Türkiye`nin Boston Fahri Konsolosu Orhan GÜNDÜZ, uğradığı silahlı

Transkript

Türkiye`nin Boston Fahri Konsolosu Orhan GÜNDÜZ, uğradığı silahlı
ĠġTE
ERMENĠ TERÖR
ÖRGÜTÜ
ASALA’NIN
MARĠFETLERĠ
ADI : MEHMET BAYDAR
GÖREVĠ : BAġKONSOLOS
TARĠH : 27 OCAK 1973
YER : SANTA BARBARA ABD
ADI : BAHADIR DEMĠR
GÖREVĠ : KONSOLOS
TARĠH : 27 OCAK 1973
YER : SANTA BARBARA ABD
Elinde bulunan Abdülhamit'e ait bir
tabloyu Türkiye'ye armağan etmek
istediğini bildirerek, Baydar ve Demir'i
Santa Barbara'daki Baltimore Oteline
davet eden Yanikiyan, iki diplomatı otelde
silahla üzerlerine ateĢ açarak öldürdü.
Cinayetten sonra tutuklanan ve müebbet
hapis cezasına çarptırılan Yanikiyan, 31
Aralık 1984 tarihinde af ile serbest
bırakıldı. Yanikiyan, serbest kaldıktan kısa
bir süre sonra öldü.
ADI : DANIġ TUNALIGĠL
GÖREVĠ : VĠYANA BÜYÜKELÇĠSĠ
TARĠH : 22 EKĠM 1975
YER : VĠYANA AVUSTURYA
Otomatik silahlı 3 kiĢi, Türkiye'nin
Viyana Büyükelçiliği'ne girerek
kapıdakileri etkisiz hale getirdikten
sonra Büyükelçi'nin makam odasına
girdiler. Burada DaniĢ Tunalıgil'e
Türkçe, "Siz Sefir misiniz?" diye
soran ve "Evet" yanıtını alan
saldırganlar, Tunalıgil'i otomatik
silahlarla taradılar. Tunalıgil, olay
yerinde can verdi. 3 terörist, hızla
binadan çıkarak, bir otomobille
uzaklaĢtılar.
ADI : YALIM EREZ
GÖREVĠ : PARĠS BÜYÜKELÇĠSĠ
TARĠH : 24 EKĠM 1975
YER : PARĠS FRANSA
ADI : TALĠP YENER
GÖREVĠ : MAKAM ġÖFÖRÜ
TARĠH : 24 EKĠM 1975
YER : PARĠS FRANSA
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail EREZ ve
makam şoförü Talip YENER, büyükelçilik
yakınlarında katledildi. Büyükelçi Erez'in makam
aracı, yerel saatle 13.30 sıralarında Büyükelçilik
yakınındaki Seine Nehri üzerindeki Bir Hakeim
Köprüsü'nde pusuya düşürüldü. İsmail Erez ve
makam şoförü Talip Yener, otomatik silahlarla
taranarak öldürüldü. Saldırıyı "Ermeni Soykırımı
Adalet Komandoları" adlı örgüt üstlendi.
ADI : OKTAR CĠRĠT
GÖREVĠ : BAġKATĠP
TARĠH : 16 ġUBAT 1976
YER : BEYRUT LÜBNAN
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği
BaĢkatibi Oktar CĠRĠT, bir
salonda otururken, Ermeni
terörizminin kurbanı oldu.
Saldırıyı ASALA üstlendi. ASALA
ilk kez bu cinayetle adını ortaya
attı.
ADI : TAHA CARIM
GÖREVĠ : VATĠKAN BÜYÜKELÇĠSĠ
TARĠH : 9 HAZĠRAN 1977
YER : ROMA ĠTALYA
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha
CARIM, büyükelçilik ikametgahının
önünde iki teröristin açtığı ateĢ sonucu
öldü. Saldırıyı bu kez "Ermeni Soykırımı
Adalet Komandoları" adlı örgüt
üstlendi.
