0805.40.00.00.19 0805.50.90.00.00 0805.90.00.00.11 0806.10.10.00.11 0806.10.10.00.12 0806.10.10.00.13 0806.10.10.00.14 0806.10.10.00.15 0806.10.10.00.16 0806.10.10.00.17 0806.10.10.00.18 0806.10.10.00.21 0806.10.10.00.22 0806.10.10.00.23 0806.10.10.00.29 0806.20.30.00.00 0806.20.90.00.00 0807.11.00.00.00 0807.19.00.00.00 0808.10.80.00.11 0808.10.80.00.12 0808.10.80.00.13 0808.20.50.00.00 0808.20.90.00.00 0809.10.00.00.00 0809.20.05.00.00 0809.20.95.00.00 0809.30.10.00.00 0809.30.90.00.00 0809.40.05.00.11 0809.40.05.00.13 0809.40.05.00.19 0810.10.00.00.00 0810.90.95.00.11 0813.10.00.00.11 0813.10.00.00.12 0813.10.00.00.13 Hurda incir Diğerleri Kan Portakalı­Yarı Kan Portakalı Waşington (Navel) Şamuti (Yafa) Valencia Tomson Hamlin Vernas Ovalins Trablus Akçay Şekeri Finike Trovlins Navelina Diğerleri Diğerleri Klemantin Monreale Satsuma Mandarin ve vilking Tanjerin King Diğerleri Marsh Seedless Tomson Ruby Red Star Ruby Pink Diored Diğerleri Enterdonat Lamas Kütdikem Yatak Mayer Şataf Italyan Diğerleri Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Diğer taze turunçgiller Sultani çekirdeksiz üzüm Rezaki üzümü Tarsus beyazı üzümü Müşküle üzümü Kardinal üzümü Imparator üzümü Perlet üzümü Süper çekirdeksiz üzümü Antep karası üzümü Hatun parmağı üzümü Yalova incisi üzümü Diğerleri Sultani üzümü Diğerleri Karpuzlar Diğerleri (Kavun) Elma, golden cinsi Elma, granny smith cinsi Starking elma Diğerleri (Armut) Ayva Kayısı (zerdali dahil) Vişne (Prunus cerasus) Diğerleri (Kiraz) Nektarinler Diğerleri (Şeftali) Can eriği Mürdüm eriği Diğer erikler Çilek Nar Ekstra kayısı Birinci sınıf kayısı İkinci sınıf kayısı 49 TS/34 Turunçgil Meyveleri TS/101 Sofralık Üzüm TS/3411Çekirdeksiz Kuru Üzüm TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm TS/1132 Karpuz TS/1073 Kavun TS/100 Elma TS/184 Armut TS/1817 Ayva TS/791 Kayısı TS/793 Kiraz ve Vişne TS/42 Şeftali TS/792 Erik TS/185 Çilek TS/4953 Nar TS/485 Kuru Kayısı
0813.10.00.00.14 0910.99.91.00.11 1106.30.90.00.12 1202.10.90.00.00 1202.20.00.00.00 1404.10.00.90.14 1404.10.00.90.15 1507.90.90.00.00 1508.90.90.00.00 1509.10.90.00.11 1509.10.90.00.12 1509.10.90.00.13 1509.10.90.00.14 1509.90.00.00.14 1509.90.00.00.15 1509.90.00.00.16 1509.90.00.00.18 1510.00.90.00.11 1511.90.99.00.19 Endüstriyel kayısı Mahlep İncir ezmesi Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı) Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın) Palamut Palamut tırnağı Diğerleri (Soya yağı) Diğerleri (Yer fıstığı yağı) Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1­2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2­5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1­2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2­5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Prina yağı Diğerleri (Yemeklik palm yağı) 1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1512.19.90.00.19 Aspir yağı (Yemeklik) 1512.29.90.00.00 Diğerleri (Pamuk tohumu yağı) 1513.19.91.00.00 Diğerleri (Yemeklik hindistan cevizi yağı), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 1513.19.99.00.00 Diğerleri 1513.29.50.00.00 Diğerleri (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları), net ağırlığı 1kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 1513.29.90.00.11 Palm çekirdeği yağı 1513.29.90.00.19 Babassu yağı 1514.19.90.00.00 Diğerleri 1514.99.90.00.00 Diğerleri 1514.19.90.00.00 Diğerleri 1514.99.90.00.00 Diğerleri 1515.29.90.00.00 Diğerleri (Mısır yağı) 1515.50.99.00.00 Diğerleri (Susam yağı) 2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 2008.19.19.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 2008.19.19.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 2008.19.19.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık 2008.19.19.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık 2008.19.19.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 51.01 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) 5102.19.40.90.11 I. Oğlak (TEXT 154) 5102.19.40.90.12 II. Oğlak (TEXT 154) 5102.19.40.90.13 I. Tiftik (ince tiftik) (TEXT 154) 5102.19.40.90.14 İyi tiftik (TEXT 154) 5102.19.40.90.15 Sıra tiftik (TEXT 154) 5102.19.40.90.16 Kastamonu (TEXT 154) 5102.19.40.90.17 Konya dağ (TEXT 154) 5102.19.40.90.18 Konya ova (TEXT 154) 5102.19.40.90.21 Çengelli tiftik (TEXT 154) 5102.19.40.90.22 Yıkanmış tiftik (TEXT 154) 5102.19.40.90.29 Diğerleri (TEXT 154) 50 TS/1049 Mahlep TS/542 İncir Ezmesi TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları TS/890 Yemeklik Soya Yağı TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı TS/341 Yemeklik Zeytinyağı TS/5269 Yemeklik Rafine Prina Yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı TS/888 Yemeklik Mısırözü Yağı TS/889 Yemeklik Susam Yağı TS/1917 İşlenmiş İç Fındık TS/1014 Yapağı ve Yünler TS/4026 Türk Tiftikleri
Ek 2 …../…../ 200.. ………… Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na İthal etmek istediğimiz, ekli belgelerde tanımlanan ürünler için KONTROL BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Ekleri: Fatura veya proforma fatura fotokopisi ∙Aşağıdaki belgelerden biri: ­Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi ­Antrepo Beyannamesi ­Özet Beyan ­Taşıma Belgesi (Konişmento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb) İTHALATÇININ ­ Unvanı ve Adresi ­ Telefon, Telefaks : : : İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN İthal edildiği ülke Menşei Çeşidi, Grubu Sınıfı, Derecesi Mahsul Yılı Boyu Ambalaj Durumu Ambalaj Ağırlığı Brüt Net Ambalaj Adedi Hususi Marka Ambalajcı Firma Diğer Hususlar : : : : : : : : : : : : : :
51 Ek 3 T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ................ Bölge Müdür lüğü .............. Dış Ticarette Standar dizasyon Denetmenler i Grup Başkanlığı Kontrol Belge No: Bu Kontrol Belgesi .............. Tarihine Kadar Geçerlidir. Kontrol Tarihi: KONTROL BELGESİ İTHALATÇININ Ticari Unvanı: Adresi: İthal Edildiği Ülke Menşei Çeşidi, Grubu Sınıfı, Derecesi Mahsul Yılı Boyu Ambalaj Durumu Ambalaj Ağırlığı Brüt Net Ambalaj Adedi Hususi Marka Ambalajcı Firma Diğer Hususlar : : : : : : : : : : : : : Beyanı yukarıda gösterilen ............................................... partisi, yapılan değerlendirme sonunda ......................................... hükümlerine uygun görülmüş ve ithalatçısına bu Kontrol Belgesi verilmiştir. Kontrolu Yapan: ....................DTS Denetmeni Kaşe, Mühür ve İmza
52 Çevr enin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, Ek I/A ve EkI/B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında, bu atık ve metal hurdaların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile veya Uygunluk Yazısı ile, Ek I/C sayılı listede yer alan atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu ise Uygunluk Yazısı ile belgelenir. Bu belgeler, Ek I/A ve Ek I/C sayılı listelerde yer alan atıklar için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında; Ek I/B sayılı listede yer alan metal hurdalar için ise kapıdan giriş aşamasında ilgili gümrük idaresince aranır. Madde 2­ Ek I/A ve B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için; a) Kontrol Belgesi formu (Ek III) (2 nüsha), b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi (Ekli listelerde yer alan tüm maddeler için G.T.İ.P.’in proforma faturada yer alması gerekmektedir.), c) Ek I/A sayılı listede yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ile ithalatı yapılacak atığın “Kontrole Tabi Atıklar” listesinde belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi, Ek I/A sayılı listede yer alan 4012.20.90.00.00, GTİP’li maddenin ithaline sadece Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1) kapsamında Gümrük İdarelerince müsaade edilir. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış işletmeler tarafından ithal edilebilecek olan 4012.20.90.00.00 GTİP’li maddenin ithalatında ayrıca, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş gözetim şirketinin ürünün karkas olduğuna dair belgesi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi, Ek I/A sayılı listede yer alan 39.01 – 39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi,
53 d) Ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaların ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi, ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur. Madde 3­ Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir. Madde 4­ Ek II sayılı listede yer alan atıkların serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek I ve Ek II sayılı listelerde yer alan atıklar da dahil olmak üzere, tüm atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine, serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır. Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır. a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge, b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı, c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı, Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir. Serbest Bölgeden atık ithalatında yukarıda geçen şartları sağlayanlardan Kontrol Belgesi veya Uygunluk yazısı aranmaz. Madde 5­ “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL­73 Sözleşmesi)” ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL­78 Protokolu) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar olan evsel nitelikli çöpler, sintine, balast, tank yıkama sularının ithalatı bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir. Madde 6­ Ekli listede (Ek I/B) yer alan hurda metallerin ithalatı için; bu hurdaların en az % 85 veya üzerinde metal ihtiva etmeleri gerekmektedir. Eğer metal hurdası alaşım ise, alaşımı meydana getiren metallerin toplamı, en az % 85 veya üzerinde olmalıdır. İthal edilecek metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali
54 yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları zorunludur. Madde 7­ Ekli listede (EK I/B) yer alan hurda metal ithalatında sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine uygunluk yazısı veya kontrol belgesi düzenlenir. Madde 8­ Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı aşağıda belirtilen hususların sağlanması şartı ile verilir: (a) Ekli listede (EK I/A) yer alan atıkların ithalatı için; 39.01 – 39.14, 3915.20.00.00.00, 3915.90.90.00.00 ve 7001.00.10.00.00 GTİP numaralı atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere, Bakanlık tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Uygunluk Yazısı için sanayici tarafından Bakanlığa müracaat edilir. Müracaat dosyasında; kapasite raporu, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi örneği, taahhütname, 39.01 – 39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi, bulunur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilir. (b) Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazları ile radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiş personele) sahip olduklarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde belgelenmesi halinde, ilgili işletmelere hurda metal ithalatı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Söz konusu Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaları için Kontrol Belgesi aranmaz. İthal metal hurdasının 6. maddede belirtilen özellikleri taşımaması durumunda, anılan hurda metal ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye geri gönderilir. Bu hususlar için Uygunluk Yazısı alınması aşamasında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ek taahhütname alınır. Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Uygunluk Yazıları yenilenir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerekli gördüğü zamanlarda firma tesislerinde sistemin işleyişinin denetlemesini yapabilir. Denetim sonuçlarını, Çevre ve Orman Bakanlığına iletir. (c) Ekli listede (EK I/C) yer alan atıkların ithalatı için; firmaların bu atıkları çevreye duyarlı şekilde kullanacaklarını belgelemeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Uygunluk Yazısı alınması için ithalatçı (a) bendinde istenen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder. Ek I/C sayılı listede yeralan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li maddelerin inşaat işlerinde kullanılması durumunda Kapasite Raporu şartı aranmaz. Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I­C) yer alan atıklar için Kontrol Belgesi aranmaz.
55 Ek I/C sayılı listede yeralan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li maddelerin gemi raspalama işlemi haricinde kullanılacağının belgelenmesi halinde bu tebliğin 2. maddesi gereğince yıllık 100 tonu aşmamak kaydı ile Kontrol Belgesi alınabilir. Ekli listede (Ek I/C) yer alan 3915.90.90.00.00 G.T.İ.P.’li plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdalarının (yalnız balyalanmış pet hurdaları) ithalatı için Uygunluk Yazısı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan ve geri kazanım tesisi olarak faaliyet gösteren ve Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı olan firmalara, ihracat taahhüt miktarının % 50’sini aşmamak kaydıyla, Kapasite Raporları ve anılan Bakanlıkça tespit edilecek kriterler çerçevesinde verilir.” Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir ve uygun olmayan atıklar firma tarafından menşei ülkeye iade edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Uygunluk Yazıları yenilenir. Madde 9­ Kontrol Belgesi’nin süresi 6 aydır, bu süre uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir. Madde 10­ Ek I/A ve B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar; a) Kontrol Belgesi kapsamı atık ve metal hurdaların tamamının ithalatının, Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesi ve onaylı proforma faturanın asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde, b) Kontrol Belgesi kapsamı atık ve metal hurdaların tamamının ithalatının gerçekleşmesi halinde, gümrük giriş beyannamesi ile ihracatçı tarafından verilen faturanın ve Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde, c) Ek I/A, B ve C sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatı için Uygunluk Yazısı alınması durumunda ithalatçılar; 6 ayda bir Uygunluk Yazısı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gümrük giriş beyannameleri ile her mala ilişkin analiz belgesinin bir kopyasını, Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler. Madde 11­ Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.
56 Madde 12­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 13­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 14­ 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 15­ Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 16­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
57 Ek I Kontrole Tabi Atıklar (*) A – Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2708.10.00.00.00 39.01 – 39.14 3915.20.00.00.00 Zift İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar Stiren polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız ortadan yarılmak veya preslenmek suretiyle formu bozulmuş akrilonitril­butadien­stiren'den (ABS) mamûl kops kılıfları ile EPS blokları ve EPS bloklarının başka şekilleri) Plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız herhangi bir ilave arıtma işlemi gerektirmeyen kırılmış ve yıkanmış pet şişeler ile poliamidden mamul film üretimi esnasında oluşan imalat artığı) Kauçuğun döküntü ve kırpıntıları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları) Kauçuğun artıkları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları) Kauçuğun toz ve granülleri (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları) Kullanılmış dış lastikler­Diğerleri (Sadece karkas niteliğinde olanlar) Her şekilde sertleştirilmiş kauçuğun (ebonit gibi) döküntü, artık ve tozları (Yalnız sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu) Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları (Katod ışın tüplerinden ve diğer aktive edilmiş camlardan oluşan cam atıkları hariç) Propilen polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (Sadece polipropilenden mamul film üretimi esnasında oluşan imalat artığı) 3915.90.90.00.00 4004.00.00.00.11 4004.00.00.00.12 4004.00.00.00.13 4012.20.00.90.00 4017.00.10.00.12 7001.00.10.00.00 3915.90.11.00.00 (*) 20 Ekim 2006 tarih ve 26325 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/45 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
58 B ­ Metal Hurdaları G.T.İ.P. Madde İsmi 7112.91.00.00.00 7112.92.00.00.00 Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) Platinden olanlar ( platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Yalnız gümüş döküntüleri) Diğerleri Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri) Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar Diğer döküntü ve hurdalar Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları Bakır­çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil) Aluminyum hurdaları Çinko döküntü ve hurdaları Kalay döküntü ve hurdaları Tungsten (volfram) Döküntüleri Tungsten (volfram) Hurdaları Molibden Döküntüleri Molibden Hurdaları Tantal Döküntüleri Tantal Hurdaları Magnezyum Döküntüleri Magnezyum Hurdaları Bizmut döküntüleri Bizmut hurdaları Titanyum döküntüleri Titanyum hurdaları Zirkonyum döküntüleri Zirkonyum hurdaları Manganez döküntüleri Manganez hurdaları Germanyum döküntüleri Germanyum hurdaları Vanadyum döküntüleri Vanadyum hurdaları Hafniyum döküntüleri Hafniyum hurdaları Niobyum döküntüleri Niobyum hurdaları Renyum döküntüleri Renyum hurdaları Galyum döküntüleri Galyum hurdaları İndiyum döküntüleri İndiyum hurdaları Sermet döküntüleri Sermet hurdaları
7112.99.00.10.00 7112.99.00.90.00 7204.10.00.00.11 7204.10.00.00.19 7204.21.10.00.11 7204.21.10.00.19 7204.21.90.00.11 7204.21.90.00.19 7204.29.00.00.11 7204.29.00.00.19 7204.30.00.00.00 7204.41.10.00.00 7204.41.91.00.00 7204.41.99.00.00 7204.49.10.00.00 7204.49.30.00.00 7204.49.90.00.11 7204.49.90.00.19 7404.00.10.00.00 7404.00.91.00.00 7404.00.99.00.00 7503.00.10.00.00 7503.00.90.00.00 7602.00.19.00.00 7602.00.90.00.00 7902.00.00.00.00 8002.00.00.00.00 8101.97.00.10.00 8101.97.00.90.00 8102.97.00.10.00 8102.97.00.90.00 8103.30.00.10.00 8103.30.00.90.00 8104.20.00.00.11 8104.20.00.00.12 8106.00.10.00.12 8106.00.10.00.13 8108.30.00.00.11 8108.30.00.00.12 8109.30.00.00.11 8109.30.00.00.12 8111.00.19.00.11 8111.00.19.00.12 8112.30.40.00.11 8112.30.40.00.12 8112.40.10.00.13 8112.40.10.00.14 8112.92.10.00.12 8112.92.10.00.13 8112.92.39.00.11 8112.92.39.00.12 8112.92.39.00.13 8112.92.39.00.14 8112.92.50.00.11 8112.92.50.00.12 8112.92.50.00.13 8112.92.50.00.14 8113.00.40.00.11 8113.00.40.00.12 59 C – Diğer Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­6 standardına uygun olan yalnız demir ve çelik cürufu griti) Galvanezli matlar [Yalnız Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn), Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn), Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları] Başlıca muhtevası bakır olan küller ve kalıntılar (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­3 standardına uygun olan yalnız bakır cürufu griti) Başlıca muhtevası nikel olan küller ve kalıntılar (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­5 standardına uygun olan yalnız nikel cürufu griti) Diğerleri (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­4 standardına uygun olan yalnız kömür cürufu griti) Plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız balyalanmış pet hurdaları)
2620.11.00.00.00 2620.30.00.00.00 2620.99.10.00.00 2621.90.00.90.00 3915.90.90.00.00 60 EK­II İthali Yasak Atıklar A­ Tehlikeli Atıklar (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 03 Metalik Madenler in Fiziki ve Kimyasal İşlemler i Atıklar ı 01 03 04 Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler 01 03 05 Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler 01 03 07 Metalik madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar 01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 01 04 Metalik Olmayan Madenler in Fiziki ve Kimyasal İşlemler inden Kaynaklanan Atıklar 01 04 07 Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar 01 04 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar 01 05 Sondaj Çamur lar ı ve Diğer Sondaj Atıklar ı 01 05 05 Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları 01 05 06 Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 02 01 Tar ım, Bahçıvanlık, Deniz Ür ünler i Ür etimi, Or mancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar 02 01 05 Tarımsal kimyasal madde atıkları 02 01 08 Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar 02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (M) (M) (03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 03 01 Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Ür etiminden Kaynaklanan Atıklar 03 01 04 Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar 03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) 03 02 Ahşap Kor uma Atıklar ı 03 02 01 Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler 03 02 02 Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler 03 02 03 Organik metal ahşap koruyucu maddeler 03 02 04 İnorganik ahşap koruyucu maddeler 03 02 05 Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları 03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları (A) (A) (A) (A) (M) (M) (04) DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 04 01 Der i ve Kür k Endüstr isinden Kaynaklanan Atıklar 04 01 03 Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları 04 01 04 Krom içeren tabaklama çözeltisi 04 01 06 Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar 04 01 08 Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) 04 01 09 Perdah ve boya atıkları 04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) (M) (M) 04 02 Tekstil Endüstr isinden Kaynaklanan Atıklar 04 02 14 Organik çözücüler içeren perdah atıkları 04 02 16 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler 04 02 19 Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar 04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) (05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 05 01 Petr ol Rafine Atıklar ı 05 01 02 Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru 05 01 03 Tank dibi çamuru 05 01 04 Asit alkil çamuru 05 01 05 Yağ döküntüsü 05 01 06 İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur 05 01 07 Asit ziftleri (asitli katranlar) 05 01 08 Diğer ziftler 05 01 09 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur 61 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M)
05 01 11 05 01 12 05 01 15 05 01 99 Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar Yağ içeren asitler Kullanılmış filtre killeri Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (M) (A) (M) 05 04 Kullanılmış Filtr e Killer i 05 04 01 Kullanılmış filtre killeri (M) 05 05 Yağ Kükür t Gider me Atıklar ı 05 05 01 Kükürt içeren atıklar 05 05 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M) (M) 05 06 Kömür ün Pir olitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 05 06 01 Asit ziftleri (asitli katranlar) 05 06 03 Diğer ziftler(diğer katranlar) 05 06 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (A) (A) (M) 05 07 Doğal Gaz Saflaştır ma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar 05 07 01 Cıva içeren atıklar 05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) 05 08 Yağın Yeniden Ür etiminden Kaynaklanan Atıklar 05 08 01 Kullanılmış filtre killeri 05 08 02 Asitli katranlar 05 08 03 Diğer katranlar 05 08 04 Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu çözeltiler 05 08 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M) (M) (M) (M) (M) (06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 06 01 Asitler in İmalat, For mülasyon, Tedar ik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 06 01 01 Sülfürik asit ve sülfür asidi 06 01 02 Hidroklorik asit 06 01 03 Hidroflüorik asit 06 01 04 Fosforik ve fosfor asidi 06 01 05 Nitrik asit ve nitröz asit 06 01 06 Diğer asitler 06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) 06 02 Bazlar ın İFTK’sından Kaynaklanan Atıklar 06 02 01 Kalsiyum hidroksit 06 02 02 Soda 06 02 03 Amonyum hidroksit 06 02 04 Sodyum ve potasyum hidroksit 06 02 05 Diğer bazlar 06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (M) (A) (A) (A) (M) 06 03 Tuzlar ın ve Çözeltiler inin ve Metalik Oksitler in İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 06 03 11 Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 06 03 13 Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 06 03 15 Ağır metal içeren metalik oksitler 06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) 06 04 06 03’de Bahsedilmeyen Metal İçer en Atıklar 06 04 02 Metalik tuzlar (06 03 hariç) 06 04 03 Arsenik içeren atıklar 06 04 04 Cıva içeren atıklar 06 04 05 Başka ağır metaller içeren atıklar 06 04 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M) (M) (M) (M) (M) 06 05 Saha İçi Atıksu Ar ıtma İşlemler inden Kaynaklanan Çamur lar 06 05 02 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar (M) 06 06 Sülfür lü Kimyasallar dan, Sülfür Kimyasal İşlemler inden ve Sülfür den Ar ındır ma İşlemler inin İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 06 06 02 Tehlikeli sülfürler içeren atıklar 06 06 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M) (M) 06 07 Halojenler in İFTK’lar ından ve Halojenler in Kimyasal İşlemler inden Kaynaklanan Atıklar 06 07 01 Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar 06 07 02 Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon 06 07 03 Cıva içeren baryum sülfat çamuru 06 07 04 Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit 06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (A) (M) (A) (M)
62 06 08 Silikon ve Silikon Tür evler inin İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 06 08 02 Zararlı silikonlar içeren atıklar 06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) 06 09 Fosfor lu Kimyasallar dan ve Fosfor lu Kimyasallar ın İşlenmesinin İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 06 09 03 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları 06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) 06 10 Nitr ojen Kimyasallar ının İşlenmesi , Gübr e Ür etimi ve Nitr ojen Kimyasallar ı İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 06 10 02 Tehlikeli madde içeren atıklar (M) 06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) 06 13 Başka Tür lü Tanımlanmamış İnor ganik (Or ganik Olmayan) Kimyasal İşlemler den Kaynaklanan Atıklar ı 06 13 01 İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar) 06 13 02 Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) 06 13 04 Asbest üretimi atıkları 06 13 05 Kurum 06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (M) (07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 07 01 Temel Or ganik Kimyasal Maddeler in İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 01 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 01 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 01 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 01 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 01 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 01 09 Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar 07 01 10 Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar 07 01 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları 07 01 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) 07 02 Plastikler in, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyaflar ın İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 02 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 02 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 02 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 02 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 02 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 02 09 Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar 07 02 10 Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar 07 02 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları 07 02 14 Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları 07 02 16 Zararlı silikonlar içeren atıklar 07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) (M) (M) 07 03 Or ganik Boyalar ın ve Pigmentler in İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 03 01 Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 03 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 03 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 03 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 03 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 03 09 Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar 07 03 10 Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar 07 03 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları 07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) 07 04 Or ganik Bitki Kor uma Ür ünler inin (Pestisitler ) (02 01 08 Ve 02 01 09 Har iç) Ahşap Kor uyucu Olar ak Kullanılan Maddeler in ( Ajanlar ının) (03 02 Har iç) ve Diğer Biositler in İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 04 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 04 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 04 04 Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 04 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 04 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 04 09 Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar 07 04 10 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar 07 04 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları 07 04 13 Tehlikeli madde içeren katı atıklar 07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) (M) 07 05 (Far masotik)Ecza İlaçlar ının İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 05 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 05 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 05 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 05 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A) (A) (A) (A)
63 07 05 08 07 05 09 07 05 10 07 05 11 07 05 13 07 05 99 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları Tehlikeli madde içeren katı atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (M) (M) (M) 07 06 Yağ, Gr es, Sabun, Deter jan, Dezenfektan ve Kozmetikler in İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 06 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 06 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 06 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 06 07 Halojenli durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları 07 06 08 Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları 07 06 09 Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar 07 06 10 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar 07 06 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları 07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) 07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ür etiminin İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 07 07 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 07 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 07 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 07 07 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 07 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 07 07 09 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar 07 07 10 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar 07 07 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları 07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) (08) ASTARLARIN­KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR­YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR 08 01 Boya ve Ver niğin İFTK’lar ı ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar 08 01 11 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler 08 01 13 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları 08 01 15 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar 08 01 17 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar 08 01 19 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar 08 01 21 Atık boya yada vernik sökücü 08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 08 03 Baskı Mür ekkepler inin İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar 08 03 01 Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep 08 03 02 Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep 08 03 05 Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları 08 03 06 Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları 08 03 10 Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları 08 03 11 Atık dağlama çözeltileri 08 03 12 Tehlikeli madde içeren atık mürekkep 08 03 14 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları 08 03 16 Atık asit dağlama solüsyonları 08 03 17 Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri 08 03 19 Kullanılmış yağ 08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 08 04 Yapışkanlar ve Macunlar ın İFTK’lar ından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçir meyen Ür ünler Dahil) 08 04 09 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve macunlar 08 04 11 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macun çamurları 08 04 13 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan çamurları 08 04 15 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları) 08 04 17 Reçine yağı 08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 08 05 Başka Şekilde Belir tilmemiş Atıklar 08 05 01 Atık izosiyanatlar (M) (M) (M) (M) (M) (A) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (A) (M) (A) (M) (M) (M) (M) (M) (A) (M) (A) (09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 09 01 Fotoğr af Endüstr isi Atıklar ı 09 09 01 Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları 09 01 02 Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu 09 01 03 Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları 64 (A) (A) (A)
