Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Transkript

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU
2013
KONYA VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
(STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ )
www.konyavdb.gov.tr
MART 2014
Tel
: 0 332 236 56 00
Faks
: 0 332 238 72 47
e-posta : [email protected]
Abdullah COŞKUNER
Vergi Dairesi Başkan V.
BAŞKAN SUNUŞU
K
onya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak kalite
ve mükemmellik esas alınarak, işlemlerde
etkinliği ve verimliliği artırmak, hizmet
sunulan kişi, kurum-kuruluşların mevcut ve
geleceğe yönelik ihtiyaç ve beklentilerini dikkate
alarak mükellef-vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla
her kademedeki çalışanı ile birlikte mükelleflere
daha iyi hizmet sunabilme çabası içinde özverili
çalışmalarımız devam etmektedir.
gerçekleştirmiş, bunun yanında çalışan ve mükellef
memnuniyetinin artırılması yolundaki faaliyetlerini
de sürdürmüştür.
Bu anlayış çerçevesinde; sunulan hizmet
kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, mükelleflerimizin
vergi mevzuatının uygulanmasına ilişkin sorularına
ve sunulan hizmetlere ilişkin problemlerine etkin,
zamanında ve doğru cevap verilebilmesi ayrıca,
mükellef profillerine göre hizmet seçeneklerinin
geliştirilmesiyle mükelleflerimizin vergiye gönüllü
uyumunun artırılması amaçlanmaktadır.
Raporumuzda, 2012 yılı ile kıyaslamalı
verilerle bu faaliyet yılında Başkanlığımızca
gerçekleştirilen önemli hizmetlere ilişkin geniş
bilgilere yer verilmiştir.
Belirtilen
amaç
doğrultusunda
Başkanlığımız 2013 yılında da; toplumun tüm
kesimlerinde vergi bilincini artırmak, vergi kayıp
kaçağı ve kayıt dışı ekonomi ile daha etkin ve
verimli mücadele yöntemlerini geliştirmek, verginin
ödenmesi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında
yerine
getirilmesine
ilişkin
çalışmalarını
Kamuda saydamlık ve hesap verilebilirlik
anlayışıyla hazırlanan ve Konya Vergi Dairesi
Başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren
yayımlanmakta
olan
faaliyet
raporlarının
sekizincisi ile tekrar huzurunuzdayız.
2014 yılında da artan bir performans ile
faaliyetlerine devam edecek olan Başkanlığımızın
2013 yılı Faaliyet Raporunun tüm kullanıcılara
faydalı olmasını diler, bu çalışmada emeği geçen
Strateji Müdürlüğü ile diğer birim personeline
gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.
Saygılarımla…
İÇİNDEKİLER
I.
BÖLÜM GENEL BİLGİLER
1
1- VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TANITIMI
3
2- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
3
3- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
5
3.1. Geçmişten Bugüne Başkanlarımız
5
3.2. Fiziksel Yapı
6
3.2.1. Hizmet Binası
6
3.2.2. Lojman Durumu
7
3.3. Organizasyon Şeması
7
3.4. İnsan Kaynakları
10
3.4.1. Kadro Dağılımı
10
3.4.2. Personel Durumu
13
3.4.3. Birimler Bazında Personel Dağılımı
16
II.
BÖLÜM BAŞKANLIĞIMIZ FAALİYET ve ÇALIŞMALARI
19
21
A – MÜKELLEF HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER
A.1. Mükelleflerimizi Vergiden Doğan Hak ve Ödevleri
Bilgilendirmeye Yönelik Çalışmalar
Konusunda
21
A.2. Talep, Öneri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar
22
A.3. Vatandaşlarımızın Haklarını Korumaya Yönelik Diğer Çalışmalar
22
B–HİZMET KALİTESİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ ve
SEÇENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER
B.1. Çalışma ve Hizmet Alanlarının İyileştirilmesi
Motivasyonunun Artırılması Yönündeki Çalışmalar
ve
YENİ
Çalışanın
HİZMET
23
Moral23
B.2. Çalışanların Eğitimi Yönündeki Çalışmalar
25
B.3. Etkin ve Daha Hızlı İnternet Sitesi Hizmeti Vermeye Yönelik
Çalışmalar
27
B.4. Tanıtım ve Bilgilendirme Stantları
28
C –VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUN ve VERGİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI
YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR
28
C.1. Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları
32
C.2. Bilgilendirme Amaçlı Yapılan Afiş, El İlanı ve Broşür Çalışmaları
35
C.3. Vergi Haftası Etkinlikleri
35
C.4. Mükelleflerimizin Gönüllü Uyumunun Ödüllendirilmesine Yönelik
Çalışmalar
37
D –VERGİ KAYIP KAÇAĞININ ÖNLENMESİ ve DENETİM İŞLEMLERİNE
YÖNELİK FAALİYETLER
40
D.1. Başkanlığımızca Yapıla n Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Türleri, Faaliyet ve
Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin İstatistik Veriler
40
D.2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Kapsamında Yapılan Diğer
Çalışmalar
49
D.3. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Dışında Yapılan Diğer
Çalışmalar
53
E–TAHSİLATIN ARTIRILMASI ve HACİZ İŞLEMLERİNE YÖNELİK
FAALİYETLER
E.1. Tahakkuk ve Tahsilat İle İlgili Çalışmalar
53
53
E.1.1. Tahakkuk ve Tahsilat Artışı
53
E.1.2. Ana Vergi Türleri İtibariyle Son 3 Yıl Tahakkuk-Tahsilat
Bilgileri
56
E.1.3. Birimlerimizin Önceki Yıllı Karşılaştırılmalı
Analizi
56
Tahakkuk-Tahsilat
E.1.4. Tahakkuk-Tahsilat Bakaya Artış Oranı
58
E.1.5. Tahsilat Tutarları ve Alındı Sayıları
59
E.1.6. Kaynak Tabanlı Tahsilat Hedef ve Gerçekleşme
60
E.1.7. 6111 S.Kanun Başvuru Sonuçları ile Yapılandırma Tutarı ve
Ödeme Durumu
61
E.1.8. e-Haciz İşlemleri
62
E.1.9. 1 Milyon Üzeri, 50 Bin- 1 milyon TL Arası ve 20 Bin-50 Bin TL Arası
Olan Mükelleflerin Takibi
Borcu
63
E.1.10. Takibe Alınmayan, Haciz Varakası Düzenlenmeyen ve Ödeme Emri Tebliğ
Edilmeyen Mükellef Çalışmaları ile Koordinasyon Çalışmaları
63
F –İSTATİSTİKİ VERİLER
65
F.1. Başkanlığımız Gelen-Giden Evrak Sayıları
65
F.2. Başkanlığımız Mükellef Sayıları
65
F.2.1. Faal Mükelleflerin Vergi Daireleri İtibariyle Dağılımı
65
F.2.2. Bir Önceki Yılla Karşılaştırmalı Faal Mükellef Sayıları
67
F.2.3. Gelir Vergisi Mükelleflerinin 3 Yıl Bazında Dağılımı
68
F.2.4 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 3 Yıl Bazında Dağılımı
68
F.3. Başkanlığımız Merkez Müdürlüklerince Verilen Özelge Sayıları
69
F.4. Brüt Bütçe Gelirleri
70
F.5. Brüt Vergi Gelirleri
70
F.6. Ana Vergi Türleri İtibariyle Türkiye-Konya Vergi Gelirleri
71
F.7 Seçili Vergi Türleri İtibariyle Türkiye-Konya Vergi Gelirleri
72
F.8 Konya ve Türkiye Brüt Vergi Gelirleri Tahsilat Oranları
72
F.9 29 Vergi Dairesi Başkanlığı Tahakkuk ve Tahsilat Artış Oranları
73
F.10 İade İşlemleri
74
F.10.1. KDV İade İşlemleri
F.10.1.1. 2006/7 Uygulama İç Genelgesine Göre Yapılan KDV İadeleri
74
75
F.10.1.2. Bir Önceki Yıllı Karşılaştırmalı KDV İadelerinin İade Türüne Göre
Dağılımı
76
F.10.1.3.
Dağılımı
KDV
İade
Tutarlarının
F.10.1.4.Konya
İl
Geneli
Tutarlarının KDV Tahsilatına Oranı
Vergi
Daireleri
Kümülatif
KDV
Bazında
77
İade
78
F.10.1.5.2011-2012 Ocak-Aralık Dönemi KDV İadeleri Kümülatif İstatistiki
Verileri
79
F.10.1.6.KDV Kanunu’nun 84 Seri no.lu KDV Genel Tebliği Kapsamında Özel
Esaslar Uygulanacak Mükelleflerin DEFGEL Otomasyon Sistemine Giriş
İşlemleri
79
F.10.2.Gelir ve Kurumlar Vergileri İade İşlemleri
81
F.11. Engelli İndirimi İle İlgili İşlemler
81
F.11.1.Müracaat Edenlerin Faaliyet Grupları İtibariyle Dağılımı
82
F.11.2.Merkez Sağlık Kurulunca Değerlendirilen Müracaat Verileri
82
F.11.3.Çalışma Gücü Kayıpları
83
F.12. IPA
Veriler
Çerçeve
Anlaşması
İstisna
ve
İade
Uygulamasına
Yönelik
83
F.13. Cari ve Bir Önceki Yıl Karşılaştırmalı Beyan Dönemi Sonuçları
85
F.14. Takdir Komisyonu Faaliyetleri ve Değerlendirme Sonuçları
86
F.15. Başkanlığımız Hukuk Bürosu 2012 Yılı İstatistiki Verileri
89
F.15.1. Derdest Olan Vergi, İdari ve Ceza Dosya Sayısı
89
F.15.2. Başkanlığımız Birimlerinin Derdest Olan Dava Sayısı Dağılımı
90
F.15.3. Diğer İstatistiki Vergiler
91
F.16. 5838 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Çalışma Sonuçları
95
F.17. Anlaşmalı Matbaa Bilgileri
96
F.18. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Bilgileri
97
F.19. Hizmet Araçları Durumu
98
F.20. Büro Makineleri Durumu
99
F.21. Başkanlığımız Mali Durumu
100
101
III. BÖLÜM HEDEF ve ÖNERİLER
HEDEFLER
103
ÖNERİLER
105
IV.
BÖLÜM BASIN BÜLTENLERİ
BASIN BÜLTENLERİ
107
109
I. BÖLÜM
G
ENEL BİLGİLER
2013 FAALİYET RAPORU
I-
GENEL BİLGİLER
1- VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANITIMI
Vergi Dairesi Başkanlığımız, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 23'üncü maddesi uyarınca alınan 13.06.2005 tarih ve 2005/9064 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulmuştur.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, karşılıklı işbirliği ve ortak anlayış çerçevesinde;
mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, vergi kanunlarını herkes için adil
bir şekilde uygulamak ve mükellef odaklı bir vergi idaresi anlayışını yerleştirmek amacı ile
7 Eylül 2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi
Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği” gereğince 16.09.2005 tarihinde
faaliyete geçmiştir.
2- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri
mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe
ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri
nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde
bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve
iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri hak ve
ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef
hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma,
kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten
dairelerdir.
Vergi Dairesi Başkanlıklarının görevleri
 Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine ilişkin olarak
mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade,
ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak.
 Görev alanına giren işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde
talep ve savunmalar ile gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak,
Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde itiraz, temyiz ve tashihi karar
yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.
 Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve mükellef
hizmetlerini gerçekleştirmek.
3
2013 FAALİYET RAPORU
 Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına
dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.
 Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü
iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek.
 Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin
sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
 Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri
hususlara ilişkin görüş bildirmek.
 Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
 Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak,
araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.
 Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir İdaresi
Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi
inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi
konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları,
kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
 Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve vergi inceleme
elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep
edilen ve ilgili Kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak.
 Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve bu
Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen saymanlık, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak
hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak.
 Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.
 Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, disiplin, terfi,
ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak.
 Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı
dışına personel ve taşıt görevlendirmek.
4
2013 FAALİYET RAPORU
 Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin
performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek.
 Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak,
personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.
 Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele duyurmak.
 Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların
uygulanmasını sağlamak.
 Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama,
taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini
yürütmek.
 Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip
bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.
 Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen strateji ve
politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar.
3- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. Geçmişten Bugüne Başkanlarımız
Başkanlığımızın kuruluşundan itibaren görev yapan Vergi Dairesi Başkanları;
Göreve Başlama
Tarihi
Görevden Ayrılma
Tarihi
Görevin Niteliği
Erhan ÖKMEN
16/09/2005
16/12/2005
Asaleten
Harun KAYNAK
16/12/2005
22/07/2008
Asalaten
Sıtkı AKSÖZ
02/07/2008
15/11/2013
Asaleten
Abdullah COŞKUNER
15/11/2013
Adı Soyadı
Vekaleten
5
2013 FAALİYET RAPORU
3.2. Fiziksel Yapı
3.2.1. Hizmet Binası
Vatan Caddesi Selçuklu/KONYA adresindeki hizmet
binasının inşaatına, 1985 yılında başlanılmış ve 1990
yılında hizmete girmiştir. Kullanım alanı 23.500 m² olan
hizmet binamızın mülkiyeti hazineye ait olup, zemin + 9
kat ve 2 bodrum kattan oluşmaktadır.
Hizmet binası Vergi Dairesi
Başkanlığımız ve Konya Defterdarlığı ile
birlikte kullanılmaktadır.
YERLEŞİM PLANI
Bodrum 2
Garaj ve Depo
Bodrum 1
Arşiv
Zemin Kat Meram VD. Md. Alaaddin V.D.Md. N.Altan Tufan Sanat Galerisi
1.Kat
4.Kat
Başkanlık Makamı, İnsan Kayn. Dest. Hizm. Grup Md., Denetim Grup Md. Mükellef Hiz.
İletişim Md.Alaaddin V.D. Md. , Meram VD. Md., Konya Defterdarlık Makamı
Selçuk VD Md. , Mevlana V.D. Md. , Denetim Koordinasyon Md. , Daimi Takdir Kom.
Bşk.
Selçuk VD. Md. , Mevlana V.D.Md. , Strateji Müdürlüğü, Konya Defterdarlığı Personel
Müdürlüğü
Konya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
5.Kat
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Md. , Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Md.
6.Kat
Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü
7.Kat
Muhasebe Denetmenleri
8.Kat
Milli Emlak Denetmenleri
9.Kat
Yemekhane
2.Kat
3.Kat
Yerleşim Planında; Hizmet Binamızın kompleks bir yapıya sahip olduğu ve Konya
Defterdarlığı hizmet binası olarak da kullanıldığı görülmektedir. Vergi Dairesi Başkanlığımızın
kuruluşundan itibaren ihtiyaç duyulan hizmet alanları Vergi Dairesi Müdürlüklerinin bölünmesi
suretiyle oluşturulmuştur. Bu durum, Başkanlığımızın Merkez Birimleri ile Vergi Dairesi
Müdürlüklerinin iç içe hizmet vermesini zorunlu hale getirmiştir. Vergi Dairelerimizin bir arada
bulunması ve mükelleflerimizin vergi ödevlerini yerine getirmede son günü bekleme alışkanlığı,
6
2013 FAALİYET RAPORU
beyan ve ödeme dönemlerinde Vergi Dairelerinde yoğunluğa neden olmaktadır. Bu durum
hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
3.2.2. Lojman Durumu
Vergi Dairesi Başkanlığımızın kurulmasını müteakip Gelir İdaresi başkanlığının talimatı
üzerine Defterdarlıkla ortaklaşa oluşturulan komisyonun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde
Başkanlığımıza merkezden 5 ayrı yerde toplam 42, ilçelerimizde ise 4 adet olmak üzere 48 adet
lojman tahsis edilmiştir. Ayrıca, Başkanlığımız merkez ve ilçelerinde misafirhanemiz
bulunmamaktadır.
3.3. Organizasyon Şeması
KONYA VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF
HİZMETLERİ
GELİR GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir ve
Kurumlar
Vergileri
Müdürlüğü
MÜKELLEF
HİZMETLERİ
USUL GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
Usul
Müdürlüğü
DENETİM GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
İNSAN
KAYNAKLARI ve
DESTEK HİZ.
GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü
Tahsilat
Müdürlüğü
Diğer Vergiler
ve Anlaşmalar
Uygulama
Müdürlüğü
İdari ve Mali
İşler
Müdürlüğü
Mükellef
Hakları ve
İletişim
Müdürlüğü
Strateji
Müdürlüğü
Eğitim
Müdürlüğü
Hukuk Bürosu
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜKLERİ
DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
7
2013 FAALİYET RAPORU
Birimlerin 2013 Yılı İtibariyle Sayısal Durumu
KONYA VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
4 GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
10
MÜDÜRLÜK
12 VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK
BÜROSU
20 BAĞLI
V.D.M
TAKDİR
KOMİSYONU
Grup Müdürlükleri ve Bağlı Müdürlükler

-
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü
- Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü
•
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
- Usul Müdürlüğü
- Tahsilât Müdürlüğü
- Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü
- Strateji Müdürlüğü
- Hukuk Bürosu

