Zeytinburnu Fesle¤en Kokacak - Zeytinburnu

Yorumlar

Transkript

Zeytinburnu Fesle¤en Kokacak - Zeytinburnu
Dursun: Zeytinburnu’nu
AKP’ye Dar Edece¤iz...
CHP Zeytinburnu ‹lçe Örgütü
Zeytinburnu’nda
neredeyse 24 saat
kesintisiz çal›fl›yor.
‹lçe Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri,
Kad›n ve Gençlik
Kollar› adeta 12
Haziran’da CHP’yi
tek bafl›na iktidara
getirmenin mücadelesini örgütün
bafl› Metin Do¤an’›n önderli¤inde veriyor.
livium’da ikincisi düzenO
lenen Nostalji Moda
Günleri’nde 1980 ve 90´l› y›llar›n efsane mankenleri, aralar›na günümüz mankenlerini
de alarak, Sosyal Sorumluluk
Projesine imza atmak için
MHP Zeytinburnu ‹lçe Teflkilat› ilçedeki Berber
ve Kuaförleri bir
kahvalt› program›nda biraraya getirdi. Programda
konuflan ‹lçe Baflkan› Fethi Ahmet
Alparslan, ülkenin
tek kurtuluflunun
MHP oldu¤unu
belirterek, 12 Haziran seçimlerinden zaferle ç›kacaklar›n› söyledi.
Hay›rl›o¤lu: Milli Görüfl
13 Haziran’da Meclis’te
Saadet Partisi
Zeytinburnu ‹lçe
Baflkan› Kemal
Hay›rl›o¤lu ile 12
Haziran seçimlerini ve Zeytinburnu
gündemini konufltuk. Baflkan Hay›rl›o¤lu, Refah Partisi haricindeki bütün hükümetlerin
iktidara gelirken
verdikleri sözlerle,
geldikten sonraki
yapt›klar›yla çeliflti¤ini söyledi.
Sayfa05
Uluocak: DP’nin misyonu
ülkenin bütünlü¤üdür
Sayfa07
tekrar bir araya geldiler. ´Sokaklardaki sad›k dostlar›m›za
yard›m etmek için´ el ele verip, Sokak Hayvanlar›n› Yaflatma ve Koruma Derne¤i ile
anlaflmaya vard›.
SAYFA14
Sayfa03
Alparslan: Ülkenin tek
kurtuluflu MHP’dir
Sayfa04
’da 2. Nostalji
Moda Günleri
Demokrat Parti
MKK Üyesi Süleyman Uluocak,
Zeytinburnu Haber Gazetesine
Türk Siyasetini ve
seçim öncesi atmosferi de¤erlendirdi. Uluocak,
“Türkiye yeniden
üreten, vatandafl›
için fabrikalar yapan, yeniden yat›r›mlar yapan bir
ülke haline gelmelidir” dedi.
Zeytinburnu
Fesle¤en
Kokacak
eytinburnu, Belediye Baflkan› Murat AyZ
d›n’›n, 'Fesle¤en Kokulu Bahar, Hofl geldin!' etkinli¤i kapsam›nda Merkezefendi Mahallesi'nden da¤›t›m›na bafllad›¤› fesle¤enlerin
kokusuna bürünecek.
Baflkan Ayd›n, Baflkan Yard›mc›lar› Zafer
Alsaç, ‹lyaz Saka ve birim müdürleri ile birlikte geldi¤i Merkezefendi Mahallesi’ndeki vatandafllara bahar›n müjdecisi fesle¤en da¤›tt›. Mahallelinin büyük ilgi gösterdi¤i Ayd›n, karfl›laflt›¤› vatandafllarla k›sa süreli olsa da sohbet etti.
Ba¤›ms›z Siyasi ve Aktüel Gazete
SAYFA02
Y›l: 2 • Say›: 18 • Nisan 2011
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
RUMELiLERiN
Büyük Buluflmas›
“Büyük Rumeli Buluflmas›”nda Zeytinburnu Spor Salonu Rumelilere yetmezken, ilçenin daha önce görmedi¤i karelere sahne olan buluflmada, 4000 kifli adeta Zeytinburnu’nu sallad›...
eytinburnu Tüm Rumeli
Türkleri
Dayan›flma
Derne¤i’nin Zeytinburnu Belediyesi’nin deste¤i ile
düzenledi¤i Zeytinburnu Büyük Rumeli fiöleni görkemli
bir flekilde gerçekleflti..
Tüm Rumeli Türkleri Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Recep
Akan’›n gecede yapt›¤› konuflma adeta flölene damga vurdu.
Akan, Anadolu’nun kaderini
tayin eden en önemli güç kaynaklar›ndan birinin de Rumeli
oldu¤unu ve Türk milletinin bir
ve ayr›lmaz bir bütün olarak
bugünlere ulaflmas›nda tarihi
bir rol oynad›¤›n›n alt›n› çizdi.
SAYFA10-11
Z
Çelik: ‘Makam için de¤il
hizmet için var›m’
Zeytinburnu’ndan ‹stanbul
2.Bölge Milletvekili Aday› olmaya
haz›rlanan Türkiye
Partisi ‹lçe Baflkan› Ahmet Çelik,
partisinin seçimlere girmeme karar›n› ve 12 Haziran
seçimlerini Zeytinburnu Haber
Gazetesine de¤erlendirdi. Çelik,
hizmet için varolduklar›n› söyledi.
Yakar: Adaylar›m›z
ilçenin sesi olacak...
Sayfa08
HAS Parti ‹lçe
Baflkan› Ali Yakar,
2. Bölge Milletvekili Adayl›klar›
aç›klanan Zeytinburnulu Cemal
Avc› ve Hanna
Y›lmaz’›n Meclis’te ilçenin sesi
olacaklar›n› söyledi. Vekil adaylar›yla ziyaretlerini aral›ks›z sürdüren Yakar, hedeflerinin
büyük oldu¤unu
dilegetirdi.
Sayfa06
Yeflil Otomotiv’den
‘OTOMOB‹L’ f›rsat›
TÜMS‹AD ‹stanbul fiube Baflkan› Eyüp TOPAL:
“Önümüzdeki seçim
12 Eylül’den önemli”
ÜMS‹AD ‹stanbul fiube Baflkan›
T
Eyüp Topal ile 12 Haziran Genel Seçimi öncesi k›sa bir söylefli yapt›k. Ülkemi-
SAYFA13
zin 12 Eylül referandumunun ard›ndan
önemli bir sürece girdi¤ini söyleyen Topal, genel seçim atmosferinin gündeme
oturdu¤unu belirterek, “Partiler de adaylar
da yo¤un bir flekilde çal›fl›yorlar. Yap›lacak olan bu seçim, 12 Eylül referandumundan daha da önemlidir” dedi.
SAYFA16
Emniyet, 166. yafl›n› turnuvayla kutlad›
olis Teflkilat›n›n 166. kurulufl y›l›
P
nedeniyle Zeytinburnu Polis Hizmetlerini Gelifltirme ve Destekleme
Derne¤i’nin de destekleriyle Zeytinburnu’nda ilk kez genifl kapsaml› bir
SAYFA16
etkinlik düzenlendi.
N‹SAN 2011
2
GÜNCEL
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
Zeytinburnu Fesle¤en Kokacak
Zeytinburnu, Belediye Baflkan› Murat Ayd›n’›n, 'Fesle¤en Kokulu Bahar, Hofl geldin!' etkinli¤i kapsam›nda Merkezefendi Mahallesi'nden da¤›t›m›na bafllad›¤› fesle¤enlerin kokusuna bürünecek.
eytinburnu Belediye Baflkan›
Murat Ayd›n, Baflkan Yard›mc›lar› Zafer Alsaç, ‹lyaz
Saka ve birim müdürleri ile birlikte
geldi¤i Merkezefendi Mahallesi’ndeki vatandafllara bahar›n müjdecisi fesle¤en da¤›tt›.
Mahalle sakinlerinin büyük ilgi
gösterdi¤i Baflkan Ayd›n, karfl›laflt›¤› vatandafllarla k›sa süreli olsa da
sohbet etti, balkonlardan sepet uzatarak kendisinden fesle¤en isteyenleri bofl çevirmedi.
Z
Da¤›t›lan fesle¤enlerin bahar›
simgeleyen bir çiçek oldu¤unu belirten Baflkan Ayd›n, “Fesle¤en haflarat
kovucu özelli¤inin yan›nda ferahlat›c› özelli¤i de bulunuyor. Zeytinburnu’nda her evde fesle¤enler açacak.
Bizde bütün renkleriyle tabiat›n güzelliklerini hat›rlatmak ve bahar sevincine ortak olmak için halk›m›za
fesle¤en hediye ediyoruz. May›s’›n
15’ine kadar sürecek kampanya
boyunca 200 bin adet fesle¤en da¤›tmay› planl›yoruz” fleklinde konufltu.
Zeytinburnu Belediye Meclisi,
2010 Y›l› Faaliyet Raporu'nu Onaylad›
Zeytinburnu Belediyesi Meclisi'nin Nisan ay› ola¤an toplant›s›nda,
2010 Y›l› Faaliyet Raporu görüflülerek oy çoklu¤uyla kabul edildi.
eytinburnu Belediye Meclisi’nin, 6. Seçim Dönemi 3. Toplant› Y›l› Nisan Ay› 3. Birleflimi Belediye
Meclis Salonu'nda gerçeklefltirildi. Toplant›n›n en
önemli gündem maddesini, Zeytinburnu Belediyesi'nin
2010 Y›l› Faaliyet Raporu'nun görüflülmesi oluflturdu.
Baflkan 1. Vekili Özcan Do¤an’›n yönetti¤i birleflimde,
2010 Y›l› Faaliyet Raporu ile ilgili olarak CHP Grubu ad›na M. Ercihan Ekfli fienol Yurtseven, Fikret Konya, Mehmet Koç ve ‹lkay Biber AK Parti ad›na da Yasemin Çon ,
Ayd›n Ç›¤r›kç›, Serkan Akarsu, Yüksel Durmufl ve Sefer
Kocabafl görüfllerini bildirdi.
Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan kürsüye gelen Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat Ayd›n, muhalefetten çok önemli bir
elefltiri almaman›n mutlulu¤unu yaflad›¤›n› belirterek, “Zeytinburnu nas›l yönetiliyor? sorusuna net cevap
verebilmek, geçmifl döneme bakmakla mümkündür. Geçmiflte de birçok fley yap›ld›. Onlar› da bu halk
seçmiflti. ‹yi-kötü bir fleyler yapm›fllard›r, kendilerine teflekkür ediyoruz.
Ama biz onlardan çok daha iyi fleyler
yapt›k, gerçekler de ortadad›r. Bu
yüzden göstergelere bakmak gerekir.
fiimdi Zeytinburnu Belediyesi’nin
bütçesinin yüzde 60’lar› oran›nda
borcu var. Eskiden bu oran yüzde
600’larle ifade ediliyordu. Zeytinburnu Belediyesi geçmiflte mi iyi yönetildi yoksa flimdi mi? Ben belediyemizin iyi yöneltildi¤ine inan›yorum, insanlar›m›z da
böyle inan›yor” dedi.
Baflkan Ayd›n, amatör spor kulüpleri ile ilgili yap›lan
elefltiriler ile ilgili olarak, “Eskiden 6 olan kulüp say›s›
16’ya ç›kt›¤› halde flimdi bu kulüplerimizin antrenmanlar›n›, maçlar›n› yapacaklar› sahalar› vard›r. ‹stanbul ortalamas›na göre baflar›l› olan kulüplerimize araç gereç yan›nda malzeme deste¤i de verilmektedir. Baflar›lar›n› ödüllendirdi¤imiz bu kulüpler daha ne yapal›m? Eskiden 1 tane
olan tesis say›s› bugün 3’e ç›km›flt›r. ‹ddia ediyorum bugün
‹stanbul’da amatör kulüplere kuca¤›n› açan en çok destek
veren Zeytinburnu Belediyesi’dir” fleklinde konufltu.
Baflkan Ayd›n, Zeytinburnu Belediyesi’nin hedefi, vizyonu ve misyonu olan bir belediye oldu¤unu kaydederek,
konuflmas›n› flöyle sürdürdü; “Zeytinburnu örnek al›nan
bir belediyedir. Zeytinburnu Belediyesi’nin hedefinde, ilçede yaflayan insanlar›n mutlulu¤unu art›rmak, yaflam kalitesini yükseltmek, aidiyet duygular›n› güçlendirmek
vard›r. Bu vizyon çerçevesinde politikalar›m›z› gelifltirmeye ve uygulayama çal›flmaktay›z. Zeytinburnu Belediyesi sorunlardan kaçmaz, ilgi alan›na girip girmedi¤ine
bakmaz. E¤itim konusunda yap›lan çal›flmalar sonucunda
s›n›f ortalamalar› 70’lerden 36’ya gelmifltir. ‹kili e¤itimde
arzulanan noktaya gelinmifltir. Bu da oldukça büyük bir
baflar›d›r. fiimdiki hedefimiz ise ikili e¤itimden tekli e¤itime geçmektir”
Deprem ve kentsel dönüflüm konular›na da de¤inen
Z
Baflkan Ayd›n flunlar› söyledi; “Bu konuda yeteri kadar
çal›flma yap›lmad›¤› fleklinde görüfller gerçe¤i yans›tmamaktad›r. 13 y›l önce Zeytinburnu’nu daha de¤erli hale
getirmek ile alakal› bir strateji ortaya koymufltuk. Amac›m›z gayri menkulleri daha de¤erli hale getirmek ve vatandafllar›m›z› daha da zenginlefltirmekti. Kentsel dönüflüm,
Türkiye’nin gündeminde de¤ilken daha 1998 y›l›nda
Zeytinburnu’nun gelece¤ine yönelik olarak üzerinde arkadafllar›m›zla çal›flt›¤›m›z bir proje idi. ‹nsanlar bir konuda dün fakl› bugün farkl› düflünebiliyor. Geçmiflte ‹ETT
Bloklar›’nda bu projeyi gerçeklefltiremedik. Ama flimdi
ayn› teklifi yapsak kabul edecekler. Zeytinburnu de¤erlendi, gayri menkullerinizi satmay›n daha da de¤erlenecek”
Meclisteki tüm üyelerle ayn›
noktaya gelmenin mutlulu¤unu
yaflad›¤›n› ifade eden Baflkan Ayd›n, flöyle devam etti; “Bu yap›lmal›, daha çabuk yap›lmal› ama
yaparken daha dikkatli olmal›
noktas›na gelmifl bulunuyoruz.
Bu da önemli bir neticedir. Dünyadaki geliflmeleri dikkatle takip
ediyoruz. Zeytinburnu halk›na
katk› sa¤layaca¤›n› düflündü¤ümüz k›s›mlar›n› uygulamaya
özen gösteriyoruz. Toplumsal bar›fl› sa¤lamak ad›na, Yöresel
Günler, Bilecik-Sö¤üt, Çanakkale gezileri gibi çok faydal› oldu¤una inand›¤›m›z› projeler ürettik. Bunlar ülkemizin gelece¤ine yat›r›m yapan projelerdir. Bunun yan›nda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ni 2010 y›l›nda 120 bin kiflinin ziyaret etmesi Zeytinburnu’nda yaflanan devrimin en önemli göstergesidir. 12
y›l önce Zeytinburnu’nda Kültür Vadisi Projesi’ne inanan
tek kifli bendim. Bugün Zeytinburnulular›n yüzde 80’i bu
projeye inan›yor. Geleneksel t›bb› 10 y›l önce kim konufluyordu? fiimdi istiyoruz ki herkesin gündeminde olan bu
konu konufluldu¤unda Zeytinburnu ön plana gelsin. Bütün bunlar Zeytinburnu halk›n›n bize sundu¤u bütçe imkanlar›n›n en iyi flekilde kullan›ld›¤›n›n bir göstergesidir”
Baflkan Ayd›n göreve ilk geldi¤inde yapt›rd›¤› ‘Zeytinburnu’nda yaflamaktan memnun musunuz?’ anketinde ç›kan yüzde 36 evet cevab›n›n bugün yüzde 86’ya ulaflt›¤›n› belirterek sözlerini flöyle tamamlad›; “Hedefimiz yüzde 100’e ulaflmak. Bizim bu hedefi tutturmaya inanc›m›z
tamd›r. Yapt›klar›m›z›n halk›m›z taraf›ndan bilinmesi, onlar›n mutlulu¤unu artt›r›yor olmam›z, insanlar›n bizleri
ba¤›rlar›na basmas›, bizi ilk günden daha çok heyecanland›r›yor, motivasyonumuzu artt›r›yor. 2010 y›l› faaliyetlerin gerçekleflmesi için 2010 y›l› bütçesini haz›rlayan, uygulamas›n› yapan arkadafllar›m›za ve bu imkan› bize veren Zeytinburnu halk›na çok teflekkür ediyorum”
Baflkan Ayd›n’›n konuflmas›n›n ard›ndan Baflkan 1.
Vekili Özcan Do¤an’›n Meclis’in onay›na sundu¤u Zeytinburnu Belediyesi 2010 Y›l› Faaliyet Raporu, 11’e karfl›
22 oyla kabul edildi.
Bu Pazarda, Her fiey Do¤al
Her fiey El Eme¤i Göz Nuru
Zeytinburnu Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsam›nda kad›nlara istihdam sa¤lamak ve aile bütçelerine katk›da bulunmak amac›yla Merkezefendi’de kurdu¤u pazar Zeytinburnulular›n hizmetine girdi.
v han›mlar›n›n kendi elleriyle haz›rlad›klar› i¤ne oyas›ndan dantele,
resimden ebruya, mant›dan, yaprak
sarmas› ve pastaya kadar el eme¤i göz nuru ürünlerin sat›fl›n›n yap›laca¤› pazar›n
aç›l›fl›na, Zeytinburnu Kaymakam› Mustafa Dündar Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat Ayd›n, Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard›mc›lar›, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve Zeytinburnulu vatandafllar kat›ld›.
Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat
Ayd›n, aç›l›flta yapt›¤› konuflmada pazar›n
aç›l›fl›n›n yap›ld›¤› yerin geçmiflte gündüz
bile gelinmekten korkulan bir yer oldu¤unu belirterek, “13 y›l önce bir hayal kurduk ve bu hayal
rüyalar›m›z› süsledi. O rüyam›z
sur dibinden sahile kadar olan
kesimde bir Kültür Vadisi Projesi
oluflturmakt›.
Amac›m›z, 2 bin
y›ll›k tarih sürecini bu bölgede
insan›m›za yeniden yaflatmakt›.
Bu fikre benden baflka kimse inanmam›flt›
ama geldi¤imiz noktada Zeytinburnulular›n yüzde 80’i bu projeyi baflar›l› buluyor.
Bu noktaya geliflimizde merkezi hükümetin ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin
de büyük katk›lar› oldu” dedi.
Kültür Vadisi’nin cazibe merkezi haline gelmesi için mesai arkadafllar› ile yo¤un bir çal›flma içine girdiklerini ifade
eden Baflkan Ayd›n, “Geçti¤imiz ekim
ay›nda burada organik pazar›n aç›l›fl›n›
yapt›k. fiimdi de bayanlar›n el eme¤i göz
E
nuru ürünlerini sataca¤› bir pazar haline
dönüfltürmek istiyoruz. Bundan sonra her
Cuma bu pazar burada kurulacak. Talep
olmas› durumunda gün say›s›n› artt›rabiliriz. ‹stiyoruz ki insanlar buraya geldi¤inde mutlu olsunlar, yaflam kalitesi arts›n. E¤er sabredilirse buras› ‹stanbul’un
bu konudaki en önemli merkezlerinden
biri olacakt›r. Bu pazar›n aç›l›fl›nda eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum. Pazar›m›z Zeytinburnu ve ‹stanbullulara hay›rl› ve u¤urlu olsun" fleklinde konufltu.
Zeytinburnu Kaymakam› Mustafa
Dündar ise Kültür Vadisi Projesi’nde gelinen noktan›n Zeytinburnu’nun yeni
imaj›na olumlu katk›lar sa¤lad›¤›n› söyledi. Zeytinburnu Kaymakam›
Mustafa Dündar, “Zeytinburnu’nda kamu ve
özel sektörün
gerçeklefltirdi¤i
prestij projeler
ile eski Zeytinburnu imaj›n›n
birkaç sene sonra tamamen ortadan kalkaca¤›na inan›yorum. Bu olumlu imaja katk›
sa¤layaca¤›na inand›¤›m pazar›n kurulmas›nda eme¤i geçen herkese teflekkür
ederim” diye konufltu.
Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan Baflkan Ayd›n ve Kaymakam Mustafa Dündar, kestikleri kurdele ile pazar›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi.
Baflkan Ayd›n ve efli, i¤ne oyas›ndan
dantele, resimden ebruya, mant›dan, yaprak sarmas›na kadar çok say›da ürünün
bulundu¤u pazar› gezerek al›flverifl yapt›.
ANAL‹Z
MURAT
ERGÜN
[email protected]
Müslümanlar ve Merhamet
iyânet iflleri baflkanl›¤› bu seneki “Kutlu Do¤um” haftas› münasebetiyle, ‹l ve ‹lçe müftülükleri vas›tas›yla memleketimizin her taraf›nda programlar düzenlenerek, bu programlar›n ana
temas›n›n; “Hz. Peygamber ve Merhamet E¤itimi"
olmas›na, Peygamber efendimizin merhamet yönünün anlat›lmas›na, hafta boyunca, Peygamber
efendimizin flefkat ve merhametinden, Rasûlüllâh’›n bu hususta ki sünnet ve tavsiyelerinden bahsedilmesine karar vermifl. Diyanet ‹flleri Baflkan›m›zda Yerel Bas›na ça¤r›da bulunarak Gazetelerin
bu haftaki say›lar›n›n 3. Sayfalar›n› Kutlu Do¤um
ve Merhamete ay›rmalar›n› istedi. Bizler de Zeytinburnu Haber Gazetesi olarak bu ça¤r›ya uyuyoruz
ve köflemizi Merhamet konusuna ay›r›yoruz.
Dünyan›n dört bir yan›nda oluk gibi kan akt›¤›,
insano¤lunun, en vahflî hayvanlar› utand›racak kadar zalimleflti¤i, Hz. Allah’›n mükerrem olarak yaratt›¤›, kendi rûhundan rûh bahfletti¤i insanlar›n sudan bahanelerle tereddüt edilmeden öldürüldü¤ü,
hunharca kesilip bo¤azland›¤›, vücûdunun parçalara ayr›ld›¤› bir zamanda Peygamber efendimizin sahip oldu¤u, yaflad›¤› ve gece gündüz demeden ümmetine anlatma¤a çal›flt›¤› merhamete ne kadar ihtiyac›m›z›n oldu¤u âflikârd›r.
Dünyan›n huzur ve güveni, selâmet ve salâh›
için, dünya üzerinde yaflayan top yekün insanl›¤›n
merhametten nasibini almas›, yaln›z, bir kasaba, bir
flehir, bir memleket halk›n›n de¤il, bütün dünya insanlar›n›n aras›nda merhamet gibi yüce bir erdemin te’sis edilmesi flartt›r.
Emniyet, güven, asâyifl, hayat›m›zdan korkmama, soka¤a ç›kt›¤›m›zda nelerle karfl›laflaca¤›m›z
hususunda endifle etmemeyi temin etmek için,
merhamet duygusunun gönüllere yerleflmesi gerekmektedir.
Baflkalar›n› bir tarafa b›rakal›m, biz, Müslümanlar olarak, Rasûlüllâh’ ›n sâhip oldu¤u merhamet ve
flefkatten nasibimizi alabilseydik, bir hiç u¤runa ifllenen cinayetler, çocuk kaç›rmalar, afla¤›l›k bir duyguyu tatmin u¤runa genç k›zlar›n, kad›nlar›n namuslar›n›n heder edilmesi, haber bültenlerinde ilk
s›ralarda yer al›r m›yd›? Anne ve babalar›n feryatlar› göklere yükselir mi, ac›lar da¤lar gibi büyür,
gözlerden akan yafllar ça¤layan halini al›r m›yd›?
Müslüman oldu¤unu iddia eden milletler, merhamet timsali olan Peygamber efendimize gerçek
manada ümmet olsayd›, dört bir yan›m›zda bulunan Müslüman ülkelerde iç savafllar olup, kardeflkan› dereler gibi akar m›yd›?
Hz. Allah’›n Rahmân ve Rahîm s›fatlar›n›n sahibi oldu¤una, Peygamber efendimizin âlemlere rahmet olarak gönderildi¤ine, bundan en büyük nasibi
Müslümanlar›n ald›¤›na kâmil bir imanla inan›labilseydi, Müslümanlar kendi aralar›nda meydana gelen s›k›nt› ve dertlerini halletmek üzere, bin dört yüz
senedir Müslümanlar›n ve islâm dininin en büyük
düflman› olan, bundan sonra da dost olmalar› beklenmeyen kimselerden yard›m bekler, aralar›ndaki
anlaflmazl›klar› çözmek üzere onlar› da’vet ederler
miydi? Memleketlerinin harîm-i ismetini yabanc›lar›n ayaklar› alt›na sererler miydi? Maddî ve manevî
bütün de¤erlerinin pây-i mâl edilmesine göz yumarlar m›yd›?
