İşçi Köylü Sayı: 23 - PDF Olarak okumak için Lütfen

Yorumlar

Transkript

İşçi Köylü Sayı: 23 - PDF Olarak okumak için Lütfen
iflflççi-köylü
Demokratik Halk ‹ktidar› ‹çin
I
ÇIKT
www.iscikoylu.org
[email protected]
Say›: 23
*Y›l:1* 8-21 A¤ustos 2008 *Fiyat›: 1 YTL *ISSN: 1307-878X
Sald›r›lara karflfl›› barikat
Yasalar iflçiden
yana de¤il!
Sistemin çürümüfllü¤ü, ikiyüzlülü¤ü, yozlu¤u son süreçteki
geliflmelerle birlikte bir kez daha
kan›tlan›rken egemenlerden sorunlar›n çözümünü beklemek hayalden öte sistemin devam›n›
sa¤lamaya onay vermektir.
Ankara ‹flçi-Köylü okurlar› olarak
30 Temmuz 2008 tarihinde, 175
gündür direniflte olan TEGA iflçilerini
ziyaret amac› ile Sincan Organize
Sanayi Bölgesi’ne gittik. 12 saatlik
vardiyalarla, ikifler kiflilik gruplar halinde nöbet tutan iflçilerle grev süreci ve yaflad›klar› s›k›nt›larla ilgili bir
söylefli gerçeklefltirdik.
❐Sayfa 4
Egemenler aras› dalaflta yeni bir aflamaya
girildi¤i AKP’nin kapatma davas›ndaki geliflmelerle birlikte ortaya iyice ç›km›flt›r. Sistem,
bu dalaflla birlikte kendini tekrar tekrar teflhir
ederken, bizler esas gündemlerimiz olan yoksulluk, iflsizlik, geleceksizlik, demokratik haklar›m›z›n kazan›lmas› mücadelesine yo¤unlaflmal›y›z. Geçen say›m›zda dedi¤imiz gibi, halk›n kendi gündemleri vard›r. Öyleyse bizler bu
gündemler do¤rultusunda hareket ederek sald›r›lara karfl› barikat olmal›y›z.
Bat›’da rant,
Do¤u’da operasyon;
Yanan bizim
ormanlar›m›z...
“Sendika benim
do¤al hakk›m!”
Çapa T›p Fakültesi’nde çal›flan
temizlik iflçileri, çal›flma koflullar›n›n
de¤ifltirilmesi ve insanca yaflanacak bir
ücret için sendikalaflmaya karar verdiler. Belediye-‹fl Sendikas›’na üye olan
iflçiler çal›flt›klar› tafleron flirketle toplu sözleflme görüflmeleri sürdürürken
iflten at›ld›. Yaklafl›k bir ayd›r Çapa
T›p Fakültesi’nin bahçesinde bekleyen
iflçileri ziyaret ederek direnifle dair
düflüncelerini sorduk.
❐ Sayfa 5
Kuruçeflme’de direnifl kazand›
Ortak mücadele
önemlidir...
Halk›n yaflad›¤› sorunlardan sadece biri olan bu y›k›m bizlere birçok deneyim kazand›rm›flt›r. Ayn› flekilde evleri y›k›lacak olan halka gerçek düflman› gösterme olana¤› sa¤lam›flt›r.
Kindar gözleri var bu faflizmin, öyle kindar ki, kan bürümüfl adeta.
Kirli savafl taktiklerinden medet
uman bu eli kanl› faflizm acizlik
içinde, durduramayaca¤› gerilla
savafl›n› ormanlar› atefle verme
takti¤ini kullanarak bast›rmaya
çal›fl›yor. Medya her zamanki gibi devletinin yan›nda saf tutmufl,
hatta öyle ki, saflar her zaman
oldu¤u gibi gayet s›k. ❐ Sayfa 6
‹flçi köylü’den
Gerçek
düflmanlar›m›z›
görelim
Kuruçeflme Dere Mahallesi’ne 18
Temmuz günü gelen y›k›m ekipleri,
örgütlü mahalle halk› ile karfl›laflt›klar›
için y›k›m› 4 A¤ustos’a ertelemifllerdi.
Bu süre zarf›nda mahalleli ve devrimciler hemen bir toplant› alarak sürecin
de¤erlendirmesini yapm›fl, eksiklikler
ve olumluluklar tart›fl›lm›flt›. Toplant›lardan 4 A¤ustos’ta gelece¤i düflünülen
y›k›m ekiplerine karfl› daha örgütlü bir
durufl sergilemek için ‹zmir’deki
DKÖ’ler ve sendikalar gezilerek destek ça¤r›s› isteme karar› ç›km›flt›. Kolektif bir flekilde bizler ve Halk ‹nisiyatifinin eksiklikleri ortaya konulmufl,
elefltiri ve özelefltiri yap›lm›flt›. Hemen
sonras›nda ÇHD mahalleye gelerek
hukuki süreci bafllatm›fl, dilekçeler verilmifl ve fiehir Planlamac›lar Odas›’ndan gelen arkadafllar mahalleliyi bilgilendirmiflti.
❐ Sayfa 7
Ülkemizde son bir ay içinde
yaflanan geliflmeler tüm “demokratikleflme” söylemlerine ra¤men
devletin niteli¤i, egemen klikler
aras›ndaki çat›flmalar vb. konularla ilgili oldukça net verileri bizlere sunmaktad›r.
Sayfa 2
Direniflte iki ay› geride b›rakan
Unilever iflçileri, ilk günkü kararl›l›klar›n› koruyorlar. Direniflin 64. gününde bir kez daha Unilever iflçilerinin yan›na gittik. ‹flçilerden ald›¤›m›z bilgilere göre önemli bir de¤ifliklik olmam›fl. Patron hala görüflmeye yanaflm›yormufl. Ancak onlar y›lg›nl›¤a kap›lmamakta kararl›lar.
❐ Sayfa 5
Ö r g ü t l e n m e h a k k › i ç i n t e k b a fl
fl›› n a
direnen bir kad›n›n öyküsü...
Emine Arslan, bir ay› aflk›n bir
süredir Sefaköy’deki DESA fabrikas›n›n önünde oturarak sendika
hakk› için direnen bir kad›n iflçi. 8 y›l
boyunca emek verdi¤i, gece-gündüz,
hafta sonu demeden al›nterini ak›tt¤›
fabrika tam da emeklili¤ine bir ay
kala Arslan’› iflten att›. Örgütlenme hakk› için direnen ve patronun
adamlar› taraf›ndan sürekli bask›
alt›nda tutulmaya çal›fl›lan Emine
Arslan’a b›rakal›m sözü ve kad›nlar›n
direnince yaflam› nas›l da
güzellefltirdi¤ine
tan›k olal›m beraber...
Sendikal› say›s›
art›yor
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet sürdüren E-Kart fabrikas›ndan ç›kar›lan iflçiler, ald›klar›
grev karar›n› geceli-gündüzlü hayat
geçirmeye devam ediyor. Direniflin
44. gününde bir kez daha görüfltü¤ümüz iflçiler, greve ç›karken 19 civar›nda olan sendikal› iflçi say›s›n›n, bugün
30’un üzerine ç›kt›¤›n› belirtmekteler.
❐ Sayfa 5
❐ Sayfa 12
S›n›fsal Yaklaflfl››m
Emekçinin Gündemi
Tahkimat, sald›r› ve
barikat
Grev ve direnifllerin Toplu
‹fl Sözleflmesindeki önemi
Sayfa 3
Sayfa 4
Evrensel Bak›fl
Pusula
Devrimci rolün ve
misyonun kavranmas›
Sayfa 11
Uflaklar›n-piyonlar›n
de¤iflmez sonu...
Sayfa 13
İşçi-köylü 2
Yaşamın İçinden
8-21 Ağustos 2008
Emekçiler ölüyor, sa¤l›k sistemi
tekellerin cebini dolduruyor!
işçi-köylü’den
Gerçek düflmanlar›m›z› görelim!
S
a¤l›k uzmanlar›, kenelerin sadece, halsizlik, atefl, kas a¤r›s›, bafl a¤r›s›, bo¤az
a¤r›s›, bulant›, kusma, ishal, ani bafllayan afl›r› halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas a¤r›s› ve
de kar›n a¤r›s› gibi belirtilerle ortaya ç›kan
KKKA hastal›¤›n› de¤il, örne¤in romatizma
benzeri flikayetlerle kendisini gösteren
“Lyme” ve daha birçok enfeksiyona da neden
oldu¤unu söylemekteler.
SSGSS Yasas› ile birlikte h›z kazanan sosyal y›k›m sald›r›lar›n›n yans›malar›, iflçi-emekçi y›¤›nlar›n, çal›flma,
emeklilik ve sa¤l›k baflta olmak üzere,
tüm yaflam alanlar›nda kendini hissettiriyor. Mezarda emeklilik reva görülen, özellefltirme, tafleronlaflt›rma ile
ifl güvenceleri ortadan kald›r›lan, iflsizli¤e mahkum edilen emekçilerin sa¤l›k
haklar› ise, “paran kadar sa¤l›k,
paran kadar yafla” fleklinde özetlenebilecek biçimde gasp ediliyor. Sistem sahipleri, ya¤ma, talan ve de daha
fazla kâr h›rs› u¤runa, genifl y›¤›nlar›n
yaflama hakk›n› ellerinden almaya
çal›fl›yor.
Özellikle de sa¤l›k alan›ndaki insan
yaflam›n› hiçe sayan uygulamalarla,
çok say›da yoksul emekçinin yaflam
hakk› ortadan kald›r›l›yor.
Ülkemizde son y›llarda ortaya ç›kan kene vakalar›na ba¤l›, K›r›m
Kongo Kanamal› Atefli (KKKA)
sonucu ölümleri de, yaflam hakk›na
dönük sald›r›lardan biri olarak görmek, çok da yanl›fl bir yaklafl›m olmayacak. Çünkü kenelerden bulaflan
KKKA’nden yaflam›n› yitirenlerin say›s› her geçen artarken, ortaya ç›kt›¤›
bölge say›s› da giderek geniflliyor.
Sa¤l›k uzmanlar›, kenelerin sadece, halsizlik, atefl, kas a¤r›s›, bafl a¤r›s›,
bo¤az a¤r›s›, bulant›, kusma, ishal, ani
bafllayan afl›r› halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas a¤r›s› ve de kar›n a¤r›s› gibi belirtilerle ortaya ç›kan KKKA hastal›¤›n› de¤il, örne¤in romatizma benzeri flikayetlerle kendisini gösteren
“Lyme” ve daha birçok enfeksiyona
da neden oldu¤unu söylemekteler.
Son dönemdeki birçok vakada da
görüldü¤ü gibi, KKKA keneye ba¤l›
hastal›klar›n en ölümcülü durumundayken, Lyme hastal›¤›n›n antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastal›k
oldu¤u söyleniyor. Sa¤l›k uzmanlar›,
yine kene ›s›rmas›yla bulaflan bu hastal›¤›n üç aflamas› oldu¤unu söylemek-
teler. Birinci aflamada ›s›r›¤›n çevresinde deri döküntüleri ve k›zar›kl›klar
olufluyor, ikinci aflamada artrit, yani
romatizmaya benzer semptomlar görülüyor, üçüncü aflamada ise organlar
etkileniyormufl. Ancak Lyme hastal›¤›n›n, kronik oldu¤u ve hastalar›n basit
bir antibiyotik tedavisiyle iyileflebildi¤i
belirtiliyor. Bu hastal›¤›n Avrupa’da da
yayg›n olarak görüldü¤ü biliniyor.
Ülkemizde ise son aylarda ard arda yaflanan ölümlerden de anlafl›laca¤›
lere dayanmad›¤› için do¤ru bulmuyor
ve “bilimsel tezlerden hareket
etmek gerekiyor” diyor. Yetkililerin, özellikle de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
konuya iliflkin yaklafl›m›na iliflkin ise
“Sa¤l›k Bakan› sorunun üzerinde durmuyor. Hatta ‘medya niye haber yap›yor?’ diye de elefltiriyor. Sa¤l›¤›n bafl›ndakiler böyle yaklafl›rsa, sorunun
bu boyuta gelmesi elbette kaç›n›lmaz
oluyor” sözleriyle aç›kl›yor.
Dr. R›dvan Turan
üzere, KKKA hastal›¤›n› yayan kenelerin halk sa¤l›¤›n›, onun da ötesinde yaflam›n› tehdit eden ciddi bir sorun olarak karfl›m›za ç›kt›¤›n› görmekteyiz.
Ve halk›n ç›karlar›n› ilgilendiren tüm
konularda oldu¤u gibi, devlet-hükümet yetkililerinin bu soruna karfl› de¤il ciddi, neredeyse hiçbir önlem almad›¤›na flahit olmaktay›z. Sorunun
birinci dereceden muhatab› olan Sa¤l›k Bakanl›¤› ise, en küçük bir ciddiyet
tafl›mayan, “paçalar›n›z› çoraplar›n›z›n içine sokun” yönlü “önlem”
önerisini sürdürüyor.
Keneye ba¤l› KKKA
yoksullar› vuruyor!
Kenelere ba¤l›, halk sa¤l›¤›n› ciddi
biçimde tehdit eden bu durumu ve de
genel olarak sa¤l›k sisteminde gelinen
noktay›, Sar›gazi’de bulunan Bar›fl Poliklini¤i’nin doktorlar›ndan Dr. R›dvan Turan ile görüfltük.
R›dvan Turan’la sohbete; “Keneler uzunca y›llard›r bilinmesine karfl›n,
KKKA denilen bu hastal›k pek bilinmiyordu. Bu mikrobu tafl›yan keneler
neden son y›llarda ço¤ald›?” yönlü bir
soruyla bafll›yoruz ve flu yan›t› al›yoruz.
“Bu vakayla ilgili henüz ciddi bir
araflt›rma yap›lm›fl de¤il. Bu virüs eskiden de vard›, ancak bu kadar yayg›n
de¤ildi. Ekolojik dengenin bozulmas›yla birlikte ekolojik sistemde ciddi so-
runlar yaflan›yor. Do¤al zincir
bozulmufl durumda. Örne¤in keneleri
yiyen çok say›da canl› yok oluyor, popülasyon azal›yor, bu da kene say›s›nda art›fl› getiriyor” diyor ve ekliyor:
“Do¤an›n dengesini bozan, emperyalist-kapitalist sistemdir. Bugün birçok
fleyin dengesi bozulmufltur. Do¤aya
bu kadar müdahale edilmese, bugün
böyle bir sorun da olmazd› belki. ”
Dr. Turan, KKKA’nin kimyasal, biyolojik sald›r› vb. nedenlerle aç›klanmaya çal›fl›lmas›n› ise, çok somut veri-
“Elinde çekiç olan
her fleyi çivi olarak
görür”
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bir bütün olarak da hükümet ve devlet yetkililerinin, soruna karfl› duyars›zl›¤›n›n alt›nda ise, söz konusu olan›n halk sa¤l›¤›
olmas›n›n yatt›¤›n› belirtiyor ve “Keneye ba¤l› ölümler a¤›rl›kl› olarak, tar›m emekçilerini ya da pikni¤e giden
yoksul emekçi kesimleri vuruyor. Yani emekçiler ölüyor. Bunun içindir ki,
sorun flu an egemen s›n›flar aç›s›ndan
çok da yak›c› bir hal alm›fl de¤il. Oysa
en az›ndan bilinçlendirme kampanyalar›, korunmaya dönük önlemlerin
yayg›n
olarak
halka anlat›lmas›
vb. giriflimler de
bulunulabilir. Bugün aç›s›ndan yap›labilecekler
bunlar olarak görünüyor bana.
Çünkü kesin çözüme dönük henüz somut bir
araflt›rma, herhangi bir ad›m
yok. Mesela flu
an piyasada olan
losyon vb. ilaçlar›n etkisi flüpheli. Afl› olabilir mi diye
sorulacak olursa; flu an böyle bir afl›
yok ve egemenlerin mevcut tutumuna
bak›ld›¤›nda, k›sa vadede olaca¤›na da
inanm›yorum” diyor.
Dr. Turan, son dönemde s›kça yap›ld›¤› söylenen ilaçlaman›n da çözüm
olmaktan uzak oldu¤unu belirtiyor.
Hatta durumu daha da a¤›rlaflt›rd›¤›n› söylüyor. “Çünkü ilaçlama çözüm olmad›¤› gibi, keneleri yiyen baflka canl›lar› da öldürdü¤ü için, kene vakalar›n›n daha da yayg›nlaflmas›na
hizmet ediyor. K›sacas› hükümet tüm sorunlara nas›l
yaklafl›yorsa, bu soruna da
öyle yaklafl›yor” diye de
ekliyor ve “elinde çekiç
olan her fleyi çivi
olarak görür” benzetmesini yap›yor. Kene sorununda izlenen politikan›n ise “bekle
gör” politikas› oldu¤unun alt›n› çiziyor ve zaten bir bütün olarak, ciddi
bir halk sa¤l›¤› problemi yafland›¤›n›,
mevcut sistemin hastal›klar› önlemeyi
de¤il, tedavi etmeyi amaçlad›¤›n› belirtiyor ve “çünkü tedavi daha masrafl›.
Bu da ilaç tekellerinin daha fazla kâr
etmesi anlam›na geliyor” diyor. Dr.
Turan tüm bunlar›n da yine emperyalist-kapitalist sistemin sonucu oldu¤una inan›yor.
Sohbetimiz böylece, kenelerden
bir bütün olarak sa¤l›k sistemindeki
çarp›kl›klara, halk›n sa¤l›k hakk›na dönük sald›r›lara ve de bu ba¤lamda
SSGSS ad› alt›ndaki sosyal y›k›m sald›r›s›na geliyor.
Turan bu noktada flunlar› söylüyor: “SSGSS ile birlikte yüzlerce y›ll›k
s›n›f mücadelesi kazan›mlar› elden
al›nmaya çal›fl›l›yor. Ancak bu politikalar bugün ortaya ç›kmad›. Daha ’80’lerin bafl›ndan itibaren, dönemin hükümetleri taraf›ndan hayata geçirilmeye
dönük ad›mlar at›ld›. Ad› neo-liberal
politikalar olan bu politikalar, AKP ile
birlikte iyice ayyuka ç›kt›. Ayr›ca zaten TC hiçbir zaman sosyal devlet olmam›flt›r. Sa¤l›k ve e¤itim bugün sermaye aç›s›ndan çok kârl› alanlar olarak görülmekte. SSGSS ile birlikte art›k ‘paran varsa sa¤l›k da var’ denilmekte.”
“Kimse bize lütufta
bulunmayacak!”
Sigorta hastanelerinin d›fl›ndaki
hastanelerden al›nan sa¤l›k hizmetlerinin ise, sa¤l›¤›n sosyal bir hak olmaktan ç›kar›lmas›na dönük giriflimlerin
ürünü oldu¤unu
söylüyor.
Sa¤l›k
hizmetlerine getirilen k›s›tlamalarda
getirilen “kasada
para yok” gerekçesinin de gerçe¤i
yans›tmad›¤›n› düflünüyor ve bunu
da flöyle ifade ediyor: “Asl›nda sa¤l›¤a para ayr›ld›, ancak ayr›lan bu para
hastane tekellerinin cebine girdi.
Habire özel hastane aç›yorlar ve bu hastaneler fatura
gönderiyor ve devlet de sa¤l›¤a ayr›lan paray› bu faturalar için harc›yor.
Yani asl›nda sa¤l›¤a harcama
oluyor, ancak sa¤l›k sistemini iyilefltirmeye dönük de¤il, hastane
tekellerinin cebini doldurmaya
dönük oluyor. Asl›nda sa¤l›k hizmetlerine ulafl›m yok. Ve bu durum
SSGSS yasas› ile birlikte daha da artacak. Ayr›ca SSGSS sadece bir semboldür. Sa¤l›¤›n tamamen tekellefltirilmesinin sembolüdür. ”
Dr. R›dvan Turan ile, keneden
bafllay›p, SSGSS’ye varan sohbetimize,
iflçi-emekçilere dönük ve de yine neoliberal politikalar›n ürünü olan, genel
sald›r›larla devam ediyoruz. Ve oradan da bu sald›r›lar›n nas›l geri püskürtülebilece¤ine geliyoruz.
Bu noktada mücadelenin önemi
gündeme geliyor. Hem de ciddi bir
mücadelenin gereklili¤i. Bu ciddi mücadelenin nas›l olmas› gerekti¤ini ise,
flu sözlerle ifade ediyor: “Emekçi kesimlere karfl› yükseltilen neo-liberal
dalga, emekçilerin mücadeleyi yükseltmesini zorunlu k›l›yor. Bu dalga
ancak ciddi bir direniflle geri püskürtülebilir. Böyle ciddi bir direnifl olursa,
kazan›m da olur” diyor ve ekliyor:
“Kimse bize lütufta bulunmayacak. Haklar›m›z› mücadele ederek kazanmak durumunday›z.”
(Kartal)
Ülkemizde son bir ay içinde yaflanan geliflmeler tüm
“demokratikleflme” söylemlerine ra¤men devletin niteli¤i,
egemen klikler aras›ndaki çat›flmalar vb. konularla ilgili oldukça net verileri bizlere sunmaktad›r. Ergenekon Operasyonu ile bafllayarak AKP kapatma davas›n›n sonuçlanmas›
ile devam eden ve geçen say›m›zda da dikkat çekti¤imiz gibi seviyesi düflürülen ve halka karfl› sald›r›larda ve emperyalizmin talimatlar› do¤rultusunda orta yolun bulundu¤u
egemen klikler aras› dalafl›n gerçek hedefinin ne oldu¤unu
da ortaya koyan geliflmelerdir bunlar. Nitekim AKP’nin kapat›lmayaca¤›n›n, sadece Hazine yard›m›n›n yar›s›n›n kesilece¤inin karara ba¤lanmas› ve Ergenekon iddianamesinin
aç›klanmas›n›n ard›ndan emekçiler cephesinden yaflananlar bu belirlemelerimizi do¤rulamaktad›r.
Egemenler cephesinde yaflanan bu kap›flmalar›n bugün
gelinen aflamada daha düflük yo¤unluklu ele al›nacak olmas› bizler taraf›ndan do¤ru okunmal› ve do¤ru de¤erlendirilmelidir. AKP’nin kapat›lmamas›n› “demokrasinin zaferi”
fleklinde aç›klamaya çal›flanlar oldu¤u gibi, “kapat›lsayd› ülke kaosa sürüklenirdi, flimdi en az›ndan sükûnetin sa¤lanmas› daha kolay olacak” vb. yorumlarla bilinç bulan›kl›¤› yaratmaya çal›flanlar da olmaktad›r/olacakt›r. Yine emekçi
halk›m›z› kötünün içinden iyiyi seçmeye zorlama amaçl›
pratikler sergilenmekte, taraf olmama ad›na egemen s›n›f kliklerine kan tafl›ma yolu seçilebilmektedir. Burada as›l
sorun genifl emekçi kesimlerin kendi sorunlar› etraf›nda
örgütlenmelerinin önünü açmak, bunun araçlar›n› yaratmak ve örgütlülüklerini oluflturmakt›r. Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi kapatma davas›n›n sonucunun kesinleflmesi ve
Ergenekon iddianamesinin aç›klanmas›n›n ard›ndan do¤algaza yap›lan % 18’lik zam, Türkiye Kürdistan›’nda gerillaya
karfl› operasyonlar›n orman yakmalarla birlikte geniflleyerek devam etmesi, tekrar s›n›r ötesi sald›r› planlar›n›n dillendirilmesi egemen kliklerin kendi aralar›ndaki dalafl hangi
boyutta olursa olsun gerçek düflmanlar›n›n kim oldu¤unu
asla unutmad›klar›n› ve her koflulda bu ezeli düflmana karfl› kol kola olacaklar›n› göstermektedir. Geçti¤imiz süreç
boyunca ulafl›mdan, g›daya, elektrikten, do¤algaza kadar
genifl bir yelpazede yap›lan zamlar›n önümüzdeki süreçte
de devam edece¤inin sinyalleri de yine egemen s›n›f temsilcileri taraf›ndan aymazca verilmektedir. Adeta otomati¤e
ba¤lanm›fl zamlar karfl›s›nda ezilenlerin yaflam koflullar› giderek daha da a¤›rlaflmaktad›r. Geliflmeler göstermektedir
ki, tüm bu sorunlar›n afl›lmas› kimi egemen s›n›f temsilcilerinin propaganda etti¤i gibi “kemer s›kmakla” mümkün
de¤ildir. Çünkü her ne kadar kendi içlerinde göreceli bir
“anlaflma” sürecinin start› verildiyse de dünyada ve ülkemizde yayg›nlaflarak geniflleyen kriz önümüzdeki sürecin
egemenler aç›s›ndan hiç de istikrarl› geçmeyece¤inin, aksine buhran›n derinleflece¤inin ipuçlar›n› vermektedir.
Uzun bir dönemdir kitle hareketlerinde devam eden
yükselifli süreçteki geliflmelerle birlikte ele al›nd›¤›m›zda
egemenlerin bu süreci istikrar içinde atlatamayacaklar› ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in T‹S görüflmeleri halen devam
etmekte, önemli say›daki bir kitle görüflmelerin sonuçlar›n› beklemekte ve direnifllerine devam etmektedir. Birçok
bölgede irili ufakl› direnifller sürmektedir. Kimi yerlerde y›k›m sald›r›s› karfl›s›nda örgütlenen halk, kolektif bir flekilde
y›k›mlar karfl›s›nda durmakta ve devletin geri ad›m atmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu koflullar içinde bizlere düflen en önemli görev, genifl
kitlelere kötünün iyisini seçmek zorunda olmad›¤›m›z› göstermek, alternatif oldu¤umuzu ve alternatiflerimizi ortaya
koymak, gerçek düflmanlar›m›z› göstermek ve egemen s›n›flar›n oyunlar›n› bozmakt›r.
Bizlerin, ezilen emekçi halk›m›z›n kendi gündemlerimiz
bulunmaktad›r. Zamlar karfl›s›nda her gün yaflam› daha da
zorlaflan, evi bafl›na y›k›lan, ormanlar› yak›lan, evlatlar› katledilen halk›m›z›n s›k›nt›s› bizim de s›k›nt›m›zd›r, ac›s› bizim
de ac›m›zd›r. Öyleyse ac›lar›m›z› öfkeye dönüfltürme görevi emekçi halk›m›zla birlikte bizim de omuzlar›m›zdad›r.
Egemenler aras› dalafl vesilesiyle sistemin teflhiri önemli bir yerde durmakla birlikte, esas halka olarak halk›n kendi gündemlerini ve kurtulufl mücadelesini almak konusunda yan›lg›ya/eksikli¤e düflmemek, rüzgar nerden esiyorsa o
tarafa bükülmemek gerekir.
Bugün bar›nma hakk› için, ekonomik ve sosyal haklar›
için, insanca yaflama ve çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas› için
direnen ve mücadele eden kitlelerin yan›nda olmal› ve onlardan ö¤renmeliyiz. Bir devrimci için bofl zaman diye bir
fley olmad›¤› aç›kt›r. Bofl dedi¤imiz zamanlarda da halk›n
içinde olmak, onlardan/onlar›n yaflamlar›ndan ö¤renmek
bizler için vazgeçilmezdir. Sefaköy’de tek bafl›na direniflte
olan Emine Arslan’›n yan›nda bir-iki saatimizi geçirmemizin
ve ondan ö¤renmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Ya da
barikatlar kalkt›ktan sonra da Kuruçeflme halk›yla beraber
olmak, barikat d›fl›nda da neler yaflad›klar›n› ö¤renmek
flartt›r. Çukurova’da mevsimlik tar›m iflçileriyle birlikte bir
akflam sohbeti yapman›n bize katacaklar› tart›flmas›zd›r.
“Birbirimizle” geçirdi¤imiz zaman› kitlelerden ö¤renerek
ve onlar›n yaflamlar› içinde yer alarak “harcamak” kitlelerden ö¤renmenin ilk ad›m› olabilir. Unutmayal›m, onlar olmaks›z›n, onlar› anlamaks›z›n ve onlardan ö¤renmeksizin
devrimcilik yapabilece¤ini düflünen birey, ad›m ad›m intihara sürükleniyor demektir.
İşçi-köylü 3
8-21 Ağustos 2008
Ülkemizde faflist sistemin ikiyüzlülü¤ünü, çürümüfllü¤ünü, yozlu¤unu
ve ne kadar bozuk bir iflleyifle sahip
oldu¤unu son süreçteki geliflmeler
bizlere tekrar tekrar kan›tlamaktad›r. Bu düzenin sahiplerinin halk düflman› yüzünün yan› s›ra kendi içlerinde dahi ne kadar pervas›z olduklar›n›
anlamak, düzenin iflleyiflinde en
önemli ortak yönlerinin s›n›rs›z
ya¤ma, talan ve soygun oldu¤u iyice
ortaya ç›kmaktad›r.
Derinleflen ekonomik ve siyasi
kriz, sistemin sahipleri aç›s›ndan sürecin hiç de iyiye gitmedi¤ini bizlere
göstermektedir.
Ergenekon davas› ile ortaya saç›lan belgeler devletin tüm suçlar›n›,
kirli ifllerini/iflleyiflini bir yandan daha
net flekilde görmemizi sa¤larken bu
belgelerle faflist sistemin tüm suçlar›n›n devlet içinde “devlete ra¤men
güç kazanan” (!) bir avuç “kötü niyetli” (!) çeteye y›k›lmaya çal›fl›lmas›
ayn› zamanda devletin temize ç›kar›lmas› amac›n› da içermektedir. Yo¤un
bir bilgi kirlili¤i içinde sunulan belgelerle, binlerce sayfal›k delillerle, s›radan telefon konuflmalar›ndan “çok
gizli” belgelere kadar her bilgi üst üste y›¤›larak kitlelerin bilinci buland›r›lmaya çal›fl›lmakta, do¤ruyu yanl›fltan ay›rt etmesi engellenmek istenmekte, böylece komplo teorilerine
inanmam›z ve süreci de¤erlendirirken devlet gerçe¤ini es geçmemiz
beklenmektedir.
Bununla birlikte gerek ülke içinde gerekse de bölge genelinde TC’ye
düflen görevlerin birikmesi ve etkili
flekilde yerine getirilmesi ihtiyac› ve
ekonomik krizin alarm zilleri çalmas›
nedeniyle ABD ve AB emperyalistlerinin do¤rudan ve aç›ktan müdahalesiyle bu ç›kar dalafl›nda özellikle
daha baflat rol oynayan ordu ile hükümet aras›nda geçici ve zoraki bir
uzlaflma sa¤lanm›flt›r. Bu dalafl bir
yandan devletin iflleyiflinde belirsizliklere yol açabilece¤i gibi çok fazla
bilginin deflifre edilmesi sistemin
meflruiyet sorununu da pekifltirecektir. Bu nedenle belirli bir aflamaya
gelindikten sonra sürecin yavafl yavafl
söndürülmesi gerekecektir.
‹flte bunun bir örne¤ini de Anayasa
Mahkemesi’nin
(AYM)
AKP’nin kapat›lmas› ile ilgili ald›¤› son
kararda görmek mümkündür. Daha
önceki süreçlerde de klikler çat›flmada önemli roller oynayan AYM, ald›¤›
hukuki aç›dan skandal kararlarla ç›kar
çat›flmas›n›n yönlendirilmesine hizmet etmifltir. AKP ile ilgili ald›¤› son
çesi say›lmamas› meselenin bilinçli bir
yönlendirme oldu¤unu bizlere göstermektedir.
Bu sald›r›n›n köklerinin daha derinlerde oldu¤unu ise ayn› gün Kerkük’te seçimlerle ilgili protesto gösterisi yapan binlerce Kürt’e yönelik
gerçeklefltirilen bombal› sald›r› sonucu 25 kiflinin öldü¤ü sald›r›dan da an-
deki dönemde imha-inkâr eksenli siyasetini TSK-AKP iflbirli¤i ve
ABD-AB deste¤i ile sürdürece¤ini göstermektedir. Bunun muhtemel en önemli aya¤› ise hava harekâtlar›n› takiben sonbaharda I. Kürdistan›’na yönelik bir kara harekât›n›n gündeme gelmesidir. K›fl ay›nda büyük bir gürültü ile I. Kürdista-
Egemenlerin halk düfl
flm
man› yüzü
her vesileyle tefl
flh
hir olurken...
“Teröre karfl› mücadele”nin yan› s›ra art›k AB do¤rultusunda ad›mlar›n h›zlanmas› gerekti¤ini, reformlar›n ç›kaca¤›n› aç›kça belirten sistemin temsilcilerine medya üzerinden yükselen “sivil anayasa” ça¤r›lar› da yeniden gündeme gelecektir. Bunun kitlelerde bir beklenti yaratmas› da muhtemeldir.
karar da çok say›da tutars›zl›k tafl›mas›na ra¤men emperyalizmin tam da istedi¤i gibi bir orta yol bulunmas›n›
sa¤lad›¤› için egemen s›n›flar aç›s›ndan
kabul edilebilir bir karar olmufltur.
AKP’nin “sadece” 1 oyla kapat›lmamas›, hazine yard›m›n›n yar›s›n›n kesilmesi ve “laiklik karfl›t› odak” oldu¤unun kabul edilmesi ile AKP’nin hizaya gelmesi yolunda ciddi bir ihtar
yap›ld›¤› aç›klan›rken hem Kemalist
bürokratik kli¤in hem de AKP’nin
temsil etti¤i kli¤in tam anlam›yla
memnun olmad›¤› ancak kabul edilebilir sayd›¤›, tamam›yla siyasal bir karara imza at›lm›flt›r.
AKP’nin “beklendi¤i” gibi kapanmamas› daha karar aç›klanmadan önce büyük medyan›n söylemlerinden
ve finansal hareketlilikten anlafl›lmaktad›r. Bu bir yandan ülkemizde hukuki bir sistemin burjuva normlar dahilinde dahi var olmad›¤›n›, “hukukun
üstünlü¤ü-ba¤›ms›zl›¤›” gibi kavramlar›n zaten birer palavradan ibaret oldu¤unu ve ülkemizde bunun biçimsel
yönünün bile kotar›lamad›¤›n› bizlere
gösterirken öte yandan karar›n aç›klanmas›n›n hemen ard›ndan, öncesinde haz›rlanan aç›klamalar›n ve ça¤r›lar›n pefli s›ra yap›lmas› da bu uzlaflma-
S›n›fsal Yaklafl›m
TAHK‹MAT, SALDIRI VE BAR‹KAT
Hakim s›n›f klikleri aras›ndaki çat›flmal› süreçte yeni bir aflamaya girildi¤i, Ergenekon iddianamesinin aç›klanma ve kabulünün ard›ndan, Anayasa Mahkemesi karar›yla kesinleflmifl
bulunuyor. Bu aflaman›n, temel gündem/sorunlar etraf›nda birlik, kendi
kap›flmalar›nda “düflük yo¤unluklu”
ve daha uygun araç ve yöntemlerle
mücadele olaca¤› da z›mni olarak
belirlenmifl durumdad›r. Bir önceki
yaz›m›zda, “iç hesaplaflmadan halkla
hesaplaflmaya do¤ru” derken dikkat
çekmeye çal›flt›¤›m›z husus, sürecin
bu aflamaya do¤ru gidifliydi.
ABD’nin Türkiye eski Büyükelçisi,
flimdinin stratejik merkezler dan›flman›/ajan› Mark Parris’in yaklafl›k 3 hafta
önceki Türkiye ziyaretinin ard›ndan
yapt›¤› tahminlerin “flafl›rt›c›” biçimde do¤ru ç›kmas› (oylaman›n 6-5 sonuçlanaca¤›, AKP’nin kapat›lmayaca¤›,
karar›n A¤ustos bafl›na kadar aç›klanaca¤›), komplo teorisyenlerinin ilgi
alan›na girecek bir durum olsa gerektir! Bu durumda, olay›n “politik” boyutu ama özellikle de iflleyifline dair
y›llar›n tecrübesine kulak vermek gerekecektir: “Kapatma görüflünü tafl›yanlar› do¤rulayan ama biraz daha ›l›ml› olunmas›n› isteyen, kamuoyundaki tepkileri de dindirmeye
yönelik bir karar. Bu karar bir orta
yoldur; siyasi uzlaflmad›r. Ben bir
üyenin karar›n›n sonradan de¤ifltirildi¤ini ve 7 ço¤unlu¤unun 6’ya indirilerek kapatman›n ç›kmad›¤›n›
düflünüyorum.” (Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesi eski Baflkan›, 30.07.08)
Anayasa Mahkemesi’nin karar›,
özellikle son haftalardaki geliflmeler
dikkatle takip edilmiflse, sürpriz olarak de¤erlendirilmemelidir. Belli bir
n›n halka karfl› bir birliktelik oldu¤unu
anlamam›z› sa¤lamaktad›r. Erdo¤an’›n
“ulusa seslenifl” konuflmas›n› AYM
karar›n› aç›klamadan 3 saat önce haz›rlam›fl olmas› bunun bir göstergesiyken özellikle Cumhurbaflkan›
A. Gül’ün sistemin temsilcilerine birlik-beraberlik ça¤r›s› yaparak ortak hedef olarak “terörün ezilme-
Politika gündem
uzlaflman›n sa¤land›¤› ve taraflar›n süreci en az hasarla atlatmas› için pazarl›klar›n yap›lmakta oldu¤u a盤a
ç›km›fl bulunuyordu. ABD ve AB’li
emperyalistlerin ›srar› artm›fl, bunlara
ait medyada yaz›lanlar, AKP’ye flartl›
destek içeren bir havaya dönüflmüfl,
dizginlemenin kapatma de¤il farkl›
yollarla cezaland›rmadan geçti¤i ifade
edilmeye bafllanm›flt›. Propaganda
merkezleri, “kapatmama”ya gerekçe olarak istikrardan öte fliddet yanl›s› ‹slam› ülkede ve bölgede büyütmemeyi öncelemifllerdir. Nihayet ülke sath›nda da kesin kanaatçilerin
oran› h›zla de¤iflmeye, AKP’ye bloke
ederek flans tan›ma e¤iliminde olanlar›n say›s›nda art›fl görülmeye bafllam›flt›.
Sürecin henüz bafllar›nda kendi
içinde savunma yap›p yapmamay› dahi tart›flacak kadar umutsuz olan
AKP; ABD ve AB’li emperyalistlerin
aç›k-dolayl› desteklerine ve Ergenekon hamlesine karfl›n bütünüyle rahatlayamam›fl olmal› ki, orgeneral
(Eruygur ve Tolon) kozlar›n› (ilk iddianameye koymay›p, darbe senaryolar›na bulaflt›rmayarak) elde tutmay›
tercih etmiflti. AKP süreci yönetirken, rahat ve kendinden emin bir görüntü vermeye çal›flsa da durumunun
ne kadar kritik oldu¤u oylama sonucuyla da kan›tland›. Nitekim, karar›n
aç›klanmas› sonras›nda baflta Tayyip
Erdo¤an olmak üzere tüm parti ileri
gelenlerinin verdi¤i “zafer” tepkisi,
bu ruh halinin bir di¤er ispat› olarak
okunabiliyordu.
AKP ile ilgili karar her ne kadar
mevcut hükümetin devam›, AKP-TSK
iflbirli¤inin sürmesi, ABD ve AB’li emperyalistlerin iste¤i yönünde “istikrarl›” bir sürece onay anlam› tafl›-
sini” göstermesi uzlaflman›n hangi
konularda oldu¤unu ilan etmektedir.
‹flte bu dönemde 26 Temmuz’da Güngören’de gerçekleflen
2 bombal› sald›r› sonucu 18 kiflinin
yaflam›n› yitirmesi sistem taraf›ndan
bu yönde de¤erlendirilen ve flovenist
propagandaya malzeme edilen bir
gündem olmufltur. Do¤rudan sivil halka yönelik gerçekleflen, kabul edilmesi mümkün olmayan bu sald›r›y› üstlenmedi¤ini PKK’nin net flekilde ifade
etmesine ra¤men hükümetin ve medyan›n do¤rudan PKK’yi hedef almas›,
faflist Baykal’›n ve medyan›n Kürt ulusunu hedef göstererek “halk› aya¤a
kalkmaya” ça¤›rmas› ve linçleri-faflist
sald›r›lar› teflvik etmesi ve Kandil’e
yönelik hava sald›r›lar›n›n yeniden yo¤unlaflmas› önümüzdeki dönemde sistemin Kürt ulusuna yönelik sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›raca¤›n› bizlere göstermektedir. Bomban›n patlamas›n›n ard›ndan bombay› koyan kiflinin Emniyet’in arflivindeki 100 bini aflk›n “terörist” listesinde bulunamamas›, 3-4
gün sonra yakalanan ve bombac› olarak ilan edilen kifliler için de herhangi
bir somut kan›t sunulamad›¤›ndan yaln›zca “örgüt üyesi” olma gerekçesiyle
tutuklan›p bombalaman›n dava gerek-
lamak mümkündür. Sald›r›y› gerçeklefltirenlerin olay yerinde tespit edilmesi ve faillerin J‹TEM taraf›ndan kurulan, TC taraf›ndan desteklenen ve
I. Kürdistan›’ndaki Türkmenler aras›nda hiçbir siyasal deste¤i olmayan
mafyavari bir örgüt olan Irak Türkmen Cephesi üyeleri olmalar› da
Kürt halk›na yönelik planlar›n ciddiyetini anlamam›z› sa¤lamaktad›r.
Bu sald›r›lar flovenizmi yükseltmeyi ve Kürt ulusuna yönelik linççifaflist sald›r›lar› teflvik etmekle beraber daha önemlisi TC’nin önümüz-
yorsa da, di¤er yandan merkezi devlet yap›lanmas›nda belirli bir gücü
elinde bulunduran Kemalist klik aç›s›ndan da ciddi bir güç ve a¤›rl›¤›n
tescili anlam›na gelmektedir. AKP’yi
s›n›rl› ve kontrollü biçimde hareket
etmeye zorlayan, bunu mevcut yasalar uyar›nca belli bir yapt›r›m ve ihtarla, üstelik ezici bir ço¤unlukla karar alt›na alan bu sonuç, tek yanl› biçimde “AKP’nin zaferi” olarak okunamaz/okunmamal›d›r.
AKP, emperyalistlerin tam (ama
hiç kuflkusuz flartl›) deste¤i ile yol alman›n ve TSK ile iflbirli¤ini sürdürmenin avantajlar›na sahiptir. Ama
hepsi o kadar. Oysa dünyan›n büyük
metropollerinden akan ve ülke ekonomisini feci biçimde kuflatan (içerde
giderek bozulan durum da cabas›)
ekonomik krizle bafla ç›kmak durumundad›r. Kapat›lmama karar›n›n
hemen ard›ndan do¤algaza ortalama
yüzde 18’lik (son 7 ayda yüzde 35)
zam yap›lm›flt›r. Bunun için ilk etapta
bafllatt›¤› zam ya¤murlar› özellikle
Eylül ay›nda daha derin sosyal çalkant›lara yol açacakt›r. Yerel seçimler için takvim ifllemeye bafllam›flt›r.
Seçim ekonomisi ile krize iliflkin tedbirlerin birlikte kotar›lmas› büyük bir
açmaz yaratacakt›r. Toplu sözleflmeler pefli s›ra gelmektedir. Bir bölümünde flimdiden t›kanma ve krizler
bafl göstermifltir. Sendikal alana eskisi gibi hükmetme flanslar› olamayacakt›r. Ulusal soruna iliflkin giderek
a¤›rlaflan gündemle bafla ç›kabilmek
bir yana, yine yerel seçimlere yönelik
faaliyetin bölgeye yönelik bir dizi hesab› gerektirmesi durumu iyice içinden ç›k›lmaz bir hale getirmifltir…
Klik çat›flmas›n›n cisimlendi¤i davalardan Anayasa Mahkemesi’ndeki,
iddiaya uygun/do¤rulayan biçimde ve
ezici ço¤unlukla AKP’yi “s›n›rlayan”, “damgalayan” tarzda sonuçlanm›fl ne var ki di¤eri yeni bafllayan ve uzun süreye yay›lacak bir pozisyonda, deyim yerindeyse AKP’nin
kuca¤›nda kalm›flt›r. Ergenekon
dosyas›, resmen aç›klanan (ve kabul
edilen) iddianamesiyle daha aç›k biçimde görüldü¤ü üzere, TC tarihinin
hukuk tekni¤i ve sistemati¤i aç›s›ndan
belki de gelmifl geçmifl en pespaye
davas› konumundad›r.
