2010 - Gölbaşı Belediyesi

Yorumlar

Transkript

2010 - Gölbaşı Belediyesi
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7
2010
www.golbasi.bel.tr
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ertan ŞAHİN
AK Parti
Veysel Evrin
AK Parti
H.Yusuf GÜLEÇ
AK Parti
Mustafa ARSLANTAŞ
AK Parti
Teyfik Nadir GÖKSU
AK Parti
Mustafa GÜRSES
AK Parti
Hüseyin KARAKUŞ
AK Parti
Mahmut KEBELİ
AK Parti
Mahmut DOĞAN
AK Parti
Ramazan ERSARAN
AK Parti
Mustafa TÜKENMEZ
CHP
Nuri ORUÇ
CHP
Cuma AĞCA
CHP
Mahmut UYANIK
CHP
Mehmet ARKCI
CHP
www.golbasi.bel.tr
2010
9
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
İÇİNDEKİLER
ABC123456II-
DA12345BCD123456789-
IIIABIV-
11
10
12
12
12-13
6
6
6
6
7
8
21
21
21
21
21
22
26
27
28
28
28
29
31
37
40
40
41
42
43
44
46
46
46
46
www.golbasi.bel.tr
I-
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER
Misyon ve Vizyon
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İdareye İlişkin Bilgiler
Fiziksel Yapı
Örgüt Yapısı
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İnsan Kaynakları
Sunulan Hizmetler
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Diğer Hususlar
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Gelir-Gider ve Borç ödeme tablosu
Diğer Hususlar
Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Yazı İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Su Tahakkuk ve Tahsilat
Temizlik İşleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Su ve Elektrik
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstünlükler
Zayıflıklar
ÖNERİ VE TEDBİRLER
10
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
Gölbaşı Belediye Meclisinin Değerli
Üyeleri;
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
56. maddesi gereğince; Belediyemiz 2010
yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya
koyduğu politika, hedef ve amaçları ile
bütçedeki programlar, yıllık çalışma
raporlarına,
ilçemizin
öncelikli
hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum
altındaki kaynakların etkili, ekonomik,
verimli ve yapılacak harcamalarda azami
disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle,
Belediye Meclisimizin, encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları,
sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2010 yılı faaliyetleri aşağıda yazıldığı şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Gölbaşı Belediyesi; kurumsal kimliğini oluşturmuş, hizmette kalite standardını yükseltmiş,
şehircilikte örnek uygulamaları olan bir kurumdur. Yatırım ve hizmetlerimiz planlandığı gibi devam
ederken; belediyemizin çalışanlarına, maliyeye, sigortaya ve piyasaya borcu bulunmaktadır. Belediyemiz
başarılı çalışmalar ortaya koymakta ve bu çalışmalarıyla Gölbaşı’nın gelişmesine ve geleceğine yön
vermektedir. Çalışanlarımız, meclis üyelerimiz ve Personelimizle birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Belediye
Meclisimize sunulan 2010 yılı faaliyet raporu geçtiğimiz yıllara göre farklılık arz etmektedir. 2010 yılı
Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine göre Maliye
Bakanlığınca hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”e uygun
olarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporu hazırlığında; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu, bilgilerin
doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması, açık anlaşılır ve sade bir dil kullanılması, bilgilerin eksiksiz
olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle ortaya konması, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân vermesi
hususları dikkate alınmıştır. Gölbaşı Belediyesi; Gölbaşı halkına hızlı, etkin ve kalite standartları yüksek
belediye hizmeti sunulan, yaşayanları eğitimli, kültürlü, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve gurur duyulan
yaşanabilir bir şehir hayatının sağlandığı, katılımcı yönetim ve insan odaklı çalışarak sürekli gelişen ve
örnek alınan istikrarlı bir belediye vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür.
Selam ve saygılarımla.
www.golbasi.bel.tr
Yusuf ÖZDEMİR
Gölbaşı Belediye Başkanı
11
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
GENEL BİLGİLER
2010
Misyonumuz
Faaliyetlerimizden etkilenen kesimlerin, ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak,
planlı, sağlıklı ve güvenli yapılaşma ve şehirleşmeyi sağlamak, insanlarımıza, tarihimize,
kültürümüze, doğal çevremize zarar vermeden çalışmak ve iktisadi, fiziki, sosyal ve
kültürel alanlarda belediyecilik hizmetleri sunmaktır.
Vizyonumuz
Gölbaşı halkına hızlı, etkin ve kalite standartları yüksek belediye hizmeti sunulan,
yaşayanları eğitimli, kültürlü, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve gurur duyulan yaşanabilir bir
şehir hayatının sağlandığı, katılımcı yönetim ve insan odaklı çalışarak sürekli gelişen ve
örnek alınan istikrarlı bir belediye olmaktır.
5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14. - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile
nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her
türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların
ve işlevlerinin korunmasını ağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve
en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
www.golbasi.bel.tr
Yetki, Görev ve Sorumluluklar;
12
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
MADDE 15. - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde
bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların
tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırı5
aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları
faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde
geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları
yoksullara vermek.
n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde
toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği
oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve
tarifelerini , zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir
ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve(g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk
dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre
hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
l sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen
belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon,
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan
malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
www.golbasi.bel.tr
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
13
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
İdareye İlişkin Bilgiler
Fiziksel Yapı:
Belediyemiz, halen İlçemizin
Cumhuriyet Mahallesi Karaağaç
Caddesinde bulunan iki katlı
hizmet binasında hizmetlerine
devam etmektedir. 2. katta
Başkanlık Makamı, Yazı işleri
Müdürlüğü,
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme
Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü,
İmar ve Şehircilik müdürlüğü, , Belediye Meclis Salonu ve Denetim salonu. 1. Katta Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü Su Tahsilât Şefliği ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet vermektedir. Cumhuriyet mahallesi zafer caddesinde İtfaiye
hizmet binasında İtfaiye müdürlüğü hizmetlerini yürütmededir, Cumhuriyet Mahallesi Abdi ipekçi Caddesinde Bulunan düğün
salonu ek dairlerinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,su arıza ve temizlik ekipleri görevlerini yürütmektedir.
Örgüt Yapısı:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Yazı İşleri Müdürü
Mali Hizmetler Müdür Vekili
Strateji Geliştirme Md.V
Fen İşleri Müdür Vekili
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
Zabıta Müdür Vekili
Emlak ve İstimlâk Md.V.
Park ve Bahçe Md.V.
Tahakkuk ve Tahsilat Şefi
İtfaiye Amiri
Temizlik İşleri Amiri
Su ve Kanalizasyon Md.V.
Halis KISAKARA
Fahri ÖZDEMİR
Mehmet KARAGÖZ
Mehmet ÖZBAY
Serdar FİDANCI
Mustafa KIRAÇ
Ahmet ÇAKALLI
Ali KÖRDİŞ
Mustafa DOĞAN
Ökkeş ŞARKLI
Sadık ARIKÇI
Mustafa KÜTÜK
2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan yönetmenlik ile “Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
ve Standartlarına İlişkin Esaslar” a uygun olarak 2009
yılı içinde Belediyemiz örgütlenmesi yeniden
yapılandırılmıştır. Belediyemiz örgüt yapısı ve
yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında
gösterilmiştir.
Belediyemiz bilgi çağında olmanın gereği olan bilgi teknolojilerindeki tüm yenilikleri
kullanarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek üzere yapılanmıştır.
Katılımcı, şeffaf, hızlı ve verimli çalışan, daha çok bilgiye dayalı, karar verme süreci
hızlanmış,e-devlet ve Kent Bilgi Sistemlerine giden yolda önemli bir adım atmış bulunmaktadır.
Belediyemizde kullanılan bilgi sistemleri altyapısında çalışan 3 adet sunucu (server)
belediyemizde mevcut kullanılan 22 adet bilgisayar ve 8 adet yazıcı bulunmaktadır. Bilgi İşlem
Bürosunda olmak üzere, wireless ağ bağlantısı sağlanmaktadır. 2 adet El terminali bulunmaktadır.
Belediyemiz Güncel web sitesi www.golbasi.bel.tr hizmet vermektedir. Belediyemiz E-BELEDİYE alt
yapı çalışmaları devam etmektedir.
Belediyemizde kurum içi telefon santrali bulunmaktadır. Gerek personelin kendini geliştirmesi gerekse belediye
uygulamalarının kullanılması amacıyla Internet kullanımı mevcuttur.
www.golbasi.bel.tr
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
14
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
İnsan Kaynakları:
Belediyemizin 2010 yılına ait insan kaynakları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
ÇALIŞAN PERSONEL VE STATÜSÜ:
29
81
1
3
114
MEMUR PERSONELİN KADRO DURUMU:
PERSONEL STATÜSÜ
İdari Hizmetler Personeli
Teknik Hizmetler Personeli
DOLU
12
27
TOPLAM
39
1
14
15
Sağlık Hizmetleri Personeli
1
3
4
Avukatlık Hizmetleri Personeli
0
5
8
2
29
1
15
15
2
77
1
20
23
4
106
Zabıta Personeli
İtfaiye Personeli
Hizmetli Personel
TOPLAM
PERSONEL STATÜSÜ
Usta
İşçi
Operatör
Şoför
Temizlik İşçi
TOPLAM
BOŞ
DOLU
3
36
2
13
27
81
BOŞ
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
3
36
2
13
27
81
www.golbasi.bel.tr
Memur
Sürekli İşçi
Geçici İşçi
Sözleşmeli Personel
TOPLAM
15
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
SUNULAN HİZMETLER
YOL DÜZENLEMELERİ VE ASFALT ÇALIŞMALARI:
2010 YILI YENİ YAPILAN SICAK ASFALT YOL ÇALIŞMALARI
MAHALLE
CADDE VEYA SOKAK
1
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
2
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
3
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
YASEMİN CADDESİ
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA
CAD.
142 SOKAK
4
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
164 SK
5
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
165 SK
6
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
155.SK.
8
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
TOKİ CADDDESİ
9
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
177 SK
10
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
TURGUT ÖZAL CAD.
11
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
ELÇİBEY CAD.
12
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
NERGİZ CAD
13
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
147 SIKAK
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
149 SK
14
CUMHURİYET MAHALLESİ
36.SOK
15
FATİH MAHALLESİ
1261SK.
16
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
DR HÜSEYİN FİLİZ CAD
17
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
76 SK.
18
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
DOĞALGAZ DOLAYISIYLA
ÇEŞİTLİ CADDE VE
SOKAKLARDA TAMİRAT
ASFALT MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
GENÇ OSMAN SOKAK
19
20
21
TOPLAM
SICAK ASFALT
UZUNLUĞU
METRE KARESİ
610
6325
450
3150
65
180
115
90
715
260
200
350
110
112
112
90
156
590
200
90
847
1800
920
560
6435
1828
2000
2800
710
896
896
540
1092
4130
1600
560
4505
4505
1680
450
6720
2250
11.130M
45.163M2
BORDÜR
1728
250
M.SİNAN MAHALLESİ
YARBAŞI MEZARLIK İÇİ
PEYNİK MEZARLIĞI
1.978M
www.golbasi.bel.tr
S.N
16
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI YENİ YAPILAN KİLİT PARKE YOL ÇALIŞMALARI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MAHALLE
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
HÜRRİYET MAHALLESİ
KURUGEÇİT MAHALLESİ
YENİ MAHALLE
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
CADDE VEYA SOKAK
Boruk parkı
Yasemin caddesi
147 ve 149 soaklar
Göl parkı
Çevre Yolu
Örenli parkı
KURUGEÇİT PARKI
Namık kemal cad
ÇEVRE YOLU
KİLİT PARKE
UZUNLUĞU
300M
208M
1481 M
150M
300M
205 M
1500 M
TOPLAM
4.144 m
METRE KARESİ
YAĞMUR OLUĞU
1100 m2
290 m2
14810 M2
300 M2
800M2
2500M2
16000M2
35.800 M2
410 M
410 m
BORDÜR
800 m
1700 m
448 m
400 m
4443 m
375 m
600 m
410 m
4500 m
13.676 m
www.golbasi.bel.tr
S.N
17
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
YOL YAPIMI GENEL RAPORU
MAHALLE ADI
SICAK
ASFALT
KİLİTLİ
PARKE
ARNAVUT TAŞ
YAĞMUR
OLUĞU
BORDÜR TAŞI
KALDIRIM TAŞI
M2
Mimar Sinan Mahallesi
31.417
1390
3.348
1800 M2
Yavuz Selim Mahallesi
6.290
14.810
4.443
4443 M2
Asfalt Mahallesi
6.720
300
375
Hürriyet Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Fatih Mahallesi
540
2000 m2
IŞIKLANDIRMA DİREĞİ
500 M
1.092
Kurugeçit Mahallesi
800
Yeni Mahalle
600
2500
Yama yapılan yollar
TOPLAM
410 M
410
4.505
45.163 M2
19.800 M2
2000 M2
910 MT
9.176 MT
2274 M2
ÇALIŞMALARA GÖRE YOL DURUMU
SICAK ASFALT
KİLİT TAŞ DÖŞELİ YOLLAR
ARNAVUT TAŞ DÖŞELİ YOLLAR
STABİLİZE YOLLAR
52631
12938
1.510
36950
GÖLBAŞI GENELİ YOL
67.079
36.950
104.029
YAPILAN YOLLAR
STABİLİZE YOLLAR
TOPLAM
STABİLİZE
YAPILAN YOLLAR
YAPILAN YOLLAR
64%
www.golbasi.bel.tr
STABİLİZE
36%
18
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 AD.