Denetim Grup Müdürlüğü
- Denetim Koordinasyon Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları Müdürlüğü
- İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
- Eğitim Müdürlüğü
8
2013 FAALİYET RAPORU
Vergi Daireleri
BAĞIMSIZ VERGİ DAİRELERİ
SIRA NO
ADI
PERSONEL SAYISI
1
Alaaddin Vergi Dairesi Müd.
81
2
Meram Vergi Dairesi Müd.
80
3
Mevlana Vergi Dairesi Müd.
73
4
Selçuk Vergi Dairesi Müd.
102
5
Akşehir Vergi Dairesi Müd.
51
6
Beyşehir Vergi Dairesi Müd.
49
7
Cihanbeyli Vergi Dairesi Müd.
21
8
Çumra Vergi Dairesi Müd.
26
9
Ereğli Vergi Dairesi Müd.
56
10
Ilgın Vergi Dairesi Müd.
34
11
Kulu Vergi Dairesi Müd.
24
12
Seydişehir Vergi Dairesi Müd.
42
9
2013 FAALİYET RAPORU
BAĞLI VERGİ DAİRELERİ
ADI
SIRA NO
PERSONEL SAYISI
1
Ahırlı Malmüdürlüğü
1
2
Akören Malmüdürlüğü
1
3
Altınekin Malmüdürlüğü
1
4
Bozkır Malmüdürlüğü
3
5
Çeltik Malmüdürlüğü
1
6
Derebucak Malmüdürlüğü
-
7
Derbent Malmüdürlüğü
2
8
Doğanhisar Malmüdürlüğü
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Emirgazi Malmüdürlüğü
Güneysınır Malmüdürlüğü
Hadim Malmüdürlüğü
Halkapınar Malmüdürlüğü
Hüyük Malmüdürlüğü
Kadınhanı Malmüdürlüğü
Karapınar Malmüdürlüğü
Sarayönü Malmüdürlüğü
Taşkent Malmüdürlüğü
Tuzlukçu Malmüdürlüğü
Yalıhüyük Malmüdürlüğü
Yunak Malmüdürlüğü
5
2
1
3
2
3
4
8
7
3
4
3.4 İnsan Kaynakları
3.4.1. Kadro Dağılımı
Gelir İdaresi Başkanlığı Atamalı Personel
MEVCUT KADRO
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
UNVAN
ARA.
2012
ARA.
2013
DEĞİŞİM
ORANI
%
Vergi Dairesi Başkanı
Gelir İdaresi Grup Md.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Vergi Dairesi Md.
Vergi Dairesi Md. Yrd.
Avukat
TOPLAM
1
3
5
1
18
28
2
58
1
3
7
%40
15
26
3
55
-%17
-%7
%50
-%5
DOLU KADRO
ARA.
2012
1
2
2
1
14
28
2
50
ARA.
2013
BOŞ KADRO
DEĞİŞİM
ORANI
%
2
2
11
26
3
44
-%21
-%7
%50
-%12
ARA.
2012
ARA.
2013
1
3
1
1
5
4
4
8
11
DEĞİŞİM
ORANI
%
Vergi Dairesi Başkanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı atamalı personelin 31.12.2013
tarihi itibariyle dolu kadro sayısı 44 olup, 2013 yılı içerisinde bir önceki yıla nazaran Vergi
10
%67
%38
2013 FAALİYET RAPORU
Dairesi Müdürü %21 oranında azalarak 11, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı %7 oranında
artarak 26 personele ulaşmıştır.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Atamalı Personel
MEVCUT KADRO
SIRA
NO
UNVAN
ARA.
2012
ARA.
2013
1
Şef
23
2
Memur
7
3
İcra Memuru
4
Yoklama Memuru
5
Tahsildar
6
Veznedar
2
2
7
290
277
8
V.H.K.İ.
Bilgisayar
İşletmeni
4
9
Teknisyen
10
DOLU KADRO
BOŞ KADRO
ARA.
2012
ARA.
2013
22
DEĞİŞİM
ORANI
%
-%4
23
22
DEĞİŞİM
ORANI
%
-%4
ARA.
2012
ARA.
2013
5
-%29
7
5
-%29
-%4
290
277
-%4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
Araştırmacı
1
1
1
1
11
Hemşire
1
1
1
1
12
Hizmetli
35
41
%17
35
41
%17
13
Koruma ve
Güvenlik
21
23
%10
21
23
%10
14
Şoför
23
26
%13
23
26
%13
15
Gelir Uzmanı
327
323
-%1
327
323
-%1
16
Gelir Uzman
Yardımcısı
82
70
-%15
82
70
-%15
17
Mühendis
1
1
1
1
İL ATAMALI TOPLAMI
819
798
-%3
817
796
-%3
2
2
İL GENELİ TOPLAMI
877
853
-%2,73
867
840
-% 3,11
10
13
DEĞİŞİM
ORANI
%
%30
Konya Vergi Dairesi Başkanlığımız İl Atamalı personele ilişkin 17 unvandan Şef, Memur,
V.H.K.İ., Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı unvanlarında 2012 yılına nazaran azalma
görülmektedir.
Gelir Uzman Yardımcılarının atamaları Vergi Dairesi Başkanlığımıza devredilmiş olup,
2012 yılı Haziran ayı içerisinde Vergi Dairesi Başkanlığımıza 83 Gelir Uzman Yardımcısı
ataması yapılmıştır. Ancak kısa süre içerisinde 14 Gelir Uzman Yardımcısı personelimiz ilk
hizmet yılını doldurmadan istifa ve diğer kurum sınavları gibi sebeplerle kurumumuzdan
ayrılmışlardır. 2013 içerisinde 21 Gelir Uzman Yardımcısı Vergi Müfettişlik sınavını
kazanmıştır. Kalan Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarında görev alan personelimizin büyük
bölümü diğer kurum sınav (özellikle Müfettişlik sınavları) sonuçlarına göre atama
beklemekteler.
11
2013 FAALİYET RAPORU
Dolu/Boş Kadro Durumu (2013)
BOŞ KADRO
ATAMASI GELİR
İD. BAŞK. AİT
KADROLAR
11
ATAMASI VERGİ
DAİRESİ BAŞK. AİT
KADROLAR
2
44
796
DOLU
KADRO
TOPLAM
13
840
Yıllar İtibariyle Toplam Kadro Durumu
YILI
2012
ARALIK
2013
ARALIK
DEĞİŞİM ORANI
%
DOLU KADRO
867
840
-%3
BOŞ KADRO
10
13
%30
TOPLAM
877
853
-%3
Genel toplamda da bir önceki yıla nazaran % 3’lük bir azalışla personel sayımız 853
olarak gerçekleşmiştir.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığının Yıllar İtibariyle
Toplam Kadro Durumu
1000
800
DOLU
KADRO
BOŞ
KADRO
600
400
200
0
2012 ARALIK
2013 ARALIK
Kadroların Görev Mahali İtibariyle Dağılımı
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ATAMALI
DOLU
BOŞ
ARA.
2012
ARA.
2013
DEĞİŞİM
ORANI
%
ARA.
2012
ARA.
2013
DEĞİŞİM
ORANI
%
MERKEZ
34
26
-%24
4
7
%75
İLÇE
16
18
%13
4
4
%0
TOPLAM
50
44
-%12
8
11
%38
Vergi Dairesi Başkanlığımız merkez atamalı personel sayılarında bir önceki yıla nazaran
%12’ lik oranda azalış görülmektedir.
12
2013 FAALİYET RAPORU
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAMALI
DOLU
BOŞ
ARA.
2012
ARA.
2013
MERKEZ
471
460
DEĞİŞİM
ORANI
%
-%2
İLÇE
346
336
TOPLAM
817
796
DEĞİŞİM
ORANI
%
-
ARA.
2012
ARA.
2013
-%3
2
2
-
-%3
2
2
-
Vergi Dairesi Başkanlığımız atamalı personel sayısında merkez birimlerimizde %2, ilçe
birimlerimizde %3 oranında bir azalış olup, bir önceki yıla nazaran %3 oranında bir azalışla
personel sayımız 796 olarak gerçekleşmiştir.
DOLU
BOŞ
GENEL TOPLAM
ARA.
2012
ARA.
2013
DEĞİŞİM
ORANI
%
ARA.
2012
ARA.
2013
DEĞİŞİM
ORANI
%
ARA.
2012
ARA.
2013
DEĞİŞİM
ORANI
%
MERKEZ
505
486
-%4
4
7
%75
509
493
-%3
İLÇE
362
354
-%2
6
6
368
360
-%2
TOPLAM
867
840
-%3
10
13
877
853
-%3
%30
3.4.2. Personel Durumu
Cinsiyet Durumuna Göre Dağılım (2013)
KADIN
ERKEK
TOPLAM
KONYA V.D. BAŞK. AT.
190
606
796
GELİR İD. BAŞK. AT.
7
37
44
GENEL TOPLAM
197
643
840
23%
KADIN
77%
ERKEK
Konya Vergi Dairesi
Başkanlığı Personelinin
Cinsiyet Durumuna Göre
Dağılımı
Vergi Dairesi Başkanlığımız personelinin 197’si kadın personel (%23’ü), 643’ü (%77’si)
erkek personelden oluşmaktadır.
13
2013 FAALİYET RAPORU
Eğitim Durumuna Göre Dağılım ( 2013)
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
3
9
166
%0,36
%1,07
%19,76
Y.OKUL
2
4
YILLIK
YILLIK
155
492
647
%77,01
Y.LİSANS
TOPLAM
15
840
%1,8
%100
Başkanlığımızda ilkokul mezunu personel bulunmamakta olup, personelimizin
%78,81’i üniversite mezunudur.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Personelinin
Eğitim Durumu
1000
647
500
166
15
9
3
0
Hizmet Süresine Göre Dağılım ( 2013)
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELİNİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI
1 YILDAN AZ
2-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
25 YILDAN FAZLA
TOPLAM
10
101
24
66
89
165
385
840
Toplam personelin %65,47 ’sinin hizmet süresi 20 yılın üstündedir. Diğer taraftan 2125 yıl arası hizmet süresi olan personelden emeklilik hakkını kazanan bayan personelin 25
yıldan fazla olan personele ilave edilmesi durumunda toplam personelimizin yaklaşık
%50’sinin emekliliğini hakkettiği görülmektedir.
10
Konya Vergi Dairesi
Başkanlığı Personelinin
Hizmet Süresine Göre
Dağılımı
1 YILDAN
AZ
2-5 yıl
101
24
6-10 yıl
66
385
11-15 yıl
89
16-20 yıl
21-25 yıl
165
25 YILDAN
FAZLA
14
2013 FAALİYET RAPORU
Yaş Gruplarına Göre Dağılım ( 2013)
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
18-25
yaş
26-30
yaş
31-35
yaş
36-40
yaş
41-45
yaş
46-50
yaş
51-55
yaş
56-60
yaş
61-65
yaş
TOPLAM
33
62
60
104
90
242
201
40
8
840
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Personelinin
Yaş Grubuna Göre Dağılımı
8
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
18-25
40
201
242
90
104
60
62
33
0
50
100
150
200
250
Vergi Dairesi Başkanlığımız personelinin %10,71’i 41-45 yaş gurubu, %28,80’i 46-50
yaş grubu olup, personelimizin yaklaşık %81,54’ü orta yaş grubunun üzerindedir. Hizmet
süreleri de dikkate alındığında yukarıdaki yaş profili Başkanlığımız açısından kısa vadede ciddi
personel sıkıntısına yol açacağını göstermektedir. Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığımızca
norm kadro çalışması yapılarak kısa ve orta vadeli bir personel politikası belirlenerek personel
takviyesi yoluna gidilmelidir.
Başkanlığımıza Naklen Atanma, Ölüm, Emeklilik, Görevinden Çekilmiş Sayılma
Suretiyle Gelen ve Giden Personel Sayısı
YILLAR
2012
ARALIK
2013
ARALIK
ÖLÜM
1
EMEKLİLİK
GÖREVİNDEN
ÇEKİLMİŞ SAYILMA
NAKİL
(GİDEN)
TOPLAM
NAKİL
(GELEN)
6
2
21
29
42
18
2
33
53
28
15
2013 FAALİYET RAPORU
3.4.3. Birimler Bazında Personel Dağılımı
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
45
36
34
36
3
6
1
2
6
0
9
5
4
5
0
5
3
3
1
2
0
3
3
24
9
5
23
9
5
1
4
2
2
19
16
2
6
22
10
5
16
2
2
17
16
1
6
22
10
4
16
TOPLAM
DİĞER
(*)
Ara.13
Ara.12
VE
GÜV.GÖR
Ara.13
.
Ara.12 KORUMA
MEMUR
(*)
1
4
3
4
1
Ara.13
Ara.12
ŞEF
1
5
3
4
1
Ara.13
Ara.12
GELİR
UZM.YR
D.
Ara.13
Ara.12
1
44
35
36
38
3
7
1
2
3
3
41
36
27
35
1
1
3
1
2
41
33
26
36
1
1
3
1
2
1
2
1
0
1
1
1
1
2
2
3
4
1
1
1
1
6
106
85
77
84
5
12
5
5
7
7
102
80
73
81
6
9
5
4
11
%17
-%4
-%6
-%5
-%4
%20
-%25
9
5
5
7
5
5
12
13
5
4
19
5
1
20
24
19
9
10
16
11
5
12
21
19
8
10
16
10
4
12
2
1
1
0
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
3
2
1
2
4
2
4
3
3
3
3
2
5
2
4
40
20
42
1
2
4
57
49
24
25
55
33
25
41
40
16
43
1
2
5
51
49
21
26
56
34
24
42
1
2
1
1
Ara.13
GELİR
UZMANI
1
Ara.12
Ara.13
4
2
2
2
ARTIŞ
ORANI
%
1
1
4
4
3
3
Ara.13
1
1
1
1
1
1
Ara.12
MÜDÜR
YRD.
AVUKAT
Ara.13
Ara.12
Ara.13
MÜDÜR
1
1
1
1
1
1
Ara.12
DAİMİ TAK. KOMİSYONU
SELÇUK V.D. MÜDÜRLÜĞÜ
MERAM V.D. MÜDÜRLÜĞÜ
MEVLANA V.D. MÜDÜRLÜĞÜ
ALAADDİN V.D. MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR VE KUR.VER.MD.
DİĞER VERGİLER MÜD.
MÜK.HAK.İLT.MÜD.
USUL MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ
VERG.DENT.BÜR.BŞK.
DENETİM KOORD.MÜD.
İNSAN KAY.MÜD.
İDARİ VE MALİ İŞ.MD.
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK BÜROSU
AKŞEHİR V.D. MÜD.
BEYŞEHİR V.D. MÜD.
CİHANBEYLİ V.D. MÜD.
ÇUMRA V.D. MÜD.
EREĞLİ V.D. MÜD.
ILGIN V.D. MÜD.
KULU V.D. MÜD.
SEYDİŞEHİR V.D. MÜD.
Ara.12
BİRİM
DAİRELER BAZINDA FİİLİ ÇALIŞAN SAYILARI (ARALIK 2013)
3
2
1
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
3
2
2
5
5
9
5
9
5
10
5
5
4
7
4
10
5
10
5
1
4
1
4
1
1
2
2
16
-%20
%57
-%20
%2
%25
-%11
-%13
%4
%2
%3
-%4
%2
2013 FAALİYET RAPORU
Ara.13
AHIRLI MALMD.
2
1
2
1
AKÖREN MALMD.
1
1
1
1
1
1
1
2
3
%50
1
-%50
ALTINEKİN MMD.
1
1
BOZKIR MALMD.
1
2
1
ÇELTİK MALMD.
1
1
1
2
DEREBUCAK MMD.
1
1
DERBENT MMD.
2
2
2
2
3
3
6
5
EMİRGAZİ MALMD.
2
2
2
2
GÜNEYSINIR MMD.
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
3
3
5
4
5
4
3
3
8
8
3
3
7
7
1
2
3
3
4
4
DOĞANHİSAR MMD.
3
2
1
HADİM MALMD.
HALKAPINAR MMD.
HÜYÜK MALMD.
2
2
KARAPINAR MMD.
5
5
SARAYÖNÜ MMD.
3
3
2
2
1
1
KADINHANI MMD.
1
1
1
1
ARTIŞ
ORANI
Ara.12
TOPLAM
DİĞER (*)
Ara.13
Ara.12
Ara.13
Ara.12 KORUMA
VE
Ara.13 GÜV.GÖR.
MEMUR
(*)
Ara.12
Ara.13
Ara.12
Ara.13
ŞEF
GELİR
UZM.YRD.
Ara.12
Ara.13
GELİR
UZMANI
Ara.12
Ara.13
Ara.12
MÜDÜR
YRD.
AVUKAT
Ara.13
Ara.12
MÜDÜR
Ara.13
Ara.12
BİRİM
DAİRELER BAZINDA FİİLİ ÇALIŞAN SAYILARI (ARALIK 2013)
-%50
-%17
%50
-%20
TAŞKENT MALMD.
TUZLUKÇU MMD.
YALIHÜYÜK MMD.
YUNAK MALMD.
3
17
%50
2013 FAALİYET RAPORU
Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere;
3 İlçemizde hiç gelir personeli bulunmamaktadır. Geçici
görevlendirilmeyle yapılan takviye ise gerek personel
arasındaki
yarattığı
huzursuzluk,
gerekse
görevlendirmenin geçiciliği sorunu çözmekten ziyade
yeni sorun alanları oluşturmaktadır.
En çok bağlı vergi dairesine
(malmüdürlüğü) sahip olan
Başkanlığımızın bu birimlerdeki
personel sayısı nitelikli bir hizmeti
sunmayı imkansız kılmaktadır.
5 İlçe Malmüdürlüğünün gelir servislerinde iş ve
işlemler ise sadece tek personelle yürütülmeye
çalışılmaktadır. Bu durum, kişiler açısından ciddi bir
iş yükü oluşturmakta, izin, rapor vb. durumlarda yerlerine verilecek eleman bulunamamakta,
bu ve benzeri durumlar oradaki çalışanımız üzerinde ciddi bir psikolojik baskı
oluşturmaktadır. Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığımızca bu yerlere acilen eleman alımı
yönünde çalışma yapılmalıdır.
18
II. BÖLÜM
B
AŞKANLIĞIMIZ FAALİYET ve ÇALIŞMALARI
2013 FAALİYET RAPORU
I-
BAŞKANLIĞIMIZ FAALİYET ve ÇALIŞMALARI
A- MÜKELLEF HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK
FAALİYETLER
A.1. Mükelleflerimizi Vergiden Doğan Hak ve Ödevleri Konusunda
Bilgilendirmeye Yönelik Çalışmalar
Sanayileşmeyle birlikte artan ve çeşitlenen iş kollarına paralel olarak vergi sisteminde
yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, mükelleflerin vergilendirme ile ilgili karmaşık hale gelen
konuların açıklanmasını ve daha belirgin hale getirilmesini idareden beklentisi kaçınılmaz
olmuştur.
Söz konusu karmaşıklığın giderilmesine yönelik olarak mükelleflerimizi vergisel hak ve
yükümlülükleri konusunda çağın gerektirdiği her türlü iletişim araçları kullanılarak önceden
bilgilendirmek ve bu konuda mükelleflerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini
arttırmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede, Başkanlığımız Web sitesinde; Başkanlığımızın etkinlikleri ve istatistiki
verileri ile mevzuat bilgilerine yer verilmekle birlikte, vergisel işlem ve uygulamalar konusunda
da; basın bültenleri, güncel haberler, geniş anlatımlı slaytlar ve duyurular yapılarak
mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca, Web sayfamızda ilan edilmek üzere Başkanlığımız birimlerinden sürekli olarak
gönderilen ve ivedilik arz eden menkul-gayrimenkul mal satış ilanlarının eklenmesi ve
kaldırılması yönünde işlemler de yapılmaktadır.
21
2013 FAALİYET RAPORU
A.2. Talep, Öneri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar
Vergileme sürecine ilişkin her türlü işlemlere karşı mükelleflerimizin başvuru hakkı
bulunmaktadır. Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununda mükelleflerimizin hak ve
yükümlülüklerine ilişkin çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Mükelleflerimiz her ne sebeple
olursa olsun vergilendirme sürecinde kendilerine haksızlık yapıldığını ve bu haksızlıkların
düzeltilmesini talep edebilirler.
Bu amaçla mükelleflerimizin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve 3071 Sayılı
Dilekçe Hakkında Kanun kapsamında Başkanlığımıza yaptıkları başvurular ve Başbakanlık
İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla yaptıkları müracaatlar ile ilgili olarak Müdürlüğümüze
2013 yılı içerisinde iletilen toplam 469 adet şikayet başvurusu değerlendirmeye alınmıştır.
BAŞKANLIĞIMIZA
GELEN BAŞVURU
BİMER ARACILIĞI
İLE GELEN BAŞVURU
TOPLAM BAŞVURU
2012
261
367
628
2013
101
368
469
DEĞİŞİM ORANI
% -61,30
% 0,27
% -25,31
Gelen şikayetler ile ilgili olarak Başkanlığımızın ilgili birimlerinden yapılan işlemler
hakkında bilgi istenmiş, yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğu konusunda Başkanlığımızın
görüşleri de eklenerek ilgili yerlere bilgi verilmiştir.
A.3. Vatandaşlarımızın Haklarını Korumaya Yönelik Diğer Çalışmalar

05.03.2013 tarihinde, Gelir Vergisi mükellefleri için beyanname verme dönemi 01 Mart
2013 tarihinde başlamış olup 25 Mart 2013 günü sona ereceği, kira geliri elde edenlere
sağlanan kolaylıklar duyurulmuştur.

07.05.2013 tarihinde, 2012 yılı Gelir vergisi ve GMSİ rekortmenleri açıklanmıştır.

28.05.2013 tarihinde, 2012 yılı Kurumlar vergisi rekortmenleri açıklanmıştır.