Kar›ncan›n incitilmesine, bir serçenin yok yere
avlanmas›na r›za göstermeyen, izin vermeyen, yolda insanlara zarar verecek nesnelerin yoldan kald›r›lmas›n› iman›n bir flu’besi sayan, yoldan geçenlerin aya¤›na dokunur endiflesiyle yol ortas›nda ki tafl›n al›n›p bir kenara b›rak›lmas›n› ibâdet kabul
eden, “En hay›rl›n›z, insanlara faydal› olan›n›zd›r!”
düstûrunu bafl tac› yapan bir topluluk, ortal›kta cereyan eden hâdiseler karfl›s›nda duygusuz ve hissiz
kalabilir miydi?
Merhamet hususunda ki flu sözler Peygamber
efendimize aiddir:
“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz!”
“‹nsanlara merhamet etmeyene Hz. Allah merhamet etmez!”
“Merhametli olanlara Hz. Allah merhamet eder.
Siz, yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gökte
(yüce) olan Hz. Allah da size merhamet etsin!”
“Büyüklere hürmet etmeyen, küçüklere merhamet ve flefkatle davranmayan, iyili¤i emredip do¤ru yolu göstermeyen ve kötülükten men etmeye
çal›flmayan bizden de¤ildir!”
Peygamber efendimiz bir gün:
“Merhamet etmedikçe, iman etmifl olamazs›n›z!”
buyurdu. Peygamber efendimizin bu sözünü ifliten
eshâb›:
“Ya Rasûlellâh! Biz, hepimiz merhamet ediyoruz!” dediler. O zaman Peygamber efendimiz:
“Sizin birbirinize, yak›n akraba ve arkadafllar›n›za
merhamet etmeniz yetmez. Herkese karfl› merhametli olmal›s›n›z!” buyurdu.
Hz. Âifle r.a. vâlidemizin rivâyet etti¤ine göre, bir
gün bir bedevî Peygamber efendimize geldi. (Peygamber efendimizin çocuklar› öptü¤ünü görünce:
“Ya Rasûlellâh! Siz çocuklar› öpüyorsunuz, biz
onlar› (çocuklar›m›z›) öpmeyiz!” dedi. Onun üzerine Peygamber efendimiz:
“Hz. Allah, kalbinden merhameti ç›kar›p alm›flsa, ben sana ne yapabilirim?!” buyurdu.
D
N‹SAN 2011
SiYASET
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
3
Dursun: Zeytinburnu’nu
AKP’ye Dar Edece¤iz Z
GÖZCÜ
TAYLAN
DEM‹RELL‹
[email protected]
Transfer Vekil ‹stemiyoruz
CHP Zeytinburnu ‹lçe örgütü Zeytinburnu’nda neredeyse 24 saat kesintisiz çal›fl›yor. ‹lçe Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Kad›n ve Gençlik Kollar› adeta 12 Haziran’da CHP’yi tek bafl›na iktidara getirmenin mücadelesini Örgütün bafl› Metin Do¤an’›n önderli¤inde veriyor.
2 Haziran Genel Seçimleri öncesi ‹lçe Baflkan› Metin Do¤an’›n Ankara’daki yo¤un program› dolay›s›yla ‹lçe Baflkan Yard›mc›s› Arif Mustafa DURSUN ile CHP
‹lçe Binas›’ndaki ofisinde, muhalefet
parti olman›n zorluklar›, projeleri ve
Haziran ay›nda yap›lacak genel seçimlerle ilgili görüflleri üzerine keyifli bir söylefli yapt›k.
CHP ‹lçe Baflkan Yard›mc›s› Arif
Mustafa DURSUN, “Biz tek bafl›na
iktidar olmay› hedefliyoruz. CHP seçimden Türkiye genelinde herkesin
bekledi¤i oy oran›n›n çok üstünde bir
oyla ç›kar.” diyor ve ekliyor: “Bizler
de yerelde Zeytinburnu’nu Akp’ye
dar edece¤iz.”
1
• Muhalefet olman›n zorluklar› neler?
- Muhalefet olunca halk›n beklentilerini karfl›layamazs›n›z. Do¤al olarak
halk da size tepki gösterir. Çünkü taleplerini yerine getiremezsiniz. Hükümet
bütün güçleriyle üzerinize gelir. Ekonomik imkâns›zl›klar yaflars›n›z. Kamu
kurumlar›n›n size uygulad›¤› bask›lar
vard›r. ‹ktidar partisi bir tak›m yanl›fl
fleyler yapar ve siz buna karfl› ç›kars›n›z
ama onlar olay› sapt›rarak kamuoyuna
tafl›rlar. Bas›n gücü iktidar›n elindedir.
Bu nedenle de kendilerini daha kolay
anlat›rlar. Muhalefet olarak mahkemeye gidersiniz, orada da size zorluklar
yaflat›l›r. Bizler bu zorluklar›n hepsinin
üstesinden gelmeye çal›fl›yoruz.
• Zeytinburnu Belediye Baflkan› konuflmalar›nda ‘Kentsel Dönüflüm’
projesinin baflar›ya ulaflamamas›n›n
alt›ndaki gerçe¤in CHP oldu¤unu
söylüyor. Bu konuda ne düflünüyorsunuz?
- Zeytinburnu’nda Kentsel dönüflüme engel olmak gibi bir çal›flmam›z
yok. Bizler sadece Zeytinburnu Halk›n›n mal›n›n ranta kurban olmas›n›n
önüne geçmeye çal›fl›yoruz. Zeytinburnu Sümer Mahallesinde yap›lmak istenen
rantsal dönüflümdü. Kendi yandafl müteahhitleri için
yap›lm›fl
bir projeydi. Kentsel dönüflüm bizim partimizin
program›nda da
var. Fakat
kentin bütününü ele alarak ve kentte
yaflayan insanlar›
yerlerinden sürmeden e¤er orada bir rant
varsa, o rant› orada yaflayan insanlara b›rakarak. 70’li ve 80’li y›llarda yap›lan binalarda çok büyük deprem güvenlik sorunu var. Bunlar›n bir
flekilde dönüflmesi gerekli. Dönüfltürmek mi istiyorsunuz o zaman oran›n
imar›n› artt›r›n, onlar zaten kendileri
de bu dönüflümü yapabilir.
fienol Yurtseven Baflkan
Ayd›n’› topa tuttu...
C
HP Meclis Üyesi fienol Yurtseven, Zeytinburnu
Belediye Meclisi, 2010 Y›l› Faaliyet Raporu görüflmelerinde Baflkan Ayd›n’› adeta topa tuttu.
S‹Z‹N KADAR H‹Ç B‹R BELED‹YE BAfiKANI
fiANLI DE⁄‹L D‹?
Say›n baflkan flansl› hem Büyükflehir hemde Merkezi hükümet ayn› partiden. Daha önce gelen
baflkanlar ayn› flans› sahip
olmad›. Baz› fleyleri k›yaslarken objektif olmak laz›m 12 senenin 12.sinde
de Büyükflehir ayn› partide. Hükümette dokuz y›ld›r ayn› partide. Peki Zeytinburnu’na yap›lan yat›r›mlar ayn› ölçüde mi?
YOLLAR YAMA YAPA YAPA
D‹K‹fi TUTMAZ OLDU
Yollara döfledi¤iniz tafllar varya? Yama yapa yapa
dikifl tutmaz oldu. Hadi ona raz› alduk. Hiç olmasa tafl›n etraf›n› kumla doldurun da oynafl›p üzerinize su
s›çratmas›n. En az benim befl alt› kez bafl›ma geldi. Bir
o kadarda flikayet ald›m.
HAN‹ ZEYT‹NBURNU’NUN
ARKA SOKAKLARI PAR‹S’D‹
6. Dönem meclisi aç›ld›¤› günlerde Say›n baflkan
kürsüye ç›k›p flöyle bir konuflma yapm›flt› . Zeytinburnu’nun arka sokaklar› Paris’in arka sokaklar›ndan
daha iyi daha modern diye bir anl›k baflkan›n söyledi¤ini gerçek sayal›m peki bu yap›lan sahildeki binalar›n isimlerinde Zeytinburnu’nun ad› geçmiyor.
Adamlar Yedikule sahilyolu, Bak›rköy sahil yolu diye
adres veriyor. Hadi onlar özel teflebbüs Kiptafl'a ne
oluyor? Verdi¤i isme bakar m›s›n›z?.Veliefendi sahil
park evleri. Gö¤sünü gere gere Zeytinburnu, Sümer
evleri demesi gerekmez mi say›n baflkan. Demek ki
bunlar›n hiç biri baflkan›m›z gibi düflünmüyor yani
Zeytinburnu’nun arka sokaklar›n› Paris’in arka sokaklar› gibi görmüyorlar.
“Belediyecilik sadece çöp
toplamak ya da kald›r›m tafllar›n›
her y›l yenilemek de¤ildir”
- Hizmeti var m› ki. Öncelikle belediyecilik çok farkl› bir kavramd›r.
Belediye vatandafl›n do¤umundan
ölümüne kadar her türlü ihtiyac›n›
karfl›layan kurum olmak durumundad›r. Zeytinburnu’nda ise
vatandafl iyi kötü bir
ev yapm›fl, kimisi
tapulu kimisi tapusuz. Arsalar› k›ymetlendikçe onlar›n arsalar›na, gecekondular›na göz
koyup,
emlak ele
geçirme
çal›flmas›
yap›l›yor.
Sadece çöp
toplamak ya
da kald›r›m tafllar›n› her y›l yenilemek belediyecilik
de¤ildir. Dikkat edin, her
sene ayn› sokaklarda ayn› yere
a¤açlar dikilir, bir sonraki sene o
a¤açlar sökülüp sanki mevsimlik çiçekmifl gibi, tekrar yeni a¤açlar dikilir. Kald›r›m tafllar› her sene yenilenir. Baz› yerlerde de hiç yap›lmaz.
Bunlar belediyenin, kaynaklar›n›
kendi yandafllar›na aktarmas› için en
kolay yöntem. Bol bol lale so¤an› dikiyorlar niye dikiyorlar, çünkü söyledikleri say›da diktiklerini kontrol etme flans›m›z yok.
“CHP’nin projesi ne diyor, ihtiyac›
olanlar› kamu belirleyecek”
• CHP’nin projeleri neler?
- Biz aile sigortas› projemizi aç›klad›k. Niye panik oldular. Çünkü art›k
elektrik olmayan eve tam otomatik
çamafl›r makinesi veremeyecekler.
CHP’sinin projesi ne diyor, ihtiyac›
olanlar› kamu belirleyecek. Bu insanlar, ne ‹lçe Baflkan›’ndan, ne ‹l Baflkan›’ndan ne de Belediye Baflkan›’ndan
izin almadan, vatandafl olarak ihtiyac›
varsa ihtiyac›n› belgeleyecek ve maafl›n› alacak. Oysa AKP vatandafl›
kendisine ba¤›ml› hale getiriyor.
Bu seçim döneminde halk›m›za yeni projelerle gidece¤iz. Onlar›n sorunlar›na çözüm olabilecek projelerimizi
anlatarak Akp’nin 8 y›ll›k iktidar›nda
yaratt›¤› tahribat›, güzel ülkemize
verdi¤i zarar›, yaratt›¤› soygun ve
vurgun düzenini yok edece¤iz.
‘’Halk›n gerçek iktidar›nda
kuraca¤›z’’
- Zeytinburnu’muzda özellikle yoksul halk›m›z›n yaras›na merhem olacak
“Aile Sigortas›” projemizi anlatarak
Zeytinburnu’nu Akp’ye Dar Edece¤iz.
CHP’nin iktidar›nda geliri asgari
ücretin alt›nda olan her aileye devletin “Aile Sigortas› Kapsam›nda” ayl›k
600 lira yard›m yap›lacak. Aile Sigortas›ndan her ay yap›lacak olan ödeme
ailede kad›n›n banka hesab›na yat›r›lacakt›r. Kad›n, memur gibi, iflçi gibi,
emekli gibi her ay bankaya gidip paras›n› çekecek ve çoluk çocu¤unun
r›zk›n› sa¤layacakt›r.Sosyal devletin
korumas› alt›ndaki kad›n ve ailesi, Aile Sigortas›ndan ald›klar› ayl›kla da¤›t›lan makarnaya, bulgura, mecbur
olmayacak. Esnaftan al›fl veriflini özgür iradesiyle yapacakt›r. Böylelikle
yoksul insanlar›n onurlar› k›r›lmayacak ve kimseye el avuç açmayacakt›r.
Aile Sigortas›nda para kad›n›n banka
hesab›na yat›r›lacak. Çünkü kad›n,
evin ihtiyaçlar›n› en iyi bilen kiflidir.
Çocuklar›n›n ihtiyac›n› da en iyi o bilir. Kad›n ayr›ca hesapl›d›r, paras›n›
dikkatli harcar. Bunun içindir ki; bu
sigorta dal› ile kad›n› ailede daha güçlü hale getirece¤iz. Aile Sigortas›’ndan yararlanmak için yoksul aileden herhangi bir prim al›nmayacak.
Bu sigorta dal›n›n özelli¤i, yoksul insanlarla ekonomik güvence sa¤lamakt›r. Prim ödeyecek durumu olsa,
zaten yoksul olmaz. Ayl›k ödemeler
Anayasa’n›n sosyal devlet ilkesi gere¤i ödenecektir. Çünkü Anayasa’n›n
60. Maddesine göre “Herkes, sosyal
güvenlik hakk›na sahiptir.” O “herkes’in içinde yoksul ve onurlu insanlar da vard›r. Aile Sigortas›’ndan yararlanan ailelerde Yeflilkart varsa, iptal edilmeyecek. Yeflil Kart uygulamas› aynen devam edecektir. Çünkü
Yeflil Kart “sa¤l›k sigortas›” içindir.
Aile Sigortas›’n›n konusu ise yoksul
ailelere “ekonomik güvence” sa¤lamakt›r dedi
'Zeytinburnu'nun paras›n› çar çur ettiniz'
Zeytinburnu Belediyesi Meclisi'nin Nisan ay› ola¤an toplant›s›nda,
2010 Y›l› Faaliyet Raporu görüflülerek oy çoklu¤uyla kabul edildi.
010 Y›l› Faaliyet Raporu ile ilgili olarak
CHP Grubu ad›na M. Ercihan Ekfli görüfllerini bildirdi. Ekfli Belediye Baflkan›’na Zeytinburnu’nun paras›n› çar çur ettiniz dedi. M.Ecihan Ekfli sözlerine flöyle devam etti: ''Faaliyet raporunda zaten her zamanki gibi Belediyenin demirbafllar›, mahal listeleri, çal›flanlar›n e¤itim ve
yafl durumunu gösteren tablolardan ibaret. Bir de,
müdürlüklerin yaz›flmalar›, tuttuklar› raporlar ve
dikilen çal›, lale ve bitki say›lar› ve ceza tutanaklar›, teftifller vs. AKDEM'in faaliyetleri, Sosyal
Yard›m ‹flleri Müdürlü¤ü'nün kaç kifliye erzak
yard›m› yapt›¤› ve aflevinde kaç kifliye çorba da¤›t›ld›¤›.
2
Belediyenin günlük iflleri d›fl›nda
yat›r›m yapmas› mümkün de¤il
Ayr›ca, her müdürlü¤ün kendisiyle
ilgili günlük rutin ifllerden ibaret bir
faaliyet raporu ve belediyenin
131.000.000 TL tahmini bütçesini
99.286.863 TL'si gerçekleflmifl,
güzel bir para; yaln›z bu arada
belediyenin y›l sonu itibariyle
Denetim Komisyonundaki arkadafllar›n da bildi¤i gibi yaklafl›k
102.000.000 TL borcu var. Yani
belediyenin tahsilat›ndan çok borcu
var. Bu da gösteriyor ki, belediyenin
günlük ifllerin d›fl›nda bir yat›r›m yapmas›
mümkün de¤il.
Bütçenin üçte biri temsil ve a¤›rlamaya gitmifl
Say›n Baflkan›m›z flimdi diyecektir ki 'Eski
belediyecilikte ki gibi yol yapmak, kald›r›m
yapmak onlarda ihtiyaç ama zaman› geçti. fiimdi ki belediyecilik a¤›rl›kla sosyal belediyecilik.
Bizlerde AKDEM'in yapt›¤› hizmetlere, aflevin-
den çorba da¤›t›lmas›na, baflar›l› sporculara ödül
verilmesine, tiyatro faaliyetlerine karfl› de¤iliz.
Çünkü insanlar›m›z›n bir ço¤u ilk defa tiyatro
görüyordur, bunlar›n yap›lmas›n› biz de isteriz.
Fakat 99.286.863.-TL para bunlarla bitecek bir
para de¤il. Anlafl›l›yor ki, biz daha ziyade kötü
bir tacir gibi para harc›yoruz. Bütçenin 3'de 1'i
temsil, a¤›rlama, tan›t›m giderlerine ve gereksiz
harcamalara gitmifl.
Sizden önce a¤açlar dikildi
siz meyvesini yiyorsunuz
Zeytinburnu'na girmiflti; Sümer Mah. yap›lm›flt›, sonras›n› Büyük fiehirde tamamlad›. Hepinizin bildi¤i gibi bir a¤aç dikti¤iniz zaman bile
belli bir süre sonra meyve vermeye bafllar. Say›n
Belediye Baflkan›m›zda a¤açlar meyve vermeye bafllad›¤› zaman Belediye Baflkan› oldu. Ona da iflin makyaj› kald›. Onun
için ne yaparsa gözüküyor. fiimdi biz
istiyoruz ki gösterifl ve reklamdan
ziyade ileriye dönük devaml›l›k arz
eden ifller yap›ls›n. Yap›lan hizmetlerin bir hedefi olsun, bir vizyonu
olsun, bize bu vizyonun stratejik
plan› sunulsun. Stratejik plan diye
bütçe harcamalar› rakamsal olarak
dökülüp bize sunulmas›n.
11 y›lda iki Kültür Merkezi,
3-5 ayd›nlatmadan baflka ne yapt›n›z?
11 y›ld›r ortalama y›lda 100.000.000 TL olsa 1.100.000.000 TL eder; diyelim bilemedin
1.000.000.000 TL. Bu para çok ciddi bir parad›r. Say›n Belediye Baflkan›m›z›n 2 tane kültür
merkezi. 5 tane minik bilgi evi, 3-5 tane park
biraz da sokak ayd›nlatmas›n›n d›fl›nda ciddi bir
fley yap›lmad›¤› hepimizin malumudur. Çünkü
hepimiz Zeytinburnu'n da yafl›yoruz; 1 tane kitapç›kta doldurup da¤›tsa içine 1000 tane resimde koyulsa Zeytinburnu halk› yaflayarak ne
yap›ld›¤›n› görüyor.
?
‘20 Bin ton
akaryak›t
nereye
harcand›'
Zeytinburnu’nun paras›n› çar-çur ettiniz
Ayr›ca denetim komisyonu arkadafllar›m›z›n
da bildi¤i gibi ihalelere 3 firma davet ediliyor, 2
'si yeterlilik alam›yor.5 firma davet ediliyor; 4'ü
yeterlilik alam›yor, 1 firma yeterlilik al›yor. ‹nsan›n akl›na gayri ihtiyari geliyor, ihale verilecek
firma belli de di¤erleri de nas›l olsa yeterlik alamayacak firmalar m› davet ediliyor. Bu ihale flekli yasalara da ayk›r›d›r. Temizlik iflleri ile ilgili,
kentsel dönüflümle ilgili, imarla ilgili konularda
di¤er arkadafllar›m›zda daha detayl› konuflacaklard›r. Ancak bir fley, her gün gözüme tak›l›yor.
Yeni yap›lan Sümer'de ki Kentsel dönüflümde
bloklar meydana ç›kana daha net gözüktü¤ü için
sormak istiyorum. Yap›lan inflaatlar›n istikametinde, bloklar›n istikameti mevcut Matbaac›lar Sitesinin bloklar›ndan istikamet olarak
en az 5-6 metre d›fl›nda gözüküyor. Merak
ediyorum bunun özel bir nedeni mi var. En az›ndan mevcut binalar›n istikametinde olabilirdi.
Netice olarak; Belediyenin paras› iyi bir tacir gibi
kullan›lmam›fl çarçur edilmifltir.''
12 YILINI HARCADIN AMA
B‹R ARPA BOYU YOL ALAMADIN
Kültür vadisiyle ilgili fazla bir fley söylemeyece¤im ama oralarda birçok insan›n can› yand› hatta
üzüntüden kalp krizi geçirip ölen var. Netice de
planlar hala ask›da neticelenmedi bile peki her fleyi
bittikten sonra oradaki çarfl›lar› garajlar› y›ksayd›n›z.
O insanlar bu kadar zarar etmeseydi. Trilyonu aflan
kira zararlar› var bu insanlar›n neyse ben olay›n önceli¤ine bakaca¤›m. Deprem mi önceli¤imiz kültür
vadisi mi. Baflkan›m›z 12 Senesini kültür vadisine
harcad›. Ama ne yaz›k ki deprem konusunda bir arpa boyu yol kat edemez. Zeytinburnu’nu öncelikli
dönüflüme ald›rm›fl12.senedir bununla avunuyor
ama realite öyle demiyor. Bir santim mesafe al›nmad›¤› ortada. Say›n baflkan her mahallede emsal
durumu düflük adalar› bulup onlar› müteahitlerle anlaflt›rsayd›. Her mahallede bir tane örnek site yapt›rmay› düflünseydi bu ifli flimdiye kadar çözerdi. Ama
12. seneye yaz›k oldu seneler bofla geçti.
eytinburnu 200 Bin seçmeniyle, 300
Bin nüfusuyla birçok Anadolu kentinden
daha fazla seçmene sahip bir semt. Son
y›llardaki at›l›mlarla geliflmifllik düzeyi ile ça¤dafl kentleflme yolunda ilerleme gösteren ‹stanbul’un cazibe merkezi haline gelen bir ilçe.
Türkiye'de Dünya deri sektöründe önemli
bir paya sahip,‹ki Üniversitesi, mega projeleri,
‹stanbul’un fethinde önemli bir yer tutmufl,
Balkanlardan Kafkaslara uzanan kültürlerin
adata baflkenti pozisyonunda.
‹flte böyle bir ilçe ne yaz›k ki kaç dönemdir
adeta siyasilerin oyunca¤› oldu. Bizleri Zeytinburnulu olarak semtimizden utanacak duruma getirdiler. Kendilerini davalar›na adam›fl genel baflkanlar halk›n kendi iradesinden uzaklaflm›fl, halk›n kendi kendini yönetmesinin önüne geçmifller.
Halk›n› tan›mayan temsil noktas›nda kendini tan›yan sorunlar› bilen halk›yla esnaf›yla
bütünleflmifl bakkal amcan›n sorunlar›n› bilen
kendi yöresindeki insanlar› tan›yan adeta çözüm noktas›nda sorunlara çözüm arayan etle
t›rna¤› ay›rm›fllard›r.
Böyle düflüncedeki Genel Baflkanlar›n belirledi¤i Milletvekili adaylar›n›n halk› Meclise tam
anlam›yla yans›taca¤›n› kim iddia edebilir.12
Haziran seçimleri bence halk› yans›tmayacak.
Yine bürokrasi ve burjuva seçimi olacak.
Çünkü Vekil adaylar› halk›n de¤il Liderin belirledi¤i adaylar. Devlet memuru fleklinde atama
ile ya da tranfer fleklinde belirlenmifl bizlere
zorla empoze edilmeye çal›fl›lan Çakma Vekillerimiz.
Bu yöntemle Liderlerin halk› de¤il kendilerini düflündükleri kanaatindeyim. Seçildikleri
yöredeki sorunlara bi haber Vekillerimiz sorunlar›n çözümü do¤rultusunda proje üretmek
gibi bir dert içine girmeyecekler ve genel baflkanlar›n› da seçildikten sonra s›k s›k rahats›z
etmeyecekler. Çünkü onlar›n seçmenlerine
hesap vermek gibi bir dertleri olmayacak.
Zeytinburnulu bir seçmen olarak, bütün siyasi partileri k›n›yorum. Beni yöneteceklerin
benim halimden anlamayan, s›k›nt›lar›m› bilmeyen, sokaklar›m›zda caddelerimizde dolaflmam›fl, Zeytinburnu’nun havas›n› solumam›fl
çakma yada atama Vekiller istemiyorum.
Liderlere, Nasrettin Hocan›n dedi¤i gibi bana damdan düflen birini ça¤›r›n, keza benim
halimden ancak o anlar sözüyle at›fta bulunuyorum. Yoksa bu vekiller ekmek istedi¤imizde
bize pasta m› gösterecekler?
Bizi dikkate almayan 200 Bin seçmeni yok
sayan Ak Parti, CHP, Saadet Partisi, MHP ve
di¤er partilere e¤er Zeytinburnulu Vekil Aday›
yoksa kusura bakmay›n size ‘OY’da yok..
MET‹N DO⁄AN
CHP ZEYT‹NBURNU
‹LÇE BAfiKANI
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayram› Kutlu olsun
eytinburnu Belediyesi Meclisi'nin Nisan
ay› ola¤an toplant›s›nda, 2010 Y›l› Faaliyet Raporu görüflülerek oy çoklu¤uyla
kabul edildi.