1 AD.
50 AD.
100 AD.
1 AD.
5 AD.
300 AD.
2000 M2
2500 M2
45 AD.
300 M2
5 AD.
200 M
15 AD.
250 M
15 AD.
Diğer:
75.YIL MEYDAN DÜZENLEMESİ:
Bu proje kapsamında
Saat Kulesi 9 m Uzunluğunda
3.5 m yarıçapında fıskiyeli havuz
Sokak aydınlatma armatürü
Mantar
Atatürk heykeli
Kaldırım içi gömme havuz
Işıklı tuğla
Arnavut taşı
Taban tuğlası
Ağaç kenarlığı
Kanal elamanı
Bank
Har puşta
Duba
Kaplama tuğla
Baba lambası
Proje kapsamında belediye ve hükümet konağı önünde yer alan
betonarme duvar yıkılarak yeniden yapılmış ve kaplama tuğla ve duba
elamanları ve aydınlatma armatürleri ile döşenmiştir.
Hükümet konağının güney cephesinde ve belediye önünde yer alan
kaldırıma 5 adet kaldırım içi gömme havuz uygulaması yapılmıştır.
Karaağaç caddesinin 230 m uzunluğundaki kısmında kaldırım tekrar
düzenlenerek taban tuğlası ile tekrar örülmüştür.
75. Yıl meydanına 3.5 metre yarıçapında fıskiyeli bir adet havuz
yapılmış ve bu havuzun içerisine 9 m uzunluğunda 1 adet saat kulesi
yapılmıştır.
Ayrıca 75. Yıl meydanında yapılan büyük refüj içerisine 1 adet 2.40
m uzunluğunda 1 adet Atatürk heykeli yapılmıştır.
www.golbasi.bel.tr
Karaağaç caddesinin 230 m lik kısmi sokak aydınlatmaları ile döşenmiş ayrıca kaldırımlara araç çıkışını engellemek için
duba elamanları yerleştirilmiştir.
Ayrıca karaağaç caddesinin 230 m lik yol kısmı taban tuğla ve
arnavut taşı ile tekrar yapılmış ve yol kenarları ışıklı tuğla ile
renklendirilmiştir.
19
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
KALDIRIM DÜZENLEMELERİ:
2010 YILI YENİ YAPILAN KALDIRIM ÇALIŞMALARI:
1
2
3
4
5
CADDE , SOKAK VEYA
BULVAR
MAHALLE
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
Hürriyet Mahallesi
MİMAR SİNAN MAH.
Fatih mahallesi
M.SİNAN MH.
TOPLAM
ÇEVRE YOLU KALDIRIM BETONU
Atatürk bulvar kaldırım
ATATÜRK BULVARI
Atatürk Bulvarı
149 VE 147 SK
KALDIRIM
UZUNLUĞU
METRE KARESİ
BORDÜR
1500 MT
780 MT
360 MT
500 mt
4500 M2
6240 m2
1800 M2
4000 m2
800 MT
3140m
16540m2
1948m
700 MT
448 MT
www.golbasi.bel.tr
S.N
20
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
Refüj Çalışmaları:
2010 YILI YENİ YAPILAN REFÜJ ÇALIŞMALARI:
MAHALLE
CADDE , SOKAK VEYA
BULVAR
1
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
1 Nisan Bulvarı
2
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
1 Nisan Bulvarı
3
HÜRRİYET MAHALLESİ
Atatürk Bulvrı
4
FATİH MAHALLESİ
Atatürk Bulvarı
5
ASFALT MAHALLESİ
ADIYAMAN YOLU
6
MİMAR SİNAN MAH
ADIYAMAN YOLU
Toplam
UZUNLUĞU
1000 MT
1000MT
780 MT
780 MT
1100 MT
1100 MT
5760 MT
YÜKSEK BORDÜR
1000 MT
1000MT
780MT
780 MT
1100 MT
1100 MT
5760 MT
www.golbasi.bel.tr
S.N
21
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
MEZARLIK VE ISLAH ÇALIŞMALARI:
2010 YILI MEZARLIK ISLAHI VE ÇALIŞMALARI
S.N
1
2
MEZARLIK
GÖLBAŞI MEZARLIĞI
(Yarbaşı Mezarlığı )
Asfalt Mahallesi Eski Mezarlık
YAPILAN İŞ
MEZARLIK DIŞI DÜZENLEMESİ
TAŞ DUVAR ONARIMI
UZUNLUĞU
ASFALT
630 m
1680 M
MEZARLIK İÇİ DÜZENLEMESİ
MEZARLIK DIŞI DÜZENLEMESİ
KAFES TELİ
AYDINLATMA
250 m
3
4
MEZARLIK İÇİ DÜZENLEMESİ
450 M
MEZARLIK İÇİ DÜZENLEMESİ
102 M
www.golbasi.bel.tr
MEZARLIK İÇİ DÜZENLEMESİ
Mimar Sinan Mahallesi
PEYNİK MEZARLIĞI
KURUGEÇİT MAHALLESİ
KURUGEÇİT MEZARLIĞI
22
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
ALT YAPI ( DOĞALGAZ VE KANALİZASYON) ÇALIŞMALARI:
İlçemizde Doğalgaz çalışmaları başlamış olup. Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesinde 31
kilometre doğalgaz ağı döşenmiş, 691 adet abone yapılmış, doğalgaz çekilen yerlerde vatandaşlarımız doğalgaz kullanmaya
başlanmış olup, doğalgaz çalışmaları devam etmektedir.
İlçemizin muhtelif mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara 3.367,20 metre Kanalizasyon hattı döşendi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MAHALLE
ASFALT MAHALLESİ
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
HÜRRİYET MAHALLESİ
HÜRRİYET MAHALLESİ
HÜRRİYET MAHALLESİ
HÜRRİYET MAHALLESİ
HÜRRİYET MAHALLESİ
KURUGEÇİT MAHALLESİ
FATİH MAHALLESİ
FATİH MAHALLESİ
CUMHURİYET MAH
YAVUZ SELİM MAH
KURUGEÇİT
CADDE VEYA SOKAK
18 SK.VE CİVARI
TOKİ YOLU CİVARI
YILDIRIM BEYAZIT CD
167 VE 164 SK
ATATÜRK BULVARI
KÜME EVLER
DİCLE CAD
88 SK
99.SK
GÖL CAD
FIRAT CAD
125.SOK
32.SOK
ÇEVRE YOLU
KÜME EVLER
TOPLAM
YAPILAN KANAL
UZUNLUĞU
351.60 MT
MUAYENE BACASI
PARSEL BACASI
8 ADE
15 AD
438
108
897,30 MT
9 AD
2
19 AD
15 AD
4AD
25 AD
389 MT
365 MT
171.5 MT
20 MT
20 MT
23,MT
39 MT
57,80 MT
110,3
250MT
126,70
9 AD
5 ADET
3 ADET
10 AD
5 ADET
1AD
2 ADT
3AD
4 AD
2 ADET
5 ADET
3.367.20 Metre
51 Adet
86 adet
www.golbasi.bel.tr
S.N
23
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
YAĞMUR SUYU KANALI:
YAĞMUR SUYU KANALI :
www.golbasi.bel.tr
Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde çeşitli ölçülerde büz boru ile 1150 metre kapalı kanal yapıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde açık yağmur suyu kanalı 370 metre yapıldı.
24
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
ÇEVRE DÜZENLEMESİ, PARK VE BAHÇELER :
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ :
Daha yeşil bir Gölbaşı sloganıyla başlattığımız çalışmalarımız neticesinde
ilçemiz 11 parka ulaşmıştır.Yeni yapılan parklarımız.
Belediyemiz tarafından Göksu da bulunan asfalt şantiyemizin yanına
kurulan ve 4 bölümden oluşan toplam 300 m2 lik seramızda kendi imkanlarımızla
mevsimlik çiçek ve fidan üretimi yapılmaktadır. Seramızda toplam 32.000 adet
(Petunia, Vinca, Yıldız Çiçeği, Kirli Hanım Çiçeği, Sardunya, Gazania, Çin Karanfili,
Horoz İbiği ve Kadife )
Çiçeklerinin üretimi yapılmakta olup, 3.000 adet refüj ve parklardaki çeşitli
ağaçlardan aldığımız çelikleri seramızda köklendirip, fidan üretim çalışmalarımız
da tüm hızıyla devam etmektedir.
MİMAR SİNAN MAHALLESİ:
Boruk Parkı: Mimar Sinan Mahallesinde 2010 yılında halkımızın hizmetine
açılan Boruk Parkı, Toplam 3.500 m² alan üzerinde, 2.000 m²’si yeşil alan
olup, Parkta 1 Adet Çocuk oyun grubu (200 m²), 1 Adet Fitnes Grubu(200
m²) bulunmaktadır. Ayrıca Alanda 16 m² Kamelya, 9 Adet Piknik Masası ve
Oturma bankı yapılmıştır.
Göl Park: Yine ilçemiz Mimar Sinan Mahallesinde 2010 yılında
halkımızın hizmetine açılan, toplam 850 m² alan üzerinde, 550 m²’si yeşil
alan yapılmıştır. Parka 2 Adet 16 m²’lik Camelia yapılmış olup, 1 Adet 150
m² Çocuk Oyun Grubu ve 1 Adet 150 m² Fitnes Grubu bulunmaktadır. Göl
Parka 1 Adet kademeli olarak aşağıya doğru akan Şelale ve Oturma
Bankları yapılmıştır.
KURUGEÇİT MAHALLESİ :
HÜRRİYET MAHALLESİ:
Örenli Parkı :: Hürriyet Mahallesinde 2010 yılında halkımızın hizmetine açılan Örenli Parkı,
toplam 800 m² alan üzerinde 550 m²’si yeşil alan olup, 1 Adet 200 m²’lik Çocuk Oyun Grubu
yapılmıştır. Parka 1 Adet 16 m²’lik Camelia ve Oturma bankları yapılmıştır.
www.golbasi.bel.tr
Kurugeçit Parkı : Kurugeçit mahallesinde 2010 yılında halkımızın hizmetine açılan
kurugeçit parkı, toplam 1.500 m² alan üzerinde 1.000 m²’si yeşil alan olup, Parka
1Adet 16 m²’lik Camelia , 1 Adet Şelaleli Havuz , Pergola ve Oturma Bankları
yapılmıştır.
25
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
AĞAÇ DİKİMİ: Gölbaşında Park, Kaldırım ve refüj olmak üzere yaklaşık 3.000 Adet fidan dikilmiştir.
75. Yıl Meydanı :2010 Yılı içerisinde tekrar yenilenerek,
açılışı yapılan 75. yıl meydanı komple yenilenmiştir. Saat kulesi,
Atatürk heykeli, yerden aydınlatmalı kavşak yolları ile ilçemize
yakışır modern meydan haline getirilmiştir.
PROJE: Gölbaşının merkezinden geçen Yemişen deresinin
projesi hazırlanmıştır.
PROJE: Gölbaşında yeni olan 4 Adet parkın uygulamaları
yapılmıştır.
PROJE: Gölbaşında 2011 yılında yapılması planlanan
parkların projeleri hazırlanmaktadır.
BAKIM: Mevcut park ve refüjlerin ağaç ve çim bakımı
düzenli yapılmaktadır.
Daha yeşil bir Gölbaşı arzusu ile; ilçe geneline 1700 civarında ağaç dikilmiş ve bu ağaçların bakımı sağlanarak
yeşillendirilmiştir.
Bir Nisan Bulvarı , Afet evleri Kavşağından, İlçe
çıkışına (kıyı restorana) kadar olan kısım yüksek bordür taşı
döşenmiş olup, Çim ekimi ve ağaçlandırma çalışmaları
tamamlanmıştır.
Atatürk Bulvarı, Karayolları Bakım Evi Kavşağından
Küçük sanayi sitesi kavşağına kadar yüksek bordür taşı
döşenmiştir.
Adıyaman yolu, Gölbaşı mezarlığına kadar yüksek
bordür taşı döşendi.
PARK VE BAHÇE
CADDE
DİKİLEN AĞAÇ
AĞAÇ SAYISI
BULVAR BOYU
ATATÜRK VE 1 NİSAN
GÜL
400
2
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
YÜRÜYÜŞ PARKI
GÜL
100
3
CUMHURİYET MAHALLESİ
BELEDİYE BAHÇESİ
GÜL
100
4
ASFALT MAHALLSİ
DR.KEMAL TABAK CADDESİ
İBRİŞİM
100
5
MİMAR SİNAN MAHALLESİ
DEFNE
100
6
BULVAR ORTA REFÜJ
7
İLÇE GENELİ DİKEN AĞAÇ
7
Toplam
BULVAR BOYU
OYA
ÇINAR
150
2150
3000
www.golbasi.bel.tr
MAHALLE
S.N
1
26
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİ:
Her mahalleye bir taziye evi projemizde; Yeni mahalle Günaydın Camii alt katı , Yeni Mahalle Yeni Camii altı, Yavuz Selim
mahallesi Giriş oğulları camii, Asfalt Mahallesi Ulu Camii alt katı, Hürriyet Mahallesi Örenli Camii yanı, Cumhuriyet Mahallesi
Guraba camii yanı, Mimar Sinan mahallesi Mimar Sinan camii yanına taziye evi yapılmıştır. Ayrıca 2 adet seyyar taziye çadırı ile
ilçemiz halkına hizmet sunulmaktadır.
2010 yıl içerisinde İlçemizde Vefat eden 89 adet Bay, 53 adet Bayan Toplam 142 adet vatandaşımızın Cenaze defin
işlemleri yürütülerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Cenaze hizmetlerinde kullanılan 1 adet cenaze 1976 Model yıkama aracı, 1976 Model 1 adet cenaze taşıma aracı , 2
adet 150 M2 100 kişilik cenaze çadırı mevcuttur.