30.07.2013 tarihinde, Bakanlığımızca yayımlanan (427 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile değişik) 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100
sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak
zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol
kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS
özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirildiği
duyurulmuştur.
22
2013 FAALİYET RAPORU
B- HİZMET KALİTESİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ
ve YENİ HİZMET SEÇENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK ÇALIŞMALAR
B.1. Çalışma ve Hizmet Alanlarının İyileştirilmesi ve Çalışanın MoralMotivasyonunun Artırılması Yönündeki Çalışmalar
Amacımız Mükelleflerimize ve personelimize modern bir çalışma ortamı sunmak…
Uygun bir çalışma ortamının sağlanarak çalışanların önemsenmesi ve gözetilmesiyle
çalışanların moral-motivasyonunu, hizmetin etkinliğini, eş zamanlı olarak da mükellef
memnuniyetini artıracağı düşüncesiyle, vergi idaresinin mükellefe karşı etkin yüzü olan vergi
dairelerinin fiziki imkanları geliştirilerek çalışanın daha hızlı ve etkin hizmet sunabileceği
modern bir ortam hazırlanmıştır.
Bu bağlamda, 2010 yılında Başkanlık birimleri ve Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü ile
başlayan bu değişim, 2011 yılında Meram Vergi Dairesi ve Daimi Takdir Komisyonu Başkanlığı
2012 yılında da Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğünün büro mefruşatlarının tamamen
değiştirilmesi ve 07.05.2012 Başkanlığımız avukatlarının göreve başlaması ile tam anlamıyla
oluşturulan yeni Hukuk Bürosu’nun büro mefruşatları tamamlanarak daha modern görünümlü
bir ortamda hizmet verilmesi sağlanmıştır. 2013 yılında da Başkanlığımız hizmet binasının
zemin ve 1. katlarında hizmet veren Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğü, İnsan Kaynakları
Müdürlüğü, İdari Mali İşler Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğünün büro mefruşatları yenilenerek
daha modern görünümlü bir ortamda hizmet verilmesi sağlanmıştır.
Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğü
23
2013 FAALİYET RAPORU
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Başkanlık olarak bütün birimlerimizin fiziki iş ortamlarının daha da iyileştirilmesi ve
mükelleflerin kurumların kapısından girdikleri andan itibaren kendilerini rahat hissedecekleri
bir ortam bulmalarının sağlanması doğrultusundaki çabamız devam edecektir.
Yine, Başkanlığımız hizmet binasının dış cephe ve bina içi güvenliğinin sağlanması
amacıyla 48 adet güvenlik kamerası ile Kapalı Devre TV İzleme Sistemi kurulmuştur.
Başkanlığımıza bağlı Akşehir İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü adına hizmet binası
yaptırılabilmesi amacıyla arsa tahsis edilmiş ve 2014 yılı yatırım programına dahil edilmiştir.
Başkanlığımıza bağlı Ilgın İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğünün eski binası yıkılarak yerine
1 bodrum + zemin+ 2 kattan oluşan mimari projesi hazırlanarak 2014 yılı içerisinde
yaptırılmak üzere yatırım programına dahil edilmiştir.
Diğer taraftan, Vergi Dairesi Başkanlığımızın temizlik hizmetleri 01.07.2006 tarihinden
itibaren özel temizlik firmalarına ihale edilerek 2006 yılında 20 işçi, 2007 yılında 20 işçi, 2008
yılında 14 işçi, 2009 yılında 14 işçi ve 2010 yılında 20 işçi, 2011 yılında 20 işçi, 2012 yılında 20
işçi ve 2013 yılında 20 işçi ile hizmet alınmaktadır. 20 işçinin 13 adedi merkez hizmet
binamızda 7 adedi ise Akşehir (2), Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Kulu ve Beyşehir ilçe vergi
dairelerinde hizmet vermektedir.
24
2013 FAALİYET RAPORU
B.2. Çalışanların Eğitimi Yönündeki Çalışmalar
Başkanlığımızın 2013 yılı Eğitim Planı çerçevesinde, personelimizin mesleki bilgi ve
becerilerini artırmak, mükelleflerimize daha kaliteli ve etkin hizmet sunmak, mükellef-vergi
dairesi ilişkisini olumlu yönde geliştirmek, uygulamada karşılaşılan sorunları çözerek
uygulama birliğini sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler yapılmaktadır.
Eğitim Tarihi
13-14.05.2013
15-16.05.2013
10.03.2013
Eğitimin Adı / Konusu
Mevzuat Güncelleme
Eğitimi
6183 S.K.Uygulamaları
Mevzuat Güncelleme
Eğitimi
Beyanname Tanzim
Mevzuat Güncelleme
Eğitimi
Devlet Muhasebesi
Süresi (Gün /
Saat)
Toplam Pers.
Sayısı
Unvanı
Sayısı
2 gün /12 saat
796
Şef,G.Uzm.Memur
40
2 gün /12 saat
796
Şef,G.Uzm.Memur
42
1 gün /6 saat
796
Şef,G.Uzm.Memur
16
10.05.2013
22.05.2013
04.06.2013
Saklama Süreli Standart
Dosya Planı Eğitimi
3 gün /18 saat
796
Şef,G.Uzm.Memur
123
22.10.2013
Yaratıcı Düşünme
Teknikleri ve Stres
Yönetimi
1 gün/6 saat
796
Şef,G.Uzm.Memur
97
Saklama Süreli Standart
Dosya Planı Eğitimi
EĞİTİME KATILAN TOPLAM PERSONEL
12
10
4
14
40
33
7
-
-
10
20
6
6
42
34
8
-
-
4
10
2
16
13
3
24
40
15
44
123
95
28
50
80
25
66
221
175
46
25
K
-
E.
18
saat
TOPLAM
Merkez,
İlçe
MEMUR
6
saat
GEL.
UZM.
YRD.
Merkez,
İlçe
GELİR
UZM.
12
saat
-
ŞEF
Merkez,
İlçe
Mevzuat Güncelleme
Eğitimi
6183 S.K.Uygulamaları
Mevzuat Güncelleme
Eğitimi
Beyanname Tanzim
İşe Başlama,Terk ve
Mevzuat Güncelleme
Eğitimi
Devlet Muhasebesi
MÜD.
YRD.
12
saat
318
EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI
MÜD.
PROGRAM
SÜRESİ
Merkez
EĞİTİM
KONUSU
BİRİMİ
EĞİTİME KATILAN TOPLAM PERSONEL
2013 FAALİYET RAPORU
B
aşkanlığımız 3 Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü (Alaaddin, Meram, Selçuk)
çalışanlarının katılımı ile 10.05.2013 Cuma günü Başkanlığımız Toplantı
Salonunda; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde
kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzenindeki belgelerin
dosyalanmasına ilişkin genel bir yöntem belirlenip ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı
bir şekilde erişim sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Saklama
Süreli Standart Dosya Planı hakkında Usul Müdürü Burhanettin ÜNVER tarafından
bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
Y
ine, Başkanlığımız 8 İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarının katılımı ile
22.05.2013 Çarşamba günü Başkanlığımız Toplantı Salonunda; Başbakanlık
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve
kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzenindeki belgelerin dosyalanmasına ilişkin
genel bir yöntem belirlenip ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim
sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Saklama Süreli Standart
Dosya Planı hakkında Strateji Müdürü Ömer DİLİBAL tarafından bilgilendirme sunumu
yapılmıştır.
26
2013 FAALİYET RAPORU
B
aşkanlığımız birimleri çalışanlarının katılımı ile 22.10.2013 Salı günü
Başkanlığımız Toplantı Salonunda Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Stres
Yönetimi konuları ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürü Kerim ASLAN tarafından
bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
B.3. Etkin ve Daha Hızlı İnternet Sitesi Hizmeti Vermeye Yönelik Çalışmalar
Gelir İdaresi Başkanlığımızın ülke genelinde uygulamaya koyduğu e-VDO sisteminin tüm
birimlerimizde kurulumu sağlanmış, vergisel işlemler online sürdürülür hale gelmiştir. Ayrıca,
en güncel bilgi ve verileri mükelleflerimizle paylaşmak için www.konyavdb.gov.tr adresinde
hizmet veren Web sayfamız güncellenmiş olup, Web mail adreslerimizde mükelleflerimizin
öneri, dilek ve şikayetleri hızlı ve doğru bir şekilde cevaplanmaya devam edilmektedir.
Diğer taraftan Başkanlığımız, 2011 yılında Web Server, Mail Server, Kişisel Bilgisayardaki
İnternet hizmeti olarak 3 alanda internet hizmeti almakta iken, 2012 yılında Kişisel
Bilgisayardaki İnternet hizmetinin G-SHDSL 2 Mb’ tan 8 Mb hızında ADSL hattına yükseltilmesi
sağlanmıştır.
27
2013 FAALİYET RAPORU
B.4. Tanıtım ve Bilgilendirme Stantları
Beyan dönemlerinin en sağlıklı ve verimli şekilde geçirilmesi, beyannamelerin en üst
düzeyde gerçekçi olarak alınması için mükellefleri bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığının talimatları doğrultusunda Başkanlığımızca ilimizdeki iki büyük
alışveriş merkezinde, (Real ve Kent Plaza) alışveriş merkezlerinde kira geliri elde eden
mükelleflerimizin bu gelirlerinin beyanı konusunda bilgilendirilmeleri ve isteyen
mükelleflerimizin Gayrimenkul Sermaye İradı (kira geliri) beyannamelerini elektronik
ortamda vermelerini sağlayacak standlar açılmıştır. Ayrıca isteyen mükelleflerimiz şifre almak
kaydıyla kendileri de beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri sağlanmıştır.
C- VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUN ve VERGİ
BİLİNCİNİN ARTIRILMASI YÖNÜNDEKİ
ÇALIŞMALAR
Vergiye gönüllü uyumun artırılmasında mükelleflerin sadece hak ve yükümlülüklerinin
bilincinde olmaları ve eşit muamele beklentilerinin karşılanması yeterli olmadığından,
mükelleflerin
yükümlülüklerini
yerine
getirmelerinin
kolaylaştırılması
amacıyla
Başkanlığımızca; verilen hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, yeni hizmet seçeneklerinin
geliştirilmesi, mükellef işlemlerini basitleştirme ve standartlaştırma faaliyetleri
yürütülmektedir.
Bu doğrultuda Başkanlığımızca, basın toplantıları, TV ve Radyo programları, konferanslar
ve seminerler yapılmaktadır.
28
2013 FAALİYET RAPORU
SAYI
AKTİVİTE TÜRÜ
YERİ / ADI
TARİHİ
ÇALIŞMANIN KONUSU
Vergiye gönüllü
uyumun artırılması ve
vergi bilincinin daha
küçük yaşlarda
gelişmesini sağlamak
amacıyla, Ortaokul
öğrencileri arasında
"Vergi" konulu şiir
yarışması
düzenlenmiştir.
ÇALIŞMAYA
KATILAN
KURUM/
KURULUŞLARIN
ADI
1
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Web Sitesi
17.01.2013
2
Kon TV
29.01.2013
2011 Yılı Faaliyetleri ile
İlgili Değerlendirme
Yerel Gazete ve
Televizyonlar
3
Augustus Otel
Toplantı Salonu
31.01.2013
Tahsilat Değerlendirme
Toplantısı
Merkez Birim
Müdürleri ve 12
Vergi Dairesi
Müdürü
4
Sun TV
01.02.2013
Motorlu taşıtlar vergisi
Sun TV
5
Merhaba Gazetesi
11.02.2013
2012 Yılı Faaliyetleri ile
İlgili Değerlendirme
Merhaba
Gazetesi
6
Memleket
Gazetesi
19.02.2013
Kira Gelir Elde Eden
Mükellefler
Memleket
Gazetesi
29
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
2013 FAALİYET RAPORU
7
Karatay
Üniversitesi
26.02.2013
Vergi Mevzuatı
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
Karatay
Üniversitesi
8
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Web Sitesi
05.03.2013
Gelir Vergisi Beyan
dönemi
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
9
Star Gazetesi
13.03.2013
2012 Yılı Faaliyetleri ile
İlgili Değerlendirme
Star Gazetesi
10
Yeni Haber
20.03.2013
Motorlu taşıtlar vergisi
ve trafik cezaları
Yeni Haber
11
Kon TV
21.03.2013
Motorlu taşıtlar vergisi
ve trafik cezaları
Kon TV
12
Kon TV
25.03.2013
Vergi Haftası
Kon TV
13
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Web Sitesi
07.05.2013
Gelir Vergisi ve GMSİ
rekortmenleri
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
14
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Ömer BERBER
Kütüphanesi )
20.05.2013
Tahsilat Değerlendirme
Toplantısı
Merkez Birim
Müdürleri ve 12
Vergi Dairesi
Müdürü
15
Konya Vergi
Dairesi Başkanlık
Makamı
Başkanlık
Makamı
21.05.2013
Tahsilat hk.
Yeni Meram
Gazetesi
30
2013 FAALİYET RAPORU
16
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Web Sitesi
28.05.2013
Kurumlar Vergisi
rekortmenleri
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
17
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Web Sitesi
30.07.2013
Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazlar
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
18
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Web Sitesi
31.07.2013
E-Fatura uygulaması
Konya Vergi
Dairesi
Başkanlığı
19
Merhaba Gazetesi
12.09.2013
Hurda araçlar hk.
Merhaba
Gazetesi
20
KON TV
12.09.2013
Vergi borçları
KON TV
21
SUN TV
16.09.2013
Vergi borçları
SUN TV
22
KONYA TV
27.09.2013
E-Fatura uygulaması ve
Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazlar
KONYA TV
23
Konya Vergi
Dairesi Başkanlığı
Kütüphane Salonu
12.11.2013
Tahsilat Değerlendirme
Toplantısı
Merkez Birim
Müdürleri ve 12
Vergi Dairesi
Müdürü
31
2013 FAALİYET RAPORU
C.1. Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları
Kurulduğu günden bu yana mükellef odaklı hizmet anlayışını sürdüren Vergi Dairesi
Başkanlığımız; toplam kalite yönetimi çerçevesinde Başkanlığımız bünyesinde görevli
personelin, mükelleflerimizin, ilimiz meslek kuruluşlarının ve Başkanlığımızdan hizmet alan
diğer bütün kesimlerin görüş, öneri ve memnuniyetine büyük önem vermektedir.
Mükellefler, sektör temsilcileri ve çeşitli mesleki kuruluşlardan Başkanlığımıza iletilen
talep, öneri, şikayet ve istekler süratle değerlendirilmekte, Başkanlığımız yetkisinde olan
hususlar mevzuat hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulmaktadır.
Bu kapsamda;
31.01.2013 tarihinde Augustus Otel Toplantı Salonunda Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Sıtkı
AKSÖZ Başkanlığında Grup Müdürleri, Merkez Birim Müdürleri ve İlçe birim yöneticilerinin
katılımıyla bir Tahsilât değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
Toplantıda;
• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya'da yapılan Tahsilât Toplantısında
görüşülen hususlar,
• Başkanlığımızın ve Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin 2012 yılı Hedef ve Gerçekleşme
Verileri,
• 2012 yılında Takibat-Tahsilât hususlarında olumlu ve olumsuz yönler,
• Gelir İdaresi Başkanlığınca Başkanlığımıza verilen 2013 yılı tahsilât hedefleri ve bu
hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler,
Konuları görüşülmüştür.
32
2013 FAALİYET RAPORU
20.05.2013 tarihinde Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Sıtkı AKSÖZ Başkanlığında, Grup
Müdürlerimiz, Başkanlığımız merkez ve ilçe birim yöneticilerinin katılımı ile Beyşehir Anamos
Konukevi Toplantı Salonunda Tahsilât Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; 2012 Yılı beyan döneminde
Yıllık Gelir Vergisi Sonuçları ile Gelir İdaresi
Başkanlığınca Başkanlığımıza verilen 2013 yılı
tahsilât
hedefleri
ve
bu
hedeflerin
gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirlere
ilişkin değerlendirmeler yapılarak, uygulamada
karşılaşılan genel sorunlar hususunda birim
amirlerinin talep, görüş ve önerileri alınıp bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.
Ayrıca, standart dosya planı açıklama ve
kurallarının vergi dairelerindeki uygulanması
doğrultusunda hazırlanan sunuma ilişkin çeşitli
değerlendirmeler yapılmıştır.
33
2013 FAALİYET RAPORU
12.11.2013 tarihinde Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Sıtkı AKSÖZ Başkanlığında, Grup Müdürlerimiz,
Başkanlığımız merkez ve ilçe birim yöneticilerinin katılımı ile Kütüphane Salonunda Tahsilât
Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; yıl sonunun
yaklaşması da göz önüne
alınarak Gelir İdaresi Başkanlığınca
Başkanlığımıza verilen 2013 yılı
tahsilât hedefleri ve bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi için alınması
gereken tedbirler ile tahsilât
işlemlerinde verimliliğin artırılması
doğrultusundaki çalışmalara ilişkin
değerlendirmeler yapılmış olup,
uygulamada karşılaşılan genel sorunlar
hususunda da birim amirlerinin talep,
görüş ve önerileri alınarak bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.
Ayrıca, Başkanlığımız
bünyesinde kurulan Tahsilât
Takip Biriminin çalışma usul ve
esasları ile hedefleri hakkında
açıklamalar yapılmıştır.
34
2013 FAALİYET RAPORU
C.2. Bilgilendirme Amaçlı Yapılan Afiş, El İlanı ve Broşür Çalışmaları
Mükelleflerimizin vergiye uyumunun artırılması doğrultusunda; tahsilatta ödeme
kolaylığı, Hurda Yasası konusunda ve 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ancak
ödenmediği için ihlal edilen tutarlara ilişkin bilgi vermek ve vergi tahsilatının kredi ile
ödenmesi uygulamasının tanıtılması amacıyla el broşürü ve afişler bastırılmıştır.
C.3. Vergi Haftası Etkinlikleri
Bu yıl 25 Şubat-3 Mart 2013 tarihleri arasında 24’üncüsünü geçekleştirdiğimiz vergi
haftasında, Başkanlığımız her yıl olduğu gibi verginin önemini kamuoyuna hatırlatmak adına
etkinliklerde bulunmuş, bu doğrultuda ilköğretimden, yükseköğrenime, sivil toplum
kuruluşlarından, kamu kurumlarına, sıradan mükelleflerden, rekortmenlere kadar geniş bir
yelpazede bu haftayı yaşatmak için çalışmalar yapmıştır. Vergi konusunda emeği olan
Başkanlık personeli de unutulmamış, personel dayanışması ve kaynaşması adına çeşitli
etkinlikler düzenlenmiştir.
35
2013 FAALİYET RAPORU
24’üncü Vergi Haftası Kutlamaları çerçevesinde, vergi verme bilincinin ve vergiye
gönüllü uyumun oluşmasının aynı zamanda bir eğitim meselesi olduğu düşüncesiyle,
ilköğretimden yüksek öğretime kadar geniş bir yelpaze içerisinde hafta içerisinde tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir.
Başkanlığımız Hizmet Binasında personel tarafından Kızılay’a kan bağışında
bulunulmuş, Dr. İsmail Işık Huzurevi ziyaret edilmiştir.
36
2013 FAALİYET RAPORU
24. Vergi Haftası kapsamında, hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bireylerden oluşan
bir personel yapısı ile daha kaliteli bir hizmet verileceğinin bilincinde olan Konya Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmiştir.
Başkanlığımız, verginin
öneminin belirtildiği
Vergi Haftası
etkinlikleri sonucunda
büyük kitlelere
ulaşmanın verdiği
huzur ve duyarlılıkla,
mükelleflerin haklarını
gözeten ve ödevleri
konusunda
bilgilendiren, daha
kaliteli, adil ve mükellef
odaklı hizmet anlayışsı
doğrultusunda
çalışmalarına devam
edecektir.
C.4. Mükelleflerimizin Gönüllü Uyumunun Ödüllendirilmesine Yönelik Çalışmalar
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya
Ticaret Borsası ve SGK İl Müdürlüğü tarafından 17.12.2012 tarihinde Konya Dedeman Oteli
Balo Salonu'nda Konya Ekonomi Ödülleri 2012 ödül töreni düzenlendi.
Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, Sağlık
Bakanı Recep AKDAĞ, Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK,
Konya Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Sıtkı AKSÖZ, Grup Müdürlerimiz, Vergi Dairesi
Müdürlerimiz, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla
düzenlenen söz konusu törende; 2011 yılı kazançlarına göre 2012 yılı beyanları sonucu
37
2013 FAALİYET RAPORU
belirlenen gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenlerine, en çok tescil yapan, en çok
ihracat yapan ve istihdam yaratan firmalar ile KTO' da 40. Yılını, KSO' da ise 35. yılını
dolduran üyelere ödülleri takdim edildi.
Vergiye Gönüllü uyumu yüksek mükelleflerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyoruz…
Vergisel ödevlerini süresinde yerine getiren mükelleflerimizin ödüllendirilmesine dayalı
çağdaş bir anlayış geliştiren Vergi Dairesi Başkanlığımızca, yıllık gelir vergisi ve kurumlar
vergisi rekortmeni olan mükelleflerimizin ödüllendirilmesinin yanında ilimizde ihracatta ilk
sıralarda yer alan en çok istihdam sağlayan ve katma değer vergisi yaratan mükelleflerimiz,
işyerlerinde ziyaret edilerek kendilerine takdirlerimiz sunulmuş, çeşitli hediyeler verilmiştir.
38
2013 FAALİYET RAPORU
Mükelleflerimize ulaşmakta Yazılı ve Görsel Basınımızla Etkili İletişim İçindeyiz…
Bölgemizin ve ilimizin seçkin basın temsilcilerinin katkı ve destekleri ile
mükelleflerimize değişen ve yenilenen vergi uygulamalarımızı iletme fırsatını yakaladık. Bu
şekilde Başkanlığımız mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, mükelleflere ulaşmak için
yazılı ve görsel iletişim araçlarından yararlandık.
Basın toplantıları, basın bültenleri, özel TV programları ile bizlere bu imkânı sağlayan
basınımızın değerli yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz…
39
2013 FAALİYET RAPORU
D- VERGİ KAYIP KAÇAĞININ ÖNLENMESİ ve DENETİM
İŞLEMLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER
D.1. Başkanlığımızca Yapılan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Türleri,
Faaliyet ve Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin İstatistiki Veriler
Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Türleri
İl Merkezinde Yapılan Şehir içi Denetimleri
2013 yılı içerisinde Şehir içi denetimleri; ikişer Ö.Y.Y.B memurdan oluşan ekipler
tarafından yürütülmüş olup, şehir içi denetimlerde 3 adet polis memuru da görev yapmıştır.
Ayrıca, şehir içi denetim ekipleri tarafından fiilen 5 adet denetim aracı kullanılmıştır.
Şehir içi denetimlerinde belge düzenine uyulup uyulmadığı hususuna yönelik olarak
yapılan genel denetimler dışında, değişik sektör grupları itibarıyla ekonomik yapı içerisindeki
payı ve dönemsel özellikler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen sektörlerde denetim
çalışmaları da yapılmıştır.
- GMSİ
- Tütün mamulleri ve alkollü içki toptan ve perakende satıcıları,
-Akaryakıt ve madeni yağ satan mükellefler,
- Otomotiv Sektörü
-Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren mükellefler,
-İnternet cafeler,
-Erkek ve Bayan kuaförler,
-Gelinlik satan ve kiralayan mükellefler,
-Çiçek satışı yapan mükellefler,
-Öğrenci servisleri,
-Öğrenci yurtları,
-Dershaneler,
-Turistik ve hediyelik eşya satan mükellefler
-Hurmacılar ve şekerlemeciler,
-Apartman yöneticileri nezdinde yapılan çalışma
-Hac malzemesi satan mükellefler
-Mahrukatçılar,
-Doğalgaz tesisatı proje ve montajı yapan mükellefler,
-Evden eve nakliyat yapan mükellefler,
-Kitap ve kırtasiye satan mükellefler
-Restoran-Lokantalar
-Toptan şekerciler,
-Kontör, cep telefonu ve aksesuarı satışı yapanlar,
-Park, bahçeler,
-Fırın işletenler-Pastaneler-Kafeteryalar
-Gübreciler,
-Gıda Toptancıları,
-Tekstil, Manifaturacılar,
-Doktorlar, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler,
-Kargolar
-Kasaplar
40
2013 FAALİYET RAPORU
Yol Denetimleri
Yol denetimleri 3 Ö.Y.Y.B memurdan oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca yol denetim güvenliğini sağlamak üzere 1 adet polis memuru görev yapmaktadır. Yol
denetim ekipleri fiilen 1 adet denetim aracı kullanmaktadır.
Yol denetimleri
yapılmaktadır.
NO
08.00-17.00
saatleri
arasında
aşağıda
belirtilen
yerlerde
KONYA İLİ GEÇİCİ YOL DENETİM NOKTALARI
1
Konya - Adana Yolu 13.km Tatlıcak Mevkii
2
Konya - Antalya Yolu 15.km Çayırbağı Mevkii
3
Konya - Aksaray Yolu 10.km TÜMOSAN Fabrikası Önü
4
Konya - Isparta Yolu 22.Km Belenbaşı Mevkii
5
Konya - İstanbul Yolu 30.km Çaltı Köyü Mevkii
6
Konya - İstanbul Yolu 25.km S.Ü.Kampüs İlerisi - Kum Ocağı
Mevkii
7
Konya - Ankara Yolu 20.km Kayacık Mevkii
Yol denetimlerinin hangi bölgede yapılacağı, trafik yoğunluğu, hava durumu ve
tarımsal ürünlerin sevk istikametleri dikkate alınarak günlük olarak belirlenmektedir.
Gece Denetimleri ve Hasılat Tespitine Yönelik Denetimler
Araçların donanımı ve diğer gereçlerin eksikliği nedeniyle bugüne kadar gece yol
denetimi yapılmamıştır. Şehir içinde özellikle restoranlar, park ve çay bahçeleri gibi iş
kollarında (faaliyetlerinin yoğun olduğu zaman dilimleri dikkate alınarak) hasılat tespitleri
yapılmıştır. Ayrıca, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ile koordineli olarak haftanın 3
günü bar, pavyon vb. yerlerde gece denetimleri yapılmıştır.
İlçe Denetimleri
İlçe Vergi Daireleri tarafından yapılan denetimlere ilaveten, 14 büyük ilçeye 2013
yılında merkezden değişik zaman aralıklarında birer günlük yaygın ve yoğun vergi denetim
programları yapılmış olup halen uygulanmaktadır.
41
2013 FAALİYET RAPORU
İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Vergisel yükümlülükler ile ilgili ihbar ve şikayetler Başkanlığımıza yıl içinde üç farklı
şekilde iletildi.
a- VİMER aracılığıyla başvuru :
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Vergi İletişim Merkezi’ne (VİMER
444 0 189) telefonla iletilen ihbarlardan Başkanlığımız yetki alanında olanlar internet
ortamında Müdürlüğümüze aktarıldı.
b- İnternet ortamında başvuru :
Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER,
[email protected]) internet adresine iletilen ihbarlardan Başkanlığımız yetki
alanında olanlar internet ortamında Müdürlüğümüze aktarıldı. Bunun yanı sıra
ihbarcılar
Başkanlığımız
internet
adresine
(www.konyavdb.gov.tr)
girerek
[email protected] ve [email protected] e-mail adreslerine mesaj bırakmak
suretiyle ihbarlarını tarafımıza ulaştırmışlardır.
c- Dilekçe ile bizzat veya Posta yolu ile başvuru :
Vatandaşlarımız ihbarlarını yazılı olarak bizzat Başkanlığımıza getirerek veya posta
yolu ile göndererek de ulaştırmışlardır.
2013 yılı içerisinde Başkanlığımıza iletilen ihbarlar için Denetim Koordinasyon
Müdürlüğünde görevli bütün personel tarafından gizlilik ilkelerine azami özen gösterilmiştir.
İhbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle irdelenerek gerek ihbar eden gerekse de ihbar
