Siyasal Bilgiler Fakültesi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Siyasal Bilgiler Fakültesi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
SİYASAL
BİLGİLER
FAKÜLTESİ
REKTÖRÜN MESAJI
Sevgili Öğrenciler,
İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi
ile selamlıyorum.
Çağımızda, insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil
eden “Üniversite”, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve
eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, sağlıklı bir eğitim ve öğretim
için, davranışın ve bilginin birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, bunların manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına
da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak
aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel
ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler.
Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen
devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün, serbestiyet kadar mesuliyet olduğu
fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik
hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır.
Siyasal Bilgiler Fakültemiz, küreselleşen dünyanın siyaset ve
ekonomisine medeniyetimize ait değerlerin şekil vermesi gerektiğine inanarak kuruldu. Fakültemiz; Türkiyeli değer ve düşüncelerden kök alan, ürettikleriyle dünyada yer tutan; güçlü, dirençli
ve bilinçli bir gövde, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü,
coğrafyamızı aydınlatan bir yıldız olacaktır. Tarihin sonunun geldiğini ya da medeniyetlerin savaşmasının kaçınılmaz olduğunu
düşünenlerin idare ettiği bir dünyada; inanıyoruz ki “davranıştaki iyi”, “bilgideki doğru” ve “estetik tavırdaki güzel” duyuşuyla
yetişmiş Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarımız, hem mensup
oldukları millete, hem de tüm insanlığa olumlu katkıda bulunacaklardır.
Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, hayatta
daima hayırlı ve üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum.
Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN
Rektör
2
3
DEKANIN MESAJI
Kıymetli Öğrenciler,
Türkiye yirmibirinci yüzyılın başında dünya ülkeleri arasında uzunca bir dönem sınırlı bırakılan etkinliğinden kurutulup kendi saygınlığını en üst seviyeye
çıkarmayı başardı. Bunu yaparken ülkemize kazandırılan değerlerden birisi
de İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve bünyesindeki Siyasal Bilgiler Fakültesi,
özel ve kamuya ait alanlarda görev alacak başta yöneticiler olmak üzere her
alanda seçkin gençliği yetiştirmeye başladı.
Ülkemizde ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında akademik çalışmalarını
tamamlayan öğretim görevlisi kadromuz bilimsel çalışmalarına katkı sağlamakta, sahip oldukları tecrübe ve birikimleriyle yeni nesilleri eğitip onları da
bu anlamda yetiştirmeye özen göstermektedir. Sadece öğrenen değil, çevresine duyarlı, dünya tarihine iz bırakan olaylar konusunda yeterli donanıma
sahip, güncel konuları sebep sonuç ilişkileri içinde çabuk kavrayıp yorumlayan ve toplumların geleceğine yön verebilecek düşünce ve etkin donanıma
sahip gençlik yetiştirilmektedir.
Geçmişteki birikimleriyle yetinmeyip günün şartlarına göre gerekli donanıma
sahip olarak kendilerini yenileyebilen eğitim kurumları bilime ve insanlığın ortak mirası medeniyete katkı sağlayabilirler. Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak
kendi ülkesinin iç meseleleri ile yoğun ilgilenip farklı kıtalardaki gelişmeleri
sıradan haberlerle takip etme alışkanlığını bir tarafa bırakan bir gençliğe talibiz. Zira küresel konularda akademik anlamda bilgi üretip bunları mevcut
tecrübe ve birikimlerle birleştirip ilgililerle gerektiği şekilde paylaşmak, kendi
sınırlarımız dışında üretilmiş olanları da bir değer ifade ettikleri sürece ülkemize kazandıracak kabiliyette gençliği eğitmeyi hedefliyoruz.
Bugün yerel ve uluslararası kuruluşlarda fakültemizin ilgili alanlarında ülkemizi temsil eden yetişmiş insanımızın azlığı basit anlamda kendi dışımızdakiler
tarafından bilinçli bir dışlanmışlıkla izah edilemez. Bize düşen görev gerekli yabancı dilleri okuyup, konuşan ve özellikle onlarla fikir üretip akademik
hayata yazarak katkı sağlayan gençliği yetiştiren fakülte olarak varlığımızı
bulunmamız zaruri olan her ortamda hissettirmektir. Dünyaya açık, hemen
her konuda değişik yaklaşımları anlamak, görüş ayrılıklarını iyi kavramak, en
gelişmiş toplumlar ile henüz içinde bulundukları şartlarla hala Ortaçağın bile
gerisinde kalanlar arasındaki uçurumu fark edip bu açığın müspet anlamda
kapanması için azami gayret sarf etmekteyiz. Çeşitliliğe zenginlik olarak değer vermek, çok disiplinli tarzı benimseyip onunla donanmak suretiyle siyasal
bilgiler alanında mevcutları arasında düşünce ile eylem ilişkisini gerektiği gibi
kurarak kurumsal anlamda en iyilerinden birisi olma yolunda ilerlemekteyiz.