VEFAAT EDEN
BAY
BAYAN
TOPLAM
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
6
1
7
5
0
5
9
3
12
8
6
14
7
5
12
6
3
9
9
7
16
6
7
13
7
5
12
11
6
17
4
6
10
11
4
15
İSTATİSTİK- 2010 YILI İÇERİSİNDEKİ ÖLÜM SEBEBLERİ
ÖLÜM SEBEBİ
TRAFİK KAZASI
KALP KRİZİ
KANSER
SOLUNUM YETMEZLİĞİ
0 – 5 YAŞ ÖLÜMLERİ
İNTİHAR
DİĞER SEBEBLER
BAY
TOPLAM
12
8
12
48
2
0
7
89
BAYAN
5
3
7
24
2
0
12
53
TOPLAM
17
11
19
72
4
0
19
142
www.golbasi.bel.tr
S.N
1
2
3
4
5
6
6
27
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
SOSYAL FAALİYETLER :
İstanbul Adım Tiyatro Grubu tarafından 14 Ekim 2010 tarihinde
“Haraşo Hayatlar” adlı oyun, Belediye düğün salonunda gündüz
çocuklara yönelik, akşam büyüklere yönelik olmak üzere sergilenmiştir.
Belediyemiz ve İlçe Kaymamalığı ile müştereken 2010 Göl Fes
kutlamaları içerisinde Meslek Yüksek Okul Bahçesinde Ulusal
sanatçılarımızdan Mustafa CECELİ ve Mahalli Sanatçıların katılımıyla
Halk Konseri düzenlenmiştir. 75. Yıl Meydanında yurdumuzun değişik
yörelerinden beş ozanın katılımıyla“Âşıklar Şöleni” düzenlenmiştir.
Belediyemiz
tarafından
geneleksel hale getirilen; Ramazan ayı
süresince, İlçemizde bulunan yardıma
muhtaç vatandaşlarımıza yönelik, 75
yıl
meydanında,
Belediyemiz
tarafından organize edilen “İftar
Çadırı”
açılarak
iftar
yemeği
verilmiştir.
Her öğretim yılında olduğu gibi, 2010
yılında da yoksul öğrencilere destek
amacıyla giyim ve kırtasiye yardımı
yapılmıştır.
www.golbasi.bel.tr
Hükümet konağı yanına Stant kurulara
İlçemiz Köylerinde üretilen Zirai
ürünlerin tanıtımı yapılmış. Ayrıca
kitap
fuarı
içinde
stant
kurulmuştur.Tören alanı ve saha
düzenlenmesi, Tribün Hazırlanası,
Sandalye
ve
Protokol
yerinin
hazırlanması, İlçemizin en iyi tanıtmak
ve paketlemeyi teşvik etmek için 1,5
ton civarında üzüm satın alınarak
festivale
katılanlara
dağıtımı
yapılmıştır,
28
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yasalarımız ile belediyemizin kullanımına verilen kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak üzere, belediye içi,
vatandaşlarımız ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını,
kaydedilmesini, işlemlerin takip dilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans
analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlayan
Yönetim Bilgi Sistemi belediyemizde 2004 yılından itibaren kullanılmaktadır.
Hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet, bilişim ve yönetişim ile ilgili
yayınladığı mevzuata uygun olarak bilgisayar otomasyonumuza sürekli
geliştirilmektedir.
Ön Mali Kontrol
İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve
işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı
harcama programı, finansman programı, belediye bütçe kararnamesi ve diğer mali
mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.
01.01.2006 tarihinden itibaren harcama onay belgesinin Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen bütün unsurları
ile birlikte tamamlandıktan sonra ve Harcama Yetkilileri tarafından imzalanmadan önce ön mali kontrol işlemi için söz konusu
ödeme emri belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden en geç 5 işgünü içinde değerlendirilerek kontrol
edilmesi ve uygun görülmeyen işlemlerin aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime iade edilmesi sağlanarak ön mali
kontrol faaliyetleri başlatılmıştır.
İç Kontrol
2005 yılından itibaren 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yıl ocak ayında Belediye Meclisi tarafından
seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından bir önceki yıla ait denetim yapılmaktadır.
Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekte ve denetim raporunu meclis başkanına
sunmaktadır.
Belediye meclisimizde görüşülerek kabul edilen 2010 Mali Yılı Bütçesi ile 9.000.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu
itibariye 7.521.843,23 TL gelir, 8.587.243,00TL gider gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri % 83,58 . oranında, bütçe giderleri ise %
95.41 oranında gerçekleşmiştir.
2010 mali yılı bütçesi hazırlanırken geçmiş yıllar performansları ve eğilimleri de göz önüne alınarak yüksek belirlenmiştir.
Buna rağmen tüm harcamalarımızda tasarruf, verimlilik, etkinlik ilkelerine göre hareket edilerek giderlerimizin gelirlerimizden
daha çok olması nedeniyle belediyemiz borçlanarak da olsa yatırımlarını yapmış ve aksatmadan hizmetlerini yerine getirmiştir.
Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar,
 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı),
 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılan gelir kalemleri,
 Mülkiyeti belediyemize ait gayri menkullerin kira ve satış gelirleri,
 Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri,
 Muhtelif kamu hizmetlerinden ayrılan paylar,
 Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluşmaktadır.
2010 MAL YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇ TABLOLARI GELİR BÜTÇESİ
YIL
2009
PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTCE GELİRLERİNE GÖSTERİR TAPLO
BÜTCE
GELİR DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRİLMİŞ
TOPLAMI
ORANI
BÜTCE GELİRİ
6.425.049,57
% 2,2
6.566.400,66
PERSONEL GİDER
TOPLAMI
ORANI
2.999,487,27
45,68
www.golbasi.bel.tr
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
29
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
7.521.843,23
% 7.7
2010
8.101.025,16
3.523.442,84
43,49
Yapılan Bütçeler-Gerçekleşen Gelirler ve Gerçekleşme Oranları
YILLAR
Geçekleşen Gelir
Bütçe Toplamı
2007
4.218.595,19
8.500.000,00
2008
5.469.031,12
8.500.000,00
2009
6.425.049,57
9.000.000,00
2010
7.521.843,23
9.000.000,00
Tablo–1 Bütçe Gelirlerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
Hesap Kodu
Bütçe Gelir Türü
Bütçe Geliri
800–01
Vergi Gelirleri
1.290.310,32
800–03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
936.910,33
800–04
Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Gelirler
200.629,15
800–05
Diğer Gelirler
5.093.993,43
800–06
Sermaye Gelirleri
0
TOPLAM
7.521.843,23
Gerçekleşme Oranı
% 49.63
%64.35
%71,40
% 83,58
Bütçeye Oranı
% 51,08
% 51,42
%62,70
% 123,88
0
% 83.58
Tablo–2 Bütçe Gelirlerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
HesapKodu
Bütçe
Kodu
Bütçe Gelirinin Türü
2008
338.952,61
41.223,98
304.411,62
781.888,50
88.035,55
800
1
2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
800
1
3
Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
800
1
6
Harçlar
800
3
1
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
800
3
6
Kira Gelirleri
800
3
9
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800
4
2
800
4
3
Merkezi yönetim bütçesinden dâhil İdarede alınan
bağışlar
Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar
800
4
5
Proje Yardımları
800
5
1
Faiz Gelirleri
800
5
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800
5
3
Para cezaları
800
5
9
Diğer Vergi Dışı Gelirleri
800
6
1
Taşınmaz Satış Gelirleri
2009
2010
355.484,13
27.016,51
399.491,98
1.132.810,18
91.714,87
338.112,68
68.136,80
834.060,84
906.077,33
30.533,00
300,00
59.986,84
109.501,65
91.127,50
20.000,00
BÜTÇE GELİRLER TOPLAMI
161,32
3.186.234,70 8.494,46
76.503,10 91.298,75
16.784,88
4.950,00 25.495.14
5.469.031,12 6.425.049,57
5.008.361,02
78.948,89
6.647,52
0
7.521.843,23
Tablo–3 Bütçe Gelir Gider Farkı
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadenin Türü
Net Bütçe Geliri
Bütçe Gelir-Gider Farkı
2008
2009
2010
5.469.031,12 6.425.049,57
7.521.843,23
-1.433.459,82 -184.228,,00
-1.065.399,77
Bütçe Giderlerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
Kodu
Bütçe Giderlerinin Türü
1
Personel Giderleri
2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri
3
Mal Ve Hizmet Alım Giderler
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
Bütçe Gideri 2008
Bütçe Gideri 2009
Bütçe Gideri 2010
3.156.483,37
2.999.487,27
3.523.442,84
348.587,32
447.337,83
579.162,19
2.368.529,64
1.295.187,38
4.026.235,99
72.307,20
131.365,45
80.821,84
95.000,00
0
www.golbasi.bel.tr
GİDER BÜTÇESİ
30
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6
956.583,41
Sermaye Giderleri
2010
259.492,40
377.580,14
6.902.490,94 6.609.227,57
8.587.243,00
Harcama Kalemlerinin Ekonomik 1. Düzey Sınıflandırmaya Göre Dağılımı
Bütçe Giderlerinin Türü
2008
2009
2010
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.368.529,64
1.295.187,38
4.026.235,99
FAZİ GİDERLERİ
72.307,20
131.365,45
80.821,84
SERMAYA GİDERLERİ
956.583,41
259.492,40
377.580,14
CARİ TRASFERLER
95.000,00
0
PERSONEL GİDERLERİ
3.156.483,37
2.999.487,27
3.523.442,84
SOS GÜV KUR DEV PİRİM GİDERLERİ
348.587,32
447.337,83
579.162,19
TOPLAM
6.902.490,94 6.609.227,57
8.587.243,00
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
Kurumsal Kod
Birim Adı
2008
2009
2010
46 -2-8- 2
Başkanlık
251.599,36 256.029,01
451.449,30
46 -2-8 31
Mali Hizmetler Müdürlüğü
612.123,75 637.640,22
766.381,40
46 -2 -8-33
İtfaiye Müdürlüğü
209.100,54 254.862,11
386.289,42
43-2-8-34
Su hizmetleri
306.686,17 246.832,42
176.808,29
46 -2-8- 35
Temizlik
1.771.578,12 1.774.519,71
2.146.930,27
46 -2-8-36
Fen işleri Müdürlüğü
3.574.322,08 3.227.969,83
4.407.022,64
46 -2 -8- 37
Mezbaha ve Veterinerlik Hiz.
27.066,34 33.669,18
46.998,92
46.2.8.38
Zabıta Müdürlüğü
158.779,90 177.705,09
205.362,76
Giderler Toplamı
6.902.490,94 6.609.227,57
8.587.243,00
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
Kod
Fonksiyon Adı
2008
2009
2010
1
Genel Kamu Hizmetleri
863.723,11 1.071.374,32
1.217.830,70
3
Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
376.880,53 254.862,11
591.652,18
5
Çevre Koruma Hizmetleri
1.762.812,70 1.774.519,71
2.146.930,27
6
İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
3.908.074,59 3.508.471,43
4.630.829,85
6.902.490,94 6.609.227,57
Tablo–7 Bütçe Giderlerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
8.587.243,00
GİDERLER TOPLAMI
Hesap
Kodu
Büt .
Kodu
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
1
3
4
5
1
3
1
2
3
4
5
6
830
3
7
830
830
830
830
830
830
3
3
4
6
6
6
8
9
2
1
4
5
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Memurlar
İşçiler
Geçici Personel
Diğer Personel
1 Memurlar
İşçiler
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Gid
Gayrimenkul Mal Bak. Ona. Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştır
Gayrimenkul Sermaye Üretim gid
2008
2009
2010
563.691.55
2.568.805,16
590.496,66
2.355.744,30
50.986,66
68.990,28
279.597,04
97.419,69
712.956,45
13.847,52
12.513,68
294.842.93
49.839,22
53.246,31
70.789,80
376.584,03
149.026,22
763.037,19
13.085,21
10.157,33
440.664,63
43.596,76
677.235,56
2.787.665,34
2.197,00
56.344,94
117.104,69
462.057,50
516.665,04
1.059.255,59
19.740,16
78.564,56
792.226,32
77.164,43
223.567,97
230.578,91
255.539,86
1.062.841,40
58.556,97
131.365,45
1.173.310,00
53.897,84
80.821,84
153.640,00
2.500,00
205.892,54
805.647,53
157.894,65
304.867,35
36.110,62
56.806,00
168.786,04
www.golbasi.bel.tr
TOPLAM
31
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
830
6
7
Gayrimenkul Büyük onarım Giderleri
TOPLAM 6.902.490,94
2010
33.900,36
6.609.227,57
15.457,60
8.587.243,00
Tablo-8 Birimlerin Yıl Sonu İtibariyle Ödenek Kullanımı
Kod
Birim Adı
Başkanlık
Fen
işleri
Müdürlüğü
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
İtfaiye
Müdürlüğü
Temizlik
Mezbaha ve
Yeteri.
Su hizmetleri
Kabul edilen
Bütçe Adı
Düşülen
Yıl sonu
Ödeneği
Gerçekleşen
Harcama
İmha edilen
Eklenen
454.100,00
181.270,00
181.270,00
454,100
451.449,30
2.650,70
3.762.200,00
1.526.560,00
875.940,00
4.412.820,00 4.407.022,64
5.797,36
940.000,00
295.401,00
428.718,00
806.683,00
766.381,40
45.258,60
283.600,00
54.433,00
76.266,00
261.767,00
205.362,76
56.404,24
962.000,00
1.860.600,00
91.270,00
922.202,00
539.310,00
633.432,00
513.960,00 386.289,42
2.149.370,00 2.146.930,27
127.670,68
2.439,73
205.900,00
12.343,00
165.310,00
52.933,00
46.998,92
18.299,48
531.600,00
28.135,00
228.685,00
331.050,00
176.808,29
154.241,71
9.000.000,00
3.111.614,00
3.128.931,00
8.982.683,00 8.587.243,00
Gider Toplamı
412.762,40
Tablo-9 Fonksiyonel Kod Bazında Yıl Sonu itibariyle Ödenek Kullanımı
Kod Fonksiyonel Kod
1
3
Genel Kamu Hizmetleri
Kamu Düzeni Ve Güvenlik
Hiz.