ADI : NECLA KUNERALP
GÖREVĠ : MADRĠT BÜYÜKELÇĠSĠNĠN HANIMI
TARĠH : 2 HAZĠRAN 1978
YER : MADRĠT ĠSPANYA
ADI : BEġĠR BALCIOĞLU
GÖREVĠ : EMEKLĠ BÜYÜKELÇĠ
TARĠH : 2 HAZĠRAN 1978
YER : MADRĠT ĠSPANYA
Türkiye'nin Madrit Büyükelçisi Zeki
KUNERALP'in makam aracına 3 terörist
tarafından ateĢ açıldı. Arabada bulunan
büyükelçinin eĢi Necla KUNERALP ile emekli
büyükelçi BeĢir BALCIOĞLU, hayatlarını
kaybettiler. Saldırıyı "Ermeni Soykırımı
Adalet Komandoları" adlı örgüt üstlendi. Bu
olayda, ilk kez bir yabancı da Ermeni
teröristlerin Türklere yönelik saldırısı
sırasında öldü. Makam ġoförü Ġspanyol
Atonio TORRES, teröristlerin kurĢunlarına
hedef oldu.
ADI : AHMET BENLER
GÖREVĠ : BÜYÜKELÇĠ OĞLU
TARĠH : 12 EKĠM 1979
YER : LAHEY HOLLANDA
Hollanda'daki Türkiye Büyükelçisi
Özdemir BENLER'in oğlu Ahmet
BENLER, silahlı saldırı sonucu
öldürüldü. Olayı bu kez hem "Ermeni
Soykırımı Adalet Komandoları" hem de
ASALA ayrı ayrı üstlendi.
ADI : YILMAZ ÇOLPAN
GÖREVĠ : TURĠZM MÜġAVĠRĠ
TARĠH : 22 ARALIK 1979
YER : PARĠS FRANSA
Türkiye'nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz
ÇOLPAN, bir teröristin saldırısı sonucu
katledildi. Bu olay, Ermeni terörizminin
Paris'teki ikinci saldırısı oldu. Olaydan sonra
haber ajanslarına telefon eden bir kişi, Roma,
Madrit ve Paris'teki eylemlerden "Ermeni
Soykırımı Adalet Komandoları" adlı örgütün
sorumlu olduğunu bildirerek, "Türk Hükümeti
Ermenilere hak tanımadığı için Avrupa'daki
Türk diplomatlarını öldürüyoruz" dedi.
ADI : GALĠP ÖZMEN
GÖREVĠ : ĠDARĠ ATEġE
TARĠH : 31 TEMMUZ 1980
YER : ATĠNA YUNANĠSTAN
ADI : NESLĠHAN ÖZMEN
GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE KIZI
TARĠH : 31 TEMMUZ 1980
YER : ATĠNA YUNANĠSTAN
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi
Galip ÖZMEN ile 14 yaĢındaki kızı Neslihan
ÖZMEN, bir teröristin silahlı saldırısı
sonucu katledildiler. Galip Özmen'in eĢi
Sevil ÖZMEN ve oğulları Kaan ÖZMEN
olaydan yaralı olarak kurtuldular. Saldırıyı
bu kez ASALA üstlendi.
ADI : ġARIK ARIYAK
GÖREVĠ : AVUSTRALYA BAġKONSOLOSU
TARĠH : 17 ARALIK 1980
YER : SĠDNEY AVUSTRALYA
ADI : ENGĠN SEVER
GÖREVĠ : KORUMA GÖREVLĠSĠ
TARĠH : 17 ARALIK 1980
YER : SĠDNEY AVUSTRALYA
Türkiye'nin Avustralya BaĢkonsolosu
ġarık ARIYAK ile koruma görevlisi
Engin SEVER, Ermeni terörizminin
kurbanı oldular
1980 yılında ayrıca;
- 6 ġubat'ta Türkiye'nin Ġsviçre Büyükelçisi Doğan
Türkmen, Bern'de uğradığı saldırıdan yara almadan
kurtuldu.