09 01 04 09 01 05 09 01 06 09 01 11 09 0113 09 01 99 Fikser (sabitleyici) solüsyonları Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri 09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (M) (A) (A) (M) (10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 10 01 (Güç) Ener ji Santr aller inden ve Diğer Yakma Tesisler inden((19) Har iç) Kaynaklanan Atıklar 10 01 04 Uçucu yağ külü ve kazan tozu 10 01 09 Sülfürik asit 10 01 13 Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü 10 01 14 Tehlikeli gazlar içeren birlikte­yanma sonucu çıkan taban külü, cüruf ve kazan tozu 10 01 16 Tehlikeli gazlar içeren birlikte­yanma sonucu çıkan uçucu kül 10 01 18 Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları 10 01 20 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları 10 01 22 Tehlikeli maddeler içeren kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları 10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 10 02 Demir ve Çelik Endüstr isinden Kaynaklanan Atıklar 10 02 07 Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar 10 02 11 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları 10 02 13 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri 10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) 10 03 Alüminyum Isıl(Ter mal) Metalür jiden Kaynaklanan Atıklar 10 03 01 Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar 10 03 04 Birincil üretim cürufları 10 03 07 Kullanılmış pota astarları 10 03 08 İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları 10 03 09 İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar 10 03 10 Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar 10 03 15 Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran köpükler 10 03 17 Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar 10 03 19 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu 10 03 21 Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil) 10 03 23 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları 10 03 25 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri 10 03 27 Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar 10 03 29 Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları 10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (A) (M) (A) (A) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 10 04 Kurşun Isıl Metalür jiden Kaynaklanan Atıklar 10 04 01 Birincil ve ikincil işlem cürufları 10 04 02 Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları 10 04 03 Kalsiyum arsenat 10 04 04 Baca gazı tozu 10 04 05 Diğer parçacıklar ve toz 10 04 06 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 10 04 07 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri 10 04 09 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları 10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (M) 10 05 Çinko Isıl İşlem (Ter mal) Metalür jiden Kaynaklanan Atıklar 10 05 03 Baca gazı tozu 10 05 05 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 10 05 06 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri 10 05 08 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları 10 05 10 Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar 10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (M) (M) (M) 10 06 Bakır (Isıl İşlem)Ter mal Metalür jiden Kaynaklanan Atıklar 10 06 03 Baca gazı tozu 10 06 06 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 10 06 07 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri 10 06 09 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları 10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (M) (M) 10 07 Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Ter mal Metalür jisi Atıklar ı 10 07 07 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları 10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) 10 08 Diğer Demir Olmayan Isıl Metalür ji Atıklar ı
65 10 08 08 10 08 10 10 08 12 10 08 15 10 08 17 10 08 19 10 08 99 Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar 10 09 05 Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları 10 09 07 Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları 10 09 09 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu 10 09 11 Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar 10 09 13 Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları 10 09 15 Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları 10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 10 10 Demir Olmayan Döküm Atıklar ı 10 10 05 Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları 10 10 07 Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları 10 10 09 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu 10 10 11 Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar 10 10 13 Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları 10 10 15 Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar 10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 10 11 Cam ve Cam Ür ünler i Ür etim Atıklar ı 10 11 09 Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı 10 11 11 Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) 10 11 13 Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları 10 11 15 Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar 10 11 17 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri 10 11 19 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları 10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 10 12 Ser amik Ür ünler , Tuğlalar , Kir emitler ve İnşaat Malzemeler inin Ür etim Atıklar ı 10 12 09 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları 10 12 11 Ağır metaller içeren sırlama atıkları 10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) 10 13 Çimento, Kir eç ve Alçı ve Bunlar dan Yapılan Ür ünler in Ür etim Atıklar ı 10 13 09 Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları 10 13 12 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları 10 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) (M) (M) 10 14 Kr emater yum Atıklar ı 10 14 01 Civa içeren gaz temizleme atıkları (M) (11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANM ASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO­METALÜRJ İDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 11 01 Metal ve Diğer Mater yaller in Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Ör n: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyır ma, Fosfatlama, Alkalin Degr adasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar 11 01 01 Krom dışında ağır metaller içeren siyanürlü (alkali) atıklar (M) 11 01 02 Ağır metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atıklar (M) 11 01 03 Krom içeren siyanürsüz atıklar (M) 11 01 05 Sıyırma asitleri(parlatma asitleri) (A) 11 01 06 Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler (A) 11 01 07 Sıyırma bazları (A) 11 01 08 Fosfatlama çamurları (A) 11 01 09 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri (M) 11 01 11 Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları (M) 11 01 13 Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları (M) 11 01 15 Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar (M) 11 01 16 Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri (A) 11 01 98 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M) 11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) 11 02 Demir Dışındaki Madenler in Hidr o metalür jik İşlenmesinin Atıklar ı 11 02 02 Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları 11 02 05 Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları 11 02 07 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar 11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 66 (A) (M) (M) (M)
11 03 Ser tleştir me(Tavlama) İşlemler i Çamur lar ı ve Katı Maddeler i 11 03 01 Siyanür içeren atıklar 11 03 02 Diğer atıklar (A) (A) 11 05 Sıcak Galvaniz İşlemler i Atıklar ı 11 05 03 Gaz arıtma katı atıkları 11 05 04 Kullanılmış ayrıştırıcı(flux) 11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (M) (12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 12 01 Metaller in ve Plastikler in Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar (Dövme, Kaynaklama, Pr esleme, Çekme, Tor nalama, Kesme Ve Eğeleme Dahil) 12 01 06 Halojen içeren madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) (A) 12 01 07 Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) (A) 12 01 08 Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları (A) 12 01 09 Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları (A) 12 01 10 Sentetik makine yağları (A) 12 01 12 Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar (A) 12 01 14 Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları (M) 12 01 16 Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları (M) 12 01 18 Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve bindirme tortuları) (M) 12 01 19 Çözünebilmeye hazır makine yağı (A) 12 01 20 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri (M) 12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) 12 03 Su ve Buhar Degr esaj İşlemler i ((11) Har iç) 12 03 01 Akıcı yıkama sıvıları 12 03 02 İstim(buhar) azaltıma atıkları (A) (A) (13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ) 13 01 Atık Hidr olik Yağlar 13 01 01 PCB’ler içeren hidrolik yağlar 13 01 02 Diğer klorlanmış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç) 13 01 03 Klorlanmamış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç) 13 01 04 Klor içeren emülsiyonlar 13 01 05 Klor içermeyen emülsiyonlar 13 01 06 Sadece madeni yağ içeren hidrolik yağlar 13 01 07 Diğer hidrolik yağlar 13 01 08 Fren sıvıları 13 01 09 Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar 13 01 10 Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar 13 01 11 Sentetik hidrolik yağlar 13 01 12 Hazır ve çözünebilir hidrolik yağlar 13 01 13 Diğer hidrolik yağlar (A) (M) (M) (A) (A) (M) (M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) 13 02 Atık Makine Şanzıman ve Yağlama Yağlar ı 13 02 01 Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları 13 02 02 Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları 13 02 04 Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları 13 02 05 Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları 13 02 06 Sentetik motor şanzıman ve yağlama yağları 13 02 07 Hazır ve çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları 13 02 08 Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları (M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) 13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağlar ı 13 03 01 PCB’ler içeren yalıtım yada ısı iletim yağları 13 03 06 13 03 01 ’de bahsedilenlerin dışındaki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları 13 03 07 Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları 13 03 08 Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları 13 03 09 Hazır ve çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları 13 03 10 Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları (A) (A) (A) (A) (A) (A) 13 04 Sintine Yağlar ı 13 04 01 İç su yolu denizciliğinden kaynaklanan sintine yağları 13 04 02 İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları 13 04 03 Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları (A) (A) (A) 13 05 Yağ/Su Separ atör ü (Ayır ıcısı) İçer ikler i 13 05 01 Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler 13 05 02 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar 13 05 03 İnterseptör (yakalayıcı)çamurları 13 05 04 Tuz giderici çamurları yada emülsiyonları (A) (A) (A) (M)
67 13 05 05 13 05 06 13 05 07 13 05 08 Diğer emülsiyonlar Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar 13 07 Sıvı Yakıtlar ın Atıklar ı 13 07 01 Fuel­oil ve mazot 13 07 02 Benzin(petrol) 13 07 03 Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ) 14 06 Atık Or ganik Çözücüler , Soğutucu ve Köpük ve Aer osol İtici Gazlar 14 06 01 Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC 14 06 02 Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları 14 06 03 Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları 14 06 04 Halojenli çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar 14 06 05 Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar (A) (A) (A) (A) (A) (15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ M ADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI 15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayr ı Toplanmış Ambalaj Atıklar ı Dahil) 15 01 10 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj 15 01 11 Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar 15 02 Absor banslar , Filtr e Maddeler i, Temizleme Bezler i ve Kor uyucu Giysiler 15 02 02 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil), temizleme bezleri, koruyucu giysiler (M) (M) (M) (16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR 16 01 Çeşitli Taşıtlar dan( İş Makineler i Dahil) Ömr ünü Tamamlamış Ar açlar ve Ömr ünü Tamamlamış Ar açlar ın Sökülmesinden ve Ar aç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Har iç) Kaynaklanan Atıklar 16 01 04 Kullanım ömrü dolmuş araçlar (M) 16 01 07 Yağ filtreleri (A) 16 01 08 Cıva içeren bileşimler (M) 16 01 09 PCB’ler içeren bileşimler (A) 16 01 10 Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları) (A) 16 01 11 Asbest içeren fren balataları (M) 16 01 13 Fren sıvıları (A) 16 01 14 Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları (M) 16 01 21 16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren bileşenler (M) 16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) 16 02 Elektr ikli ve Elektr onik Ekipman Atıklar ı 16 02 09 PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler 16 02 10 16 02 09 ’de bahsedilenlerin dışındaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış ekipmanlar 16 02 11 Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar 16 02 12 Serbest asbest içeren ıskarta ekipman 16 02 13 16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar [1] 16 02 15 Iskartaya çıkan parçalardan çıkartılmış tehlikeli maddeler içeren parçalar (M) (M) (M) (M) (M) (A) 16 03 Spesifikasyon (Standar t) Dışı Gr uplar ve Kullanılmamış Ür ünler 16 03 03 Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atıklar 16 03 05 Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler (M) (M) 16 04 Atık Patlayıcılar 16 04 01 Atık mühimmat 16 04 02 Havai fişek atıkları 16 04 03 Diğer atık patlayıcılar (A) (A) (A) 16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskar taya Çıkmış Kimyasallar 16 05 04 Tehlikeli maddeler içeren basınçlı tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar 16 05 06 Tehlikeli maddelerden oluşmuş yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasalları karışımları da dahil, laboratuvar kimyasalları 16 05 07 Tehlikeli maddeler içeren ıskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar 16 05 08 Tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar (M) (M) (M) (M) 16 06 Piller ve Aküler (1) Elektrikli ve elektronik ekipmanların arasındaki tehlikeli bileşenler içerisinde (1606)’da bahsedilen akümülatör ve piller ile tehlikeli olarak işaretlenmiş olan civalı anahtarlar, katot ışın tüplerinin camları ve diğer aktifleştirilmiş camlar ve benzerleri bulunabilir.
68 16 06 01 16 06 02 16 06 03 16 06 06 Kurşun piller Nikel kadmiyum piller Cıva içeren piller Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler (A) (A) (A) (A) 16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Var il Temizleme ((05) Ve (13) Har iç) Atıklar ı 16 07 01 Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar 16 07 02 Yağ içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar 16 07 03 Yağ içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar 16 07 04 Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar 16 07 05 Kimyasal maddeler içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar 16 07 06 Yağ içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar 16 07 08 Yağ içeren atıklar 16 07 09 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar 16 07 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 16 08 Kullanılmış Katalizör ler 16 08 02 Tehlikeli geçiş metalleri [2] yada tehlikeli bileşenler içeren kullanılmış katalizörler 16 08 05 Fosforik asit içeren kullanılmış katalizörler 16 08 06 Katalizör olarak kullanılmış sıvılar 16 08 07 Tehlikeli maddeler içeren kullanılmış katalizörler (M) (M) (A) (M) 16 09 Oksitleme Malzemeler i 16 09 01 Permanganatlar (örn; potasyum permanganat) 16 09 02 Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) 16 09 03 Peroksitler(örn; hidrojen peroksit) 16 09 04 Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler (A) (A) (A) (A) 16 10 Saha Dışı Ar ıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar 16 10 01 Tehlikeli madde içeren sulu sıvı atıklar 16 10 03 Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar (M) (M) 16 11 Refr aktör ler ve Astar lama Atıklar ı 16 11 01 Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler 16 11 03 Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren diğer astarlar ve refraktörler 16 11 05 Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler (M) (M) (M) (17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL) 17 01 Beton, Tuğla, Kar o, Kir emit ve Ser amik 17 01 06 Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları yada ayrı parçacıkları (M) 17 02 Ahşap, Cam ve Plastik 17 02 04 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plastik (M) 17 03 Bitümenli Kar ışımlar , Kömür Katr anı ve Katr anlı Ür ünler 17 03 01 Kömür ve katran içeren bitümenli karışımlar 17 03 03 Kömür katranı ve katranlı ürünler (M) (A) 17 04 Metaller (Alaşımlar ı Dahil) 17 04 09 Tehlikeli maddeler içeren metal atıkları 17 04 10 Yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar (M) (M) 17 05 Topr ak (Kir lenmiş Yer ler de Yapılan Hafr iyat Dahil), Kayalar , ve Tar ama İle Denizden Çıkar tılan Hafr iyat 17 05 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar 17 05 05 Tehlikeli maddeler içeren tarama atıkları 17 05 07 Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı (M) (M) (M) 17 06 Yalıtım Malzemeler i ve Asbest İçer en İnşaat Malzemeler i 17 06 01 Asbest içeren yalıtım malzemeleri 17 06 03 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşmuş diğer yalıtım malzemeleri 17 06 05 Asbest içeren inşaat malzemeleri (M) (M) (M) 17 07 Kar ışık İnşaat ve Yıkım Atıklar ı 17 07 02 Karma inşaat ve yıkım atıkları yada tehlikeli maddeler içeren ayrılmış kısımları (M) 17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeler i 17 08 01 Tehlikeli maddeler bulaşmış alçı bazlı inşaat malzemeleri (M) 17 09 Diğer İnşaat ve Yıkım M alzemeler i 17 09 01 Cıva içeren inşaat ve yıkım malzemeleri (M) 17 09 02 PCB içeren (örneğin PCB içeren yalıtıcılar, PCB içeren reçine bazlı taban malzemeleri, PCB içeren yalıtıcı (M) (2) Geçiş metalleri : skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, mobilden ve tantal’dır.
69 17 09 03 sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) inşaat ve yıkım malzemeleri Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım malzemeleri (M) (18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRM ALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) 18 01 İnsanlar da Doğum, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalar ı Atıklar ı 18 01 03 Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar 18 01 06 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar 18 01 08 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 18 01 10 Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (A) (M) (A) (A) 18 02 Hayvanlar la İlgili Ar aştır ma, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalar ından Kaynaklanan Atıklar 18 02 02 Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar 18 02 05 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar 18 02 07 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A) (M) (A) (19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITM A TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAM A TESİSLERİNİN ATIKLARI 19 01 Atık Yakma veya Pir oliz Tesisler inden Kaynaklanan Atıklar 19 01 05 Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri 19 01 06 Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve diğer akıcı atıklar 19 01 07 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 19 01 10 Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon 19 01 11 Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf 19 01 13 Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül 19 01 15 Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu 19 01 17 Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atıkları 19 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (A) (M) (M) (M) (M) (M) 19 02 tıklar ın Fiziki/Kimyasal İşlenmesinden (Dekr omizasyon­ Kr om Gider me, Desiyanür izasyon­Siyanür Gider me, Nötr alizasyon Dahil) Kaynaklanan Atıklar 19 02 04 En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşan atıklar (A) 19 02 05 Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları (M) 19 02 07 Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar (A) 19 02 08 Tehlikeli maddeler içeren sıvı patlayabilir atıklar (M) 19 02 09 Tehlikeli maddeler içeren katı patlayabilir atıklar (M) 19 02 11 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar (M) 19 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M) 19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştır ılmış Atıklar [3] 19 03 04 Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen [4] stabilize edilmiş atıklar 19 03 06 Tehlikeli olarak işaretlenmiş, katılaştırılmış atıklar (A) (A) 19 04 Sır lamadan Doğan Vitr ifiye (Camlaştır ılmış) Atıklar 19 04 02 Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları 19 04 03 Vitrifiye olmamış katı faz (A) (A) 19 07 Düzenli Depolama Sızıntı Sular ı 19 07 02 Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları (M) 19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Ber tar af Tesisi Atıklar ı 19 08 06 Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri 19 08 07 İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar 19 08 08 Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları 19 08 10 Yenilebilir yağ içerenler dışındaki yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları 19 08 11 Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 19 08 13 Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 19 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (M) (A) (M) (M) (M) 19 10 Metal İçer en Atıklar ın Par çalanmasından Kaynaklanan Atıklar 19 10 03 Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar 19 10 05 Tehlikeli maddeler içeren diğer kesirler ve tozlar (M) (M) 19 11 Yağ Yeniden Ür etiminden Kaynaklanan Atıklar 19 11 01 Kullanılmış filtre killeri (A) (3) Stabilizasyon işlemi atığın içeriğini değiştirir ve böylece atık maddelerin tehlikeli olan içeriği tehlikesiz hale gelir. Katılaştırm ise atıkların yalnızca fiziki durumunu değiştirir (örneğin katkı maddeleri ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden sıvı olan ve atığı katılaştırır) (4) Bir atığın kısmen stabilize olduğunu kabullenmek için, o atığın Stabilizasyon işlemi sonunda, içindeki tehlikeli unsurların tamamen temizlenmemiş olması ve çevreye kısa, orta ve uzun dönemde yeniden salınmasına izin verilmiş olması gerekir.
70 19 11 02 19 11 03 19 11 04 19 11 05 19 11 07 19 11 99 Asit katranları Akıcı sıvı atıklar Yakıtları bazlarla temizleme atıkları Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları Baca gazı temizleme atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (A) (A) (A) (M) (A) (M) 19 12Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıklar ın Mekanik Ber tar afından (Ör neğin Sınıflanması, Ezilmesi, Küçültülmesi, Topak Haline Getir ilmesi) Kaynaklanan Atıklar 19 12 06 Tehlikeli maddeler içeren ahşap (M) 19 12 11 Atıkların mekanik işlenmesinden çıkan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık materyaller dahil) (M) 19 13 Topr ak ve Yer altı Suyu Islahından Doğan Atıklar 19 13 01 Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından doğan atıklar 19 13 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar 19 13 05 Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar 19 13 07 Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından doğan akıcı sıvılar ve akıcı konsantrasyonlar (M) (M) (M) (M) 20 BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) AYRI TOPLANMIŞ KISIMLAR DAHİL. 20 01 Ayr ı Toplanan Kısımlar ((15 01) Har iç) 20 01 13 Çözücüler 20 01 14 Asitler 20 01 15 Alkalinler 20 01 17 Foto kimyasallar 20 01 19 Pestisitler 20 01 21 Flüoresan tüpler(lambalar) ve diğer cıva içeren atıklar 20 01 23 Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar 20 01 26 Yenilebilir yağlar dışındaki sıvı ve katı yağlar 20 01 27 Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler 20 01 29 Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar 20 01 31 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 20 01 33 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 de bahsedilen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren karışık akümülatörler 20 01 35 20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar 20 01 37 Tehlikeli maddeler içeren ahşap 20 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar 71 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (A) (M) (M) (A) (A) (M) (M) (M)
(*) B. Diğer Atıklar 2517.20.00.00.11 Moloz (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın) 2517.20.00.00.19 Diğerleri (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın) 2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­6 standardına uygun olan demir ve çelik cürufu griti hariç) 2619.00.20.00.00 Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler 2619.00.40.00.00 Titanyum oksidin elde edilmesine uygun cüruf 2619.00.80.00.11 Yüksek fırın cürufu 2619.00.80.00.12 Diğer cüruflar 2619.00.80.00.13 Tufal 2619.00.80.00.14 Yüksek fırın tozları 2619.00.80.00.19 Diğerleri 2620.11.00.00.00 Galvanezli matlar [ Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn), Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn), Sıcak doldurmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları hariç] 2620.19.00.00.00 Başlıca muhtevası çinko olan diğer küller ve kalıntılar 2620.21.00.00.00 Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu ateşlemeyi önleyici bileşiklerin tortuları (sludges) 2620.29.00.00.00 Diğerleri 2620.30.00.00.00 Başlıca muhtevası bakır olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­3 standardına uygun olan bakır cürufu griti hariç) 2620.40.00.00.00 Başlıca muhtevası aluminyum olan küller ve kalıntılar 2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç) 2620.99.20.00.11 Başlıca muhtevası niobyum olan küller ve kalıntılar 2620.99.20.00.12 Başlıca muhtevası tantalyum olan küller ve kalıntılar 2620.99.40.00.00 Başlıca muhtevası kalay olan küller ve kalıntılar 2620.99.60.00.00 Başlıca muhtevası titanyum olan küller ve kalıntılar 2620.99.95.00.00 Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar 2621.90.00.11.00 Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg.olan pancar melasının işlenmesinden elde edilen ham potasyum tuzları 2621.90.00.19.00 Pancar melasının muamelesinden elde edilen diğer ham potasyum tuzları 2621.90.00.90.00 Diğerleri (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO­11126­4 standardına uygun olan kömür cürufu griti hariç) 2708.20.00.00.00 Zift koku 2710.91.00.00.00 Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller veya polibromlu bifeniller 2710.99.00.00.00 Diğerleri 2713.90.10.00.00 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olan petrol yağlarından veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 2713.90.90.00.11 Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları 2713.90.90.00.19 Diğerleri 3006.80.00.00.00 Eczacılık ürünleri döküntüleri 3825.10.00.00.00 Şehir atıkları 3825.20.00.00.00 Kanalizasyon çamuru 3825.30.00.00.00 Klinik atıkları 3825.41.00.00.00 Halojenlenmiş 3825.49.00.00.00 Diğerleri 3825.50.00.00.00 Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz sıvılarının atıkları 3825.61.00.00.00 Esas olarak organik bileşenleri içerenler 3825.69.00.00.00 Diğerleri 3825.90.10.00.00 Gaz temizleyici alkanize demir oksitler 3825.90.90.00.00 Diğerleri 3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (ortadan yarılmak veya preslenmek suretiyle formu bozulmuş akrilonitril­butadien­stiren'den (ABS) mamûl kops kılıfları ile EPS blokları ve EPS bloklarının başka şekilleri hariç) 3915.30.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları 3915.90.11.00.00 Propilen polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (Polipropilenden mamul film üretimi esnasında oluşan imalat artığı hariç) 3915.90.18.00.00 Diğerleri 3915.90.90.00.00 Plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız herhangi bir ilave arıtma işlemi gerektirmeyen kırılmış ve yıkanmış pet şişeler ve balyalanmış pet hurdaları ile poliamidden mamul film üretimi esnasında oluşan imalat artığı hariç) 4004.00.00.00.11 Kauçuğun döküntü ve kırpıntıları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları hariç) (*) 20 Ekim 2006 tarih ve 26325 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/45 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
72 4004.00.00.00.12 Kauçuğun artıkları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları hariç) 4004.00.00.00.13 Kauçuğun toz ve granülleri (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları hariç) 4012.20.00.10.00 Kullanılmış dış lastikler­sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 4017.00.10.00.12 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuğun (ebonit gibi) döküntü, artık ve tozları (Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu hariç) 7001.00.10.00.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları (Yalnız katod ışın tüplerinden ve diğer aktive edilmiş camlardan oluşan cam atıkları) 7112.99.00.10.00 Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Gümüş döküntüleri hariç) 7204.41.10.00.00 Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç) 7602.00.11.00.00 Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler) 7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları 8105.30.00.00.11 Kobalt döküntüleri 8105.30.00.00.12 Kobalt hurdaları 8107.30.00.00.11 Kadmiyum döküntüleri 8107.30.00.00.12 Kadmiyum hurdaları 8110.20.00.00.11 Antimon döküntüleri 8110.20.00.00.12 Antimon hurdaları 8112.13.00.00.11 Berilyum döküntüleri 8112.13.00.00.12 Berilyum hurdaları 8112.22.00.00.11 Krom döküntüleri 8112.22.00.00.12 Krom hurdaları 8112.52.00.00.11 Talyum döküntüleri 8112.52.00.00.12 Talyum hurdaları 8548.10.10.00.00 Kullanılmış primer elektrik pilleri, primer bataryaları 8548.10.21.00.00 Kurşun­asitli akümülatörler 8548.10.29.00.00 Diğer kullanılmış elektrik akümülatörleri 8548.10.91.00.00 Kurşundan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları 8548.10.99.10.00 Çelikten ve nikelden olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları 8548.10.99.20.00 Bakırdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları 8548.10.99.30.00 Çinkodan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları 8548.10.99.40.00 Kadmiyumdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları 8548.10.99.90.00 Diğer elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları
73 Ek III T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevr e Yönetimi Genel Müdürlüğü KONTROL BELGESİ Kontrol Belgesi Tarihi: Kontrol Belge No: G.T.İ.P.: Atık veya metal hurdanın ismi (1) : Atık veya metal hurdanın miktarı (ton veya metreküp): İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no: İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi : İthalatçı firmanın vergi sicil numarası : İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi : Atık veya metal hurdanın menşe ülkesi: Atık veya metal hurdanın yükleneceği ülke: Transfer yapılacak ülke/ülkeler: Atık veya metal hurdanın kullanım amacı: Atık veya metal hurdanın giriş gümrüğü: Atık veya metal hurdayı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla atık veya metal hurdası söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (2)Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/…) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaşesi Yetkili Adı ve Soyadı İmza ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dış Ticarette Standardizasyon (2006/…) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik onaylı proforma fatura kapsamındaki yakıt / atığın ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve mühür Tarih
74 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/4) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelerin ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır. Madde 2­ Kontrol Belgesi alınması için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek IV), proforma fatura veya fatura, analiz sertifikası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate alınır. Ancak, adı geçen Bakanlıkça, gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir. Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatında, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir: a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi, b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri, c) Süreli mallarda son kullanma tarihi, d) Kullanım amacı ve günlük dozu. Madde 3­ 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi kapsamında bulunan maddeler ve ayrıca 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız gereğince özel izin alınması gereken ekli listede (Ek I) yer alan maddelerin ithalatı, söz konusu Kanun ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır. Ekli listede (Ek I) yer alan madde ve müstahzarları ithal edenlerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı tarafından bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ile Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince verilen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­
75 Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrüklerce onaylı “D” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, anılan Bakanlığa (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermeleri ve ayrıca Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­Uluslararası İthalat Permisi’nin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur. Ekli listede (Ek I) yer alan ve “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” kapsamında olup, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­Uluslararası İthalat Permisi ile ithalatçı tarafından gümrüğe getirilen kimyasal madde/narkotik prekürsörlerin sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatı sırasında, Sağlık Bakanlığı’nca üç orijinal nüsha olarak düzenlenen “Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname” ilgili gümrük idaresince aranır. Bu maddeleri ithal edenlerin, anılan belgenin gümrüklerce onaylı “C” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermeleri zorunludur. Madde 4­ Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ekli listeden (Ek III) yapacakları ithalatta, ekli taahhütnamenin (Ek V) ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek IX) düzenleyerek, aylık olarak Sağlık Bakanlığı’na (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderir. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Madde 5­ Ekli listelerde (Ek II/A­B­C ve Ek III) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması veya vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde, ekli taahhütnamenin (Ek VI) ilgili gümrük idaresine verilmesi durumunda, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek IX) düzenleyerek, aylık olarak, Sağlık Bakanlığı’na (Ek II/A­B­C kapsamında alınanları İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne, Ek III kapsamında alınanları Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) gönderir. Madde 6­ Ekli listelerde (Ek II/A­B) yer alan maddelerin ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyeceğine dair ekli taahhütnamenin (Ek VII) her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek IX) düzenleyerek, aylık olarak Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) gönderir.
