Diğer Eğitimleri - Biymed Eğitim ve Danışmanlık

Transkript

Diğer Eğitimleri - Biymed Eğitim ve Danışmanlık
Diğer Eğitimleri
Stratejik Yönetim ve Organizasyon
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası Ticaret ve Finans Eğitimi
Stratejik Marka Yönetimi
Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi
İş Yaşamında Duygusal Zeka
Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
Girişimcilik Eğitimi
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İleri Ms Excel 2003-2007-2010 (2003-2007-2010 Tr & Eng)
Değişim Yönetimi
İnovasyon
Stratejik Marka Yönetim Eğitim
Stratejik Marka ve Ürün Yönetimi
Stratejik Marka Yönetimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Stratejik Yönetim ve Organizasyon
Kimler Katılmalı
• Şirket sahipleri
• Üst ve Orta düzey yönetim,
• Satış ve Finans yöneticileri,
• Karar alma düzeyindeki yönetici adayları
Eğitim İçeriği
• Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları
o Yetki, Güç ve Motivasyon
o Yöneticilik - Liderlik
o Örgütsel Davranış
o Örgütsel Değişme
o İş Ahlakı
o Çatışma ve Çatışma Yönetimi
o İletişim
o Örgütsel Kültür, Öğrenme ve Etkililik
o Stratejik Yönetim
o Kriz Yönetimi
o Örgütlerde Yenilik
• Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkileri
o Yönetim Kavramı ve Yönetsel Faaliyet
o Yönetim Bilimlerinin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi
o Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
• Yönetim Fonksiyonları
o Planlama
o Örgütlenme
o Yönetme
o Koordinasyon (Eşgüdüm)
o Denetleme
• Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
o Çatışmanın Tanımı ve Türleri
o Örgütsel Çatışmaya ilişkin Görüşler
o Çatışma Kaynakları
o Çatışmanın Gruplardaki Etkileri
o Çatışmanın Faktörleri ve Yönetimi
o Çatışmayı Yönetme Strateji ve Taktikleri
• Müzakere
o Kavrama Genel bir Bakış
o Yönetimde Müzakere
o Müzakere Eğitimi
• Örgüt Geliştirme
o Örgüt Geliştirme Kavramı
o Örgüt Geliştirme ile ilgili Disiplinler
o Örgüt Geliştirme Disiplininin Özellikleri
o Örgüt Geliştirme Model ve Uygulamaları
o Örgüt Geliştirmede Danışmanın Rolü
o Değişime Karşı Koyma
• Örgütsel Davranış
o Örgütsel Davranış Kavramı
o Bireysel Davranış
o Yönetim ve Örgütsel Davranış
o Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
o Örgütsel Davranışta inceleme Metotları
o Örgütsel Davranışın insan öğesi
• Örgüt Kültürü
o Örgüt Kültürü Kavramı
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o Örgütsel Kültürün Temelleri
o Örgütsel Kültürü oluşturan Öğeler
o Örgüt Kültüründe Değişim ve bir Model
o Değişimin Yönetimi
o Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları
o Örgüt Kültürü ve Küreselleşme
o Örgüt Kültürü, iş ve çalışma Ahlakı
o Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü
Bireyler Arası İletişim
o İletişim Kavramı, Tanımı, Önemi ve Nitelikleri
o İletişim Türleri
o İletişimin Fonksiyonları ve Özellikleri
o İletişimin Sistematik Yapısı
o İletişim Süreci ve İletişimin Öğeleri
o İletişimde Kişisel Sınırlar ve Önemi
o İletişim Ortamının Önemi ve Özellikleri
o İletişimde Beş Aşama Kuralı
Motivasyon
o Motivasyon Kavramı ve Tanımı
o Motivasyon Teorileri
o Motivasyon Teknikleri
Yönetime Katılma
o Yönetime katılmanın Tarihçesi
o Yönetime katılmanın Tanımı ve Niteliği
o Yönetime Katılma Alanları ve Modelleri
o Yönetime Katılmayı etkileyen Faktörler
o Yönetime katılma Türleri
o Yeni üretim teknikleri ve Yönetime Katılma
o Ülkemizde Yönetime Katılma
Liderlik
o Liderlik
o Liderlik Teorileri
Organizasyonlarda Stratejik Yönetim
o Strateji Nedir ?
