sbm 4713 ekmek yapma mak‹nası kullanma kılavuzu tr en ru

Transkript

sbm 4713 ekmek yapma mak‹nası kullanma kılavuzu tr en ru
SBM 4713 EKMEK YAPMA MAK‹NASI
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
RU
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve
yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından
bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
-1-
ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
1. Tüm talimatlar› okuyunuz.
2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj›n›n ürünün etiketinde
belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas›n› kontrol ediniz.
3. Kablosu ya da fifli ar›zalanm›fl olan, normal flekilde çal›flmayan, ar›zal›, yere düflürülmüfl
ya da hasarl› cihaz› kullanmaya kalk›flmay›n›z. ‹nceleme, onar›m ya da elektriksel ya da
mekanik ayarlama ifllemi için cihaz› üreticiye ya da yetkili servis merkezine götürünüz.
4. S›cak yüzeylerle temas etmeyiniz.
5. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz›n gövdesini suya ya da
herhangi baflka bir s›v›ya sokmay›n›z.
6. Cihaz kullan›lmad›¤› zamanlarda, herhangi bir parça takmadan ya da ç›karmadan veya
temizlik ifllemine giriflilmeden önce fiflten çekilmelidir.
7. Kablonun masa ya da s›cak yüzeyden sarkmas›na izin vermeyiniz.
8. Cihaz üreticisi taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmaya
neden olabilir.
9. Bu cihaz, cihazlar›n kullan›lmas›nda güvenlik aç›s›ndan sorumluluk üstlenebilecek bir
kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
10. Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim yap›lmal›d›r.
11. Cihaz› s›cak gazlar›n ya da elektrikli ocaklar ya da s›cak f›r›nlar›n yak›n›na ya da içine
koymay›n›z.
12. Piflirme s›ras›nda makinenin hareketli ya da dönen parçalar›yla temas etmeyiniz.
13. Ekmek tavas›n› malzemelerle do¤ru flekilde doldurmadan cihaz› açmay›n›z.
14. Ekmek tavas›n› ç›karmak için kesinlikle tavan›n üst k›sm›na ya da kenar›na vurmay›n›z,
aksi taktirde ekmek tavas› zarar görebilir.
15. Yang›n ve k›sa devre riskine neden olabilecekleri için metal folyolar› ya da di¤er
malzemeleri ekmek makinesine sokmaktan kaç›n›n›z.
16. Ekmek makinesini kesinlikle havlu ya da baflka bir malzemeyle örtmeyiniz, makinenin
üretti¤i ›s› ve buhar serbestçe d›flar› at›labilmelidir. Cihaz örtüldü¤ü zaman ya da yan›c›
malzemelerle temas etti¤i takdirde yang›na neden olabilir.
17. Cihaz› tasarlanm›fl kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n›z.
18. Cihaz› daima sa¤lam, kuru ve düz bir yüzey üzerinde kullan›n›z.
19. Aç›k alanlarda kullanmay›n›z.
20. Bu cihaz harici bir zamanlay›c› ya da uzaktan kumanda sistemi kullan›larak
çal›flt›r›lmamal›d›r.
21. Bu cihaza toprakl› fifl tak›lm›flt›r. Prizin düzgün flekilde topraklanm›fl oldu¤undan
emin olunuz.
22. Bu cihaz ev içi kullan›m ya da afla¤›da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm›flt›r:
- ma¤azalar, ofisler ve di¤er iflyerlerindeki personel dinlenme odalar›;
- çiftlikler;
-2-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
- otel, motel ve di¤er konaklama tesislerinde konuklar›n kendileri taraf›ndan;
- oda ve kahvalt› tipi tesisler.
23. Cihaz›n ar›zalanmamas› için ekmek tavas› cihaza yerlefltirilmemiflken cihaz›
çal›flt›rmay›n›z.
24. Bu talimat› muhafaza ediniz.
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• Kapasite: 750g-900g
• Paslanmaz çelik gövde
• Tam otomatik hamur ve ekmek haz›rlama (yo¤urma, mayalama, piflirme )
• Ç›kar›labilir, yap›flmaz ekmek kal›b›
• 11 piflirme program›
• LCD ekranl› ve ses uyar›l› elektronik kontrol panosu.
• Mavi renkte ayd›nlatmal› likit kristal ekran
• 13 saatlik zamanlay›c›
• Ayarlanabilir kabuk rengi (aç›k, normal, koyu)
• S›cak Tutma fonksiyonu
• Pencereli ç›kar›labilir kapak
• 230V~, 50Hz, 700W
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.
Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
-3-
C‹HAZIN TANITIMI
EKMEK MAK‹NEN‹Z‹ TANIYIN
1. Kapak
2. Kapak tutaca¤›.
2
3
1
3. ‹zleme penceresi
4. Ekmek tavas›
5. Gövde
6. Kontrol panosu
7. Ölçü kab›
4
6
5
7
Tavay› okla
gösterilen
yönde gevfletiniz.
8
9
8. Ölçü kafl›¤›
9. Kanca
KONTROL PANEL‹N‹N TANITIMI
(Panel tasar›m›nda önceden belirtilmeksizin de¤iflikli¤e gidilebilir.)
AÇIK
ORTA KOYU
750g 900g
1 3 20
Bu simge seçmifl
oldu¤unuz program›
gösterir.
1.NORMAL
2.HIZLI
3.FRANSIZ
4.ÇOK HIZLI
5.KEPEKLi
6.KEK
7.HAMUR
8.FIRINLAMA
9.REÇEL
10.SANDViÇ
11.KARISTIRMA
MENÜ
RENK
BOYUT
SÜRE +
BASLAT
SÜRE -
DURDUR
-4-
Her program
için çal›flma süresi
KULLANIM B‹LG‹LER‹
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
C‹HAZ F‹fiE TAKILDIKTAN SONRA
Ekmek makinesi güç kayna¤›na tak›ld›ktan sonra bir bip sesi iflitilecektir ve k›sa bir süre
sonra ekranda “3:20” mesaj› görüntülenecektir. Ancak, “3” ve “20” aras›ndaki iki nokta
iflareti sabit kalacakt›r. Ok iflareti 900g ve ORTA KIZARMIfi iflaretlerini gösterecektir. Bu,
varsay›lan ayard›r.
BAfiLATMA/DURDURMA
Seçili piflirme program›n› bafllatmak ve durdurmak için bu dü¤me kullan›l›r.
Program› bafllatmak için “BAfiLAT/DURDUR” dü¤mesine bir kez bas›n›z. K›sa bir bip
sesi iflitilecektir ve zaman göstergesinde iki nokta yan›p sönecektir ve program
bafllayacakt›r. Program bafllat›ld›ktan sonra “BAfiLAT/DURDUR” dü¤mesi d›fl›ndaki di¤er
hiçbir tufl çal›flmayacakt›r.
Program› durdurmak için “BAfiLAT/DURDUR” dü¤mesini program›n kapat›ld›¤›n› belirten
bir bip sesi iflitilene kadar yaklafl›k 3 saniye boyunca bas›l› tutunuz. Bu özellik, program›n
çal›flmas›n›n kazayla kesintiye u¤ramas›n› önler.
MENÜ
Farkl› programlar› ayarlamak için kullan›l›r. Tufla her bas›ld›¤›nda (k›sa bir bip sesi iflitilir)
program de¤iflecektir. Tufla sürekli olarak bas›ld›¤›nda LCD ekran üzerinde s›ras›yla 11
adet menü görüntülenecektir. ‹stedi¤iniz program› seçiniz. 11 menünün ifllevleri afla¤›da
aç›klanm›flt›r.
1. Temel: Normal ekmek yo¤urma, mayalama ve piflirme. Ekme¤in lezzetini artt›racak
malzemeler kar›flt›rabilirsiniz.
2. H›zl› Ekmek: Karbonat ya da kabartma tozunun kullan›ld›¤› ekmek yo¤urma, kabartma
ve piflirme. Bu ayar kullan›larak piflirilen ekmek genellikle fazla kabarmaz ve daha yo¤un
bir dokuya sahip olur.
3. Frans›z ekme¤i: Mayalama süresi daha uzun tutularak yo¤urma, mayalama ve piflirme.
Bu menü kullan›larak piflirilen ekmek daha gevrek bir kabu¤a ve hafif bir dokuya sahip
olur.
4. Çok h›zl› ekmek: Çok h›zl› bir flekilde yo¤urma, mayalama ve piflirme. Bu flekilde
piflirilen ekmek di¤er ekmek seçenekleri aras›nda en sert olan›d›r.
5. Kepekli ekmek: Kepekli ekmek yo¤urma, mayalama ve piflirme. Bu ayar, tah›l›n suyu
emmesi ve fliflmesi için daha uzun bir ön ›s›tma süresine sahiptir. Elde edilen sonucun
kötü olmas›na neden olabilece¤i için erteleme ifllevinin kullan›lmas› tavsiye edilmez.
6. Kek: Kabartma ifllemi için karbonat ya da kabartma tozunun kullan›ld›¤› yo¤urma,
kabartma ve piflirme.
7. Hamur: Piflirme yap›lmadan yo¤urma ve mayalama. Hamuru ç›kararak pide, pizza vb.
yapmak için flekillendiriniz.
-5-
KULLANIM B‹LG‹LER‹
8. Piflirme: Yo¤urma ya da mayalama olmaks›z›n yaln›zca piflirme. Seçili ayarlarda piflirme
süresini artt›rmak için de kullan›l›r
9. Reçel: Reçel ve marmelat kaynatma.
10. Sandviç: Sandviç ekme¤i yo¤urma, mayalama ve piflirme. ‹nce kabuklu ve hafif dokulu
bir ekmek piflirmek için kullan›l›r.
11. Kar›flt›rma: Mayalama ve kabartma olmadan yaln›zca yo¤urma. Ayr›ca, seçili ayarlarda
yo¤urma süresini artt›rmak için de kullan›l›r.
RENK
Bu tuflu kullanarak ekme¤in kabu¤unun AZ KIZARMIfi, ORTA KIZARMIfi ya da ÇOK
KIZARMIfi olmas›n› seçebilirsiniz. ‹stenilen k›zar›kl›k derecesini seçmek için bu tufla
bas›n›z. Hamur, F›r›nlama, Reçel ve Kar›flt›rma programlar›nda bu tufl çal›flmaz.
SOMUN BÜYÜKLÜ⁄Ü
Ekme¤in somun büyüklü¤ünü seçmek için bu tufla bas›n›z. Somun büyüklü¤üne ba¤l›
olarak toplam çal›flma süresinin de¤iflebilece¤ini unutmay›n›z. H›zl›, Çok H›zl›, Kek,
Hamur, F›r›nlama, Reçel, Sandviç Ekme¤i ve Kar›flt›rma programlar›nda bu tufl çal›flmaz.
ERTELEME (SÜRE+ ya da SÜRE -)
Cihaz›n hemen çal›flmaya bafllamas›n› istemiyorsan›z bu tuflu kullanarak erteleme
süresini ayarlayabilirsiniz.
Ekme¤inizin ne zaman haz›r olmas›n› istiyorsan›z SÜRE + ve SÜRE - tufllar›n› kullanarak
bunu ayarlayabilirsiniz. Erteleme süresinin program›n çal›flma süresini de içerdi¤ini
unutmay›n›z. Bu sayede erteleme süresinin tamamlanmas›ndan sonra taze piflmifl ekmek
s›cak bir flekilde servis edilebilir. ‹lk olarak program, k›zartma derecesi, somun büyüklü¤ü
seçilmelidir, daha sonra “SÜRE+” ve “SÜRE-” tufllar› kullan›larak erteleme süresi 10
dakikal›k aral›klarla artt›r›lmal› ya da azalt›lmal›d›r. Azami erteleme süresi 13 saattir.
