alpha bom - Artech Kapı Sistemleri

Transkript

alpha bom - Artech Kapı Sistemleri
D811471 00015 - ver.02
TR ELEKTROMEKANøK BARøYER OTOMASYONU
8 027908 215697
MOOVI 30-50 - ALPHA BOM
MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU
BFT TÜRKøYE DøSTRøBÜTÖRÜ:
GÖKSU YAPI TEKNOLOJøLERø A.ù
Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça÷Õ Caddesi
No:62/2 Ostim Organize Sanayi Bölgesi 06370 ANKARA
Tel: +90 312 386 03 03 Fax: +90 312 386 03 33
Fabrika / Factory:
Tel: +90 382 266 23 20 Fax: +90 382 266 23 22
østanbul ùube/ Branch:
Tel: +90 212 210 49 90 Fax: +90 212 210 49 89
[email protected]
[email protected]
www.goksugroup.com.tr
KULLANIM KILAVUZU
Bu ürünü satın aldı÷ınız için size teúekkür ederiz. ùirketimiz ürünün
performansından ziyadesiyle memnun kalaca÷ınızdan emindir. Bu ürün
bir “UYARILAR” broúürü ve bir “MONTAJ KILAVUZU” ile birlikte
piyasaya sunulur. Emniyet, montaj, çalıútırma ve bakımla ilgili önemli
bilgiler içerdikleri için bunların her ikisinin de dikkatle okunması
gerekmektedir. Bu ürün tanınmıú teknik standartlar ve emniyet
yönetmeliklerine uyar. Bu ürünün aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i
Yönetmelikleri’ne uydu÷unu beyan ederiz: 89/336/CEE, 73/23/EEC,
98/37/EEC ve izleyen de÷iúiklikleri.
1) GENEL ÇERÇEVE
Özel alanları, otoparkları ve geçiú yerlerini sınırlamaya uygun derli toplu
elektromekanik bariyerdir. 3 ile 5 metre arasındaki geçiú açıklıkları için
mevcuttur. Ayarlanabilen elektromekanik sınırlama düzene÷i bariyer
kolunun do÷ru durma konumuna gelmesini sa÷lar. Yo÷un kullanma
durumunda bir termik sensör so÷utma fanını devreye sokar. Elle
manevra yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene÷i kiúiye
özel bir kilitli anahtarla kontrol edilir.
Mekanizma daima sol tarafa monte edilecek úekilde piyasaya sunulur.
Fakat gerekti÷inde açılma yönü basit iúlemler sayesinde tersine
çevrilebilir.
østek üzerine verilen CBO model taban montaj elemanı montajın daha
kolay yapılmasını sa÷lar.
Uygun tutturma elemanları aksesuarların her hangi bir delik delmeye
gerek kalmaksızın kolaylıkla takılmasını sa÷lar.
UYARI ! Bariyer sadece geçen taúıtlarla kullanılmalıdır.
Yayalar mekanizmanın çalıúma sahasında yürümemelidir.
Yayalar için uygun bir yürüme yolu olmalıdır.
2) ACøL DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 1)
Acil durumda serbest bırakma düzene÷i bariyer kolunun elle manevra
edilebilmesine imkân sa÷lar. Kiúiye özel anahtarın bariyer kolunun
altına yerleútirilmiú olan kilide sokulması ve saat ibresinin tersi yönde
180° çevrilmesi sayesinde düzenek kasanın dıúından harekete
geçirilebilir.
UYARI ! Bariyer kolu olmayan bir mekanizmanın serbest bırakılması
gerekti÷i zaman dengeleme yayının sıkıútırılmamıú olmasını (kolun
açılma konumunda olmasını) sa÷layın.
Fig. 1
Manuel
Otomatik
D811471 00015 - ver.02 - 2
3) OTOMASYONUN KULLANILMASI
Otomasyona uzaktan kumanda edilebilece÷i ve bu nedenle görünürde
olmadı÷ı için emniyet düzeneklerinin tümünün kusursuz bir úekilde
çalıúıp çalıúmadı÷ını sık sık kontrol etmek gereklidir.
UYARI ! Emniyet düzeneklerinde her hangi bir arıza olması durumunda
derhal hareket geçin ve teknik servisten yardım isteyin.
Mekanizmanın çalıúma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye
uzaklaútırmanız önerilir.
4) ÇÖPLERøN HURDAYA ATILMASI
Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya
atma söz konusu ise mekanizma her hangi bir özel risk veya tehlike arz
etmez. Tekrar dönüúüm yapılacak malzemelerin türlerine göre (elektrik
malzemesi, bakır, alüminyum, plastik, vb.) ayrılmaları gerekir.
D811386_02
TÜRKÇE
MONTAJ KILAVUZU
Bu ürünü aldı÷ınız için teúekkür ederiz. Firmamız ürünün
performansından ziyadesiyle memnun kalaca÷ınızdan emindir.
Bu ürün bir “Uyarılar” föyü ve bir “Montaj Kılavuzu” ile birlikte piyasaya
arz edilir. Emniyet, montaj, çalıútırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler
verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır.
Bu ürün tanınmıú teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine
uymaktadır. Aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i Yönetmelikleri’ne uygun oldu÷unu
beyan ederiz: 89/336/EEC, 73/23/EEC ve 98/37/EEC (ve bunların
daha sonraki de÷iúiklikleri).
1) GENEL ÇERÇEVE
Özel alanları, otoparkları ve geçiú yerlerini sınırlamaya uygun derli toplu
elektromekanik bariyerdir. 3 ile 5 metre arasındaki geçiú açıklıkları için
mevcuttur. Ayarlanabilen elektromekanik sınırlama düzene÷i bariyer
kolunun do÷ru durma konumuna gelmesini sa÷lar. Yo÷un kullanma
durumunda bir termik sensör so÷utma fanını devreye sokar. Elle
manevra yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene÷i kiúiye
özel bir kilitli anahtarla kontrol edilir.
Mekanizma daima sol tarafa monte edilecek úekilde piyasaya sunulur.
Fakat gerekti÷inde açılma yönü basit iúlemler sayesinde tersine
çevrilebilir.
østek üzerine verilen CBO model taban montaj elemanı montajın daha
kolay yapılmasını sa÷lar.
Uygun tutturma elemanları aksesuarların her hangi bir delik delmeye
gerek kalmaksızın kolaylıkla takılmasını sa÷lar.
2) GENEL EMNøYET
UYARI ! Bu ürünün yanlıú montajı veya uygunsuz kullanımı
insanlara, evcil hayvanlara veya eúyalara zarar verebilir.
x Bu ürünle birlikte verilen “Uyarılar” broúürü ve “Montaj El Kitabı”
emniyet, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdi÷i için
dikkatle okunmalıdır.
x Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli
standartlar tarafından belirlenen hükümlere göre çöpe atın. Naylon
veya polistren torbaları çocukların eriúemeyece÷i yerlerde
bulundurun.
x Montaj kılavuzunu ileride kullanmak üzere teknik broúürle birlikte
saklayın.
x Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildi÷i úekilde kullanılmak
üzere tasarımlandırılmıú ve üretilmiútir. Bu dokümanda belirtilmeyen
herhangi baúka bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.
x Ürünün yanlıú kullanımından veya beklenen ve elinizdeki
dokümanda belirtilenden farklı bir úekilde kullanılması nedeniyle
ortaya çıkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
x Ürünü patlayıcı ortama monte etmeyin.
x Bu ürünün yapımında kullanılan parçaları aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i
Yönetmelikleri’ne uymalıdır: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve
bunları izleyen de÷iúiklikler).