Küresel anlamda etkin olabilmenin yolu sadece kendi gençliğini yetiştirerek
değil, farklı kültür ve medeniyete sahip coğrafyalardan da öğrencileri, hatta
akademisyenleri bünyesinde barındırarak hedeflediği kalitede insan kaynağı
yetiştirmektir.
Tüm öğrencilere başarılı ve hayat boyu memnun kalacakları bir eğitim diliyorum.
4
Prof. Dr. Ahmet KAVAS
Dekan
5
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
6
AKADEMİK KADRO
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Doç. Dr. Tarkan OKTAY
Yrd. Doç. Dr. İdil KILAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Burcu TAŞKIN
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr. M. Halit KORKUSUZ
Arş. Gör. M. Habib SAÇMALI
Arş. Gör. Veysel KURT
Arş. Gör. Abdullah Said ARI
Arş. Gör. Erol FIRTIN
Uzman Abuzer DİŞKAYA
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Prof. Dr. H. Neşe ERİM
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN
Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR
Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU
Doç. Dr. Hamdi GENÇ
Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ
Doç. Dr. Hüseyin KAYA
Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ
Yrd. Doç. Dr. Faruk BAL
Yrd. Doç. Dr. Abdullatif ÇEVİKER
Yrd. Doç. Dr. Gülfer VURAL
Arş. Gör. Fatih KAZANCI
Arş. Gör. Emre ÖZER
Arş. Gör. İbrahim KURAN
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. M. Lutfullah KARAMAN
Prof. Dr. Ahmet KAVAS
Prof. Dr. M. Hüseyin BİLGİN
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV
Doç. Dr. İdris DEMİR
Doç. Dr. Giray GÖZGÖR
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ELİK
Yrd. Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN
Yrd. Doç. Dr. Fatmanil DÖNER
Yrd. Doç. Dr. Helin SARI ERTEM
Yrd. Doç. Dr. Leman ERDAL
Yrd. Doç. Dr. Muhammed TANDOĞAN
Arş. Gör. Aybars KARCI
Arş. Gör. Belemir ÇOBAN
Arş. Gör. Meysune YAŞAR
İşletme Bölümü
Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN
Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR
Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL
Yrd. Doç. Dr. Dursun YENER
Yrd. Doç. Dr. Fatih YİĞİT
Arş. Gör. Ayşe ÇOBAN
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Fatih SARIOĞLU
Arş. Gör. Fatma Pınar ARSLAN
Arş. Gör. Kutlu DANE
Arş. Gör. Cansın CAN
7
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Üniversitemizin “araştırma odaklı ve yerel ile evrensel olanı
birleştiren, özgün bir üniversite olmak” hedefi Fakültemizin
de eğitim anlayışının şekillenmesinde başlıca unsuru oluşturmaktadır. Fakültemizin İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümleri, ekonomi, kültür ve
tarihin buluşma noktası olan İstanbul’un bu müstesna ortamında, ayırt edici bir gelecek elde etme imkanı sunmaktadır.
Fakültemizin mevcut bölümlerinde, “araştırma odaklı” bir üniversite olma hedefine uygun olarak, yalnızca lisans eğitimi ile sınırlı kalınmayıp yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de ağırlık verilmekte; böylelikle, akademik
kariyer hedefine sahip olacak lisans öğrencilerimiz için
daha ileri bir eğitim ve araştırma ortamı sağlanmaktadır.
Fakültemizin yüzde 30 İngilizce esaslı olarak eğitim-öğretim
programlarını sürdüren, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinde zorunlu İngilizce
hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültemizde eğitim-öğretimin
zorunlu dersleri yanında, seçmeli ve disiplinler arası dersleri de kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerin hem farklı disiplinleri tanımaları hem de bu disiplinlerden elde edecekleri bilgileri kendi akademik hayatlarında
kullanabilmelerine fırsat verilmektedir. Eğitimini sürdürdüğü disiplinin dışında kalan ve Üniversitemizde eğitimi verilen
8
diğer disiplinler arasında bir seçim yaparak bu alanda da eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için, çift anadal ve yandal
programları, sunulmaktadır.
Fakültemiz, FARABİ, MEVLANA ve ERASMUS gibi ulusal ve
uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin akademik hayatlarının bir bölümünü farklı kültürel ortamlarda sürdürmelerini sağlayarak dünya ile bütünleşen bir eğitim vermektedir.
