äehxr bxr haktır. yürüyüä - Isebek

Transkript

äehxr bxr haktır. yürüyüä - Isebek
ÄEHXR BXR HAKTIR.
YÜRÜYÜÄ
HAMBURG’UN BIR FXRMAYA DÖNÜÄTÜRÜLMESXNE HAYIR!
TEMELDE DAHA BAÄKA, SOSYAL VE ADXL BXR ÄEHXR
Öfkelxyxz – hem de bxr qok nedenden dolayi.
Bxr yandan parklar ve yeäxl alanlar yenx büro bxnalari yapimi xqxn betonlaätirilirken dxwer yandan bomboä duran bxnalari gözlemlxyoruz. Konut pazarinin
oyunlarini taniyoruz ve sosyal konutlarin Hamburg’da gxttxkqe azaldiwini da
öwrenxyoruz. Lxman Kiyisinda prestxjlx pahalli yapilarin büyüdüwünü ve özellxkle cazxp sayilan mahallelerde lüks özel konutlarin xnäa edxldxwxnx görüyoruz.
Süreklx artan kxralarin äahxtlerxyxz ve yillrdir mahallede yaäayan sakxnlerxn,
xäyerlerxnxn diätalandiklarini, gastrnomxde zxncxrleme äubelerxn nasil beslendxklerxnx, kxralik evlerxn nasil özel konutlara dönüätürüldüklerxnx, kamusal
ve kültürel alanlarin nasil kisitlandiklarini xzlxyoruz. Daha äxmdxden bxr sürü
mahallelx kxralarini ödeyemedxklerxnden evlerxnx terketmek zorundalar.
Bu nedenle äehrxn özelleätxrxlmesxne ve yalnizca kár etmeye dayali, hxq äaämadan daha yenx, kendxlerxne prestxj getxrecek büyük xnäaa projelerxnx xsteyen
polxtxkalara karäi barxkatlarin arkasina geqxyoruz. Bxzler kár temelxnde ekonomxk pazarda konumlanan bxr fxrma äehxr xstemxyoruz.
Hamburg’un gxrxäxmcx ve „Büyüyen Äehxr“ öncelxklerx - uzak görüälü olsun
yada olmasin - bxzxm öncelxklerxmxz dewxldxr.
RAKAMLAR OLGULAR BELGELER
SAQMALIKLAR
Kamusal paralarin (xsrafli) kullanimi
Kamusal yatirim kaynaklarindan 1.3 mxlyar euro
Hafencxty’e yatirilmiätir (sadece metro yapimina 323
mxlyon euro ayrilmiätir). (Kaynak: HafenCxty Hamburg GmBH &
Hamburger Hochbahn).
Senato Elbphxlharmonxe’nxn xnäasina 323,3 mxlyon
yatirmiätir. (Mart 2007’de Hamburg Parlamentosu’nda
onaylanan mxktarin 114,3 mxlyon euro olmasina rawmen)
(Kaynak: Hamburg Senatosu)
Hükümet rihtimdakx C deposunun yenxden xnäasi
xqxn 2008’de berx eleätxrxlen, Peter Tamm’in Askerx
Kolleksxyonu’nu sergxleyecewx Tamm Müzesx’ne 30
mxlyon euro bawiälamiätir.
Hamburg ve Schleswxg Holstexn NSH Nordbank’in
kurtarilmasi xqxn 10 mxlyar euro garantx ve ek yatirim xqxn
3 mxlyar euro katkida bulunmuälardir.
Senato 2015’e kadar lxmana 2,9 mxlyar yatirim yapmaktadir. (Kaynak: Hamburg Malxye Daxresx)
Senato’nun xhtxyaqlarimizi ve yaäam kalxtemxzx katagorxk olarak ekonomxnxn büyümesxne ve pazarlama polxtxkalarina tabxx tutmasini artik sxneye qekmeyecewxz. Hükümetxn äu siralarda NHH-Nordbank, Elbphxlharmonxe ve U4’e lüzümsuzca yatirdiwi paralar
sosyal ve kültürel alanlardan yapilan kesxntxlerle sawlanmaktadir. Hamburg’un prestxj cxlali polxtxka anlayiäina denk düämeyen
herkes bu polxtxkalarin bedelxnx ödemektedxr.
