PCC-2 PCMCIA Kart

Yorumlar

Transkript

PCC-2 PCMCIA Kart
Kablosuz Eriþim Kartý
(PC Card)
AirTies PCC-2
54
Mbps
WPA
Türkçe
Kullaným
Kýlavuzu
3 yýl
Garanti
Dizüstü bilgisayarlarýnýz
kablolara veda ediyor!
AirTies PCC-2, diz üstü bilgisayarýnýzýn PCMCIA aralýðýna takýlarak,
yerel að baðlantýsýný kablosuz hale getiren bir PCMCIA kartýdýr.
Airties PCC-2 ile donatýlmýþ bir diz üstü bilgisayar ile herhangi bir
802.11b/g uyumlu Kablosuz Eriþim Noktasý’na (AP) baðlanarak;
e-posta gönderebilir, diðer bilgisayarlarla dosyalarýnýzý paylaþabilir
ve konferans odanýzda, balkonda, kanepede, otelde, restoranda
Wi-Fi uyumlu herhangi bir hot-spot üzerinden internete baðlanabilirsiniz.
ADSL modem/router ile bilgisayarýnýz arasýnda kablo döþemeye
gerek olmadan, bilgisayarýnýzý istediðiniz yere yerleþtirebilirsiniz.
AirTies PCC-2, 2.4GHz radyo bandýný kullanan 11Mbps hýzýndaki
802.11b standartýný da desteklemektedir. Bu özellik sayesinde
PCC-2, hem 802.11b hem de 802.11b standartlarýný destekleyen
cihazlara baðlanabilir.
Türkiye’ye Özel Tasarým
Airties Türkiye’de kurulmuþ olan bir teknoloji þirketidir. Rakiplerinden farklý
olarak, Airties ürün geliþtirme faaliyetlerini Türkiye’deki AR-GE ekibi ile
gerçekleþtirmektedir. Airties PCC-2, son standartlara uyumlu olarak en geliþmiþ
teknolojiye sahip çiplerle Türk Telekom ADSL hatlarý için özel olarak tasarlanýp
üretilmektedir. AR-GE mühendislerimiz tarafýndan eðitilmiþ çaðrý merkezimiz
7 gün 24 saat ücretsiz telefon desteði sunmaktadýr.
Mesh Teknolojisi ile En Geniþ Kapsama Alaný
AirTies’ýn kablosuz ürünleri sinyal zayýflamasýna neden olan beton binalardaki
kapsama alaný sorunlarýný çözmek için Mesh Networks özelliði ile donatýlmýþtýr.
AIRTIES Mesh Network altyapýsý, -aþaðýdaki diyagramda da görüldüðü gibikablolu aða baðlý bir RT-210 ve buna havadan baðlanabilen bir veya birden
fazla tekrarlayýcý AP-300’den (AirTies Eriþim Noktasý) oluþur. AP’ler tekrarlayýcý
modda çalýþtýklarýnda birbirleri ile özel bir protokol vasýtasý ile kablosuz olarak
haberleþirler. Kullanýcýlar kendilerine en yakýn AP’ye baðlanýr ve göndermek
istedikleri sinyali ilk olarak kendilerine en yakýn AP’ye yollarlar. Bu sinyaller
AIRTIES Mesh Network protokolü sayesinde tekrarlayýcý AP’lerden geçerek en
sondaki ana Gateway’e yani RT-210’a ulaþýr. Böylece en geniþ kapsama alaný
yaratýlabilir.
PCC-2 Ana Özellikleri
802.11b/g uyumlu, 54Mbps hýzýnda Kablosuz Eriþim Kartý
Yaygýn olarak kullanýlan 11Mbps hýzýndaki 802.11b cihazlarýyla
tam uyumluluk
WPA ve 802.1x standartlarý desteði sayesinde geliþmiþ güvenlik
özellikleri
WEP Þifrelemesiyle uyumluluk
Dýþ mekanlarda 400, iç mekanlarda 100 metreye varan eriþim
mesafesi
En son çip teknolojileri sayesinde yüksek performans
Web arayüzü ile yazýlým (firmware) güncellenmesi
Türkiye’de bulunan Airties AR-GE ekibinden mühendislik desteði
Teknik Özellikler
Model No. Airties PPC-2
Portlar: Kablosuz 802.11b/g, Cardbus
Standartlar: IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE.802.1x,