Fakültemizde, eğitim teknolojilerinin imkanlarından olabildiğince yararlanmak suretiyle sürdürülmekte olan program öğretimlerinin yanı sıra, öğrencilerin “Medeniyet”i iyice özümsemiş
olarak sosyal hayata daha etkin katılımlarına imkan sağlayıcı
olmak üzere, nitelikli bir eğitimi bütünleyici olduğuna inandığımız, farklı ve zengin çeşitlilikte kültür ve sanat faaliyetleri öğrenci toplulukları aracılığıyla hayata geçirilmektedir.
Fakültemiz için bu hususu ön plana çıkaran ve dolayısıyla bize
göre tercih edecek öğrenciler açısından bir cazibe merkezi
kılacağına inandığımız diğer önemli bir husus da, içinde yer
aldığı Üniversitemizin dünyanın önemli bir kültür ve medeniyet
kavşağı olarak bilinen İstanbul’un ulaşım yolları bakımından
merkezi bir konumunda yer alması ve dolayısıyla birden fazla
toplu ulaşım imkanın birleştiği bir kavşak noktasında bulunmasıdır.
9
SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM HAKKINDA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı,
yerel ve uluslararası düzeylerde siyasal, yönetsel ve sosyal
gelişmeleri araştırmak, incelemek, bu alanda üretilen bilgi,
bulgu ve değerleri, akademik topluluk, kamu, özel sektör ve
sivil toplumla paylaşmaktadır. Bu çerçevede, siyasal düşünceler, sistemler, kurumlar ve süreçlerin yanında kamu yönetimi düşüncesi, yapıları ve kamu politikaları gibi siyasetin ve
yönetimin farklı yönleri eğitim planlarında dengeli bir şekilde yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda özellikle ağırlık
verdiğimiz alanlar; siyaset ve hukuk, karşılaştırmalı siyasal
sistemler ve teoriler, siyasal hareketler ve modern devlet,
Dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimindeki gelişmeler, modern toplum ve bürokrasi, yerel yönetimler ve kentleşme gibi
konularıdır.
Bölümümüz, kamu, sivil toplum ve özel sektör alanı için yenilikçi ve sorgulayıcı mezunlar yetiştirmeyi ve giderek birbirine
eklemlenen dünyada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerine önemli ölçüde katkı sunan araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.
10
11
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr.
Bilal ERYILMAZ
12
Prof. Dr.
Hamza ATEŞ
Doktora:
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1984
Yüksek Lisans:
Ege Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1980
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat,
Maliye ve Sosyal Politika-1977
Araştırma Alanı:
Kamu Yönetimi,
Yönetim Bilimleri,
Siyaset Bilimi.
Doktora:
University of Liverpool,
Public Administration-1999
Yüksek Lisans:
University of Durham,
Centre for Middle Eastern Studies,
Middle Eastern Studies-1995
Lisans:
Ankara Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1992
Araştırma Alanı:
Yönetim Bilimleri,
Kentleşme ve Çevre Sorunları,
Kamu Yönetimi,
Ortadoğu Araştırmalar,
Siyaset ve Sosyal Bilimler.
Doktora:
Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-2002
Yüksek Lisans:
Fairleigh Dickinson University (ABD),
Kamu Yönetimi-1996
Lisans:
Ankara Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1993
Araştırma Alanı:
Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku,
İdari Yargı,
Kamu Politikaları,
Yönetim Bilimi,
Mahalli İdareler,
T.C. İdari Teşkilatı,
Siyaset Bilimi.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Kamu Yönetimi\ Mahalli İdareler ve
Yerinden Yönetim-2005
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Kamu Yönetimi\ Mahalli İdareler ve
Yerinden Yönetim-1998
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1995
Araştırma Alanı:
Yerel Yönetimler,
Yerel Meclisler,
Metropoliten Yönetim,
Stratejik Planlama,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Yerel Yönetim Tarihi.
Prof. Dr.
Ahmet NOHUTÇU
Doç. Dr.
Tarkan OKTAY
13
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. İdil
TUNÇER KILAVUZ
14
Yrd. Doç. Dr.
Ali ASLAN
Doktora:
Indiana University Bloomington,
Central Eurasian Studies-2007
Yüksek Lisans:
Indiana University Bloomington,
Central Eurasian Studies-2000
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-1997
Lisans:
Marmara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-1994
Araştırma Alanı:
Siyasal Hayat ve Kurumlar.
Doktora:
University of Delaware,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2012
Yüksek Lisans:
Fatih Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2004
Lisans:
Fatih Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2002
Araştırma Alanı:
Siyaset Teorisi.
