NES 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0

Yorumlar

Transkript

NES 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0
NES 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) 3 AKTS: 6
Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi. Seri çözümler. Sturm-Liouville teorisi. Dik
polinomlar and özel fonksiyonlar. Laplace ve Fourier dönüşümleri. Kısmi diferansiyel denklemler.
Değişkenlerin ayrıştırılması. Green fonksiyonu yöntemi. Uygulamalar.
Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN
Ders kitabı: E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Tenth Edition, Wiley, ISBN-13: 9780470458365.
NES 503 Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6
Giriş ve sınıflandırma, Nanoteknolojinin tanımı ve nanoyapıların sınıflandırılması, Katıların ve
atomların elektronik özellikleri, Atomlar arası bağlar, Serbest Elektron Modeli, Elektronik iletkenlik,
Sistemin toplam enerjisindeki değişim, Nanomalzemelerin büyütme teknikleri, Nano düzeyde bilim,
Quantum mekaniği, Moleküler transport ve Termodinamik, Nano düzeyde Momentum ve Energy
transferi, Nano malzemelerin; dizayni, sentezi ve karakterizasyonu, Nano üretim, aygıt ve sistemler.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
Doktora/ Yüksek Lisans Tezi (kredisiz) AKTS: 14
Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez danışmanın yol göstericiliğinde tez çalışması için yapılan araştırma
ve çalışma sonuçlarının tartışılıp değerlendirildiği bir derstir.
Seminer (Kredisiz) AKTS: 10
Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sonuçlarını tez danışmanı ve öğretim üyelerine sunduğu
bir derstir.
Uzmanlık Alan Dersi (0-4-0) 0 (Kredisiz) AKTS: 6
Bu ders tez danışmanının öğrencilerine Yüksek Lisans/Doktora tez çalışmaları hakkında yol gösterdiği
teorik bir derstir. Bu dersin ayrıntılı içeriği tez danışmanı tarafından kendi uzmanlık alanlarına göre
belirlenir.
Dersin Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 505 İstatistik (3-0-0) 3 AKTS: 6
İstatistik alanına ve mühendislerin istatistik metodolojisini mühendislik problem çözme prosesinin bir
parçası olarak nasıl kullandığına bir giriş. Rastgele örneklem ile ilgili, veri özetlenmesi ve anlatım
teknikleri gibi istatistiksel yöntemlerin değerlendirilmesi. Örneklem dağılımları, merkezi limit
teoremi, ve parametrelerin nokta tahmini. Tahmin edicilerin önemli özellikleri, en büyük olabilirlik
1
yöntemi, momentler yöntemi, Bayes tahmini. Ortalamalar için aralıklar, varyanslar ve standard
sapmalar, oranlar ve tahmin aralıkları ve tolerans aralıkları. Tek bir örneklem için hipotez testleri, iki
örneklem için güven aralıkları ve testler. Model yeterliliği kontrolü ve tanısal regresyon modelini
içeren basit ve çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyona bir giriş. Tek ve çok faktörlü deneyler.
Rastgeleleştirme, bloklama, faktöriyel tasarımlar, etkileşimler, grafiksel veri analizi ve kısmi
faktöriyeller kavramları üzerinde durulacaktır. İstatistiksel kalite kontrol şemaları ve istatistiksel
proses kontrol’nün temelleri.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN
Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition,
2011.
NES 507 Uygulamalı Deneysel Tasarım (3-0-0) 3 AKTS: 6
Mühendislik ve teknoloji alanında çeşitli uygulamalardaki veri toplama ve analiz metotlarına giriş;
deneysel tasarımın temel kavramları ve veri analizin istatistiksel modelleme kavramları; mühendislik
çalışmalarında deneysel tasarımın rolü; istatistiksel temel kavramları; ANOVA analizi; faktöriyel
dizayn; regresyon analizi; Nelder-Mead Simplex metodu; yüzey yanıt yöntemi; Taguchi metod.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tolunay GÖÇKEN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 509 Nanobiyomateryaller (3-0-0) 3 AKTS: 6
Nanobiyomalzemeler biyolojik malzeme bilimi ve mühendisliği için umut verici bir alandır. Bu alanın
teknolojik önemi biyosensörler, doku mühendisliği, kontrollü salınım sistemleri, ilaç hedefleme
biyosistemleri, implant tasarımında kullanılan nanokompozitler ve optik cihazlar gibi uygulamalar
için çok büyüktür. Ders şu konuları kapsamaktadır: doku iskesi olarak kullanılan nanobiyonateryaller,
kök hücreler ve nanobiyomateryaller, kontrollü salınım – DNA, RNA ve protein gönderimi, lipid
nanoteknolojisi,
nanobiyomateryallerin klinik uygulamaları, biyomateryallerin biyouyumluluğu,
moleküler ve hücresel mühendislik prensipleri ve doku mühendisliği kavramları.
Ders Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Dilek GÖKTÜRK
Ders kitapları:

Öğretim üyesinin ders notları

Dong Kee Yi, Georgia C. Papaefthymiou, Nanobiomaterials: Development and Applications
(Advances in Materials Science and Engineering), by CRC Press, 2013.

Murugan Ramalingam, Pekka Vallittu, Ugo Ripamonti, Wan-Ju Li, Tissue Engineering and
Regenerative Medicine: A Nano Approach, by CRC Press, 2012.
2

Paul K. Chu, Xuanyong Liu, Biomaterials Fabrication and Processing Handbook, by CRC Press,
2008.
NES 511 Elektromanyetik Dalgalar (3-0-0) 3 AKTS: 6
Zamanla-değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, dalga denklemleri ve çözümleri, iletim hatları,
dalga polarizasyonu, yansıma, kırılma ve difraksiyon, dalga kılavuzları ve rezonatörler, izotrop
olmayan ortamlarda dalga yayılımı, dalga fonksiyonları
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 513 Genetik Mühendisliği İleri Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Genetik mühendisliği tanımı, genetik mühendisliği ile üretilen nano teknoloji ürünleri, genetik
manipulasyonların kullanım alanları. E.coli’de klonlama çalışmaları, klonlamada kullanılan vektörler,
prokaryotic plasmidler, bakteriyofajlar, kozmidler, ekspresyon vektörlerinin tasarımı ve oluşturulması.
Diğer organizmalarda klonlama, ökaryotik plasmidler, PCR ve RT-PCR teknikleri. Yönlendirilmiş
mutagenez, transformasyon, geçici transfeksiyon ve kalıcı transfeksiyon yönemleri. Gen bankalarında
klonlama stratejileri, ekspresyon vektörlerinin önemi, rekombinantların seçimi, klonlanmış genlerin
sekans analizi. Transgenik teknoloji nedir? Uygulama alanları nelerdir? Transgen ve hayvan
klonlaması, biyoteknoloji, tarım ve ilaç endüstrisinde transgenlerin kullanımı, temel gen terapi
teknikleri, viral vektörler ve viroterapi, sinir ve bağışıklık sistemi bozukluklarında gen terapisi ve
örnek durumlar, kanserin gen terapisi ve bazı problemler, insan klonlanması ve etik sorunlar.
Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
Ders Kitapları:

Öğretim üyesinin ders notları

T. A. Brown, Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction (Brown, Gene Cloning and
DNA Analysis), sixth edition, Blackwell, 2010.

Dana M. Santos, Genetic Engineering: Recent Developments in Applications, by Apple
Academic Press, 2011.

A.J. Nair, Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering
(Bioengineering)(Biotechnology) (Engineering), Infinity Science Pr Llc, 2011.