o Yönetimde Stratejik Anlayışın Gelişimi
o Stratejik Planlama Modelleri
o Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Planının Uygulanması
Sosyalizasyon Süreci
o Sosyalizasyon Sürecinin Sosyolojik Analizi
o Sosyalizasyon Sürecinde Rol oynayan Temel Faktörler
o Sosyalizasyon Engelleri
o Temel Sosyalizasyon Teorileri
Öğrenme
o Öğrenme Kavramı ve Tanımı
o Öğrenme Kuramları
o Öğrenmede Motive Edici (Pekiştirici) Koşullar
o Öğrenmede Ceza ve Ödül
Yönetimde Kişilik ve Kişilik Teorileri
o Kişilik Kavramı ve Tanımlaması
o Kişiliği Oluşturan Faktörler
o Kişiliğin Üç Yönü : Karakter, Mizaç, Yetenek
o Kişiliğin Katmanları ve Özellikleri
o Kişilik Teorileri ve Kişiliğe Tipolojik Açıdan Yaklaşımlar
o Kişilik ve Benlik Kavramları
o Kültür ve Kişilik
o Kişilik Tespitinde Kullanılan Teknikler ve Kişilik Envanterleri
Kişisel Yetkinlik
o Kişisel Yetkinlik Kavramı
o Kişisel Yetkinlik ve Kaynakları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Kişisel Yetkinliğini Etkileyen Faktörler
Kişisel Yetkinliğin gelişiminde içsel ve Dışsal faktörlerin etkisinde Üç Boyutluluk ve
Bilişsel Süreç
o Örgütsel Davranışta Kişisel Yetkinlik Kavramı
Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi
o Öğrenen Örgüt Kavramı
o Örgütsel Öğrenmede Yaklaşımlar
o Öğrenen Örgütlerde Kültürün Özellikleri
o Öğrenen Örgütlerin Oluşturulması ve Yönetiminde Liderliğin Rolü
o Öğrenen örgütlerde Başarılı Liderlik Uygulamaları için Gereken Özellikler
o Öğrenen Örgütlere ilişkin Sorunlar
Toplam Kalite Yönetimi
o Toplam Kalite Yönetimi, Unsurları, öncüleri ve Kalite Kavramı
o Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Çemberleri
Stres ve Stresle Başa Çıkma
o Stres Kavramı ve Tanımı
o Çalışma Yaşamı ve Stres
o Yöneticiler ve Stres
o Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları
o Stresin Belirtileri ve Etkileri
o Stresle başa Çıkma
o Stresle Başa çıkmada Organizasyonel Yöntemler
o Stresin Azaltılmasında Yöneticilere düşen Görevler
o
o
•
•
•
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Uluslararası Pazarlama
•
•
•
•
İhracattan Uluslararası Pazarlamaya geçiş,
o Türkiyenin durumu,
o Uluslararası Pazarlama nedir?
o Uluslararası Pazarlara Niçin Yönelmeli?
Uluslararası Ticaret ve Kapsamı,
o Uluslararası Ticaretin Boyutları,
o İhracatımızın Yapısı,
o Uluslararası Ticareti Engelleyici Koşullar,
o Uluslararası Ticaret Blokları,
o Avrupa Birliği,
o GATT ve WTO,
o Uluslararası Ticareti Teşvik Eden Diğer Kuruluşlar,
o Ödemeler Dengesi ve Türkiye.
Pazar Araştırmasında Toplanacak Bilgiler,
o Pazar Araştırmasına Başlarken,
o Pazarla İlgili Bilgiler,
o Ürünle İlgili Bilgiler,
o Pazarlama Yöntemleri ile İlgili Bilgiler.
Pazar Araştırması Türleri,
o Masa Başı Araştırması,
o Piyasa Araştırması,
o Tüketici Araştırması,
o Bir Araştırma Laboratuvarı Olarak Fuarlar,
o Diğer Araştırma Yöntemleri
•
İhracatta Uygun Ürünün Geliştirilmesi,
o Hangi Bölgeler,
o Yeni Ürün Fikirlerinin Oluşturulması,
o Yeni Ürün Fikirlerinin Değerlendirilmesi,
o Ürünün Geliştirilmesi,
o Fiyat ve Değer,
o Marka Seçimi,
o İç Ambalaj Dizaynı,
o Dış Ambalaj Dizaynı,
o “İhracatın Temel Taşı: Kalite”
o Yeni Ürünün Gücü
•
Uluslararası Pazarlama Stratejileri,
o Temel Stratejiler,
o Standartlaştırma,
o Ürün Yaşam Dönemi,
o Pazar Bölümlenmesi,
o Pazar Seçimi,
o Piyasa Payı,
o Başarıyı Tekrarlayabilmek için.
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
•
•
•
•
•
•
•
Stratejik Odaklaşma,
o Üretime odaklaşma,
o Ürüne Odaklaşma,
o Müşteriye Odaklaşma,
o Odaklaşmanın Yararı.
Stratejiden Organizasyona geçiş,
o Organizasyon Felsefesi,
o Ürün Müdürlüğü,
o Temel Dağıtım Seçenekleri,
o Bayi Seçimi,
o Bayilik Antlaşması.
Satış Önerisinin hazırlanması,
o Maliyetin Hesaplanması,
o Fiyatın Bildirilmesi,
o INCOTERMS Ticari Terimleri.