Doktora:
Leiden Üniversitesi,
Beşeri Bilimler-2013
Yüksek Lisans:
Leiden Üniversitesi,
Ortadoğu Çalışmaları-2008
Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Sosyoloji-2006
Araştırma Alanı:
Siyaset Sosyolojisi,
Siyaset Bilimi,
Kitle İletişimi ve Araçları.
Doktora:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi-2014
Yüksek Lisans:
National and Kapodistrian
Atina Üniversitesi,
Güneydoğu Avrupa Çalışmaları-2008,
Yüksek Lisans:
Sabancı Üniversitesi,
Siyaset Bilimi-2007
Lisans:
Sabancı Üniversitesi,
Ekonomi-2005
Araştırma Alanı:
Seçmen Davranışı,
Siyasal Temsiliyet,
Türk-Yunan İlişkileri,
Balkan Siyaseti.
Yrd. Doç. Dr.
İsmail ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr.
Burcu TAŞKIN
15
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr.
M. Halit KORKUSUZ
16
Uzman
Abuzer DİŞKAYA
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Özel Hukuk-2015
Yüksek Lisans:
Dicle Üniversitesi,
Özel Hukuk-2011
Lisans:
Selçuk Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi-2009
Araştırma Alanı:
Medeni Hukuk,
İş Hukuku,
Nükleer Hukuk,
Sorumluluk Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
Kamulaştırma Hukuku,
Tüketici Hukuku.
Doktora:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Felsefe (Devam)
Yüksek Lisans:
Şeyh Mufid Üniversitesi,
İslam Felsefesi ve Kelami-2009
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi-2003
Araştırma Alanı:
Hukuk Felsefesi,
Fıkıh Usulu,
Metafizik,
Epistemoloji,
Ahlak Felsefesi ve Hukuk Felsefesi.
Doktora:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Devam)
Yüksek Lisans:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-2015
Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2011
Araştırma Alanı:
Siyaset Bilimi,
Siyasal Düşünceler Tarihi,
Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi,
Sosyal Adalet.
Doktora:
University of California, Davis
Tarih (Devam)
Yüksek Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2013
Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Sosyoloji-2010
Lisans Çift Anadal:
Boğaziçi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2010
Araştırma Alanı:
Siyaset ve Sosyal Bilimler.
Arş. Gör.
Abdullah Said ARI
Arş. Gör. Muhammet
Habib SAÇMALI
17
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Arş. Gör.
Veysel KURT
18
Arş. Gör.
Erol FIRTIN
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Devam)
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler-2009
Lisans:
Uludağ Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler-2006
Araştırma Alanı:
Siyaset Bilimi,
Ortadoğu Araştırmaları,
Siyasal Düşünceler.
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Devam)
Yüksek Lisans:
Universitaet Wien, Tarih,
Küresel Çalışmalar, Avusturya-2010
Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Sosyoloji-2007
Araştırma Alanı:
Siyaset Bilimi.
19
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
20
BÖLÜM HAKKINDA
Uluslararası İlişkiler, küreselleşmenin ve bölgeselleşmenin
bir arada yaşandığı günümüz bilgi çağında dinamik ve yeniliğe açık bir bilim dalıdır. Bu bölümün amacı; yakın disiplinlere ait temel bazı bilgilerin aktarımıyla birlikte; daha ağırlıklı
olarak, Uluslararası İlişkiler alanına ait bulunan, uluslararası
sistemin tarihi, geçirdiği evreler, ekonomik, siyasi ve hukuki
yapısının nasıl işlediği, bu sistemi oluşturan devletlerin birbiriyle olan ilişkileri ve ülkemizin bu sistem içerisindeki konumu
ve ilişkileri konularında eğitim verilmek suretiyle; disiplinlerarası bir yaklaşımla, daha genel olarak yaşadıkları dünyanın
ve sorunlarının, daha özel olarak ise ülkelerinin sorunlarıyla
da birlikte bu dünya içerisindeki özgün konumunun farkında
olacak öğrenciler yetiştirmektir.
21
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-1991
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi-1983
Araştırma Alanı:
Uluslararası İlişkiler.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Muhammed
Lutfullah KARAMAN
22
Prof. Dr.
Ahmet KAVAS
Doktora:
Université Paris Diderot Géographie,
Histoire, Sciences de la Société
(GHSS)-1996
Yüksek Lisans:
Université Paris Diderot Géographie,
Histoire, Sciences de la Société
(GHSS)-1991
Lisans:
Ankara Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi-1987
Araştırma Alanı:
Genel Afrika Tarihi,
Osmanlı-Afrika İlişkileri.