Bunun temel sebebi, sadece halka
karfl› ifllenen hemen hiçbir suçun iddianameye konu edilip edilmemesi
de¤ildir. Ama bunun ötesinde, zaman
ve mekan tan›maks›z›n, birbiriyle ilgili-ilgisiz bir y›¤›n kifli ve olay›n, binlerce hukuka ayk›r› delil ve spekülasyona da dayan›larak, çok çeflitli senaryolar alt›nda birbirine kat›larak ve kar›flt›r›larak, tam bir hengame ve keflmekefl içerisinde, ortak bir dava ve
örgüt düzleminde sunulmas›d›r. Öyle
ki baflsavc› iddianameyi bas›na duyurdu¤u s›rada “buradaki terör örgütü
bildi¤imiz terör örgütü tan›mlar›na uymuyor” türünden ak›llara seza
bir “hukuk” (suçta ve cezada kanunilik ilkesi, TCK md.2) d›fl› aç›klama
yapmakta sak›nca görmemifltir. Dolay›s›yla yap›lan ifli, bir grup savc›n›n
acemili¤i olarak düflünmek/yorumlamak safdilliktir.
Bu kaos ve karmafla içerisinde,
her türlü suçun ifllendi¤i ve ifllenebilece¤i bu batakl›kta, her türlü iflbirli¤inin gerçekleflebilece¤i görüntüsü
alt›nda, devrimci ve yurtsever örgütlere de yer verme gayreti, durumun
anlafl›lmas› için bizlere birinci ipucunu vermektedir. Bir di¤er ipucu, devlete ait bütün örgüt ve kurumlar bo¤az›na kadar her fleyleriyle bu rezilliklerin içerisindeyken, bu durum geçmiflten beri kendi rapor ve belgeleri
ile dahi sabitken, iddianamede itinayla bunun aksinin söylenmifl olmas›d›r (“bu çete organizasyonunun
ordu ve M‹T içine s›zmay› baflaramad›¤›”). Ve tabi bir di¤er önemli
husus; halka, devrimcilere, yurtseverlere, komünistlere, ilerici ve demokratlara karfl› ifllenen binlerce suça iliflkin hiç ama hiçbir izin bu milyonlarca sayfal›k klasörlerde bulunmamas›d›r. Gazi katliam› gibi kimi sald›r› ve
provokasyonlara iliflkin istisnai örnekler ise ellerindeki ajan ve itirafç›-
n›’na giren ordunun Zap’ta karfl›laflt›¤› muazzam ve kahramanca direniflin
ard›ndan sessizce ve apar topar geriye dönmesi ve ilkbahar ve yaz sürecinde Bölgede yaflanan yo¤un çat›flmalar ve devletin gerillan›n baflar›l›
taktik sald›r›lar› karfl›s›nda ald›¤› a¤›r
kay›plar ordunun pervas›zl›¤›n› ve
sald›rganl›¤›n› da art›rmaktad›r. Gerilla karfl›s›nda çaresizli¤ini ormanlar›
yakmakta, halka yönelik iflkence ve
bask›y› art›rmakta gören sistemin
rövanfl› alma hedefiyle yeniden I.
Kürdistan›’ndaki gerilla üslerini kara-
lar›n› de¤erlendirmek suretiyle olaylar› sapt›rmak, kafalar› buland›rmak
ve devrimcilere karfl› afla¤›l›k senaryolar için an›lmak istenmifltir.
Faflist diktatörlü¤ün her zaman
için esas hedefinin s›n›f mücadelesi
do¤rultusunda tahkimat oldu¤u
do¤ru biçimde kavranmal›d›r. Gerçek düflmanlar›n›n, komünistler, devrimci ve yurtsever güçler, kendilerine
karfl› savaflanlar, direnenler oldu¤u
unutulmamal›d›r. Her f›rsat ve vesileyle bu yönde tezgah kurmaya, propaganda yürütmeye çal›flacaklar›, çeflitli senaryolar yazacaklar› ve provokasyonlar örgütleyecekleri iyi bilinmelidir. Bu yeminli halk düflmanlar›,
s›n›flar›n› iyi temsil etmektedir. Birbirleriyle kap›fl›rken bile as›l düflmanlar›n›n kim oldu¤unu asla unutmazlar!
Maddi gerçekleri gizlemek, olgular›
karartmak ve sapt›rmak için ellerinden geleni yaparlar. Faflizmin yarg›
sistemi bu felsefe üzerine kuruludur, bu gerçek ak›llardan ç›kar›lmamal›d›r!
Ergenekon dosyas›nda “yarg›lanacak” olan kimi kontr-gerilla eskisi, mafya bozuntusu, k›z›l-elmac›, Kemalist kli¤in ak›l hocas› ve bilumum
halk düflman›, faflistler tayfas›, t›pk›
Susurluk davas›nda oldu¤u gibi “beraat” ve göstermelik “cezalar” ile aklanacakt›r. Bu dava, AKP’nin üzerine
kalm›flt›r ve uzun süreye yay›larak
“zaman ilac›” ile çözülecektir. Yap›lmas› gereken, daha önce de sözünü etti¤imiz gibi, davan›n aç›l›fl (operasyonun yürütülüfl) amac›n›, kurgusunu, ülkemizdeki kontr-gerilla gerçe¤ini teflhir etmek ancak halk›n
as›l gündemine yo¤unlaflmak olmal›d›r. Mevcut dava üzerinden beklenti
do¤uracak herhangi bir durufl sergilenmesine izin verilmemelidir. Susurluk sürecinde yürütülen kampanya ile
koflullar farkl›d›r. ‹ddianame aç›klanm›fl, AKP-TSK’n›n davaya nas›l bir
yön verece¤i belli olmufltur. Yürütülecek olan propaganda-teflhir faaliyetinde bu çerçeve korunmal›d›r.
Bir k›s›m “sosyalist” etiketli libe-
dan da hedef almas› büyük bir ihtimaldir ve haz›rl›klar o yöndedir.
“Teröre karfl› mücadele”nin yan›
s›ra art›k AB do¤rultusunda ad›mlar›n h›zlanmas› gerekti¤ini, reformlar›n ç›kaca¤›n› aç›kça belirten sistemin
temsilcilerine medya üzerinden yükselen “sivil anayasa” ça¤r›lar› da yeniden gündeme gelecektir. Bunun kitlelerde bir beklenti yaratmas› da muhtemeldir. Ancak sistemin gerek Kürt
ulusuna yönelik imha-inkâr politikalar›ndaki ›srar› ve Kürt ulusunun
direngen-dinamik kesimlerine yönelik tasfiye amaçl› sald›r›lar› gerekse de iflçilerin-emekçilerin taleplerine
ve hareketlili¤ine yönelik sald›rgan
tutumlar› bu “reform”, “demokratikleflme” ambalaj› ile sunulan yasalar›n
yeni sald›r› paketleri olaca¤› ve a¤za
çal›nan bir parça bal›n yan› s›ra a¤›r
bedellere neden olaca¤› da sistemin
gerçek yüzünü bilenler aç›s›ndan öngörülebilir olgulard›r. AB’ye uyum
programlar›yla bir yandan kitlelerde
bir beklenti yarat›lmak hedeflenirken
öte yandan hem Kürt ulusuna hem
de emekçilere yönelik sald›r›lar›
onaylayan-destekleyen-meflrulaflt›ran
AB emperyalizminin gerçekli¤ini ve
gerici yüzünü aç›k etmektedir. Faflizmin tüm bask›lar›na maddi-manevi
her türlü deste¤i sunan AB’nin ard›ndan “de¤iflim-demokrasi” talebine sahip olan kitlelerin önüne bunun öncüsü reklam› ile ç›kmas›, yine
AKP’nin halka yönelik tüm tahammülsüzlü¤üne, sald›rganl›¤›na ra¤men
liberal “ayd›n”larca ülkenin demokratikleflmesi yolunda süreci gö¤üsleyebilecek yegane parti olarak sunulmas› “imaj” ve “reklam ça¤›nda” belirli
bir etki yaratabilecektir. Ancak imaj,
ambalaj ve reklam ne kadar etkili
olursa olsun gerçeklik tüm bunlar› silip süpürecektir. Bu anlamda aç›kt›r ki gerçeklerin savunucusu
olan devrimci ve komünist güçler aç›s›ndan bu sahteli¤i deflifre
etmek, ambalaj›n alt›ndaki köhneli¤i göstermek ve kitleleri
kendi s›n›fsal ve ulusal talepleri
do¤rultusunda demokratik devrim talebiyle harekete geçirmenin olanaklar› oldukça fazlad›r.
ral-reformist parti, grup ve çevrenin
darbecili¤e karfl› olma, “tarafs›zl›¤a” tav›r ad›na, “AKP’ye de karfl›y›z”
flerhiyle, mevcut davay› zorlama takti¤i, ince bir iflbirlikçilik hesab› içermiyorsa e¤er, büyük bir aymazl›kt›r.
Bunlar›n kitleleri yanl›fl yönlendirmesine karfl› s›k› biçimde mücadele yürütülmelidir. Murat Belge’den Ömer
Laçiner’e, Bask›n Oran’dan Ahmet
Altan’a onlarca sosyalist eskisinin
devrimci, ilerici, komünistlere de sürekli biçimde sataflarak yön verdi¤i
bu çevrelere inat, Ergenekon davas›n›n karakutusu olarak ünlenen Tuncay Güney isimli ajan-provokatör;
ABD’ye ç›kar›lmas›n›n ard›ndan hahaml›¤a s›¤›n›p kapa¤› att›¤› Kanada’dan son derece “yal›n ve aç›k”
biçimde konuflmaktad›r: “Olan bitenler iki Mehmet’in kavgas›d›r.
Ergenekon’un tümü çözülürse
Türkiye’de sistem çöker. Çünkü
sistemin kendisi Ergenekon’dur.
Yak›nda iki taraf anlaflacak ve sistem devam edecek. fiimdiden anlaflmaya bafllam›fllard›r.” (TV Net,
26.07.08)
Hakim s›n›flar›n as›l dert ve s›k›nt›s›n›n nerede bafllad›¤› ve bitti¤i çok
aç›k biçimde görülebilmektedir. AY
Mahkemesi karar› üzerine çeflitli bakanlar›n demeçleri ile kimi patron örgütlerinden gelen tepkiler, bu durumu ortaya koymaktad›r. “Ekonominin önünü açan bir karar”, “art›k
iflimize bakal›m”, “nefes almam›za yol açt›” diyenler, bir yandan zam
dü¤mesine yeniden basarken di¤er
yandan Güngören katliam› için tezgahlad›klar› senaryoyu ilan etmekte gecikmemifllerdir. Bask› ve sald›r›lar›n hangi yönde geliflip yo¤unlaflaca¤› bellidir. Bu konuda hiç de flafl›rt›c› olmayan koalisyon, daha çat›flmalar›n›n harareti so¤umayan taraflar aras›nda kurulmufl, hatta rekabete dönüflmüfl durumdad›r. Bizim de ayn›
h›z ve refleksle bu sald›r› ve manevralar› yan›tlayacak bir örgütlenme içerisinde barikat oluflturmam›z gerekmektedir.
İşçi-köylü 4
İşçi/köylü
8-21 Ağustos 2008
Yasalar iflçi ve emekçiden yana uygulanm›yor!
Ankara ‹flçi-Köylü okurlar› olarak 30 Temmuz 2008 tarihinde, 175
gündür direniflte olan TEGA iflçilerini ziyaret amac› ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne gittik.
12 saatlik vardiyalarla, ikifler kiflilik gruplar halinde nöbet tutan iflçilerle grev süreci ve yaflad›klar› s›k›nt›larla ilgili bir söylefli gerçeklefltirdik. ‹lk andan itibaren bizi s›cak
bir ilgiyle karfl›layan iflçi arkadafllar›n yaflad›klar› tüm s›k›nt›lara ra¤men yürüttükleri onurlu mücadeleye dört elle sar›ld›klar›na ve bunu
sürdürmekte ne kadar kararl› olduklar›na tan›kl›k ettik.
Sohbetimize ilk olarak Engin
Eldefl’le bafllad›k. Eldefl 4 y›l› aflk›n
süredir bu ifl yerinde çal›fl›yor. Ondan grev sürecine kadar nas›l geldiklerini ve neler yaflad›klar›n› anlatmas›n› istiyoruz.
talep ettik, yap›lan görüflmelerle
bunu 550 YTL’ye kadar indirdik fakat bu da kabul edilmedi ve böylece 7 fiubat’a kadar gelindi. 120 kifli
ç›kt›k greve, 15 kifli patronun iflbirlikçisi ç›kt›. Baz›lar› ise dayanamad›,
kira bir yandan, borçlar bir yandan,
ailelerin bask›s› bir yandan, bunun
için çal›flmaya bafllad›lar. fiu anda
87 kifli grevde, bunun 75’i baflka
normalde bizlere fabrikadan yemek
verilmesi, tuvalet ihtiyac›m›z›n karfl›lanmas› gerekiyor fakat içeriye al›nm›yoruz. D›flar›dan geliyor yemek
(sendikadan bahsediyor).
- Jandarma ve özel güvenlikçilerin size karfl› tutumu nedir?
- Herkes iflverenden yana olmufl, 6 ayd›r buraday›m, bir gün ge-
Kanunlar paras›
olanlar içindir
“Çal›flma saatleri fazlayd›, 12
saat çal›fl›p 425 YTL al›yorduk. Cumartesi-Pazar normal izin vard›,
ama mesaiye kal›yorduk. Sonra
sendikay› getirelim dedik. En az›ndan girdi¤imiz ç›kt›¤›m›z saat, maafl›m›z, iznimiz belli olsun diye. Baflta herkes onaylad› bu fikrimizi. Daha sonra, bu iste¤imizi patron duydu ve bizi engellemek için mesaileri kald›rd›, herkesi 425 YTL’ye
mahkûm etti, zaten k›t kanat geçiniyorduk mesaiyi de kald›r›nca elimizi kolumuzu ba¤lad›. Daha önce
maafl›m›z› ay›n 5’inde al›yorduk,
sonra 15’ine kadar ç›kt›. Biz maafllar›m›z›n 575 YTL’ye ç›kar›lmas›n›
yerlerde sigortal› olarak çal›flmaya
bafllad›. Geriye kalan 12 kifli de nöbet tutuyor, çal›flan 75 kifli ise günlük nöbet paras› veriyor bize.”
- Grevin ilk günlerinden bu
yana neler yafland›?
- Biz grev karar›n› ast›¤›m›z gün,
patron Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan di¤er 16 fabrika sahibiyle bir toplant› yapt›. Di¤er patronlar ifl yeri sahibinin zarar›n› karfl›layacaklar›n› ancak sendikay› hiçbir
flekilde fabrikaya sokmamas› gerekti¤ini söylemifller, destek olacaklar›na dair söz vermifller. Yasalara göre
lip iflçinin yan›nda olan› görmedim
ne jandarma, ne güvenlik… Buran›n güvenli¤i iflverenden yana zaten. Kalabal›¤› bile kabul etmiyorlar. 2 kifliden fazla olundu¤u zaman
güvenlik geliyor, jandarma geliyor,
da¤›l›n burada toplanmak yasak diyorlar.
- fiu an fabrikadaki durum
nedir?
- fiu an burada makinenin bafl›nda çal›flan 40 kifli var. Onlar da bizim sayemizde prim yap›yor. Eskiden 500 alanlar fluan bizim sayemizde 750-800 al›yor. Zaten bizim
greve ç›kmam›z›n sebebi 575
YTL’yi vermemesiydi. Patron bizimle anlaflm›yor ama içerdeki iflçilere 800 milyon maafl veriyor, art›
mesaisi de var. Zaten içerdeki iflçileri de böyle tutuyor. Bunlar›n hepsini sendikay› buraya sokmamak
için yap›yor.
- Greve bafllad›ktan sonra
de¤iflen bir fley oldu mu
hayat›n›zda?
- Kanunlar› ö¤rendik,
hakk›n oldu¤u halde hakk›n›
alam›yorsun, kanun kaçak iflçi çal›flt›r›lamaz diyor ama iflveren çal›flt›r›yor. Kaçak iflçi
de ödüyor üç befl kurufl, iflini
bitiriyor. Bu ülkede kanunlar
hep paras› olandan yana iflliyor. Yasalar bu ülkede iflçiden ve emekçiden yana uygulanm›yor. Zaten uygulan›yor olsa flu an burada ne iflimiz var.
Örgütlü çal›flmak
istiyoruz
Bu uzun sohbetin ard›ndan Bülent Gülel’le konuflmaya bafll›yoruz.
fiu an beklemekten baflka yapacaklar› bir fley olmad›¤›n› ancak direnifle devam edeceklerini ve haklar›n› alana kadar da mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söylüyor.
Biz iflçilerle sohbete dalm›flken
sendikadan iflçilerin ö¤len yemekleri geliyor. Böylelikle yemeklerini
getiren Birleflik Metal-‹fl Anadolu
fiube Baflkan› Rasim Gündal ile
de sohbet etme imkan› buluyoruz
ve geliflmeleri bizlere anlatmas›n›
istiyoruz.
“‹lk olarak bu iflyerinde örgütlendik ve yetkiyi ald›k. ‹flveren bu
aflamada hiçbir problem ç›karmad›.
Yasal süreçte sözleflme görüflmelerine bafllad›k. Fakat daha sonra farkl› hareket etti ve sendikay› kabul etmedi. ‹lk baflta flunu belirtmeliyim;
buradaki grev sadece ücret talebiyle
de¤il biz burada örgütlü mücadele yürütme talebi ile de greve ç›kt›k. Daha sonra iflveren yasal olmayan bir tak›m ifller yapt›. Grevin 2.
günü kaçak iflçi çal›flt›rmaya bafllad›.
Sonra özel güvenlikçiler grevdeki
arkadafllara silah çekti, kald› ki hala
gelen ziyaretçilerimizi bile buraya
sokmamaya çal›fl›yorlar. Biz hem
sendika olarak hem de iflçiler olarak
gidebildi¤i son noktaya kadar direniflimizi sürdürmekte kararl›y›z.”
Bu güzel söyleflinin ard›ndan iflçilerin yan›ndan ayr›lmaya haz›rlan›rken ekleyecekleri bir fley olup
olmad›¤›n› soruyoruz ve diyorlar
ki; “Sesini yükseltmezsen ve bir
fleylerin mücadelesini vermezsen
ömür boyu böyle gider, bizler bunu
de¤ifltirmek için buraday›z…”
Son olarak “Bir gece gelip sizinle burada nöbet tutsak sizin
aç›n›zdan bir sak›nca olur mu?”
diye bir soru yöneltiyoruz ve karfl›l›¤›nda; “Bir gün olmaz sürekli gelmeniz laz›m, bir gün olursa anlamazs›n›z, iki günde bir gelmelisiniz
ki neler yaflad›¤›m›z› görmüfl, anlam›fl olursunuz” diyorlar.
Gazetelerimizi verdikten sonra
en k›sa zamanda tekrar ziyarete gelece¤imiz konusunda söz vererek
oradan ayr›l›yoruz.
(Ankara)
Ambarl› iflçileri; “Kölelikten kurtulmak istiyoruz!”
Göztepe’de
boykot
Ücretsiz yemek haklar› ellerinden al›nmak istenen sa¤l›k emekçileri, gerçeklefltirdikleri bir dizi eylem ve etkinlikle, yemek haklar›n›n
gasp edilmesini protesto etmeye
devam ediyorlar. SES öncülü¤ünde
gerçeklefltirilen eylemlerden biri
de 24 Temmuz’da, Göztepe E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi’nde yap›ld›. Burada yemek boykotuna bafllayan sa¤l›k emekçileri, acil servis
önünde yapt›klar› bir bas›n aç›klamas›yla, yemek haklar›n›n ellerinden al›nmak istenmesine tepki
gösterdiler.
SES fiube Baflkan› Erdal Güzel taraf›ndan yap›lan aç›klamada, g›da maddeleri ile elektrik, su,
akaryak›t gibi tüketim maddelerine yap›lan zamlar›n emekçilerin
yaflam›n› çekilmez hale getirdi¤i
vurguland› ve IMF güdümlü AKP
ve Maliye Bakanl›¤›’n›n, yatakl› tedavi kurumlar›nda çal›flan emekçilerin yemeklerini dahi paral› hale getirdi¤i belirtildi.
(Kartal)
Büyükçekmece’de
bulunan
Ambarl› Liman›’nda çal›flan iflçiler insanca çal›flma koflullar› için
sendikaya üye oldu.
Arkas Holding’e ba¤l› Arser ‹fl
Makinalar› Servis ve Ticaret
A.fi.’de çal›flan 406 iflçi 20 Haziran’da Liman-‹fl Sendikas›na üye
olarak örgütledi. ‹flçilerin örgütlendi¤ini duyan Arkas patronu, üye
iflçileri bir gecede internet üzerinden bir baflka kurulufllar› olan Marport Liman ‹flletmeleri Sanayi ve
Ticaret A.fi.’ye geçirerek ayn› gün
5 iflçiyi, daha sonra da yani 15
22 Temmuz günü Arkas Holding’in fiiflli Esentepe’de bulunan
binas› önünde bir araya gelen iflçiler Arkas patronunu protesto etti.
“Direne direne kazanaca¤›z”, “‹flimizi ve haklar›m›z› istiyoruz” pankart› açan iflçiler
“Ölmek var dönmek yok”,
“Sendika hakk›m›z söke söke
al›r›z” sloganlar›n› hayk›rarak öfkelerini dile getirdi.
Eflleri ve çocuklar› ile birlikte
eyleme kat›lan yaklafl›k 200 iflçi
ad›na konuflan Liman-‹fl Baflkan›
Muzaffer Akp›nar, Arkas Hol-
ding’in iflçileri, cep telefonlar›na
mesaj atarak bir günde hukuksuz
bir fleklide iflten ç›kar›ld›klar›n›
söyledi. Eylem, iflçi efllerinin yapt›klar› konuflmalar ile sona erdi.
Eylem sonras›nda holding iflçilerin
ifl kurallar›na uymad›klar› gerekçesiyle iflten at›ld›klar›n› iddia eden
bir aç›klama yapt›.
Eylem s›ras›nda Arkas Holding
görevlileri holding aleyhinde bir
haber yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol
etmek için gazetecilerin iletiflim
adreslerini istedi.
(‹stanbul)
Tersanelerde yeni bir ifl cinayeti
Tersanelerdeki ifl cinayetlerinin
ard› arkas› kesilmiyor. ‹fl cinayetlerine bir kurban da geçti¤imiz günlerde verildi ve böylece tersanelerde yaflanan ifl cinayetlerinde yaflam›n› yitirdi¤i tespit edilebilen iflçi
say›s› 101 oldu.
GEMSAN tersanesi ATLAS
Gemi tafleron firmada bak›mc›
olarak çal›flan ‹brahim Çelik adl›
tersane iflçisi, 29 Temmuz Sal› günü kompresör dairesinde bak›m
yaparken meydana gelen patlama
Emekçinin Gündemi
Grev ve direnifllerin
toplu ifl sözleflmesindeki önemi
‹flçi s›n›f› hareketinde baz› dönemsel olaylar ve zamanlar hareketin de¤ifliminde ya da örgütlenmesinde oldukça önemli yer tutar/tutmaktad›r. Bugüne kadar s›n›f
içerisindeki çal›flmalarda bu dönemsel süreçler görünmesine karfl›n ona uygun pratiklerin yaflama
geçirilmedi¤ini de görmekteyiz.
Bugün, 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren s›n›f hareketinde grev ve direnifllerin en yo¤un oldu¤u süreci
yaflamaktay›z. Bu süreçte örgütlenmelerin giderek artt›¤›n›, buna karfl›l›k iflten at›lmalar›n yo¤unlaflt›¤›n›,
Temmuz 2008 tarihinde ise 52 iflçiyi iflten ç›kard›.
Patronun bu tutumunu protesto eden iflçiler sendikaya sahip ç›karak direnifle geçti. 16 Temmuz
günü Ambarl› liman›nda toplanan
iflçiler patronun hukuksuz uygulamalar›na karfl› sabaha kadar limanda bekleyerek eylem yapt›.
Eylemde iflçiler ad›na konuflan
Liman-‹fl Sendikas› Baflkan› Muzaffer Akp›nar, sendikan›n iflçilerin
en demokratik hakk› oldu¤unu dile
getirerek iflçilerin sendikalar›ndan
vazgeçmeyeceklerini söyledi.
bu nedenle direnifllerin yayg›nlaflt›¤›n› görüyoruz. Örnek alarak DESA, Unilever, Yörsan, Arçelik, Çapa Temizlik, Uzel, E-Kart vb. direnifller verilebilir. Di¤er yandan toplu ifl sözleflmelerinde yeni haklar
verilmedi¤i gibi mevcut haklar› da
almak isteyen patronlara karfl›
grevlerin artt›¤›n› görmekteyiz.
Direnifl ve grevler, toplu sözleflme dönemlerinde egemenler
ile iflçi s›n›f› aras›ndaki mücadelenin önemli ayaklar›ndan biridir. Bu
anlamda bu süreçler oldukça
önemlidir. Her sonuç, yeni bir
sonucu yaflam›n› kaybetti.
Yaflanan bu son ifl cinayetinin
ard›ndan kamuoyuna bir aç›klama
yapan Limter-‹fl Sendikas›: “Tafleronluk sistemi tersanelerdeki en
ciddi sorun olmay› sürdürmektedir, art›k kangrene dönüflmüfltür.
Yine ayn› flekilde, yasa d›fl›l›k, kurals›zl›k üst seviyelerde seyir etmektedir. Bu koflullarda tersanelerde, ifl kazalar›n›n ve ifl cinayetlerinin devam etmesi bir s›r de¤ildir”
dedi.
sürecin ateflleyicisi ya da söndürücüsü rolü oynamaktad›r.
Grev ve direnifllerde ve toplu ifl
sözleflmelerde kazanabilmek için
öncelikle karfl›lafl›lacak problemler konusunda iflçilerin bilinçlendirilmeleri, do¤ru bir önderlik ile
örgütlenmeleri gerekmektedir.
Çünkü hepimiz biliyoruz ki; bu süreçlere do¤ru önderlik edilirse
ideolojik sapmalar da engellenir,
iflçilerin sorun ve sald›r›lar› daha
bütünlüklü görmesi sa¤lan›r. Bugün yaflanan ve yaflanacak olan
grev, direnifl ve toplu sözleflmeleri bu eksende ele almal›y›z.
Bu direnifller s›n›f›n yeni haklar
almas›nda oldukça önemli bir yer
tutmaktad›r. Direnifllerin son zamanlardaki küçük de olsa kazanmalar› daha büyük direniflleri yaratm›flt›r. Çok de¤il 2007 y›l›n-
Selah Tersanesi’nde
kazan›m
Tersanelerde yaflanan son ifl cinayetine genifl bir kesimden de
tepkiler sürerken, Selah Tersanesi’nde çal›flan, ancak ücretlerini alamayan iflçiler direnifle geçti.
Alacaklar›n› talep eden 33 iflçi, 1
A¤ustos akflam mesai bitiminden
sonra tersane önünde toplanarak,
tafleron patronla görüflmek istediler. Tafleronun tersanede bulunma-
da Petrol-‹fl Sendikas›’n›n örgütlendi¤i Novamed’de direniflin kazan›m› günümüzdeki
di¤er direnifllerin uzun vadeli
ve ›srarl› sürmesini, kazanmaya kilitlenmesini önemli
derecede etkilemifltir. Yani s›n›f hareketinde direnifller, grevlerin bafllamas›nda tafl›y›c› rol oynamaktad›r. Ancak direnifllerin kazanmas› için de esas olarak oturaca¤› zemin önemlidir. Bazen tek
kiflilik bir direnifl bile, oldukça
önemli mesajlar vermektedir. Sefaköy’deki direnifl bu anlamda
önemli ve örnektir.
Bir yandan direnifller devam
ederken di¤er yandan on binlerce
belediye iflçisi de grev aflamas›na
gelmifl durumdad›r. Burada önemli olan iflçilerin kendi ç›karlar›n›n
iflçi s›n›f›n›n bütününün ç›karlar›
d›¤›n› ö¤renen iflçiler, Limter-‹fl
Sendikas›’na baflvurarak, sendika
arac›l›¤› ile Selah Tersanesi patronu
ile görüflmeye çal›flt›lar. Ancak görüflme girifliminden sonuç alamayan
iflçiler, 2 A¤ustos sabah 7.30’dan
itibaren Selah Tersanesi önünde direnifle geçtiler.
3 ayl›k maafllar›n› alamayan iflçiler, yap›lan görüflmeler ve maafllar›n›n ödenmeye bafllamas›yla birlikte, akflam saatlerine do¤ru eylemlerine son verdiler.
(Kartal)
ile bir ve paralel oldu¤unu görmelerini sa¤lamakt›r.
Bugün iflçilerin mevcut haklar›n›n korunmas›n› sa¤lamak için iflçilere karfl› bafllat›lan sald›r›lar› do¤ru anlamak gerekmektedir. Çünkü bu do¤ru anlafl›lmazsa grevlerden de baflar›l› ç›kmak mümkün
de¤ildir. Grev süreçlerinin iflçilerin en politikleflti¤i süreç oldu¤u
da unutulmamal›d›r.
Bu nedenle direnifller, sözleflmeler ve grevler s›n›f›n
okuludur. S›n›f›n siyasallaflaca¤›
en önemli süreçlerdir. Biz
DDSB’liler süreci bu bilinçle ele
almal› ve ayn› zamanda sistemin
teflhirini yapaca¤›m›z bir süreç
olarak iflletmeliyiz. Bu nedenle bu
süreçte s›n›f› örgütleme yönlü çabam›z› daha da art›rarak hareket
etmeliyiz.
Sendikalardan
ziyaretler
19 Temmuz 2008 günü çeflitli flubelerden gelen sendikac›lar önce Hayat TV’yi ziyaret ettiler, daha sonra Ambarlar’da iflten
at›lan iflçilerle bulufltular. Aralar›nda
DDSB’lilerin de bulundu¤u ekip önce Hayat
TV’yi ziyaret ederek kapatman›n süreç ile
birlikte de¤erlendirilmesi gerekti¤ini dile getirdi. Ard›ndan liman iflçileri ziyaret edildi.
Burada bir konuflma yapan Musa Servi, “Bugün size yap›lan bu sald›r› dün Çapa’da Cerrahpafla’da temizlik iflçilerinin; Desa’da deri
iflçilerinin; Arçelik iflçilerinin; E-Kart’ta Bas›n-‹fl üyelerinin, Unilever ve Yörsan iflçilerinin örgütlenmesi ve grevlerinde de yap›lan
iflçilerin örgütlenmesini engelleme sald›r›s›d›r” dedi.
(H. Merkezi)
Desa iflçisi
yaln›z de¤il!
Yaklafl›k bir ayd›r Sefaköy’de bulunan
Desa Deri Fabrikas› önünde direniflte olan
Emine Arslan’a destek ziyareti gerçeklefltirildi. 26 Temmuz Cumartesi günü fabrika
önünde toplanan Deri-‹fl Sendikas› “Direne
direne kazanaca¤›z” sloganlar›n› hayk›rd›.
Desa patronunun sendika düflman› tutumunu protesto eden iflçiler sendikalaflmaktan
vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler.
Fabrika önünde konuflan Deri-‹fl Genel Baflkan› Musa Servi, Desa direniflinin
patron taraf›ndan k›r›lmak istendi¤ini ancak tüm bask›lara ra¤men direniflin devam etti¤ini söyledi. Eyleme Deri ‹fl Tuzla
flube yöneticileri, belediye-‹fl 2 No’lu fiube Baflkan› Hasan Gülüm, Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler Platformu ve Metal-‹fl de
destek verdi.
(‹stanbul)
AKA Deri’de direnifl
Deri patronlar›n›n örgütsüzlefltirme sald›r›lar› sürüyor. DESA Deri Fabrikas›’ndan
ç›kar›lan iflçilerin direniflinin üç aya yaklaflt›¤›
günlerde, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde
de iflten ç›karmalar yaflan›yor. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten AKA Deri
Fabrikas›, sudan denecek nedenlerle iki iflçiyi
iflten ç›kard›. ‹flten ç›kar›lan iki deri iflçisi ise,
direnifle bafllad›. Deri-‹fl Sendikas›n›n örgütlü
oldu¤u iflyerinden ç›kar›lan, iflyeri temsilcisi
Bayram Ateflo¤lu ve sendika üyesi Servet Ünal adl› iflçiler, fabrika önündeki bekleyifllerini sürdürüyorlar.
Geliflmelere iliflkin bilgi ald›¤›m›z Deri-‹fl Sendikas› Tuzla fiube yöneticileri,
son iflten ç›karmalar›n da, yine patronlar›n örgütsüzlefltirme sald›r›lar› kapsam›nda ele al›nmas› gerekti¤ini söylemekte ve
patronla görüflmelerin sürdü¤ünü vurgulamaktalar. Sendika yöneticileri ayr›ca, 45
kiflinin çal›flt›¤› iflyerinde grevin bafllamas›ndan beri üretim gerçekleflmedi¤ini,
içerdeki iflçilerin de direniflteki arkadafllar›n› sahiplendi¤ini belirtmekteler.
2 iflçinin iflten ç›kar›lmas›n›n, patronla
iflçiler aras›nda evraklarla ilgili yaflanan bir
tart›flma sonucu gerçekleflti¤ini de sözlerine ekleyen sendika yönetimi, bunun iflten ç›karmaya, böylelikle örgütlü iflçileri
tasfiye etmeye dönük bir tezgah olabilece¤i ihtimalini de göz ard› etmediklerinin
alt›n› çizmekteler.
(Kartal)
Belediye
floförlerinin
direnifli sürüyor
2 ay› aflk›n bir süredir TÜMT‹S’e üye
olduklar› için iflten at›lan 133 belediye
otobüsü floförü her gün Büyükflehir Belediye binas› önünde efl ve çocuklar› ile birlikte seslerini kamuoyuna ve iflçi düflmanl›¤›nda ›srar eden, kendi yandafllar›na rant
sa¤layan ve bu ranttan nemalanan, kendi
yasalar›n› ve hukukunu hiçe sayan Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› Hikmet fiahin’e duyurmak için bas›n aç›klamas› yap›yor. Eylemlerinde ajitasyon konuflmalar›
ile çevreye bilgi verirken, çevreden de ›sl›k ve alk›fllarla eyleme destek verilmekte.
28 Temmuz günü bas›n aç›klamas›n›
okuyan TÜMT‹S Genel Sekreteri Günel
Y›lmaz “Y›llarca çok düflük ücretle zor
koflullarda görev yapan üyelerimiz iki ay›
aflk›nd›r iflsiz. Bu ne düflmanl›kt›r ki aileleriyle birlikte yüzlerce insan› açl›¤a mahkum ediyorsunuz?” dedi.
(Bursa)
İşçi-köylü 5
8-21 Ağustos 2008
İşçi/köylü
Çay üreticileri
öfkeli!
“Sendika benim do¤al hakk›m!”
- Çal›flma koflullar›n›z nas›l-
paspas›z, bayram›m›z yok, iznimiz
yok. 5 y›ld›r sadece bir kere izne
ç›kt›m. ‹nsanlar›n haklar›n› onlar
yiyor. Vuran vurana döken dökene. Kimin gücü kime yeterse. Biz
iki kifli çal›fl›yoruz dört kifli görünüyor. 4 kiflinin iflini yap›yoruz,
paray› onlar al›yor. Bizim s›rt›m›zdan para kazand›lar.
fiimdi lavobaya girmemiz yasak. ‹çeri girmemiz yasak. Elbisem
dolapta duruyor, gidip alam›yorum. Sen iflini b›rak git diyor. Bizden böyle bir fley istiyor. Sendikaya üye olduk çünkü biz de insan
gibi yaflamak istiyoruz.
Saray Kaya: 55 yafl›nday›m.
Ailemi geçindiriyorum. Çok ezildik, insan emekli olmak istiyor.
Emekli olmaya iki y›l›m var. Kaç
y›ld›r burada çal›fl›yorum. ‹fle girdi¤imde diplomam yoktu, o zaman beni ifle almasayd›n. Baflbakan 65 yafl›na kadar çal›fl›n diyor.
‹ki çocu¤um üniversitede okuyor.
Beyim rahats›z. Ben y›llard›r çal›fl›yorum, sendika benim do¤al hakk›m ve ben do¤al hakk›m› istiyorum. Biz hep ayak alt›nday›z, hep
- Yaklafl›k bir ayd›r burada
direnifltesiniz. Bu sürece nas›l
gelindi?
Erhan Tafl (Belediye-‹fl 5
No’lu fiube Çapa Bafl Temsilcisi);
Biz tafleron firmada örgütlendik.
T‹S’i imzalad›k, birkaç madde kald›. Yüksek Hakeme gitti. Karar
ç›kt›, ard›ndan yeni bir firma geldi.
O da siz eski firma ile T‹S imzalam›flt›n›z dedi. Biz daha çok hastane yönetiminin bunu istedi¤ini düflünüyoruz. Bu insanlar burada ye-
“Ben y›llard›r
çal›fl›yorum,
sendika benim
do¤al hakk›m ve
ben do¤al hakk›m›
istiyorum. Biz hep
ayak alt›nday›z,
hep paspas›z,
bayram›m›z yok,
iznimiz yok.”
Çapa T›p Fakültesi’nde çal›flan
temizlik iflçileri çal›flma koflullar›n›n de¤ifltirilmesi ve insanca yaflanacak bir ücret için sendikalaflmaya karar verdiler. Belediye-‹fl Sendikas›na üye olan iflçiler çal›flt›klar› tafleron flirketle toplu sözleflme
görüflmeleri sürdürürken iflten
at›ld›. Firma, Seven Avrupa Grup
olan ismini de¤ifltirerek sendikan›n yetkisini düflürmeye çal›fl›yor.
Yaklafl›k bir ayd›r Çapa T›p Fakültesinin bahçesinde bekleyen iflçileri ziyaret ederek direnifle dair
düflüncelerini sorduk.
- Örgütlenme sürecinizi ö¤renebilir miyiz?
Zeynep Tunç: Angarya ifller
çoktu. Biz bunun fark›na vard›k,
sendika geldi, hak hukukumuz olacak dedik. ‹lk önce biz dört arkadafl› hedef gösterdiler. Firma müdürü “bu iflin elebafl› sensin”
dedi, iflten ç›kard›. 10 ay direndik,
sonra geri döndük. Sendikay› baflarmak için gece gündüz çal›flt›k.
Bir fleyler yaparsan toplum için
yapacaks›n. Sendika ile iflçilerin
tek yumruk olmas› laz›m.
“Tafl oca¤›
istemiyoruz!”
Antalya’n›n Serik ilçesinde aç›lan tafl oca¤›n›n ormanl›k alan ve ürünlerine zarar verdi¤ini söyleyen köylüler oca¤›n kapat›lmas› talebiyle birçok eylem gerçeklefltirdi. Serik ilçesine ba¤l› Bü¤üfl, Z›rlankaya ve Etler köylerinin birleflme noktas›nda R. M. Madencilik Limited fiirketi taraf›ndan 3 bin dekar alana kurulan tafl oca¤› köylülerin tepkisini çekiyor.
Köylüler flirketin maden arama bahanesiyle
ruhsat ald›¤›n› ancak bu ruhsatla tafl oca¤› aç›ld›¤›n› dile getiriyor. 27 Temmuz günü oca¤›n
çal›flmas›na karfl› ç›kan köylüler kendilerini ifl
makinelerini önüne atarak eylem yapt›. Köylüler tafl oca¤› için genifl bir bölgede a¤açlar›n
kesilece¤ini söylüyor. Köylülerin eylemine
sald›ran jandarma dört kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar ayn› gün serbest b›rak›ld›.
(H. Merkezi)
Kurakl›k yüzünden
çobanlar ve tarla
sahipleri birbirine
düfltü
Mufl’ta kural›k nedeniyle meralarda hem
su hem de hayvanlar›n otlama alanlar›n›n olmamas› nedeniyle hayvanlar yeni biçilen tarlalara inince çobanlarla tarla sahipleri aras›nda yaflanan kavgalar artt›.
Mufl’un Bulan›k ‹lçesi’nin Elmakaya (Leter) Köyü’nde meralarda yaflanan kurakl›k
nedeniyle çobanlar ovalara erken indi. Yeni biçilen tarlalara giren hayvan sürüleri tarla sahiplerini tedirgin edince çobanlar ile tarla sahipleri aras›nda kavgalar artmaya bafllad›.
Özellikle son 2 ayd›r ç›kan kavgalarda birçok
kifli yaraland›.
(H. Merkezi)
Anka’da grev karar›
al›nd›
Her geçen gün yenileri eklenen grev kararlar›na 30 Temmuz 2008 günü bir yenisi daha eklendi. Türkiye Gazeteciler Sendikas› (TGS) toplu
ifl sözleflmesi görüflmeleri anlaflmazl›kla sonuçlanan ANKA-Ankara Ajans› A.fi de grev karar› ald›.
TGS Yönetim Kurulu’nun 24 Temmuz 2008 tarihinde ald›¤› grev karar›, 28 Temmuz 2008 Pazartesi günü noter kanal›yla ANKA patronuna gönderildi.
Aç›klamada “ANKA’da yaklafl›k 7 ayd›r
sürdürülen toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinde, gerek sendikam›z yöneticilerinin, gerekse
resmi arabulucunun anlaflma çabalar›na ra¤men müzakerelere kat›lan iflveren temsilcisinin
uzlaflmaz tutumu nedeniyle tek bir madde bile
kabul edilemedi. ‹flveren temsilcisi, bugüne kadar izledi¤i olumsuz tutumuyla, ANKA’n›n teamüllerini ve tarihi misyonunu yok saym›flt›r.
Aç›klamada, anlaflmaya var›lamamas› durumunda TGS Yönetim Kurulu’nun üyelerin görüflleri do¤rultusunda grev tarihini ayr›ca belirleyip duyuraca¤› ifade edildi.
(Ankara)
d›?
ni de¤il ki. ‹lkokul mezunu olduklar›n› flimdi mi fark ettiler? 15 senedir buradalar. S›rf sendikay› yok
etmek istedikleri için 80 iflçiyi iflten ç›kard›lar. ‹lk örgütlendi¤imizde iflçiler çok tedirgindi imza atarken, formlar› beraber dolduruyorduk. ‹lk bafllarda iflten at›lan
arkadafllar› geri almay› baflard›k.
T‹S görüflmeleri s›ras›nda geri
döndüler. Bu, iflçiler üzerinde belli bir güven yaratt›. Biz Haseki
Kardiyoloji, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çapa T›p Fakültesi’ni (Onkoloji ve Difl Hekimli¤i) de örgütledik. ‹çerde arkadafllar›m›z var.
Toplamda 550–600 iflçi çal›fl›yor.
Önemli bir k›sm›n› örgütledik. T‹S
dekanl›klara, rektörlü¤e gönderildi. Sendikalaflma s›ras›nda hastanede “grev hakk›n›z yok suç iflliyorsunuz” dediler. fiu an içerdeki
iflçilere bireysel sözleflmeyi dayat›yorlar. Bizim burada direnmemiz içerdeki iflçilere güven veriyor. ‹çerdeki iflçilerin sendikaya
karfl› bir güvensizli¤i var. ‹flçiler
çok bilinçsiz, iflçilerle sürekli konufluyoruz. fiu an iflten at›lan 80
iflçi var.
(‹stanbul)
Tar›m iflçileri güneflin aln›nda ya¤murdur!
Yaz›n kavurucu s›ca¤›nda, k›fl›n so¤u¤unda yevmiyesi 20 ila 25 YTL olan ve göçebe olarak hayatlar›n› çad›rlarda geçiren,
so¤an toplayan, pamuk çapalay›p y›l›n 12
ay› farkl› flehirlerde ekmek paras› için bin
bir türlü s›k›nt›ya katlanan, kimi zaman
kamyon kasas›ndaki hayatlar› ölümlü trafik
kazalar› ile sonuçlanan tar›m iflçileri.