76 Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Madde 7­ Ekli listede (Ek III) yer alan maddelerin karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edileceğine dair ekli taahhütnamenin (Ek VIII) her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek IX) düzenleyerek, aylık olarak Sağlık Bakanlığı’na (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) gönderir. Madde 8­ Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla, her ürün için uygunluk beyanının Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilmesi halinde, doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, ülke koşulları gözönüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde, ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir. Madde 9 ­ Kontrol Belgesi’nin süresi; a) Ekli liste (Ek I) kapsamı maddeler için 6 ay, b) Ekli listeler (Ek II/A­B­C­D ve Ek III) kapsamı maddeler için 12 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilir. Madde 10­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 11­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 12­ 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/4) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Dış Ticarette Standardizasyon (2005/4) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
77 idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 13­ Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
78 (*) Ek I : Özel İzin Alınması Gereken Maddeler G.T.İ.P. MADDE İSMİ 2707.20.10.00.00 2707.20.90.00.00 2806.10.00.00.11 2806.10.00.00.12 2807.00.10.00.11 2807.00.10.00.19 2807.00.90.00.00 2841.61.00.00.00 2902.30.00.00.00 2904.10.00.00.12 2905.51.00.00.00 2909.11.00.00.00 2914.11.00.00.00 2914.12.00.00.00 2914.13.00.00.00 2914.39.00.00.15 2914.39.00.00.16 2915.24.00.00.00 2915.39.90.90.14 2915.90.80.00.11 2916.34.00.00.00 2918.90.90.00.14 2919.00.90.00.22 2921.30.99.00.11 2921.43.00.00.11 2921.43.00.00.12 2921.43.00.00.19 2921.46.00.00.13 2921.46.00.00.15 2921.46.00.00.16 2921.46.00.00.17 2921.46.00.00.18 2921.46.00.00.22 2921.49.80.00.11 2921.49.80.00.12 2921.49.80.00.13 2921.49.80.00.14 Toluol (toluen) güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar Toluol (toluen) diğer amaçlar için kullanılanlar Saf hidroklorik asit Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu) Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf) Diğerleri Oleum (dumanlı sülfirik asit) Potasyum permanganat Toluen (toluol) Toluensülfonik asitler ve tuzları (Yalnız p­toluene sülfonik asit ve tuzları) Ethchlorvynol (INN) Dietil eter (eter) Aseton (propanon) Butanon (metil etil keton) 4 ­Metil ­ 2 ­pentanon (metil izobütil keton) 1­phenyl­2­propanone 3,4­methylendioxy­phenyl­2­propanone Asetik anhidrit Ethylidene di acetate Asetil klorür Fenilasetik asit ve tuzları Misoprostol Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) Propylhexedrine Toluidin (o­m­p) (Yalnız o­toluidin) Toluidin (o­m­p) hidroklorürleri (Yalnız o­toluidin hidroklorürleri) Toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları (Yalnız o­toluidinin türevleri ve diğer tuzları) Benzfetamin (INN) Etilamfetamin (INN) Fenkamfamin (INN) Lefetamin (INN) Mefenoreks (INN) Levamfetamin (INN) DOB (Brolamfetamin) (INN) Fenfluramine (INN) Dexfenfluramine (INN) MDA (Tenamfetamine) [alfa­methyl­3,4­(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN) DMA [(±)­2,5­dimethoxy­alfa­methylphenethylamine] MDMA [(±)­N,alfa­dimethyl­3,4­(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine) MMDA [2­methoxy­alfa­methyl­4,5­(methylenedioxy) phenethylamine] N­ethyl MDA [(±)­N­ethyl­alfa­methyl­3,4­(methylenedioxy) phenethylamine] N­hydroxy MDA [(±)­N­[alfa­methyl­3,4­(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine] PMA (p­methoxy­alfa­methylphenethylamine) Bornaprin Cathinone (INN) Metcathinone (INN) Ketamin hidroklorür Antranilik asit ve bunun tuzları Tramadol hidroklorür Meprobamat (INN) Etinamat (INN) Diğerleri (Yalnız N­acetyl antranilik asit) Glutetimit (INN) Fenproporeks (INN) Diğerleri (Yalnız isoaminil sitrat) Diğerleri (Yalnız isoaminil siklamat) α­methyl­4­methylthiophenethylamine­(4­MTA) Gamma­bütirolaktan İzosafrol Piperonal Safrol Diğerleri (Yalnız N­methyl­1­(1,3­benzodioxol­5­yl)­2­butanamin­(MBDB)) Etomidat Piperidin Piperidinin tuzları 2921.49.80.00.15 2921.49.80.00.16 2921.49.80.00.17 2921.49.80.00.18 2921.49.80.00.21 2921.49.80.00.22 2922.19.80.00.21 2922.39.00.00.12 2922.39.00.00.13 2922.39.00.00.14 2922.43.00.00.00 2922.50.00.90.15 2924.11.00.00.00 2924.24.00.00.00 2924.29.95.00.29 2925.12.00.00.00 2926.30.00.00.11 2926.90.95.00.19 2929.90.00.00.19 2930.90.70.90.62 2932.29.60.00.00 2932.91.00.00.00 2932.93.00.00.00 2932.94.00.00.00 2932.99.85.90.00 2933.29.90.00.13 2933.32.00.00.11 2933.32.00.00.12 (*) 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
79 2933.33.00.00.14 2933.33.00.00.26 2933.49.30.00.00 2933.53.10.00.11 2933.53.10.00.12 2933.53.10.00.21 2933.53.90.00.11 2933.53.90.00.12 2933.53.90.00.13 2933.53.90.00.14 2933.53.90.00.15 2933.53.90.00.16 2933.53.90.00.17 2933.53.90.00.18 2933.53.90.00.21 2933.53.90.00.22 2933.54.00.00.11 2933.54.00.00.12 2933.54.00.00.13 2933.54.00.00.14 2933.54.00.00.15 2933.55.00.00.11 2933.55.00.00.12 2933.55.00.00.13 2933.55.00.00.14 2933.72.00.00.11 2933.72.00.00.12 2933.91.10.00.00 2933.91.90.00.11 2933.91.90.00.12 2933.91.90.00.13 2933.91.90.00.14 2933.91.90.00.15 2933.91.90.00.16 2933.91.90.00.17 2933.91.90.00.18 2933.91.90.00.21 2933.91.90.00.23 2933.91.90.00.24 2933.91.90.00.25 2933.91.90.00.26 2933.91.90.00.27 2933.91.90.00.28 2933.91.90.00.31 2933.91.90.00.32 2933.91.90.00.33 2933.91.90.00.34 2933.91.90.00.35 2933.91.90.00.36 2933.91.90.00.37 2933.91.90.00.38 2933.91.90.00.41 2933.91.90.00.42 2933.91.90.00.43 2933.91.90.00.49 2933.99.40.00.11 2933.99.40.00.12 2933.99.40.00.13 2933.99.90.00.16 2933.99.90.00.17 2933.99.90.00.18 2933.99.90.00.21 2933.99.90.00.22 2933.99.90.00.23 2933.99.90.00.24 2933.99.90.00.25 2934.91.00.00.11 2934.91.00.00.12 2934.91.00.00.13 2934.91.00.00.14 2934.91.00.00.16 2934.91.00.00.17 2934.91.00.00.18 2934.91.00.00.21 2934.91.00.00.22 Bromazepam (INN) Phencyclidine (INN) (PCP) Dekstrometorfan (INN) ve tuzları Fenobarbital (INN) Fenobarbital sodyum tuzu Barbital (INN) Butabarbital (INN) Pentobarbital (INN) Allobarbital (5,5­diallilbarbutirik asit) Amobarbital (INN) Siklobarbital (INN) Metilfenobarbital (INN) Sekbutabarbital (INN) Sekobarbital (INN) Vinilbital (INN) Butalbital(INN) Zopiklon (INN) Mephobarbital (Prominal) (INN) Methobarbital (Metil amino) (INN) Proxibarbal (INN) Thiopental Na (INN) Loprazolam (INN) Zipeprol (INN) Meklokualon (INN) Metakualon (INN) Klobazam (INN) Metiprilon (INN) Klordiazepoksit (INN) Alprazolam (INN) Camazepam (INN) Clonazepam (INN) Clorazepate (INN) Delorazepam (INN) Diazepam (INN) Estazolam (INN) Ethylloflozepate (INN) Fluduazepam (INN) Flurazepam (INN) Halazepam (INN) Lorazepam (INN) Lormetazepam (INN) Mazindol (INN) Medazepam (INN) Midazolam (INN) Nimetazepam (INN) Pinazepam (INN) Prazepam (INN) Pyrovalerone (INN) Temazepam (INN) Tetrazepam (INN) Triazolam (INN) Nitrazepam (INN) Nordazepam (INN) Oxazepam (INN) Diğerleri (Yalnız klordiazepoksit tuzları) Buspiron (INN) WY 3185 (Okzazepam intermedia) WY 4088 (Propozepam intermedia) Trihexyphenidyl (INN) Tenocyclidine (INN) Biperiden (INN) Chloramino Ketone Delta 9­Tetra hydrocannabinol Rolicyclidine (INN) Etrytamine (INN) Zolpidem tartrate Aminorex (INN) Brotizolam (INN) Clotiazepam (INN) Cloxazolam (INN) Haloxazolam (INN) Ketazolam (INN) Mesocarb (INN) Oxazolam (INN) Pemoline (INN)
80 2939.11.00.00.17 2939.29.00.00.14 2939.41.00.00.11 2939.41.00.00.12 2939.41.00.00.19 2939.42.00.00.11 2939.42.00.00.12 2939.43.00.00.11 2939.43.00.00.12 2939.49.00.00.15 2939.49.00.00.16 2939.59.00.00.12 2939.61.00.00.00 2939.62.00.00.00 2939.63.00.00.00 2939.69.00.00.13 2939.99.00.90.22 2939.99.00.90.23 Buprenorphine (INN) Barbiturate de kinidin Efedrin Efedrin hidroklorür Efedrinin diğer tuzları Pseudoefedrin Pseudoefedrinin tuzları Katin (INN) Katinin tuzları Barbexaclon Norephedrine (Phenylpropanolamine), optik izomerleri ve bunların tuzları Dimenhidrinat Ergometrin (INN) ve tuzları Ergotamin (INN) ve tuzları Liserjik asit ve tuzları Methyl ergometrine (methyl ergonovine)(methyl ergobasine) ve tuzları Psilocybine Psicain Neu
81 (*) Ek II­A : Tıbbi Müstahzar ların Ter kibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzar lar G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1108.12.00.10.00 1210.10.00.00.00 1210.20.10.00.11 1210.20.10.00.19 1210.20.90.00.00 1212.20.00.10.00 1301.10.00.00.11 1301.10.00.00.12 1301.20.00.00.00 1301.90.00.21.00 1301.90.00.39.00 1302.11.00.10.00 1302.12.00.10.11 1302.12.00.10.12 1302.19.90.10.00 1302.20.10.10.00 1302.20.10.90.11 1302.20.10.90.12 1302.20.90.10.00 1302.20.90.90.11 1302.20.90.90.12 1302.31.00.10.00 1504.10.10.10.00 1505.00.90.00.11 1513.11.99.00.00 1515.11.00.10.00 Torba içinde olanlar (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Lüpülin (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar (T) Beyazlatılmamış lak (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Beyazlatılmış lak (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Arap zamkı (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tababette kullanılanlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) İlaç sanayiinde kullanılanlar Meyan balı (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Meyan özü (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) İlaç sanayiinde kullanılanlar Pektik maddeler (pektinler) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Pektinatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Pektatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Pektik maddeler (pektinler) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Pektinatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Pektatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tababette kullanılanlar Lanolin Diğerleri (Yalnız koko yağı) Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Diğerleri (Yalnız hint yağı) Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Ham yağ Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kekik yağı Badem yağı Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Ham gliserin Ham bitkisel mumlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kristal şeker (Yalnız ilaç imalinde kullanılanlar) Laktoz Laktoz şurubu Glikoz Kimyaca saf maltoz Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler Kakao yağı (katı ve sıvı) Çay hülasası (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar) Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar) Saf sodyum klorür Ham kaolin Diğer öğütülmüş kaolin Diatomit Kiselgur Saf magnezyum oksit Ezilmiş veya toz haline getirilmiş Beyaz yağlar Sıvı parafin (pirinç yağı) Ham vazelin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Resüblime iyot 1515.30.90.00.00 1515.50.11.00.00 1515.90.15.11.00 1515.90.15.19.00 1515.90.51.00.14 1515.90.51.00.15 1516.10.90.90.11 1516.10.90.90.19 1520.00.00.10.00 1521.10.00.10.00 1521.10.00.90.00 1701.99.10.00.11 1702.11.00.10.00 1702.11.00.20.00 1702.40.90.00.11 1702.90.10.00.00 1702.90.99.00.00 1704.90.55.00.00 1804.00.00.00.00 2101.20.20.00.11 2101.20.20.00.19 2101.20.92.00.00 2101.20.98.00.00 2501.00.99.10.00 2507.00.20.00.11 2507.00.20.00.19 2512.00.00.00.12 2512.00.00.00.13 2519.90.10.00.11 2526.20.00.00.00 2710.19.85.00.11 2710.19.85.00.12 2712.10.10.00.00 2712.10.90.00.00 2801.20.00.10.00 (*) 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
82 2802.00.00.00.00 2805.11.00.00.00 2809.10.00.00.00 2809.20.00.00.11 2809.20.00.00.15 2810.00.90.90.11 2811.22.00.00.00 2811.29.90.90.13 Sublime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt Sodyum Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) Hipofosforik asit (H4P2O6) Polifosforik asitler Orto borik asit (borik asit) Silisyum dioksit Silisik asit 2812.10.15.00.00 * 2812.10.18.00.19 2814.20.00.00.00 2815.11.00.00.00 2816.10.00.00.00 2818.30.00.00.00 2821.10.00.10.11 2823.00.00.00.00 2825.10.00.00.12 2825.90.11.00.00 Fosfor triklorür * Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Amonyağın sulu çözeltileri Katı halde Magnezyumun hidroksit ve peroksiti Aluminyum hidroksit Kodeks evsafında olan demir oksitleri Titan oksitleri (saf titan oksitleri) Hidroksilamin ve anorganik tuzları Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki; ­ 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1’den fazla olmayan ve; ­ 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4’den fazla olmayan) Kalsiyum peroksit Sodyum florür Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları Amonyum klorür (nişadır) Kalsiyum klorür Magnezyum klorür Kobalt klorür Civa I klorür (kalomel) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sodyum bromürler Potasyum bromürler Diğer bromürler Sodyum iyodür ve oksiiyodür Potasyum iyodür Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit) Sodyum sülfoksilat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sodyum sülfit Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit) Sodyum tiyosülfat Diğer tiyosülfatlar Disodyum sülfat (sodyum sülfat) Magnezyum sülfat Nikel sülfatlar Bakır I sülfat Bakır II sülfat (göz taşı) Çinko sülfat Baryum sülfat Demir II sülfat Demir III sülfat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sodyum Diğer nitratlar Diğer fosfitler ve hipofosfitler Potasyum fosfatlar İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 ‘den az olanlar İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 veya daha fazla fakat % 0,2’den az olanlar Sodyum fosfatlar Lityum karbonatlar Magnezyum karbonat Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) Diğer kromatlar Sodyum molibdat Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları Gümüş siyanürler 2825.90.19.00.12 2826.11.00.20.00 2826.90.90.90.12 2827.10.00.00.00 2827.20.00.00.00 2827.31.00.00.00 2827.34.00.00.00 2827.39.80.10.11 2827.39.80.90.00 2827.51.00.00.11 2827.51.00.00.12 2827.59.00.20.00 2827.60.00.10.00 2827.60.00.30.00 2831.10.00.00.11 2831.10.00.00.12 2831.90.00.00.00 2832.10.00.00.11 2832.10.00.00.13 2832.30.00.10.00 2832.30.00.90.00 2833.11.00.00.00 2833.21.00.00.00 2833.24.00.00.00 2833.25.00.10.00 2833.25.00.20.00 2833.26.00.00.00 2833.27.00.00.00 2833.29.50.00.11 2833.29.50.00.12 2833.29.90.00.19 2834.10.00.50.00 2834.29.80.90.00 2835.10.00.90.00 2835.24.00.00.00 2835.25.10.00.00 2835.25.90.00.00 2835.29.90.20.00 2836.91.00.00.00 2836.99.11.10.00 2836.99.18.30.00 2841.50.00.00.19 2841.70.00.90.11 2842.10.00.00.00 2842.90.10.00.11 2843.29.00.10.11 ______________________________________________________ * 2812.10.15.00.00 GTİP’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için,y ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
83 2843.29.00.10.19 2901.10.00.90.11 2903.11.00.00.11 2903.11.00.00.12 2903.12.00.00.00 2903.13.00.00.00 2903.14.00.00.00 2903.15.00.00.00 2903.21.00.00.00 2903.30.36.00.19 2903.30.80.90.24 2903.30.80.90.29 2903.51.00.00.11 2903.61.00.00.11 2903.61.00.00.12 2903.61.00.00.13 2903.69.90.00.11 2903.69.90.00.12 2903.69.90.00.13 2903.69.90.00.14 2904.10.00.00.19 2905.12.00.00.11 2905.12.00.00.12 2905.13.00.00.00 2905.14.10.00.00 2905.14.90.00.11 2905.14.90.00.12 2905.15.00.00.00 2905.17.00.20.11 2905.17.00.20.12 2905.19.00.10.11 2905.19.00.10.19 2905.29.10.00.00 2905.31.00.00.00 2905.32.00.00.00 2905.42.00.00.00 2905.43.00.00.00 2905.44.11.00.00 2905.44.19.00.00 2905.44.91.00.00 2905.44.99.00.00 2905.49.10.00.00 2905.59.10.00.11 2905.59.99.10.00 2906.11.00.00.00 2906.12.00.00.11 2906.12.00.00.12 2906.12.00.00.13 2906.13.10.00.00 2906.13.90.00.00 2906.14.00.00.00 2906.19.00.10.11 2906.19.00.10.12 2906.19.00.20.11 2906.19.00.20.13 2906.21.00.00.00 2906.29.00.10.11 2906.29.00.10.12 2906.29.00.10.13 2906.29.00.90.11 2906.29.00.90.12 2906.29.00.90.19 2907.11.00.10.00 2907.11.00.20.00 2907.14.00.00.11 2907.14.00.00.12 2907.15.10.00.00 2907.15.90.10.00 2907.15.90.20.11 2907.15.90.20.12 2907.19.00.10.00 2907.21.00.10.00 2907.21.00.20.00 2907.22.00.10.00 Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Hekzan Metil klorür Etil klorür Diklormetan (metilen klorür) Kloroform (triklormetan) Karbon tetraklorür 1,2 –Dikloretan (etilen diklorür) Vinil klorür (kloretilen) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) İyodoform Diğer iyodlular Lindan (ISO) Klorbenzen o­diklorbenzen p­diklorbenzen Benzil klorür Benzal klorür Klor naftalenler m­diklorbenzen Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Propil alkol (İnsektisit, rodentisit, mollensisit ve koku giderici sanayiinde kullanılanlar; hava aromatize edici ürünler için olanlar ve tarım amaçlı kullanılanlar hariç) İzopropil alkol (Hava aromatize edici ürünler için olanlar hariç) n­Bütil alkol (l­butanol) 2­Metilpropan­2­ol (tert­bütilalkol) İzobütil alkol Sekonder bütil alkol Pentanol (amil alkol) ve izomerleri Setil alkol Stearil alkol Sodyum metoksit Diğer metal alkoksitler Alil alkol (propenol) Etilen glikol (etandiol) (Hava aromatize edici ürünler için olanlar hariç) Propilen glikol (1,2 –propandiol) (Hava aromatize edici ürünler için olanlar hariç) Pentaeritritol (pentaeritrit) Mannitol D –glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) D –glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Trioller; tetraoller Triklor­tersiyer­bütil alkol (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar) Kloralhidrat Mentol Siklohekzanol Metilsiklohekzanoller Dimetilsiklohekzanoller Steroller İnositoller Terpineoller Terpin Terpinhidrat (terpinol) Borneol (borneo kafurusu) Santalol Benzil alkol Feniletil alkol (2­fenil etanol) Fenilpropil alkol (3­fenil propanol) Tarçın alkol (sinnamil alkol) Difenilmetanol (difenilkarbinol, benzhidrol) Trifenilmetanol (trifenilkarbinol) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Fenol (hidroksibenzen, fenik asit) Fenol tuzları Ksilenoller Ksilenollerin tuzları 1 – Naftol (Alfa naftol) Beta naftol Alfa naftol tuzları Beta naftol tuzları Timol Rezorsinol Rezorsinol tuzları Hidrokinon
84 2907.29.00.10.11 2907.29.00.10.12 2907.29.00.10.13 2907.29.00.10.14 2907.29.00.20.00 2907.29.00.80.11 2907.29.00.80.13 2907.29.00.80.14 2907.29.00.80.19 2908.10.00.10.11 2908.10.00.10.12 2908.10.00.90.11 2908.10.00.90.12 2908.10.00.90.13 2908.10.00.90.14 2908.10.00.90.15 2908.10.00.90.16 2908.10.00.90.19 2908.20.00.00.11 2908.20.00.00.12 2908.20.00.00.19 2908.90.00.10.11 2908.90.00.10.12 2908.90.00.90.11 2908.90.00.90.12 2908.90.00.90.13 2908.90.00.90.14 2908.90.00.90.15 2908.90.00.90.16 2908.90.00.90.19 2909.19.00.00.11 2909.19.00.00.12 2909.19.00.00.13 2909.19.00.00.19 2909.20.00.10.00 2909.20.00.90.19 2909.30.10.00.00 2909.30.90.10.00 2909.30.90.20.00 2909.30.90.90.11 2909.30.90.90.12 2909.30.90.90.13 2909.30.90.90.19 2909.41.00.00.00 2909.44.00.00.19 2909.49.90.90.00 2909.50.10.00.11 2909.50.10.00.12 2909.50.90.10.11 2909.50.90.10.12 2909.50.90.20.00 2909.50.90.90.00 2909.60.00.00.11 2909.60.00.00.12 2909.60.00.00.19 2910.10.00.00.00 2910.90.00.00.00 2912.11.00.00.00 2912.12.00.00.00 2912.13.00.00.00 2912.21.00.00.00 2912.29.00.10.11 2912.29.00.10.12 2912.29.00.10.13 2912.29.00.90.11 2912.29.00.90.12 2912.29.00.90.19 2912.30.00.10.00 2912.30.00.90.11 2912.30.00.90.12 2912.30.00.90.19 2912.41.00.00.00 2912.42.00.00.00 2912.49.00.10.11 2912.49.00.10.12 Pirokatekol Hekzilrezorsinol Heptilrezorsinol Floroglisinol Salisilik alkol (salijenin) Pirogallol Dihidroksinaftalenler Dihidroksinaftalenlerin tuzları Diğer polifenoller ve tuzları Bizmut tribromfenol P­Klor­m­krezol o­Klorfenol m­Klorfenol p­Klorfenol Klorhidrokinon Pentaklorofenol (pep) Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Fenolsülfonik asitler Naftasülfonik asitler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Trinitrofenol (pikrik asit) Mononitrofenol Dinitrofenoller Dinitro­o­krezoller Trinitroksilenoller Nitrozonaftoller Nitrozofenoller Dinoseb Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diizopropil eter Dibütil eter Metil tersiyer bütil eter (MTBE) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sineol (okaliptol) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Difenil eter Anetol (p­propenilanisol) 2­Tert­bütil­5­metil­4,6­dinitroanisol (amber miski) Dibenzil eter Anisol (metil­fenil eter) Nerolin Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri Dietilen glikol (2,2’ –oksidietanol) (digol) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Gayakol Sülfo gayakol Öjenol İzoöjenol Gliserin gayakol Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Bütil peroksit Metil etil keton peroksit Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Etilen oksit (oksiran) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Formaldehit (metanal) Etanal (asetaldehit) Bütanal (bütiraldehit, n­butanal) Benzaldehit Tarçın aldehit Alfa­amil­tarçın aldehit Fenilasetaldehit Safranal Siklostraller Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Hidroksisitronelal Aldol Glikolaldehit Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Vanilin (4 –hidroksi –3 –metoksibenzaldehit) Etil vanilin (3 –etoksi –4 –hidroksibenzaldehit) Salisilaldehit Anisaldehit
85 2912.49.00.90.11 2912.49.00.90.19 2914.13.00.00.00 2914.19.90.00.19 2914.21.00.00.00 2914.22.00.00.11 2914.22.00.00.12 2914.39.00.00.12 2914.40.10.00.00 2914.40.90.00.00 2914.61.00.00.00 2914.69.10.00.00 2914.69.90.00.11 2914.69.90.00.19 2914.70.00.10.00 2914.70.00.20.00 2914.70.00.90.00 2915.11.00.00.00 2915.13.00.90.11 2915.13.00.90.12 2915.13.00.90.19 2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12 2915.22.00.00.00 2915.29.00.00.11 2915.29.00.00.12 2915.29.00.00.13 2915.29.00.00.19 2915.31.00.00.00 2915.32.00.00.00 2915.33.00.00.00 2915.34.00.00.00 2915.39.30.00.11 2915.39.30.00.12 2915.39.30.00.13 2915.39.30.00.14 2915.39.50.10.11 2915.39.50.10.12 2915.39.50.10.13 2915.39.50.10.14 2915.39.50.90.00 2915.40.00.00.11 2915.40.00.00.12 2915.40.00.00.13 2915.40.00.00.19 2915.50.00.00.19 2915.60.19.00.19 2915.60.90.10.00 2915.60.90.20.00 2915.60.90.90.19 2915.70.15.00.00 2915.70.20.00.12 2915.70.20.00.13 2915.70.20.00.19 2915.70.30.00.11 2915.70.30.00.12 2915.70.30.00.13 2915.70.30.00.19 2915.70.80.00.11 2915.70.80.00.13 2915.70.80.00.19 2915.90.10.00.00 2915.90.80.00.12 2915.90.80.00.13 2915.90.80.00.14 2915.90.80.00.15 2915.90.80.00.16 2915.90.80.00.17 2915.90.80.00.18 2915.90.80.00.21 2915.90.80.00.22 2915.90.80.00.23 2915.90.80.00.24 2915.90.80.00.25 2915.90.80.00.29 Protokateşikaldehit (3,4­dihidroksibenzaldehit) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) 4 –Metil – 2 –pentanon (metil izobütil keton) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kamfor (kafuru) Siklohekzanon Metilsiklohekzanonlar Asetofenon 4­hidroksi­4­metil pentan­2­one (diaseton alkol) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Antrakinon 1,4­Naftakinon Kinon (p­benzokinon) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kafuru bromür (bromkamfor) Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Formik asit Metil formiat Etil formiat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) Ticari asetik asit Sodyum asetat Magnezyum asetat Bakır, kurşun, demir asetatlar Aluminyum asetat Asetik asitin diğer tuzları Etil asetat Vinil asetat n­Bütil asetat İzobütil asetat Metil asetat Pentil asetat İzopentil asetat Gliserin asetatlar Benzil asetat Rodinil asetat Santalil asetat Fenil propil asetat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Monoklor asetik asit (klorasetik asit) Diklor asetik asit Triklor asetik asit Diğer tuzları ve esterleri Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri Amil, benzil, bornil, butil, stronelil, etiljeranil, propil ve rodinil valeryatlar Mantil (mentol) valeryat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Palmitik asit Kalsiyum palmitat Aluminyum palmitat Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri Potasyum stearat Sodyum stearat Magnezyum stearat Stearik asitin diğer tuzları Etil stearat Bütil stearat Stearik asitin diğer esterleri Laurik asit Triflor asetik asit Florasetil klorür Kaproik asit (hekzanoik asit) Kaprilik asit (oktanoik asit) Kaprik asit (dekanoik asit) Miristik asit (tetra dekanik asit) Araşidik asit (aykosanoik asit) Metilbromasetat Etilbromasetat Propilbromasetat Butilbromasetat Bromo asetik asit Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)