Doktora:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
İktisat-2000
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Çalışma Ekonomisi-1996
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Çalışma Ekonomisi-1994
Araştırma Alanı:
İktisat, Uluslararası İktisat,
Uluslararası Finans,
Uluslararası Ekonomik Entegrasyon,
Türkiye Ekonomisi.
Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Enstitüsü-1992
Yüksek Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Enstitüsü-1987
Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
İngiliz Dili ve Edebiyatı-1984
Araştırma Alanı:
Ortadoğu ve Güvenlik,
İran, Suriye, Basra Körfezi.
Prof. Dr. Mehmet
Hüseyin BİLGİN
Prof. Dr. Özden
Zeynep OKTAV
23
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Doç. Dr.
İdris DEMİR
24
Doç. Dr.
Giray GÖZGÖR
Doktora:
Gazi Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler-2007
Yüksek Lisans:
University of Dundee,
Centre for Energy Petroelum and
Minerla Law and Policy,
Energy Studies-2005
Yüksek Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler-2002
Araştırma Alanı:
Uluslararası Ekonomik Entegrasyon.
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat-2012
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat-2008
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Ekonometri-2006
Araştırma Alanı:
Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Kalkınma,
Uygulamalı Ekonometri.
Doktora:
Bilkent Üniversitesi,
Tarih-2008
Yüksek Lisans:
Bilkent Üniversitesi,
Tarih-2000
Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-1997
Lisans Çift Anadal:
Boğaziçi Üniversitesi,
Tarih-1997
Araştırma Alanı:
Siyasi Tarih.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Kamu Hukuku-1999
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
Kamu Hukuku-1992
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi-1988
Araştırma Alanı:
Uluslararası Hukuk.
Yrd. Doç. Dr.
Fatih BAYRAM
Yrd. Doç. Dr.
Özlem YÜCEL
25
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr.
Süleyman ELİK
26
Yrd. Doç. Dr.
İsmail ERMAĞAN
Doktora:
University of Durham-St. Cuthbert’s
Society, School of Government and
International Affairs,
International Relations-2009
Lisans:
Uludağ Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi-1997
Araştırma Alanı:
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler,
Çağdaş Politik İdeolojiler,
Uluslararası Sistemin Yapılanması,
Türkiye ve İran İlişkileri.
Doktora:
Universitaet Erfurt,
Max-Weber Kolleg
Politikwissenschaft-2011
Yüksek Lisans:
Universitaet Hamburg,
Soziologie und Politikwissenschaft-2005
Lisans:
Bilkent Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-1999
Araştırma Alanı:
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri,
Ortadoğu Araştırmaları,
Orta Asya ve Kafkaslar.
Doktora:
Bogaziçi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2013
Yüksek Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler-2005
Lisans:
Bahçeşehir Üniversitesi-2003
Araştırma Alanları:
Uluslararası Ekonomi Politik,
Kalkınma Politikaları,
Kırsal Dönüşüm,
Karşılaştırmalı Siyaset.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2010
Yüksek Lisans:
City University of London,
Gazetecilik-2000
Lisans:
Marmara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)-1998
Araştırma Alanı:
Dış Politikada Kimlik ve Güvenlik,
Sosyal Konstrüktivizm, Ortadoğu,
Amerikan Dış Politikası, Kuzey Irak .
Yrd. Doç. Dr.
Fatmanil DÖNER
Yrd. Doç. Dr.
Helin SARI ERTEM
27
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
İslam Tarihi ve Sanatları-2015
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İslam Tarihi ve Sanatları-2011
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi-2009
Araştırma Alanı:
Yrd. Doç. Dr.
Uluslararası İlişkiler,
Muhammed TANDOĞAN
Afrika Siyasi Tarihi,
Sahra (Afrika) Kabileleri,
Osmanlı-Afrika Münasebetleri.
28
Yrd. Doç. Dr.
Leman ERDAL
Doktora:
Adnan Menderes Üniversitesi,
İktisat-2011
Yüksek Lisans:
Adnan Menderes Üniversitesi,
İktisat-2005
Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-1994
Araştırma Alanları:
Avrupa Birliği,
Enerji Arz Güvenliği,
Yenilenebilir Enerji Kaynakları,
İstihdam, Yeşil Ekonomi ve Yeşil Enerji.
Doktora:
Yalova Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler (Devam)
Yüksek Lisans:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler-2015
Lisans:
Bahçeşehir Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler-2012
Yan Dal:
Siyaset Sosyolojisi
Araştırma Alanları:
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler
Teorileri, Karşılaştırmalı Dış Politika.
Arş. Gör.