2010 y›l› denetim komisyonu raporunda komisyonun ayn› görüflte oldu¤u nadir maddelerden biri kullan›lan akaryak›t ile ilgiliydi. (Denetim komisyon raporunun 16 sahifesinde afla¤›daki tespit vard›r). Mal ve Hizmet al›m giderleri içersinde akaryak›t giderlerinin fazla oldu¤u kanaatine var›lm›fl olup bu giderlerin k›s›tlanmas› komisyonumuzca uygun görülmüfltür denilmektedir .
CHP Meclis üyesi Fikret Konya Denetim
komisyonu raporuyla ilgili Belediye Meclisinde 07.04.2011 tarihinde yapm›fl oldu¤u genel
de¤erlendirme de bu konuyu Farkl› bir flekilde
dile getirdi, Denetim komisyonunda arkadafllarla ortak oldu¤umuz noktalardan birisi akaryak›t giderlerinin fazla oldu¤udur.
Konya, Yaklafl›k 20.000.LT akaryak›t harcanm›fl bu miktarda akaryak›t ile Ekvatorun
çevresi tam 7 kere dolafl›l›r siz ise bu akaryak›t
ile ne yapt›n›z diye sordu.
Z
N‹SAN 2011
SiYASET
4
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
MHP Teflkilat› Berberleri dinledi
PERSPEKT‹F
Av. Fethi
Ahmet
ALPARSLAN
MHP Zeytinburnu ‹lçe Teflkilat› ‹lçedeki Berber ve Kuaförleri bir kahvalt› program›nda bir araya getirdi.
ahvalt› Program›na, MHP Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Av. Fethi
Ahmet Alparslan, Teflkilat Baflkan› Metin fiengöz, , ‹stanbul MHP 2.
Bölge aday adaylar›, DR. Hasan Hüseyin Ceylan, Ayd›n Delikli tafl, Hülya
Teker, Nuri Yüceer , ‹lçe Yöneticileri
ve ‹lçedeki berberler kat›ld›lar.
Zeytinburnu Konyal›m Restauranttaki kahvalt› program›nda bir konuflma
yapan ‹lçe Baflkan› Fethi Ahmet Alparslan sözlerine kahvalt› program›na
kat›lan berberlere teflekkür ederek bafllad›. Berberlerin en önceli¤inin temizlik ve hijyen olmas› gerekti¤ini vurgulad›. Baflkan Fethi Ahmet Alparslan ilçe genelindeki berberler aras›ndaki
adaletsizli¤e de vurgu yapt›. Berberler
Odas›'n›n tatil karar› uygulamas› sebebiyle, dükkân açamayan berber esnaf›n›n karfl›s›nda; ayn› cadde üzerinde
farkl› belediyesi s›n›rlar›nda kalan yolun karfl›s›ndaki di¤er dükkânlar pazar
günü çal›flarak müflteri kabul ediyor.
Berberler Odas› "Belediyelerin farkl›
uygulamalar› nedeniyle birbirimizle savafl haline girdik. Yolun karfl›s›ndaki arkadafl dükkân açabilirken benim açmam yasak." ‹fadesiyle muhatap ediliyorsunuz. Daha da ilginci merkeziniz
kapat›lm›fl, farkl› belediye s›n›rlar› içe-
[email protected]
K
MHP'den ZEYDER'e
12 Haziran Ziyareti
HP Zeytinburnu ‹lçe Baflkan›
Fethi Ahmet Alparslan ve ‹lçe Yönetim Kurulu Üyeleri
Zeytinburnu Kültür ve Yard›mlaflma
Derne¤ine ziyarette bulundular.
Zeytinburnu Kültür ve Yard›mlaflma Derne¤i (ZEYDER) Baflkan›
Mehmet Yalç›n MHP Teflkilat›n› oldukça s›cak karfl›lad›. Dernek üyeleri Giresunlular Derne¤i Onursal Baflkan› Ali Bayer Yeflilören, Giresunluar
Derne¤i Baflkan› Dursun ‹mzal› ve
CHP Meclis Üyesi ‹smail Terzi'de
MHP'li vekili büyük bir dikkatle dinlediler. Ziyaretin konusu 12 Haziran
seçimleri ve seçim sonras› oluflacak
siyasi tablonun belirlenmesi için yap›lacak çal›flmalard›. Bu ba¤lamda
bir konuflma yapan MHP Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Av. Fethi Ahmet Alparslan 12 Haziranda, halk›n önüne
sand›¤›n gelece¤ini belirterek, " Bu
y›l baflbakandan kurtulmak için son
virajd›r. AKP'nin sahte ambalajlarla
M
risindeki flubeniz aç›k olabiliyor. fiimdi
de berberlerin, kanunsuz çal›flan meslektafllar›yla bafl› dertte. Kimilerine göre kentte çal›flan kay›tl› berber say›s› 8
bin. Bunlardan 2 bin 267" si ise korsan.
Berberlik zor zanaatt›r. Genellikle
sokaklarda gördü¤ümüz ve anketör dedi¤imiz insanlar aslen anketçidir. Anketör bu iflin uzman› olmufl kiflilere
denmelidir. Berberlerimiz as›l iflinin
yat›mda en iyi dert dinleyen, en sab›rl›
çal›flkan, en güvenilir ve en iyi gönüllü
anketördür. Yerelde soka¤›n ötesinde
kiflinin özel haberini bilen tek meslek
berberliktir. Haberciler genelde habere
ulaflmak yerine onu almay› ve istek ve
görüfllerine uygun yorumlamaktalar.
Milli olmak, mahalli olmak, soka¤›
hissetmek olmadan Milliyetçi Hareketi
düflünemiyorum. Milliyetçi Hareket
eli, aya¤›, gözü, kula¤›, gücü ve anketörü, yön vereni olarak sizlerle birlikte
karar almak, yön vermek iste¤imizi
aç›klamak bizlere heyecan veriyor.
Verdi¤iniz bu heyecandan, mutluyuz,
sevinciniz, sevincimdir, berberlerimizi,
herkesi seviyoruz.Sizleri, her yönünüz
ile, duygu ve düflünceniz ile, kayg›n›z
ile hoflgörüyle kabul ettik, Milliyetçi
Hareket içerisinde görüyoruz!Yar›nlar›m›z, gelece¤imiz, ülkemiz, ça¤›n üstünde refah ve kendisiyle bar›fl›k sosyal
toplum, umut dolu birey, sayg›m aile
ancak Milliyetçi Hareket ile Partimiz
ile oyunuz ile güç kazan›r.
Hep birlikte kazanmak için oyunuzu
ve katk›lar›n›z› bekliyoruz. 12 Eylül
Hareketine karfl› 12 Haziranda, her ay
sizlerin olmas› için 12 s›ra önemli
önemli olana katk›lar›n›z› bekliyoruz.
Birlik, dirlik, büyüklük hepimizin hakk›, hakl›n›n yan›nda olmak erdemdir.
Erdemli ve güçtür. Günüz gücümüzdür,
ses ver sokak, ses ver mahalle, ses ver
Türkiye, sesimize ses verin erdemli insanlar dedi.
kabul ettirmeye çal›flt›¤› icraatlar›na
dur deme zaman›d›r, Art›k Ülkemizin
gelece¤i için MHP’yi iktidara getirme
zaman›d›r. MHP ‹lçe Baflkan› Fethi
Ahmet Zeytinburnu Haber Gazetesi
Yazar› Taylan Demnirelli'nin ''Zeytinburnu'ndan Niçin Milletvekili Aday›
Gösterilmiyor'' Bafll›kl› yaz›s›na at›fta
bulunarak bu ça¤r›n›n hakl› bir serzenifl oldu¤unun alt›n› çizdi.
MHP 2.Bölge Milletvekili Aday›
Dr. Ahmet Çolak ise yapt›¤› konuflmada,
Ülkenin siyasi. sosyal ve ekonomik seyrüseferinin Türk milletinin
aleyhine yol ald›¤›n› ve Milletimizi
gelecek kayg›s›n› had safhada
tafl›makta oldu¤unu belirtti. Çolak
sözlerine flöyle devam etti. Bugün iktidar olanlar›n devletimizin Milli Birlik
ve Beraberli¤inin tehdit eden bu
geliflmelere karfl› önlem almas›n›
beklerken ne yaz›k ki bu konuda bir
geliflme göremiyoruz." Dedi.
STK’lar MHP’nin kahvalt›s›nda bulufltu
Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Av. Fethi Ahmet
Alparslan ilçedeki dernekleri ve muhtarlar› kahvalt›da buluflturdu.
HP Teflkilat›n›n Yeme¤ine
Zeytinburnu’ndaki dernekler ve STK'lar
büyük ilgi gösterdi. Dernekler buluflma yeme¤inde bir
konuflma yapan ilçe Baflkan› Fethi Ahmet Alparslan Dernek yöneticili¤inin ve derneklerini birlik
beraberlikteki öneminin
alt›n› çizdi. Alparslan konuflmas›na flöyle devam etti. Model bir kent anlay›fl› ile
oluflan Zeytinburnu’nda aidiyet
duygusunu gelifltirecek; Kudret ve
M
kuvvetin temeli mahalle muhtarlar› ile
o mahallenin oluflumuna ve de¤erlerine katk› sa¤layan Sivil
Toplum Kurulufllar›d›r.
Toplum ve yönetim aras›nda iletiflim sa¤lanarak,
güçlü organ ve sistemli
yap› içerisinde;Kendisini anlatan, Muhatab›n›
anlayan ve çevresiyle anlaflan,Tepki koyan teflkilatl›,Demokratik Türkiye
yarat›lmas› çabas›nda,Vatan
sevdas›n› güçlü k›lan birey sevdas›,Millet olma fluuru ile yar›nlara
yön veren STK ve temsilcileri,‹nanç ve
güvenin sevgiyle perçinleflti¤i,Milliyetçi bilincin Hareket sahas›na yön veren Politikalar› ile flekillenmesi kaç›n›lmaz olmufltur.
Milliyetçi Hareketin önceli¤i kat›l›mc›l›kt›r. Bu nedenle, Sivil toplum
kurulufllar›; Semtlerde yönetim birimleriyle birleflerek oluflturduklar› güç
birli¤iyle,Türkiye’de sivil toplum kurulufllar›, çal›flma bar›fl› ve sosyal refah
düzeniyle özlenen güçlü vatan, Ça¤›n
ötesine geçmifl yar›nlar›n umudu üzerine ilave katk› sa¤lar. Türkiye’nin siyasal, sosyal, ekonomik gücüne güç vererek do¤ru yönlendirmelerle katk›da
bulunacak sivil sosyal yaflam, Milliyetçi Hareket Projeleri ile hayata geçecektir. Sivil demokratik yaflam projesi,
dünya milletleri ailesi içerisinde Milliyetçi Hareket Hükümeti hedefleri; Genelde kamu düzeni ve güvenli¤i için
gerekli kurum ve idareler, Sivil toplum
kurulufllar› ve onlar›n infla etti¤i imaret
ve eserler,Bilim, kültür, sanat, hukuk,
e¤itim, yard›m, sa¤l›k, ekonomi, güvenlik teflkilat›,Sosyal ve siyasal hizmet gönüllüleri,K›ymet verilmifl ve de¤erine tafl›nm›fl yer alt› ve yer üstü zenginlikleri,Kendi iç dünyam›z kadar,
uzay›n derinleri dâhil d›fl dünyam›z
araflt›r›lmas› ve hepimizin hizmetine
sunulmas›, Rekabet eden ürün, serbest
piyasa ekonomisi, ulafl›labilir Pazar,
boy ölçüflen teknoloji parklar›,Hizmeti
tam hisseden birey, yard›m elini devlet
gücünde gören aile, hizmeti yaflayan
toplum, bulundu¤u co¤rafyan›n gere-
¤ini hissettiren devlet olarak say›l›r.
Milliyeti hareketin ortak hayalini,
MHP’nin 2023 hedefi olarak benimsedik, katk›lar›n›z, kat›l›mlar›n›z ve oylar›n›zla büyümeye haz›rland›. Paylaflmak onurumuz, sizler gururumuzsunuz dedi.
Art›k Çelik Yumruk
Olma Zaman›
K
üresel emperyalizmin, yerli iflbirlikçileri vas›tas›yla milli devlet yap›m›nda, vatan bütünlü¤ümüze yöneltti¤i
sinsi ve sistemli sald›r›lan; ekonomik krizlerle afl ve ifl derdine düflürülen Türk milletinde ciddi gelecek sanc›s›, hatta korkusu
oluflturmaktad›r. Di¤er taraftan Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu denli çaps›z,
ufuksuz, teslimiyetçi kadrolar taraf›ndan
yönetilmemifltir. Türk kimli¤i ve bu kimli¤in vücut verdi¤i kavramlar ve kurumlar bu
kadar h›rpalanmam›fl hatta hakarete u¤ramam›flt›r. Yine Türkiye, d›fl güçlerin siyasi
hedefleriyle iç güçlerin siyasi hedeflerini bu
denli örtüfltü¤ü baflka hiçbir dönem yaflamam›flt›r, iflte böyle bir ortamda bir tarafta
Türk milletinin derinlerinde geliflmeye bafllayan milliyetçilik rüzgar› dalgaland›racak
bir siyasi bayrak bekliyor, di¤er tarafta da
Türk milletinin ebedi bekas› u¤runda kan
ve can bedelini ödemifl, milletin hizmetine
koflmak için tek bafl›na iktidar hedefine
odaklanan üç hilalli bayrak dalgalanmak
için milliyetçi bir rüzgar bekliyor. K›sacas›
bir rüzgar dalgaland›rmak için bayrak beklerken, bir bayrak dalgalanmak için rüzgar
bekliyor.
‹flte bu zaman bayrak ile rüzgar› buluflturma zaman›d›r
Biz inan›yoruz ki Türk Milleti, denemek
için bafl›na geçirdi¤i iktidarlardan kaz›k yedikçe s›ran›n ülkücülere geldi¤ini mutlaka
görecektir. O yüzden ülkeyi yönetmek için
gerekli haz›rl›klar› tamamlanmal›d›r.
Türk Milliyetçili¤i ülküsünü hayat›n›n olmazsa olmaz flart› haline getiren ülkücüler
bugün her zamankinden daha çok B‹RL‹K
ve BÜTÜNLÜ⁄E ‹HT‹YAÇ vard›r.
Kendi gelecekleri için de¤il, büyük Türk
Milletinin gelece¤i için böyle bir B‹RL‹K ve
BÜTÜNLÜK içinde ÇEL‹K YUMRUK OLMAMIN zaman›d›r.
Gün, flikayet ve yak›nma günü de¤ildir.
Memlekette Türk Milletini bütün dünyan›n
gözünde etkisizlefltiren bir iktidar vard›r.
Y›llar›n getirdi¤i d›fl bask›lardan dolay› milli direncin k›r›lma noktas›n da, iktidar› ucuz
bir tepkiyle ele geçiren zihniyetin bu yükü
tafl›mas› mümkün de¤ildir.
Bu yük bir devin yüküdür. Türk Milleti
için m dar zamanda yükün alt›na girecek
yürek,Türk Milleti için, kendini fedaya ant
içmifl ÜLKÜ DEVLER‹NDE vard›r.
‹nanm›fl yüreklerin meydan yerine koflaca¤› gündür. Bu gün!
Türk Milleti yaln›zl›¤a mahkum edilmifltir.
Kendi can güvenli¤imizi sa¤lamak için
dahi birilerinin MÜSAADES‹NE BAfiVURMA fiartlar›yla karfl› karfl›ya kal›nm›flt›r.
O halde sesimizi Türk Milletine duyurmak zorunday›z. Onun için birlik olmak
zorunday›z.
MHP’li Vekillerin Zeytinburnu Ç›kartmas›
Türkiye’de siyasetin 12 Haziran’a kilitlendi¤i bugünlerde Zeytinburnu’nda siyasi partilerin aday adaylar›n›n ziyaretleri sürüyor.
5 MilletVekili ve 25 MKYK üyesiyle ‹stanbul’a ç›karma yapan
Milliyetçi Hareket Partisi Kurmaylar› sokaklara inerek kollar› s›vad›
ve seçim start›n› verdi. Bunlardan ‹stanbul Milletvekili Murat Baflesgio¤lu, Antalya Millet Vekili Tunca Toskay, Tekirda¤ Milletvekili Kemalettin Nalc›, MHP
Genel Baflkan› Bafldan›flman› Celal
Adan, MHP MKYK üyesi Mehmet Alp,
MHP ‹stanbul 2 Bölge Aday Aday› Nuri Yüceer Zeytinburnu’ndayd›lar. Zeytinburnu’ndaki esnaf gezisine, Milletve-
2
killeri ile birlikte, MHP ‹stanbul ‹l yöneticisi Füsun Kayan, Zeytinburnu ‹lçe
Baflkan› Av. Fethi Ahmet Alparslan, Teflkilat Baflkan› Metin fiengöz, ve partililer
kat›ld›. ‹lk olarak MHP Zeytinburnu ilçe
teflkilat› binas›n› ziyaret ederek ilçe Baflkan› ve partililerle buluflan MHP Yöneticileri ‹lçe Baflkan› Av. Fethi Ahmet Alparslan misafirli¤inin ard›ndan teflkilat
üyelerine Türkiye’nin içinde bulundu¤u
durumu ve seçim çal›flmalar›yla alakal›
bilgi verdiler. Türkiye’nin son derece
tehlikeli bir süreç yaflad›¤›n› AKP Hükümetinin 9 y›ll›k iktidar› boyunca Türkiye’yi uçuruma götürdü¤ünü Türkiye’yi tahribata ve y›k›ma maruz b›rakt›klar›n› Bu y›k›m›n MHP ‹ktidar›n ’da
onar›laca¤›n› ve bunun için ‹ktidar yolunun ‹stanbul’dan geçti¤ini dile getirdi.
MHP Genel Baflkan Yard›mc›s› Tunca Toskay MHP’nin ‹stanbul’da geçmifl
y›llara göre Oy olarak 3-4 puan yükseldi¤ini bunu da kendisinin yapt›rd›¤› ankette çok aç›kça bir flekilde göründü¤ünü söyleyerek teflkilat üyelerinin
MHP’nin ‹ktidar› ve Türkiye’nin kurtuluflu için daha çok çal›flmalar› gerekti¤ini söyledi.. ‹lçe Binas›’nda yap›lan sohbetin ard›ndan MHPYöneticileri ve Partililer Esnaf gezisine bafllad›lar. MHP
Kurmaylar› ve partililer ‹ki gruba ayr›larak Zeytinburnu sokaklar›nda adeta
gövde gösterisi niteli¤inde Esnaflar› birer birer dolaflarak Zeytinburnu’ndan ‹ktidar için Ses verdiler. Zeytinburnu Sokaklar›n ’da büyük bir sevgi ve ilgiyle
karfl›laflan Murat Baflesgio¤lu Vatandafllar›n s›cak ve tebessüm dolu yaklafl›mlar›ndan memnun olduklar› olduklar›n› dile getirdi.Ziyaret ettikleri Esnaflar›n flikayetlerini ve dertlerini ’de dinlemeyi
ihmal etmeyen MHP Milletvekilleri ‹flsizlikten, Ekonomik s›k›nt›dan, Küçük
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›
Kutlu olsun.
FETH‹ AHMET
ALPARSLAN
Av.
Esnaf›n kepenk kapatmas›ndan Terör
eylemlerinden ve AKP’nin aciz tutumundan yak›narak MHP kurmaylar›na
AKP’yi flikayet ettiler.
MHP ZEYT‹NBURNU
‹LÇE BAfiKANI
SiYASET
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
N‹SAN 2011
5
Hay›rl›o¤lu: 13 Haziran Günü Milli Görüfl Mecliste olacak
ZAV‹YE
ENG‹N
fiEN
Saadet Partisi Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Kemal Hay›rl›o¤lu ile 12
Haziran Genel seçimlerini ve Zeytinburnu Gündemini konufltuk.
aflkan Kemal Hay›rl›o¤lu Refah
Partisi haricinde iktidara gelen
bütün hükümetler ‹ktidara gelirken verdikleri sözlerle, geldikten sonraki yapt›klar› hep çeliflmektedir dedi. Saadet Partisi Zeytinburnu ‹lçe Baflkan›
Kemal Hay›rl›o¤lu sözlerine flöyle devam etti. ‘’Kesinlikle milletin beklentisi
hükümetler taraf›ndan gerçeklefltirilememektedir. Kimi zaman derin devlet,
kimi zaman ihtilal mant›¤› ülkenin hükümet pozisyonuna hep müdahale etti¤ini görüyoruz. Özellikle; sadece 95'li
y›llarda REFAH-YOL hükümetinin bu
söylentilerin d›fl›nda bir icraat yapt›¤›n›
görüyoruz ve o dönem hükümette ilk
defa milletin istediklerini yapmaya bafllam›flt›r. 80 y›l›n en iyi hükümeti diye
bir anket yap›lm›fl olsa, bu anketin sonucu o dönemki REFAH-YOL hükümeti
olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. ‘’
B
olan sorunu dillendirmeyiz. Siyasetimizin mant›¤› teflhis ve tedavidir. Laf olsun
diye siyaseti hiç bir zaman yapmad›k.’’
VATANDAfi ‹TT‹FAK
SÖYLENT‹S‹NDEN ÇOK
HOfiNUT DE⁄‹LD‹R
‘’‹ttifak söylentisi her seçim öncesi
olur ama vatandafl bu söylemlerden
memnun kalmaz. Çünkü; her vatandafl
kendi sevdi¤i partinin baflar›l› olmas›n›
ister. Bu söylemlerin sebebi %10 baraj›d›r. Bunlar flimdilik yak›flt›rmad›r. Biz
milletimizle ittifak yapmak istiyoruz.
Bizim partimiz içinde bu tarz söylemler
‘’Özellikle son 8 y›lda iktidar olan
AKP, milletin iste¤ine cevap verememifltir. Millet, AKP ne istediyse samimi
olarak vermifltir. Cumhurbaflkanl›¤›'n›
m› dersiniz, Anayasa de¤iflikli¤imi dersiniz ne derseniz deyin bu millet bu hükümete her türlü deste¤i vermifltir. Fakat
hükümet ayn› deste¤i milletimize vermemifltir. Çiftçi bir hak istese, "Anan›
da alda git", asgari ücretli bir fley istediyse " ‹MF bana yapt›rm›yor" demifllerdir. Bu ülkenin milyonlar›n› ilgilendiren konularda topu hep baflkalar›na atm›fllard›r. Baflbakan futboldan geldi¤i
için baflkalar›na topu atmay› biliyor ama
gol atmay› bilmiyor. Benzin zamm›na
serbest piyasa rekabeti demifl ve demeye de devam etmifltir. Demokrasi d›fl›
yönetilen devletler hariç di¤er bütün ülkelerde milletler samimidir. ‘’
SADECE KEND‹LER‹ ‹LE
B‹RL‹KTE MUTLU B‹R
AZINLIK OLUfiTURDULAR
‘’Bizim milletimiz de samimi oldu¤u
için AKP flu an iktidardad›r. Ama bu iktidar milletin istedi¤ini verememifltir.
Mutlu az›nl›k d›fl›nda halk›n %95'i mutsuzdur. Buna ra¤men iktidar partisi hala
iktidarda, sebebi ise çok aç›k; iktidar
partisinin elinde bulundurdu¤u müthifl
HÜKÜMET %10 BARAJIMI
KOZ OLARAK KULLANIYOR
‘’Medya sürekli iktidar partisini gündemde tutup milletin baz› olumsuzluklar› görmesini engellemektedir.%10 baraj›n› meclisteki muhalefete karfl› koz
olarak kullanmaktad›r. "Baraj› indiririm!" diyerek di¤er sol partilerin kendi
partilerine oy vereceklerini ima etmifltir.
Muhalefet partisi de baraj alt›nda kalaca¤›n› düflünüp bu durumdan olumsuz
etkilenmifltir. Çözümümüz olmadan,
E
zin Yaklafl›k olarak 102 milyon lira art›
bankalara olan borcu bulundu¤u tart›fl›ld›. Bu kadar borcumuz varken pembe
bir tablo çiziliyor ve bez afifllerle sahte
reklamlar yap›l›yor. Adeta Zeytinburnu
Halk›n›n gözünü boyuyorlar. A¤›rlama
giderleri bütçeden önemli bir pay alm›fl.
Kal›n kal›n kitaplar bas›larak reklamlar
yap›l›yor. Baflkan her gün bir ulusal tv
kanal›nda.? Soruyorum. Zaten borç bata¤›nda olan belediyemizin bütçesi reklama gidiyor. E¤er bunlara harcayacak
param›z varsa Ermeni Hastanesin karfl›s›ndaki arsay› niye borç karfl›l›¤›nda
ipotek gösterdiniz.'’
yoktur. Biz SKM mizi belirliyor ve seçime haz›rlan›yoruz.’’