Örnek: Saat flu anda 20:30, ekme¤inizin ertesi sabah 7:00’da haz›r olmas›n›, yani 10 saat
30 dakika sonra piflmifl olmas›n› istiyorsan›z afla¤›daki ifllemleri yap›n›z. Menüyü, k›zarma
derecesini, somun büyüklü¤ünü seçiniz ve LCD ekranda 10:30 yaz›s› görüntülenene kadar
SÜRE+ ya da SÜRE- tufluna bas›n›z. Bu erteleme program›n› bafllatmak için
BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›n›z. Yan›p sönen nokta iflareti görüntülenecektir ve
LCD ekranda kalan süre görüntülenecek flekilde geri say›m bafllayacakt›r. Sabah saat
07:00'da ekme¤iniz taze ve s›cak flekilde haz›r olacakt›r, ekme¤i hemen yemek
istemiyorsan›z 1 saatlik s›cak tutma süresi bafllayacakt›r.
Not: Ertelemeli piflirme özelli¤ini kullan›yorken yumurta, süt, meyve, so¤an gibi kolay
bozulabilir malzemeler eklemeyiniz.
SICAK TUTMA
S›cak tutma fonksiyonu içeren programlarda piflirme ifllemi tamamland›ktan sonra LCD
ekranda "0:00" yaz›s› görüntülenir ve 10 adet bip sesi iflitilir. Makine otomatik olarak
-6-
KULLANIM B‹LG‹LER‹
s›cak tutma ifllemine bafllayacakt›r. “:” yan›p söner. Ekmek otomatik olarak 1 saat
boyunca s›cak tutulur. S›cak tutma ifllemi s›ras›nda ekme¤i ç›karmak istiyorsan›z
BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine basarak program› durdurunuz, LCD ekran makinenin
varsay›lan ayar sayfas›na geri dönecektir. S›cak tutma ifllemi tamamland›ktan sonra uzun
bir bip sesi iflitilecektir ve LCD ekran makinenin varsay›lan ayar sayfas›na geri dönecektir.
S›cak tutma fonksiyonu içermeyen programlarda 10 kez bip sesi iflitilecektir ve LCD
ekran makinenin varsay›lan ayar sayfas›na geri dönecektir.
Not: Hamur, Reçel ve Kar›flt›rma içeren programlara s›cak tutma özelli¤i dahil de¤ildir.
BELLEK
Ekmek piflirme ifllemi s›ras›nda güç kesintisi meydana geldi¤i takdirde ekmek yapma
ifllemi, BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›lmas›na gerek olmaks›z›n 10 dakika sonra
otomatik olarak devam edecektir. Kesinti süresinin 10 dakikadan fazla olmas› durumunda
bellekteki kay›t silinir ve ekmek makinesinin yeniden çal›flt›r›lmas› gerekir. Ancak hamur,
güç kesintisi oldu¤u anda henüz yo¤urma aflamas›ndaysa do¤rudan “BAfiLAT/DURDUR”
dü¤mesine basarak programa bafl›ndan devam edebilirsiniz.
ORTAM
Makine, çok çeflitli s›cakl›k seviyelerinde sorunsuz olarak çal›flabilir, ancak çok s›cak
ortamlar ve çok so¤uk ortamlarda somun büyüklü¤ü farkl›l›k gösterebilir. Cihaz›n 15 °C
ve 34 °C aras›ndaki oda s›cakl›klar›nda kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
UYARI EKRANI:
1. 1. Program bafllat›ld›ktan sonra ekranda “HHH” mesaj› görüntüleniyorsa (5 bip sesi
bu mesaja efllik eder) cihaz›n içindeki s›cakl›k çok yüksek demektir. Program› durdurup
fifli derhal prizden ç›kar›n›z. Cihaz›n kapa¤›n› aç›p 10 ila 20 dakika süresince so¤umas›n›
bekleyiniz.
2. BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bast›ktan sonra ekranda “LLL” mesaj› görüntüleniyorsa
ve befl bip sesi iflitiliyorsa cihaz›n içindeki s›cakl›k çok düflük demektir. Program› durdurup
fifli derhal prizden ç›kar›n›z. Cihaz›n kapa¤›n› aç›p 10 ila 20 dakika süresince so¤umas›n›
ve oda s›cakl›¤›na gelmesini bekleyiniz.
3. BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bast›ktan sonra ekranda “Err” mesaj› görüntüleniyorsa
ve sürekli sinyal sesi geliyorsa s›cakl›k sensörü devre d›fl› kalm›fl demektir, sensörün
yetkili teknisyen taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤lay›n›z.
‹lk kullan›mdan önce
1. Lütfen tüm parçalar›n ve aksesuarlar›n eksiksiz ve hasars›z olmas›n› kontrol ediniz.
2. Tüm parçalar› k›lavuzun “Temizlik ve Bak›m” bölümünde belirtilen flekilde temizleyiniz.
3. Ekmek makinesini piflirme moduna ayarlay›n›z ve 10 dakika boyunca içi bofl olacak
flekilde çal›flt›r›n›z. Cihaz so¤uduktan sonra bir kez daha temizleyiniz.
4. Tüm parçalar› iyice kurulay›n›z ve yerine tak›n›z, cihaz kullan›ma haz›rd›r.
-7-
EKMEK YAPMA
1. Tavay› yerine yerlefltiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz. Yo¤urma
b›ça¤›n› motor miline tak›n›z. Yo¤urma b›ça¤›n›n yap›flmamas› ve ekmekten kolayca
ç›kar›labilmesi için yo¤urma b›ça¤›n› takmadan önce delikleri ›s›ya dayan›kl› margarinle
doldurman›z tavsiye edilir.
2. Malzemeleri ekmek tavas›na koyunuz. Genellikle su ya da s›v›lar ilk önce konulmal›d›r,
daha sonra fleker, tuz ve un eklenmelidir, maya ya da kabartma tozu mutlaka en son
konulmal›d›r.
Not: azami un ve maya miktar› s›ras›yla 600g ve çay kafl›¤›d›r.
Maya yada kabartma tozu
Kuru malzemeler
Su yada di¤er s›v›lar
3. Parma¤›n›zla unun bir taraf›nda küçük bir delik aç›n›z. Mayay› bu deli¤e yerlefltiriniz.
Mayan›n s›v› malzeme ya da tuzla temas etmesini engelleyiniz.
4. Kapa¤› nazikçe kapatarak güç kablosunu prize tak›n›z.
5. ‹stedi¤iniz program› seçmek için Menü tuflunu kullan›n›z.
6. Ekmek kabu¤unun k›zar›kl›k derecesini seçmek için KIZARMA tufluna bas›n›z.
7. ‹stedi¤iniz boyutu seçmek için (750g ya da 900g) seçmek için SOMUN BÜYÜKLÜ⁄Ü
tufluna bas›n›z.
8. SÜRE + ve SÜRE - tufllar›n› kullanarak erteleme süresini ayarlay›n›z. Ekmek makinesinin
çal›flmaya bir an önce bafllamas›n› istiyorsan›z bu ad›m› atlayabilirsiniz.
9. Cihaz› çal›flt›rmak için BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›n›z.
10. NORMAL EKMEK, HIZLI EKMEK, FRANSIZ EKME⁄‹, KEPEKL‹ EKMEK ve SANDV‹Ç
programlar› seçildi¤inde çal›flt›rma s›ras›nda 10 bip sesi iflitilir. Bunun amac› malzemelerin
eklenmesi için kullan›c›y› uyarmakt›r. Kapa¤› aç›p malzemeleri ilave ediniz. Piflirme
ifllemi s›ras›nda kapaktaki havaland›rma deliklerinden buhar ç›kabilir. Bu normal bir
durumdur.
11. ‹fllem tamamland›ktan sonra 10 adet bip sesi iflitilecektir. ‹fllemi sona erdirmek ve
ekme¤i makineden ç›karma için yaklafl›k 3 saniye sonra BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine
bas›n›z. Kapa¤› aç›n›z ve f›r›n eldiveni kullanarak ekmek tavas›n›n sap›n› kavray›n›z. Tavay›
ters saat yönünde çevirerek yukar› do¤ru nazikçe çekiniz ve makineden ç›kar›n›z.
Ekme¤in kenarlar›n› tavadan ay›rmak için yap›flma tahta ›spatula kullan›n›z.
Dikkat: Ekmek tavas› ve ekme¤in kendisi çok s›cak olabilir! Mutlaka çok dikkatli olunuz
ve f›r›n eldiveni kullan›n›z.
13. Ekmek tavas›n› temiz bir yüzey üzerine ters çeviriniz ve ekmek tavadan ç›kana kadar
nazikçe sallay›n›z.
-8-
EKMEK YAPMA
14. Ekme¤i dikkatli bir flekilde tavadan ç›kar›n›z ve dilimlemeden önce yaklafl›k 20 dakika
boyunca so¤umas›n› bekleyiniz.
15. Piflirme ifllemi sona erdi¤inde cihaz›n bafl›nda de¤ilseniz ya da BAfiLAT/DURDUR
dü¤mesine basmad›ysan›z ekmek yaklafl›k olarak 1 saat boyunca otomatik flekilde s›cak
tutulacakt›r. S›cak tutma ifllemi tamamland›ktan sonra uzun bir bip sesi iflitilecektir ve
cihaz otomatik olarak kapanacakt›r.
16. Piflirme iflleminden sonra cihaz› kullanmaya devam etmeyecekseniz fifli prizden
ç›kar›n›z.
Not: Ekme¤i dilimlemeden önce kancay› kullanarak ekme¤in alt›nda kalm›fl olan
yo¤urma b›ça¤›n› ç›kar›n›z. Ekmek s›cakt›r, yo¤urma b›ça¤›n› ç›plak elle ç›karmaya
çal›flmay›n›z.
Not: Ekme¤in tamam› tek seferde tüketilmiyorsa ekme¤i a¤z› kapal› naylon poflette ya
da kutuda muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. Ekmek oda s›cakl›¤›nda üç gün muhafaza
edilebilir, ekme¤i daha uzun bir süre muhafaza etmek istiyorsan›z a¤z› kapal› naylon bir
poflete ya da kutuya koyarak buz dolab›na kald›r›n›z, ekme¤i bu flekilde on güne kadar
muhafaza edebilirsiniz. Kendi yapt›¤›n›z ekmek koruyucu madde içermedi¤inden dolay›
saklama süresi sat›n ald›¤›n›z ekmeklerden genellikle daha k›sad›r.
Özel aç›klama
1. Çok H›zl› Ekmek program›
Çok h›zl› ekmek program› kullan›ld›¤›nda ekmek makinesi ekme¤i k›sa bir sürede piflirir,
malzemelerde maya yerine kabartma tozu ya da karbonat kullan›l›r. Çok h›zl› ekmek
program›ndan en iyi sonucu elde etmek için tüm s›v› malzemeleri ekmek tavas›n›n alt›na
ve kuru malzemeleri üste koyman›z ve ilk yo¤urma iflleminden önce baz› malzemelerin
tavan›n köflelerinde birikme ihtimaline karfl› ve topaklanmalar› önlemek için plastik bir
›spatula yard›m›yla hamurun yo¤rulmas›na yard›mc› olunuz.
2. H›zl› Ekmek
Ekmek makinesi h›zl› program› kullanarak 2 saat 10 dakika içerisinde ekmek piflirebilir.
Kullan›lan suyun s›cakl›¤›n›n 48—50°C aral›¤›nda olmas› önemlidir, s›cakl›¤› ölçmek için
bir yiyecek termometresi kullanman›z tavsiye edilir. Su s›cakl›¤›, piflirme performans›
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Su s›cakl›¤› çok düflük oldu¤unda ekmek beklenen
boyut kadar kabaramayacakt›r; su s›cakl›¤› çok yüksek oldu¤u takdirde maya kabarma
bafllamadan bozulacakt›r ve piflirme performans› bu durumdan büyük oranda
etkilenecektir.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
-9-
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Bu iflaret, ürünün AB genelinde di¤er ev at›klar›yla birlikte elden ç›kar›lmamas›
gerekti¤ini göstermektedir. Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n kontrolsüz flekilde elden
ç›kar›lm›fl olan at›klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac›yla, malzeme
kaynaklar›n›n sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› sa¤lamak için cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lay›n›z. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z› lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt›r›n›z ya da
ürünün sat›n al›nd›¤› ma¤azayla ba¤lant›ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al›p çevreye
duyarl› bir flekilde geri dönüflümlerini sa¤layabilirler.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Temizleme iflleminden önce cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n›z ve cihaz› so¤umaya b›rak›n›z.