edilenin hakları göz önünde bulundurularak ihbar edilen konu ve elde edilen veriler vergi
mevzuatı açısından objektiflikle değerlendirilmiş ve en kısa zamanda sonuçlandırılmıştır.
Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Faaliyet Sonuçları
Denetim Koordinasyon Müdürlüğünce yürütülen yaygın yoğun vergi denetimlerinin
2013/Ocak-Aralık dönemi sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
42
2013 FAALİYET RAPORU
1. İl Merkezinde Yapılan Yaygın Yoğun Vergi Denetimlerinin Dönemler İtibariyle
Mukayeseli Sonuçları:
İL MERKEZİNDE YAPILAN YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMLERİNİN DÖNEMLER
İTİBARİYLE SONUÇLARI
(2012 - 2013)
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
2012/OCAK
1.674
2.828
4.502
3.281.154,62
2013/OCAK
1.081
2.430
3.511
484.267,78
2012/ŞUBAT
1.510
2.588
4.098
2.681.883.08
2013/ŞUBAT
942
2.018
2.960
291.557,83
2012/MART
1.971
3.295
5.266
1.746.465,87
2013/MART
1.146
2.253
3.399
446.858,50
2012/NİSAN
1.828
3.239
5.067
664.012.63
2013/NİSAN
1.233
2.589
3.822
326.869,23
2012/MAYIS
2.261
5.185
7.446
807.351,79
2013/MAYIS
1.532
2.131
3.663
435.694,92
2012/HAZİRAN
1.613
3.024
4.637
657.007,92
2013/HAZİRAN
1.208
1.214
2.422
236.712,09
2012/TEMMUZ
1.102
3.622
4.724
386.671,49
2013/TEMMUZ
1.856
1.260
3.116
253.873,18
2012/AĞUSTOS
1.290
3.033
4.323
499.116,49
2013/AĞUSTOS
895
2.318
3.213
198.157,40
2012/EYLÜL
1.487
2.813
4.300
438.790,49
2013/EYLÜL
881
1.585
2.466
386.567,08
2012/EKİM
1.650
3.462
5.112
501.944,74
2013/EKİM
831
2.062
2.893
334.110,80
2012/KASIM
1.408
2.810
4.218
641.466,46
2013/KASIM
1.482
1.493
2.975
524.504,04
2012/ARALIK
1.698
4.613
6.311
658.569,24
2013/ARALIK
1.273
2.100
3.373
341.879,64
2012/TOPLAM
19.492
40.512
60.004
12.964.434,82
14.360
23.453
37.813
4.261.052,49
DENETİM
DÖNEMİ
2013/TOPLAM
KESİLEN
CEZA
TUTARI (TL)
43
2013 FAALİYET RAPORU
2.
İl Genelinde Yapılan Yaygın Yoğun Vergi Denetimlerinin Dönemler İtibariyle
Sonuçları:
İL GENELİNDE YAPILAN YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİM SONUÇLARININ AYLAR
İTİBARİYLE DAĞILIMI
(2012 - 2013)
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
2012/OCAK
1.697
2.960
4.657
3.287.975,62
2013/OCAK
2.454
1.085
3.539
485.027,78
2012/ŞUBAT
1.511
2.618
4.129
2.682.071,88
2013/ŞUBAT
947
2.018
2.965
292.757,83
2012/MART
2.008
3.295
5.402
1.762.487,97
2013/MART
1.150
2.253
3.403
471.503,50
2012/NİSAN
1.849
3.269
5.118
669.433,83
2013/NİSAN
1.237
3.108
4.345
328.199,23
2012/MAYIS
2.271
5.216
7.487
809.522,59
2013/MAYIS
1.532
2.131
3.663
435.694,92
2012/HAZİRAN
1.617
3.030
4.647
659.347,92
2013/HAZİRAN
1.329
1.703
3.032
256.532,09
2012/TEMMUZ
1.103
3.622
4.725
386.680,29
2013/TEMMUZ
2.244
1.362
3.606
272.973,18
2012/AĞUSTOS
1.292
3.033
4.325
499.296,49
2013/AĞUSTOS
985
3.118
4.103
212.262,40
2012/EYLÜL
1.496
2.813
4.309
440.230,49
2013/EYLÜL
978
1.880
2.858
416.457,08
2012/EKİM
1.563
3.554
5.117
502.124,74
2013/EKİM
864
2.518
3.382
339.330,80
2012/KASIM
1.383
2.835
4.218
641.466,46
2013/KASIM
1.497
1.734
3.231
526.771,44
2012/ARALIK
1.422
6.292
7.714
685.460,24
2013/ARALIK
1.345
2.640
3.985
355.046,64
2012/TOPLAM
19.212
42.537
61.848
13.026.098,52
2013/TOPLAM
16.562
25.550
42.112
4.392.556,89
DENETİM DÖNEMİ
KESİLEN CEZA
TUTARI (TL)
44
2013 FAALİYET RAPORU
3.
Başkanlığımız Denetim Koordinasyon Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından
ilçelere gidilerek yapılan yaygın yoğun vergi denetimlerinin 2013 yılı sonuçları:
Akşehir-Ereğli-Seydişehir-Kulu-Cihanbeyli-Çumra-Akören-Kadınhanı-ÇeltikYunak-Derebucak-Ilgın-Sarayönü-Beyşehir-Hüyük-Karapınar-Altınekin
İlçelerinde Yapılan Birer Günlük Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Sonuçları
DÖNEMİ
Cezalı Tutanak Sayısı
Ceza Tutarı (TL)
610
238.060,67
OCAK-ARALIK/2013
4.
Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Sonuçlarının Denetim Türü İtibariyle Dağılımı:
DENETİM
TÜRÜ
Gündüz
Denetimi
Yol
Denetimi
DÖNEMİ
2012/ OcakAralık
2013/ OcakAralık
2012/ OcakAralık
2013/ OcakAralık
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
13.933
21.975
35.908
10.342
12.107
22.449
3.611.453,45
5.042
19.054
24.096
945.699,09
3.422
11.942
15.364
649.219,04
KESİLEN CEZA
TUTARI (TL)
12.018.735,73
Gündüz Denetimi
2013/ Ocak-Aralık
2012/ Ocak-Aralık
0
5.000.000
KESİLEN CEZA TUTARI (TL)
10.000.000
15.000.000
DENETLENEN MÜKELLEF SAYISI
Yol Denetimi
2013/ Ocak-Aralık
2012/ Ocak-Aralık
0
200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
KESİLEN CEZA TUTARI (TL)
DENETLENEN MÜKELLEF SAYISI
45
2013 FAALİYET RAPORU
5.
Başkanlığımıza İntikal Eden İhbar ve Şikayetlere İlişkin Mukayeseli Denetim
Sonuçları:
2012-2013 YILLARI (OCAK-ARALIK) DÖNEMİ AYLAR İTİBARİYLE İHBAR-DENETİM SONUÇLARI
GELEN
ŞİKAYET
SAYISI
E-MAİL
DEN.
MÜK.
SAYISI
KABUL
SAYISI
CEZ.
TUT.
SAYISI
BİZZAT
DİLEKÇE
OCAK-2012
139
55
7
77
618
108
510
761.584,23
OCAK-2013
152
64
0
88
307
123
184
124.727,20
ŞUBAT-2012
154
53
6
95
375
77
298
232.400,50
ŞUBAT-2013
176
66
0
110
677
417
260
74.677,30
MART-2012
187
72
18
97
820
256
564
402.707,67
MART-2013
142
62
1
79
668
145
523
164.306,10
NİSAN-2012
156
72
6
78
618
233
385
278.050,06
NİSAN-2013
176
66
0
110
377
185
192
129.806,27
MAYIS-2012
174
53
11
110
446
116
330
438.949,39
MAYIS-2013
172
75
0
97
405
127
278
359.906,70
HAZİRAN-2012
169
65
3
101
574
308
266
78.147,89
HAZİRAN-2013
151
64
3
84
403
132
271
97.548,93
TEMMUZ-2012
170
65
0
105
456
204
252
101.746,00
TEMMUZ-2013
201
88
10
103
446
152
294
142.779,59
AĞUSTOS-2012
151
59
0
92
463
213
250
74.846,94
AĞUSTOS-2013
159
51
20
88
384
176
208
126.579,00
EYLÜL-2012
167
80
0
87
319
108
211
242.667,00
EYLÜL-2013
153
63
4
86
320
145
175
91.109,32
EKİM-2012
131
43
0
88
390
53
337
98.022,80
EKİM-2013
113
29
15
69
276
124
152
104.546,20
KASIM-2012
172
61
0
111
476
89
387
379.212,58
KASIM-2013
154
44
33
77
372
142
230
104.223,75
ARALIK-2012
154
62
0
92
244
50
194
34.913,94
ARALIK-2013
114
20
23
71
231
78
153
52.490,00
TOPL. 2012/1-12
1.924
740
51
1.133
5.799
1.815
3.984
3.123.249,00
TOPL. 2013/1-12
1.863
692
109
1.062
4.866
1.946
2.920
1.572.700,36
AYLAR
ŞİKAYET ŞEKLİ
46
KESİLEN
CEZA
TUTARI
2013 FAALİYET RAPORU
6. İl Merkezinde Düzenlenen Tutanakların Sektörlere Göre Dağılımı:
Başkanlığımızca 2013 Ocak-Aralık yılında yapılan Şehir içi denetimlerde, belge düzenine
uyulmaması nedeniyle hakkında tutanak düzenlenen mükelleflerin sektörel dağılımı ekteki
gibidir. (Ek-2)
Mükellefiyet Kaydına İlişkin Denetim Sonuçları:
Başkanlığımızca yürütülen yaygın ve yoğun vergi denetimleri neticesinde mükellefiyet
kaydı olmadığı tespit edilen mükelleflere ilişkin 2012/2013 Ocak-Aralık dönemi mukayeseli
sonuçları aylar itibariyle aşağıdaki gibidir.
YAPILAN MÜKELLEFİYET
KAYDI SAYISI
(OCAK-ARALIK/2013)
OCAK
YAPILAN MÜKELLEFİYET
KAYDI SAYISI
(OCAK-ARALIK/2012)
85
ŞUBAT
40
39
MART
60
56
NİSAN
65
29
MAYIS
255
65
HAZİRAN
59
44
TEMMUZ
50
55
AĞUSTOS
53
63
EYLÜL
55
27
EKİM
71
30
KASIM
65
51
ARALIK
52
41
TOPLAM
910
539
DÖNEMİ
Yapılan Mükellefiyet Kaydı Sayısı 2012
65
52
39
Yapılan Mükellefiyet Kaydı Sayısı 2013
41
85
40
71
39
39
51
60
55
56
30
65
27
53
29
63
50
65
59
255
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
55
44
47
2013 FAALİYET RAPORU
Mükellefiyet kaydı olmayan ve belge düzenine uymayanlara yönelik olarak
19.08.2013-23.08.2013 ve 18.11.2013-21.11.2013 dönemlerinde Konya İli sanayi
bölgelerinde yaygın ve yoğun vergi denetimi yapılmış olup, mükellefiyet kaydı olmayan 63
adet işletmenin sanayi bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
KAYITDIŞI SEKTÖRLERE YÖNELİK ÇALIŞMA -2013
TOPLAM DENETLENEN MÜKELLEF
2.517
KAYITDIŞI ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN MÜKELLEF SAYISI
63
KAYITDIŞI ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLEN İŞÇİ SAYISI
40
KESİLEN CEZA TUTARI (TL)
254.571,48
Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimleri sırasında kayıt dışı çalıştığı
belirlenen işçi sayıları:
DÖNEMİ
Kayıt dışı Olarak Çalıştığı
Tespit Edilen İşçi Sayısı
(Ocak-Aralık/2012)
Kayıt dışı Olarak Çalıştığı
Tespit Edilen İşçi Sayısı
(Ocak-Aralık/2013)
OCAK
1
3
ŞUBAT
13
38
MART
44
39
NİSAN
7
1
MAYIS
27
16
HAZİRAN
14
12
TEMMUZ
22
18
AĞUSTOS
5
26
EYLÜL
15
11
EKİM
17
5
KASIM
8
20
ARALIK
27
54
TOPLAM
200
243
48
2013 FAALİYET RAPORU
Önceki Yıllara Göre Mukayeseli Yaygın ve Yoğun Denetim Sonuçları:
Denetim Koordinasyon Müdürlüğümüzce yürütülen yaygın ve yoğun vergi denetim
sonuçlarının 2012/2013 Ocak-Aralık dönemi mukayeseli sonuçlarına ilişkin bilgiler il
merkezi ve il geneline göre aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.
İL MERKEZİNDE YAPILAN YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMLERİNİN DÖNEMLER
İTİBARİYLE MUKAYESELİ SONUÇLARI
DÖNEMİ
DENETİME
KATILAN
PERSONEL
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
OCAK-ARALIK 2012
22
40.512
19.492
60.004
OCAK-ARALIK 2013
22
23.453
14.360
37.813
CEZA MİKTARI
12.964.434,82
4.261.052,49
İL GENELİNDE YAPILAN YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMLERİNİN DÖNEMLER
İTİBARİYLE MUKAYESELİ SONUÇLARI
DÖNEMİ
DENETİME
KATILAN
PERSONEL
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
OCAK-ARALIK 2012
47
42.537
19.212
61.848
OCAK-ARALIK 2013
67
25.550
16.562
42.112
CEZA MİKTARI
13.026.098,52
4.392.556,89
D.2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Kapsamında Yapılan Diğer Çalışmalar
Tütün ve Alkol Mamulleri Satışı Yapan Mükellefler Nezdinde Yapılan Denetim Çalışmaları
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza gönderilen iki adet bandrol izleme
cihazı (15.10.2008 tarihinde 3 adet mobil cihazı gönderilmiş olup toplam beş adet mobil
cihaz) ile oluşturulan gece ve gündüz ekipleri ile tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde
bandrol izleme denetimlerimize ağırlık verilmiştir. Bu denetimlerimiz sonucunda ne kadar
mükellef denetlendiği ne kadar ceza tutanağı tanzim edildiği ve ne kadar ceza kesme yoluna
gidildiğini gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
49
2013 FAALİYET RAPORU
Denetime Katılan Personel Sayısı
5
Denetlenen Mükellef Sayısı
2.811
Kesilen Ceza Miktarı
22.347,00
Mobil Denetim Cihazı İle Denetlenen Ürün Sayısı
192.462
Validatör İle Denetlenen Ürün Sayısı
Diğer Şekillerde Denetlenen Ürün Sayısı
DENETLENEN TOPLAM ÜRÜN SAYISI
192.462
Savcılığa Bildirilen Mükellef Sayısı
Savcılığa
Bildirilen
Ürünlerin
Nev’i
Savcılığa
Bildirilen
Ürünlerin
Nev’i
23
Bandrolsüz Ele Geçirilen Alkollü İçki Adedi (Şişe)
Taklit Bandrol Ele Geçirilen Alkollü İçki Adedi (Şişe)
Alkol
Niteliğine Uygun Olmayan Bandrollü Ele Geçirilen Alkollü
İçki Adedi (Şişe)
Bandrolsüz Ele Geçirilen Ürün (Paket)
Tütün
58.035
Taklit Bandrol Ele Geçirilen Ürün
Niteliğine Uygun Olmayan Bandrollü Ele Geçirilen Ürün
Akaryakıt İstasyonları Nezdinde Yapılan Denetim Sonuçları:
İl merkezi ve ilçelerde 2013/OCAK-ARALIK döneminde akaryakıt pompalarını ödeme
kaydedici cihazlara bağlatmayan mükellefler ve diğer akaryakıt istasyonları nezdinde yapılan
çalışma sonuçları aşağıdaki gibidir.
DENETLENEN MÜKELLEF
SAYISI
DÜZENLENEN TUTANAK
SAYISI
KESİLEN CEZA
TUTARI
848
842
41.785,80
Madeni Yağ Satıcıları (10 numara yağ dahil) Nezdinde Yapılan Denetim Sonuçları:
İl merkezi ve ilçelerde 2013/OCAK-ARALIK döneminde madeni yağ satışı yapan (10
numara yağ dahil) mükellefler ve diğer akaryakıt istasyonları nezdinde yapılan çalışma
sonuçları aşağıdaki gibidir.
DENETLENEN MÜKELLEF
SAYISI
DÜZENLENEN TUTANAK
SAYISI
KESİLEN CEZA
TUTARI (TL)
41
150
73.400,00
50
2013 FAALİYET RAPORU
2013 Yılında Özel Günler (Şeb-i Aruz, Ramazan Ayı, Kurban Bayramı, Yılbaşı Tatili,
Sevgililer Günü) Münasebetiyle Lokanta, Restoran, Otel, Hediyelik Eşya Satıcıları, Gece
Kulübü, Bar, Gazino Gibi Hizmet İşletmelerine Yönelik Denetimler:
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
987
Kabul Tutanak Sayısı
20
Hasılat Tespiti Yapılan Mükellef Sayısı
Tespit Edilen Hasılat Tutarı (TL)
115
498.106,86
Düzenlenen Toplam Tutanak Sayısı
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı (TL)
3.624
205.839,60
2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlaması Münasebetiyle Perakende Kırtasiye ve Okul
Formaları Satışı Yapan Mükellefler Nezdinde Yapılan Denetimler:
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
81
Kabul Tutanak Sayısı
106
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
187
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
16.010,00
2013 Yılında 01.06.2013 – 15.09.2013 Tarihleri Arasında Turizm
Faaliyetlerinin Yoğun Olarak Yaşandığı Yerlerde Yapılan Yaygın Ve Yoğun
Vergi Denetim Sonuçları
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
750
Kabul Tutanak Sayısı
1.810
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
2.396
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
202.613,16
2013 Yılında Halı Yıkama Sektörüne Yönelik Denetim Sonuçları
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
139
Kabul Tutanak Sayısı
14
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
49
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
25.260,00
51
2013 FAALİYET RAPORU
2013 Yılında Düğün Salonu Sektörüne Yönelik Denetim Sonuçları
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
78
Kabul Tutanak Sayısı
6
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
25
20.085,00
2013 Yılında Asayiş Ekipleri İle Birlikte Eğlence Yerlerinde Yapılan
Gece Denetim Sonuçları
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
302
Kabul Tutanak Sayısı
100
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
402
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
499.884,00
2013 Yılında Öğrenci Yurdu İşletmeciliği Yapan Mükelleflere Yönelik Denetim Sonuçları
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
5
Kayıt dışı Çalıştığı Tespit Edilen Mükellef Sayısı
111
Ceza Kesilen Tutanak Sayısı
116
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
950,00
2013 Yılında Fırın İşletmeciliği Yapan Mükelleflere Yönelik Denetim Sonuçları
Ceza Kesilen Mükellef Sayısı
43
Kabul Tutanak Sayısı
28
Denetlenen Toplam Mükellef Sayısı
71
Denetim Sonucu Kesilen Toplam Ceza Tutarı
8.190,00
52
2013 FAALİYET RAPORU
D.3. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Dışında Yapılan Diğer Çalışmalar
a- Rapor Değerlendirme Komisyonu İle İlgili Çalışmalar:
Maliye Bakanlığı tarafından 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında” yönetmelik uyarınca Başkanlığımız bünyesinde 2 adet komisyon
oluşturulmuştur. Komisyonun sekretarya işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte
olup tamamında uzlaşma sağlanmıştır. 2013 Yılı içinde 37 mükellef hakkında düzenlenen
vergi inceleme raporu okunarak değerlendirilmiştir.
b- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonu İle İlgili Çalışmalar:
Maliye Bakanlığı tarafından 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ‘Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’ uyarınca tarhiyat öncesi uzlaşmalar için
Başkanlığımız bünyesinde 2 adet komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun sekretarya
işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 2013 Yılı içinde komisyona 16 mükellef
için uzlaşma başvurusu yapılmış olup, tamamında uzlaşma sağlanmıştır.
E- TAHSİLATIN ARTIRILMASI ve HACİZ
İŞLEMLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER
E.1. Tahakkuk ve Tahsilat ile İlgili Çalışmalar
E.1.1. Tahakkuk ve Tahsilat Artışı
Vergi Türüne Göre Son 3 Yıl İl Geneli Tahakkuk-Tahsilat Artış ve Tahsilat Oranlarına aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir.
53
2013 FAALİYET RAPORU
VERGİ TÜRÜ
TÜM
GELİRLER
TÜM
VER.GEL.
GELİR
VERGİSİ
BEYANA
DAYANAN
G.V.
BASİT
USULDE
G.V.
GELİR
VERGİSİ
TEVKİFATI
G.V.K. NA
GÖRE ALIN.
GEÇİCİ V.
KURUMLAR
VERGİSİ
BEYANA
DAYANAN
K.V.
KURUMLAR
VERGİSİ
TEVKİFATI
K.V.K. NA
GÖRE ALIN.
GEÇİCİ V.
K.D.V.
BEYANA
DAYANAN
K.D.V.
K.D.V.
TEVKİFATI
VERGİ CEZALARI
DAMGA
VERGİSİ
DİĞER
VER.GEL.
YILI
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
KONYA İL GENELİ
TAHAKKUK
TAHSİLAT
3.649.666.017.28
2.492.431.350.05
4.053.592.041.05
2.795.176.120.37
4.710.017.817.41
3.139.382.842.61
2.875.303.433.05
2.258.676.470.19
3.210.118.654.55
2.542.503.408.88
3.653.888.883.60
2.836.592.086.62
999.645.547.25
838.741.157.65
1.135.729.550.53
988.206.501.72
1.274.160.913.06
1.106.282.980.40
120.242.884.32
55.313.402.59
122.956.947.56
59.677.930.91
131.472.920.98
61.393.969.61
11.686.772.91
6.457.029.57
11.889.094.47
6.712.626.99
12.270.162.26
6.552.319.59
822.117.429.10
741.867.881.72
954.538.136.23
886.210.567.69
1.077.415.640.16
999.125.602.53
45.598.460.92
35.102.843.77
46.345.372.27
35.605.376.13
53.002.189.66
39.211.088.67
408.330.417.69
318.583.609.76
459.452.512.35
381.030.549.18
401.157.167.82
317.233.086.90
124.314.010.46
51.034.934.69
98.978.533.57
33.341.487.71
95.333.667.05
30.251.868.46
64.811.26
4.186.83
62.574.02
29.302.00
60.221.93
8.617.90
283.951.595.96
267.544.488.24
360.411.404.76
347.659.759.47
305.763.278.84
286.972.600.54
724.885.293.65
500.960.546.99
765.688.267.69
528.249.143.45
906.082.717.07
610.796.132.68
709.226.030.03
486.655.971.41
742.240.462.37
506.123.376.21
871.056.974.56
576.976.421.71
15.659.263.62
14.304.575.58
23.447.805.32
22.125.767.24
35.025.742.51
33.819.710.97
323.487.042.35
13.657.905.48
345.960.300.37
12.192.509.39
444.493.131.91
13.892.224.28
152.301.052.55
118.572.462.14
180.532.752.65
144.798.021.70
222.834.221.78
182.247.359.45
590.141.121.92
481.818.693.65
668.715.571.33
500.219.192.83
849.653.863.87
620.032.527.19
TAH. ART. %
THS. ART. %
11.07
16.19
12.15
12.31
11.64
13.82
12.57
11.57
13.61
12.19
17.82
11.95
2.26
6.93
7.89
2.88
1.73
3.21
3.96
-2.39
16.11
12.87
19.46
12.74
1.64
14.36
1.43
10.13
12.52
-12.69
19.60
-16.74
-20.38
-3.68
-34.67
-9.27
-3.45
-3.76
599.86
-70.59
26.93
-15.16
29.94
-17.46
5.63
18.34
5.45
15.63
4.65
17.36
4.00
14.00
49.74
49.38
54.68
52.85
6.95
28.48
-10.73
13.94
18.54
23.43
22.12
25.86
13.31
27.06
3.82
23.95
54
THS. OR. %
68.29
68.96
66.65
78.55
79.20
77.63
83.90
87.01
86.82
46.00
48.54
46.70
55.25
56.46
53.40
90.24
92.84
92.73
76.98
76.83
73.98
78.02
82.93
79.08
41.05
33.69
31.73
6.46
46.83
14.31
94.22
96.46
93.85
69.11
68.99
67.41
68.62
68.19
66.24
91.35
94.36
96.56
4.22
3.52
3.13
77.85
80.21
81.79
81.64
74.80
72.97
2013 FAALİYET RAPORU
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 2013 yılında Tüm Gelirler ve Vergi Gelirlerinde
hem tahakkuk ve tahsilât tutarları hem de oranları artış göstermiştir.
Genel olarak tüm vergi kalemlerinde ve toplam vergi gelirlerinde tahakkuk ve tahsilat
bazında miktar ve oranda artış gerçekleştirilmiştir. Ancak basit usulde gelir vergisi, beyana
dayanan kurumlar vergisi, kurumlar vergisi tevkifatı ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre
alınan geçici vergi kalemlerinde düşüş olmuştur.
Selçuk Vergi Dairesi mükelleflerinden Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 17.10.2012
tarihinde Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğüne nakil olması ve Seydişehir Vergi Dairesi
mükelleflerinden Eti Alüminyum A.Ş.’nin 2013 yılı yatırımlarının teşvik kapsamında
olduğundan Kurum Geçici Vergi beyanlarının düşük olması Kurum Geçici Verginin tahakkuk ve
tahsilat artış oranında negatif yönde bir etki yapmıştır. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Eti
Alüminyum A.Ş.’nin 2013 yılındaki etkisi bir önceki yıldaki etkisiyle aynı olmuş olsaydı
Kurumlar Vergisi tahakkuk ve tahsilatı yaklaşık 63.878.015,75 TL tutarında artacak ve negatif
olan tahakkuk ve tahsilat artış oranı pozitif yönde değişecek olup bu durum da Kurumlar
Vergisi Tahsilat Oranında yaklaşık %3’lük bir artış meydana getirecekti. Aynı şekilde Tüm
Gelirler ve Tüm Vergi Gelirleri Tahsilat oranında da %1’lik bir artış olacaktı.
2013 yılında Konya Vergi Dairesi Başkanlığının Tüm Bütçe Gelirleri tahakkuk toplamı
4.710.017.817,41 TL, tahsilât toplamı 3.139.382.842,61 TL olarak gerçekleşmiş olup tahsilât
oranı % 66,65’dir.
Söz konusu dönemde; Başkanlığımızın Vergi Gelirleri tahakkuk toplamı
3.653.888.883,60 TL, tahsilât toplamı 2.836.592.086,62 TL olup tahsilât oranı ise %
77,63’dür.
2013 yılında bir önceki yıla göre tahakkuk oranı % 16,19, tahsilat oranı da % 12,31 artış
göstermiştir. Tahsilat oranındaki artışın tahakkuk oranındaki artıştan fazla olması;
Başkanlığımızca takibat-tahsilat işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü ortaya
koymaktadır.
Başkanlığımız birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan yukarıdaki
tabloların tetkikinde; 2013 yılı tüm bütçe gelirleri ve vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve
tahsilât miktarlarının geçmiş yıllara göre artış göstermeye devam etmekte olduğu ve tahakkuk
ve tahsilât açısından önceki yıllarda yakalanan başarının devam etmekte olduğu
görülmektedir.
55
2013 FAALİYET RAPORU
E.1.2. Ana Vergi Türleri İtibariyle Son 3 Yıl Tahakkuk-Tahsilat Bilgileri
KONYA İL GENELİ
VERGİ TÜRÜ
TÜM
GELİRLER
TÜM
VER.GEL.
GELİR
VERGİSİ
KURUMLAR
VERGİSİ
K.D.V.
DAMGA
VERGİSİ
DİĞER
VER.GEL.
YILI
TAHAKKUK
TAHSİLÂT
2011
3.649.666.017.28
2.492.431.350.05
2012
4.053.592.041.05
2.795.176.120.37
2013
4.710.017.817.41
3.139.382.842.61
2011
2.875.303.433.05
2.258.676.470.19
2012
3.210.118.654.55
2.542.503.408.88
2013
3.653.888.883.60
2.836.592.086.62
2011
999.645.547.25
838.741.157.65
2012
1.135.729.550.53
988.206.501.72
2013
1.274.160.913.06
1.106.282.980.40
2011
408.330.417.69
318.583.609.76
2012
459.452.512.35
381.030.549.18
2013
401.157.167.82
317.233.086.90
2011
724.885.293.65
500.960.546.99
2012
765.688.267.69
528.249.143.45
2013
906.082.717.07
610.796.132.68
2011
152.301.052.55
118.572.462.14
2012
180.532.752.65
144.798.021.70
2013
222.834.221.78
182.247.359.45
2011
590.141.121.92
481.818.693.65
2012
668.715.571.33
500.219.192.83
2013
849.653.863.87
620.032.527.19
TAH. ART. %
THS. ART. %
THS. OR. %
68.29
11.07
12.15
68.96
16.19
12.31
66.65
78.55
11.64
12.57
79.20
13.82
11.57
77.63
83.90
13.61
17.82
87.01
12.19
11.95
86.82
78.02
12.52
19.60
82.93
-12.69
-16.74
79.08
69.11
5.63
5.45
68.99
18.34
15.63
67.41
77.85
18.54
22.12
80.21
23.43
25.86
81.79
81.64
13.31
3.82
74.80
27.06
23.95
72.97
E.1.3. Birimlerimizin Önceki Yıllı Karşılaştırılmalı Tahakkuk-Tahsilat
Analizi
Tahakkuk/Tahsilat oranı değişim karşılaştırılması vergi daireleri için ayrı ayrı alınmış,
diğer birimler birleştirilmiştir.
56
2013 FAALİYET RAPORU
Vergi Daireleri-Saymanlıklar 2012-2013 Yılı Tahakkuk Tahsilat ve Değişimi
2012 YILI GERÇEKLEŞEN
BİRİMLER
TAHAKKUK
TAHSİLAT
2012 YILINA
GÖRE DEĞİŞİM
(%)
2013 YILI GERÇEKLEŞEN
THS.
ORANI
%
TAHAKKUK
TAHSİLAT
THS.
ORANI
%
TAH.
TAHS.
ALAADDİN
V.D.
511.672.742.72
415.129.587.98
81.13
656.534.288,60
529.920.124,80
80,71
28,31
27,65
MERAM V.D.
776.606.354.64
508.569.192.50
65.49
924.572.437,37
597.472.279,70
64,62
19,05
17,48
MEVLANA V.D.
386.256.713.81
271.992.742.88
70.42
434.556.548,44
304.480.272,33
70,07
12,50
11,94
1.336.161.150.37
816.188.963.94
61.08
1.525.433.275,28
850.355.582,84
55,75
14,17
4,19
AKŞEHİR V.D.
101.074.307.57
59.048.114.57
58.42
106.287.008,97
60.667.999,71
57,08
5,16
2,74
BEYŞEHİR V.D.
102.317.564.58
49.163.550.46
48.05
117.567.511,35
58.216.346,61
49,52
14,90
18,41
CİHANBEYLİ
V.D.
44.592.839.86
27.810.763.43
62.37
50.301.266,33
32.179.792,33
63,97
12,80
15,71
ÇUMRA V.D.
35.395.014.46
27.575.737.82
77.91
41.771.480,20
32.281.636,37
77,28
18,02
17,07
EREĞLİ V.D.
144.040.247.28
96.492.374.94
66.99
171.161.688,79
112.155.965,04
65,53
18,83
16,23
ILGIN V.D.
54.780.435.08
35.764.066.44
65.29
58.278.060,52
37.670.217,40
64,64
6,38
5,33
KULU V.D.
30.351.649.30
20.059.918.05
66.09
34.564.887,78
24.795.895,23
71,74
13,88
23,61
SEYDİŞEHİR
V.D.
96.502.795.10
84.607.798.99
87.67
82.984.167,42
61.364.893,82
73,95
-14,01
-27,47
3.619.751.814.77
2.412.402.812.00
66.65
4.204.012.621,05 2.701.561.006,18
64,26
16,14
11,99
DİĞERLERİ
(MMD)
433.840.226.28
382.773.308.37
88.23
437.821.836,43
86,53
16,63
14,38
TOPLAM
(İL GENELİ)
4.053.592.041.05
2.795.176.120.37
68.96
4.710.017.817,41 3.139.382.842,61
66,65
16,19
12,31
SELÇUK V.D.
TOPLAM
(12 V.D.)
506.005.196,36
Tabloda görüldüğü üzere; Seydişehir Vergi Dairesi Müdürlüğü hariç diğer
birimlerimizin tahakkuk ve tahsilat oranları bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
2012 ve 2013 yılları tahakkuk / tahsilât oranları karşılaştırıldığında; 2013 yılında,
önceki yıla göre %16,19’luk bir tahakkuk bir artışı, %12,31’lik de bir tahsilat artışı
görülmektedir. 2013 yılında İl Geneli toplam tahsilat oranı % 66,65 olarak gerçekleşmiştir.
57
2013 FAALİYET RAPORU
E.1.4. Tahakkuk-Tahsilat Bakaya Artış Oranı
İl Geneli son iki yıl karşılaştırmalı Tahakkuk- Tahsilat-Bakaya ve Oranlarını gösteren
