I,2 GHZ

Transkript

I,2 GHZ
Teknik !urtnume (Renkli Lozer YuzrerI
Siyoh boskr hrzr:
Normul: Dukiksdo 38 suyfoYo kudur
Renkli buskr hrzr:
Normol:Dokikodu 38 soYfuYo kodor
ilk soyfo grkr;r (hozrr)
Siyoh: 6 suniye kudur krsu bir siirede
Renkli: 7 suniye kodur krsu bir siirede
Buskr kolitesisiyoh (en iYi)
En
fuzio 1200 x 1200 dpi, HP lmugeREt 3600 (en yilksek)
Renkli boskr kulitesi (en iYi)
[n fuzlu 1200 x 1200 dpi,
HP lmogeREl 3600 (en
yiiksek]
Buskr kopusilesi (uylrk, A4)
80.000 suyfoYo kudor
0nerilen oylrk soyfo hocmi
2.000-6.000 suYfu
Boskr leknoloiisi
Luzer
i;lemcihrzr
I,2
GHZ
Yuzdrrmu dilleri
HP PCL
6, HP
PCL
5r,
HP
po$script diizey 3 tiykiinme, yerel PDF bnskr (vI.7)
Ekron
l0
tuslu tu; lakrmrnu suhip 4 sufirh LtD (renkli grufikler)
Yedek kurlu;lur
||P 508X Siyuh LoserJet Toner Korlu;u
(
-
1
2,500 lS0 huskr kupusitesi) (t360X
Boglunlr
Mobil boskr yetenegi
IJP
ePrinl, Apple AirPrinllM, Moprio serlifik0h 4
Kuhlosuz
yelene[i
istege huglr, donuntm uksesuon suttn ohndr
Bu$lunlt, $undort
Yijksek Hrzh USB 2.0 bafiloilr nohust
yerlegik Hrzlr Erhernet n/rc0/l000Buse-IX u$ boglanfi noklosr
A[u boglunmoyu hozrr
Sft
ndoil (yerle;ik Gigobit Ethernet)
Minimum sistem gereksinimleri
0S X 10,10 Yosemile
Mur 0S X l0.Z Lion, 0S X 10.8 Mounluin Lion, 0S X 10.9 Muvericks,
inlernel
USB
I
GB bo9 sobit
disk olonr
Uyumlu i;letim si$emleri
Tijm Windows
l0 32 hir ve 64 bit siirumleri (robletler
g.l 32 bir ve 64 bir rii,tirl.ti froUtrrtff
i;letim si$emi horig),lijm Windows B/Windows
sislemihorig),liim Windows 7 32 bit ve 64 bit siirijmleri,
iqin Windows RT
igin Windows Rt
i;lrtir
vb.)
tijm Windows Vislo 32 bit sijrilmleri (Home Busic, Premium, Professionul,
l0
hit ve 64 bit
Vis
Windows
Windows
8.1 32
iimleri (Tohlerler igin Windows RT i;letim sistemihorig),liim Windows 8/l{indows
bit siiriimleri, film
r igin Windows RT i;letim si$emi hurig), tijm Windows 7 32 bir ve 64
(Home Bosic, Premium, Professionol, vb')
Mac i5leilm sislemi: 0S X I 0.7 Lion, 0S X
l0,B Mounluin Lion,
0S X 10.9 Muvericks, 0S X
l0'10
Yosemite
10, Windows RI
Mobili;letim sislemi: i0S, Android, Windows B/Windows B.l/\l/indows
14, 15, 16, l7),Boss(3'0,
Linuxi;letimsistemi:sudELinux (12.t,12.3,l3.l),Fedoru(l/,lB, 19,20),LinuxMint(13,
Debiun (6.0'x,7.x)
l.o), u'Uunr, (10.04, ll.l0, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, I4.10),
Diger i;lefim sislemleri: UNIX
Bellek, $undort
IGB
Moksimum bellek
2GB
subit disk
4 GB kolrcrdepoloma, mii;leri/$ verileri iqin iirii
Giivenli Kriptogrofik Silme - i; Verileri, Giivenli Si
l(ofrt kullanrmr
KoIrl igleme giri;i, slondorl
1
00 soYfuhk gok omogh lePsi
550 soYfolrk giri; lePsisi 2
Kufil i;leme giri;i, i$e[e buflr
si6 ,o,,fol,k
4; 550 suyfolrk ortom girig lepsisi 5
orrum qir'; tepsisi 3; 550 suyfuhk ortom girig tepsisi
Moksimum grkr; kuposilesi (suYfo)
En
fozlu 250 yopruk
iki torufh boskr
0lomufik (stundort)
Desleklenen orlom boYullurr
Tepsi
l:
A4, RA4, A5, 85 (JlS), 86 (Jls),
tizel: 76
xl27 ' 216 x 356
l0 x l5
cm, A6, zurflor (85,
t5 lS0, t6,
DL lS0)
mm
Tepsi 2: A4, A5, 85 (JlS), 86 (lls),
()zel: 102 x l48-215 x 297 mm
l0 x I 5 cm, A6
istege BuSh Tepsi 3*: A4, RA4, A5, 85 (JlS)
(izel: 102 x 148-216 x 356 mm
0rlum boyullorr, tizel
Iepsi
l: 76 x12t -216 x 356
mm; Iepsi 2: 102
x l4B -216 x 297 mn;
lstege Bu[h Tepsi
3*: I02 x l48 - 216 x 356
mm
0rtom fipleri
hufif, hond, geri dbniipiimlil, orta kuhnlrkta, kolrn, orto kolrnhktu porluk, kohn purluk, ekslru kuhn, ekslro
kaln porluk, kurt, porluI kort), renkli osetul, eliketler, unlelli, zorf, huskth, delikli, renkli, piiriizlii, opuk film, kullqnrtr
Kogrt (diiz,
lunrmh
De$eklenen ortum o$rrhgr
Tepsi
I: 60-221g/mt(iijzkugrt), 105-220g/mz(porlakkusrt);Tepsi 2:60-220g/m2(dnzku[rl),
(porluk kugrr); isrege Bogh
105-2209/m2
Tepsi 3*; 60" 22fr g/m2 (di:z kcgrt), 105 -220 g/m2 (purlok kogrt)
Glie ve eulrsmu gereksinimlcni
trUC
Giri; voltuir: 200-240 VAC, 50 t|z
Eneriiilikefimi
6lZ wul (Akrif Yozdrrmo), 33,7 woil (Huzrr), 3,95 wolt (Uyku), ) wufi (Olomotik Kupunmo/LAN ijzerinde uyondrrmo),
0,1 vul (0lomotik Kuponmo/Elle Agmo), 0,1 wult (Kupolr)
Enerii
verimliliIi
ENERGY STAR@
sertifiknh
Blue Angel
CECP
tP[AT@ Silver
(uh;mu tststorolt$t
I 5-300C
(ulr;lrrmo nem urohfr
%
30-/0
Rt|
Akustik giig emisyonlurr (hozrr)
5l
dB(A)
(Tesr edilen yuprlondrrmo:
ku[rl.]
temel model, rek rurofh hoskr, dokikcdo oflulumo 38 soyfu hrzrndu Aa
Boyuilur ve u[lrhk
Minimum boyullor (G x D x Y)
458 x 479 x 399 mm
(Iepsiler genigleflmemi; holde)
Muksimum boyutlor (G x D x Y)
699
x
479
x 399 mm
Agrrhk
27,5 kg
(Yuzru kortu;lorr dohildir)

Benzer belgeler