Karadeniz’e tar›m iflçisi olarak s›rf ekmek paras› için giden ço¤u iflçi; sömürü ile
her gün karfl› karfl›yalar. Aile hayat›ndan
uzak çocuklar›n durumlar› ise daha vahim,
yafl›tlar› okullarda, oyun alanlar›nda zaman
geçirirken, tar›m iflçisi çocuklar ise tarlalardan ç›kamamaktad›r.
Özellikle de her y›l hasat mevsimine yak›n zamanlarda, kamyon kasalar›nda tafl›nan, beslenme ve bar›nma koflullar› sa¤lanmayan, sa¤l›k ve emeklilik güvencesinden yoksun, sosyal haklar› olmayan tar›m
iflçileri çok düflük ücretler karfl›l›¤›nda
uzun saatler çal›flmaktad›r. Kürt illerinden
gelen mevsimlik tar›m iflçilerinin, yaflad›klar› bölgede geçimlerini sa¤layabilecekleri,
üretim yapabilecekleri bir ifl alanlar›n›n olmamas› ise temel sorunu oluflturmaktad›r.
Hasat dönemlerinde tar›m iflçileri sosyal
güvencesiz olarak, düflük ücretle en zor
koflullarda çal›flmaktad›rlar. Bu zor koflullar yetmiyormufl gibi bir de çeflitli felaketlerle bar›nmadan, sa¤l›¤a ve beslenmeye
kadar türlü sorunlarla karfl› karfl›ya kalmaktad›r.
Geldikleri bölgeyi tan›mamalar› ve bilmemelerinden kaynakl› bölgesel olarak ismi de¤iflen “elçi” ya da “çavufl” dedikleri
kiflilere u¤rayarak ifl bulma ümidini
tafl›maktalar. Elçi ve ya çavufllar bazen ileride çal›flt›racaklar› iflçiler için iflçilerin çal›flmad›klar› dönemlerde bile büyük toprak
sahiplerinden avans alabiliyorlar. Ald›klar›
avanslar› ifl mevsiminde götürecekleri iflçilere un, ya¤, gaz, fleker ve çay al›m› için
verdikleri gibi para yerine do¤rudan g›da
verdikleri de oluyor. Her iki biçimde de
T. Kürdistan›’ndan
Çukurova’ya gelen
tar›m iflçileri memleketlerinde zorunlu
‘göç’ün etkisiyle mallar›n› sat›p, buralarda
insanca yaflama
ücreti dahi almadan,
güvencesiz ve
sa¤l›ks›z koflullarda
yaflamaktad›rlar.
yaflamak için ald›¤› bu zorunlu g›da maddeleri karfl›l›¤›nda avans verene karfl›, zaman›
geldi¤inde “minnet borcunu” ödemek için
daha düflük ücrete çal›flmak zorunda kalabiliyorlar.
Özellikle de kad›n iflçiler aç›s›ndan yaflam daha da zor... Tüm gün tarlada çal›fl›p,
ondan sonra evde yemekle, bulafl›kla, çamafl›rla u¤raflan kad›nlar için hayat tam bir
iflkenceye dönüflmektedir. Mevsimlik kad›n
iflçiler en yoksullar›n içindeki en yoksul, ezilen ve sömürülendir. Onlar, e¤itim düzeyi
neredeyse yok denecek düzeyde, örgütlülükleri hiç olmayanlard›r. Toplumsal statüsü
en geri olanlard›r. Çal›flt›klar› tarlalarda ço¤u zaman erkeklerden daha fazla üretken
olmalar›na karfl› sadece kad›n olmalar›ndan
dolay› ücreti erkeklerden daha düflük belirlenir. Kazand›¤› paran›n üzerinde kendi tasarruf haklar› ise yok denilecek düzeydedir.
Bütün bu sayd›klar›m›zdan dolay› mevsimlik
kad›n iflçiler; en çok ezilen ve erkeklere göre iki kez daha fazla sömürülendir.
Ayr›ca tar›m iflçileri geldikleri bölgeden
olsa gerek “potansiyel suçlu” olarak görül-
direnifle destek vermeyi sürdürdüklerini
söylüyorlar.
Kendi direnifllerinin yan› s›ra, gerek
bölgedeki gerekse baflka il veya ilçelerdeki
direniflleri de yak›ndan takip eden iflçiler,
mücadelenin ortaklaflt›r›lmas›n›n kazanma
‹sraf ve verimsizli¤in
faturas› 65 milyar YTL
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i (TZOB) Baflkan› fiemsi Bayraktar, Türkiye’de 6 milyon
hektar kadar arazinin orman ve mera olarak
kullan›lmas› gerekirken bu alanlarda tar›m yap›ld›¤›na dikkat çekerek, verimli tar›m arazilerinin de ‘tar›m d›fl› amaçlar’ için kullan›ld›¤›n›,
israf ve verimsizli¤in Türkiye’ye faturas›n›n y›ll›k 65 milyar YTL oldu¤unu belirtti.
Bayraktar, “Tar›m arazilerinin tar›m d›fl›
kullan›m›n› engellemek için ülkesel arazi kullan›m plan›n›n yap›lmas› gerekir. Bunun yan›
s›ra uygulanabilen bir ‘Toprak Kanunu’ gerekiyor. Tar›m arazilerinin tar›m d›fl› kullan›m› israftan ve vatana ihanetten baflka bir fley
de¤il. Bu ülkede namuslu insanlar namussuz insanlar kadar cesaretli olmad›¤› sürece bunun önüne geçemeyiz”
dedi.
(H. Merkezi)
Uzel iflçileri
haklar›n› istiyor!
mekte ve “terörist” gözüyle bak›lmaktad›r.
Tar›m›n yo¤un oldu¤u ve mevsimlik iflçilerin u¤rak yeri olan Çukurova ise potansiyel
olarak tar›mda ayr› bir yer tutmaktad›r.
Hemen hemen her y›l her dönemde ve sürekli olarak de¤iflen nüfusu, tar›m iflçilerinin
u¤rak yeri olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
T. Kürdistan›’ndan Çukurova’ya gelen tar›m iflçileri memleketlerinde zorunlu
‘göç’ün etkisiyle mallar›n› sat›p, buralarda
insanca yaflama ücreti dahi almadan, güvencesiz ve sa¤l›ks›z koflullarda yaflamaktad›rlar. Her fley s›rf günlük 20 YTL içindir. Çocuklar ise ayaklar›nda lastik ayakkab›yla tarlada bir oradan bir oraya koflarlar, park
yok, oyun alan› yok ama onlar yine de çocukluklar›n› yaflamaya çal›fl›rlar.
Tar›m iflçileri sonuç olarak yeri gelir
para almadan g›da karfl›l›¤›, yeri gelir borçlu olarak toprak sahibinin yan›nda ücretsiz
sadece bar›nma için çal›fl›rlar ve onlar güneflin alt›nda tomurcuklanan terden bir
ya¤mur deryas› oluflturarak çal›flmaya
devam ederler.
(Çukurova’dan bir ‹K okuru)
“Ortak mücadelede önemlidir”
Direniflte iki ay› geride b›rakan
Unilever iflçileri, ilk günkü kararl›l›klar›n› koruyorlar.
Direniflin 64. gününde bir kez
daha Unilever iflçilerinin yan›na gittik.
Direniflin seyrinde önemli bir
de¤ifliklik olmam›fl. Patron hala görüflmeye yanaflm›yormufl. Ancak
onlar y›lg›nl›¤a kap›lmamakta kararl›lar. Son dönemde d›flar›dan
gelen ziyaretçilerin say›s›nda da art›fl yaflanmakta oldu¤unu söylüyorlar. En son bölgedeki direnifl yerlerine ziyaret örgütleyen
‹stanbul fiubeler Platformu gelmifl.
Patronun içerdeki iflçiler üzerindeki
bask›lar› da artm›fl, ancak çal›flan iflçilerin
Çay üreticileri çayda uygulanan kotay›
protesto ederek haklar›n›n gasp edildi¤ini
söyledi. Çay ‹flletmeleri (Çay-Kur)’un 2008
y›l› yafl çay al›m kampanyas›n›n ikinci sürgün
döneminde uygulanan kotadan ma¤dur olan
köylüler bu duruma tepki gösterdi.
Çay-Kur’a ait Tafll›dere Çay Fabrikas›
önüne yafl çaylar› ile gelen üreticiler Çay Kuru protesto etti. Eyleme kat›lan Çorapç›lar
Mahallesi Muhtar› Sultan Topal, köylülerin
kotalar›n› doldurmamas›na ra¤men al›mlar›n
durduruldu¤unu, bu durumun üreticileri ma¤dur etti¤ini söyledi. Topal Çay-Kur Genel
Müdürü Ekrem Yüce’nin köylülere aç›klama yapmas› gerekti¤ini söyledi.
(H. Merkezi)
flans›n› art›raca¤› görüflündeler ve bunun için de: “Ortak mücadele önemlidir” diyorlar.
Sendika konfederasyonlar›n›n sermaye yanl›s›, uzlaflmac› tutumunun da yine
iflçilerin ortak mücadelesiyle
bertaraf edilebilece¤ine inanan iflçiler, “afla¤›dan zorlama olmadan, yukar›dan bir
fley beklemek yanl›fl” diyerek, taban›n itici
gücünün önemine iflaret ediyorlar.
Önümüzdeki süreçte direniflle ilgili bir
kampanya planlar› oldu¤unu söyleyen iflçiler, ayr›ca mahkeme sürecini de yak›ndan
takip etmeyi sürdürüyorlar.
(Kartal)
Edirnekap›’da bulunan Uzel Traktör Fabrikas›’nda çal›flan iflçiler alacaklar›n›n ödenmemesine tepkili.
5 ayd›r ücretleri ödenmeyen Uzel iflçileri
haklar›n› almak için mücadele edeceklerini dile getirdi. 24 Temmuz günü ana kap› önünde
toplanan iflçiler alacaklar›n›n ödenmesi talebiyle bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.
‹flçiler ad›na konuflan Uzel iflçisi Halil
Kahraman Uzel’in içinin boflalt›larak iflçilerin ma¤dur edildi¤ini, birçok iflçinin kredi kart› borçlar›n› ödeyemedi¤i için icral›k oldu¤unu söyledi. Konuflmalardan sonra bir süre daha fabrika önünde bekleyen iflçiler eylemlerine devam edeceklerini ve gerekirse Ankara’ya yürüyeceklerini söylediler.
‹flçiler fabrikada yetkili Türk Metal Sendikas›n› da protesto etti. Sendikan›n iflçilerle ilgilenmedi¤ini, iflçilerden imza alarak ifl akdinin
24. maddeye dayan›larak sonland›r›lmas›n› istedi¤ini dile getiren iflçiler eylemden sonra
Türk Metal ‹stanbul fiubesine giderek k⤛tlar›n› geri ald›lar.
(‹stanbul)
E-Kart’ta
sendikal› say›s›
art›yor
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet sürdüren E-Kart fabrikas›ndan ç›kar›lan
iflçiler, ald›klar› grev karar›n› geceli-gündüzlü
hayat geçirmeye devam ediyor.
Direniflin 44. gününde bir kez daha görüfltü¤ümüz iflçiler, greve ç›karken 19 civar›nda
olan sendikal› iflçi say›s›n›n, bugün 30’un üzerine ç›kt›¤›n› belirtmekteler. Ancak içerde çal›flanlar greve kat›lamad›klar› için, grevi yine
bafllad›klar› say›yla, yani 15 kifliyle sürdürdüklerini söylemekteler.
Ancak sendikal› say›s›n›n artmas›, içerdeki
patron bask›s›nda da art›fl› getirmifl. Patronun
bask›lar› ve görüflmeme tavr›ndaki ›srar›n› korumas› ise, grevci iflçileri y›ld›rmaya yetmiyor.
Kamuoyunun ilgisinden de memnunlar. Kendileri de özellikle havzadaki direniflleri s›k s›k
ziyaret ederek, ya da en son Belediye iflçilerinin eylemine kat›ld›klar› gibi, çeflitli yerlerdeki
iflçi eylemlerine kat›larak, iliflkilerini, dayan›flmalar›n› gelifltiriyorlar.
(Kartal)
İşçi-köylü 6
Dengê azadî
Dersim Bölge Komutanl›¤›’ndan
aç›klama
Gazetemizin bir önceki say›s›nda HPG Bas›n ‹rtibat Merkezi’nden
edindi¤imiz bilgiler do¤rultusunda 9
Temmuz tarihinde Dersim Çemiflgezek’te kad›n T‹KKO gerillalar› ile
YJA Star gerillalar›n›n ortak bir eylemle Emniyet Müdürlü¤ü’nü a¤›r silahlarla tarad›¤›n› duyurmufltuk. Elimize e-posta yoluyla ulaflan
TKP/ML T‹KKO Dersim Bölge Komutanl›¤› imzal› aç›klamada da haber do¤rulanarak flöyle deniliyor;
“9 Temmuz 2008 tarihinde Partimiz
TKP/ML’ye ba¤l› T‹KKO gerillalar›
ve HPG’ye ba¤l› YJA Star güçleri
olarak Dersim’in Çemiflgezek ilçesi
giriflinde bulunan, karakol ve karakol lojmanlar› güvenli¤ini alan ve yine ilçeye girifl ve ç›k›fllar› kontrol
eden kulübelere yönelik roketli sald›r›da bulunulmufltur. Sald›r›lar sonucu 7 asker ve koruyucu ölmüfl,
düflmana ait kulübeler ve panzer
imha edilmifltir. Eylemin ertesi günü
10 Temmuz 2008 tarihinde operasyon düzenleyen düflman kuvvetlerine karfl› düflman›n muhtemel hareketinin olaca¤› araziye döflenen
uzaktan kumandal› may›n›n patlat›lmas› sonucu da 2 asker ölmüfltür.
Eylemimiz 9 asker ve koruyucunun
ölümü, çok say›da düflman yaral›s›
ile sonuçlanm›flt›r.”
Aç›klamada eylemin amac› da
flöyle özetleniyor; “Kürdistan da¤lar›nda son dönemde flehit düflen
HPG Konsey Üyeleri Sidar ve Dicle
arkadafllar›n intikam›n› almak ve an›lar›n› yaflatmak için yap›lm›flt›r.”
Devletin koruculuk dayatmas›na
da de¤inilen aç›klama “eylemimiz
bununla birlikte son dönemde Dersim’de köylülere dayat›lan koruculaflt›rma sald›r›s›na karfl› da bir cevap
niteli¤i tafl›maktad›r. Çeflitli isimlerle
(K›r Bekçili¤i, Özel Güvenlik Görevlileri vb.) 1400 silah›n halka da¤›t›lmaya çal›fl›larak gerillaya karfl› halk›
silahland›rma politikas› güden faflist
TC devleti, Dersim’de daha önce
tutmayan bu politikay› yeniden gündeme tafl›maktad›r. Ajan ve provokatörlere dayanarak Dersim’i kimsesizlefltirme ve gerillayla olan ba¤lar›n› ortadan kald›rmaya çal›flan devlet,
ajan-iflbirlikçi a¤›n›n ard›ndan bu se-
fer de koruculaflt›rmaya yönelmifltir.
Koruculu¤un en an yayg›n oldu¤u
Çemiflgezek ilçesindeki eylem düflman›n tüm teknik üstünlü¤üne ra¤men gerillalar›n inisiyatif ve kararl›l›¤› sonucu gerçeklefltirilmifltir” fleklinde devam ediyor.
Eylemin burjuva-feodal medyada “PKK-T‹KKO yak›nlaflmas›” yorumlar› ile verilmesini de de¤erlendiren Bölge Komutanl›¤› bu konuda
da “y›llard›r Kemalist faflist diktatörlü¤ün darbeleri alt›nda ezilen
baflta iflçiler, köylüler ve ezilen Kürt
ulusu olmak üzere emekçi halk›m›z
flunu bilmelidir; 12 Eylül sonras› gelifltirilen gerici sistemin her alandaki
böl-parçala-yönet politikas› devrimci hareket içerisinde de birbirine
karfl› dar gurupçu, sekter yaklafl›mlar›n do¤mas›na ve bundan kaynakl›
da devrimci hareketin biraraya gelme sorunu yaflamas›na neden olmufltur. Bu durum halk›n ç›karlar›na
büyük zarar vermektedir. Partimiz
TKP/ML ve PKK’nin ortak eylemleri bu nedenle düflmana korku salm›flt›r. Y›llard›r varolan ayr›l›klar
bugün birlikteli¤e dönüflmekte ve
halk›n ç›karlar›na hizmet etmektedir. Bu nedenle eylemimiz faflizmin
gündemine bu denli etki etmifltir”
demektedir.
Aç›klama “t›pk› Çemiflgezek eyleminde oldu¤u gibi düflmana ortak
darbeler vurmaya devam edecek ve
halka umut olmaya devam edece¤iz.
Devrimci dayan›flma bilinci ile halk›m›za hizmet etmeye devam edece¤iz” sözleri ile sona eriyor.
T‹KKO gerillalar›
bildiri da¤›tt›
Ayn› aç›klamada TKP/ML T‹KKO gerillalar› taraf›ndan Dersim halk›na yönelik bir bildiri da¤›t›ld›¤› da
bildirildi. Genel olarak faaliyetin eksiklikleri üzerine vurgu yapan ve
bunlar›n özelefltirisini veren bildiride
ayr›ca bundan sonraki faaliyetin nas›l
ele al›naca¤› üzerine de vurgular bulunuyor.
“Yoksullu¤un, açl›¤›n, bask›n›n ve
zorbal›¤›n günden güne artt›¤›, ada-
let ve demokrasi istemlerinin postal
ve cop darbeleri alt›nda ezildi¤i ülkemiz topraklar›nda gerilla mücadelesinde ›srar etmek, halk›n ac›lar›n›
namlular›n öfkesinde hayk›rmak ve
hissetmek bugün daha fazla önem
kazanm›flt›r” ifadeleri ile bafllayan
aç›klama “dünyadaki yoksulluk ve
açl›k ülkemiz ezilenlerinin, iflçilerin,
köylülerin, memurlar›n, esnaf›n kap›s›n› da daha güçlü çalmaya devam
ediyor. Artan g›da fiyatlar›, tasfiye
edilen tar›m, öldürülen hayvanc›l›k
köylülü¤ün yaflam›n› çekilmez hale
getirirken, iflçilerin ve memurlar›n
sosyal ve ekonomik durumu dipten
gelen dalgan›n yüzeyde birikmesini
sa¤l›yor. Yine özellikle Kürdistan’da
artan faflizmin artan sald›r›lar›; meydanlarda cop ve panzer darbeleriyle
devam ederken, da¤larda ise bomba
sesleri, kimyasal gazlar›n dumanlar›
hiç bitmiyor. Gerilla karfl›s›nda acizleflen faflizm çareyi Kürt halk›n›n yaflam›n› cehenneme çevirmekte buluyor. Kürt halk›n›n özgürlük talebi
çocuklar›n›n babalar›n›n vahflice k›r›lmas›yla, operasyonlar›n daha fazla
artmas›yla yan›tlan›yor” fleklinde devam ediyor.
Aç›klamaya göre da¤›t›lan bildiride “örgütlenmeyen, mücadele etmeyen bir halk kötü kaderini de¤ifltiremez, yoksulluk ve cehaletten asla kurtulamaz. Siz Dersim halk›n› tefeci-tüccar sömürüsünden, iflsizlikten, yoksulluktan, asker-polis bask›s›ndan kurtaracak olan örgütlü gücünüzdür. Size demokrasi ve özgürlük yolunu gösteren ve insanca, onurlu bir yaflam umudunu veren partimiz TKP/ML etraf›nda örgütleninbirleflin-kenetlenin ve partimizle her
türlü destek ve dayan›flmay› gösterin. Ancak bunlar› yaparsan›z kurtulufl yolu gerçek olur” deniliyor.
Aç›klamaya göre ayr›ca T‹KKO gerillalar› taraf›ndan TKP/ML T‹KKO
Dersim Bölge Komutanl›¤› imzal›
ajan ve iflbirlikçi a¤›na yönelik Dersim Halk›n› tav›r almaya ça¤›ran ve
ajanlar› uyaran bir bildiri ile birlikte
TKP/ML Dersim Bölge Komitesi imzal› Dersim gençli¤ine yönelik bir
bildirinin da¤›t›m› da broflüre paralel
ve onunla birlikte yap›ld›.
8-21 Ağustos 2008
Bat›’da rant, Do¤u’da operasyon;
YANAN B‹Z‹M ORMANLARIMIZ...
Son zamanlarda her aç›fl›m›zda muslu¤u akl›m›za küresel ›s›nma felaketi flöyle bir u¤ray›p geçiyor. Ne de olsa erkân›n devleti çare olarak, suyu tutumlu kullanmay›
sal›k veriyor bizlere. Sonra cadde kenar› bir kald›r›mda
yürürken ilifliveriyor gözlerimize TEMA Vakf›’n›n “Çöl
olmas›n, Türkiye!” temal› bir billboard afifli. Afiflte kuru
toprak, çatlak. Ama ald›r›fl etmiyoruz ço¤u zaman biz küçük bal›k, kar›nca, insan ço¤unlu¤u, halk. Belki de do¤rudan sorumlusu olmad›¤›m›z› düflünerek.
Sonra, geçilebildi mi önüne Antalya’da yang›n›n? Seferber olundu tabii ki itfaiye tüm flehir, çevre flehirler
teflkilat› bilumum. Ders almak düfler mi onlara, erkân-›
devlete. Oysa henüz bir ay olmas›na ra¤men Mersin-Gülnar’›nda hafif bir rüzgar esintisinde yüzünüze kül düflmesi iflten bile de¤ildir. Art›k Gülnar’da TEMA afifllerine gerek yoktur herhalde. Küller afiflin gördü¤ü, görece¤i vazifeyi görmektedir.Yang›nda iki insan›m›z›n yaflam›n› yitirmesi ise Takdir-i ‹lahi denip unutturuldu bile.
Kim inan›r bu seferberlik edalar›na devletin? Bak›n›z:
Radikal gazetesinin 2007 Aral›k say›lar›ndan birinde Antalya sahillerinin iki kuflbak›fl› görüntüsü yer almaktayd›
manflette. Görüntülerden biri 2005 y›l›na, di¤eri 2007’ye
ait ve gerçekten dâhiyane bir bafll›kla, “Aradaki 350.000
fark› bulun!” diyor gazete. Mesele flu ki, sadece Antalya’da golf turizmi için 350.000 a¤aç kesilmifltir ve sadece
iki y›l içinde. Her fleyi anlatmaya yeten iki görüntü. Bununla kal›nsa iyi. Orman kaçakç›l›¤›ndan bizzat beslenen,
rüflvetini yiyen bir mekanizma nas›l tedbirler als›nd› ki?
Ceza kanununa a¤›r müeyyideler koymakla olmazd› tabi
ki, en büyük ve esas suçlu kendisiyken devletin.
En genel yararlar›, ekolojik denge aç›s›ndan önemi bir
tarafa; ormanlar bulunduklar› yerlerde halk›m›z›n geçim
kayna¤› ayn› zamanda. Ama turizm patronlar›nca denizden s›k›lan e¤lence-dinlence çeflitlili¤i arayan sa¤l›kl› vücutlara farkl› bir seçenek sunmak, paraya para dememek
için ormanlar yok ediliyor. Orman köylüleri ne mi yaps›n? Onlara kal›rsa, “canlar› cehenneme!”…
Yine de Kürt co¤rafyas›ndan bak›nca bu tarafa; imrenebiliyor insan. Hani bat› yakas›nda ülkemizin, devlet
kontrolünde yak›lsa da ormanlar, bir yerde “müdahale” ediliyor, de¤il mi? Geç kalsa da itfaiye bir yang›na,
halk›m›z güç bela engellemeye çal›flabiliyor. Ama T. Kürdistan›’nda a¤açlar da “öteki”leniyor, ne de olsa? “öteki”nin a¤açlar›. Hem ötekiler da¤a dönmüfl yüzünü, ormanlar ki mühim s›¤›naklar› onlar›n. Güvenliksizli¤in alâs›n› sergileyen bir faflist iktidar yine güvenlik gerekçesiyle ha bire yak›yor Kürt’ün orman›n›. Kürt ormanlar korucu-bafllar›na prim olarak peflkefl çekiliyor fi›rnak’ta örne¤in. Bofl kamyonlar geliyor fi›rnak’a, Cizre’ye dolup
dolup gidiyor baflka illere. Siirt’te, Batman’da, Van’da,
Amed’te, Bingöl’de, Dersim’de bilcümle Kürt da¤lar›n›n
bafl› dumanl›d›r ama devletin yakt›¤› ateflten.
Kindar gözleri var bu faflizmin, öyle kindar ki, kan bürümüfl adeta. Kirli savafl taktiklerinden medet uman bu
eli kanl› faflizm acizlik içinde, durduramayaca¤› gerilla savafl›n› ormanlar› atefle verme takti¤ini kullanarak bast›rmaya çal›fl›yor. Medya her zamanki gibi devletinin yan›nda saf tutmufl, hatta öyle ki, saflar her zaman oldu¤u gibi
gayet s›k. Medya bir taraftan Kürt co¤rafyas›ndaki yang›n› görmeyedursun, devlet yakt›¤› atefli tabii ki söndürme
gayretini göstermiyor. Bu gayreti sergilemeye çal›flan
halk da çal›flmakla kal›yor. Çünkü buralarda orman yang›n› söndürmek de “yassak!”. Gerekçe “güvenlik”. Güvenliksizlik kayna¤›n›n gerekçesi kendi güvenli¤i oluyor
elbette.
Sözün bitti¤i yere yak›n, yine akl›m›za tak›ld›, billboarddaki afifl. Ey patronlar ödene¤iyle yaflayan TEMA!
Oradan nas›l görünüyor yurdumun ormanlar›, T. Kürdistan›’n›n da¤lar›? T. Kürdistan›’nda ordunun ekti¤i, ad›na
hat›ra korulu¤u-orman› denen a¤açl›klar ne zaman boy
verecek? Hem ordu niye dikiyor bu a¤açlar›? Türklefltirmek için mi do¤ay›? Yoksa dikti¤i bir a¤aca karfl›l›k 1000
a¤aç yakt›¤›n› rahat hesap edebilmek için mi?
Biterken söz: Bizleri gözünü k›rpmadan, hapishanelerde üstelik yakan bir devlet, her fleyi yakmay› göze alabilir. Çünkü o her geçen gün sonu gelen bir canavard›r.
Her geçen günün onun ömründen daha fazlas›n› almas›
bizim ellerimizdedir yaln›z.
Küçükçekmece’de insanl›k dram›!
eçen aylarda kamuoyuna yans›yan mültecilere yönelik hak ihlalleri egemenlerin mültecilere yönelik politikalar›n› da su yüzüne vuruyor. Kamplar da tutulan mülteciler bask› görüyor, fliddete maruz kal›yor.
G
Türkiye üzerinden Avrupa’ya
geçmeye çal›flan ve bu s›rada birçok
insan›n hayat›n› kaybetti¤i umut yolculu¤unda yine bir insanl›k tradejisi
yafland›.
Ço¤unlu Asya ve Afrika ülkelerinden binlerce mülteci insan kaçakç›lar›n›n a¤›na düflüyor. Mültecileri ülkelerinden alarak kaçak yollardan Avrupa’ya götürme sözü veren kaçakç›lar her y›l yüzlerce insan›n ölümüne neden oluyor.
Ülkemizin Asya ile Avrupa’y› birbirine ba¤layan geçifl güzergâh› üzerinde köprü konumunda olmas›yla
s›k s›k karfl›laflt›¤›m›z mülteci dram›na bir yenisi eklendi.
Küçükçekmece’de 30 Temmuz günü bofl bir arazide mültecilere ait cesetler ortaya ç›kt›. Van’dan
bir TIR’la yola ç›kan Pakistan ve Burma vatandafl› 80 göçmenin umut yolculu¤u Küçükçekmece’de ›ss›z bir
alanda son buldu. 13 mülteci havas›zl›ktan bo¤ularak yaflam›n› yitirirken
onlarcas› ekmek ve su bulabilmek
için çevreye da¤›ld›. Bölgedeki insan-
lar›n haber vermesi üzerine yap›lan
araflt›rmada di¤er 63 kaçak açl›k ve
susuzluktan bay›lm›fl bir halde bulundular. TIR sürücüsünün pani¤e kap›l›p ormanl›k alana kaçaklar› b›rakmas› ile ortaya ç›kan bu tablo mültecilerin yaflad›klar›n› bir kez daha gözler
önüne serdi.
Uluslararas› insan kaçakç›lar› taraf›ndan büyük umutlarla kand›r›lan
göçmenlerin bu yolculuklar›n›n birço¤u ölümle sonuçlan›yor. Kâr h›rs›
ile dünya halklar›n› sömüren emperyalistler yoksullaflan, açl›k ve sefaletle bo¤uflan emekçilerin s›rt›ndan yine de kâr yapman›n hesaplar›n› yap›yor. Yaflanan say›s›z insan
hakk› ihlaline ra¤men “demokrasinin” ve “özgürlüklerin” befli¤i
Avrupa’n›n sesi ç›kmamakta. Onlar›n demokrasisi burjuvazisinin kasalar›n› doldurmak içindir. Onlar›n
özgürlü¤ü sömürü ve ya¤ma için
her yolu kullanma özgürlü¤üdür.
“Bu kadar özgürlük ve demokrasi” içinde dünya halklar›na emekçilere düflen isen insanl›k d›fl› koflul-
larda can vermek, okyanuslarda bo¤ulmak, savafllarda katledilmek olmaktad›r. Ülkemiz egemenlerin
mültecilere yaklafl›m› olay›n hemen
ard›ndan ekranlardan döktükleri
timsah gözyafllar›n›n aksine efendilerinden farkl› de¤ildir. Geçen aylarda kamuoyuna yans›yan mültecilere
yönelik hak ihlalleri egemenlerin
mültecilere yönelik politikalar›n› da
su yüzüne vuruyor. Kamplarda tutulan mülteciler bask› görüyor, fliddete maruz kal›yor. Kumkap›’da
mültecilerin kald›¤› yerlerde yaflanan ölümler devletin mültecilere
bak›fl›n› da yans›t›yor. Papan›n Tür-
kiye’yi ziyareti s›ras›nda mülteciler
dövülerek zorla çal›flt›r›lm›fl ve yol
boyunca s›ralanan demirler tafl›tt›r›lm›flt›. Beyo¤lu polis karakolunda
polisler taraf›ndan öldürülen Festus
Okey olay›nda ortaya ç›kt›¤› gibi
devletin mültecilere yaklafl›m› düflmancad›r.
Dünyan›n her yerinde bask› ve
sömürü ile karfl› karfl›ya gelen
emekçilerin insanca bir yaflam için
mücadele etmek d›fl›nda bir kurtuluflu yoktur. Yaflananlar da bize bunu göstermektedir.
Dersim onurdur, onuruna sahip ç›k!
Dersim co¤rafyas›n›n kuflat›lmas›na, insans›zlaflt›r›lmas›na ve bu
ba¤lamda da, operasyonlara, koruculaflt›rmaya ve de siyanürlü alt›n
aranmas›na karfl› ç›kma fliarlar›n›n
öne ç›kt›¤› 8. Munzur Kültür ve
Do¤a Festivali’ni örgütleme çabalar› kapsam›nda gerçeklefltirilen bir
dizi faaliyetten biri de 27 Temmuz tarihinde Kad›köy’de yap›lan
bas›n aç›klamas› oldu.
Bursa, Gemlik, Kocaeli, Gebze, ‹zmir, Manisa Tunceliler Dernekleri’nin yan›s›ra, Munzur Çevre Derne¤i, Ziyaret Köyü Derne¤i, Karatafl Köyü Derne¤i gibi,
daha bir dizi dernek taraf›ndan gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›, saat
13.00’te Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yap›ld›.
Aç›klamay› organize eden dernek yöneticileri ve kat›lan kitle,
üzerlerinde “Barajlara, siyanürle
alt›n aramac›l›¤›na, orman
yakmalara, operasyonlara, koruculaflt›rma ve anti-demokratik uygulamalara karfl› 8. Munzur Kültür ve Do¤a Festivali’nde Buluflal›m” ve “Munzur’da-Bergama’da- Kazda¤lar›’nda Siyanürlü Alt›n ‹flletmecili¤ine Hay›r!” fliarlar›n›n bulundu¤u iki pankart açarak sloganlar
eflli¤inde, Haldun Taner Tiyatrosu
önünden, ‹skele Meydan›’na kadar
bir yürüyüfl gerçeklefltirdi.
‹skele Meydan›’nda kitle ad›na
yap›lan aç›klamada, Dersim’de
2001’den bu yana, yasal dayanaklar›
da oluflturulmaya çal›fl›larak, alt›n
aramas› yap›ld›¤›na ve Dersimin çok
yak›n bir zamanda zehir soluyaca¤›na, dikkat çekilerek, do¤a ve insan›n
yok edilmek istendi¤i vurguland›.
Yeralt› zenginliklerinin ya¤malanmas›na dönük bu çabalara karfl› ortak
bir tav›r alman›n zorunlulu¤una da
de¤inilen aç›klamada ayr›ca, süren
operasyonlara, koruculuk dayatmas›na da yer verildi. 70 y›l önce Dersim’i kana bo¤an bir katliam yafland›¤›na, ancak Seyit R›za’lar›n, Alifler’lerin ve tüm Dersim halk›n›n
katliama karfl› amans›z bir direnifl
verdi¤ine, bu direnifl gelene¤inin ise
bugün hala bölgedeki mücadeleye ilham oldu¤una da vurgu yap›lan aç›klama, bugün Dersim’de hayata geçirilen politikalara karfl›, birlik ve dayan›flmay› büyütmek üzere festivale
kat›lma ça¤r›s›yla sona erdi.
(Kartal)
İşçi-köylü 7
8-21 Ağustos 2008
Halkın gündemi
Kuruçeflme’de direnifl kazand›
Kuruçeflme Dere Mahallesi’ne 18
Temmuz günü gelen y›k›m ekipleri,
örgütlü mahalle halk› ile karfl›laflt›klar›
için y›k›m› 4 A¤ustos’a ertelemifllerdi. Bu süre zarf›nda mahalleli ve devrimciler hemen bir toplant› alarak sürecin de¤erlendirmesini yapm›fl, eksiklikler ve olumluluklar tart›fl›lm›flt›.
Toplant›lardan 4 A¤ustos’ta gelece¤i
düflünülen y›k›m ekiplerine karfl› daha
örgütlü bir durufl sergilemek için ‹zmir’deki DKÖ’ler ve sendikalar gezilerek destek ça¤r›s› isteme karar›
ç›km›flt›. Kolektif bir flekilde bizler ve
Halk ‹nisiyatifinin eksiklikleri ortaya
konulmufl, elefltiri ve özelefltiri
yap›lm›flt›.
Hemen sonras›nda ÇHD mahalleye gelerek hukuki süreci bafllatm›fl, dilekçeler verilmifl ve fiehir Planlamac›lar Odas›’ndan gelen arkadafllar mahalleliyi bilgilendirmiflti.
Demokratik kitle örgütleri, siyasi
parti ve platformlar, ‹stanbul, Ankara
ve Antep’te yapt›klar› bas›n aç›klamalar›yla darbecilerin yarg›lanmas›n›, faili
meçhul cinayetlerin ayd›nlat›lmas›n›
istedi.
27 Temmuz 2008 tarihinde
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
yap›lan bir bas›n aç›klamas›yla “darbecilerden hesap sorulmas›” talebi dile getirildi. 78’liler Giriflimi,
Ankara 78’liler Birlik ve Dayan›flma
Derne¤i, EMEP, ÖDP, DTP, SDP,
ESP, PSAKD, ‹HD, Anti kapitalistler ve Mustafa Suphi Kültür Merkezi’nin düzenledi¤i eylemde Partizan ve Al›nteri destekleyici kurumlar olarak yerini ald›. “Ya darbeciler-
Bu süreç içerisinde gazetemizi
mahalleliye götürerek, da¤›t›m örgütledik. Ve uzun uzun yapt›¤›m›z sohbetlerde direnifl ve kararl›l›k gördük.
Bunlar›n yan›nda mahallede 11 ev Belediye ile anlaflarak 1 y›ll›k kira bedeli
karfl›s›nda evlerini boflalt›p y›kt›rm›fllard›r. Direnen di¤er evler bu olaya
tepkilerini “bizler y›kt›rmayaca¤›z
ve direnece¤iz” diyerek göstermifllerdir. Y›k›lan 11 ev ile mahalledeki
direnifli k›rmak için at›lan bu ad›m geri püskürtülmüfltür ve y›k›m da hukuki ifllemlerle beraber dolay›s›yla durdurulmufl, Kuruçeflme halk› kazanm›flt›r.
Bizler bu süreç içerisinde bundan
sonra da her zaman orada olaca¤›z.
Halk›n yaflad›¤› sorunlardan sadece biri olan bu y›k›m bizlere
birçok deneyim kazand›rm›flt›r.
Ayn› flekilde evleri y›k›lacak olan hal-
Ne takunya,
ne postal…
le hesaplaflaca¤›z, ya darbe üzerine
darbe yiyece¤iz” yaz›l› pankart›n aç›l-
Bursa Valili¤inin
yasakç› zihniyetine dava
Bundan iki ay önce Bursa Valisi, Heykel ve Ahmet Vefik Pafla Tiyatrosu önünde eylem ve etkinlik
yap›lmas›n› bir genelgeyle yasaklam›flt›. Valili¤in bu
yasaklama zihniyeti, sistemin zihniyetinden ba¤›ms›z
de¤ildir. Valilik devletin faflist anlay›fl›n› yerine getirmekle görevlidir.
Bu yasakç› zihniyete karfl› Emek Platformu
Bursa Bileflenlerinden oluflan kurum temsilcileri
29 Temmuz günü Adliye Saray› önünde bas›n aç›klamas› yapt›lar. Kurumlar ad›na aç›klamay› okuyan
Türk-‹fl Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca yasa¤›n özgürlüklere darbe oldu¤unu belirterek “fiimdilik iki
alanla s›n›rl› olan bu yasaklar›n yayg›nlaflmas›ndan
korkmaktay›z. Kentin meydanlar›n›n demokratik kitle
örgütlerine yasaklanmas›, ifade özgürlü¤ümüzün k›s›tlanmas› ve varl›k nedenimiz olan temsilcisi oldu¤umuz
toplum kesimlerinin haklar›n› savunma, koruma ve gelifltirme yükümlülü¤ümüzü yerine getirmemize engel
olunmas›na hukuki olarak engel olaca¤›z” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan idari mahkemeye Valilik hakk›nda
dava açt›lar.
(Bursa)
‹flte TC adaleti!
Ferhat’a 15, vuranlara 9 y›l
Yenibosna Mahallesinde Yürüyüfl Dergisi da¤›t›rken polisin silahl› sald›r›s› sonucu yaralanarak felç
olan 17 yafl›ndaki Ferhat Gerçek’i vuran polisler
hakk›nda dokuz ay sonra iddianame haz›rland›. Gerçek hakk›nda dört ayr› “suçtan” 15 y›l hapis cezas›
isteniyor.
Bak›rköy Cumhuriyet Baflsavc›s› Rahmi Tan taraf›ndan haz›rlanan iddianameye göre Gerçek hakk›nda “toplant› ve gösteri yasas›na muhalefet,
görevi yapt›rmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve nitelikli mala zarar vermek” gerekçeleriyle dava aç›ld›.
Gerçek’i s›rt›ndan vuran polis memurlar› hakk›nda ise “zor kullanma yetkisini aflarak kasten yaralama
suçundan” dokuz y›l hapis cezas› istenen iddianamede
Bahçelievler’de görevli 7 polis “ma¤dur san›k” olarak
yer ald›.
(H. Merkezi)
Hayat TV’nin kapat›lmas›
protesto edildi
Egemen sistem kendine yönelik ve aleyhine geliflen her sesi k›smak, yasaklamak, bask› ve fliddetle
sindirmek istemektedir. Sansürün sözde kald›r›l›fl›n›n
100. y›l›nda halen sansür ve yasaklamalar devam ediyor. Hayat Televizyonu’nun da bu sansürcü zihniyet
sonucu kapat›lmas› 24 Temmuz günü Osmangazi
Metrosu önünde EMEP taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›yla protesto edildi.
Aç›klamay› okuyan Haki Tali; “sansürün 100 y›l
önce kald›r›lm›fl olmas›n›n bugün yaflananlar karfl›s›nda hiçbir anlam› kalmam›flt›r” dedi. Aç›klamaya
Partizan, ESP, DTP, SDP, Halkevi, TKP, KESK
ve Birleflik Metal-‹fl de destek verdi.
(Bursa)
Gülsuyu halk›
provokasyona geçit vermiyor!
ka gerçek düflman› gösterme olana¤›
sa¤lam›flt›r. Tarihimizde birçok y›k›ma
karfl› direnifle önderlik eden kültürümüz bizlerin deneyimlerine bir yenisini daha eklemifltir. Ve flunu bir kez
daha gördük ki dipten gelen dalga kitlelerin bilinciyle bütünleflince y›k›lmayacak hiçbir engel yoktur ve bir kez
daha yineliyoruz örgütlü halk yenilmez.
(‹zmir ‹K okurlar›)
d›¤› eylemde aç›klamay› 78’liler Giriflimi’nden Ali Özkan okudu. Özkan
yapt›¤› aç›klamada; Ergenekon operasyonu kapsam›nda toplumun taraf
olmaya zorland›¤›n›, “Ergenekon
yarg›lans›n” talebinin
yeterli olmad›¤›n› dile getirdi. Özkan, ABD deste¤iyle yap›lan 12 Eylül darbesi ile Kenan Evren’in,
Diyarbak›r Hapishanesi’nde yaflanan ölümlerin
mimar› oldu¤u öne sürülen Kemal Yamak’›n
da yarg›lanmas›n› istedi.
Özkan “Sadece bugünün darbe haz›rl›klar›n› de¤il; dünün darbe haz›rl›klar› olan 1 May›s
1977, Çorum, Marafl ve Sivas katliamlar›n› da yarg›layal›m. Sadece Dan›fltay cinayetini de¤il; Do¤an Öz,
Kemal Türkler, Musa Anter, Vedat
Ayd›n, Hrant Dink ve tüm faili meçhul cinayetleri de çözelim. Kendi darbecilerimizi yarg›lama, kendi geçmiflimizle hesaplaflma, bir kardeflleflme ve
özgürleflme prati¤i olarak demokrasinin önünü açma onurunu biz de yaflayal›m. Bunu acil olarak yapal›m.
Çünkü darbecilerle hesaplaflmaya giremeyen bir toplum, darbe üzerine
darbe yemeye mahkûmdur” dedi.
Eylemde s›k s›k “Darbeciler
halka hesap verecek” ve “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” sloganlar›
at›ld›.
(Ankara)
Çeflitli milliyetlerden ülke halk›n›
birbirine k›rd›rmaya dönük kontra
faaliyetlere h›z verildi¤i bugünlerde,
Gülsuyu’nda yaflanan geliflmeler, bu
yönlü faaliyetlerin artarak sürece¤ine de iflaret etmekte. Gülsuyu’nda
uzunca y›llard›r adeta kamp kurmufl
olan polis, mahalledeki gençler aras›nda ç›kan bir tart›flmay› f›rsat bilerek, 2 A¤ustos Cumartesi günü, Özgürlük Park› yak›nlar›nda bir k›na gecesi yap›ld›¤› s›rada, uluorta atefl etmeye bafllad›. Olay mahalleli taraf›ndan tepkiyle karfl›land›. Ayn› saatlerde atefl edilen yerin hemen yak›nlar›nda dinamit lokumuna benzer cisimlerin bulunmas› üzerine panik yafland›, mahallelinin tepkisi daha da
artt›.