B‹Z‹M GÖRÜfiÜMÜZDE
42 YILDIR SAPMA OLMADI
" Milli Görüfl 1969'dan bu yana zerre kadar sapmadan 42 y›ld›r mücadelesine devam etmektedir. Merhum Liderimiz Prof. DR. Necmettin Erbakan
‹nançla ve azimle ‹slam Alemi için canla baflla çal›flm›flt›r. Bizler onun dersleriyle yetifltik, onun gibi düflünmek onun
gibi çal›flmak bizim asli vazifelerimizden biridir. Milli Görüfl sahibi bir insan
makam ve flöhret için de¤il ‹man ve
Takva için çal›fl›r. Birileri gibi ‹ktidara
gelelimde nas›l gelirsek gelelim düflüncesinde de¤il, Milli Görüfl'ten sapmadan
Nas›l olsa geliriz Zafer her daim inananlar›nd›r düflüncesiyle düflünür. Onun
için bizler Allah R›zas› için Ülkemize
yeniden hizmet etmek için yola ç›kt›k.
lu bir yaflam sa¤lamak için yola ç›k›yoruz. Bu sadece bir vaad de¤il, Neden?
Çünkü biz bunlar› yapt›k flu an size yapt›¤›m›z› söylüyoruz ve Allah'›n
izni ile tekrar yapaca¤›m›z› sözünü veriyoruz."
Allah nasip eder halk›m›zda takdir ederse Yeniden Büyük Türkiye için var gücümüzle çal›flaca¤›z."
OYUNUZ BOfiA G‹TMEYECEK
M‹LL‹ GÖRÜfi
MECL‹SE G‹RECEK
‘’Her seçim dönemi oldu¤u gibi 12
Haziran Seçimleri öncesin de bilinçli
olarak bir kampanya yürütülüyor. E¤er
Saadet Partisi’ne oyunuzu verirseniz
oyunuz bofla gidecek. Bu görüfl bir senaryonun ürünüdür.12 Haziran seçimleri Saadet Partisi'nin Meclise girece¤i günün seçimleridir. S›radan bir seçim yap-
K‹ML‹K DE⁄‹fiT‹R‹NCE
BORÇLARA BAKIfiLARI DE⁄‹fiT‹
‘’Bunlar Fazilet partisinde geldiler.
M‹LLET‹M‹Z AÇ
AKP HÜKÜMET‹ SUN‹
GÜNDEM YARATIYOR
Baflkan Kemal Hay›ro¤lu
‹flsizli¤in Türkiye'de geldi¤i
ürkütücü boyutu anlatt›.
‘’Genç nüfusun % 26 iflsiz,
Baflbakan›m›z›n çizdi¤i pembe tablolar gerçe¤i yans›tm›yor. Halk kendisini anlatam›yor. Bunun nedeni de Türkiye'de aral›ks›z yarat›lan suni
gündemler. Sigortas›z çal›flanlar›n say›s› % 42, Tar›mda
sosyal güvenlikten yoksun
olan vatandafl›m›z›n oran› %
36, Resmi rakamlardaki iflsizlik %14,5, Resmi iflsiz say›s› 3 Milyon 591 Bin korkunç bir rakam. Milletimiz
uyuyor mu?. Bunu göremiyor çok merak ediyorum.
AKP Hükümeti bu ülkenin kaynaklar›n› hoyratça harc›yor.’’
fiUNU BUNU YAPTIK
DEMEKLE ‹CRAAT OLMAZ
kozlard›r. Bu kozlar› s›ralarsak; 1- Medya, 2- %10 Baraj›d›r.’’
‹DEAL EVL‹L‹K
m›yoruz. Milli Görüfl'ü Meclise sokacak
m›y›z sokmayacak m›y›z seçimi yap›yoruz. Gelece¤imiz ipotek alt›na de¤il
garanti alt›na alacak m›y›z almayacak
m›y›z seçimi yap›yoruz. Biz aziz Halk›m›z için 4 Partimizi kurban ettik beflinci
partimizi de kurban ederiz bundan da
kaç›nmay›z, önemli olan bir siyasi kimlik tafl›mak de¤il önemli olan Milli Görüfl kimli¤i tafl›makt›r. S›radan bir parti
olarak düzenin bir oyuncusu olarak iktidara gelmek isteseydik iktidar partisine
geçer orada halk›m›z›n gözüne baka baka kand›r›r rant elde ederdik. Biz yetimin hakk›n› korumak halk›m›za huzur-
AKP HÜKÜMET‹ 8 YILDIR
M‹LLET‹N ‹STE⁄‹NE CEVAP
VEREMEM‹fiT‹R
‘’fiunu yapt›k bunu ettik demekle icraat olmaz. Resmi rakamlar gerçe¤i gösteriyor. Rakamlar yalan söylemez. Bu
flekilde hayal üreterek nara atarak, ne
devlet nede belediye yöneltir. Bir gün
bunlar bafl›n›za y›k›l›r. Halk›m›z›n en
büyük sorunu iflsizliktir. Bunun nedeni
de ekonominin zay›f olmas› ve kötü
ekonomi yönetimidir. Ekonomi her geçen gün yaban ellere geçiyor. Bir halk,
bir toplum aç aç›k ve yoksulsa o toplumun o devletin ayakta kalmas› devam
etmesi mümkün de¤ildir. Halk›m›z›n
önceli¤i iflsizlik yoksulluk olmas›na ra¤men halk›m›z yarat›lan suni gündemlerle uyutuluyor. Geçen gün ba¤›ms›z bir
kuruluflun yapt›¤› anketin sonuçlar›n›
okudum. Her gün gündemde tutulan Ergenekon davas›n› halka soruyorlar ankette kat›lanlar›n sadece %1,5’u bu davay› sorun gösteriyor. ‹flsizlik yoksulluk
ve geçim s›k›nt›s› ankette % 64 ile ilk s›rada ç›k›yor. ‹flte Türkiye’nin gerçe¤i
budur.’’
BORÇ BATA⁄INDA REKLAM
VE SHOW YAPIYORLAR
‘’fiimdi ‹lçemize dönüyorum. Yaklafl›k 20 Gün önce Belediye Meclisinde
Zeytinburnu Belediyesinin 2010 Y›l›
bütçe görüflmelerin vard›. Belediyemi-
[email protected]
hakk›ndaki tabelalar› asalarda bizlerde
ö¤rensek iyi olacak. Belediyemiz ile
sözleflme yap›p ifl yapan ve sözleflmenin
gere¤ini yapmayan baz› firmalar bunlar› da önümüzdeki günlerde aç›klayaca¤›z. Sahilimiz adeta rant için parsellendi. fiimdi s›ra Kültür Vadisi ad› alt›nda
sur boyunu parsellemeye geldi.’’
K‹RALIK PARK YAPTILAR
K‹RASINI ÖDEYEMED‹LER
MAHKEMEL‹K OLDULAR’’
‘’Ziya Gün Vakf›ndan kiralanan alan›n kira süresi bitiyor. Kiralama sürecinde yaflanan ifl ve ifllemler hukuki olaylar
bizi endifleye sevk etmektedir. 2010 y›l›nda kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle bir mahkeme yaflanm›flt›r. Bu
mahkeme tahliye amaçl› bir mahkeme
idi sonras›nda 2011 y›l›na ait
bir y›ll›k kira bedeli peflin
ödendi. Böyle bir kiralaman›n
befl y›l de¤il de farkl› bir flekilde yap›lmas› gerekirdi. Böyle
bir uygulamada bizim mevcut
olan kira sözleflme kurallar›na
uymam›z gerekiyordu. Kiray›
peflin ödediysek, sürenin 5 y›l
de¤il 10 y›l gibi bir süre olarak
elde edilmesi gerekiyordu. Burada yaflam›fl oldu¤umuz s›k›nt›dan dolay› bu alan› kaybetmekle karfl› karfl›ya kalaca¤›z.’’
vlenmek niyetiyle görüflmeye gelmifllerdi. Delikanl›, genç k›z›, flöyle bir süzdü
ve sessizce düflündü: "Güzel k›z fena de¤il. Ama biraz kendini be¤enmifl. Acaba bu
hali devam eder mi? Ya ederse? O zaman bununla yaflanmaz. Ben dayanamam ukala bir
kad›na, kad›n dedi¤in biraz uysal olmal›... Neyse can›m, hele bir evlenmeyi kabul etsin. Ben
onu de¤ifltirmeyi bilirim."
Genç k›z da simas›n›n ortas›na sinsi bir tebessüm kondurdu. "Fena çocuk de¤il. ‹fli de
yerinde. Rahat bir hayat yaflar›m. Lâkin biraz
'dedi¤im dedik' gibi. Acaba buna, sözümü dinletebilir miyim? Aman can›m, düflündü¤üm fleye bak. Evlenelim de ben onu mum gibi yapmas›n› bilirim."
Ve "de¤iflim savafl›"n›n imzalar› alk›fllar aras›nda at›l›r. Ayaklar birbirini ezmek için yar›fl›r.
"Bal/ay›n›n" tatl› meltemi yerini yavafl yavafl
kuzey rüzgârlar›na b›rak›r. Kimse 'ben onu de¤ifltiririm' demesin...
Birbirini de¤ifltirme hayaliyle kurulan bir aile
tablosu bu. Her iki taraf da "Acaba eflimi nas›l
mutlu ederim?" yerine "Nas›l de¤ifltiririm?"
sevdas›nda. Daha do¤rusu "güç savafl›nda".
Oysa efller güçlerini "de¤iflim savafl›"nda tüketmek yerine mutlulu¤u yakalamak yolunda sarf
etmeli. Evlilik, "Ben seni adam ederim" yerine
"ben seni mutlu ederim" düflüncesi üzerine kurulmal›d›r. O zaman evin pencerelerinde mutluluk meltemi eser.
Saks›lar›nda huzur çiçekleri açar. Odalar›nda flen kahkahalar ç›nlar. Efller, birbirini mutlu
etmek için yar›fl›r. Planlar, "onu nas›l de¤ifltiririm" yerine "onu nas›l mutlu ederim" üzerine
yap›l›r. Mürebbiye gibi de¤il, psikolog gibi davran›l›r. "De¤iflim savafl›" vererek ne kendisini
tüketir ne de eflini. Aksi halde kad›n "d›rd›rc›",
erkek "bask›c›" mutluluksa "toz-duman" olur.
Bu sebeple, evlenecek gençler, ruhen uyum
sa¤layabilecekleri kiflileri seçmelidir. "Ben onu
de¤ifltiririm" diye düflünerek bafll›yorlarsa, bofluna evlerini dayay›p döflemesinler. Silahlar›n›
ya¤las›n, kelime mermilerini y›¤s›n, savafl yerlerini belirleyip s›¤›naklar›n› haz›rlas›nlar. Gelin
arabas›n›n arkas›na da "Evleniyoruz mutluyuz"
yerine "Evleniyoruz savafla gidiyoruz" diye yazmay› unutmas›nlar.
YUNUS EMRE ‹LE ‹LG‹S‹
OLMAYAN HEYKELE
300 B‹N TL ÖDED‹N‹Z
Önce belediyenin borcunu kendi borçlar›
gibi görüp ödemeye bafllad›lar. Ama sonra kimlik de¤ifltirince birileri bunlara niye
s›k›nt›ya giriyorsunuz. Yiyin bofl verin
borç ödemeyi sizden sonra gelenler öder
dediler ve bunlar borç ödemeyi bir kenara koyup borçlanmaya bafllad›lar.’’
‘’Yunus Emre heykelinin
ödene¤i nereden? Yunus Emre
heykeli yap›l›yor. Yunus Emre
heykeli için 300.000.TL bedel
belirleniyor. Heykelin bütçesi
ayr›l›rken Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’nde bütçe olmad›¤› için
ödenek imar müdürlü¤ü bütçesinden isteniyor. Zeytinburnu’nun öncelikli onlarca sorunu varken e¤er ödene¤iniz
yoksa bir heykel için niçin 300 Bin TL
bütçe ay›r›yorsunuz Zaten yapt›¤›n›z
heykelinde yak›ndan uzaktan Yunus
Emre ile ilgisi ve alakas› yok.’’ dedi
BÜYÜKfiEH‹R‹N YAPTIKLARINI SAH‹PLEN‹P ONLARLA
REKLAM YAPIYORLAR
‘’Büyükflehir Belediyesin Zeytinburnu Kültür vadisinde yapt›¤› çal›flmalar›
kendi çal›flmalar› gibi gösterip Zeytinburnu Halk›n› kand›r›yorlar. Geçen toplant›lar›mda uyard›k. Nikâh salonunu bir
taraf›nda baflkan›n çelengi o bizim belediye baflkan›m›z ona bir fley demiyoruz.
Fakat di¤er tarafta AKP ilçe baflkan› Bahattin Ünver’in çelengi niçin orada sabit
tutuluyor. AKP bir devlet kurumumudur.
Bizim çelengimizi d›flar› at›yorlar. O orada reklam yap›yor. Bunu anlamak çok
zor. Fesle¤en da¤›t›m›nda da Zeytinburnu Belediye Baflkan› fesle¤en da¤›t›yor
bu normal peki AKP Zeytinburnu ‹lçe
baflkan› birlikte anons yap›larak reklam
ediliyor bu neyin nesi bunu Say›n Baflkana soruyorum.’’
NOT: ÇO⁄UNLU⁄UNU GENÇLER‹N
OLUfiTURACA⁄I VE AC‹ZANE ‹Ç‹NDE
BEN‹M DE BULUNDU⁄UM YEN‹ B‹R
DERNEK ÇALIfiMASI VAR. YAKINDA
DETAYLARI S‹Z DE⁄ERL‹ DOSTLARLA
PAYLAfiACA⁄IM.
ZEYT‹NBURNU’NUN B‹RÇOK
YER‹NDE YÜKSELEN
‹NfiAATLAR NEY‹N NES‹D‹R?
‘’Zeytinburnu’nun birçok yerinde
kimli¤i belirsiz inflaatlar yükseliyor. Çal›flmalar yap›l›yor. Bunlar› ne oldu¤u
Saadet Partisi Milletvekil Adaylar›n› Tan›tt›
aadet Partisi ‹stanbul Milletvekili adaylar›
Grand Cevahir otelde yap›lan görkemli bir
toplant›yla ‹stanbul halk›na ve bas›na tan›t›ld›. Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i programa Saadet
Partisi Genel Baflkan› ve 2.Bölge Milletvekili aday› Prof.Dr.Mustafa Kamalak,Genel baflkan yard›mc›lar›,genel idare kurulu üyeleri,milletvekili adaylar› ve partililer kat›ld›. Salona
s›¤mayan bir coflku ile teker teker adaylar
sahneye ça¤r›larak bas›na tan›t›ld›. Birçok
tan›d›k siman›n da yer ald›¤› listelerde eski
devlet bakanlar›ndan ‹smail Müftüo¤lu,eski
milletvekillerinden Temel Karamollao¤lu,Eminönü eski belediye baflkan› Lütfi Kibiro¤lu,Milli Gençlik Vakf› ‹stanbul il baflkanlar›ndan Dr. Abdullah Sevim,Zeytinbur-
S
nulu Muhammed Hanefi Çolak,en genç milletvekili aday› Emre Ustaosmano¤lu ve Baflörtülü han›m adaylar bunlardan baz›lar› oldu. Saadet Partisi
Genel Baflkan› Prof.Dr.Mustafa Kamalak yapt›¤›
konuflmada d›fl politikadaki baflar›s›zl›¤a dikkat çekerek, Ortado¤u da Siyonistlere ve onlar›n hain
planlar›na seyirci kalmakla yetinmeyip destek veren mevcut iktidar› uyard›.Kamalak flöyle devam
etti."Yar›n Nato Beytullah›n bulundu¤u Mekke-i
Mükerremeyi,Efendimiz s.a.v. in bulundu¤u Medine-i Münevvere yi iflgal etmeye kalksa ne yapacaks›n›z.yine destek mi olacaks›n›z bar›fl için."
Mili Görüfl'ün geçmiflte yapt›klar›n›n yapacaklar›na teminat oldu¤unu söyleyen Kamalak,mazeretlere s›¤›nan AKP ye daha ne kadar milletvekili istiyorsunuz,kaç sene daha laz›m size.Milli Görüfl 48
milletvekili ile ‹mam hatiplerin orta k›sm›n› açmad› m›.Yapmak istemeyince mazeretlere s›¤›n›yorlar
dedi Saadet Partisi Trabzon 1.s›ra
aday› e¤itimci yazar Muhittin Y›ld›r›m
Saadet Partisi Genel Baflkan› ve Milli
Görüfl Lideri Merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan'› kabri bafl›nda ziyaret
ederek Kuran okudu ve dualar etti..Daha sonra orada bulunan vatandafllarla hasbihal eden Y›ld›r›m vatandafllar›n baflar› temennilerine teflekkür
ederek oradan ayr›ld›
23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve
Çocuk Bayram›
kutlu olsun
KEMAL HAYIRLIO⁄LU
SAADET PART‹S‹ ZEYT‹NBURNU ‹LÇE BAfiKANI
SiYASET
N‹SAN 2011
6
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
‘Makam için de¤il, Zeytinburnu için var›m’
BALYOZ
MUSTAFA
GÜNAYDIN
Türkiye Partisi’nden milletvekilli¤ine haz›rlan›rken, partisinin seçimlere kat›lmamam
karar› almas›ndan sonra ilçe baflkanl›¤›na geri dönen Ahmet Çelik, 12 Haziran seçimlerini ve son geliflmeleri Zeytinburnu Haber Gazetesine de¤erlendirdi.
aflkan Ahmet Çelik Zeytinburnu Haber’e yapt›¤› aç›klamada, Türkiye Partisi'nin, ülkenin ve milletin menfaatleri do¤rultusunda "Yeni Siyaset, Yeni Dönem"fliar›yla 2009 y›l›nda kuruldu¤unu, milletin ilgi ve teveccühü sayesinde k›sa sürede tüm yurt sath›nda
teflkilatlanarak seçimlere kat›lma
hakk›n› kazand›¤›n› belirtti. Mevcut
iktidar›n, ayr›flt›r›c› ve y›k›c› siyasi
projeleri yan›nda halk› yoksullaflt›r›c›
ve gelir da¤›l›m›n› bozucu ekonomik
politikalar› sebebiyle milletin s›rt›na
yük olmaya bafllad›¤›n› öne süren
Çelik, flunlar› kaydetti:
B
Seçim iflbirli¤i
ne yaz›k ki sonuç vermedi
"Türkiye Partisi, bu kötü gidifle
'dur' diyebilmek için siyasetin merkezindeki baz› partilerle seçim iflbirli¤i yap›lmas›na öncülük etmifltir. Ama ne yaz›k ki baflaramam›flt›r. Partimiz, 12 Haziran'dan sonra
meydana gelebilecek bir siyasi kaosun sorumlulu¤una ortak olmamak amac›yla ve anti demokratik
seçim kanununun öngördü¤ü seçim baraj›n› da dikkate alarak ge-
nel seçimlere kat›lmama karar›
vermifl bulunmaktad›r. Genel Baflkan›m›z Abdüllatif fiener ise ülkemize ve milletimize hizmetlerine
devam amac›yla Sivas ilimizden
ba¤›ms›z aday olmufltur.
Türkiye’nin Genel Baflkan›m›z
Say›n fiener’e Meclis’te ihtiyac› var
Biz de Zeytinburnu ilçe teflkilat›
olarak bu karar› destekliyor ve onayl›yoruz. Abdüllatif fiener gibi kendisini tüm Türkiye'ye ispat etmifl bir
devlet adam›n›n Mecliste olmas› sadece Sivas için de¤il Türkiye için bir
kazançt›r. Önümüzdeki genel seçimlerde de Parti Meclisimizin alaca¤›
karar do¤rultusunda Zeytinburnu’nda hangi partiyi destekleyece¤imizi kamuoyuna aç›klayaca¤›z.
Partimiz ve di¤er baz› partilerle
gündeme gelen ittifak görüflmeleri
bir sonuç vermedi¤inden il baflkanlar› ve parti meclisinin karar›yla genel
baflkan›m›z›n Sivas’tan ba¤›ms›z
aday olmas› ve önümüzdeki süreçte
TBMM' de Say›n ABDÜLLAT‹F
fiENER’‹N daha etkin politikalar gelifltirece¤i gerçe¤i yan›nda medya engelinin de afl›laca¤› düflünülmektedir.
Genel Baflkan›m›z›n özel iste¤i ile
yeniden ‹lçe Baflkan›y›m
Bu nedenle 12 Haziran seçimlerine girmeme karar›yla birlikte Say›n
Genel Baflkan›m›z ve il baflkan›m›z›n
iste¤iyle bende ilçe baflkanl›¤›na yeniden atanm›fl bulunmaktay›m. Siyaset uzun soluklu oldu¤u kadar özveride ister ben her zaman söyledi¤im gibi BEN ZEYT‹NBURNU ‹Ç‹N VARIM hiçbir zaman oy kayg›m olmad›¤› için bütün gücümle temiz ve ilkeli siyaseti anlataca¤›m bu u¤urda
yeni kadrolar oluflturup onlar› haz›rlayarak ilçeme, ülkeme nas›l katk›
yapar›m; ben bunlar›n derdindeyim.
Zeytinburnu için
yapaca¤›m çok fley var
Benim flahsi yaflant›m›n yan›nda
siyasi geçmiflimde oldu¤u gibi ileride
de tek amac›m toplum insan› olmak.Bu güne kadar yapt›klar›m›z yapacaklar›m›z›n küçük bir avans› olarak düflünülsün çünkü benim
ZEYT‹NBURNU için yapaca¤›m
çok fley var. B‹Z ZEYT‹NBURNU'NDA ONURUMUZLA H‹ZMET VERD‹K VERMEYE DE DE-
VAM EDECE⁄‹Z. Önemli olan s›n›rl› imkânlarla mücadele etmektir,
emek vermek ve üretmektedir.
Oy ve makam kayg›m›z yok,
biz hizmet için var›z...
‹lçe genelinde yeni yap›lanmayla
muhteflem bir ç›k›fl yaparak bütün ilçenin önceden oldu¤undan daha çok
TÜRK‹YE PART‹S‹N‹ konuflur hale
getirece¤iz. Daha çok halk›m›z›n
içinde olarak onlarla bütünleflece¤iz
kimin ne yapt›¤› veya nas›l yapt›¤›na
bakmaks›z›n biz temiz, dürüst siyaset
için mücadele verece¤iz. Bunun için
ne paraya, ne imkâna hiçbir fleye ihtiyac›m›z yok çünkü dürüst tek dokunulmazl›k dosyas› olmayan bir liderimiz ve onun yan›nda kocaman yüre¤imiz var bunlar bize yeter. Baz› çevre ve kiflilerin kas›tl›, maksatl› konuflmalar› benimde kula¤›ma geliyor.
YOK fiUYMUfi, YOK BUYMUfi
kimse kendini yormas›n biz rant için
siyaset yapmay›z OY KAYGIMIZDA YOK KAZANIP KAYBETME
KAYGIMIZDA bu nedenle kendinizi yormay›n bizim derdimiz TÜRK‹YE'DE S‹YASET‹N USLUBUNU
ve fleklini de¤ifltirmek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›z kutlu olsun...
Ahmet ÇEL‹K
TÜRK‹YE PART‹S‹
Türkiye Partisi (TP) Zeytinburnu ‹lçe Baflkan›
[email protected]
Cemaat veya tarikat
taraf olmaz..
G
ünümüzde en çok yap›lan hata cemaat
yap›lar›n›n ve tarikatlar›n yapt›¤› hatalardan ötürü elefltirildiklerinde ortaya anlams›z tepkinin ç›kmas›d›r. Aksine tepki yerine yap›lan yanl›fl ne ise onu düzeltmek yerine birçok s›¤›n›lan kavramlar›n oldu¤unu veya birilerinin taraf›ndan üretildi¤ini görmekteyiz..Yap›lan elefltiri
cemaat veya tarikat liderine de¤ildir..
Yap›lan elefltiri çok basit bir biçimde bu yap›lar›n iflleyifli esnas›nda yap›lan yap›c› elefltirilerdir.
Ancak, yap›c› mahiyetteki elefltiriler de art›k tepkiye maruz kalmakta ve do¤rular söylendi¤i vakit
sanki ‹slam´a küfretmifl gibi alg›lanmaktad›r. Bu
do¤ru de¤il, bu alg›n›n art›k de¤iflmesi gerekir. ‹slam sadece bir cemaat yap›lanmas›na kurban
edilecek kadar basit bir din de¤ildir..
Cemaatler adaletsizlik yapt›¤›nda abiler daha
iyi bilir oluyorken, cemaat d›fl›ndaki insanlar›n
en ufak hatas›nda onlar› hemen karalama çabas› olufluyor. Cemaat yap›lar› adaletsizlik yapt›¤›nda abileri, ablalar› sorgularken bin kez düflünürken, cemaate aidiyet duygusu ile ba¤l› olmayanlar hata yap›nca onlara karfl› hunharca
bir sald›r›n›n oldu¤unu, do¤ru olsa bile düflünmeden, onlar kesin yanl›fl yapar, kesin ‹slam`a
(hizmete) karfl›d›r anlay›fl› ister istemez tek tip
insan yetifltirme noktas›nda ortaya ç›k›yor.
Allah (C.C) ayetinde önce adaleti sonra iyili¤i emretmifltir.Genelde cuma hutbesinin sonunda okunan ayettir..