86 2916.15.00.10.00 2916.15.00.90.13 2916.15.00.90.15 2916.15.00.90.19 2916.19.10.00.11 2916.19.10.00.19 2916.19.30.00.00 2916.20.00.00.11 2916.20.00.00.12 2916.20.00.00.19 2916.31.00.10.00 2916.31.00.90.11 2916.31.00.90.12 2916.31.00.90.13 2916.31.00.90.19 2916.32.10.00.00 2916.32.90.00.00 2916.35.00.00.00 2916.39.00.10.00 2916.39.00.90.11 2916.39.00.90.12 2916.39.00.90.13 2916.39.00.90.14 2916.39.00.90.15 2916.39.00.90.19 2917.11.00.10.00 2917.11.00.90.11 2917.11.00.90.19 2917.11.00.90.29 2917.12.10.00.11 2917.12.10.00.12 2917.12.90.00.00 2917.13.10.00.00 2917.13.90.00.11 2917.13.90.00.13 2917.13.90.00.15 2917.19.10.00.11 2917.19.10.00.12 2917.19.10.00.13 2917.19.10.00.19 2917.19.90.00.11 2917.19.90.00.19 2917.31.00.00.00 2917.32.00.00.00 2917.34.00.00.11 2917.34.00.00.12 2917.34.00.00.19 2917.36.00.00.11 2917.36.00.00.19 2917.39.80.10.00 2917.39.80.90.11 2917.39.80.90.19 2918.11.00.00.11 2918.11.00.00.12 2918.11.00.00.13 2918.11.00.00.19 2918.11.00.00.21 2918.11.00.00.22 2918.11.00.00.29 2918.12.00.00.00 2918.13.00.10.11 2918.13.00.10.12 2918.13.00.90.11 2918.13.00.90.13 2918.13.00.90.19 2918.13.00.90.21 2918.13.00.90.29 2918.14.00.00.00 2918.15.00.10.11 2918.15.00.90.11 2918.15.00.90.12 2918.15.00.90.19 2918.15.00.90.29 2918.16.00.00.12 2918.16.00.00.13 Oleik asit Sodyum oleat Potasyum oleat Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri Undekanoik asitler Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri Sorbik asit (2,4­hekzadienoik asit) Siklohekzan karboksilik asit Siklopentenil asetik asit Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Metil, etil, propil, butil, amil benzoatlar Benzoik asit Sodyum benzoat Benzil benzoat Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri Benzoil Peroksit (dibenzoil peroksit) Benzoil klorür Fenilasetik asitin esterleri Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri Tarçın asiti (sinamik asit) Tarçın asitinin sodyum tuzu Tarçın asitinin potasyum tuzu Nitro benzoik asitler ve klorürleri Klor benzoik asitler ve klorürleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Okzalik asit Amonyum okzalat Okzalik asitin diğer tuzları Okzalik asitin diğer esterleri Adipik asit Adipik asitin tuzları Adipik asitin esterleri Sebasik asit Azelaik asit Azelaik asit tuzları ve esterleri Sebasik asit tuzları ve esterleri Malonik asit Malonik asit tuzları Dietil malonat Malonik asitin diğer esterleri Maleik asit Diğer asiklik polikarboksilik asitler Dibütil ortoftalatlar (dibütil ftalat) Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) Dimetil ftalat Dietil ftalat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tereftalik asit Tereftalik asitin diğer tuzları o­Ftalik asit (Ftalik asit) İzoftalik asit tuzları ve esterleri Diğer aromatik polikarboksilik asitler Laktik asit Kalsiyum laktat Sodyum laktat Laktik asitin diğer tuzları Etil laktat Butil laktat Laktik asitin diğer esterleri Tartarik asit Potasyum tartarat (saf) Potasyum bitartarat (krem tartarat) (saf) Sodyum tartarat Kalsiyum tartarat Tartarik asitin diğer tuzları Etil tartarat Tartarik asitin diğer esterleri Sitrik asit Magnezyum sitrat Sodyum sitrat Potasyum sitrat Sitrik asitin diğer tuzları Sitrik asitin diğer esterleri Kalsiyum glukonat Sodyum glukonat
87 2918.16.00.00.14 2918.16.00.00.19 2918.16.00.00.21 2918.19.30.00.00 2918.19.80.10.13 2918.19.80.10.14 2918.19.80.20.00 2918.21.00.00.11 2918.21.00.00.12 2918.21.00.00.19 2918.22.00.10.00 2918.22.00.90.11 2918.22.00.90.19 2918.22.00.90.21 2918.23.10.00.11 2918.23.10.00.12 2918.23.90.10.00 2918.23.90.90.00 2918.29.10.00.11 2918.29.10.00.12 2918.29.30.00.19 2918.29.30.00.29 2918.29.80.10.11 2918.29.80.10.29 2918.29.80.90.11 2918.29.80.90.19 2918.30.00.00.11 2918.30.00.00.14 2918.30.00.00.16 2918.30.00.00.29 2920.90.10.11.13 2920.90.10.11.19 2920.90.10.12.00 2920.90.10.19.11 2920.90.10.19.12 2920.90.10.19.19 Potasyum glukonat Glukonik asitin diğer tuzları Glukonik asit esterleri Kolik asit, 3­alfa, 12­alfa­dihodroksi­5­beta­kolan­24­oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri Fenil glikolik asitin diğer tuzları Fenil glikolik asitin esterleri Malik asit, tuzları ve esterleri (Yalnız L­Malik asit) Salisilik asit Sodyum Salisilat Salisilik asitin diğer tuzları o – Asetilsalisilik asit Asetilsalisilik asit sodyum tuzu Asetilsalisilik asitin diğer tuzları Asetilsalisilik asit esterleri Metil Salisilat Fenil Salisilat (salol) Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri p –Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları p –Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri Gallik asit Gallik asitin diğer esterleri Krezotik asitler, tuzları ve esterleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Aldehit gruplu karboksilik asitler Keton gruplu karboksilik asitler Etil aseto asetat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Dietil sülfat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Gayakol karbonat Dietil karbonat Tetraetil ortokarbonat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) 2920.90.20.00.00 * Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) * 2920.90.30.00.00 * 2920.90.85.11.11 2920.90.85.11.12 2920.90.85.11.13 2920.90.85.19.11 2920.90.85.19.12 2920.90.85.19.13 2920.90.85.19.14 2920.90.85.19.15 2920.90.85.19.19 2920.90.85.90.00 2921.11.10.00.11 2921.11.10.00.12 2921.11.10.00.13 2921.11.90.00.11 2921.11.90.00.12 2921.11.90.00.13 2921.11.90.00.19 2921.12.00.00.11 2921.12.00.00.12 2921.12.00.00.13 2921.19.30.00.11 2921.19.30.00.12 2921.19.80.00.11 2921.19.80.00.39 2921.21.00.00.11 2921.21.00.00.12 2921.22.00.00.11 2921.22.00.00.12 Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) * Amil nitrit Amil nitrat Trinitrin (çözelti) Nitronun diğer esterleri Dietilen glikol dinitrat İsosorbit dinitrat Nitrogliserin (gliserin trinitrat) Tetranitropenta eritritol (pentrit) Nitrikin diğer esterleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Metilamin Dimetilamin Trimetilamin Metilamin hidroklorür Dimetilamin hidroklorür Trimetilamin hidroklorür Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları Dietilamin Dietilamin hidroklorür Dietilamin salisilat İzopropilamin İzopropilamin hidroklorür Dimetilnitrozoamin Diğer asiklik monoaminler Etilendiamin Etilendiaminin tuzları Hekzametilendiamin Hekzametilendiaminin tuzları ______________________________________ * 2920.90.20.00.00 ve 2920.90.30.00.00 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
88 2921.30.10.00.11 2921.42.10.00.11 2921.42.10.00.13 2921.42.10.00.14 2921.42.10.00.15 2921.42.10.00.16 2921.42.10.00.17 2921.42.10.00.19 2921.42.90.00.11 2921.42.90.00.12 2921.42.90.00.13 2921.42.90.00.19 2921.43.00.00.11 2921.43.00.00.12 2921.44.00.10.00 2921.44.00.90.11 2921.44.00.90.12 2921.44.00.90.19 2921.45.00.00.11 2921.45.00.00.12 2921.45.00.00.19 2921.45.00.00.21 2921.45.00.00.22 2921.45.00.00.29 2921.49.10.00.00 2921.51.11.00.00 2921.51.90.00.13 2921.51.90.00.14 2921.51.90.00.19 2922.11.00.00.11 2922.11.00.00.12 2922.11.00.00.19 2922.12.00.00.11 2922.12.00.00.12 2922.12.00.00.19 Siklohekzilamin Kloranilinler (o­m­p) p­Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) Trinitroanilinler Tetranitroanilinler Nitrozoanilin Metiltrinitrofenilnitramin (tetril) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) p­ Asetilaminobenzen N­Metilanilin N,N­Dimetilanilin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Toluidin (o­m­p) Toluidin (o­m­p) hidroklorürleri Difenilamin Hekzanitrodifenilamin Difenilamin hidroklorür Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları 1­ Naftilamin (alfa –naftilamin) 1­ Naftilamin hidroklorür 1­ Naftilaminin diğer tuzları 2­ Naftilamin (beta –naftilamin) 2­ Naftilaminin tuzları Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları m – Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup; ­ Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su, ­ 200 mg/kg veya daha az o –fenilendiamin ve ­450 mg/kg veya daha az p – fenilendiamin içeren) Diğer N­alkilfenilendiaminler Diğer N­alkiltoluendiaminler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Monoetanolamin (etanolamin) Monoetanolamin hidroklorürü Monoetanolaminin diğer tuzları Dietanolamin Dietanolamin hidroklorürü Dietanolaminin diğer tuzları 2922.13.10.00.00 * 2922.13.90.00.00 2922.19.80.00.11 2922.19.80.00.12 2922.19.80.00.13 2922.19.80.00.14 2922.19.80.00.15 Trietanolamin * Trietanolaminin tuzları Tetrametil­diaminobenzhidrol Tetraetil­diaminobenzhidrol Prapanolamin (aminoprapanol) Ariletanolaminler N,N­Dimethyl­2­aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları 2922.19.80.00.17 * 2922.21.00.00.11 2922.21.00.00.12 2922.21.00.00.19 2922.22.00.00.11 2922.22.00.00.12 2922.22.00.00.13 2922.22.00.00.14 2922.29.00.00.11 2922.29.00.00.12 2922.29.00.00.19 2922.39.00.00.11 2922.41.00.00.11 2922.41.00.00.12 2922.41.00.00.13 2922.41.00.00.14 2922.41.00.00.19 2922.41.00.00.21 2922.42.00.00.11 2922.42.00.00.12 2922.49.10.00.00 2922.49.95.00.12 N,N­diisopropilaminoetan­2­ol ve bunun protonlanmış tuzları * 7­Amino­1­naftol­3­sülfonik asit (gamma asit) 8­Amino­1­naftol­3,6­disülfonik asit (H asit) Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler Anizidinler Dianizidinler Fenetidinler Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları Aminofenoller (o­m­p) Amino krozoller (o­m­p) Diğerleri Aminobenzaldehit Lizin Lizin monohidroklorür Lizin dihidroklorür Kalsiyum lizinat Lizinin diğer tuzları Lizin esterleri ve tuzları Glutamik asit Glutamik asit hidroklorürü Glisin (aminoasetikasit) Prokain hidroklorür ________________________________________________________________ * 2922.13.10.00.00 ve 2922.19.80.00.17 GTİP’i kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
89 2922.49.95.00.13 2922.49.95.00.14 2922.49.95.00.15 2922.49.95.00.16 2922.49.95.00.17 2922.49.95.00.18 2922.49.95.00.21 2922.49.95.00.22 2922.49.95.00.23 2922.49.95.00.24 2922.49.95.00.25 2922.49.95.00.26 2922.49.95.00.27 2922.49.95.00.31 2922.49.95.00.32 2922.49.95.00.33 2922.49.95.00.39 2922.50.00.10.00 2922.50.00.90.14 2922.50.00.90.19 2923.10.00.00.00 2923.20.00.10.00 2923.20.00.90.00 2923.90.00.10.11 2923.90.00.10.12 2923.90.00.10.13 2923.90.00.90.11 2923.90.00.90.19 2924.19.00.00.11 2924.19.00.00.12 2924.19.00.00.13 2924.19.00.00.16 2924.19.00.00.17 2924.21.90.00.11 2924.21.90.00.12 2924.21.90.00.19 2924.29.10.00.00 2924.29.30.00.00 2924.29.95.00.11 2924.29.95.00.12 2924.29.95.00.13 2924.29.95.00.14 2924.29.95.00.15 2924.29.95.00.16 2924.29.95.00.17 2924.29.95.00.18 2924.29.95.00.21 2924.29.95.00.23 2924.29.95.00.29 2925.11.00.10.00 2925.11.00.20.11 2925.11.00.20.19 2925.19.95.00.11 2925.19.95.00.12 2925.19.95.00.13 2925.19.95.00.14 2925.20.00.00.11 2925.20.00.00.12 2925.20.00.00.13 2925.20.00.00.19 2925.20.00.00.29 2926.10.00.00.00 2926.20.00.00.00 2926.90.95.00.11 2926.90.95.00.12 2926.90.95.00.13 2926.90.95.00.14 2926.90.95.00.15 2926.90.95.00.16 2926.90.95.00.17 2926.90.95.00.18 2928.00.90.10.11 2928.00.90.10.12 2928.00.90.10.19 2929.90.00.00.11 Sarkozin, sarkozin hidroklorür Alanin Fenil alanin Valin Lösin Triptofan Aspartik asit Potasyum aspartat (aspara K) Demir II aspartat Kalsiyum aspartat (kalsiretart) Fenil glisin p­Aminobenzoik asit p­Aminobenzoik asitin diğer esterleri m­Aminobenzoik asit Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) p­Aminosalisilik asit ve tuzları Fluoxetin (INN) Diğerleri (Sulprid) Kolin ve tuzları Lesitin Diğer fosfoaminolipidler Tetrametilamonyum formiyat Betain Betain hidroklorür Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür, C.T.A.B) Diğerleri Asetamid Asparajin Asparajin tuzları Etilkarbamat (üretan) Glutamin p­etoksifenilüre (dulsin) Dietildifenilüre (sentralit) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Lidokain (INN) Parasetamol (INN) Asetanilid Metil asetanilid Etil asetanilid Asetofenetidin (p­etoksiasetanilid, fenasetin) Fenilasetamid p­Asetimidazol Lidokain hidroklorür Neostigmin bromür Neostigmin metil sülfat Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sakkarin (Gıda katkısı ve masa üstü bulk kullanılanlar hariç) Sodyum Sakkarin (çözünür sakkarin) Sakkarinin diğer tuzları (Gıda katkısı ve masa üstü bulk kullanılanlar hariç) Süksinimid N­Klor süksinimid Ftalimid Procymidone Guanidin Guanidin nitrat Guanidin hidroklorür Guanidinin diğer tuzları Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Akrilonitril Disiyandiamit (l­sianaguanidin) Asetonitril Benzonitril Fenilsiyonamid Naftonitril Nitrofenilasetonitril Hidroksifenilasetonitril İminodiasetonitril Verapamil hidroklorür Fenilhidrazin Nitrofenil hidrazinler Hidrazinin diğer organik türevleri İzonitreller (karbilaminler)
90 2929.90.00.00.12 2929.90.00.00.13 2929.90.00.00.19 2930.10.00.00.00 2930.20.00.00.11 2930.30.00.00.11 2930.90.16.00.00 2930.90.70.10.00 2930.90.70.90.28 2930.90.70.90.31 2930.90.70.90.43 2930.90.70.90.68 Karboksilik asit azidleri Sodyum Siklamad Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) Tiyokarbamatlar Tetraetiltiyouram disülfür Sistein ve sistinin türevleri Tiosemikarbazidin organik türevleri Metil merkaptan Etil merkaptan Dimetil sülfoksit ve sülfonlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) 2931.00.10.00.00 * Dimetil metil fosfanat * 2931.00.20.00.00 * Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) * 2931.00.30.00.00 * 2931.00.95.20.00 2932.11.00.00.00 2932.13.00.00.11 2932.13.00.00.12 2932.19.00.00.00 2932.21.00.10.00 2932.21.00.20.00 2932.29.10.00.00 2932.29.85.10.00 2932.29.85.90.19 2932.99.85.90.00 2933.11.10.00.00 2933.11.90.00.11 2933.11.90.00.12 2933.11.90.00.19 2933.19.10.00.00 2933.19.90.00.11 2933.19.90.00.19 2933.21.00.00.11 2933.21.00.00.12 2933.29.90.00.11 2933.29.90.00.12 2933.31.00.90.11 2933.31.00.90.19 2933.39.10.00.11 2933.39.10.00.12 2933.39.10.00.13 2933.39.99.00.11 2933.39.99.00.12 2933.39.99.00.21 2933.49.90.00.11 2933.49.90.00.12 2933.49.90.00.13 2933.49.90.00.14 2933.49.90.00.15 2933.49.90.00.29 2933.55.00.00.11 2933.59.95.00.11 2933.59.95.00.12 2933.59.95.00.13 2933.59.95.00.14 2933.59.95.00.15 2933.59.95.00.16 2933.59.95.00.17 2933.59.95.00.18 2933.59.95.00.21 2933.59.95.00.22 2933.59.95.00.29 2933.59.95.00.31 2933.59.95.00.39 2933.69.10.10.00 2933.69.10.90.11 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) * Civalı organik bileşikler Tetrahidrofuran Furfuril alkol Tetrahidrofurfuril alkol Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kumarin, metilkumarinler Etilkumarinler Fenolftalein Santonin Diğer laktonlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Propifenazon (INN) Fenazon (antiprin) Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Fenilbutazon (INN) 1­Fenil­3­pirazolidon Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Hidantoin Hidantoinin türevleri Lisidin Ornidazol Piridin Piridinin diğer tuzları İproniazit Ketobemidon hidroklorür Pridostigmin bromür 3­Pikolin (metilpiridin) Lutidinler Piperidin türevleri (Fexofenadin) Kinolin İzokinolin Metilkinolin İzobutilkinolin İzopropilkinolin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Loprazolam (INN) Piperazin (dietilendiamin) Piperazin hekzahidrat Piperazin hidroklorür Piperazin fosfat Piperazin adipat Piperazin sitrat Piperazin kalsiyum edatat Piperazin tartarat 1­Amino­4­metilpiperazin 2,5­Dimetil piperazin Piperazinin diğer tuz ve türevleri Siprofloksasin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Hekzojen (trimetilentrinitramin) Atrazin ________________________________________________________ * 2931.00.10.00.00, 2931.00.20.00.00 ve 2931.00.30.00.00 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
91 2933.69.10.90.12 2933.69.10.90.13 2933.69.20.00.00 2933.79.00.00.11 2933.79.00.00.19 2933.99.10.00.00 2933.99.20.10.11 2933.99.20.10.12 2933.99.20.90.11 2933.99.20.90.12 2933.99.20.90.13 2933.99.90.00.13 2933.99.90.00.29 2934.20.20.00.11 2934.20.20.00.12 2934.20.80.00.00 2934.30.10.00.11 2934.30.10.00.12 2934.30.10.00.13 2934.30.90.00.00 2934.99.10.00.11 2934.99.20.00.00 2934.99.90.10.00 2934.99.90.20.00 2934.99.90.90.11 2934.99.90.90.12 2934.99.90.90.13 2934.99.90.90.14 2934.99.90.90.18 2935.00.90.00.11 2935.00.90.00.12 2935.00.90.00.13 2935.00.90.00.14 2935.00.90.00.15 2935.00.90.00.16 2935.00.90.00.17 2935.00.90.00.18 2935.00.90.00.21 2935.00.90.00.22 2935.00.90.00.23 2935.00.90.00.29 2936.10.00.00.00 2936.21.00.00.11 2936.21.00.00.12 2936.21.00.00.13 2936.21.00.00.14 2936.21.00.00.15 2936.21.00.00.19 2936.22.00.00.11 2936.22.00.00.12 2936.22.00.00.13 2936.22.00.00.19 2936.23.00.00.11 2936.23.00.00.12 2936.23.00.00.13 2936.23.00.00.19 2936.24.00.00.11 2936.24.00.00.12 2936.24.00.00.13 2936.24.00.00.19 2936.25.00.00.11 2936.25.00.00.12 2936.25.00.00.19 2936.26.00.00.11 2936.26.00.00.12 2936.26.00.00.19 2936.27.00.00.11 2936.27.00.00.12 2936.27.00.00.13 2936.27.00.00.19 2936.28.00.00.11 2936.28.00.00.12 2936.28.00.00.13 2936.28.00.00.19 2936.29.10.00.11 Propazin Simazin Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) İzatin Diğer laktamlar Benzimidazol­2­tiol (merkaptobenzimidazol ) İndol ve tuzları Skatol ve tuzları Azepetin ve tuzları Fenindamin ve tuzları İmipramin hidroklorür Akridin ve türevleri Diğerleri (Valsartan, Apresolin) Di (benzotiazol –2 –il) disülfür Merkaptobenzotiazol (benzotiazol –2 –tiol) ve tuzları Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tietilperazin Tioridazin Tioridazin tuzları Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Klorprotiksen Furazolidon (INN) Sültonlar ve sültamlar Tiofen Nitrofurazon Morfolin propiyonitril Tiyokonazol Asesülfam­K (6­metil­1,2,3­okzatiasin­4(3H)­´one­2,2­dioksit potasyum tuzu) Diğerleri (Etodolac ve etodolic metil ester) Sülfodiazin Sülfatiazol o­Toluen sülfonamid p­Sülfamilbenzamin p­Aminobenzensülfonamid Sülfopirin Sülfomerazin Sodyum sülfadimiden Sülfametakzol Sülfizokzazol Asetilsülfizokzazol Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Provitaminler (karışık olmayanlar) Vitamin A Vitamin A asetat Vitamin A propiyonat Vitamin A palmitat Vitamin A asit (retinoik asit) Vitamin A’nın diğer türevleri Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin] Tiyamin hidroklorür Tiyamin mononitrat Vitamin B 1’in diğer türevleri Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] Riboflavin 5’­ortofosforik esteri Riboflavin 5’­ortofosfat esterinin tuzları Vitamin B 2’nin diğer türevleri D­veya DL­Pantotenik asit Sodyum pantotanat Kalsiyum pantotanat Vitamin B 3 veya B 5’in diğer türevleri Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin, piridoksol] Piridoksin hidroklorür Vitamin B 6’nın diğer türevleri Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN)] Hidroksi kobalamin Vitamin B 12’nin diğer türevleri Vitamin C [L­veya DL­askorbik asit (INN)] Sodyum askorbat Kalsiyum askorbat Vitamin C’nin diğer türevleri Vitamin E (tokoferol) Tokoferil asetat Disodyum tokoferil fosfat Vitamin E’nin diğer türevleri Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
92 2936.29.10.00.12 2936.29.30.00.11 2936.29.30.00.12 2936.29.90.00.11 2936.29.90.00.12 2936.29.90.00.13 2936.29.90.00.14 2936.29.90.00.19 2936.29.90.00.21 2936.29.90.00.22 2936.29.90.00.23 2936.29.90.00.24 2936.29.90.00.25 2936.90.11.00.00 2936.90.19.00.00 2936.90.90.00.00 2937.12.00.10.00 2937.12.00.20.00 2937.19.00.00.11 2937.19.00.00.12 2937.21.00.00.11 2937.21.00.00.12 2937.21.00.00.13 2937.21.00.00.14 2937.22.00.00.00 2937.23.00.00.11 2937.23.00.00.12 2937.29.00.00.11 2937.29.00.00.12 2937.29.00.00.19 2937.40.00.00.11 2937.90.00.00.00 2938.10.00.00.11 2938.10.00.00.12 2938.90.10.00.11 2938.90.10.00.19 2938.90.30.00.00 2938.90.90.10.00 2938.90.90.90.11 2938.90.90.90.12 2938.90.90.90.13 2938.90.90.90.14 2938.90.90.90.18 2939.21.00.00.11 2939.21.00.00.12 2939.29.00.00.11 2939.29.00.00.12 2939.29.00.00.13 2939.29.00.00.19 2939.30.00.00.11 2939.30.00.00.12 2939.49.00.00.11 2939.59.00.00.11 2939.69.00.00.11 2939.69.00.00.12 2939.69.00.00.19 2939.99.00.90.11 2939.99.00.90.12 2939.99.00.90.13 2939.99.00.90.14 2939.99.00.90.15 2939.99.00.90.16 2939.99.00.90.17 2939.99.00.90.18 2939.99.00.90.29 2940.00.00.00.11 2940.00.00.00.12 2940.00.00.00.13 2940.00.00.00.18 2941.10.10.00.11 2941.10.10.00.12 2941.10.10.00.13 2941.10.10.00.19 2941.10.20.00.11 2941.10.20.00.12 Vitamin B 9’un türevleri Vitamin H (biyotin) Vitamin H’nin türevleri Vitamin K (fitomenadion (INN) ) Vitamin K’nın türevleri Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) Nikotinik asit (INN) Vitamin PP’nin diğer türevleri Vitamin D 2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)] Vitamin D 3 (7­dehidrokollesterol) Vitamin D 4 (22,23­dihidroergesterol) Vitamin D 5 (7­dehidro­beta stosterol) Vitamin D’nin türevleri A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Karışımlar (herhangi bir çözücü içinde olsun olmasın) Ensülin Ensülin tuzları Hipofiz ön lobu hormonları Hipofiz arka lobu hormonları Kortizon Hidrokortizon Prednizon (dehidrokortizon) Prednizolon (dehidrohidrokortizon) Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri Ostrojenler Projestojenler (over hormonlar) Adrenal hormonları Testiküler hormonları Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tiroid hormonları Diğerleri Rutosid (rutin) Rutosid türevleri Dijitoksin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar Saponinler Strofantin Arbutin Amigdalin Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kinin Kinin sülfat Kinidin Sinkonin Sinkonidin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kafein Kafein tuzları Metilefedrin Teofilin ve aminofilin ve tuzları Ergokristin Ergotoksin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Piperin Atropin Homatropin Pilokarpin Hiyosiyamin Ezerin Hiyosin (skopolamin) Rezerpin Diğerleri (Yalnız nikotin ve tuzları ile emetin ve tuzları) Ramnoz, rafinoz, mannoz Maltilol ((α)­D­Glukopiranozil­1,4­D­glusitol) Laktilol ((4­O­β­D­Galaktopiranozil­D­glusitol) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Amoksilin trihydrate Amoksilin anhydrous Amoksilin sodium Amoksilinin diğer tuzları Ampisilin trihydrate Ampisilin anhydrous
93 2941.10.20.00.13 2941.10.20.00.14 2941.10.20.00.15 2941.10.20.00.19 2941.10.90.00.11 2941.10.90.00.12 2941.10.90.00.13 2941.10.90.00.14 2941.10.90.00.15 2941.10.90.00.19 2941.20.30.00.00 2941.20.80.00.00 2941.30.00.00.11 2941.30.00.00.12 2941.30.00.00.13 2941.30.00.00.14 2941.30.00.00.15 2941.30.00.00.16 2941.30.00.00.17 2941.30.00.00.19 2941.40.00.00.11 2941.40.00.00.12 2941.40.00.00.13 2941.40.00.00.19 2941.50.00.00.11 2941.50.00.00.12 2941.50.00.00.13 2941.50.00.00.14 2941.50.00.90.19 2941.90.00.00.11 2941.90.00.00.12 2941.90.00.00.13 2941.90.00.00.14 2941.90.00.00.15 2941.90.00.00.16 2941.90.00.00.17 2941.90.00.00.18 2941.90.00.00.21 2941.90.00.00.22 2941.90.00.00.23 2941.90.00.00.29 2941.90.00.00.31 2941.90.00.00.32 2941.90.00.00.39 2941.90.00.00.41 2941.90.00.00.42 2941.90.00.00.43 2941.90.00.00.44 2941.90.00.00.45 2941.90.00.00.46 2941.90.00.00.47 2941.90.00.00.48 2941.90.00.00.51 2941.90.00.00.59 3001.90.91.00.00 3201.90.90.20.00 3203.00.10.10.00 3203.00.10.90.00 3203.00.90.00.00 3204.12.00.00.19 3204.13.00.00.00 3204.14.00.00.00 3204.19.00.00.19 3206.11.00.00.00 3206.19.00.00.00 3206.42.00.00.00 3206.49.10.00.00 3301.11.10.00.00 3301.11.90.00.00 3301.12.10.00.00 3301.12.90.00.00 3301.13.10.00.00 3301.13.90.00.00 3301.19.10.00.00 Ampisilin sodium Steril ampisilin sodium Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Azidocillin sodium Piperacillin monohydrate Indanyl carbenicillin sodium Sultamycillin tosylat Sultamycillin base Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tetrasiklin Tetrasiklin HCI Tetrasiklin phosphate Oxytetrasiklin Oxytetrasiklin HCI Chlortetrasiklin Chlortetrasiklin HCI Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kloramfenikol Kloramfenikol palmitat Kloramfenikol pentatonat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Erithromisin Erithromisin estolate Erithromisin ethyl succinate Erithromisin stearate Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tirotrisin ve türevleri; bunların tuzları Basitrasin ve türevleri; bunların tuzları Neomisin ve türevleri; bunların tuzları Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları Viomisin ve türevleri; bunların tuzları Sikloserin ve türevleri; bunların tuzları Kolimisin ve türevleri; bunların tuzları Groseofülvin ve türevleri; bunların tuzları Gentamisin Gentamisin sülfat Gentamisin’in diğer türevleri; bunların tuzları Linkomisin Linkomisin HCI Linkomisin’in diğer türevleri; bunların tuzları Rifampisin Rifampisin’in türevleri; bunların tuzları Sefradin Sefradin monohidrat Sefaleksin monohidrat Sefradoksil monohidrat Sefuroksim aksetil Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları Netilmisin sülfat Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Heparin ve tuzları Tanenler (tannik asitler) (sulu mazı taneni dahil) Tabii indigo (tabii çivit) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla titandioksit içerenler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar Magnetit Terpeni alınmamış Terpeni alınmış Terpeni alınmamış Terpeni alınmış Terpeni alınmamış Terpeni alınmış Terpeni alınmamış