Çünkü mahalle halk›, en son
Güngören’de yaflanan ve aç›k bir
kontr-gerilla eylemi olan patlaman›n
ard›ndan benzer giriflimlerin yaflanabilece¤i ihtimalinin artt›¤›n›n fark›nda. Atefl etme olay›n›n hemen akabinde yaflanan bu geliflmenin ciddi
bir provokasyona iflaret etmesi, mahalle halk›n› da harekete geçirdi.
Bu süre içinde bulunan cismin
dinamit olmad›¤› anlafl›lm›flt›r, ancak
polisin uluorta atefl etmesiyle sinyalleri verilen provokasyon ihtimali ortadan kalkm›fl de¤ildir.
Gülsuyu halk› hem polisin atefl
ederek yaratt›¤› provokasyona hem
de olas› kontra yönelimlere karfl›,
tek yumruk olaca¤›n› ve bu tür giriflimleri bofla ç›karaca¤›n› hayk›rmak
için 4 A¤ustos’ta, akflam saat
20.00’de bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.
Ali Çekin’i yetkililerin ihmali öldürdü!
Siirt Kapal› Hapishanesi’nde karaci¤er kanseri oldu¤u için yaflam›n› yitiren
77 yafl›ndaki Ali Çekin’in ölümünde yetkililerin ihmali oldu¤unu belirten ‹HD ‹zmir fiubesi, hapishanelerde a¤›r sa¤l›k sorunlar› bulunan di¤er tutuklu ve hükümlülerin ölümünün önlenmesini istedi.
‹HD ‹zmir fiubesi 31 Temmuz günü saat 13.30’da Siirt Kapal› Hapishanesi’nde
2006’dan bu yana tutuklu bulunan ve karaci¤er kanseri olan 77 yafl›ndaki Ali Çekin’in
‹. Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde hayat›n›
kaybetmesi ile ilgili Konak Eski Sümerbank
önünde bas›n aç›klamas› yapt›. “77 yafl›ndayd› ve kanser hastas›yd›. Cezaevinden
tahliye edilmeyerek öldürüldü. Hasta tutuklulara özgürlük” pankart› açan ‹HD
üyeleri “Ali Çekin’i unutmayaca¤›z”,
“Bugünkü ça¤r›m›z cezaevlerinde art›k
hiçbir yaflam›n solmamas› için seslerimizi
birlefltirip dayan›flmam›z› yükseltmemiz
gerekti¤ine dairdir!”
“Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n”,
“Analar›n öfkesi katilleri bo¤acak”
sloganlar›n› att›.
Grup ad›na aç›klama yapan Dr.
Alp Ayan, Ali Çekin ile ilgili 10 Temmuz’da Türkiye’nin her yerinde Baflbakan ve Adalet Bakanl›¤›’na mektup
gönderdiklerini hat›rlatt›.
Yap›lan onca eyleme ra¤men, en
kutsal hak olan yaflam hakk›n›n, devletin gözetim ve sorumlulu¤unda olan
hapishanelerde, bir kez daha ve yeniden Ali Çekin örne¤inde de yok say›ld›¤›n› belirten Ayan, “Bugünkü ça¤r›m›z
cezaevlerinde art›k hiçbir yaflam›n solmamas› için seslerimizi birlefltirip dayan›flmam›z› yükseltmemiz gerekti¤ine
dairdir!” dedi.
(‹zmir)
12 k›z›l karanfil unutulmad›
‹stanbul
Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli¤i (TUYAB) 25
Temmuz günü ’96 Ölüm
Orucu ve Süresiz Açl›k Grevlerinde yitirdi¤imiz 12 k›z›l karanfili anmak amac›yla Karacaahmet Mezarl›¤›’nda biraraya
geldi. Saat 13.00’te Mezarl›k
içinde kortej oluflturan TUYAB’l›lar buradan sloganlarla
Hüseyin Demircio¤lu’nun mezar›na yürüdü. Yürüyüfl esnas›nda “96 Ölüm Orucu ve
Süresiz Açl›k Grevi flehitleri ölümsüzdür-TUYAB”
pankart› açan kitle ellerinde 12
k›z›l karanfilin foto¤raflar›n› tafl›d›.
Hüseyin Demircio¤lu’nun
mezar› bafl›nda yap›lan sayg›
duruflunun ard›ndan fliirler
okundu ve onun sevdi¤i “K›rm›z› Gül” türküsü hep bir
a¤›zdan söylendi. TUYAB ad›na ‹smail Karagöz’ün yapt›¤›
aç›klamada: “Bilincimizde ve
yüre¤imizde k›z›l birer meflale
gibi yanan flehitlerimiz, direniflleriyle tarihin flanl› sayfalar›nda
yerlerini ald›lar. Onlar sonsuzlu¤a u¤urland›lar. Bizim flehitlerimize sözümüz var. Onlardan
devrald›¤›m›z bayraklar› daha
da yukar›lara tafl›yaca¤›z” dedi.
Karagöz sözlerini “bugün ayn›
siperde direnifli büyüten ’96
ÖO ve SAG flehitlerini anmak,
onlara devrim sözümüzü yinelemek ve tecrit karfl›t› mücadeleyi büyütmek demektir. Bu
bilinç ve ba¤l›l›kla bir kez daha
an›lar› önünde sayg›yla e¤iliyoruz” fleklinde tamamlad›. An-
‹zmir
Al›nteri, ESP, Kald›raç,
Köz, Mücadele Birli¤i Platformu, Halk Cephesi, BDSP
ve Partizan 12 k›z›l karanfili anmak üzere Müjdat Yanat ve
Tahsin Y›lmaz’›n mezarlar›
bafl›nda anma etkinli¤i düzenledi.
Bornova Mezarl›¤› giriflinde
‹zmir
mada konuflma yapan Hüseyin
Demircio¤lu’nun kardefli Muharrem Demircio¤lu, abisi
ve yoldafl› olan Hüseyin Demircio¤lu’nun mücadele yaflam›ndan kesitler sundu.
Anma at›lan sloganlar›n ard›ndan sona ererken TUYAB’l›lar günümüzde sürmekte olan tecrit karfl›t› mücadeleyi yükseltecekleri vurgusu yapt›lar. (Partizan fiehit ve
Tutsak Aileleri)
toplanan kitle buradan sloganlarla Tahsin Y›lmaz’›n mezar›na
kadar yürüdü. Sayg› duruflu ile
bafllayan etkinlikte kurumlar
ad›na Yurdagül Gümüfl aç›klama yapt›.
1996 y›l›nda 1500 devrimci
tutsa¤›n Eskiflehir tabutluklar›na
karfl› Süresiz Açl›k Grevi ve
Ölüm Orucu eylemine bafllad›¤›n› söyleyen Gümüfl, flehit düflen 12 devrimcinin ard› ard›na
ölümsüzleflerek
egemenleri
beyninden vurdu¤unu belirtti.
Kurumlar anma etkinli¤ini
Buca Yeni Mezarl›k’ta bulunan
Müjdat Yanat’›n mezar› bafl›nda
sürdürdü. Mezarl›k giriflinde toplanan kitle Müjdat Yanat’›n mezar›na kadar sloganlar eflli¤inde yürüdü. Burada da yap›lan sayg› duruflunun ard›ndan Yanat’›n yaflam›n›n anlat›ld›¤› bir konuflma yap›ld›. Etkinlik marfllar›n söylenmesinin ard›ndan sona erdi.
Kurumlar anma etkinliklerinin ard›ndan farkl› zamanlarda
flehit düflen devrimcilerin mezarlar›n› ziyaret etti. Ümit
Da¤l›o¤lu, Cem Ergüldü,
Mahmut Gökhan Özocak,
Gürsel Akmaz, Hatice Yürekli ve Binali Güler’in mezarlar›na
yap›lan ziyaretlerde sayg› duruflu yap›ld›, fliirler okundu.
Cem Ergüldü yoldafl›n mezar› bafl›nda Partizan ad›na bir
aç›klama yap›ld›. Hayat›n› ve
mücadelesini anlatan aç›klamadan sonra kitle “Cem Ergüldü
yoldafl ölümsüzdür” slogan›n›
att›ktan sonra di¤er mezarlar ziyaret edildi.
Ayr›ca 21 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de Kemeralt›
giriflinde yine ayn› kurumlar›n
kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi.
(‹zmir)
Partizan, ESP, DHP, HC,
DTP, EMEP, HKM, PDD, SDP,
Devrimci Komünistler taraf›ndan
örgütlenen, Köz’ün ise destekçi olarak kat›ld›¤› aç›klama öncesi, sloganlar ve ajitasyon konuflmalar› eflli¤inde, sokak sokak dolafl›larak, mahalle
halk›na ça¤r› yap›ld›. Saat 20.00’ye
geldi¤inde ise, Özgürlük Park›’nda
toplanan kitle, buradan Heykel’e kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. “Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z”, “Kahrolsun M‹T, C‹A, Kontrgerilla”, “Yaflas›n devrimci dayan›flma”, “Katil devlet hesap verecek”, gibi sloganlar eflli¤inde gerçeklefltirilen yürüyüflün ard›ndan, Heykel’de bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Yo¤un bir polis y›¤›na¤› alt›nda
geçen aç›klamada, halk›n bulundu¤u
yerlerde bombalar›n patlat›lmas›n›n,
ancak kontr-gerillan›n yöntemi olaca¤›na yer verilerek, bunun en son
örne¤inin Güngören’de yafland›¤› ve
bu nedenle halk›n tedirgin oldu¤u
belirtilerek, dinamit söylentisinin de,
yarat›lan bu psikolojinin ürünü oldu¤una yer verildi.
Kontr-gerillan›n yeni katliam
planlar› yapt›¤›na flüphe olmad›¤›na
da de¤inilen aç›klamada, “kontr-gerilla devletin koruyucu güçleridir”
sözlerine de yer verildi. Halk› sindirmeye, yoksullu¤a, açl›¤a mahkum etmeye, ayn› zamanda da ülkenin de¤erlerini emperyalistlere peflkefl çekmeye hizmet eden bu tün faaliyetlere karfl› durulaca¤›n›n ve de ortak
mücadele edilece¤inin alt› çizilen
aç›klama, at›lan sloganlarla sona erdi.
(Kartal)
Sincan’da telefon
görüflü için
önce tekmil!
Hapishane idaresinin tutsaklara
yönelik keyfi uygulamalar› s›n›r tan›m›yor. Sincan Kad›n Hapishanesi’nde
idare tutsaklar›n telefonla görüflme
hakk›n› gasp etmek için “yarat›c›” bir
yöntem buldu.
‹dare, telefon görüflmesi yapmak
için kabine gelen tutsaklardan tekmil
vermesini istiyor. Ad›n›, soyad›n› ve
arad›¤› numaray› karfl› taraf telefonu
açt›¤›nda yüksek sesle söyleyerek
tekmil vermeleri istenen kad›n tutsaklar bunu reddediyor. F tipi hapishanelerde tutsaklar› siyasi kimli¤inden
düflüncelerinden uzaklaflt›rmak için
her türlü yöntemi uygulayan devlet
hapishaneleri k›fllaya dönüfltürmek istiyor.
Sincan Kad›n Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Deniz Tepeli ve Sema Gül 18 Haziran’da, Deniz Tepeli, Resmiye Vatansever ve Münevver
fieker’in 1 Temmuz’da yapmak istedikleri telefon görüflmeleri tekmil
vermedikleri gerekçesiyle kapat›larak
engellendi.
(H. Merkezi)
Hasta tutsaklar
serbest b›rak›ls›n!
29 Temmuz 2008 tarihinde Partizan, ‹HD Ankara fiubesi, ATO,
T‹HV, Dev Maden-Sen, THAYDER, DHP, DTP, Odak, ESP ve Erol
Zavar’ Yaflama Hakk› Koordinasyonu
taraf›ndan düzenlenen bas›n aç›klamas›nda hasta tutsaklara yaflama hakk› iste¤i tekrar dile getirildi.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan ‹HD
fiube yöneticisi Serpil Köksal, “Tecrit ve tredman hapishanelerde can almaya devam ediyor. 42 tutsak, kanser
ve çeflitli hastal›¤a karfl› yaflam mücadelesi veriyor” dedi. Devletin çifte
standard›na da de¤inilen aç›klamada,
darbe teflebbüsünden gözalt›na al›nan
veya tutuklanan kiflilere farkl› davran›ld›¤›n›, kimilerinin hastal›¤› ve yafll›l›¤› gerekçe gösterilerek b›rak›ld›¤›n›
vurgulad›.
Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
oluflturulan bir heyet, hapishanelerde
bulunan hasta tutsaklarla ilgili haz›rlanan raporu Meclis Adalet Komisyonu
ve DTP milletvekili Ak›n Birdal’a vermek için Meclis’e girdi.
(Ankara)
İşçi-köylü 8
Gerilladan...
8-21 Ağustos 2008
TKP/ML T‹KKO gerillalar›yla söylefli...
Atefl k›v›lc›mdan ç›kar... -3-
ra Dersim’de de olma çabam›z›n-çal›flmam›z›n
oldu¤u görülecektir. Bugün burada oluflumuz
da bunun göstergesidir.
ganda… Oysa kitleden kopuk devrim olmaz!
Böyle bir “faaliyet” varl›k nedeniyle çeliflen bir
faaliyettir.
Aç›klama; Elimize e-posta kanal›yla gelen yaz›y› güncelli¤inden ve haber
de¤eri tafl›d›¤›ndan dolay› yaz› dizisi halinde yay›ml›yoruz.
Burada oluflumuz elbette dostlar›m›z ve
halk›m›z taraf›ndan coflkuyla karfl›land›. Düflmanlar›m›zsa pek hoflnut de¤il tabi. Dersim
halk›n›n gerillaya özelde de T‹KKO gerillalar›na karfl› duruflu ayr›d›r. Belli gerilemeler, k›r›lmalar yaflansa da Dersim’de gerilla deyince,
Partizanc›lar deyince yine halk›m›z›n deyimiyle akan sular durur. Geçti¤imiz süre içinde burada olamay›fl›m›z›n ve oldu¤umuz süreçteki
hatalar›m›z›n yaratt›¤› belli sorunlarla,
halk›m›z›n sitemleriyle karfl›lafl›yoruz.
Biz gerillaya dönecek olursak; kitle
çizgisinin do¤ru kavranmay›fl›yla ve uygulanmay›fl›yla da ilgisi olan bu durum neticesinde
halktan soyutlanan gerilla gücü, esas görevini
yapmamakla kalmaz, suda bal›k olamad›¤› için,
düflman sald›r›lar› karfl›s›nda da yaln›zlafl›r.
Kitlelerden savafla kat›l›m konusunda yeterli
bir ad›m›n at›lamad›¤› gibi kitlelerin deste¤ini
almakta da sorun yaflanmakta. Tüm bunlar›n
sonucunda gerillan›n hareket kabiliyeti darlaflmaktad›r. Bu süreci yaflayan bir gücün kitlelere güveni daha da zay›flamakta, zay›f olan ba¤›
daha da erimektedir. Bu noktada düflülen en
dip nokta ise “kitlelerin devrime uzakl›¤›, devletle bar›fl›kl›¤›, kap›lar›n› devrimcilere kapatm›fll›¤›, adam olmazl›¤›”d›r. Oysa Lenin yoldafl ne kadar da yal›n bir flekilde ifade etmifltir
“Kap›lar› çal›n aç›lacakt›r!”
ATEfi KIVILCIMDAN ÇIKAR...-3Önce keflfedecek sonra
fethedece¤iz!
- TKP/ML 8. Konferans›n› yapt›. Bu
konferans›n gerilla alan›nda nas›l karfl›land›¤›n› anlat›r m›s›n›z?
- Siyasi Komiser: TKP/ML’nin 8. Konferans›’n›n alanlarda, özel olarak da gerilla alan›ndaki etkisini ve yans›mas›n› anlatmak için
Konferans›n hangi koflullarda yap›ld›¤› ve örgütün hangi ihtiyaçlar›na yan›t olmay› hedefledi¤i, hangi gündemler üzerinden topland›¤›ndan da bahsetmek gerekecektir. Tabi bu meselenin politik beklenti ve etkisini ifade ederken fluna da de¤inmek gerekir; kongre ve
konferanslar devrimci ve komünist partiler
aç›s›ndan devasa bir öneme sahiptir. Parti içinde demokrasinin en doruk noktada iflletildi¤i,
sorunlar›n ve çözümlerin tart›fl›ld›¤› önemli
bir platformdur bu toplant›lar. Partimizin içinde bulundu¤u gerçeklik, s›n›f mücadelesinin
sorunlar› ve bunlar karfl›s›ndaki duruflumuzla
birlikte 8. Konferans›n anlam› daha da derinleflmektedir. Parti taban›m›z ve örgütlü kitlemiz de bu gerçekli¤in uza¤›nda olmad›¤› için
Konferans›m›zdan ciddi bir beklenti içindeydi.
Burada flunu da ifade edelim, devlet ülkedeki muhalefeti bast›rmada, geliflimini engellemede, onu örgütsüz ve özelde de önderliksiz
b›rakman›n ne derece etkili oldu¤unu bilmektedir. Örgütsüz ve önderliksiz bir “güç” güç
de¤ildir! Önderlik olmadan örgüt olunmaz. Bu
noktay› referans alan devlet, son birkaç y›ld›r
devrimci örgütlerin özellikle önderliklerine
yönelip, örgütlerin önderliklerindeki devrimcileri katletmifl ya da tutsak alm›flt›r. Tüm bunlar› tesadüfi sald›r›lar olarak alg›layamay›z. Tam
da böylesi sald›r›lar›n oldu¤u bir süreçte Partimiz kay›p vermeden Konferans›n› baflar›yla
gerçeklefltirmifltir. Tüm bunlar dikkatlerin
konferansa çekilmesini anlafl›l›r k›lmaktad›r.
Konferans›m›z›n Halk Savafl› temel gündemli olmas› ise gerillada daha ayr› bir etki yaratm›flt›r. Elbette Halk Savafl›’n› bunun en temel ve özgün biçimi olan gerilla savafl›n› gelifltirme, yayg›nlaflt›rma konusunda yetersizliklerimiz bulunmaktad›r. Halk Savafl›’n›n kavranmas› ve özgünlefltirilmesi, bunun içinde bu savafl› Halk Savafl› k›lan kitleler ve kitlelerden
uzakl›¤›m›z, Partiyi yeterince örgütleyemeyiflimiz, savaflta ustalaflamay›fl›m›z gerilla savafl›n›
gelifltirememedeki temel açmazlar›m›zd›r.
Konferans›m›z›n fliar› da buradan hareketle
“Kitleye Güven, Savafla Kitlen, Partiyle
Kazanaca¤›z”d›r. Konferans›m›z tüm bunlara köklü bir bak›fl ve de¤erlendirmeyi hedeflemekteydi. Bunun az önce dedi¤im gibi gerillada daha ayr› bir beklenti, coflku yaratmas›n›
beklemek olukça anlafl›l›r olmal›d›r. Bahsini
etti¤imiz ilk andaki etkidir, bundan sonra as›l tart›fl›lmas›, anlat›lmas› gereken
etki ise Konferans kararlar›m›z ve bu
kararlar do¤rultusunda at›lacak ad›mlar›n etkisidir.
- 8. Konferans›n gerilla mücadelesine
dair yapt›¤› somut vurgular ve ortaya koydu¤u politikalar nelerdir?
- Konferans›m›z Halk Savafl› konusunda
esas sorunun bu savafl›n kavran›fl›nda oldu¤unu söylemektedir. Meseleyi teorik olarak ortaya koymada genel olarak bir sorun yaflad›¤›m›z› söyleyemeyiz. Önce do¤rulu¤u ve uygulanabilirli¤i konusunda net oldu¤umuza göre teorimizle prati¤imiz aras›ndaki iliflkiyi sorgulayarak bafllayaca¤›z ifle. Konferans›m›z bunun birincil ve merkezi görevimiz oldu¤unu söylemektedir. Bunu nas›l m› yapaca¤›z? Önce ülke koflullar›m›z›n kavranmas› konusunda somut ad›mlar atarak, hatalar›m›zdan
ar›narak ve de di¤er komünist partilerin ve
devrimci örgütlerin savafl deneyimlerinden
ö¤renmesini bilerek... Halk Savafl› veren kardefl partilerin baflar›s›n› da konferans›m›z özgünlüklerin yakalanmas›nda görmektedir.
Meselenin önemli bir yan›n› da buras› oluflturmaktad›r.
fiimdi bu çerçevede gerilla savafl› konusunda Konferans›m›z baflka neler demifltir, bunu
açal›m;
Gerilla savafl›n› gelifltiremeyiflimizin nedenlerini alan, kadro ve kitle faaliyetinde arayaca¤›z. Yani flimdiye kadarki faaliyetimizi bu
noktalardan sorgulamal›y›z. Çünkü geçmiflini görmeyen, gelece¤ini de öremez. Biz
bahsini etti¤imiz geçmifli görmek için ayn› zamanda nereye ve nas›l bakt›¤›m›z› da sorgulayaca¤›z. Keza do¤ru yere, do¤ru biçimde
bakmayanlar gerçe¤i göremezler. Do¤ru bakamad›¤›m›z, göremedi¤imiz, öremedi¤imiz kesin. Do¤ru bakmay› da savaflarak yani
bizzat savafl›n içinde ö¤renece¤imizi söylüyoruz. Buras› do¤ru anlafl›lmal›d›r.
Biraz daha açmak gerekirse; Konferans›m›z gerilla savafl›n›n bilinen ama yeterince kavranmayan genel gerilla savafl› tan›mlar›n› yineleyerek bir noktaya iflaret ediyor.
Örne¤in; gerilla savafl› bilinen en klasik tan›m›yla “kendinden güçlü bir düflmana karfl›,
vur-kaç yöntemiyle hareket ederek, f›rsat kollay›p güç biriktirerek, zaman›nda vurup geri
çekilerek, düflman›n› parça parça zay›flatmaya
ve tüketmeye çal›flan bir savaflt›r.” Buraya kadar bir sorun yok ancak esasta bundan sonra
yap›lan vurgu çok önemlidir: “Gerilla savafl›
sadece y›k›c› de¤il ayn› zamanda yap›c›, sadece
bozucu de¤il yan› s›ra kurucu, sadece da¤›t›c›
de¤il di¤er yandan örgütleyicidir”. Yani gerilla sadece savaflan de¤il, ayn› zamanda
ajitasyon-propaganda faaliyeti yürüten,
örgütlenme çal›flmas› yapan, parti örgütlenmesini gelifltiren bir güçtür. Bu
çok önemli bir noktad›r. Bugüne kadar bu konuda ciddi hatalara düfltük. Savafl› sadece düflmana vurmakla s›n›rlad›k, kitleye yeterince
gitmedik, gitti¤imizi de örgütleyemedik. Ki
burada flunu söylemek gerekir, kitleden
kopuk bir “gerilla” zaten savaflamaz,
düflmana vuramaz.
Neden da¤larda elde silah dolafl›yoruz?
Küçükten büyü¤e, zay›ftan kuvvetliye, düzensiz birliklerden düzenli birliklere do¤ru, silahl›
mücadeleyle halk›n silahl› kuvvetlerini yani
halk ordusunu örgütlemek için… Bunu yapmay› hedefleyenlerin yani halk ordusunu örgütleme iddias› tafl›yanlar›n halktan kopmas›n›n anlafl›l›r bir yan› olabilir mi? Elbette ki hay›r. “Halk ordusunu örgütleyece¤im
ama halka gitmesem de olur” diyerek
düflmüyoruz bu hataya. Mesele bu kadar basit
de¤il elbette. Bu bir kavray›fl sorunu, bafllang›çta böyle düflünülmese de Halk Savafl›’n›n
teorik alg›lan›fl›ndaki zay›fl›k, savafl›n özgünlüklerinin saptanamay›fl›, hangi kesime nas›l gidilece¤inin netleflmemesi, kitlelerin ancak onlar›n somut sorunlar› üzerinden örgütlenece¤i
kavranmad›¤›ndan, kitlelerin devrimdeki, savafltaki rolü silikleflmeye bafll›yor. Oysa bahsini etti¤imiz geliflmeyi, kitlelerle birlikte, onlar›n taleplerine sürekli ve do¤ru bir biçimde
yan›t olarak baflarabiliriz.
Gerilla savafl› konusunda Konferans›m›z›n
bir di¤er vurgusu da fludur; somut koflullar›n
tahlili noktas›ndaki yetersizliklerimiz baflar›s›zl›klar›m›z›n bir di¤er kayna¤›d›r. Çok ciddi bir
deneyime sahip oldu¤umuz halde bilgilerimiz
oldukça yetersiz oldu¤u ve güncellenmedi¤i
için somut politika belirlemede de sorun yaflamaktay›z. Belirlenen politikalar ise ihtiyaçlar›
karfl›lamakta oldukça yetersiz ve yüzeysel kalmaktad›r. Önümüzdeki süreçte bu konuda somut ad›mlar ataca¤›m›z› söylüyoruz. Bunun
yegane yolunun da yine kitlelerden geçti¤ini
bugün çok daha net görüyoruz. Çünkü bilginin kayna¤› kitlelerdir. Yani bulmak istedi¤imiz her fleyi savafl›n ve kitlelerin
içinde aramal›y›z.
Bu soruya verdi¤imiz yan›t› Baflkan Mao’nun bir sözüyle bitirmek anlaml› olacakt›r;
“Tarih bize, do¤ru siyasi ve askeri çizgilerin kendili¤inden ve sakin bir flekilde
de¤il, ancak mücadele içinde ortaya ç›k›p gelifltiklerini gösterir.”
- Dersim’de yarat›lan bir Partizan gelene¤i var. T‹KKO’nun darbecilik ve sonras›nda yaflanan sorunlardan kaynakl› uzun
y›llar bu alanda faaliyeti kesintiye u¤rad›.
fiimdi yeniden faaliyeti bafllatt›n›z. Bu,
Dersim halk› taraf›ndan nas›l karfl›land›?
- Asl›nda sorunuz tam da kendimizi anlatmak istedi¤imiz bir konuya dair bir fleyler söylememize vesile oldu. Yan›lg›ya düflülen bir ayr›nt› var, bunu düzelterek geçelim. Partimizin
Dersim’deki gerilla faaliyetinin tarihi eskidir.
‹brahim Kaypakkaya yoldafl›n ’73 Ocak ay›nda
tutsak düflüp, 18 May›s’ta katlediliflinden sonra bir süre kesintiye u¤rayan gerilla faaliyetimiz, 1980’ler gibi oldukça sanc›l› bir süreçte
tekrar bafllat›lm›flt›r. Ki bu süreç Parti tarihimizde Ali Haydar Y›ld›z ve Kaypakkaya
yoldafllar›n katledilmesi ve tutsakl›klar›n yaflanmas›yla Partimizin birinci yenilgi olarak
de¤erlendirdi¤i sürecin ard›ndan yaflanan zorunlu bir kopukluktur. Yani o dönem “gerilla faaliyetine ara verelim, sonra devam
ederiz” gibi bir karar ya da yaklafl›m yoktur.
Subjektif gücün ald›¤› darbe ile yaflanan bir kesintidir bahsi geçen…
fiimdi gelelim daha sonra yaflanan kopuklu¤a; ’94 y›l›nda sizin de ifade etti¤iniz gibi Partimize örgütsel anlamda da ciddi zararlar
veren darbe ve sonras›ndaki tasfiyeci ç›k›fllar›n
etkisi ile gerillada belimiz bir kez daha bükülmüfl oldu. Bu süreçlere yaklafl›mlar›m›zda eksik b›rakt›¤›m›z tutumlar›n, daha fazla etkilenmemizde pay› oldu¤unu söylemek gerekiyor.
Bölgede bulunan önderlik, bahsini etti¤imiz
geliflmelere do¤ru bir politik tav›r gelifltiremedi. ‹flte bu dönem Dersim’de gerilla gücümüz
oldukça geriledi. Ve en son noktada gerilla gücümüz objektif olarak tasfiye oldu. 1999 y›l›nda Yusuf Ayata, Fikret Vural, Hasan Akyol, Fehiman Bozgurt, Mustafa Toptafl ve
Zeynel Erdo¤an yoldafllar bölgeye gelmifltir.
Dersim da¤lar›, çilekefl Dersim halk› Partizanlar›yla yeniden buluflmufltu ki, yoldafllar Nisan
2000’de Mercan Vadisi’nde ç›kan bir çat›flma
sonucu flehit düfltüler. Yar›m kalan bayrak
Aflk›n’a, Muharrem’e, Cafer’e devredildi.
Ve Dersim… ‹brahimlerden, M. fiefik Karaa¤açlardan, Hayrettin Bak›fllardan, Ünal Küçükbayraklardan, Perihan Çolaklardan, Barbaralardan, Demirda¤lardan, Ayatalardan, Aflk›nlardan bugün bize uzanan uzun bir destana
mekan olan co¤rafya. Evet, yoldafllar›m›z›n b›rakt›¤› bayrak bugün ellerimizde ve tafl›yoruz,
sonuna dek de tafl›yaca¤›z.
Burada düzeltmek istedi¤imiz nokta, Partimizin hiçbir zaman Dersim ve Dersim’de gerilla faaliyetinden vazgeçmesi, ara vermesi, ask›ya almas› gibi bir yaklafl›m›n›n olmad›¤›d›r.
Tam tersine tarihimiz bu tip anlay›fllara
karfl› ideolojik mücadelelerin tarihidir
de. Bu konuda yan›lg›l› yorumlarla karfl›laflmaktay›z. Bu do¤ru de¤ildir. Burada olamad›¤›m›z süreçler incelendi¤inde yüzümüzün hep
buraya dönük oldu¤u ve Karadeniz’in yan› s›-
‹lk geldi¤imiz dönemler köylerde ya da
arazide köylülerle karfl›laflt›¤›m›zda tan›k oldu¤umuz tepkiler oldukça duyguland›rm›flt› bizi.
Anlafl›lmas› aç›s›ndan birini anlatay›m;
Uzun y›llar gerillas›na hasret kalm›fl bir köye do¤ru ilerliyoruz. Bizdeki heyecan, merak
iç içe. Ve köye giriyoruz. Birçok köyde oldu¤u gibi burada da yo¤un bir göç olmufl. Daha
çok yafll›lar var. Yüzlerindeki çizgide tarih,
gözlerinde özlem ve hala topraklar›nda kal›yor oluflun ma¤rur ve gururlu bak›fl›. Karanl›kta bir anayla karfl›lafl›yoruz. Önce bizi baflka
dost bir örgütten san›yor. Yaramazl›k yapan
evlad›na k›zan bir annenin sevecenlikle yo¤rulmufl tatl› öfkesiyle k›z›yor. Sesine öfke yak›yor
ama tutmuyor. “Ne oldu, yine mi geldiniz, yaz›kt›r yafl›n›za, boyunuza posunuza, vururlar
sizi”, devam›nda Zazaca bir m›r›ldanma “S›mare, guneka cencina s›ma yes nene
venca”* sonra “kamo” diyor. “Partizanc›y›z” diyoruz. Burada gerilla T‹KKO’cudan
çok Partizanc› olarak an›lmakta. Ana inanm›yor. “Yalan söylüyorsunuz” diyor yine öfkeyle. ‹nanmak isteyip de inanamaman›n karars›z
ve öfkeli sesi, nas›l da buluflmufltu bizdeki heyecanla. Sonra tekrar soruyor; “bak›n do¤ru
söyleyin yoksa…” Sözünü bitirmeden önce
etraf›n› gözleriyle kolaçan edip, kaflla göz aras›nda bizi kap›dan içeri sokuyor. Ve bafll›yor
özlemlerin kucaklaflmaya, duygu ve düflüncenin bir sele evirildi¤i an. Ana “durun flöyle
›fl›kta bakay›m, ben Partizanc›lar› tan›r›m, oy
ben size kurban olam! Nerdesiniz siz?” Evet,
ilk defa karfl›lafl›yorduk ama ana bizi, biz anay›
tan›m›flt›k, tan›fl›kl›¤›m›z çok eskiydi. Sonra
dolan gözler, dü¤ümlenen bo¤azlar ve bizi tek
tek kucaklayan koca bir yürek, t›pk› anam›z
gibi…
fiunu söyleyebilirim; Dersim halk›n›n silahl› mücadeleye ve gerillaya bak›fl›nda belli bir
gerileme var. Yani gerillay› kurtuluflu olarak
görmüyor ama onsuz da yaflam›nda bir fleyleri eksik görüyor. Tüm bunlara karfl›n Dersim
halk› bizi yine ba¤r›na bast› demek hiç de
abart› olmayacakt›r. Bu gerileme birden bire
olmad› elbette. Biz bu gerçekli¤i tersine çevirece¤iz. Bu da zaman alacak bunu da biliyoruz
ancak do¤ru yaklaflt›¤›m›zda bunun hiç de zor
olmayaca¤›n› biliyoruz.
- Kitle ve gerilla mücadelesi birbirinden
kopar›larak ele al›n›r ya da alg›lan›r. Bu
konuda gerillan›n kitle faaliyetine bak›fl›
ve ele al›fl› nas›ld›r?
- Asl›nda az önce de belli yönleriyle de¤indi¤imiz bu konuya burada tekrar vurgu yapmak bizce de anlaml› olacakt›r. Tam da sizin
dedi¤iniz gibi kitleden kopuk bir gerilla mücadelesi prati¤i var. Bu sadece Partimizin ve ordumuzun yaflad›¤› bir sorun de¤ildir. Bu, biz
de dahil tüm devrimci hareketin bir sorunudur. Mücadelemiz birçok alanda kitleler için
ama kitlelere ra¤men sürmekte. Kitleler bir
yerde, devrimciler bir yerde. ‹flçi s›n›f›ndan
kopuk bir sendikal faaliyet, kitleden kopuk bir
yay›n faaliyeti, kitleden kopuk bir kültür-sanat
faaliyeti, kitleden kopuk bir dernek faaliyeti,
kitleden kopuk askeri faaliyet, kitleden kopuk
illegal faaliyet, kitleden kopuk ajitasyon propa-
Biz diyoruz ki; kap›lar› çalaca¤›z ve kap›lar›m›z› kitlelerle açaca¤›z, çünkü tüm kap›lar›
açacak olan kitlelerdir.
Burada Stalin yoldafltan da bir al›nt› okumak çok yerinde olacakt›r.
“Eski Yunan mitolojisinde ünlü bir kahraman
olan Anteus, efsaneye göre, denizler tanr›s› Posiedon’in ve yeryüzü tanr›ças› Gea’n›n o¤luydu. Anteus, kendisini do¤uran, emziren, yetifltiren anas›na pek çok ba¤l›yd›. Bu Anteus’un yenmedi¤i tek
kahraman yoktu. O yenilmez bir kahraman olarak kabul ediliyordu. Onun gücü nerede yat›yordu? Onun gücü, dö¤üfl s›ras›nda ne zaman hasm›
taraf›ndan s›k›flt›r›lsa, topra¤a, kendisini do¤urup
besleyen anaya dokunmas›nda ve bunun ona yeni güç katmas›nda yat›yordu. Ne var ki, onun bir
zay›f yan› -flu ya da bu biçimde yerle ba¤›n›n kopar›lmas› tehlikesi- vard›. Düflmanlar› onun bu zaaf›n›n fark›ndayd›lar ve f›rsat kolluyorlard›. Bir gün
bu zaaf›ndan yararlanan bir düflman ç›kt› ve Anteus’u yendi. Bu Herkül’dü. Herkül, Anteus’u nas›l yendi? Onun yerden aya¤›n› kesti, kald›rd›, havada tuttu, topra¤a dokunmas›na imkân vermedi
ve sonunda onu bo¤du.” (Stalin-Eserler, cilt 15,
sf. 410)
Anteus’a güç veren, onu do¤uran besleyen toprakken, gerillay› do¤uran besleyen de
kitlelerdir. Yani gerilla, gücünü halktan almaktad›r. Bunun için savafl›n bafl›ndan itibaren
halk kitlelerine dayanmak zorundad›r. Bu durum savafl›n haz›rlanmas› kadar gelifltirilmesi
aç›s›ndan da kritik bir yer tutmaktad›r. Gerilla savafl›n›n amac›n› flöyle koyuyor Konferans›m›z: “Kitlelerin ad›m ad›m giderek artan bir flekilde iktidar mücadelesine her
düzeyde kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.”
Bunun için kitlelere gidecek, onlardan ö¤renecek, onlardan ald›¤›m›z bilgileri derleyip
toplay›p MLM süzgeçten geçirerek sistemlefltirecek ve yine onlara dönece¤iz. Yani kitlelerden kitlelere… Bugün Dersim kitlesini örgütlemek için buraday›z. Ne yapmam›z gerek?
Önce Dersim kitlesinin bugünkü gerçekli¤ini;
ekonomik, sosyal, kültürel gerçekli¤ini vs. ö¤renmek durumunday›z. Düflman›n durumu,
kitleler üzerindeki etkisi, devrimci ve komünistlere bak›fl›, özelde de gerilla savafl›na bak›fl›, gerilladan beklentileri, elefltirileri… Bunu
bilmeliyiz ki, sorunlar›n›, taleplerini do¤ru görelim. Do¤ru görelim ve buna göre politik ve
örgütsel bir hat çizelim. Bahsini etti¤imiz genel
politik örgütsel fleyler de¤il, an›n, günün ihtiyaçlar›na yan›t olacak fleyler. Kendi gördüklerimiz, görmek istediklerimiz de¤il yani.
“Dersim kitlesi politikaya ilgili bir kitledir.
Baflta Partimiz olmak üzere tüm devrimci örgütleri tan›r, bilir. Ama bugün örgütlenmeye
gelmiyor, ifl yap›yor, örgütlenmek istemiyor.”
Bu bir bilgi. Ama nas›l bir bilgi? Yetersiz, nedenlerden yoksun, bir sonucun ifadesi olan bir
bilgi. Biz bu bilgiden bir politikaya, bir örgütlenmeye varabilir miyiz? Hay›r! Bu bilgiyi derinlefltirerek çok fley yapabiliriz. Bu Dersimli
ne yer ne içer, nas›l geçinir, neye üzülür neye
sevinir, birbiri hakk›nda ne düflünür, niye örgütlenmeye gelmez, bizim pay›m›z ne bunda,
niye açar kap›s›n› gerillaya? O kadar çok sorumuz var ki yan›t bekleyen, yan›tlar› arad›kça
onlarla olacak, buldukça onlar› örgütleyecek
ve savaflt›raca¤›z. Yani bir derinlik var, onu yakalayaca¤›z. Bu derinleflmeyi kitlelerin içinde,
onlarla yakalayaca¤›z.
- Gerilla mücadelesinin istenilen düzeyde olmamas›n›n nedenleri nelerdir?
- Devrimin stratejisini Halk Savafl› olarak
belirleyen Partimiz, kuruldu¤u günden bu güne, kesintisiz bir mücadele hatt› oluflturma çabas›nda olmufltur. 35 y›ll›k zaman dilimi içerisinde belli süreçleri yönetip baflar›l› pratiklere
imza att›k. Büyük fedakarl›klar sergileyip, nice
flehitler verdik ancak buna karfl›n, savafl› gelifltirme ve süreklilefltirme konusunda baflar›l›
bir ivme gösteremedik. Bunu de¤erlendirir-
İşçi-köylü 9
8-21 Ağustos 2008
ken Halk Savafl›’n›n kavran›fl›ndan bafllad›k tart›flmaya. “Bir teorinin do¤ru biçimde kavranamad›¤› koflullarda, ne özgünlefltirilebilmesinden ne de pratikte yol gösterici ifllevinden söz edilebilir” diyor Konferans›m›z. ‹flte bizim Halk Savafl› içinde gerilla
savafl›n› gelifltiremeyiflimizin dayand›¤› temel
nokta da buras›d›r.
Süreklili¤i sa¤lanm›fl bir gerilla savafl›, gerilla bölgesinde Partiyi -önderli¤ini ve alt örgütlerini- örgütlemek zorundad›r. Bundan flunu
anlayal›m; partiyi ordu içinde ve kitleler içinde
örgütleme. Ve tabi yerel faaliyet, gerilla bölgesinde gerilla savafl›n› destekleyen temel bir
faaliyettir. Bizim flimdiye kadar süreklilefltiremedi¤imiz noktalar buralard›r. Partinin yön
vermedi¤i bir ordu, kitleler içinde örgütsüz olan bir parti savafl› gelifltiremez.
Az önce kitleleri örgütlemedeki çarp›c›
gerçekli¤imizden bahsettik. Tekrar tekrar
vurgulama ihtiyac› görüyoruz, çünkü bu sorun di¤er sorunlar›n içinde daha özel bir yerde.
Kitlelere gitmedik, gitmedikçe s›n›f mücadelesinin sorunlar›na yabanc›laflt›k, yer yer sekterizme, yer yer bürokratizme düfltük. Yenilenemedik, yenileyemedik, geliflmedik, gelifltiremedik…
polisiyle, M‹T’iyle, e¤itim kurumlar›yla,
STÖ’leriyle, devlet nas›l bir devlettir? 85 y›ll›k kara bir tarihi olan TC devletinin bugünkü
gerçekli¤i nedir? Bunlar kavranmadan ne kitleleri örgütleyebilir ne de düflmana karfl› savaflabiliriz. Bu y›l çal›flmalar›m›zdaki temel konular›n bafl›nda 8. Konferans›m›z›n gündemine paralel Halk Savafl›-gerilla savafl› ve kitleler meselesini ald›k. S›n›f mücadelesinde partinin
önemi, partimiz ve ordumuz aras›ndaki iliflki,
SBKP, ÇKP ve TKP/ML tarihi, partimizin
programatik görüflleri, Maoizm ve daha bir dizi konu teorik-politik çal›flmalar›m›z›n konular›yd›. Bu arada bu y›l çal›flmalar›m›zda tasfiyecilik ve üzerimizdeki etkileri üzerine de tart›flmalar yürüttük. Dünyada ve ülkemizde devrimin, silahl› mücadelenin üzerinde fliddetli tasfiyecilik rüzgarlar› estirildi¤i bir süreç yaflanmakta. Partimiz esasta buna karfl› diri durmay› baflarm›flt›r. Ancak en anlafl›l›r basit tan›m›yla burjuvazinin üzerimizdeki etkisi olarak tan›mlayaca¤›m›z tasfiyecili¤in bizde de baz› ko-
görmezden gelmek savafl› anlamamakt›r. Böyle bak›ld›¤› yerde de sorun yaflanaca¤›n› sanm›yoruz. Biz d›fl›m›zdaki örgütlerin gerçekli¤ini gördükçe, çözümledikçe kendi olumluluklar›m›zla, hatalar›m›zla da yüzlefliyoruz.
MKP’li arkadafllar aç›s›ndan da yaklafl›m›m›z budur. Onlar›n da do¤rular›ndan ö¤renmeye, hatalar›ndan ders ç›karmaya çal›fl›yoruz. Bölgedeki hiçbir örgütü d›fl›m›zda
olgular olarak görmüyoruz, bölge halk›n› ilgilendiren, bölge halk›yla iliflkilenen
her fley bizi yak›ndan ilgilendirir. Yan› s›ra düflman›m›za silah do¤rultanlar›n neden ve
nas›l do¤rulttu¤una bakar ve bu duruflunu sahipleniriz.
- Dersim halk›na bir mesaj›n›z var m›?
- Dersim halk›na diyece¤imiz çok asl›nda.
Çünkü Dersim halk›na borcumuz çok. Yi¤it
k›zlar›n› o¤ullar›n› verdi kavgam›za, kap›s›n› açt›, kuru ekme¤ini, tora¤›n› paylaflt›. Ama biz
onlar› kavgan›n sahibi yapamad›k. Yani örgütleyemedik, savaflt›ramad›k. Onlarla onlar›n so-
Tüm bunlar›n sonucunda savafl› gelifltirip,
süreklilefltirme sorunu yaflad›k. Gücümüzün
nicel boyutunun yan›t› budur.
Bu olumsuzlu¤un ortas›nda olumlu bir
fleyden bahsetmek gerekiyor ki, o da savafl ve
savafltaki ›srar›m›z! Bunu asla yitirmedik. Partimizin tüm yetmezliklerine karfl›n dayand›¤›
temel dayanak budur. Dünyada ve ülkemizde
silahlara vedan›n en revaçta oldu¤u dönemlerde silah›m›z› b›rakmad›k elimizden! Biz en
güçlü silah›n sa¤lam bir dünya görüflü
ve iktidar›n namlunun ucunda oldu¤unu
’72 24 Nisan’›nda keflfettik.