Özellikle dini hassasiyetle yola ç›kt›¤›n› iddia
eden cenahlar adalet nosyonuna dikkat etmelidirler..Cemaat veya tarikat usulü yap›lanmaya
gidenler hem kendi içlerinde hem de cemaat
d›fl›nda bulunan insanlara adalet konusunda
çok dikkatli olmal› ve k›l› k›rk yarmal›d›r.. Dergisinde,televizyonlar›nda, gazetesinde, sohbetinde,kasetinde vs. düflmanca tav›r tak›n›lan
fleyler hofl olmaz..‹ntikam ve iyilik ayn› anda
kalpte bulunmaz...fiimdi tabi baz›lar› bizim
yanl›fl yapt›¤›m›z› söyleyebilir..Bizler do¤ru
söylemeye devam edece¤iz...
Cemaat veya tarikat taraf olmaz..Taraf olma
bireyseldir..Taraf olan bir grup ‹slam´a zarar
verir ve onu da Allah r›zas› için yapt›¤›na kendini inand›r›r..
Toplumun hemen, hemen her kesiminde ve
özellikle flahsiyetler üzerine infla edilmifl hareketlerde bunu daha aç›k bir flekilde gözlemliyoruz.
Yap›lan savunmalar, at›lan ad›mlar, elde edilen
baflar›lar, her zaman “tek”e hasrediliyor ve atfedilen baflar›n›n sahibi olan bu birey yükseltildikçe yükseltiliyor. Önümüze dokunulmaz, elefltirilemez, hakk›nda söz söylenemez flahsiyetler konuluyor. Sonuçta flahsa atfedilen bu kutsall›k,
flahs›n önderlik etti¤i harekete de dolayl› olarak
yans›t›l›yor. Yap›lan yanl›fllar da z›rh içinde z›rha
al›n›p muhafaza edilir hale geliyor.
Ne yapaca¤›z?
Yanl›fl gördü¤ümüze yanl›fl demeyecek miyiz? Emri bi’l-ma¤rûf nehyi ani’l-münker nerede kald› o zaman?
Ne olacak?
Bir yanl›fla flahit oldu¤unuzda elinizle, buna
gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, buna da
gücünüz yetmezse bu¤zedin ilkesi nereye oturtulacak?
Elefltiriye kapal› bir birey, topluluk ya da toplum, kaç›n›lmaz olarak, bir süre sonra vaziyeti
alg›lamada zorluklarla karfl›lafl›r. Yap›lan yanl›fllar, muteber do¤rular haline gelir. Bugün
olan da budur.
Hadisdeki flu güzel ö¤üdü dikkate almakta
fayda vard›r; “Düflmanlar›n›z›n en kuvvetlisi,
içinizdedir.”
Dostçakal›n.
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
Y›l:2
ÜSTÜNDAĞ
DEKORASYON
Ali R›za Üstünda¤
Zeki R›za Üstünda¤
Say›: 18
N‹SAN 2011
‹mtiyaz Sahibi ve
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
TAYLAN DEM‹RELL‹
Genel Yay›n Yönetmeni
MURAT ERGÜN
Genel Koordinatör
Ahmet K›l›nç
Yay›n Kurulu
Mehmet Alpay
Muhammed Gelefl
Atilla Güler
Nihal Demirelli
Yeliz Ergün
Yurdal K›l›çer
Hukuk Dan›flmanlar›
Av. Fethi Ahmet Alparslan
Av.Harika Alparslan
Av.Yurdal K›l›çer
Reklam
Nihal Karagöl
Magazin
Tuba Atak
Kad›n- Aktüel
Selma Demirelli
Spor
Raflit Kara
Muhabirler
Deniz Atak
Yeliz Atak
Selma Demirelli
Eyüp Ensar
Web Tasar›m
Serkan Özdefl
Emre Günay
Telsiz Mahallesi Sümbül Sokak No: 6/A Zeytinburnu/‹stanbul
Tel: (0212) 510 23 61
GSM: (0536) 276 92 91
www.zeytinburnuhaber.org
ELAZI⁄ SON HAVAD‹S’‹N ZEYT‹NBURNU EK‹
Teknik Haz›rl›k ve Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67
Çerçeve, Tablo, Ayna, Biblo, Obje
ve onlarca dekoratif ürün...
Yenido¤an Mahallesi 41 Sokak No: 6/B Zeytinburnu (0212) 664 38 53
Yay›n Türü: Yerel Süreli Yay›n
ber.org
a
h
u
n
r
u
b
in
t
y
dünyaya aç›lan penceresi...
www.ze
Zeytinburnu’nun
GÜNCEL
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
N‹SAN 2011
7
Uluocak: Demokrat Parti’nin
misyonu ülkenin bütünlü¤üdür
Demokrat Parti MKK Üyesi Süleyman Uluocak yaklaflan 12
Haziran Seçimleri öncesi Zeytinburnu Haber Gazetesine
Türk Siyasetini ve seçim öncesi atmosferi de¤erlendirdi.
üleyman Uluocak, “Türkiye’nin en büyük problemi üretimdir” dedi ve ekledi: “Türkiye yeniden üreten, vatandafl›
için fabrikalar yapan, yeniden yat›r›mlar yapan bir ülke haline gelmelidir. Türkiye tüketim ekonomisinden, üretime dönük yat›r›m
yapan bir ülke haline getirilmelidir. Barajlar›,
Erdemir’i, Petkim’i yapan AP, ANAP, DYP
kadrolar› bugün yeniden Demokrat Parti’dedir” dedi. Uluocak sözlerine flöyle devam etti.
“Bugün Demokrat Partinin ve Demokrat parti
mensuplar›n›n olarak Temsil etti¤imiz siyasi
görüfl, siyasi hareket çok köklü bir harekettir.
Bizim partimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin tek
partiden çok partiye geçti¤inden bu yana, çok
partili demokrasiyi ayakta tutmak, gelifltirmek
için büyük gayretleri olmufltur.
Bu gayretler içerisinde Demokrat Parti’nin,
Adalet Partisi’nin, Do¤ru Yol Partisi’nin ve
Anavatan Partisi’nin söylenmeyecek kadar büyük hizmetleri vard›r. Bu misyonun liderleri
olan Adnan Menderes’i, Turgut Özal’› rahmetle anarken, Cumhurbaflkan›m›z say›n Süleyman Demirel’e de sayg›lar sunuyorum.
Bu siyasi partiler ayr› ayr› isimler tafl›salar
dahi hep ayn› fikri ve ayn› mücadeleyi temsil etmifllerdir.
Demokrat Partinin misyonu; Türkiye’nin
S
birli¤i, bütünlü¤ü, beraberli¤i ve kardeflli¤idir. Türkiye’de demokrasinin daha fazla gelifltirilmesidir. Türkiye’de milli ve manevi
de¤erlere sadakattir, kalk›nmad›r, büyümedir, güçlenmedir. Milletimizin gelece¤ine
güvenle bakmas›, geçmifliyle övünmesidir.
Bu, önemli bir olayd›r. Demokrat Parti geçmiflte bunu yapm›flt›r. Bugün de Demokrat Parti, bu misyonu en iyi yapacak birikime sahiptir.
Ülkenin kalk›nmas› için, millete hizmet
etmek bir yar›flt›r. Demokrat Parti olarak bu
yar›flda var›z. Millet kime iktidar görevi verirse, sand›ktan kim ç›karsa, iktidar görevini
o yürütecektir.
Ama siyasette görev sadece iktidar görevinden ibaret de de¤ildir. Asl›nda iktidar her
rejimde vard›r. Önemli olan muhalefettir.
Muhalefetin çok iyi çal›flabilmesi laz›md›r.
Muhalefet, iktidar›n alternatifidir. Güçlü
muhalefet ‹ktidar› iyi çal›fl›r hale getirir.
Siyasi partiler asl›nda muhalefet görevi
yaparken de iktidar görevi yaparken de bir
tek fleyi düflünürler; O da Türkiye’nin huzur
içinde kalk›nmas›d›r. Demokrat Parti (AP,
ANAP, DYP) bu konuda geçmiflte çok iyi
imtihanlar vermifltir.
Siyasi partiler geçmiflleriyle yaflamazlar ama
bugün Geçmiflimizi teminat olarak gösterip,
gelecek için ümit vermemiz laz›md›r. Bizim siyasi misyonumuzun baflar› flart›ndan birisi geçmiflimizdir.
Siyasi partiler, Gelecek için ümit vermelidir.
Bunun için de Dünyadaki de¤iflimlere, günün
flartlar›na ve bugünkü geliflmelere göre halk›n
taleplerine en iyi flekilde tercüman olmakla
mümkündür.
Türkiye’de Demokrasinin ifllemesi, ancak siyasi partilerin iyi çal›flabilmesiyle mümkündür.
Merkez sa¤›n tek partisi Demokrat Partidir.
Demokrat Parti güçlenip siyasi yelpazede yerini almad›kça siyasi yelpazede boflluk olacakt›r.
Türkiye’de siyasi partiler kanunu ve seçim
kanunu de¤iflmelidir .Dar bölge seçim sistemi
olmal›d›r. Her bölgenin kendi milletvekili olmal›d›r. Dar bölge seçim sistemi olursa;
TBMM’de gücünü milletten alan, sevilen,
say›lan, bilgi birikimli, konusunda uzman,
genç ve dinamik insanlar milletvekili olarak
temsil edilecektir.
E¤er siyasette kalite istiyorsak, kat›l›mc› ve örgütlü bir toplum istiyorsak siyasi partiler milletvekili adaylar›n› ön seçimle tesbit
etmelidirler.
Siyasi partiler ve seçim kanunu de¤iflmeli,
dar bölge seçim sistemine geçilmeli, milletin
önü aç›lmal›d›r.”
DP. Genel Baflkan› Nam›k Kemal Zeybek
DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak’la
Ayd›nlar Oca¤› Dil ve
Milli Bütünlü¤ü Konufltu
Ayd›nlar oca¤› genel merkezinin bu ayki toplant› konusu “Dil ve Milli Bütünlük” tü. Oturum baflkanl›¤›n› Prof.Dr. Mustafa Erkal’›n yapt›¤› toplant›n›n di¤er konuflmac›lar›ndan birisi hocalar›n hocas› Prof.Dr. Orhan Türkdo¤an,di¤er konuflmac› da eski parlamenter Sadi Somuncuo¤lu’ydu.
Mesudiyeliler, Milletvekili
aday› hemflehrilerini tan›tt›
16 Nisan 2011 Cumartesi günü Mesudiyeliler Derne¤i yönetim Kurulu
12 Haziranda yap›lacak 24.dönem milletvekili seçimlerinde siyasi partilerde aday olan hemflerilerini tan›t›m yeme¤inde bir araya getirdi.
oplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› Mesudiyeliler Dernek
Baflkan› mimar Süleyman Uluocak yapm›flt›r.
Uluocak toplant›ya kat›lanlara teflekkür ettikten sonra “Mesudiyeliler Derne¤i olarak
siyasi partilerde görev yapan, seçimlerde aday olan bütün
hemflerilerimize eflit
mesafe olduklar›n›, seçimlerde aday olan
hemflerilerimize aday olduklar› bölgelerde destek vereceklerini” ifade etmifltir.
Beykoz ilçesi Beytafl Tesislerinde yap›lan yeme¤e; CHP ‹stanbul
3.bölge 4.s›ra aday› Hürriyet Gazetesi eski Baflyazar› ve Bas›n
T
Konseyi Baflkan› Oktay Ekfli,
MHP Ordu 1.s›ra aday› eski Ordu
milletvekili Dr. Yener Y›ld›r›m CHP ‹stanbul 1.bölge
12.s›ra aday› Bas›n ‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› ve CHP PM
üyesi Yakup Akkaya,DP
‹stanbul
2.bölge 11.s›ra aday›
AP eski Milletvekili
Hüseyin Özdemir’in
o¤lu fiiflli eski ilçe
Baflkan› Mehmet Özdemir, Saadet Partisi Ordu 3.s›ra aday› Adem Akbulut, Saadet Partisi ‹stanbul 2. Bölge 12.s›ra aday› Av. Cengiz Ertekin Saadet Partisi ‹stanbul 3.bölge
13.s›ra aday› Adem Okutan kat›lm›fllard›r. Toplant›da s›ras›yla
TBMM eski Meclis Baflkan›
Memduh Ekfli, Beykoz Belediyesi 2.dönem Belediye Baflkan› Av.
fievket Ar›kan, Yeflilce eski Belediye Baflkan› Yekta Ayd›n, Üçyol
eski Belediye Baflkan› Hamit Mesudiyeliler Derne¤i Kurucu Baflkan› ‹lhan O¤uz ve 1.dönem Baflkan› Ahmet Çak›r, duayen sanayicilerden Salih Mesudiyeli, Beykoz Lojistik M.Y.O Mütevelli Heyeti Baflkan› Engin Özmen, Arçelik eski Genel Müdürü Gündüz
Özdemir, Telpa Grup Baflkan› Sebahattin Yaman, MEGEV Baflkan› Muzaffer Ünver, Ankara Mesudiyeliler Dernek Baflkan› Nuri
Özmen, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Ar›can, Ba¤c›lar
E¤t. ve Araflt›rma Hastanesi Genel Cerrah Dr. Selami Karaca,
Sendikac› Alim Okutan, Ankara
Mesudiyeliler Derne¤i ve MEGEV eski Baflkan› Tübitak Arfliv
Müdürü Necmi Demir s›ras›yla
söz alm›fllard›r. Toplant›ya kat›lan
köy dernek baflkanlar›m›za, muhtarlar›m›za, sivil Toplum Kurulufllar›n›n yöneticilerine Mesudiyeli aday hemflerilerimize siyasi
parti ay›r›m› yapmadan destek verilmesi temennisiyle sözlerini
tamamlam›fllard›r.
E
minönü Halk E¤itim
Merkezi Konferans
Salonu’nda yap›lan
toplant›n›n sunumunu Ayd›nlar Oca¤› Genel Sekreteri Mimar Süleyman Uluocak
yapt›.
Oturum’un moderatörü
ve ayn› zamanda Ayd›nlar
Oca¤› Genel Baflkan› Prof.
Dr. Mustafa Erkal’in k›sa bir
aç›l›fl konuflmas› yapt›ktan
sonra ilk söz s›ras›n› Sadi
Somuncuo¤lu’na verdi. Bir
saate yak›n konuflan Somuncuo¤lu flunlar› söyledi.
Somuncuo¤lu
Hükümete yüklendi
“Son dönemlerde baz›
mihraklar baflka dillerde
resmi dil olarak kabul edilsin
diyorlar. Bu mümkün de¤il
tarihte kurulan tüm Türk
devletlerinde devletin
resmi dili Türkçe olmufltur.
Selçuklularda
h alk
aras›n da
Tü rkçe d›fl›n da
baflka diller daha
çok kullan›ld›¤› halde h içbir zaman
devletin dili
Farsça olsun dememifllerdir. Osmanl› da saray dili
Türkçe olmufltur hep.Sultanabdülhamid döneminde
1876 y›l›nda yap›lan anayasada devletin dili Türkçedir
diye yaz›lm›fl.O zamanlar
çarfl›da pazarda yani Osmanl› s›n›rlar› içinde Arapça
konuflanlar›n say›s› daha
fazla oldu¤u halde hiçbir
zaman devletin resmi dili
Arapça olsun diyen birileri
ç›kmam›flt›r.Hatta M›s›r ’da
Memlu k
Türkleri taraf›n dan
ku r u la n
Memluklular
devletinde 400
y›l
boyu n c a
devlet dili Türkçe olmufltur.Osmanl› devletinde
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›z kutlu olsun...
Mimar SÜLEYMAN ULUOCAK
Demokrat Parti MKK Üyesi
memur olabilmenin ilk flartlar›ndan biriside Türkçe bilme flart›yd›.Bu memurlar
‹ster Mekke’de ister de Makedonya’da olsun bilmeleri
gereken dil sadece ve sadece Türkçeydi.
Bu memurlar›n sokakta,
pazarda,çarfl›da,konufl tuklar› dile de kimse kar›flmazd› diyen Sadi Somuncuo¤lu sözlerine flu flekilde devam etti,Bugün dil
giderse yar›nda devlet gider diyerek And›m›zda
Türklü¤ü ön plana ç›karan
çok fley var diyenlere atefl
püskürdü.
Hocalar›n Hocas›
Orhan Türkdo¤an
Prof. Dr. Orhan Türkdo¤an her zamanki gibi beyefendi duruflu ile panelist arkadafl› Sadi Somuncuo¤lu
‘nun çok güzel bir konuflmas› yapt›¤›n› söyledi. Bir
çok konuya temas eden
Prof. Türkdo¤an özellikle
son dönemlerde Ortado¤u
da yaflanan olaylara de¤inerek kat›l›mc›lara güzel
bir ufuk turu yapt›rd›.
GÜNDEM
BARIfi
K‹fiO
[email protected]
TBMM Nas›l Aç›ld›?
2
3 Nisan’›n yaklaflt›¤› flu günlerde, durup
düflünmek gerekiyor biraz… Resmi bayram günlerinden biri olan 23 Nisan’da;
okullarda, meydanlarda merasimler yap›l›r, fliirler okunur. Baz›lar› için sadece Çocuk Bayram›d›r 23 Nisan. Baz›lar› için ise, tatile ç›kmaya f›rsat veren bir Resmi Tatil Günüdür. Biraz daha duyarl› olanlar çocuklar›n› al›r ve tören alanlar›na koflarlar. Bir bayrak ile Milli
Coflkuyu çocu¤unun yaflamas›n› sa¤lamaya
çal›fl›rlar.
Belediye Baflkanlar›, Valiler, Kaymakamlar
ve hatta Bakanlar, o gün için k›sa bir süreli¤ine de olsa; koltuklar›n›, önceden seçilmifl ve
ne söyleyecekleri ezberletilmifl, zengin kolej
çocuklar›na devrederler. Her sene ayn› cümlelerle ezber yenileyen çocuklar kameralar
önünde alk›fllan›rken; tören alanlar›nda simit
satan ya da balon satmak zorunda b›rak›lan
çocuklar görmezden gelinir her ne hikmetse.
Asl›nda güzel ülkemde görmezden gelinen sadece bu zavall› çocuklar de¤ildir. Bir tarihin
kendisi, en önemli sat›r bafllar› da görmezden
gelinir ve unutturulmak istenir. Birçok çocuk
anlam›n› bilmese de 23 Nisan, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin aç›ld›¤› tarihtir. Günümüzde
yap›lan ve yap›lacak olan 23 Nisan merasimlerini art›k hepimiz ezbere biliyoruz. Peki acaba 23 Nisan 1920’ de TBMM’ nin ilk aç›l›fl›n›n nas›l bir merasimle yap›ld›¤›n› biliyor muyuz?
Tarih, 21 Nisan 1920. TBMM’nin aç›l›fl haz›rl›klar› için “Heyet-i Temsiliye Nam›na Mustafa Kemal Pafla” imzas›n› tafl›yan bir tamim,
yerleflim merkezlerinin en merkezi yerlerine,
camilerin kap›lar›na as›lm›fl ve ayr›ca matbaada bas›larak halka da¤›t›lm›flt›. 1927 y›l›nda
50.000 adet bas›lan Nutuk’un 272. ve 273.
sayfalar›nda da aynen yer alan tamim, 6 maddeden olufluyordu ve sadelefltirilmifl haliyle flu
ifadeleri içeriyordu.
1) Kerim olan Allah’›n izniyle, 23 Nisan Cuma günü, Cuma Namaz›ndan sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi aç›lacakt›r.
2) Vatan›n istiklali, saltanat ve hilafet makam›n›n kurtar›lmas› gibi en mühim ve hayati
görevleri yerine getirecek olan TBMM'nin aç›l›fl gününü Cuma'ya denk getirmek, bugünün
hayr›ndan faydalanmak ve
aç›l›fltan önce muhterem mebuslar›n hepsiyle Hac› Bayram-› Veli Camii flerifinde Cuma
namaz› k›l›narak; Kuran'›n nurundan ve namazdan istifade olunmak içindir. Namazdan
sonra Sakal-› fierif ve Peygamber Efendimizin
Sanca¤› al›narak Meclis binas›na gelinecektir.
Binaya girmeden önce dualar okunarak kurbanlar kesilecektir.
3) Ad› geçen günün kutsiyetini güçlendirmek için bugünden bafllayarak, il merkezinde,
vali hazretlerinin tertibiyle 'Hatim' ve 'Hadis-i
flerif' okunmas›na bafllanacak, Hatim'in son
bölümü bereket olsun diye Cuma
namaz›ndan sonra Meclis binas› önünde tamamlanacakt›r.
4) Mukaddes ve yaral› vatan›m›z›n her köflesinde, bugünden bafllayarak Hadis ve Hatim'ler ve Cuma günü ezandan önce minarelerde salavat-› flerifeler okunacak ve Hutbe'lerde umum millet çocuklar›n›n bir an
evvel kurtulufl mutlulu¤una nail olmalar› da
eklenecektir. Cuma namaz›n›n k›l›nmas›ndan
sonra da Hatim tamamlanarak bilcümle vatan
kesimlerinin kurtar›lmas› için vuku bulan milli
mesainin önemi ve
kudsiyeti hakk›nda vaazlar verilecektir. Ondan sonra din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluflu, selameti ve istiklali için dua
edilecektir. Bu dinî -vatanî töreni müteakip camilerden ç›k›ld›ktan sonra, Osmanl› beldelerinin her taraf›nda, hükümet konaklar›na gidilerek, Meclis'in aç›lmas›ndan dolay› resmen
tebrikler yap›lacakt›r. Her tarafta Cuma namaz›ndan önce münasip flekilde Mevlid-i flerif
okunacakt›r.
Hey'et-i Temsiliye nam›na Mustafa Kemal
(Ahmed Kabakl›, Temellerin Duruflmas›,
s.108-109, ‹stanbul, 1992, 15.Bask›.)
5 ve 6'inci maddeler, bu tebli¤in en ücra
köylere kadar süratle duyurulmas›n› emretmekte ve 'Cenab-› Hak'tan tam baflar›' niyaz
olunmaktad›r.
Görülece¤i üzere TBMM’nin aç›l›fl› Mustafa
Kemal Pafla’n›n emirleri do¤rultusunda Kuran-› Kerim k›raatleriyle, hatimlerle, dualarla,
kurbanlarla yap›lm›flt›r. ‹lk aç›l›fl merasiminin
sadece dua ile meclise girme bölümünün bu
23 Nisan’da Atatürk’ün an›s›na olsun birkez
dahi tekrar edildi¤ini düflünebiliyor musunuz?
Asla! Asla böyle bir hata yapmay›n ve bunu
düflünmeyin bile!. Zira sahte halkç›lar, sahte
cumhuriyetçiler irtica hortluyor diyerek ve
sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü TBMM’nin
aç›l›fl› konusunda kendinize örnek ald›¤›n›z
için sizleri vatan haini ilan edebilirler. Kendi
tarihinden haberdar olmayan sözüm ona ayd›n geçinen cahiller toplulu¤u elbette milletimizin iradesi karfl›s›nda daha fazla
direnemeyecektir. Milletimiz hak etti¤i özgürlü¤e, saadete ve huzura Allah’›n izniyle
kavuflacakt›r.
Kendi milletine, milletinin inanc›na sayg›
duyan daha demokratik, daha özgür bir
TBMM çat›s› alt›nda daha müreffeh bir Türkiye temennisiyle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›n›z› baflta çocuklar›m›z olmak üzere tebrik eder, sayg› ve sevgilerimi
sunar›m.
SiYASET
N‹SAN 2011
8
Avc›,
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
’den Milletvekili Aday›
YAfiAMAK
‹SLAM
SADIKER
Has Parti 2.Bölge Aday› Cemal Avc› ile 12 Haziran Genel Seçimlerini ve Milletvekili Adayl›¤›n› konufltuk. ‹flte o çok özel söyleflimiz.
• Say›n Avc› Aday olurken hedefleriniz nelerdi?
- Halk›n Sesi Partisi toplum
merkezli bir partidir. Di¤er partilerin demokrasi anlay›fl› halk›n
yönetime kat›lmas› yönünde de¤ildir. Onlar›n siyasi anlay›fl›na
göre halka yüklenen tek sorumluluk 4 y›lda bir kullanaca¤› oydur. Has Parti siyaseti mevcut siyasi partilerin yapt›¤› gibi ç›kar
çat›flmalar›yla de¤il toplumsal uzlafl›yla yapmaktad›r. Halk›m›z siyasilerin çat›flma ve halk› kutuplaflt›rma üzerine yapt›¤› üretimi olmayan
siyasetten b›km›flt›r.
CEMAL AVCI kimdir?
1967 Kars Arpaçay do¤umluyum. ‹nflaat ve
taahhüt sektöründe faaliyet göstermekteyim. Üsiad Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
Üyesiyim, Kars Ardahan I¤d›r Sanayici ve ifladamlar› Derne¤i Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Üyesiyim, Kars, Ardahan, I¤d›r, Zeytinburnu
Hemfleri Konseyi Baflkan›y›m, Perflembe Pazar› Demirciler Çarfl›s› Yönetim Kurulu Baflkan›y›m, Galata Spor Kulübü 2. Baflkan›y›m,-Helezon ‹fladamlar› Derne¤i ve Tuskon üyesiyim,Kars,Ardahan,I¤d›r Kalk›nma Vakf› Üyesiyim. Ahlakl› ve Etkin siyaset yaparak, Seçimden
seçime de¤il, Halk›m›n sorunlar›n› çözen, Dertleri ile dertlenen, Sevinçleri ile mutlu olan, Gerçek milletin vekili olaca¤›m. Tüm ‹stanbullu
seçmenlerimin desteklerini bekliyorum.