Çevre Koruma Hizmetleri
5
6
İskân Ve Toplum Refahı
Hizm
TOPLAM :
Kabul Edilen
Eklenen
Bütçe
Ödeneği
1.394.100,00 476.671,00
Düşülen
Yıl Sonu
Ödeneği
Gerçekleşen
Harcama
İmha
edilen
609.988,00
1.260.783,00
1.217.830,70
47.909,30
1.245.600,00
145.703,00
615.576,00
775.727,00
591.652,18
184.074,82
1.860.600,00
922.202,00
633.432,00
2.149.370,00
2.146.930,27
2.439,73
4.499.700,00
1.567.038,00
1.269.935,00
4.796.803,00
4.630.829,85
178.338,54
9.000.000,00
3.111.614,00
3.128.931,00
8.982.683,00
8.587.243,00
412.762,39
Tablo–10 Ekonomik Kod Bazında Yıl Sonu itibariyle Ödenek Kullanımı
1
Ekonomik Kod
4
Personel Giderleri
Sos. Güv. Kur. Devlet
Prim Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
2
3
6
Sermaye Giderleri
9
Yedek Ödenek
TOPLAM
Kabul edilen
Bütçe Ödeneği
2.725.200,00
297.896,00
Yıl Sonu
Ödeneği
3.554.133,00
Gerçekleşen
Harcama
3.523.442,84
1.126.829,00
30.690,16
348.000,00
312.865,00
43.740,00
617.125,00
597.162,19
37.962,81
3.635.800,00
1.607.312,00
904.703,00
4.338.409,00
4.026.235,99
312.173,01
100.000,00
00000
19.100,00
80.900,00
80.821,84
78,16
95.000,00
00000
94.947,00
53,00
0000
53,00
81.925,00 1.208.775,00
1.536.000,00
560.000,00
9.000.000,00
Eklenen
Düşülen
Imha
409.150,00
377.580,14
31.569,86
559.770,00
230.00
0000
230,00
3.128.931,00 3.128.931,00
9.000.000,00
8.587.243,00
412.757,00
0000
www.golbasi.bel.tr
Kod
32
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bütçe Uygulama Sonuçları:
Birimimize 2010 mali yılı bütçesi ile ayrılan ödenekler, yıl içinde yapılan aktarmalar,gerçekleşen harcamalar ile yıl sonunda imha
edilen ödenekler yukarıdaki tablolar da sunulmuştur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa uygun olarak ilk analitik bütçe 2006 yılı için yapıldığından ve mevzuatta
ki değişimler önceden öngörülemediğinden bazı kalemlere ödenek konulduğu halde harcama yapılmamıştır. Harcama
yapılmayan kalemler için daha titiz bir çalışma yapılmış ve birçoğu 2010 mali yılı bütçesine konulmamıştır.
Tablo-1 ‘de görüldüğü gibi, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı) 5.006.696,00 TLtüm bütçe
gelirleri içindeki oranı ise % 66,62 dır. Belediyemizin performansı arttıkça kendi faaliyet gelirleri de artacak ve bu oran daha da
azalacaktır.
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay en büyük mali kaynağımızdır. İller Bankası tarafından belediyemize ulaştırılan bu
kalemden sonra Tablo-2 ‘den de görüleceği gibi mülkiyet üzerinden alınan vergiler bütçemizde önemli bir paya sahiptir.
Hükümetimizin e devlet konusunda yapmış olduğu çalışmalar önümüzdeki yıllarda uygulanmaya başlayacaktır.
Bu sayede tüm gelirlerimize ait tahakkuk ve tahsilât işlemlerimiz etkin bir şekilde uygulanarak tahsilâtlarımız artırılabilecektir.
2010 Yılı Bütçe Gideri Toplamı 8.587.243,00 TL Bütçe Geliri Toplamı 7.515.195,71TL‘dir.
2010 yılı bütçe giderlerimizden, mal
ve hizmet alımı giderleri ile sermaye
giderlerinin büyük bir kısmı yatırım
harcamaları ve hizmet giderlerimizdir. Bu da
bütçemizin yaklaşık olarak % 51,28 karşılık
gelmekte ve bütçemizin yatırım ve hizmet
bütçesi olduğu Tablo-4 ‘de görülmektedir.
İlçemizin gelişmesi ve insanlarımızın sağlığı
ve konforuna yönelik yatırım ve hizmetleri
yerine getiren birimlerimizin bütçemizi en
fazla kullanan birimlerimiz olduğu Tablo-5, 6
ve 7 ‘de görülmektedir.
Kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik
kodlar bazında ayrılan ödenekler, yıl içinde
ödeneğe eklenen veya ödenekten düşülen
miktarlar ile ödeneğin yıl sonu toplamı ve
her bir ödeneğin gerçekleşen harcama
tutarları Tablo-8, 9 ve 10 ‘da verilmiştir.
Bütçe hedefleri (kabul edilen bütçe ödenek
tutarları) ile yıl sonu ödeneği arasında
ödenek ekleme veya eksiltme yapılarak meydana gelen farklar ve ödeneğin tamamen veya kısmen kullanılmasının muhtelif
nedenleri vardır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Yasal tazminatlar için Mali Hizmetler Müdürlüğümüze yıl içinde önemli bir miktar aktarma yapılmış ancak yasal süreçlerin
sonuçları öngörülen sürelerden farklı geliştiği için ödeneğin büyük bir kısmı kullanılmıştır.
Norm Kadro Yönetmeliği yayınlanmadan önce kadrolu olmayan birimlerin kullanacağı ödeneklerin tamamı Mali
Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde toplanmıştı. Öngörülen kamulaştırmaların bir kısmına başlanılmadığı için ihtiyaç olan diğer
birimlere aktarma yapılmıştır.
Mülkiyeti belediyemize ait taşınır ve taşınmaz menkul ve gayri menkullerimizin tamamı muhasebeleştirilmiştir.
Encümenimizin alt komisyonu olan Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen rayiç değer üzerinden diğer hissedarlara
satışı yapılmaya devam edilmektedir. 2010 yılı içinde kira getirebilecek yeni gayrimenkul edinilmemiştir. Kiradaki mevcut gayri
menkullerimizin kiraları Belediye Meclisimiz tarafından her yıl güncellenmektedir.
www.golbasi.bel.tr
GELİRLERİN GİDERLER KARŞILAMA ORANI
33
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
2010 YILI GELİR, GİDER, BORÇ VE ÖDEME TAPLOSU
BORÇ
İller Bankası
Sigorta
Mal Müdürlüğü
Emekli Sandığı
Personel Alacağı.
Esnafa Borç
Emekli ve Tazminatlar
Sendikaların Alacakları
Hastaneler
Özel idare katkı Payı
Telaş’a olan Borç
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Ortaklık Payı
Genel Toplam
2007
13.261.019,00YTL
4.074.293,00 YTL
1.483.315,00 YTL
353,395,00 YTL
1.600.648,00 YTL
958.917,00 YTL
803.572,00 YTL
102.326,00 YTL
175.304,00 YTL
73.578,00 YTL
549.395,00 YTL
21.070.954,00YTL
2008
13.640.765,57
4.184.000,00
1.634.305,13
1.511.406,07
1.161.927,86
448.405,89
118.111,50
203.036,05
2009
10.744.365,72
3.329.536,05
4.127.316,57
748.710,01
1.515.728,50
1.350.490,00
250.000,00
243.412,52
35.655,31
384.279,96
113.287,75
23.015.245,82
2010
14.362.135,23
3.662.815,00
3.506.644,76
435,843,23
1.179.528,00
1.193.503,00
15.330,000
162.646,00
43.834,00
173.670,00
77.493,86
24.031,76
22.831.020,26
24.562.452,89
2010 Yılı Sonu İtibariyle Ödemeler;
2007
1.716.033,00 YTL
383.779,00 YTL
140.966,00 YTL
1.990.728,00YTL
2008
2.025.718,00
516.656,00
228.319,00
2.955.956,00
2009
2.234.490,00
210.577
268.438
3.119.574,00
4.231.506,00 YTL
5.726.647,00
5.833.079,00
1.120.283,00
979.490,37
1.408.641,40
67.919,27
113.470,96
93.536,08
348.394,24
74.219,00
31.899,10
4.101,22
2.050,62
44.956,80
155.914,43
155.914,34
325.048,09
2.293,93
13.617,73
27.235,73
9.919,31
25.748,60
276.176,40
286.446,70
391.683,90
7.342,30
322.843,40
264.560,97
32.509,40
42.656,40
31.207,70
413.643,71
31.844,50
10.248,63
93.961,80
51.596,94
177.933,23
44.956,75
2010
2.598.937,00
121.028,00
766.762,00
4.615.486,00
117.396,00
77.825,00
8.587.243,00
4.167,44
547.120,24
7.596,23
194.859,64
176.308,46
5.256,40
221.554,20
1.120,283,00
979.490,37
1.408.641,40
203.129,21
5.025,00
11.306,02
13.296,44
8.166,85
77.493,86
1.971.785,51
www.golbasi.bel.tr
ÖDEMELER
Personele Ödenen
İşten ayrılan ve tazminat
Emekliye Ödenen
Esnaf Piyasaya yapılan ödemeler
İller Bankası Kredi Taksidi
İş Bankası Kredi Taksidi
TOPLAM
İller Bankası aylık hissemizden kesilip
yapılan ödemeler
Tedaş( Göksu Elektrik Dağıtım)
Emekli sandığı
SSK
İller Bankası Kanalizasyon
Gölbaşı Sosyal Yardımlaşma
Gölbaşı Mal Müdürlüğü
İl Özel İdare
Güneydoğu Belediyeler Birliği
Uzlaşma Kapsamına alınan
ödemelerden(Krediler)
Teminatlı İkraz Kredileri
İkraz Kredileri (Kanalizasyon )
Danışmanlık Hizmetleri
Ortaklık Payı
Adıyaman devlet Hastanesi
Gölbaşı Devlet hastanesi
Malatya İnönü Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
TOPLAM
34
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
2010 Yılı Gelir-Gider cetvelinde toplam gelir gider şu şekilde gerçekleşmiştir.
Gider Toplamı
Belediye Geliri
İller Bankası Aylık Hisse
İş Kur (İş Kur Tarafından çalıştırılan İşçiler İçin)
Maliye yardımı
Şartlı paralar
Devlet Yardımı
Gelir Toplamı
2009
5.833.079,00
2.032.012,80
4.333.049,92
59.986,84
6.425.049,57
2010
8.587.243,00
2.282.003,00
5.006.696,00
61.126,00
135.371,00
30.000,00
7.515.196,00
PERFORMANS BİLGİLERİ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
2010 Yılı gider Bütçesi;
01- Personel Gideri; 2.725.200,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 1.126.829,00 TL Eklenmiş 297.896,00 TL Düşülmüş olup
3.554.133,00TL Net ödenek olup bunun 3.523.442,00 TL Harcanmış 30.690,16 TL İmha edilmiştir.
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi;348.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 312.865,00 TL
Eklenmiş43.740,00TL Düşülmüş olup 617.125,00 TL Net ödenek olup bunun 597.162,19 TL Harcanmış 37.962,00 TL İmha
edilmiştir.
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri;3.635.800,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 1.607.312,00 TL Eklenmiş 904.703,00TL
Düşülmüş olup 4.338.409,00 TL Net ödenek olup bunun 4.026.235,99 TL Harcanmış 312.173,01 TL İmha edilmiştir.
04-Faiz giderleri; 100.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 0 TL Eklenmiş19.100,00 TL Düşülmüş olup 80.900,00 Net
ödenek olup bunun 80.821,84 TL Harcanmış TL 78.16 TL İmha edilmiştir.
05- Cari Transferler; ; 95.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 0 TL Eklenmiş 94.947,00 TL Düşülmüş olup 53,00 Net
ödenek olup bunun 0 TL Harcanmış TL 53,00 TL İmha edilmiştir.
06-Sermaye Giderleri; 1.536.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 81.925,00 TL Eklenmiş 1.208.775,00 TL Düşülmüş olup
409.150,00 TL Net ödenek olup bunun 377.580,14 TL Harcanmış 31.569,86 TL İmha edilmiştir.
09-Yedek Ödenek; ; 560.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 0 TL Eklenmiş 559.770,00 TL Düşülmüş olup 230,00 Net
ödenek olup bunun 0TL Harcanmış TL 230,00 TL İmha edilmiştir.
2010 Yılı Toplam Olarak 9.000.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 3.128.931,00 TL Eklenmiş 3.128.931,00 TL Düşülmüş
olup 9.000.000,00 TL Net ödenek olup bunun 8.587.243,00 TL Harcanmış 412.757,00 TL İmha edilmiştir.
2010 Yılı Bütçe harcamalarının kalemlere göre dağılımı ise :
01.Personel Giderleri : 3.523.442,84 TL
02.Sosyal güvenlik kurumları Devlet pirimi : 597.162,19 TL
03.Mal ve hizmet alım giderleri : 4.026.235,99TL
04. Faiz giderleri : 80.821,84TL
06. Sermaye giderleri : 377.580,14 TL
Toplam Bütce harcaması ise 8.587.243,00 TL’dir.
www.golbasi.bel.tr
Her birim müdürlüğünün ayrı ayrı 2010 yılı faaliyet sonuçları sunulmuştur
2010 Yılı Gelir Bütçesi;
2010 Yılı Vergi Gelirleri; 2.526.000,00TL Bütçeye konulmuş olup1.290.310,32 TL
net gelir elde edilmiştir.
2010 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;1.822.000,00TL Bütçeye konulmuş
olup,936.910,33TL net gelir elde edilmiştir.
2010 Yılı Alınan Bağış ve Yardımla ile Özel Gelirler; 320.000,00TL Bütçeye
konulmuş olup 200.629,15TL net gelir elde edilmiştir.
2010 Yılı Diğer Gelirler; 4.112.000,00TL bütçeye konulmuş olup 5.093.993,43TL
net gelir elde edilmiştir.
2010 Yılı Sermaye gelirleri; 220.000,00 TL bütçeye konulmuş olup 0 TL net gelir
elde edilmiştir.