Bugün s›k› s›k›ya tutundu¤umuz bu gerçeklik, bizim niceli¤imizi ve niteli¤imizi ileriye
tafl›yacak en temel noktad›r.
- Gerillan›n ideolojik-politik e¤itimi konusunda neler yap›yorsunuz?
- Gerillan›n e¤itimi konusunda neler yapt›¤›m›za de¤inmeden önce e¤itime nas›l bakt›¤›m›z› özetlersek daha anlafl›l›r olacakt›r. Yaflad›¤›m›z teorik ve politik gerilik, bugün bu çal›flmalar›n önemini daha da art›rmaktad›r.
Devrimimizin bizlere yükledi¤i görevleri yapman›n birincil yolu sa¤lam bir dünya görüflüne
sahip olmakt›r. Bunu kuflanman›n birincil yolu
da önce teorik olarak bilmek ve devam›nda
kavramaktan geçer. Yaflad›¤›m›z önderlik sorunu, kitleleri ve Partiyi örgütleme sorunu buralarda yakalanacak teorik derinlikle daha kolay çözümlenecektir.
Az öce bahsettik, önümüzde çok ciddi görevler durmakta. Konferans›m›z gerçekli¤imizi aflan görevler koymam›flt›r önümüze. “Yak›na ancak ileriye.” fiiar›m›z bu, mütevaz›
bir hedef ve fliar. Mütevaz›l›k zaten gerçekli¤ini bilmektir. Burada baflar›l› olman›n yolu da
sa¤lam bir ideolojik, politik durufltan geçer.
Biz bu duruflu politik e¤itim çal›flmalar›yla ve
kitleler içinde olgunlaflarak yakalayaca¤›m›z›
söylüyoruz.
Görevlerimizin baflar›lmas›nda, politik çal›flma tüm çal›flmalar›n can damar›d›r. ‹çinde
bulundu¤umuz dönemde bizi bekleyen görevler bu tezin ruhunun kavranmas›n› gerektirmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz dönemden
kast›m›z›n bir yan› ideolojik, politik geriliklerimizdir. Bunlar› giderdi¤imiz oranda kendimizden daha emin bir flekilde yürüyece¤iz. Politik
çal›flmalar›n öneminin kavranamamas›n›n bir
sonucu olarak gerillan›n politik çal›flmalar› ço¤u kez pratik sürecin sonuna b›rakt›¤› olmufltur. Oysa politik çal›flma ne pratik çal›flman›n
önüne konmal› ne de pratik çal›flman›n sonuna ertelenmelidir. Yani pratikle iç içe ve
sürekli e¤itim… Gerillada yaflam›n içindeki
her prati¤in e¤itici bir yan›n›n oldu¤unu unutmamak gerekir. Mesela her köye gidifl bir deneyim yarat›r, her köylüyle yap›lan sohbet bir
fleyler ö¤retir.
Neler yapt›¤›m›za gelecek olursak;
Gerillan›n e¤itiminin daha sistemli yap›ld›¤› ve
yo¤unlaflt›¤› dönem k›fl›n bar›nak süreçleridir.
Bu dönemlerdeki e¤itimler teorik boyutuyla
iki temelde ele al›nmakta. Biri teorik-politik
çal›flmalar di¤eri teorik askeri çal›flmalar. Teorik-politik çal›flmalarda konular›m›z her bir
yoldafl›n teorik-politik seviyesi göz önüne al›narak ve bu seviyeyi ileri tafl›may› hedefleyen,
alan›n ve Partinin gündemleri paralelinde belirlenmekte. Örne¤in bu y›l yo¤un bir program ç›kard›k. Temel konular› güncellefltirerek
ifllemek e¤itimi anlafl›l›r k›lman›n olmazsa olmaz›d›r. Mesela devlet konusu… Devlet gerçe¤inin kavranmad›¤› yerde devrim asla kavranamaz. Biz bu y›l devleti anlat›rken TC devletini de iflledik. Parlamentosuyla, ordusuyla,
nularda etkisinden bahsetti¤imiz yerde bu konular› da e¤itimimiz kapsam›na ald›k. Gerilla
yaflam›nda günceli takip etme olanaklar› k›s›tl›d›r. Bu da çok ciddi dezavantajlar yarat›r.
Kitlelerin gündeminden kopan, düflman›n›n
gündemini takip edemeyen bir gerillan›n neye
karfl› ve kimin için savaflaca¤› bilinci silikleflir.
Biz bu konuda gündemi takip etmeye önem
veriyoruz. Radyocu yoldafl daha detayl› anlatacakt›r. Sadece geliflmelerden haberdar olmak
de¤il yorumlamak da gereklidir. K›fl sürecinde
günlük geliflmelerin takip edilip yorumlamas›
için hemen tüm yoldafllar görev almakta ve
birli¤e sunmaktad›r.
- Dersim’de di¤er devrimci ve ilerici yap›larla iliflkileriniz nas›ld›r?
- Partimiz tarihine az çok vak›f olanlar,
Partimizi tan›yanlar bilir ki; Partimiz devrimci
örgütlerle iliflkilerinde hep örnek tutumlar
sergilemifltir. Onlardan ö¤renmesini bildi¤i gibi deneyimlerini tafl›ma, ortak ifl yapmada olgunlu¤unu elinden b›rakmam›flt›r. B›rakal›m
sorun yaflamay› d›fl›ndaki örgütlerin yaflad›¤›
sorunlarda bile çözümü zorlayan, birlefltiren
bir gelene¤e sahiptir. Bu gerilla için de böyledir. Gerilla bölgelerinde bu iliflkiler daha
bir önem arz etmektedir.
Di¤er örgütlerle iliflkilerde eylem birlikleri, meselenin önemli bir yan›n› oluflturmaktad›r. Eylem birliklerine bak›fl›m›z en son olarak
Partimizin 7. Konferans›nda yeniden karar alt›na al›nm›flt›r. Buna neden ihtiyaç duyduk;
çünkü önemsiyoruz, do¤ru bir anlay›fl›m›z da
var. Bu daha kal›c› olmal› ki bir gelenek olarak
yar›na tafl›ns›n. Biz ilkelerimize ters düflmedi¤i
koflullarda, A/P’da serbestlik ilkesi koflulu ile
birçok gündem üzerine dostlar›m›zla ifl yapmaya çabalar, var olan çabalar› da bu temelde
ele al›r›z. Bundan herkesle ifl yapmaya aç›k oldu¤umuz anlafl›lmamal›, ayn› zamanda seçici
davran›r›z ve bunun gerekli oldu¤unu düflünürüz. Bunu belirleyen de yine devrim anlay›fl›m›z ve ilkelerimizdir. Bu konuda Partimizin de¤il ama di¤er örgütlerin baz› hatal› tutumlar› olmufltur. Bunun s›k›nt›s›n› yaflayanlar
da yine kitleler olmufltur.
Bölgede bizim d›fl›m›zda PKK ve MKP’nin
de gerilla faaliyeti var. Arkadafllarla dönem
dönem karfl›lafl›yoruz. ‹liflkilerimiz devrimci dayan›flman›n gere¤i olarak oldukça
olumludur. Dostlar›m›zla iliflkimizin düzeyini, seyrini belirleyen devrim kayg›s› oldu¤u sürece dar grupçu kayg›larla hareket edilmez.
Bugün PKK’yi tan›mak Kürt ulusunu tan›makt›r, PKK’yi anlamak Kürt ulusunu anlamakt›r.
Ve biz buna ihtiyaç duyuyoruz. Onlar›n savafl
deneyiminden ö¤renmek bir zorunluluktur.
Arkadafllar gerilla mücadelesi konusunda
özellikle taktiksel olarak ülkemiz da¤lar›nda iyi
bir s›nav vermekteler. Bunu küçümsemek,
runlar›n› de¤il onlardan kopard›¤›m›z “kendi”
sorunlar›m›z› konufltuk. Ama art›k bu konularda susaca¤›z, önce onlar› dinleyecek,
sonra konuflaca¤›z. Uzun y›llard›r süren savafl›m›z›n dayana¤›, üzerinden yükseldi¤imiz zemin; onurlu, yi¤it, çilekefl Dersim halk› bilmelidir ki bu savafl onlar›n kurtulufl savafl›d›r, t›pk› ’38 gibi. Çok kay›p verdi Dersim ’38’de, çok
bedel ödedi. Teslim olmad› ama yenildi. Biz de
bugün savafl›yor ve bedel ödüyoruz. Teslim
olmad›k, olmayaca¤›z ve bu savafl›n galibi biz
olaca¤›z. Bu zaferin sahipli¤inde ortakl›k edece¤iz Dersim halk›na. Halay›n›, z›lg›t›n› beraber çekece¤iz. Ali Bo¤az›’nda, Mercan’da, Kutu Deresi’nde… Yani onlar› önce keflfedecek
sonra fethedece¤iz!
Da¤lar, hasretin de
ad›d›r!
- Uzun bir süre hapishanede kalm›fl ve
bir süre önce gerillaya kat›lm›fl biri olarak
sizi hapishaneden da¤lara getiren rüzgar›
anlat›r m›s›n›z? Neden da¤lar?
Sidar: Partimiz TKP/ML’nin politik çizgisi
herkesçe bilinmektedir. Halk Savafl› ve bunun
içinde gerilla mücadelesi devrim yürüyüflümüzün esas halkas›n› oluflturmaktad›r. Bugün için
s›n›f savafl›m›n›n ihtiyaçlar›na yan›t olmak Partimizin 8. Konferans› ile yapt›¤› ça¤r›ya ses
vermek her Partizan›n omuzlar›ndad›r.
Bilindi¤i gibi 19 Aral›k 2000’deki zindanlar
katliam› ile birlikte komünist ve devrimci tutsaklar F tipi hücrelere at›ld›lar. Yedi y›l› aflk›n
bir süredir tutsaklar bu hücrelerde direnmektedirler. Uzunca bir süre ben de ad›na tecrit,
tretman dedikleri özünde politik tutsaklar›
kimli¤inden ar›nd›r›p düzenin istedi¤i tipte kiflilikler haline getirmeyi hedefleyen uygulamalara maruz kald›m.
Bask›n›n, sömürünün hala pervas›zca sürdürüldü¤ü dünyada devrim ve devrimcilik bir
zorunluluktur. ‹nsanl›¤›n kurtuluflu, dahas› insanlaflman›n yolu devrimcileflmekten geçmektedir. Ülkemizde açl›k ve cehalet, yoksulluk ve
zulüm kolkola yürümektedir. Bunlara karfl›
durmak her fleyden önce tutarl› bir devrimci
çizgiyi gerektirmektedir. Bizim için de onun
yolu esas olarak da¤larda gerilla mücadelesinden geçer. Ben de uzunca bir tutsakl›¤›n ard›ndan devrimcili¤in, s›n›f mücadelesinin gereklerini yerine getirmek için da¤lara geldim.
- Tutsakl›k sürecinizde tutsak gerillalarla kald›n›z m›? Kald›ysan›z gerilladan
gelen bir haberin tutsak gerilla üzerindeki
etkisini anlatabilir misiniz?
- Da¤lar ve zindanlar birbirine uzak ama
öte yandan birbirine yak›n kavramlar. Zindanlar bizim için bedenen tutsakl›k yaflad›¤›m›z
Gerilladan...
mekanlarken, öte yandan bizi yaflama ba¤layan
ideallerimiz ve özgürlük tutkumuz var. ‹flte bu
özgürlük tutkusudur tutsaklar› direngen ve
bafl e¤mez k›lan. Ve da¤lar benim için daha anlaml› ve ayr› yerde durmaktad›r. Kald›¤›m zindanda gerilla tutsaklar vard›. Bu yoldafllar› buradan, yani da¤lardan selamlamak istiyorum.
Tutsak gerilla yoldafllar için da¤lar hasretin
ad›d›r. Gerillaya dair sohbetin yeri apayr›d›r o
yoldafllar için, gerilladan gelen bir ses ayr›ca
heyecanland›r›r onlar›. Gazetelerin sayfalar›
gerillay› arayan gözlerle çevrilir. Gerilla onlar
için gelecektir. Belki bedenleri tecrit hücrelerinde tutsak olabilir. fiunu çok iyi biliyorum ki
bilinçleri, yürekleri hep bizimle, burada yürüyüfl kolumuzda, konaklama yerimizde, düflmanla çat›flmalar›m›zda yan› bafl›m›zdalar. Soluklar›n›, heyecanlar›n›, düflmana olan kinlerini
bizimle birlikte yaflat›yorlar. Biz de onlarla birlikteyiz. Zindanlar ve da¤lar birbirine uzak olsa da içerde bizimkilerle buradaki bizimkiler
yan yanad›rlar. Yoldafl ol-
de olup da flehit düflen Dersimli ya da Kürt
yoldafllar›m›z var. Bu yoldafllar›m›z›n varl›¤›
birçok fleyi aç›kl›yor. Bizim mücadelemiz Karadeniz’de, Dersim’de dahas› ülkemizin bütün
topraklar›nda büyüyecek; biz bütün diyarlarda
savaflmaya devam edece¤iz.
Ayn› flekilde Karadeniz’de mücadele içerisin-
(Devam edecek)
- TKP/ML y›llard›r Karadeniz bölgesinde gerilla mücadelesi veren bir örgüt…
Bunun hem siz hem de Karadeniz halk›
üzerinde ne gibi etkileri oldu? Bölge halk›n›n gerillaya bak›fl aç›s› nedir?
- Partimizin y›llard›r Karadeniz’de faaliyet
göstermesi benim mücadele içerisinde olmamda ve hem de flu anda gerilla olmamda
çok büyük bir etkendir. Yoldafllar›m›z›n Karadeniz’de gösterdikleri onurlu mücadele beni
kavgaya ba¤layan fleylerin bafl›nda gelir. Partimiz, verdi¤i Halk Savafl›yla faflizme ve bizi sömüren düzene karfl› bizleri ayd›nlatt›. Ben o
zamanlar örgütlü biri de¤ildim. Köyümüze gelen gerillalar› anlamaya, söyledikleri fleyleri
kavramaya çal›flt›m. Bizim sorunlar›m›za iliflkin fleyler söylüGerilla
yorlard›. Karadeniz halk›
üzerinde TC’nin yaratt›¤›
Gece güne de
vrildi¤inde
korkular
vard›. Gerillay›
sabah›n beflind
e
çok fazla tan›m›yorlard›.
cellatlara inat
Genel
olarak devrimcileri
yine kalkt› ay
a¤a gerilla
tan›m›yorlard›.
Bu da do¤al
upuzun bitm
ek bilmeyen
pa
tikaolarak düflman›n yapt›¤› malarda
nipülasyonlar›n halk› etkheybetlice se
laml›yor
ilemesini do¤uruyor. Düflgeçit vermez
sarp kayalar
man “onlar terörist, onlar
halk› için düflm
üfl kavgaya
sizi öldürür” gibi fleyler
gün gelir pusu
da
söylüyordu. Gerillalar köye
flehit düfler ça
t›flmada
geldi¤inde insanlarda bir panik
a¤lamay› bilm
ez gerilla
düflen yoldafl›
havas›, sa¤a sola kaç›flmalar
için
bir kurflun fazl
olurdu, ama bu korkular›n›n
a s›kar düflman
a
gün boyu düflm
yersiz oldu¤unu gerillay› tan›ana kan kustur
an
halklar›n silah›
y›nca anlad›lar. Yoldafllar›n anelinde yine
düflman› bekl
latt›klar›
fleylerin do¤ru fleyler
iyor gerilla
düflünmüyor
oldu¤unu
gördüler. Yoldafllar,
ölümü gerilla
ey zalim düze
devletin ormanlar› nas›l talan etn
tan› bizi tan›
ti¤ini,
bu talan sonucunda orman
bizleri
bizler ‹brahim
köylüsünü
nas›l sömürdü¤ünü
’in yolunda
proletarya gü
somut
örnekleriyle
anlat›yor ve
zergah›nda
T‹KKO saflar›
halk nezdinde bir güven uyand›rnda
makt›r bizi özgür s›ra ne
feriyiz….
›yordu. Art›k köylüler yoldafllara
k›lan. Partidir bizi
“bizim çocuklar” demeye bafllaSavafl
birlefltiren, hedefid›lar. Onlar anl›yor ki faflizmin anmizidir önümüzü
latt›¤› fleyler tamamen yalan. Düflayd›nlatan.
man korktu¤u için bu yalanlar› söylüyor. Yani
- Eski bir tutsak yeni bir gerilla olarak
k›sacas› benim örgütlenmemde ve de gerillaya
flu an tutsak olan yoldafllar›n›za ve dostlakat›l›fl›mda yoldafllar›n Karadeniz’deki faaliyeti
r›n›za bir mesaj›n›z var m›?
belirleyicidir. Karadeniz halk›n›n düflüncelerinde de büyük de¤ifliklikler oldu. Gerillan›n
- Öncelikle tecrit ve tredman zincirinin
niçin da¤larda oldu¤unu, amaçlar›n› biliyorlar
henüz k›r›lamad›¤› gerçekli¤iyle tüm tutsaklar
art›k.
flunu bilmelidir ki; sekiz y›ld›r sürdürdükleri
onurlu direnifl anlams›z ve bofluna de¤ildir.
- Dersim halk›n›n gerillaya yaklafl›m›n›
Bizler devrim mücadelesini yükseltti¤imiz
nas›l buldunuz?
oranda tecrit ve tredman zinciri parçalanacak- Bir Karadenizli olarak al›fl›k olmad›¤›m
t›r. Düflmana s›kt›¤›m›z her kurflunda, indirdibir co¤rafyaya geldim. Bizler de ezilen bir top¤imiz her darbede onlar›n direnifllerinden de
lumdan geliyoruz. Baz› konularda hem yaflamgüç al›yor, coflkulan›yoruz. Zindanlar katlilar›m›z hem de yaflad›klar›m›z birbiriyle benam›nda ve tecrite karfl› mücadelede flehit düzerlikler tafl›yor. Benzer ac›lar yaflat›lm›fl biflen her devrimcinin hesab›n› soraca¤›z. Bedel
zlere. Dersim halk›n›n s›cakkanl›l›¤›, içtenli¤i
ödeyen tüm yoldafllar›m›z ve dostlar›m›z iyi
ve gerillaya bak›fl› noktas›nda Karadeniz halk›bilsin ki, elimizde tuttu¤umuz silahlar bu da¤na nazaran ileri bir durumu var. Bunda belirlarda yank›land›¤› sürece gelecek bizimdir.
leyici etken de sistemle yaflad›klar› çeliflkilerin
Nergiz Gülmez ve Muharrem Horoz
daha derin olmas› ve devrimcilerle özelde de
yoldafllar›m›z ölümsüzleflirken sözümüzü verPartimizle
tan›fl›kl›klar›n›n
eskiye
dik onlara, o yoldafllar bizim susmayan namludayanmas›d›r. Ve devrimcilik, gerilla halk›n bir
lar›m›zda yaflamaktad›r. Bunu dost ve düflman
parças› olmufl. TC’nin bask›lar›na, katliamlar›bilmelidir.
na ra¤men gerillaya olan sevgileri-sayg›lar› bitmiyor. Bu anlamda benim nazar›mda DerKaradeniz’den
sim’in yeri bambaflkad›r. Ben Dersim’de yeni
biriyim ama k›sa zamanda yaflad›klar›m, görDersim’e... Bütün
düklerim bunlar› söylememe yetiyor. Dersim
diyarlarda savaflmaya
halk›n›n ezilmiflli¤ini, hor görülmüfllü¤ünü anlamak ve onlar› sahiplenmek için Dersim topdevam edece¤iz!
raklar›nda, T‹KKO saflar›nda mücadele ver- Karadenizli bir gerilla olarak buradamekten onur duyuyorum.
s›n›z. Sizi Karadeniz’den Dersim’e getiren
- Siz ayn› zamanda güzel fliir de yaz›etkenler nelerdir?
yorsunuz. Gerillada olmak duygu dünyan›Savafl: Karadeniz’den gelen bir gerilla
z› zenginlefltirmifl olmal›...
olarak bu soruya de¤iflik flekillerde cevaplar
- Asl›nda güzel fliir yazmaktan daha önemverilebilir. Benim için en önemli nedenlerden
lisi yaflananlar› yazmaya çal›yorum. Bu harika
biri, Partimiz için Dersim’in önemli bir yeri olbölgede yazmamak olur mu? Bu benim için
mas›d›r. Deyim yerindeyse Partimiz Dergerçekten bir etken. Da¤lar›, ovalar›, yaylalar›,
sim’de do¤mufl, bu topraklarda geliflmifltir. Bu
k›rlar› olan Dersim’de bir de gerilla isen tüm
anlamda Dersim’in anlam› benim için de bambunlar›n birleflmesi ilham kayna¤› oluyor. K›baflkad›r. 1938’lerden beri katliamlara u¤rafl›n yeflil arazi bembeyaza bürünür, kayalar isyan, köyleri yak›lan bir co¤rafya buras›. Tarihi
yan ediyor k›fla, gerilla bahar› bekliyor diye
ac›larla, sürgünlerle dolu. Halk›m›z›n yaflad›¤›
hayk›r›yor. Ben fliir yazmaya burada bafllamaac›lar› dindirmek, hepimizin kardefl oldu¤unu
d›m, ama buraya geldi¤imde isyan›m, kavgaya
göstermek için buraday›m. Bu konuda Kaz›m
olan güvenim, düflmana olan h›nc›m, bana fliir
Koyuncu’nun çok güzel bir sözü var; “Da¤yazmamda yol gösteriyor. Bunlar bana mücalar›n ve denizlerin çocuklar› kardefltir”
delede ›fl›k tutacak. Bunun için bizler iyi birer
diyor. Koyuncu’nun bu sözü her fleyi anlat›savaflç› olaca¤›z. Ama ayn› zamanda iyi okuyor. Asl›nda benim için çok önemli bir sözdür
yan, yazan politik gerillalar da olaca¤›z. Savaflabu. fiunu tüm içtenli¤imle söylüyorum, ben
rak kazanaca¤›z, savaflarak y›kaca¤›z zulmün
Karadenizli biri olarak Kürt halk›n›n
duvarlar›n›, bizler kazanaca¤›z! Yaflas›n Halk
içinde, yani Dersim’de gerilla mücadeSavafl›!
lesi içerinde yer almaktan onur duyuyo*(Size yaz›kt›r, gençli¤inizi yakacaklar yirum. Buna benzer duygular› di¤er Karadenizne!)
li halk çocuklar›n›n da tafl›d›¤›na inan›yorum.
İşçi-köylü 10
Enternasyonal/Söyleşi
8-21 Ağustos 2008
Obama’n›n ifli muhalefeti bölmek...
Afla¤›daki röportaj 18-20 Haziran tarihlerinde Hong Kong’da gerçeklefltirilen Halklar›n Uluslararas› Mücadele Ligi’nin (ILPS) 3. Kongresi’ne ABD’den kat›lan ve ABD’li siyah hareketi içinde önemli bir yere sahip olan Malcolm X
Taban Hareketi’nden Kali Aquno Williams’la yap›lm›flt›r.
Kali Aquno Williams
- ABD seçimleri hakk›nda
görüfllerinizi almak istiyoruz.
Malum ABD seçimleri sadece
ABD halk›n› de¤il tüm dünyay›
etkiliyor. Özellikle ülkemizde
de Barack Obama’n›n adayl›¤›
oldukça ilgi çekmekte. Bu nedenle ABD’deki mücadeleci kitlelerin yaklafl›m›n› merak ediyoruz.
- Bu seçimler gerçekten çok
önemli. Bizim görüflümüzce bu seçimler ABD emperyalizminin önümüzdeki 20 y›l boyunca izleyece¤i
hatt›n belirlenmesinde etkili olacakt›r. 2 seçenek var. McCain ve
Obama. Seçim Bush döneminin temel siyasi hatt›n›n tercih edilip
edilmemesiyle ilgilidir.
- Mc Cain’in seçilmesi halinde Bush’un 3. dönemi olaca¤›
iddia ediliyor.
- Do¤rudur. Burjuvazinin bu
kesimi halen atmalar› gereken
ad›mlar oldu¤unu düflünüyor ve
önemli bir güce sahipler. Bu kesimin sadece d›fl politikada de¤il iç
politikada da e¤itim ve sa¤l›k hakk›
veya kürtaj gibi konularda kapsaml› projeleri bulunmaktad›r. Bu yönde Yüksek Mahkemenin tersi baz›
kararlar›na ra¤men ad›m ad›m ilerlemeyi tercih ediyorlar. Önümüzdeki 20 y›l içinde ABD’de sars›c›
de¤iflimler olaca¤›n› öngörmekte
ve bu do¤rultuda ülke içinde ulusal
güvenlik devletini oluflturma yönlü
ad›mlar at›lmaktad›r. Bu asl›nda
yeni bir fley de¤il. 50’li y›llardan bu
yana uygulanmaktad›r. Ama bu dönemde daha aç›k, daha faflizan flekilde hayata geçiriyorlar. Bu, ülke
içinde beyaz üstünlü¤ünü korumaya ve gelifltirmeye dönük bir çabay› da içermektedir ve oldukça tehlikelidir, çünkü bu politika ayn› zamanda beyaz iflçi s›n›f›n›n da yanlar›na çekilmesi hedefini içermektedir. McCain’in seçilmesi bu anlamda bu politikan›n derinleflmesini
sa¤layacakt›r.
Obama ise temel olarak
emperyalizmin temsilcisidir
ve uluslararas› aç›dan ele al›rsak
örne¤in ‹ran’a, Filistin’e yönelik
politikas› McCain’den çok da farkl› de¤ildir. Obama’n›n etkisi ABD
içinde toplumsal
hareket içinde kafa
kar›fl›kl›¤› yaratmas›d›r.
Örne¤in
ABD’de savafl karfl›t› hareket içinde
flimdiden bölünmeler görülmektedir. Hareket içinde Obama’ya zaman tan›ma yönlü fikirler öne sürülmektedir. Çok uzun bir tarih
boyunca bask› gören bir etnik temelden gelmesinin bu yönlü olumlu ad›m atmas›n› sa¤layabilece¤ini
iddia ediyorlar. Obama da bunu
bildi¤i için halk›n duymak istediklerine uygun, daha sempatik gelecek
konuflmalar yapmaktad›r. Temel
politikalarda Obama’n›n bir de¤ifliklik getirmesi mümkün de¤ildir.
Ancak Obama ile McCain aras›nda hiçbir fark›n olmad›¤› da
iddia edilemez. Ancak bu fark
genellikle iç meselelerde görülmektedir. Örne¤in McCain
yönetimine nazaran Obama yönetimi alt›nda iç politikada demokratik alan›n görece daha fazla olaca¤›n› öngörmek mümkündür. Ulusal
güvenlik devleti oluflturma konusunda da McCain’e nazaran daha
uzun bir yol izleyecektir.
Benim gözlemim Obama’n›n
özellikle toplumsal hareket içinde
ve halk aras›nda di¤er baflkanl›k seçimindeki adaylara nazaran çok
daha büyük bir etki yaratt›¤› ve
farkl› kesimlerin ilgisini
çekti¤idir. Bana göre
Obama daha öncesinde Kara Panterler Partisinin da¤›lmas›yla sonuçlanan politikalar› uygulayacakt›r. Örne¤in
siyahlar üzerinde ayr›mc›l›¤› bir nebze kald›rarak ve siyah burjuvaziyi destekleyerek siyah hareketini bölmeye,
da¤›tmaya çal›flacakt›r.
Çünkü deste¤ini korumas›
gereken ve üzerinden yükselece¤i bir siyah toplulu¤u
olmak zorundad›r.
fiunu da aç›k
olarak söylemeliyiz ki Obama’n›n
özellikle siyah haklar› konusunda
hiçbir program› yoktur, söyledi¤i
somut tek bir söz bulunmamaktad›r. Ayn› zamanda belirli konulardaki görüfllerinin sa¤c› bir ›rkç›dan
fark› bulunmamaktad›r.
- Üniversitelerde ö¤renciler,
gençler aras›nda Obama’n›n
büyük bir coflku ile karfl›land›¤›n› okuyoruz. Yine tüm toplant›lar›nda her yerde “De¤iflim” slogan›n› görüyoruz. De¤iflim iste¤i
ve coflkuyu göz önüne ald›¤›m›zda devrimciler aç›s›ndan koflullar›n geliflti¤i fakat bir devrimci önderlik sorununun kendisini gösterdi¤i fikri oluflmakta
bizde. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Demokrat Partinin
bu yönelimi sömürmesini, yaratt›¤› yan›lsamay› nas›l engelleyeceksiniz?
- Obama’n›n seçim kampanyas›n›n büyük bir etki yaratt›¤› aç›kt›r, bu göz ard› edilemez. Reformistler Obama konusunda kitlelerde büyük bir umut oluflmas›na
neden oldular. Özellikle Obama’n›n Irak savafl›na karfl› oy kullanmas› bu yan›lsamalar›n yay›lmas›na sebep oldu.
Önemli oldu¤unu düflündü¤üm
nokta Obama’n›n kampanyas›n›n
etraf›nda ortaya ç›kan bu büyük
enerjinin devrimci güçler taraf›ndan do¤ru okunmas› gerekti¤idir.
Bu seçimi Bush yönetiminin politikalar› aç›s›ndan bir referandum havas›na sokmaktad›r. Yaln›zca Irak
ve Afganistan gibi uluslararas› konularda de¤il ayn› zamanda çok say›da iç meseledeki politikalar nedeniyle bir referandum olarak alg›-
lanmaktad›r.
Bunun yarataca¤› bir di¤er tehlike ise y›llard›r toplumun sistem
taraf›ndan ezilen kesimlerinin temel bir de¤ifliklik talebinin bu seçim kampanyas› do¤rultusunda
kullan›lmas›d›r. Bu da sistem içi yan›lsamalar› beslemektedir. Bu yan›lsama yarat›l›rken bir yandan
ABD’nin “büyük” “flanl›” günlerine
dönüfl fikri de afl›lanmaktad›r. Bunun tehlikesi ise kitlelerde
ABD’nin dünyay› yönetme hakk›n›n oldu¤unun kabul edilmesidir.
Bunun sonucunda 50’li y›llarda görülen güvenli¤in art›r›lmas› yönlü
beklentiler pekifltirilmektedir ve
muhalefet ABD emperyalizminin
ç›kar› do¤rultusunda yönlendirilmek istenmektedir.
2 çeflit de¤iflim vard›r. Biri temel de¤iflimdir ve bu devrimdir.
Di¤er de¤iflim ise “geçmiflin flanl›”
günlerine, eski güce sahip olmakt›r.
Devrimci perspektiften bakt›¤›mda Obama’n›n baflkanl›¤›n›n
çok da kötü olaca¤›n› düflünmüyorum. Hatta söz konusu yan›lsamalar›n anlafl›lmas›n› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum. Bush’un 8 y›ll›k döneminde muhalefet güç kaybetti ve
bizim devrimci bir projeyle bu süreci tersine çevirmemiz gerekmektedir.
Ancak McCain’in yafll› olmas›
gençlerin ve orta yafllardaki insanlar›n deste¤ini almas›n› zorlamakta.
Ayn› düflünceleri, sosyal taban›,
dünya bak›fl›n› paylaflmalar› mümkün de¤il. Amerika’n›n toplumsal
anlay›fl› 1940’lardaki 50’lerdeki gibi
de¤ildir.
Bu aç›lardan ele ald›¤›mda flayet Obama ordunun deste¤ini almazsa bir nevi askeri darbenin
gerçekleflece¤ini öngörebiliriz.
- Obama’n›n siyahlarda
büyük coflku yaratt›¤›n› biliyoruz. Ancak ülkemizde
de deneyimlerimizden biliyoruz ki Kürt ulusal
mücadelesine karfl› en
yo¤un sald›r›lar› düzenleyenler-bunlara ifltirak edenler aras›nda
Kürt kökenlileri görüyoruz veya Alevilere
yönelik katliamlarda
Alevilerin oy verdi¤i sözde sosyal demokratlar›n hükümette oldu¤unu
biliyoruz. Kendisinden oldu¤unu
düflündü¤ü insanlar›n hükümetteyken kendisini koruyaca¤›na
inanan kitlelerin bu sald›r›lara
maruz kald›klar›nda direnmekten öte bu yöneticilerden beklentiye girebildi¤ini biliyoruz.
Yani sorun esas›nda yöneticilerin kiflisel özelliklerinde de¤il
sistemin içinde olmalar›nda,
düflman saf›nda olmas›ndad›r.
Bu nedenle Obama’n›n baflkanl›¤›n›n ABD’de ulusal sorunu
Obama’n›n iç politikada en ciddi sorunu ulusal soruna yaklafl›m›
- 8 y›ll›k Bush döneminin ard›ndan hem ABD’de hem de
dünya genelinde ABD hükümetinin teflhir oldu¤unu görmek-
teyiz. Sorunlar›n büyüdü¤ü böylesi bir
ortamda muhalefet partisinin iktidar›
daha rahat
elde edebilmesini beklemek
mümkündür. Ancak
seçim
tahminlerine
bakt›¤›m›zda
McCain’in
flans›n› sürdürdü¤ünü, Obama’n›n zaferi garanti edebilecek bir fark› yaratamad›¤›n›
görmekteyiz. Siz bu durumu
nas›l yorumluyorsunuz ve
McCain’in baflkanl›¤› elde etme flans›na sahip oldu¤unu düflünüyor musunuz?
- McCain’in baflkanl›k için flans›n›n oldukça ciddi oldu¤unu düflünüyorum. Obama’n›n iç politikada en ciddi sorununun ulusal
soruna yaklafl›m› oldu¤unu düflünüyorum. Siyahlar›n, Hispaniklerin (Latin Amerikal›lar) taleplerinin yan› s›ra beyaz iflçi s›n›f›n›n taleplerini birlefltirmesi gerekir.
Yeterince e¤itim görmemifl,
kozmopolit olmayan ve beyaz üstünlü¤üne inanan beyaz iflçi s›n›f›n›n Obama’y› desteklemesi zor.
Ama beyaz iflçi s›n›f›n›n, Avrupa
kökenlilerin yo¤unluk kazand›¤›
Iowa eyaletinde Obama’n›n Hillary Clinton’u geçmesi, dürüst olmak gerekirse beni flafl›rtm›flt› ve
bu onun burjuvazinin belirli bölümlerinin deste¤ini ald›¤›n›, adayl›k flans›n›n yüksek oldu¤unu anlamam› sa¤lam›flt›. Burjuvaziden
ciddi bir destek ve yard›m ald›¤›
ortadad›r. Ancak California’y›,
New York’u ve Pensilvanya’y› kazanamad›. Bu üç eyalet de seçimde tüm oylar›n beflte ikisini oluflturmaktad›r. California ve New
York’u alan›n seçimi kazanma
flans›n›n yüksek oldu¤u s›kça vurgulan›r. Bu nedenle McCain bu iki
eyaleti alabilirse Obama’n›n flans›
olmayacakt›r. Obama’n›n California’y› alabilece¤ini düflünüyorum
olumsuz etkileyece¤i fikri bizde
oluflmakta.
- Bu zaten onun ifli. Onun görevi ABD’de ulusal talepleri tasfiye
etmektir.
- ‹nsanlar çözüm beklerken
sorunlar›n daha da derinleflti¤ini görecekler…
- Örgütümüz Obama’n›n adayl›¤› konusunda ortaya ç›kan beklentiye elefltirel yaklaflmaktad›r.
Örgütümüz Obama’n›n adayl›¤›n›n
ilk döneminde aç›ktan karfl› ç›k›yordu, Obama emperyalisttir ve
yan›lsamalara kap›lmamal›y›z diyorduk ancak adayl›¤› kesinlefltikten sonra kitlelerde ortaya ç›kan
coflku ve beklenti nedeniyle taktiksel olarak geri ad›m att›k. Do¤rudan Obama’ya oy vermeme ça¤r›s›nda bulunmuyoruz. Bu kitlelerle
ba¤›m›z›, sosyal taban›m›z› zay›flatacak ve tecrit olmam›za neden
olacakt›r. Daha çok e¤itime ve
esas ç›karlar›m›z› anlatmaya, temel
sorunlar›n çözümünü aktarmaya
yo¤unlafl›yoruz. Obama baflkan olduktan sonra temel taleplerimizi
kabul etmeyecek. Biz de o zaman
“ne bekliyordunuz zaten” sorusunu soraca¤›z. Bak›n diyece¤iz
Filistin’de ne yap›yor, Irak’ta ne yap›yor. Çünkü s›n›fsal program› bi-
ama New York için emin de¤ilim.
fiu an net bir tahminde bulunmak
kolay de¤il. Bu konuda önümüzdeki aylarda ekonominin durumu
da etkili olacakt›r. McCain ordudan destek alm›fl durumda. Obama’n›n finans kapital çevresinden
deste¤i garantilemesi gerekmektedir. Obama’n›n Irak’ta asker say›s›n› giderek azaltma ve askeri
üslerle iflgali sürdürme fikrine
karfl› McCain Obama’ya Irak’a beraber gitme teklifinde bulundu ve
böylece kendi deneyimini göstermeye çal›flt›. Çünkü McCain ayn›
zamanda Vietnam’da savafl esiri
oldu¤u için bu konuda kendine
güveniyor. Bu nedenle Obama’n›n
McCain’in meflruiyetine karfl› gelmesi çok güç. ABD baflkan›n›n orduyla iyi iliflkiler kurmas› ve ordunun deste¤ini almas› flartt›r.
zim taleplerimize karfl›tt›r.
‹nsanlara gitti¤imizde, “tamam,
sana oy verme demiyoruz ama niçin veriyorsun, ne bekliyorsun, nas›l bir çözüm istiyorsun” diye soruyor, netleflmeye çal›fl›yoruz.
J. F. Kennedy dönemine benzetiyorum Obama’n›n adayl›¤›n›. JFK
Eisenhower’›n baflkanl›¤›n›n ard›ndan McCarty döneminden sonra
gelmiflti ve kitlelerde büyük beklentiler vard›, keskin sol söylemlerde bulunuyordu. Ve iktidara
geldi¤inde ilk ifli muhalefeti bölmek
oldu. Zaten onun görevi de buydu.
JFK nas›l ABD’de devrimci solu
tasfiye ettiyse Obama da benzer
bir görevle muhalefeti parçalamaya çal›flacakt›r. Bizlerin tarihi anlayarak ayn› hatalara düflmememiz
gerekmektedir. Bu nedenle Malcolm X Taban Hareketi olarak
mümkün olan tüm kesimlerle ittifaklar kurarak emperyalizme karfl›
ç›k›yoruz. McCain bafla gelirse iflimiz daha kolay olacakt›r çünkü
böyle oldu¤unda düflman daha net
görülecektir. Obama’da bu daha
zor olacakt›r çünkü halkla iliflkilerini iyi kullan›yor.
- Gazetemiz arac›l›¤›yla
okurlar›m›za iletmek istedi¤iniz
mesaj var m›?
- Türkiye bizim için ilginç bir
ülke, ülkenizi incelemeye çal›fl›yoruz. Bir yandan AB’ye üyelik çabas› di¤er yandan ABD’nin bölgede
askeri ittifak yapt›¤› ‹srail’le birlikte
en önemli ülke olmas› ilgimizi çekiyor. Do¤all›¤›nda emperyalizmin
önümüzdeki dönemki politikalar›nda Türkiye’nin yeri daha da
önemli hale gelecektir. ABD’nin
Ortado¤u politikalar›nda Türk
egemen s›n›flar› da daha fazla rol
almak isteyeceklerdir. Bu, ülkenizde anti-emperyalist devrimci güçlere önemli görevler düfltü¤ünü bize göstermektedir. Ayn› zamanda
her iki ülkedeki devrimci güçlerin
birbirinden daha fazla ö¤renmesini, deneyim paylaflmas›n›, dayan›flmas›n› ve birbirine daha fazla yak›nlaflmas›n› sa¤lamal›d›r.
- Bize zaman ay›rd›¤›n›z için
teflekkür ederiz.
- Ben de teflekkür ederim.
İşçi-köylü 11
8-21 Ağustos 2008
Her toplumun belirli bir kültürel, ahlaki ve ideolojik flekillenifli vard›r. Bu durum toplumu flekillendiren temel organ
olan devlet iktidar›n›n kimin elinde oldu¤una göre farkl›l›k gösterir. ‹ktidar›n
toplumun büyük bir ço¤unlu¤unun eme¤ine, al›nterine el koyan bir s›n›f›n elinde
oldu¤u bir toplumsal sistemde kuflkusuz
toplumun bu s›n›f›n de¤er yarg›lar›na göre flekil almas› kaç›n›lmazd›r. Tarih boyunca iktidar› ele geçiren s›n›flar bunun
süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla toplumu
kal›ba döken temel yasalar› kendi ç›karlar›na göre koymufltur. Egemenler kendi iktidarlar›n›n meflrulu¤unu sa¤lamak
için toplumun tüm hücrelerine nüfuz
eden bir de¤erler sistemi yarat›r. Bu ilkel toplumdan, köleci topluma, feodal
toplumdan kapitalist topluma kadar
böyle olmufltur. Kuflkusuz sosyalist toplumda da böyle olmas› kaç›n›lmazd›r, ancak burada fark iktidar›n iflçi s›n›f› ve
emekçilerin elinde olmas›d›r.
Devletin ideolojisi alt›nda biçimlenen toplumda yetiflen bireyler de bu
kültüre göre flekillenir. Bugün bu kültürün temelinde ise bireycilik ve bencillik vard›r. Kendinden ve ç›karlar›ndan
baflka hiçbir fley düflünmeyen, bunun
için do¤ay› ve insan› yok etmekten geri
durmayan bir avuç asala¤›n kültürü toplumun bütününe yay›lm›flt›r.
Bencillik, bireycilik ve özel mülkiyet
bu toplumsal sistemin ideolojik temel
tafllar›n› oluflturur. “Gemisini kurtaran kaptan”, “Bana dokunmayan
y›lan bin y›l yaflas›n” anlay›fl› topluma
hâkim k›l›nmaya çal›fl›l›r. Çünkü ancak
bu flekilde egemenlerin iktidar› insanlar
için anlafl›l›r bir durum olabilir.
Bu ruh ve duygu dünyas› ile büyüyen
birey için dünyan›n merkezinde sadece
kendi ihtiyaçlar› vard›r.
Tüm bunlarla birlikte genel de¤er
yarg›lar›n›n aksine yüre¤i halk›n ac›lar›
ve özlemleri ile çarpanlar da eksik olmaz. ‹flte devrimcililerin rolü tam da burada ortaya ç›kar. Yaflam›n›n önemli bir
bölümünü bu kültür alt›nda geçiren birey ancak buna karfl› savafl verdikçe kirletilmiflli¤inden ar›n›r, yeni bir
kültür, yeni bir kiflilik
edinir, devrimcileflir.
Bu elbette çok sanc›l›,
insana ac› veren bir
geliflimdir. Çünkü on
y›llar›n yaratt›¤› flekillenifli k›rmak gerçekten
de zordur. Bunun için
büyük bir cesarete,
inanca, kararl›l›¤a ve en
önemlisi de bilince sahip
olmak zorunludur. Yüre¤ini yakan kavga atefli
alazland›kça toplumun kirlerinden ar›n›rs›n. Hâkim s›n›flar›n sundu¤u
bencil yaflam› reddetmek, düflüncelerine uygun bir yaflam örmek
büyük bir çaba gerektirir. Devrimci
de¤erleri kazanmak bunun için emek
harcamaktan ve bedel ödemekten geçer. Emek harcand›kça, köz harland›kça
yeni bir de¤erler bütünü oluflur. Bir insan için en büyük zorluklardan biri kendi içindeki savafl›d›r. Çeliflkilerle dolu
olan yaflam ancak sürekli bir mücadele
içinde ileriye do¤ru bir de¤iflim ve dönüflüm sa¤layabilir. Bu de¤iflim ve dönüflümün, s›çraman›n tarihimizde say›s›z örnekleri vard›r. Bu de¤iflimin en önemli
unsuru ise, geçmifli bir kenara koymak,
yaflam›ndaki onlarca fleyden vazgeçmek-
rüttü.
