VSAT (Uydu İnternet) Sorun ve Çözümler

Yorumlar

Transkript

VSAT (Uydu İnternet) Sorun ve Çözümler
7/24 OPERASYONEL DESTEK
SORU ve ÇÖZÜM
KLAVUZU
Bu doküman TURKSAT MEB Projesi kapsam nda kurulumlar n tamamlanmas n ard ndan
lokasyonlarda ya anabilecek problemlere k sa soru ve cevaplarla çözüm bulmak amac yla haz rlanm r.
NOT: Cihaz n Enerjisi aç k iken kesinlikle Tx ve Rx (Beyaz
Renkli Antenden gelen Kablolar) kablolar ç karmay z ve
yerlerini de tirmeyiniz. Bu i lem cihaza kal zararlar
vermektedir!!!
1
KULLANICI TARAFINDAN YAPILACAKLAR
1. Terminalin (IDU - STM 1000)
klar yanm yor
Terminalin adaptörü grup priz’e (Surge Protector) tak
Tak
m?
ise?
Terminalin arkas ndaki açma-kapama dü mesinin aç k konumda olup olmad
misiniz?
Adaptör kablosunun terminalin arkas na tak
olup olmad
kontrol eder misiniz?
Terminalin tak oldu u grup priz (Surge Protector) üzerindeki
kapal olup olmad
kontrol eder misiniz?
Okulun sigortalar
Tak
kontrol eder
kl anahtar n aç k yada
kontrol eder misiniz?
de il ise?
Adaptörü prize tak p tekrar dener misiniz?
er yap lan tüm bu i lemler sonuç vermediyse problem icin kay t aç
z ve bir üst seviyeye iletiniz,
Problem bir üst seviyede de çözülemez ise 7/24 Ankara Teknik Servisi aray n.
2. Terminalin (IDU – STM 1000) Error
yan p yan p sönüyor
Terminali arkas ndaki açma-kapama dü mesi ile kapat p açar m
z?
Terminalin çal mas için ortalama 2 dakika bekleyiniz.
Yap lan i lemin ard ndan Error
n yeniden yanmaz ise kullan ya terminalin çal
verebilirsiniz. E er problem devam ediyor ise a
daki ad mlar s ras yla uygulay n,
Terminalin arkas na ba
eder misiniz?
olan beyaz renkli RF kablolar
n tak
olup olmad
bilgisini
kontrol
Kablolar tak ise yerinden ç kart p yeniden tak z, tak de il ise Rx etiketli kabloyu
terminalde Rx yazan yere Tx etiketli kabloyu da terminalde Tx yazan yere tak z,
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
2
Simdi terminali yine terminalin arkasinda bulunan açma-kapama dü mesiyle kapat p aç
yakla k 2 dakika kadar bekleyiniz,
z ve
Yap lan i lemin ard ndan Error
n yeniden yanmaz ise kullan ya terminalin çal
bilgisini
verebilirsiniz. E er problem devam ediyor ise son olarak a
daki ad mlar da s ras yla uygulay n,
çeride bulunan terminalden gelen beyaz renkli RF kablolar
olmad
kontrol eder misiniz?
n d ar da antene tak
olup
ç ve d üniteler aras nda çekilen kablolarda herhangi bir darbe, zedelenme yada kopma olup
olmad
kontrol eder misiniz?
Antenin oldu u bölgeye gidip fiziksel anlamda antende gözle görülür bir hasar olup
olmad
kontrol eder misiniz?
Bu kontroller neticesinde gözlemlenen bir aksakl k mevcut ise problem için ise 7/24 Ankara Teknik
Servisi aray n.
3. Internet çal
yor, Sayfa görüntülenemiyor -1
Terminalin üzerinde bulunan Power ve Ethernet
misiniz?
er her iki
klar
n yan p yanmad
kontrol eder
kta yan yor ise;
Terminalin arka k sm nda bulunan açma-kapama dü mesiyle kapat p açar m
z?
Ortalama 2 dakika sonra terminal aç lacakt r. Yeninden internete ba lanmay dener misiniz?
Yap lan i lemin ard ndan problemin devam edip etmedi ini sorgulay
da belirtilen ad mlar s ras yla uygulay n,
Terminal ile SkyPeP (K rm
kablosu tak olup olmad
z. Problem devam ediyor ise
Renkli Cihaz) cihaz aras nda Ethernet (Cat5 – Data Kablosu)
kontrol eder misiniz?