Tomohisa Ogawa, Protein Engineering - Technology and Application, InTech, 2013.
NES 515 Sezgiseller (3-0-0) 3 AKTS: 6
Temel sezgiseller, meta sezgiseller (tabu arama, genetik algoritma, karınca kolonisi ve bunların
3
hibritleri)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU
Ders Kitabı: Talbi, E.G., Meta-Heuristics from Design to Implementation, Wiley, 2009.
NES 517 Endüstriyel Mikrobiyoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6
Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların hakkında ayrıntılı bilgiler ve kaynakları; Endüstriyel
mikroorganizmalardan aranılan belli başlı özellikler; Mikroorganizmaların çoğalmaları ve ürün
oluşumu kinetiği; Mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkisi; Endüstriyel üretim yöntemleri ve doğru
yöntem
seçimi;
Substratların
genel
özellikleri
ve
substrat
formülasyonu;
Endüstriyel
mikroorganizmaların izolasyonu, seçimi, karakterizasyonu ve arzu edilen özelliklerinin geliştirilmesi;
Kültür muhafazası; Starter kültürlerin hazırlanması; Fermentörlerin genel özellikleri, tasarım ilkeleri
ve sistem kontrolü; Hücre ve enzim immobilizasyonu; Endüstriyel mikrobiyal prosesler ve fabrika
gezilerini kapsar.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 519 Yapay Sinir Ağlarına Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6
Bu ders içeriğinde nöral hesaplama ve öğrenmenin temeli olarak sinaptik bağlantı organizasyonu
incelenecek olup, Perceptron ve amplifikatörler, çekicilerin ve melez hesaplama dahil tekrarlayan
ağların dinamik teorileri öğretilecektir. Ek olarak geri yayılma ve Hebbian öğrenme yanı sıra algı
modelleri, motor kontrolü, hafıza ve sinir gelişimine de giriş yapılacaktır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Lütfü SARIBULUT
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 521 Mekaniğin Temel Prensipleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Tansörler ve integral teoremleri. Şekil değiştirmenin kinematiği, birim şekil değiştirme tansörü.
Toplam türev, şekil değiştirme oranı, dönme ve girdap (vortisite). Euler-Cauchy gerilme prensipi ve
gerilme tansörü. Denge kanunları, enerji denklemi ve dağıntı (entropi) prensibi. Bünye denklemlerinin
teorisi.
Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN
Ders kitabı: J. N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge University Press,
ISBN-13: 978-1107025431.
NES 523 Bulanık Mantığa Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6
Klasik Küme ve Bulanık Küme Kavramları, Klasik Bağıntılar ve Bulanık Bağıntılar, Üyelik
4
Fonksiyonları ve Üyelik Fonksiyonlarının Özellikleri, Üyelik Fonksiyonu Belirleme Yöntemleri,
Bulanık Aritmetik, Bulanık Kontrol Sistemleri, Bulanık Sınıflandırma, Bulanık Doğrusal Regresyon,
Bulanık Karar Verme Yöntemleri
Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN
Ders Kitabı: Ross, T.J., Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd Ed., John Wiley & Sons,
NES 525 Nanomalzemelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6
Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında temel tanıtıcı nitelikte bilgi
vermektir. Nanoboyuttaki malzemelerin mikro ve makro boyutlu malzemelerle karşılaştırılması,
nanoteknolojideki temel terimlerin tanımlanması, nanomalzemelerin özelliklerinin moleküller ve
micron boyutlu parçacıkların çzelliklerinden nasıl ve ne şekilde değişiklik gösterdiğinin açıklanması,
Nanoboyuta inildikçe değişiklik gösteren fiziksel ve kimyasal özelliklerin tanımlanması, günümüzde
üretimi yapılan nanomalzemeler, özellikleri ve potansiyel faydaları bu dersin öğrenme hedeflerini
oluşturmaktadır.
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 527 Modelleme ve Optimizasyon (3-0-0) 3 AKTS: 6
Matematiksel Programlama Problemlerinin Modellenmesi, Grafiksel Çözüm Yöntemleri, Simpleks
Yöntemi, Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ağ Modelleri, En Küçük
Örten Ağaç Problemi, Maksimum Akış Problemi, Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Doğrusal
Olmayan Programlamaya Giriş
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tolunay GÖÇKEN
Ders Kitabı: Arora J.S., Introduction to Optimum Design, 3rd Ed., Academic Press.
NES 529 Nanobiyoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6
Biyolojik nano objeler: DNA’nın yapısal ve fonksiyonel regülasyonu, protein-lipid kurulumu ve
biyomimetik nano yapılar, DNA’nın çok moleküllü kompleksleri; biyomedikal uygulamalar için işlev
kazandırılmış inorganik nanopartiküller, yaşayan nanomakinalar; nanobiyoteknoloji yöntemleri: optik
araçlar, nanokuvvet ve görüntüleme, yüzey metodları, kütle spetrometrisi, taşınımın elektriksel
karakterizasyonu ve dinamikleri; nanobiyoteknoloji uygulamaları: gerçek zamanlı PCR, biyosensörler,
DNA mikrodizinleri, protein mikrodizinleri, hücre biyoçipleri, çipte laboratuvar, biyotümleyici
materyaller, in vivo gen transferi için viral vektörler; nanobiyoteknolojinin medikal, sosyal ve
ekonomik yansımaları.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları
5
NES 531 Nanomalzemeler (3-0-0) 3 AKTS: 6
Özel Nano yapı büyütme teknikleri, epitaxial büyütme (katmanlı), elektron ışın litografi, taramalı tip
litografi, Quantum nokta, quantum tel, quantum kuyu ve süper örgü yapılarının mekanik, termal,
optik, elektronik ve manyetik özellikleri, ince filmlerin mekanik özellikleri, İnce film yapılarında ve
uygulamalarındaki gelişmeler.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 533 Nanoteknoloji ve Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Nanoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin önemi, nanoyapıların özellikleri, nanoteknolojinin sağlık,
havacılık, uzay, çevre, enerji, ziraat ve gıda bilimi alanlarındaki uygulamaları, nanoteknolojinin
günlük hayattaki etkileri, gelecekte nanoteknolojinin önemi
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 535 Gıda ve Biyolojik Ürünlerin Analizi İçin Nanoteknoloji Temelli Metotlar (3-0-0) 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, gıdalarda ve biyolojik ürünlerde bulunan nanoyapıların öğrenciler tarafından
kavranmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında nanoyapılar, kendi kendine oluşan nanoyapılar ve
nanokompozitler ve bunları oluşturan bileşenler öğrencilere tanıtılacaktır. Ayrıca gıdaların daha
fonksiyonel hale getirilmesi için kullanılan nanoteknoloji temelli taşıma sistemleri de bu ders
kapsamında ele alınacaktır. Öğrenciler nanoyapıların karakterize edilmesinde kullanılan taramalı
electron mikroskobu (SEM), geçirimli electron mikroskobu (TEM), dinamik ışık saçılımı ve X-ışınları
kırınımı gibi teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN
Ders Kitabı: Padua, G. W., Wang, Q. (Edts.) Nanotechnology Research Methods for Foods and
Bioproducts, Wiley-Blackwell, 2012.
NES 537 Gıda, İçecek ve Nutrasötik Endüstrilerinde Nanoteknoloji (2-0-2) 3 AKTS: 6
Nanoyapıların tasarımı ile gıdaların duyusal ve besleyici özelliklerinin iyileştirlmesi, Gıda, içecek ve
nutrasötik endüstrilerinde nanokapsüllerin taşıyıcı sistem olarak kullanılmaları, Bir araya gelen
kolloidlerin taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Gıda nano emülsiyonlarının üretimi, karakterizasyonu
ve özellikleri, Gıdalara bulaşan kimyasal ve biyolojik maddelerin hızlı bir şekilde tayini için
nanoteknoloji temelli yaklaşımlar, Gıda ve içecek sektöründe kullanılan nanokompozit ambalaj
malzemeleri: “Electrospun” fiberlerin üretimi, fonksiyonları ve gıda sektöründe kullanım
potansiyelleri, Süt nanotüpleri: teknoloji ve potansiyel uygulamaları, Nano ve mikro boyutta
tasarlanmış membranların temelleri ve gıda ve içecek sektöründe kullanım uygulamaları.
6
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders Kitabı: Huang, Q. (Edt.) Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries,
Woodhead Publishing, 2012.
NES 539 Nanoteknoloji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik; Nano tabanlı ürünlerin çevre, sağlık ve
güvenlik boyutlarına etkisinin değerlendirilmesi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Nanoteknoloji günümüzün en popüler konularından biri ama peki bu teknolojinin çevre, sağlık ve
güvenlik üzerine etkileri hakkında bizler neler biliyoruz? Bu yeni teknolojilerin çevre, sağlık ve
güvenlik boyutları hakkında ülkemizde neler biliniyor, sürdürülebilirliği nedir? Nanoteknolojinin
negatif etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin en az düzeye indirilmesin de izlenecek yol haritaları,
pozitif etkilerinin belirlenmesi ve pozitif etkileri belirlenen bu teknolojilerin desteklenmesini sağlamak
için doğru stratejilerin geliştirilmesi öncelikli araştırma konuları arasındadır. Nano-tabanlı
teknolojilerin laboratuvardan piyasaya hızlı geçişiyle birlikte, ÇSG boyutlarının neler olduğu bilim
dünyasında tartışılan konular arasındadır. Nanoteknolojinin ÇSG boyutları ve yaşam döngüsü açısıdan
değerlendirmesi ile ilgili uluslararası araştırmaları, konu ile ilgili kurumlar ve genel durumun özetini
içermektedir.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 541 Omik Teknolojileri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Genom analizi, yapısal genomik, işlevsel genomik, prokaryotik ve ökaryotik genom analizleri, genom
veri tabanlarının kullanımı, genomik veri madenciliği. Transkriptom ve farklı organizmalarda gen
ifadesinin analizi, gen ifadesi veri tabanları. Proteom, proteom veri tabanları ve veri madenciliği.
Metabolom analizi.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Özgür Cem ERKİN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 543 Polimer Nano Kompozitler (3-0-0) 3 AKTS: 6
Kompozit malzemeler havacılık ve uçak sektöründe son kırk yıldan bu yana mucizeler meydana
getirmiştir. Nano modifiyeli kompozitler daha yeni malzemelerdir ve elektronik, biyomedikal,
havacılık, spor, otomobil ve inşaat gibi birçok alanda araştırmalar yapılmaktadır. Bugünün üretim
mühendisi bu yeni malzemelerin farkında olmalıdır. Bu farkındalık gelecekte istihdam için yeni bir
pazar açacaktır. Bu interaktif ders ve beraberindeki küçük laboratuar pratiği öğrencilere polimer
nanokompozitlerin imalat yöntemleri hakkında bir fikir verecektir.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan DİKE
7
Ders Kitabı: Polymer Nanocomposites - Koo, Joseph H.
NES 545 Proje Yönetimi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Proje yönetimi kavramları, projelerin sınıflandırılması, çizelgeleme (GANNT şeması, PERT ve CPM
tanımları, PERT ve CPM arasındaki farklar), proje ağları ( proje ağları oluşturma kuralları), kritik yol
(kritik yol ve kritik ağ bulma yolları), PERT (PERT zorlukları ve hesaplama yöntemleri), proje kaynak
planlama ( tanımlama ve metotlar).
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU
Ders Kitabı: Węglarz, J., Project Scheduling: Recent Models, Algorithms, and Applications, Kluwer,
1999.
NES 547 Katı Hal Aygıtları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Yarıiletkenlerin temelleri, jonksiyonlar, BJTler ve MOSFETler, farklı jonksiyonlar, yarıiletkenlerin
optik özellikleri, optik aygıtlar, fotodedektörler, güneş pilleri, LEDler ve lazerler.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 549 İstatistiksel Veri Analizi (3-0-0) AKTS:6
Temel istatistiksel tanımlar ve parametreler, rasgele örnekleme, olasılık dağılımları, temel örnekleme
dağılımları, güven aralığı-aralık tahmini, hipotez testleri, ki-kare testi–uygunluk testi ve bağımsızlık
testi, En küçük kareler metodu, lineer, çoklu lineer ve nonlineer regresyon. Faktör analizi – ANOVA,
parametrik olmayan istatistik.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN
Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition,
2011.
NES 551 Katıların Yapısal, Elektriksel ve Optik Özellikleri – (3-0-0) 3 AKTS: 6
Kristalografi, birim hücre, Miller indisleri, kusurlar (nokta, çizgisel ve düzlemsel kusurlar), metallerde
serbest elektron teorisi, metallerin özdirenci, Hall olayı, katıların bant teorisi, etkin elektron kütlesi,
Brillouin bölgeleri, özden ve katkılı yarıiletkenler, p-n eklemler, ışık yayan diyotlar, transistörler,
güneş pilleri, yarıiletkenlerde direk ve direk olmayan optik geçişler, eksitonlar, lüminesans türleri.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 553 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri (3-0-0) AKTS: 6
Tahminlemeye Giriş, Temel İstatistiksel Kavramların İncelenmesi, Veri Yapılarının İncelenmesi ve
8
Belli bir Tahimin Tekniğinin Seçimi, Hareketli Ortalama ve Düzgünleştirme Yöntemleri, Zaman
Serileri ve Bileşenleri, Basit Linear Regresyon, Çoklu Regresyon Analizi, Zaman Serileri Verileri ile
Regresyon Analizi, Box-Jenkins (ARIMA) Methodolojisi, Tahmin Prosesisinin Yönetilmesi.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN
Ders Kitabı: Brockwell, P.J., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 2nd Edition,
2010.
NES 555 İletişim Ağları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Bilgisayar ağlarına giriş, Mimari ve tasarım ilkeleri, Tekil-gönderim yönlendirme, Çoklu-gönderim
yönlendirme, Taşıma katmanı protokolleri, Kuyruk yönetimi, Servis Kalitesi (QoS), Bağ katmanı
protokolleri, Kablosuz haberleşme, Gelecek Internet mimarileri, Bilgisayar ağlarında diğer yeni
konular
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. DEMİR
Ders kitabı: L. L. Peterson and B. Davie, Computer Networks, The Morgan Kaufmann Series in
Networking, Öğretim üyesinin ders notları
NES 557 Enerji Sistemlerinin Analizinde Ekserji ve Eksergoekonomi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Termodinamiğin 1. ve 2. Yasaları, Entropi, Ekserji Kavramı, Fiziksel Ekserji, Kimyasal Ekserji,
Endüstriyel İşlemlerin Ekserjetik Değerlendirmesi, Endüstriyel Sistemlerin Ekserjetik Performansı,
Termoekonomi Kavramı, Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri, SPECO yöntemi, İleri Ekserji
Uygulamalarına Giriş.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders Kitabı:

Dincer, I., Rosen, M.A., 2013. Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development,
2.baskı, Elsevier.

Dincer, I., Midilli, A., Kucuk, H., 2014. Progress in Exergy, Energy, and the Environment,
Springer.

de Oliveira, S., 2013. Exergy: Production, Cost and Renewability, Springer.

Querol, E., Gonzalez-Regueral, B., 2013. Practical Approach to Exergy and Thermoeconomic
Anlayses of Industrial Processes, Springer.

Querol, E., Gozalez-Regueral, B., Perez-Benedito, J.L., 2013. Practical Approach to Exergy and
Thermoeconomic Analyses of Industrial Processes, Springer.
NES 559 Süt Ürünleri ve İleri İşleme Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Peynir, peynir yapımında kullanılan hammaddeler (katkı maddeleri, işlem yardımcısı maddeler), sütün
peynir üretimine hazırlanması, sütün pıhtılaştırılması ve telemenin işlenmesi, yaygın tüketilen yerli ve
yabancı peynir tiplerinin üretim teknolojisi, peynir teknolojisinde yeni teknikler, eritme peynirleri,
9
peynir suyunun değerlendirilmesi, yoğurt üretim teknolojisi, tereyağı üretim teknolojisi, süt
ürünlerinin tozları ve üretim teknolojisi, dondurma üretim teknolojisi ve sütçülük artıklarının
değerlendirilmesi.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders Kitabı:

Fuquay, J.W., Fox, P.F., McSweeney, P.L.H. 2011. Encyclopedia of Dairy Sciences. (4 cilt),
2.baskı, CRC Press.

Fox, P.F., McSweeney, P.L.H., Cogan, T.M., Guinee, T.P. 2004. Cheese: Chemistry, Physics
and Microbiology. (2 cilt), 3.baskı, Elsevier.