1. Ekmek tavas›: ‹ç ve d›fl k›sm›n› nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Yap›flmaz kaplaman›n
zarar görmemesi için herhangi bir keskin cisim ya da afl›nd›r›c› temizlik maddeleri
kullanmay›n›z. Tava yerine geri tak›lmadan önce tamamen kurulanmal›d›r.
2. Yo¤urma b›ça¤›: Yo¤urma b›ça¤›n› ekmekten ç›km›yorsa kancay› kullan›n›z. Yo¤urma
b›ça¤›n› nemli bir pamuklu bez yard›m›yla silerek temizleyiniz. Ekmek tavas› ve yo¤urma
b›ça¤› bulafl›k makinesinde y›kanabilir parçalard›r.
3. Kapak ve pencere: Kapa¤›n iç ve d›fl k›sm›n› hafif nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
4. Gövde: Gövdenin d›fl yüzeyini nemli bir bezle siliniz. Yüzeyin cilas›n›n bozulmamas›
için temizlik ifllemi s›ras›nda afl›nd›r›c› temizlik maddeleri kullanmay›n›z. Cihaz›n gövdesini
kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk›flmay›n›z.
5. Ekmek makinesi muhafaza edilmek üzere kald›r›lmadan önce tamamen so¤umal›d›r,
temiz ve kuru olmal›d›r; kafl›k ve yo¤urma b›ça¤› çekmeceye konulmal› ve cihaz›n kapa¤›
kapat›lmal›d›r.
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmemektedir.
Temizli¤inin düzenli olarak yapılması yeterlidir.
- 10 -
EKMEK MALZEMELER‹N‹N TANITIMI
1. Ekmeklik un
Ekmeklik un yüksek miktarda glüten içerir (yüksek miktarda protein içeren bol-glütenli
un olarak da belirtilir), elastik yap›dad›r ve kabarma sonras›nda ekme¤in boyutunun
korunmas›n› sa¤lar. Glüten içeri¤i normal undan fazla oldu¤u için büyük boyutlu ve iç
dokusu daha iyi olan ekmekler yapmak için kullan›labilir. Ekmeklik un ekmek yap›m›ndaki
en önemli malzemedir.
2. Normal un
Normal un iyi seçilmifl yumuflak ve sert bu¤day›n harmanlanmas›ndan elde edilir ve h›zl›
ekmek ile kek yap›m› için uygundur.
3. Tam bu¤day unu
Tam bu¤day unu tam bu¤day›n ö¤ütülmesinden elde edilir; kepek ve glüten içerir; tam
bu¤day unu normal undan daha a¤›r ve daha besleyicidir. Normal bu¤day unu kullan›larak
piflirilen ekmekler genellikle daha küçük boyutlu olur. Birçok tarifte, en iyi sonuçlar›
elde etmek için tam bu¤day unu ve ekmeklik un bir arada kullan›l›r.
4. Siyah bu¤day unu
“Kaba un” olarak da adland›r›lan siyah bu¤day unu tam bu¤day unu gibi yüksek lif oran›na
sahip bir un türüdür. Kabarma sonras›nda büyük bir boyut elde etmek için büyük oranda
ekmeklik unla kar›flt›r›lmas› gerekir.
5. Kek kar›fl›m›
Kek kar›fl›m› yumuflak bu¤day ya da düflük proteinli bu¤day›n ö¤ütülmesiyle elde edilir
ve özellikle kek yap›m›nda kullan›l›r. Farkl› unlar birbirine benzer görünseler de, çeflitli
unlar›n mayalanma ya da emicilik özellikleri yetiflme alanlar›na, yetifltirme nedenlerine,
ö¤ütme ifllemine ve depolama ömrüne ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir. Yerel piyasada
bulunan farkl› unlar› deneyip karfl›laflt›rarak en iyi sonuç verdi¤ini düflündü¤ünüz unu
seçebilirsiniz.
6. M›s›r unu ve yulaf unu
M›s›r unu ve yulaf unu m›s›r›n ve yulaf›n ö¤ütülmesiyle elde edilir, bunlar›n her ikisi de
tam tah›ll› ekmek malzemesi olarak kullan›l›rlar, lezzeti ve dokuyu gelifltirirler.
7. fieker
fieker ekme¤e tat ve renk katan çok önemli bir malzemedir. Ekme¤in mayalanmas›n›
kolaylaflt›rmak ve besleyici de¤er katmak için genellikle beyaz fleker kullan›l›r. Tercihe
göre esmer fleker, pudra flekeri ya da pamuk fleker kullan›labilir.
8. Maya
Maya, hamurun kabart›lmas› için kullan›l›r, karbondioksit üreterek ekme¤in kabarmas›n›
ve iç dokusunun yumuflak olmas›n› sa¤lar. Ancak mayan›n h›zl› bir flekilde aktif hale
gelebilmesi için fleker ve undaki karbonhidrata ihtiyac› vard›r.
1 çay kafl›¤› aktif kuru maya =3/4 çay kafl›¤› haz›r yafl maya
1,5 çay kafl›¤› aktif kuru maya =1 çay kafl›¤› haz›r yafl maya
2 çay kafl›¤› aktif kuru maya =1,5 çay kafl›¤› haz›r yafl maya
Maya yüksek s›cakl›kta bozuldu¤u için buzdolab›nda muhafaza edilmelidir, mayay›
kullanmadan önce son kullanma tarihini kontrol ediniz. Her kullan›mdan sonra derhal
- 11 -
EKMEK MALZEMELER‹N‹N TANITIMI
buzdolab›na kald›r›n›z. Ekme¤in mayalanmamas› genellikle mayan›n bozulmas›ndan
kaynaklan›r.
Afla¤›da aç›klanan yöntemleri uygulayarak mayan›n taze ve aktif olup olmad›¤›n› kontrol
edebilirsiniz.
1. Ölçü kab›na 1/2 su barda¤› s›cak su koyunuz (45-50°C)
2. Kaba 1 çay kafl›¤› beyaz fleker koyunuz ve kar›flt›r›n›z, daha sonra suyun üstüne 2 çay
kafl›¤› maya serpifltiriniz.
3. Ölçü kab›n› 10 dakika boyunca s›cak bir yere b›rak›n›z. Su kar›flt›rmay›n›z.
4. Köpük 1 su barda¤› seviyesine yükselmelidir. Aksi takdirde maya bozulmufltur ya da
aktif de¤ildir.
9. Tuz
Ekme¤in lezzetini artt›rmak ve kabu¤unun daha k›zar›k olmas›n› sa¤lamak için tuza
ihtiyaç vard›r. Ancak tuz mayan›n kabarmas›n› k›s›tlayabilir. Tarifte çok fazla tuz
kullanmay›n›z. Tuz kullanmak istemiyorsan›z hiç eklemeyebilirsiniz. Tuz eklenmemifl bir
ekmek eklenmifl ekmekten daha fazla kabaracakt›r.
10. Yumurta
Yumurta ekme¤in dokusunu gelifltirir, ekme¤i daha besleyici k›lar ve boyutunun daha
büyük olmas›n› sa¤lar ve ekme¤e lezzet katar. Yumurtan›n k›r›ld›ktan sonra iyice ç›rp›l›p
kar›flt›r›lmas› gerekir.
11. Tereya¤›, margarin ve bitkisel ya¤
Margarin ekme¤in daha yumuflak olmas›n› sa¤lar ve kullan›m ömrünü uzat›r. Tereya¤›
kullan›lmadan önce eritilmeli ve küçük parçalar halinde kesilmelidir, buzdolab›ndan
ç›kar›ld›ktan sonra eflit flekilde kar›flt›r›lmal›d›r.
12. Kabartma tozu
Kabartma tozu özellikle Çok h›zl› ekmek ve kek kabartmak için kullan›l›r. Mayalanma
süresi gerektirmez ve kimyasal etkiyle gaz üreterek ekme¤in içerisinde baloncuklar
oluflturarak ekme¤in dokusunu yumuflat›r.
13. Karbonat
Yukar›da aç›klananla ayn› flekilde etki gösterir. Kabartma tozuyla birlikte kullan›labilir.
14. Su ve di¤er s›v›lar
Su ekmek yap›m›nda kullan›lan temel bir malzemedir. Genel olarak su s›cakl›¤›n›n 20°C
ila 25°C olmas› gerekir. Çok h›zl› ekmek yap›m›nda kabarma h›z›n› artt›rmak için su
s›cakl›¤›n›n 45-50°C olmas› gerekmektedir. Suyun yerine taze süt ya da %2 oran›nda süt
tozu kar›flt›r›lm›fl su kullan›labilir, bu sayede ekme¤in lezzeti artar ve kabu¤u daha iyi
k›zar›r. Baz› tariflerde ekme¤i tatland›rmak için elma suyu, portakal suyu ya da limon
suyu gibi meyve sular›n›n kullan›lmas› tavsiye edilebilir.
Malzemelerin oranlar›
Kaliteli bir ekmek yapma konusunda en önemli hususlardan biri malzeme miktar›n›n
do¤ru ayarlanmas›d›r.
Malzeme miktar›n› hassas bir flekilde ayarlamak için ölçü kab›n› ve ölçü kafl›¤›n›
kullanman›z tavsiye edilir, aksi takdirde ekme¤in kalitesi büyük ölçüde etkilenir.
- 12 -
MALZEMELER‹N ORANLARI
1. S›v› malzemelerin ölçülmesi
Su, taze süt ya da süt tozu kar›fl›m› ölçü kab›yla ölçülmelidir.
Ölçü kab›n›n seviyesi yatay olarak gözle ölçülmelidir.
S›v› ya¤ ya da di¤er malzemeleri ölçü kab›yla ölçtükten sonra di¤er malzemeleri ölçmeden
önce ölçü kab›n› temizleyiniz.
2. Kuru toz malzeme ölçümü
Kuru toz haldeki malzemeler do¤al ve s›k›flt›r›lmam›fl durumda tutulmal›d›r, kab›n üstünü
b›çakla düzlefltirerek ölçe¤i tam ölçüsüyle kullan›n›z.
3. Malzemelerin s›ralamas›
Malzemeleri tavaya ilave edilirken genellikle izlenecek s›ralama s›v›, yumurta, tuz ve süt
tozu vb. fleklinde olmal›d›r. Malzemeler ilave edilirken unun tamam› ›slanmamal›d›r.
Maya yaln›zca kuru haldeki unun üzerine ilave edilmelidir. Mayan›n kesinlikle tuzla temas
etmemesi gerekir. Hamur bir süre yo¤rulduktan sonra meyveleri eklemeniz gerekti¤ini
hat›rlatan 10 bip sesi iflitilecektir. Meyveler çok erken eklenirse lezzetleri uzun süreli
kar›flt›rma yüzünden kaybolur. Erteleme ifllevini uzun süreye ayarlad›ysan›z yumurta ve
meyve gibi malzemeler kullanmaktan kaç›n›n›z.
- 13 -
SORUN G‹DERME
PROBLEM: Piflirme ifllemi s›ras›nda havaland›rmadan duman ç›k›yor
NEDEN 1: Baz› malzemeler ›s›t›c› elemana ya da onun yak›n›na yap›flm›fl olabilir .
NEDEN 2: ‹lk kullan›m s›ras›nda ›s›t›c› eleman›n yüzeyinde kalan ya¤ dumana neden
olabilir
ÇÖZÜM 1: Ekmek makinesinin fiflini çekiniz ve ›s›t›c› eleman› temizleyiniz, yanma tehlikesine
karfl› dikkatli olunuz
ÇÖZÜM 2. cihaz› ilk kez kullanmadan önce içine malzeme koymadan çal›flt›r›n›z ve kapa¤›n›
aç›n›z.
PROBLEM: Ekme¤in alt kabu¤u çok sert
NEDEN: Ekmek s›cak tutulmufl ve tavan›n içinde uzun süre kalarak çok fazla kurumufl
ÇÖZÜM: Ekme¤i s›cak tutma durumunda bekletmeden hemen ç›kar›n›z.