tablo aşağıdaki gibidir.
Tüm Gelir Birimleri 2012-2013 Tahakkuk, Tahsilat Bakaya Artış Yüzdeleri
BAKAYA 2012
BAKAYA 2013
BAKAYA
ARTIŞ
(%)
2012
TAHSİLAT
NİSPETİ
(%)
2013
TAHSİLAT
NİSPETİ
(%)
20122013
TAHSİLAT
NİSPETİ
FARKI
ALAADDİN V.D.
96.543.154.74
126.614.163.80
31.15
81.13
80.71
-0.42
MERAM V.D.
268.037.162.14
327.100.157.67
22.04
65.49
64.62
-0.87
MEVLANA V.D.
114.263.970.93
130.076.276.11
13.84
70.42
70.07
-0.35
SELÇUK V.D.
519.972.186.43
675.077.692.44
29.83
61.08
55.75
-5.33
AKŞEHİR V.D.
42.026.193.00
45.619.009.26
8.55
58.42
57.08
-1.34
BEYŞEHİR V.D.
53.154.014.12
59.351.164.74
11.66
48.05
49.52
1.47
CİHANBEYLİ V.D.
16.782.076.43
18.121.474.00
7.98
62.37
63.97
1.60
ÇUMRA V.D.
7.819.276.64
9.489.843.83
21.36
77.91
77.28
-0.63
EREĞLİ V.D.
47.547.872.34
59.005.723.75
24.10
66.99
65.53
-1.46
ILGIN V.D.
19.016.368.64
20.607.843.12
8.37
65.29
64.64
-0.65
KULU V.D.
10.291.731.25
9.768.992.55
-5.08
66.09
71.74
5.65
SEYDİŞEHİR V.D.
11.894.996.11
21.619.273.60
81.75
87.67
73.95
-13.72
1.207.349.002.77
1.502.451.614.87
24.44
66.65
64.26
-2.39
51.066.917.91
68.183.359.93
33.52
88.23
86.53
-1.70
1.258.415.920.68
1.570.634.974.80
24.81
68.96
66.65
-2.31
TOPLAM (12
V.D.)
DİĞERLERİ
TOPLAM
( 44 M.D.)
Bakaya tutarında bir önceki yıla göre %24,81’lik bir artış meydana gelmiş olup
tahsilat oranımız da %2,31’lik bir azalış göstermiştir. Tahsilat oranındaki en fazla artış Kulu, en
fazla azalış da Seydişehir ve Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüklerinde gerçekleştirmiştir.
58
2013 FAALİYET RAPORU
E.1.5. Tahsilat Tutarları ve Alındı Sayıları
İl geneli tahsilât tutarları, alındı sayıları ve toplam içerisindeki dağılım oranlarını
gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
2012-2013 Yılları Vergi Dairesi Başkanlığımız Tarafından Yapılan
Tahsilatın Dağılımı
TAHSİLATIN TÜRÜ
TAHSİLAT TUTARI
2012 TAHSİLAT
TOPLAMI
TOPLAM
İÇİNDEKİ
PAYI %
2013 TAHSİLAT
TOPLAMI
TOPLAM
İÇİNDEKİ
PAYI %
546.293.069,62
21,65
546.740.109,79
19,72
1.943.570
52,76
1.629.184
46,78
1.753.347.111,13
69,49
1.945.597.684,92
70,16
1.460.242
39,64
1.534.531
44,06
47.990.694,25
1,90
49.800.092,52
1,80
143.072
3,88
162.049
4,65
1.852.795,81
0,07
2.695.096,15
0,10
7.820
0,21
10.587
0,30
173.501.497,01
6,88
228.334.208,15
8,23
128.791
3,50
146.590
4,21
2.522.985.167,82
100
2.773.167.191,53
100
3.683.495
100
3.482.941
100
VEZNE TAHSİLATI
ALINDI SAYISI
TAHSİLAT TUTARI
BANKA TAHSİLATI
ALINDI SAYISI
SAYMANLIKLARCA
YAPILAN
TAHSİLAT
TAHSİLAT TUTARI
TAHSİLDAR-İCRA
MEMURLARINCA
YAPILAN
TAHSİLAT
TAHSİLAT TUTARI
ALINDI SAYISI
ALINDI SAYISI
TAHSİLAT TUTARI
MAHSUBEN
ALINDI SAYISI
TOPLAM
TAHSİLAT TUTARI
ALINDI SAYISI
2013 yılında Başkanlığımız tahsilâtlarının % 70,16’sı bankalar aracılığıyla yapılmış
olup bu tahsilâta ilişkin alındı sayılarında ise önceki yıla göre %5.08’lik bir artış sağlanmıştır.
Bankalar aracılığıyla yapılan tahsilât oranı bir önceki yıla göre yaklaşık %11’lik bir artış
göstermiştir.
Bu konuda, e-tahsilat sisteminde etkinliğin artırılması ile Başkanlığımızca yayımlanan
basın bültenleri ve web sitemizde yapılan duyurular oldukça etkili olmuştur.
59
2013 FAALİYET RAPORU
E.1.6. Kaynak Tabanlı Tahsilat Hedef ve Gerçekleşme
Başkanlığımız 2013 yılı ve öncesi borçlarına ilişkin toplam tahsilât tutarlarını
gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı İl Geneli 2013 Yılı Hedef - Gerçekleşme Tablosu
AYLAR
AYLIK
PLANLANAN
TAHSİLAT
AYLIK
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
AYLIK
GERÇEK
LEŞME
ORANI
(%)
2012 YILI
AYLIK
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
AYLIK
GERÇEKLEŞEN
TAHS. AZALIŞARTIŞ ORANI
(2013/2012)
(%)
TOPLAM
PLANLANAN
İÇİNDEKİ
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
OCAK
15.500.229.64
22.583.963.85
145.70
16.038.827.64
40.81
17.92
ŞUBAT
10.748.930.00
14.505.770.72
134.95
8.718.172.36
66.39
11.51
MART
12.743.930.00
13.275.321.66
104.17
14.009.000.00
-5.24
10.54
NİSAN
11.013.930.00
12.453.998.77
113.07
9.091.000.00
36.99
9.88
MAYIS
11.203.930.00
11.510.166.31
102.73
8.908.854.49
29.20
9.14
HAZİRAN
9.288.930.00
8.368.349.96
90.09
8.087.192.95
3.48
6.64
TEMMUZ
9.208.930.00
10.119.000.00
109.88
5.602.549.31
80.61
8.03
AĞUSTOS
7.923.930.00
7.634.039.14
96.34
4.183.614.75
82.47
6.06
EYLÜL
8.958.930.00
8.109.998.58
90.52
4.925.970.69
64.64
6.44
EKİM
8.413.930.00
5.771.319.91
68.59
4.479.062.05
28.85
4.58
KASIM
8.953.930.00
7.587.000.00
84.73
4.385.144.51
73.02
6.02
ARALIK
12.040.470.36
12.302.000.00
102.17
9.504.816.93
29.43
9.76
126.000.000.00 134.220.928.90
106.52
97.934.205.68
37.05
106.52
TOPLAM
Konya İl Geneli Tahsil Edilmesi Gereken (2013) Hedef Tutar
Konya İl Geneli (2012) Gerçekleşen Tahsilat
Hedef Gerçekleşme Oranı
: 126.000.000,00
: 134.220.928,90
:
% 106,52
Kaynak Tabanlı Tahsilât ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığınca 2012 ve öncesi dönemlere
ait 2013 Ocak-Aralık döneminde Başkanlığımıza 126.000.000,00 TL tahsilât hedefi verilmiştir.
Bu hedefin üzerinde %106,52’lik bir oranda 134.220.928,90 TL’lik bir tahsilat
gerçekleşmiştir.
60
2013 FAALİYET RAPORU
E.1.7. 6111 S.Kanun Başvuru Sonuçları ile Yapılandırma Tutarı ve Ödeme
Durumu
6111 Sayılı Kanun Başvuru Sonuçları ile Yapılandırılan Tutar ve Ödeme Durumu
BAŞVURU SONUÇLARI
BAŞVURU SAYISI
149.237
*MTV ve TPC İÇİN BAŞVURU SAYISI
44.575
*MATRAH/VERGİ ARTIRIMI ve STOK BEYANI
BAŞVURU SAYISI
8.228
*DİĞER BAŞVURULAR
96.434
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURU
SAYISI
31.811
TOPLAM BAŞVURU SAYISI
181.048
YAPILANDIRILAN DOSYA SAYISI
177.897
YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARI (*)
637.975.003
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6111 SAYILI KANUN UYGULAMA VERİLERİ
Kesinleşmiş Alacaklar
Borçlu
Mükellef
Sayısı
(Kapsama
Girenler)
Borç Toplamı
(vergi aslı)
Dilekçe
Veren
Mükellef
Sayısı
İnternet
Yoluyla
Başvuran
Mük.
Sayısı
Toplam
Başvuran
Mükellef
Sayısı
Mük.
Oranı
(%)
Yapılandırılan Tutar
(vergi aslı)
Yap. Tutarın
Borç Top.
Oranı
(%)
12 VD.
175.575
802.626.063
106.574
12.236
118.810
67,67
360.869.135
44,96
20 MMD.
19.521
45.191.293
12.101
270
12.371
63,37
32.541.922
72,01
TOPLAM
195.096
847.817.356
118.675
12.506
131.181
67,24
393.411.058
46,40
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111
sayılı Kanun kapsamındaki kesinleşmiş alacaklar bazında 195.096 mükelleften 131.181’i
yapılandırmaya müracaat etmiştir. Mükellef bazında müracaat oranı da % 67,24 olarak
gerçekleşmiştir.
Yine kapsama giren 847.817.356 TL’lik kesinleşmiş alacağımızın % 46,40’ına isabet
eden 393.411.058 TL’lik kısmı yapılandırılmıştır.
61
2013 FAALİYET RAPORU
KONYA VDB 31.12.2013
İTİBARİYLE 6111 VERİLERİ
YAPILANDIRILAN
TUTAR
ÖDENEN
ORAN(%)
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
493.814.732
234.854.050
47,56
DİĞER ALACAKLAR
24.251.784
21.647.573
89,26
MATRAH ARTIRIMI
86.802.599
74.356.321
85,66
STOK BEYANI
33.105.887
32.889.361
99,35
637.975.003
363.747.304
57,02
TOPLAM
2012-2013
KARŞILAŞTIRMASI
KESİNLEŞMİŞ
ALACAKLAR
2012
TAHSİLATI
2013
TAHSİLATI
2012
ORANI
(%)
2013
ORANI
(%)
193.629.394
41.224.656
82,45
17,55
DİĞER ALACAKLAR
18.981.240
2.666.333
87,68
12,32
MATRAH ARTIRIMI
59.824.591
14.531.730
80,46
19,54
STOK BEYANI
32.857.822
31.539
99,90
0,10
305.293.047
58.454.257
83,93
16,07
TOPLAM
6111 sayılı Kanun kapsamında İlimizde 181.048 mükellef başvuru yapmış olup bunlara
ait 177.897 adet dosyaya ilişkin 637.975.003 TL tutarında borç yapılandırılmıştır. 31.12.2013
tarihi itibariyle yapılandırılan bu borcun % 57,02’lik kısmının tahsilatı gerçekleştirilmiş olup
taksit ödemeleri devam etmektedir.
Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun tahsilatlarının %83,93’lük kısmı 2011 ve 2012
yılında, %16,07’lik kısmı ise 2013 yılında gerçekleşmiştir.
E.1.8. e-Haciz İşlemleri
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı E-Haciz Verileri
KONYA
VDB
TOPLAM
TAHSİS
EDİLEN
KOTA SAYISI
102.786
e-HACİZ TATBİK
EDİLEN MÜKELLEF
SAYISI
102.301
e-HACİZ TATBİK
EDİLEN BORÇ
MİKTARI
3.229.876.332
E-HACİZ SONUCU
YAPILAN
TAHSİLAT
33.511.626
KOTA
KULLANIM
ORANI (%)
99,53
Gelir İdaresi Başkanlığınca, Başkanlığımıza günlük 485 adet e-haciz kotası verilmiştir.
Söz konusu kotalar borçlu mükellef ile personel sayıları dikkate alınarak Başkanlığımızın tüm
62
2013 FAALİYET RAPORU
birimlerine (12 vergi dairesi müdürlüğü, 20 malmüdürlüğü) dağıtılmış, e-haciz uygulamasının
etkin bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Bunun sonucunda, 2013 yılında 102.786 adet
kotanın % 99,53’ü kullanılmış, toplam 3.229.876.332 TL’lik e-haciz uygulanmış ve bunun
sonucunda 33.511.626 TL tahsilat yapılmıştır.
2012 yılında 117.635 adet e-haciz tatbik edilmiş olup, 25.078.311 TL tutarında tahsilat
yapılmıştır. Ayrıca, e-haciz kota kullanım oranı ise toplamda % 99,41 olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, 2013 yılı içerisinde kota kullanım oranına göre birimlerimiz arasında
değişim yapılmıştır.
E.1.9. 1 Milyon Üzeri, 50 Bin- 1 milyon TL Arası ve 20 Bin-50 Bin TL Arası
Borcu Olan Mükelleflerin Takibi
1 Milyon TL üzeri, 50 Bin – 1 Milyon TL ve 20 Bin – 50 Bin TL arası borcu bulunan
mükellef çalışmaları önceki yılda olduğu gibi cari dönemi de kapsayacak şekilde takip edilmeye
devam edilmiştir.
Ayrıca; Müdürlüğümüze bağlı Tahsilat Takip Birimi 20 Bin TL ve üzeri borçlu
mükellefler hakkında yapılan işlemleri inceleyerek eksik kalan işlemleri birimlerimize
bildirmektedir.
E.1.10. Takibe Alınmayan, Haciz Varakası Düzenlenmeyen ve Ödeme Emri
Tebliğ Edilmeyen Mükellef Çalışmaları
Takibe Alınmayan, Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen Mükellefler Başkanlığımızca belirli
periyotlarla takip edilerek bu mükelleflerle ilgili yapılması gereken iş ve işlemler hakkında
birimlerimizle sık sık toplantılar yapılmış ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına
çalışılmıştır. Diğer taraftan vergi türleri bazında ayrı ayrı cari dönem 1.000 TL ve üzeri borçlu
mükellefler listesi e-mail ortamında dairelere gönderilerek yapılan işlemler hakkında bilgi
istenilmeye devam edilmiştir. Yine aynı şekilde; bu mükellefler hakkında yapılması gereken
işlemler Tahsilat Takip Birimimizce özel olarak incelenmektedir.
TARİH
TEBLİĞ
GÖRÜŞME
MEKTUBU
ADRES TESPİT
TUTANAĞI
TOPLAM
22.11.2013/29.11.2013
592
93
156
841
02.12.2013/31.12.2013
991
430
419
1840
02.01.2014/14.01.2014
441
191
133
765
GENEL TOPLAM
2024
714
708
3446
Takibat Tahsilat Birimi koordinatörü organizasyonunda merkez vergi dairelerimizden
görevlendirilen birer personel ile birlikte ödeme emri tebliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar
sonucunda toplamda 2024 adet ödeme emri tebliğ edilmiş, 714 görüşme mektubu gönderilmiş
ve 708 adet adres tespit tutanağı tutulmuştur.
63
2013 FAALİYET RAPORU
Mahallinde Yapılan Eğitim ve Koordinasyon Çalışmaları
Başkanlığımıza bağlı Malmüdürlüklerinde, takibat ve tahsilat işlemleri eğitimi vermek
amacıyla yukarıda belirtilen tarihlerde yerinde tespit, eğitim ve değerlendirme çalışmaları
yapılmıştır.
MAHALLİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Sıra No
Çalışma-Eğitim Yapılan
Malmüdürlüğü
Çalışma-Eğitim
Tarihleri
Eğitimi Veren
1
Derbent Malmüdürlüğü
14.03.2013
Burhanettin ÜNVER
2
Çeltik Malmüdürlüğü
15.03.2013
Burhanettin ÜNVER
3
Akören Malmüdürlüğü
21.03.2013
Burhanettin ÜNVER
4
Ahırlı Malmüdürlüğü
22.03.2013
Burhanettin ÜNVER
5
Emirgazi Malmüdürlüğü
26.03.2013
Burhanettin ÜNVER
Başkanlığımıza bağlı Malmüdürlüklerinde, takibat ve tahsilat işlemleri eğitimi vermek
amacıyla yukarıda belirtilen tarihlerde yerinde tespit, eğitim ve değerlendirme çalışmaları
yapılmıştır.
64
2013 FAALİYET RAPORU
F- İSTATİSTİKİ VERİLER
F.1. Başkanlığımız Grup Müdürlüklerinin Gelen-Giden Evrak Sayıları
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
GELEN EVRAK
GİDEN EVRAK
2012
2013
2012
2013
12584
12943
4.635
5936
8567
8295
9104
8908
Denetim Grup Müdürlüğü
4382
3662
3203
2769
İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Grup Müdürlüğü
6663
6283
4224
3790
Mükellef Hizmetleri
Usul
Grup Müdürlüğü
Mükellef Hizmetleri
Gelir
Grup Müdürlüğü
F.2. Başkanlığımız Mükellef Sayıları
F.2.1. Faal Mükelleflerin Vergi Daireleri İtibariyle Dağılımı
Başkanlığımız tüm birimleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, süreksiz ve potansiyel
mükellef sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
65
2013 FAALİYET RAPORU
FAAL MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI 2013/ ARALIK
S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
BİRİMLER
ALAADDIN
MERAM
MEVLANA
SELÇUK
AKSEHIR
BEYSEHIR
CIHANBEYLI
ÇUMRA
EREĞLİ
ILGIN
KULU
SEYDISEHIR
AHIRLI
AKÖREN
ALTINEKIN
BOZKIR
ÇELTİK
DERBENT
DEREBUCAK
DOĞANHISAR
EMIRGAZI
GÜNEYSINIR
HADİM
HALKAPINAR
HÜYÜK
KADINHAN
KARAPINAR
SARAYÖNÜ
TAŞKENT
TUZLUKCU
YALIHÜYÜK
YUNAK
TOPLAM
GELİR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ
DİĞER
GERÇEK
G.V. (1)
BASİT
USUL(2)
GMSİ
GELİR V.
(1+2+3)
KURUMLAR
VERGİSİ
K.D.V.
10.679
9.523
12.303
2.451
1.476
1.356
963
3.005
911
863
1034
60
289
442
52
238
111
273
721
1.212
345
55
631
110
263
26
91
24
134
22
10
49.673
98.521
14.411
4.814
1.902
1.895
1.230
1.474
997
646
812
2.377
991
642
914
50
105
451
86
307
156
258
438
723
329
69
330
123
181
54
103
47
170
73
19
17.952
9.465
8.780
3.168
1099
1068
448
448
1427
706
709
1165
59
79
234
146
350
150
237
212
203
213
52
134
60
25
22
24
40
50
16
43
30.832
22046
20198
16701
5024
3.541
2450
2223
6809
2608
2214
3113
169
473
1127
284
895
417
768
1371
2138
887
176
1095
293
469
102
218
111
354
111
72
98.457
3.816
2.221
5.756
338
271
175
143
488
151
128
216
13
57
36
10
38
19
39
65
173
72
9
90
19
20
8
12
3
18
6
1
14.411
14.135
11.415
17.674
2.708
1.718
1.544
1.138
3.441
1.041
991
1.263
74
349
482
67
275
140
328
801
1.382
426
68
730
135
287
41
104
30
162
36
12
62.997
POTANSİYEL
83.850
128.871
110.578
92.832
67.391
34.125
21.418
32.171
61.786
25.874
23.113
32.800
1.518
3.847
10.768
1.868
7.461
3.568
8.369
10.791
15.888
6.340
1.320
8.758
1.605
2.590
1.688
3.309
1.282
2.880
1.465
746
810.870
FAAL MÜKELLEF SAYIMIZ
117.746
Faal Mükellef Sayıları
KURUMLAR
VERGİSİ
12%
DİĞER
4%
GELİR
VERGİSİ
84%
66
TOPLAM
83.850
168.868
144.412
132.963
75.461
39.655
25.587
35.675
72.524
29.674
26.446
37.392
1.774
4.726
12.413
2.229
8.669
4.144
9.504
13.028
19.581
7.725
1.573
10.673
2.052
3.366
1.839
3.643
1.426
3.414
1.618
831
986.735
2013 FAALİYET RAPORU
F.2.2. Bir Önceki Yılla Karşılaştırmalı Faal Mükellef Sayıları
Başkanlığımız tüm birimleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, GMSİ, KDV ve stopaj
mükellef sayıları aşağıdaki gibidir.
2012 -2013 YILLARI FAAL MÜKELLEFLERİN DAĞILIMI
GERÇEK
G.V. (1)
BASİT
USUL
(2)
GMSİ
2012
47.956
18.099
2013
49.673
Değişim
Oranı %
3.6
BİRİMLER
GELİR V.
(1+2+3)
KUR.
VERGİSİ
DİĞER
TOPLAM
K.D.V.
STOPAJ
25.992
92.047
14.264
4.867
111.747
61.137
64.102
17.952
30.832
98.457
14.411
5.402
118.334
62.997
65.891
-0.8
18.6
7.0
1.0
11.0
5.9
3.0
2.8
-3
100.000
80.000
60.000
40.000
STOPAJ
K.D.V.
DİĞER
KUR.V.
GELİR V.
2013
GMSİ
0
BASİT USUL
2012
GERÇEK G.V.
20.000
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2013 yılında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
toplam sayısı artış göstermiştir. Ancak Gelir Vergisi mükelleflerimizden Basit Usule tabi
mükellef türünden vergilendirilen mükellef sayısında azalma gözlenmiştir.
67
2013 FAALİYET RAPORU
F.2.3. Gelir Vergisi Mükelleflerinin 3 Yıl Bazında Dağılımı
Başkanlığımız tüm birimleri, Ticari Kazanç, GMSİ, Basit Usul mükellef sayıları yıllar
itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YIL
KONYA
TİCARİ KAZANÇ
GMSİ
BASİT USUL
TOPLAM
İLÇE
MERKEZ
TOPLAM
İLÇE
16.796
29.942
46.738
17.031
5.769
12.371
18.140
8.066
13.798
4.992
18.790
13.142
36.363
47.305
83.668
38.239
MERKEZ
30.925
17.926
4.957
53.808
TOPLAM
48.525
25.992
18.099
92.616
2012-2011 FARKI (+)(-)
1.787
7.852
-691
8.948
İLÇE
17.168
12.587
12.925
42.680
MERKEZ
32.505
18.245
5.027
55.777
TOPLAM
49.673
30.832
17.952
98.457
1.148
4.840
-147
5.841
2011
2012
2013
2013-2012 FARKI (+)(-)
Yukarıdaki Tabloda görüldüğü üzere 2013 yılında Gelir Vergisi Mükellefleri toplam
sayısında artış olmakla birlikte basit usul mükellef sayısında azalma meydana gelmiştir.
F.2.4 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 3 Yıl Bazında Dağılımı
Başkanlığımız tüm birimleri Kurumlar Vergisi mükellefleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
YIL
2011
KONYA
İLÇE
MERKEZ
TOPLAM
İLÇE
ANONİM ŞİRKET
288
1.476
1.764
281
LİMİTED ŞİRKET
2.256
9.988
12.244
2.204
DİĞERLERİ
208
102
310
89
TOPLAM
2.752
11.566
14.318
2.687
2012
MERKEZ
1.439
9.989
262
11.577
TOPLAM
1.720
12.193
351
14.264
-44
-51
41
-54
İLÇE
285
2.138
195
2.618
MERKEZ
1.477
10.157
159
11.793
TOPLAM
1.762
12.295
354
14.411
42
102
3
147
2012-2011 FARKI (+)(-)
2013
2013-2012 FARKI (+)(-)
Tabloda görüldüğü üzere 2013 yılında Kurumlar Vergisi mükellef sayısında toplamda
artış görülmektedir.
68
2013 FAALİYET RAPORU
F.3. Başkanlığımız Merkez Müdürlüklerince Verilen Özelge Sayıları
Devlet tarafından sağlanan hizmetlerin, özellikle iç ve dış güvenlik ile toplumu oluşturan
bireylerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sosyal hizmetlerin verilmesi ve devamlılığı
için sağlam ve süreklilik arz eden bir finansman kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda
kamu finansmanının süreklilik arz eden en sağlam dayanağı ise vergilerdir.
Verginin tahakkuk ve tahsili sürecinde mükellefler ve bağlı birimler, vergi durumları ve
vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve uygulamada tereddüde düşülen konular
hakkında yazılı açıklama isteyebilirler.
Daha etkin, hızlı ve verimli hizmet verilebilmesi adına mükelleflere ve bağlı
birimlerimize kanuni esaslar çerçevesinde Müdürlüğümüzce yazılan özelgelerle; doğru,
tarafsız, aydınlatıcı ve uygulama birliğini sağlayıcı mevzuat bilgileri aktarılarak, vergisel
işlemlerin akışını kolaylaştırmak ve vergi politikasının işleyişine katkıda bulunmak amacı
güdülmektedir.
395 seri no.lu VUK Genel Tebliği ile 16.01.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulan
yeni özelge sistemi kapsamında mükelleflerimizce yapılan özelge taleplerine, Özelge
Otomasyon Sistemi kullanılarak özelge taslağı hazırlanmakta ve komisyon onayına sunulmak
üzere Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmektedir. Komisyon tarafından onaylanan özelgeler
Başkanlığımızca evrak çıkış kayıtları yapılarak mükelleflerimize gönderilmektedir.
Başkanlığımız Merkez Müdürlüklerince verilen özelgelere ilişkin tablolar aşağıdaki
gibidir.
2012 Yılı
VERGİ TÜRÜ
GELİR V.
KUR. V.
KDV
ÖTV
DAMGA V.
HARÇLAR K.
MTV K.
VER. İNT. V.
EMLAK V.
BELEDİYE
GEL. V.
V.U.K.
ÖKC
TOPLAM
TALEP
EDİLEN
ÖZELGE
SAYISI
14
6
30
3
10
15
1
1
3
1
ONAYLA
SONUÇLANAN
ÖZELGE
SAYISI
2
2
10
1
1
18
2
104
2013 Yılı
HAVUZDAN
ÜRETİLEN
ÖZELGE
SAYISI
12
3
16
1
7
12
1
1
2
1
İŞLEMİ
DEVAM
EDEN
ÖZELGE S.
1
4
1
2
3
TALEP
EDİLEN
ÖZELGE
SAYISI
16
11
35
2
16
19
1
2
2
1
ONAYLA
SONUÇLANAN
ÖZELGE
SAYISI
2
2
14
2
2
-
26
19
19
72
13
150
1
HAVUZDAN
ÜRETİLEN
ÖZELGE
SAYISI
14
7
23
1
12
18
1
2
2
1
İŞLEMİ
DEVAM
EDEN
ÖZELGE S.
2
3
9
1
22
17
3
2
5
120
24
1
3
1
69
4
1
2013 FAALİYET RAPORU
F.4. Brüt Bütçe Gelirleri
2012-2013 YILLARI TÜRKİYE ve KONYA BÜTÇE GELİRLERİ
2012
Türkiye
2013
Artış
322.971.368
377.883.805
17,00
2.215.888
2.527.056
14,04
Konya
Bütçe Gelirleri Artış Oranı
20
15
10
5
0
Türkiye
Konya
F.5. Brüt Vergi Gelirleri
2012-2013YILLARI TÜRKİYE ve KONYA BRÜT VERGİ GELİRLERİ
2012
Türkiye
Konya
2013
Artış
278.751.067
326.125.253
16,9
2.007.457
2.277.305
13,4
70
2013 FAALİYET RAPORU
Bütçe Vergi Gelirleri Artış Oranı
Konya
Türkiye
0
5
10
15
20
F.6. Ana Vergi Türleri İtibariyle Türkiye-Konya Vergi Gelirleri
GELİR TÜRÜ (1.000 TL)
Gelir Vergisi
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
Basit Usulde Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Tevkifatı
Gelir Geçici Vergisi
GELİR TÜRÜ (1.000 TL)
Kurumlar Vergisi
Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Tevkifatı
Kurumlar Geçici Vergisi
KONYA(2013)
TÜRKİYE(2013)
814.225
63.760.471
49.709
3.083.596
6.374
305.296
719.601
58.778.431
38.541
1.593.148
KONYA(2013)
TÜRKİYE(2013)
304.781
28.987.723
26.666
2.074.705
-1
152.541
278.116
26.760.477
71
2013 FAALİYET RAPORU
F.7. Seçili Vergi Türleri İtibariyle Türkiye-Konya Vergi Gelirleri
GELİR TÜRÜ (1.000 TL)
KONYA(2013)
TÜRKİYE(2013)
Motorlu Taşıtlar Vergisi
178.188
7.353.321
Özel Tüketim Vergisi
167.666
85.461.234
14.109
4.545.452
27
4.472.917
251.351
12.906.408
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Özel İletişim Vergisi
Harçlar
F.8. Konya ve Türkiye Brüt Vergi Gelirleri Tahsilat Oranları
YILLAR
KONYA
TÜRKİYE
ORAN FARKI
2006
80.7
91.5
10.8
2007
78.9
90.2
11.3
2008
75.3
88.5
13.2
2009
74.9
85.9
11
2010
74.3
84.8
10.5
2011
75.1
84.1
9
2012
74.1
84.9
10.8
2013
73,5
85,4
11.9
72
2013 FAALİYET RAPORU
F.9. 29 Vergi Dairesi Başkanlığı Tahakkuk ve Tahsilat Artış Oranları
TAHAKKUK VE TAHSİLAT ARTIŞ ORANI SIRALAMASI (ARALIK -2013)
S. No
İl
TAHAKKUK ARTIŞ
ORANI (%)
S. No
İl
TAHSİLAT ARTIŞ
ORANI (%)
1
Gaziantep
47,78
1
Ankara
37,44
2
Ankara
26,89
2
Denizli
27,64
3
Denizli
24,38
3
Gaziantep
25,44
4
Diyarbakır
24,10
4
Zonguldak
23,43
5
Zonguldak
21,74
5
Antalya
20,83
6
Sakarya
19,57
6
Urfa
18,90
7
Antalya
17,64
7
Sakarya
18,45
8
Konya
17,53
8
Aydın
17,71
9
Adana
17,17
9
Kayseri
17,07
10
K.Maraş
17,14
10
Malatya
16,28
11
Tekirdağ
17,07
11
K.Maraş
15,64
12
Aydın
17,00
12
İstanbul
15,39
13
Kayseri
16,62
13
Mersin
15,31
14
Malatya
16,52
14
Diyarbakır
15,30
15
Urfa
16,13
15
Muğla
15,26
16
Muğla
14,85
16
Tekirdağ
15,09
17
Mersin
14,77
17
Adana
14,78
18
İstanbul
14,16
18
Konya
14,27
19
Eskişehir
13,78
19
Eskişehir
14,12
20
Kocaeli
13,76
20
Trabzon
13,61
21
Bursa
13,31
21
Samsun
13,15
22
Trabzon
13,29
22
Kocaeli
12,91
23
Hatay
13,14
23
Bursa
12,88
24
Samsun
12,81
24
Hatay
10,90
25
İzmir
12,34
25
İzmir
10,61
26
Balıkesir
9,65
26
Edirne
10,00
27
Edirne
9,32
27
Balıkesir
7,06
28
Manisa
7,36
28
Erzurum
3,85
29
Erzurum
7,08
29
Manisa
3,41
GENEL
ORTALAMA
16.62
GENEL
ORTALAMA
17.47
73
2013 FAALİYET RAPORU
F.10. İade İşlemleri
F.10.1. KDV İade İşlemleri
Katma Değer Vergisi her aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir vergidir.
Verginin bu özelliği, alış ve giderler üzerinden ödenen verginin, teslim ve hizmetler dolayısıyla
hesaplanan vergiden mahsup edilerek kalan tutarın vergi dairesine yatırılması suretiyle
gerçekleşir.
Teslimin istisna olması nedeniyle katma değer vergisi hesaplanmaması durumunda,
mükelleflerin alış ve giderleri nedeniyle yüklendikleri vergilerin indirimle telafi edilemeyen
kısmının iade edilmesi bir zorunluluk haline gelir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki indirim-iade mekanizmasının işleyişinin
temel prensibi; bir vergilendirme döneminde satın alınan mal ve hizmetlere ödenen Katma Değer
Vergisinin, tahsil edilen Katma Değer Vergisinden büyük olması halinde indirilemeyen Katma
Değer Vergisi tutarının bir sonraki dönemde indirim konusu yapılmak üzere devredilmesidir.
Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması hesaplanan
verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde ise
indirilemeyen Katma Değer Vergisi iade edilmektedir.
Bu mekanizma çerçevesinde gerçekleştirilen ve
15.02.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerimizden
gelen
25.000,00.-TL’nin
üzerindeki,
malmüdürlüklerinden
gelen
15.000,00.TL’nin
(20.11.2012 tarih ve 2012/10 Seri No.lu Uygulama İç
Genelgesi ile Vergi Dairesi Müdürlüklerinin limiti
100.000-TL’ye Malmüdürlüklerinin limiti ise 20.000-TL’ye
çıkarılmıştır) üzerindeki katma değer vergisi iadelerine
ilişkin muhasebe işlem fişleri Müdürlüğümüzce kayıt
altına alınarak bu bölümde çalışan konunun uzmanlaşmış
personeli tarafından 2013 yılında da kontrol edilmeye
devam edilmiştir.
Bu tetkikler;
24.02.2010 tarih ve 14775 sayılı 2010/1
sayılı KDV İç Genelgesince mükellefler
İnternet vergi dairesi üzerinden elektronik
ortamda gönderdiği KDV iade listelerinin
Gelir İdaresi Risk Analiz merkezince
hazırlanacak olan KDV iadesi Kontrol
raporunun gereğinin yerine getirilmesinde
uyulacak usul ve esaslar belirtilmiş ve
2010/1 sayılı KDV İç Genelgesi ve 53 No.lu
KDV Sirküleri gereğince KDV mükellefleri,
2010/Ocak vergilendirme döneminden
itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran
işlemleri için geçerli olmak üzere bu
işlemlerine yönelik iade taleplerinde
indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile
satış faturaları listesini ve iade için ibrazı
istenilen durumlarda gümrük (çıkış)
beyannamesi listesini internet vergi dairesi
üzerinden göndermeye başlamışlardır.