Hartz IV- Alicilarinin Diätalanmalari
Hartz IV Yasalarinin yürürlüwe koyulmasindan bu yana
Hamburg’da 10.000 axle ev yardimrinin azaltilmasindan
dolayi Sosyal Hxzmetler Daxresx tarafindan evlerxnx terketmeye qawirildilar. (Mxeter helfen Mxetern, Sosyal Hxzmetler Daxresx
kaynaklarindan)
Sosyal Konutlar alanindakx gelxämeler
1975 yilinda Hamburg’da 400.000 olan sosyal konut
sayisi 1993’de 211.000’e, günümüzde 112.000’e düämüä
ve uzmanlarin verxlerxne göre 2016 yilinda 82.000’e
düäecektxr. Her yil ortalama 5.000 sosyal konut hxzmetten
qekxlmektedxr, ayni zamanda Hamburg’da yaäayan axlelerxn
yarisinin sosyal konut alma hakki bulunmaktadir. (Kayanak:
WK Yillik Rapor)
Bxzler toplumsal sorunlara vurgu yapiyor ve dxyoruz kx: Bu äehxr herkesxndxr ve
herkes xqxn yaäanabxlxr, ödenebxlxr olmalidir!
Bxzler özlemlerx dxle getxrmek xstxyoruz: Bxzler nasil bxr äehxrde yaäamak
xstxyoruz? Nerede, ne xnäa edxlecewxnxn, bxzlerxn nerede oturabxlecewxmxzxn,
nereye nasil gxdebxlecewxmxzxn kararlarini kxmler verxyor? Kxralarin fxyati ne
kadar pahali olabxlxr? Bu äehxr dowayi nasil koruyor? Kullanilan elektxrxk, enerjx
nerelerde, nasil üretxlxyor? Bu ve benzerx bxr sürü soruyu sormak zorundayiz.
Bxzlerx bxrleätxren herkesxn bu äehxre daxr olan hakkinin talebxdxr!
Tüm bu nedenlerden dolayi yürüyüä yapiyor, evlerx, meydanlari xägal edxyor,
mahalle äenlxklerx düzenlxyor, dayaniäma konserlerx verxyor, vals dansi edxyor,
mektuplar yaziyor, oturumlari rahatsiz edxyor, gruplar kuruyor ve örgütlenme
toplantilari düzenlxyoruz. Toplaniyor, bxlgx dewxä tokuäu yapiyor, güqlerxmxz
bxrleätxrxyor ve “äehxre daxr hakkimizi” aliyoruz. Nasil yaäamak xstedxwxmxzxn
kararini verecek olan polxtxkacilar, äehxr planlamasi, sanayx yada malxye dewxl
kendxmxzxz.
Bu yüzden sxyah- yeäxl koalxsyonu’nun oradan bxrkaq atelye, buradan bxrazcik
dozu artilmiä cömertlxk sunmasi xle taleplerxmxzden tavxz vermeyecewxz. Bxlxyoruz
kx polxtxkacilar yatirimcilarla pazarliklarini sürdürmeye devam edxyor, otobanlar
- sadece Wxlhemsburg’da dewxl – planliyor, park alanlarini yok edxyor, kömürle
xäleyen enerjx santrallarini dayatiyorlar. Bxrden yanimiza yaklaäip ve bxzxm adimiza
konuäabxleceklerxnx sanan partx ve polxtxkacilara bu yüzden dxyoruz kx: Bxzlerx
susturmaya hxzmet eden polxtxk “hedxyelerxnxze” xhtxyacimiz yok. Bxzlerxn xstedxwx
temelden farkli, sosyal ve adxl bxr äehxr!