2010 Yılı Toplam Gelir Olarak 9.000.000,00 TL.Bütçeye konulmuş olup, 7.521.843,23
TL net gelir elde edilmiştir.
35
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
2010 yılı Bütçe hesabına emanet Olarak 8.234.985,23 TL bulunmakta olup 5.773.251,89 TL ödenmiş, 2011 yılına 2.461.733,51 TL
Bütçe emanetine borç olarak devretmiştir.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI
Belediye Meclisimiz 2010 yılı içerisinde bir ay tatil yapmıştır. Meclis
toplantıları, mevzuata uygun olarak meclis üyeleri ve halka önceden
duyurusu yapılmış, toplantı tutanakları, karar özetleri ve toplantı
kararları bilgisayara yazılmış, yazılan kararlar başkanlık divanı üyeleri
tarafından imzalandıktan sonra ilgili birimlere ve Gölbaşı Kaymakamlı
makamına gönderilmiştir. Belediye Meclisi toplantıları ve alınan karar
sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Yıllar
Toplantı Sayısı
Karar Sayısı
2004
4
36
2005
11
35
2006
11
44
2007
2008
12
40
2009
11
41
2010
11
45
14
40
BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTILARI
Yıllar
Toplantı sayısı
Toplantı karar sayısı
Zabıta Md
Mali Hizmetler Md.
Yazı İşleri Md.
Fen İşleri Md
2004
2005
96
66
3
17
15
13
2006
96
105
16
26
26
25
2007
96
120
17
42
23
32
96
120
16
35
24
34
2008
96
147
65
40
7
29
2009
2010
92
94
113
119
25 25
32
28
2
43
40
www.golbasi.bel.tr
Belediye Encümenimiz her hafta Salı ve Perşembe günleri mutat olarak kendiliğinden toplanmaktadır. Encümen toplantı
kararları yazılmış, yazılan kararlar encümen
üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ilgili
birimlere ulaştırılmıştır. Belediye Encümeni
toplantıları ve alınan karar sayıları aşağıdaki
tabloda sunulmuştur.
36
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırma
İmar ve Şehircilik Md.
Diğerleri
2010
5
18
12
6
11
6
5
5
10
6
GELEN EVRAK İŞLEMLERİ
Özel ve kamu kurum ve kuruluşları veya vatandaşlarımızın yazılı müracaatları
ile ilgili belediyemiz dışından gelen evraklarımız hizmet masalarında belediye bilgi
sistemine (gelen giden evrak defterine ) kayıt edilmektedir. Yazılı olmasa bile
telefonla, bizzat müracaat edilerek, elektronik posta vb. müracaatlar da aynı şekilde
gelen giden evrak defterlerine hizmet masalarında kaydedilmektedir. Kaydedilen
müracaatlar ilgili birim tarafından sonuçlandırıldıktan sonra talep sahibine yazılı
veya sözlü bilgi verilir ve yapılan işlem(ler) Yazılı olarak gelen evraklar ayrıca
havale edilen birime ulaştırılmışdır.
Yıllar
Gelen Yazılı Evrak Sayısı
Gelen Dilekçe Sayısı
Fen İşleri
İtfaiye
Zabıta
Mali Hizmetler
Su Arıza
Yazı İşleri
Su Tahsilat
İmar ve Şehircilik
Emlak ve İstimlak
Garaj
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temizlik Hizmetleri
2004
1268
242
2005
1492
261
2006
1315
247
2007
1500
232
2008 2009
1332 1157
399 214
66
28
34
17
9
18
31
5
1
1
2010
1099
287
73
30
76
13
14
64
16
17
7
1
1
1
Belediyemizden kamu ve özel kurum, kuruluş ve kişilere 461 adet evrak
gönderilmiş olup, bunlar bilgisayar otomasyon kayıtlarına girildikten sonra
348 adet evrak bizzat elden harici zimmet defterine kayıtları yapılarak imza
karşılığı teslim edilmiştir. Diğerleri de postayla gönderilmiştir. Belediyemizden
gönderilen giden evrak sayıları özet olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
www.golbasi.bel.tr
GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ
37
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giden Evrak Toplamı
Elden Dağıtılanlar
Posta İle Gönderilenler
702
643
59
720
67
67
613
562
51
2010
647 423
563 362
84 61
554
469
90
461
348
113
PERSONEL İŞLEMLERİ
Memur personelimizin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatlar
çerçevesinde özlük hakları ile ilgili işlemler
yapılmıştır. Yılı içerisinde izin ve rapor
işlemleri, derece ve kademe terfileri ile
intibakları yapılarak bordrolarına yansıtılmış,
maaş artışı ve diğer işlemleri yapılıp, kayıtları
tutulmuştur.
Memurların emeklilik ile ilgili
işlemleri yapılmış ve ilgili kurumlara
gönderilmiştir.
Memurlarımızın yıl sonu Sicil
Raporlarının gizlilik içerisinde düzenlenmesi
sağlanmış, defterlere işlenmiş ve sicil
dosyalarında muhafaza altına alınmıştır.
Norm Kadro İlke ve Standartları
Yönetmeliği
çerçevesinde
belediyemiz
kadroları uygun hale getirilip meclise
sunularak onaydan geçirilmiştir.
Belediyemiz
işyerlerindeki
işçilerimizin her türlü sosyal haklarının takibi 506 sayılı Sosyal sigortalar, 4857 sayılı iş kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri
muvacehesinde yapılmıştır. İşçilerin izin, rapor, disiplin emeklilik işlemleri yapılmış ve ilgili birimlere ve kurumlara
gönderilmiştir. İşçiler ile ilgili birimlere/kurumlara düzenli olarak bilgiler gönderilmiştir.
Bütün Personelin İzin İşlemleri, hasta sevk işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.
Kent Konseyi
www.golbasi.bel.tr
Gölbaşı’nda ilk defa belediyemizce kurulan Kent
Konseyi sekretarya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğünce
yürütülmektedir, 2010 yılı içerisinde Kent Konseyi
Yönetmeliği ve çalışma yönergesi hazırlamış olup, Genel
Kurul çağrısı yapılmıştır. Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları
oluşturulmuştur.
38
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
EVLENDİRME MEMURLUĞU
Evlendirme Dairesi’nin 2010 yılına ait faaliyet raporu aşağıya çıkartılmıştır 539 çift evlenmek için dairemize müracaat
etmiş olup, nüfus cüzdanlarına ve nüfus Kayıtlarına göre işlem yapılmıştı 539 çiftin nikâh akdi yapılmıştır.
Nikâh akitleri yapılan 539 çiftin dosyaları ve evlenme kütük defterleri, evlenme yönetmeliğinin 41’nci maddesine göre
arşive kaldırılmıştır.
Yapılan nikâh akitlerinde, çiftlere nikâh anında verilen Uluslararası Aile Cüzdanları ile ilgili İstatistik Raporu Nüfus ve
Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Gölbaşı Nüfus Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir.
Dairemize gelen 16 resmi, 12 adet muhtelif konularla ilgili resmi evraklara cevap yazısı yazılmıştır.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz tarafından 2010 yılında yapılan asfalt
miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Asfaltlama
çalışmalarından önce yapılan yol açımları ve yolun alt
yapısına ilişkin çalışmalar ile ilçemizde bulunan
mahallelerde yapılan bordür, parke, yağmur suyu drenaj
çalışmaları ve çeşitli inşaat işleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
www.golbasi.bel.tr
Faaliyet ve Proje Bilgileri
39
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapılan işler
Sıcak Asfalt Yol Yapımı
Parke Yapımı kilit parke kaplama yol
Parke kaldırım için döşenen
Bordür Yapımı
Yağmur oluğu
Arnavut parke kaplama
Rogar Temizleme
Yol Açımı
2007
12.000 M2
13960 M2
250 M2
1045 M
200 M
150 M
250 Adet
1. Km
Asfalt Şantiyesinde Üretimi
Toplam Asfalt Miktarı
Plentmiks Temel Malzemesi
2010
2008
10958 mt
6806 m2
8000 m2
3500 mt
3500 mt
4500 m2
300 adet
2007
96.120 ton
2.910 ton
2009
2958 mt
14244 m2
2774 m2
3388 mt
3298 mt
2008
2009
2958MT
3500 TON
2010
6662 MT
19.800 MT
17.493 MT
10.051 MT
910 MT
2.000 MT
260 Adet
2 km
2010
1.000 Ton
8.527 Ton
İlçe Sınırları çerisindeki Sahaların Planlarını Yapmak
Planlama Teknik Büro
2010 yılı boyunca teknik büromuza; resmi kurum, özel ve tüzel kişiliklerce yapılan plan tadilatı teklif dosyaları, büromuz
tarafından gerekli yazışma ve çizimleri yapılarak imar komisyonuna gönderilmiş ve bu teklifler imar komisyonu tarafından
görüşülmüş kabul edilen Gölbaşı Belediye Meclisinin onayına sunulmuştur. Onaylanan plan tadilatları Belediye Meclisince de
görüşülüp onaylandıktan sonra bir aylık askı sürelerinin sonunda sayısal olarak imar planlarına işlenmiştir.
Aylar
Kabul
Ret
Toplam
1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
2
4
1
5
Toplam
7
1
8
İmarı olmayan alanlarda imar planları hazırlanması yapılmaktadır. Kentin
gelişme yönü, potansiyelleri, sorunları, ihtiyaçları ve jeolojik durumu göz önüne
alınarak çalışmalar yapılmaktadır.
Sayısallaştırma
Ocak 2010 ayından bu yana - pafta sayısallaştırılmıştır.
Başkanlıkça Havale Edilen Toplantılara Katılım
www.golbasi.bel.tr
İmar Planlarının Hazırlanması
40
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
Organize Sanayi Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarla koordineli çalışmak maksadıyla toplantılara
iştirak edilmiştir.
Planlama Çap Bürosu
1Kamu Kurum ve Kuruluşları, (Milli Emlak Müdürlüğü, SSK, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, )
Asliye, Sulh Hukuk ve İcra Daireleri, kooperatifler ve vatandaşların resmi dilekçe ile yaptıkları müracaatlar sonucunda, imar
durumu ile ilgili 12 adet resmi yazışma yapılmıştır.
2Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından gönderilen hisse satışı yazıları yetkisi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 03.10.1997
tarih ve 073/1538 sayılı Genelgeleriyle mücavir alanlar içinde belediyelere devredilmiştir. İlçemizin imar yönünden düzenli ve
modern yapılaşması, kaçak ve gelişi güzel yapılaşmanın önlenmesi, yeşil alanların sosyal, kültürel ve eğitim donatıları ile
yaşanabilir bir çevre oluşturulması amacıyla hisse satışı yazıları incelenerek; İmar Uygulaması Tamamlanmış Yerlerde Olumlu
İmar Uygulaması Tamamlanmamış Yerlerde Olumsuz İmar Kanununun 2981 Sayılı Yasaya Tabii Olan Yerlerde Bina Hisse Satışı
Olumlu Nazım Plana Tabii Olan Yerlerde Arazi Kullanımlarına Göre Olumlu Veya Olumsuz TOPLAM .
3- 2010 yılı itibariyle belediyemizden inşaat yapmak için talep edilen 76 Adet ruhsat çapı incelenerek kadastro paftalarına ve
sayısal paftalara işlenmiştir. Bu çalışmayla birlikte inşaat ruhsatları ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmektedir.
4Konut Yapı Kooperatifleri, Ecza Depoları, Fabrika yerleri için imar planı ve nazım plandan plan örnekleri mülkiyetleri
belirtilerek resmi işlemlerde kullanılmak üzere verilmektedir.
5Çizilen imar çapları paftalama sistemine göre dosyalanarak bilgisayar ortamında arşivlenmiştir.
6- İmar çaplarının çizimi bilgisayar ortamında hazırlanmaya devam edilmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır.
Yapı Yapma İznine Esas Faaliyetler
Yapı Ruhsatı Düzenleme:
2010 Yılında Düzenlenen Yapı Ruhsat Adet ve Alanları (Veriliş Amacına Göre)
Ruhsatın Veriliş Amacı
Yeni Yapı Ruhsatı
Esaslı Tamir Ve Tadilat Ruhsatı
İlave İnşaat Ruhsatı
Yeniden Ruhsat
Mevcut yapı
Ruhsat Yenileme
Toplam
Adet
76
5
67
Alanı (M2) Bina İnşaat Harcı (TL) Proje Tasdik Ve Hafriyat Harcı (TL)
51.323
375.756,00TL
7.698,45 TL
1459
3.500
218,85
39.137
46.364
5.870,55
6
28
4545
12363
7500
9689
200
114.854
514.809,00 TL
681,75
1.854,45
17.228,10 TL
2010 Yılında Düzenlenen Yapı Ruhsat Adet Ve Alanları (Kullanım Amacına Göre)
Adet
493
53
5
551
Alan (M2)
104.933
6027
1394
2500
114.854
Plankote Belgesi Düzenleme:
Yapı ruhsatına esas mimari projenin hazırlanması için Plankote belgesine ihtiyaç vardır. Plankote ile yapının girişinin
yoldan yüksekliği belirlenir. Arsanın cephe aldığı yola göre köşe nokta kotları belirlenir ve bu değerlere göre Plankote evrakı
düzenlenir.
2010 Yılında Düzenlenen Plankote
Adet
Plankote
Tahsil Edilen Harç Miktarı
-
www.golbasi.bel.tr
Kullanım Amacı
Mesken
Dükkan (İş Yer )
Diğerleri
Okul
Toplam
41
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
Yapı Ruhsatına Esas Projelerin Kontrolü:
2010 Yılında Proje Kontrol Bürolarınca Yapılan İşlemler
Proje Kontrol Bürosu
Mimar Proje Kontrol
Zemin Etüt Raporu Kontrol
Yeni Yapı Ruhsatına Esas
Tadilat Ruhsatına Esas
195
195
Proje Tadilatına Esas
5
5
Statik Proje Kontrol
195
5
Mekanik Tesisat Proje Kontrol
Elek-İlet.Tesisat Proje Kontrol
195
195
5
5
Isı Yalıtım Proje Kontrol
Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenleme:
Karayolları kenarında açılacak tüm tesisler ile şehir içinde açılacak LPG istasyonları için ilgili kurumun ( Karayolları
bölge müdürlüğünün) görüşü alınarak uygun olanlara geçiş yolu izin belgesi düzenlenir.