Meysune YAŞAR
Yüksek Lisans:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler (Devam)
Lisans:
Galatasaray Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi-2013
Araştırma Alanı:
Uluslararası Hukuk.
Arş. Gör.
Belemir ÇOBAN
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Devam)
Yüksek Lisans:
University of Warwick,
Politics and International Studies (PAIS),
International Relations-2012
Lisans:
Gazi Üniversitesi,
Uluslarararası İlişkiler-2009
Araştırma Alanı:
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,
Türkiye Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası,
Türk Siyasal Hayatı.
Arş. Gör.
Aybars KARCI
29
BÖLÜM HAKKINDA
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisat Bölümünün temel amacı, ulusal ve küresel çaptaki
kadrolarda görev yapacak bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini sağlamak, bilgi toplumuna ayak
uydurabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar kazandırmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için öğrenciler öncelikle sağlam
bir teorik altyapı ile donatılmaktadır. Teorik eğitimin yanı sıra
öğrencilere Türkiye ve Dünya Ekonomisi ölçeğinde güncel
ekonomik konu ve sorunlarını kavrayarak çözüm yollarını arama yeterliliği kazandırılmaktadır. Ayırt edici bir husus olarak
da dün-bugün-yarın ilişkisinde birey-toplum-sistem boyutunda ekonomik analiz yapma ve iktisadi yaklaşım geliştirme becerisi verilmektedir.
30
31
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Prof. Dr.
Gülfettin ÇELİK
32
Prof. Dr.
H. Neşe ERİM
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
İktisat-1994
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İktisat-1989
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1987
Araştırma Alanı:
İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler
Tarihi.
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat Fakültesi-1986
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat Fakültesi-1976
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat Fakültesi-1972
Araştırma Alanı:
İktisat Tarihi.
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat Politikası-1999
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İktisat Politikası-1995
Lisans:
Gazi Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi-1992
Araştırma Alanı:
İktisat Politikası,
Kalkınma Ekonomisi ve İktisadi Büyüme,
İktisat Teorisi.
Doktora:
Anadolu Üniversitesi,
İktisat-2005
Yüksek Lisans:
Iowa State University of Science and
Technology, İktisat-1998
Lisans:
Uludağ Üniversitesi,
Ekonometri-1993
Araştırma Alanı:
Emek Ekonomisi,
Uluslararası Kalkınma,
Eğitim Ekonomisi,
Kalkınma Ekonomisi.
Prof. Dr.
Seyfettin ERDOĞAN
Prof. Dr.
Murat TAŞDEMİR
33
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Prof. Dr.
R. Ferda HALICIOĞLU
34
Doç. Dr.
Hamdi GENÇ
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
İktisat-1996
Yüksek Lisans:
University of Wales,
International Economics and
Banking-1990
Lisans:
Ankara Üniversitesi,
İktisat-1986.
Araştırma Alanı:
Uygulamalı Ekonometri,
Makro İktisat,
Uluslararası İktisat.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
İktisat/İktisat Tarihi-2007
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İktisat/iktisat Tarihi-1999
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1996
Araştırma Alanı:
İktisadi Tarih ve
İktisadi Düşünceler Tarihi.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Mali İktisat-2009
Yüksek Lisans:
Fatih Üniversitesi,
İşletme-2003
Lisans:
İnönü Üniversitesi,
İşletme-1998
Araştırma Alanı:
İktisat Politikası.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
İktisat (İng)-2011
Yüksek Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Ekonomi-2007
Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Ekonomi-2004
London School of Economics
International Program,
Ekonomi-2004
Araştırma Alanı:
Makroekonomi,
Ekonometri.
Doç. Dr.
Ayfer GEDİKLİ
Doç. Dr.
Hüseyin KAYA
35
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doç. Dr.
Etem Hakan ERGEÇ
36
Yrd. Doç. Dr.
Abdullatif ÇEVİKER
Doktora:
Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü-2007
Yüksek Lisans:
Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü-2011
Lisans:
Anadolu Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-1998
Araştırma Alanı:
Makro İktisat,
İslami Bankacılık,
Para Politikası.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
İktisat-2005
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İktisat-1998
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Kamu Yönetimi-1995
Araştırma Alanı:
İktisadi Tarih ve İktisadi
Düşünceler Tarihi,
Uluslararası Ticaret.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
İktisat Tarihi-2011
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İktisat Tarihi-2008
Lisans:
Anadolu Üniversitesi,
İktisat-2005
Araştırma Alanı:
İktisat Tarihi ve İktisadi
Düşünceler Tarihi.