• Niçin Has Parti?
- Ç›kar ve çat›flma siyaseti yapmayan, ‹nsan›n
devletten de piyasadan da üstün tutuldu¤u dürüstlük üzerine kurulu insan merkezli bir siyasi anlay›fl benimsemifl olan herhangi bir partide siyaset
yapmak her dürüst siyasetçinin içinde bulunmak
isteyece¤i bir oluflumdur. Bu oluflumu Has Parti
sa¤lam›flt›r. Bu sebeple Has Partideyim.
• Halk›m›z Size Neden Oy Vermeli?
- Milletvekillerinin görevi ülke genelinde ülke
sorunlar›na ülke insanlar›na hizmet oldu¤u kadar
kendi bölgesinin insan›na da hizmet etmektir. Bu
hizmeti de ancak o bölgenin içinden seçilmifl sorunlar› sorumlular› bilen, sorunlar›n›n nas›l çözülece¤ini orada yaflad›¤› için her ayr›nt›s›yla bilen, insanlar›n sorunlar›n› kendine sorumluluk addeden
siyasetçiler yapabilir. Zeytinburnu’muza ve ‹stanbul’umuza hizmet için 2.Bölgeden Aday Aday› oldum, Partimde teveccüh gösterip beni Milletvekili
Aday› gösterdi, Halk›m›z›n deste¤ini istiyorum.
• Has Parti gerçekten Halk›n sesi olacak m›?
- Herkesin hür ve eflit yurttafl oldu¤u, devletin
kimseye yaflam biçimi dayatmad›¤›, herkesin istedi¤i ve inand›¤› gibi yaflad›¤›, düflüncesini korkmadan
ifade edebildi¤i, ülkenin zenginliklerini hakça paylafl›ld›¤› esenlik dolu bir ülkemiz olacak. Çünkü
biz;Karunlaflmayaca¤›z; kamu kaynaklar›n› yemeyece¤iz, yedirmeyece¤iz. Firavunlaflmayaca¤›z; adaletten, merhametten, haktan yana olaca¤›z. Firavunlaflmayaca¤›z; özü sözü do¤ru olup, inanc›m›z› istismar
etmeyecek ve ettirmeyece¤iz dedi.
Hanna Y›lmaz Has Parti
2.Bölge Milletvekili Aday›
Halk›n Sesi Partisi 2.Bölge Milletvekili Aday› Hanna Y›lmaz, Vekil Adayl›¤›n›n kesinleflmesinin ard›ndan düflüncelerini Zeytinburnu Haber Gazetesi ile paylaflt›.
anna Y›lmaz Has Parti, Türkiye'de yeni bir
siyaset sayfas› açm›fl, yeni bir yürüyüfl bafllatm›flt›r dedi. Y›lmaz sözlerine flöyle devam etti. fiimdi; yeni söz, yeni siyaset, yeni üslup
zaman›d›r. HAS Parti, halk› kutuplaflt›ran, gerginlefltiren, ötekilefltiren bir üslup yerine; birlefltirici,
bütünlefltirici, çözüm üreten bir üslupla siyaset yapacakt›r. ‹nsan› kölelefltiren, bencilefltiren de¤erler
yerine; paylaflmay›, dayan›flmay›, üretimi esas alan
bir anlay›flla siyaset yapacakt›r. Milleti be¤enmeyen, bir fley anlamaz zanneden bürokratik oligarflinin egemenli¤i yerine, kay›ts›z flarts›z millet egemenli¤ini esas alacakt›r. Toplumsal ahlak›, sistem
ahlak›n› yeniden infla edece¤iz. Biz, halk›n vekâletini kutsal bilece¤iz ve siyaseti bir göz boyama arac› olarak görmeyece¤iz; seçmeni s›rt› s›vazlan›p
oyu al›nacak bir iktidar arac›, yani, hazreti oy ola-
H
rak de¤il, en iyisine lay›k hazreti insan olarak
birleflece¤iz.
Her alanda, adaleti tesis edece¤iz ‹nsanlar›n iflsiz ve yoksul b›rak›larak yard›ma
muhtaç hale getirildi¤i, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan, güçlü olan›n
ayakta kald›¤›, küçük bal›klar›n büyük bal›klar taraf›ndan yutuldu¤u zalim sömürü
düzenine son verece¤iz. Siyaseti, gençlere, kad›nlara, köylülere, üreticilere, yani
halka aç›k hale getirecek; millete kapal›,
gizli ve derin alan b›rakmayaca¤›z. Biz
hiçbir zaman inanmad›¤›m›z› söylemeyece¤iz; sözümüzü e¤ip bükmeyece¤iz,
muhalefetimiz yap›c›, iktidar›m›z muktedir olacakt›r. Milletimizin duas›, Allah'›n r›zas› amac›m›z olacakt›r.
[email protected]
B
Mahalle Muhtarlar›na
‘HAS’ ziyaret...
Has Parti Zeytinburnu ‹lçe Yönetimi yaklaflan 12 Haziran Genel Seçimleri öncesi çal›flmalar›na h›zl› bir flekilde devam ediyor.
as Parti, milletvekili adaylar›n› tan›tmaya son sürat devam
ederken, bir yandan da yap›lanmaya devam ediyor. ‹lçe Baflkan› Ali Yakar, gecenin geç saatlerine kadar pankartlama çal›flmalar›nda teflkilat› yaln›z b›rakmayan Milletvekili Adaylar› Cemal
Avc› ve Hanna Y›lmaz’a sonsuz teflekkürlerini sundu. Yakar, “‹lk hedefimiz adaylar›m›z› destekleyerek Meclise göndermek, onlar›n vesilesi ile halk›n vicdan›n› meclise tafl›mak ondan sonras› ise Meclisde
halk›m›z› en güzel flekilde o s›ralarda temsil etmek” dedi.
Has Parti Zeytinburnu ‹lce Yönetimi Teflkilat Baflkan› Abdulhakim Kaya öncülü¤ünde Zeytinburnu Mahalle Muhtarlar› ile tan›flma ve teflkilat hakk›nda bilgi verme amaçl› ziyaretler düzenledi. Teflkilat Baflkan› Kaya, Muhtarlara Ana Yönetimin kuruldu¤unu ve mahallelerde yönetimlerinizi h›zl› bir flekilde kurmaya
bafllad›klar›n› ifade etti.
Sahaya indiklerinde Has Partiye Ve Genel Baflkan Prof.Dr. Numan
Kurtulmufl’a Kars› yo¤un ilgiyle Kars›laflt›klar›n› ifade Eden Kaya
Has Partinin gerçek Anlamda Bu seçimlerde Sürpriz yapaca¤›n› da
vurgulad›. Yeni Türkiye’nin Yeni Partisi Olan Has Partiyi Milletimiz Sab›rs›zl›kla ‹ktidarda görmek istiyor Ve Bunu Niçin Hem
Teflkilat›m›z›n heyecan› hem de Milletimizin heyecan›n› Bir noktada buluflturup çal›flmalar›m›z› H›zland›rd›k Dedi. Ve Önümüzde
ki seçimlerde Has Partinin oldukça iddial› oldu¤unun Alt›n› çizen
Kaya ‹lk seçimimizde Has Partiyi Meclise sokaca¤›z diyerek
ziyaretlerini sonland›rd›.
H
TAMAM
eyaz yüzünde ›fl›l ›fl›l mavi gözleri, uzun y›llar örgülü
kalmaktan bukleli olmufl k›nal› saçlar› vard›. Üç as›rdan daha fazla yaflad›¤› hayat› hem çok k›sa hem de
hiç yaflanmam›fl sayard›.
Okuma yazmas› yoktu.
Do¤up büyüdü¤ü Rumeli topraklar›ndan ayr›lm›fl ‹stanbul’a
göç etmiflti.
Tüm hayat›n› çocuklar›na, ailesine adam›flt›. Zaten yak›nlar›ndan kimsesi yoktu. Komflular›n› kardefl / akraba bilmiflti.
Genç k›zl›¤›nda ö¤rendi¤i ve hep ayn› ahenkte okudu¤u
manileri/ türküleri söyleyerek
ve de siyah örgünün
aras›nda serpifltirdi¤i renkli çiçeklerle bezenmifl çetikler örerek
hayata tutunurdu.
Her fleyi bilmek, görmek ve anlamak isterdi.
Yüre¤inde yaln›zl›¤› ya da ayr›l›k duygusunu hissetti¤inde yaflama daha da çok sar›ld›.
Zamanla yaflanan olaylardan, hasretlikten, sevdiklerinden
sonsuza kadar ayr›lmak ve ard›ndan yaflamay› sürdürmekten,
biraz da yafll›l›ktan kaynaklanan hastal›klarla u¤raflmaktan o
minicik bedeni yorgun düflmüfltü.
Yine de yatmamak için direnmek, yapabilirim diyerek ayaklanmak, her ifadede gizli anlam var m› diye irdelemek, ve son
ana kadar espri yapabilmek gücüne sahipti.
Ayn› dönemlerde üzüntüler ve gergin olaylar nedeniyle kötü günler yafl›yordum.
Son y›llarda “aflk›n” böylesine güzel ifade edildi¤i söz ve müzi¤i bir arada dinlememifltim. Afl›k de¤ildim ama tabii ki sevdiklerim vard›. Hayat›, insanlar›, do¤ay›, hayvanlar› seviyordum.
Sevdikçe yüküm art›yordu.
“Yang›n›m Büyük” flark›s› tam da durumumu anlat›yordu.
Hatta öylesine etkilenmifltim ki müzi¤i telefonumun aç›l›fl melodisi olarak düzenlemifltim.
Çarflamba günü akflam üstü a¤abeyime cuma günü “Cenaze Namaz›” da k›lmam›z gerekebilir, bir yere kaybolma dedim.
Uzun bir süre yan›nda kald›m.
Ertesi gün acil imzalamam gereken evrak oldu¤u için ifle gitmek zorundayd›m.
23.50 de “gidiyorum sabah erkenden gelece¤im” dedim.
“Tamam” dedi.
Bedenim ayr›ld›. Fakat ruhum, tüm benli¤im yan›nda kald›.
Yatt›m. Rüyamda “Yang›n›m Büyük” flark›s›n›n yüksek sesle çal›nd›¤›n› duyuyordum. “Bitmedi bu flark›” diye sinirlenirken uyand›m.
Asl›nda çalan telefonumdu. Açt›m.
Bir fley söylenmesine f›rsat vermeden sadece “anlad›m
geliyorum” dedim.
Befl dakika sonra yan›na gitti¤imde art›k hiçbir fleyi hissetmiyordu.
Üç saat önce “tamam” demiflti. Ve hayat tamam oldu.
Cenaze törenini tahminimden bir gün önce yapt›k.
Mezardan ç›kt›¤›mda sanki “b›rakma” der gibi bak›yor ve
kolunu uzat›yordu.
Kendi ellerimle topra¤a verdi¤im kifli “ Annem” idi.
Ölümünün 3. y›l dönümünde “Annemi” sayg› ve özlem ile
an›yorum.
Ne Mutlu Annesi Olana
V‹ZYON
NUR‹
YÜCEER
[email protected]
KADINLARIMIZ!
HANNA YILMAZ kimdir?
Has Parti
esnaf› gezdi
1949 Mardin K›z›ltepe Ifl›klar Köyü do¤umluyum. ‹lkokulu Mardin ‹lkö¤retim okulundan,
Liseyi ‹stanbul Özel Anadolu Lisesi ve Üniversiteyi de 1976 Siena Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi ‹TALYA mezunuyum. 1977 senesinde Kanada’da yapmak istedim 1 sene çal›flt›ktan
sonra Ottawa Üniversitesinde Biyokimya dal›nda 2 sene master yapt›m. 1980 senesinde ABD
Newyork kentine gittim burada çal›fl›p yerleflmek istedim hastanenin eczanesinde 7 sene çal›flt›m ve iyi para kazan›yordum fakat bu zaman içersinde her fleyin para olmad›¤›n› gördüm
ve çok yaln›zl›k çektim bundan dolay› 1986 senesinde Newyork’tan Türkiye’ye kesin dönüfl
yapt›m Newyork ta iken bedelli askerlik ifllerini halledip 1987 fiubat ay›nda bedelli olarak 2
ayl›k askerli¤imi Burdur" da bitirdim. Askerden geldikten sonra serbest meslek olarak Laleli
de deri ve giyim ma¤azas› açt›m. 2000 y›l›nda kendi mesle¤ime döndüm. Halen Eczac›l›k
mesle¤imi icra etmekteyim. 2 senedir Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Cd. No:23/B Zeytinburnu'nda Faris Eczanesi olarak de¤erli halk›ma sa¤l›k hizmeti vermekteyim. Ayr›ca ‹ngilizce, ‹talyanca, Arapça, Süryanice, Kürtçe ve birazca ‹spanyolca konuflabiliyorum.
Türkiye’de siyasetin 12 Haziran’a kilitlendi¤i bugünlerde Zeytinburnu’nda
Has Parti Milletvekili Adaylar›n›n ziyaretleri büyük bir h›zla devam ediyor.
as Parti Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Ali Yakar, ‹lçe Baflkan Yard›mc›s› Mustafa Cantürk, Teflkilat Baflkan› Abdulhakim Kaya ve
Gençlik Kollar› Baflkan› Burak Yavafl, ‹lçe Yöneticileri, 2.Bölge
Milletvekili Adaylar› ( Cemal Avc›, Hanna Y›lmaz ) ve Partililerin yapt›klar› esnaf ziyaretleri göz doldurdu. Bardaktan boflal›rcas›na ya¤an ya¤mura ald›rmayan Has Partililer’ in esnaf ziyareti Zeytinburnululardan büyük
ilgi gördü. 12 Haziran’da Türkiye’nin gelece¤inin oylanaca¤›n› kaydeden
Has Parti’li vekiladaylar›, ya¤mura ra¤men Zeytinburnu’nda bir araya gelip, halkla sohbet etmesi vatandafllarca takdirle karfl›lan›rken, HAS PART‹’li adaylar›, partilerinin genel merkezleri taraf›ndan yap›lacak de¤erlendirmeler sonras›nda Milletvekili aday› olduklar›n› 12 Haziran seçimlerine
kadar partilerinin baflar›s› için koflacaklar›n›n alt›n› çizdiler. Zeytinburnu
Esnaf›na Karanfil da¤›tan, Has Partili Milletvekili adaylar› vatandafllardan ve esnaftan olumlu tepki almalar› nedeniyle yapt›klar› ziyaretlerden
memnun kald›klar› gözlendi.
H
Has Parti Teflkilat›
Çarflamba Pazar›n› gezdi
H
as Parti 2.Bölge Milletvekili Aday Aday› Cemal Avc› ve Teflkilat
Baflkan› Abdulhakim Kaya beraberindeki yöneticilerle Çarflamba pazar›n› gezdiler
12 Haziran Genel seçimleri
öncesinde seçim çal›flmalar›na
h›z veren Has Parti Zeytinburnu
‹lçe Teflkilat›, Yefliltepe Çarflamba semt pazar›n› ziyaret ettiler.
Önce esnaf›n ard›ndan da Semt
pazar›nda, Çarflamba pazar› esnaf›n›n s›k›nt›lar›n› dinleyen
Has Parti 2.Bölge Milletvekili
Aday› Cemal Avc› ve Teflkilat
Baflkan› Abdulhakim Kaya çözüme giden yolun Has Parti’den
geçti¤ini belirttiler. Pazarc›lar
ifllerin durgunlu¤undan söz
ederek içinde bulunduklar› zorluklar› anlatt›lar.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›
Kutlu olsun.
AL‹ YAKAR
HAS PART‹
ZEYT‹NBURNU
‹LÇE BAfiKANI
B
ir toplum, cinslerden yaln›z birinin yüzy›l›m›z›n gerektirdiklerini
elde etmesiyle yetinirse, o toplum yar› yar›ya zay›flam›fl olur.
Bizim toplumumuzun u¤rad›¤› baflar›s›zl›klar›n temel sebebi,
kad›nlar›m›za karfl› ihmal ve kusurdur. Atatürk kurdu¤u yeni devletinin
ça¤dafl uygarl›k düzeyine eriflmesinde kad›nlar›n ikinci plana itilmesinin
önlenmesini istemifltir. Atatürk, Türk toplumunun gelece¤i için kad›nlar›n erkeklerden daha iyi yetifltirilmesi gerekti¤inin de bilincindedir. Bunun nedeni uygarl›¤›n çok h›zl› ilerlemesi, yetiflecek evlatlara verilecek
bilgilerin ço¤al›p çeflitlenmesi, insan e¤itiminin giderek karmafl›k bir hal
almas›d›r. Bu yüzden kad›n, erkeklerden daha çok bilgili, uyan›k, zeki
ve ayd›n olmak zorundad›r. Zaman ilerledikçe, ilim gelifltikçe, medeniyet dev ad›mlarla yürüdükçe hayat›n, asr›n bugünkü gereklerine göre
evlat yetifltirmenin güçlüklerini biliyoruz. Analar›n bugünkü evlatlar›na
verece¤i terbiye, eski devirlerdeki gibi basit de¤ildir. Gerekli özellikleri
tafl›yan evlat yetifltirmek, pek çok özelli¤i, donan›m› tafl›malar›na ba¤l›d›r. Bu nedenle kad›nlar›m›z, hatta erkeklerden daha çok ayd›n daha
çok feyizli, daha çok bilgin olmaya mecburlard›r.
Türkiye Cumhuriyeti kurulal› 88 y›l geçmesine ra¤men bu gün kad›nlar›m›z hak ettikleri yetiflmifllik düzeyine gelmifller midir? Her bak›mdan erkeklerle eflit muamele görmekte midirler? K›saca kad›nlar›m›z yeterince mutlu mu? Bu sorular›n cevaplar› evet de¤ildir. Hala toplumumuzda k›z çocuklar›n› okula göndermeyen aileler oldu¤u gibi yaln›zca
ilkö¤retimle de yetinen aileler vard›r. Demek oluyor ki k›zlar›m›z gerekti¤i gibi yetifltirilme noktas›nda daha çok mesafe almam›z gerekiyor.
Daha önceleri uygun görülmeyen erkek ifli kabul edilen mesleklerde ifl
hayat›na at›lan kad›nlar›m›z vard›r. Ancak böyle ifllere girenler say›ca
çok az meclisteki kad›n milletvekili say›s›na bak›nca anlafl›l›yor. Hâkimlik, savc›l›k, valilik, belediye baflkanl›¤›, muhtarl›k gibi alanlarda da say›ca azlar. Kad›nlar›m›z mutlu olup olmad›¤› konusuna gelince, as›l mutsuzlu¤un kayna¤› üzerinde durmak gerekiyor, Kad›nlar›m›z› mutsuzlu¤a sevk edecek durumlar ve olaylar bir zincir halkas› oluflturacak kadar
çok var. Bunlar›n bafl›nda kad›na yönelik fliddet var. fiiddeti tetikleyen
unsurlar aras›nda töremizde olmayan Türk geleneklerine baflka topluluklar›n yaflant›s›ndan geçen törel uygulamalar ve onlardan kaynaklanan cinayetler ön planda görünüyor. Ayr›ca Tv dizilerinde milli kültürümüzle hiç ilgisi olmayan kad›n› afla¤›layan, kullanan yobaz insanlar›n insanl›k d›fl› uygulamalar› balland›ra balland›ra servis ediliyor. Hemen hemen her dizide gözyafl› dökmeyen, dayak yemeyen, öldürülmeyen, tecavüze u¤rat›lmayan kad›na yer vermeyen hemen hemen bir dizi yok
gibi. Bu insanl›k d›fl› tutumlar›n duygulu kad›nlar›m›z› nas›l incittiklerine
dair ald›r›fl eden yok bunlar› denetleyebilen bir mekanizmada yok. K›sacas› kad›nlar›m›z, geçim s›k›nt›s› çekmeyenlerde dâhil olmak üzere
mutsuz. Kad›nlar›m›z›n mutlulu¤u her fleyden önce onlara bak›fl aç›m›z›n de¤iflmesine ba¤l› baflka bir deyiflle milli kültürümüze dönmemize
ba¤l› milli kültürden, töreden sap›ld›kça insan›m›z›n mutsuzlu¤unun artaca¤› bir gerçek, Kad›nlar›m›z›n mutlu olmalar›n› istiyorsak önce özgür
iradeleriyle hareket etmelerine imkânlar verilmeli nas›l m› ayn› flu hikâye de oldu¤u gibi. Harun Reflit, savaflta esir ald›¤› düflman›n›n komutan›na, Hayat›n› ba¤›fllar›m ama bir flart›m var, der. Kad›nlar hayatta en
çok ne ister? Budur bilmek istedi¤im. Bu sorunun cevab›n› getir, kurtar
kelleni der. Komutan sorar soruflturur bu çetin sorunun cevab›n› aramaya bafllar ve Kaf da¤›ndaki bir cad›n›n bunu bildi¤ini ö¤renir. Günlerce gecelerce at koflturur cad›y› bulur ve sorar: Kad›nlar hayatta en
çok ne ister? Korkunç cad› cevab› vermek karfl›l›¤›nda öyle bir flart
koflar ki yenilir yutulur cinsten de¤il. Evlen benimle! O zaman ö¤renirsin ancak istedi¤ini der. Bu ölümcül teklifi kabul eder. Komutan do¤ru
cevab› al›r almaz koflar Harun Reflit’e Kad›nlar en çok kendi Özgür
iradeleriyle hareket etmek ister der. Harun Reflit komutan› ba¤›fllar,
komutan cad›ya söz vermifltir ve evlenirler. ilk gece komutan bir bakar
ki o korkunç cad› dünyalar güzeli bir afete dönüflmüfl karanl›k odada.
Konuflur cad›, benim kaderim böyle, Günün sadece yar›s› güzel
olabilirim di¤er yar›s› çirkinim der. Ne dersin? Geceleri seninleyken mi
güzel olay›m, yoksa gündüzleri d›flar›dayken mi? Komutan düflünür ve:
Sen bilirsin karar› kendin ver der. ‹flte o korkunç cad› sonsuza dek güzel
bir kad›n olarak kal›r. Bütün kad›nlar›m›z›n 8 Mart Dünya Kad›nlar
Günü kutlu olsun.
TANITIM
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
N
A
D
A
V
A
H
N
A
D
U
S
R
U
L
U
B
T
A
Y
A
H
R
A
L
I
L
N
CAN
A
D
A
B
A
B
N
E
D
'
E
D
E
D
K
‹
D
N
E
R
⁄
Ö
‹
fi
‹
B‹Z BU LEZZETL‹
N‹SAN 2011
9
KOKOREÇ
R
YAPRAK DÖNE
A
M‹DYE DOLM
K
KUZU UYKULU
KOKOREÇ
A‹LE SALONUMUZ VARDIR...
LEZZET DÖNER
VE KOKOREÇ
UM DÖNER‹
SEBZEL‹ BODR
RUMEL‹DEN ANADOLU’YA
UZANAN B‹R LEZZET H‹KAYES‹
Rumeli özellikle balkan da¤lar›nda yaflayan
Türklerin hayat›nda hayvanc›l›k ve et kültürü
her zaman önemli yer tutmufltur. Rumeli’de
yaflanan savafllar sonucu birçok Balkan Türkü
Anadolu’ya ve özellikle Trakya’ya tafl›nm›fl Y›llar
içinde kendine has bir tarza ve flöhrete sahip
olmufltur. Kuflaklar boyunca Trakya da döner ve
kokoreç yapm›fl bir aile dedelerinden kalan bu
eflsiz lezzet gelene¤ini flimdi Zeytinburnu’nda
sunuluyor. Lezzet döner ve kokoreç Trakya
ve Bal›kesir yöresinden getiriliyor. Geleneksel
lezzetin en ufak bir de¤iflikli¤e u¤ramamas› için
her ayr›nt›ya dikkat ediliyor. Geleneksel tatlar›n
unutuldu¤u ve her fleyin birbirine benzedi¤i
tek güzelli¤i günümüzde farkl› olmas›yla
övündü¤ümüz lezzet döner ve kokoreç' in
lezzetini sizinle paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz.
DÖNER
NEF‹S YAPRAK
KÖFTE
KÖFTES‹
UZUNKÖPRÜ
SALATA
GECE
’E
03.00 R
KADA ...
IZ
AÇI⁄
TATLI
Paket servisimiz vard›r
☎
58. Bulvar Caddesi No: 52 Zeytinburnu
510 50 96
510 50 99
AKTÜEL
N‹SAN 2011
10
www.zeytinburnuhaber.org
[email protected]
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
AKTÜEL
BÜYÜK RUMEL‹ fiÖLEN‹’nde yer yerinden oynad›
N‹SAN 2011
11
TEfiEKKÜR
Gecemize ve Zeytinburnu Tüm Rumeliler Derne¤ine kuruldu¤u günden
bu güne kadar Maddi ve Manevi deste¤ini esirgemeyen ve bu büyük
flölen için bizlere büyük destek veren Zeytinburnu Belediye Baflkan›
Murat Ayd›n ve Baflkan Yard›mc›s› Gökhan Kasap’a sonsuz
teflekkürlerimizi sunuyoruz.