Kablo tak de il ise Ethernet kablosunu SkyPeP cihaz üzerindeki (K rm Renkli Cihaz)
sokete (Bulut resminin oldu u tarafa) takip yeninden internete ba lanmay dener misiniz?
er ba lanam yor iseniz Ethernet Kablosunu de
tirip yeniden deneyiniz.
Yap lan i lemin ard ndan problemin devam edip etmedi ini sorgulay
da belirtilen ad mlarla isleme devam ediniz,
z. Problem devam ediyor ise
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
3
SkyPeP cihaz ndan ç kan k sa siyah Ethernet kablosunun do rudan bilgisayara ya da arada
ba ka bir network cihaz na (Switch, Hub gibi) ba olup olmad
kontrol ediniz,
er arada switch ya da hub gibi bir cihaz kullan yor ise SkyPeP’i o cihazdan ç kar p direk
olarak bilgisayara tak z,
Simdi yeniden internete ba lanmay dener misiniz?
Yap lan i lemin ard ndan problemin devam edip etmedi ini sorgulay
da belirtilen ad mlarla i lemi sürdürünüz,
z. Problem devam ediyor ise
SkyPeP cihaz n grup prize tak olan adaptörü ile SkyPeP aras ndaki kabloyu ç kar p geri
tak z. (Bu kablo USB kablo seklinde olup soketlidir ve kolayca ç kar p tak labilir)
Yakla k 3 dakika bekleyip SkyPeP cihaz n yeniden çal
ortadaki
n kalp atisi
seklinde yan p sönmeye ba lamas ndan kontrol ediniz. Ayni zamanda terminal üzerindeki
Ethernet
n da yanmas gerekmektedir.
Simdi yeniden internete ba lanmay dener misiniz?
Yap lan i lemin ard ndan problemin devam edip etmedi ini sorgulay
da belirtilen son adimi da uygulay z,
z. Problem devam ediyor ise
SkyPeP cihaz bilgisayar za tak iken bilgisayar z üzerinde bulunan ethernet
yan p yanmad
kontrol ediniz. E er yanm yor ise bilgisayar
yeniden ba lat p
durumunu tekrar kontrol ediniz,
n
n
Bilgisayar z aç ld ktan sonra SkyPeP cihaz bilgisayardan ç kar z. Gri renkli Uydu
Modem cihaz ndan (STM yaz olan) gelen Ethernet kablosunu bilgisayar za tak z.
Simdi internete ba lanmay deneyiniz. Ba lanabiliyor musunuz?
Tüm bu yap lanlara ra men bilgisayar
n Ethernet
yanm yor ise bilgisayar
yakin teknik destek alabilece iniz bilgisayarc ya kontrol ettiriniz,
en
Yap lan tüm i lemlerin neticesinde problem hala çözülememi se problem için 7/24 Ankara Teknik
Servisi aray n.
Problem bir üst seviyede de çözülemez ise ilgili noktaya yerinde müdahale için ekip gönderiniz.
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
4
4. Internet çal
yor, Sayfa görüntülenemiyor -2
Terminal üzerindeki Rx ve Tx
klar
kontrol ediniz?
er her iki kta yanm yor ise;
Terminali arka k sm nda bulunan açma-kapama dü mesi ile kapat p tekrar aç z ve 2
dakika içerisinde, 1 dakika arayla s ras yla Receive (Rx) ve Transmit (Tx) klar n yan p
yanmad
kontrol ediniz. lk önce Rx
sabitlenecek ve ard ndan Tx
sabitlenecektir.
Yap lan bu i lemin ard ndan e er her iki
Servisi aray n.
Sadece Rx
n yand ve Tx
daki do rulamalar yap z,
kta yine yanm yor ise problem için 7/24 Ankara Teknik
n sürekli yan p söndü ü ya da hiç yanmad
durumlarda
Receive (Rx)
sabit (Arada bir k sa flashlar yapabilir), Transmit (Tx)
beri yan p sönüyor ve sabit olmuyor mu?
Receive (Rx)
sabit, Transmit (Tx)
hiç yanm yor mu?
Bu durumda problem için 7/24 Ankara Teknik Servisi aray n.