2010 YILINDA GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ DÜZENLENEN TESİSLER
ADET
TOPLAM .
2
YAPI DENETM FAALİYETLERİ:
Yapı Ruhsatı İle Yapılmakta Olan İnşaatların Kontrol Faaliyetleri:
İmar Yönetmeliğinde işin konusuna göre ilgili fenni mesullerin yapı ruhsat formunda belirlenen yapım aşamalarında
yapı yerinde bulunmaları ve gerekli kontrolleri yaparak vizeleri yaptırmaları kayıt altına alınmıştır. Buna göre toprak, zemin
aplikasyon, temel, bodrum, subasman, çatı ve son kat, ısı yalıtımı, mekanik tesisat kontrolleri ilgili fenni mesuller ve
müdürlüğümüz teknik elemanlarımızca yerinde yapılmaktadır. Katlar, Elektrik İletişim Tesisat, Kanalizasyon-Fosseptik
kontrolleri ise ilgili fenni mesullerce yapılmaktadır. Bu kontrollere ait, bağımsız laboratuarlardan alınan beton basınç dayanım
deney raporları, demir çekme deney raporları, kalıp-demir-taşıyıcı duvar ve beton teslim tutanakları, mekanik tesisat işe
başlama ve iş bitirme tutanakları, elektrik-iletişim tesisat TUS takip formu, KOSK’ den alınan kanalizasyon deşarj izni belgeleri
istenmekte ve vizeleri yapılmaktadır. Bir önceki yapı aşamasının vizeleri yapılmadan inşaatın devamına izin verilmemektedir.
İskân Edilen Binalarda Yapılan Kontrol Faaliyetleri:
İşletme ruhsatı alacak işletme ilgilisi, Fen İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder. Fen İşleri büro kontrol
elemanı ile imar kontrol elemanı yapı kullanma izin belgesi alınmış binanın onaylı mimari projesine uygunluğu kontrol edilir.
Uygun ise imar yönünden uygun olduğuna dair Fen İşleri müdürlüğüne bilgi verilir. Diğer resmi kurumlarca verilen işletme
izinlerinde belediye görüşü istenmesi durumun da, yukarıda anlatıldığı şekilde ilgili kuruma yazı ile bilgi verilir.
2010 YILINDA YAPILAN İŞLETME İZNİNE ESAS BİNA KONTROLÜ
2010
İŞLETME İZNİNE ESAS BİNA KONTROLÜ
OLUMLU
OLUMSUZ
TOPLAM
www.golbasi.bel.tr
İşletme İznine Esas Bina Kontrolü:
42
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(FEN-İMAR DURUMU BELGES
GSM
)
165
2010
25
185
İzinsiz İnşaatların Kontrol Faaliyetleri:
Ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatlar tespit edilir ve ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda gerekli işlemler yapılır. izinsiz inşaatlar üç grupta incelenebilir.
 Yapı ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatlar
 İskanlı yapılarda izinsiz ilave ve tadilatlar
 İzinsiz (yapı ruhsatı alınmadan) yapılan yeni inşaatlar

2010 YILINDA TESPT EDLEN İZNSİZ İNŞAATLAR
İzinsiz İnşaat İhbarı
İşlem Sonuçlanan
İşlem Beklemede Olan
Yapı Tatil Zaptı
Encümence Verilen Para Cezası
3
3
-
-
-
NOT: Tutulan 3 adet zabıttan encümence görüşülerek karara bağlanmıştır. Görüşülen 3 adet zabıt için ruhsat alabilecek
durumda olanların ruhsatlandırılmasına, ruhsatlandırılmadığı takdirde yıkımına ve para cezasına, ruhsat alamayacak olanlara
ise yıkım ve para cezası kararı verilmemiştir. Alınan yıkım ve ruhsatlandırmalarla ilgili kararlar için yapılabilen uygulamalara ait
veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
www.golbasi.bel.tr
TESPİT EDLEN İZNSİZ İNŞAATLARLA İLGLİ YAPILAN İŞLEMLER ve ADETLERİ
43
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YIL
2010
2010
YAPILAN İŞLEMLER
Yapı ruhsatı alarak imar mevzuatına uygun hale getirilenler
Yıkılarak imar mevzuatına uygun hale getirilenler
Encümence yıkım kararı verilip yıkım aşamasında bekleyenler
İmar planına uygun, ruhsat aşamasında bekleyen (zabıtlı)
TOPLAM
ADET
3
3
İSKAN FAALİYETLERİ:
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Faaliyetleri:
Yapı ruhsatının geçerlilik süresi içinde gerekli vizeleri yapılarak proje ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapıların
sahiplerince yapı kullanma izin belgesi talep edilir. İnşaat yerinde teknik elemanlarca kontrol edilir. Proje ve eklerine uygun
olarak tamamlanan ve gerekli belgeleri hazırlayanlara yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.
2010 YILINDA DÜZENLENEN YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ
Düzenlenen İskân Ruhsatları
Yapının Tamamı İçin
Yapının Biten Kısmı İçin
Yapının Tadilatı İçin
Yapıya İlave İçi
TOPLAM
Adet
39
11
Tahsil Edilen Harç Miktarı
14.309,60 TL
6
56
2010 YILINDA DÜZENLENEN KULLANIM AMACINA GÖRE
Yapı Kullanma İzin Belgeleri
Kullanım Amacı
Mesken
Ticari
Fabrika
Diğerleri
Toplam
Ünite Adeti
147
18
Alan (M2)
27.404,71
1214,50
165
1151
28.619,21
Bağımsız Bölüm Numarası Verilmesi (Kat irtifakı) Faaliyetleri:
Kat irtifak tapularının çıkartılması amacıyla yapı ruhsatı alınmış onaylı mimari projelere göre bağımsız bölüm
numaraları verilir.
Fotoğraf Tasdiki (Kat Mülkiyeti) Faaliyetleri:
Kat mülkiyeti tapularının çıkartılması amacıyla yapı kullanma izin belgesi alınmış yapıların ön ve arka cephe
fotoğraflarının uygunluğu onaylanır ve kat irtifakına esas bağımsız bölüm numarası verilmemiş ise bağımsız bölüm numaraları
verilir.
2010 YILINDA YAPILAN KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ FAALİYETLERİ
İşyeri Ad. Tahsil
Edilen Harç Miktarı
Kat İrtifakı
1
1.352,88 TL
Kat Mülkiyeti
6
337 TL
İMAR VE İSKÂN:
www.golbasi.bel.tr
Mesken Adet
44
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
İmar konusunda sıkı tedbirler alınarak, kaçak yapıların önüne geçilmiş ve bunun
meyveleri olarak da hem yapılar imara uygun ve plânlı bir şekilde yapılmış, hem de 551 adet
yapı ruhsatı,165 adet de yapı kullanma ruhsatı verilmiştir.
Kış aylarında,yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarımızın trafiğe
kapanmaması için, belediyemizin araçlarıyla 24 saat kesintisiz çalışma yapılarak kar temizliği
yapılmıştır. Ayrıca buzlanmanın önlenmesi amacıyla ekiplerimizce tuzlam çalışması
yapılmıştır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Yıllar
Gelen Müracaat Sayısı
Gelen Evrak Toplamı
Giden Evrak Toplamı
Zabıta Varakaları
Encümen Kararları
Emniyet müdürlüğünden Gelenler
Gelen Giden Evrak toplamı
2006
2007
60
110
80
30
20
55
200
2008
70
335
280
25
25
60
220
87
221
86
34
65
26
519
2009
2010
95
260
95
40
30
20
540
90
255
90
20
25
30
510
İŞYER AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
Belediye sınırlarında faaliyet gösteren tüm işyerlerini 2004 yılından başlayarak Belediyemiz denetim ve kontrol
ekiplerince denetlenerek kontrol edilmiş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat almaları sağlanmıştır. İşyerlerinin
ruhsatlandırılmalarında ilgili kurun ve kuruluşlarla çalışılarak birimimizce Gayrı Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması için,
işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereğince Gayrı Sıhhi Müesseseler inceleme Kurulu oluşturulmuştur.
Umuma ait istirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılmaktadır.
www.golbasi.bel.tr
İlçemizde esenliğin sağlanması için oluşturulan Müdürlüğümüz tarafından
vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler değerlendirilmektedir. Belediyemiz
Encümeninin vermiş olduğu kararların yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
Belediyemiz evraklarının veya haber içerikli dokümanların dağıtımı
yapılmaktadır. Yine müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan denetim ekiplerince
işletme ruhsatı olmayan bu güne kadar 87 iş yeri denetlenmiş çalışmalarımız
aralıksız olarak devam etmektedir.
İlçemizde bulunan 2 adet semt pazarlarımız da vatandaşlarımızın huzurlu
güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için belediye zabıta
ekiplerimiz tarafından denetim faaliyetlerimiz sürmektedir.
Belediyemiz birim müdürlükleri ile koordineli çalışmalarımız sürmekte
olup, Fen işleri, Temizlik işleri, Park bahçeler Ekiplerinin zabıta işlerine yardımcı
olmak için zabıta ekibi görevlendirilmiştir. Bu ekibimiz yol bozma, yeşil alanların,
ağaçlandırılmış sahaların, mahallelerde çöp uygulama saatlerinin kontrolü gibi
konularda yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca Fen İşleri müdürlüğü, zabıta memuru
görevlendirerek, ilçemizdeki kaçak yapılaşmanın önlenmesi, binalarda site
güvenliği hususunda vatandaşların ilgilendirilmesi, terazi ayar kontrollerinin
periyodik olarak yapılması, işletme ruhsatları verilmesinde oluşturulan
komisyonda görev alınması gibi görevlerin ifasında yardımcı olmaktayız.
45
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
2010 yılı içerisinde 47 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir, 52 Adet Hafta Tatili Ruhsatı olmak üzere
TOPLAM 99 adet ruhsat düzenlenerek verilmiştir.
YILLAR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SIHH MÜESSESE
4
3
2
1
2
-
GAYRI SIHH
MÜESSESE
8
6
4
2
2
1
UMUMA AÇIK
İŞYER
10
12
16
32
36
96
46
2010 TANZİM EDİLEN ZABIT VARAKALARI
TANZİM EDİLEN ZABIT VARAKALARI (2004) ESNAF TÜRÜ
Pazarcı Esnafları
Sabit Esnaflar
İnşaatçılar
Otogar-Minibüs Garajı
Belediye Malına Zarar Verenler
Şehir içi Minibüs Esnafı
Kavun-Karpuz Satışları
Çeşitli Esnaflar
Genel Toplam
ZABIT ADEDİ
20
20
HAFTA TATİLİ
TOPLAM
45
60
80
118
64
111
52
67
81
102
154
104
207
99
ENCÜMENCE VERİLEN PARA CEZASI
5.750,00
5.750,00
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ TABLOSU
FAALİYET KONUSU
Kahvehane
Internet Cafe
Oyun Salonu
İçkili Yer
Aile Çay Bahçesi
Canlı Müzik
Mesul Müdür Belgesi
Lunapark
Disko
Masaj Salonu
Düğün Salonu
İŞYERİ SAYISI
49
21
2
1
3
1
6
2
Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Personel
2010
GÖREVİ
SAYISI
Zabıta Müdürü
Zabıta Müdür V.
Zabıta Komiseri
Zabıta Komiser Yrd
Zabıta Memuru
Sivil Memur
Geçici İşçi
1
TOPLAM
9
10
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYETLERİ
1
Gölbaşı genelinde Pazar günü açılış ruhsatı almayanlar gezilmiş olup yazılı tebligatla esnaflara süre verilmiş
www.golbasi.bel.tr
YIL
46
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
olup süre sonunda gelmeyenlere cezai işlem başlatılarak,şu ana kadar 52 Esnafımız müracaat etmiş olup
Pazar günü açılış ruhsatlarını almışlardır.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İlçemiz genelinde işyeri açılış ruhsatı olmayan esnaflarımıza yazılı tebligat gönderilmiş olup yine bunlarada
belirli bir süre verilmiş olup süre sonunda gelmeyenlere cezai işlem başlatılacaktır.Şu ana kadar 2010 yılı
içerisinde 38 Esnafımız İşyeri Açılış Ruhsatına Müracaat etmiş olup ruhsatlarını almışlardır.
İlçemizde Mahalle ve caddelerde dolaşan başıboş köpekler toplatılarak şehir dışına gönderilmektedir.
İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın kaldırım işgali ve sabahları boşa akıtılan sularının kontrolü sabah
erken saatlerde yapılarak esnaflarımıza gereken uyarıların yapılmaktadır.
İlçemizde mahalle ve caddelerde bulunan hafriyat,kum ve benzeri maddeleri cadde üzerine veya
kaldırımlara bırakan vatandaşlarımız uyarılıp derhal kötü görüntü veren hafriyat ve kum gibi şeylerin
kaldırılması sağlanmaktadır.
İlçemizde kurulan açık halk pazarının düzeni sabah erken saatte yapılarak pazarda gezen vatandaşımızın
rahatça dolaşabilmesi için Pazar bitene kadar 2 zabıta Pazar yerinde sürekli olarak dolaşmakta olup
şikayetleri yerinde değerlendirmektedir.
İlçemizde bulunan kaçak inşaatlara Fen İşleriyle Zabıta Ekipleri ortak hareket Ederek kaçak inşaatlara zabıt
tutulmaktadır.