Ayr›ca gecemizde bizleri yaln›z b›rakmayarak
kat›l›mlar› ile Rumelileri onurland›ran;
Rumeli ve Türk vatan›n›n selameti için
Makedonya'da filizlenen ve oradan çevreye
yay›lan iradenin s›¤›nd›¤› bir ota¤d›r.
‹shak Çelebi'nin anlatt›¤› Üsküp Rumeli'dir.
Hayreti'nin dile getirdi¤i Belgrat Rumeli'dedir.
Mostarl› Hac› Dervifl'in Mostar'› ise Rumeli
demektir. Tuna Nehri deyince Rumeli
gönüllere düfler ve Osman Pafla'n›n
o muazzam Plevne direnifli ak›llara gelir.
Büyük fiölenin Büyük Mimarlar›
“Büyük Rumeli Buluflmas›”nda Zeytinburnu Spor Salonu Rumelilere yetmezken, ilçenin daha önce görmedi¤i karelere sahne olan buluflmada, 4000 kifli adeta Zeytinburnu’nu sallad›...
eytinburnu Tüm Rumeli
Türkleri
Dayan›flma
Derne¤i’nin Zeytinburnu Belediyesi’nin deste¤i ile
düzenledi¤i Zeytinburnu Büyük Rumeli fiöleni görkemli
bir flekilde gerçekleflti..
Tüm Rumeli Türkleri Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Recep
Akan’›n gecede yapt›¤› konuflma adeta flölene damga vurdu.
Akan, Anadolu’nun kaderini tayin eden en önemli güç kaynaklar›ndan birinin de Rumeli oldu¤unu ve Türk milletinin bir ve
ayr›lmaz bir bütün olarak bugünlere ulaflmas›nda tarihi bir
rol oynad›¤›n›n alt›n› çizdi.
Akan, "Tarih bu zamana kadar göstermifltir ki millet olarak
yurt tuttu¤umuz Rumeli, as›rlarca hem zaferlerimize hem de hüzünlerimize ortak olmufl ve de
flahitlik yapm›flt›r. Atalar›m›z›n
Rumeli'ye geçmeleri ve oray›
yurt tutmalar›, en az ‹stanbul'un
fethi kadar önemli ve de¤erlidir"
diyen Baflkan Recep Akan,
"E¤er Rumeli'ye ç›k›fl yollar›
aran›p bulunmam›fl olsayd›, di¤er Anadolu Türk beylikleri gibi
Osmanl› Devleti de içe dönük
mücadelelerle eriyip k›sa sürede
tarihe kar›flabilirdi. Rumeli ile
Anadolu'nun kaderi yüzy›llarca
birbirini tamamlam›fl, birisinin
varl›¤› ve güvenli¤i emin olun ki
di¤erinin çabas›yla ve katk›s›yla
gerçekleflmifltir. Murad Hüdavendigar'›n, Fatih'in, Kanuni'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize b›rakt›¤› eserlere sahip ç›kmak, bu eserleri gelece¤i-
Z
mize aktarmak Bizlerin namus
borcumuzdur. ‹flte biz bu de¤erli topraklar›n Buluflmas›n› haz›rlad›k.. Yani Büyük Rumeli Buluflmas› yüzy›llar son ‹stanbul’da Anadolu ile Rumeli’nin
kucaklaflmas›na ev sahipli¤i
yapm›flt›r dedi.
“EVLADI FAT‹HAN’A
SELAM OLSUN”
Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat Ayd›n gecede yapt›¤›
sözlerine flöyle devam etti:
“Sevgili dostlar ben bu ekipten
güç al›yorum. Bu ekibi alk›fll›yorum. Baflta baflkan Recep
Akan olmak üzere tüm yönetim
kurulunu alk›fll›yorum. Üsküp’e, Kalkandere’ye, Tetova’ya,fioturga’ya Atatürk’ü yetifltiren Manast›r’a, Kosova’ya,
evlad› Fatihane sizlere selam olsun. Evlad› Fatihan dedim sizler
sayesinde ‹stanbul’da yafl›yoruz.
Sizlerin dedesi olan Fatih Sultan
tiler Rumeli’ye, Balkanlara ondan sonra buraya geldiler. Ben
rabbime Allaha flükrediyorum.
Allah’›n en flansl› bir kulu olarak ben kendimi nitelendiriyorum ki Zeytinburnu gibi bir yerde Belediye Baflkan›y›m ve buradan Rumeli’ye evlad› Fatihana köprü kuran sizlerle beraberiz. Allah eksikli¤inizi göstermesin. Yine benim çok de¤erli
bir a¤abeyim var. Belediyecilikte çok fley ö¤rendi¤im, Rumeli
Kendisine baflar›lar diliyorum.
Yine Di¤er adaylar›m›z› Saffet
Sancakl›, Ayhan Bölükbafl› kardeflime de baflar›lar diliyorum.
‘Rumeli’ye hizmet Fatih Sultan
Mehmet’e hizmettir’ diye alg›l›yorum. ‘Rumeli’ye hizmet
Cumhuriyetimizi kuran Mustafa
Kemal Atatürk’e hizmettir’ diye
alg›l›yorum ve Rumeliler hizmette buna arac› oluyorsunuz
köprü görevi görüyorsunuz.
Onun için sizlere ve dernek yönetimindeki arkadafllara huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.
Rabbim birlik beraberli¤inizi
bozmas›n. Allah bu güzel millete ac› yaflatmas›n sizleri var etsin
hepinizi muhabbetle selaml›yorum” dedi.
RUMEL‹ SANATÇILARI
MÜZ‹K Z‹YAFET‹ VERD‹
konuflmada, “Sizler Atatürk’ün,
Yavuz Sultan Selim’in, Fatih
Sultan Mehmet’in bizlere emanetisiniz” dedi. Baflkan Ayd›n
Mehmet sayesinde burada yafl›yoruz. Y›l 1389 Kosova Meydan Muharebesi ‹stanbul fethinde 64 y›l evel evlad› Fatihan git-
sevgisini benim gönlüme nakfleden odur. Bayrampafla Belediye
Baflkan› flimdi milletvekili aday›m›z Hüseyin Bürge a¤abeyim.
Tüm dünyada büyük be¤eni
ile dinlenen Rumeli’nin en ünlü
sesleri de Büyük Buluflmada
sahne ald›lar ve adeta Zeytinburnu’nda Rumelilere müzik ziyafeti yaflatt›lar. Rumeli’nin ‹brahim Tatl›ses’i olarak an›lan
Nejat Osmani, Yine Rumeli’nin
Sibel Can’› olarak ün yapan Ünlü Televizyon y›ld›z› Remziye
Osmani, Türkiye’de her daim
Rumelilerin sesi olan Ünlü Rumeli Sanatç›lar› Arif fientürk,
Beyo, Ekrem ve sürpriz sanatç›lar Büyük Rumeli Buluflmas›nda sahne ald›lar.Bursa Büyükflehir Belediyesi ve Vatan Halk
oyunlar› ekibi bir birinden özel
halkoyunlar›n› sergilediler ve
adeta salondakileri büyülediler.
Dev organizasyonu baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirerek, Rumelilerin gönlüne taht kuran Tüm Rumeliler Derne¤i Baflkan› Recep Akan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri: Selamettin Yeniyol, Nebi Vatansever, Süleyman Saray, fiaban Pehlivan, Cavit Birol, Celal Yeniyol, Nuhi Akp›nar,
Sadri Saray, Mehmet fienler, Behlül Bayraktar, Burhan Aslan, Muhammet Ali Adatepe, Bülent Kurtulufl, Cabir Çelik, Behzat fientürk,
Avdil Çal›flkan, Ramazan Çelik, ‹sa Yeniyol, Erkan Serbest, Mülayim Saray, Fatih Fedai, Cüneyt Berifl, ‹lhan Taç, Gökhan Aksoy,
Dilaver Göksu, R›dvan Çal›flkan, Mehmet Karamul, Kamuran Yüksel, Gökmen Savaflkurt, fiaban Vardar...
PLAKET TÖREN‹’nden...
Ak Parti 2.Bölge Milletvekili Aday› Hüseyin Bürge
MHP 2.Bölge Milletvekili Aday› Prof. Ümit Özda¤
MHP 2.Bölge Milletvekili Aday› Saffet Sancakl›
CHP 2.Bölge Milletvekili Aday› Bahri Sipahi
2.Bölge Ba¤›ms›z Milletvekili Aday› Ayhan Bölükbafl›
HAS Parti 2.Bölge Milletvekili Aday› Hanna Y›lmaz
HAS Parti 2.Bölge Milletvekili Aday› Cemal Avc›
Baflkan Yard›mc›lar›: ‹lyaz Saka, Zafer Alsac
Zeytinburnu Emniyet Müdürü Sezgin Öndem
Ak Parti Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Bahattin Ünver
MHP Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Fethi Ahmet Alparslan
MHP Zeytinburnu ‹lçe Teflkilat Baflkan› Metin fiengöz
Türkiye Partisi ‹lçe Baflkan› Ahmet Çelik
Türkiye Parti Teflkilat Baflkan› Ali R›za Üstünda¤
Has Parti ‹lçe Baflkan› Ali Yakar
Has Parti ‹lçe Teflkilat Baflkan› Abdulhakim Kaya
CHP ‹l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar
AK Parti Meclis Üyeleri: Engin fien, Ayd›n Ç›¤r›kç›, Hasan Sertçelik,
Kadir Erbasan
CHP Meclis Üyeleri: Fikret Konya, Mehmet Koç, Resmiye Göç, fienol
Yurtseven, Cengizhan Bahçekap›l›
K›rtasiyeciler Odas› Baflkan› Yavuz Tekçe
Esenler Rumeliler Derne¤i Baflkan› Fettah Dindar
Rumeli Vakf› Baflkan› Adnan fiahinler
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Sadullah Sipahio¤lu
F›nd›kzade Bayrampafla fiube Baflkan› ‹lhan fiengüler
Zeytinburnu; Tüm Giresunlular, Karadenizliler, Bigal›lar, Sinoplular Dernek
Baflkanlar› Zeytinburnu
Amatör Kulüpler Derne¤i Baflkan› Selahattin Yeniyol
Telsiz Mahalle Muhtar› ‹mdat Toraman
Merkezefendi Mahalle Muhtar› Nejdet Baykan
‹fladamlar›. Enver Nehir, Besim Sad›ker, ‹smail Albayrak, Yasin Göksu,
Mehmet Ali Vatansever, Mustafa Bay›r, Aslani Sedat, Muthat Saliho¤lu,
Ali Mida,Salihzeki Durmuflo¤lu uzaktan yak›nda gecemize ifltirak eden
tüm dost ve hemflerilerimize Tüm Rumeli Türkleri Dayan›flma Derne¤i
olarak sonsuz teflekkür ederiz.
TÜM RUMEL‹ TÜRKLER‹ DAYANIfiMA DERNE⁄‹ ADINA
BAfiKAN,
RECEP AKAN
GÜNCEL
N‹SAN 2011
12
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
Merkezefendi Köftecisi Zeytinburnu’nda
Merkezefendi Köftecisi art›k Zeytinburnu’nun merkezinde hizmet vermeye
bafllad›. Salonun aç›l›fl kurdelesini Belediye Baflkan Yard›mc›s› ‹lyaz Saka kesti.
8.Bulvar Caddesi Evkur Karfl›s› Sokak
içi Gökalp Mahallesi No:58/5 Zeytinburnu Adresinde yeni Mekân›nda hizmet vermeye bafllayan Merkezefendi Köftecisi siz de¤erli müflterilerini bekliyor.
Zeytinburnulular›n Hizmetinde olan ve
Köftenin K›lavuzu, Merkezefendi Köftecisi
iflletme sahibi Kenan Hac›bekiro¤lu, “Salonumuzda Meflhur Merkezefendi Köftesi, Sa-
5
lata, Piyaz, Mesir Helvas›, Kemalpafla Tatl›s›,
Meflrubat Çeflitleri servisimiz mevcuttur. Çeflitlerimiz ile kaliteden ödün vermeden farkl›
lezzetleri sizlerin be¤enisine sunuyoruz, servislerimiz hijyenik ve kulland›¤›m›z servis
malzemeleri tek kullan›ml›kt›r” dedi.
“Tüm dünyaya mal olmufl Merkezefendi
Köftecisi bir damak zevkini usulüne uygun bir
flekilde hiçbir zorluktan kaçmadan müflterilerimizin be¤enisine sunmak
prensiplerimiz aras›nda
yer almaktad›r. Zeytinburnu’nda aç›lan Merkezefendi Köftesini Zeytinburnulular›n be¤enisine
sunarak, kaliteli ve güvenilir hizmeti, eflsiz damak
tadlar›n› güler yüzlü hizmet anlay›fl›m›z ve sevdiklerinizle hofl vakit geçirebilece¤iniz nezih ortam›m›zla müflterilerimize
tad›na doyamayacaklar›
nefis tadlar› tatmaya bekliyoruz”
ize
Ev ve ‹flyerlerin
servisimiz vard›r
Köfte, Salata, Piyaz,
Mesir Helvas›,
Kemal Pafla Tatl›s›,
Meflrubat Çeflitleri
Merkezefendi Köftecisi Art›k Zeytinburnu’nun Merkezinde
Merkezefendi Köftecisi Art›k Zeytinburnu’nun
Merkezinde Geçmiflten bildi¤iniz tad›n›z›n Lezzetiyle
Yeni Adresimizde hizmetinizdeyiz
ADRES: 58.Bulvar Caddesi Evkur Karfl›s› Sokak içi
Gökalp Mahallesi No: 58/5 Zeytinburnu ‹ST
ALO PAKET: 0 212 510 84 47
Espiyeliler’in görkemli ‹stanbul Buluflmas›
Espiye gerek Osmanl›lar, gerekse Trabzon Rum ‹mparatorlu¤u dönemlerinde idari bak›mdan ‹l olarak Trabzon’a, ilçe olarak ta Tirebolu’ya ba¤l› kalm›flt›r.
spiye Cumhuriyetin kurulmas›ndan sonra 1957 y›l›nda Tirebolu’dan ayr›larak ‹lçe olmufltur. Espiyeler dünyan›n her köflesinde oldu¤u gibi
Metropol fiehir
‹stanbul’da da
önemli bir nüfusa sahiptiler.
Espiye
Derne¤i
1991 Y›l›nda
Zeytinburnu’nda Kuruldu.
E
Espiye ilçesi ve Köyleri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤inin her
y›l geleneksel olarak düzenledi¤i
buluflma gecesi bu y›l Kordon Restaurantta yap›ld›.
Espiyeliler Gecesine, Tüm
Giresunlular Derne¤i Baflkan›
Dursun ‹mzal›, Giresunun Piraziz Derne¤i Baflkan› Coflkun Toraman, Demokrat Parti Zeytinburnu ‹lçe Baflkan›
Temel Yavuz Kotalo¤lu, CHP
‹l Genel Meclis Üyeleri, Yaflar Dindar, Ayhan Özo¤lu,
CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi ‹lkay Biber, ve çok say›da Espiyeli kat›ld›.
Gece Zeytinburnu
Toki ‹lkö¤retim
Okulu Müdür
Yard›mc›s› Ali
Ak›ll›n›n aç›l›fl
konuflmas› ile
bafllad›. Ak›ll› salona dönerek bu
salonun
t›kl›m
t›kl›m
dolmas›
hatta
soka¤ a
taflmas›
‹stanbul’daki
Espiyelilerin gücünün ve birlik beraberli¤in göstergesidir dedi.
Gecenin sunuculu¤unu yapan Ali
Ak›ll› daha sonra Espiyelilere seslenmek üzere mikrofona Espiye ilçesi ve Köyleri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Temel
Kahveci’yi davet etti. Kahveci Derne¤inin kuruluflunda günümüze kadar uzana süreci hakk›nda bilgi verdi ve birlik beraberlik vurgusu yapt›. Baflkan Temel Kahveci sözlerine
flöyle devam etti.
Sayg› de¤er Espiyeliler çok k›ymetli misafirlerimiz Espiye ve köyleri derne¤imiz olarak düzenledi¤imiz tan›flma dayan›flma birlik beraberlik gecemize hofl geldiniz. Derne¤imiz 1991 y›l›nda Zeytinbur-
nu’nda kuruldu¤u günden bu vakte
kadar eme¤i geçen baflkanlar›m›za
yönetim kurulu üyelerine kurulufllara ve tüm üyelerimize çok teflekkür
ediyor ve minnetlerimi sunuyorum.
De¤erli hemflerilerim derne¤imiz
öncelikle Espiyeli hemflerilerimiz
baflta olmak üzere tüm hemflerilerimizin yard›m›na koflmay› hemflerilerimizi tan›flt›rmay› bir araya getirmeyi ve Espiyeliye hak etti¤i itibar›
kazand›rmay› kendine amaç edinmifltir. De¤erli hemflerilerim Zeytinburnu’nda bulunan merkezimizi
onard›k yeniledik sizleri orada a¤›rlamaktan mutluluk duyar›z ayr›ca
internetten Espiyeli.com adresinden
ulaflabilirsiniz
De¤erli hemflerilerim yönetim
kurulu ad›na ben sizlere gelecekteki
hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hedefimizi derne¤imize ve Espiyeliler yak›flacak bir
mülk edinmektir. Üniversiteli ö¤rencilerimize burs vermek muhtaç
ailelerimize yard›m etmek k›saca
Espiyelinin her alanda söz sahibi olmas› en büyük amac›m›zd›r. De¤erli hemflerilerimiz bu hedeflerimize
öncelikle halk›m›z›n Espiye dernekleri ve köy derneklerinin destek ve
ifl birli¤i ile ulaflaca¤›m›za gönülden
inan›yorum Teflviklerinizden dolay›
hepinize can› gönülden teflekkür
ediyorum dedi.
Espiye ilçesi ve Köyleri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤inin her
y›l geleneksel olarak düzenledi¤i
buluflma gecesi Kordon Restaurantta, Karadenizli sanatç›lar ve kemençe show ile gecenin geç saatlerine
kadar devam etti.
YÖNET‹M KURULU
1- BAfiKAN: Temel Kahveci
2- Kemal Pospor
3- Zekeriya Çapk›n
4- Zeki Bodur
5- Murat Civelek
6- Salih M›c›k
7- ‹brahim fiahin
8- Ali Ak›ll›
9- Mustafa K›l›ç
DENETLEME KURULU
1- Mahmut K›l›ç
2- ‹smail Temel
3- Güven K›rca
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
TANITIM
N‹SAN 2011
13
YEfiiL OTOMOTiV
iNfi. SAN. VE TiC. LTD. fiTi.
Sanayi Mahallesi, Sancakl› Caddesi No:38/C Güngören / ‹STANBUL
Tel: (0212) 504 36 36 (pbx) Faks: (0212) 643 53 82
Gsm: (0545) 381 70 70 E-Posta: [email protected]
Tüm Zeytinburnulular›
ÜCRETS‹Z TEST SÜRÜfiÜ’ne
bekliyoruz
N‹SAN 2011
GÜNCEL
14
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
’da 2. Nostalji Moda Günleri
Olivium’da Shopping Fest’in
SON FIRSATLARI...
00 iflletme, 94 AVM, ‹stanbul’un en büyük 42 al›flverifl ma¤azas›, Abdi ‹pekçi,
‹stiklal, Ba¤dat Caddesi, Bahariye, ‹stasyon Caddesi, Sultanahmet gibi al›flverifl caddelerinin
kat›ld›¤› ‹stanbul
Shopping
Fest’te yeni sezon ürünlerinde
yüzde 40’a varan indirim yap›ld›. Festival boyunca AVM’ler
gece saat 23.00’e kadar aç›k. Cumartesi günleri ise flehrin her iki
yakas›nda birer AVM nöbetçi seçilecek ve gece saat 02.00’ye kadar aç›k...
3
Muhteflem bir defile organizasyonu ile
bafllayan “Nostalji Moda Günleri”nin
ikincisi 1-2-3 Nisan’da Olivium’da yap›ld›.
livium’da ikincisi düzenlenen Nostalji Moda Günleri’nde 1980
ve 90´l› y›llar›n efsane mankenleri, aralar›na günümüz
mankenlerini de alarak, Sosyal Sorumluluk Projesine imza atmak için tekrar bir araya
geldiler. ´Sokaklardaki sad›k
dostlar›m›za yard›m etmek
için´ el ele verip, Sokak Hayvanlar›n› Yaflatma ve Koruma
Derne¤i ile anlaflmaya vard›.
Meslekte 30 y›l›n› tamamlam›fl Atilla Kaplakarslan
´Vizyon Production´, ile, yine
mesle¤inin duayeni ve mankenlerin ablas› fiükran Yonar
ve Tülin Berk ´No Name
Ajans´, deneyimli reklam
ajans› ´Mgemini Reklam
Ajans›´ elele vererek organizasyona imza att›lar.
1,2,3, Nisan 2011 tarihleri
aras›nda Olivium Outlet Center´da gerçeklefltirilen 2. Nostalji Moda Günleri organizasyonunun sunuculu¤unu ilk
gün Vatan fiaflmaz yapt›, di¤er
2 günü ise Aylin Ras›l yapt›. 1
Nisan Cuma Gala Gecesi´nde
hayvan sever sanatç›lar, hem
organizasyona kat›ld›lar hem
de podyuma ç›karak büyük alk›fl ald›lar.
O
Olivium’da indirimler
40 gün sürecek
Olivium Genel Müdürü Aytaç Özçiçek
Zeytinburnu Haber Gazetesi’ne yapt›¤›
aç›klamada, ‹stanbul Shopping Fest’in tüm
h›z›yla bafllad›¤›n› bu kapsamda Olivium
Çarfl›n›n süslemesi ve konseptinin tamam›
festival kapsam›nda düzenlendi¤ini belirtti.
Özçiçek sözlerine flöyle devam etti. Ayr›ca
festivale özel indirimler ve etkinlikler devam ediyor. 40 gün sürecek festival kapsam›nda akflam kapan›fl saatlerimiz 23:00
olarak düzenledik. Ayr›ca 16 ve 26 Nisan
Aytaç
Özçiçek
Kampanya Shopping Fest’e özel
olarak sadece Beyo¤lu-‹stiklal
Caddesi, ‹stanbul Forum, Avc›lar
Torium, Fatih Historia, Levent
Metrocity, fiiflli Blackout, Zeytinburnu Olivium, Bak›rköy Carousel Ki¤›l› ma¤azalar›nda ve ‹stinye Park da bulunan Abdullah
Ki¤›l› ma¤azas›nda geçerli olacak. 40 günlük sürede belirlenecek ma¤azalarda ‘flok’ indirimler
de uygulanacak. Ayr›ca her 500
TL’lik al›flverifle 100 ve her
250TL’lik al›flverifle 50 TL hediye
çeki uygulamas› da Nisan ay› sonuna kadar geçerli olacak.
gece saat 02:00´ye kadar aç›k olaca¤›z. T›rmanma duvar›m›zda yine festival boyunca
hediyelerle haz›rlanm›fl T›rman›fl Etkinli¤i´de devam ediyor. 40 Gün 40 Gece Al›flverifl ve E¤lence parolas›yla bafllad›¤›m›z
festivalde tüm ‹stanbullular› Zeytinburnu
Olivium Outlet Center’e bekliyoruz dedi.
SAAT & SAAT, her saat ve tak› markas›na özel yüzde 15 indirim yapacak. 18
Mart-26 Nisan tarihleri aras›nda 6 hafta boyunca 2 özel marka için de ekstra yüzde 5
indirim sunulacak.
Günün ürününü yakalayan
indirimi alacak
Her hafta ‹ndirim
anonslar›n› kaç›rmay›n
K‹⁄ILI, 40 gün boyunca belirlenen günlerde ‘günün ürünü’nü seçerek o üründe
ekstra indirim uygulamas› gerçeklefltirecek.
MUDO CONCEPT ma¤azalar›nda al›flverifl festivali boyunca, her hafta farkl› bir
ürün grubu yüzde 40’a varan indirimle sat›fla sunulacak. Ma¤azalarda hafta sonlar›
anonslarla anl›k indirimler de duyurulacak.
Saatlere % 15 indirim
FLO’dan 2. ürün % 30 ucuz
FLO’da bir ürün alanlar ikinci ürüne
yüzde 30 daha az para ödeyecek. Ma¤azalar 40 gün boyunca saat 23.00’e kadar aç›k
olacak. Ayr›ca Perflembe, Cuma ve Cumartesi günleri Anadolu ile Avrupa Yakas›’nda
birer tane olmak üzere gece saat 02.00’ye
kadar aç›k olacak AVM’lerdeki FLO ma¤azalar› hizmet verecek.
Günün her saati sürpriz kampanya
KOTON, 26 Nisan’a kadar Shopping
Fest’e özel tüm ürünlerde yüzde 30 indirim
yap›lacak. Günün her saatinde sürpriz
kampanyalar da düzenlenecek.