Her yoldafl›m›z›n mücadelesinden
yaflam›ndan ö¤reneceklerimiz vard›r.
Kimi yoldafllar›m›z›n düflman karfl›s›ndaki militanl›¤› öne ç›karken kimi yoldafllar›m›z halka ba¤l›l›¤›, Partiye sonsuz inanc› öne ç›kar…
“E¤er harcanan bir emek yoksa
yarat›lan bir de¤er de yoktur”
Yaflamdaki her tavr›m›z,
duruflumuz say›s›z
yoldafl›m›z›n ödedi¤i nice
bedeller ile yarat›lm›flt›r. Her
de¤erimiz bir eme¤i, bir
mücadeleyi yans›t›r. Bu
de¤erlerimizi korumak ve
ondan da önemlisi büyütmek bizim görevimiz olmal›.
tir. Bu vazgeçiflin ad› kimi zaman Hakan
Karabulut, Bar›fl Aslan ya da Cafer
Kara yoldafllar›nki gibi yaflam›n kimi rahatl›klar› olur, kimi zaman Leyla Karatafl’›nki gibi çocuklar›n› geride b›rakmak
olur. Ya da Cemil Oka yoldafl gibi babadan gelen mevki dolu bir burjuva yaflam… Ama hepsinde ortak nokta zor
olan› seçmek ve bunun tüm halk›n mutlulu¤u için oldu¤unun bilincinde olmakt›r.
Da¤lara
sevdal› yüre¤in
sonsuzlu¤a
yolculu¤u
Bal›kesir Bigadiç’te dünyaya gelen
ve maddi zorluklar nedeniyle
Almanya’ya gitmek zorunda
kalan Hakan Karabulut yoldafl birçok olana¤› arkas›nda
dü¤ün gününü kararlaflt›rd›k” cümleleri ile duygular›n› yans›tan Hakan yoldafl cephe gerisinden kavgam›za kan tafl›yarak mücadeleyi büyüttü. O, insan
olma kavgas›n›n bedelini can›n› ortaya koyarak ödedi. Hiçbir de¤erin
emek olmadan yarat›lamayaca¤›
bilinci ile hareket etti. Dünyay› kendinden menkul gören, kendi hayat› ve
duygular› d›fl›nda hiçbir fley görmeyip
dünyan›n kendi çevresinde döndü¤ünü
sananlara inat onuru ve erdemi kufland›.
Tan›mad›¤› insanlar›n ac›s›n› hissetti ve
bunun için bedel ödemekten kaç›nmad›.
“Bu ülkede analar her gün ‘bugün çocuklar›m›n önüne ne piflirip
koyaca¤›m’ diye düflünüyorsa, bugün çocuklar çöplerden ekmek
topluyorsa, bugün çocuklar gözleri
önünde analar›n›n öldürüflüne tan›kl›k ediyorsa, bugün devletin
yarg›s›z infazlar›n›n kurban› olacak hale gelmiflse… Sadece kendi
âkim s›n›flar›n sundu¤u bencil yaflam›
reddetmek, düflüncelerine uygun bir yaflam örmek büyük bir çaba gerektirir. Devrimci
de¤erleri kazanmak bunun için emek harcamaktan ve bedel ödemekten geçer.
H
b›rakarak kendini tüm insanl›¤›n kurtulufl davas›na adad›. Emperyalist metropollerin yoz dünyas›ndan ç›karak devrim
ve sosyalizm kavgas›na at›ld›. Devrimci
düflünceler ile tan›flt›¤› andan itibaren
kendi içinde sürekli bir çat›flma yaflayarak eskiyi at›p yeniyi infla etti. Proletaryaya ait de¤erleri bu çat›flma içinde giderek daha fazla kufland›. Düflünceleri
ve eylemi aras›ndaki aç› giderek kapan-
Pusula
Devrimci rolün ve misyonun kavranmas›
Devrimci rolünü sorgulatan ve
tart›flt›ran devrimci, görev ve sorumluluklar›n› lay›k›yla yerine getiremez
ve devrimci otorite olamaz. Devrimci durufl ve kültürün örgüt yaflam›nda
egemen k›l›nmas›, devrimci rolün ve
misyonun lay›k›yla kavranmas› ve bu
kavray›fl›n her yeni koflulda gelifltirilip, zenginlefltirilmesi ancak proleter
ideolojiye güçlü flekilde sahip olunarak baflar›l›r.
S›n›f bilinçli proleterler dünya ve
toplum hakk›nda toplumun geliflim
yasalar›, s›n›f savafl›m›n›n hareketi ve
tarihsel rolleri hakk›nda ortak bir
proleter bilince, ortak bir proleter
ideolojiye sahip olarak kendi rolünü
oynayabilir. S›n›f bilinçli proleterler
insanl›¤›, sermayenin boyunduru¤undan ve haks›z savafllardan kurtarma
mücadelesini yürüterek tarihsel görevlerini yerine getirerek rolünü oynar. Bugün bu görev tarihsel olarak
d›. Milyonlarca emekçinin kurtulufl kavgas›n›n bir neferi olarak yap›ya bir tu¤la
oldu.
Gerillayla buluflmas›n› yeni bir yaflam›n ad›m› olarak gören Hakan Karabulut yoldafl art›k dünyan›n en mutlu insan›d›r. “Bugün niflanl›mla bulufltum,
Kavga okulu
proletaryan›n ve onun ülkemizdeki
temsilcileri olan Partizanlar›n omuzlar›ndad›r.
Proletaryan›n ideolojisidir ki burjuvaziye ve onun farkl› biçim ve görüngülerde ortaya ç›kan ideolojilerine karfl› sonuna dek kararl› ve tutarl› bir flekilde savafl›m verebilir. Proleter ideolojinin d›fl›ndaki di¤er tüm
burjuva ideoloji ve düflünce ak›mlar›,
proletaryay› kurtulufla götüren ideoloji olamayaca¤› gibi burjuvaziye
karfl› en fazla direnifli de örgütleyemez. Proleter ideoloji burjuvaziye
karfl› sonuna dek direnifl ideolojisidir. Ve g›das›n› burjuvaziden alan
tüm ideolojiler iflçileri emekçileri
içinde bulunduklar› yoksulluk ve sefalet durumundan kurtaramaz. Haks›zl›k, eflitsizlik, adaletsizlik dolu toplumsal kötülüklere karfl› savafl›m veremez.
Bundan dolay›d›r ki proleter ide-
çocuklar›m› düflünme bencilli¤ine
nas›l düflebilirim...” diyen Leyla Karatafl gibi Hakan yoldafl da tüm emekçilerin, ezilenlerin ç›karlar›n› yaflam›n›n temel hareket noktas› olarak gördü.
Babas› faflist M‹T generali olan Cemil
Oka’n›n yapt›¤› gibi birçok olana¤a ra¤men saf›n› halktan, devrimden yana belirledi. Cemil Oka’n›n militan, örnek yaflam›nda oldu¤u gibi inand›¤› dava u¤runa hayat›n› ortaya koyarak faaliyet yü-
olojiyle donanmak devrimci rolün
do¤ru tarzda oynanmas› için gereklidir. Ancak proleter ideolojiyle donanan s›n›f bilinçli proleterler devrimci
misyonunu oynayabilir.
S›n›f bilinciyle devrimci rol ve
misyon aras›nda güçlü diyalektik ba¤
mevcuttur. Proleter ideolojiden beslenen s›n›f bilinci en ileri düzeyde
kavran›p benimsendi¤i oranda devrimci rol lay›k›yla oynan›r, ortaya ç›kan zorluklar ve engeller afl›l›r, örgütlü yaflam süreklilik gösterir. ‹natç›
ve yorulmak bilmeyen devrimci mücadele örgütlenir. S›n›f savafl›m›n›n
bugün buna fazlas›yla ihtiyac› vard›r.
S›n›f savafl›m›n›n iflçiler, emekçiler lehine örgütlenmesi için fazlas›yla proleter ideolojiye ihtiyaç vard›r.
Süreklili¤i sa¤lanmayan çaba ve
emek ne kitleleri ne Proletarya Partisi’ni örgütleyebilir ne de faaliyet alanlar›nda sa¤lam komiteler infla edebilir. Eme¤in ve çaban›n bilinçli ve sürekli hale gelmesi ancak güçlü ve sa¤lam bir proleter ideolojik dayana¤a
sahip olunarak baflar›l›r. Örgütlü çaba ve eme¤in sürekli hale gelmesi için
sa¤lam bir parti bilincine sahip ol-
Cemil Oka da yetiflti¤i aile ortam›na,
çevresine ra¤men bunlar› reddederek
devrimci yaflamdaki kararl›l›¤› ve kendi
içindeki de¤iflim ve dönüflümü ile öne
ç›km›flt›r. Kendisini yakalamak için pefline düflen Elaz›¤, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Mufl illeri s›k›yönetim komutan› babas›na ra¤men kararl›l›¤›ndan son nefesine kadar taviz vermemifltir.
Yaflamdaki her tavr›m›z, duruflumuz
say›s›z yoldafl›m›z›n ödedi¤i nice bedeller ile yarat›lm›flt›r. Her de¤erimiz bir
eme¤i, bir mücadeleyi yans›t›r. Bu
de¤erlerimizi korumak ve ondan da
önemlisi büyütmek bizim görevimiz olmal›d›r.
Bireycili¤e, bencilli¤e, özel mülkiyete
karfl› toplumun ba¤r›nda yakt›¤›m›z bu
k›v›lc›m iktidar›n ele geçirilmesi ile tüm
toplumu ayd›nlatac a k .
Emekçilerin iktidara
gelmesi ile
bu k›v›lc›m
tüm toplumu
yak›p
kavuran ve
eski toplumun tüm kirlerinden ar›nd›ran bir meflaleye dönüflecek.
Hakan Karabulut yoldafl›n mücadeledeki tereddütsüz tavr› bize yol gösteriyor. Yaflam›, insan› ve de¤erlerini u¤runa ölecek kadar sevmek, onlar› her an
yeniden üretmek için sürekli bir mücadeleyi ve bedel ödemeyi gerektirir.
Hakan yoldafl bize, kararl› olduktan
sonra tüm engellerin afl›labilece¤ini gösterdi. Hakan yoldafl›n bizlere devretti¤i
bu bayra¤› asla yere düflürmeyece¤iz.
mak laz›md›r. Proleter devrimciler
proleter ideolojiye sahip ç›karak sürecin geliflimi içinde ortaya ç›kan bütün hareketlere do¤ru yön verebilecek olan süreklili¤i sa¤lanm›fl sa¤lam
bir örgüt yaratabilir. Bu yarat›lmad›¤›nda sürecin, geliflimin gerisinde kal›naca¤› bilinmelidir.
Do¤ru bir proleter anlay›fla ulaflma ve dünyay› de¤ifltirme sorumlulu¤una sahip olma mücadelesi karanl›klar var oldukça sürecektir. ‹nsanl›¤›
karanl›ktan kurtarma, ayd›nl›klar› yaratma savafl›m› nesnel dünyay› ve ayn› zamanda öznel dünyay› de¤ifltirmekle birlikte yürür. D›fl›m›zdaki
dünyay› ve bireylere ait düflünselduygu (öznel) dünyay› de¤ifltirme ifli
tamamlanmam›flt›r. Bu süreç bütün
zorluklar› ve a¤›r görevleriyle birlikte
devam etmektedir. De¤ifltirilecek
olan nesnel dünya de¤iflikli¤in bütün
düflmanlar›yla proletaryan›n karfl›s›nda durmaktad›r. Gönüllü ve bilinçli
olarak de¤ifltirme ve de¤iflme mücadelesi, bütün insanl›¤›n kendisini ve
dünyay› bilinçli ve gönüllü olarak de¤ifltirece¤i aflamaya kadar sürecektir.
S›n›f savafl›m›n›n prati¤i örgütle-
Kavgada
ölümsüzleflenler!
Kepir çat›flmas›; 23 A¤ustos 1992
10 kiflilik Halk Ordusu birli¤i Ovac›k’›n Kepir yaylas› mevkiinde bir ihbar sonucu pusuya düfler. Çat›flma 12 saat sürer. Çat›flma s›ras›nda Halk Ordusu savaflç›lar› Y›ld›z Ayr›ç, ‹mam
Cem ‹flitmez, Ak›n Uzun ve komutan Dursun Erkul flehit düfler. Meral Gezer ise yaral› ele geçirilerek iflkencede katledilir.
Dursun Erkul; 1957 Çorum do¤umlu olan Dursun Erkul
1980 öncesi mücadeleye, 1990’da da gerillaya kat›ld›. Dursun Erkul gençlik y›llar›n› Ankara Keçiören Kuflca¤›z Mahallesi’nde,
yoksul gecekondu mahallelerinde geçirdi. Halk taraf›ndan çok
sevilen Dursun Erkul daha sonra solu¤u Karadeniz da¤lar›nda ald›. T›pk› Ankara’da oldu¤u gibi fiavflat halk›n›n da gönlünde taht
kurdu.
Tecrübeli ve militan özellikleri ile dikkat çeken Dursun Erkul, flehit düfltü¤ünde Parti Üyesiydi.
Y›ld›z Ayr›ç; 1968 Dersim Merkez Çerme köyünde dünyaya geldi. Y›ld›z Ayr›ç (Eylem) flehit düfltü¤ünde parti ileri sempatizan› ve Halk Ordusu savaflç›s›yd›.
Dersim’in Birma köyünde topra¤a verilen Y›ld›z Ayr›ç’›n cenaze töreni s›ras›nda Dersim, Mazgirt, Hozat ve köylerinde bir
günlük kepenk ve kontak kapatma eylemleri gerçeklefltirildi.
Ak›n Uzun; Rize do¤umlu olan Ak›n Uzun, emekçi bir ailenin çocu¤u olarak büyüdü. Önce Gençlik Birli¤i’nde örgütlenen Ak›n Uzun TC ordusunda askerlik yaparken firar ederek
Halk Ordusu saflar›na kat›ld›.
‹mam Cem ‹flitmez; 1973 Elaz›¤ do¤umlu olan Cem ‹flitmez (Mete) 1992 y›l›nda gerillaya kat›ld›. Aslen Dersim Ovac›kl›
olan Cem ‹flitmez’in cenazesi Ovac›k halk›n›n coflkulu kat›l›m› ile
topra¤a verildi.
fiehit düfltü¤ünde parti ileri sempatizan› ve Halk Ordusu savaflç›s›yd›.
Meral Gezer; 1971 y›l›nda Dersim Ovac›k Burnak köyünde dünyaya gelen Meral Gezer (Y›ld›z) çat›flmada yaral› olarak
düflman›n eline düfltü ve iflkencede katledildi. fiehit düfltü¤ünde
Halk Ordusu savaflç›s›yd›.
Düzgün Öztürk; 1937 Dersim Geçimli köyünde dünyaya
gelen Düzgün Öztürk, ailesi ile birlikte 1938 sürgününde Afyon’a göç ettirilir.1965 y›l›nda çal›flmak için Almanya’ya gider.1978
y›l›nda Proletarya Partisi’nin düflünceleri ile tan›flan Düzgün Öztürk, AT‹F ve Ulm Halk Oca¤› içinde faaliyet yürüttü. Ulm Tohum Kültür Merkezi kurucular› aras›nda yer alan Düzgün Öztürk 1999’da yakaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu yaflam›n› yitirdi.
Katip Saltan; Almanya’da iflçi olarak çal›flan Katip Saltan,
burada Proletarya Partisi saflar›na kat›l›r. ‹flçiler içinde Demokratik Halk Devriminin propagandas›n› yaparak faaliyet yürüten
Katip Saltan faflistler taraf›ndan onlarca b›çak darbesi ile katledilir. Cenazesi Acshen kentinde yap›lan görkemli bir yürüyüflle
memleketine u¤urlan›r.
Hüseyin Do¤an; 1944 y›l›nda Dersim’in Pülümür ilçesinde
dünya gelen Hüseyin Do¤an, 1972 y›l›nda Almanya’ya iflçi olarak
gider.1976 y›l›nda AT‹F içinde örgütlenir. Ulm Halk Oca¤›’n›n
kurucular›ndan olan Hüseyin Do¤an di¤er devrimci anlay›fllarla
ve halktan insanlarla iliflkilerinde alabildi¤ine alçakgönüllü ve sayg›l›d›r.
Hüseyin K›l›¤; 1964 y›l›nda Dersim’in Za¤ge köyünde dünyaya gelen Hüseyin K›l›¤ yoksulluk nedeniyle ancak ilkokulu bitirebildi. Örgütlü bir sempatizan olarak 1983 y›l›nda bir gerilla birli¤i ile birlikte Pülümür’de faaliyet yürütürken kaza sonucu yaralan›r. Pülümür Sa¤l›k Oca¤›’na götürülen Hüseyin K›l›¤ ihbar sonucu tutsak düfler. ‹flkencede katledilir.
Hasan Ataç; 1960 y›l›nda Dersim’de dünyaya gelen Hasan
Ataç, çok genç yafllarda devrimci düflüncelerle tan›flt›. Tutsak
düfltü¤ünde “ser verip s›r vermeme” gelene¤ine ba¤l› kalarak
iflkencecilere kök söktürdü. 1985 y›l›nda ‹stanbul’da çat›flmada
topra¤a düfltü.
nerek, pratik içinde do¤rular bulunacak ve yorulmadan tekrar edilen pratik yoluyla do¤rular s›nan›p, gelifltirilecek ve zenginleflecektir. Devrimci
savafl (gerilla savafl›) prati¤i zenginleflip derinlefltikçe devrimci bilgi de
zenginleflip derinleflecektir. Ve bu
yo¤un karmafl›k mücadele içinde s›n›fl› toplumun izlerini üzerinde tafl›yan proleter devrimcilerin öznel düflünce ve duygu dünyas› de¤iflime ve
devrimcileflmeye u¤rayacakt›r. Öznel
dünyan›n devrimcileflme ad›mlar›
gerçeklefltikçe nesnel dünyay› yeni
bir kal›ba dökmek için yürütülen mücadelede daha fazla bilinç ve cesaret
kazan›lacakt›r. Devrimci pratik
sonsuz oldu¤una göre devrimci
bilgi de sonsuzdur. Süreklilik ve
devaml›l›k isteyen, uzun soluk gerektiren bu mücadeleyi (gerçe¤e ulaflma
ve gerçe¤i de¤ifltirme) sonsuza dek
götürecek olan proletaryan›n devrimci ideolojisidir. Bu görev yerine
getirildikçe ad›na lay›k bir devrimci
rol oynan›r. Bundand›r ki uzun soluklu olamayan, süreklilik ve devaml›l›k
gösteremeyen küçük burjuva temsilcileri Proletarya Partisinin her zorlu
engeli aflma sürecinde ve de¤iflim dönemlerinde Proletarya Partisini terk
eder. Çünkü sürecin de¤iflimine aç›kl›k getiremeyen küçük burjuva ideolojisidir. Onun küçük burjuva k›sa
soluklu prati¤ine yön veren de küçük
burjuva ideolojisidir. Oysa proleter
ideoloji ancak her zorlu ve tehlikeli
süreci ve yaflanan de¤iflimi do¤ru
tarzda aç›klad›¤› gibi süreci de¤ifltirme sorumlulu¤unu ve cesareti ancak
proleter devrimciler gösterir.
Ancak s›n›f bilinçli proleterler söz
ve hareketiyle tutarl›l›k gösterebilir.
Ancak onlar bütün kalpleriyle halka
ve partiye hizmeti esas al›r. Ancak
onlar “kitlelerden kitlelere” ilkesini uygulayarak, kitlelerin iyi ö¤rencileri olmay› ö¤renerek, önderlik
yönteminde ustal›k gösterebilir. Ancak onlar kibirli de¤il alçakgönüllü olmay› bilir, hatalar›n› ve yetersizliklerini düzeltme cesaretini göstererek
özelefltiri ruhuyla halk› örgütlemek
için çal›fl›r, kendilerini bilinçli olarak
yeniden flekillendirmekten bir an olsun vazgeçmezler. Ancak onlar kendi
misyonunu, sorumlulu¤unu halk›n ve
partinin ç›karlar›n›n önünde tutmaz.
İşçi-köylü 12
Göğün yarısı
Taciz suçunda flikayete
gerek olmayacak
Yaflamda ne kadar yer bulacak,
uygulamada neler yaflanacak önümüzdeki süreçte görece¤iz. Ancak
kad›nlar lehine yeni bir düzenleme
yap›l›yor. Meclis’e “cinsel taciz”in,
flikayete ba¤l› bir suç olmaktan
ç›kart›lmas› için kanun teklifi verildi. Teklif, verilecek cezan›n art›r›lmas›n› da öngörüyor.
TCK’n›n flu an yürürlükte
olan “cinsel taciz” bafll›kl›
105. maddesi flöyle:
* Bir kimseyi cinsel amaçl› olarak taciz eden kifli hakk›nda, ma¤durun flikâyeti üzerine, üç aydan iki y›la kadar hapis cezas›na veya adlî para cezas›na hükmolunur.
* Bu fiiller, hiyerarfli veya hizmet iliflkisinden kaynaklanan nüfuz
kötüye kullan›lmak suretiyle ya da
ayn› iflyerinde çal›flman›n sa¤lad›¤›
kolayl›ktan yararlan›larak ifllendi¤i
takdirde, yukar›daki f›kraya göre
verilecek ceza yar› oran›nda art›r›-
l›r. Bu fiil nedeniyle ma¤dur ifli terk
etmek mecburiyetinde kalm›fl ise,
verilecek ceza bir y›ldan az olamaz.
Yasadaki “ma¤durun flikayeti üzerine” ifadesinin kald›r›lmas›
teklifi, zaten taciz, tecavüz gibi suçlar›n ma¤durlar›n›n, içine girdikleri/sokulduklar› “suçlu psikolojisi” ile flikayette bulunmad›¤› düflünüldü¤ünde önemli bir ad›m. Ancak sistemin yasalardaki de¤iflikliklerine güven duymamam›z için binlerce örnek bulunup ç›kart›labilir.
Bu nedenle bu k›r›nt›lar› iyi de¤erlendirmek ve takipçisi olmak kad›nlar için büyük önemdedir.
(H. Merkezi)
8-21 Ağustos 2008
‹stanbul’da yaflayan kad›nlar
taciz tehdidi alt›nda!
Kuflkusuz taciz olaylar› ne sadece ‹stanbul’da yaflayan kad›nlar›n sorunu ne
de ‹stanbul’un tek sorunu… Ancak yine
de ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n ‹stanbul’un 32 ilçesinde 2 bin 150 kifli, 105 hükümlü ve 50 sokak çocu¤uyla yapt›rd›¤›,
24 Temmuz’da da kamuoyuna aç›klad›¤›
“‹stanbul’da fliddet ve fliddetin sosyolojik arka plan› araflt›rmas›”n›n sonuçlar› konunun önemine dikkat çekiyor.
Araflt›rma sonuçlar›nda en çok dikkat
çeken sonuç ise ‹stanbul’da yaflayan ka-
d›nlar›n yüzde 14’ünün taciz ma¤duru
olmas›!
2020 y›l›nda Avrupa’n›n en kalabal›k
flehri olaca¤› tahmin edilen ‹stanbul için
di¤er rakamlar da çarp›c›. Üçte ikisi kendini güvende hissetmeyen ‹stanbul’da yaflayan insanlar›n her 5 kifliden biri de
fliddete maruz kalm›fl. Kad›nlarda bu oran
yüzde 80’e ç›k›yor.
Bu rakamlar›n ne kadar ciddi oldu¤unu kendi yaflamlar›m›zdan görebiliriz asl›nda. Hangimiz “kad›n bafl›m›za” belli bir
Örgütlenme hakk› için tek bafl›na direnen bir kad›n›n öyküsü...
Emine Arslan, bir ay› aflk›n bir
süredir Sefaköy’deki Desa fabrikas›n›n önünde oturarak sendika hakk›
için direnen bir kad›n. 8 y›l boyunca
emek verdi¤i, gece-gündüz, hafta sonu demeden al›nterini ak›tt›¤› fabrika
tam da emeklili¤ine bir ay kala Arslan’› iflten att›. Gerekçe, tam da kendilerine yak›fl›r tarzdayd›: Performans›nda düflüfl ve iflte hatalar›n›n
artmas›. Bu düflüfl ve hatalar sendikal
örgütlenmenin bafllamas›yla gündeme gelmifl olacak ki, daha önceleri
Arslan’a “sensiz ifller yürümüyor”
diyorlarm›fl.
Arslan, emeklili¤ine bir ay kala iflsiz kalmas›ndan çok örgütlenme
hakk› için direndi¤ini söylüyor. Bir
kad›n olarak çevresinden özel bir
bask› görmedi¤ini duymak sevindiriyor bizi bir kad›n olarak. Örgütlenme hakk› için direnen ve patronun
adamlar› taraf›ndan sürekli bask› alt›nda tutulmaya çal›fl›lan Emine Arslan’a b›rakal›m sözü ve kad›nlar›n direnince yaflam› nas›l da güzellefltirdi¤ine tan›k olal›m beraber...
Kaç y›ld›r bu fabrikada çal›fl›yordunuz? Çal›flma koflullar›n›z
nas›ld›?
Ben 8 y›ld›r bu fabrikada çal›fl›yorum. Çal›flma koflullar›m›z çok kötüydü. Mesailerimiz çok yo¤undu.
Günde 12–16 saat çal›flt›¤›m›z olur-
du. Hatta Pazar günü evimde
misafirim varken bile eve telefon gelirdi, iflyerinde bana
ihtiyaç oldu¤unu, bensiz ifllerin yürümedi¤ini söylerlerdi.
Ben de evdeki misafiri b›rak›p
ifle gitmek zorunda kal›yordum.
Peki, sendikada örgütlenme süreciniz nas›l bafllad›? O süreçten bahsedebilir misiniz?
Benim daha önceki çal›flt›¤›m iflyerlerinde sendika deneyimim vard› zaten. Buradaki çal›flma koflullar›ndan kaynakl› sendikal› olarak bunlara
dur diyece¤imizi düflündük.
Bir tan›d›¤›m›z›n vas›tas›yla
sendikayla görüflmeye ve çal›flmalar› bafllatmaya karar
verdik. Sendikadaki arkadafllarla tan›flt›ktan sonra iflyerindeki arkadafllar›m›zla da tan›flt›rmaya bafllad›k.
Evlerde toplant›lar almaya bafllad›k.
‹flyerinde sendika çal›flmas›
yaparken iflçilerden nas›l tepkiler al›yordunuz?
Onlara sendikan›n ne oldu¤unu,
sendikal› olunca çal›flma koflullar›nda
olacak iyileflmeyi anlatt›m. Bu kadar
mesai yap›lmayaca¤›n› anlatt›m. Çabuk ikna olanlar da oluyordu, zor ikna olanlar da. Aralar›nda sendikan›n
yasad›fl› oldu¤unu düflünenler bile
vard›. Anayasal bir hakk›m›z›n oldu¤unu ö¤rendikten sonra geriye sadece iflten at›lma korkusu kal›yordu.
Bizim taleplerimiz patronun hofluna
gitmeyecekti elbette ve bu yüzden
sendikal› olmaktan korkan arkadafllar da vard› ama onlar›n mecbur olduklar› çal›flma koflullar› ve emeklerinin karfl›l›¤›n› alam›yor olmalar›,
korkudan bask›n geldi ve böylece yavafl yavafl sendika örgütlenmeye bafllad›.
Sendika çal›flmalar› boyunca
iflverenlerin tepkilerini anlatabilir misiniz?
Bizim sendika çal›flmalar›n› yürüttü¤ümüzü ö¤rendikten sonra zaten uzun süre geçmedi. Beni hemen
ça¤›r›p performans›m›n düfltü¤ünü
söylediler. Bu yüzden iflte hata yapt›¤›m›, böylece iflime son verilece¤i
Ne okuyal›m?
Etiyopya Devriminde
Kad›nlar-Marta Okulu
Etiyopya, 1800’lü y›llar›n ikinci
yar›s›ndan sonra ‹ngiliz, Frans›z ve
‹talyan emperyalistlerinin sömürge
ve ç›kar çat›flmalar›n›n alan› olan,
yoksul Afrika ülkelerinden biridir.
Bitki çeflitlili¤i bak›m›ndan dünyan›n
say›l› mekanlar›ndan biridir ancak
buna ra¤men k›tl›k ve açl›kla yüz yüze kalm›flt›r. Bunlar›n nedeni, esasta
kurakl›k gibi do¤al olaylar de¤il, emperyalizme ba¤›ml›l›k, emperyalist
politikalar, feodalizm ve savafllard›r.
Tigre, Etiyopya’n›n eyaletlerinden biridir. 1975’te Tigre Halk
Kurtulufl Cephesi (TPLF) silahl›
mücadeleye bafllar. Ve 1991 May›s’›nda devrim baflar›ya ulafl›r. Mücadele ve devrim halk›n, özellikle de
kad›nlar›n hayat›nda büyük de¤iflim
ve ilerlemelere neden olur. Devrim
öncesi Etiyopya’da kad›nlar, yar›-insan olarak görülüyordu. Hem tarlada hem de evde, ilkel koflullar nede-
söylendi. Tabi bu onlar›n tutanaklar›nda böyle. 8 senedir iflte hata yapmad›m, performans›m da düflük de¤ildi. Bensiz ifller yürümüyordu da
sendikal› oldu¤umuzu ö¤rendikten
sonra m› de¤iflti performans›m? Buna kesinlikle inanm›yoruz zaten. Bizim anayasal hakk›m›z olan sendika
onlar›n ifline gelmedi, bahanesi de bu
oldu.
‹flten kovulduktan sonra burada, fabrikan›n önünde direnifle geçtiniz. Buna nas›l karar
verdiniz ve ifl arkadafllar›n›zdan
nas›l tepkiler al›yorsunuz?
Direnifle sendikamla beraber karar verdik zaten. Her koflulda beni
destekleyeceklerini biliyorum. Onlarla beraber buraya her ifl günü sabah ifl bafllang›ç saatinde geliyoruz,
akflam mesai bitiminde eve dönüyoruz. Burada bizim ifl arkadafllar›m›zla
görüflmemiz zor oluyor. ‹flçi giriflleri
fabrikan›n di¤er kap›s›ndan oluyor
ve bizim oturdu¤umuz köflenin yak›n›nda olan fabrika bahçesinin baz› k›s›mlar›nda da baz› görevlendirilenler
dolafl›yor. ‹flçiler buraya yaklaflt›r›lm›yor.
‹fl ç›k›fl›nda, yolda da görüflmemiz zor oluyor. Çeflitli yollarla gözetleniyoruz. Takip ediliyoruz. Benim evimin çevresinde dolafl›yorlar,
evimi gözetliyorlar. Eve giderken de
takip ediliyoruz. Buna ra¤men arkadafllar›m›n tepkisi iyi. Zaten sendikal› arkadafllar›m›z da var fabrikada.
Destekliyorlar bizi.
Peki, bu mücadeleye bafllarken ve flu an itibariyle de devam ederken, kad›n olman›n
getirdi¤i zorluklar nelerdir ve
bunlar hakk›nda neler düflünüyorsunuz?
Benim ailem olumsuz tepki vermedi zaten direnifle bafllarken. Herkes destekledi beni. Benim çocuklar›m benim s›cak yeme¤imi yiyemediler flimdiye kadar, k›z›m›n saçlar›n›
bir gün olsun öremedim okula giderken. Çal›fl›yordum ama aileme hasret kal›yordum. Evimle ilgilenemiyordum. Ailem bütün bunlar› görüyordu ve biliyordu. Bu yüzden sen
kad›ns›n nas›l olur demediler. Sadece bazen komflular, tan›d›klar kad›n
oldu¤umdan kaynakl› burada bu flekilde direnifli nas›l sürdürece¤im konusunda soru soruyorlar ama bunda
kad›n olmam bir fley de¤ifltirmiyor.
Kad›nlar daha çekingen oluyorlar tabi ama bu bir fley de¤ifltirmiyor. Ben
hakk›m›z› savunuyorum sendikamla
birlikte.
Direnifle bafllad›¤›n›zdan beri evinizi bir tek eflinizin geliriyle geçindiriyorsunuz. Ekonomik
durumunuzdan bize biraz bahsedebilir misiniz?
Ekonomimiz iyi de¤il. Eflimin ald›¤› maafl yeterli olmuyor. Benim de
iflten at›ld›¤›mda emeklili¤ime 1 ay
kalm›flt›. Yani emekli de olamad›m.
Okullar tatilde flu an ek okul gideri
yok flu an ancak faturalar› ödeyemiyoruz. Evimiz de kira. fiu an do¤algaz›m›z kesildi. Kredi borcumuz vard›
onu ödeyemiyoruz. Maddi s›k›nt›m›z
çok. Ben çal›fl›rken de çok iyi de¤ildi
zaten ama flimdi daha zor oluyor tabi. Ama ailem aç›s›ndan sorun olmuyor. Eflim evde oldu¤unda yemek yap›yor, çocuklarla ilgileniyor. Zaten
s›k s›k yan›ma geliyorlar.
Yak›nlar›n›zdan ve halktan
size gelen deste¤i nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bu direniflle il-
niyle çok daha zor, y›prat›c›, sa¤l›klar›n› bozan ve erken yaflta ölmelerine
neden olan çal›flma koflullar›nda yafl›yorlard›. Toprak/mülk edinme, e¤itim görme, sa¤l›k kurumlar›ndan yararlanmay› geçelim; toplum içinde
söz söyleme, kendi hayat› ve çocuklar› hakk›nda karar verme haklar›
dahi yoktu. Büyük ço¤unlu¤u kendi
fikri al›nmadan 8-12 ve hatta 5-6
yafllar›nda babalar›-dedeleri yafl›ndaki erkeklerle evlendiriliyorlard›.
Drahoma denilen, kad›n›n evlenece¤i erke¤e götürmek zorunda oldu¤u yüklü miktardaki çeyiz nedeniyle, k›z çocuklar› istenmeyen evlatt›. Aile d›fl›ndaki bir erkekle konuflmas› suçtu. Kad›n sünneti ve cinsel organ›n›n dikilmesi gibi uygulamalar çok yayg›nd›. Tecavüz bir suç
de¤ildi, aksine tecavüz ma¤duru kad›n afla¤›lan›yordu.
Kad›nlar›n evlenmek ya da fahifle
olmak d›fl›nda bir seçenekleri yok-
tu… K›sacas› kad›nlar sömürü sistemi, feodalizm ve ilkel yaflam koflullar› ile örülmüfl toplumda ikinci cins
olmay› en a¤›r flekilde yafl›yorlard›.
TPLF’nin silahl› mücadeleye bafllamas› ile birlikte kad›nlar›n durumlar› de¤iflmeye bafll›yor ve devrim ile
birlikte e¤itim, kültür, özel politikalar, yasal düzenlemeler vb. bu de¤iflimler yo¤unlaflt›r›l›p büyütülüyor.
Toprak reformu ve kimi teknik geliflmeler sonucunda yükleri k›smen
azalm›fl olsa da as›l ve büyük geliflim
toplumsal ve siyasal yaflamlar›nda oluyor. Kad›nlar kurtulufllar›n›
mücadele ve devrimde görüyorlar.
Ak›n ak›n TPLF saflar›na kat›l›yorlar
ki, bir ara TPLF savaflç› al›mlar›n›
durdurmak zorunda kal›yor. Ayr›özel kad›n dernekleri-örgütleri oluflturan TPLF, kad›nlar için okullar da
aç›yor. Marta ve 8 Mart Okullar›,
kad›nlar›n a¤›r günlük ifllerini hafifletme, tar›mda yenilikler, sa¤l›k, oku-
gili di¤er iflçi arkadafllar›n›za ve
halk›m›za neler söylemek istersiniz?
Hemen hemen her gün beni destekleyenler ziyaretime geliyorlar,
yaln›z kalm›yorum. Tan›d›¤›m tan›mad›¤›m birçok insan geliyor. Di¤er
örgütlerden toplu gelenler de var.
Gazeteciler geliyor, ben yaln›z oldu¤umu düflünmüyorum. Kime nas›l
duyuracaks›n diyenlere de hemen
yan›mda olan gazetecileri gösteriyorum. Ben sesimi duyurabiliyorum.
Duymak istemeyenler varsa onlara
bir fley yapamam zaten. Duymak isteyen duyuyor.
Sendikam›n arkamda oldu¤unu
biliyorum. Korkmuyorum. Gözalt›lar da oluyor, cezalar da. Ben yasad›fl› bir fley yapmad›m. Yasad›fl› davrananlar beni iflten atanlar ve bizi sürekli gözalt›na alanlar. Ben anayasaya
karfl› gelmiyorum onlar geliyorlar.
Sadece kald›r›m› iflgal etti¤im gerekçesiyle ceza yazabiliyorlar. Bir de flu
an oturdu¤um yerin üstüne mobesse kamera takt›lar. Kimin gelip gitti¤ini görebilmek için. Bundan da
korkmuyorum. Korkan onlar belli
ki. Bana destek veren herkese çok
teflekkür ederim.
Ailenin “reisi” hala erkek…
“Aile reisli¤i” kavram› yaflamda
yerini korumakla birlikte geçti¤imiz
y›llarda Medeni Kanun’dan ç›kart›larak kad›n lehine bir düzenleme yap›lm›flt›. Ancak bu düzenlemelerin zaten ka¤›t üstünde kalmas›n›n ötesinde bir durum yaflan›yor flimdilerde.
Zaten tart›flmal› olan Konut
Edindirme Yard›m› (KEY) ödemelerinin 28 Temmuz’da yap›laca¤›n›n duyurulmas›yla birlikte kad›n lehine ka¤›t üzerinde de bir fleyin de¤iflmedi¤ini gördük. KEY ödemelerinde, eski
yasa “aile reisine ödenir” dedi¤i için
kad›nlar›n hakk› bir kez daha gasp
edildi. Boflanm›fl kad›nlar ödeme
alamayacak!
Eski yasada varm›fl, napal›m deyip geçmeyelim. Zira meclise sunulan düzeltme önergesi de AKP’li mil-
letvekillerince reddedilerek eski yasan›n ça¤d›fl› yaklafl›m› onaylanm›fl
oldu.
KEY ödemeleri 1987-1995 aras›nda geçerli. Çal›flanlar için patronlar kesintileri ödüyorlar. Ancak yasan›n 1. maddesi geri ödemelerin
“aile reisine” yap›laca¤›n› söylüyor.
O dönemde geçerli olan Medeni Kanun’a göre “aile reisi” erkekti. Dolay›s›yla para da erkek ad›na yatm›fl
oluyordu. Yasan›n bu maddesi
de¤ifltirildi¤i ve yasa eflleri eflit
“kabul etti¤i” için, boflanm›fl
kad›nlar›n da KEY ödemelerinden yararlanmas› gerekiyor.
Bu durumun en ma¤duru boflanm›fl kad›nlar oldu¤u için buradan
bafllad›k. Ancak hala evli olanlar için
de ayr›mc›l›k devam ediyor. Ödeme-
ma-yazma, cinsel bilgi ve en önemlisi
politik e¤itim ile kad›nlar›n yaflant›lar›ndaki tüm sorunlarda onlar› e¤itiyor… Bu e¤itimden geçen kad›nlar
ö¤rendiklerini köylerinde di¤er kad›nlara ö¤retiyor. Genifl bir e¤itim
a¤› olufluyor böylece. Devrim öncesi toplumda hiçbir hakk› olmayan kad›nlar›n durumu göz önünde bulunduruldu¤unda, bu mücadelenin ve
okullar›n kad›nlarda yaratt›¤› muazzam de¤iflim daha iyi anlafl›lacakt›r.
Marta, savafla kat›lan ve flehit düflen ilk kad›nd›r. Kad›nlara,
söz söylemesinin dahi yasak oldu¤u
bu toplumda Marta’n›n yapt›¤›n›n ve
okula onun ad›n›n verilmesinin, kad›nlar›n özgürleflmesi ve eflitli¤i aç›s›ndan büyük bir önemi vard›r.
‹ngiliz yazar Jenny Hammond,
1987 ve 1989 y›llar›nda Tigre’ye gidip bizzat incelemeler yaparak ve savaflç›larla birlikte yaflayarak haz›rlam›fl bu kitab›. Kitab›n büyük bir bö-
saatten sonra sokakta rahat rahat yürüyoruz? Yan›m›zda, sanki bizi koruyabilecekmifl gibi bir çocuk dahi olsa daha rahat
etmiyor muyuz? Kaç›m›z karfl›dan bir erkek geldi¤inde kendimizi sak›nmak zorunda hissetmiyoruz? Evden ç›kmad›¤›m›z sürece bir sorun yok mu diyoruz?
Ancak evlerin kal›n duvarlar› ard›nda kaç kad›n ayn› flekilde tacize u¤ruyor,
fliddet görüyor, hatta öldürülüyor? Bizler
için “güvenli” bir yer var m› bu sistem
içinde? Pek ço¤umuzun verece¤i yan›t hay›r ise, biz kad›nlara sömürü, fliddet, taciz
ve tecavüzden baflka bir fley sunmayan
sistemden kurtulmaktan öte bize yol kalm›yor o zaman…
(‹stanbul’dan bir ‹K okuru)
Yorumsuz...
* Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi,
eve geç saatlerde gelmeyi ortak
hayat› temelinden sarsacak
bir geçimsizlik oldu¤una ve
eve geç gelen efl aleyhine aç›lan
boflanma davas›n›n kabul edilmesi gerekti¤ine karar verdi.
* Suudi Arabistan’da yasal
olan 4 eflinden 2 fazlas›n› efl
olarak alan 56 yafl›ndaki adam,
polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
Bu kiflinin fleriat kanunlar›na
uyulmas›ndan sorumlu dini polis
teflkilat› olan Mutava’n›n bir
üyesi oldu¤u da kaydedildi.
* A¤r›’n›n Diyadin ‹lçesi’ne
ba¤l› Yeniçad›r Köyü’nde babas›
taraf›ndan zorla evlendirilmek istenen Zozan Aslan’›n (16) 30
Temmuz günü sabah saatlerinde
babas›na ait tüfekle intihar etti¤i
iddia edildi.
* ‹zmir’de geçti¤imiz günlerde boflanmak istedi¤i efli ile yapt›¤› görüflmede ç›kan tart›flman›n
ard›ndan P›nar Özdemir adl›
kad›n›n 15 yerinden b›çaklanarak
öldürülmesini protesto eden kad›nlar, denize karanfil att›.
yi kad›n de¤il, “aile reisli¤i” s›fat›yla
erkek alacak.
‹stanbul Barosu avukatlar›ndan
Habibe Y›lmaz Kayar ise bu durumun Anayasa ve Uluslararas› sözleflmelerle güvenceye al›nan eflitlik
ilkesine ve ayr›mc›l›k yasa¤›na ayk›r›
oldu¤una iflaret ederek hak kayb›na
u¤rayan kad›nlar›n yarg›ya baflvurmalar› için bir avukattan hukuki destek almalar›n›, mali durumu bir
avukata vekâlet ücreti ödemeye elveriflli olmayan kad›nlar›n
da bu durumu kan›tlayarak barolar›n
adli yard›m servisinden yard›m alabileceklerini söyledi.
lümü devrime kat›lan kad›nlar›n kendi anlat›mlar›ndan olufluyor. Yine
Sudan, Avrupa ve ABD’de göçer
olarak yaflayan ve TPLF ad›na çal›flan
kad›nlar›n görüfllerine de yer veren
yazar, ayr›ca Etiyopya tarihi, kültürü,
az›nl›klara dair de bilgiler veriyor…
“Devrimin tad› bal gibi” diyen Etiyopyal› kad›nlar›n devrim öncesi yaflamlar›n›, devrime büyük bir
coflkuyla kat›l›fllar›n› ve kazan›mlar›n›
inceleyerek de¤iflik ülkelerin kad›n
ve mücadele deneyimleri hakk›nda
bilgi edinmek isteyenlerin keyifle ve
ilgiyle okuyaca¤› bir kitap Marta
Okulu… Devrimin kad›nlar için,
kad›nlar›n devrim için önemini, kad›n sorununun güncel ve genel ele
al›n›fl›, bu sorunu çözmeye çal›fl›rken
karfl›lafl›lan güçlükler ve farkl› yaklafl›mlar› gözlemlemek de mümkün.