İlçemizde bulunan Umuma Açık yerlerin Kahvehanelerin,Lokantaların ve Internetlerin kontrolleri sürekli
yapılarak ikaz ve uyarılar yapılmaktadır.
İlçemizde bulunan fırın ,pastane,lokanta ve imalat yerlerinin sürekli denetimleri yapılarak gerekli uyarı ve
ikazlar yapılmaktadır.
İlçemizden Zabıta 153 Telefonuna gelen şikayetler değerlendirilip diğer birimlerle de ortak hareket edilerek
şikayetler en kısa sürede giderilmektedir.
İlçemizde sigara yasağına karşı gerekli denetimler Çevre sağlıkçılarla beraber Haftanın 2 günü yapılmaktadır.
İlçemizde gece geç saatte büfelere yapılan denetimlerde saatini geçirdiğini tespit edilen 4 ayrı büfeye
2.000,00 TL para cezası kesilerek tahsil edilmiştir.
38 Adet İşyeri Açılış Ruhsatından 13,650.00 TL gelir elde edilmiştir.
İlçemizde bulunan Açık Halk Pazarından 32,000.00 TL gelir elde edilmiştir.
8 Adet Eğlence Yeri Ruhsatından 5.600,00 TL gelir elde edilmiştir.
Şehir içi Mavi göl Kooperatifi ve S Plakalarından 8.500.00 TL. gelir elde edilmiştir.
İlçemizde Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde zabıtalarımız düzeni sağlamaktadır.
İlçemizde Mahalle ve caddelerde yapılan yol kazısı ,Asfalt yapımı, refüj çalışması vb. işlerde trafik akışını ve
güvenliğini sağlamaktadır.
İlçemizde bulunan kasaplar sürekli kontrol edilerek yeni rayiçlerini almaları sağlanarak görünür yere
asmaları sağlanmıştır.
Kurumlar arası yapılan yazışmalara ve vatandaşlardan gelen dilekçelere titizlikle ve en kısa sürede cevap
verilmektedir.
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2010 yılı içerisinde 38 adet yangına müdahale edilmiştir,
- Trafo yangını 1
- Anız yangını
11
- Ev yangını
5
- Araç yangını
6
- İşyeri yangını 3
- Orman yangını 2
- Bahçe yangını 10
İlçemiz sınırları içerinde bulunan çevre yolu, diğer cadde ve sokaklar
Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlar, asfalt yapımına hazırlanan yollar,
Otogar ve hal içerisi, İlçemizde kurulan Pazaryerleri, Toki konutlarının
bulunduğu bölge, Mezbahane bölgesi rutin olarak sulaması yapılmaktadır.
www.golbasi.bel.tr
Faaliyet ve Proje Bilgileri:
47
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan fabrika inşaatlarına ve vatandaşların taleplerine istinaden su ihtiyacı olan inşaatlara su
verilmektedir.
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
2010 yılında alım satımı yapılan toplam 900 yeni beyan düzenlenerek
kayıt altına alınarak vergilendirilmiştir.
YAPILAN İŞLEMLER
NETİCELENEN (ADET)
TAMAMLANMAYAN
4382
YEŞİL KART DOSYASI
18
ALIM SATIM, TAPU DEVİR İŞLEMİ
YENİ BEYAN
38
GELEN EVRAK
137
GİDEN EVRAK
137
YAPILAN İŞLEMLER
TOPLAM TAHAKKUK
2009
TAHSİL EDİLEN
2010
2009
BAKİYE KALAN
2010
2009
2010
BİNA VERGİSİ
226.379,54 – TL
316.614,42
156.755,58 –
195.003,22
69.623,96 –
121.611,20
ARSA VERGİSİ
127.568,84 –TL
191.055,38
76.255,71 –
87.360,06
51.513,13 –
ARAZİ VERGİSİ
420 ,18–TL
1.602,19
29.671,69
316,73 –
1.010,32
18.412,37
103,45 –
103.695,32
591,87
ÇEVRE TEMİZLİK
11.259,32
VERGİ GECİKME ZAM TOPLAMLARI
Yeşil Kart Evrakları titiz bir şekilde incelenerek gerekli cevabi yazıları yazılmış olup, ayrıca tapu satış evrakları kontrol
edilerek kat mülkiyetine çevrilen binalar kayıt altına alınmıştır. 2010 yılında değişen cadde ve sokak isimleri programa kayıt
edilerek 2010 yılı aktarımı için hazır hale getirilmiştir.
SU TAHAKKUK VE TAHSİLÂT ŞEFLİĞİ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
MAHALLE ADI
Mimar Sinan Mahallesi
Yavuz Selim Mahallesi
Asfalt Mahallesi
Hürriyet Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Fatih Mahallesi
Kurugeçit Mahallesi
Yeni Mahalle
TOPLAM
1000 TL ÜZERİ
BORCU NEDENİYLE
KAPATILAN ABONE
YENİ YAPILAN
ABONE SAYISI
KAÇAK SU KESİMİ
ÖDEME EMRİ
70
34
28
19
34
49
6
21
-
297
60
48
29
75
66
9
19
98
39
51
64
55
58
16
15
85
43
54
67
88
76
31
40
261.ADET
ADET
603.ADET
396. ADET
584.ADET
KAÇAK SU
TARAMASI
SU ABONE
DEĞİŞİKLİĞİ
100
61
80
72
93
88
24
30
548. ADET
-
www.golbasi.bel.tr
2010 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR
48
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
İlçemizin muhtelif mahallelerinde yapılan kontroller sonunda abonesi olmayan işyeri ve meskenlerde 603 adet su abonesi
yaptırılmış. İlçemiz muhtelif mahallerinde 396 adet kaçak su tespit edilerek kaçak sular kapatılmıştır.
2010 yılında yapılan su tahakkuk ve tahsilât
YAPILAN İŞLEMLER
TOPLAM TAHAKKUK
TAHSİL EDİLEN
KALAN BAKİYE
1.713.081.00
988.070.00
779.010.00
101.743.00
80.707.06
21.036.00
OTO GAR GELİRİ (NOKTA)
-
265.137.00
-
GEZİCİ TAHSİLAT(Tahakksuz)
-
75.457.00
-
29.671.69
18.412.37
11.259.36
TAHSİLAT
GEZİCİ TAHSİLAT(Tahakkuklu)
CEZA TUTARLARI
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
YAPILAN İŞLEMLER
NETİCELENEN
TAMAMLANMAYAN
İLAN VE REKLAM BEYANI
755
PAZAR TATİLİ RUHSATI
35
-
GELEN EVRAK
27
-
GİDEN EVRAK
30
-
ŞİKAYET VE MÜRACAAT DİLEKÇELERİ
19
-
www.golbasi.bel.tr
SU KAYNAKLARI , ŞEBEKE ÇALIŞMALARI VE SU ARIZA :
49
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLE ADI
YAPLAN
ARIZA
2010 YILI DÖŞENEN BORUNUN CİNSİ VE METRESİ
32 LİK BORU
350
63 LÜK BORU
240
75 LİK BORU
115
90 LIK BORU
Mimar Sinan Mahallesi
147
Yavuz Selim Mahallesi
17
Asfalt Mahallesi
47
Hürriyet Mahallesi
30
Cumhuriyet Mahallesi
48
10
Fatih Mahallesi
29
30
Kurugeçit Mahallesi
33
Yeni Mahalle
35
TOPLAM
2010
160 LIK BORU
DİĞER
M
2.467
150
10
20
40
30
60
356ADET
500
450 M
130
770 M
70
245 M
290 M
İlçemizin muhtelif mahallelerinde, yeni açılan ve su şebekesi bulunmayan, toplam 2.467
metrelik bir bölgeye 32, 63, 75, 90 lık,160 lik, PVC boru alınarak yeni su hattı çekilmiş bulunmaktadır.
İlçemizin muhtelif mahallelerinde meydana gelen 356 adet abone ve hat arıza arızası
giderilmiştir.
DİĞER ARIZALAR
YAPLAN
ARIZA
2010 YILI DÖŞENEN BORUNUN CİNSİ VE METRESİ
32 LİK BORU
63 LÜK BORU
75 LİK BORU
90 LIK BORU
160 LIK BORU
DİĞER
ERKENEK HATTI
YALANGOZ HATTI
51
22
51 ADET
22 METRE
TOPLAM
İlçemiz Su kaynağı şebeklerinde toplam 51 ana hat arıza giderilmiştir. Bu arızalar ve yenilemeler neticesinde 22 metre
yeni boru döşenmiştir.
TEMİZLİK İŞLERİ
www.golbasi.bel.tr
UÇURUM HATTI
50
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
Faaliyet ve Proje Bilgileri
İlçemizin Çöp Haritasının çıkarılması
www.golbasi.bel.tr
İlçemiz 4 adet bölgeye ayrılmış olup, bu bölgelerden toplanan çöp miktarları
kayıt altına alınarak bölgelerin ortalama günlük çöp miktarları tespit edilmiştir. Elde
edilen veriler ışığında ilçemizin “ÇÖP HARİTASI” çıkartılmıştır. Bu bilgiler ışığında
bölgelerdeki çöp yoğunluğuna göre ekiplerimizin doğru şekilde yönlendirilmesi
sağlanmış olup, iş veriminin yükseltilmesi sağlanmıştır.
51
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YILLAR
2010 yılı
günlük
BÖLGE
I.BÖLGE
II.BÖLGE
III.BÖLGE
IV.BÖLGE
MAHALLE ADI
Fatih, Hürriyet ve Kuru Geçit Mahallesi
Cumhuriyet ve Asfalt mahallesi
Yeni ve Yavuz Selim Mahallesi
Mimar Sinan Mahallesi
2010
ORTALAMA ÇÖP MİKTARI (KG)
GÜNLÜK TOPLAM
7 Ton
8 Ton
6 Ton
6 Ton
27.Ton
Saatli Çöp Toplama Uygulaması
Uygulama sabah saat 06:00 ile 14:00 saatleri arası İlçemizin Cumhuriyet,Fatih, Kurugeçit, Yeni, Yavuz selim , Hürriyet,
Asfalt ve Mimar Sinan Mahallerinde bulunan site ve daire (ortalama her dairede 4 kişi) yaklaşık 27.000 nüfusa hitap etmektedir.
Uygulama ile birlikte bu bölgelerde bulunan çöplerin toplanması yapılmaktadır. Ayrıca Kış ayların gelmesi ile birlikte atık olarak
oluşmaya başlayan kömür cürufları 1 kepçe 1 adet açık traktörle ile haftanın 6 günü her bölgeye belirlenen günlerde gidilerek
gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz tarafından bölgelerde bulunan site, iş merkezi ve vb. meskenlerin ve kuruluşların yetkililerine
cüruflarını nereye ve hangi günlerde çıkarmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmış olup, çevre de cürufların yayılması
ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiştir.
Semt Pazarlarının Temizliği
İlçemiz sınırları içerisinde her hafta 1 adet semt pazarı kurulmakta olup, pazarın bitmesi ile birlikte ekiplerimizce en kısa
sürede çöp toplanması sağlanmış olup, Pazaryerleri temizliği sağlanmaktadır.
Çöp Konteynırlarının Yıkanması ve İlaçlanması
Ekiplerimizce 2010 yılı içerisinde çöp konteynırlarında oluşması muhtemel haşerelerin ve hastalık yapıcı mikro
organizmaların önüne geçilmesi amacı ile sürekli olarak konteynırların temizliği sağlanmıştır.
2010 yılında cadde ve sokaklardan alınarak tamiri yapılan çöp konteynır sayısı 190 adet dir.
2010 yılında İlçemizde toplanan günlük çöp miktarı 27. Ton / 365 gün= 9.855 Ton/gün
2010 yılında İlçemizde toplana çöp miktarı 9.855.Ton ( cüruf ve moloz hariç )
2010 yılında ilçemizde kişi başına üretilen ortalama çöp miktarı,
= 9 855 Ton /gün / 26.993 kişi
= 366 kg. / kişi yıllık = 1. kg / kişi gün.( cüruf ve moloz hariç )
Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan değerlere göre 2006 yılı için Türkiye de kişi başına üretilen ortalama çöp miktarı
1,21 kg/kişi. gün ‘dür. İlçemizde kişi başına günlük üretilen çöp miktarı Türkiye değerlerine çok yakındır. İlçemiz Mahalle, cadde
ve sokaklarından 1 kg. çöpün alınarak çöp depolama sahasına taşınmaktadır.
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji geliştirme Müdürlüğü Personel durumu:
www.golbasi.bel.tr
Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Meclisin 2009/8 ve
02.09.2009 tarihinde meclis kararıyla faaliyetine başlamıştır.
Müdürlüğümüze bağlı olarak AR-GE , Beyaz masa ve Bilgi İşlem birimleri
bağlanmıştır. Müdürlüğümüze 1 Sözleşmeli Mühendis ve 2 Görevli memur
görevlendirilerek hizmet vermeye başlamıştır.
52
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.N
1
2
3
Personelin Adı Soyadı
Mehmet KARAGÖZ
Mehmet SOLAK
Celal ZENGİN
Görevi
Strateji Geliştirme Md. V
Beyaz Masa sorumlusu
Fotoğraf çekimi ve Bilgi Toplama
2010
Unvanı
Bilgisayar Mühendisi
İşçi
İşçi
Strateji geliştirme Müdürlüğü 2010 yılı İçerisindeki Çalışmaları :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Stratejik Planlama Çalışma Takvimi hazırlanmıştır.
Belediyenin Stratejik Planlama çalışmalarını koordine etmiştir.
Birimlerin faaliyet raporlarını esas alarak Belediyenin Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamıştır.
Belediyenin kurumsal yapısı, işleyişi, hizmetleri, çalışanları hakkında veri analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları
yapmıştır.
Yatırım İzleme Raporları ve Brifing Raporlarını düzenlemiştir.
Kent ve kent halkıyla ilgili araştırmalar yapmış ve mahalle mahalle tarama yaparak rapor hazırlamıştır.
Kentin sorunlarıyla ilgili birimleri çözüm önerileri ve proje geliştirmesine yardımcı olunmuştur.