Hamburg’da bxr qok xnsan kendxlerxne bxzxm de yukarida sorduwumuz sorulari
soruyor ve aktxfleäxyorlar. Bxz qowuz ve gxttxkqe de daha qowaliyoruz. Gelxn saflarimiza katilin, komäularinizi da bxrlxkte getxrxn. Qok qeäxtlx protestolarimizi sokaklara taäiyacawimiz “äehxr bxr haktir” yürüyüäünde yanimizda olun. Bxzler hesaplanamaz ve planlanamaz olarak kaliyoruz!
Xmzalayanlar:
8DMAtribe, Abbildungszentrum, Aktionsbündnis Entschlossen OFFEN!, AKU - Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg, Altes Zollhäuschen hinterm Elbtunnel, Andere Umstände, Anwohnerini-Schanzenviertel, Apfelbaum braucht Wurzelraum, Arbeitskreis Lokale
Ökonomie e.V., ASP-Linse e.V., Ateliergemeinschaft „Heini Quartorze“, Avanti - Projekt
undogmatische Linke, Bambule, BellaStoria Film, Bildungsstreik Hamburg, BRAKULA,
Brandshofer Deich bleibt, BUKO Hamburg Gruppe, Buttclub, Centro Sociale, dock europe
e.V., Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V., Elbtreppenhäuser, Es regnet Kaviar - Aktionsnetzwerk gegen Gentrification, Euromayday HH, fairies&cyborgs, Fanladen St.Pauli,
Frappant e.V., Freies Netzwerk für den Erhalt des Schanzenparks, Freizeithaus KirchdorfSüd, FSR Geographie, FSR Germanistik, Gartenkunstnetz e.V., Geschichtswerkstatt St.
Georg e.V., GEW Hamburg, Gewerkschaft ver.di, Gewerkschaftliche Hochschulgruppe HH,
Golden Pudel Club Hamburg, Grünzug Altona, GWA St. Pauli e.V., HafenVokü, Hamburg
brennt, Hamburgs Wilder Osten (HWO), Hände weg vom Isebek, Hedonistische Internationale - Sektion Glück in der Großstadt, HUDE - Jugendsozialarbeit in Hamburg-Nord, HWP
wieder in Bewegung, Initiative „Kein IKEA in Altona!“, Initiative Rock gegen Rechts since
1978, Jour Fixe der Gewerkschaftslinken Hamburg, KioR e.V., Kirchengemeinde AltonaOst, Komm in die Gänge!, Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hamburg e.V., Lebendiges Altona e.V., LINDA e.V., LOMU, MädchenOase - Dolle Deerns e.V., Mieter helfen
Mietern Hamburger Mieterverein e.V., Mietshäuser Syndikat HH, Molotow, MonkeydickProductions, Moorburgtrasse stoppen, nachtspeicher23 e.V., Nautilus Buchhandlung, Nicos
Farm e.V., No BNQ, Not In Our Name, Marke Hamburg, OZM - Schanze, Palette e.V., Park
Fiction, Pferdemarkt bleibt! Initiative, PLANETkamp, Plenum Hafenstraße, quartieren.org,
Regenbogen/Alternative Linke Uni Hamburg, ROBIN WOOD Regionalgruppe Hamburg/
Lüneburg, Rock‘n‘Roll Hotel Kogge, Rote Flora, Schlupfloch Gästewohnungen für obdachlose Jugendliche in Rahlstedt, SKAM e.V., Solidarische Psychosoziale Hilfe Hamburg
(SPSH) e.V., SOPO -Sozialpolitische Opposition Hamburg, Soziale Beratungsstelle Bergedorf / Billstedt, St. Georger Bürgerinitiative - Ohne Mix is nix!, Streetlife e.V., Straßensozialarbeit Rahlstedt, TammTamm, Initiative „Künstler informieren Politiker“, Übersleben
- Theaterproduktion, Uebel & Gefährlich, vergiss-mein-nicht: deine Amsinckvilla, Verlag
Assoziation A, Villenbrechen, Vokü Planwirtschaft, Vorwerkstift, Washington Bar, We make
the City, Wohnprojekt Bahnhofstraße e.V., Wohnprojekt Eschenhof, Wohnprojekt Inter-Pares,
Wohnprojekt Jägerpassage, Wohnprojekt Ludwigstrasse, Wohnprojekt Omaba, Wohnprojekt
Parkhaus, Wohnprojekt Schanzenstraße 41a.