Katma Değer Vergisi iade dosyalarında düzeltme
fişine eklenmesi gereken belgeler yönünden,

Katma değer vergisi risk analiz merkezi
kapsamında alınan kontrol raporlarında olumsuz çıkan segmentlere verilen cevapların
doğru ve mevzuata uygun olup olmadığı yönünden,
74
2013 FAALİYET RAPORU

Yeminli Mali Müşavir Raporlarının rapor dispozisyonlarına ilgili mevzuat çerçevesinde;
3568 sayılı yasanın 1. Nolu tebliği ekinde yer alan rapor dizpozisyonuna uygun düzenlenip
düzenlenmediği, açıklamaların somut verilere dayanıp dayanmadığı, imalatçılarda üretim
analizi ve kapasite mukayesesinde tereddüt olup olmadığı,

Karşıt inceleme tutanaklarının 3568 sayılı yasanın ilgili tebliğleri doğrultusunda
düzenlenip düzenlenmediği, tedarikçi ihracatçılarda imalatçının bir altına karşıt inceleme
yapılıp yapılmadığı, imalatçı tutanağının gerekli bilgileri taşıyıp taşımadığı, indirilecek
katma değer vergisi tutarının % 80’ini kapsayacak şekilde karşıt inceleme yapılıp
yapılmadığı, rapora eklenen karşıt inceleme tutanaklarının (indirilecek KDV tutarının %
80 inin karışlaması durumunda ) 10 adet Karşıt inceleme tutanağının eklenip eklenmediği,
YMM imza ve mühürünün olup olmadığı ile tutanak tarihlerinin YMM sözleşme tarihinden
önce olup olmadığı,

İndirilecek katma değer vergisi veya yüklenilen katma değer vergisi listelerinde iş ile
mütenasip olmayan veya KDV kanunu 30. maddesine göre indirimi mümkün olmayan
tutar olup olmadığı,

Yüklenilen katma değer vergisi listelerinde önceki dönemlerde indirime konu edilmiş
katma değer vergisi olup olmadığı,