Belediye birimleri ve personel için kalite ve performans ölçütleri geliştirerek ilgili birim yöneticileriyle görüşme
yapılmıştır.
Yeni Kent Yönetim Modelinin temelini oluşturan stratejik yönetim anlayışını geliştirmek için her türlü çalışmayı
başlatarak genişletmiştir.
Belediyemizin WEB sayfası, hazırlaması, güncellemesi işlemlerini yürütmüştür.
Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlandığı birim yetkilileri ile görüşmeler sağlandı.
2009-2014 Stratejik Planı ve 2010 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
Belediyenin tüm faaliyetlerini Brifing, Yatırım İzleme Raporları ve sunuları hazırlanmıştır.
AB ve Dış hibe fonlardan yararlanabilme konusundaki çalışmalar Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafında
yürütülmektedir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak, birim içerisinde her ay Koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.
Birimlerden gelen Faaliyet Raporları doğrultusunda, Gölbaşı Belediyesi 2010 Yılı İdari Faaliyet Raporu hazırlandı.
Müdürlerin de katıldığı bilinçlendirme toplantısı yapılmıştır.
Daire Müdürlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikleri hazırlanmıştır.
Belediyemiz personellerine, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlama ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Belediyemizin tüm bilgisayar sistemlerindeki sorunları gidermiştir.
Belediye otomasyon programındaki aksaklıklar giderilmiştir.
Teknolojiyi birim içinde nasıl faydalı hale getirileceği birim çalışanlarına gösterilmiştir.
SODES, İpekyolu Kalkınma Ajansı, İş kur ve farklı Bakanlıklara proje hazırlanmıştır.
1-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 425 kişi adına
dilekçe yazılarak maddi ve demir çimento yardımı alınması
için müracaat da bulunmuş olup 342 ne yardım alınmıştır.
2-134 yeşil kart takibi yapılmış bunların 97 tanesine yeşil
kart çıkarılmıştır çıkmayanlara ise tekrar ihtiraz dilekçeleri
yazılarak evrakları takip edilmektedir.
3-Beyaz masaya müracaat eden 29 özürlü yakınına sosyal
hizmetler il müdürlüğünden evde bakım yardımı için maaş
bağlatılmış 8 kişinin evrakları halen takip edilmektedir.
4-İhtiyaç sahibi olan eşi vefat etmiş veya boşanmış bayanlar
için beyaz masaya müracaat eden 21 kişi için sosyal
hizmetler il müdürlü
ne evrakları hazırlanarak gönderilmiş bumlardan 7 sinin 18
yaşından büyük çocuğu olanlar dışında 14 ne yıl içerisinde
www.golbasi.bel.tr
BEYAZ MASA
53
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
maddi yardım çıkarılmıştır
5-1340 kişi iş kura kayıt edilmiş olup bunlardan 105 kişi iş kurun açmış olduğu projeler dahilinde 3 ay çalışmışlardır.
6-25 kişinin 2022 sayılı kanuna istinaden evrakları takip edilmiş ilgili kurumlara dilekçe yazılarak maaş almaları sağlanmıştır.
7-Resmi kurumlar da işleri olan vatandaşlarımızın işlemleri takip edilerek dilekçe yazılması ve evraklarının hazırlanması
sağlanmıştır.
8-Beyaz masaya iletilen şikayet ler ilgili birimlere iletilmiş yapıldıktan sonra vatandaşa telefon ile bildirilmiştir.
9-Yardıma muhtaç 20 aileye gıda yardımında bulunulmuştur.
ELEKTRİK 2010 yılı yapılan işler
Lamba Döşeme
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Yenileme ve Bakım Onarım
Yenileme ve Bakım Onarım
Tesisat ve bakım Onarım
Kurugeçit Mezarlığı
Çevre Yolu
Hastane caddesi
Turan Özdemir Caddesi
Atatürk Bulvarı
Jandarma Karşısı
www.golbasi.bel.tr
1
2
3
4
5
6
54
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bakım Onarım
Pano yenileme ve Bakım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Tesisat
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Pano ve Tesisat Yenileme
Bakım Onarım
İlçedeki Mevcut Şelaleler
Belediye Parkı
Kemal Tabak Caddesi
Miktat Sümer Parkı
Yarbaşı Mezarlığı
Yansıtıcı
Onos ve Ses düzeni
Trafik Sinyalizasyon
Göksu Su Deposu
75. Yıl meydanı
İstasyon Parkı
Cenaze Çadırı
Belediye Binası
Mezbahana
Su deposu
İtfaiye Binası
www.golbasi.bel.tr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2010
55
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bakım Onarım
Bakım Onarım
Ses Düzeni Kurulumu
Bakım Onarım
Boru Döşeme ve Bakım Onarım
Bakım Onarım
Ses Düzeni
Aydınlatma Onarım
Bakım Onarım
KURUGEÇİT MEZARLIĞI
Düğün Salonu
Otogar
Resmi Bayram ve Törenler
Kurugeçit Su deposu
Atatürk Bulvarı
Belediye Garajı
Cenaze Çadırına Ses Düzeneği kurulumu
Turan Özdemir Caddesi
Hastane caddesi
4 ADET GLOP
17 ADET GLOP TASARRUF AMPULU
4 ADET ARIZA YAPIMI
www.golbasi.bel.tr
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2010
56
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HASTANE CADDESİ
TURAN ÖZDEMİR CADDESİ
ATATÜRK BULVARI
1 NİSAN BULVARI
JANDARMA KARŞISI ŞELALE
80 ADET GLOP TASARRUF AMPULU
80 ADET GLOP
90 METRE 2X6 YER ALTI KABLOSU
15 METRE ERİYEN BANT,
12 METRE İZOLE BANT
300 METRE 2X6 YER ALTI KABLO
4 METRE ERİYEN BANT,
6 METRE İZOLE BANT
15 ADET TASARRUF LAMBASI
87 ADET DİREK
192ADET GLOP TASARRUF AMPULU
230 METRE 2X6 YER ALTI KABLO
20 METRE ERİYEN BANT, 30 METRE İZOLE BANT
2 ADET SÜS AĞACI VE BAKIM ONARIM
5 ADET SÜS AĞACI
3 ADET 2 LİK DALGIÇ POMPA
50 METRE 4X6 TTR KAPLA
Rutin Bakım onarım
Rutin Bakım Onarım
www.golbasi.bel.tr
ÇEVRE YOLU
2010
57
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAHÇESİ PARKI
KEMAL TABAK CADDESİ
Mimar Sinan Mahallesi
DORUK PARKI
Rutin Bakım Onarım
110METRE 4X6 YER ALTI KABLOSU
50 METRE 4X35 YER ALTI KABLOSU
1 ADET ANA KESİCİ ŞARTEL
15 METRE EK MUFU
RUTİN BAKIM OMARIM
7 ADET GLOP
22 ADET GLOP TASARRUF AMPULU
2 ZAMAN SAATİ
1004 METRE 2X6 YER ALTI KAPLOSU
21 ADET ÇİFTLİ ÇİM LAMBASI
35 ADET ÇİFTLİ DİREK
108 ADET TASARRUF AMPULÜ
1 ADET DALGIÇ POMPA
1 ADET PANO MONTAJI
1 ADET 3 LÜK DİNAMO
www.golbasi.bel.tr
BULVAR ÜZERİ DENİZ KIZI ŞELALESİ
2010
58
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kurugeçit Mahallesi
KURUGEÇİT PARKI
582 METRE 2X6 YER ALTI KAPLOSU
40 ADET TASARRUF AMPULÜ
20 ADET ÇİFTLİ DİREK
1 ADET 3 LÜK DİNAMO
1 ADET PANO MONTAJI
415 METRE 2X6 YER ALTI KAPLOSU
21 ADET ÇİFTLİ ÇİM LAMBASI
28 ADET ÇİFTLİ DİREK
60 ADET TASARRUF AMPULÜ
1 ADET SU ALTI LAMBA
1 ADET PANO MONTAJI
1 ADET 3 LÜK DİNAMO
1 ADET 2 LİK DİNAMO
www.golbasi.bel.tr
Mimar Sinan Mahallesi
GÖL PARKI
2010
59
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
300 METRE 2X6 YER ALTI KAPLOSU
11 ADET ÇİFTLİ DİREK
22 ADET TASARRUF AMPULÜ
1 ADET SU ALTI LAMBA
1 ADET PANO MONTAJI
Hürriyet Mahallesi
ÖRENLİ PARKI
1ADET 50 BG DALGIÇ POPA
1 ADET 80 A. ŞALTER
2 ADET 15 KV KONDASTÖR
2 ADET TERMİK ŞALTER
1 ADET TRAFO SARIMI
1 ADET 2LİK DİNAMO
20 ADET TASARRUF LAMBASI
2 ADET ZAMAN SAATİ
Kurugeçit Su Deposu
İSTASYON PARKI
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-
Yönetimde katılımcı anlayış
Sosyal Belediyecilik anlayışının ön planda olması
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi iletişim
Hizmetiçi eğitim eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarımız ve yapılanmamız
Stratejik Planın yapılmış olması
Yeni başlayan sözleşmeli Mühendis personel
Modern donanım ve bilişim teknolojisinin kullanılması ve Belediyemizde teknolojik altyapı eksiğinin az olması.
Otomasyon Sisteminin kullanılması
Temel bazı hizmetlerin hizmet satın alınması yöntemiyle yapılması
Tüm mal, hizmet ve yapım alımlarının tek elden yapılıyor olması
Makro ölçekten uygulama ölçeğine kadar tüm planların mevcut olması
Kültürel faaliyetlerin yoğun olması
İlçemiz imar planı ve hâlihazır verilerinin tamamına yakın kısmının sayısal ortama kaydedilmesi.
İlçemiz hizmet alanlarında imarsız alanların çok az olması.
Yapılan iş ve işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi.
Vatandaş memnuniyeti, süreç yönetimi ve planlama konularında istenilen seviyeyi yakalaması
Başta kanalizasyon olmak üzere alt yapı eksikliğinin az olması
Şehir içme suyu konusunda sıkıntıların giderilmiş olması
İlçemizdeki yeşil alan yüzölçümünün hızla artması
B-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zayıflıklar
Personel nitelik ihtiyaçları ve profillerinin belirlenmemiş olması.
Belediyemizin borcunun bulunması.
Genel olarak kamuoyundaki çevre bilincinin yetersizliği.
Ekip ruhu bilincinin eksikliği.
Mükellef kayıtlarımızda eksiklikler bulunması.
Ana Hizmet binasının yetersiz ve dağınık olması
Teknik personel eksikliği
Personel arası sosyal etkinlik ve kaynaşma eksikliği
Personelin değişime ayak uydurmakta zorlanması
Kent bilgi sisteminin olmaması
Kırmızı kot uygulamasının olmaması
Modern arşiv ve veri eksikliği
Toplu Taşım hatlarının yetersizliği
AB Fonlarından yeterince yararlanılmaması
www.golbasi.bel.tr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Üstünlükler
60
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2010
DEĞERLENDİRME
Stratejik Yönetimin ilk adımı olan Belediyemizin mevcut durum analizi ve değerlendirmesi faaliyet raporunda da yer
almaktadır. Bu bölümde, Belediyemizin üstünlüklerini ve zayıflıklarını faaliyetlerimize ışık tutacak şekilde objektif olarak ele aldık.
Çünkü objektiflik, hem üstünlüklerimiz hem de zayıflıklarımız gelecek stratejimizde, hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi belirlemede
esas teşkil edecektir. Geçtiğimiz dönemde Belediyemiz başarılı birçok proje ve faaliyete imza atmış olsa da, geliştirilmesi gereken
zayıf yönlerimiz mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda üstünlüklerimizin verdiği güç ve birikimle yapacağımız planlama ve çalışmalarla
zayıflıklarımız daha da azalacak, zayıf yönler üstünlükler hanesinde yer alacaktır.
IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER
1- Hedeflere ulaşmada ve performans kriterlerini yakalamada birimlerin
koordinasyonu önemlidir ve birimler arası koordinasyonun seviyesi
arttırılmalıdır.
2- Yeni Belediye Hizmet Binasının, en kısa sürede hayata geçirilerek, hizmetin
yeni ve modern binada verilmeye başlamasıyla birlikte, çalışma ortamında
uygun olmayan koşullar ortadan kalkacak, böylece hem hizmet veren
personelin iş verimi artacak, hem de vatandaşların daha kaliteli hizmet
alması sağlanacaktır.
3- Turizm şehri olma yolundaki İlçemizin tanıtımında Belediyemize önemli
görevler düşmektedir.
4- AB’ye uyum çalışmaları açısından AB projelerine katılım, uygulamanın
geliştirilerek sürdürülmesi, üniversite ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
sağlanması önem arz etmektedir.
5- Kültürel faaliyetlerin uygulandığı salon vb. yerlerin yapılması
6- Sportif faaliyetlerde ihtiyaç duyulan çok yönlü sportif komplekslerin hayata
geçirilmesi,
7- Belediyelerden yapılan kesintilerden vazgeçilmelidir.
8- İlçemizde 8 mahalle bulunmaktadır ve şehrimiz gelişme bölgesidir. Son
yıllarda çok yoğun bir yapılaşma olan ilçemizde nüfus artışına paralel olarak iş yoğunluğumuzda artmaktadır. Mimar
Sinan Mahallesi bölünerek iki Mahalle haline getirilmelidir.
9- Gölbaşı Belediyesinin borcunun çok fazla olması nedeniyle yatırım ve hizmetlerini istenilen şekilde yerine
getirememektedir.
10- Belediyelerin İller bankasına olan borçları nedeniyle alınan faizlerden vazgeçilmelidir.
11- Genel bütçeden kişi başına belediyelere gönderilen pay arttırılmalıdır.
www.golbasi.bel.tr
Yusuf ÖZDEMİR
Belediye Başkanı
61

Benzer belgeler