- 17 Nisan'da Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi
Türel'in makam aracına ateĢ açıldı. Türel ve koruma
görevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan yaralı olarak
kurtuldular.
- 26 Eylül'de Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Basın
DanıĢmanı Selçuk BAKKALBAġI, uğradığı silahlı
saldırıda yaralandı.
ADI : REġAT MORALI
GÖREVĠ : ÇALIġMA ATAġESĠ
TARĠH : 4 MART 1981
YER : PARĠS FRANSA
ADI : TECELLĠ ARI
GÖREVĠ : DĠN GÖREVLĠSĠ
TARĠH : 4 MART 1981
YER : PARĠS FRANSA
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ÇalıĢma
AtaĢesi ReĢat MORALI ile din görevlisi
Tecelli ARI, ÇalıĢma AtaĢeliği'nden çıkıp
arabaya binecekleri sırada 2 teröristin
saldırısına uğradılar. Moralı saldırı
sırasında hayatını kaybederken, din
görevlisi Arı, ağır yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırıyı
ASALA üstlendi. Bu olay ile Ermeni
terörizminin, Paris'teki üçüncü katliamı
oldu. Türkiye, Türk diplomatlarını etkin
bir Ģekilde korumadığı için Fransa'ya
protesto notası verdi.
ADI : M. SAVAġ YERGÜZ
GÖREVĠ : SÖZLEġMELĠ SEKRETER
TARĠH : 9 HAZĠRAN 1981
YER : CENEVRE ĠSVĠÇRE
Türkiye'nin Cenevre BaĢkonsolosluğu
SözleĢmeli Sekreteri Mehmet SavaĢ
YERGÜZ, evine gitmek üzere
konsolosluktan ayrıldıktan hemen sonra
uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Saldırıyı ASALA üstlendi. Olaydan sonra
yakalanan Lübnan uyruklu Ermeni terörist
Mardiros Camgozyan, 15 yıl ağır hapis
cezasına çarptırıldı.
ADI : CEMAL ÖZEN
GÖREVĠ : GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ
TARĠH : 24 EYLÜL 1981
YER : PARĠS FRANSA
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu ile Kültür Ataşeliği'nin
bulunduğu binayı işgal eden 4 ermeni terörist, 56 Türk görevli ve
vatandaşı rehin aldı. Teröristler, kendilerine müdahale etmek
isteyen güvenlik görevlisi Cemal ÖZEN'i öldürdüler, Başkonsolos
Kaya İNAL'ı yaraladılar. Ermeni teröristler, Türkiye'de siyasi
tutuklu 12 kişinin salınarak Paris'e getirilmesini istediler.
İsteklerinin kabul edilmeyeceğini anlayan teröristler 15 saat
sonra polise teslim oldular. Türkiye, Fransa'yı bir kez daha
uyarırken, Fransa da saldırıyı kınadı. Olayı ASALA üstlendi.
Saldırıyı gerçekleştiren 4 ermeni terörist, Vasken Sakosesliyan,
Kevork Abraham Gözliyan, Aram Avedis Basmaciyan ve Agop
Abraham Turfanyan, 31 Ocak 1984'de Fransa'da 7'şer yıl hapis
cezasına çarptırıldılar. Mahkemenin sonucu Türkiye'de büyük
tepkiyle karşılandı.
1981 yılında ayrıca;
- 2 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag ÇalıĢma
AtaĢesi Cavit Demir, oturduğu apartmanın
asansöründe uğradığı silahlı saldırıdan
yaralı olarak kurtuldu.
- 25 Ekim'de Türkiye'nin Roma
Büyükelçiliği Ġkinci Katibi Gökberk
Ergenekon, yolda yürürken saldırıya
uğradı. Ergenekon, olaydan hafif yaralarla
kurtuldu.
ADI : KEMAL ARIKAN
GÖREVĠ : BAġKONSOLOS
TARĠH : 28 OCAK 1982
YER : LOS ANGELES ABD
Türkiye'nin Los Angeles
BaĢkonsolosu Kemal ARIKAN
öldürüldü. Arıkan'ın katili TaĢnak
militanı Hampig Sasunyan, müebbet
hapis cezasına çarptırıldı.