Katma Değer Vergisi iade türlerine göre iade dosyasına eklenmesi gereken belgelerin
şekil ve içerik açısından mevzuata uygunluğu yönünden yapılmaktadır.
Bu bölümde; yapılan tetkikler neticesinde katma değer vergisi iade türleri, miktarları,
dosya sayıları ve istatistiki verileri hakkında tablo, grafik ve açıklamalar doğrultusunda bilgi
verilecektir.
F.10.1.1. 2012/10 Uygulama İç Genelgesine Göre Yapılan KDV İadeleri
VERGİ DAİRESİ /
MALMÜDÜRLÜĞÜ
GELEN DOSYA SAYISI ve TOPLAM İADE
DOSYASINA ORANI
2012
%
2013
%
SELÇUK V.D. MÜD.
MERAM V.D. MÜD.
MEVLANA V.D. MÜD.
EREĞLİ V.D. MÜD.
AKŞEHİR V.D. MÜD.
BEYŞEHİR V.D. MÜD.
ÇUMRA V.D. MÜD.
CİHANBEYLİ V.D. MÜD.
ILGIN V.D. MÜD.
SEYDİŞEHİR V.D. MÜD.
KARAPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
SARAYÖNÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ
1475
173
68
47
31
58
11
11
4
27
3
3
77,14
9,05
3,56
2,46
1,62
3,03
0,58
0,58
0,21
1,41
0,16
0,16
463
43
52
13
12
22
4
2
1
7
74,68
6,94
8,39
2,10
1,94
3,55
0,65
0,32
0,16
1,13
GÜNEYSINIR MALMÜDÜRLÜĞÜ
1
0,05
1
0,16
TOPLAM
1912
620
DEĞİŞİM
ADEDİ
DEĞİŞİM
ORANI
%
-1012
-130
-16
-34
-19
-36
-7
-9
-3
-20
-3
-3
-68,61
-75,14
-23,53
-72,34
-61,29
-62,07
-63,64
-81,82
-75,00
-74,07
-100,00
-100,00
-1292
-67,57
75
2013 FAALİYET RAPORU
1
7
1
2
4
GÜNEYSINIR MALMÜD.
SEYDİŞEHİR V.D. MÜD.
ILGIN V.D. MÜD.
CİHANBEYLİ V.D. MÜD.
ÇUMRA V.D. MÜD.
BEYŞEHİR V.D. MÜD.
AKŞEHİR V.D. MÜD.
EREĞLİ V.D. MÜD.
MEVLANA V.D. MÜD.
MERAM V.D. MÜD.
SELÇUK V.D. MÜD.
Birimler Bazında
2013 Yılı Gelen KDV
Dosya Sayısı
22
12
13
52
43
463
0
100
200
300
400
500
Tablonun incelenmesi sonucunda görüleceği üzere; 2013 yılında Konya il genelinde
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğümüze gelen 620 dosyanın,


463’ü Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğünce,
52’si ise Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğünce gönderilmiştir.
Konya il genelinde Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğümüze gelen dosya sayısı
bakımından Katma Değer Vergisi iade dosyasında 2012 yılına göre % 67,57 lik bir azalış
olmuştur. Bu azalış 20.11.2012 tarih ve 2012/10 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile Vergi
Dairesi Müdürlüklerinin limiti 100.000-TL’ye Malmüdürlüklerinin limiti ise 20.000-TL’ye
çıkarılması sonucu meydana gelmiştir.
F.10.1.2. Bir Önceki Yıllı Karşılaştırmalı KDV İadelerinin İade Türüne Göre
Dağılımı
İADE TÜRÜ
İHRACAT
İHRAC KAYITLI TESLİM
KISMİ TEVKİFAT
İNDİRİMLİ ORAN
YATIRIM TEŞVİK
ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK
LİMAN,HAVA YOLLARININ
İNŞAASI VE YENİLENMESİ
ULUSLARARASI KUR. YAPILAN
TESLİMLER
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
FAZLA VE YERSİZ İADE
TOPLAM
11/1-a
11/1-c
9/1
29/2
13/d
14
2012
YILI İADE
SAYISI
1004
804
117
158
38
64
13/e
2
0,09
15/1-b
4
0,18
19
8/2
1
0,05
KDVK
MAD.
2192
%
ORANI
45,80
36,68
5,34
7,21
1,73
2,92
2013
YILI İADE
SAYISI
237
248
42
111
3
36,63
38,33
-75
17,16
0,46
ARTIŞ /
AZALIŞ
ADEDİ
-767
-556
-64,10
-47
-35
ARTIŞ
/AZALIŞ
ORANI %
-76,39
-69,15
6,49
-29,75
-92,11
4
0,62
2
100,00
2
0,31
2
647
%
ORANI
-1545
76
-70,48
2013 FAALİYET RAPORU
Yukarıda yer alan iade türleri bazında dağılımı gösteren tablonun incelenmesi sonucunda
görüleceği üzere;
2013 yılında il genelinde katma değer vergisi iadelerinin,
 % 36,63’ü İhracattan,
 % 38,33’ü ise İhraç Kayıtlı Mal Tesliminden
dolayı gerçekleşmiştir.
Konya il genelinde Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğümüze gelen iade türü
bakımından Katma Değer Vergisi iade dosya sayısında 2012 yılına göre % 70,48’lik bir azalış
olmuştur.
2013 Yılı KDV İadelerinin İade Türüne Göre Dağılımı
3; 0%
42; 7%
4; 1%
2; 0%
İHRACAT
İHRAC KAYITLI TESLİM
111; 17%
237; 37%
KISMİ TEVKİFAT
İNDİRİMLİ ORAN
YATIRIM TEŞVİK
248; 38%
LİMAN,HAVA YOL.İNŞ. VE
YENİLENMESİ
ULUSLARARASI
ANLAŞMALAR
F.10.1.3. KDV İade Tutarlarının Vergi Daireleri Bazında Dağılımı
VERGİ DAİRESİ /
MALMÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI
2013 YILI
SELÇUK V.DAİRESİ
MERAM V. DAİRESİ
MEVLANA V.DAİRESİ
BEYŞEHİR V.DAİRESİ
AKŞEHİR V.DAİRESİ
EREĞLİ VERGİ DAİRESİ
SEYDİŞEHİR V.DAİRESİ
CİHANBEYLİ V.D.
ÇUMRA V.DAİRESİ
ILGIN VERGİ DAİRESİ
KULU VERGİ DAİRESİ
KARAPINAR MALM.
SARAYÖNÜ MALM.
İADE TUTARI
160.110.889,64
26.300.710,31
10.163.178,80
3.932.718,08
3.217.075,60
4.001.219,15
4.343.496,13
998.865,17
707.513,55
2.456.568,54
26.476,30
40.110,26
805.117,01
%
73,75
12,11
4,68
1,81
1,48
1,84
2,00
0,46
0,33
TOPLAM
217.103.938,54
100,00
0,01
İADE TUTARI
108.420.574,36
13.227.708,55
12.096.216,63
4.136.169,35
2.054.177,17
1.103.861,28
856.571,91
784.910,02
752.738,00
116.198,00
105.505,67
%
75,47
9,21
8,42
2,88
1,43
0,77
0,60
0,55
0,52
0,08
0,07
0,37
143.654.630,94 100,00
DEĞİŞİM
TUTARI
DEĞİŞİM
ORANI %
-51.690.315,28
-13.073.001,76
1.933.037,83
203.451,27
-1.162.898,43
-2.897.357,87
-3.486.924,22
-213.955,15
45.224,45
-2.340.370,54
79.029,37
-40.110,26
-805.117,01
-32,28
-49,71
19,02
5,17
-36,15
-72,41
-80,28
-21,42
6,39
-95,27
100,00
-100,00
100,00
-73.449.307,60
-33,83
77
2013 FAALİYET RAPORU
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğümüze gelen katma değer vergisi iade
dosyalarının iade miktarları bakımından dağılımını gösteren yukarıdaki tablonun incelenmesi
sonucunda görüleceği üzere;
2013 yılında il genelinde Katma Değer Vergisi iade tutarı 143.654.630,94 TL olup,
 % 75,47’si Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğümüzce,
 % 92,21’i ise Meram Vergi Dairesi Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir
F.10.1.4. Konya İl Geneli Kümülatif KDV İade Tutarlarının KDV Tahsilatına Oranı
2012 YILI
GERÇEKLEŞEN
İADE TUTARI
2013 YILI
GERÇEKLEŞEN
İADE TUTARI
İADE
TUTARINDAKİ
DEĞİŞİM
İADE
TUTARINDAKİ
DEĞİŞİM ORANI
%
2012 YILI
TAHSİLAT
TUTARI
2013 YILI
TAHSİLAT
TUTARI
2012 YILI
GERÇEKLEŞTİR
İLEN İADENİN
TAHS. ORANI
2013 YILI
GERÇEKLEŞTİR
İLEN İADENİN
TAHSİ. ORANI
KONYA İL GENELİ KÜMÜLATİF KDV İADE TUTARININ KDV TAHSİLATINA ORANI
OCAK
26.820.394,15
21.807.173,69
-5.013.220,46
-18,69
53.187.997,99
62.117.505,93
50,43
35,11
OCAK-ŞUBAT
41.773.385,30
42.739.460,35
966.075,05
2,31
79.002.712,75
93.496.759,45
52,88
45,71
OCAK-MART
63.053.948,00
64.344.892,00
1.290.944,00
2,05
112.160.806,20 135.996.554,38
56,22
47,31
OCAK- NİSAN
80.894.094,31
85.450.526,02
4.556.431,71
5,63
156.121.728,35 186.492.450,34
51,81
45,82
OCAK-MAYIS
106.302.326,57 104.750.809,61
-1.551.516,96
-1,46
214.677.134,44 247.097.509,69
49,52
42,39
OCAK- HAZ.
138.727.735,90 133.471.839,34
-5.255.896,56
-3,79
259.207.431,40 326.665.902,22
53,52
40,86
OCAK- TEM.
170.466.578,14 158.296.037,98
-12.170.540,16
-7,14
306.075.420,30 368.289.595,99
55,69
42,98
OCAK-AĞST.
192.003.609,71 172.519.016,08
-19.484.593,63
-10,15
344.893.449,88 417.369.200,39
55,67
41,33
OCAK-EYLÜL
206.600.946,25 198.454.701,65
-8.146.244,60
-3,94
389.597.514,30 461.443.825,24
53,03
43,01
OCAK-EKİM
227.009.641,83 222.642.161,10
-4.367.480,73
-1,92
437.112.129,11 512.165.141,29
51,93
43,47
OCAK-KASIM
256.264.959,24 247.405.351,70
-8.859.607,54
-3,46
481.316.710,41 561.521.695,34
53,24
44,06
OCAK-ARK.
288.462.508,37 278.694.344,06
-9.768.164,31
-3,39
528.249.143,45
54,61
2012
2013
İADE MİKTARINDAKİ
DEĞİŞİM MİKTARLARI
İADE
MİKTARINDAKİ
DEĞİŞİM ORANI %
288.462.508
278.694.344,06
9.768.164,31
-3,39
78
2013 FAALİYET RAPORU
F.10.1.5. 2012-2013 Ocak-Aralık Dönemi KDV İadeleri Kümülatif İstatistiki Verileri
2012 OCAK/ARALIK
DÖNEMİ
1.YIL İÇERİSİNDE
YAPILAN İADE TALEBİ
2. GERÇEKLEŞTİRİLEN
İADELER
3.ERTESİ DÖNEME
DEVREDEN İADELER
2013 OCAK/ARALIK
DÖNEMİ
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE
DEĞİŞİM TUTARLARI
DOSYA
SAYISI
İADE
TUTARI
DOSYA
SAYISI
İADE
TUTARI
DOSYA
SAYISI
DEĞİŞİM
İADE DEĞİŞİM
TUTARI
7.806
285.453.458,90
9.498
332.875.176,37
1.692
47.421.717,47
7.733
288.462.508,37
8.174
278.694.344,06
441
-9.768.164,31
1051
44.714.068,48
1324
54.180.832,31
273
9.466.763,83
2012 OCAK/ARALIK
DÖNEMİ
2013 OCAK/ARALIK
DÖNEMİ
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE
DEĞİŞİM TUTARI
DOSYA
SAYISI
İADE
TUTARI
DOSYA
SAYISI
İADE
TUTARI
DOSYA
SAYISI
DEĞİŞİM
İADE DEĞİŞİM
TUTARI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
İADELER
7.733
288.462.508,37
8.174
278.694.344,06
441
-9.768.164,31
NAKDEN İADE
1.939
158.866.129,90
1.974
138.073.520,07
35
-20.792.609,83
MAHSUBEN İADE
5.794
129.596.378,47
6.200
140.620.823,99
406
11.024.445,52
F.10.1.6.KDV Kanunu’nun 84 Seri no.lu KDV Genel Tebliği Kapsamında Özel Esaslar
Uygulanacak Mükelleflerin DEFGEL Otomasyon Sistemine Giriş İşlemleri
KDV İadesi Risk Analizi Projesi (KDVİRA) kapsamında yapılacak sorgulamalarda
yararlanılacak veri tabanının oluşturulması amacıyla 2010/2 sayılı KDV İç Genelgesi
yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “II. Özel Esaslar” bölümündeki
düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak üzere, KDVİRA kapsamında yapılacak sorgulamalarda yararlanılacak
veri tabanının oluşturulması için başkanlığımız tarafından DEFGEL otomasyon sistemine
girişleri titizlikle yapılmaktadır.
Bu kapsamda DEFGEL sitemine 4 tür veri girişi yapılmaktadır.
A-) Haklarında Ek-1 formu bulunan mükelleflere ilişkin veri girişleri
B-) Haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflere ilişkin veri girişleri
C-) Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan mal veya hizmet alanlara ilişkin
veri girişleri
D-) Özel esaslardan çıkışlara ilişkin veri girişleri
79
2013 FAALİYET RAPORU
Bu konuda Başkanlığımız ilgili biriminde görev yapan 1 Servis Şefi Görevlisi, 4 Gelir
Uzmanı ve 1 gelir uzman yardımcısına sisteme veri girişleri için şifre alınmış ve gerekli kurum
içi eğitimler cumartesi günleri fazla mesai saatinde verilerek söz konusu iç genelgenin amir
hükümleri çerçevesinde vergi dairelerinden Başkanlığımıza intikal eden formların veri girişleri
yapılmıştır.
84 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında özel esaslar uygulanacak mükelleflerin DEFGEL
otomasyon sistemine veri giriş işlemlerine 13. 04. 2010 tarihinden itibaren başlanmıştır.
GENEL ESASLARDAN ÖZEL ESASA GEÇEN
MÜKELLEFLERE AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER
VDB
/DEF
SMİYB (VİR)
DÜZENLEME
SMİYB
(VİR)
ORTAK
SMİYB (VİR)
KULLANMA
SMİYB
Düzenleme
Olumsuz
Tespiti
SMİYB
Kullanma
Olumsuz
Tespiti
KONYA
189
538
839
415
6627
Adreste
Bulunmama
Defter Belge
İbraz Etmeme
İhtiyati
Tahakkuk/
Haciz
Toplam
389
61
12
9070
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere toplam 9070 adet mükellefin veri girişi süresinde
yapılmıştır.
VDB/DEF
KONYA
SMİYB
(VİR)
KULLANMA
38
SMİYB
Düzenleme
Olumsuz
Tespiti
7
SMİYB
Kullanma
Olumsuz
Tespiti
Defter Belge
İbraz
Etmeme
Toplam
278
1
324
324 mükellefin özel esaslardan genel esaslara geçiş işlemi onaylanmıştır.
80
2013 FAALİYET RAPORU
F.10.2. Gelir ve Kurumlar Vergileri İade İşlemleri
2004/7 ve 2006/7 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi çerçevesinde,
malmüdürlüklerinde 15.000,00.- TL ve vergi dairesi müdürlüklerinde 25.000,00.- TL’ yi aşan
geçici vergi ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin iade taleplerine ilişkin muhasebe işlem fişleri
gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğümüzce
onaylanmaktadır. Aşağıdaki tabloda onaylanan muhasebe işlem fişlerinin vergi türü itibariyle
dağılımı verilmektedir.
VERGİ TÜRÜ
ONAYLANAN MUHASEBE
İŞLEM FİŞLERİ
REDDEDİLEN MUHASEBE
İŞLEM FİŞLERİ
DÖNEMİ
2012
2013
2012
2013
GELİR VERGİSİ
12
1
6
2
KURUMLAR VERGİSİ
37
24
4
9
TOPLAM
49
25
10
11
F.11. Engelli İndirimi ile İlgili İşlemler
Engelli indirimi müracaatları İlimizde Başkanlığımıza, bağımsız vergi dairesi bulunan
ilçelerimizde vergi dairesi müdürlüğüne diğer yerlerde malmüdürlüğüne yapılmaktadır.
Dilekçe ile yapılan müracaatlar üzerine il merkezinde, Konya Numune, Konya Eğitim
Araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Beyhekim Devlet
Hastanesine, ilçelerde Akşehir, Ereğli, Beyşehir ve Seydişehir Devlet hastanelerine sevk işlemi
yapılmaktadır.
Hastanelerden gelen raporlar bekletilmeksizin merkez sağlık kuruluna iletilmekte
olup, merkez sağlık kurulundan gelen karar ücretlilerde hizmet erbabının tabi olduğu
işverene, diğerlerinde kendilerine posta ile gönderilmektedir. Merkez Sağlık Kurulunca karara
bağlanamayan raporlarla ilgili yeniden bilgi ve belge istenmesi durumunda özürlülerin
yeniden hastaneye sevki yapılmakta, hastanelerden alınan sonuçlar tekrar Gelir İdaresi
Başkanlığına gönderilmektedir.
Engelli indirimi müracaatlarına ilişkin istatistikî bilgiler şöyledir:
81
2013 FAALİYET RAPORU
F.11.1. Müracaat Edenlerin Faaliyet Grupları İtibariyle Dağılımı
FAALİYET GRUPLARI
Hizmet Erbabı
Hizmet Erbabının- Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler
Serbest Meslek Erbabı
S.Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu
Kişiler
Basit Usul
TOPLAM
2012
2013
DEĞİŞİM
ORANI %
1.061
1.185
11,68
177
181
2,25
-
2
-
-
-
-
4
3
-25
1.242
1.371
10,38
Engelli İndirimi Müracaatlarında Faaliyet Dağılımı 2013
Basit Usul
3
0.22%
Serbest Meslek
Erbabı
2
0.15%
Hizmet
ErbabınınBakmakla
Yükümlü
Olduğu Kişiler
181
13.20%
Hizmet Erbabı
1.185
86.43%
F.11.2.Merkez Sağlık Kurulunca Değerlendirilen Müracaat Verileri
YILI
MÜRACAAT
SAYISI
SONUÇLANAN
MÜRACAAT
YARARLANAN
HİZMET
ERBABI
Oran
%
YARARLANMAYAN
HİZMET ERBABI
Oran
%
İŞLEMİ
DEVAM
EDEN
2012
1.242
920
765
83
155
17
322
2013
1.371
1.125
1.001
89
124
11
246
82
2013 FAALİYET RAPORU
F.11.3.
Engelli
İndirimi
Müracaatlarının,
Merkez
Sağlık
Değerlendirilmesi Sonucu Belirlenen Çalışma Gücü Kayıp Oranları
Kurulunca
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANLARI (%)
YIL
0-39
40-59
60-79
80-100
TOPLAM
2012
155
418
210
137
920
2013
124
584
253
164
1.125
F.12. IPA Çerçeve Anlaşması İstisna ve İade Uygulamasına Yönelik Veriler
Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım
mekanizmasının 2007-2013 bütçe dönemleri için yeniden düzenlendiği Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance) Çerçeve Anlaşması’nın
03.12.2008 tarih ve 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olup, Anlaşma’nın vergi
istisnalarına ilişkin hükümlerinin uygulama usul ve esasları ise, 08.05.2009 tarih ve 27222
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir.
Söz konusu Tebliğin yürürlülüğe girmesi ile AT yüklenicilerinin başvuracakları makam
yeniden belirlenerek, Vergi Dairesi Başkanlıklarına da belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yetki ve sorumluluk verilmiştir.
Bu doğrultuda, Gelir İdaresi Başkanlığının 20.05.2009 tarih ve 51362 sayılı yazısı ile
Vergi Dairesi Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğüne bağlı Diğer Vergiler
Müdürlüğünün adı “Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş,
ayrıca, Vergi Dairesi Başkanlığı Makamının 03.06.2009 tarih ve ÖZL-1-818/928 sayılı
Olur’ları ile de Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğümüzde “IPA Anlaşmalar
Servisi” kurulmuştur.
Başkanlığımız “IPA Anlaşmalar Servisi” tarafından 2013 faaliyet yılı içerisinde şu
çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

Başkanlığımız elektronik adresinde (www.konyavdb.gov.tr); yer alan “Türkiye-AB
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)” başlıklı bölüm ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenerek AB projelerine ilişkin duyuruların buradan yapılması sağlanmıştır.

Konya Valiliği AB Koordinasyon Merkezi, Mevlana Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü ile bağlantılı olarak çeşitli
toplantı ve görüşmelerle AB Projelerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuş, bu
doğrultuda koordineli bir çalışma yürütülmüştür.

Gelir idaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından
Müdürlüğümüze gönderilen listelerden tespit edilen ilimiz bünyesinde Sözleşme
Makamlarınca onaylamış Proje Sahipleriyle irtibata geçilerek, konu ile ilgili olarak ön
83
2013 FAALİYET RAPORU
bilgilendirme görüşmeleri yapılması uygulamasına devam edilmiş, bunun sonucunda
başvuru sahiplerinin doğrudan bilgilendirilmesiyle mükellef odaklı bir çalışma
yürütülmüştür.

KDV İstisna Sertifikası talebiyle toplamda 32.242.230,54 TL’lik, toplam 64 adet
özelge başvuru sahiplerine düzenlenerek verilmiştir.