94 3301.19.90.00.00 3301.22.10.00.00 3301.22.90.00.00 3301.23.10.00.00 3301.23.90.00.00 3301.24.10.00.00 3301.24.90.00.00 3301.29.11.10.00 3301.29.11.90.00 3301.29.61.10.00 3301.29.61.20.00 3301.29.61.90.11 3301.29.61.90.12 3301.29.61.90.19 3301.29.91.10.00 3301.29.91.90.00 3301.30.00.00.00 3301.90.10.00.00 3301.90.90.90.00 3404.20.00.00.00 3502.11.10.00.00 3502.11.90.00.00 3502.90.90.00.00 3503.00.10.10.00 3503.00.10.20.00 3503.00.80.00.11 3503.00.80.00.19 3504.00.00.00.11 3504.00.00.00.19 3505.10.10.00.00 3505.10.90.00.19 3507.90.90.00.11 3507.90.90.00.12 3507.90.90.00.13 3507.90.90.00.19 3802.10.00.00.00 3805.10.10.00.00 3805.20.00.00.00 3805.90.00.90.19 3905.30.00.00.00 3907.20.11.00.00 3907.60.20.00.00 3907.60.80.00.00 3912.11.00.00.00 3912.20.11.00.11 3912.20.11.00.19 3912.31.00.00.11 3912.31.00.00.12 3912.31.00.00.19 3912.39.10.00.00 3913.90.00.10.00 3913.90.00.20.00 3913.90.00.90.00 3916.90.19.00.11 3917.29.12.00.11 3917.32.10.00.11 4001.29.00.10.00 9602.00.00.10.00 Terpeni alınmış Terpeni alınmamış Terpeni alınmış Terpeni alınmamış Terpeni alınmış Terpeni alınmamış Terpeni alınmış Ylang­ylang Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Oğul otu (stronel) ndan elde edilenler Stearopten Kekik yağı Gülden elde edilenler Diğer uçucu yağlar Oğul otu (stronel) ndan elde edilenler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Rezinoitler Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Albüminatlar ve diğer albümin türevleri Jelatin Jelatin türevleri Katı ihtiyokol Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Thaumatine (Yalnız eczacılık ürünlerinin imalinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız eczacılık ürünlerinin imalinde kullanılanlar) Dekstrinler Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Pepsin Malt enzimleri Trombin Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Aktif hale getirilmiş karbon Terabantin esansı Çam yağı Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) Polietilen glikoller (Eczacılık ürünlerinin imalinde kullanılanlar) 78 g/ml veya daha fazla viskozitesi olanlar (Eczacılık ürünlerinin imalinde kullanılanlar) Diğerleri (Eczacılık ürünlerinin imalinde kullanılanlar) Plastifiye edilmemiş olanlar % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Karboksimetilselüloz (CMC) Sodyum karboksimetilselüloz Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Etil selüloz Dekstran Tabii kauçuğun kimyasal türevleri Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Fenoplastlardan olanlar Fenoplastlardan olanlar Fenoplastlardan olanlar Krep kauçuk Jelatin kapsüller (Eczacılıkta kullanılan)
95 (*) Ek II­B G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1211.10.00.00.00 1211.20.00.00.00 1211.90.30.00.00 1211.90.97.00.11 1211.90.97.00.12 1211.90.97.00.13 1211.90.97.00.14 1211.90.97.00.15 1211.90.97.00.16 1211.90.97.00.17 1211.90.97.00.19 1302.19.90.90.00 1513.21.10.00.11 1515.29.10.00.00 Meyan kökü (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sinseng kökü (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tonka fasulyesi (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Vermut otu (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Likör otu (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Haşhaş kellesi (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kına kına kabukları (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Ihlamur (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Palm çekirdeği yağı (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Balmumu (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (Yalnız aktif bileşeni standardize edilerek yoğunlaştırılmış, günlük ve/veya servis dozu belirlenmiş ve tamamen bitki ekstraktlarından oluşan veya temelini (minimum %70) bitki ekstraktı oluşturan ürünler (toz, tablet, kapsül, şurup vb.)) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Ezilmiş veya toz haline getirilmiş (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) ( Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Magnezyum sülfat (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Peroksisülfatlar (persülfatlar), sodyum (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Peroksisülfatlar (persülfatlar), amonyum (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Peroksisülfatlar (persülfatlar), potasyum (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Amonyum bikarbonat (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sodyum silikat (su camı veya cam suyu) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Sodyum stanat Dipenten (limonen dahil) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Nonil alkol (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) İzononil alkol (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğer doymuş monohidrik alkoller (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Geraniol (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Triklor­tersiyer­bütil alkol (Yalnız doymamış monohidrik alkollere ait olanlar) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız doymamış monohidrik alkollere ait olanlar) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Terpineoller (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Tarçın alkol (sinnamil alkol) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Fenol (hidroksibenzen, fenik asit) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Fenol tuzları (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Glikol stearat (Yalnız ilaç sanayii için olanlar) Antibiyotikler Yılan serumu (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) İnsan menşeli olanlar (Yalnız tedavide kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız tedavide kullanılanlar) Çocuk felci aşıları (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Kızamık aşısı (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Kabakulak aşısı (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) BCG aşısı (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Karma aşı (DBT) (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Kolera aşısı (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Tifo aşısı (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Diğerleri (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Diğerleri Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya Perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems” dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde 1521.90.91.00.11 21.06 2106.10.20.00.19 2526.20.00.00.00 2712.90.99.90.00 2819.90.90.00.11 2826.90.90.90.19 2827.39.80.90.00 2833.21.00.00.00 2833.40.00.10.00 2833.40.00.20.00 2833.40.00.30.00 2836.10.00.10.00 2839.19.00.00.11 2841.90.80.90.11 2902.19.10.00.13 2905.19.00.90.13 2905.19.00.90.14 2905.19.00.90.19 2905.22.10.00.11 2905.44.19.00.00 2905.59.10.00.11 2905.59.10.00.19 2906.14.00.00.00 2906.29.00.10.13 2907.11.00.10.00 2907.11.00.20.00 2915.70.80.00.14 29.41 3002.10.10.00.11 3002.10.95.00.00 3002.10.99.00.00 3002.20.00.10.00 3002.20.00.20.11 3002.20.00.20.12 3002.20.00.20.13 3002.20.00.20.14 3002.20.00.20.15 3002.20.00.20.16 3002.20.00.20.19 3002.90.50.10.19 30.03 30.04 (*) 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
96 3006.60.90.00.00 3201.20.00.90.00 3204.17.00.00.11 3301.29.61.20.00 3306.10.00.00.00 3307.90.00.90.19 3402.13.00.00.00 3824.90.55.00.00 3824.90.99.90.58 3901.10.90.00.19 3905.91.00.00.00 ambalajlanmış) Esası spermisit olanlar (Yalnız insan vücuduna uygulananlar) Diğerleri Pigmentler (Yalnız ilaç sanayi için olanlar) Stearopten (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diş macunları ve tozları (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) İyonlu olmayanlar (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları (katı yağlar için emülsifiyan olarak kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız ilaç sanayii için olanlar) Diğerleri(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar) Kopolimerler (Yalnız ilaç sanayii için olanlar
97 Ek II­C G.T.İ.P. MADDE İSMİ 2844.40.20.00.11 2844.40.20.00.12 2844.40.20.00.13 2844.40.20.00.14 2844.40.20.00.19 3102.30.90.00.00 Radyoaktif iyot (Yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar) Radyoaktif fosfor (Yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar) Radyoaktif karbon (Yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar) Radyoaktif kobalt (Yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar) Diğerleri (Yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar) Diğerleri (Yalnız narkoz gazı imalinde kullanılan amonyum nitrat)
98 Ek II­D G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1901.10.00.11.00 1901.10.00.19.00 1901.10.00.90.00 1901.90.99.90.11 1901.90.99.90.12 1901.90.99.90.13 1901.90.99.90.19 1902.19.90.00.13 1905.31.99.00.13 1905.32.99.00.11 1905.90.60.00.15 1905.90.60.00.16 1905.90.90.00.12 2106.10.20.00.11 2106.10.20.00.19 2106.10.80.00.11 2106.10.80.00.19 2106.90.98.00.16 2106.90.98.00.19 Diyet mamaları (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek Diyet mamaları (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diyet mamaları (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diyet mamaları (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar) Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçlı olanlar)
99 (*) Ek III G.T.İ.P. MADDE İSMİ 22.01 Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar Klor (Sadece içme ve kullanma suyu ve yüzme havuzu dezenfeksiyonunda kullanılanlar) Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) (Yalnız içme ve kullanma suyu ve yüzme havuzu dezenfeksiyonunda kullanılanlar) Sodyum hipoklorit (Javel suyu) (Yalnız su arıtımı için olanlar) Potasyum hipoklorit (Yalnız su arıtımı için olanlar) Diğer hipokloritler (Yalnız su arıtımı için olanlar) Sodyum klorit (Yalnız su arıtımı için olanlar) Diğer kloritler (Yalnız su arıtımı için olanlar) Hipobromitler (Yalnız su arıtımı için olanlar) Kümen (izopropil benzen) P­diklorbenzen (Yalnız insektisit, rodentisit, mollensisit ve koku giderici sanayiinde kullanılanlar) (tarım amaçlı kullanılanlar hariç) Propil alkol (Yalnız insektisit, rodentisit, mollensisit ve koku giderici sanayiinde kullanılanlar ile hava aromatize edici ürünler için olanlar) (tarım amaçlı kullanılanlar hariç) İzopropil alkol (Yalnız hava aromatize edici ürünler için olanlar) Etilen glikol (etandiol) (Yalnız hava aromatize edici ürünler için olanlar) Propilen glikol (1,2­propandiol) (Yalnız hava aromatize edici ürünler için olanlar) Epiklorhidrin (1­klor­2, 3­epoksipropan) (Yalnız insektisit, rodentisit ve mollusisit üretimi için olanlar) Diğerleri (Yalnız insektisit, rodentisit, mollusisit ve koku giderici sanayiinde kullanılanlar) (tarım amaçlı kullanılanlar hariç) Diğerleri (Yalnız insektisit,rodentisit, mollusisit ve koku giderici sanayiinde kullanılanlar) (tarım amaçlı kullanılanlar hariç) Tiyokarbamatlar (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Çinkodibutilditiyokarbamat (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Diğer ditiyokarbamatlar (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Tetrahidrofuran (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Fenolftalein (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) 1­Hidroksi­4­[1­(4­hidroksi­3­metoksikarbonil­1­naftil)­3­oxo­1H,3H­benzo(de)isochromen­1­yl ]­6­ octadecyloxy­2­naftoik asit (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) 3’­Kloro­6’­ siklohekzilaminospiro [izobenzofuran­1(3H),9’­ksanten]­ 3­one (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) 6’­(N­Etil­p­toluidino)­2’­metilspiro[izobenzofuran­1(3H),9’­ksanten] ­3­one (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Metil­6­dokosiloksi­1­hidroksi­4­[1­4­(hidroksi­3­metil­1­fenantril)­3­oxo­1H,3H­nafto(1,8­cd)piran­1­ yl]naftalin­2­ karboksilat (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Santonin (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Nonalakton (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) İzoaskorbikasit (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Ambredtolit (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Diğer laktonlar (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Piperonil bütoksit (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Diazinon (ISO) (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Diğerleri (Yalnız insektisit, rodentisit üretimi için olanlar) Diğerleri (Yalnız striknin sülfat) Aglutinan serumları (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) Gamma­globulin (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Diğerleri (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Hemoglobin (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Kan globulinleri (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Serum globulinleri (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) İnsan menşeli olanlar (Yalnız tıp laboratuarında kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar hariç) Diğerleri (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) İnsan kanı (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı (Yalnız tıp laboratuvarında veya tedavide kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar hariç) Diğerleri (Yalnız in vitro Tıbbi Tanı Amaçlı Kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar hariç) Diğer mikroorganizma kültürleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) 2707.50.10.00.00 2801.10.00.00.00 2828.10.00.00.11 2828.90.00.10.11 2828.90.00.10.12 2828.90.00.10.19 2828.90.00.21.00 2828.90.00.29.00 2828.90.00.30.00 2902.70.00.00.00 2903.61.00.00.13 2905.12.00.00.11 2905.12.00.00.12 2905.31.00.00.00 2905.32.00.00.00 2910.30.00.00.00 2916.20.00.00.19 2919.00.10.90.00 2930.20.00.00.11 2930.20.00.00.12 2930.20.00.00.19 2932.11.00.00.00 2932.29.10.00.00 2932.29.20.00.00 2932.29.30.00.00 2932.29.40.00.00 2932.29.50.00.00 2932.29.85.10.00 2932.29.85.90.11 2932.29.85.90.12 2932.29.85.90.13 2932.29.85.90.19 2932.99.85.20.00 2933.59.10.00.00 2934.20.80.00.00 2939.99.00.90.29 3002.10.10.00.12 3002.10.10.00.13 3002.10.10.00.19 3002.10.91.00.11 3002.10.91.00.12 3002.10.91.00.13 3002.10.95.00.00 3002.10.99.00.00 3002.20.00.20.19 3002.90.10.00.00 3002.90.30.00.00 3002.90.50.10.19 3002.90.50.90.00 (*) 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
100 3002.90.90.00.11 * Saksitoksin (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) * 3002.90.90.00.12 * 3002.90.90.00.19 Risin (Veterinerlikte kullanılanlar hariç) * Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar hariç) Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri Alkollü çözeltiler (Yalnız hava aromatize edici ürünler) Diğerleri (Yalnız hava aromatize edici ürünler) Diğerleri (Yalnız hava aromatize edici ürünler) Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar hariç) Karışık çözücüler ve incelticiler Karışık çözücüler ve incelticiler Esası pretroitler olanlar (Tıbbi alet dezenfektanları hariç),(Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Esası karbamatlar olanlar (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Esası organo­fosfor bileşikleri olanlar (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Bromoklormetan ya da bromometan (metil bromür) içerenler (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Diğerleri (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar ( Yalnız yüzey dezenfektanları ile halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit maddeleri), (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Diğerleri (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Bromoklormetan ya da bromometan (metil bromür) içerenler (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Diğerleri (Yalnız yüzey dezenfektanları ile halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit maddeleri), (Tıbbi alet dezenfektanları hariç), (Tarımsal mücadele için kullanılanlar hariç) Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları (In Vitro Fertilizasyon ürünleri­Kültür Medyumları) Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Sterilizasyon kontrolü ve araştırma amaçlılar hariç) Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde) (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Sterilizasyon kontrolü ve araştırma amaçlılar hariç) Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Sterilizasyon kontrolü ve araştırma amaçlılar hariç) Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Sterilizasyon kontrolü ve araştırma amaçlılar hariç) Diğerleri (Yalnız bebek biberonları veya benzer eşyalar) (Diş kaşıyıcıları hariç) Bağlantı elemanları olmayanlar (Yalnız içme ve kullanma suyu naklinde kullanılanlar) Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) (Yalnız içme ve kullanma suyu naklinde kullanılanlar) Diğerleri (Yalnız içme ve kullanma suyu naklinde kullanılanlar) Bebekler için emzikler ve benzeri eşya (diş kaşıyıcılar hariç) Hijyenik havlular (hasta altı bezleri hariç) Tamponlar Diğerleri (hasta altı bezleri hariç) Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, perakende satılacak hale getirilmemiş (hasta altı bezleri hariç) Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, diğerleri (hasta altı bezleri hariç) Dokumaya elverişli sentetik veya suni liflerden (TEXT 94) (Göğüs pedleri, göğüs koruyucuları ve makyaj temizleme pamuğu ve yalnız bebekler için kullanılan göbek deliği bandajı hariç) Diğerleri (TEXT 94) (Göğüs pedleri, göğüs koruyucuları ve makyaj temizleme pamuğu ve yalnız bebekler için kullanılan göbek deliği bandajı hariç) Örme (TEXT 67) (Yalnız hijyenik bezler ­adet bezleri) Keçeden (TEXT 95) (Yalnız hijyenik bezler ­adet bezleri) El yapımı olanlar (TEXT 112) (Yalnız hijyenik bezler ­adet bezleri) Diğerleri (TEXT 112) (Yalnız hijyenik bezler ­adet bezleri) Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları ­ sıvı yakıtlı (Yalnız borusuz gazyağı sobaları) Diş fırçaları (Elektrikli/Pilli diş fırçaları hariç) 3006.20.00.00.00 3006.30.00.00.11 3302.90.10.00.00 3302.90.90.00.00 3307.49.00.00.00 3507.90.90.00.19 3807.00.10.10.00 3807.00.90.11.00 3808.10.10.00.00 3808.10.20.00.00 3808.10.30.00.00 3808.10.40.00.00 3808.10.90.00.11 3808.10.90.00.19 3808.40.10.00.00 3808.40.20.00.00 3808.40.90.00.19 3808.90.10.00.11 3808.90.90.00.19 3821.00.00.00.00 3822.00.00.10.00 3822.00.00.20.00 3822.00.00.30.00 3822.00.00.90.00 3924.90.90.00.00 4009.11.00.00.00 4009.21.00.10.00 4009.21.00.90.19 4014.90.10.00.00 4818.40.11.00.00 4818.40.13.00.00 4818.40.19.00.00 4818.40.90.00.11 4818.40.90.00.19 5601.10.10.00.00 5601.10.90.00.19 6307.90.10.00.00 6307.90.91.00.00 6307.90.99.90.11 6307.90.99.90.19 7321.12.00.00.00 9603.21.00.00.00 * 3002.90.90.00.11 ve 3002.90.90.00 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
101 Ek IV T.C. Sağlık Bakanlığı .............. Genel Müdürlüğü KONTROL BELGESİ G.T.İ.P. : Madde ismi (*) : Hangi listede yer aldığı : İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi, telefon numarası : Vergi Sicil Numarası : İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi : Malın kullanılacağı yer : Malın miktarı : Malın menşe ülkesi : Malın yükleneceği ülke : Malın giriş gümrüğü : Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız. A­ Avrupa Topluluğu, B­ FDA, C­ Dünya Sağlık Teşkilatı spesifikasyonlarına uygundur. D­ 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı; Dış Ticarette Standardizasyon (2006/4) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili imza ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamındaki maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve mühür
102 Ek V Tebliğin 4. Maddesi Çerçevesinde Kontrol Belgesinden Muaf Tutulan Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/4) sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesine istinaden, Kontrol Belgesi’nden muaf olarak ithal edeceğimiz ....…………. G.T.İ.P.’li ..........………… isimli maddeyi kendi ihtiyacımızda kullanacağımızı, Müsteşarlığın önceden iznini almadan kısmen veya tamamen satmayacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
103 Ek VI Tebliğin 5. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/4) sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesine istinaden, ithal edeceğimiz ...…........ G.T.İ.P.'li ………….. isimli maddenin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacağını veya vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılacağını, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı: NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
104 Ek VII Tebliğin 6. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/4) sayılı Tebliğ eki liste (Ek II­A / Ek II­B) kapsamında yer alan ...................... G.T.İ.P.'li ........…………....... isimli maddeyi ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiine vermeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
105 Ek VIII Tebliğin 7. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/4) sayılı Tebliğ eki liste (Ek III) kapsamında yer alan ............………..... G.T.İ.P.'li .....………………...... isimli maddeyi karşısında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
106 Ek IX CETVEL NO:.... SIRANO:.... DÖNEMİ:.... Taahhütnameler Kapsamında İthalatı Yapılan Ürünlerin Dökümünü Gösterir Cetvel MALIN ÜRÜNÜN GÜMRÜK GÜMRÜK İTHALATIN MENŞ BİRİMİ DEĞE TAAHHÜTNAMELERİ İTHALATÇINI MALIN G.T.İ.P. İTHALAT YER BEYANNAMESİ BEYANNAME YAPILDIĞI E (Kg, Adet Rİ N DAYANDIĞI N ÜNVANI TANIMI (12'li) MİKTARI ALDIĞI (ABD TARİHİ Sİ NO ÜLKE ÜLKE v.b.) TEBLİĞ MADDESİ
LİSTE Doları) 107 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/5) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulan maddelerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tespit edilir. Madde 2­ Tebliğ eki listelerde (Ek I, Ek II/A­B, Ek III, Ek IV, Ek V/A­B, Ek VI­ A) yer alan ürünlerin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi aranır. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Tebliğ eki (Ek II­C ve VI­B) sayılı listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak, bu ürünlerin ithalatına, Ek II­C listede yer alan ürünlerin insan ve hayvan sağlığı yönünden, Ek VI­B listede yer alan ürünlerin ise gıda güvenliği yönünden uygunluğunun adı geçen Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi koşuluyla izin verilir. Damızlık harici canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için yapılan başvurularda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2000/32)” ile “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2004/8)” hükümleri uygulanır. Madde 3­ Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen maddelerin ilgilisine teslimi aşamasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu maddelerin ithalatına izin verilir. Madde 4­ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nda belirtilen hayvan maddelerinden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği’nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığı tespit edilen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde; adıgeçen Bakanlıktan alınacak, sözkonusu ikincil işlem görmüş