Avrupa Birli÷i’nin dıúındaki tüm
ülkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır.
x Kapanan konstrüksiyonları (bina kapısı, bahçe kapısı, vb.) inúa
ederken ola÷an teknik usullere uymamaktan ortaya çıkan arızaların
sonuçlarından ve ayrıca kullanım sırasında meydana gelebilecek her
hangi bir úekil de÷iúikli÷inden dolayı firma hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
x Montaj aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i Yönetmeliklerinin belirledi÷i
hükümlere uymak zorundadır: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC
(ve izleyen de÷iúiklikler).
x Sistemde her hangi bir iú yapmadan önce elektrik beslemesini kesin.
Aynı zamanda e÷er varsa tampon aküleri de sökün.
x Ana elektrik besleme hattına kontak açma mesafesi 3.5 mm’ye eúit
veya daha büyük olan bir çok kutuplu veya termik manyetik otomatik
úalter takın.
x Ana elektrik besleme hattının hemen önüne 0.03 Amper eúik de÷eri
olan bir kaçak akım rölesi takılı olup olmadı÷ını kontrol edin.
x Topraklamanın do÷ru yapılıp yapılmadı÷ını kontrol edin: Topraklama
ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.)
tüm metal parçalarını ve sistemin tüm komponentlerini toprak hattına
ba÷layın.
x Sahayı ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafından yol açılacak her
hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet cihazlarını
(fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takın.
x Kolayca görülebilecek bir yere en az bir adet ıúıklı uyarı cihazı
(flaúör) koyun ve sistemin üzerine bir Uyarı iúareti takın.
x Baúka üreticilerinin komponentleri kullanıldı÷ı zaman otomasyonun
emniyeti ve do÷ru çalıúması açısından firma hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
x Bakım ve onarım iúlemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın.
x Firma
tarafından
açıkça
yetkilendirilmedikçe
otomasyon
komponentlerini de÷iútirmeyin.
TÜRKÇE
x Ürün kullanıcısına sa÷lanan kumanda sistemlerini ve acil durumda
manuel olarak açma iúlemlerini ö÷retin.
x Otomatik kapının çalıútı÷ı sahada yetiúkinlerin ve çocukların
bulunmasına izin vermeyin.
x Radarlı kapının istenmeden çalıúmasını önlemek amacıyla uzaktan
kumanda cihazlarını ve di÷er kumanda cihazlarını çocukların
eriúemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
x Kullanıcı, otomasyon sisteminde her hangi bir iú veya tamirat
yapmaktan kaçınmalı, ve daima yetkili servis ça÷ırmalıdır.
x Elinizdeki montaj kılavuzunda açıkça belirtilmeyen hiçbir úeye izin
verilmez.
3) TEKNøK ÖZELLøKLER
MOOVI 30 – 50
Güç beslemesi
: 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*)
Çekilen güç
: 300 W
Motor
: 1400 devir/dakika, 4 kutuplu
Kondansatör
: 8 μF 450 V (230 V): 32 μF 250V (110 V)
Çekilen akım
: 0.8 A : 1.6 A
Yalıtım sınıfı
:F
Havalandırma fanının devreye girme sıcaklı÷ı: 110 °C (sargı sıcaklı÷ı)
Termik sigortanın atma sıcaklı÷ı: 130 °C (kendi kendine kurulan)
: Daimi gres
Redüktör diúlisinin ya÷lama türü
Maksimum tork
: MOOVI-30 85 N•m : MOOVI-50 250 N•m
Açma süresi
: MOOVI-30 4 saniye : MOOVI-50 8 saniye
(Alüminyum) bariyer kolunun uzunlu÷u : MOOVI-30 max. 3 m
MOOVI-50 max. 5 m
Darbe tepkisi (kenar emniyet sistemi) : Dur veya dur ve ters dön
Limit sviçler
: Elektrikli, motor bünyesinde ve ayarlanabilir
Manuel manevra
: Anahtarla hızla serbest bırakma
24 saatteki manevra sayısı
: 1200 (MOOVI-30) : 600 (MOOVI-50)
Çalıúma sıcaklı÷ı
: - 10 °C / + 55 °C
Koruma sınıfı
: IP 24
Mekanizmanın a÷ırlı÷ı (bariyer kolu olmadan) : 356 N ( ~35.6 kg)
Boyutlar
: Figür 1’e bakın.
ALPHA-BOM KONTROL PANELø
Güç beslemesi
: 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*)
Yüksüzken çekti÷i akım
: 100 mA
Aksesuar elektrik beslemesi
: 24 V AC maksimum 200 mA
Çekilen maksimum motor gücü
: 500 W
Limit sviç
: Elektrikli sviç
Çalıúma süresi
: 10 sn olarak ayarlanmıútır.
Çalıúma sıcaklı÷ı
: - 10 °C / + 55 °C
(*) østek üzerine özel voltajlarda çalıúan modeller mevcuttur
4) OPSøYONEL AKSESUARLAR (Figür 17)
- CBO. Taban montaj elemanı
- MOOVI PRM. Kesilmeyi önleme kiti
- MOOVI 130. Cellula 130 fotoseli için ayak
- FAF. Bariyer kolu oturma çatalı
- MOOVI GA. MOOVI 50 için hareketli çatal
- MOOVI GAMA. MOOVI 30 için hareketli darbe emici çatal
- SB. Bariyer koluna hazır monte edilmiú durumda etek
- Kenar emniyet sistemi BIR
- MOOVI LIGHT. 3 ile 4.5 metre arasındaki kollar için aydınlatma kiti
- MOOVI LIGHT 1. 5 ile 6 metre arasındaki kollar için aydınlatma kiti
- MOOVI PCA. MOOVI bariyer için kol üst ve alt profil muhafazası
Aksesuarların montajı ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek
için bunların kendi montaj kılavuzlarına bakın.
5) TABAN MONTAJ ELEMANI (Figür 2)
- Topra÷ın özelliklerine uygun bir temel çukuru açın.
- Elektrik kablolarının içinden geçmesi için birçok kablo kanalı bırakın.
- CBO model taban montaj elemanı ile birlikte verilen vidaları diúleri
yukarıya bakacak úekilde 4 adet tespit deli÷ine sokun. 4 vidanın
kafasını tabana kaynaklayın ve kaynak yapılan yerlerin üzerine pas
önleyici ilâç sürün. Taban elemanını yerden 20 mm çıkıntı yapacak
úekilde konumlandırın (Figür 2).
- Bir su terazisi ile taban elemanının konumunu her iki yönde kontrol
ederek çukura beton doldurun ve betonun sertleúmesini bekleyin.
6) MEKANøZMANIN TAKILMASI
UYARI ! Bariyer sadece geçen taúıtlarla kullanılmalıdır.
Yayalar mekanizmanın çalıúma sahasında yürümemelidir.
Yayalar için uygun bir yürüme yolu olmalıdır.
Yaya yolu Figür 10’da görüldü÷ü gibi uyarı iúaretleriyle
uygun bir úeklide gösterilmelidir.
UYARI ! Kapıyı açmadan önce yayın gerginli÷ini mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede). Kasanın kapısı gayrimenkul tarafına
D811471 00015 - ver.02 - 3
TÜRKÇE
MONTAJ KILAVUZU
bakmalıdır. Yaya yolunun ortasında ayakta duruldu÷u zaman kasa
bariyerin solunda ise bariyer sola do÷ru açılır, ve kasa sa÷da ise
bariyer sa÷a do÷ru açılır.
Bariyer, piyasaya mekanizması (kapı tarafından bakıldı÷ında) ya sola
ya da sa÷a takılmıú olarak sunulur.
Motor daima sol tarafa takılmak üzere piyasaya arz edilir.