Fox, P.F., Cogan, T.M., Guinee, T.P., McSweeney, P.L.H., 2000. Fundamentals of Cheese
Science, Aspen Publications.

Tamime, A.Y., 2006. Brined Cheeses, Blackwell Publishing.

Onwulata, C.I., Huth, P.J., 2008. Whey Processing, Functionality and Health Benefits, John
Wiley & Sons, Ltd.

Yıldız, F., 2010. Development and Manufacturing of Yoghurt and Other Functional Dairy
Products, CRC Press.

Tamime, A.Y., Robinson, R.K., 2000. Yoghurt Science and Technology, 2.baskı, CRC Press.

Chandan, R.C., 2006. Manufacturing Yoghurt and Fermented Milks, Blackwell Publishing.

Tamime, A.Y., 2006. Fermented Milks, Blackwell Publishing.

Tamime, A.Y., 2009. Dairy Fats and Related Products, John Wiley & Sons, Ltd.

Clarke, C., 2004. The Science of Ice Cream, The Royal Society of Chemistry.

Westergaard, V., 2004. Milk Powder Technology: Evaporation and Spray Drying, Niro A/S.

Tamime, A.Y., 2009. Dairy Powders and Concentrated Products, John Wiley & Sons, Ltd.
NES 561 Peletlemede Topaklanma Mekanizmaları – (3-0-0) 3 AKTS: 6
Giriş, Aglomerasyonun temeli, Tane boyutunun önemi, Aglomerasyon teorileri, İnce tanelerin
topaklanma teorileri, Topaklanma, Bağlanmanın yapısı, Bağlanma mekanizması, Yaş bağlanma, Kuru
bağlanma, Isıl işlem sonrası bağlanma, Bağlayıcılar ve katkı maddeleri, Topaklanma ekipmanları,
Topaklanma tamburları, Topaklanma diskleri, Agglomeratların özellikleri, Fiziksel özellikler (Boyut,
Dayanım, Tambur ve aşınma indeksi, Porozite, Yük altında dayanım), Kimyasal özellikler (Kimyasal
içerik, Safsızlıklar, Baziklik derecesi, İndirgenebilirlik), Metalurjik özellikler (İndirgenebilirlik,
Metalleşme derecesi, Şişme indeksi)
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Osman SİVRİKAYA
Ders kitabı:

Ball D. F., Dartnell J., Davison J., Grieve A., Wild R., Agglomeration of iron ores, American
Elsevier Publishing company, Inc., New York, 1973.
10

Meyer K., Pelletizing of iron ores, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Verlag
Stahleisen GmbH, Düsseldorf, 1980ASTM E 382-07 Standard test method for determination of
crushing strength of iron ore pellets.

Srb J. and Ruzickova Z., Pelletization of fines, Elsevier Science Publishing Company Inc., New
York, 1988.

Pietsch W., Agglomeration in Industry: Occurence and applications, 834 pages January 2005,
John Wiley & Sons, 2005.

Pietsch W., Size enlargement by agglomeration, John Wiley&Sons, New York, 1991.

Pietsch W., Agglomeration Processes, Phenomena, Technologies, Equipments, Wiley-VCH; 1St
Edition (March 19, 2002)

ASTM E 877-03, Standard practice for sampling and sample preparation of iron ores and related
materials.

ISO 3082:2009 Iron ores - Sampling and sample preparation procedures.

ISO 3087:1998 Iron ores - Determination of moisture content of a lot.

Topaklanma mekanizmaları ile ilgili yeni gelişmeleri konu edinen bilimsel makaleler ve diğer
ilgili alan kitapları
NES 563 Isı İletimi– (3-0-0) 3 AKTS: 6
Isı geçişi mekanizmaları, katılarda sürekli ve geçici rejim ısı iletimi, kritik yalıtım kalınlığı, çok
boyutlu ısı iletimi uygulamaları ve çözüm yöntemleri.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ
Ders kitabı: Isı ve kütle geçişinin temelleri, Incorpera- DeWitt, çeviri, Literatür yayıncılık, 2000.
NES 565 Isı Taşınımı– (3-0-0) 3 AKTS: 6
Taşınımın fiziksel mekanizması, ısıl sınır tabaka, borularda akış, laminer, türbülanslı zorlanmış taşınım
ve doğal taşınım. Faz değişimi ısı geçişi. Isı değiştiricileri.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ
Ders kitabı: Isı ve kütle geçişinin temelleri, Incorpera- DeWitt, çeviri, Literatür yayıncılık, 2000.
NES 567 İleri Güneş Enerjisi Sistemleri – (3-0-0) 3 AKTS: 6
Güneş Enerjisi terminolojisi. Güneş açıları. Güneş kaynakları. Güneş enerjisi sistemleri için ısı
transfer bağıntıları. Düz plakalı toplayıcılar. Havalı güneş toplayıcıları, Yoğunlaştırmalı toplayıcılar.
Güneş enerjisi sistemleri için enerji depolama. Güneş enerji sistemlerinin ısıl analizi ve benzetimi.
Fotovoltaik sistemler.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Cihan YILDIRIM
Ders kitabı:
11

Öğretim üyesinin ders notları.

Solar Engineering of Thermal Processes, 4th Edition, John A. Duffie, William A. Beckman.