Doktora:
University of Texas at Austin,
İktisat-2010
Yüksek Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
İktisat-2005
Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Matematik-2001
Araştırma Alanı:
İktisat.
Yrd. Doç. Dr.
Faruk BAL
Yrd. Doç. Dr.
Gülfer VURAL
37
Arş. Gör.
İbrahim KURAN
Doktora:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İktisat (Devam)
Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Devam)
Yüksek Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Modern Türkiye Tarihi-2010
Lisans:
Sabancı Üniversitesi,
Ekonomi-2008
Araştırma Alanı:
Politik Ekonomi,
İktisat Sosyolojisi.
Doktora:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İktisat (Devam)
Yüksek Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
İktisat-2014
Yüksek Lisans:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İktisat-2014
Lisans Çift Anadal:
Fatih Üniversitesi,
İktisat-2010
Lisans:
Fatih Üniversitesi,
İşletme-2010
Araştırma Alanı:
İktisadi Tarih ve İktisadi
Düşünceler Tarihi.
Arş. Gör.
Emre ÖZER
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İktisat (Devam)
Lisans:
Yeditepe Üniversitesi,
Bilgisayar Mühendisliği-2008
Araştırma Alanı:
İktisat Teorisi.
38
Arş. Gör.
Fatih KAZANCI
39
BÖLÜM HAKKINDA
İŞLETME BÖLÜMÜ
İşletme eğitiminin günümüzün rekabetçi ve hızla değişen
dünya koşullarında işletmelerin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle
ders programımız etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi
güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Bölüm öğrencilerimiz, teori yanında işletmelerde ve sanayi
kurumlarında yapacakları uygulamalarla rekabetçilik, değişim ve yenilikçiliğin öne çıktığı bir zamanda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.
40
41
İŞLETME BÖLÜMÜ
Doç. Dr.
Veli Denizhan KALKAN
42
Doç. Dr.
Mehmet Lütfi ARSLAN
Doktora:
Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü,
SBE-2008
Yüksek Lisans:
Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü,
SBE-2002
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İşletme Fakültesi-1999
Araştırma Alanı:
Örgütler ve Yönetim,
Bilgi Yönetimi,
Örgütsel Zeka ve Yenilik,
Örgütsel Davranış.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
İktisat Tarihi-2011
Yüksek Lisans:
Georgetown Üniversitesi,
İletişim, Kültür ve Teknoloji,
ABD-2002
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İnsan Kaynakları Yönetimi-1998
Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İşletme (İngilizce)-1995
Araştırma Alanı:
Yönetim ve Organizasyon,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Strateji Bilimi.
Doktora:
Kadir Has Üniversitesi,
Finans ve Bankacılık-2009
Yüksek Lisans:
Southern New Hampshire University-2008,
Southern New Hampshire University-2005
Lisans:
İstanbul Üniversitesi
İşletme-2002
Araştırma Alanı:
Finansal Muhasebe, Entelektüel
Sermayenin Muhasebeleştirilmesi,
Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları, Şirket Birleşme ve Satın
Almalarının Finansal Tablolar Üzerindeki
Etkileri, Dijital Muhasebe,
Muhasebe Etiği, Muhasebe Eğitimi.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Üretim Yönetimi ve Pazarlama-2011
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
Üretim Yönetimi ve Pazarlama-2007
Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
İşletme-2004
University of Portsmouth,
Business Administration (external)-2004
Yan Dal:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
İktisat-2004
Araştırma Alanı:
Pazarlama Araştırması,
Tüketici Davranışları,
Pazarlama Teorisi.
Yrd. Doç. Dr.
Cevdet KIZIL
Yrd. Doç. Dr.
Dursun YENER
43
Yrd. Doç. Dr.
Erol MUZIR
İŞLETME BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr.
Fatih YİĞİT
Arş. Gör.
Ayşe ÇOBAN
44
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
İşletme (Finans Yönlü)-2011
Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İngilizce Muhasebe ve Finansman-2004
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
İşletme (İngilizce)-1999
Yan Dal:
Muhasebe, Sosyal Bilimlerde İstatistik
Araştırma Alanı:
İşletme Finansı, Finansal Ekonomi,
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi,
Risk Yönetimi ve Modellemesi,
İslami Finans.
Doktora:
İstanbul Üniversitesi,
Finans-2015
Yüksek Lisans:
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
İşletme-2010
Lisans:
Marmara Üniversitesi,
İşletme (İngilizce)-2006
Araştırma Alanı:
Finansman,
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetim.