6.1) Sol tarafa takmak
- Mekanizmayı taban montaj elemanına tutturun ve M12 somunlarla
(Figür 4, poz 1) sabitleyin. Kasanın kapa÷ı gayrimenkulun içerisine
do÷ru bakmalıdır.
- Mekanizmanın üst yüzeyi ya÷mur suyunun orada göllenmesini
önlemek amacıyla az bir miktar meyillidir. O nedenle su terazisi ile
do÷ru konumlanmayı kontrol ederken teraziyi kasanın yan yüzeyine
dayayın (Figür 2).
- Opsiyonel olan MOOVI PRM el sıkıúma emniyet kitinin takılması,
bariyer kolunu motora takmadan önce yapılırsa daha kolay olur.
MOOVI PRM kitinin do÷ru takılması için Figür 18’e ve paragraf
6.4’e bakın, daha sonra bariyer kolunu takmaya devam edin.
- Bariyer kolunu Figür 3, poz 7’de görüldü÷ü üzere açılma
pozisyonunda (dikey olarak) geçirin. Mekanizmanın balanslanması
nominal bariyer kolunun açılma pozisyonunda (balans yayı uzatılmıú)
fabrikada kalibre edilmiútir.
- Kapak kapama elemanını (Figür 3, poz 10) bariyer koluna Figür
3’de görüldü÷ü gibi geçirin.
- Braketi (Figür 3, poz 4) ve standart olarak verilen vidaları ve pulları
kullanarak bariyer kolunu tespit edin, daha sonra koruma kapa÷ını
(Figür 3, poz 8) ve en sonunda vidalı kapa÷ı (Figür 3, poz 9)
Kapama elemanını bariyer kolunun üzerinden kaydırarak koruma
kapa÷ını kapatın (Figür 3, poz 10).
UYARI ! Bariyer kolu çift kanallı tarafı aúa÷ıya bakacak úekilde
konumlandırılmalıdır (Figür 3, poz 11).
- Bariyer kolunu ilgili paragraf 7’de anlatıldı÷ı üzere balanslayın.
6.2) Sa÷ tarafa takmak
Bazı iç elemanların Figür 4 ve aúa÷ıdaki iúlemlere göre hareket
ettirilmesi gerekmektedir:
A) Kasayı taban montaj elemanına tutturun ve M12 somunları
kullanarak yerine sabitleyin.
B) Balanslama yayı mutlaka açılma pozisyonunda olmalıdır
(uzatılmıú yay – Figür 5).
C) Yayı kasanın altına sabitleyen vida (Figür 4/poz 3)
çıkartılabilecek olana kadar yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2)
tamamen gevúetin.
D) Bariyer kolu kilitleme braketini (Figür 4/poz 4) çıkartın ve levye
(Figür 4/poz 6) döndürülebilecek duruma gelinceye kadar vidayı
(Figür 4/poz 5) bir 19 lokma anahtarı ile gevúetin.
E) Levyeyi (Figür 4/poz 6) 180° döndürün ve do÷ru pozisyonda
tutturun.
F) Levyeyi (Figür 4/poz 6) hareket ettirmeyen ba÷lantı çubu÷unu
(Figür 4/poz 5) 80 N•m’ye ayarlanmıú olan bir tork anahtarıyla
sıkın.
G) Serbest bırakma anahtarını (Figür 6) manuel çalıútırma
pozisyonuna getirin ve bariyeri sa÷ tarafta açma konumuna
getirmek üzere levyeyi (Figür 4/poz 6) elle 90° aúa÷ıya çevirin.
H) Vida ve fiberli somun sayesinde yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2)
yerine kilitleyin (Figür 4/poz Dx).
I)
Yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) yay gerilinceye kadar ayarlayı
n.
L) Bariyer kolunu mekanizmaya açma pozisyonunda tutan U-cıvatayı
(Figür 4/poz 4) yeniden takın ve kısmen tutturun.
M) Opsiyonel olan MOOVI PRM kesilmeye karúı koruma kitinin
takılması, bariyer kolunu motora takmadan önce yapılırsa daha
kolay olur.
MOOVI PRM kitinin do÷ru takılması için Figür 18’e ve paragraf
6.4’e bakın, daha sonra bariyer kolunu takmaya devam
edin.Bariyer kolunu Figür 3, poz 7’de görüldü÷ü üzere açılma
pozisyonunda
(dikey
olarak)
geçirin.
Mekanizmanın
balanslanması nominal bariyer kolunun açılma pozisyonunda
(balans yayı uzatılmıú) fabrikada kalibre edilmiútir. Kapak kapama
elemanını (Figür 3, poz 10) bariyer koluna Figür 3’de görüldü÷ü
gibi geçirin.
Braketi (Figür 3, poz 4) ve standart olarak verilen vidaları ve
pulları kullanarak bariyer kolunu tespit edin, daha sonra koruma
kapa÷ını (Figür 3, poz 8) ve en sonunda vidalı kapa÷ı (Figür 3,
poz 9) Kapama elemanını bariyer kolunun üzerinden kaydırarak
koruma kapa÷ını kapatın (Figür 3, poz 10).
UYARI ! Bariyer kolu çift kanallı tarafı aúa÷ıya bakacak úekilde
konumlandırılmalıdır (Figür 3, poz 11).
N) Paragraf 7’de anlatıldı÷ı üzere bariyer kolunun balanslamasını
yapın.
O)
Limit sviç ba÷lantılarını ve kontrol biriminin (Figür 15-16) içindeki
motor tahrik ba÷lantılarını mevcut kontrol birimiyle ilgili talimatlara
uyarak tersine çevirin. Figür 8 tersine çevrilecek ba÷lantıları
gösteren bir diyagramı vurgulamaktadır.
6.3) MOOVI PRM kesilmeye karúı koruma kitinin takılması (Figür
18)
1) Bariyer kolu dönme braketinin üzerine konumlandırılan koruyucu
kapa÷ı “C” çıkartın.
2) øki adet “P” aks pimini “L” el sıkıúma emniyet plakası ile tek bir gövde
olacak úekilde birleútirin.
3) M6x16 vidayı kasadaki merkezi diúli deli÷e takarak plakayı kasaya
tutturun.
4) M6x10 dönme kilitlemesi vidasını kasanın kenarındaki diú açılmıú
deli÷e takın.
5) El sıkıúma emniyet plakası bariyer kolunun açıklı÷ına göre
konumlandırılmalıdır; geriye kalan delikten ise kilitleme vidası
geçecektir.
6) øki adet üst deli÷i do÷ru ebada kesilmiú “C” kapa÷ını kullanarak
koruma altına almanız tavsiye edilir.
7) Kapa÷ın daha sonraki takılması sırasında plaka kapa÷ın üzerinde
mevcut iki adet kılavuz tırna÷ının “D” arasına sokulmalıdır.
Takma iúlemini bitirdikten sonra el sıkıúma emniyet plakasının do÷ru
çalıúıp çalıúmadı÷ını kontrol edin. Bariyer kaldırıldı÷ı zaman Figür
18, poz 8’de gösterilen pozisyonda olmalıdır; bariyer kapatılıyorken
plaka Figür 18, poz 9’da gösterilen pozisyona ulaúıncaya kadar
bariyer kolunun hareketini izlemelidir.
6.4) LAMPO/LAMPO-PA flaúörünün takılması (Figür 19)
Flaúörün takılması MOOVI bariyerin iki adet üst ba÷lantı parçasından
bir tanesini kullanmak suretiyle yapılır. SLM2 tespit braketini
kullanmaktan kaçınılmaz. Ayrıca flaúörü bariyerin açılma yönüne ters
olan bariyer kenarına takmak tavsiye edilir.