İhracat ve Sigorta işlemleri,
o İhracat İşlemleri ve Belgeleri,
o Özellik Gösteren İhracat,
o DTM ve İhracata Yardımcı Diğer Kurumlar,
o Sigorta İşlemleri.
Banka İşlemleri,
o Tahsilat ve Finansman,
o Akreditif İşlemleri,
o Akreditif Türleri,
o Akreditif Vesaiki,
o Akreditiflerde Dikkat Edilecek Hususlar,
o Akdi Teminatlar.
Ürünün Dış Pazarlarda Tanıtılması,
o Mektuplar Tanıtım,
o Fuarlar,
o Reklam,
o Satışı Teşvik Yöntemleri
Yeni Pazarlar ve Vizyonlar.
o Yeni Pazarlar,
o Yeni Alanlar,
o Kamuda Yeni Yaklaşımlar.
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Uluslararası Ticaret ve Finans Eğitimi
Amaç: Uluslararası satış, finans, sevkiyat ve yönetim konuları ile ilgili olanlar veya uluslararası ticaret
alanında yeterlilik için bilgi elde etmek isteyenler için hazırlanan eğitimimizde, risk yönetimi, uluslararası
ödemeler ve para yönetimi dahil uluslararası ticaretin önemli finans alanlarına tam bir açıklama
getirmektedir. Aynı zamanda riskleri azaltmak, nakit akışını iyileştirmek, en rekabetçi finans alternatiflerini
tanımlamak, en iyi ödeme şartlarını oluşturmak, finans ve işlem maliyetlerini asgariye indirmek
konularında sizlere yardımcı olmak için gerekli tüm temel bilgiler verilecektir.
Eğitim İçeriği :
• Ticari riskler ve risk analizi
o Uluslararası Ticaret Uygulamaları
o Ürün Riskleri
o Ticari Riskler
o Olumsuz İşletme Riski
o Siyasi Riskler
o Döviz Riskleri
o Finansal Riskler
• Ödeme yöntemleri
o Çeşitli ödeme yöntemleri
o Banka transferi
o Çek ile Ödeme
o Belgeye Dayalı Tahsilat
o Akreditif
o Karşılıklı Ticaret
• Tahviller, teminatlar ve sınırlı teminat akreditifleri
o Tahvillerin ve teminatların kullanımı
o Yaygın garanti biçimleri
o Talep Garantisi
o Teminat Akreditifleri
o Teminatların şekli ve yapısı
Döviz
kuru riski yönetimi
•
o Döviz kuru riski
o Para Piyasaları
o Döviz Kurundan Etkilenme Riski
o Döviz Kuru Riski Yönetimi
o Pratik Döviz Yönetimi
• İhracat kredisi sigortası
o Karşılıklı taahhüt
o Özel Sektör Sigorta Piyasası
o İhracat Kredi Acentaları
o Yatırım sigortası
• Ticari finansman
o Finansman alternatifleri
o Nakliye öncesi finansman
o Tedarikçi kredileri
o Tedarikçi Kredisini Yeniden Finanse Etmek
o Alıcı Kredileri
o Uluslararası para piyasası
• Yapılandırılmış ticaret finansmanı
o Uluslararası kiralama
o Kredi limitleri ve yerel para finansmanı
o Proje finansmanı ve ortak girişim
o Çok taraflı kalkınma bankaları
• Ödeme koşulları
o Ödeme koşulları ve para yönetimi
o Ödeme koşullarının içeriği
o Ödeme koşullarının yapısı
o Birleşik ödeme koşulları
o Ödeme şekillerinin son taslağı
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Stratejik Marka Yönetimi
Pazarlama çalışmalarında daima bir yaratıcılık ve orijinallik olduğunu görürüz. Pazarlama gurularının
söylediği ve yazdığı tüm prensipleri uygulasanız dahi marka stratejinizin başarısı büyük ölçüde bu
prensiplerin stratejiye nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl uygulandığına bağlı olarak değişecektir. Marka
oluşturmak hem sanat, hem de bilimdir.
Pek çok üst düzey yöneticinin artık iyice benimsediği gibi, firmaların sahip olduğu en önemli varlıkların
başında, para ve zaman yönünden büyük yatırım yaptıkları markaları gelmektedir. İmalat süreçleri ve
kurulan fabrikalar çoğu zaman başka firmalar tarafından taklit edilebilir. Fakat tüketicilerin kafasında yer
etmiş inanış ve tutumlar kolayca taklit edilemez. Piyasaya yeni ürün çıkarmanın zorlukları ve
tanıtımlarının gerektirdiği büyük harcamalar, şirketlerin yeni ürünlerini lanse ederken daha dikkatli
davranmaları ve aynı zamanda mevcut markalarını daha iyi yönetmeleri yolunda büyük bir baskı
unsurudur.
