31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Kısaca Kuveyt Türk
3
Sermaye Yapısı
3
Başlıca Finansal Göstergeler
4
Banka Yönetim Kurulu Ve Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler
6
2016 Birinci Çeyrek Faaliyetleri
7
Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olay Ve Gelişmeler
8
İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler Hakkında Değerlendirme
8
İletişim Bilgileri
9
2
İÇİNDEKİLER
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
KISACA KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınan 28 Şubat 1989 tarihli izinle
Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde başlamıştır.
5411 Sayılı Bankacılık Kanununa uyum sağlanması amacıyla, Banka’nın 26 Nisan 2006 tarihli olağan genel
kurul toplantısında onaylanmış olan ana sözleşme değişikliği ile unvan değişikliğine gidilmiş ve Banka’nın
unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana faaliyet alanı, Banka’nın kendi sermayesine
ilaveten yurt içinden ve dışından mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak; özel cari hesaplar, katılma
hesapları, özel fon havuzları ve sair izin verilen münferit, müşterek ve/veya iştirak halinde hesaplar açmak ve
bu hesaplara yatırılan para veya sair kıymetleri çalıştırmak, borç almak, avans kabul etmek ve fon temin etmek,
faizsiz bankacılık prensipleri dahilinde ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman
faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım
faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün
bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak işlemlerini kapsamaktadır.
SERMAYE YAPISI
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü;
18.72%
İslam Kalkınma Bankası;
9.00%
Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu;
9.00%
Diğer Gerçek ve Tüzel Ortaklar;
1.04%
3
Kuveyt Finans Kurumu; 62.24%
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER
Cari Dönem
(31/03/2016)
Önceki Dönem
(31/12/2015)
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7,218,076
7,612,614
Bankalar
3,241,589
3,629,516
Satılmaya Hazır Finansal Değerler (Net)
2,463,172
2,355,099
Krediler ve Alacaklar
26,822,164
25,989,041
Finansal Kiralama Alacakları (Net)
1,293,683
1,182,860
Diğer
1,384,692
1,325,866
Toplam Aktifler
42,423,376
42,094,996
PASİF KALEMLER (Bin TL)
Cari Dönem
(31/03/2016)
Önceki Dönem
(31/12/2015)
Toplanan Fonlar
27,782,794
28,125,300
Cari Hesaplar
9,581,156
9,289,129
Katılma Hesapları
18,201,638
18,836,171
Alınan Krediler
3,905,085
4,261,643
Sermaye Benzeri Krediler
1,567,574
589,734
Özkaynaklar
3,562,482
3,448,131
Diğer
5,605,261
5,670,368
Toplam Pasifler
42,423,376
42,094,996
4
AKTİF KALEMLER (Bin TL)
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)
Cari Dönem
(31/03/2016)
Önceki Dönem
(31/03/2015)
Kar Payı Gelirleri
724,782
579,186
Kar Payı Giderleri
309,705
249,083
Net Kar Payı Gelirleri
415,077
330,103
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
38,220
29,883
Ticari Kar/Zarar (Net)
26,215
61,090
Diğer Faaliyet Gelirleri
59,838
36,279
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı
539,859
457,355
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
280,866
236,217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-+)
(29,793)
(29,151)
Net Dönem Karı/Zararı
112,741
101,310
Cari Dönem
(31/03/2016)
SEÇİLMİŞ RASYOLAR (%)
Önceki Dönem
(31/12/2015)
Toplam Krediler/Toplam Aktifler*
%66,27
%64,55
Toplam Krediler/Toplanan Fonlar*
%101,20
%96,61
Ortalama Özkaynak Karlılığı (ROAE)**
%12,87
%12,46
Ortalama Aktif Karlılığı (ROAA)**
%1,07
%1,07
Sermaye Yeterlilik Oranı
%16,88
%14,23
5
* Toplam Krediler rakamına Leasing Alacakları da dahildir.
** Söz konusu rasyolar ara dönem kar rakamları yıl sonuna getirilerek hesaplanmıştır.
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
BANKA YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Y.K. Başkanı
Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
Y.K. Başkan Yardımcısı ve Denetim
Komitesi Başkanı
Öğrenim Durumu
Göreve
Başlangıç
Tarihi
Yüksek Lisans
2014
Dr. Adnan ERTEM
Doktora
2002
Y.K. Üyesi
Nadir ALPASLAN
Lisans
2011
Y.K. Üyesi
Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN
Lisans
2006
Y.K. Üyesi
Fawaz KH E AL SALEH
Lisans
2006
Y.K. Üyesi
Mazin S.A.S AL NAHEDH
Lisans
2015
Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Mohamad Al-MİDANİ
Yüksek Lisans
2015
Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Ahmed S. AL KHARJİ
Yüksek Lisans
2014
Y.K. Üyesi ve Genel Müdür
Ufuk UYAN
Yüksek Lisans
1999
Mali İşler Grubundan Sor. Gnl Md. Yrd.
Ahmet KARACA
Yüksek Lisans
2006
Ticari Bankacılıktan Sor. Gnl Md. Yrd.
Ahmet Süleyman KARAKAYA
Lisans
2003
Krediler Grubundan Sor. Gnl Md. Yrd.
Bilal SAYIN
Lisans
2003
Bankacılık Servis Grubundan Sor. Gnl Md.
Yrd.
İrfan YILMAZ
Lisans
2005
Kurumsal ve Uluslararası Bankacılıktan
Sor. Gnl Md. Yrd.
Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK
Doktora
2005
Hukuk veRisk Takip Grubundan Sor. Gnl.
Md. Yrd.
Nurettin KOLAÇ
Lisans
2010
Stratejiden Sor. Gnl Md. Yrd.
Aslan DEMİR
Lisans
2012
Bireysel ve İşletme Bankacılığı Grubundan
Sor. Gnl Md. Yrd.
Mehmet ORAL
Lisans
2012
KOBİ Bankacılığından Sor. Gnl Md. Yrd.
Abdurrahman DELİPOYRAZ
Lisans
2015
6
Adı-Soyadı
Görevi
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
2016 BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYETLERİ
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar üzerinden aktif büyüklüğümüz 42.4 Milyar Türk
Lirasına ulaşırken fon kullandırımımız ise 28.1 Milyar TL ve topladığımız fonlar 27.8 Milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk üç ayında elde edilen 112.7 Milyon TL karın etkisi ile Öz kaynaklarımız %3.32
artarak 3.6 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Konsolide sermaye yeterliliği rasyomuz 31 Mart 2016 itibariyle % 16.88 olarak
gerçekleşmiştir.
Bankamızın büyüme ve karlılık hedefleri doğrultusunda gelişimini sürdüreceği yönündeki beklentimiz devam
etmektedir.
DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAY VE GELİŞMELER
Bankamız, 29 Eylül 2011 tarihinde Kuveyt Finance House’tan almış olduğu 200 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl
vadeli katkı sermaye (eski mevzuattaki tanımı ile “ikincil sermaye benzeri borç) mahiyetinde fonlamaya (kredi)
ilişkin, BDDK tarafından yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan ve 31 Mart 2016
tarihinde yürürlüğe giren değişikliklere uyum sağlamak üzere sözleşme 29 Mart 2016 tarihinde tadil edilmiş olup,
25/04/2016 tarihli BDDK yazısı gereği Banka kayıtlarında katkı sermaye olarak izlenen kredinin katkı sermaye
olarak dikkate alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca Bankamız, 17 Şubat 2016 tarihinde Cayman Islands’ da mukim özel amaçlı şirket (SPV) KT Sukuk Company
Limited üzerinden 350 milyon Amerikan Doları tutarında sukuk ihracı yoluyla BDDK tarafından yayımlanan
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte yer alan şartları haiz bir katkı sermaye kredisi sağlamıştır.
BDDK’nın 2 Eylül 2015 tarihli 20008792101.01[93]E.12819 sayılı uygunluk yazısı dâhilinde Banka tarafından
katkı sermaye hesaplamasına dahil edilen kredinin/sukukun maliyeti yıllık %7.90 olup, vadesi 5. yılın sonunda
Bankaca geri ödeme opsiyonlu 10 yıl olarak belirlenmiştir.
Bankamız, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden iki ayrı işlemle toplam 380,114 bin TL nominal
değerli, değişik vadeli minimum %10.45 ve maksimum %10.80 maliyetli sukuk ihraç etmiştir.
Bankamızın yılbaşında 362 olan şube sayısı rapor tarihi itibariyle 369 şubeye ulaşmış ve yılbaşında 5,542 olan
7
çalışan sayısı 5,491 kişi olmuştur.
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
İLGİLİ ARA DÖNEM SONRASINA İLİŞKİN BEKLENTİLER HAKKINDA
DEĞERLENDİRME
Genel Kurulumuz, 4 Nisan 2016 tarihinde tescil edilen olagan genel kurul toplantısında, 22,234 bin TL birinci tertip
kanuni yedek akçe, taşınmaz satışından elde edilen 48,788 bin TL gayrimenkul karının dağıtılmayarak diğer
yedeklere aktarılmasına, ortaklara nakdi temettü ödemesi yapılmamasına, yönetime 3,400 bin TL temettü
ödenmesine, kalan 259,524 bin TL karın hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında
kullanılmasına ve karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı bedelsiz hisse verilmesine, 340
bin TL ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasna, kalan 110,396 bin TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına
karar vermiştir.
Dönem sonrasında yeni şube açma faaliyetleri devam etmektedir. Yıl sonuna kadar şube sayısının 390’a ulaşması
Ufuk UYAN
Dr. Adnan ERTEM
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
8
planlanmaktadır.
01 Ocak - 31 Mart 2016 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi
Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe / İSTANBUL
Bankanın Telefon ve Fax Numaraları
0212 354 11 11 - 0212 354 12 12
Bankanın İnternet Sayfası Adresi
www.kuveytturk.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
[email protected]
9
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Benzer belgeler

31 Mart 2016 Denetim Raporu

31 Mart 2016 Denetim Raporu tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde başlamıştır. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla, Banka’nın 26 ...

Detaylı

suriye 24609 - Ministry of Foreign Affairs

suriye 24609 - Ministry of Foreign Affairs Komisyonu V. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/3235 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

30 Eylül 2014 Konsolide Denetim Raporu

30 Eylül 2014 Konsolide Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (“Banka” veya “Ana Ortaklık Banka”) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan alınan 28 Şubat 1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş...

Detaylı