Figür 19’a bakarak aúa÷ıdaki iúlemleri yapın:
1) Bariyere takılmıú olan “C” koruma kapa÷ını çıkartın.
2) “D” kapa÷ını SLM2 braketinden çıkartın.
3) Ba÷lantı kablolarını flaúöre kadar döúedikten sonra ürünle birlikte
verilen uyun vidalarla SLM2 braketini bariyere tutturun.
4) “E” mesafe sacı sadece “PA” serisi flaúörler için gereklidir (alıcı
antenine uygundur). Anteni olmayan flaúörler için taban do÷rudan
SLM2 braketine tutturulmalıdır.
5) “D” kapa÷ını yeniden takın.
6) LAMPO/LAMPO-PA montaj kılavuzunda belirtildi÷i úekilde montajı ve
kablo tesisatını tamamlayın.
6.5) Fotoselin montajı (Figür 20)
Fotosel MOOVI bariyere aúa÷ıdaki úekilde monte edilebilir:
1- CELLULA 130 fotoseli do÷rudan bariyerin kenarına monte ederek
(Figür 20 “A”)
2- MOOVI 130 fotosel aya÷ını öndeki ba÷lantı parçalarına takarak
(Figür 20 “B”)
A) Cellula 130’un montajı
1) Bariyerin üzerine geçirilmiú olan koruma kapa÷ını çıkartın.
2) Fotosel ba÷lantısı için gerekli olan kablo tesisatını döúeyin.
3) Fotoseli Figür 20 A’da görüldü÷ü gibi uygun vidalar sayesinde takın.
Daha fazla bilgi için Cellula 130 montaj kılavuzuna bakın.
B) MOOVI 130 fotosel aya÷ının montajı
1) Bariyerin üzerine geçirilmiú olan koruma kapa÷ını çıkartın.
2) Fotosel ba÷lantısı için gerekli olan kablo tesisatını döúeyin.
3) “F” aya÷ını ve “G” koruma çerçevesini Figür 20 B’de görüldü÷ü gibi
monte edin.Ayak, bariyerin içerisinden ürünle birlikte verilen 3 vida
sayesinde tutturulur.
4) Fotoseli aya÷a Cellula 130 montaj kılavuzunda gösterildi÷i gibi takın.
Daha fazla bilgi için Cellula 130 montaj kılavuzuna bakın.
6.6) MOOVI aksesuarları: bariyer kolu uzunlu÷unun sınırları ve
balanslama (Figür 21)
MOOVI serisine dahil tüm bariyerler, bariyer kolunun balanslanması için
cihazın üstünde 3 adet sabitleme noktası olan bir kancalama braketi ile
donatılmıúlardır (Figür 21 – poz A’daki A-B-C noktaları).
Bariyer kolunun do÷ru balanslanması için ideal sabitleme noktası
bariyerin tipine ve bariyer kolunun uzunlu÷una ve takılmıú olan
aksesuarlara göre seçilmelidir.
Figür 21’deki tablo 1 her bir aksesuarın kg/mt cinsinden birim a÷ırlı÷ını
vermektedir.
MOOVI GA/GAMA hareketli çatalı kullanıldı÷ı zaman aúa÷ıdaki formülü
kullanarak keyfi a÷ırlı÷ı hesaplamak gerekir:
Kg/mt = 1.2 / L
Formüldeki L bariyer kolunun uzunlu÷unu göstermektedir.
D811471 00015 - ver.02 - 4
MONTAJ KILAVUZU
Ondan sonra aúa÷ıdaki iúlemleri yapın:
1) Takılmıú olan aksesuarların (bariyer kolu da dahil olmak üzere)
toplam metre tul baúına a÷ırlıklarını toplayın.
2) MOOVI modelini göz önünde bulundurarak bariyer kolunun uzunlu÷u
ile aksesuarların toplam a÷ırlı÷ının arasındaki kesiúme noktasını
bulun.
3) Bu úekilde bulunan nokta do÷ru kancalama noktasını (A-B-C)
gösterir.
Örnek:
4.0 m bariyer kolu + RIB + GAMA + 1PCA takılı olan MOOVI 50.
(1.028 + 0.510 + (1.2 / 4.0) + 0.160) = 1.97
1.97 de÷eri ile 4.0 metreye eúit bariyer kolunun kesiúme noktası
MOOVI 50 grafi÷inin “A” bölgesi içerisinde kalır. O nedenle “A
kancalama noktası bariyer kolunun do÷ru balanslanması için uygun
olacaktır.
Yayı paragraf 7’de anlatıldı÷ı üzere kalibre edin.
UYARI ! :
A ve B ile iúaretlenmiú olan sabitleme noktaları sadece MOOVI 50 ile
kullanılabilir. C ile gösterilen sabitleme noktası sadece MOOVI 30MM
ile kullanılabilir.
E÷er bulunan nokta taranmıú alanın içinde kalıyorsa montajın mümkün
olmadı÷ı anlamına gelir ve bariyer kolunu kısaltmak veya aksesuar
sayısını azaltmak gerekir.
E÷er hiç aksesuar kullanılmamıúsa sabitleme noktasını bulmak için
sadece “PA” bariyer kolunun a÷ırlı÷ını kullanın.
7) BARøYER KOLUNUN BALANSLANMASI (Figür 9)
- Acil durumda serbest bırakma düzene÷ini devreye sokun (Figür
14).
- Bariyer kolunu yaklaúık 45 dereceye konumlandırın (Figür 9).
Bariyer kolu hareketsiz durmalıdır.
- E÷er bariyer kolu açılma e÷ilimi gösterirse “T” ba÷lantı kolunu
çalıútırarak yayın yükünü giderin.
- E÷er bariyer kolu kapanma e÷ilimi gösterirse “T” ba÷lantı kolunu
çalıútırarak yayı yükleyin.
- Her iki durumda da bariyer kolu yaklaúık 45 derecede hareketsiz
olarak kalana kadar yayı yükleyin veya yükünü giderin.
- Serbest bırakma anahtarını ters yöne çevirerek motorla çalıúma
düzenine geri dönün (Figür 14).
UYARI ! Kapanma iúlemi sırasında balanslama yayı asla tam
sıkıútırılmamalıdır. Figür 9 sıkıútırılmıú yayın minimum de÷erinin
bariyer kolunun açılma konumunda (bariyer kolu dikey durumdayken)
ölçüldü÷ü konumu gösterir.
8) ELEKTRøK TESøSATININ DÖùENMESø
UYARI : Kapıyı açmadan önce yayın mutlaka yükünün giderilmiú
olmasını ( bariyer kolunun 43 derecede olmasını) sa÷layın. Elektrik
tesisatını (Figür 10) HD384’e ve di÷er ulusal standartlara uyumlu
yürürlükteki CEI64-8, IEC364 elektrik tesisatı yönetmeliklerine uyarak
döúeyin. ùehir elektrik úebekesi besleme ba÷lantılarını aksesuar
ba÷lantılarından (fotoseller, kenar emniyet sistemleri, kumanda
cihazları, vb.) oldukça uza÷ında yapın.
Uyarı ! ùehir elektrik úebekesine ba÷larken kesit alanı en az 3x1.5
mm² olan ve daha önce sözü edilen yönetmeliklere uyan çok
kutuplu kablo kullanın (örne÷in e÷er kablo korunmazsa en az H07
RN-F’ye eúit olmalıdır, oysa korundu÷u zaman 3x1.5 mm² kesitli en
az H07 VV-F’e eúit olmalıdır).