Stratejik Marka Yönetiminin özünü oluşturan marka sermayesi kavramı, pazarlamacılara ve satış
uzmanlarına markalarıyla ilgili uygulayabilecekleri farklı strateji ve taktiklerin potansiyel etkilerini
yorumlamakta ortak bir payda ve çok değerli bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Stratejik Marka Yönetimi, markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak, şirketlerin
markalarını nasıl yönetmeleri gerektiğini ortaya koyan bir eğitimdir. Marka, marka yönetimi ve stratejik
marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama ve
satış yöneticilerini, marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır.
Eğitim sürecinde genel ekonomik verilerin yanı sıra iç ve dış ticarette markalaşma ve marka tanıtımı
konusundaki güncel uygulamalar ile güncel süreçleri tartışılabileceği uygulamalar da yapılacaktır.
Eğitim İçeriği
• Marka Kavramı
• Markanın Yararları
• Marka Karar Alanları
• Marka ile İlgili
• Temel Kavramlar
• Marka Yaratma
• Neden Markalama
• Marka Nedir?
• Marka Adı Nedir
• Marka Sembolü Nedir
• Alameti Farika Nedir? (Trademark)
• Markanın Yararları
• İşletmeler Açısından Yararları
• Tüketiciler Açısından Yararları
• Marka Karar Alanları
• Markalama Nedir?
• Markalama Nedenleri
• Marka Adı Seçme Süreci
• İyi Bir Marka Adının Özellikleri İyi Bir Marka
• Sembolünün Özellikleri
• Marka Sembolü Oluşturma
• Semboldeki Renklerin Markaya Etkisi
• Sembol Değişikliğinin Olumlu Olumsuz Etkileri
• Sloganların Marka Üzerindeki Gücü
• Tüketici Marka Tercihini Etkileyen Nedenler
• Marka Bağlılığı
• Marka İmajı ve Marka Denkliği
• Marka Konumlandırma Stratejileri
• Ürün ve Fiyat Etkileri
• Satışın Etkileri
• Marka Yaratma Adımları
• Markanın Satıştaki Etkisi ve Marka Yaratma Kuralları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi
Amaç:
Rekabetin çok sert yaşandığı bir dönemde hayatta kalabilmenin tek yolu dış ticaret uygulamalarına hakim
olarak, yurtdışında yeni pazarlar keşfetmek ve müşterilere sürekli satış yapmamızı sağlayacak yeni
yöntemler bulmaktır.
Kürselleşme ile birlikte ekonomilerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin
ortak kurallar çerçevesinde serbestleştiği süreçte, önemi hızla yükselen Dış Ticaret’in (Uluslararası
ticaretin) uzmanlarını yetiştirmeyi hedefleyen bu program, katılımcılarına Dış Ticaret Uzmanlığı bilgi ve
becerisi kazandırarak, dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere
sahiptir.
Kimler Katılmalı :
• İthalat ve İhracat bölümlerinde çalışanlar,
• Dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları,
• Serbest muhasebeci ve mali müşavirler,
• Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler,
• Uluslararası ticaret alanında kariyer hedefi olan,
• Yeni mezun, Uzman, Orta düzey Yönetici seviyesindeki Kişiler.
Eğitim İçeriği :
• Türkiye’nin Dış Ticareti
• İhracat ve İthalatın Finansmanı
• Dış Ticaret İşlemlerinin Teknik Esasları
• Dış Ticarette Teslim Şekilleri
• Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri
• Uluslararası Ticari Sözleşmelerinin Hazırlanması
• Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
• Dış Ticaret ve Muhasebe
• Avrupa ve Gümrük Birliği
• İhracatta Kalitenin Önemi
• İşyeri Stresi ve Başa Çıkma Yöntemleri
• İhracatçı Birlikleri ve İhracat Mevzuat Uygulamaları
• İhracatçı Teşvik Uygulamaları
• İhracatta KDV İstisnası
• Eximbank
• Serbest Bölgeler
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA
İçerik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Duyguların önemi
Kişisel yeterlilikler
Sosyal yeterlilikler
Duygusal zeka nedir?
Duygusal zeka ve IQ ilişkisi
İşyerinde duygusal zeka
İşyerinde duygusal zekayı geliştirmeye neden ihtiyaç var?
Duygusal zekaya ilişkin çalışma ve araştırmalar
Duygusal zeka eğitimle geliştirilebilir mi?