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
uzun süreden
5
BILGISAYARDA CMD PENCERESI AÇMA VE TELNET OTURUMU BASLATMA
Bilgisayar
zda Balat’a (Start) t klay
z.
Baslat Menüsüne windows pencere
resminin üzerine tiklayarak
ulasabilirsiniz.
Daha sonra Çal
r’a (Run) t klay
z.
Ardindan acilan menü icerisinde Calistir
(Run) butonuna tiklayiniz.
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
6
Aç lan küçük pencere içerisinde cmd yaz p ard ndan OK tu una bas
z.
Pencere icerisinde CMD yazdiktan sonra altta
bulunan OK tusuna tiklayiniz.
Yukar da belirtilen i lemin ard ndan siyah bir pencere aç lacakt r. Bu pencerenin adi cmd.exe
penceresidir.
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
7
Aç lan ekranda telnet ve ard ndan terminalin ip adresini yaz
z. (telnet 192.168.0.1)
Ard ndan aç lan pencerede Kullan adi: root, ifre: balder1 giriniz. (Uyar : yazd klar
echo
özelli i olmad ndan görme ans z olmad için yazd klar
n do ru olup olmad ndan
kesinlikle emin olunuz.)
Acilan pencerede bu sekilde
yazilarak terminale giris saglanir.
Not: Windows Vistalarda Telnet kullan ayarlar aktif olmayabilir. Bu nedenle
Windows XP kurulu olan ba ka bir bilgisayarla deneyiniz yada a
da belirtilen
putty.exe program edininiz.!!!
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
8
VSAT TERM NALLER ARIZA DURUMUNDA
MEB ANKARA UYDU MERKEZ
LE KOORD NEL OLARAK
KULLANILACAK MUHTEMEL KOMUTLAR
KOMUT
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KOMUT
dvb pos show
dvb rx stop
dvb rx start
dvb tx start
dvb tx stop
dvb rx show
dvb tx show
ip show
ip nat show
ip dhcp show
ip dns show
arp show
sw show
ip nat global add 10.10.x.x (terminalin dvb ip adresi)
ip nat napt add 10.10.x.x 9200 192.168.0.254 9200
ip nat napt add 10.10.x.x 443 192.168.0.254 443
ip nat napt add 10.10.x.x 22 192.168.0.254 22
ip dhcp exclude 2
ip set 3 10.10.x.x 255.255.255.255 (Terminalin dvb ip’si)
ip nat enable
dvb pos search 2
dvb pos search 0
dvb rx autostart on
dvb tx autostart on
save config
restart
dvb rx fwdlink 0 1
dvb rx fwdlink 1 0 15410000 11518700 dvbs2 2
dvb rx fwdlink 1 0 15410000 11488963 dvbs2 3
dvb rx fwdlink 1 0 10180000 11462363 dvbs2 4
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
9
TELNET PROGRAMI
Internet ba lant olan bir yerden a
da linkini vermi oldu umuz program temin ediyor olman z
7/24 Ankara Teknik Destek Hatt arad
zda ve destek almak istedi inizde islerinizi oldukça
kolayla racakt r.
Program n ismi Putty.exe olup a
da vermi oldu umuz linkten indirebilirsiniz. Kurulum
gerektirmeyen basit bir program oldu u için sadece masaüstüne k sayolu kopyalayarak çal rabilirsiniz.
http://putty.en.softonic.com/
Masaüstünde resimdeki gibi gözükmektedir!!!
Buraya terminalin IP adresi
girilmelidir. (192.168.0.1)
Acilan bu pencerede Telnet secili
olmalidir.
Open diyerek terminale erisim
saglayabilirsiniz.
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!
10
Program çal
rd
zda aç lan ekran!!!
Kullan ad (Login) : root
ifre (Password): balder1
olarak girilmelidir.
NOT: Yukar daki belirtilen komutlar kesinlikle 7/24 Ankara
Teknik Destek Hatt arayarak kontrollü bir ekilde
yap lmal r. Aksi Takdirde daha farkl ve büyük sorunlarla
kar la lmas muhtemeldir!!!
7/24 Operasyonel Destek Soru ve Çözüm Klavuzu Bosphocom 2008 20.10.2008 Rev:03 - Son Kullanici (Ögretmenler icin) uyarlandi!!!

Benzer belgeler