Kontrol ve emniyet cihazlarını daha önce adı geçen tesisat
standartlarına uygun olarak ba÷layın. Figür 10 ba÷lantı sayılarını ve
100 m uzunluktaki bir elektrik besleme kablosu için kablo kesitlerini
göstermektedir; daha büyük uzunluklar için gerçek mekanizma yükü
için kablo kesidini hesaplayın. Aksesuar ba÷lantıları 50 metre
uzunlukları geçti÷i veya kritik rahatsızlık verici bölgelerden geçti÷i
zaman kontrol ve emniyet cihazlarını uygun röleler vasıtasıyla
sistemden ayırmanız tavsiye edilir.
Mekanizmanın ana komponentleri úunlardır (Figür 10):
I)
En az 3 mm kontak açıklık mesafesi olan tip onayı almıú
yeterli kapasitede aúırı yüklenmelere ve kısa devrelere karúı
korunmalı, mekanizmayı ana úebekeden kesmeye uygun çok
kutuplu devre kesici. E÷er halihazırda takılmamıúsa
mekanizma sisteminden hemen önce tip onayı almıú 0.03
Amper eúik de÷erli bir kaçak akım rölesi takın.
QR)
Kontrol paneli ve içinde barındırdı÷ı alıcı
S)
Anahtarlı seçici
AL)
Frekansı ayarlanmıú antenli flaúör
M)
Motor mekanizması
F)
Oturma çatalı
CS)
Elektrikli kenar emniyet sistemi
CC)
Kenar emniyet sistemi kumandası
Ft, Fr)
Fotosel çifti
CF)
Fotosel aya÷ı
T)
1-2-4 kanallı verici
TÜRKÇE
9) KLEMENS BAöLANTILARI
UYARI : Kapıyı açmadan önce yayın mutlaka yükünün giderilmiú
olmasını ( bariyer kolunun 43 derecede olmasını) sa÷layın. Önce
uygun elektrik kablolarını kablo kanallarından geçirin ve muhtelif
mekanizma komponentlerini seçilen noktalara tutturun, daha sonra
kontrol kartı montaj kılavuzunda bulunan talimatlara ve úemalara
uyarak onları ba÷layın. Faz, nötr ve (zorunlu olan) toprak hattı
ba÷lantılarını yapın. Sarı/yeúil izolasyon kılıflı koruyucu toprak kablosu
toprak ba÷lantısı sembolü ile gösterilen uygun klemenslere
ba÷lanmalıdır. Yeterli koruma olmadan mekanizma sistemini
çalıútırmaktan kaçınmak mutlak surette gereklidir. Bu, insanların ve
ürünün emniyetini tehlikeye sokabilir. Mekanizma hiçbir surette
ba÷lantılarının tümü yapılmadan ve emniyet cihazlarının tümünün
randımanı kontrol edilmeden çalıútırılmamalıdır.
Alçak gerilim ba÷lantılarını elektrik beslemesi ba÷lantılarının oldukça
uza÷ında tutun.
JP2
1-2
3-4-5
1-4
JP1
7-8
7-9
7-10
7-11
7-12
13-14
15-16
17-18
CON1
Elektrik beslemesi 230 V AC ± % 10, 50 Hz (1 no.lu klemense
nötr kablosu)
M motor ba÷lantısı (4 no.lu klemens ortak uç, 3-5 no.lu
klemensler motor ve kondansatör çalıúması için)
Flaúör ba÷lantısı 230 V
Aç-kapa butonu ve anahtarlı seçicisi (N.O.)
Stop butonu (N.O.). E÷er kullanılmıyorsa jumper ile kısa devreli
olarak bırakın.
Fotosel veya pnömatik kenar emniyet sistemi giriúi (N.C.). E÷er
kullanılmıyorsa jumper ile kısa devreli olarak bırakın.
Açma limit svici (N.C.)
Kapama limit svici (N.C.)
Fotoseller ve ilâve cihazlar için 24 V AC elektrik beslemesi
Çift-kanallı alıcı kartının ikinci radyo kanalı çıkıúı (N.O.)
Radyo alıcı kartı anten giriúi (18 blendaj – 17 canlı uç)
Radyo alıcı kartı soketi, 1-2 kanallar
9.1) LED (Figür 16)
MIZAR-BOM kontrol kartı fonksiyonların tümünü kontrol eden bir seri
arıza teúhis eden LED lerle donatılmıútır.
LED lerin görevleri úunlardır:
(LD1 yanıyor – LD 2 sönük)
Bariyer açılıyor
(LD1 sönük – LD2 sönük)
Bariyer durmuú
(LD1 yanıyor – LD2 yanıyor) Bariyer kapanıyor
LD3
Start – bir start komutu verildi÷i zaman yanar
LD4
Kapanma limit svici – kapanma limit svici çalıúınca söner
LD5
Açılma limit svici – açma limit svici çalıúınca söner
LD6
Fotosel – fotoseller aynı hizada olmadıkları veya önüne
engel geldi÷i zaman söner
LD7
Stop - bir stop komutu verildi÷i zaman söner
9.2) ÇALIùMA MANTIöI
4-kademeli çalıúma mantı÷ı (Dip-Fix IBL ON)
Bir start komutundan sonra aúa÷ıdaki hareketler meydana gelir:
Kapalı bariyer………………………………………………………açılır
Açılmakta………………durur ve TCA’yı çalıútırır (Dip-Fix TCA açık)
açık bariyer………………………………………………………kapanır
kapanmakta …………………….durur (durur ve TCA’yı çalıútırmaz)
durduktan sonra…………………………………………………..açılır
Dip-Fix IBL açık durumunda açılma esnasında verilen her hangi bir
komutun etkisi yoktur
9.3) DIP-FIX SEÇøMø (Figür 16)
TCA
Otomatik kapanma süresi TCA.
ON
Otomatik kapanma devrede.
OFF
Otomatik kapanma devre dıúı.
IBL
ON
OFF
Palsleri engeller.
Açılma sırasında start komutları kabul edilmez.
Açılma sırasında start komutları kabul edilir.
FCH
ON
Fotoseller.
Fotoseller sadece kapanma sırasında devrededirler.
Kapanma sırasında bir nesne fotoseller tarafından algılanırsa
kapı yapmakta oldu÷u hareketi ters yöne çevirir.
Fotoseller hem kapanma hem de açılma sırasında
devrededirler. Kapanma veya açılma sırasında bir nesne
fotoseller tarafından algılanırsa bariyer açılır; nesne ortadan
uzaklaútırıldı÷ı zaman bariyer açılır.
OFF
9.4) TRøMMER AYARLARI (Figür 16)
TCA (DIP-Fix TCA Açık)
Sona erdi÷inde bariyerin otomatik olarak kapandı÷ı otomatik kapanma
süresini ayarlamak için kullanılır (0 ile 90 saniye arasında ayarlanabilir).
D811471 00015 - ver.02 - 5
TÜRKÇE
MONTAJ KILAVUZU
TW
Kullanılmıyor. Fabrika ayarlarında 10 sn olarak ayarlanmıútır.
9.5) AKSESUARLAR
SS (Figür 16).
“Bariyer açık” sinyalini lambasıyla veren opsiyonel kart. Sadece
elektrikli limit sviçlerele çalıúır.
10) KONTROL KARTI ÜZERøNE ENTEGRE EDøLMøù ALICININ
TEKNøK ÖZELLøKLERø
Alıcı çıkıú kanalları:
- 1. çıkıú kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu
gönderir.
- 2. çıkıú kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkıúı röle
kontaklarının enerjilenmesini 1 saniye süreyle keser.
Kullanılabilecek verici versiyonları úunlardır:
EElink protokolüne uygun tüm atlamalı kodlu vericiler.
ANTEN KURULUMU
433 MHz’e ayarlanmıú bir anten kullanınız.
Anten-Alıcı ba÷lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız.
Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alıúını
olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı÷ı durumlarda, anteni
daha uygun pozisyona taúıyınız.
11) PROGRAMLAMA
Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı÷ıyla komple
kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO
programlama cihazı ile yapılabilir.
12) ELLE PROGRAMLAMA
øleri fonksiyonların istenmedi÷i standart kurulumlarda temel
programlama için vericilerin elle yüklenmesine geçilmesi mümkündür.
1) Vericinin T tuúunun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız
kontrol kartındaki SW1 dü÷mesine basın; aksi takdirde verici tuúunun
ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız
kontrol kartındaki SW2 dü÷mesine basın.
2) DL1 LED’i yanıp söndü÷ünde verici P1 gizli tuúuna basın. DL1 LED’i
sürekli yanık olarak kalacaktır.
3) Vericide hafızaya alınacak olan tuúa basın. LED DL1 yeniden yanıp
sönmeye baúlar.
4) Baúka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları
tekrarlayın.
5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED’in tamamen sönmesini
bekleyin.
ÖNEMLø NOT: øLK HAFIZAYA ALINAN VERøCøYE (AÇTIRANA)
YAPIùKAN TUù ETøKETøNø YAPIùTIRINIZ.
Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tuú kodu tayin eder; bu
kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir.
12.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ øPTAL EDøLMESø
Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve
SW2 dü÷melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED’i yanıp
söner). Do÷ru hafıza iptali DL1 LED’inin sürekli yanık kalmasıyla
gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED’in tamamen
sönmesini bekleyin.
13) ALICININ AYARLANMASI
Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide oluúturulan
de÷iúken
kodun
(atlamalı
kodun)
kodlama
iúlemlerinin
kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin
“klonlama” ( = ço÷altma) iúlemlerindeki kolaylık özelliklerini birleútirir.
Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya
onun yerine geçecek úekilde alıcının hafızasında bulunan verici
listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi oluúturmak
anlamına gelir.
Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın
yerini alacak yeni bir verici oluúturmak için kullanılır; bu yolla hafızadan
belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz.
O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek
mümkündür; veya
alıcı üzerinde do÷rudan de÷iúiklik yapmadan
kaybolmuú vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak
mümkündür.
Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de÷il ise, kart üzerindeki alıcı,
de÷iúken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu
yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmıú olan her hangi bir
vericinin “kopyalanması”nı mümkün kılar.
14) RADYO VERøCøSøNø KLONLAMA ( = ÇOöALTMA) (Figür 20)
Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço÷altma için UNIRADIO talimatlarına ve
CLONIX programlama kılavuzuna baú vurmak gerekir.
D811471 00015 - ver.02 - 6
14.1) øLERø PROGRAMLAMA: BøRLEùøK ALICILAR
UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu
inceleyin.
15) LøMøT SVøÇ AYARI
UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede). Bariyer, elektrikli limit sviçler ve strok
mesafesi sonu mekanik stop cihazlarıyla donatılmıútır. Elektrikli limit
sviçler ile mekanik stop cihazlarının arasında kapanmada ve açılmada
(yaklaúık 1 derecelik) bir dönme sınırı olmalıdır (Figür 11).
Ayar aúa÷ıdaki úekilde yapılır:
- Elle serbest bırakmayı çalıútırın, bariyer kolunu tamamen açık
konumuna (tam dikey konuma) getirin.
- Bariyer kolunu elle dikey konumdan yaklaúık 2° oynatın.
- Setsukuru gevúetmek suretiyle (Figür 13, poz G) açma mikrosvicini
mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol
kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) açma mikrosvicini (Figür 12,
poz SWO) ayarlayın.Bariyer kolunu elle tamamen kapalı konumuna
oturma çatalının (Figür 11, poz F) üstüne oturuncaya kadar getirin.
Bir su terazisi kullanarak (Figür 11, poz L) bariyer kolunun tam
terazisinde oldu÷unu kontrol edin.
- Setsukuru gevúetmek ve mikrosvicin
harekete geçme sesi
duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye
kadar) kamı (Figür 13, poz C) hareket ettirmek suretiyle kapanma
mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın.
- Bariyer kolu oturma çatalına (Figür 11, poz F) çarpmadan birkaç
milimetre önce duracak úekilde kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz
SWC) ayarlayın.
- Motorlu çalıúma düzenine geçin ve bariyeri birkaç kere açın kapatın.
- Bariyer kolu dikey açık konumuna gelmeden önce elektrikli limit
svicin bariyer kolunu durdurdu÷unu kontrol edin.
- Bariyer kolu “F” oturma çatalının üstünde yatak kapalı konumuna
gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu÷unu
kontrol edin.
- Gerekiyorsa çalıúma sonu-mesafesini ayarlayan “C” kamlarının
(Figür 13) konumunu ayarlayın.
16) ACøL DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 14)
Acil durumda serbest bırakma bariyer kolunun elle manevra
edilebilmesine izin verir. Kiúiye özel anahtarı bariyer kolunun altındaki
kilide sokmak ve saat ibresinin tersi yönde 180° çevirmek suretiyle
kasanın dıúından çalıútırılır.
UYARI ! Bariyer kolu olmayan bir bariyer mekanizmasının serbest
bırakılması gerekti÷inde balanslama yayının sıkıútırılmamıú (bariyer
kolunun açılma konumunda) olmasını sa÷layın.
17) OTOMASYONUN KULLANILMASI
Otomasyona uzaktan kumanda edilebildi÷i ve o nedenle görünürde
olmadı÷ından dolayı emniyet cihazlarının tümünün mükemmel verimle
çalıútıklarını sık sık kontrol etmek gereklidir.
UYARI ! Emniyet cihazlarında bir arıza olması durumunda derhal
harekete geçin ve teknik servisten yardım isteyin.
Bariyerin çalıúma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye çekmek
tavsiye edilir.
18) KONTROL
Otomasyon sistemi motorlu giriú kontrolünü elde etmek için kullanılır.
Montajın gerektirdi÷i hususlara ve özelliklere ba÷lı olarak de÷iúik
kontrol tipleri (el ile, uzaktan kumanda, metal kütle detektörü, vb.)
vardır. Muhtelif kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın.
19) BAKIM
UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede). UYARI : Tesisatta her hangi bir bakım
çalıúması yapmadan önce úehir elektrik úebekesi beslemesini kesin.
Aúa÷ıdaki hususların kontrol edilmesi ve bakımının yapılması
gerekmektedir:
- Fotosel camları. Sık sık temizleyin.
- Elektrikli kenar emniyet sistemi. Kenar emniyet sisteminin engellerle
karúılaútı÷ında bariyer kolunu durdurmasını sa÷lamak üzere
periyodik olarak elinizle bastırarak kontrol edin.
- Redüktörlü motoru da÷ıtın ve ya÷lama gresini iki yılda bir de÷iútirin.
- Her hangi bir çalıúma arızası bulundu÷u ve halledilemedi÷i takdirde
úehir elektrik úebekesi beslemesini kesin ve teknik servisten
(montajcıdan) yardım isteyin. Otomasyon bozuldu÷u zaman bariyer
kolunun açılma ve kapanma iúlemlerini elle yapmak için acil durumda
serbest bırakma düzene÷ini çalıútırın (paragraf 11’e bakın).
20) HURDAYA ATMA
Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya
atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk veya
tehlike arz etmezler. Geri dönüúümü yapılacak malzemelerin olması
durumunda buların türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır,
TÜRKÇE
MONTAJ KILAVUZU
TW
Kullanılmıyor. Fabrika ayarlarında 10 sn olarak ayarlanmıútır.