Benlik bilincini geliştirmek
Duyguları yönetmek
Kendi kendini motive etmek ( self motivasyon)
Duygusal zekayı başkaları ile ilişkilerde kullanmak
Süre : 1 Gün
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
DOKUMANTASYON VE RAPORLAMA EĞİTİMİ
2 GÜN
Eğitim içeriği
• Dokümantasyon ve Raporlama İhtiyaçları
• Raporlamada Adımlar
• Raporlama Süreci
• Rapor Çeşitleri
• Raporun Bölümleri
• Hedef Kitlenin Beklentileri
• Yönetim Özeti
• Raporlama Detay Ağacı
• Bilgilendirme, Onay, Karara Destek Raporları
• Periyodik Raporlar
• Kaynak Analizi ve İlişkilendirme
• Verilerin Doğru Yorumlanması
• Rapor Okuyucusuna Empatik Yaklaşım
• Rapor Formatları
• Raporlamada Görselliğin Önemi
• Algıda Seçicilik ve Vurgular
• Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
1 gün
Gelişmekte olan ekonomilerde en önemli iş modelleri arasında yer alan girişimcilik kavramı,tüm
işletmelerin ilk modellerini oluşturmak ve gelişerek ekonomik değerlere katkısını arttırmaktadır.
Girişimcinin,girişimci olma yönünde izleyeceği yöntemler,girişimciliğin gerekçeleri,girişimcilerin devlet ve
diğer kurumlar nezdindeki konumu ve geleceğe ilişkin tüm kavramların genel hatları ile incelendiği bir
eğitim modülüdür.
Eğitim İçeriği
• Girişimcilik Kavramı, önemi ve sınıflandırması,
• Türkiye ekonomisi ve girişimcilik
• Girişimcilikte dünya örnekleri
o Girişimcilik araştırmasındaki sorunlar,
o Girişimcilik süreci ve Çevre ile etkileşim
o Birey olarak girişimci özellikleri
o Küçük İşletme kavramı,
o İşe başlama/işletme kurma süreci
o Yeni işletme kurma süreci,
o Mevcut işletmeyi satınalma,
o Franchising,
o E-ticarette girişimcilik modelleri
o İşletme modeli,
o İşletme planı,
o Pazarlama Planı,
o Müşteri ilişkileri yönetimi
o Girişimci yatırım modeli,
o Girişimci pazarlama,
o Yenilik, teknoloji ve girişimcilik,
o Kurumsal girişimci, İç girişimcilik Kavramı
o Fırsatların algılanması, yapılabilirlik çalışmaları, buluş marka ve tasarımların korunması
o Örnek vaka incelemeleri,
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
ALT ÜST İLİŞKİLERİ VE PROTOKOL EĞİTİMİ
1 gün
İçerik
Yönetim yaklaşımlarındaki değişimle birlikte, işletmelerdeki üst ve ast ilişkileri gelişmiştir. Bir dönem klasik
yaklaşımdaki “rasyonel insan” yerini bugün sosyal, inisiyatif kullanabilen ve demokratik insan modeline
bırakmıştır.
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili kararlarda kendi görüşlerinin alınmasını ve öz benliklerine saygı
aramaktadırlar. Yöneticiler de kayıtsız şartsız denileni yapan, yerine fikir üreten, yönetime katılan
demokratik haklarını bilinçli bir şekilde kullanabilen çalışanlar istemektedirler.
Bu ana tema esas alınarak düzenlenen eğitim programında,genel kabul görmüş protokol,örf,adet ve
iletişim kuralları gözden geçirilerek,aşağıda yer alan başlıklar doğrultusunda, eğitim sürecindeki gerekli
açıklamalar ve rol-play uygulamaları ve testlerle desteklenecektir.
Eğitim İçeriği
• Genel protokol ve görgü kuralları
• Karşılama ve uğurlamada kurum kültürü
• Kurum içi iletişim
• Çalışanların örgüt içindeki konumu
• Eski personelle yeni personel arasındaki uyum sorunları
• Ast-üst bilgi ve yönetim akım şemaları
• Örgüt içindeki iletişim kanallarına ulaşım ve işleyişi
• Yöneticilerle etkili iletişim
• Şirket üst düzey yönetimiyle olan iletişim ve sorunlar
• Astlar için zaman kavramı
• Üstler için zaman kavramı
• Kurum dışı iletişim
• Kurum içi iş kurallarına uyumdaki problemler
• Kişisel katkı sorunları
• Sorumluluk mu ‘’Zorumluluk’’ mu
• Kurum içi departmanlar arası iletişim kopuklukları ve çözümleri
• Yeni elemanların kurum kültürüne uyum sorunları
• Kurum içi ve kurum dışı eğitimin kurum kültürüne katkısı
• Genel Protokol kurallarının kurum bünyesine uyarlanması
• Özellik arz eden gün ve tarihlerdeki kuralların kurum kültürüne uyarlanması
• Çalışanların kurum kültürüne uyumdaki sorunları ve analizi
• Her kurum kendi kültürü ile oluşur ve tanınır anlayışının çözümü
• Üst düzey yönetimin kurum kültüründeki uyum sorunları
• Aile şirketlerindeki çalışan ve işveren ilişkileri
• Kurum içi zor insanlar analizi
• Çatışma yönetimi, doğru iletişim, öfke kontrolü,
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
OFİS YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Eğitimin Amacı
Yöneticilerin sırdaşları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla omuz omuza çalıştıkları bu kadroların,
yetkinliklerinin ve verimliliklerinin artırılması, kendilerinden beklentilerin farkındalıklarının sağlanması.
