22ノノを 蒟:4

Transkript

22ノノを 蒟:4
ToC.
BANAZ KAYⅣIAKAⅣ ILIGI
Itte MiHi EEidm M饉 duJuこ u
Sayl :72930511/903。 99/6711762
22/12/2014
Konu:Ottretmenlere Yё nclik
Kompozisyon Yarl,maSi
¨MUDURLUGUNE
BANAZ
Ilgi
:U§ ak
MiHi Ettitiln Miiditrliittiiniin 1 5/12/2014 tarih ve 6486681 saylll yazlsl.
Cankaya Gen91ik Hizmetleri ve Spor 119e MiidiirliiЁ
ii'niin Tiirkiye geneli rcslni ve
ёzel okunardaki tiinl ёЁretinenlere yё neHk"Sporda Ahlak ve Manevatyat''ile ilgili
Bakanll言 lmlZ YeniHk vc EEitim TCkn01● ileri Genel Mudurlittunun 12/12/2014 tarih ve
639548 1 saylll yazlsl ile birlikte ckte gё nderilrnistir.
Bilgi ve gerettini rica cderim.
Ramazan KOCA
119c Milli EEitim Muduru
EKI:
‐
Bakanllk YazlЫ (6Sayfal
DAGITIヽイ
:
_Tum Te,kilata
Murat
n
● ぶ
・
Gilrrenlt
lⅢ l卜
:4
22ノ lr百 珊
を蒟
ノ
'表
Sehlに r Mah.Adnan Mcndcrcs Cad
Hlkimct Kon電 164500 Banaz/UsAK
ElcktЮ nik Ag:www bana2.mCb gov.tr
c‐
posta:[email protected] gOV.tr
Ayrintlh bilgi 10in:Bayram cAKAL‐
VHKi
Tcl:(0276)3155311
Faks:(0276)315 1369
Bu evrak gi.ivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden90l6-5a72-30f8-bec5-9e97
toau ile teyit edilebilir
ToC.
L
UsAK VALiLiCi
il M■ li EEitim Midurlilin
鷲ポ
15ノ 12/2014
sayl :29425508/821/6486681
Konu:0言 retmenlere YOnelik
KolmpoziSyon Yan,mぉ 1
KAYT\dAKAMLIGINA
0ギ
:「
鑑t翼鵬嶽 蹴淵尋
話
副
。
躙脚
:
Yenilik Ve Ettitim Telm01● 11(
yazlsi CklCri lle birliktC ilisikte"nderill■
ゞir
Bilgi ve gerettini rica ededm.
Biilent sAHIN
Vali a.
Milli EE■ im
Mid飩
EKLER:
Ek-1 Bakanlft Yaztsr(6 SaYfa)
DAGITIM:
(Ⅷ
燒鸞雛
d血 KurLm Ma
"Ё
Ayuntill bilg五
9h:Z.AVDALIMemur
1l Milll ELiim Midirlitti/USAK
Tel:(0276)2233990‐ 198
Kllmlus Mh Enstitt Sk No:ll
e,os● :dmo"dmi64omcb gOVi
Faks:(0276)2233989
@anmrytr.
392c‐ bc07‐ 245e
httpJ/erraksoryu'meb' gov'tr adresintte2b6-94cO‐
ttDdu llC tcylt CdllCblllr
ToC.
MILLI EGITI]肛 BAKANLIGI
YenilikVe ELitim TekE1010Jlleri Genel
ⅣIidurli薔 饉
12/12/2014
sayl :88013337/821.05/6395481
Konu:0言 rcmenlerc YOnelik
KompoziSyon Yarl§ masl
VALILIGINE
(1l Milli Ettitim Mmmt騨 )
1lgi:
Ort“
saylll
「
etim Genel Midiirltttt'niiln 08.12 2014 tanhli Ve 84037561/821/6175960
yazlsl.
j鮮
聡
謡瑞
楓[轟l:淵
:
■incelenmittir.
:anunu ile Tttk Milli
e belirtilen il餞ぅeSas Ve
lul,iV19e mlli etttim
■lEin yapllmasl Uり gun
1∬
=l雌
鰤鵬廠留胤轟1淵 鷺
面 n尋 慧 」
岬
蜘
寧
'ユ
葛職
:
器‰
priilllniistiir.
m.
Bngile五 nizi Ve gerettini ricaede五
M.Hよ anBtC恢
Bakan a.