9.5) AKSESUARLAR
SS (Figür 16).
“Bariyer açık” sinyalini lambasıyla veren opsiyonel kart. Sadece
elektrikli limit sviçlerele çalıúır.
10) KONTROL KARTI ÜZERøNE ENTEGRE EDøLMøù ALICININ
TEKNøK ÖZELLøKLERø
Alıcı çıkıú kanalları:
- 1. çıkıú kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu
gönderir.
- 2. çıkıú kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkıúı röle
kontaklarının enerjilenmesini 1 saniye süreyle keser.
Kullanılabilecek verici versiyonları úunlardır:
EElink protokolüne uygun tüm atlamalı kodlu vericiler.
ANTEN KURULUMU
433 MHz’e ayarlanmıú bir anten kullanınız.
Anten-Alıcı ba÷lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız.
Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alıúını
olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı÷ı durumlarda, anteni
daha uygun pozisyona taúıyınız.
11) PROGRAMLAMA
Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı÷ıyla komple
kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO
programlama cihazı ile yapılabilir.
12) ELLE PROGRAMLAMA
øleri fonksiyonların istenmedi÷i standart kurulumlarda temel
programlama için vericilerin elle yüklenmesine geçilmesi mümkündür.
1) Vericinin T tuúunun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız
kontrol kartındaki SW1 dü÷mesine basın; aksi takdirde verici tuúunun
ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız
kontrol kartındaki SW2 dü÷mesine basın.
2) DL1 LED’i yanıp söndü÷ünde verici P1 gizli tuúuna basın. DL1 LED’i
sürekli yanık olarak kalacaktır.
3) Vericide hafızaya alınacak olan tuúa basın. LED DL1 yeniden yanıp
sönmeye baúlar.
4) Baúka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları
tekrarlayın.
5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED’in tamamen sönmesini
bekleyin.
ÖNEMLø NOT: øLK HAFIZAYA ALINAN VERøCøYE (AÇTIRANA)
YAPIùKAN TUù ETøKETøNø YAPIùTIRINIZ.
Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tuú kodu tayin eder; bu
kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir.
12.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ øPTAL EDøLMESø
Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve
SW2 dü÷melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED’i yanıp
söner). Do÷ru hafıza iptali DL1 LED’inin sürekli yanık kalmasıyla
gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED’in tamamen
sönmesini bekleyin.
13) ALICININ AYARLANMASI
Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide oluúturulan
de÷iúken
kodun
(atlamalı
kodun)
kodlama
iúlemlerinin
kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin
“klonlama” ( = ço÷altma) iúlemlerindeki kolaylık özelliklerini birleútirir.
Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya
onun yerine geçecek úekilde alıcının hafızasında bulunan verici
listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi oluúturmak
anlamına gelir.
Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın
yerini alacak yeni bir verici oluúturmak için kullanılır; bu yolla hafızadan
belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz.
O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek
mümkündür; veya
alıcı üzerinde do÷rudan de÷iúiklik yapmadan
kaybolmuú vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak
mümkündür.
Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de÷il ise, kart üzerindeki alıcı,
de÷iúken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu
yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmıú olan her hangi bir
vericinin “kopyalanması”nı mümkün kılar.
14) RADYO VERøCøSøNø KLONLAMA ( = ÇOöALTMA) (Figür 20)
Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço÷altma için UNIRADIO talimatlarına ve
CLONIX programlama kılavuzuna baú vurmak gerekir.
14.1) øLERø PROGRAMLAMA: BøRLEùøK ALICILAR
UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu
inceleyin.
15) LøMøT SVøÇ AYARI
UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede). Bariyer, elektrikli limit sviçler ve strok
mesafesi sonu mekanik stop cihazlarıyla donatılmıútır. Elektrikli limit
sviçler ile mekanik stop cihazlarının arasında kapanmada ve açılmada
(yaklaúık 1 derecelik) bir dönme sınırı olmalıdır (Figür 11).
Ayar aúa÷ıdaki úekilde yapılır:
- Elle serbest bırakmayı çalıútırın, bariyer kolunu tamamen açık
konumuna (tam dikey konuma) getirin.
- Bariyer kolunu elle dikey konumdan yaklaúık 2° oynatın.
- Setsukuru gevúetmek suretiyle (Figür 13, poz G) açma mikrosvicini
mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol
kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) açma mikrosvicini (Figür 12,
poz SWO) ayarlayın.Bariyer kolunu elle tamamen kapalı konumuna
oturma çatalının (Figür 11, poz F) üstüne oturuncaya kadar getirin.
Bir su terazisi kullanarak (Figür 11, poz L) bariyer kolunun tam
terazisinde oldu÷unu kontrol edin.
- Setsukuru gevúetmek ve mikrosvicin
harekete geçme sesi
duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye
kadar) kamı (Figür 13, poz C) hareket ettirmek suretiyle kapanma
mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayı
n.
- Bariyer kolu oturma çatalına (Figür 11, poz F) çarpmadan birkaç
milimetre önce duracak úekilde kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz
SWC) ayarlayın.
- Motorlu çalıúma düzenine geçin ve bariyeri birkaç kere açın kapatın.
- Bariyer kolu dikey açık konumuna gelmeden önce elektrikli limit
svicin bariyer kolunu durdurdu÷unu kontrol edin.
- Bariyer kolu “F” oturma çatalının üstünde yatak kapalı konumuna
gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu÷unu
kontrol edin.
- Gerekiyorsa çalıúma sonu-mesafesini ayarlayan “C” kamlarının
(Figür 13) konumunu ayarlayın.
16) ACøL DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 14)
Acil durumda serbest bırakma bariyer kolunun elle manevra
edilebilmesine izin verir. Kiúiye özel anahtarı bariyer kolunun altındaki
kilide sokmak ve saat ibresinin tersi yönde 180° çevirmek suretiyle
kasanın dıúından çalıútırılır.
UYARI ! Bariyer kolu olmayan bir bariyer mekanizmasının serbest
bırakılması gerekti÷inde balanslama yayının sıkıútırılmamıú (bariyer
kolunun açılma konumunda) olmasını sa÷layın.
17) OTOMASYONUN KULLANILMASI
Otomasyona uzaktan kumanda edilebildi÷i ve o nedenle görünürde
olmadı÷ından dolayı emniyet cihazlarının tümünün mükemmel verimle
çalıútıklarını sık sık kontrol etmek gereklidir.
UYARI ! Emniyet cihazlarında bir arıza olması durumunda derhal
harekete geçin ve teknik servisten yardım isteyin.
Bariyerin çalıúma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye çekmek
tavsiye edilir.
18) KONTROL
Otomasyon sistemi motorlu giriú kontrolünü elde etmek için kullanılır.
Montajın gerektirdi÷i hususlara ve özelliklere ba÷lı olarak de÷iúik
kontrol tipleri (el ile, uzaktan kumanda, metal kütle detektörü, vb.)
vardır. Muhtelif kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın.
19) BAKIM
UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede). UYARI : Tesisatta her hangi bir bakım
çalıúması yapmadan önce úehir elektrik úebekesi beslemesini kesin.
Aúa÷ıdaki hususların kontrol edilmesi ve bakımının yapılması
gerekmektedir:
- Fotosel camları. Sık sık temizleyin.
- Elektrikli kenar emniyet sistemi. Kenar emniyet sisteminin engellerle
karúılaútı÷ında bariyer kolunu durdurmasını sa÷lamak üzere
periyodik olarak elinizle bastırarak kontrol edin.
- Redüktörlü motoru da÷ıtın ve ya÷lama gresini iki yılda bir de÷iútirin.