WPA
Kablosuz iletiþim hýzlarý: 1, 2,5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48,
54Mbps (otomatik hýz sistemi)
Frekans Aralýðý: ETSI 2400 MHz’den 2483.5 MHz’e kadar (3’ü
örtüþmeyen 13 kanal)
Kablo yok
LED’ler: Baðlantý, Aktivite
Maksimum Çýkýþ Gücü: 19 dBm EIRP
Kablosuz güvenlik özellikleri: WPA (802.1x, TKIP, PSK) 64/128
bit WEP
Sertifikalar: CE, T.C. Telekomünikasyon Kurumu
Fiziksel Özellikler
Geliþmiþ Kablosuz Að Güvenliði
AirTies PCC-2, bilgisayarlarýnýzdaki dosyalara, istenmeyen kiþilerin kablosuz að
üzerinden ulaþmasýný engelleyen geliþmiþ güvenlik özelliklerine sahiptir.
Endüstrideki en son teknoloji olan WPA (Wifi Protected Access) þifreleme ve
802.1x kullanýcý yetkilendirme standartý sayesinde, verilerinizin tam güvenliði
saðlanýr. Güvenliði çok önemsemediðiniz veya kablosuz aðýnýzda WPA’yý
desteklemeyen cihazlar bulunmasý durumunda, daha eski bir kablosuz að
þifreleme yöntemi olan WEP protokolünüde kullanabilirsiniz.
Kablosuz Ýletiþim Standartlarý Ýle Uyumluluk
AirTies PCC-2, 2.4 GHz radyo bandýný kullanan, 11Mbps hýzýndaki 802.11b
standartýný da desteklemektedir. Bu özellik sayesinde, USB-2 hem 802.11g
hem de 802.11b standartlarýný destekleyen cihazlara baðlanabilir.
Kolay Kurulum ve Yönetim
AirTies PCC-2, hem Windows XP’nin orijinal hizmet programýyla hem de kullanýmý
kolay AirTies PCC-2 hizmet programýyle konfigüre edebilmektedir. Bu program
sayesinde, PCC-2’nin kapsama alanýndaki aðlarý bulup dilediðiniz birine
baðlanabilirsiniz. AirTies PCC-2 hizmet programý ayrýca baðlantýsý sinyal seviyesi,
veri aktarým hýzý ve network durum bilgilerini saðlar, IP adres yenilemenizi
kolaylaþtýrýr.
Bilgi
Hattý
444 0 239
Boyutlar: 120mm x 53mm x 5 mm
Aðýrlýk: 45 gr
Güç: PCMCIA üzerinden
Çalýþma Sýcaklýðý:0 C ile 55 C aralýðý
Depolama Sýcaklýðý:-20 C ile 75 C aralýðý
Nem: %5 ile %90 aralýðý, yoðunlaþmasýz
Minimum Sistem Gereksinimleri
200MHz veya daha hýzlý iþlemcili bilgisayar
64 MB RAM
Internet Explorer v4.0, Netscape Navigator v4.7 veya daha
güncel
Windows 98, ME, 2000 ve XP
Paket Ýçeriði
AirTies PCC-2
Kurulum CD’si
Kullanma Kýlavuzu
Garanti Belgesi

Benzer belgeler

Antivirüs Yazılımları - Dizayn Org. Bilgisayar Ltd. Şti.

Antivirüs Yazılımları - Dizayn Org. Bilgisayar Ltd. Şti. Virüslere, saldirganlara, online kimlik hirsizliklarina ve casus yazilimlara karsi temel koruma saglar. Teknik Özellikler: - Windows XP/Vista icin - Antivirüs - Antispyware - Internet Solucanlarind...

Detaylı

Enerji Tasarruf Sistemi

Enerji Tasarruf Sistemi iki adet röle bulunur (2 x 15 A). Bir röle aydýnlatmayý ve prizleri diðeri ise sadece klimayý kontrol yönetir. Ýki ayrý klima kontrol edilecekse, üniteye üçüncü bir röle eklenebilir. Röle ünitesi i...

Detaylı

McAfee Wireless Protection

McAfee Wireless Protection Æ Gelişmiş! Tüm kablosuz ağ açıklarına karşı tam koruma. Æ Gelişmiş! Otomatik kablosuz güvenlik anahtarý yönlendirme. Æ Yeni! Güvenilen bilgisayarlar için kolay erişim. Æ Gelişmiş! Akıllı uyarılar....

Detaylı