ÇAM ÇEL‹K KAPI
“ÇAM ÇEL‹K
KAPI ‹LE
ZEYT‹NBURNU
GÜVENL‹
EVLERDE”
I
PASLANMAZ B‹NA G‹R‹fi KAPIS
ÖZEL B‹NA G‹R‹fi KAPISI
PAT‹NA BOYA B
‹NA G‹R‹fi KAPI
SI
www.camcelikkapi.com
Showroom: Befltelsiz Mah. Rauf Denktafl Cad. No: 34/B
(Ö¤retmen Evi Karfl›s›) Zeytinburnu
Tel: 0212 547 98 88 - 558 85 96 Faks: 0212 510 53 20
Fabrika: Befltelsiz Mah. 103/1. Sokak Hac› Ahmet ‹flhan› Zeytinburnu/‹stanbul
TANITIM
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
Gökalp Mh. 53. Sk. No: 66/A Zeytinburnu
Tel: (0212) 547 01 74 - 547 01 75
Faks: (0212) 547 01 76
e-posta: [email protected]
Elit yap›lar kurar...
‹flkembe
60 Kiflilik
Özel Salon
ES‹
R
D
A
N
I
N
A
B
OR
7/24 SICAK Ç
Kelle Paça
Zerde
●
Tand›r Kelle
●
Arnavut Ci¤eri
●
‹flkembe Çorbas›
●
Kelle Paça
●
Zerde
●
F›r›n Sütlaç
●
K›zarm›fl Piliç
●
Güveçte Sütlaç
Ayak Paça
●
Mercimek Çorba
●
No: 32
.
k
S
.
5
8
.
h
Telsiz Ma
ANBUL
T
S
‹
u
n
r
Zeytinbu
K›zarm›fl Piliç
Arnavut Ci¤eri
5
4
3
8
0
0212 51
Pilav
●
Damar Tuzlama
●
Tuzlama
●
fiirdan Tuzlama
●
Beyin Salata
●
Kokoreç
●
Dil Sö¤üfl
N‹SAN 2011
15
N‹SAN 2011
16
GÜNCEL
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
2011 Haziran Seçimleri ve Yeni Anayasa
TÜMS‹AD ‹stanbul fiube Baflkan› Eyüp Topal ile 12 Haziran Genel Seçimi öncesi k›sa bir söylefli yapt›k. ‹flte o söylefli.
lkemiz 12 Eylül referandumunun ard›ndan önemli bir sürece
girdi. Genel seçim atmosferi yavafl yavafl gündeme oturuyor. Her parti
kendine göre bir yol, yöntemle adaylar›n› belirledi. Yap›lacak olan bu seçim
12 Eylül referandumundan daha da
önemlidir.
Ü
• Bu seçim referandumdan niçin daha
önemli?
- Yeni yap›lacak olan anayasa, bu seçim sonras› iktidarlar›n öncelikli büyük
çal›flmas› olacakt›r. bu seçimlerde partilerden, ifl alemi olarak beklentilerimiz
hiç flüphesiz ki yapacaklar› projeleri bizlerin, halk›n önüne koymalar›d›r. Özellikle bu seçim ortam›nda art›k belden
afla¤› vurmalardan ziyade projelerin ön
plana ç›kt›¤› bir seçim süreci yaflanmal›d›r. Bu süreç içinde bütün partilerin, popülist söylemlerden ziyade elle tutulur
söylemler gelifltirmelidirler. Çünkü bu
toplum abart›l› vaatlerden art›k b›km›flt›r.
• Sizce seçim sonras› nas›l bir anayasa yap›lmal›?
- Demokrasilerde her seçim önemlidir. Ülkemiz için 12 Haziran seçimleri di¤er seçimlerden daha fazla bir
önem arz etmektedir. Çünkü yeni oluflacak olan parlamento, Yeni Anayasa’n›n mimar› olacak ve ülkemizin
normalleflmesi için dev bir ad›m at›lm›fl olacakt›r.Bütün seçimlerin propaganda döneminde oldu¤u gibi yine
sert tart›flmalar olacak ve önemli gerginlikler yaflanacakt›r. Bu gerginliklerin artmas› seçimlerden sonra haz›rlanacak olan Yeni Anayasa konusunda
uzlaflma sa¤lanmas›n› zorlaflt›racakt›r.
Bu sebeple bütün siyasi partilerin propaganda döneminde daha dikkatli olmalar›n›, gereksiz ve afl›r› gerginliklerden sak›nmalar› gerekiyor.Ayr›ca
seçimlerden önce siyasi partilerimiz
Yeni Anayasa ilgili görüfl ve düflüncelerini aç›klarlarsa ülkemiz için daha
yararl› ve etik olacakt›r. Seçmenlerin,
siyasi partilerimizin Yeni Anayasa konusundaki düflüncelerini bilmeleri ayr› bir önem arz etmektedir. Bu seçimlerin ard›ndan öncelikli gelecek olan
anayasa yap›m›na, bu ülkenin sahipleri olan bütün kesimlerin hak ve özgürlüklerinin düzenlendi¤i, herkesin eflit
haklara sahip oldu¤u, dinsel, ›rkç› milliyetçilik söylemlerinden uzak, ortak
payda da buluflulacak bütün katmanlar›n kat›ld›¤› yeni bir anayasa olmal›d›r. Bunun için bütün STK lar bu ifle
ciddi katk› sa¤lamal›d›r. Çünkü anayasa halk için yap›laca¤›na göre halk›n anlayaca¤› ve uyaca¤› k›sa ve anlafl›l›r bir yap› olmal›d›r.
12 Haziran seçimleri ve ard›ndan
yap›lacak yeni anayasa için heyecan
duyacak,o ifle katk› sa¤layacak ,bununla dertlenecek ve bu yüzy›l› anlayacak bir meclis temennisiyle…Herkesi, bu ülkede yaflamaktan zevk alaca¤› ve kat›l›mc› olaca¤› büyük Türkiye için,gayret etmeye davet ediyo-
ruz.birbirini anlayan,birbirine hoflgörülü olan bir toplum özlemi ile…
• Son olarak neler söylemek istersiniz?
- 12 Haziran seçimleri öncesi bütün
siyasi partilerimizi akl› selime, sa¤
duyulu ve insani de¤erlere sayg›l› olmaya davet ediyorum. Sert ve yaralay›c› üsluptan halk›m›z›n rahats›z oldu¤unu özellikle hat›rlatmak isteriz. Partilerimizden toplumun ortak ve kutsal
de¤erleri üzerinden siyaset yapmamalar›n›, ülkemizin sorunlar›n›n çözümü
ile ilgili projelerini ve kadrolar›n› yar›flt›rmalar›n›, özellikle Yeni Anayasa
ile ilgili düflüncelerini aç›klamalar›n›
istiyoruz. ‹nsani de¤erlerin siyasette
egemen olmas›, toplumsal uzlaflmaya,
bar›fla ve demokrasimizin güçlenmesine çok önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
12 Haziran seçimlerinin ülkemize
ve bütün insanl›¤a hay›rl› olmas›n›,
bar›fl, huzur ve refah getirmesini
diliyorum.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›z kutlu olsun...
EYÜP TOPAL
TÜMS‹AD ‹stanbul fiube Baflkan›
Emniyet 166. yafl›n› ‘Turnuva’ ile kutlad›
Polis Teflkilat›n›n 166. Kurulufl y›l› nedeniyle ilçemizde ilk kez genifl kapsaml› bir etkinlik düzenlendi ve okullar bu etkinli¤e adeta damgas›n› vurdular.
011 y›l› Polis Teflkilat›’n›n 166 Kurulufl Y›l› nedeniyle Zeytinburnu Kaymakam› Mustafa DÜNDAR öncülü¤ünde, ‹lçe Emniyet Müdürü Sezgin ÖNDEM ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Yakup
HAYIRLIO⁄LU Genel Koordinatörlü¤ü’nde; Kaymakaml›k, ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü organizesinde ilk kez genifl bazl› etkinlikler
düzenlendi ve ilçe okullar›m›z bu organize
içerisinde yer alarak mümtaz bir kutlama
2
gerçeklefltirdiler. Bu Organizeye e¤itimin,
ö¤rencilerin ve ö¤renci ailelerinin en büyük
destekçisi ve yan›nda olan Zeytinburnu
Emniyet Müdürlü¤ü Toplum Destekli Polis
Büro Amirli¤i tüm ekibinin gayret üstü çal›flmalar› alk›fllanacak bir konum olarak
dikkat çekti. Zeytinburnu Polis Hizmetlerini Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i Baflkan› Ayhan ÖZSOY, Ak Parti Zeytinburnu
‹lçe Baflkan Yard›mc›s› Ali Faik B‹ÇER’in
organize için destekleri de takdir edildi.
SONUÇLARI
‹LKÖ⁄RET‹M RES‹M YARIfiMASI
)
7-C
1- Zeynep DURU… ( Abay ‹.Ö.O - 7-D )
2- Ali Osman fiAH‹N… ( Atatürk ‹.Ö.O
Gökalp ‹.Ö.O – 4-C )
Ziya
(
U…
O⁄L
MET
KAH
TÜR
evs
3- Fird
taraf›ndan verildi.)
AP
KAS
an
Gökh
i
(Ödülleri Belediye Baflkan Vekil
UÇLARI
‹LKÖ⁄RET‹M fi‹‹R YARIfiMASI SON
)
a
Amc
Polis
1- Melisa BEKTAfi… ( Abay ‹.Ö.O. Eser
. Eser – Küçükler ve Polisler )
2- Simge ÇALAR… ( Ayhan fiahenk ‹.Ö.O
. Eser – Benim Sa¤lam Duvar›m)
3- Mert ERTEK‹N…( Haluk Ünde¤er ‹.Ö.O
ndan verildi )
taraf›
EM
( Ödülleri Emniyet Müdürü sezgin ÖND
RIfiMASI SONUÇLARI
L‹SE KOMPOZ‹SYON YA esi. Eser Güvenin Simgeleri )
Olcay Anadolu Lis
r- Kahraman Türk Polisi)
1- Sadiye ÇEL‹K..(K.‹.Rüfltü
Teknik ve Meslek Lisesi. Ese
K›z
KB
‹M
L..(
ZE
TE
zde
Gö
2hu Tatmak )
Kurtulmufl Lisesi. Eser O Ru
slek Lisesi. Eser- 155 )
3- Remziye fiAH‹N..( Zühtü
stil
elçi Galip Balkar Tek Me
yük
Bü
it
fieh
(
R
⁄E
DE
4- Zeynep
taraf›ndan verildi.)
dürü Yakup HAYIRLIO⁄LU
(Ödülleri ‹lçe Milli E¤itim Mü
BASKETBOL YILDIZ
ERKEKLER SONUÇLARI
1- Haluk Ünde¤er ‹.Ö.O.
2- Dr. Reflit Galip ‹.Ö.O
3- Kazl›çeflme Abay ‹.Ö.O
(Ödülleri Belediye Baflkan Yard›mc›s›
‹lyaz SAKA, Emniyet Müdür Yard›mc›s› Suhendan ‹ZG‹N ile UPS Spor ve
Kültür Kulübü Genel Direktörü Sema
DEM‹RER taraf›ndan verildi.)
LER FUTBOL
M‹N‹K ERKEK NUÇLARI
SO
SI
TURNUVA
.O
1- Veli Efendi ‹.Ö
.O
‹.Ö
›l
Y
2- 75.
l ‹.Ö.O
3- Fatma Süslügi
VOLEYBOL YILDIZ
ERKEKLER SONUÇLARI
1- Reflat Tardu ‹.Ö.O
2- Abdülhak Hamit ‹.Ö.O
3- Kaz›m Özalp ‹.Ö.O
(Ödülleri ‹lçe Milli E¤itim fiube Müdürü
Resul UMUTO⁄LU – Zeytinburnu Polis Hizmetlerini Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i Baflkan› Ayhan ÖZSOY ve
yard›mc›s› Ali Faik B‹ÇER taraf›ndan
verildi.)
VOLEYBOL YILDIZ BAYANLAR
SONUÇLARI
1- Haluk Ünde¤er ‹.Ö.O
2- Abdülhak Hamit ‹.Ö.O
3- Nuri Pafla ‹.Ö.O
(Ödülleri Kaymakam Mustafa DÜNDAR, Belediye Baflkan Vekili Gökhan
KASAP ve Emniyet Müdürü Sezgin ÖNDEM taraf›ndan verildi.)
YILDIZ ERKEKLER FUTBOL TURNUVASI SONUÇLARI
1- Kazl›çeflme Abay ‹.Ö.O.
2- Abdülhak Hamit ‹.Ö.O
3- Dr. Reflit Galip ‹.Ö.O
(Ödülleri Kaymakam Mustafa DÜNDAR, Emniyet Müdürü Sezgin ÖNDEM, Emniyet
Müdür Yard›mc›s› Suhendan ‹ZG‹N, ‹lçe Milli E¤itim fiube Müdürü Resul UMUTO⁄LU,
Zeytinburnu Polis Hizmetlerini Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i Baflkan› Ayhan
ÖZSOY ve yard›mc›s› Ali Faik B‹ÇER taraf›ndan verildi.)
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
GÜNCEL
Elektronik
denince;
‹stanbul’da Elektronik’in
sayg›n firmalar›ndan Kaya
Elektronik gücüne güç
katmaya devam ediyor.
Z
müflteri iliflkileridir. Bu bölümde
bir personelimiz hizmet vermektedir. Muhasebe departman› ve
müflteri temsilcili¤i bölümümüzde müflterilerimizin memnuniyeti
için en ince detay düflünülmüfltür.
‹kinci bölüm büro ve idari k›s›md›r.
Üçüncü bölüm yedek parça
bölümüdür. Bu bölümde aksesuar ve yedek parça rezervimiz sorunsuz müflteri memnuniyeti
çerçevesinde müflterilerimizin
hizmetindedir.
Dördüncü bölüm atölye k›sm›d›r. Bu k›s›mda teknisyenlerimiz cihazlar›n tamirinde ve bak›m›nda en üst düzey teknik yeterlili¤e sahip olarak hizmet vermektedirler. Atölye bölümünde
yer alan cihazlar ve di¤er tüm
donan›mlar TSE standartlar›na
uygundur.
17
Kaya
Elektronik
CNR’de
‘KAYA’
eytinburnu Haber Gazetesi olarak ziyaret etti¤imiz
Kaya Elektronik sahibi
Caz›m Bilgin, bizlere Kaya
Elektronik’i anlatt›.
TSE Yeterlilik Belgesine sahip olduklar›n› gururla belirten
Bilgin, bugüne kadar pek çok
firman›n yetkili servisli¤ini ciddiyetiyle verdiklerini söyledi.
Bilgin, flunlar› söyledi:
“Kaya Elektronik olarak sektörlerinde belli kariyerleri olan
ve müflteri memnuniyet ilkesini
ön planda tutan firmalar›n servisli¤ini vermektedir. Firmam›z
sat›fl sonras› hizmetinde müflterilerine teknik aç›dan hem müflteri iliflkileri aç›s›ndan hem de yedek parça aç›s›ndan yeterli kapasiteye sahiptir.
fiirketimiz 4 ana bölümden
oluflmaktad›r: Birinci bölüm
N‹SAN 2011
PHOTO D‹J‹TAL
FUARI’NDA
aya Elektronik CNR’de
düzenlenen 4. Foto¤raf
Dijital Görüntüleme Albüm Bask› ve Teknololjileri
Ekipmanlar› fuar›na kat›ld›. 1417 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleflen fuarda Kaya Elektronik
K
büyük ilgi gördü. CNR’de Kaya
Elektronik stand›n›n aç›l›fl›na
ünlü sanatç› Murat Kurflun, Kaya Elektronik’in sahibi Caz›m
Bilgin, Ak Parti Zeytinburnu ‹lçe
Baflkan Yard›mc›s› Ali Faik Biçer, Has Parti Zeytinburnu Teflki-
lat Baflkan› Abdulhakim Kaya,
Has Parti Milletvekili Adaylar›
Cemal Avc› ve Hanna Y›lmaz,
Has Parti ‹l Gençlik Kollar› Baflkan Yard›mc›s› fiahin Apayd›n,
‹fladam› Abdullah Behram ve
çok say›da ziyaretçi kat›ld›.
‹LET‹fi‹M: Caz›m B‹LG‹N (0532) 798 44 59
e-posta: [email protected]
MERKEZ: Ankara Cd. Atabey ‹fl Mrk. Girifl Kat No:169/B Sirkeci
Tel: (0212) 522 51 25 - 26 Faks: (0212) 528 24 89
fiUBE1: Ankara Cd. Kastel ‹fl Mrk. No: 57 Sirkeci - Fatih
Tel: (0212) 522 51 28
fiUBE2: ‹stoç Al›flverifl Mrk. 24 ADA No: 72 Ba¤c›lar
Tel: (0212) 659 66 37 Faks: (0212) 659 32 52
www.torima.com.tr
KONGRE iLANI
Zeytinburnu Merkezefendispor Kulübü Baflkanl›¤›ndan,
Kulübümüzün Ola¤an Kongresi 01-05-2011 tarihinde
Saat: 12:00’da Kulüp binam›zda yap›lacakt›r. Yukar›daki
belirtti¤imiz tarihte ço¤unluk sa¤lanamamas› halinde 08-05-2011
tarihinde saat: 12:00’da ayn› adreste yeniden yap›lacakt›r.
Bütün üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.
GÜNDEM MADDELER‹:
1- Aç›l›fl ve yoklama
2- Kongre Baflkanl›k Divan›n›n seçimi,
3- Sayg› duruflu,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet
raporunun okunmas› ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayr› ayr› ibra edilmesi,
6- Tahmini: bütçenin görüflülerek onaylanmas›,
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin
seçimi,
8- Dilek ve temenniler
9- Kapan›fl.
MERKEZEFEND‹ SPOR
YÖNET‹M KURULU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›m›z Kutlu Olsun
Büyük Rumeliler fiölenini organize edip,
mümtaz Rumeli camiam›z›n
biraraya gelmesine vesile olan
Tüm Rumeliler Derne¤i Baflkan›
Say›n Recep Akan’› ve de¤erli
Yönetim Kurulu Üyelerini
tebrik ederim.
Engin fiEN
Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi (AK Parti)
Ulusal egemenli¤imizin,
millet egemenli¤imizin inflallah
TBMM’nde temsil niteli¤inin flifresiz,
hilesiz, teknolojinin insan eme¤ini
ziyan etmedi¤i, egemenli¤in
hakça kullan›ld›¤› günleri,
görmek ve yaflamak dile¤iyle
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›
Kutlu Olsun.
Salih Zeki DURMUfiO⁄LU
ZEYT‹NBURNU AMATÖR KULÜPLER B‹RL‹⁄‹
‹fladam› - Siyasetçi
KUTLAMA
N‹SAN 2011
18
Zeytinburnu’nun Dünyaya Aç›lan Penceresi...
23 Nisan Ulusal
Egemenlik
ve Çocuk
Bayram›n›z
Kutlu Olsun.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik
ve Çocuk
Bayram›n›z
Kutlu Olsun.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik
ve Çocuk
Bayram›n›z
Kutlu Olsun.
Mustafa DÜNDAR
Murat AYDIN
Sezgin ÖNDEM
Zeytinburnu Kaymakam›
Zeytinburnu Belediye Baflkan›
Zeytinburnu Emniyet Müdürü
Özgürlü¤ün de,
eflitli¤in de, adaletin de
dayand›¤› ulusal
egemenliktir.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›z
Kutlu Olsun...
Milletimizin
ve Cumhuriyetimizin
teminat› olan
çocuklar›m›z›n
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›’n›
Kutlar›m...
Türk Milletinin gelece¤i
çocuklar›m›z›n do¤ru
görüflü ve çal›flma azmi
ile büyük ve parlak
olacakt›r. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›n›z
Kutlu Olsun.
Ali Faik B‹ÇER
Necdet BAYKAN
Cemal Avc›
AK Parti Zeytinburnu ‹lçe Baflkan Yard›mc›s›
Zeytinburnu Merkezefendi Mah. Muhtar›
HAS Parti 2. Bölge Milletvekili Aday›
Ulusal Egemenlik,
Milletin namusudur,
onurudur, flerefidir.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayram›’n› en içten
duygular›mla
Kutlar›m...
Halk›m›z›n ve
Cumhuriyetimizin
teminat› olan
çocuklar›m›z›n,
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayram›n›’n› en içten
duygular›mla kutlar›m.
Atatürk’ün Türk
çocuklar›na arma¤an
etti¤i bu günde tüm
çocuklar›m›z›n ve
milletimizin 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›n›
kutlar›m.
Hanna YILMAZ
Aytaç ÖZÇ‹ÇEK
HAS Parti 2. Bölge Milletvekili Aday›
Olivium Genel Müdürü
DP MKK Üyesi
Mimar Süleyman ULUOCAK
Milletimizin
ve Çocuklar›m›z›n
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›
en içten duygular›mla
Kutluyorum.
Tüm çocuklar›m›z›n
ve milletimizin
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›
en içten duygular›mla
kutlar›m.
Atatürk’ün Türk
çocuklar›na arma¤an
etti¤i bu günde tüm
çocuklar›m›z›n ve
milletimizin 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›
kutlar›m.
Besim SADIKER
Yahya DED‹fi
Cengiz ZAFER
Besa ‹nflaat Yön. Krl. Bflk.
Alka ‹nflaat Yön. Krl. Bflk.
Halk›m›z›n ve
Cumhuriyetimizin
teminat› olan
çocuklar›m›z›n, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›n›’n›
Kutlar›m.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayram›
Tüm Milletimize ve
Çocuklar›m›za
Kutlu Olsun...
Engin fiEN
Cemil Coflkun
BUDAK
Ak Parti Meclis Üyesi
Yüksek Mimar
Veliefendi Mah.
Saha Yolu Sk. No: 3
Zeytinburnu / ‹STANBUL
Tel: (0212) 546 70 40
Faks: (0212) 546 70 20
San. Tic. Ltd. fiti.
Halk›m›z›n ve
Cumhuriyetimizin
teminat› olan
çocuklar›m›z›n,
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayram›n›’n› en içten
duygular›mla kutlar›m.
Eyüp TOPAL
TÜMS‹AD ‹stanbul fiube Baflkan›
DÖNMEZLER ‹NfiAAT
23 Nisan Ulusal
Egemenlik
Çocuk Bayram›
kutlu olsun
Zafer Sigorta Yön. Krl. Bflk.
23 Nisan
Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk
Bayram›
Kutlu
Olsun
Ulusal Egemenlik,
Milletin namusudur,
onurudur, flerefidir.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayram›’n› en içten
duygular›mla
kutlar›m...
Abdulhakim KAYA
HAS Parti Zeytinburnu Teflkilat Baflkan›
MET‹N BÜFE’N‹N EN ÖZEL ‹ÇECE⁄‹: ATOM
BÜYÜK
ATOM
SINIRSIZ
MENÜ KEYF‹
5
KÜÇÜK
ATOM
L
T
0
.5
2
Metin Büfe kendisine has özel
atom içece¤i ile müflterilerine
eflsiz bir tat sunuyor. Dondurmal›,
meyveli atom, Dondurmal› sütlü
çikolatal› meyveli atom, Portakal,
Kay›s›, Limonata, fieftali suyu,
Ayran, Viflne, Kokteyl, Nar suyu,
mevsimsel tüm meyve sular›n› ve
özel kar›fl›ml› atom içecekleriyle
genleriyle oynanmam›fl do¤al
içeceklerin keyfine Metin Büfe
fark›yla tadabilirsiniz.
Metin Bey kendisine has özel
içeceklerinin, “Bir içen bir kez daha
istiyor” diyerek ne kadar özel
oldu¤unu vurguluyor. Ayn›
zamanda tamamen do¤al
ürünlerden elde edilen
bu içeceklerin domuz gribine
karfl› koruyucu özelli¤ini de
vurgulamak gerekiyor...
TL
5
TL
TATLARI SADECE B‹ZDE SAKLI
Sucuklu, kaflarl› ve kar›fl›k tostlar›, Tand›r köfte, past›rmal›
kavurma, past›rmal› kaflar, sucuk kaflar, Hamburger, Sosisli
hamburger, Amerikan sosisli patates çeflitleri ve daha bir çok
seçenek... Meyve kokteyli, kazandibi, profiterol, tavuk gö¤sü,
sütlaç, s›cak çikolata, nescafe çeflitleri, s›cak çikolata, çay ve
birbirinden özel daha nice lezzetli içecekler ve tatlar sadece
Metin Büfe’de sizleri bekliyor...
Sak›n kaç›rmay›n!
k
i
l
i
fl
i
k
80
l
e
z
ö
k
o
ç
salon
Metin Bey, 1981 y›l›nda Zeytinburnu’nda
tost yaparak bafllad› büfecilik maceras›na....
K›sa zamanda bölgenin lezzet dura¤› olmay› baflaran
Metin Büfe, 29 y›ldan beri Zeytinburnululara
kaliteli hizmet sunmaktad›r. Daima güler yüzü
ve müflteri memnuniyeti odakl› hizmet veren
Metin Büfe, ekonomik fiyatlarla da ayn› zamanda
fark›n› ortaya koydu... Tabi menüdeki çeflitlili¤i de
belirtmeden geçmemek gerekiyor... Menülerdeki
kalite ve lezzet, servisteki h›z ve titizlik, iyi organize
olmufl profesyonel ekip, idari kadro çal›flmas› ve
80 kiflilik çok özel salonuyla Zeytinburnu halk›na
hizmet vermektedir.
Nuri Pafla Mahallesi 14. Sokak No: 72 Zeytinburnu
(0212) 664
15 31
23 N‹SAN ULUSAL EGEMENL‹K VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.

Benzer belgeler