108 ürün için Kontrol Belgesi aranmayacağına dair bir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi şartıyla Kontrol Belgesi aranmaz. (*) Madde 5­ Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin alarak uluslararası sularda veya başka ülkelerin kara sularında, o ülke yetkili birimleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yaptıkları avcılık sonucu elde edilen, bu Tebliğ eki (Ek VI­A) sayılı listede yer alan 03.01­03.02 G.T.İ.P.’li ürünler ile ürünlerin avcılığın yapıldığı teknede dondurulması kaydıyla 03.03 G.T.İ.P.’li ürünler ve 03.06­03.07 G.T.İ.P.’li ürünlerin yalnızca canlı, taze veya soğutulmuş olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde, bu ürünler için Kontrol Belgesi aranmaz. Bu Tebliğ eki (Ek II­A) sayılı listede yer alan, gösteri amaçlı ve gösteri süresi boyunca kalmak üzere getirilen 0106.12.00.00.00 G.T.İ.P.’li canlı yunus, balina, fok, vb. su ürünleri için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenilen belgelerin ve buna dair bir taahhütnamenin bulunması kaydıyla Kontrol Belgesi aranmaz. Madde 6­ Ekli listelerde (Ek IV ve Ek V/A­B ve Ek VI/A­B) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde, ekli taahhütnamenin (Ek VIII) ilgili gümrük idaresine verilmesi durumunda, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek XI) düzenleyerek, aylık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 7­ Ekli listelerde (Ek V/A­B) yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayine verilmeyeceğine dair ekli taahhütnamenin (Ek IX), her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak, veteriner ve zirai ilaçların ithalatında 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek XI) düzenleyerek, aylık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 8­ Tebliğ eki listelerde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılmak üzere ithal edileceğine dair ekli taahhütnamenin (Ek X) her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. (*) 19 Şubat 2006 tarih ve 26084 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/15 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
109 Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek XI) düzenleyerek, aylık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 9­ Kontrol Belgesi’nin süresi; a) Ekli listeler (Ek I, Ek II/A­B) kapsamı maddeler için 4 ay, b) Ekli listeler (Ek III, Ek IV, Ek V/A­B) kapsamı maddeler için 6 ay, c) Ekli liste (Ek VI­A) sayılı liste kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilir. Ekli listelerde (Ek I, Ek II/A­B) yer alan maddeler ve ekli listede (Ek VI­A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir. Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış, ancak eşyanın ilgilisine teslim tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır. Madde 10­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 11­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 12­ 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/5) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Dış Ticarette Standardizasyon (2005/5) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 13­ Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
110 Ek I : Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler G.T.İ.P. MADDE İSMİ 3002.10.10.00.19 3002.30.00.00.13 3002.30.00.00.14 3002.30.00.00.15 3002.30.00.00.16 3002.30.00.00.17 3002.30.00.00.19 3002.90.50.10.11 3002.90.50.90.00 3002.90.90.00.13 3822.00.00.20.00 Diğerleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar) Çift tırnaklı hayvanlara (ör: sığır, manda, koyun, keçi) karşı kullanılan aşılar Tek tırnaklı hayvanlara (ör: at, katır, eşek) karşı kullanılan aşılar Kümes hayvanlarına karşı kullanılan aşılar Karnivor (ör: köpek, kedi) hayvanlara karşı kullanılan aşılar Balık hastalıklarına karşı kullanılan aşılar Diğerleri Hayvan sağlığında kullanılanlar Diğer mikroorganizma kültürleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar) Hayvan sağlığında kullanılanlar Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde) (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
111 Ek II­A : Canlı Hayvan ve Et G.T.İ.P. MADDE İSMİ 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar Canlı sığırlar Canlı domuzlar Canlı koyun ve keçiler Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler] Canlı diğer hayvanlar Sığır eti (taze veya soğutulmuş) Sığır eti (dondurulmuş) Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri
01.06 02.01 02.02 02.03 02.04 0205.00 02.06 02.07 02.08 0209.00 02.10 112 Ek II­ B : Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ 04.01 0407.00 0409.00 0511.10.00.00.00 0511.91.90.00.11 0511.99.90.90.11 0511.99.90.90.12 0511.99.90.90.18 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler) Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) Tabii bal Sığır spermleri Alabalık yumurtası Hayvan kanı sıvı veya kurutulmuş Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler Diğerleri
113 Ek II­C: Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ 0504.00 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç) Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış,parşömine edilmemiş ve daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) Ham postlar (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham deriler hariç) Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)
05.05 41.01 41.02 41.03 43.01 51.01 51.02 114 Ek III: Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri ve Kesme Çiçek G.T.İ.P. 0601.10.10.00.00 0601.10.20.00.00 0601.10.30.00.00 0601.10.40.00.00 0601.10.90.10.00 0601.10.90.90.00 0601.20.10.00.11 0601.20.10.00.12 0601.20.30.00.11 0601.20.30.00.12 0601.20.30.00.13 0601.20.30.00.14 0601.20.90.10.11 0601.20.90.10.19 0601.20.90.90.00 0602.10.10.00.00 0602.10 90.00.00 0602.20.10.00.00 0602 20.90.00.00 0602.30.00.00.00 0602.40.10.00.00 0602.40.90.00.00 0602.90.10.00.00 0602.90.20.00.00 0602.90.30.00.00 0602.90.41.00.00 0602.90.45.00.11 0602.90.45.00.12 0602.90.49.00.00 0602.90.51.00.00 0602.90.59.00.00 0602.90.70.00.11 0602.90.70.00.12 0602.90.91.00.00 0602.90.99.00.00 0603.10.10.00.00 0603.10.20.00.00 0603.10.30.00.00 0603.10.40.00.00 0603.10.50.00.00 0603.10.80.00.00 0604.10.10.00.00 0604.10.90.00.00 0604.91.20.00.00 0604.91.40.00.00 0604.91.90.00.11 0604.91.90.00.19 0701.10.00.00.00 0703.10.11.00.00 0703.20.00.00.12 0712.90.11.00.00 0713.10.10.00.19 0713.20.00.00.11 0713.31.00.00.11 0713.32.00.00.11 0713.33.10.00.00 0713.39.00.00.11 0713.40.00.00.11 0713.50.00.00.11 0713.90.00.00.11 0713.90.00.00.12 0713.90.00.00.13 1001.10.00.00.11 1001.90.10.00.00 1001.90.91.00.11 1003.00.10.00.11 1003.00.10.00.19 1004.00.00.00.11 1005.10.11.00.00 1005.10.13.00.00 1005.10.15.00.00 MADDE İSMİ Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöl soğanları Diğer çiçek soğanları Diğerleri Hindiba bitkisi Hindiba kökleri Orkide soğanları Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöller Diğerleri Diğerleri Asma çelikleri, daldırmalar Diğerleri Asma (aşılı veya köklendirilmiş) Diğerleri Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) Aşısız Aşılı Mantar miselleri Ananas fidanı Sebze ve çilek fideleri Orman ağaçları Çelikler Fidanlar Diğerleri Çok yıllık (perenial) bitkiler Diğerleri Çelikler Fidanlar Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) Diğerleri Güller Karanfiller Orkideler Glayöller Krizantemler Diğerleri Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar) Diğerleri (Yalnız taze olanlar) Noel ağaçları İğne yapraklı ağaçların dalları Şimşir dalı Diğerleri Tohumluk patates Arpacık soğanı Kuru sarımsak Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata) Tohumluk bezelyenin diğerleri Tohumluk nohut Tohumluk fasulye Tohumluk küçük kırmızı fasulye Tohumluk adi fasulye Diğer tohumluk fasulye Tohumluk mercimekler Tohumluk bakla ve at baklası Tohumluk börülce Tohumluk barbunya Diğer tohumluk olanlar Tohumluk makarnalık buğday Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday Tohumluk ekmeklik buğday Tohumluk beyaz arpa Tohumluk diğer arpa Tohumluk yulaf Tohumluk mısır, çift melez ve ıslah edilmiş melez Tohumluk mısır, üçlü melez Tohumluk mısır, tek melez
115 1005.10.19.00.00 1005.10.90.00.00 1006.10.10.00.00 1007.00.10.00.00 1008.90.10.00.00 1201.00.10.00.00 1202.10.10.00.00 1204.00.10.00.00 1205.10.10.00.00 1205.90.00.00.00 1206.00.10.00.00 1207.10.10.00.00 1207.20.10.00.00 1207.30.10.00.00 1207.40.10.00.00 1207.50.10.00.00 1207.60.10.00.00 1207.91.10.00.00 1207.99.20.00.11 1207.99.20.00.12 1207.99.20.00.19 1209.10.00.00.00 1209.21.00.00.00 1209.22.10.00.00 1209.22.80.00.00 1209.23.11.00.00 1209.23.15.00.00 1209.23.80.00.11 1209.23.80.00.19 1209.24.00.00.00 1209.25.10.00.00 1209.25.90.00.00 1209.26.00.00.00 1209.29.10.00.11 1209.29.10.00.12 1209.29.10.00.13 1209.29.10.00.14 1209.29.10.00.15 1209.29.50.00.00 1209.29.60.00.00 1209.29.80.00.11 1209.29.80.00.12 1209.29.80.00.13 1209.29.80.00.14 1209.29.80.00.15 1209.29.80.00.16 1209.29.80.00.18 1209.30.00.00.00 1209.91.10.00.00 1209.91.30.00.00 1209.91.90.00.11 1209.91.90.00.12 1209.91.90.00.13 1209.91.90.00.14 1209.91.90.00.15 1209.91.90.00.16 1209.91.90.00.17 1209.91.90.00.18 1209.91.90.00.21 1209.91.90.00.22 1209.91.90.00.23 1209.91.90.00.24 1209.91.90.00.25 1209.91.90.00.26 1209.91.90.00.29 1209.99.91.00.00 1209.99.99.10.00 1209.99.99.90.11 1209.99.99.90.12 1209.99.99.90.13 1209.99.99.90.19 1212.10.91.00.00 1212.10.99.00.00 3821.00.00.00.00 Tohumluk mısır, diğer melezler Diğer tohumluk mısırlar Tohumluk çeltik Tohumluk melez tane darı Buğday ve çavdar melezi (Yalnız tohumluk olanlar) Tohumluk soya fasulyesi Tohumluk kabuklu yer fıstığı Tohumluk keten tohumu Tohumluk rep veya kolza tohumu Diğerleri (Yalnız tohumluk olanlar) Tohumluk ayçiçeği tohumu Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği Tohumluk pamuk tohumu Tohumluk kastor otu tohumu Tohumluk susam tohumu Tohumluk hardal tohumu Tohumluk aspir tohumu Tohumluk haşhaş tohumu Kenevir (kendir) tohumu Çay tohumu Diğer tohumluk olanlar Şeker pancarı tohumları Yonca tohumu Üçgül tohumu (trifolium spp.), kırmızı üçgül Üçgül tohumu (trifolium spp.), diğerleri Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları Diğer çayır otu tohumları Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) Çim tohumları, İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) Çim tohumları, İngiliz çimi (Lolium perenne L.) Çayır kelp kuyruğu otu tohumu Vicia sativa L. türü fiğ Diğer tür fiğ Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) Tavus otları (Agrosties) tohumu Acı bakla tohumu Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.) tohumları Korunga (Onobrychis sativa L.) Burçak (Vicia ervilia Willd.) Sorgum tohumu Diğerleri Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.) Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva) Kabak tohumu Domates tohumu Hıyar tohumu Soğan tohumu Havuç tohumu Marul tohumu Karnabahar tohumu Maydanoz tohumu Ispanak tohumu Bamya tohumu Baş salata tohumu Biber tohumu Patlıcan tohumu Turp tohumu Diğer sebze tohumları Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç) Meyva ağaçları tohumları Tütün tohumu Karpuz tohumu Kavun tohumu Diğerleri Keçiboynuzu tohumu (kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş) Diğer keçiboynuzu tohumları Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları (Yalnız veterinerlikte ve tarımda kullanılanlar)
116 (*) Ek IV : Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler G.T.İ.P. MADDE İSMİ 0508.00.00.00.13 0511.91.90.00.19 0511.99.90.90.18 0714.10.10.00.00 1002.00.00.00.00 1003.00.90.00.19 1004.00.00.00.19 1005.90.00.00.19 1007.00.90.00.00 1008.20.00.00.11 1008.20.00.00.12 1008.30.00.00.00 1008.90.10.00.00 1109.00.00.00.00 1201.00.90.00.00 1204.00.90.00.00 1205.10.90.00.00 1205.90.00.00.00 1207.60.90.00.00 1207.99.91.00.00 1207.99.98.00.00 1212.20.00.90.00 1302.39.00.10.00 1501.00.90.00.00 1504.20.90.00.00 1516.20.98.00.12 1516.20.98.00.29 1702.11.00.10.00 17.03 2102.10 2102.20 23.01 Kabuklu su hayvanlarının kabukları (YYSİO) Diğerleri (Yalnız artemia yumurtası) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Un ve ezmelerden elde edilen pelletler (YYSİO) Çavdar (YYSİO) Arpa, diğerleri (YYSİO) Yulaf, diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Tane darı (koca darı), diğerleri (YYSİO) Darı (YYSİO) Akdarı (YYSİO) Kuş yemi (YYSİO) Buğday ve çavdar melezi (YYSİO) Buğday Gluteni (Kurutulmuş olsun olmasın) (YYSİO) Soya fasulyesi, diğerleri (YYSİO) Keten tohumu, diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (tohumluk olanlar hariç) (YYSİO) Aspir tohumu, diğerleri (YYSİO) Kenevir (kendir) tohumu (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar (Yalnız aromatik madde) (YYSİO) Kümes hayvanlarının yağları (YYSİO) Diğerleri (Yalnız balık yağı) (YYSİO) Palm yağı (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Laktoz (YYSİO) Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YYSİO) Canlı mayalar (YYSİO) Cansız mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (YYSİO) Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YYSİO) Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (“pellet”) halinde olsun olmasın (YGSKGTE hariç) Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları ("pellet" halinde olsun olmasın) Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YYSİO) Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), pamuk tohumundan Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), ayçiçeği tohumundan Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), diğerleri Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), hindistan cevizi veya kopradan Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), palm cevizi veya palm bademinden Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), mısır embriyolarından Diğer artıklar (YYSİO) Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 40'dan daha fazla olanlar (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar Sepiolit (YYSİO) Silisyum dioksit (YYSİO) Magnezyumun hidroksit ve peroksiti (YYSİO) 23.02 23.03 2304.00.00.00.00 2305.00.00.00.00 2306.10.00.00.00 2306.30.00.00.00 2306.41.00.00.00 2306.49.00.00.00 2306.50.00.00.00 2306.60.00.00.00 2306.70.00.00.00 2306.90.19.00.19 2308.00.11.00.00 2308.00.19.00.00 2308.00.90.00.00 23.09 2530.90.20.00.00 2811.22.00.00.00 2816.10.00.00.00 (*) 28 Temmuz 2006 tarih ve 26242 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/36 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
117 2817.00.00.10.00 28.20 2821.10 2822.00 2829.90.80.30.11 28.33 2835.25 2835.26 2836.99 28.39 2841.70.00.10.00 2841.70.00.90.11 2842.10.00.00.00 2842.90.10.00.11 2904.90.85.00.29 2906.13.90.00.00 2907.19.00.90.19 2909.50.90.90.00 2914.70.00.90.00 29.15 (**) 29.18 (*) (**) 2921.19.80.00.29 2922.41 2922.42 2922.49 2922.50 (**) 2923.10.00.00.00 2923.20 2923.90.00.10.12 2923.90.00.10.13 2923.90.00.10.19 2924.29.95.00.29 2930.40.10.00.00 2930.40.90.00.00 2930.90.13.00.00 2930.90.70.90.43 2931.00.95.10.00 2932.99.70.00.00 2933.29.90.00.19 2933.39.99.00.29 2933.49.90.00.29 2933.59.95.00.39 29.36 2941.90.00.00.59 3002.90.50.90.00 3203.00.10.90.00 3204.19.00.00.19 3302.90.90.00.00 3507.90.90.00.19 3808.40.90.00.11 3808.40.90.00.19 3823.19.10.00.00 3823.19.90.00.00 3824.90.15.00.19 3824.90.99.90.58 3909.10.00.00.00 3913.90.00.90.00 Çinko oksit (YYSİO) Mangan oksitleri (YYSİO) Demir oksitleri ve hidroksitleri (YYSİO) Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri (YYSİO) Diğer iyodatlar (YYSİO) Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YYSİO) Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) (YYSİO) Diğer kalsiyum fosfatlar (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YYSİO) Amonyum molibdat (YYSİO) Sodyum molibdat (YYSİO) Kompleks veya çift silikatlar (Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (YYSİO) Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları (YYSİO) Diğerleri (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO) İnositoller (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (keton miski (4,­tert –bütil –2’,6’­dimetil – 3’,5’ –dinitroasetofenon) hariç ) (YYSİO) Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) (**) Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) (*) (**) Diğerleri (Yalnız amin gruplu bileşikler) (YYSİO) Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YYSİO) Glutamik asit ve tuzları (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Amino­alkol fenoller, amino­asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YYSİO) (**) Kolin ve tuzları (YYSİO) Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (YYSİO) Betain (YYSİO) Betain hidroklorür (YYSİO) Betainin diğer tuzları (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Methionin (INN) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Sistein ve sistin (Yalnız sistin) (YYSİO) Dimetil sülfoksit ve sülfonlar (YYSİO) Arsenikli organik bileşikler (YYSİO) Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız azotlu heterosiklik bileşikler) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YYSİO) Antibiyotikler, diğerleri (YYSİO) Diğer mikroorganizma kültürleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız boyayıcı maddeler) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Damıtılmış yağ asitleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız yağ asitleri) (YYSİO) Diğer iyon değiştiriciler (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız polimerler) (YYSİO) (*) 2918.19.80.90.11 GTİP’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde Yer alan kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin ithalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (**) 2915.24.00.00.00, 2915.39.90.90.14, 2915.90.80.00.11, 2918.90.90.00.14, 2922.50.00.90.14 ve 2922.50.00.90.15 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar
118 Ek V­A : Veteriner Müstahzar ların Ter kiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1108.12.00.10.00 1301.90.00.31.00 1302.20.10.10.00 1302.39.00.90.00 1508.90.10.00.00 Torba içinde olanlar Tababette kullanılanlar Pektik maddeler (pektinler) Diğerleri Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Diğerleri Laktoz Diğerleri Saf magnezyum oksit Saf olmayan magnezyum oksit Diğerleri Diğerleri Ksilenoller Diğerleri Diğerleri Diğerleri Orto fosforik asitler (fosforik asit ) Silisyum dioksit Sülfamik asit (aminosülfonik asit ) Sodyum sülfoksilat Bakır II sülfat (göz taşı) Kobalt sülfat, titan sülfat Demir II sülfat Potasyum Sodyum fosfit ve hipofosfit Kalsiyum fosfit ve hipofosfit Monosodyum fosfat İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 'den az olanlar İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005' den az olanlar İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 veya daha fazla olanlar Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (Yalnız sodyum polifosfatlar) Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) Sodyum metasilikatlar Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları o – Ksilen m ­ Ksilen p ­ Ksilen İzopropil alkol Propilen glikol (1,2 ­propandiol) Bütan ­ 1,3­diol Mannitol D ­glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler Diğerleri (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar) Benzil alkol Feniletil alkol ( 2­fenil etanol) Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) Krezoller p­Klor­m­krezol Diğerleri Diğerleri Paraformaldehit Diğerleri Diğerleri Asetik asitin diğer tuzları Etil asetat Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri Diğerleri Magnezyum stearat Aluminyum stearat Diğerleri Sodyum benzoat Laktik asit Kalsiyum laktat Tartarik asit Sitrik asitin diğer esterleri Kalsiyum glukonat Glukonik asitin diğer tuzları Salisilik asit
1701.12.90.00.00 1702.11.00.10.00 1702.30.99.00.00 2519.90.10.00.11 2519.90.10.00.12 2519.90.90.00.19 2707.50.90.00.19 2707.60.00.00.12 2707.60.00.00.19 2710.19.99.00.19 2801.20.00.90.00 2809.20.00.00.13 2811.22.00.00.00 2811.29.90.90.12 2831.10.00.00.12 2833.25.00.20.00 2833.29.30.00.00 2833.29.50.00.11 2833.40.00.30.00 2835.10.00.10.11 2835.10.00.10.12 2835.22.00.00.11 2835.25.10.00.00 2835.26.10.00.00 2835.26.90.00.00 2835.39.00.10.00 2836.99.18.30.00 2839.11.00.00.00 2842.90.10.00.11 2902.41.00.00.00 2902.42.00.00.00 2902.43.00.00.00 2905.12.00.00.12 2905.32.00.00.00 2905.39.20.00.00 2905.43.00.00.00 2905.44.91.00.00 2905.59.10.00.19 2906.21.00.00.00 2906.29.00.10.11 2907.11.00.10.00 2907.12.00.10.00 2908.10.00.10.12 2908.10.00.90.19 2912.19.00.90.19 2912.60.00.00.00 2914.69.90.00.19 2914.70.00.90.00 2915.29.00.00.19 2915.31.00.00.00 2915.50.00.00.19 2915.60.90.90.19 2915.70.30.00.13 2915.70.30.00.16 2915.90.80.00.29 2916.31.00.90.12 2918.11.00.00.11 2918.11.00.00.12 2918.12.00.00.00 2918.15.00.90.29 2918.16.00.00.12 2918.16.00.00.19 2918.21.00.00.11 119 2918.90.90.00.12 Kalsiyum laktobiyonat 2918.90.90.00.19 Diğerleri 2919.00.10.90.00 Diğerleri 2921.11.90.00.19 Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları 2921.45.00.00.29 Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları 2922.11.00.00.11 Monoetanolamin (etanolamin) 2922.13.10.00.00 (*) Trietanolamin (*) 2922.41.00.00.12 Lizin monohidroklorür 2922.49.95.00.32 Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) 2922.49.95.00.39 Diğerleri 2923.90.00.90.19 Diğerleri 2924.19.00.00.29 Diğer asiklik amidler 2924.21.90.00.19 Diğerleri 2924.29.95.00.17 Lidokain hidroklorür 2924.29.95.00.29 Diğerleri 2925.20.00.00.29 Diğerleri 2926.90.95.00.19(**) Diğerleri (**) 2927.00.00.00.31 Azoksi bileşikleri 2930.90.70.90.43 Dimetil sülfoksit ve sülfonlar 2930.90.70.90.68 Diğerleri 2931.00.95.90.59 Diğerleri 2932.29.85.90.19 Diğer laktonlar 2933.11.90.00.11 Fenazon (antiprin) 2933.11.90.00.19 Diğerleri 2933.39.99.00.29 Diğerleri 2933.49.90.00.29 Diğerleri 2933.59.95.00.39 Diğerleri 2933.69.80.00.19 Diğerleri 2933.79.00.00.19 Diğer laktamlar 2933.91.90.00.49(**) Diğerleri (**) 2934.10.00.00.19 Diğerleri 2934.99.20.00.00 Furazolidon (INN) 2934.99.90.90.18 Diğerleri 2935.00.90.00.11 Sülfodiazin 2935.00.90.00.18 Sodyum sülfadimiden 2935.00.90.00.29 Diğerleri 2936.21.00.00.12 Vitamin A asetat 2936.21.00.00.13 Vitamin A propiyonat 2936.21.00.00.14 Vitamin A palmitat 2936.22.00.00.12 Tiyamin hidroklorür 2936.22.00.00.13 Tiyamin mononitrat 2936.23.00.00.11 Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] 2936.24.00.00.13 Kalsiyum pantotanat 2936.25.00.00.11 Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin, piridoksol] 2936.26.00.00.11 Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ] 2936.26.00.00.12 Hidroksi kobalamin 2936.27.00.00.11 Vitamin C [L­veya DL­askorbik asit (INN) ] 2936.27.00.00.12 Sodyum askorbat 2936.27.00.00.19 Vitamin C'nin diğer türevleri 2936.28.00.00.12 Tokoferil asetat 2936.29.10.00.11 Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] 2936.29.30.00.11 Vitamin H (biyotin) 2936.29.90.00.13 Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) 2936.29.90.00.22 Vitamin D 3 (7­dehidrokollesterol) 2937.19.00.00.12 Hipofiz arka lobu hormonları 2937.22.00.00.00 Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri 2938.90.90.90.18 Diğerleri 2939.30.00.00.11 Kafein 2939.99.00.90.12 Atropin 2941.10.10.00.11 Amoksilin trihydrate 2941.10.10.00.13 Amoksilin sodium 2941.10.90.00.19 Diğerleri 2941.20.80.00.00 Diğerleri 2941.30.00.00.14 Oxytetrasiklin (*) 2922.13.10.00.00 GTİP’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (**) 2926.90.95.00.19 GTİP’i kapsamındaki “isoaminil sitrat” maddesinin ve 2933.91.90.00.49 GTİP’i kapsamındaki “klordiazepoksit tuzları” maddesinin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığından alınan Kontrol belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
120 2941.30.00.00.15 2941.30.00.00.17 2941.50.00.00.19 2941.90.00.00.13 2941.90.00.00.15 2941.90.00.00.23 2941.90.00.00.29 2941.90.00.00.32 2941.90.00.00.59 3001.10.10.00.19 3003.10.00.00.11 3003.10.00.00.29 3003.20.00.00.59 3003.40.00.30.00 3003.90.90.30.00 3004.10.10.00.11 3004.10.10.00.13 3004.10.10.00.23 3004.10.10.00.29 3004.10.90.00.19 3004.20.10.00.13 3004.20.10.00.18 3004.20.10.00.33 3004.20.10.00.59 3004.20.90.00.52 3004.20.90.00.59 3004.31.90.00.00 3004.32.10.00.00 3004.39.10.00.00 3004.39.90.00.00 3004.50.10.00.00 3004.90.11.10.00 3004.90.19.20.00 3004.90.19.30.00 3004.90.99.30.00 3204.13.00.00.00 3204.17.00.00.11 3204.90.00.00.00 3402.11.90.90.12 3402.11.90.90.19 3402.13.00.00.00 3402.19.00.90.00 3402.90.10.00.12 3404.20.00.00.00 3505.10.50.00.00 3808.10.10.00.00 3808.10.30.00.00 3808.10.90.00.11 3808.10.90.00.19 3808.40.10.00.00 3808.40.90.00.11 3808.40.90.00.19 3808.90.90.00.11 3808.90.90.00.19 3817.00.80.00.29 3824.90.99.90.58 3905.19.00.00.00 3905.99.90.00.00 3907.20.11.00.00 3910.00.00.00.11 3912.39.80.00.00 3912.90.90.00.00 Oxytetrasiklin HCI Chlortetrasiklin HCI Diğerleri Neomisin ve türevleri; bunların tuzları Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları Gentamisin sülfat Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları Linkomisin HCI Diğerleri Diğerleri Penisilin, prokain penisilin Diğerleri Diğerleri Üçüncü sınıf Üçüncü sınıf Penisilin, prokain penisilin Amoksisilin Oksasilin Diğerleri Diğerleri Sefaloglisin Gentamisin Oksitetrasiklin Diğerleri Linkomisin Diğerleri Diğerleri Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar Diğerleri Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar Birinci sınıf İkinci sınıf Üçüncü sınıf Üçüncü sınıf Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Pigmentler Diğerleri Dodesil benzen sülfonik asit Diğerleri İyonlu olmayanlar Diğerleri Sabun içermeyenler Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar Esası pretroitler olanlar Esası karbamatlar olanlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Diğerleri (Yalnız dodesilbenzen) Diğerleri Diğerleri Diğerleri Polietilen glikoller Silikon yağları Diğerleri Diğerleri