PROBLEM: Ekme¤i tavadan ç›karmak çok zor
NEDEN: Yo¤urma b›ça¤› ekmek tepsisindeki motor miline çok s›k› yap›flm›fl.
ÇÖZÜM: Ekme¤i ç›kard›ktan sonra ekmek tavas›na s›cak su doldurunuz, hamur b›ça¤›n›n
10 dakika suda kalmas›n› bekleyiniz ve daha sonra ç›kar›p temizleyiniz.
PROBLEM: Malzemeler iyi kar›flm›yor ve kötü pifliyor
NEDEN 1: seçili program uygun de¤il
ÇÖZÜM: Program menüsünden do¤ru tercih yap›n›z
NEDEN 2: Cihaz› çal›flt›rd›ktan sonra kapak birkaç kez aç›ld›¤› için ekmek kuruyor ve
kabu¤u k›zarm›yor
ÇÖZÜM: Son kabarma zaman›nda kapa¤› kald›rmay›n›z
NEDEN 3: Malzeme direnci çok fazla oldu¤u için yo¤urma b›ça¤› dönüfl yapam›yor ve
malzemeleri düzgün flekilde kar›flt›ram›yor
ÇÖZÜM: Yo¤urucu b›ça¤›n deli¤ini kontrol ediniz, daha sonra ekmek tavas›n› d›flar›
ç›kar›n›z ve cihaz› içine malzeme koymadan çal›flt›r›n›z, yo¤urma b›ça¤› çal›flm›yorsa
yetkili servis merkezine baflvurunuz.
PROBLEM: “bafllat/durdur” dü¤mesine bast›ktan sonra “HHH” mesaj› görüntüleniyor
NEDEN: Ekmek makinesinin s›cakl›¤› ekmek piflirmek için çok yüksek.
ÇÖZÜM: “Bafllat/durdur” dü¤mesine bas›n›z ve ekmek makinesinin fiflini çekiniz, daha
sonra ekmek tavas›n› d›flar› al›n›z ve ekmek makinesi so¤uyana kadar kapa¤› aç›k bir
flekilde bekleyiniz.
PROBLEM: Motor sesi geliyor ama hamur yo¤rulmuyor
NEDEN: Ekmek tavas› do¤ru tak›lmam›fl ya da hamur yo¤rulamayacak kadar büyük
ÇÖZÜM: Ekmek tavas›n›n do¤ru flekilde tak›lm›fl oldu¤undan ve hamurun tarife göre
- 14 -
SORUN G‹DERME
haz›rland›¤›ndan kullan›lan malzeme miktarlar›n›n do¤ru flekilde ölçülmüfl oldu¤undan
emin olunuz
PROBLEM: Ekmek çok büyük ve kapa¤› itiyor
NEDEN: Çok fazla maya ya da afl›r› miktarda un ya da çok fazla su kullan›lm›fl ya da ortam
s›cakl›¤› çok yüksek
ÇÖZÜM: Bu etkenleri kontrol ediniz ve miktarlar› do¤ru ölçülere göre ayarlay›n›z
PROBLEM: Ekmek çok küçük ve kabarm›yor
NEDEN: Hiç maya yok ya da maya miktar› yetersiz, ayr›ca, su s›cakl›¤› çok yüksek oldu¤u
için ya da maya tuzla birlikte kar›flt›r›ld›¤› için ya da ortam s›cakl›¤› çok düflük oldu¤u
için aktif hale gelmiyor olabilir.
ÇÖZÜM: Maya miktar›n› ve performans›n› kontrol ediniz, ortam s›cakl›¤›n› do¤ru flekilde
artt›r›n›z.
PROBLEM: Hamur çok büyük ve ekmek tavas›ndan tafl›yor
NEDEN: S›v› miktar› çok fazla oldu¤u için hamur yumufluyor ve maya miktar› da çok fazla.
ÇÖZÜM: S›v› miktar›n› azaltarak hamurun daha sert olmas›n› sa¤lay›n›z
PROBLEM: Piflirme ifllemi s›ras›nda ekme¤in ortas› çöküyor
NEDEN 1: Kullan›lan un ve kabartma tozu kaliteli de¤il ve kabarmay› engelliyor
ÇÖZÜM: Ekmekli un ya da etkili bir kabartma tozu kullan›n›z.
NEDEN 2: Maya çok h›zl› aktif oluyor ya da maya ›s›s› çok yüksek
ÇÖZÜM: Mayay› oda s›cakl›¤›nda kullan›n›z
NEDEN 3: Afl›r› miktarda su hamurun çok ›slak ve yumuflak olmas›na neden oluyor.
ÇÖZÜM: Su emme yetene¤ini göz önünde bulundurarak su miktar›n› tarife göre ayarlay›n›z
PROBLEM: Ekme¤in a¤›rl›¤› çok fazla ve dokusu çok s›k›
NEDEN 1: Çok fazla un ya da çok az su kullan›lm›fl
ÇÖZÜM: Un miktar›n› azalt›n›z ya da su miktar›n› artt›r›n›z
NEDEN 2: Çok meyve ya da çok fazla kepekli un kullan›lm›fl
ÇÖZÜM: ‹lgili malzemelerin miktar›n› azalt›n›z ve daha fazla maya kullan›n›z
PROBLEM: Ekmek kesildi¤inde ortas›nda boflluk oluyor
NEDEN 1: Afl›r› miktarda su ya da maya kullan›lm›fl ya da hiç tuz kullan›lmam›fl
ÇÖZÜM: Su ya da maya miktar›n› azalt›n›z ve tuzu kontrol ediniz
NEDEN 2: Su s›cakl›¤› çok yüksek
ÇÖZÜM: Su s›cakl›¤›n› kontrol ediniz.
- 15 -
SORUN G‹DERME
PROBLEM: Ekme¤in yüzeyi kuru toza yap›fl›yor
NEDEN 1: Ekme¤in içinde tereya¤› ve muz gibi yap›flkanl›¤› yüksek malzemeler var.
ÇÖZÜM: Ekme¤e yap›flkanl›¤› yüksek malzemeler katmay›n›z.
NEDEN 2: Yeterince yo¤urma yap›lmam›fl ya da çok az su kullan›lm›fl
ÇÖZÜM: Suyu ve ekmek makinesinin mekanik yap›s›n› kontrol ediniz.
PROBLEM: Kek ya da tatl› yaparken kabuk çok sert ve rengi çok koyu oluyor
NEDEN: Ekmek yap›m›nda farkl› tarifler ya da malzemeler de¤iflik etkiler gösterir, çok
fazla fleker kullan›ld›¤› takdirde piflirilen malzemenin rengi çok koyu olur
ÇÖZÜM: Çok fazla fleker içeren tariflere göre piflirilen malzemenin kabu¤unu çok koyu
renkliyse bafllat/durdur dü¤mesine basarak program› 5-10 dakika önceden
durdurabilirsiniz.
Malzemeyi ç›karmadan önce, ekmek tavas›nda kapa¤› kapal› olarak 20 dakika kadar
bekletiniz.
- 16 -
ENGLISH
SINBO SBM 4713 BREADMAKER
INSTRUCTION MANUAL
Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference
IMPORTANT SAFEGUARDS:
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be
followed:
1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to that shown on the
rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to
manufacturer or the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical
or mechanical adjustment.
4. Do not touch hot surfaces.
5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or housing in water or
other liquid.
6. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before
cleaning.
7. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may cause injuries.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a
person responsible for their safety.
10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Do not touch any moving or spinning parts of the machine when baking.
13. Never switch on the appliance without properly placed bread pan filled with ingredients.
14. Never beat the bread pan on the top or edge to remove the pan as this may damage
the bread pan.
15. Metal foils or other materials must not be inserted into the bread maker as this can
give rise to the risk of a fire or short circuit.
16. Never cover the bread maker with a towel or any other material, heat and steam
must be able to escape freely. A fire can be caused if it is covered by, or comes into
contact with combustible material.
17. Do not operate the appliance for other than its intended use.
18. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
19. Do not use outdoors.
20. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote-control system.
- 17 -
IMPORTANT SAFEGUARDS
21. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall
outlet in your house is well earthed.
22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
23. Do not operate the unit without bread pan placed in the chamber to avoid damaging
the appliance.
24. Save these instructions.
TECHNICAL SPECIFICATION
• Capacity: 750g-900g
• Stainless steel housing
• Fully automatic dough and bread preparation (kneading, rising, baking )
• Removable non-stick coated baking form
• 11 baking programs
• Electronic control panel with LCD display and audible signal .
• Blue illuminated liquid crystal display
• 13 hour timer
• Variable crust browning control (light, medium, dark )
• Warming function
• Removable lid with window
• 230V~, 50Hz, 700W
- 18 -
KNOW YOUR BREAD MAKER
1. Lid
2. Lid handle
2
3
1
3. View window
4. Bread pan
4
5. Housing
6. Control panel
7. Measuring cup
6
5
7
Loose the pan
as arrow indicated.
8
9
8. Measuring spoon
9. Hook
DESCRIPTION OF CONTROL PANEL
LIGHT MEDIUM DARK 750g 900g
1 3 20
This indicates the
program you have
chosen
1.BASIC
2.QUICK
3.FRENCH
4.RAPID
5.WHOLE WHEAT
6.CAKE
7.DOUGH
8.BAKE
9.JAM
10.SANDWICH
11.MIX STIR
MENU
COLOR
LOAFSIZE
TIME +
START
TIME -
STOP
- 19 -
The operation time
for each program
AFTER POWER-UP
As soon as the bread maker is plugged to the power supply, a beep will be heard and
“3:20” appears in the display after a short time. But the two dots between the “3” and
“20” don’t flash constantly. The arrow points to 900g and MEDIUM. It is the default setting.
START / STOP
For starting and stopping the selected baking program.
To start a program, press the “START/STOP” button once. A short beep will be heard
and the two dots in the time display begin to flash, the program starts. Any other button
is inactivated except the “START/STOP” button after a program has begun.
To stop the program, press the “START/STOP” button for approx. 3 seconds until a beep
confirms that the program has been switched off. This feature will help to prevent any
unintentional disruption to the operation of program.
MENU
It is used to set different programs. Each time it is pressed (accompanied by a short
beep) that the program will vary. Press the button continuously the 11 menus will be
cycled to show on the LCD display. Select your desired program. The functions of 11
menus will be explained below.
1. Basic: Kneading, rising and baking normal bread. You may also add ingredients to add
flavor.
2. Quick: Kneading, rising and baking loaf with baking soda or baking powder. Bread
baked on this setting is usually smaller with a dense texture.
3. French: Kneading, rising and baking with a longer rise time. The bread baked in this
menu usually will have a crisper crust and light texture.
4. Rapid: Kneading, rising and baking in a very fast way. But the baked bread is the most
rough among all bread menus.
5. Whole wheat: Kneading, rising and baking of whole wheat bread. This setting has
longer preheating time to allow the grain to soak up the water and expand. It is not
advised to use the delay function as this can produce poor results.
6. Cake: Kneading, rising and baking, rising with soda or baking powder.
7. Dough: Kneading and rise, but without baking. Remove the dough and shaping it to
make bread rolls, pizza, steamed bread, etc.
8. Bake: Only baking, no kneading and rising. Also used to increase the baking time on
selected settings
9. Jam: Boiling jams and marmalades.
10. Sandwich: Kneading, rising and baking sandwich. For baking light texture bread with
a thinner crust.
11. Mix stir: Only kneading, no rising and baking. Also used for increasing the kneading
time on selected settings.
- 20 -
COLOR
With the button you can select a LIGHT, MEDIUM or DARK color for the crust. Press this
button to select your desired color. This is not applicable to the programs including
Dough, Bake, Jam and Mix stir.
LOAF SIZE
Press this button to select the Loaf size of the bread. Please note the total operation
time may vary with the different loaf size. This is not applicable to the programs including
Quick, Rapid, Cake, Dough, Bake, JAM, Sandwich and Mix stir.
DELAY (TIME + or TIME -)
If you want the appliance do not start working immediately you can use this button to set
the delay time.