ADI : KANĠ GÜNGÖR
GÖREVĠ : TĠCARET MÜġAVĠRĠ
TARĠH : 8 NĠSAN 1982
YER : OTTOWA KANADA
ADI : ORHAN GÜNDÜZ
GÖREVĠ : FAHRĠ KONSOLOS
TARĠH : 4 MAYIS 1982
YER : BOSTON ABD
Türkiye'nin Boston Fahri Konsolosu
Orhan GÜNDÜZ, uğradığı silahlı
saldırıda öldü.
ADI : ERKUT AKBAY
GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE
TARĠH : 7 HAZĠRAN 1982
YER : LĠZBON PORTEKĠZ
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği Ġdari
AtaĢesi Erkut AKBAY otomobilinde
uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Otomobilde bulunan eĢi Nadide AKBAY,
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir
süre sonra yaĢamını yitirdi.
ADI : ATĠLLA ALTIKAT
GÖREVĠ : ASKERĠ ATAġE
TARĠH : 27 AĞUSTOS 1982
YER : OTTOWA KANADA
Türkiye'nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri
AtaĢesi Atilla ALTIKAT, silahlı saldırı
sonucu öldü.
ADI : BORA SÜELKAN
GÖREVĠ : BAġKONSOLOS
TARĠH : 9 EYLÜL 1982
YER : BURGAZ BULGARĠSTAN
Ayrıca 1982 yılında:
- 21 Temmuz'da Türkiye'nin Rotterdam
BaĢkonsolosu Kemal Demirer'e konutu önünde
silahlı saldırı düzenlendi. Demirer, olaydan yara
almadan kurtulurken, saldırgan yaralı olarak
yakalandı.
- 7 Ağustos'da ASALA'ya bağlı 2 terörist
Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlediği silahlı
baskında 8 kiĢi öldü, 72 kiĢi yaralandı. Bu,
Ermeni terörizminin Türkiye'deki ilk eylemi oldu.
ESENBOĞA OLAYI
ADI : NADĠDE AKBAY
GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġENĠN EġĠ
TARĠH : 7 HAZĠRAN 1983
YER : LĠZBON PORTEKĠZ
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi
Erkut AKBAY otomobilinde uğradığı silahlı
saldırıda öldü. Otomobilde bulunan eĢi Nadide
AKBAY, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede
bir süre sonra yaĢamını yitirdi.
ADI : GALĠP BALKAR
GÖREVĠ : BÜYÜKELÇĠ
TARĠH : 9 MART 1983
YER : BELGRAD YUGOSLAVYA
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip
BALKAR'a 2 terörist tarafından 9
Mart'ta silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda ağır yaralanan BALKAR, 11
Mart'ta hayatını kaybetti. Olayda,
bir Yugoslav öğrenci de öldü. Saldırıyı
yapan Kirkor Levonian ile Raffi
Aleksandre Elbekian, olaydan tam bir
yıl sonra 9 Mart 1984'de 20'Ģer yıl
ağır hapis cezasına çarptırıldılar.
ADI : DURSUN AKSOY
GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE
TARĠH : 14 TEMMUZ 1983
YER : BRÜKSEL BELÇĠKA
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği
Ġdari AtaĢesi Dursun AKSOY,
ermeni teröristlerce katledildi.
ADI : CAHĠDE MIHÇIOĞLU
GÖREVĠ : BÜYÜKELÇĠLĠK MÜSTEġARI
TARĠH : 27 TEMMUZ 1983
YER : LĠZBON PORTEKĠZ
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği, 5 Ermeni
terörist tarafından basıldı ve bina içindekiler
rehin alındı. Baskın sırasında büyükelçilik
MüsteĢarı Yurtsev MIHÇIOĞLU'nun eĢi
Cahide MIHÇIOĞLU hayatını kaybetti.