- Her hangi bir çalıúma arızası bulundu÷u ve halledilemedi÷i takdirde
úehir elektrik úebekesi beslemesini kesin ve teknik servisten
(montajcıdan) yardım isteyin. Otomasyon bozuldu÷u zaman bariyer
kolunun açılma ve kapanma iúlemlerini elle yapmak için acil durumda
serbest bırakma düzene÷ini çalıútırın (paragraf 11’e bakın).
20) HURDAYA ATMA
Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya
atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk veya
tehlike arz etmezler. Geri dönüúümü yapılacak malzemelerin olması
durumunda buların türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır,
D811471 00015 - ver.02 - 7
TÜRKÇE
MONTAJ KILAVUZU
alüminyum, plastik, vb.) tasnif edilmeleri gerekmektedir.
21) DAöITILMASI
UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede). Otomasyon sistemi baúka bir iúyerinde
toplanmak üzere da÷ıtıldı÷ı zaman
Aúa÷ıdaki iúlemleri yapın:
- Elektrik beslemesini kesin ve tüm elektrik tesisatını sökün.
- Mekanizmayı taban montaj elemanından çıkartın.
- Montajdaki tüm komponentleri da÷ıtın.
- Bazı komponentlerin çıkartılamaması veya hasar görmüú olması
durumunda bunların de÷iútirilmeleri gerekmektedir.
22) ARIZA: NEDENLERø VE GøDERME ÇARELERø
22.1) Bariyer kolu açılmıyor. Motor dönmüyor.
UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin
(bariyer kolu 43 derecede).
1) Fotosellerin temiz veya devrede olmadı÷ını veya aynı hizada
olduklarını kontrol edin. Duruma göre hareket edin. Elektrikli kenar
emniyet sistemini kontrol edin.
2) Motor hararet yapmıúsa termik úalteri atmıú olabilir. Termi÷in
so÷umasını bekleyin.
3) Mekanizma motorunun ve kondansatörün ba÷lantılarının do÷ru olup
olmadı÷ını kontrol edin.
4) Do÷ru elektronik cihazın teslim edilmiú oldu÷unu kontrol edin.
Sigortaların atık olmadıklarını kontrol edin.
5) Kontrol kartındaki arıza bulma LEDleri sayesinde fonksiyonların
do÷ru olduklarını kontrol edin (ilgili talimatlar bakın). Arızalar varsa
bunların sebeplerini teúhis edin. E÷er LEDler ısrarla start komutu
alınmıú oldu÷unu gösteriyorlarsa hiçbir radyo kumandasının, start
butonunun veya di÷er kumanda cihazlarının start konta÷ını harekete
geçirmedi÷ini (konta÷ın kapanmadı÷ını) kontrol edin.
6) kontrol kartı çalıúmazsa de÷iútirilmesi gerekir.
7) Kam tutucusu çubuklarının (Figür 13) hareketini kontrol edin; e÷er
hareket sarsıntılıysa çubukların ya÷lanması gerekir.
22.2) Bariyer kolu açılmıyor. Motor dönüyor fakat hiç hareket yok.
1) Elle serbest bırakma düzene÷i devrede bırakılmıú. Motorlu çalıúma
rejimine dönün.
2) E÷er serbest bırakma düzene÷i motorlu çalıúma konumunda ise
redüktörlü motorun sa÷lam olup olmadı÷ını kontrol edin.
UYARILAR
Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu÷u takdirde
kontrol kartının do÷ru çalıúması garanti edilir. Montaj
standartlarına ve elinizdeki kılavuzda yer alan talimatlara
uyulmamasından kaynaklanan her hangi bir hasardan dolayı
firmamız sorumlu tutulamaz.
Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba÷layıcı
de÷ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de÷iúiklik
yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyileútirilmesi
için uygun gördü÷ü her hangi bir de÷iúikli÷i her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayını güncelleútirme taahhüdüne girmeksizin yapma
hakkını saklı tutar.
D811471 00015 - ver.02 - 8
Fig. 2
Fig. 1
35
0-
00
6
0-
50
38
40
0
100 cm
20
80 cm
cm
70mm
22
400 - 500
mm
-30
ovi 0
o
M i-5
3m oov
M
5m
32
cm
Fig. 3
11
7
10
6
5
9
4
8
D811471 00015 - ver.02 - 9
Fig. 5
Fig. 4
18
0°
6
5
4
2
3
SX DX
80Nm
1
Fig. 6
Fig. 7
90°
Manuel
Otomatik
D811471 00015 - ver.02 - 10
Fig. 9
Fig. 8
M
A
B
SX
Mavi Kahverengi
Siyah Kahverengi
M
A
Kýrmýzý
≥ 223mm
Siyah
45°
B
DX
Siyah
Siyah Kahverengi
Mavi Kahverengi
Kýrmýzý
Fig. 10
S
CC
Fr
4x1
mm2
F
R
Q
A
Ft
CS
AL
CF
3
x
1m
M
2
m
2
x
RG58
2 x 1mm 2
3x1,5mm 2
2
m
1m
T
I
D811471 00015 - ver.02 - 11
Fig. 11
Fig. 12
1°
SWO
SWC
SX
DX
1°
F
Fig. 14
SWB
SWA
Fig. 13
C
G
2
Manuel
Otomatik
D811471 00015 - ver.02 - 12
SWC
SWO
L
Fig. 15
Beyaz
Siyah
M1
M1
ALPHA - BOM
N
L
N
L
A
ALPHA - BOM
B
C
D
MOOVI LINE
L N
GND
M1
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
MOOVILINE
N
L
N
L
A
B
C
siyah
mavi
D
M1
kahverengi
Kýrmýzý
Kahverengi
2
1
SW (B)
3
Siyah
2
2
SW (A)
3
M1
MOOVI
GND
Fig. 16
Ortak
AçKapa
Stop
Fot.
Aç. Sw
Kap. Sw
Yaya geçiúi
giriúi
ba÷lantÕsÕ
D811471 00015 - ver.02 - 13
Fig. 17
PRM
CBO
MOOVI PCA
MOOVI LIGHT
MOOVI130
MOOVI GA MOOVI GAMA
Fig. 18
C
L
P
1
2
3
P
4
6
5
DX
SX
D
8
9
7
D
D811471 00015 - ver.02 - 14
Fig. 19
Fig. 20
D811471 00015 - ver.02 - 15
Fig. 21
A
TABLO 1
Aksesuar
Aðýrlýðý
PA*
Kg/m
1,028
SB
Kg/m
1,250
RIB**
Kg/m
0,510
1PCA
Kg/m
0,160
2PCA
Kg/m
0,320
MOOVI Light + 1PCA
Kg/m
0,230
PA*
Aksesuar hariç kol aðýrlýðý
RIB*
Kenar emniyet sistemi
C
B
A
L (m)
MOOVI 50
A
B
Kuruluma izin verilmez
3,00
3,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
(kg/m)
L
MOOVI
Light
L (m)
PCA
MOOVI 30
PCA/RIB
C
L
BFT TÜRKøYE DøSTRøBÜTÖRÜ:
GÖKSU Elektrik ƙnǰaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ưti
1.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Timur Cad.
No: 7 Sincan 06935 ANKARA TÜRKƙYE
tel: 0 312 267 32 32 fax: 0 312 267 32 36
Ulus ưube:
tel: 0 312 310 93 47 fax: 0 312 310 85 65
ƙstanbul Bölge:
tel: 0 212 210 49 90 fax: 0 212 210 49 89
[email protected]
www.goksugroup.com.tr
D811471 00015 - ver.02 - 16
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,50
1,60
1,40
1,30
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,20
1,30
1,10
1,00
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
(kg/m)
SB
Perde