Eğitime Kimler Katılmalı
Yönetici Asistanları ve bu işi meslek olarak yapmayı hedefleyen adayları.
Eğitim İçeriği
•
Tanımlar
– Ofis
– Yönetim
– Yönetici
– Asiste Etmek / Asistan
– Sekreter
– Sekreterlik mi? Asistanlık mı?: Biz Kimiz, Neyiz??
•
Gereksinimler
– Zaman Planlaması ve Yönetimi
– İş Yerinde Stres ve Stresle Başa ÇıkmaT
– Ofis Yönetimi Kavramı
– Kişisel Kalite ve İmaj
• Asistanın Masası, Ofis Düzeni Ve Çalışma Ortamı
– Asistanın MasasıT
– Odası
– Dosyalama Sistemi
– Belge Türleri: Nasıl Gönderilir, Nasıl Saklanır, Nasıl İmha EdilirT
• İletişim
– “İletişebilmek” KavramıT
– SöylemekT
– Beden Dili Üzerine Kısa KısaT
– Asistanın İletişiminde Görgü ve Nezaket
– Telefonla KonuşurkenT
– Dinlemenin İletişimdeki ÖnemiT Doğru DinlemeT
– Verba Volant, Scripta Manent
– Yeni Trend: e-mail
• Yönetici Ne Bekler?
• Değerlendirme Ve Kapanış
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İleri MS Excel 2003-2007-2010 (2003-2007-2010 TR & ENG)
MS Office Eğitimlerinizin Amacı;
En temel düzeyden, ileri düzeye kadar tüm katılımcılarımızın daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini
kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.
Amaç;
İleri Excel eğitimin amacı; mevcut MS Excel kullananlar için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini
kolaylaştırıp, fark yaratıp iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.
Bu eğitime kimler katılmalıdır:
Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin İleri
Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.
Eğitim için gerekli ön bilgiler: Temel MS Office kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.
Eğitim süresi: 2 Gün
İleri Excel Eğitim İçeriği:
• Temel Fonksiyonlar (Tekrar) Bilgilerine Ek Olarak;
• Veri Bilgi Girme
• Biçim Boyacısı
• Seri Veri Girme
• Özel Liste Oluşturmak
• Hücreye Açıklama Ekleme
• Excel’de Web Sayfası Formatında Teklif Hazırlama (Köprü Özellikleri)
• Grafik Serileri İle İşlemler Yapmak
• Koşullu Biçimlendirme
• Biçimlendirme
• Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
• Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
• Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
• Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
• İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
• Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)
• Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
• Finansal Fonksiyonlara Örnekler
• Paranın Gelecekteki Değeri
• Paranın Bugünkü Değeri
• Amortisman Hesabı
• Faiz Oranı
• Faiz Karlılığı
• Yatırım Karlılığı
• Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek
• Verileri Sıralamak (Sort)
• Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)
• Sütunları Bölmek (Text To Columns)
• Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
• Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)
• Verileri Gruplamak, Bütünlemek ve Özet Tablo Oluşturmak
• Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)
• Gruplama Düğmeleri Kullanmak
• Verileri Belirli Başlıklar Altında Filtrelemek ve Özetlemek
• Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
• Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
• Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
• Özet Grafik (Pivot Chart) Almak
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Farklı Konumlardan Veri Birleştirmek (Consolidation)
Amaçlananı Bulmak ve Durum Değerlendirmesi Yapmak
Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak
Çoklu Çözücü İle En İyi Çözümü Bulmak (Solver - Çözücü)
Tanımlayıcı İstatistikler ile Veriyi Çözümlemek (Analysis Toolpak)
Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) ile Durum Senaryoları Üretmek
Senaryo Sonuçlarını Özetlemek
Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak
Microsoft Excel ile Bilgiyi Düzenlemek
Excel içinde Stiller Oluşturmak
Şablon Dosyalar (Templates) ile Çalışmak
Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Open)
Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Modify)
Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak
Çalışma Kitabının Yapısını Korumak
Formula Auditing İle Karışık Tablo Ve Formülleri Çözümlemek
Gözcü Eklemek
Form Kontrolleri ve Makrolar
Developer Sekmesini Ekrana Eklemek
Form Kontrolleri Kullanmak
Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek
Makro Seçeneklerini Kullanmak
Makrolarda Güvenlik
Makro Kaydetmek
Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak
Farklı Sektörlerden Örnek Dosyaların İncelenmesi
Farklı Sektörlerden Excel Dosyaları ve Uygulamaların incelenmesi.