Ceylan Yay›nlar› taraf›ndan
yay›mlanan Etiyopya Devriminde
Kad›nlar-Marta Okulu, 308 sayfa.
İşçi-köylü 13
8-21 Ağustos 2008
Dünya
❏ ENDONEZYA
Sosyal y›k›m sald›r›lar› artarken,
emekçilerin direniflleri de art›yor
AB emperyalizmi, askeri sald›rganl›k politikalar›nda da ABD’den
geri kalmama gayretini sürdürüyor.
Avrupa Ordusu projesini ad›m ad›m
hayata geçiren AB emperyalistleri,
Ortado¤u’daki iflgallerde de daha
aktif askeri pozisyonlara talip olduklar›n› ilan etmekten geri durmuyorlar. Özellikle de Afganistan iflgaline gönderilen, baflta Alman olmak
üzere, Avrupal› asker say›s› art›r›l›yor, görev süreleri uzat›l›yor.
Askeri sald›rganl›¤a paralel olarak, sosyal y›k›m sald›r›lar› da olanca
h›z›yla sürüyor. AB emperyalistleri
kendi emekçilerine dönük sosyal y›k›m sald›r›lar›n› çeflitli projelerle hayata geçiriyor. Bu projelerden biri
de Hratz-IV ad› alt›ndaki kapsaml›
sosyal y›k›m projesidir.
Hartz-IV politikas› sözde iflsiz
say›s›n› azaltacakt›. Ancak program›n hayata geçirilmesiyle birlikte
Avrupa’da yoksulluk ve sefalet artt›.
Özellikle de çocuklar yoksulluktan
en fazla etkilenenler oldu. Sa¤l›k hizmetlerine ulafl›m ise s›n›rland›, çok
say›da insan, sigortal›lara uygulanan
katk› paylar›ndan dolay› neredeyse
sa¤l›k hizmeti alamaz hale geldi.
Yine Hartz-IV projesiyle birlikte,
ifl mahkemeleri gibi, sosyal mahkemelerdeki dava say›s›nda da patlama
yafland›. Sadece geçen y›l görülen
davalar 100 binin üzerinde. Bu da bu
mahkemelerde görülen ve Hartz-IV
ma¤durlar›n› kapsayan davalarda %
40’l›k bir art›fl gerçekleflti¤i anlam›na
geliyor.
AB ülkelerindeki iflsizlik oran›
ise her geçen gün art›yor. Resmi rakamlardaki iflsiz say›s›n›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›, verilen rakamlar›n neredeyse iki kat› bir iflsizlik sorunu
oldu¤u biliniyor. Ekonomik krizi bahane ederek, çok say›da iflyerinin
tasfiyesi gündeme gelmeye devam
ediyor. Ancak emekçilerin iflsizli¤i
yoksullu¤u artarken, ayn› süreçte
tekellerin kârlar›nda önemli bir yükselifl oldu¤u gözleniyor.
Renault’tan Avrupa
çap›nda iflyeri tasfiyesi
Zarar ediyor gerekçesiyle tasfiye edilen iflyerlerine her gün yenileri ekleniyor. Bunun en son örne¤i,
otomobil üreticisi Renault’un, tüm
Avrupa çap›nda 5 bin iflyerini tasfiye
edece¤ini aç›klamas›. Firma tasfiye
nedenini, Fransa hariç, bat› Avrupa’daki otomobil sat›fl oran›n›n %
4.6 oran›nda düflmesi, artan
hammadde fiyatlar› ve ekonomi piyasalar›ndaki kriz olarak aç›kl›yor.
Bu aç›klamaya karfl›n Renault sat›flla-
r›n›n dünya çap›nda % 4.3, elde edilen kâr›n ise % 37 artt›¤› biliniyor.
Avrupal› emekçiler ise bu sald›r›lar› grev ve direnifllerle cevaplamay› sürdürüyor. ‹flte bu grev ve direnifllerden birkaç›.
Almanya
Lufthansa çal›flanlar›
süresiz greve ç›kt›
Almanya’n›n en büyük havayolu
flirketi Lufthansa’n›n yer ve kabin çal›flanlar›, ücret konusunda anlaflmaya
var›lamay›nca, 27 Temmuz’da süresiz greve bafllad›lar. Lufthansa’da 13
y›ldan bu yana yaflanan bu ilk grev
Almanya’n›n en büyük 10 havaliman›n› etkiledi. Grevi örgütleyen kamu
sendikas› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, grev karar›n›n, üyelerin %
90.7’sinin onay› ile al›nd›¤› belirtilmekte.
Lufthansa da di¤er havayolu flirketleri gibi, yükselen yak›t fiyatlar›ndan olumsuz etkileniyor. 52 bin çal›flan› temsil eden sendika, ifl b›rakma
eylemlerinin aflamal› olarak bafllat›laca¤›n›, böylece flirketin sorunlar›
çözmek için önceden plan yapamayaca¤›n› belirtti. Çal›flanlar›n ücret
art›fl› talebi, Almanya’da enflasyonun
giderek yükselmesi üzerine gündeme geldi.
Maoistler yeni hükümeti kuruyor
Nepal’de devlet baflkanl›¤›, baflkan yard›mc›l›¤› ve meclis baflkanl›¤›
seçimlerinin hemen öncesinde Maoistlere karfl› ittifak kuran UML (Birleflik Marksist-Leninist), NC (Nepal
Kongresi) ve MJF (Az›nl›k Madhesilerin oluflturdu¤u parti) Maoist adaylar›n kazanmas›n› engellemifl ve devlet
baflkanl›¤›na Nepal Kongresi’nden
Dr. Yadav getirilmiflti.
Bu ittifak› fleytani ve gerici bir ittifak olarak gördü¤ünü ilan eden
NKP(Maoist) gerici ve statükocu
güçlerin d›fl güçlerin gizli çal›flmalar›na paralel flekilde toplumun ileriye
do¤ru gidifline engel ç›karmak için
çabalar›n› yo¤unlaflt›rd›¤› ve karfl›devrim tehlikesinin öne ç›kt›¤› uyar›s›nda bulunmufltu. NKP(Maoist) federal demokratik cumhuriyetin halen emperyalist dünya sistemine da-
hil olan yar›-feodal yar›-sömürge bir
toplum yap›s›na sahip oldu¤unu,
NKP(Maoist)’in öncülü¤ünü yapt›¤›
proletaryan›n önderlik etmedi¤ini
ancak yeni demokratik devrim sürecinde partinin merkezi rol oynad›¤›
bir süreç oldu¤unu belirtmekte ve
bunun stratejik sald›r› döneminde
bir aflama olarak de¤erlendirilmesi
gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Kurucu
Meclis, monarflinin tasfiyesi ve federal demokratik cumhuriyetin ilan› ile
feodal kurumlar›n tasfiye oldu¤unu,
feodalizme karfl› mücadele devam
etse de Hindistan taraf›ndan yönlendirilen komprador burjuvazinin karfl›-devrim saflar›nda öne ç›kt›¤›n›,
Hindistan’›n do¤rudan müdahalesinin de gündemde oldu¤unu aç›klayarak devrimde ulusal yönün öne ç›kt›¤›n› ve tüm ilerici, devrimci, yurtse-
Evrensel Bak›fl
Uflaklar›n-piyonlar›n de¤iflmez sonu...
Avrupa topraklar›nda 2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’ndan bu yana
gerçekleflen ve yüz binlerce insan›n
yaflam›n› yitirdi¤i en kanl› savafl hiç
kuflkusuz, Yugoslavya’n›n parçalanma sürecinde yaflanand›r. RSE’nin
90’lar›n bafl›ndaki çöküflüyle birlikte, ortaya yeni ya¤ma ve talan alanlar› ç›km›fl ve bu durum bat›l› emperyalistlerin ifltah›n› kabartm›flt›.
Yugoslavya’n›n parçalanma süreci
de yine ayn› dönemde, emperyalistlerin, özellikle de Alman emperyalizminin ayn› topraklarda yüz y›llard›r kardeflçe yaflayan halklar› birbirine karfl› k›flk›rt›lmas›yla bafllat›lm›flt›.
K›flk›rtmalar›n merkezi, S›rp-H›rvatBoflnak baflta olmak üzere, çeflitli
milliyetlerin bir arada yaflad›¤› Bosna-Hersek’ti. Emperyalist projeler
kapsam›nda ›rkç›-faflist partilerin
önü aç›lm›fl ve yine ayn› projeler dahilinde en faflist kiflilikler bu partilerin bafl›na getirilmiflti. Radovan
Karadziç de bu ›rkç›-faflist liderlerden biri olarak, Bosna-Hersek’teki
Ulusal Demokratik Parti’nin
baflkanl›¤›n› yürütüyordu.
1991’in sonlar›na do¤ru, AB’nin
en büyük emperyalist güçlerinden
Almanya’n›n Kohl hükümeti taraf›ndan teflvik edilen Slovenya ve H›rvatistan’›n kuruluflu ilan edildi¤inde, çok uluslu ülkedeki ayr›flma da
had safhaya ulaflm›fl ve savafl çanlar›
çalmaya bafllam›flt›. Ve çok sürmemifl, emperyalist k›flk›rtmalar meyvesini vermifl, kardefl halklar aras›nda, yüz binlerce insan›n yaflam›na
mal olan kanl› iç savafl ç›km›flt›.
ver güçlerin devrimin nihai zaferi için
birleflik cephede toplanmas› gerekti¤i ça¤r›s›nda bulunmufltu.
Baflkanl›¤›n kaybedilmesi üzerine
NKP(Maoist) baflkanl›k seçiminin
ertesi günü meclisteki en büyük
parti olmalar›na karfl›n bu gerici ittifak nedeniyle hükümeti kurma görevini üstlenmeyeceklerini, muhalefette kalacaklar›n› ve anayasan›n yaz›l›fl
sürecinde yap›c› bir rol oynayacaklar›n› ilan etmiflti. Ancak bu karar›n
aç›klanmas›n›n ard›ndan ülkede faaliyet yürüten 24 parti ve demokratik
kitle örgütleri temsilcileri ile toplant›lar alan Maoistlere hem bu toplant›larda hem de kamuoyuna yap›lan
aç›klamalarla kararlar›ndan vazgeçmeleri ve hükümeti kurma ça¤r›s›nda bulunuldu.
Toplumun farkl› kesimlerinden gelen ça¤r›lar üzerine 30
Temmuz’da
toplanan
NKP(Maoist) Merkez Komitesi
Sekretaryas› partilerinin yeni
hükümetin oluflturulmas›nda
gerekli inisiyatifi üstlenece¤ini
aç›klad›. Ancak yeni geliflmeler nedeniyle hükümetin daha sa¤l›kl› flekilde oluflturulmas› amac›yla Asgari
Ortak Program (AOP) ad› alt›nda 24 maddelik bir belgeyi aç›klayan
Maoistler toplumun tüm kesimlerinin bu metin üzerinde tart›fl›p anlafl-
‹ktidarda oldu¤u ’90’l› y›llarda,
bat›l› emperyalistlerin himayesinde
olan ve yine onlar›n bilgisi, daha
do¤rusu bölgeye dönük projeleri
kapsam›nda, kardefl halklara dönük
çok say›da katliam›n alt›na bizzat
imza atan Karadziç, emperyalistlerden ald›¤› güçle “S›rp Cumhuriyetini” Bosna-Hersek’ten ay›rma ve büyük S›rp Devletini kurma hayalleri
kuruyordu.
Bu “hayaller” çerçevesinde,
Bosnal› S›rplardan oluflan askeri birlikler köylere ve flehirlere dönük
vahfli sald›r›lar düzenliyor, “etnik
temizlik” ad›na, tecavüzler, katliamlar gerçeklefltiriyor, toplama
kamplar› oluflturuyordu.
Ancak Bosna-Hersek merkezli
bu savafl›n giderek emperyalistlerin
denetiminden ç›kmas›, emperyalistlerin do¤rudan müdahalesini de getirmiflti. A¤ustos 1995’te ülkeye giren 60 bin NATO askeri ülkeyi iflgal
etmiflti.
Karadziç Temmuz 1996’da Bosnal› S›rplar›n liderli¤inden geri çekildikten sonra, Srebrenica’da 8 bin
‹ngiltere
Demiryolu iflçileri
greve gitti
‹ngiltere’deki demiryolu çal›flanlar› 27 Temmuz’da 18 saatlik bir
grev gerçeklefltirdiler. 12 bin demiryolu çal›flan›n›n kat›ld›¤› grev, onar›m
çal›flmalar›n› kapsamaktayd›. ‹flçiler
daha yüksek ücret ve daha iyi çal›flma koflullar› talep etmekteler.
Yunanistan
Limandaki patlama
genifl protesto getirdi
Yunanistan’›n Pire kentinde ba-
‹TALYA
k›m onar›m çal›flmalar› yap›lan bir
tankerde, 24 Temmuz günü meydana gelen ve 8 kiflinin yaflam›n› yitirmesine yol açan kazay› protesto
eden liman çal›flanlar› ile polis aras›nda çat›flma yafland›. Çat›flmalarda
13 kifli yaraland›.
Bakanl›k önünde yo¤un güvenlik
önlemleri alan polis, binaya girmeye
çal›flan iflçilere göz yaflart›c› gazla
sald›rd›. Eylemci iflçiler de bunun
üzerine polislere tafl ve ellerine geçirdikleri çeflitli araç-gereçlerle karfl›l›k verdi. Ç›kan çat›flmada befl liman güvenlik görevlisi ve 8 polis yaraland›.
Berlusconi mültecilere karfl›
OHAL yasalar› uyguluyor
‹talya hükümeti, güney sahillerindeki mülteci ak›n›n› engellemek
için acil durum ça¤r›s› yapt›.
Ülkenin her yerinde, polis ve ordu güçlerine takviyeler yap›ld›. S›n›r
d›fl› kamplar›na yenileri eklendi, “illegal” yollardan ülkeye girenlere dönük cezalar kat›laflt›r›ld›. Tüm bu önlemler için gösterilen “gerekçe” ise
“terörle mücadele”!
Mültecilere dönük bu uygulamalar
sadece ‹talya’da hayata geçirilmiyor.
Örne¤in Almanya
ve Fransa gibi ülkelerde de mültecilere
dönük askeri ve polisiye yöntemler flu
s›ralar yo¤un olarak hayata geçiriliyor.
Mültecilere dönük uygulamalar
sadece bunlarla da s›n›rl› kalm›yor.
Mültecilerin bindikleri tekneler,
uluslararas› sularda takip alt›na al›n›yor ve geri dönmeye zorlan›yorlar. Bu takipler sonucu çok say›da
mas› halinde hükümeti kuracaklar›n›
ilan etti. Bu metinde devletin federalizme uygun flekilde yeniden yap›land›r›lmas›n›, yeni anayasan›n 2 y›l
içinde yaz›lmas›n›, çat›flmalardan zarar görenlere ve yoksullara yönelik
acil yard›m paketlerinin haz›rlanmas›n›, Bar›fl Anlaflmas›na uygun flekilde Halk Kurtulufl Ordusu ile Nepal
Ordusunun 3 ay içinde birlefltirilmesini, federal sisteme uygun flekilde
bürokrasinin yeniden oluflturulmas›n›, Karnali bölgesi için özel kalk›nma
program›n›n planlanmas›n›, fuel ve
Bosnal› Müslüman› toplu olarak katletmek suçundan aran›r duruma düflecek, yeralt›na çekilecekti. Gerçekte ise13 y›l boyunca üst düzey
politikac›lar›n, askerlerin ve gizli
servislerin, ayn› zamanda da emperyalistlerin korumas›nda saklanacakt›.
Eski Yugoslavya’n›n parçalanma
süreci, geçti¤imiz aylarda Kosova’n›n ayr›l›¤› ile tamamlanm›fl, ancak bu ayr›l›k AB’ye üyeli¤i noktas›nda “pürüzler” bulunan S›rp kesiminde ciddi sorunlar› ortaya ç›karm›flt›. Ancak bu sorunlar geçti¤imiz
günlerde ifl bafl›na gelen yeni S›rp
hükümeti ile birlikte afl›lma sinyalleri verdi bile!
Önüne en önemli hedef olarak,
S›rbistan’›n AB’ye üyeli¤ini koyan
yeni S›rp hükümeti, iflbafl›na geliflinin daha ikinci haftas›nda, 21 Temmuz’da Radovan Karadziç’i “yakalayarak” tutuklad›¤›n› aç›klad›. Karadziç 6 ay daha “yakalanmasayd›” iflledi¤i suçlar zaman afl›m›na girecek,
yarg›lanmas› da mümkün olmayacakt›!
tekne bat›yor ve çok say›da mülteci hayat›n› kaybediyor. 1988-2007
y›llar› aras›nda, bu takiplerden dolay› Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’nda yaflam›n› yitiren mülteci say›s› 8 binin üzerinde. Bunlar›n
2500’ü Sicilya Kanal›’nda, 885’i ise
Ege Denizi’nde yaflam›n› yitirdi.
AB ülkelerinin, mülteci ak›n›n›
engellemek için
Libya ve Senegal
gibi
ülkelere
yapt›¤› “yard›m”
ise tam bir
ikiyüzlülük.
Çünkü bu “yard›m” dikenli tel,
silah ve polislerin e¤itilmesinin yan› s›ra, bin adet
ceset torbas›ndan olufluyor!
Emperyalistlerin giderek artan
ya¤ma ve talan h›rs›ndan ve bu h›rs›n yaratt›¤› savafllardan, açl›k ve
yoksulluktan kaynakl› ülkesini terk
etmek zorunda kalanlar›n say›s›
günümüzde 67 milyona ulaflm›fl
bulunmakta.
benzin arz›n›n normallefltirilmesini,
ücret kontrolünün sa¤lanmas›n› ve
gençli¤e ifl imkanlar›n›n yarat›lmas›n›
flart koflmaktad›r.
NKP(Maoist) bu program temelinde partilerle ve kitle örgütleri ile
görüflmeleri sürdürürken bas›nda
NKP(Maoist) ile UML’nin yeni hükümeti kurma konusunda yak›n zamanda anlaflaca¤› yaz›lmaktad›r. Belge üzerine aç›klama yapan NC liderleri ise partilerinin Maoistlerin 2 y›l
hükümette kalmas›n› garanti edemeyece¤ini belirtmektedir.
Karadziç “arand›¤›” dönemde,
Den Haag’daki emperyalist BM Savafl Suçlar› Mahkemesi’nin arad›¤›
kifliler listesinde, en üst s›ralarda
yer almakta, S›rp hükümetinden Karadziç’i teslim etmesi talep edilmekteydi. Ancak ABD ve AB emperyalistleri taraf›ndan getirilen bu talep,
emperyalist güçlerin ikiyüzlülü¤ünden baflka bir anlam ifade etmiyordu. Emperyalistlerin, Karadziç üzerinden yürüttükleri bu propagandayla amaçlad›klar›, bu kanl› savafltaki sorumluluklar›n›n üzerini örtmek
ve S›rplar› bu savafl›n tek sorumlusu
ilan etmektir. Böylece de, eski Yugoslavya topraklar›nda yaflanan insanl›k dram›n›, iyilerle-kötüler aras›ndaki bir savafl olarak göstermektir. Bir di¤er önemli ve asl›nda esas
neden ise, emperyalistlerin kendi iflgal savafllar›n› hakl› gösterme çabalar›d›r.
Ancak bu çabalar daha Karadziç’in ç›kar›ld›¤› ilk duruflmada teflhir olmufl gibi görünmekte. Karadziç, ilk duruflmada ABD’nin ihanetine u¤rad›¤›n› söyleyerek, bir ger-
* Endonezya adas› Bantam’daki PT
Asiatic tersanesinde çal›flan 2 bin tersane iflçisi greve ç›kt›. Tersane iflçilerinin öncelikli talebi, ifl güvenli¤i. ‹flçilerin büyük bölümü kadrolu de¤il ve
genelde yevmiyeyle çal›flmaktalar. Ayr›ca iflçilere ne ifl ayakkab›s› ne de baret verilmekte. Di¤er talep ise, sosyal
sigorta kesintilerinin kamuya ait sigorta kurumuna yat›r›lmas›.
* Endonezya’n›n Bali Adas›’ndaki
bir tekstil fabrikas›nda çal›flan kad›n iflçiler, eyalet parlamentosu önünde eylem yaparak, fabrika yönetiminin ücretlerini düflürmesini protesto etti.
Eyleme kat›lan çok say›da kad›n, çocuklar›n› da beraberinde getirmiflti.
Kad›nlar ayr›ca k›sa süreli ifl sözleflmesine ve tafleronlaflt›rmaya da
karfl› ç›kmaktalar.
❏ KOLOMB‹YA
Kolombiya’n›n kuzeyinde bulunan
Pribbenow tafl kömürü madeninde
çal›flan 3.500 madenci, 17 Temmuz’da
bafllatt›klar› grevi alt› gün sonra, kazan›mla sona erdirdiler. Patronla yap›lan
anlaflma kapsam›nda, iflçiler iki y›ll›k ifl
sözleflmesinin yan› s›ra, % 9.1 daha
fazla ücret ve y›lda 1.109 Dolar prim
alacaklar. Maden oca¤› ABD’li Drummond maden flirketine ait ve madenden ayda 2 milyon ton kömür ç›kar›lmakta.
❏ GÜNEY AFR‹KA
Sendikalar Birli¤i Cosatu’nun ça¤r›s›na uyan 25 bini aflk›n insan, 25
Temmuz’da Johannesburg’da bir araya gelerek, elektrik fiyatlar›na peflpefle
yap›lan zamlar› protesto etti. Elektri¤e en son % 27.5 zam yap›lm›flt›. Güney Afrika’da son bir y›lda g›da fiyatlar›na bir y›lda %16.8, yak›ta ise % 35.6
zam gelmifl bulunmakta. Çeflitli madenlerde ve VW’nin otomobil atölyelerinde çal›flan iflçiler de yine fiyat art›fllar›na karfl› 24 Temmuz’da greve
ç›kt›lar.
❏ KENYA
Kenya’n›n Mombasa kentindeki liman iflçileri Temmuz’un son haftas›
greve ç›kt›lar. Grevin bafll›ca nedeni,
iflçilerin 7 günlük yeni vardiya sistemine karfl› ç›kmalar› ve fazla mesai saatlerinin ödenmek istenmemesini protesto etmeleri. Grev nedeniyle limanda yük boflaltmas› gerçeklefltirilemezken, liman yetkilileri grevdeki iflçileri
iflten ç›karmakla tehdit ediyorlar.
❏ ‹RAN
‹ran’›n en büyük lastik fabrikas›nda
çal›flan iflçiler bu y›l içinde ikinci kez
greve ç›kt›lar. ‹flçiler, maafl kesintilerini protesto etmekte ve iflveren taleplerini kabul edinceye kadar iflbafl› yapmayacaklar›n› söylemekteler. Lastik
iflçileri Nisan ay›nda yapt›klar› grevde,
Tahran-‹slamhar aras›ndaki otoban›, lastik yakarak bloke etmifllerdi.
çekli¤in alt›n› çizdi asl›nda. Bu ihaneti ise, ABD’nin kendine ortaya ç›kmas› durumunda yarg›lanmama garantisi vermesi ve sözünde durmamas› olarak aç›klad›.
Oysa olan fluydu ki, Karadziç de
t›pk› benzerleri gibi, efendilerini yeterince “tan›yamam›fl” ve tüm uflaklar›n- piyonlar›n ak›betine u¤ram›fl,
kullan›l›p at›lm›flt›. Yaflanan fley asl›nda tüm uflaklar›n-piyonlar›n de¤iflmez sonuydu!
Halklara dönük insanl›k suçu iflleyen, halklar› katleden benzerleri
gibi, elbette Karadziç de yapt›klar›n›n hesab›n› vermek zorundad›r.
Ancak bu hesab› soracak olanlar, ifllenen insanl›k suçlar›n›n ve halklara
dönük katliamlar›n gerçek sorumlusu olan emperyalistler ve onlar›n
mahkemeleri de¤ildir. Halk düflman›
katillerden ve ilk baflta da bu katilleri yaratan emperyalistlerden hesap
soracak olan yegane güç, ezilen
halklar ve onlar›n giderek yükselen
mücadelelerinin zaferle sonuçlanmas›yla birlikte kurulacak olan,
halk mahkemeleridir!
İşçi-köylü 14
Tarihten sayfalar
Sevgili beyaz adam,
Do¤ar›m, siyah›m
büyürüm, siyah›m
günefllenirim, siyah›m
üflürüm, siyah›m
korkar›m, siyah›m
hastalan›r›m siyah›m
ve ölürüm, hala siyah›m.
Ve sen beyaz adam,
do¤ars›n, pembesin
büyürsün, beyazs›n
günefllenirsin, k›zar›rs›n
korkars›n, sarar›rs›n
hastalan›rs›n, yeflilsin
ve ölürsün, grisin
ve hala utanmadan
bana renkli dersin...
Irkç›l›¤a dayal› faflist yöntemler,
sistemin her krize girdi¤i dönemde,
egemen s›n›flar taraf›ndan, ezilen
halk y›¤›nlar›na dönük daha fazla bask›, zulüm ve her türden insanl›k d›fl›
uygulaman›n arac› olagelmifltir.
Egemen s›n›flar›n ›rkç› politikalara baflvurmas›n›n tarihi çok eskilere
dayanmas›na karfl›n, yak›n tarihimizin en ciddi ›rkç› örgütlenmelerinden biri de yine, halklara dönük emperyalist sald›rganl›¤›n bafl›n› çeken
ABD’de, 1800’lü y›llar›n ikinci
yar›s›nda ortaya ç›km›flt›r.
Bu y›llar ayn› zamanda, Avrupa
iflçi s›n›f›n›n yan› s›ra, Amerikan iflçi
s›n›f›n›n da 8 saatlik ifl günü mücadelesinin yükselifle geçti¤i y›llard›r.
Çünkü iflçi s›n›f› üzerindeki sömürü
de yine bu y›llarda had safhaya ç›km›fl, emekçi kesimlerin yoksullu¤u,
sefaleti artm›flt›.
8-21 Ağustos 2008
Sermayenin dini, dili, ›rk› yoktur!
Amerika’da katmerli bir sömürüye maruz kalan bir kesim daha
vard›. Bunlar Afrika kökenli, kölelerdi. Yani siyahlar. ABD’de
kölelik ‹ç Savafltan (1861-1865) sonra yasaklanm›fl, ancak siyahlar henüz
köle sahiplerinden tam olarak ba¤›ms›zlaflamam›fllard›. Köle ticareti
ve kölelik 1890’lara kadar devam edecekti.
Kölelik yasal olarak kalkm›flt›,
ancak siyahlar› “afla¤› bir ›rk” olarak
gören egemen ideoloji sürüyordu.
Her ›rkç› ideolojide oldu¤u gibi, bu
ideoloji de, “beyaz ›rk›n evrim basama¤›nda en üstte yer alan ›rk oldu¤una, di¤er ›rklar›n daha afla¤›larda
yer ald›¤›na ve bunun için de zulmü,
bask›y›, vahfleti içeren, her türden
kötü muameleyi hak etti¤i” görüflüne dayan›yordu.
Köleli¤in resmî olarak kalkmas›na karfl›n, siyahlara karfl› düflmanl›¤›n
aç›kça görüldü¤ü 1860’l› y›llarda ortaya ç›kan Ku Klux Klan adl›, siyah
düflman› örgütlenme de iflte bu görüfle dayal›yd›.
Ku Klux Klan, kuruluflunun hemen ard›ndan siyahlara karfl› katliamlara giriflti. Çok k›sa sürede yaklafl›k 4
bin siyah, Ku Klux Klan taraf›ndan,
derisini yüzme, hamile kad›nlar›n karn›n› yarma, asma, atlara ba¤layarak
parçalama veya yakma gibi, vahfli yöntemlerle katledildi. ‹lk Ku Klux Klan
örgütü, 1880’lere do¤ru o dönem ç›kar›lan yasalar›n akabinde kendini geri çekti. Tekrar “uyan›fl›” ise 20. yüzy›l›n bafllar›nda gerçekleflti.
20. yüzy›l›n bafl›, ayn› zamanda
dünyan›n dört bir yan›ndan, özellikle
de Avrupa’dan çok say›da göçmenin
gemilerle, çal›flmak üzere “f›rsatlar
ülkesi” Amerika’ya ak›n etti¤i y›llard›. Ancak, gemilerden inenleri, arad›klar› f›rsatlar de¤il karanl›k fabrikalar, köhne evler, yo¤un sömürü koflullar› beklemekteydi.
Bu azg›nca sömürü ortam›nda en
dipte yer alanlar, okyanuslar› afl›p
Amerika’ya gelen göçmen iflçiler ve
de Amerika’n›n eski köleleri, yani siyahlard›. Bu kesimler en a¤›r ifllerde,
en düflük ücretlerle çal›flt›r›l›yorlard›.
Tüm bunlara karfl›n, yoksullu¤a ve
sömürüye karfl› sesler yükseliyordu.
Bu y›llarda gerçeklefltirilen grevlere
milyonlarca iflçi kat›lm›flt›. ‹flçi s›n›f›
hareketindeki bu yükseliflin önünü
kesmek amac›yla, ayn› dönemde anti-komünist dalga t›rmand›r›ld›.
Yine ayn› dönemde, sokaklarda
maskeler takarak, sadece siyahlara
de¤il, tüm emekçi kesimlere dönük
terör estiren Klu Klux Klan
üyelerinin say›s› hayli artt›. Çünkü
egemen s›n›flar taraf›ndan yap›lan
propagandalar sonucu Ku Klux Klan
art›k “vatansever” bir örgüttü. Bu
“vatansever örgüt”, art›k sadece siyahlar› de¤il, Yahudileri, çingeneleri,
alkolikleri, “ahlaks›z” kad›nlar›, yerlileri, bir bütün olarak da yoksul
emekçi kesimleri hedef al›yor, grevci iflçilere ve sendikac›lara dönük
sald›r›lar gerçeklefltiriyordu.
Çok say›da insan bu süreçte
Klan’lar taraf›ndan kaç›r›ld›, iflkence
edildi veya hunharca katledildi.
1921 y›l›nda izlenen egemen politikalar sonucu, Ku Klux Klan’lara
büyük bir üye ak›m› bafllad›. 1924 y›l›nda yükselifli zirveye ulaflt›, üye say›s› ise 5 milyonu bulmufltu. Egemen
s›n›flar›n deste¤ini alarak büyüyen
örgüt, 8 A¤ustos 1925 tarihinde
ilk kongresini gerçeklefltirdi.
Ancak ayn› y›llarda yükselen s›n›f
hareketi ayn› zamanda Ku Klux
Klan’›n katliamlar›na, ›rkç› vahfletine
karfl› da mücadele yürütmeye bafllam›flt›.
Örgütün kendi içinde de çat›flmalar›n ortaya ç›kmas›yla birlikte,
Ku Klux Klan h›zla taraftar kaybetmeye bafllad›. 1929’lara gelindi¤inde,
önceki y›llarda milyonlarla ifade edilen üye say›s›, sadece birkaç bine gerilemiflti.
Ayn› zamanda “Büyük Buhran” y›llar› olan bu y›llardaki faaliyetlerinde yine siyahlara dönük sald›r›lar gerçeklefltirse de, sald›r›lar›n
hedefinde a¤›rl›kl› olarak sendikal faaliyet yürütenler vard›. 1940 y›l›nda
ise, Almanya’n›n nasyonal sosyalist
hükümeti taraf›ndan, yani Nazi hükümeti taraf›ndan finanse edilen, Alman-Amerikan Birli¤i ile ortak
bir örgütlenme oluflturdu. ABD’nin
savafla kat›lmas›yla birlikte, eylemle-
rini geçici olarak s›n›rlad›. Ku Klux
Klan’› ortaya ç›karan siyah düflmanl›¤› ve siyahlara dönük vahfli sald›r›lar›, savafl sonras› y›llarda da sürdü. Bu
sald›r›lar›n zeminini ise daha bafl›ndan beri ABD yasalar›ndaki siyahbeyaz ayr›mc›l›¤› oluflturdu. Siyahlar›n; beyazlar›n gitti¤i okullara
gidememesinden, beyazlar›n bindikleri otobüse binememesi veya ancak
arka s›ralar›nda oturabilmesi gibi yasalar, birkaç on y›l öncesine kadar
geçerlili¤ini korudu. Siyahlar›n Martin Luther King gibi önderlerle,
1800’lerin sonundan itibaren bafllayan mücadelesi ise tüm bu süreçler
boyunca devam etti.
Bu mücadeleler sonucu belli kazan›mlar elde edilse de, ›rkç› yasalarda geri ad›m at›lsa da, siyahlara dönük ikinci s›n›f insan muamelesi
ABD emperyalizminin faflist
yönetimlerince sürdürüldü/sürdürülmekte. Bunun en somut kan›tlar›ndan biri ise, bugün ABD hapishanelerindeki, say›lar› milyonlarla
ifade edilen tutsaklar›n en az dörtte
üçünü siyahlar›n oluflturmas›d›r.
Obama’n›n ABD’nin ilk siyahi
baflkan› olma ihtimalinin giderek
yükseldi¤i günümüzde de bu gerçeklik de¤iflmifl de¤ildir. Çünkü Obama da t›pk› Rice gibi ezilen,
horlanan, afla¤›lanan siyahlar›n,
bir bütün olarak da ezilen
emekçi kesimlerin de¤il sermayenin temsilcisidir. Sermayenin
ise, dini, dili, ›rk› yoktur!
Kültür-sanat
Sanata bak›flfl››m›z, sanat›n iflflllevi ya da devrimci bir eleflflttiri olarak sanat -2-
* Y›kma ve yapma eyleminde en zor olan insan›n kafas›ndaki
eskiyi y›k›p yeniyi kurmakt›r. Lenin,
17 Ekim Devrimi’nin hemen ard›ndan, Çarl›¤›n y›k›l›fl›n›n kolay oldu¤una ama as›l zor devrimi milyonlarca insan›n beyinlerinde gerçeklefltirmek gerekti¤ine iflaret ederken ne kadar da hakl›yd›. Eski ile yeni, geri ile ileri aras›ndaki çat›flman›n
en fliddetli oldu¤u yerdir insan beyni. Yüzlerce y›ll›k al›flkanl›klar›n birikimini karakter olarak tafl›y›p, yaflam›n› bu karakterle ve iliflkide oldu¤u toplumun di¤er kesimleriyle birlikte yaz›l› olan veya yaz›l› olmayan
yasalarla, gelenek, görenek, töre,
kanun vb. flekillendirmifl insan›n bir
ç›rp›da bütün bunlardan vazgeçip
kendini yenilemesi ne kadar kolay
olabilir ki? Ama buna mecburuz.
Bizler devrimciyiz, ister zihinlerde,
ister gündelik yaflamda olsun eskinin üzerine bir fleyler koyarak de¤il
eskiyi y›k›p yeniyi kurarak ilerleyebiliriz.
Karfl› karfl›ya oldu¤umuz f›rt›nan›n gözü kitlelerin bilincidir. O
bilinç yeniyle tan›flt›¤›nda art›k kendisini devrime tafl›yacak f›rt›na da
ipini koparm›fl demektir. Fakat flu
anda öyle bir durumda de¤ildir. O
f›rt›nay› yaratman›n pek çok anahtar› var ve bunlardan biri de sanatt›r.
Biz ne istedi¤imizin fark›nda olarak yola ç›kt›k. Bizim istedi¤imiz fley
eskinin elefltirisi olarak proleter kültürdür. Bu kültür, halk›m›z›n ihtiyac›
olan ve kendi elleriyle kuraca¤› Yeni
Demokratik Devrim’e hizmet edecektir. Sanat›m›z, edebiyat›m›z bu
devrimci kültürü yaratacakt›r. Buradan hareketle denilebilir ki:
* Her kültür, belli bir toplumun
siyaset ve ekonomisinin ideolojik
yans›mas›d›r. Ülkemizde gerici iktidar›n destek ve çabas›yla t›rmanan
emperyalist bir kültür vard›r. Bu
kültür emperyalizmin ülkemizdeki
siyasi ve ekonomik hâkimiyetinin
bir yans›mas› olarak bulunur. Bu
kültür, devletin bütün kurumlar› ve
onun iletiflim ayg›tlar›yla ve iflbirlikçi soysuzlaflm›fl medya arac›l›¤›yla
yoz, s›¤, bilinç buland›ran, gerçe¤i
perdeleyen sanat-edebiyatla da kitlelere kanalize edilmektedir.
Bununla birlikte, ülkemizde yar›feodal siyaset ve ekonomisinin yans›mas› olarak yar›-feodal kültür de
vard›r. Bu kültür köylülü¤e dayanan,
kökleri geleneksel norma ba¤l›, kapal› ahlak anlay›fl›ndan, dinsel, afliretsel çerçeveye oturtulmufl erkek
egemen bir kültürdür.
Emperyalist kültür ve yar›-feodal kültür “yap›fl›k kardefltirler”.
Emperyalizm girdi¤i her ülkede gericileri desteklemifl gerici kültürleri
yayg›nlaflt›rmak için imkânlar›n› sunmufltur. Gerici nitelikteki bu iki kültür de ortadan kald›r›lmal›d›r. Bu
anlam›yla y›kmay› hedefledi¤imiz
kültürlerdir. Kurmay› amaçlad›¤›m›z
yeni demokratik kültürün karfl›s›ndad›rlar.
Yeni demokratik kültürün yayg›nlaflt›r›lmas› için Yeni Demokratik
Devrimi beklemek ahmakça olur ve
devrimi imkâns›zlaflt›r›r. Yeni demokratik kültür eskinin ba¤r›nda
yeflerecekse proleter bilincin bugünden kitlelerin beyninde yer etmesi gerekmektedir.
Bugün aç›s›ndan proletaryan›n
bize emretti¤i fley anti-emperyalist
anti-feodal kültürle, proletarya ideolojisinin ›fl›¤›yla kitlelerin bilincine
ulaflmakt›r. Sanat›m›z-edebiyat›m›zda yol gösterici olacak olan bu ideoloji, ulaflt›¤› her bilinçte kuflkusuz
yeni yeni tüneller açacak, düflman
kalesinde gedikler oluflturacakt›r.
Elbette burada bir e¤itim sürecinden bahsediyoruz. Fakat sadece
kitlelerin e¤itiminden bahsetmiyoruz. Ayn› zamanda kendi e¤itimimizden de bahsediyoruz. Komünist
ideolojinin halk›m›z aras›nda yayg›nlaflmas›n› isterken bunu mekanik
olarak empoze etmek fleklinde anlamak yanl›fl olur. Kitlelerle bizi buluflturmaz, onlardan tecrit eder.
Mao’nun kitlelerle olan iliflki biçimini tarif ederken söyledi¤i formülasyon hep hat›rlanmal›d›r: “Kitlelerin ö¤rencisi olmak, kitlelerin
ö¤retmeni olmak.”
* fiimdi bu noktada dural›m, daha somuta inip sanat›m›z, biçim ve
öz olarak ne ifade etmeli, nas›l yap›lmal› sorular›n›n cevaplar›n› arayal›m.
Lenin “Sanat ve Edebiyat”
yaz›lar›nda flöyle der:
“Bu özgür bir edebiyat olacakt›r.
Çünkü bu edebiyat›n saflar›na yepyeni
güçler katan fley, bencillik ve mevki
düflkünlü¤ü de¤il, sosyalizm düflüncesi
ve emekçi halka duyulan yak›nl›k olacakt›r. Bu özgür bir edebiyat olacakt›r.
Çünkü bezgin bir han›mefendiye ya da
b›kk›n semirmifl bir avuç az›nl›¤a de¤il,
ülkenin gözbebe¤i gücü ve gelece¤i
olan milyonlarca ve on milyonlarca
emekçiye hizmet edecektir. Özgür bir
edebiyat olacakt›r. Çünkü insanl›¤›n
devrimci düflüncesinin son sözünü sosyalist proletaryan›n tecrübesi ve canl›
eseriyle zenginlefltirecek, geçmiflin tecrübesi (ilkel, hayalci biçimlerden bafllayarak sosyalizmin gelifliminin tamamlanmas› olan bilimsel sosyalizm) ile günümüzün tecrübesi (iflçi yoldafllar›n
flimdiki mücadelesi) aras›nda karfl›l›kl›
bir iliflki yaratacakt›r.”
Özgür olan, do¤ru, iyi, güzel
olansa, flüphe yok ki, bu özgür ruh,
halk›m›z› sömürenlere hizmet eden
sanat de¤il, komünist ideolojinin ruhunu tafl›yan proleter sanatt›r. Bu
sanat›n yarataca¤› bilinç flekillenmesi devrimci çal›flmalar›n di¤er alanlar›na da hizmet edecektir. Mao, düflman›n alt edilmesi için bir ordunun
flart oldu¤unu söylerken, bunun
kendi bafl›na yeterli olmayaca¤›n›
bununla birlikte bir kültür ordusunun da gerekli oldu¤unu ›srarla vurgular. Hem devrimci sanat ve edebiyat›n hem de devrimci s›cak savafl›n
ayn› genel do¤rultuda ilerleyece¤inin vurgusunu da yapar. Bu ikisi
pratik çal›flmada birbirine ba¤l› olmamakla beraber “kardefl ordular”d›r.
Olas› yanl›fl anlamalar›n önüne
geçmek için, belirtilen devrimci sanat ve edebiyat›n, di¤er devrimci
pratiklerden ba¤›ms›z olmas› demek, hedef ve amac›n›n farkl› oldu¤u anlam›na gelmez. Devrimci sanat ve edebiyat tüm devrimci
makinenin bir parças›d›r. Parçalardan biri eksik olacak olursa ya
makine durur ya da a¤›r aksak bir ifllev görür. Bütün di¤er devrimci
prati¤e yans›yan ruh, sanat ve edebiyat›m›za da yans›yacakt›r. Bu parti
ruhudur. Bu proleter s›n›f tutumudur. Ateflli silah›m›z nas›l ki halk›m›z› koruyor onun moralini yükseltiyorsa, nas›l ki düflman kalelerini vuruyorsa, sanat ve edebiyat›m›z, halk›m›z›, düflman›n bütün sahtekârl›¤›
karfl›s›nda korumal›, bunu ilerici
tüm de¤erleri överek ve düflmana
sald›rarak yapmal›d›r.
Bu konudaki baflar›m›z, sanatç›lar›m›z›n proleter bilincinin donan›ml›l›¤›na, halk› anlayabilme becerisine, onlar›n dilini-kültürünü iyi bil-
mesine, kendi duygu ve düflüncelerini, halk›n duygu ve düflünceleriyle
kaynaflt›rabilmesine ba¤l›d›r. Bu konuda sanatç›n›n kalemine, f›rças›na,
notas›na vs. kumanda eden fley
“gerçek” olacakt›r. “Bir sorunu tart›fl›rken ifle tan›mlamalardan de¤il, gerçeklerden bafllamal›y›z. Önce kitaplardan sanat ve edebiyat tan›mlamalar›
bulup ç›kar›r, ondan sonra bugünkü
sanat ve edebiyat hareketine yol gösterecek ilkeleri saptamak için bu tan›mlardan yararlan›r ve buralarda bugün
ortaya ç›kan görüfl ve anlaflmazl›klar
üzerinde bir yarg›ya var›rsak yanl›fl bir
yöntem kullanm›fl oluruz… Biz Marksist’iz… Nesnel olgulardan yola ç›kmal›y›z; bize yol gösteren ilke, siyaset
ve önlemlerimizi bu olgular›n tahlilinden ç›karmam›z gerekiyor.” (Mao)
Kitabi bilgilerin içeri¤i ne olursa
olsun, ne kadar anlafl›l›r ve aç›klay›c› olursa olsun, gerçek hayat›n canl›l›¤›, çeliflmelerin insan› do¤rudan
etkileyifli bizi somut koflullara yönlendirmelidir. Bu durum bize somut
koflullar›n (canl› gerçek yaflam›n)
çeliflmelerinin bizden müdahale
bekledi¤ini gösterir. Elbette bu söyleyifl, sanat-edebiyat›n ihtiyaç d›fl›
oldu¤u anlam›na kesinlikle gelmez.