Solar Energy Engineering, Second Edition: Processes and Systems, Soteris A. Kalogirou.
NES 569 Sanayi - İnsani Robotlarda Modelleme, Kontrol ve Öğrenme (3-2-0) 5 AKTS: 6
Bu kurs, sanayi ve insansı robotik alanında kariyer düşünen öğrencilerin bu alandaki bilgi altyapılarını
geliştirmeyi hedefler. Bu kursa katılan öğrenciler, robotların kinematik ve dinamik denklemlerini
çıkartabilecek ve ayrıca Robotran - MapleSim gibi değişik multi-body modelleme programlarını
kullanabileceklerdir. Birçok kontrol, öğrenme ve öğrenme temelli kontrol yaklaşımları üniversitenin
Yapay Zeka, Kontrol ve Robotik laboratuvarında bulunan ABB IRB 120 sanayi tip robota ve Nao
insansı robota uygulanacaktır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Önder TUTSOY
Ders kitabı: Ders notları ve ilgili materyaller
NES 500 Akademik Yazım Becerileri (Kredisiz) (3-0-0) 3 AKTS: 6
Bu ders, öğrencilerin üniversite düzeyinde makaleleri yazma yeteneklerini geliştirmelerini
sağlamaktadır.
Ders kapsamında öğrenciler makalelerinde bilginin manıksal organizasyonu
sağlayabilmeyi ve makalelerini uygun akademik stilde yazmayı öğrenirler. Makalelerini yapısal bir
bütünlükle yazarak ve çıkarımsamalara, özetlere ve alıntılara uygun bir şekilde referans göstererek
makalelerinde aşırma ve intihali önlemeyi sağlarlar. Ders ilerledikçe temel yapılar güçlendirilir, yeni
öğeler eklenir ve öğrencilerden daha kapsamlı yazımlar beklenir. Sonuç olarak akademik yazım
becerileri dersi, original akademik makaleler yazmayı isteyen öğrenciler için iyi bir kaynak teşkil
etmektedir. Akademik yazım becerilerini geliştirmek isteyen yazarlar üç ana noktaya odaklanmalıdır.
Güçlü bir yazım: Düşünme yazımdan once gelir. İyi yazarlar eserlerini yaratmadan önce kaynaklardan
bilgiyi süzme ve ana noktaları gözden geçirme üzerine zaman harcarlar. Ayrıntılı bir yazı çerçevesi
oluşturmak yazarların düşüncelerini organize edebilmesini sağlar. Güçlü bir akademik yazım sağlam
bir planlama ile başlar.
Mükemmel bir gramer: Gramer ile ilgili temel ve ayrıntı noktalarını öğrenin. Yazım denemeleri için
zaman ayırın ve önemli gördüğünüz öğretmenler, öğretim üyeleri ve yazarlardan yazılarınız hakkında
görüş alın. İngilizce gramer ayrıntılı ve karışık gelebilir, fakat güçlü yazarlar ana gramer noktalarını
yıllar süren çalışma ve deneyim sonucu yönetebilmektedir. YourDictionary gibi gramer üzerine daha
çok problemle karşılaşılan noktalar hakkında size yardım sağlayabilir. Noktalama işaretlerinin uygun
kullanımı ve iyi bir yazım kontrolü becerisi de akademik yazım becerilerini geliştirmektedir.
Tutarlı stil kullanma yaklaşımı: Üniversiteniz MLA, APA veya Şikago yazım stillerinden birini
kullanıyor olabilir, bir stil seçiniz ve ona bağlı kalınız. Herbir stilin yazım kılavuzu sayıları,
referansları, referans göstermeyi vb. nasıl yapacağınız konusunda size yönlendirecektir. Bu
kılavuzların herbirini kitapçılarda bulabilir ya da bu klavuzlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz. MLA
12
stili İngilizce sınıflarında kullanılırken APA stili psikoloji ve bilimsel yazımda kullanılmaktadır.
Şikago stili ise genelde çalışma hayatında kullanılmaktadır. Akademik yazım becerileri güçlü bir
kompozisyon, mükemmel bir gramer ve tutarlı stil kullanım yaklaşımlarını kapsamaktadır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Eser ÖRDEM
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 502 İleri Biyoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6
Giriş-biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı, biyoteknolojiye genel bakış, mikroorganizmalar ve
metabolizmaları, son dönemde ki DNA/RNA teknolojileri, biyoteknolojide uygulamalarında
kullanılan moleküler teknikler, fermentasyon teknikleri ve prensipleri, biyoteknolojide temel işlemler,
biyoteknolojik prosesler, enzim teknolojisi ve biyoteknolojik uygulamalarla ilgili biyoetik konularını
içerir.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 504 Nanobileşiklerin Analizi (2-0-2) 3 AKTS: 6
Nanobileşiklerin analizlerinde kullanılan enstrümental analiz metotlarının temel prensipleri, spektrokimyasal metotlar, optic spektrometri temelli analiz cihazları, mor ötesi-görünür bölge absorpsiyon
uygulamaları, moleküler absorpsiyon spektometrisi ve uygulamaları, kromatografik metotlar ve
uygulamaları: adsorpsiyon, kağıt, iyon değişim, gaz ve yüksek performans sıvı kromatografisi, kütle
spektroskopisi ve uygulamaları
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 506 Uygulamalı Optimizasyon (MATLAB Programlama Dili ile) (3-0-0) 3 AKTS: 6
Optimizasyonun Temelleri ve MATLAB Programlama Diline Giriş, Grafiksel Optimizasyon,
Doğrusal Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, Tek Boyutlu Problemler için Sayısal
Yöntemler, Kısıtsız Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kısıtlı Optimizasyon için Sayısal
Yöntemler, Kesikli Optimizasyon, Global Optimizasyon
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tolunay GÖÇKEN
Ders Kitabı: Venkataraman, P., Applied Optimization with MATLAB Programming, John Wiley &
Sons
NES 508 Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki çalışma koşulları, laboratuvarlarda kullanılan alet ve malzemeler,
sterilizasyon ve yöntemleri, besi yerleri ve hazırlanışları, mikroorganizmaların ekim, sayım ve boyama
yöntemleri, mikroorganizmaların biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve
13
antibiyogram uygulamalarını içerir.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 510 Biyokatalizör ve Antikor Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS: 6
Biyokataliz protein enzimler veya tüm hücre sistemleri gibi doğal katalistlerin organik bileşikler
üzerindeki kimyasal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıdır. Bu ders biyokatalizör
dizaynının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Rekombinant enzim ve monoclonal antikor üretimi
prensipleri. Temel İmmünolojik kavramlar, Hibridoma Teknolojisi ve Monoklonal Antikorların
Üretilmesi kavramları, Monoklonal Antikorların Karakterizasyonu büyük ölçekte üretilmesi ve
saflaştırılması. Rekombinant enzimlerin ve monoklonal antikorların kullanım alanları.
Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
Ders Kitapları:

Öğretim üyesinin ders notları

Chames, Patrick , Antibody Engineering, Methods and Protocols, Second Edition
Series: Methods in Molecular Biology, Vol. 907, 2nd ed. 2012.

Kontermann, Roland E., Dübel, Stefan, Antibody Engineering Volume 1, within the series
Springer Lab Manuals, 2nd ed. 2010.

William R. Strohl, L M Strohl, Therapeutic Antibody Engineering Current and Future Advances
Driving the Strongest Growth Area in the Pharmaceutical Industry, Hardbound, 2012.
NES 512 Biyoişaretleyiciler (3-0-0) 3 AKTS: 6
Biyoişaretçilerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması. Biyoişaretleyici keşfinde kullanılan teknoloji;
genomik, epigenomik, proteomik, metabolomik, lipidomik teknolojileri, floresan belirteçler, moleküler
görüntüleme teknikleri, NMR, biyoenformasyon. Biyoişaretleyiciler ve moleküler genetik ve
sitogenetik teşhis, ilaç geliştirilmesi ve keşfi, biyoişaretleyicilerin sağlık ve hastalıkta kullanılması.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 514 Biyomimetik Nano Seramiklerin Klinik Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Bu dersin amacı öğrencilerin klinik uygulamalarda kullanılan biyomimetik nano seramikler hakkında
bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında sert dokular (kemik ve diş), bu dokuların
organik ve inorganik bileşenleri, yapıları ve özellikleri, kemik ve diş oluşumu ve sert dokuların
14
biyomineralizasyonu işlenecektir. Sentetik nanoapatitler ve sentez metotları ve biyomimetik apatitler
ve biyomimetik apatitlerin oluşturulmasında kullanılan metotlar ele alınıp tartışılacaktır. Öğrenciler
ayrıca apatit türevli nanoseramiklerin klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Ali Emrah ÇETİN
Ders Kitabı: Vallet-Regi, M. and Arcos, D. Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use from Materials
to Applications, RSC Publishing, 2008.
NES 516 Mikro ve Nano Ölçekte Kararkterizasyon (3-0-0) 3 AKTS: 6
Ders, mikro ve nano-malzeme geliştirilmesi için gerekli olan önemli ve mevcut mikro ve nanomalzeme karakterizasyon tekniklerine giriş niteliğindedir. Ders, mikro ve nano ölçekte hazırlık
süreçlerinde kullanılan temel tekniklerden dördü üzerine odaklanmaktadır. Bunlar optik mikroskop,
taramalı elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu ve taramalı uç mikroskobudur.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
Ders Kitabı/Kaynaklar: J. Goldstein, D. Newbury, D. Joy, C. Lyman, P. Echlin, E. Lifshin, L.
Sawyer and J. Michael. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis” 3rd Edition,
Springer Science 2003.
NES 518 Yarıiletken İnce Film Malzemelerin Temelleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Yarıiletken malzeme bilimine giriş, vakum bilimi ve teknolojisi, yarıiletken ince film büyütme
yöntemleri, ince film oluşumu, yarıiletken ince filmlerin karakterizasyonu, epitaksi büyüme, ince
filmlerde interdifüzyon ve reaksiyon, ince filmlerin yapısal, optik ve elektrik özellikleri, gelişmekte
olan nano-boyutlu yarıiletken ince film malzemeler ve uygulamaları.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 520 Analog Entegre Devrelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6
Çok tranzistörlü yükselteçlerin tasarım ve analizleri, biaslama devreleri, diferansiyel çiftler, CMOS
Op-Amp topolojileri, Op-Amp’ların optimizasyonu, karşılaştırıcılar.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU
Ders Kitabı: Design of Analog CMOS Integrated Circuits, B. Razavi, McGraw-Hill, 2000.
NES 522 Mikro and Nano Elektromekanik Sistemlere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6
Mikro ve nano elektromekanik sistemler (MEMS ve NEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film
süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma,
taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm
mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve
uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım.
15
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU
Ders Kitabı: Foundations of MEMS, C. Liu, Prentice Hall, 2006.
NES 524 Kriging ve Stokastik Simülasyon Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Analizlerde kullanılan yazılımlar, verilerin organizasyonu, açınsayıcı veri çözümlemesi (AVÇ), aykırı
değer testleri, grup çözümleme teknikleri, verilerin birleştirilmesi (düzenleme), uygun tekniğin
belirlenmesi, üç boyutlu süreklilik analizi, kriging (tahmin etme) ve simülasyon teknikleri, işlem
sonrası işleme, araştırma teknikleri, kafes tasarım parametreleri, simülasyon işlemi, çapraz doğrulama
testleri ve simülasyon sonuçlarının doğrulanması, ortalama ve olasılık haritalama, elde edilen
haritaların yorumlanması, maden cevherlerine uygulanması
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 526 Laboratuvar Biyogüvenliği (3-0-0) 3 AKTS: 6
Biyogüvenlik nedir? Recombinant DNA teknolojisinin güvenli kullanımı, enfekte materyallerin
taşınması ile ilgili güncel düzenlemeler ve laboratuvar biyogüvenliği kavramları tanıtılacak,
laboratuvarda biyogüvenlik kuralları, atık yönetimini, kayıtlama, ulusal ve uluslar arası düzenlemeler
anlatılacaktır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
Ders Kitabı:

Öğretim Üyesinin ders notları

WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition
NES 528 Yönetimsel Karar Modelleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
En çok kullanılan yöneylem araştırması/yönetim bilimi tekniklerine giriş ve bu araçların Microsoft
excel kullanılarak nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesi. Bu bağlamda, dersin konuları deterministic
ve stokastik modelleme tekniklerinin bilgisayar tabanlı uygulamalarını kapsamaktadır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN
Ders Kitabı: Ragsdale, C., Managerial Decision Modeling, South Westerm College, International
Edition, 2007.
NES 530 Mühendisler için Matematiksel Transform Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Fourier Dönüşümü ve FFT Kuramları; Laplace Kuramı Dönüşümü; Teorisi Z-Dönüşümü;
elektrifikasyon sistemlerinin sayısal modelleme. Sinyallerin FFT alma. Laplace diferansiyel
denklemler Z-Dönüşümü kullanarak, sayısal filtre tasarımı Transform.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Lütfü SARIBULUT
16
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 532 Aktif Gıda Bileşenlerinin Mikro/Nano Kapsülasyonu (2-0-2) 3 AKTS: 6
Mikro ve nano kapsülasyon sistemlerinin tasarlanmasında yeni stratejiler, Gıdaların yararlılıklarının
iyileştirilmesi için yapısal tasarım ilkeleri: Gıdalarda bulunan nano boyutlu lamine biyopolimer
yapıları, Biyopolielektrolit çoklu tabakaların kendiliğinden oluşumu ve ayrılması ve bu
biyopolielektrolitlerin aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu ve kontrollü salınımında kullanım
potansiyelleri, Karma arayüze sahip biyopolimer filmlerin teorik incelenmesi, gıda emülsiyonlarında
taşıyıcı sistem olarak lipitlerin modülasyonu, Protein yapıların gıdalarda taşıyıcı sistem olarak
kullanılması, Nutrasötik bileşiklerin için taşıyıcı olarak kalsiyum kullanılarak çapraz bağlanmış soya
protein tanecikleri ve mikroküreleri, Tek yüzey aktif madde ile yapılan mikroemülsiyonların tasarımı,
Süt proteinleri ve fosfolipit temelli nanokapsülasyon sistemleri, Gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için
zein nanoyapılarının kontrollü organizasyonu, Su içinde yağ emülsiyonlarındaki etkileşimin gerçek
zamanlı görüntülenmesi,: Difüze olan dalga ve ultrasonic spektroskopi, Damla boyutuna dayanan
çözünür hale getirme işlemi ve lipitlerin su içinde yağ emülsiyonlarında kristalizasyonu, Yem ve gıda
sektörü için soya lesitini temelli nanoteknoloji uygulamalarının faydaları, Nanoemülsiyonlar
kullanarak polifenollerin stabilitesinin ve oral biyoyararlılığının arttırılması, Gıda bileşenleri için
kullanılan malzemeler: Pratik çözümler üretebilmek için özelliklerinin kavranması, Püskürtmeli
kurutucu kullanarak aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için yaklaşımlar, Nano ve mikro boyutta
aroma salınımı: Moleküller ve damlacıklar, Lipitlere capsule etme yolu ile lezzet bileşiklerinin
taşınımı: Kek ve hamur hacmi içerisinde lezzet maddelerinin tutuklanması, Koaserve edilmiş protakal
yağının raf ömrü ve lezzet salınımı.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders Kitabı: Huang, Q., Given, P., Qian, M. (Edts.). Micro/Nanoencapsulation of Active Food
Ingredients, American Chemical Society, 2009.
NES 534 Mikrodalga Teorisi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Elektromanyetik Dalga yayılımı, iletim hattı teorisi, dalga kılavuzu, koaksiyel hat, şerit hattı, mikro
şerit hattı, mikrodalga rezonatörleri, güç bölücüler ve yönlü kuplörler, mikrodalga filtreleri, aktif RF
ve mikrodalga cihazları, osilatörler ve karıştırıcılar
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 536 Çok Amaçlı Karar Verme (3-0-0) 3 AKTS: 6
Çok Amaçlı Optimizasyona Giriş, Ağırlıklı Toplama Yöntemi, Skalarizasyon Yöntemleri, Çok-kriterli
Doğrusal Programlama, Çok Amaçlı Simpleks Yöntemi, Çok Amaçlı Kombinasyonal Optimizasyon
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tolunay GÖÇKEN
17
Ders Kitabı: Ehrgott, M., Multicriteria Optimization, 2nd Ed., Springer, ISBN 978-3-540-27659-3.
NES 538 Nano Fotonik (3-0-0) 3 AKTS: 6
Nano mertebesinde ışık güdümlemesi, Maxwell Bağıntıları, Işık-madde etkileşimi, Nanoyapıların
Elektromagnetik özellikleri, Fotonik kristaller, Güneş enerji sistemleri, Fotonik Nano devreler, Metel
optic, Plazmonik nano yapılar ve sensörler, Metamalzemeler, negative kırıcılık indisi ve super
çözünürlük.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 540 Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Nanoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6
Gıda alanında nanoteknoloji uygulamaları: yeni fırsatlar, yeni sorular, yeni ilgi alanları ve sorunlar.
Gıda teknolojisinin gelişimi, yeni gıdalar ve yeni gıdaların kabul edilebilirliliğine yönelik eğilimler.
Nanoteknolojiye karşı toplumsal algı: genetik olarak modifiye edilmiş gıdalardan çıkarılan dersler.
Gıdalardaki doğal nanoyapılar. Gıda katkı maddeleri ve gıda üretiminde kullanılan gıda bileşenleri içn
nanoteknoloji uygulamaları. Gıda ambalajlamada nanoteknoloji. Gıda sektöründe nanoteknoloji
uygulamalarının potansiyel faydaları ve pazar kaynaklı itici güçler. Tasarlanmış nanoparçacıklar ve
gıdalar: Temas ve risk değerlendirmesi. Nanogıdaların tüketiciye olan potansiyel riskleri. Gıdala ve
gıdalarla temas eden malzemelerdeki nanoteknoloji uygulamaları üzerine yasal ve düzenleyici
görüşler. Nanoteknolojinin gıda alanındaki uygulamaları hakkında yöneticiler için yapı taşlağı.
Nanogıdalar: Bilinenler ve bilinmeyenler, gelecekte üretilecek gıdalar için nanoteknoloji temelli
öngörüler.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN
Ders Kitabı: Ghaudry, Q., Castle, L. And Watkins, R. (Edts.) Nanotechnologies in Food, RSC
Publishing, 2010. Frewer, L. J., Norde, W., Fischer, A., Kampers, F. (Editors.) Nanotechnolgy in the
Agri-Food Sector, Wiley, 2011.
NES 542 Nanoteknoloji, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (3-0-0) 3 AKTS: 6
Nanoteknolojininde içinde bulunduğu yeni teknolojilerin gelişimi ve bunların kullanımı insan
sağlığına ve çevreye potansiyel istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu ders, ilgili alanda
insan sağlığı ve çevre bakımından maruz kalınan riskleri, ölçüm araçlarını, risk değerlendirme ve
yönetimini konu alan araştırma çerçevesinin ve sürecin gerekliliklerinin öngörülü modelleme
vasıtasıyla belirlenmesini işlemektedir.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
18
NES 544 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Başlangıç-değer problemlerinin sayısal çözümleri, çok basamaklı yöntemler, Runge-Kutta yöntemleri.
Kararlılık ve yakınsaklık. Sınır-değer problemlerinin sayısal çözümleri, atış yöntemleri, sonlu farklar
ve kolokasyon yöntemleri. Diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri. Kısmi diferansiyel
denklemlerin sayısal çözümleri, parabolik, eliptik ve hiperbolik denklemler için yöntemler. Katı cisim
ve akışkanlar mekaniğinden seçilmiş başlıklar.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları.
NES 546 İmalat ve Servis Sistemlerinin Yönetimi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlama, envanter yönetimi, servis ve ürün
tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlama, tesis yeri seçimi ve tesis planlama.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU
Ders Kitabı: Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill, 2009.
NES 548 Farmasotik Biyoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6
Moleküler Biyoteknolojiye giriş, rekombinant protein üretimi ve yeni protein bazlı sağaltım ilaçlarının
dizaynı. Antikor mühendisliği ve monoklonal antikorlar, rekombinant aşılar ve gen terapisi. Sağaltım
proteinlerinin immunojenesitesi, interferonlar, interlökinler, insülin, büyüme hormonları ve diğer
büyüme faktörleri. Nanopartikül taşıyıcılarının farmasotik uygulamaları; kanser tedavisinde
aktifleştirilebilir nanopartiküller: nanobiotikler. Omik teknolojieri ve kişiselleştirilmiş ilaçlar.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 550 Risk Yönetimi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Risk türleri, risk tanımı, risk seviyeleri, risk sınıflandırma sistemleri, risklerin organizasyon üzerindeki
etkileri, risk yönetiminin oluşturulması, risk yönetiminin amaç ve genel ilkeleri, proje risk yönetimi.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU
Ders Kitabı: Frame, J.D., Managing risk in organizations, Wiley, 2003.
NES 552 Simülasyon Modelleme ve Analiz (3-0-0) 3 AKTS: 6
Tanım ve sınıflandırma, rassal olaylar ve istatistiksel analizler, simülasyon modelleme teknikleri,
üretim ve servis sistemlerinin simülasyonu, dağılımların belirlenmesi: hipotez testleri, envanter
sistemlerinin simülasyonu, simülasyonda çalıştırma sayıları, kesme algoritmaları, yönetimsel oyunlar,
bakım sistemlerinin simülasyonu, akıllı simülasyonlar (yapay zeka ve simülasyon), simülasyon paket
programları, görsel simülasyon paket programları (arena, promodel, simio) ile uygulama ve
alıştırmalar.
19
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN
Kaynak Kitap: Robinson,S., Simulation: The Practice of Model Development and Use, John Wiley &
Sons, 2004.
NES 554 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6
İş ile ilgili olan sağlık tehlikelerinin (kimyasal, fizikseli fizyolojik ve ergonomik) değerlendirilmesi
tanıtılması, mevzuatın tanıtılması, meslek hastalıklarını önlenmesi, çalışanların sağlık performansının
artırılması, İnsan-makine etkileşimi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, İş sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve
değişimi, iş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler, iş verimini artırmayı etkileyen etmenler,
çalışanlarda risk grupları. İş sağlığının önemi, Ülkemizde İş sağlığının genel görünümü, İş sağlığının
temelleri, Meslek hastalığının tanımı, İş ile ilgili hastalıklar-nedenleri ve korunma yolları, Meslek
hastalıkları ile ilgili kimyasal, Fiziksel ve biyolojik riskler, İş Kazaları, Sağlık güvenlik hakkı,
Güvenlik kültürü kavramı.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil GEREK
Ders Kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 556 Nano Ağlar (3-0-0) 3 AKTS: 6
Nano makinalar, robotlar ve ağlara giriş. Nano ağların kısa tarihçesi. Nano ağ uygulamaları. Nano
ağlar için haberleşme yaklaşımları, elektromanyetik ve moleküler haberleşme. Nano ölçekli algılayıcı
ve uyarıcı ağlar. Nano ölçekli parçacık ağları. Nano ölçekli ağlar arası iletişim. Nano ölçekli bilgi
teorisi. Nano ağlarda diğer konular.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Alper K. DEMİR
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 558 Dağıtık Gömülü Sistemlerdeki Gelişmeler (3-0-0) 3 AKTS: 6
Dağıtık gömülü sistemlere giriş, Dağıtık gömülü sistem uygulamaları, Dağıtık gömülü sistemler için
donanım ve yazılım, Fiziksel katman protokolleri, Bağ katmanı protokolleri, Ağ katmanı protokolleri,
Taşıma katmanı protokolleri, Uygulama katmanı protokolleri, Eşzamanlıma, Lokalizasyon, İşletim
sistemleri, Veritabanı yönetimi ve sorgulama, Çoklu-ortam haberleşme protokolleri, Dağıtık gömülü
sistemlerde diğer konular
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. DEMİR
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 560 İleri Akışkanlar Mekaniği (3-0-0) 3 AKTS: 6
Temel yasalar, Akış kinematiği, Akışkanların fiziksel özellikleri, Newtonian akışkanlar ve NavierStokes denklemleri, Potansiyel akış, Viskoz akışların tam çözümleri, Düşük Reynolds numarası
20
çözümleri, Sıkıştırılamaz türbülanslı akış: türbülansın fiziksel ve matematiksel tanımı, türbülans
hareketinin Reynolds denklemi ve türbülans modellemesi.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. N. Filiz ÖZDİL
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 562 Süt Biliminde Mühendislik Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Sütün bileşimi, süt bileşenlerinin teknolojik açıdan önemi, sütün pıhtılaşma mekanizmaları, süt
mikrobiyolojisi, süte uygulanan temel işlemler, ısıl işlemler (pastörizasyon ve UHT), homojenizasyon
ve emülsifikasyon teknikleri, ayırma işlemleri (merkezkaç ve membran işlemler), içme sütü üretim
teknolojisi, gıda katkısı olarak süt bileşenleri.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders Kitabı:

Fuquay, J.W., Fox, P.F., McSweeney, P.L.H., 2011. Encyclopedia of Dairy Sciences. (4 cilt),
2.baskı, CRC Press.

Walstra, P., Wouters, J.T.M., Geurts, T.J. 2006. Dairy Science and Technology. 2.baskı, CRC
Press.

Fox, P.F., McSweeney, P.L.H., 1998. Dairy Chemistry and Biochemistry, Blackie Academic and
Professional.

Fox, P.F., McSweeney, P.L.H. 2013. Advanced Dairy Chemistry: Cilt 1A: Proteins (Basic
Aspects), 4.baskı, Springer.

Fox, P.F., McSweeney, P.L.H. 2006. Advanced Dairy Chemistry: Cilt 2: Lipids, 3.baskı,
Springer.

McSweeney, P.L.H., Fox, P.F. 2009. Advanced Dairy Chemistry: Cilt 3: Lactose, Water, Salts
and Minor Constituents, 3.baskı, Springer.

Britz, T., Robinson, R.K. 2008. Advanced Dairy Science and Technology. Wiley-Blackwell.

Coimbra, J.S.R., Teixeira, J.A., 2010. Engineering Aspects of Milk and Dairy Products, CRC
Press.

Tamime, A.Y., 2013. Membrane Processing: Dairy and Beverage Applications, WileyBlackwell.

Smithers, G.W., Augustin, M.A., 2013. Advances in Dairy Ingredients, Wiley-Blackwell.