Portekiz polisi, düzenlediği operasyonla
rehineleri kurtardı, 5 teröristi de öldürdü.
Saldırıyı, "Ermeni Devrimci Ordusu" adlı
örgüt üstlendi. Örgüt, teröristlerin
öldürülmesi nedeniyle Portekiz BaĢbakanı
Mario Soarez'i ölümle tehdit etti.
1983 yılında ayrıca;
- 16 Haziran'da İstanbul Kapalıçarşı'da bir
terörist tarafından halkın üzerine ateş açıldı.
Olayda 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Saldırgan,
olay yerinde öldürüldü. Olayı bir ermeni teröristin
yaptığı anlaşıldı.
- 15 Temmuz'da THY'nin Paris Orly
havalimanındaki bürosu önünde bomba patladı.
Olayda, 2'si Türk, 4'ü Fransız, 1'i Amerikalı, 1'i de
İsveçli olmak üzere 8 kişi öldü, 28'i Türk, 63 kişi
de yaralandı. Bu olay tarihe "Orly Katliamı" olarak
geçti.
ADI : IġIK ÖNDER
GÖREVĠ : SEKRETER EġĠ
TARĠH : 28 NĠSAN1984
YER : TAHRAN ĠRAN
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği
Sekreteri ġadiye YÖNDER'in eĢi, Ġran
ile Türkiye arasında ticaret yapan
iĢadamı IĢık YÖNDER, bir ASALA
militanı tarafından öldürüldü.
ADI : ERDOĞAN ÖZEN
GÖREVĠ : ÇALIġMA ATAġESĠ
TARĠH : 20 HAZĠRAN 1984
YER : VĠYANA AVUSTURYA
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ÇalıĢma
AtaĢesi Erdoğan ÖZEN, otomobiline
yerleĢtirilen bombanın patlaması sonucu
öldü. Olayı, "Ermeni Devrimci Ordusu"
adlı örgüt üstlendi.
ADI : ENVER ERGUN
GÖREVĠ : BM TEMSĠLCĠLĠĞĠ GÖREVLĠSĠ
TARĠH : 19 KASIM 1984
YER : VĠYANA AVUSTURYA
Türkiye'nin BM Temsilciliğinde
görevli Evner ERGUN, aracına
yerleĢtirilen bombanın patlaması
sonucu öldü. Bu olayı da,
"Ermeni Devrimci Ordusu" adlı
örgüt üstlendi.
1984 yılında ayrıca;
-27 Mart'ta Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavir Yardımcısı IĢıl ÜNEL'in
otomobiline bomba yerleĢtirmeye çalıĢan bir
terörist, bombanın elinde patlaması sonucu
öldü.
-28 Mart'ta yine Tahran'da Büyükelçilik
BaĢkatibi Hasan Servet ÖKTEM ve
Büyükelçilik AtaĢe Yardımcısı Ġsmail
PAMUKÇU, evlerinin önünde uğradıkları silahlı
saldırıda yaralandılar.
ADI : ÇETĠN GÖRGÜ
GÖREVĠ : BASIN ATAġESĠ
TARĠH : 7 EKĠM 1991
YER : ATĠNA YUNANĠSTAN
ADI : ÇAĞLAR YÜCEL
GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE
TARĠH : 11 ARALIK 1993
YER : BAĞDAT IRAK
ADI : HALUK SĠPAHĠOĞLU
GÖREVĠ : MÜSTEġAR
TARĠH : 4 TEMMUZ 1994
YER : ATĠNA YUNANĠSTAN
ERMENĠ TERÖR
ÖRGÜTÜ ASALA
TARAFINDAN ġEHĠT
EDĠLEN
ġEHĠTLERĠMĠZĠ
RAHMETLE ANIYORUM.
MEKANLARI CENNET
OLSUN.
NOT: FOTOĞRAF VE BĠLGĠLER
http://www.ermenisorunu.gen.tr
ADRESĠNDEN ALINARAK HAZIRLANMIġTIR.

Benzer belgeler