You must decide how long it will be before your bread is ready by pressing the TIME +
or TIME -. Please note the delay time should include the baking time of program. That
is, at the completion of delay time, there is hot bread can be serviced. At first select your
menu, color, loaf size, then pressing TIME + or TIME - to increase or decrease the delay
time at the increment of 10 minutes. The maximum delay is 13 hours.
Example: Now it is 8:30p.m,if you would like your bread to be ready in the next morning
at 7 o’clock, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your menu, color, loaf size then press
the TIME + or TIME - to add the time until 10:30 appears on the LCD. Then press the
STOP/START button to activate this delay program. You can see the dot flashed and LCD
will count down to show the remaining time. You will get fresh bread at 7:00 in the
morning, if you don’t want to take out the bread immediately, the keeping warm time of
1hour starts.
Note: For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as
eggs, fresh milk, fruits, onions, etc.
KEEP WARM
For the programs having keep-warm function, after baking, the LCD displays “0:00” and
10 beep sounds will be heard. The machine will immediately start warming. The “:”keeps
flashing. Bread can be automatically kept warm for 1 hour. During keeping warm, if you
would like to take the bread out, switch the program off by pressing the START/STOP
button and the LCD will go back to the default setting of the machine. At the completion
of warming, a long beep sound will be heard, and the LCD will go back to the default
setting of the machine.
For the programs without keep-warm function, after baking, 10 beep sounds will be
heard, the LCD will go back to the default setting of the machine.
Note: Programs including Dough, Jam and Mix stir do not have keep-warm function.
- 21 -
MEMORY
If the power supply has been broken off during the course of bread making, the process
of bread making will be continued automatically within 10 minutes, even without pressing
START/STOP button. If the break time exceeds 10 minutes, the memory cannot be kept
and the bread maker must be restarted?but if the dough is no further than the kneading
phase when the power supply breaks off, you can press the START/STOP straightly to
continue the program from the beginning .
ENVIRONMENT
The machine may work well in a wide range of temperatures, but there could be a
difference in loaf size between a very warm room and a very cold room. We suggest the
room temperature should be between 15 ˚C and 34˚C.
WARNING DISPLAY:
1. If the display shows “HHH” after the program has been started, the temperature inside
is still too high, accompanied with 5 beep sounds, You should stop the program and
unplugged the power outlet immediately. Open the lid and let the machine cool down for
10 to 20 minutes.
2. If the display shows“LLL”after pressing the START/STOP button, it means the
temperature inside is too low, accompanied with 5 beep sounds. You should stop the
program and unplugged the power outlet immediately. Open the lid and let the machine
rest for 10 to 20 minutes to return to the room temperature.
3. If the display shows “Err” after you have pressed START/STOP, the temperature
sensor is disconnected, continuous sounds will be heard, please check the sensor
carefully by authorized expert.
For the first use
1. Please check if all parts and accessories are complete and free of damage .
2. Clean all the parts according to the latter section“Cleaning and Maintenance”
3. set the bread maker in baking mode and bake empty for about 10 minutes. After cooling
it down clean once more.
4. Dry all parts thoroughly and assembly them, so the appliance is ready for using.
How to make bread
1. Place the pan in position, then turn it clockwise until they click in correct position. Fix
the kneading blade onto the drive shafts.. It is recommended to fill holes with heatresisting margarine prior to placing the kneaders, this avoids the dough to stick below
the kneaders and the kneaders could be removed from bread easily.
2. Place ingredients into the bread pan. Usually the water or liquid substance should be
put firstly, then add sugar, salt and flour, always add yeast or baking powder as the last
ingredient.
Note: the maximum quantity of flour and yeast is 600g and 3 teaspoons.
- 22 -
HOW TO MAKE A BREAD
Yeast or soda
Dry ingredients
Water or liquid
3. With finger make a small indentation on one side of the flour. Add yeast to indentation,
Make sure it does not come into contact with the liquid ingredients or salt.
4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.
5. Press the Menu button until your desired program is selected.
6. Press the COLOR button to select the desired crust color.
7. Press the LOAF SIZE button to select the desired size (750g or 900g).
8. Set the delay time by pressing TIME + or TIME - button. This step may be skipped if
you want the bread maker to start working immediately.
9. Press the START/STOP button to start working.
10. For the program of BASIC, QUICK, FRENCH, WHOLE WHEAT and SANDWICH, 10
beep sounds will be heard during operation. This is to prompt you to add ingredients.
Open the Lid and put in some ingredients. It is possible that steam will escape through
the vent slits in the lid during baking. This is normal.
11. Once the process has been completed, 10 beeps sound will be heard. You can press
START/STOP button for approx. 3 seconds to stop the process and take out the bread.
Open the Lid and while using oven mitts, firmly grasp the bread pan handle. Turn the
pan anti-clockwise and gently pull the pan straight up and out of the machine.
12. Use non-stick spatula to gently loosen the sides of the bread from the pan.
Caution: the Bread pan and bread may be very hot! Always handle with care and use
oven mitts.
13. Turn bread pan upside down onto a clean cooking surface and gently shake until
bread falls out onto rack.
14. Remove the bread carefully from the pan and cool for about 20 minutes before slicing.
15. If you are out of the room or have not pressed START/STOP button at the end of
operation, the bread will be kept warm automatically for 1 hour, when keep warm is
finished, a long beep will be heard and the appliance will shut off power automatically.
16. When do not use or complete operation, unplug the power cord.
Note: Before slicing the loaf, use the hook to remove out the Kneading blade hidden
on the bottom of loaf. The loaf is hot, never use the hand to remove the kneading blade.
Note: If bread has not been completely eaten up, advise you to store the remained
bread in sealed plastic bag or vessel. Bread can be stored for about three days during
room temperature, if you need more days storage, pack it with sealed plastic bag or
vessel and then place it in the refrigerator, storage time is at most ten days. As bread
- 23 -
SPECIAL INTRODUCTION
made by ourselves does not add preservative, generally storage time is no longer than
that for bread in market.
Special introduction
1. For Quick program
With Quick program, the bread maker can finish making a loaf within shorter period with
baking powder or soda in place of yeast. To obtain perfect quick bread, it is suggested
that all liquid ingredients shall be placed at the bottom of the bread pan and dry ingredients
on the top, but during the initial kneading, some dry ingredients may collect in the corners
of the pan, so in order to avoid flour clumps, you may use a rubber spatula to help to
knead dough.
2. For Rapid breads
The bread maker can bake loaf within 2 hour 10 minutes with rapid program. Please
note that it should be hot water of 48-50˚C, you must use a cooking thermometer to
measure the temperature. The influence of temperature is very critical to the performance
of baking. If the water temperature is too low, the bread will not be rise to expected size,
if the water temperature is too high. The fungus in the yeast will be killed before rising,
which also will affect the baking performance.
Cleaning and Maintenance
Disconnect the machine from the power and let it cool down prior to cleaning.
1. Bread Pan: Rub inside and outside with a damp cloth. Do not use any sharp or abrasive
agents for the consideration of protecting the non-stick coating. The pan must be dried
completely prior to installing.
2. Kneading Blade: If the kneading blade is difficult to remove from the bread, use the
hook. Also wipe the blade carefully with a cotton damp cloth, Please note both the bread
pan and kneading blade are dishwashing safe components.
3. Lid and Window: Clean the lid inside and outside with a slightly damp cloth.
4. Housing: Gently wipe the outer surface of housing with a wet cloth. Do not use any
abrasive cleaner to clean as this would degrade the high polish of the surface. Never
immerse the housing into water for cleaning.
5. Before the bread maker is packed away for storage, ensure that it has completely
cooled down, is clean and dry, and put the spoon and the kneading blade in the drawer,
and the lid is closed.
Introduction of bread ingredients
1. Bread flour
Bread flour has high content of high gluten (so it can be also called high-gluten flour
which contains high protein), it has good elastic and can keep the size of the bread from
sunken after rising. As the gluten content is higher than the common flour so it can be
- 24 -
INTRODUCTION OF BREAD INGREDIENTS
used for making bread with large size and better inner fiber. Bread flour is the most
important ingredients of making bread.
2. Plain flour
Plain flour is made by mixing well-chosen soft and hard wheat and applicable for making
express bread or cakes.
3. Whole wheat flour
Whole wheat flour is made by grinding whole wheat, it contains wheat skin and gluten
whole wheat flour is heavier and more nutrient than common flour. The bread made by
whole wheat flour is usually small in size. So many recipes usually combine the whole
wheat flour and bread flour to achieve best results.
4. Black wheat flour
Black wheat flour, also named by“rough flour”, is a kind of high fiber flour that is similar
to whole wheat flour. To obtain the large size after rising it must be used in combination
with high proportion of bread flour.
5. Cake powder
Cake powder is made by grinding soft wheat or low protein wheat, which is specially used
for making cakes. Different flour seems to be alike, Actually yeast performance or
absorbability of various flour differs largely for growing areas ,growth reasons , grinding
process and storage life. You may choose flour with different trademark to test, taste
and compare in local market, and select the one which could produce the best result
according to your own experiences and taste.
6. Corn flour and oatmeal flour
Corn flour and oat flour are made by grinding corn and oatmeal respectively, they both
are the additive ingredients of making rough bread, which are used for enhancing the
flavor and texture.
7. Sugar
Sugar is very important ingredient to add sweet taste and color of bread. While it helps
to yeast bread as nourishment. white sugar is largely used. Brown sugar, powder sugar
or cotton sugar may be called by special requirements.
8. Yeast
Yeast passes doughy yeasting process, then produces carbon dioxide, making bread
expand and inner fibre soft. However, yeast fast breeding needs carbohydrate in sugar
and flour as nourishment.
1tsp. active dry yeast =3/4 tsp.instant yeast
1.5tsp. active dry yeast =1 tsp. instant yeast
2tsp. active dry yeast =1.5 tsp. instant yeast
Yeast must be stored in refrigerator as it will be killed at high temperature, before using
check the date and storage life of your yeast. Store it back to the refrigerator as soon
as possible after each use. Usually the failure of bread rising is caused by the dead yeast.
The ways described below will check whether your yeast is fresh and active or not.
1. pour 1/2 cup warm water (45-50˚C) into a measuring cup
- 25 -
INTRODUCTION OF BREAD INGREDIENTS
2. Put 1 tsp. white sugar into the cup and stir, then sprinkle 2tsp. yeast over the water.
3. Place the measuring cup in a warm place for about 10min. Do not stir the water.
4. The froth will be up to 1 cup. Otherwise the yeast is dead or inactive.
9. Salt
Salt is necessary to improve bread flavor and crust color. But salt can also restrain yeast
from rising. Never use too much salt in a recipe. if you don't want to use salt, omit it. And
bread would be larger if without salt.
10. Egg
Eggs can improve bread texture, make the bread more nourish and larger in size, add
special egg flavor to bread. when using it must be peeled and stirred evenly.
11. Grease, butter and vegetable oil
Grease can make bread be soft and delay storage life. Butter should be melted or chopped
to small particles prior use, so as to be stir evenly when you take it out from refrigerator.
12. Baking powder
Baking powder mainly is used to rise the Ultra Fast bread and cake. As it do not need
rise time and produce gas which will form bubble or soften the texture of bread utilizing
chemical principle.
13. Soda
The same principle as above. It can also used in combination with baking powder.
14. Water and other liquid
Water is essential ingredient for making bread. Generally speaking, water temperature
between 20˚C and 25˚C is the most proper. But the water temperature should be within
45-50˚C for achieving rising speed for make Ultra Fast bread. The water may be replaced
by fresh milk or water mixed with 2% milk powder, which may enhance bread flavor and
improve crust color. Some recipes may call for juice for the purpose of enhancing bread
flavor, eg: apple juice, orange juice, lemon juice and so on.
Ingredients weight
One of important step for making good bread is utilizing proper amount of ingredients.
It is strongly suggest to used measuring cup, measuring spoon to obtain accurate amount,
otherwise the bread will be largely influenced.
1. Weighing liquid ingredients
Water, fresh milk or milk powder solution should be measured with measuring cups.
Observe the level of the measuring cup with your eyes horizontally.
When you measure cooking oil or other ingredients, clean the measuring cup thoroughly
without any other ingredients.
2. Measure dry powder
Dry powder should be kept in natural and loose conditions, level the cup mouth gently
by blade to ensure accurate measure.