Sanat ve edebiyat›m›z›n gerçe¤i yans›t›fl›, pek çok di¤er yönelim biçimleriyle beraber toplumsal yaflam›n
çeliflmelerine bir müdahaledir.
Bu nokta üzerine iki ustadan
al›nt›y› yapman›n yarar› var. Gerçek
yaflamla sanat-edebiyat karfl›laflt›rmas›nda Mao flöyle der:
“…Her ikisi de güzel olmakla beraber sanat edebiyat eserlerinde yans›d›¤› biçimiyle hayat daha yüksek düzeyde, daha derin ve daha yo¤un, daha tipik, ideale daha yak›n, dolay›s›yla
da gerçek günlük hayattan daha evrensel olabilir ve olmal›d›r da. Devrimci sanat ve edebiyat gerçek hayattan
ç›kar›lm›fl kifliler yaratmal› ve kitlelerin
yeni tarihi yaratmalar›na yard›mc› olmal›d›r.”
Sanat›n gerçekle ba¤› konusunda
Marks da flöyle der:
“Dünyan›n yaln›zca aç›klanmas›
de¤il, ayn› zamanda dönüflüme u¤rat›lmas›; yani sanat›n da toplumun yeniden örgütlendirilifli mücadelesinde yer
al›fl› ve insano¤lunun sanatsal geliflmesi ile estetik e¤itiminin yeni bir toplumsal sistem kurulmas› ç›karlar›yla tutarl› hale getirilmesi…”
(Devam edecek)
“Mezopotamya’ya Uzaktan Bakmak”
Foto¤raf Sanatç›s› ‹hsan Kaçar’›n ikinci kiflisel sergisi ‘Mezopotamya’ya Uzaktan Bakmak’ foto¤raf sergisi aç›ld›.
Foto¤raf Sanatç›s›, geçti¤imiz y›l Türkiye ve Irak Kürdistan›’nda
Mezopotamya’ya Uzaktan Bakmak ”
yapt›¤› 3 ayl›k foto¤raf çal›flmas› “M
adl› foto¤raf sergisini Tophane Tütün Deposu’nda foto¤raf merakl›lar›Zarok û Koçbe n›n be¤enisine sundu. ‹lk kiflisel foto¤raf sergisi olan “Z
rî”nin ard›ndan ikincisi kiflisel foto¤raf sergisini açan Kaçar, foto¤raflar›nda Mezopotamya co¤rafyas›nda yaflayan insanlar›n hikayelerini
konu ediniyor. Sergiyi, 10 A¤ustos’a kadar gezmek mümkün.
İşçi-köylü 15
8-21 Ağustos 2008
Yaflama ›fl›k tutan sözler...
* ‹stemek, istiyorum demek de¤il,
harekete geçmektir. (A. Maurrois)
* ‹nsan yenilince tükenmez, pes
edince tükenir. (Nion)
* Ustalaflt›¤›m›z fleylerin ötesinde bir
fleylere yönelmedikçe asla
* Hiç düfl k›r›kl›¤›na u¤ramam›fl olanlar, hiç hayal kurmam›fl demektir.
(Bernard Shaw)
büyüyemezsiniz. (Ronald E.
Osborn)
* Do¤du¤unda sen a¤lam›flt›n, herkes
bayram etmiflti. Öyle bir hayat›n
olsun ki, öldü¤ünde herkes
a¤las›n, sen bayram et.
(K›z›lderili atasözü)
* K›y›y› gözden kaybetmeyi göze alamayan insan yeni okyanuslar
keflfedemez. (Andre Gide)
* Yapmad›¤›n›z at›fllar›n % 100’ünü
›skalars›n›z. (Wayne Gretzky)
Gazete/Okur
* Kurba¤a gökyüzünü kuyunun a¤z›
kadar san›r. (Çin atasözü)
Merhaba;
* Kufl bak›fl› bakmak güzeldir, fakat
kufl gibi bakmamak flart›yla…
(fieyh Sadi)
* Herkes ayn› fleyi düflünüyorsa hiç
kimse bir fley düflünmüyor
demektir. (Anonim)
Gerilla alan›nda baz› sorunlar ve çözümleri
Genel anlamda yaflad›¤›m›z sa¤lam bir önderlik yaratma ve Bolflevik tarzda bir örgüt olma özelliklerini kazanma sorunu gerilla faaliyet
alan› için de geçerlidir. Alan›m›z›n
kendi iç örgütlenmesinde ve kitleleri örgütleme konusunda yaflad›¤›
sorunlar›n temelinde de önderlik
sorunu gelmektedir. Gerilla alan›nda sa¤lam bir parti örgütlenmesi
yarat›lamamas› sorunu, onun kendi
iç örgütlenmesini ve kitlelerle devrimci ba¤ kurmas›n› da engellemektedir.
Yaflanan sorunlar›n çözümünde
at›lacak en etkili ad›m, öncelikle
sa¤lam bir parti bilincinin egemen
k›l›nmas›d›r. Yetersiz ve eksik parti
bilinciyle ya da parti önderli¤ine
karfl› güvensizlik besleyen düflüncelerle sa¤lam bir parti önderli¤i yarat›lamayaca¤› aç›kt›r. Bugün yaflanan ve çözüm aranan konular›n bafl›nda sa¤lam bir parti bilinciyle donanm›fl ve parti önderli¤iyle birlikte
yürüme kararl›l›¤›n› gösteren bir
önderlik yarat›lmas› gelmektedir.
Bunun ikili çözüm ad›m› vard›r. Bir
yandan parti ve önderlik bilincinin
gerilla faaliyet alan›n›n bütününe
egemen k›l›nmas› yönünde yo¤un
ve etkili bir çaba örgütlenirken di¤er yandan yeni insanlarla alanlar›n
beslenmesi gibi bir yönü vard›r. Bu
ikili görev devrimci tarzda birbirini
bütünleyen ve tamamlayan tarzda
yerine getirilmeden sa¤lam ve baflar›l› bir önderlik yarat›lamaz. Bugün her iki temel görevin yerine
getirilmesi konusunda ileri do¤ru
devrimci ad›mlar at›ld›¤› ve belli
mesafe kaydedildi¤i görülmektedir.
Teori ve pratik, söz ve eylem,
parti ve ordu, komite ve kadro, politika kadro, politika savaflç› aras›ndaki ba¤›n diyalektik bütünlü¤ü kavran›p bu kavray›fla uygun prati¤in
örgütlenmesi yarat›lamadan ileri
do¤ru ad›mlar at›lamaz ve nitelikli
bir devrimci de¤iflimin yarat›lmas›
sa¤lanamaz. Bugüne kadar eksik ve
yetersiz kalan, tamamlan›p sonuçlanmayan konular›n bafl›nda ikili görevin birlikte ele al›n›p örgütlenememesi gelmektedir. Do¤ru devrimci politika ancak bu politikay›
benimseyen belirlenen politikan›n
do¤rulu¤una inanan, uygulamas›nda
yarat›c› ve ortaya ç›kan sonuçlar›nda tahlilci kadrolar olmadan dev-
rimci politikan›n yaflamda somutluk
kazanmas› mümkün de¤ildir. Gerek
8. Konferansta gerekse 7. Konferansta bütüne ve alana iliflkin belirlenen do¤ru devrimci politikan›n
devrimin esas faaliyet alan›nda konumlanarak bir yanda devrimin temel görevleri olan halk› örgütleme
prati¤ini örgütlerken di¤er yandan
sürecin kadrolar›n› e¤itme, yetifltir-
Teori ve pratik, söz
ve eylem, parti ve ordu,
komite ve kadro, politika kadro, politika savaflç› aras›ndaki ba¤›n
diyalektik bütünlü¤ü
kavran›p bu kavray›fla
uygun prati¤in örgütlenmesi yarat›lamadan
ileri do¤ru ad›m at›lamaz ve nitelikli bir devrimci de¤iflimin yarat›lmas› sa¤lanamaz.
yaflamda somutluk bulamamas›n›n temel nedeni kadrolar›n
eksikli¤idir. Bugün s›n›rl› say›da
kadroyla sürecin örgütlenece¤i bir
gerçektir. S›n›rl› say›da kadrolar
me ve haz›rlama görevini baflarmak
zorundad›r. S›n›f savafl›m›n›n sorunlar›na ve ihtiyaçlar›na yan›t olacak kadrolar›n yetifltirilip, haz›rlan-
mas›, sürecin devrimci tarzda örülmesi kadar önemlidir. Devrimin ve
partinin ihtiyaçlar› karfl›lan›p haz›rlanmadan devrimci kararlar›n ve
politik yönelimin yaflam bulmas›
mümkün de¤ildir. Bugün istenilen
düzeyde yeterli bir geliflim ve ilerleme sa¤lanam›yorsa sürecin ihtiyac› olan kadrolar›n eksikli¤i ve
yetersizli¤indendir. Kadrolar›n yetifltirilip, haz›rlanmas› faaliyetin bafl›na konamayaca¤› gibi sonuna da
ertelenemez. Devrimci teoriyle
pratik aras›ndaki ba¤ görev ve sorumluluk gibi pratik görevle kadrolar›n e¤itimi birlikte ele al›nmal›
ve hiçbir erteleme ve gevflekli¤e
yer b›rakmadan ciddiyetle ve dikkatle üzerinde durulmal›d›r. Ancak bu gerçeklik tersine çevrilerek kapsaml› bir de¤iflim ve düzelme faaliyeti gerçekleflebilir. Devrimci flekillenme ve yap›lanma
do¤ru politikan›n ve devrimci yönelimin salt belirlenmesiyle baflar›lamaz, bunun kadar önemli olan
devrimci kadrolar›n e¤itilip yetifltirilmesi görevi baflar›ld›kça ad›mlar
yak›na ancak ileriye do¤ru at›l›r.
(‹K okuru bir T‹KKO gerillas›)
Sincan Kapal› Kad›n Hapishanesi’nden
tutsak Partizanlar gazetemizi de¤erlendirdi
Merhaba sevgili Umut Yay›mc›l›k emekçileri
Sizlere Sincan Kapal› Kad›n Hapishanesi’nden Tutsak Partizanlar
olarak coflku dolu selamlar›m›z› iletiyoruz. Hepinizin iyi olmas›n› diliyor, ifllerinizde kolayl›klar ve baflar›lar diliyoruz...
...
Belli aral›klarla düzenli olarak
yay›nlar›m›z› de¤erlendirme karar›
ald›k. Mümkün mertebe düflüncelerimizi sizlerle paylaflmaya
çal›flaca¤›z. Bu de¤erlendirmeleri
yaparken ayn› zamanda yay›nlar›m›z› daha dikkatli takip etme
durumu olaca¤› için karfl›l›kl›
katk›ya ihtiyaç duyaca¤›z.
Özelde kendi yay›nlar›m›za,
genelde de devrimci bas›na dair
neredeyse standart hale elmifl
baz› elefltiriler vard›r. Ne kadar
do¤ru olurlarsa olsunlar bu elefltirilerin ortadan kalkma zemini
oluflturulmad›¤›nda bunlar›n tekrarlanmas›n›n çok da yararl› olmayaca¤› görüflündeyiz. Bu tip
elefltirilerden uzak durabildi¤imiz oranda yeni fleyler ortaya ç›karma noktas›nda daha baflar›l›
olunacakt›r kan›s›nday›z.
YDG’den bafllamak istiyoruz.
Yeni halini hepimiz be¤endik. Albenisi, tafl›nma ve okuma kolayl›¤›, içeri¤i vb. anlayabildi¤imiz
kadar›yla yaz› s›k›nt›s› çekilmi-
yor. Oldukça dolu ve doyurucu denilebilir. Daha baflka neler yap›labilir diye düflündü¤ümüzde kendi s›n›rl›l›¤› içinde küçük de olsa önerilerimiz olabilir.
Bilindi¤i gibi genele hakim olan
bir flekilde kültür sanata, edebiyata
ilgisizlik yaflan›yor. Özellikle yeni
neslin ilerici-devrimci sanat eserleri ve sanatç›larla tan›flt›r›lmas› noktas›nda dergi olanaklar› biraz daha
UMUT YAYIMCILIK’TAN 5 YEN‹ K‹TAP
zorlanabilir diye düflünüyoruz.
Gençlere ortak bir be¤eni kazand›rmak aç›s›ndan dergi içinde ufak
de¤ifliklik ve çabalarla bu daha fazla
verilebilir.
Derginin kapa¤› oldukça kaliteli
ve dikkat çekici. Bu kapak fleklinin
olanaklar›ndan zaman zaman yararlan›labilir. Örne¤in zaman zaman
arka kapakta devrimci-ilerici özellikler tafl›yan resim, foto¤raf ve afifllere yer verilebilir. Bunlar seçilirken ayn› zamanda e¤itim
malzemesi de oldu¤u
unutulmadan hareket
edilmelidir. Bu eserin ismi ve sanatç›s› da alta küçük harflerle yaz›labilir.
d›¤› bir dizayn yap›labilir. Ayn› fley
resim ve foto¤raflar için de geçerlidir.
Bu, dergi içinde ufak tefek düzenlemelerle hayata geçirilebilir.
Fakat derginin içindeki çal›flmalar›n
görsel de¤il yaz›nsal olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Özellikle uzun ve
s›k›c› olabilece¤ini düflündü¤ümüz
yaz›lar›n girifllerinde, ara bafll›klar›nda ya da uygun görülebilecek
baflka yerlerde küçük m›sralar,
dörtlükler, özlü sözler veya sloganlarla çekici hale getirilebilir. Yine
seçilecek bu eserlerin kaba ve salt
ajitatif olmamas›na dikkat edilmelidir.
Ustalardan Ö¤renelim bö-
birkaç say›d›r Pusula köflesinde ç›kan yaz›lar› saymazsak, düflündüren, sorgulatan ve rutin bir ifade ve
dil tafl›mayan yaz›lar ç›kt›. Son say›larda nispeten bu özellik azald›.
Devrimci kiflilik, parti kültürü, yozlaflma ve dejenerasyonun etkileri
ve bunlar›n kaynaklar›na iliflkin bolca yaz› okumak istiyoruz. Bu tip yaz›larda kullan›lacak dil de monotonluktan uzak ve devrimci ve parti ruhunu besleyecek nitelikte olmal›.
‹kinci sayfada yer alan iflçi ve
emekçilerin yaflamlar›na dair haberleri, gecekondu y›k›mlar› ile ilgili haberleri ilgi ve be¤eni ile okuyoruz. Gazetenin 15 günlük periyotta
ençli¤e yönelik bu derginin d›fl görünüflü, sayfa düzeni ve ilk ele al›nd›¤›nda
dikkat çeken bölümleri dergiyle ilk kez tan›flacak karars›z bir seyir izleyen kesimlere yönelik olmal›d›r. Sayfalar› kar›flt›r›rken bir yaz› ilgisini çekmiyorsa bir fliir,
söz, m›sra çekebilir.
G
Derginin en son sayfas›n›
da bu eserle ve sahibiyle
ilgili k›sa, aç›klay›c› bilgiler tafl›yan bir bölüm yer
al›r. Örne¤in 8 Mart ile
ilgili bir çal›flma yap›lacaksa, arka kapa¤a bu
konuyla ilgili dönemine damgas›n› vurmufl, ortak bir ruh
oluflturmufl eserlerin yer al-
lümünde kad›nlarla ilgili yaz›lar da
ç›kmal› bizce.
Gençli¤e yönelik bu derginin d›fl
görünüflü, sayfa düzeni ve ilk ele
al›nd›¤›nda dikkat çeken bölümleri
dergiyle ilk kez tan›flacak karars›z
bir seyir izleyen kesimlere yönelik
olmal›d›r. Sayfalar› kar›flt›r›rken bir
yaz› ilgisini çekmiyorsa bir fliir, söz,
m›sra çekebilir. ‹nceleme ve merak
duygusu oluflturacak bir görünümde olmal›. Az çok ne arad›¤›n› bilen
okurlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kayda de¤er nitelik ve çeflitlilikte yaz›lar bulmak mümkün. Elbette çok
daha iyi olabilir, ancak bu zamanla
gerçekleflecek bir hedef.
‹K ile ilgili olarak da son sürecin
olumlu oldu¤unun alt›n› çizmeliyiz.
Uzun bir zamand›r daha dolu dolu
bir gazete ile karfl›lafl›yoruz. Özellikle yönelimin belirledi¤i hedefler
noktas›nda güzel yaz›lar ç›kt›. Son
da olsa günceli takip etme noktas›nda baflar›l› oldu¤unu düflünüyoruz. Özellikle gündemin h›zl› de¤iflti¤i böylesi bir süreçte yakalanan
bu baflar›y› dile getirmek gerekiyor.
S›k s›k dile getirilen elefltirileri
tekrarlamayaca¤›m›z› dile getirmifltik, ancak flunu belirtmek istiyoruz.
Yaz›lar›n oldukça uzun olmas› s›k›nt›s› devam ediyor. Özellikle de orta sayfalarda bu durum fazla.... Elbette bir yaz› ele al›n›rken uzun ya
da k›sa olmas› üzerinden de¤erlendirilmez. Ancak yaz›lar› daha genifl
kitlelere okutmak hedefi göz önüne al›nd›¤›nda uzun yaz›lar sorun
oluyor. Umut Yay›mc›l›k’tan ç›kan
kitaplar›n sadece ilan› de¤il tan›t›m›n›n da yap›lmas› etkili olur bizce.
Elbette ‹K ile ilgili de söylenecek çok fazla fley var. Bunlar› daha
sonraki de¤erlendirmelerimizde
sizlerle paylaflmak istiyoruz.
Biz bir süredir oturdu¤umuz
bölgede ‹flçi-Köylü da¤›t›m› yapmaktay›z.
Bu bizim bir semtte yapt›¤›m›z
ilk gazete çal›flmas› oluyor ayn› zamanda.
‹lk deneyimimizi, Kartal Meydan›’nda gazete da¤›t›m› yaparak elde ettik. Semtimizde gazete da¤›t›m›na ç›kt›¤›m›z ilk gün, önce nereden
bafllayabilece¤imizi tart›flt›k ve ilerici
düflünceye sahip emekçilerin oturdu¤u yerlerden bafllamam›z›n daha
uygun olaca¤›n› düflündük. Bölgeyi
zaten bildi¤imiz için, bunda zorlanmayaca¤›m›z› da biliyorduk. fiunu da
hemen belirtelim ki, zaten oturdu¤umuz bölge yo¤un olarak emekçilerin
oturdu¤u bir semt.
Böylece dört kifli ilk da¤›t›m›m›z
için gazeteleri ald›k ve mahalleye geldik. Önce esnaftan bafllad›k. Bölgede
daha önceleri gazete da¤›t›m› yap›lmamas›na karfl›n, bize yak›n insanlar›n bulundu¤unu biliyorduk. Bunun
içindir ki, gitti¤imiz esnaf bizi genelde
çok s›cak karfl›lad›. Bu ilk semt da¤›t›m›m›z s›ras›nda güzel ve bizi coflkuland›ran durumlar da yaflad›k.
Bir bakkala girmifltik. ‹çerde birkaç kifli oturuyordu. Biz “‹flçi-Köylü
okur musunuz?” diye sorduk. Bakkalda oturanlar almak istemediklerini söylediler. Tam bakkaldan ç›kacakt›k ki, içlerinden biri, yafll› bir amca: “Bu gazete kime ait” dedi. (Hangi gelenek anlam›nda)
Biz de gazetemizin ‹brahim Kaypakkaya gelene¤inden geldi¤ini söyledik. Bunun üzerine amca: “Öyle
desenize, verin bir tane” dedi ve
bir gazete ald›. Bu bizi çok mutlu etti, sevindik, yüre¤imiz kab›na s›¤mad›. Çünkü ‹brahim Kaypakkaya’n›n
kitleler içinde nas›l kök sald›¤›n› bir
kez daha görmüfltük. Ve bu durum
bizi daha çok umutland›rd›.
fiu an semtimizde düzenli bir da¤›t›m yapma çabas›nday›z. Yeni yeni
insanlara gitmeye çal›fl›yoruz. Tabii ki
insanlara sadece gazete verip gitmenin yeterli olmad›¤›n› da biliyoruz.
Bugün gazeteyle gitti¤imiz insanlar›,
yar›n kendimize daha çok yak›nlaflt›rma ve örgütleme gibi bir hedef asli hedef olmal›d›r. Böyle bir hedefle
hareket etmek zorunday›z.
Da¤›t›ma iliflkin bu yaz›y› yazd›¤›m›z flu s›rada, yeni bir da¤›t›m›n da
haz›rl›¤›n› yapmakla meflgulüz. Birazdan yeni say›n›n da¤›t›m›n› yapmak
üzere semtimize gidece¤iz.
Yeni bir da¤›t›ma ç›kman›n coflkusuyla, devrimci ve yoldaflça duygularla selamlar›m›z› iletiyoruz.
(Anadolu Yakas›ndan
‹K okurlar›)
‹LAN
GAZETEM‹Z‹N
ANKARA ‹RT‹BAT
BÜROSU
TAfiINMIfiTIR.
YEN‹ ADRES:
SIHHIYE MAH.
SÜLEYMAN SIRRI
SOK. YUNT AP. NO:
19/7 ÇANKAYA
TEL NO: 430 67 65
±CMYK
iflçi-köylü
Demokratik Halk ‹ktidar› ‹çin
www.iscikoylu.org
B‹Z HALKIZ GELECEK ELLER‹M‹ZDED‹R
UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY‹ LTD. fiT‹
Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A¤a Mah.
‹mam Murat Sok. No:8/1
Aksaray-Fatih/‹STANBUL
Tel: (0212) 521 34 30 FAKS: (0212) 621 61 33
Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL
Bask›: Gün Matbaac›l›k Beflyol Mah. Telsizler Mevkii
Akasya Sk. No:23/A K.Çekmece/‹stanbul Tel: 0212 426
63 30-580 63 80
e-mail: [email protected]
BÜROLAR
KARTAL: ‹STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) 306 16 02 Cep: 0 537 270 75 60
ANKARA: SIHHIYE MAH. SÜLEYMAN SIRRI SOK. YUNT AP. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) 430 67 65 Cep: 0 535 562 33 72
‹ZM‹R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) 446 78 07 Cep: 0 555 561 04 03
MALATYA: DABAKHANE MAH. TURGUT TEMELL‹ CADDES‹ BARIfi ‹fiHANI KAT: 3 NO: 94
ERZ‹NCAN: ORDU CAD. ORDU ‹fiHANI KAT:3 TEL: (0446) 223 67 18 CEP: 0 536 697 94 19
BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ ‹fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) 224 09 98 Cep: 0 536 613 81 98
MERS‹N: S‹L‹FKE CAD. ÇAVDARO⁄LU ‹fiHANI KAT: 3 NO: 118 MERS‹N Cep: 0545 685 25 27
AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR 93 47169 AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: 0049 203 40 60 958 FAKS: 0049 203 40 60 959
8. Munzur Kültür ve Do¤a Festivali coflflkkuyla kutland›
akflam saatlerinde Hükümet Kona¤› önünde yap›lan konser öncesi daha önce CHP’den milletvekili olan Sinan Yerlikaya bir konuflma yapt›. Konuflmas›nda CHP ve Kemalizm propagandas› yapan Yerlikaya ›sl›klar, alk›fllar, yuhlamalar ve “Dersim onurdur onuruna sahip ç›k” sloganlar›yla
protesto edilirken sözünü daha fazla uzatamad›. Hemen ard›ndan konuflma yapan Ali
R›za Bilir de Yerlikaya’n›n konuflmas›n›
protesto ederek CHP’nin katliamc› yüzüne
dikkat çekti. Konuflmalar›n ard›ndan Serap,
Burhan Berken, Grup S›lam, Zeynel DedeH›d›r A¤gül, Grup Harman, Cevdet Ba¤ca,
Servet Kocakaya, Grup Cemre, Serdar
Hay›r ve Grup Harmanyeli sahne ald›.
Bu y›l 8.si düzenlenen Munzur Kültür
ve Do¤a Festivali 31 Temmuz’da bafllad›. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da festival yo¤un polis ve jandarma kontrolleri, orman
yang›nlar› ve gerillaya yönelik yap›lan askeri operasyonlar›n gölgesinde kutland›.
Festivalin 1. günü Pertek Feribot ‹skelesi ve Seyitli Köprüsü’nde Festival Tertip
Komitesi’nin karfl›lad›¤› misafirler jandarma
taraf›ndan kimlik kontrolünden geçirildi.
Uzun uzad›ya GBT yaparak festivale kat›lanlarda tedirginlik yaratmay› hedefleyen
jandarma, aranmas› oldu¤u gerekçesiyle
gazetemiz okuru Süleyman fiahin’i gözalt›na ald›. fiahin akflam saatlerinde tutuklanarak Elaz›¤ Hapishanesi’ne götürüldü.
Merkez’de de Tunceli Valili¤i taraf›ndan Palavra Meydan›’nda as›l› olan Seyit R›za
posterinin yasak denilerek indirilmesini
protesto eden onlarca Dersimli posteri indirildi¤i yere yeniden ast›.
Pertek, Mazgirt, Hozat ve Ovac›k ilçelerinde kutlanan festival süresince paneller,
sergiler, halk oyunlar›, tiyatro gösterileri ve
konserler yap›ld›. 1 A¤ustos’ta Pertek ve
Mazgirt’te yap›lan etkinliklerde yerel sanatç›lar›n yan› s›ra Mustafa Özarslan, Ali Asker, Seyfi Do¤anay, Sabahat Akkiraz, fievin,
Y›lmaz Çelik, Kibar Aslan, Yusuf Turan vb.
sanatç›lar söyledikleri türkülerle kitleyi
coflturdular. Pertek’te düzenlenen Çevre
Sorunlar› ve Kentleflme konulu panelde Pertek Belediye Baflkan› Kenan Çetin,
Pertek Belediyesi’nin önünde 22 proje oldu¤unu, bu projeler içerisinde yozlaflma,
istihdam alanlar›n›n yarat›lmas› gibi konular›n yer ald›¤›n› söyledi. Tüm halka belediyenin bu projelerine destek verme ça¤r›s› yapan Belediye Baflkan›’n›n ard›ndan sözü Almanya Sol Parti Federal Milletvekili Hüseyin Kenan Ayd›n ald›. Ayd›n, dünyada
850 milyon insan›n aç kald›¤›n› ve dünyada
her gün 45 bin insan›n açl›ktan öldü¤ünü
söyledi. Halk› kendi geleneklerini korumaya ça¤›ran Ayd›n’dan sonra sözü Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi olan Prof. Dr. ‹lyas Y›lmazer ald›. Y›lmazer 1924 Zürih Anlaflmas›’nda savafl
an›nda bile tarihi eserlere dokunmama karar› al›nd›¤›n› fakat tarihi yok etmek için u¤-
rafl verildi¤ini söyledi. Hasankeyf baflta olmak üzere barajlarla birçok tarihi bölgenin
yok edilmeye çal›fl›ld›¤›na ve bunun nedenleri aras›nda enerji kâr› elde etmek olmad›¤›na dikkat çekti. Son olarak sözü alan Jeoloji Mühendisi Cemalettin Küçük siyanürlü alt›n araman›n Türkiye’nin birçok yerinde yaflanan bir sorun oldu¤unu söyledi.
Panelden sonra fielale Çay Bahçesi’nde geç
saatlere kadar süren etkinlikler halaylarla
sona erdi.
Tohumun
filizlendi¤i topraklar
2 A¤ustos günü Hozat’ta yap›lan etkinlikler festival boyunca en yüksek kat›l›m›
sa¤lad›. Sabah saatlerinde Belediye Çay
Bahçesinde yap›lan kahvalt›n›n ard›ndan
Varvara Halk Danslar› ekibi cirit oyununu simgeleyen gösterisini sundu.
Ozan Berbati’nin fliir dinletisi ve yerel gruplar›n türküleriyle coflturdu¤u kitle Belediye Dü¤ün Salonu’nda
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin oyununu
izledi. Yine çay bahçesinde Dersim
Tarihi ve Sorunlar› konulu yap›lan panelde Hozat Belediye Baflkan›
Cevdet Konak Hozat Belediyesi’nin
çal›flmalar›n› ve belediye olarak önlerinde duran sorunlar› anlatt›. DTP
Milletvekili fierafettin Halis, Araflt›rmac› Yazar Necati fiahin ve Ali Kaya, Araflt›rmac› Turabi Salt›k ve
Tunceli Ba¤›ms›z Milletvekili Kamer
Genç’in kat›ld›¤› panelde Kamer
Genç’in her zaman oldu¤u gibi yine Dersim
kültürü ve tarihiyle ba¤daflmayacak konuflmalarda bulunmas› gerginlik yaratt›. Devlet
mant›¤›yla hareket eden, Dersim halk›n›n
Kemalist ideolojiye sahip ç›kmas› gerekti¤ini iddia eden, Dersim’in geliflmesinin önünde afl›lmas› gereken en büyük sorunlardan
biri olarak sistemin yaratt›¤› teröre dokunmadan devrimcileri kastederek “terör”ü
koyan Genç’e paneli dinlemeye gelen kat›l›mc›lardan kendisini k›nayan ve protesto
eden cevaplar gelmesiyle sald›r›ya geçen
Genç bir süre sonra susmak zorunda kald›.
Akflam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde Gökçen Kahraman ve Grubu, Hüse-
yin Günefl, Enver Çelik, Ali Haydar Can,
Seyfi Yerlikaya, Mehmet Ekinci, fievin, Mustafa Özarslan, Sabahat Akkiraz ve Emekçi
sahne ald›. Hozat’ta h›nca h›nç dolu olan
konser alan›nda coflkulu bir flekilde e¤lenen kitle Partizanlar›n bafl›n› çekti¤i halaylara efllik etti. Emekçi’nin sahneye ç›karak
‹brahim’e A¤›t türküsüne bafllamas›yla
“Önderimiz ‹brahim ‹brahim Kaypakkaya” sloganlar›n› atarak uzun süre alk›fllad›lar. Dersim topraklar›nda Partizan’›n
ve ‹brahim Kaypakkaya’n›n ayr›cal›kl› yeri
Hozat’taki etkinliklerde önemli ölçüde görüldü. Tohumun filizlendi¤i topraklara verilen eme¤in, yarat›lan de¤erlerin uzunca bir
süreden sonra yeniden ayn› topraklarda
ayn› sahipleniflle korundu¤unu görmek
herkeste ayr› bir coflku yaratt›.
Festival’in son günü Ovac›k’ta etkinlik-
ler yap›ld›. Ovac›k’ta ilk olarak yap›lacak
olan Cemevi’nin temeli at›ld›. Buradan otobüslerle hareket edilerek Munzur Gözeleri’ne ve siyanürlü alt›n ç›kar›lan Cevizlidere
Köyü’ne gidildi. Ovac›k Belediye Dü¤ün Salonu’nda Barajlar Sorunu-Siyanürle
Alt›n Ç›karma-Göç ve Yoksulluk konulu panelde Cemalettin Küçük, ‹lyas Y›lmazer, Ovac›kl›lar Kültür Derne¤i’nden ‹lyas Ayd›n ve TUDEF ad›na Fevzi Konak kat›ld›. Panelde genel olarak 94’ten bu yana
devletin zorla göç ettirme politikas›, siyanürlü alt›n aranmas› ve bölgede yap›lacak
olan barajlar›n Dersim do¤as›na ve insan›na verece¤i zararlar anlat›ld›. Ovac›k’ta da
Dersim halk›
festivalden tam
olarak memnun de¤il
Bu y›lki festivale Dersim halk›n›n kat›l›m›n›n baz› ilçelerde önceki y›llara oranla
düflük oldu¤u gözlerden kaçmad›. Genel
olarak bölge halk›n›n festival için sadece
konser oldu¤u, kültürel olarak festivalin
yeterli olmad›¤›, kimlik sorununu irdelemedi¤i, bölgeye özgü sorunlar›n çözümünde
bir araç olarak kullan›lamad›¤› yönündeki
elefltirileri son y›llarda daha fazla dile getirildi. Ancak Festival Tertip Komitesi’nin
devrimci kurumlar d›fl›ndaki temsilcilerinin
bu sorunlar› görmezden gelerek hareket
etmesine yönelik bir tepki olufltu¤unu söylemek mümkün. Özellikle Ovac›k halk›n›n
ilçede yap›lacak olan etkinliklerin Munzur
Gözeleri’ne ya da siyanürlü alt›n ç›kart›lan
Cevizlidere Köyü’ne tafl›nmas›
isteminin ›srarla reddedilmesi
kat›l›m›n düflük olmas› itibariyle bir tepkiye dönüfltü¤ünü
gösterdi. Ovac›k’ta festival öncesi yap›lan ve Ovac›k halk›n›n
da kat›ld›¤› toplant›larda, ayn›
biçimde devam etti¤i takdirde
Ovac›k’ta festival düzenlemenin anlams›z oldu¤u yönündeki
ifadeleriyle birlikte etkinliklerin iptal edilmesinin de tart›fl›lmas› genel olarak festivalin
Dersim halk›n›n dahil olmad›¤›
bir etkinlik toplam› oldu¤unu
da gösteriyor.
Devrimci ve demokratik kurumlar›n
stant açt›¤› K›flla Meydan›’nda Partizan
olarak açt›¤›m›z kitap stand›na Dersim halk›n›n yan› s›ra yurtd›fl› ve il d›fl›ndan gelen
insanlar da ilgi gösterdi. Gerek Merkez’de
yap›lan etkinliklerde gerekse ilçelerde yap›lan etkinliklerde açt›¤›m›z kitap standlar›nda yapt›¤›m›z sohbetler, gazete da¤›t›mlar›nda karfl›laflt›¤›m›z ilgi hem faaliyetçilerimiz hem de bölge halk› üzerinde olumlu
etkiler yaratt›. Güçlü bir kat›l›mla festival
süresince yo¤un bir faaliyet süreci ören
Partizanlar “neredesiniz” diyen Dersim
halk›yla özlemle bulufltu.
Umut yeflerten Dersim...
Köy köy dolaflt›¤›m›z Dersim’de halkla oldukça
ö¤retici ayn› zamanda heyecanl› tart›flmalar yürüttük.
Yap›lan etkinliklere kat›lamayacak olan köylere özellikle giderek hem gazetemizi ulaflt›rmay› hedefledik,
hem festivale iliflkin fikirlerini ald›k hem de bölge özgülündeki birçok geliflmeye iliflkin düflüncelerini paylaflt›k. 1994’te evleri yak›larak, hayvanlar› telef edilen,
açl›¤a ve sefalete sürülerek topraklar›ndan uzaklaflmak zorunda kalan köylülerin bir k›sm› emeklilik paras›yla evlerini yaparak köyüne geri dönmüfl, kimi virane olmufl evlerinin kal›nt›lar›n› toparlayarak yaflan›labilir hale getirmifl ancak yazlar› köyüne geliyor sadece. Kimi ise Merkez’de oturup ba¤ bostan ekmek
için köyüne geri gelebiliyor. Geriye dönüfller için ç›kart›lan yasalar›n ka¤›t üzerinde kald›¤›n›n en yak›n
tan›¤› köylüler. Evlerini yapt›rabilmek için ödenek verilmiyor, verilse de ödenekler zararlar›n› karfl›lam›yor. S›k s›k yayla yasa¤› uyguland›¤› için hayvanlar›n›
beslemekte maddi olarak s›k›nt› yafl›yorlar. Birçok
köye haftada bir kere bile toplu ulafl›m araçlar› u¤ram›yor. Bundan dolay› e¤itim gören çocuklar resmi
ideolojinin kuflatmas› alt›nda Y‹BO’larda okumak zorunda kal›yor ya da okula gidemiyor hala. Özellikle
da¤ köyleri askerin fiziki ve psikolojik olarak a¤›r bask›s›yla karfl› karfl›ya. Bunlarla birlikte orman yakmalar, operasyonlar, kültürel yozlaflma, yoksulluk,
gelifltirilen ajan-iflbirlikçi a¤›, asimilasyon politikalar›
yo¤un biçimde devam ediyor.
Tüm bunlar Dersim halk›n›n y›llard›r yaflad›¤› sorunlar. Bu sorunlara ek olarak Dersim’de 1400 köylünün korucu yap›lmak istenmesi insanlar› daha çok
düflündürtüyor bu aralar. Böyle bir onursuzlu¤u asla
kabul etmeyeceklerini, kabul edenlere de selam dahi
vermeyeceklerini söylerken karfl›lar›na koruculuk
ç›kt›¤›nda köylerini terk etmekten baflka bir çarelerinin olmad›¤›n› da ekliyorlar. Baflka bir çaremiz yok
derken ayn› zamanda dikkat çektikleri bir yan var ki
o da devrimcilere ve özelde Partizanlara duyulan güveni ve ihtiyac› çok net bir biçimde gösteriyor bizlere. "Daha önceki seneler gibi birlik olsayd› hepimiz
birlikte hareket etseydik her gün yeni bir fley ç›kartamazlard› karfl›m›za" derken bahsettikleri seneler
Partizanlar›n Dersim’den çekilmesinden önceki y›llar. Özlemle anlat›yorlar o y›llar›. Çünkü yaflad›klar›
her s›k›nt›y› aflmalar›n› sa¤layan, devletin halka yönelik yapt›¤› her sald›r›n›n intikam›n› alan Partizanlar›
bilmifl Dersim halk›. Hala halk›n umudu olmaya devam etmesine ra¤men güçlü bir ç›k›fl beklediklerini
de belli ediyorlar. Dersim’de halk›n gönlüne taht
kurmufl ve bugün birço¤u flehit olmufl "Partizanlar
bugün olsalard› buralar bu hale gelmezdi" derken koruculuk gibi bir dayatman›n ancak gerillayla birlikte
tüm köylerin ortak hareket etmesiyle bofla ç›kart›labilece¤ini bilince ç›kartm›fl durumda olduklar›n› da
gösteriyorlar bizlere. Bizler de gazetemiz ‹flçi Köylü’nün ulaflt›rm›fl oldu¤umuz say›s›n›n orta sayfas›n›
gösteriyoruz hemen. Umutlu bir bak›fltan sonra an›larla devam ediyor sohbetlerimiz. Sorunlar›na ortak
olup, elefltirilerini ve önerilerini ald›ktan sonra umudu büyütecek geliflmelerden bahsediyoruz karfl›l›kl›
olarak. ‹çimizde doru¤a ç›kan bambaflka duygularla
ayr›l›yoruz her bir köyden, yeniden gelece¤imize dair
söz vererek.
S›n›rl› bir yaflflaam› s›n›rs›z bir davaya adayanlar ölümsüzdür!
‹flkencelerle, katliamlarla dolu
olan Dersim ayn› zamanda isyanlar›n, direniflin ve devrimci mücadelenin de simgesi durumunda olan
bir co¤rafyad›r. Onurlu duruflu, bafle¤mezli¤i ve isyanc› gelene¤i
nedeniyle devletin tahammül s›n›rlar›n› aflmas›ndand›r hala a¤›r bask›lar› yaflamas›n›n nedeni. Yo¤un çeliflkilerin yafland›¤› topraklar olmas›ndand›r gerillan›n anayurdu görevini üstlenmesi. Ve yine bundand›r
evlatlar›n› hesaps›zca direnifllerin
çetin yollar›na sürmesi. Özgürlük,
kurtulufl ve ba¤›ms›zl›k için s›k›lan
ilk kurflunun, yak›lan ilk ateflin mekan› heybetli Dersim Da¤lar›nda,
Ali Haydar, ‹brahim ve yoldafllar›
büyük bedeller ödemeksizin büyük
kavgalarda zaferin elde edilemeyece¤i bilinciyle 36 y›l önce s›rtlar›n›
Munzurlara yaslayarak silahlar›n›
kufland›lar. O günden bu yana Der-
sim da¤lar› nice büyük çarp›flmaya
sahne oldu. Süregiden bu çarp›flma
iki s›n›f aras›ndaki çarp›flman›n savafl arenas›ndaki yans›mas› oldu.
Bir yanda sömüren, yok eden, katleden, sömürücü az›nl›k s›n›flar, di¤er yanda ezilen, sömürülen, ac›lara mahkum edilmek istenen milyonlar. Bir yanda zifiri karanl›k, di¤er yanda cüretle, inatla alev alev
yanan ayd›nl›k. Ve yürekleri, bilinçleri bu ayd›nl›kla tutuflmufl Partizanlar. Bu kutsal görev için ölüm
de dahil hiçbir bedeli ödemekten
çekinmeksizin birer adanm›fll›k
simgesi olmufllard›r.
Yüzlerce yoldafl›m›z›n do¤du¤u, onlarcas›n›n kanlar›yla sulad›¤›
Dersim’de bu y›l 8.si düzenlenen
Munzur Kültür ve Do¤a Festivali’nde flehit yoldafllar›m›z›n mezarlar›n› ve ailelerini ziyaret ettik.
Hozat’a ba¤l› Zankirek köyünde
17’lerle birlikte flehit düflen MKP
gerillas› Gülnaz Y›ld›z’›n ailesiyle
köylerine geri dönüflleri, askerin
köylüler üzerinden uygulad›¤› bask›lar, geçim s›k›nt›s› üzerine sohbetler ettikten sonra mezarl›¤a giderek önce Gülnaz Y›ld›z’›n mezar› bafl›nda Partizan ve Parti-
zan fiehit ve Tutsak Aileleri
olarak k›sa bir anma yap›ld›. Ard›ndan yine ayn› köyden olan
1987’de Hozat’ta 11 yoldafl›yla
birlikte katledilen Fecire Y›ld›r›m’›n mezar›nda bir anma yap›ld›.
Yine festival öncesinde Hozat’›n Taner köyünde mezar› bu-
lunan 1994 y›l›nda gerillada katledilen Özgül Kader K›l›ç’›n ailesiyle uzun sohbet ettikten sonra
ailesiyle birlikte mezar›n› ziyaret
ettik. MKP flehidi olan amcas›n›n
k›z› Solmaz K›l›ç’la yan yana yatan Özgül Kader K›l›ç’›n mezar›
bafl›nda k›sa bir anma yap›ld›.
Festivalden önce Dersim’de
köy köy dolaflarak yapt›¤›m›z çal›flmalarda Partizan fiehit ve Tutsak
Aileleri’nin, mezar› yap›lmam›fl flehitlerimizin mezarlar›n› yapt›rmak
için bafllatt›¤› kampanyay› anlatarak festivalin ikinci günü mezar›n›
yapt›rd›¤›m›z flehitlerimizin mezar›
bafl›nda yapaca¤›m›z anmaya kat›l›m ça¤r›s› yapt›k. Köylülerin
olumlu karfl›lad›¤› kampanya çerçevesinde ikinci gün Hozat’a ba¤l›
Ç›¤›rl› (Zmex) köyünde bulunan
ve 1995 y›l›nda flehit düflen Fevzi
Koç yoldafl›m›z›n mezar› bafl›nda
yapt›¤›m›z anmaya köylerden kat›l›m oldu. Fevzi Koç’un ailesiyle
birlikte PfiTA’n›n yapm›fl oldu¤u
anmaya yaklafl›k 100 kifli kat›ld›.
Devrim ve komünizm mücadelesinde flehit düflenler için sayg› duruflunun yap›ld›¤› anmada, ezen ve
ezilen s›n›flar aras›ndaki savafl›mda
milyonlarca emekçiye, ezilene
umudu tafl›mak için da¤lar› mesken eyleyen Partizanlar›n onurlu
mücadeleleri k›saca anlat›ld›. PfiTA
ad›na yap›lan aç›klamada da düflenlerimizi Dersim’de anman›n ayn›
zamanda devrim mücadelesine
olan ba¤l›l›¤› hayk›rmak, onlardan
devral›nan bayra¤a leke sürmeksizin daha da yukar›lara kald›r›laca¤›n›n and›n› tekrar içmek oldu¤u ifade edildi. Anmada s›k s›k “Gerillalar ölmez yaflas›n halk savafl›” vb.
sloganlar at›d› ve marfllarla sona
erdi.

Benzer belgeler