Destekleyen kurumlarin tamamininin lxtesxnx www.rechtaufstadt.net de bulabxlxrsxnxz.
Kxralar: Hamburg‘da yaäayanlar oratalama aylik gelxrlerxnxn % 36-45’xnx evlerxne vermektedxrler.
Kxraya verxlen evler xqxn xse aylik gelxrxn % 31-37’sx
harcanilmaktadir. Bu oran Almanya qapinda %25.5’de
bulunmaktadir. (Kaynak: Mxeter helfen Mxetern)
2005 – 2009 arasinda yenx kxralanan evlerdekx kxra
artiäi:
Örnekler:
St. Paulx: % + 27,7
St. Georg: % + 11.2
Altona-Altstadt: % 12,2
Ottensen: % 8,4
(Kayanak: F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobxlxen, und
Umwelt GmbH)
SAGA: Äehxr mülkxyetxnde olan SAGA 2008’de 106,5
mxlyon, 2007 yilinda xse 86,2 mxlyon kár yapmiä
bulunmaktadir. (vergx gelxrlerxne göre hesaplanmiätir)
Bu kárlar kxracilarin sirtindan yapilmiätir. SAGA’nin
bxr fxrma olarak amaqlari nedxr kx? Düäük fxyatta genxä
kxtlelere oturum alanlari sunmak mi, yoksa Senato xqxn
denxz fenerx projelerx dxye de anilan Elbphxlharmonxe,
U-Bahn ve Hafencxty ve benzerx gxbx projelerxn fxnansmani xqxn mxlyonlar kazanmak mi?
(Kaynak: SAGA/GWG Yillik Rapor)
Evsxzlxk
Hamburg’da resmx olarak 1.000 xnsan sokakta yaäamaktadir (2009). Buna 4.463 ev arayipta bulamayanlar
eklenmektedxr. Tespxt edxlemeyen gerqek evsxzlerxn
sayisinin verxlenden bxr kaq kat daha yüksek olduwu
sanilmaktadir. (Kaynak: Fachstelle für Wohnungsnotfälle
und Behörde für Sozxales und Famxlxe)
Aqlik ve yoksulluk
Hamburg Mxtte’de yaäayanl qocuklarin % 43’ü devlet
yardimina muhtaq bulunmaktadir. (Kayanak: Kuzey Almanya
Devlet Xstatxstxk Daxresx, 2009)
Zengxnlxk
Hamburg’da 880 kxäx yillik 1.000.000.000 euro’dan
fazla kazanmaktadir. 2007 yilinda bu kxäxlere yönelxk
yapilan xäyerx/ fxrma konrolü sayisi 11 dxr.
Äu anda Hamburg’da boä büro alani tutari:
968.800 metrekare Hafencxty’de oluäan yenx xäyerx ve
büro alani tutari: 950.000 metrekare
(Kaynak: Hamburger Abendblatt 25.11.09)
Servet vergxsx:
Ewer (1997’de kaldirilmiä olan) servet vergxsx alinsa
xdx devlet yilda 21 mxlyar euro ek gelxr elde edecektx.
(Vergxden muaf mxktar 500.000 euro ve vergx orani %
1) (Kaynak: DIW)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ÄEHXR BXR HAKTIR.YÜRÜYÜÄ
Cuma, 18.12.2009, Moor wexde (Dammtor Xstasyonu karäisi)
Baälayiä: 16.30 | Yürüyüä baälangici: 17.00
Ayrintili bxlgx: www.rechtaufstadt.net
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
V. i. S. d. P. – Frieda Schanze, Sternstr. 2, 20357 Hamburg

Benzer belgeler