Excel’in Yapabilecekleri ve Katılımcının Excel Vizyonunu Genişletmek İçin Yerli Yabancı
Örnek Dosyaların Kısa Kısa Gösterimi ve Yorumlanması Katılımcılara Türkçe- İngilizce ve
İngilizce-Türkçe Alfabetik Formül Listeleri
Günlük Kullanım İçin Popüler Formüller ve Türkçe Açıklamaları
Çok Yapılan Hatalar ve Notları
Genel Kısayollar Dosyası Paylaşımı
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Eğitimin Amacı
Şirketlerin; organizasyonel yapılanmaları ile ilgili bölümlerde görev alan çalışanların değişim sırasında
karşılaşacakları problemler ile nasıl başa çıkmaları gerektiği konusunda temel bilgilerin aktarılması
amaçlanmaktadır
Eğitime Kimler Katılmalı
Değişim yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; şirketlerin ilgili
bölümlerinin uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup
Değişim Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler
Eğitim İçeriği
• Değişim Kavramı
– Değişimle İlgili Görüşler ve Değişim Kavramı
– Değişim Nedenleri
– Değişimin Kaçınılmazlığı
• Değişim Yönetimi
– Tanımı
– Kapsamı
– Değişim Yönetiminin Uygulanması
• Değişim Fikrinin Uygulanması
– Değişim Fikri Oluşturma
– Değişimde Kritik Başarı Koşulları
– Değişimde Karşılaşılan Sorunlar
– Değişim Liderini Bekleyen Sorunlar
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İNOVASYON
•
İnovasyon Nedir?
•
Yeni ve Değişik Bir şeyler YapmakJ Ama Neden?
– Fark Yaratmak
– Rekabet ve İnovasyon
– Bireysel ve Kurumsal Gelişimde İnovatif Düşünmenin Önemi
•
İnovasyon ve Uygulama Alanları
– Üretimde İnovasyon
– Pazarlamada İnovasyon
– İletişimde İnovasyon
– Profesyonel Yaşamın Her Alanında İnovasyon
•
Türkiye’den ve Dünyadan İnovasyon Örnekleri
•
Ekip Ruhu ve İnovasyon
– Ekip Ruhu
– İnovasyonun Desteklenmesi
– Yaratıcı Düşünce ve Beyin Fırtınası
•
İnovasyon Teknikleri
– Geliştirme Öncesi Faaliyetler
– Gelişim Süreci
– Geliştirme Sonrası Faaliyetler
– İnovasyonda Proje Yönetimi
– İş Süreçleri Entegrasyonu
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
STRATEJİK MARKA YÖNETİM EĞİTİM
Eğitime Kimler Katılmalı
Üst yöneticiler, Pazarlama bölümü yönetici ve uzmanları,Marka yöneticileri ve uzmanları
Eğitim İçeriği
• Marka Oluşum Süreci
– Marka Vaadi
– Marka Değeri
– Marka Bilinirliği
– Marka Algısı
– Marka Yönetiminde Stratejik Bileşenler
• Marka Konumlandırma
– Ürün Stratejisi
– Fiyat Stratejisi
– Reklam ve İletişim Stratejisi
– Çalışanlar ve Hedef Kitle Stratejisi
– Pazarlama Süreçleri Stratejisi
– Pazarlama İletişimi Stratejisi
• Marka Nosyonu
– Nosyon Yaratıcılığı
– Marka Nosyonunu Oluşturan Unsurlar
– Marka Bağımlılığı
• Marka Konumlandırmada Pazarlama Tekniklerinin Kullanımı
– Klasik Pazarlama Teknikleri
– Segment Bazlı Pazarlama
– Mobil Pazarlama
– Birebir Pazarlama
– Sosyal Medya
• Marka ve Kurumsal İletişim Stratejisi
• Hedef Odaklı İletişim
• Marka Stratejisi ve CRM Çalışmaları Entegrasyonu Hedef Odaklı İletişimde Müşteri İlişkileri
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
STRATEJİK MARKA VE ÜRÜN YÖNETİMİ
Eğitimin Amacı
Şirketlerin satış pazarlama, iş ve ürün geliştirme, marka yönetimi birimlerinde çalışan ya da kariyerine bu
doğrultuda yön vermek isteyenleri günümüz stratejik pazarlama yönetiminin en güçlü araçlarından olan
marka ve ürün yönetimi hk. bilgilendirmek ve başarılı uygulamaları karşılıklı etkileşimle katılımcılara
aktarmaktır
Eğitime Kimler Katılmalı
Şirketlerde pazarlama, marka ve ürün yönetimi fonksiyonlarından sorumlu müdürler, direktörler ve
yönetici adayları
Eğitim İçeriği
• Stratejik Pazarlama Yönetimi
• Entegre Pazarlama İletişimi
• Pazarlama Trendleri
• Etkinlik ve Sponsorluklar
• Kurumsal İletişim