Avrupa Birliği veya diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilmekte olan
mali yardımlara ilişkin olarak kurumsal düzeyde proje hazırlama ve yönetme
kapasitesinin artırılması için 30 Eylül-04 Ekim 2013 (1.dönem) ve 07-11 Ekim 2013
(2.dönem) tarihleri arasında iki dönem halinde Muğla-Marmaris’te “Proje Hazırlama
ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi”
konularında yapılan eğitime Başkanlığımız IPA
Anlaşma
Servisi
personelince
katılım
sağlanılmıştır.
Söz konusu seminerde; Genel Olarak Proje ve
Proje Döngüsü, Proje Uygulama Süreci gibi
konularda eğitim alınmış ve ayrıca Örnek Proje
Hazırlama Grup Çalışması yapılmış olup SoruCevap, Değerlendirme, Görüş ve Öneriler
üzerinde durulmuştur.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Avrupa Birliği Müdürlüğü tarafından Avrupa
Birliği mali yardımlarından yararlananların
bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanan “Avrupa
Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları
Rehberi”,Avrupa Birliği mali yardımları
kapsamında Katma Değer Vergisi İstisna
Sertifikası
için
başvuru
yapan
AT
yüklenicilerine, talepte bulunan ilgili danışma
şirketlerine ve mükelleflere dağıtılmıştır. Ayrıca söz konusu rehber, Başkanlığımız
internet sayfasına da atılarak daha fazla kitlenin ulaşması sağlanmıştır.
TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İMZALANAN ve 5824 SAYILI KANUN İLE
ONAANAN ÇERÇEVE ANLAŞMASI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE
KDV İSTİSNA SERTİFİKASI TALEPLİ VERİLEN ÖZELGE
SAYISI
TOPLAM MİKTARI
64
32.242.230,54 TL
84
2013 FAALİYET RAPORU
VERGİLEN KDV İSTİSNA
SERTİFİKASI
2012
31
2013
63
DEĞİŞİM ORANI %
103,22
Verilen KDV İstisna Sertifikası
2013 yılı
2012 yılı
10
20
30
40
50
60
70
F.13. Cari ve Bir Önceki Yıl Karşılaştırmalı Beyan Dönemi Sonuçları
Başkanlığımıza bağlı vergi daireleri ve malmüdürlüklerine kayıtlı mükelleflerin, Gelir ve
Kurumlar vergisine ilişkin olarak cari ve bir önceki yıl beyan dönemine ilişkin sonuçları
karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte, sonuçlar düzenlenen basın toplantıları ile
duyurulmakta, ayrıca Başkanımız, grup müdürleri ve birim amirlerinin katılımlarıyla
düzenlenen toplantılarda da sunum şeklinde açıklanmaktadır.
Başkanlığımıza bağlı vergi dairelerine kayıtlı mükelleflerin 2013 ve bir önceki yıl beyan
dönemi sonuçları şöyledir.
Basit Usul Gelir Vergisi
VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
2012
DEĞİŞİM
ORANI %
2013
Mükellef Sayısı
20.814
19.776
-4,99
Alınan Beyanname Sayısı
18.273
17.700
-3,14
39.414.938
39.253.146
-0,41
6.005.613
5.968.864
-0,61
Beyan Edilen Matrah
Toplamı
Tahakkuk Eden Vergi
Toplamı
85
2013 FAALİYET RAPORU
Gerçek Usul Gelir Vergisi
VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
2012
DEĞİŞİM
ORANI %
2013
Mükellef Sayısı
51.107
52.502
2,73
Alınan Beyanname Sayısı
48.567
49.846
2,63
450.261.343
491.012.058
9,05
101.125.922
109.549.294
8,33
Beyan Edilen Matrah
Toplamı
Tahakkuk Eden Vergi
Toplamı
Gayrimenkul Sermaye İradı
VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
2012
DEĞİŞİM
ORANI %
2013
Mükellef Sayısı
26.235
31.380
19,62
Alınan Beyanname Sayısı
22.760
26.829
17,88
109.212.016
135.212.590
23,81
22.968.147
28.528.918
24,21
Beyan Edilen Matrah
Toplamı
Tahakkuk Eden Vergi
Toplamı
Kurumlar Vergisi
VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
2012
2013
DEĞİŞİM
ORANI %
Mükellef Sayısı
14.574
14.766
1,32
Alınan Beyanname Sayısı
13.438
13.303
-1,00
1.654.892.040
1.736.598.530
4,94
328.419.569
341.768.673
4,06
Beyan Edilen Matrah
Toplamı
Tahakkuk Eden Vergi
Toplamı
F.14. Takdir Komisyonu Faaliyetleri ve Değerlendirme Sonuçları
Personel sayısı ve teknik donanım yönünden güçlendirilip fonksiyonel bir yapıya sahip
Takdir Komisyonu Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binasının 2. katında hizmet
vermekte olup, 24.05.2010 tarihinden itibaren Takdir Komisyonu Otomasyon Sistemine
(TAKKOM) geçmiştir.
86
2013 FAALİYET RAPORU
Faaliyet ve Performans 2009 -2013 Yılları Arası Son 5 Yıllık Faaliyet Çizelgesi
YILLAR
BİR ÖNCEKİ
YILDAN
DEVREDEN
DOSYA SAYISI
YIL İÇİNDE
GELEN
DOSYA
SAYISI
TOPLAM
DOSYA
SAYISI
KARARA
BAĞLANAN
DOSYA
SAYISI
SONRAKİ
YILA
DEVREDEN
DOSYA
SAYISI
KARARA
BAĞLANMA
YÜZDESİ
(%)
2009
4.247
36.085
40.332
34.625
5.707
86
2010
5.707
29.861
35.568
25.205
10.363
71
2011
10.363
20.261
30.624
23.512
7.112
77
2012
7.112
19.927
27.039
12.309
14.730
46
2013
14.730
23.450
38.180
17.921
20.259
47
Daimi Takdir Komisyonu Başkanlığı 2013 Yılı Aylar İtibariyle Faaliyet Çizelgesi
2013 YILI
AYLAR
BİR ÖNCEKİ
AYDAN
DEVREDEN
DOSYA SAYISI
AY İÇİNDE
GELEN
DOSYA
SAYISI
TOPLAM
DOSYA
SAYISI
KARARA
BAĞLANAN
DOSYA
SAYISI
SONRAKİ
AYA
DEVREDEN
DOSYA
SAYISI
OCAK
14.730
807
15.537
2.509
13.028
16
ŞUBAT
13.028
1.272
14.300
1.959
12.341
14
MART
12.341
675
13.016
2.300
10.716
18
NİSAN
10.716
1.130
11.846
1.190
10.656
10
MAYIS
10.656
924
11.580
1.963
9.617
17
HAZİRAN
9.617
1.422
11.039
1.775
9.264
16
TEMMUZ
9.264
775
10.039
1.037
9.002
10
AĞUSTOS
9.002
737
9.739
581
9.158
6
EYLÜL
9.158
1.866
11.024
1.157
9.867
10
EKİM
9.867
943
10.810
1.039
9.771
10
KASIM
9.771
8.378
18.149
1.265
16.884
7
ARALIK
16.884
4.521
21.405
1.146
20.259
5
87
KARARA
BAĞLANMA
YÜZDESİ
2013 FAALİYET RAPORU
2013 Aylar İtibariyle Dosya Sayıları
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1
2
3
4
5
TOPLAM DOSYA SAYISI
6
7
8
9
10
11
12
KARARA BAĞLANAN DOSYA SAYISI
Daimi Takdir Komisyonu Başkanlığının 2012 - 2013 Yılları Aylar İtibariyle
Faaliyet Çizelgesi
2012 DOSYA SAYILARI
2013 DOSYA SAYILARI
GELEN VE KARARA BAĞLANAN DOSYA
GELEN VE KARARA BAĞLANAN DOSYA
DEVREDEN
DOSYA S.
GELEN
DOSYA
S.
TOPLAM
DOSYA
S.
KARARA
BAĞLANAN
%
2013 YILI
AYLAR
DEVREDEN
DOSYA S.
GELEN
DOSYA
S.
TOPLAM
DOSYA
S.
KARARA
BAĞLANAN
%
OCAK
7.112
907
8.019
754
9
OCAK
14.730
807
15.537
2.509
16
ŞUBAT
7.265
1.022
8.287
1.072
13
ŞUBAT
13.028
1.272
14.300
1.959
14
MART
7.215
784
7.999
1.259
16
MART
12.341
675
13.016
2.300
18
NİSAN
6.740
1.154
7.894
1.008
13
NİSAN
10.716
1.130
11.846
1.190
10
MAYIS
6.886
1.684
8.570
442
5
MAYIS
10.656
924
11.580
1.963
17
HAZİRAN
8.128
1.658
9.786
398
4
HAZİRAN
9.617
1.422
11.039
1.775
16
TEMMUZ
9.388
1.737
11.125
235
2
TEMMUZ
9.264
775
10.039
1.037
10
AĞUSTOS
10.890
1.109
11.999
414
3
AĞUSTOS
9.002
737
9.739
581
6
EYLÜL
11.585
878
12.463
69
1
EYLÜL
9.158
1.866
11.024
1.157
10
EKİM
12.394
1.161
13.555
1.261
9
EKİM
9.867
943
10.810
1.039
10
KASIM
12.294
3.409
15.703
2.324
15
KASIM
9.771
8.378
18.149
1.265
7
ARALIK
13.379
4.424
17.803
3.073
17
ARALIK
16.884
4.521
21.405
1.146
5
2012 YILI
AYLAR
88
2013 FAALİYET RAPORU
Daimi Takdir Komisyonu Başkanlığının Vergi Daireleri İtibariyle
2012 - 2013 Yılları Karşılaştırması
2012 OCAK- ARALIK DOSYA SAYISI
GELEN DOSYA
VERGİ
DAİRESİ
MERAM
V.D
MEVLANA
V.D
SELÇUK
V.D.
ALAADDİN
V.D
2013 OCAK- ARALIK DOSYA SAYISI
KARARA BAĞLANAN
GELEN DOSYA
DEVREDEN
DOSYA
SAYISI
GELEN
DOSYA
SAYISI
TOP.
DOSYA
SAYISI
KARARA
BAĞ.
DOSYA
SAYISI
%
2.109
6.516
8.625
4.035
47
1.254
7.570
8.824
3.746
42
3.738
5.777
9.515
4.518
47
11
113
124
124
100
VERGİ
DAİRESİ
MERAM
V.D
MEVLANA
V.D
SELÇUK
V.D.
ALAADDİN
V.D
KARARA BAĞLANAN
DEVREDEN
DOSYA
SAYISI
GELEN
DOSYA
SAYISI
TOP.
DOSYA
SAYISI
KARARA
BAĞ.
DOSYA
SAYISI
%
4.590
7.548
12.138
5.604
46
5.078
4.684
9.762
6.541
67
5.062
11.061
16.123
5.631
35
157
157
145
92
F.15. Başkanlığımız Hukuk Bürosu 2013 Yılı İstatistiki Verileri
F.15.1. Derdest Olan Vergi, İdari ve Ceza Dosya Sayısı
DÖNEMİ
VERGİ
MAHKEMESİ
İDARE
MAHKEMESİ
ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ
1
2004
2005
2
2
2006
5
41
2007
21
61
2008
40
2
70
2009
86
1
98
2010
63
1
89
2011
40
12
81
2012
1246
27
155
2013
1317
28
291
TOPLAM
2820
71
889
2013 yılı sonuna kadar mahkemelerde devam eden dava sayısı 3780’dir. Derdest
durumda olan davaların % 74,6 ’sını vergi davası, %1.8’ ini idari dava ve % 23,52’ sini de
ceza davası oluşturmaktadır.
89
2013 FAALİYET RAPORU
F.15.2. Başkanlığımız Birimlerinin Derdest Olan Dava Sayısı Dağılımı
VERGİ DAİRESİ MÜD /
MALMÜD.
GİB
VERGİ
MAHKEMESİ
İDARE
MAHKEMESİ
3
2
İNSAN KAY MÜD.
DİĞER VER. VE ANŞ
UYG MÜD
GELİR VE KURUMLAR
MÜD
ASLİYE CEZA, İCRA HUKUK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
MAHKEMELERİ
2
1
3
ALAADDİN VDM
42
44
MERAM VDM
815
5
224
MEVLANA VDM.
653
1
121
SELÇUK VDM
1202
5
452
AKŞEHİR VDM
8
BEYŞEHİR VDM
22
1
23
CİHANBEYLİ VDM
4
1
3
ÇUMRA VDM
1
1
1
EREĞLİ VDM
14
1
18
ILGIN VDM
6
1
3
KULU VDM
2
SEYDİŞEHİR VDM
11
1
8
KADINHANI MALMÜD
1
2
8
7
3
SARAYÖNÜ MALMÜD
1
AKSARAY MALMÜD
10
NİĞDE VDM
4
7
1
DERBENT MALMÜD
3
ULUKIŞLA MALMÜD
11
KARAPINAR MALMÜD
1
YUNAK MALMÜD
2
KARAMAN VDM
4
TOPLAM
2820
5
3
2
71
889
Derdest olan Asliye Ceza davaları ile Vergi davalarında ilk sırayı Selçuk Vergi Dairesi
Müdürlüğü, İdari davalarda ise Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğü almaktadır.
90
2013 FAALİYET RAPORU
F.15.3. Diğer İstatistiki Veriler
Vergi Davaları İle İlgili Veriler
DÖNEMİ
VERGİ MAHKEMESİ
2005
2
2009/86 2010/63
30
2006
5
2007
21
2008
40
2009
86
2010
63
2011
40
2012
1246
2013
1317
TOPLAM
2820
25
20
15
2008/40
10
5
2005/2
2006/5
2007/21
0
Vergi Mahkemesinde; 2820 dava derdesttir. 1192 dava ilk derece mahkemelerinde halen
görülmekte olup, 1628 dava ise ilk derece mahkemelerince karar verilmiş ancak söz konusu
kararlara karşı temyiz ve itiraz yoluna başvurulmuştur.
İdari Davalar İle İlgili Veriler
DÖNEMİ
İDARE MAHKEME
2008
2
2009
1
2010
1
2011
12
2012
27
2013
28
5
TOPLAM
71
0
2013/28
30
2012/27
25
20
2011/12
15
10
2008/2 2009/1 2010/1
İdari Mahkemelerde 71 dava derdesttir. 39 dava ilk derece mahkemelerinde halen
görülmekte olup, 32 dava da ise ilk derece mahkemelerince karar verilmiş ancak söz konusu
kararlara karşı temyiz ve itiraz yoluna başvurulmuştur.
2013 Yılına Ait Duruşmalı Dava Sayısı
1. ÇEYREK
2. ÇEYREK
3. ÇEYREK
4. ÇEYREK
TOPLAM
6
32
18
8
64
2013 yılında Hazine Avukatları tarafından 64 davanın duruşmasına girilmiş olup, 2012
yılındaki duruşmalı dava sayısı 77dir.
91
2013 FAALİYET RAPORU
Adli Yargıyla İlgili Vergi Suçu Raporları ve Açılan Ceza Davaları İle İlgili Veriler
Suç duyuruları, Denetim Grup Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve vergi suçu
raporlarının bir sureti Hukuk Büromuza intikal ettirilmektedir. Bu nedenle, ilgili yargı
mercilerinden ve vergi dairelerinden ceza davalarına ilişkin her türlü bilgi ve belge temin
edilerek, duruşma davetiyesi ile birlikte Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne
gönderilmektedir.
DÖNEMİ
ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ
2004
1
300
2005
2
2006
41
250
2007
61
2008
70
2009
98
2010
89
2011
81
2012
155
2013
291
TOPLAM
889
2013/291
200
2012/155
150
2009/98
2010/89
2008/70
2011/81
100
2007/61
2006/41
50
2005/2
2004/1
0
2013 Yılında Vergi Denetim Kurulu(Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı)’ndan Gelen Vergi Suçu Rapor Sayısı
1. ÇEYREK
48
2. ÇEYREK
3. ÇEYREK
4. ÇEYREK
TOPLAM
86
103
140
377
2013 takvim yılında Vergi Denetim Kurulu(Konya Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı) tarafından toplam 377 adet Vergi Suçu Raporu gönderilmiş olup, 2012 takvim
yılında ise Vergi Suçu Rapor sayısı 279 dur.
2013 Yılında Vergi Suçu Rapora Göre Açılan Dava Sayısı
1. ÇEYREK
2. ÇEYREK
3. ÇEYREK
4. ÇEYREK
TOPLAM
87
62
88
55
292
2013 takvim yılında Vergi Suçu Raporuna göre açılan ceza dava sayısı 292 olup, 2012
takvim yılında Vergi Suçu Raporuna göre açılan ceza dava sayısı 147 dir.
Savunma Projeleri
Başkanlığımızın hasım olduğu davalarda Vergi Dairesi Müdürlüklerinin İhtilaflı işler
servislerince hazırlanan savunma projelerinin mevzuata uygunluk açısından incelemesi
yapılarak uygun olan savunma projeleri Grup Müdürümüz tarafından imzalanarak ilgili yargı
merciine gönderilmek üzere İhtilaflı işler servine iade edilmektedir.
92
2013 FAALİYET RAPORU
1. ÇEYREK
2. ÇEYREK
3. ÇEYREK
4. ÇEYREK
TOPLAM
644
420
515
597
2176
2008 Yılında İmzalanan Savunma Proje Sayısı
2009 Yılında İmzalanan Savunma Proje Sayısı
2010 Yılında İmzalanan Savunma Proje Sayısı
2011 Yılında İmzalanan Savunma Proje Sayısı
2012 Yılında İmzalanan Savunma Proje Sayısı
2013 Yılında İmzalanan Savunma Proje Sayısı
:177
: 97
: 48
: 18
: 1384
: 2176
Muvafakatlarla İlgili Veriler
Vergi Dairesi Başkanlığımızın taraf olduğu vergi davalarının temyiz aşamasında ilgili
Vergi Dairesi Müdürlüklerine bağlı olan ihtilaflı işler servisince hazırlanan ve hukuk bürosuna
intikal ettirilen temyiz projeleri Hukuk Büromuz tarafından uygunluk yönünden incelenmekte
uygun bulunan temyiz projeleri Grup Müdürümüz tarafından imzalanarak ilgili yargı merciine
gönderilmek üzere ihtilaflı işler servisine iade edilmektedir.
1. ÇEYREK
2. ÇEYREK
3. ÇEYREK
4. ÇEYREK
TOPLAM
72
34
18
18
142
2008 Yılında Muvafakat Verilen Karar Sayısı
:132
2009 Yılında Muvafakat Verilen Karar Sayısı
:108
2010 Yılında Muvafakat Verilen Karar Sayısı
:104
2011 Yılında Muvafakat Verilen Karar Sayısı
: 32
2012 Yılında Muvafakat Verilen Karar Sayısı : 69
2013 Yılında Muvafakat Verilen Karar Sayısı : 142
Hıfz İle İlgili Veriler
Vergi Dairesi Başkanlığımızın taraf olduğu vergi davalarının temyiz aşamasında ilgili
Vergi Dairesi Müdürlüklerine bağlı olan ihtilaflı işler servisince hazırlanan ve hukuk
bürosuna intikal ettirilen temyiz projeleri Hukuk Büromuz tarafından uygunluk yönünden
incelenmekte olup, temyiz edilmesinde hukuki yarar bulunmadığı tespit edilen temyiz
projeleri Başkanlığımız Avukatlarının talebi doğrultusunda Grup Müdürümüz tarafından
hıfz’a alınmaktadır.
1. ÇEYREK
2. ÇEYREK
3. ÇEYREK
4. ÇEYREK
TOPLAM
8
9
11
18
46
2008 Yılında Hıfz Verilen Karar Sayısı
2009 Yılında Hıfz Verilen Karar Sayısı
2010 Yılında Hıfz Verilen Karar Sayısı
2011 Yılında Hıfz Verilen Karar Sayısı
2012 Yılında Hıfz Verilen Karar Sayısı
2013 Yılında Hıfz Verilen Karar Sayısı
:
:
:
:
:
:
3
32
27
17
22
46
93
2013 FAALİYET RAPORU
Danıştay, bölge idare ve asliye ceza mahkemelerinin karar sayıları
ÇEYREK
DÖNEM
DANIŞTAY KARARI
BÖLGE İDARE MAH.
KARARI
2012
2012
2013
ASLİYE CEZA MAH. KARARI
2013
2012
2013
1. ÇEYREK
18
9
3
3
33
71
2. ÇEYREK
9
17
1
11
7
74
3.ÇEYREK
28
29
1
4
19
19
4. ÇEYREK
11
3
4
8
6
39
TOPLAM
66
58
9
26
65
203
2013 takvim yılında Danıştay’da 58, Bölge İdare Mahkemesinde 26 ve Asliye Ceza
Mahkemesinde 203 davaya karar verilmiştir.
Vergi Dairesi Başkanlıkları 2013 Yılı İş Plan Ortak Faaliyetleri Verileri
ÇEYREK
DÖNEM
Davaya Konu Olan Tutar
2012
Aleyhe Sonuçlanan Tutar
2013
2012
Lehe Sonuçlanan Tutar
2013
2012
2013
1. ÇEYREK
4.913.410,15
11.556.986,18
3.207.742,04
8.527.673,09
1.705.668,11
3.029.313,09
2. ÇEYREK
1.832.834,07
2.869.084,03
1.424.724,76
1.040.134,97
408.109,31
1.828.949,06
3. ÇEYREK
6.380.744,40
7.775.162,88
6.111.121,82
5.073.794,01
269.622,54
2.701.368,87
4. ÇEYREK
8.312.219,86
6.374.356,38
2.417.624,10
4.241.532,32
5.894.595,76
2.132.824,06
TOPLAM
21.439.208,48
18.883.134,39
8.277.995,72
9.692.455,08
28.575.589,47 13.161.212,72
Davaya konu olan tutar 2013 takvim yılındaki değişim yüzdesi % 33,3 artmış, aleyhe
sonuçlanan tutar değişim yüzdesi % 43.5 artmış lehe sonuçlanan tutar değişim yüzdesi ise
% 17.08 artmış.
Nihai karar sayısı
Lehe sonuçlanan
nihai karar sayısı
2012
2013
2012
2013
2012
1. ÇEYREK
88
301
34
256
54
45
2. ÇEYREK
141
308
71
229
70
79
3. ÇEYREK
163
214
36
152
127
62
4. ÇEYREK
283
331
68
230
215
101
TOPLAM
675
1154
209
867
466
287
ÇEYREK
DÖNEM
Aleyhe sonuçlanan
nihai karar sayısı
2013
Nihai karar sayısının 2013 takvim yılındaki değişim yüzdesi % 71 artmış, lehe
sonuçlanan nihai karar sayısının değişim yüzdesi % 37,32 artmış, aleyhe sonuçlanan nihai
karar sayısındaki değişim yüzdesi ise % 86,05 artmıştır.
94
2013 FAALİYET RAPORU
F.16. 5838 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Çalışma Sonuçları
Hurda araçlarla ilgili 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesinde yapılan düzenlemeler
ile, 1985 ve daha eski olan taşıtların trafikten çekilebilmesi imkanı getirilmişti. Bu
düzenlemeden sonra İlimizde, 5838 sayılı Kanun Kapsamından yararlanma imkanı bulunan
26.823 adet aracın, 31.01.2012 tarihi itibariyle % 38,29’u (10.273 adedi) Kanun
kapsamından yararlanmış ve 34.575.419 TL kamu alacağının tahsilinden vazgeçilmiştir.
15.06.2012 tarih ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeden ise, 1990 ve
daha eski model araçlar yararlanabilecektir. Bu kapsamda aracı olanların 31.12.2014
tarihine kadar trafik tescil şubeleri ve vergi dairelerine başvurarak araçlarını hurdaya
ayırmaları durumunda; araca ilişkin vergi, faiz, tescil plakasına yazılmış idari para cezaları vb
tüm borçlar terkin edilecektir.
●
●
●
İlimizde, bu
düzenlemeden
yararlanabilecek
1990 model ve
öncesi yaklaşık
82.000 adet araca
ait 104 milyon TL
tahsilinden
vazgeçilebilecek
kamu alacağı
bulunmaktadır.
Ayrıca, motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu
kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda
adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2014 tarihine
kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin
öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde
hükmünden
yararlanabilecektir.
Diğer taraftan, Mevcut olmayan
veya herhangi bir nedenle taşıt vasfını
kaybeden, model yılı 2000 ve daha eski olan
taşıtlarla ilgili tahakkuk eden ancak ödenmemiş olan
vergi aslının ¼ ünün ödenmesi kaydıyla geri kalan vergi ile
● ● ●
ceza ve işlemiş olan faizler terkin edilecektir. Yeni uygulama ile;
31.12.2014 tarihine kadar 1990 ve daha eski araçlar İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda
Müdürlüklerine teslim edilerek hurdaya ayrılabilecektir.
Başkanlığımız bünyesinde mükelleflerimizin bu konudaki işlemlerinde kendilerine
yardımcı olunması amacıyla Başkanlığımız Web sitesinde söz konusu düzenleme, uygulama
usul ve esasları ile işlem basamaklarının belirtildiği çeşitli çalışmalarımız yer almıştır.
Ayrıca Başkanlığımızca, motorlu taşıtlar vergisine getirilen bu düzenlemenin herkese
ulaştırılabilmesi ve bilgilendirmenin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla; bastırılan el broşürleri
dağıtılmış ve bilgilendirme afişleri asılmıştır.
95
2013 FAALİYET RAPORU
6322 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Amme Alacaklarını Gösterir
Tablo (1990 Ve Daha Eski Model Araçlar Hakkında) (2013 /Aralık Sonu İtibariyle)
KONYA VERGİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tescil kaydı
silinebilecek
taşıt sayısı
Terkin
edilebilecek
MTV
Tahsilinden
vazgeçilebilecek
g.zammı-g.faizi
Ve vergi cezası
Tahsilinden
vazgeçilebilecek
trafik idari para
cezası
Tahsilinden
vazgeçilebilecek
kamu alacağı
toplamı
TOPLAM
81.522
70.652.080,05
32.438.640,72
741.277,14
103.831.998,00
KONYA VERGİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tescil kaydı
silinen taşıt
sayısı
Terkin edilen
MTV
Tahsilinden
vazgeçilen
g.zammı-g.faizi ve
vergi cezası
Tahsilinden
vazgeçilen trafik
idari para cezası
Tahsilinden
vazgeçilen kamu
alacağı toplamı
TOPLAM
18.059
27.669.596,02
21.449.549,19
366.093,89
49.485.239,10
GERÇEKLEŞME
ORANI
% 22
% 39
% 66
% 49
%48
İlimizde, 6322 sayılı Kanun Kapsamından yararlanma imkanı bulunan 81.522 adet
aracın 18.059 adedi (% 22’si) Kanun kapsamından yararlanmış, 49.485.239,10 TL kamu
alacağının tahsilinden vazgeçilmiştir.
F.17. Anlaşmalı Matbaa Bilgileri
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca “Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan
Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında matbaalarla
anlaşma yapılmasına yönelik olarak, işlemlerin daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesini sağlamak
amacıyla anlaşması yapılacak/yenilenecek veya feshedilecek matbaalara yönelik hazırlanan
tutanak ve raporlar ilgili tüm birimlerimize dağıtılmıştır.
Başkanlığımız yetki alanındaki mevcut, anlaşmalı, ilk defa anlaşma yapan, anlaşmasını
yenileyen, yenilemeyen ve fesh eden matbaa sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
ANLAŞMALI MATBAA BİLGİLERİ
Yıllar
Mevcut
matbaa
sayısı
Anlaşmalı
matbaa
sayısı
İlk defa anlaşma
yapılan matbaa
sayısı
Anlaşması
yenilenen
matbaa
sayısı
Anlaşması
yenilenmeyen
matbaa sayısı
Anlaşması
fesedilen
matbaa
sayısı
2012
221
97
5
92
3
-
2013
224
101
5
90
5
1
2013 yılında Başkanlığımızla imzalanmış oldukları anlaşma şartlarına riayet etmeyen
3 matbaa işletmesine uyarı yazısı yazılmıştır.
96
2013 FAALİYET RAPORU
F.18. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Bilgileri
DEPO HESABINA
YATIRILIN PARA
MİKTARI
ÖN ÖDEMEDEN
YARARLANAN
DOSYA SAYISI
2.228.463,12
5.349.922,92 286.515,85
5.063.407,07
257.503,00
4
165.900,00
Diğerleri
1.325
1.292
33
4.022.204,69
824.479,94
3.197.724,75
2.830.988,24
6.486.661,48 331.789,82
6.154.871,66
440.909,16
108
479.672,93
TOPLAM
1.415
1.377
38
8.018.569,94
1.839.101,95
6.179.467,99
5.059.451,36
11.836.584,40
11.218.278,73
698.412,16
112
645.572,93
Vergi İnc. Day.Olan
7
7
16.503,33
16.503,33
16.503,33
19.379,60
19.379,60
2.167,10
Diğerleri
94
94
74.517,77
74.517,77
71.278,09
97.714,93
97.714,93
10.723,52
2
4.500,00
TOPLAM
101
101
91.021,10
91.021,10
87.781,42
117.094,53
117.094,53
12.890,62
2
4.500,00
97
92
5
4.012.868,58
1.014.622,01
2.998.246,57
2.244.966,45
5.369.302,52
286.515,85
5.082.786,67
259.670,10
4
165.900,00
Diğerleri
1.419
1.386
33
4.096.722,46
824.479,94
3.272.242,52
2.902.266,33
6.584.376,41
331.789,82
6.252.586,59
451.632,68
110
484.172,93
TOPLAM
1.516
1.478
38
8.109.591,04
1.839.101,95
6.270.489,09
5.147.232,78
11.953.678,93
618.305,67
11.335.373,26
711.302,78
114
650.072,93
Uzlaşma
Sonucu Ceza
2.981.743,24
Uzlaşmaya
Konu Olan
Ceza
Uzlaşılamayan
Ceza
1.014.622,01
Başvurulan
Ceza
3.996.365,25
Uzlaşma
Sonucu
Vergi
Uzlaşılamayan
Dosya Sayısı
5
Uzlaşmaya
Konu Olan
Vergi
Uzlaşılan
Dosya Sayısı
85
Başvurulan
Vergi
Başvuru
90
2013 YILI UZLAŞMA
KOMİSYONU
Uzlaşılamayan
Vergi
Başkanlığımıza bağlı vergi dairleri ve bağlı vergi dairlerinin yetki sınırını aşan uzlaşma işlemleri ile birlikte tüm birimlerimizin uzlaşma işlemlerine
ilişkin istatistiki bilgilerin hazırlanması Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
BAŞKANLIK VE 12 V.D.
Vergi İnc. Day.Olan
618.305,67
20 İLÇE MALMÜD.
İL GENELİ
Vergi İnc. Day.Olan
Başkanlığımız ve bağlı birimlerimize 2013 yılı içerisinde toplam 1516 adet uzlaşma başvurusu yapılmış olup, bu başvuruların 1478 i ile uzlaşmaya
varılmıştır. Uzlaşma talep edilen dosyalarda yer alan 6.270.488,09 TL vergi aslında % 17,9 indirim yapılarak 5.147.232,78 TL olarak uzlaşılmış, 11.335.373,26
TL olarak başvurulan cezalarda ise % 93,7 indirim yapılarak 711.302,78 TL olarak uzlaşılmıştır. Uzlaşması olumlu sonuçlanan 1478 dosyadan 114 adedi
( % 7.7 ) ön ödemeden
yararlanmıştır.
97
2013 FAALİYET RAPORU
F.19. Hizmet Araçları Durumu
Aralık/2013 sonu itibariyle Başkanlığımız adına tahsisli toplam 18 adet hizmet aracı
bulunmaktadır. Bu araçlardan 6 adet minibüs, 12 adet kamyonet olmak üzere toplam 18 adedi Merkez
Birimlerinde, 4 adet minibüs, 8 adet kamyonet olmak üzere toplam 12 adedi ise ilçe hizmet birimlerinde
kullanılmaktadır. Ayrıca dışarıdan hizmet alınmak suretiyle 1 adet Makam aracı kiralanmıştır.
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADINA TAHSİSLİ ARAÇLARIN LİSTESİ
S.NO
PLAKASI
MARKASI
MODELİ
CİNSİ
1
42 KG 179
FORD CONNECT
2007
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
2
42 KG 574
FORD CONNECT
2007
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
3
42 KG 197
FORD TRANSİT
2007
MİNİBÜS
4
42 KG 428
FORD TRANSİT
2006
MİNİBÜS
5
42 KG 423
FORD CONNECT
2010
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
6
42 KG 490
FORD TRANSİT
2010
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
7
42 KG 995
FORD CONNECT
2011
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
8
42 KG 278
FORD CONNECT
2007
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
9
42 DF 985
FORD TRANSİT
2005
MİNİBÜS
10
42 KG 266
FORD TRANSİT
2006
MİNİBÜS
11
42 KG 401
FORD TRANSİT
2006
MİNİBÜS
12
42 KG 375
FORD CONNECT
2008
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
13
42 KG 469
FORD CONNECT
2010
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
14
42 KG 586
FORD CONNECT
2011
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
15
42 KG 549
FORD CONNECT
2011
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
16
42 KG 190
FORD CONNECT
2011
KAMYONET(TRANSİT,CONNECT)
17
42 DF 715
FORD TRANSİT
1996
MİNİBÜS
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ ADINA KİRALANAN ARAÇLAR
1
MAKAM ARACI
34 JG 5956
2012
Otomobil
98
2013 FAALİYET RAPORU
F.20. Büro Makineleri Durumu
Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı hizmet binamız 1995 yılında hizmetlerini bilgisayar ortamında
vermeye başlamıştır. Grup Müdürlükleri ve bağlı birimlerde kullanılmakta olan büro makineleri
Aralık/2013 sonu itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
HİZMET BİRİMLERİ MAKİNE PARKI
Para Sayma
Makinası
Posta Ücret
Ödeme
Mak.
Birimi
Kişisel
Bilgisayar
Kişisel
Yazıcı
Sistem
Bilg.
Sistem
Yazıcısı
Fotokopi
Makinesi
Faks
Yazıcı
İdari ve Mali İş. Müd.
10
2
2
2
1
1
İnsan Kayn. Müd.
11
3
4
4
2
1
Mük. Hakl. İl. Müd.
4
2
Usul Müdürlüğü
4
1
2
1
Tahsilat Müdürlüğü
5
3
7
0
Gelir ve Kur. Müd.
4
1
4
1
Diğer Vergiler ve
Anlaşmalar Uyg. Müd.
7
1
6
2
Strateji Müdürlüğü
3
2
2
Daimi Tak. Kom. Bşk.
7
1
4
1
1
Hukuk Bürosu
8
2
3
4
1
Denetim Koord. Müd.
11
2
5
8
2
1
Alaaddin V.D.Müd.
6
4
76
55
9
1
3
2
Meram V.D.Müd.
9
1
76
78
7
1
2
1
Selçuk V.D.Müd.
9
1
91
89
5
1
3
1
Mevlana V.D.Müd.
11
1
67
70
5
1
2
1
TOPLAM
109
27
349
315
26
4
19
11
1
1
1
1
1
99
2013 FAALİYET RAPORU
F.21. Başkanlığımız Mali Durumu
MALİ DURUM
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2012
2013
03.2.1
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97.237,35
149.895,42
03.2.2
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
11.877,50
1.596,50
03.2.3
Enerji Alımları (Akaryakıt, yağ ve elektrik alımları)
71.685,38
214.454,16
03.2.5
Giyim ve Kuşam Alımları
-
4.356,72
-
4.369,00
374.671,80
03.2.9
TOPLAM
Diğer Tük. Mal ve Malz. Alım.(ampul, kablo,fiş,kapı kolu vb.)
180.800,23
03.4 GÖREV GİDERLERİ
03.4.2
Yasal Giderler (Beyiye aid., Mahk.Harç., ödül ikramiye)
03.4.3
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benz.Gid.
TOPLAM
03.5 HİZMET ALIMLARI
03.5.1
Müşavir Firma ve Kişilere Öd. (Temizlik Hiz. İhaleleri)
03.5.2
Haberleşme Giderleri (Posta, telefon, haberleşme)
03.5.3
Yolcu Taşıma Giderleri (Seyahat Kartları)
03.5.4
Tarifeye Bağlı Ödemeler (İlan, Sigorta)
03.5.5
Kiralar (Taşıt kiralaması)
03.5.9
Diğer Hizmet Alımları (kurs vb.)
TOPLAM
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03.6.1
Temsil Giderleri (Temsil, ağırlama, tören, tanıtma)
TOPLAM
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2012
2013
750.284,89
1.332.971,83
2.830,88
3.407,10
753.115,77
1.336.378,93
2012
2013
462.017,40
432.134,88
1.636.787,75
1.685.388,50
22.680,00
24.510,00
207.937,31
223.396,63
20.400,00
21.240,00
1.561,14
2.108,80
2.351.383,60
2012
2.388.778,81
2013
39.851,53
36.996,20
39.851,53
2012
36.996,20
2013
03.7.1
Menkul Mal Al. Gid. (Büro işy. malz.Mak. teçh.avadanlık alımı)
1.026,60
7.289,92
03.7.3
Bakım ve Onarım Giderleri(Mak. teçhizat taşıt bakım onarım)
36.754,67
26.664,74
TOPLAM
37.781,27
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03.8.1
TOPLAM
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
06.1.1
Büro ve Mefruşat Alımları
06.1.2
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
TOPLAM
2012
33.954,66
2013
80.501,60
46.413,84
80.501,60
46.413,84
2012
2013
336.093,23
185.969,40
-
54.577,36
336.093,23
100
240.546,76
III. BÖLÜM
H
EDEF ve ÖNERİLER
2013 FAALİYET RAPORU
HEDEF ve ÖNERİLER
HEDEFLER
 Geçen yıl olduğu gibi 2014 yılında da mükellef odaklı çalışma prensibi gereği
mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülükleri ve hakları konularında önceden
bilgilendirilmeleri, vergi mevzuatı uygulamalarına ilişkin doğru bilginin en hızlı şekilde
mükelleflere ulaştırılması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin
kolaylaştırılması ve mükelleflere yüksek kalitede hizmet sunarak vergiye gönüllü
uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması,
 Birimler arası bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca,
mevzuat değişiklikleri doğrultusunda Başkanlığımız elektronik adresinde gerekli
değişiklerin yapılarak konu ile ilgili bölümün güncelliğinin korunması,
 Başkanlığımızca belirlenmiş hedeflere hangi sürelerde, hangi kaynaklarla ve nasıl
erişilebileceğinin ortaya konulması, raporlama, karşılaştırma ve analiz yöntemlerinin
daha sağlam ve daha bilinçli olması amacıyla, Başkanlığımız birimleri ile aylık
periyotlarla yapılan toplantıların 2014 yılında da devamının sağlanması ve çeşitli
konularda aksayan yönlerin azaltılmasına ilişkin çalışmaların artırılması, ayrıca,
Başkanlığımıza bağlı birimler arasında iletişim, paylaşım ve etkileşimi geliştirmek ve
birimlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlanması,
 Her yıl olduğu gibi, birimlerde oluşturulan bilgilerin sağlıklı bir şekilde hazırlanarak,
zamanında gerekli yerlere gönderilmesi ve söz konusu bilgilerin yerinden kontrolünü
sağlayacak bir sistemin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların devamının sağlanması,
 Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerde, klasik yönetim anlayışının dışında ve yenilikçi
yaklaşım çerçevesinde; hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması temel
amacına dayalı olarak çalışanların beklenti ve önerilerinin dikkate alınıp
değerlendirilmesine devam edilmesi,
 Mükelleflerin vergisel yükümlülükleri konusunda zamanında bilgilendirilmesinin
sağlanması ile mağduriyetleri ve cezai yaptırıma muhatap olmalarının önlenmesi
ayrıca, kanuni süresinden sonra verilen beyanname sayısının ve süresinden sonra
yapılan vergi ödemelerinin en aza indirilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması,
103
2013 FAALİYET RAPORU
 Her yıl hedeflenmekte olduğu gibi KDV iadelerinin en kısa sürede ve doğru olarak
sonuçlandırılması,
 Takibat-tahsilat çalışmalarında son yıllarda yakalanan başarının sürekli artan ve
sürdürülebilir hale getirilmesi ayrıca, 6183 sayılı Kanuna göre yapılan terkin işlemleri
ile tahsil güçlüğü bulunan alacaklarla ilgili çalışmalara daha fazla önem verilmesi,
 Başkanlığımızca özellikle Malmüdürlüklerimiz ile ilgili yerinde yapılan tespit,
değerlendirme ve sorunların çözümüne ilişkin çalışmalara aynı hızla devam edilmesi,
 IPA Çerçeve Anlaşma Kapsamında Başkanlığımız ilgili birimince verilen hizmetin,
kalitesinin iyileştirilmesi, iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve eksiksiz tamamlanması
boyutunda gereken çalışmaların devamının sağlanması ayrıca, 2014 yılı itibariyle Konya
İli özelinde onaylanan proje sayısı ile Başkanlığımıza başvuruların artarak yoğunlaşacağı
öngörülmekle birlikte; KDV İstisna Sertifikası talebi ve Tebliğde belirlenen usul ve
esaslarla ilgili ortaya çıkan tereddütler veya diğer konulardaki görüş talepleri
çerçevesinde düzenlenen özelgelerde ortalama 4 (dört) gün olan işlem süresinin
korunması,
 İhtilaflı işlerin aza indirgenmesi hususunda birimlerle koordinasyonun iyi yapılması ve
hukuki sorunlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi boyutunda yapılan çalışmalarla,
uygulama birliğinin sağlanması,
Başkanlığımız hedefleri arasında bulunmaktadır.
104
2013 FAALİYET RAPORU
ÖNERİLER
 Hızla gelişen ekonomik ve teknolojik şartlara bağlı olarak mevzuat hükümlerinin her
geçen gün daha karmaşık hale gelmesi ve birimlerin faaliyet ve uygulamalarına ilişkin
yeniliklerin yapılmaması nedeniyle karşılaşılan sorunların çözümü aşamasında
teknoloji, hiyerarşik yapılanma ve personel yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar
ortaya çıkabilmektedir.
2014 yılında da, Başkanlığımızın verimlilik ilkesi gereğince planlanan hedeflere
ulaşılması, vergi kayıp kaçağı ve kayıt dışı ekonomi ile daha etkin ve verimli mücadele
edilebilmesi, ayrıca ilimizin Türkiye bütçe gelirlerindeki katkısının daha üst seviyelere
çıkartılabilmesi için en az 300 nitelikli personele ihtiyaç bulunmaktadır. Başkanlığımız
toplam personelinin yaklaşık %70’inin hizmet süresinin 20 yılın üstünde olduğu ve bu
durumun kısa vadede eğer önlem alınmaz ise hizmetin akışını etkileyecek düzeyde
personel azalması sonucunu doğuracağı göz önüne alındığında personel ihtiyacının
giderilmesi önem arz etmektedir.
 Personele yeterli düzeyde mevzuat eğitiminin yanı sıra Bilgisayar (Office Uygulamaları)
Eğitimi, Halkla İlişkiler, Mesleki Etik, İletişim Becerileri ile Çalışma ve Stres Yönetimi
konularında eğitim verilmesi. Ayrıca, GİB internet sitesinde mükelleflere yönelik olarak
sunulan interaktif eğitimin EVDO programı vasıtasıyla personelin ihtiyaç duyduğu
konularda çalışanları bilgilendirmek amaçlı olarak yapılması ile personelin daha
deneyimli olması ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır.
 Malmüdürlüklerinin vergi dairesi tanımı yeniden yapılmalı yetki ve işlem alanları
daraltılmalıdır.
 Vergi Dairesi Başkanlıklarında tahsilat müdürlükleri fonksiyonel hale getirilerek
Tahsil Dairesi konumuna getirilmelidir.
 Engelli indirimi talebinde bulunan hizmet erbabının, müracaat tarihi itibariyle ücretli
olarak çalışıp çalışmadığına ilişkin teyidin yapılması amacıyla, Merkezi Sorgulamalar
Uygulaması ekranından, sosyal güvenlik kayıtlarının görüntülenmesine olanak
sağlanmalıdır.
 Risk analiz merkezince incelemeye sevki edilen mükelleflerin merkezce veri girişi
yapılabilmelidir.
105
2013 FAALİYET RAPORU
 KDV iadesi kontrol raporları segmentlerinde oluşan olumsuz tespitlerin ilgili
mükelleflerce de görülebilmesi imkanı sağlanmalıdır.
 Dava dosyalarının takibinde etkinlik ve verimliliği sağlamak amacı ile illerin dava
dosya sayılarının gözetilmesinin yanında, coğrafi koşullarının da gözetilerek yeterli
sayıda avukat görevlendirilmelidir.
106
IV. BÖLÜM
B
ASIN BÜLTENLERİ
2013 FAALİYET RAPORU
BASIN BÜLTENLERİ
18.03.2013
BASIN BÜLTENİ
Gelir
Daralıyor!...
Vergisi
Beyan
Süresi
Ticari kazançları gerçek usulde
vergilendirilen mükelleflerimiz ve zirai,
mesleki, diğer kazançlar ile gayrimenkul
sermaye iradı (Kira geliri) ve menkul
sermaye iradı (Faiz geliri) elde eden
mükelleflerimiz için beyan döneminde son
haftaya girmiş bulunmaktayız. Söz konusu
gelirleri elde eden vatandaşlarımızın 25
Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar
beyannamelerini gerçek gelirlerini içerecek
şekilde bildirmeleri gerekmektedir.
Ev ve İşyeri sahipleri kira geliriniz
için 25 Mart’a kadar beyanda bulunmayı
unutmayınız!
2012 takvim yılında elde ettiği yıllık,
• Konut kira geliri, istisna tutarı olan
3.000 TL'yi aşanlar,
• İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi
kesintisi yapılanlardan kira gelirlerinin brüt
tutarı beyanname verme sınırı olan 25.000
TL'yi aşanlar,
• Tevkifata ve istisna uygulamasına
konu olmayan (Özellikle basit usulde
vergilendirilen
küçük
esnafa
kiraya
verilenler) gayrimenkul sermaye iratları
toplamı, beyanname verme sınırı olan 1.290
TL'yi aşanların, kira gelirlerini, 25 Mart
akşamına kadar beyan etmeleri ve Mart ve
Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit
taksitte ödemeleri gerekmektedir.
Süresinde beyan edenlere vergide
indirim fırsatı!..
Süresinde beyanname veren konut
sahipleri 3000 liralık bir indirim (istisna)
hakkı elde etmektedirler. Bu indirim
sayesinde çok cüzi bir vergi tahakkuk
etmektedir. Örneğin; aylık 300 lira kira
geliri elde eden bir vatandaşımız 405 TL
yerine 67,5 TL, aylık 500 TL kira geliri elde
eden 675 TL yerine 337,5 TL vergi
ödeyecektir. Bu nedenle bir kira tutarına
bile ulaşmayan bu vergiden kaçınılıp riske
girilmesine hiç değmeyeceği oldukça açıktır.
Yaşlı ve engellilere evde hizmet!...
Sadece kira geliri elde eden 60 yaş
üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden
yaşlığı, sakatlığı ya da hastalığı nedeniyle
vergi dairesine gelemeyecek durumda
109
2013 FAALİYET RAPORU
olanlar, 4440189 ücretsiz çağrı
ya da bağlı oldukları vergi
aramaları halinde, adreslerine
beyanname
doldurmalarına
olunmaktadır.
merkezini
dairesini
gidilerek,
yardımcı
gelirlerinin
beyanı
konusunda
bilgilendirilmekte
ve
isteyen
mükelleflerimizin beyannameleri "Önceden
Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi"
kullanılarak kabul edilmektedir.
Alışveriş yaparken beyannamenizi
verebilirsiniz!...
Süresinde beyanname vermeyenleri
yüklü cezalar bekliyor!...
Başkanlığımızca, ilimizdeki Kent
Plaza ve Real alışveriş merkezinde, sadece
kira geliri elde eden mükelleflerimizin bu
gelirlerinin
beyanı
konusunda
bilgilendirilmeleri
ve
isteyen
mükelleflerimizin Gayrimenkul Sermaye
İradı
(kira
geliri)
beyannamelerini
elektronik ortamda verebilmeleri amacıyla
stantlar açılmış olup, vatandaşlarımız
alışveriş yaparken aynı zamanda bu
hizmetimizden yararlanabilecektir.
Beyan edilmesi gereken kira gelirinin
bildirilmemesi durumunda, 3.000 TL istisna
hakkı ortadan kalktığı gibi mükellef adına
birinci derece 2 kat usulsüzlük cezası
kesilecek ve gelir, takdir komisyonlarınca
belirlenecektir.
Takdir
edilen
gelir
üzerinden gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası
hesaplanacak, gecikilen her ay için de
gecikme faizi talep edilecektir. Bu şekilde
tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme
faizinin 1 ay içinde ödenmesi zorunlu olup
ödenmemesi durumunda vergi dairesi her
ay için ayrı ayrı gecikme zammı
hesaplayacak, daha sonra da zorla tahsilât
yoluna gidilecektir.
Ayrıca,
Başkanlığımız
hizmet
binasının birinci katındaki Mükellef
Hizmetleri Temsilciliği birimimizde de, kira
geliri elde eden mükelleflerimiz, bu
Kayıtsız Kalana Mali Radar!...
Mükelleflerimizin, beyan dönemi süresi içinde gerçek durumlarına uygun beyanda
bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde ceza ve gecikme faiziyle karşı karşıya kalacaklardır.
Gelir İdaresi, her geçen gün daha da güçlenen alt yapısı sayesinde, vergi kayıp ve kaçağı ile çok
daha etkin mücadele imkânı elde etmiştir. Banka, sigorta, tapu, belediye bilgileri ve diğer
kayıtların sonucunda artık kira geliri elde edip de, bunun izlenmesi zorlaşmaktadır. Vergi
İdaresi olarak bu gelirlere kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Mükelleflerimizin bu durumun
bilincinde olmaları ve gelirlerini eksiksiz bir şekilde beyan etmeleri kendi menfaatlerine
olacaktır.
Saygı değer mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurulur.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
110
2013 FAALİYET RAPORU
07.05.2013
BASIN BÜLTENİ
Basınımızın değerli temsilcileri!
Gelir Vergisi mükelleflerimizin bu
yılki
beyanlarına
ilişkin
genel
değerlendirmeler yapacağımız ve ilimizin
gelir
vergisi
rekortmenlerini
açıklayacağımız basın toplantımıza hoş
geldiniz.
Bilindiği üzere mükelleflerimiz, 2012
yılı ticari kazançlarını ve elde ettikleri
gayrimenkul sermaye iratlarını (Kira Geliri)
1-25 Mart 2013 tarihleri arasında beyan
etmişlerdir. Böylece bir beyan dönemini
daha geride bırakmış olduk.
Birazdan,
adlarını
vergi
rekortmenleri listemize yazdıran ve
taşıdıkları sosyal sorumluluk duyguları
dolayısıyla Konyamızın yüz akı olan
mükelleflerimizi
sizler
aracılığıyla
kamuoyumuza takdim edeceğiz.
Konya İli 2012 vergilendirme
dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına
ilişkin sonuçlara göre; 2013 yılının Mart
ayında 52.502 mükellef tarafından 49.846
yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiş
olup, aynı dönemde 31.380 mükellef
tarafından da 26.829 gayrimenkul sermaye
iradına
ilişkin
yıllık
gelir
vergisi
beyannamesi verilmiştir.
vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Aynı dönemde
verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin
gelir vergisi beyannamelerinde ise 135
milyon 212 bin 589.- TL matrah ve bu tutar
üzerinden de 28 milyon 528 bin 917.- TL
gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
İlimizde 2012 vergilendirme dönemi için
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilen matrah toplamında bir önceki
döneme göre % 9,05, gayrimenkul sermaye
iradı matrahında ise % 23,81 oranında artış
gerçekleşmiştir.
2012 vergilendirme dönemi için beyanda
bulunan mükellef kişi başı ortalama 9 bin
850 TL matrah beyanında bulunmuş, beyan
olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef
başına ortalama 2.197 TL yıllık gelir vergisi
tahakkuk ettirilmiştir.
Yine gayrimenkul sermaye iradı mükellef
beyannamelerinde; 2012 vergilendirme
dönemi için mükellef başına ortalama 5 bin
039 TL matrah beyan edilmiş, bu matrahlar
üzerinden ortalama 1.063 TL gelir vergisi
tahakkuk ettirilmiştir.
2012 yılı vergilendirme dönemi gelir
vergisi
rekortmenlerimizden
ilk
10
mükellefimiz (Tablo:1) sırasıyla aşağıdaki
gibidir:
Verilen beyannamelerden yıllık gelir
vergisi beyannamesi ile 491 milyon 012 bin
057.- TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar
üzerinden 109 milyon 549 bin 294.- TL gelir
111
2013 FAALİYET RAPORU
2012 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenlerimizden ilk 10 mükellefimiz
(Tablo:1) sırasıyla aşağıdaki gibidir:
TABLO: 1
BEYAN
EDİLEN
VERGİYE TABİ
GELİR
( MATRAH )
HESAPLANAN
(TAH. EDEN)
VERGİ
SIRA
NO
VERGİ
DAİRESİ
ADI SOYADI
FAALİYET
KONUSU
1
BEYŞEHİR
ALİ AKKANAT
MENKUL KIY.
YAT. ORT.
5.835.514.72
2.033.140.15
2
BEYŞEHİR
KAMİL AKKANAT
MENKUL KIY.
YAT. ORT.
1.831.908.50
631.877.98
3
MERAM
YAŞAR KIZILKAYA
MÜTEAHHİT
1.391.533.84
480.146.84
4
MEVLANA
5
MEVLANA
MEHMET GÖKCE
YEMİNLİ MALİ
MÜŞ. FAAL.
6
MERAM
OLCAY OK
7
SELÇUK
8
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
1.255.742.53
432.619.89
MÜTEAHHİT
965.984.32
331.204.51
MEHMET ZEKİ ŞAHİN
MAKİNE İML.
933.532.38
319.846.33
MEVLANA
AHMET ATİLA DURUK
AKARYAKIT S.
902.722.80
309.062.98
9
MERAM
ŞEFİK ÜNLÜ
MÜTEAHHİT
869.385.89
297.395.06
10
MEVLANA
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
İl genelinde verilen, 2012 yılı vergilendirme dönemine ait gelir vergisi beyannamelerine
göre ilk 100 içerisinde yer alan mükelleflerin faaliyet türü dağılımına bakıldığında; % 18,06'
sının Noterlik, % 15,92’sinin Menkul Sermaye İradı, % 11,39'unun Müteahhitlik, % 8,47’ sinin
Vergi Danışmanlığı, % 4,47' sinin Avukatlık, % 4,41' inin Eczacılık ve % 37,28' sinin ise diğer
faaliyetlerde bulunan mükelleflerden oluştuğu görülmektedir.
2012 yılı vergilendirme dönemi G.M.S.İ. (kira geliri) rekortmenlerimizden ilk 10
mükellefimiz (Tablo :2) sırasıyla aşağıdaki gibidir:
112
2013 FAALİYET RAPORU
TABLO:2
BEYAN EDİLEN
VERGİYE TABİ GELİR
(MATRAH)
SIRA
NO
VERGİ
DAİRESİ
ADI SOYADI
HESAPLANAN (TAHAKKUK
EDEN )VERGİ
1
SELÇUK
YAŞAR YAPICI
1.294.834.51
446.302.08
2
MEVLANA
MEHMET TUZA
1.046.231.25
359.290.94
3
MEVLANA
MEHMET KATIRCI
838.033.44
286.421.70
4
SELÇUK
ALİ YAPICI
641.245.93
217.546.08
5
SELÇUK
FAHRETTİN BÜYÜKKAPLAN
616.040.62
208.724.22
6
MERAM
FEVZİ YALNIZ
474.728.06
159.264.82
7
MEVLANA
KEMAL AKPINAR
465.557.87
156.055.25
8
MEVLANA
HASAN YAPICI
462.505.00
154.986.75
9
MEVLANA
ŞÜKRAN ÖZSAĞLAM
436.823.59
145.998.26
10
SELÇUK
AZİZ ORUÇ
431.257.50
144.050.13
Gelir Vergisi ve G.M.S.İ. rekortmen mükelleflerimize ilişkin ilk 100 listesine
Başkanlığımızın http://www.konyavdb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
Gelir Vergisi mükelleflerimizin beyannamelerini verme konusundaki hassasiyetlerini,
tahakkuk eden vergilerini ödeme konusunda da göstermeleri; gecikme zammına ve elektronik
haciz gibi cebri takibat işlemlerine maruz kalmamaları temennimizdir.
2012 yılı Gelir Vergisi ilk 10 sıralamasına girmiş mükelleflerimiz başta olmak üzere,
ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan mükelleflerimizin tamamına bir
kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Saygı değer mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurulur.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
113
2013 FAALİYET RAPORU
28/05/2013
BASIN BÜLTENİ
Basınımızın
temsilcileri!
çok
değerli
Kurumlar Vergisi mükelleflerimizin
bu yılki beyanlarına ilişkin genel
değerlendirmeler yapacağımız ve ilimizin
Kurumlar
vergisi
rekortmenlerini
açıklayacağımız basın toplantımıza hoş
geldiniz.
Bilindiği üzere; kurumlar vergisi
beyannameleri, hesap döneminin kapandığı
ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden
yirmi beşinci günü akşamına kadar,
mükelleflerin bağlı bulundukları vergi
dairesine elektronik ortamda verilmektedir.
Tahakkuk
eden
kurumlar
vergisi
beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
ödenmekte olup, 2012 yılı gelirlerine ilişkin
beyan dönemi ise Nisan 2013 sonu
itibariyle bitmiş bulunmaktadır.
Konya ili 2012 vergilendirme dönemi
kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin
sonuçlara göre; 2013 yılının Nisan ayında
13.303 mükellef tarafından kurumlar
vergisi
beyannamesi
verilmiş
ve
1.736.598.529.-TL matrah beyan edilerek
bu tutar üzerinden 341.768.673.- TL
kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
İlimizde 2012 Kurumlar Vergisi
beyan dönemi sonuçlarına göre beyan
edilen matrah toplamında bir önceki
döneme göre % 4,94 ve tahakkuk eden
kurumlar vergisi toplamında da % 4,06
oranında artış gerçekleşmiştir.
Türkiye geneli Kurumlar Vergisi ilk
100 mükellef sıralamasında bu yıl
Konya’dan 2 mükellefimiz yer almaktadır.
Konya Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
sıralamasında
birinci
olan
İsminin
açıklanmasını
istemeyen
mükellefimiz
Türkiye genelinde 59. sırada, ikinci olan
mükellefimiz Konya Şeker A.Ş. Türkiye
genelinde 60. Sırada yer almıştır.
114
2013 FAALİYET RAPORU
Kurumlar Vergisi mükelleflerinden ilk ona girenlere ilişkin sıralama şu şekilde
olmuştur;
Sıra
No
1
2
3
4
VERGİ
DAİRESİ
SELÇUK
MERAM
SELÇUK
SELÇUK
5
SELÇUK
6
MERAM
7
MERAM
8
SELÇUK
9
SELÇUK
10
SELÇUK
ÜNVANI
FAALİYET KONUSU
HESAPLANAN
(TAH. EDEN)VERGİ
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ŞEKER İMALATI
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
ÇİMENTO TİC.
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
ZİRAİ GÜBRE
SAFA TARIM A.Ş.
İMALATI
KYC TAŞIT MUAYENE İST. YAP. VE
TAŞIT MUAYENE İST.
İŞL. A.Ş
OVA UN FABRİKASI A.Ş.
UN İMALATI
SÜT ÜRÜNLERİ
AKOVA SÜT VE GIDA TİC. A.Ş.
İMALATI
HEKİMOĞLU UN FAB. TİC. A.Ş
UN İMALATI
KOMYAPI HAZIRBETON İNŞ. TAAH. İKAMET AMAÇLI BİNA
SAN. TİC. AŞ.
İNŞAATI
43.457.746.76
10.986.365.32
4.319.268.43
2.717.213.49
2.565.873.66
2.400.229.90
2.341.997.54
1.895.715.18
Kurumlar Vergisi 2012 hesap dönemi Rekortmenlerine ilişkin ilk 100 listesi
Başkanlığımız http://www.konyavdb.gov.tr/ internet sitesinde yayınlanmıştır.
Kurumlar Vergisi 2012 hesap dönemi Rekortmenlerine ilişkin ilk 100 listesine
Başkanlığımızın http://www.konyavdb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
İl genelinde verilen, 2012 vergilendirme dönemine ait kurumlar vergisi
beyannamelerine göre ilk 100 içerisinde yer alan mükelleflerin faaliyet türü dağılımına
bakıldığında; % 16' sının Gıda Ürünleri Ticareti, % 11’inin Oto Yedek Parça İmalatı, % 9’ unun
Makine İmalatı, % 6’ sının Un İmalatı yine % 6’ sının Sağlık Hizmetleri, % 4' ünün Otomobil
Ticareti yine % 4' ünün Akaryakıt Ticareti, % 3' ünün İnşaat Malzemeleri Ticareti, % 3' ünün
İnşaat Yapımı yine % 3' ünün Alüminyum İmalatı ve % 35' inin ise diğer faaliyetlerde bulunan
mükelleflerden oluştuğu görülmektedir.
2012 yılı Kurumlar Vergisi ilk 10 sıralamasına girmiş mükelleflerimiz başta olmak
üzere, ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan mükelleflerimizin tamamına
bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Saygı değer mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurulur.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
115
MART 2014
Tel: 0 332 236 5600
Faks: 0 332 238 7247
e-posta: [email protected]

Benzer belgeler