Thompson, A., Boland, M., Singh, H., 2009. Milk Proteins: from Expression to Food, Academic
Press, Elsevier.

Corredig, M., 2009. Dairy-Derived Ingredients: Food and Nutraceutical Uses, Woodhead
Publication.
21

Park, Y.W., Haenlein, G.F.W., 2013. Milk and Dairy Products in Human Nutrition: Production,
Composition and Health, Wiley-Blackwell.

Robinson, R.K., 2002. Dairy Microbiology Handbook: The Microbiology of Milk and Milk
Products, 3.baskı, John Wiley & Sons, Ltd.

Marth, E.H., Steele, J.L., 2001. Applied Dairy Microbiology, 2.baskı, Marcel Dekker, Inc.
NES 564 Kurutma Teknolojisi (3-0-0) 3 AKTS: 6
Kütle Transferinde Temel Kavramlar, Kurutma İşlemi ve Mekanizması, Kurutma İşleminde Temel
Kavramlar, Kurutma Yöntemleri ve Ekipmanları, Kurutma ve Enerji, Kuru Ürünlerde Temel Analiz
Yöntemleri, Kurutma Teknolojisinde Yeni Yönelimler.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Ders Kitabı:

Tsotsas, E., Mujumdar, A.S., 2014. Modern Drying Technology (5 cilt), John Wiley & Sons.

Kudra, T., Mujumdar, A.S. 2009. Advanced Drying Technologies. 2.baskı. CRC Press.

Mujumdar, A.S., 2006. Handbook of Industrial Drying (2 cilt), 3.baskı, CRC Press.

Chen, X.D., Mujumdar, A.S., 2008. Drying Technologies in Food Processing, Blackwell
Publishing.
NES 566 Cevher Hazırlamada Boyut Büyütme Prensipleri ve Ekipmanları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Boyut büyütme (Aglomerasyon = Topaklanma), Tanım, Amaç, Gereklilik, Uygulama alanları
Aglomerasyonun avantajları, Aglomerasyon Teknikleri, Sinterleme, Nodülleme, Briketleme
Peletleme,
Aglomerasyonun
temeli,
Aglomerasyon
prensibi,
Aglomerasyonun
bağlanma
mekanizması, Agglomeratların dayanım teorisi, Aglomeratların avantajları, Aglomerasyon öncesi
hazırlıklar, Hammaddelerin hazırlanması, Boyut dağılımı, Özgül yüzey alanı (Blaine sayısı), Nem
içeriği, Kimyasal içerik, Harmanlama, Akım şeması, Aglomerasyon ekipmanları ve çalışma
prensipleri, Sinterleme ızgaraları, Peletleme tamburları. Peletleme diskleri. Briketleme (basınçlı
aglomerasyon) ekipmanları, Diğer ekipmanlar, Peletleme ekipmanları, Shaft fırını, Hareketli ızgara,
Hareketli ızgara ve döner fırın, Diğer ekipmanlar, Madencilikte örnek uygulama, Demir cevheri
peletlemesi
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Osman SİVRİKAYA
Ders kitabı:

Ball D. F., Dartnell J., Davison J., Grieve A., Wild R., Agglomeration of iron ores, American
Elsevier Publishing company, Inc., New York, 1973.

Meyer K., Pelletizing of iron ores, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Verlag
Stahleisen GmbH, Düsseldorf, 1980ASTM E 382-07 Standard test method for determination of
crushing strength of iron ore pellets.
22

Srb J. and Ruzickova Z., Pelletization of fines, Elsevier Science Publishing Company Inc., New
York, 1988.

Pietsch W., Agglomeration in Industry: Occurence and applications, 834 pages January 2005,
John Wiley & Sons, 2005.

Pietsch W., Size enlargement by agglomeration, John Wiley&Sons, New York, 1991.

Pietsch W., Agglomeration Processes, Phenomena, Technologies, Equipments, Wiley-VCH; 1St
Edition (March 19, 2002)

ASTM E 877-03, Standard practice for sampling and sample preparation of iron ores and related
materials.

ISO 3082:2009 Iron ores - Sampling and sample preparation procedures.

ISO 3087:1998 Iron ores - Determination of moisture content of a lot.

Aglomerasyon ile ilgili yeni gelişmeleri konu edinen bilimsel makaleler ve diğer ilgili kitaplar
NES 568 İleri Termodinamik (3-0-0) 3 AKTS: 6
Enerji, ısı, iş. Enerjinin korunumu, kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı makinesi.
Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot ilkeleri. Clausius eşitsizliği, entropi. Entropinin artışı ilkesi.
Ekserji, ikinci yasa çözümlemesi. Gazlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Kojenerasyon.
Soğutma çevrimleri. Gaz karışımları. Hava-buhar karışımları ve iklimlendirme. Kimyasal reaksiyonlar.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ
Ders kitabı: Çengel, Y. ve Boles, M., “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, (Çev. T.
Derbentli), McGraw-Hill ve Literatür, İstanbul, 1996.
NES 570 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (3-0-0) 3 AKTS: 6
Genel korunum denklemleri ve sınır şartları. Sonlu hacimler yönteminin akışkanlar mekaniği ve ısı
transferi denklemlerine uygulanışı. Sayısal yaklaşımlar, sayısal hücre yapısı. Türbülanslı akış ve
uygulamaları, k-ε türbülans modeli. Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) prensipleri, PHOENICS SAD
kodu, PHOENICS kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ
Ders kitabı:
 Versteeg, H. K. and Malalasekera, W., “An Introduction to Computational Fluid Dynamics”,
Longman, 1995.
 Patankar, S. V., “Numerical Heat Transfer and Fluid Flow”, McGraw-Hill, 1980.

Öğretim üyesi notları.
NES 572 Diferansiyel denklemler için Sonlu Farklar Metodu (3-0-0) 3 AKTS: 6
Sonlu farklar yaklaşımı. Sınır değer problemleri. Eliptik denklemler. Seyrek doğrusal sistemler için
23
iteratif metodlar. Başlangıç değer problemi. Başlangıç değer problemlerinin yakınsaması. Adi
diferansiyel denklemlerin kararlılığı. Stiff adi diferansiyel denklemler. Hiperbolik problemler. Sonlu
farklar metodlarının mühendislik ugulamaları.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Cihan YILDIRIM
Ders kitabı:

Öğretim üyesinin ders notları.

Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and
Time-Dependent Problems, Randall LeVeque.

Finite Difference Methods in Heat Transfer, Second Edition, Necati Ozisik.
NES 574 Biyoistatistiğin Temelleri (3-0-0) 3 AKTS: 6
Bu ders biyolojik ve tıp araştırmalarında kullanılan istatistik yöntemlerine bir giriş niteliğindedir.
Temel olasılık teorileri, istatistiksel yöntemler üzerine temel bilgiler, regresyon ve korelasyon
yöntemleri, varyans analizi ve çalışma dizaynı üzerine bilgileri kapsamaktadır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 576 Nanobiyoteknoloji Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6
Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, Biyosensörler, DNA Mikroarray, Protein Mikroarray,
Hücre Biyoçipleri, Polielektrolit Çoklu katmanları, Biyoentegre Malzemeler, Gen Transferinde Hücre
İçi Viral Vektörler
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU
Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları
NES 578 İleri Kontrol Metotları ve Uygulamaları (3-2-0) 5 AKTS: 6
Bu kursun genel amacı, kontrol teorisi ve uygulaması alanlarında daha önce kazanılmış olan
deneyimlere yeni değerler kazandırmaktır. Bu kurs başlangıçta klasik kontrol yaklaşımlarını tanıtır,
fakat genel olarak bugün teknolojik öneme sahip olan optimum kontrol, sanayi tipi kontrol, akıllı
kontrol ve robot kontrolü gibi geniş, önemli kontrol konularına odaklanır. Tanımlanan kontrol
yaklaşımları ABB IRB 120 sanayi tipi robota, kararsız lineer sarkaca ve altı ayaklı böceğe
uygulanacaktır.
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Önder TUTSOY
Ders kitabı: Ders notları ve ilgili materyaller
24

Benzer belgeler