• Reklam ve Medya
• CRM (Customer Relationship Management)
• Müşteri Odaklılık Kavramı
• Segmentasyon
• Kampanya Yönetimi
• Müşteri Sadakat Programları
• Müşteri Odaklı Marka ve Ürün Süreçleri
• Marka Yönetimi
• Marka Oluşum Süreci
• Marka Vaadi
• Marka Değeri & Marka Bilinirliği & Marka Algısı
• Marka Yönetiminde Stratejik Bileşenler
• Ürün Yönetimi
• Ürün Geliştirme
• Ürün Yaşam Eğrisi
• Ürün Konumlandırma
• Ürün Yönetim Süreçleri
• Müşteri ve Rekabet Odaklı Ürün Yönetimi
• Ürün Yönetiminde Pazar Araştırmalarının Rolü
• Kalitatif Araştırmalar
• Kantitatif Araştırmalar
• Araştırma Sonuçlarından Aksiyon Planı Üretimi
• Marka ve Ürün Yönetiminde Stratejik Planlama
• Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler
• Vaka Çalışmaları
• Uygulamalar
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
Pazarlama çalışmalarında daima bir yaratıcılık ve orijinallik olduğunu görürüz. Pazarlama gurularının
söylediği ve yazdığı tüm prensipleri uygulasanız dahi marka stratejinizin başarısı büyük ölçüde bu
prensiplerin stratejiye nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl uygulandığına bağlı olarak değişecektir. Marka
oluşturmak hem sanat, hem de bilimdir
Pek çok üst düzey yöneticinin artık iyice benimsediği gibi, firmaların sahip olduğu en önemli varlıkların
başında, para ve zaman yönünden büyük yatırım yaptıkları markaları gelmektedir. İmalat süreçleri ve
kurulan fabrikalar çoğu zaman başka firmalar tarafından taklit edilebilir. Fakat tüketicilerin kafasında yer
etmiş inanış ve tutumlar kolayca taklit edilemez. Piyasaya yeni ürün çıkarmanın zorlukları ve
tanıtımlarının gerektirdiği büyük harcamalar, şirketlerin yeni ürünlerini lanse ederken daha dikkatli
davranmaları ve aynı zamanda mevcut markalarını daha iyi yönetmeleri yolunda büyük bir baskı
unsurudur.
Stratejik Marka Yönetiminin özünü oluşturan marka sermayesi kavramı, pazarlamacılara ve satış
uzmanlarına markalarıyla ilgili uygulayabilecekleri farklı strateji ve taktiklerin potansiyel etkilerini
yorumlamakta ortak bir payda ve çok değerli bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Stratejik Marka Yönetimi, markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak, şirketlerin
markalarını nasıl yönetmeleri gerektiğini ortaya koyan bir eğitimdir. Marka, marka yönetimi ve stratejik
marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama ve
satış yöneticilerini, marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır
Eğitim sürecinde genel ekonomik verilerin yanı sıra iç ve dış ticarette markalaşma ve marka tanıtımı
konusundaki güncel uygulamalar ile güncel süreçleri tartışılabileceği uygulamalar da yapılacaktır.
Eğitim içeriği
• Marka Kavramı
• Markanın Yararları
• Marka Karar Alanları
• Marka İle İlgili
• Temel Kavramlar
• Marka Yaratma
• Neden Markalama
• Marka Nedir?
• Marka Adı Nedir
• Marka Sembolü Nedir
• Alameti Farika Nedir?
(Trademark)
• Markanın Yararları
• İşletmeler Açısından Yararları
• Tüketiciler Açısından Yararları
• Marka Karar Alanları
• Markalama Nedir?
• Markalama Nedenleri
• Marka Adı Seçme Süreci
• İyi Bir Marka Adının Özellikleri İyi Bir Marka
• Sembolünün Özellikleri
• Marka Sembolü Oluşturma
• Semboldeki Renklerin Markaya Etkisi
• Sembol Değişikliğinin Olumlu Olumsuz Etkileri
• Sloganların Marka Üzerindeki Gücü
• Tüketici Marka Tercihini Etkileyen Nedenler
• Marka Bağlılığı
• Marka İmajı Ve Marka Denkliği
• Marka Konumlandırma Stratejileri
• Ürün Ve Fiyat Etkileri
• Satışın Etkileri
• Marka Yaratma Adımları
• Markanın Satıştaki Etkisi Ve Marka Yaratma Kuralları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr

Benzer belgeler