121 Ek V­B : Zirai Mücadele İlaç ve Teknik Maddeleri, Teknik Madde İmalinde Kullanılan Hammaddeler, Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbediciler G.T.İ.P. MADDE İSMİ 2530.90.20.00.00 2530.90.98.90.39 2707.50.90.00.19 2811.22.00.00.00 2812.10.18.00.11 (*) 2825.50.00.00.12 2825.50.00.00.13 2827.41.00.10.00 2833.25.00.20.00 2839.90.00.90.19 2842.10.00.00.00 2848.00.00.20.00 2851.00.80.20.00 2901.10.00.90.12 2902.44.00.00.00 2903.61.00.00.11 2904.90.85.00.11 2904.90.85.00.29 2905.12.00.00.12 2905.13.00.00.00 2905.14.90.00.11 2905.16.80.00.11 2905.32.00.00.00 2905.59.99.90.00 2906.29.00.90.19 2907.13.00.00.12 2908.90.00.90.19 2909.30.90.90.19 2909.41.00.00.00 2909.42.00.00.11 2909.49.90.90.00 2910.30.00.00.00 2912.29.00.90.19 2912.50.00.00.13 2912.50.00.00.19 2913.00.00.10.00 2914.13.00.00.00 (**) 2914.22.00.00.11 2914.29.00.00.19 2915.39.90.90.19 2915.40.00.00.11 2915.50.00.00.11 2915.90.80.00.29 2916.19.80.00.00 2916.20.00.00.19 2916.39.00.90.19 2917.39.80.90.19 2918.19.80.90.19 2918.90.90.00.19 2919.00.10.10.11 2919.00.90.00.29 2920.10.00.00.11 2920.10.00.00.19 2920.90.10.11.12 2920.90.10.19.19 2920.90.30.00.00 (*) 2920.90.85.90.00 Sepiolit Diğerleri (Yalnız sillitin z) Diğerleri Silisyum dioksit Fosfor oksiklorür (*) Bakır II oksit (siyah bakır oksit) Bakır hidroksitler Bakır oksiklorür Bakır II sülfat (göz taşı) Diğer silikatlar Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) Saf çinko fosfür Diğerleri (Yalnız hydrogen cyanamide) Heptan Ksilen izomerleri karışımları (Yalnız xylene) Klorbenzen Pentaklornitrobenzen (PCNB) Diğerleri (Yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo­trifluroid) İzopropil alkol n ­Bütil alkol (1 ­butanol) İzobütil alkol İzooktanol Propilen glikol (1,2 ­propandiol) Diğerleri Diğerleri (Yalnız dicofol) Nonilfenol ve izomerleri Diğerleri Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri Dietilen glikol (2,2' ­oksidietanol) (digol) Etilen glikolün monometil eterleri Diğerleri (Yalnız m­phenoxy benzylalcohol) Epiklorhidrin (1 ­klor ­2,3 ­epoksipropan) Diğerleri Metaldehit (kristal veya toz halinde) Diğerleri (Yalnız methaphonoxy benzaldehid) Kloral (triklorasetaldehit) 4 ­Metil ­ 2 ­pentanon (metil izobütil keton) (**) Siklohekzanon Diğerleri (Yalnız isophorone) Diğerleri (Yalnız ethyl glycol acetate) Monoklor asetik asit (klorasetik asit) Propionik asit Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğer aromatik polikarboksilik asitler Diğerleri Diğerleri Tribütil fosfatlar Diğerleri Tiyofosforik asit esterleri Diğerleri Dimetil sülfat Diğerleri Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) (*) Diğerleri (*) 2812.10.18.00.11 ve 2820.90.30.00.00 GTİP’i kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (**) 2914.13.00.00.00 GTİP’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­ Uluslararası İthalat Permisinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
122 2921.11.10.00.12 2921.19.10.00.11 2921.19.30.00.11 2921.42.10.00.12 2921.42.90.00.19 2921.49.80.00.29 2921.51.19.00.29 2922.19.80.00.29 2922.49.95.00.32 2924.19.00.00.29 2924.21.90.00.19 2924.29.95.00.29 2925.19.95.00.14 2925.19.95.00.19 2925.20.00.00.19 2925.20.00.00.29 2926.90.95.00.19 (*) 2927.00.00.00.19 2928.00.90.20.19 2930.20.00.00.11 2930.30.00.00.19 2930.90.70.90.68 2931.00.95.90.59 2932.29.85.90.19 2932.99.85.90.00 2933.19.90.00.19 2933.29.90.00.19 2933.39.99.00.21 2933.39.99.00.29 2933.59.10.00.00 2933.59.95.00.29 2933.59.95.00.39 2933.69.10.90.11 2933.69.10.90.13 2933.69.80.00.19 2933.79.00.00.19 2933.99.10.00.00 2933.99.40.00.19 2933.99.90.00.12 2933.99.90.00.29 2934.10.00.00.19 2934.20.80.00.00 2934.99.90.90.18 2935.00.90.00.29 2936.29.10.00.11 2941.90.00.00.59 3202.90.00.00.13 3204.17.00.00.11 3402.11.90.90.19 3402.13.00.00.00 3402.19.00.90.00 3402.90.10.00.12 3402.90.90.00.16 3501.10.50.00.00 3501.10.90.00.00 3804.00.10.00.00 3804.00.90.90.00 3808.10.10.00.00 3808.10.20.00.00 3808.10.30.00.00 3808.10.40.00.00 3808.10.90.00.11 3808.10.90.00.19 3808.20.10.00.00 3808.20.15.00.11 3808.20.15.00.19 3808.20.30.00.00 3808.20.40.00.00 3808.20.50.00.00 Dimetilamin Trietilamin İzopropilamin Dikloranilinler Diğerleri Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları Diğerleri Diğerleri Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) Diğer asiklik amidler Diğerleri Diğerleri Procymidone Diğer imidler Guanidinin diğer tuzları (Yalnız dodine) Diğerleri Diğerleri (*) Diğer diazo bileşikleri (Yalnız fenaminosulf) Hidroksilaminin diğer organik türevleri Tiyokarbamatlar Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğer laktonlar Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç ) Diğerleri Diğerleri Piperidin türevleri Diğerleri Diazinon (ISO) Piperazinin diğer tuz ve türevleri Diğerleri Atrazin Simazin Diğerleri Diğer laktamlar Benzimidazol­2­tiol (merkaptobenzimidazol ) Diğerleri İndolbutirik asit Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] Diğerleri Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin) Pigmentler Diğerleri İyonlu olmayanlar Diğerleri Sabun içermeyenler Sabun içermeyenler Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar Diğer kazeinler Konsantre edilmiş sülfitli lesivler Diğerleri Esası pretroitler olanlar Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar Esası karbamatlar olanlar Esası organo­fosfor bileşikleri olanlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Esası ditiokarbamatlar olanlar Esası benzimidazoller olanlar Esası diazol veya triazol olanlar (*) 2926.90.95.00.19 GTİP’i kapsamındaki “isoaminil sitrat” maddesinin ve 2933.91.90.00.49 GTİP’i kapsamındaki “klordiazepoksit tuzları” maddesinin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­Uluslararası İthalat Permisinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
123 3808.20.60.00.00 3808.20.80.00.11 3808.20.80.00.19 3808.30.11.00.00 3808.30.13.00.00 3808.30.15.00.00 3808.30.17.00.00 3808.30.21.00.00 3808.30.23.00.00 3808.30.27.00.11 3808.30.27.00.19 3808.30.30.00.11 3808.30.30.00.19 3808.40.10.00.00 3808.40.20.00.00 3808.40.90.00.11 3808.40.90.00.19 3808.90.10.00.11 3808.90.10.00.19 3808.90.90.00.11 3808.90.90.00.19 3824.90.99.90.58 Esası diazin veya morfolinler olanlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Esası fenoksi ­bitki hormonları olanlar Esası triazinler olanlar Esası amidler olanlar Esası karbamatlar olanlar Esası dinitroanilin türevleri olanlar Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Diğerleri Diğerleri
124 (*) Ek VI­A : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 Canlı balıklar Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç) Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç) Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) Yayıkaltı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin) Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler Balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3. fasılda yer alan cansız hayvanlar Patates (taze veya soğutulmuş) (tohumluklar hariç) Domates (taze veya soğutulmuş) Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş) Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş) Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş) Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş) Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş) Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş) Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın) Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş) Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze veya kurutulmuş) Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) Üzümler (taze veya kurutulmuş) Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) Elma, armut ve ayva (taze) Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze) Diğer meyvalar (taze) Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer 03.06 03.07 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.08 0410.00 0511.91 07.01 0702.00.00.00.00 07.03 07.04 07.05 07.06 0707.00 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.13 07.14 08.01 08.02 0803.00 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 (*) 28 Temmuz 2006 tarih ve 26242 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/36 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
125 08.13 0814.00.00.00.00 09.01 09.02 0903.00.00.00.00 09.04 0905.00.00.00.00 09.06 0907.00.00.00.00 09.08 09.09 09.10 10.01 1002.00.00.00.00 1003.00 1004.00 10.05 10.06 1007.00 10.08 1101.00 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 1109.00.00.00.00 1201.00 12.02 1203.00.00.00.00 1204.00 12.05 1206.00 12.07 12.08 1209.91.90.00.11 12.10 12.11 1212.10 1212.20.00.90.00 1212.30.00.00.00 1212.91 1212.99 1213.00.00.00.00 12.14 1404.90.00.90.11 1501.00 1502.00 1503.00 15.04 15.07 koruyucu eriyikler içinde) Meyvalar (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş) Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler (0901.11.00.00.00 Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmamış, 0901.12.00.00.00 Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmış, 0901.21.00.00.00 Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmamış, 0901.22.00.00.00. Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmış hariç) Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) Paraguay çayı (YGSKGTE) Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş) Vanilya Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri Karanfil (bütün halindeki meyva, tane ve sapları) Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyvaları (YGSKGTE) Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (YGSKGTE) Buğday ve mahlut (tohumluklar hariç) Çavdar (YGSKGTE) Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) Yulaf (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) Mısır (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) Pirinç (tohumluklar hariç) Tane darı (koca darı) (tohumluklar hariç) Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat (YGSKGTE) Buğday unu veya mahlut unu Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç) (YGSKGTE) Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat irmikleri ve pelletleri (YGSKGTE) Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) (10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş) Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un , ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu Malt (kavrulmuş olsun olmasın) Nişastalar; inülin (YGSKGTE) Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) Kopra Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) Diğer yağlı tohumlar ve meyvalar (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) Yağlı tohum ve meyvaların un ve kaba unları (hardal unu hariç) Kabak tohumu (YGSKGTE) Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyvalar dahil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE) Keçiboynuzu (keçiboynuzu tohumları dahil) (tohumluklar hariç) Diğerleri Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri Şeker pancarı Diğerleri Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın) Çöven Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç) (YGSKGTE) Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE) Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) (YGSKGTE) Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
126 15.08 15.09 1510.00 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 1518.00 1601.00 16.02 1603.00 16.04 16.05 17.01 1701.99.10.00.11 17.02 17.03 17.04 1801.00 1802.00.00.00.00 18.03 1804.00.00.00.00 18.06 19.01 19.02 1903.00.00.00.00 19.04 19.05 20.01 20.02 20.03 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil) (YGSKGTE) Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE) Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara­esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE) Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (YGSKGTE) Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (YGSKGTE) Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; balık yumurtalarından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) (1701.99.10.00.11 Kristal şeker hariç) Kristal şeker (İlaç imalinde kullanılanlar hariç) Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YGSKGTE) Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) Kakao yağı (katı ve sıvı) Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar) (1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un, 1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç, 1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi hariç) Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) (1902.19.90.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna hariç) Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç) Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE) (1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi, 1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret, 1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye, 1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze, 1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç) Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş) Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
127 20.04 20.05 2006.00 20.07 20.08 20.09 21.01 21.02 21.03 21.04 2105.00 21.06 22.02 2203.00 22.04 22.05 2206.00 22.07 22.08 2209.00 23.01 23.02 2302.50.00.00.19 2303.20 2304.00.00.00.00 2308.00.40.00.00 2501.00 3503.00 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş) Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (aktif bileşeni standardize edilerek yoğunlaştırılmış, günlük ve/veya servis dozu belirlenmiş ve tamamen bitki ekstraktlarından oluşan veya temelini (minimum %70) bitki ekstraktı oluşturan ürünler (toz, tablet, kapsül, şurup vb.) hariç) Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyva ve sebze suları hariç) Malttan üretilen biralar Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (YGSKGTE) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YGSKGTE) Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (“pellet”) halinde olsun olmasın (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları (YGSKGTE) Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YGSKGTE) Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) (yalnız meyva posaları) (YGSKGTE) Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu (YGSKGTE) Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç) (YGSKGTE) (YGSKGTE): Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler
128 (*) Ek VI­B : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ 0901.11.00.00.00 0901.12.00.00.00 0901.21.00.00.00 0901.22.00.00.00 13.01 13.02 Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmamış Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmış Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmamış Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmış Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) (YGSKGTE) Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar ­agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE) Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) (YGSKGTE) (1521.90.91.00.11 Balmumu hariç) Balmumu (İlaç ve kozmetik sanayiinde kullanılanlar hariç) Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) (YGSKGTE) Ham veya kabaca yontulmuş (YGSKGTE) Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dinas toprakları (YGSKGTE) Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika (YGSKGTE) Mika tozu (YGSKGTE) Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan) (YGSKGTE) Diğer amaçlar için kullanılanlar (YGSKGTE) Solvent nafta (çözücü nafta) (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar (YGSKGTE) (2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller veya polibromlu bifenilleri içerenler”, 2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç) Flor, klor, brom ve iyot (YGSKGTE) Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE) Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri (YGSKGTE) Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri (YGSKGTE) Titan oksitleri (saf titan oksitleri) (YGSKGTE) Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (YGSKGTE) Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler (YGSKGTE) Sülfitler; tiyosülfatlar (YGSKGTE) Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YGSKGTE) Nitritler; nitratlar (YGSKGTE) Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE) Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat (YGSKGTE) Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YGSKGTE) Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE) Asiklik hidrokarbonlar (YGSKGTE) Siklik hidrokarbonlar (YGSKGTE) (2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç) Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE) (2905.51.00.00.00 “Ethchlorvynol (INN)” hariç) 15.21 1521.90.91.00.11 1805.00.00.00.00 2503.00 2506.21 25.08 2525.10.00.00.00 2525.20.00.00.00 25.28 2707.10.90.00.00 2707.50.90.00.11 2707.50.90.00.19 27.10 28.01 28.09 28.11 (*) 28.15 2823.00.00.00.00 28.27 28.28 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.39 2847.00 29.01 29.02 (**) 29.05 (*)(**) (*) 2811.19.20.00.00 ve 2905.19.00.90.15 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (**) 2902.30.00.00.00, 2905.51.00.00.00 ve 2909.11.00.00 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­uluslararası İthalat Permisinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (*) 5 Eylül 2006 tarih ve 26280* numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/42 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
129 29.06 29.09 (*) 29.12 29.14(**) 29.15 (**) 29.16 (**) 29.18 (*)(**) 2922.41 2922.42 2922.49 2922.50 (**) 2923.20.00.10.00 2923.90.00.90.19 2924.19.00.00.17 2924.29.95.00.23 2924.29.95.00.29 29.25 (**) 29.32 (**) 29.34(**) 29.36 2939.30 2940.00 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE) Eterler, eter ­alkoller, eter ­fenoller, eter ­alkol –fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE) (2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (YGSKGTE) Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (YGSKGTE) (2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”, 2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”, 2914.13.00.00.00 “4 ­Metil ­ 2 –pentanon (metil izobütil keton)”, 2914.39.00.00.15 “1­phenyl­2­propanone”, 2914.39.00.00.16 “3,4­methylendioxy­phenyl­2­propanone” hariç) Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE) (2915.24.00.00.00 “Asetik anhidrit”, 2915.39.90.90.14 “Ethylidene di acetate”, 2915.90.80.00.11 “Asetil klorür” hariç) Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE) (2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç) Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE) (2918.90.90.00.14 “Misoprostol” hariç) Lizin ve esterleri;bunların tuzları (YGSKGTE) Glutamik asit ve tuzları (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Amino­alkol fenoller, amino­asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YGSKGTE) (2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN), 2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç) Lesitin (YGSKGTE) Diğerleri (Yalnız L­ Carnitin) (YGSKGTE) Glutamin (YGSKGTE) Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) Diğerleri (YGSKGTE) Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç) Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (YGSKGTE) (2932.91.00.00.00 “İzosafrol”, 2932.93.00.00.00 “Piperonal”, 2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç) Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (YGSKGTE) (2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”, 2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”, 2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”, 2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN), 2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)” 2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”, 2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN), 2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN) hariç) Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YGSKGTE) Kafein ve tuzları (YGSKGTE) Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (YGSKGTE) (**) 2914.11.00.00.00, 2914.12.00.00.00, 2914.13.00.00.00, 2914.39.00.00.15, 2914.39.00.00.16, 2915.24.00.00.00, 2915.39.90.90.14, 2915.90.80.00.11, 2916.34.00.00.00, 2918.90.90.00.14, 2922.50.00.90.14, 2922.50.00.90.15, 2915.12.00.00.00, 2932.91.00.00.00, 2932.93.00.00.00, 2932.94.00.00.00, 2934.91.00.00.11, 2934.91.00.00.12, 2934.91.00.00.13, 2934.91.00.00.14, 2934.91.00.00.16, 2934.91.00.00.17, 2934.91.00.00.18, 2934.91.00.00.21 ve 2934.91.00.00.22 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname­Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (*) 2918.19.80.90.11, 3002.90.90.00.11 ve 3002.90.90.00.12 GTİP’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
130 29.41 3002.90.50.10.19 3002.90.50.90.00 3002.90.90.00.11 (*) 3002.90.90.00.12 (*) 3002.90.90.00.19 31.04 31.05 3203.00 32.04 3205.00 32.06 33.01 33.02 3402.90.10.00.12 34.04 35.01 35.02 3504.00 35.05 35.06 35.07 3808.40 3808.90.90.00.11 3808.90.90.00.19 38.12 38.15 3821.00.00.00.00 3822.00 38.23 38.24 (*) 39.01 39.02 39.03 39.04 Antibiyotikler (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Diğer mikroorganizma kültürleri (YGSKGTE) Saksitoksin (YGSKGTE) Risin (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (YGSKGTE) Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (YGSKGTE) Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar (YGSKGTE) Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE) Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar (YGSKGTE) Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE) Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri (YGSKGTE) Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (YGSKGTE) Sabun içermeyenler (YGSKGTE) Suni mumlar ve müstahzar mumlar (YGSKGTE) Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE) Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri (YGSKGTE) Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın) (YGSKGTE) Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar (YGSKGTE) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer yapıştırıcılar; tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (YGSKGTE) Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (YGSKGTE) Dezenfekte ediciler (YGSKGTE) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler (YGSKGTE) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar (YGSKGTE) Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları (YGSKGTE) Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YGSKGTE) Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri (YGSKGTE) Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (YGSKGTE) (3824.71.00.00.11 “R­502 [R­115 (Kloropentafloroetan), R­22 (Klorodiflorometan)] karışımı”, 3824.90.99.90.25 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç) Etilen polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Stiren polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE) (*) 3824.90.99.90.27, 3824.90.99.90.28, 3824.90.99.90.31, 3824.90.99.90.32, 3824.90.99.90.33, 3824.90.99.90.34, 3824.90.99.90.35, 3824.90.99.90.36, 3824.90.99.90.41, 3824.90.99.90.49, 3824.90.99.90.51, 3824.90.99.90.52 ve 3824.90.99.90.53 GTİP’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde Yer Alan kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2006/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