- 26 -
INGREDIENTS WEIGHT
3. Ingredient sequence
The sequence of placing ingredients should be observed, generally speaking, the sequence
is: liquid ingredients, eggs, salt and milk powder etc. When placing the ingredients, the
flour can't be wet by liquid completely. The yeast can only be placed on the dry flour.
Exclusively, yeast can't touch with salt. After the flour has been kneaded for some time
and 10 beep sounds remind you to put Fruit ingredients into the mixture. If the fruit
ingredients are added too early the flavor will be diminished after long time mixing. When
you use the delaying function for a long time, never add the perishable ingredients such
as eggs, fruit ingredient.
PROBLEM: Smoke from ventilation hole when baking
CAUSE 1. Some ingredients adhere to the heat element or nearby?
CAUSE 2. Or for the first use, oil remained on the surface of heat element
SOLUTION 1. Unplug the bread maker and clean the heat element, but be careful not to
burn you
SOLUTION 2. During the first use, dry operating and open the lid.
PROBLEM: Bread bottom crust is too thick
CAUSE: Keep bread warm and leave bread in the bread pan for a long time so that water
is losing too much
SOLUTION: Take bread out soon without keeping it warm
PROBLEM: It is very difficult to take bread out
CAUSE: Kneader adheres tightly to the shaft in bread pan.
SOLUTION: After taking bread out, put hot water into bread pan and immerge kneader
for 10 minutes, then take it out and clean.
PROBLEM: Stir ingredients not evenly and bake badly
CAUSE 1. Selected program menu is improper
SOLUTION: Select the proper program menu
CAUSE 2. After operating, open cover several times and bread is dry, no brown crust
color
SOLUTION: Don’t open cover at the last rise
CAUSE 3. Stir resistance is too large so that kneader almost can’t rotate and stir adequately
SOLUTION: Check kneader hole, then take bread pan out and operate without load, if not
normal, contact with the authorized service facility.
PROBLEM: Display “HHH” after pressing “start/stop” button
CAUSE: The temperature in bread maker is too high to make bread.
SOLUTION: Press “start/stop” button and unplug bread maker, then take bread pan out
and open cover until the bread maker cools down
- 27 -
TROUBLESHOOTING
PROBLEM: Hear the motor noises but dough isn’t stirred
CAUSE: Bread pan is fixed improperly or dough is too large to be stirred
SOLUTION: Check whether bread pan is fixed properly and dough is made according to
recipe and the ingredients is weighed accurately
PROBLEM: Bread size is so large as to push cover
CAUSE: Yeast is too much or flour is excessive or water is too much or environment
temperature is too high
SOLUTION: Check the above factors, reduce properly the amount according to the true
reasons
PROBLEM: Bread size is too small or bread has no rise
CAUSE: No yeast or the amount of yeast is not enough, moreover, yeast may have a poor
activity as water temperature is too high or yeast is mixed together with salt, or the
environment temperature is lower.
SOLUTION: Check the amount and performance of yeast, increase the environment
temperature properly.
PROBLEM: Dough is so large to overflow bread pan
CAUSE: The amount of liquids is so much as to make dough soft and yeast is also
excessive.
SOLUTION: Reduce the amount of liquids and improve dough rigidity
PROBLEM: Bread collapses in the middle parts when baking dough
CAUSE 1. Used flour is not strong powder and can’t make dough rise
SOLUTION: Use bread flour or strong powder.
CAUSE 2. Yeast rate is too rapid or yeast temperature is too high
SOLUTION: Yeast is used under room temperature
CAUSE 3. Excessive water makes dough too wet and soft.
SOLUTION: According to the ability of absorbing water, adjust water on recipe
PROBLEM: Bread weight is very large and organization construct is too dense
CAUSE 1. Too much flour or short of water
SOLUTION: Reduce flour or increase water
CAUSE 2. Too many fruit ingredients or too much whole wheat flour
SOLUTION: Reduce the amount of corresponding ingredients and increase yeast
PROBLEM: Middle parts are hollow after cutting bread
CAUSE 1. Excessive water or yeast or no salt
SOLUTION: Reduce properly water or yeast and check salt
- 28 -
TROUBLESHOOTING
CAUSE 2. Water temperature is too high
SOLUTION: Check water temperature
PROBLEM: Bread surface is adhered to dry powder
CAUSE 1. There is strong glutinosity ingredients in bread such as butter and bananas
etc.
SOLUTION: Do not add strong glutinosity ingredients into bread.
CAUSE 2. Stir not adequately for short of water
SOLUTION: Check water and mechanical construct of bread maker
PROBLEM: Crust is too thick and baking color is too dark when making cakes or food
with excessive sugar
CAUSE: Different recipes or ingredients have great effect on making bread, baking color
will become very dark because of much sugar
SOLUTION: If baking color is too dark for the recipe with excessive sugar, press start/stop
to interrupt the program ahead 5-10min of intended finishing time. Before removing out
the bread you should keep the bread or cake in bread pan for about 20 minutes with
cover closed
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working
electrical equipments to an appropriate waste disposal center.
- 29 -
- 30 -
- 31 -
2
3
1
4
6
5
7
8
9
LIGHT MEDIUM DARK 750g 900g
1 3 20
1.BASIC
2.QUICK
3.FRENCH
4.RAPID
5.WHOLE WHEAT
6.CAKE
7.DOUGH
8.BAKE
9.JAM
10.SANDWICH
11.MIX STIR
MENU
COLOR
LOAFSIZE
TIME +
START
TIME -
STOP
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN
SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT
MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON‹K - OBALAR CAD. SAL‹H ZEK‹ BUGAY ‹fi
HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SER‹N ELEKTRON‹K - MAHFESI⁄MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S‹T.
E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON‹K - ‹NÖNÜ BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95
ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON‹K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fiER‹F Y‹⁄‹T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 ADIYAMANYILDIRIM SERV‹S - BAHÇEL‹EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM‹RC‹S‹-FAT‹H MH.
ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON‹K-BAHÇEL‹EVLER MAH. ESK‹ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416
216 75 56 ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM‹R‹-ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN‹ TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EM‹N ELEKTRON‹K-ENST‹TÜ
CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-D‹NAR-GÖKÇEO⁄LU ELEKTR‹K-EMN‹YET MH. YEN‹YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53
44 A⁄RI-PATNOS-ACELE PEfi‹N ELEKTRON‹K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 A⁄RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD
NO: 341 Ömer Hamam Yan›-TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-‹T‹NA ELEKTR‹K-TAfi PAZARI MH. fiEH‹T HAT‹P UÇKUN SK. ESK‹ TERM‹NAL
ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 AMASYA-KUTUP TEKN‹K SO⁄UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM‹TBATIR APT. NO:115/ATEL.:0358 212 61 66 AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON‹K-ÖZEL ‹DARE ‹fi HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 AMASYA-FLAfi
ELEKTRON‹K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM‹RD‹fi APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 ANKARA-PURSAKLAR-DEM‹R TEKN‹KMERKEZ MH. MEL‹KfiAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 ANKARA-YEN‹MAHALLE-ERDO⁄DU SO⁄UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK.
NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 ANKARA-KEÇ‹ÖREN-VEFA ELEKTRON‹K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30
ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON‹K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON‹K-21.CD.
KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 ANKARA-ÇANKAYA-ATC ‹LET‹fi‹M-SELAN‹K CAD. NO: 31/3-TEL.:
0312 419 82 70 ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV‹S H‹ZMETLER‹-SE⁄MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19
ANKARA-BEYPAZARI-DO⁄AN TEKN‹K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-S‹NCAN-Y‹⁄‹T TEKN‹K ONARIMM.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31ANKARA-KEÇ‹ÖREN-MERT TEKN‹K SERV‹S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPETEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON‹K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16
41 ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN‹K SERV‹S H‹ZMETLER‹-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED‹TEPELER KAR.SULAR
APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 ANTALYA-CANKALP ELEKTRON‹K-TUZCULAR MAH. ‹MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242
242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL ‹LET‹fi‹M-AfiA⁄I PAZARCI MH. ‹BRAH‹M SÖZEN CD. fiELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742
35 36 ANTALYA-ALANYA-Ç‹NTAfi ELEKTRON‹K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD‹ O⁄LU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 ANTALYAMERKEZ-BÜYÜKGEB‹Z ELEKTROMEKAN‹K GÜVENL‹K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK ‹fi HANI
NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR‹K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 ARTV‹N-ARTV‹N ELEKTR‹KHALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 AYDIN-YILMAZ ELEKTRON‹K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35
AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON‹K-YEN‹ CAM‹ MH. SEK‹LER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 AYDIN-NAZ‹LL‹-BARIN ELEKTRON‹KALTINTAfi MH. HÜRR‹YET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 BALIKES‹R-BANDIRMA-ANIL SO⁄UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL
CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKES‹R-EDREM‹T-ÖZER TEKN‹K-CAM‹ VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44
BALIKES‹R-BURHAN‹YE-U⁄UR TEKN‹K SO⁄UTMA-MAHKEME MH. M‹THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 BALIKES‹R-KILIÇ
ELEKTRON‹K-YEN‹ ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 BALIKES‹R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON‹K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ
fiEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 BALIKES‹R-BANDIRMA-D‹J‹TAL ELEKTRON‹K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE
SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKES‹R-ERDEK-MERT TEKN‹K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTINMARTI ELEKTRON‹K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 BATMAN-fiAH‹NLER ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET
CD. NO:20 2000 ‹fi MERKEZ‹ KARfiISI-TEL.:0488 213 17 02 B‹LEC‹K-EDEBAL‹ TEKN‹K-‹ST‹KLAL MH V.REF‹K A ÖZTÜRK CD NO: 1/ATEL.:0228 212 46 80 B‹NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 B‹NGÖLS‹MGE ELEKTRON‹K- YEN‹fiEH‹R MH. YEfi‹M SK. BO⁄ATEK‹N APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 B‹TL‹S-AHLAT-U⁄UR SO⁄UTMATOK‹ KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.:0434 412 41 72 B‹TL‹S-D‹ZAYN ELEKTR‹K-NUR CAD. EREM CENTER ‹fi MERKEZ‹KAT:2 NO:5TEL.:0434 226 74 43 BOLU-BEST ELEKTRON‹K-TABAKLAR MAH.CUMHUR‹YET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 BURSA-OSMANGAZ‹AKYÜZ ELEKTRON‹K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 BURSA-GEML‹K-AC‹L TV TAM‹R SERV‹S‹-DEM‹R SUBAfiI
MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER T‹CARET-ÖMERBEY MH. CAM‹ SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR‹K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 BURSA‹NEGÖL-S.B.S ELEKTRON‹K-OSMAN‹YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T‹CARET-RUNGUÇPAfiA
MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 BURSA-N‹LÜFER-ÖZME TEKN‹K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISITEL.: 0224 249 12 48 ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89
ÇANAKKALE-GEL‹BOLU-GÜVEN ELEKTRON‹K-YAZICIZADE MAH. M‹RALAY fiEF‹K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70
ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON‹K-‹SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 ÇANKIRI-B‹LG‹ÇLER ELEKTRON‹KBUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A⁄A S‹T. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 ÇORUM-H‹T‹T SO⁄UTMA-YEN‹YOL MH. MÜFTÜ
AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 ÇORUM-U⁄UR ELEKTRON‹K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT‹H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN
APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON‹K-CENG‹ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 ÇORUM-ALACA-EROL
ELEKTRON‹K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV‹S‹-SUNGURLU-SUNGURO⁄LU
MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 DEN‹ZL‹-KARDELEN SO⁄UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 DEN‹ZL‹-ÖZ
ELEKTRON‹K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 DEN‹ZL‹-MERKEZ-ÇA⁄LAYAN SO⁄UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN
GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 D‹YARBAKIR-B‹SM‹L-fiIK ELEKTR‹K-KURTULUfi MH. AHMET AR‹F BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412
415 05 94 D‹YARBAKIR-‹LKADIM T‹CARET-BATIKENT S‹T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA⁄LIK OCA⁄I YANIBA⁄LAR-TEL.:0412 235 70 89
D‹YARBAKIR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 D‹YARBAKIR-S‹LVAN-DIGITAL
ELEKTRONIC-KALE MH. SAM‹ SEÇK‹N CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 D‹YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-
- 44 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK
SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE
MAH. M‹MAR S‹NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 ED‹RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN‹K-GAZ‹ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7TEL.:0284 513 89 66 ED‹RNE-YILDIZ SO⁄UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S‹TES‹ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37
63 ED‹RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN‹K-YUKARI ZAFER‹YE MH. ‹LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZI⁄-ÖZDEV TEKN‹K ‹ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZI⁄-YILMAZ BOB‹NAJ-YEN‹ MAH. KEMAL fiEDELE CAD. NO: 12/ETEL.:0424 212 08 96 ELAZI⁄-GÜNEfi ELEKTRON‹K-KÜLTÜR MAH. VAL‹ FAHR‹BEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZ‹NCANAYDINLAR ELEKTR‹K-‹NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZ‹NCAN-REFAH‹YE-B‹LG‹N ELEKTRON‹KERZ‹NCAN CAD. BELED‹YE ‹fi HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON‹K-Z‹YABEY CAD. BELED‹YE PSJ. NO:6TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-AT‹LAY ELEKTRON‹K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-‹SP‹RYILMAZ ELEKTRON‹K-Z‹YAPAfiA CD. AfiA⁄I MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 ESK‹fiEH‹R-ARZU ELEKTRON‹K-DEL‹KL‹TAfi MH. GÜRMAN
SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESK‹fiEH‹R-S‹VR‹H‹SAR-DERMAN ELEKTRON‹K-CAM‹KEB‹R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222
711 22 60 GAZ‹ANTEP-ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹ TAM‹RC‹S‹-MÜTERC‹M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73
GAZ‹ANTEP-ISLAH‹YE-YILMAZ SO⁄UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S‹TES‹ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZ‹ANTEP-‹K‹ZO⁄LU
ELEKTRON‹K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZ‹ANTEP-N‹Z‹P-ÇAPAN TEKN‹K-CUMHUR‹YET MAH.
MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 G‹RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO⁄UTMA-‹HSAN‹YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257TEL.:0454 318 17 28 G‹RESUN-U⁄UR ELEKTRON‹K-HACI HÜSEY‹N MH. GAZ‹ CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 GÜMÜfiHANEGÜMÜfiHANE SERV‹S‹-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDA⁄-GÜNEfi ELEKTR‹K-ATATÜRK
MAH. ‹SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK‹NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/BTEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SER‹ SO⁄UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZ‹N-YEL‹Z BOB‹NAJMUSTAFAL‹ MH. ‹STASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32 HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN‹K SO⁄UTMA-ATATÜRK CD. DÖ⁄ÜCÜLER
‹fiHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-ÖZ ‹fi SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : 0326
413 21 22 HATAY-DÖRTYOL-FAT‹H ELEKTRON‹K-SANAY‹ MH. EVREN CD. YEN‹ S‹NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 HATAY‹SKENDERUN-GÜL‹STAN ELEKTRON‹K-KURTULUfi MH. fi.O⁄UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 I⁄DIR-PARLAK TEKN‹KTOPÇULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 ISPARTA-ÖZSOYLAR SO⁄UTMA-YAYLA MAH. ‹SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi‹FA TIP MERKEZ‹
ALTI-TEL.:0246 223 13 61 ‹ÇEL-ERDEML‹-ESEN ELEKTR‹K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 ‹ÇEL-MEZ‹TL‹AKN‹SAN SO⁄UTMA&ELEKTRON‹K-GMK.BUL. FAT‹H MH. 18 SK.ÖZÜDO⁄RU S‹T. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 ‹ÇEL-PINAR ELEKTRON‹KMAHMUD‹YE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 ‹ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON‹K-GAZ‹LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119TEL.:0324 626 83 98 ‹ÇEL-TARSUS-TEKN‹K ‹fi ELEKTR‹K T‹C.-ATATÜRK CAD. U⁄UR ‹fi HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 ‹ÇEL-ANAMURÇEL‹K ELEKTRON‹K-BAHÇE MH. ORMAN ‹fiLETMES‹ ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 ‹ÇEL-HAKAN ELEKTRON‹K-BAHÇEL‹EVLER
MH. 1809 SK. D‹NL‹ APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 ‹ÇEL-S‹L‹FKE-SADIK ELEKTR‹K-GÖKSU MAH. O⁄UZKAAN CAD. DERYALAR
APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 ‹STANBUL-ATAfiEH‹R-VURAL ELEKTRON‹K-KARAMAN Ç‹FTL‹K YOLU NO:12(ESK‹ PTT HAST. KARfiISI)
‹ÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-YILKA T‹CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.:0212-233 80 53 ‹STANBULKÜÇÜKÇEKMECE-ÇA⁄DAfi SERV‹S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 ‹STANBUL-ZEYT‹NBURNUKARDEfiLER SO⁄UTMA-SEY‹T N‹ZAM MAH. fiEH‹T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 ‹STANBUL-ESENLER-YILDIRIM
ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 ‹STANBUL-EM‹NÖNÜ-IRMAK DIfi T‹CARET-TAHTAKALE CD.
TAHTAKALE T‹CARET MERKEZ‹ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 ‹STANBUL-ÜMRAN‹YE-GÜL-SER TEKN‹K SERV‹SNAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ ‹MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 ‹STANBUL-ÜMRAN‹YE-GÖZDE ELEKTRON‹KATATÜRK MH. ALEMDA⁄ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03 ‹STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN‹K SERV‹S-BA⁄DAT CD. BOLAYIR
SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 ‹STANBUL-BEYL‹KDÜZÜ-SC ELEKTRON‹K-GÜZELYURT MH. M‹MAR S‹NAN CD. NO:71-TEL.:0212 852
34 45 ‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-DEDEO⁄LU ELEKTR‹K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ‹FTL‹⁄‹-TEL.:0212 594 50 91 ‹STANBUL-TUZLAAKIN ISI TEKN‹K SERV‹S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. ‹SMA‹L A⁄A SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 ‹STANBUL-SARIYER-H‹SAR SERV‹S
1-NUR‹PAfiA CD NO\48A BA⁄LAR MEVK‹ YEN‹KÖY-TEL.:0212 223 27 96 ‹STANBUL-SARIYER-H‹LAL SO⁄UTMA-KAPTAN SK. NO:2TEL.:0212 218 45 61 ‹STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ‹ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18
‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-ÇAM TEKN‹K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 ‹STANBULKÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR‹K SO⁄UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 ‹STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECEBATI TEKN‹K-GÜLTEPE MH. DEL‹ORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.:0212 599 36 79 ‹STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON‹KKARTALTEPE MH. B‹LGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 ‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON‹K-MERKEZ MH. BA⁄LAR
CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-CHIP ELEKTRON‹K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 ‹STANBUL-GÜNGÖRENYÜKSEL ELEKTRON‹K-M.FEVZ‹ ÇAKMAK MAH.‹NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 ‹STANBUL-BEYO⁄LU-TOLGA ELEKTRON‹KCAM‹ KEB‹R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.:0212 235 65 34 ‹STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON‹K-DEN‹ZKÖfiKLER
MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-ÇA⁄LAYAN ELEKTRON‹K-‹STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659
92 49 ‹STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON‹K-HAL‹TA⁄A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 ‹STANBULZEYT‹NBURNU-UZMAN ELEKTRON‹K-YEN‹DO⁄AN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 ‹STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM
ELEKTRON‹K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ‹STANBUL-MALTEPE-BEYDA⁄I TEKN‹K ELEKTRON‹K-BA⁄LARBAfiI
MAH. ‹NÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-KUMRU ELEKTRON‹K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126TEL.:0212 429 34 19 ‹STANBUL-BAKIRKÖY-‹K‹ZLER ELEKTRON‹K-SAKIZA⁄A MH. BERR‹NC‹N‹ SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83
‹STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON‹K-ALBAY HÜSAMETT‹N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.:0216 318 35 13 ‹STANBULÜSKÜDAR-AKÇEL‹K T‹CARET-M‹MAR S‹NAN MH. ‹SMA‹L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 ‹STANBUL-KADIKÖY-TELV‹D
ELEKTRON‹K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 ‹STANBUL-‹K‹TELL‹-BARIfi TEKN‹K-ATATÜRK
MH. ‹K‹TELL‹ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 ‹STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG‹N ELEKTRON‹K-TEVF‹K BEY MH. MERKEZ CD.
- 45 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
ORK‹DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ‹STANBUL-BAHÇEL‹EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD
.ZAFER MH. TÜRKBEY‹ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹K-GÖKHAK ELEKTRON‹K-BATI MH. SABR‹ TAfiKIN CD. SEB‹L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00
‹STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON‹K-CEBEC‹ MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTANÇ‹FTL‹⁄‹- TEL.:0212 475 85 62 ‹STANBULGÜNGÖREN-NUR ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09 ‹STANBUL-BEYKOZ-ULUDO⁄AN
ELEKTRON‹K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.:0216 322 85 85 ‹STANBUL-KARTAL-ÖZO⁄LU ELEKTRON‹K-KIZILAY BULVARI
CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 ‹STANBUL-FAT‹H-SOYLU TEKN‹K-HIRKA‹ fiER‹F CAM‹ ARKASI ESK‹ AL‹PAfiA CD. NO: 26TEL.:0212 631 85 88 ‹STANBUL-FAT‹H-IRMAK DIfi T‹CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: 0212 589 75 27 ‹STANBUL-S‹L‹VR‹PDS ELEKTRON‹K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 ‹STANBUL-GÜLTEPE-B‹L‹M ELEKTRON‹KHARMANTEPE MH. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹-ZÜBEYDE
HANIM CADDES‹ NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19 ‹ZM‹R-BERGAMA-GEZG‹N SERV‹S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 35 15
‹ZM‹R-KONAK-TUNCA ELEKTR‹K-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.:0232 246 40 62 ‹ZM‹R-ÇAMD‹B‹-KUDRET ELEKTRON‹K-BURAK RE‹S
CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 ‹ZM‹R-MENEMEN-AY ELEKTRON‹K-DR. SELAHATT‹N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31
‹ZM‹R-KONAK-S‹STEM ELEKTRON‹K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.:0232 469 72 69 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR‹K
LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA⁄I-TEL.:0232 381 14 42 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T‹CARET-ESK‹ TRAMVAY CD.
1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 ‹ZM‹R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON‹K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 ‹ZM‹RKONAK-KILIÇ ELEKTRON‹K-BARBAROS HAYRETT‹N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 ‹ZM‹R-URLA-‹LTER ELEKTRON‹K‹ZM‹R 75. YILl CADDES‹NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 ‹ZM‹R-BUCA-ÇA⁄LAR ELEKTRON‹K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77
‹ZM‹R-YEfi‹LYURT-UMUT ELEKTR‹K & ELEKTRON‹K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 ‹ZM‹R-ÖDEM‹fi-MURAT ELEKTRON‹KUMURBEY MH. SANAY‹ S‹T. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98 KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR‹K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK
NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON‹K-FEVZ‹PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KARABÜKSAFRANBOLU-MEHMET SA⁄LAM - GÖKAY TEKN‹K-‹NÖNÜ MH. ESK‹ BA⁄LAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97 KARABÜK-ACAR
ELEKTRON‹K-VAKIF ‹fi HANI KAT:2 EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-ÖZ AS SO⁄UTMA-ABBAS MH. MUT
CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARS-AYDIN ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R ‹fiHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE⁄‹fi‹M ELEKTR‹K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYADO⁄Ufi ELEKTRON‹K-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59 KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN‹KASYON-‹NÖNÜ MAHALLES‹ AFfi‹NBEY
SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66 KAYSER‹-MEL‹KGAZ‹-AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV‹S‹-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR‹STAL APT.AB NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSER‹-MEL‹KGAZ‹-AKIfi ELEKTRON‹K-ÇORAKÇILAR MH. CENG‹Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320
14 00 KAYSER‹-DEVEL‹-U⁄UR SO⁄UTMA-HARMAN MAHALLES‹ BELED‹YE PASAJ‹ ÜZER‹ NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSER‹-SÖNMEZ
ELEKTRON‹K-CAM‹ KEB‹R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSER‹-ZERO COMPUTER-SAHAB‹YE MH. METE CD.
fiAH‹R SATO⁄LU SK. SATO⁄LU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR‹K B‹LG‹SAYAR-B.HAYRETT‹N CAD.
NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLAREL‹-MERKEZ-BUSE ELEKTRON‹K-KARACA ‹BRAH‹M MH. KAPAN CAM‹ SK. ACUN PSJ. NO:23TEL.:0288 212 73 57 KIRKLAREL‹-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRON‹K-YILMAZ MH. ESK‹ KIRKLAREL‹ CD. EFSANE DÜ⁄ÜN SALONU YANI
NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 KIRfiEH‹R-GARANT‹ ELEKTRON‹K-ANKARA CD. C‹NGÖZ BEBE ARKASI YA⁄MUR ‹fiHANI NO:9/B-TEL.:0386
214 02 18 K‹L‹S-FLAfi ELEKTRON‹K-fiEH‹TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAEL‹-DORUK TEKN‹K H‹Z. -KARABAfi
MH. CENG‹Z TOPEL CD. MÜNECC‹M AR‹F SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAEL‹-KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRON‹K-‹NÖNÜ CD.
M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAEL‹-D‹LOVASI-SAMET ELEKTRON‹K-BA⁄DAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86
KOCAEL‹-DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAEL‹-GEBZEYILDIRIM ELEKTRON‹K-H. HAL‹L MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYA-BEYfiEH‹R-SELV‹ SO⁄UTMA-HACI ARMA⁄AN MH.
ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SELÇUKLU-SAF‹R SO⁄UTMA-FER‹T PAfiA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE S‹TE
C‹VARI-TEL.:0332 236 36 75 KONYA-ERKAM SO⁄UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00
32 KONYA-ÖZCAN SO⁄UTMA VE ISITMA LTD fiT‹-N‹fiANTAfiIMH. HULUS‹ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SELÇUKLUKONSEY SOGUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK ‹HSAN‹YE MH. fiA‹R GUBAR‹ SK.B‹NSA S‹TES‹ ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 KONYA-AKfiEH‹REROL ELEKTRON‹K-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKN‹K-‹HT‹YARETT‹N
MH.SIRÇALI MEDRESE CAD.‹BN‹B‹B‹ SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYD‹fiEH‹R-TUNCER ELEKTRON‹K-KIBRIS CD. NO:26TEL.:0332 582 93 92 KONYA-DURMAZLAR ELEKTR‹K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-ERE⁄L‹-ERDEM‹R
TEKN‹K-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.EL‹T APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53 KÜTAHYA-EL‹FO⁄LU ELEKTR‹K-FAT‹H SULTAN MEHMET BULVARI
DUAGÜR CAM‹‹ ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YUVAM ELEKTRON‹K-‹ST‹KLAL MH. FUZUL‹ CD.‹MAMO⁄LU SK. NO:1-TEL.:0422
322 52 88 MALATYA-HAL‹M ELEKTRON‹K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08MAN‹SA-SOMA-GÜRMAK TEKN‹KKURTULUfi MH. ‹DMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MAN‹SA-SAL‹HL‹-AYKAR SO⁄UTMA- BEfiEYLÜL MH. BELED‹YE CD. NO:TEL.:2430236 714 88 68 MAN‹SA-AY ELEKTRON‹K MAN‹SA fiB.-YARHASANLAR MAH. ESK‹ HASA⁄A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63
MAN‹SA-BURCU ELEKTRON‹K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MAN‹SA-TURGUTLU-EM‹N ELEKTRON‹KALTAY MH. SEV‹NÇ SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MAN‹SA-SARUHANLI-fiEN SO⁄UTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.:0236
357 12 00 MAN‹SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D‹NAM‹K-CAM‹‹ CED‹T MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARD‹N-M‹DYATSA⁄LAM ELEKTRON‹K-ESNAF SANATKARLAR KRED‹ KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARD‹N-KIZILTEPE-‹BRAH‹MO⁄LU
ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99 MARD‹N-DER‹K-UZAY ELEKTRON‹K-BELED‹YE MEYDANI NO:36TEL.:0482 251 34 35 MARD‹N-YEN‹fiEH‹R-MERKEZ TEKN‹K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83
06 MARD‹N-NUSAYB‹N-BÜDÜN ELEKTRON‹K-ZEYNEL AB‹D‹N MH. Ç‹LEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MU⁄LA-FETH‹YE-ANADOLU
TEKN‹K SERV‹S-ÖLÜDEN‹Z YOLU ÜZER‹ BAHA fiIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MU⁄LA-M‹LAS-AFfi‹N YILDIRIM - TEKN‹K
SO⁄UTMA-HACI ‹LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MU⁄LA-YATA⁄AN-ASTEKN‹K ISITMA SO⁄UTMA SERV‹S‹-YEN‹ MH.
152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MU⁄LA-DALAMAN-ÖZKAN TEKN‹K SO⁄UTMA-MERKEZ MAHALLES‹ ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:0252
- 46 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H
ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LA-URLA-STAR ELEKTRON‹K-‹N‹fiD‹B‹ CAD NO 1/C AKYAKA BELDES‹-TEL.:0252 243 40 42 MUfi-HAfi‹MO⁄LU
EK‹C‹ ELEKTRON‹K-HAfi‹MO⁄ULLARI EK‹C‹ ‹fi HANI BELED‹YE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 N‹⁄DE-HUZUR ELEKTR‹K-ILHANLI
MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SO⁄UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU
CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SO⁄UTMA-YEN‹ MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-ÜNYE-STAR TEKN‹KKALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-M‹KRO ELEKTRON‹K-YEN‹ MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452
223 13 49 OSMAN‹YE-MODERN ELEKTRON‹K-ORTAOKUL CD. K‹fi‹O⁄LU ÇARfiISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 R‹ZE-ÇAYEL‹-ÖZER TEKN‹KMAKSUT ÖZER-EMNIYET MÜD.KARfiISI fiA‹RLER YOLU ÜZERI NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 R‹ZE-CEVAH‹R ELEKTRON‹K-TOPHANE
MAH. ATATÜRK CAD. ‹fi PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRON‹K-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 ATEL.:0264 271 39 12 SAMSUN-ÇARfiAMBA-ÖZKAN SO⁄UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUNBAFRA-KARATAfi T‹CARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-GÜLTEK‹N SERV‹S-ATATÜRK
BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DEN‹Z ELEKTRON‹K-KADIKÖY MH. OSMAN‹YE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 S‹‹RTERYILMAZ ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CAD. NO:25 ULUCAM‹ KARfiISI-TEL.:0484 224 03 92 S‹NOP-ADA EV ALETLER‹-CAM‹ KEB‹R MH.
TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 S‹NOP-AYANCIK-YILKAY SO⁄UTMA-YALI MH. DR.AZM‹ HAMZAO⁄LU CD. NO:46-TEL.:0368
613 52 12 S‹NOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV‹S-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21
S‹VAS-EKOL ELEKTRON‹K-H‹KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA⁄I NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 fiANLIURFA-SURUÇ-IfiIK SO⁄UTMA
TEKN‹KERL‹⁄‹-D‹K‹L‹ MH. Z‹YARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 fiANLIURFA-AKTAfi ELEKTRON‹K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.:0414
217 14 87 fiANLIURFA-B‹REC‹K-YARAfiIR SO⁄UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIfiI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 fiIRNAKS‹LOP‹-ABAY ELEKTRON‹K-2. CADDE S‹EMENS BAY‹‹ KARfiISI-TEL.:0486 518 50 99 fiIRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET
CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 TEK‹RDA⁄-HAYRABOLU-POYRAZ TEKN‹K-H‹SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48
TEK‹RDA⁄-SARAY-BATI TEKN‹K-YEN‹ MH. TAKS‹M CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEK‹RDA⁄-MURATLI-AKAN ELEKTRON‹K-MURAD‹YE
MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEK‹RDA⁄-ÇORLU-FULL TEKN‹K-MUH‹TT‹N MH. F‹K‹R SK. NO:12/B-TEL.:0282 652
28 68 TEK‹RDA⁄-ARI ELEKTRON‹K-AYDO⁄DU MH. fiEH‹TLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 TEK‹RDA⁄-MALKARA-KER‹MO⁄ULLARI
T‹CARET-YEN‹MAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEK‹RDA⁄-ÇERKEZKÖY-ÇA⁄RI ELEKTRON‹K-G.O. PAfiA MH.
SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-H‹DRO ELEKT‹R‹K-CUMHUR‹YET MH. GAZ‹ BULVARI NO:144TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-C‹HAN ELEKTRON‹K-G.O.PAfiA BULVARI S‹VAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ
SO⁄UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKN‹K SO⁄UTMA-SO⁄UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A
GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-ÇIRAK TEKN‹K-FAT‹H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARfiISI-TEL.:0462 229
66 44 TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTR‹K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRON‹KFAT‹H MH. FAT‹H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-fiENGÜL TEKN‹K-BA⁄KUR ÇARfiISI NO: 10 /
A-TEL.:0462 721 74 11 UfiAK-MERKEZ-KOÇ SO⁄UTMA- ‹fiL‹CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERC‹fi-ÖZKANAT
TAM‹RAT-EMN‹YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EB‹NÇ TEKN‹K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31
37 VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAM‹RAT-KÜLTÜR MERKEZ‹ C‹VARI DEM‹RC‹LER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVAALTINOVA-DO⁄AN TEKN‹K SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 YALOVA-TINAZTEPE
ELEKTR‹K-‹STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDA⁄MADEN‹-AYDIN SO⁄UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR
SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON‹K-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER
ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD ERE⁄L‹-UZMAN ELEKTRON‹K-ERDEM‹R CAD NO:130TEL.:0372 316 31 28 ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRON‹K-PAP‹LA ‹fi HANI ZEM‹N KAT NO:9 SO⁄UKSU-TEL.:0372 251 67 31
- 47 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hatlar›m›z› da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
Dan›flma Hatlar›m›z›,
- Hafta içi her gün 08.30-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici ‹liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Hizmet Fifli" almay› unutmay›n›z.
Alaca¤›n›z bu fifl, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
6. Cihaz›n›z ilk çal›flt›rmada çal›flm›yor veya ar›zal› ise, size en yak›n S‹NBO
Yetkili Servisine baflvurabilir veya S‹NBO Dan›flma Hatlar›ndan yard›m
alabilirsiniz.
- 48 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n
garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir
süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas›
durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›,temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal›n ar›zas›n›n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç›-üretici veya ithalatç›; mal›n
tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4. Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde,
iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yap›lacakt›r.
5. Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd›yla,bir y›l içerisinde; ayn›
ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti süresi
içerisinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›ndan fazla olması unsurlar›n›n yan›s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanamamay›
sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i,
ithalatç›s› veya imalatç› - üreticisinden birisine düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirine mümkün bulunmad›¤›n›n
belirlenmesi,durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi
talep edebilir.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 49 -
- SBM 4713 EKMEK YAPMA MAK‹NASI -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78518
SSHY Belge No : 25551
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 04/02/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
EKMEK YAPMA MAK‹NASI
S‹NBO
SBM 4713
-
2 Yıldır
30 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü tarafından
izin verilmifltir.
- 50 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in China
‹mal Y›l› : 2010
- UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch
Block E, No. 7-2, Guangdong Software
Science Park, Caipin Road, Guangzhou
Science City, Guangzhou, China
JGZ0504217-R6-R2-R4-R5
JGZ0504219-2R5
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.

Benzer belgeler

sbm 4712 ekmek yapma mak‹nası kullanma kılavuzu tr en ru

sbm 4712 ekmek yapma mak‹nası kullanma kılavuzu tr en ru De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat e...

Detaylı

sbm 4711 ekmek yapma mak‹nası kullanma kılavuzu tr en

sbm 4711 ekmek yapma mak‹nası kullanma kılavuzu tr en De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat e...

Detaylı