Doktora:
Galatasaray Üniversitesi,
İşletme (Devam)
Yüksek Lisans:
Fatih Üniversitesi,
İşletme (İngilizce)-2011
Lisans:
Fatih Üniversitesi,
İşletme (İngilizce)-2008
Araştırma Alanı:
Uluslararası İşletmecilik,
Stratejik Yönetim,
Yönetim ve Organizasyon.
45
BÖLÜM HAKKINDA
MALİYE BÖLÜMÜ
Maliye Bölümünün amacı ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir. Maliye Bölümü
ders programı kamu giderleri, kamu gelirleri, bütçe ve maliye
politikası gibi alan derslerinin yanında temel iktisat, işletme ve
hukuk gibi derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz böylece
kendilerini çok daha geniş bir alanda yetiştirme imkanı elde
etmektedir.
Maliye Bölümü mezunları kamu kurumlarının idari birimlerinde ve teftiş kurullarında görev alabilmektedir. Kamu dışında
özel sektör firmalarının muhasebe ve finans bölümlerinde görev yapabilecekleri gibi serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik gibi meslekleri de icra edebilmektedirler.
46
47
MALİYE BÖLÜMÜ
Doç. Dr.
Fatih SARIOĞLU
48
Arş. Gör.
Kutlu DANE
Doktora:
Gazi Üniversitesi,
Maliye-2002
Yüksek Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Maliye Teorisi-1997
Lisans:
İstanbul Üniversitesi,
Maliye-1994
Araştırma Alanı:
Vergi Teorisi,
Devlet Borçlanması,
Yerel Yönetimler Maliyesi,
Üçüncü Sektör.
Doktora:
Marmara Üniversitesi,
Maliye (Devam)
Yüksek Lisans:
Akdeniz Üniversitesi,
Maliye-2008
Lisans:
Akdeniz Üniversitesi,
Maliye-2004
Araştırma Alanı:
Maliye Tarihi.
Doktora:
Galatasaray Üniversitesi,
İktisat (Devam)
Yüksek Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Uluslararası Ekonomi Politik-2011
Lisans:
ODTÜ,
İktisat-2009
Araştırma Alanı:
Uluslararası Ekonomi Politik ve
Mali İktisat.
Doktora:
Hacettepe Üniversitesi,
Maliye-2011
Yüksek Lisans:
University of Nottingham,
Economics and Econometrics-2015
Lisans:
Ege Üniversitesi
İktisat-2005
Araştırma Alanı:
Fiscal Forecasting and Simulation,
Fiscal Policy.
Arş. Gör.
Fatma Pınar ARSLAN
Arş. Gör.
Cansın CAN
49
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ULAŞIM
YERLEŞKELER
BEŞİKTAŞ İSKELESİ
EMİNÖNÜ - KARAKÖY
İSKELESİ
Göztepe - Güney Yerleşkesi
(Rektörlük)
Dumlupınar Mahallesi,
D-100 Karayolu No:98
Kadıköy / İstanbul
Tel: 0 216 280 33 33
ÜSKÜDAR
SİRKECİ
YENİKAPI
AYRILIK ÇEŞMESİ
YENİKAPI İSKELESİ
KADIKÖY İSKELESİ
Göztepe - Kuzey Yerleşkesi
(Fakülteler-Enstitüler)
Ünalan Mah. Ünalan Sok.
D-100 Karayolu, Yanyol
Üsküdar / İstanbul
Tel: 0 216 280 33 33
Sağlık Yerleşkesi
S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doktor Erkin Caddesi,
Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 566 40 00
Altunizade Yerleşkesi
(İSMAM - SEM)
Mahir İz Caddesi No: 17
Altunizade, Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 280 81 08
Akfırat Yerleşkesi
SOKAK
NDÜZ
AKA GÜ
ESİ
AD
D
UC
US
UY
HK
NU
50
ÜSKÜDAR
İZ
MAHİR
ESİ
CADD
LU
YO
Katalog Künye
RE
CAPİTOL ALIŞVERİŞ
MERKEZİ
Sanat Danışmanı: Doğan Arslan, Art Direktör: Ertan Toy,
Grafik Tasarım: Funda Songür, Fotoğraf: Berkan Ünsal,
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
2016
ÇEV
ALTUNİZADE
YERLEŞKESİ
İ
ATATÜRK
HAVAALANI
L
BU
Kurtköy Mah. Pendik / İstanbul
CADDES
AN
İST
Pendik Yerleşkesi
KISIKLI
U
OL
REY
EV
LÇ
BU
AN
İST
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Akfırat Mah. 34959 Tuzla / İstanbul
ALTUNİZADE
METROBÜS DURAĞI
ALTUNİZADE
YERLEŞKESİ
SABİHA
GÖKÇEN
HAVAALANI
51
52

Benzer belgeler