131 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 3910.00 39.11 39.12 39.13 3914.00.00.00.00 39.16 39.17 39.19 39.20 39.21 39.23 39.24 3925.10.00.00.00 40.02 4009.11.00.00.00 4009.21 4017.00.90.90.11 4017.00.90.90.19 4419.00 4421.90.98.90.00 45.03 48 6909.90 6911.10 6912.00 70.10 70.13 7205.29.00.00.13 7323.93 8211.91.30.00.00 8215.20.10.00.00 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Akrilik polimerler (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Poliamidler (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Silikonlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Petrol reçineleri, kumaron­inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE) 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (YGSKGTE) Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE) Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (YGSKGTE) Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın) (YGSKGTE) Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) (YGSKGTE) Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (YGSKGTE) Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (YGSKGTE) Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE) Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar (YGSKGTE) Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) (YGSKGTE) Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE) Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE) Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya (YGSKGTE) Diğerleri (YGSKGTE) Ahşap mutfak ve sofra eşyası (YGSKGTE) Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları) (YGSKGTE) Tabii mantardan eşya (YGSKGTE) Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (YGSKGTE) (4801.00 “Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç) Diğerleri (YGSKGTE) Sofra ve mutfak eşyası (YGSKGTE) Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç) (YGSKGTE) Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri (YGSKGTE) Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE) Demir veya çelik tozları (YGSKGTE) Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE) Ağzı ve sapı paslanmaz çelikten sofra bıçakları Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE) (YGSKGTE): Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler
132 Ek VII T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ................ Genel Müdürlüğü KONTROL BELGESİ G.T.İ.P. : Madde ismi (*) : Hangi listede yer aldığı : İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi, telefon numarası : Vergi Sicil Numarası : İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi : Malın kullanılacağı yer : Malın ithal amacı (**) : Malın miktarı : Şarj numarası(***) : Malın menşe ülkesi : Malın yükleneceği ülke : Malın giriş gümrüğü : Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.) A­ 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur. B­ Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. C­ 29.5.1973 tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu hükümlerine uygundur. D­ 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine uygundur. E­ 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uygundur. F­ 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun hükümlerine uygundur. G­ 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. H­ 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (**) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. (***) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı; Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili imza ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, sözkonusu maddenin ilgilisine teslimi aşamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür. İşbu Kontrol Belgesi, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve mühür
133 Ek VIII Tebliğin 6. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına İthal edeceğimiz ...…........ G.T.İ.P.'li ………….. isimli maddenin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacağını, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
134 Ek IX Tebliğin 7. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5) sayılı Tebliğ eki liste (Ek V­A / Ek V­B) kapsamında yer alan ................ G.T.İ.P.'li ................ isimli maddeyi veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine vermeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
135 Ek X Tebliğin 8. Maddesi Çerçevesinde Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5) sayılı Tebliğ eki ……………… sayılı liste/listeler kapsamında yer alan ..................... G.T.İ.P.'li ................ isimli maddeyi karşılarında belirtilen amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
136 Ek XI CETVEL NO:.. SIRA NO:.. DÖNEMİ:.. Taahhütnameler Kapsamında İthalatı Yapılan Ürünlerin Dökümünü Gösterir Cetvel İTHALATÇININ ÜNVANI GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ GÜMRÜK BEYANNAMESİ NO İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE MENŞE ÜLKE MALIN TANIMI G.T.İ.P. (12'li) İTHALAT MİKTARI 137 BİRİMİ (Kg, Adet v.b.) MALIN DEĞERİ (ABD Doları) ÜRÜNÜN YER TAAHHÜTNAMELERİN DAYANDIĞI ALDIĞI LİSTE TEBLİĞ MADDESİ
Çevr enin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/6) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, (Ek I) ve (Ek II) sayılı listelerde yer alan kimyasalların ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir. Madde 2­ Bu Tebliğin (Ek I) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatında bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçiçi İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır. Madde 3­ Bu Tebliğin (Ek I) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithali için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere; Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Taahhütname ve Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatları üzerine kendilerine Bakanlıkça “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı Kayıt Belgesi ve numarası verilir. Madde 4­ (Ek I) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için; a) Kontrol Belgesi formu (Ek IV) (2 nüsha), b) Proforma fatura ve tercümesi, c) Analiz sertifikasının aslı ve tercümesi, d) Etiket ve tercümesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur. Madde 5­ (Ek I/A) ve (Ek I/B) sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgeleri; düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir. Bu süreler uzatılamaz, Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.
138 (*) Madde 6– (Ek I) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar; a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını, b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde; gümrük giriş beyannamesi ve ihracatçı tarafından verilen faturanın ilgili gümrük idaresince usulüne uygun olarak onaylanmış suretleri ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı'na göndermekle yükümlüdürler. Madde 7­ Bu Tebliğin (Ek II) sayılı listesinde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Kimyasal Madde İthalat Belgesi almaları zorunludur. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçiçi İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır. Madde 8­ (Ek II) sayılı listede yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerce Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için; Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek bilgi ve belgelerle birlikte anılan Bakanlığa başvurulur. Madde 9­ (Ek II) sayılı listede yer alan maddeler için düzenlenen Kimyasal Madde İthalat Belgesinin süresi 1 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Kimyasal Madde İthalat Belgesinin aslı, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 iş günü içersinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına iade edilir. Müteakip Kimyasal Madde İthalat Belgesi talepleri yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Madde 10­ (Ek III) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı yasaktır. Madde 11­ Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir. Madde 12­ Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar. Madde 13­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. (*) 25 Ağustos 2006 tarih ve 26270 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/37 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
139 Madde 14­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 15­ 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/6) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 16­ Bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelere ilişkin olarak, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2005/6) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş kimyasalların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 17­ Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 18­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
140 Ek I Kontrole Tabi Ozon Tabakasını İncelten Kimyasallar Ek I/A G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.14.00.00.00 2903.19.10.00.00 2903.41.00.00.00 2903.42.00.00.00 2903.43.00.00.00 2903.44.10.00.00 2903.44.90.00.00 2903.46.10.00.00 2903.46.20.00.0 2903.49.10.00.12 2903.49.10.00.23 2903.49.10.00.24 3824.71.00.00.12 Karbon tetraklorür (*) 1,1,1­ Trikloretan (metilkloroform) Triklorflormetan (freon 11) (*) Diklordiflormetan (freon 12) (*) Triklortrifloretanlar (*) Diklortetrafloretanlar (*) Klorpentafloretan (*) Bromoklorodiflorometan Bromotriflorometan Klorodiflor metan Flordiklor etan (tüm izomerleri) Klordiflor etan (tüm izomerleri) 142B [(Klorodifloroetan), R­22 (Klorodiflorometan)] karışımı (*) Sadece zorunlu kullanım alanları (ekonomik olarak alternatifi bulunamadığı durumlar, insan sağlığı ve labotatuar kullanımı) için izin verilebilir.
141 (*) Ek I/B G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.30.80.90.12 2903.45.10.00.00 2903.45.15.00.00 2903.45.20.00.00 2903.45.25.00.00 2903.45.30.00.00 2903.45.35.00.00 2903.45.40.00.00 2903.45.45.00.00 2903.45.50.00.00 2903.45.55.00.00 2903.45.90.00.00 2903.46.90.00.00 2903.47.00.00.00 2903.49.10.00.11 2903.49.10.00.13 2903.49.10.00.14 2903.49.10.00.15 2903.49.10.00.16 2903.49.10.00.17 2903.49.10.00.18 2903.49.10.00.21 2903.49.10.00.22 2903.49.10.00.25 2903.49.10.00.26 2903.49.10.00.27 2903.49.10.00.28 2903.49.10.00.31 2903.49.10.00.32 2903.49.10.00.33 2903.49.10.00.34 2903.49.10.00.35 2903.49.10.00.36 2903.49.10.00.37 2903.49.10.00.38 2903.49.10.00.41 2903.49.10.00.42 2903.49.10.00.43 2903.49.10.00.44 2903.49.10.00.45 2903.49.10.00.46 2903.49.10.00.47 2903.49.10.00.48 2903.49.10.00.51 2903.49.10.00.52 2903.49.10.00.59 2903.49.20.00.00 2903.49.30.00.00 2903.49.40.00.00 2903.49.80.00.00 3824.71.00.00.19 3824.79.00.00.00 3824.90.99.90.23 3824.90.99.90.24 1,1,1,2 – tetrafloretan Klortriflorometan Pentaklorofloroetan Tetraklorodifloroetanlar Heptaklorofloropropanlar Hekzaklorodifloropropanlar Pentaklorotrifloropropanlar Tetraklorotetrafloropropanlar Trikloropentafloropropanlar Diklorohekzafloropropanlar Kloroheptafloropropanlar Diğerleri Dibromotetrafloroetanla Diğer perhalojenlenmiş türevler Flordiklor metan Klorflor metan Flortetraklor etan (tüm izomerleri) Diflortriklor etan (tüm izomerleri) Diklortriflor etan (tüm izomerleri) Klortetraflor etan (tüm izomerleri) Flortriklor etan (tüm izomerleri) Diklordiflor etan (tüm izomerleri) Klortriflor etan (tüm izomerleri) Klorflor etan (tüm izomerleri) Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) Florpentaklor propan (tüm izomerleri) Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) Triklortriflor propan (tüm izomerleri) Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) Flortetraklor propan (tüm izomerleri) Diflortriklor propan (tüm izomerleri) Diklortriflor propan (tüm izomerleri) Klortetraflor propan (tüm izomerleri) Flortriklor propan (tüm izomerleri) Diflordiklor propan (tüm izomerleri) Klortriflor propan (tüm izomerleri) Flordiklor propan (tüm izomerleri) Klordiflor propan (tüm izomerleri) Klorflor propan (tüm izomerleri) Diğerleri Diğerleri Metan, etan ve propandan olanlar Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri 3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine ikame edilebilecek karışımlar Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları (*) 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/12 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
142 Ek II Kimyasal Madde İthal Belgesi Kapsamında İthal Edilecek Kimyasallar G.T.İ.P. Madde İsmi 2524.00.00.00.00 2805.40.10.00.00 Amyant (Asbest) (Yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) ) Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyen civalar Diğer civalar Arsenik asit Arsenik trioksit Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) Arsenik bromür Arsenik iyodür Arsenik sülfür Civa oksitleri Kadmiyum oksit Civa II klorür ( süblime ) Kadmiyum klorür Kadmiyum oksiklorür Civa iyodür ve oksiiyodür Kadmiyum sülfür Amonyum hidrosülfür Amonyum sülfür Amonyum polisülfür Kadmiyum sülfat Bazik civa sülfat Bazik olmayan civa sülfat Kurşun sülfat Kadmiyum nitrit Kadmiyum nitrat Civa nitratlar Kurşun karbonatlar Sodyum siyanürler Saf civa siyanür Saf olmayan civa siyanür Kadmiyum siyanür Kalsiyum siyanür Potasyum siyanür Amonyum siyanür Çinko siyanürler (yalnız çinko siyanür ve çinko tetrasiyanür) Bakır siyanürler Civa II oksisiyanür Nikel siyanürler Civa tetrasiyanür (saf olsun olmasın) Kobalt siyanürler (yalnız kobalt hekzasiyanür) Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler Saf kompleks civa siyanür Saf olmayan kompleks civa siyanür Civa fülminat Civa tiyosiyanat Gümüş siyanürler (yalnız gümüş siyanür ve gümüş disiyanür) Vinil klorür (kloretilen) Civa asetatlar Metilbromasetat Etilbromasetat Propilbromasetat Butilbromasetat Tris ( 2,3 dibromopropil) fosfat Difenilamin 1­ Naftilamin (alfa ­naftilamin) 2­ Naftilaminin tuzları Arsenikli Organik Bileşikler Civalı organik bileşikler Kurşuntetraetil Tris asiridinil fosfor oksit Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) ) Diğerleri (yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) )
2805.40.90.00.00 2811.19.80.10.00 2811.29.10.20.00 2811.29.90.10.00 2812.90.00.00.14 2812.90.00.00.15 2813.90.90.00.12 2825.90.50.00.00 2825.90.60.00.00 2827.39.80.10.12 2827.39.80.30.14 2827.49.90.30.11 2827.60.00.20.11 2830.30.00.00.00 2830.90.80.90.13 2830.90.80.90.14 2830.90.80.90.23 2833.29.10.00.00 2833.29.70.10.00 2833.29.70.20.00 2833.29.70.30.00 2834.10.00.40.11 2834.29.20.20.00 2834.29.30.20.00 2836.70.00.00.00 2837.11.00.00.11 2837.19.00.11.00 2837.19.00.19.00 2837.19.00.20.11 2837.19.00.20.12 2837.19.00.30.00 2837.19.00.40.00 2837.19.00.90.11 2837.19.00.90.12 2837.19.00.90.13 2837.19.00.90.14 2837.19.00.90.15 2837.19.00.90.16 2837.19.00.90.17 2837.20.00.11.00 2837.20.00.19.00 2838.00.00.10.11 2838.00.00.10.13 2843.29.00.10.11 2903.21.00.00.00 2915.29.00.00.14 2915.90.80.00.21 2915.90.80.00.22 2915.90.80.00.23 2915.90.80.00.24 2919.00.90.00.21 2921.44.00.10.00 2921.45.00.00.11 2921.45.00.00.22 2931.00.95.10.00 2931.00.95.20.00 2931.00.95.90.11 2931.00.95.90.45 6812.90.20.10.00 6812.90.20.90.00 143 Ek III İthali Yasak Kimyasallar G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.69.90.00.15 3824.71.00.00.11 3824.90.99.90.25 2524.00.00.00.00 6812.90.20.10.00 6812.90.20.90.00 Polibromlu difenil R­502 [R­115 (Kloropentafloroetan), R­22 (Klorodiflorometan)] karışımı Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller Amyant (Asbest) (Yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) hariç) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) hariç) Diğerleri (yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) hariç)
144 Ek IV T.C. Çevr e ve Or man Bakanlığı Çevr e Yönetimi Genel Müdür lüğü KONTROL BELGESİ İthalatçı Kayıt Belgesi No: Kontrol Belgesi Tarihi : Kontrol Belgesi No : G.T.İ.P.: Kimyasal ismi (1) : Kimyasalın miktarı (ton, kg veya metreküp): Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no: İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no: İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası : İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no(2): Kimyasalın menşe ülkesi: Kimyasalın yükleneceği ülke: Transfer yapılacak ülke/ülkeler: Kimyasalın kullanım amacı: Kimyasalın giriş gümrüğü: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (1)Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (2)Ek I­A ve Ek I­B sayılı listelerde yer alan kimyasallar için belirtilecektir. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/…) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı İmza ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dış Ticarette Standardizasyon (2006/…) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve mühür Tarih
145 Çevr enin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/7) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26040 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1– 7/9/2005 tarihli 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı” nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, Ek I sayılı listelerde yer alan yakıtların ithalatında, bu yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında; ilgili gümrük idaresince aranır. Madde 2­ Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek yakıtlar için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere; Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Taahhütname ve Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatları üzerine kendilerine Bakanlıkça “Çevrenin Korunması Açısından Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi” ve numarası verilir. Madde 3­ (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için; a) Kontrol Belgesi formu (Ek II) (2 nüsha), b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi (Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenen parametrelerin proforma faturada yer alması gerekmektedir.), ile Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkeden çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur. Madde 4­Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için yakıt menşei veya ihracatçı ülkede yüklenirken her parti için uluslararası standartlara göre analiz yaptırılır ve analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz belgesinin aslı ve tercümesi yakıt gümrükten çekilmeden önce yakıtın boşaltılacağı Gümrük İdaresinin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Analiz sonuçlarına göre ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan ithale konu yakıt boşaltılamaz ve analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir. Madde 5­ Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.
146 Madde 6­ Aşağıda belirtilen durumlarda; a) Laboratuarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla, (Ek I) sayılı listede yer alan 27.01 G.T.İ.P.’li yakıtların (100 kg’a kadar) ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek III), b) Filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere (Ek I) sayılı listede yer alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.'li antrasitlerin ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek IV) ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek V) düzenleyerek, aylık olarak Çevre ve Orman Bakanlığına (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 7­ “ Kontrol Belgesi’ düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir, bu süre uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir. Madde 8­ (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar; a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı yakıtların tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleştirilmesi halinde, gümrük giriş beyannamesi ve ihracatçı tarafından verilen faturanın ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshası ile Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin ve Bakanlık Uygunluk yazısının asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde, b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı yakıtın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde Kontrol Belgesi, Bakanlık Uygunluk Yazısı ve Proforma Faturanın asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde, c) İthalatı gerçekleştirilen (Ek I) sayılı liste kapsamı yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 90 gün içerisinde, Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler. Madde 9­ Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.
147 Madde 10­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 11­ Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 12­ 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3 ) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş yakıtların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri sözkonusu işlemlere uygulanır. Madde 13­ Bu Tebliğ 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
148 Ek I Kontrole Tabi Yakıtlar G.T.İ.P. Madde İsmi 2701.11.10.00.00 2701.11.90.00.00 2701.12.10.00.00 2701.12.90.00.00 2701.19.00.00.00 2701.20.00.00.11 2701.20.00.00.12 2701.20.00.00.19 2702.10.00.00.00 2702.20.00.00.00 2713.11.00.00.00 2713.12.00.00.00 Uçucu madde limiti (kuru halde,serbest mineral madde esasına göre) %10'u geçmeyen antrasitler Diğer antrasitler Kokluk bitümenli taşkömürü Diğer bitümenli taşkömürleri Diğer taşkömürleri Taşkömüründen elde edilen briketler Taşkömüründen elde edilen topaklar Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş) Aglomere linyit Kalsine edilmemiş petrol koku Kalsine edilmiş petrol koku
149 Ek II T.C. Çevr e ve Or man Bakanlığı Çevr e Yönetimi Genel Müdür lüğü KONTROL BELGESİ Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi No: Kontrol Belge No : Kontrol Belgesi Tarihi : G.T.İ.P.: Yakıtın ismi (1) : Yakıtın miktarı (ton veya metreküp): İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no: İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi : İthalatçı firmanın vergi sicil numarası : İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi : Yakıtın menşe ülkesi: Yakıtın yükleneceği ülke: Transfer yapılacak ülke/ülkeler: Yakıtın kullanım amacı: Yakıtın giriş gümrüğü: Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no: Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, telefon ve faks no (2) : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla yakıt söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (2) Bu kısım, sadece Ek I sayılı listede yer alan 27.01, 27.02, 2713.11.00.00.00 ve 2713.12.00.00.00 G.T.İ.P.’li taşkömürü, linyit ve petrolkoku ithalatında doldurulacaktır. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/....) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaşesi Yetkili Adı ve Soyadı İmza ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dış Ticarette Standardizasyon (2006/ …) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik onaylı proforma fatura kapsamındaki yakıtın ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve mühür Tarih ­Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için yakıt menşei veya ihracatçı ülkede yüklenirken her parti için uluslararası standartlara göre analiz yaptırılır ve analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz belgesinin aslı ve tercümesi yakıt gümrükten çekilmeden önce yakıtın boşaltılacağı Gümrük İdaresinin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Analiz sonuçlarına göre ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan ithale konu yakıt boşaltılamaz ve analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.
150 Ek III Laboratuvar larda Araştırma ve Analizlerde Kullanılacak Maddeleri İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/7) sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde, ithal edeceğimiz ............. G.T.İ.P.'li ............ kg/ton/m 3 ................. isimli maddeyi laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, bu maddeyi belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, amacı dışında kullanılmak üzere satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.
151 Ek IV Ek I Sayılı Listede Yer Alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.'li Antrasitleri Filtrasyon Amacıyla Kullanılmak Üzer e İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına Dış Ticarette Standardizasyon (2006/7) sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde, ithal edeceğimiz 2701.11.10.00.00 / 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.’li ...................kg/ton/m 3 antrasit isimli maddeyi, sadece filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı : NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.
152 Ek V CETVEL NO:.. SIRA NO:.. DÖNEMİ:.. Taahhütnameler Kapsamında İthalatı Yapılan Ürünlerin Dökümünü Gösterir Cetvel İTHALATÇININ ÜNVANI GÜMRÜK GÜMRÜK BEYANNAMESİ BEYANNAMESİ TARİHİ NO İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE MENŞE ÜLKE MALIN TANIMI G.T.İ.P. (12'li) 153 İTHALAT MİKTARI MALIN BİRİMİ (Kg, DEĞERİ ÜRÜNÜN YER Adet v.b.) (ABD ALDIĞI LİSTE Doları) TAAHHÜTNAMELERİN DAYANDIĞI TEBLİĞ MADDESİ

Benzer belgeler