Gellel Miidiir V.
EKlilgi yazl ve ekle●
(4 sayfal
DAGITIM:
Bilgil
GereЁ i:
t
Tcmel Ettitim Gcnel MidiiniЁ
じ
まCtim Genel Miilddt言
B Plalll
O面
Din O『 etimi Genel Mttlunittu
Hayat BOyu OycIIllle Genel Miildunittt
Ozel EttitimVe Rchbenik Hiz.Genel Midiinl聴
u
Mesleki Ve Telmik EEitiln Genel MiildtrliIEt
Oze1 0言 retim Kurmlarl Genel MndiiFlu評
Cankaya Gen91ikHiZ.Ve Sporl19C MiildiirliilEt
Aynntlh bilgi19ini Yasar sAHiN(Bi五
Kmva Yohfr.okullar/ANKARA
Tel:(0312)2969440
Elektroulk地 :Wη W mcb govtr
v・
Fakま
eglaianCb_30Vt
Bumm■ 3m菫
饉 」き瞭融
m Koordlnat伊 ■)
Tak“ rgu_■ lCb g∝
ImZa nc lmzalalml゛ ぱ _bt● :/r‐
0312)2238736
tr adre駆 ldCrlee6e‐
ctり it cdllCbur
9a18‐ 3762‐ a81d‐ C994 kodu■
T.C.
Gm゛
饉
‖
嫌
1lII'iX臨 性
ぜ扁 よ」
品
J∵
03/1ν 2014
SAYI
: 84368956-QankavaG'H'S'i'M-272
KONU : KomPozisYon Yan;mast
MILLI ECiTIM BAKANLICI
Ottaoま e■ m Cenel Midttl通 帥 ne
k漱
l譜 [翠 :it」
絆 欄 辮 t盤 鵠
I¶
器Ъ‖
蹴鍵L略 服 電
]鰯 翼熟脚 琴1協
hediye etl■ ck iStiyoruz.
goI野
::滋 鱗i悧
漱甘
On
野
:Komp五
1餃 a
mzda
`
m ok観 観
h響 劉
1驚 usunda bilgilerinize arz cderiln.
=瀾
Emin KIRBAYIR
L︶
l19c Mindilrii
Ekler:2 Sayfa llgili Varl,ma sartnamcsi
l Sttfa l18ih A■ ,CJl§ masl
Adres:Anittepe 100.VIIY12me HaVu2u
viicetepe Maha‖ esi Spor Park Sokak No:l An:ttepe cankavaノ
Te11 0 3■
2 229 54 68
Fax:03122320764
ANKARA
鱗万
T,C
MILLI EGITIM BAKANLIGl
通
OrtaOgrclm Gcncl M油 du‖ 艤二
08112/2014
savl i84037561 821.6175960
Konti:Kt,IllpOSi弯「on Yan,maSl
YENiLiK VE ECiTIM TEKNOLOJiLERI GENEL Mむ
聰:鏑
DttRLOGUNE
FttmdMildtirlittm3帆
訂
l震 糧篤電
機よ
b)Cankaya Kaylnakalnilこ l CCnClik vC Spor iloC Miiditrlit二
84368956(anktta G.H.Sti.M‐
OYE■
m∞ 306
∞
iniin 03/12/20 14 tarihli VC
172 saylh va21Sl.
● Ve Spor i猟
Cankaya G岬 k薇 Zmaた
lx電
■
織 器
庶 けC8enttndc
gё КY
y∬
(ekleri incelenmisir.
l bttu bmpoJttm
h鷲 翼)ツ 背
nttZCC
:器 淵 ltts翻 よ
油
3ahse konu yart,manin ilgi(a)Gcncige dOttrultuSunda Gcnel Midiirlii言
dCこ eJendirilmesi
husuSunda
BilgilCriniZi Ve gcrcttini a″
CdCrim.
Ya;ar KOfAK
Daire BaPkant
EK:ilgi
Yazt ve eklcri
SAtatuFk 31`
06648K1211'V ANKARA
Elcktrtlnik A['W`
c― p.lsい
ntCb go、 lr
:0∫ m蹟議lmr● mcb 80`
AIn■ 轟 昴 」
"h:Muammerハ Ii%:=T:IiTT
Fakst10 312)4181'7 19
tr
聯 2い れ
'い
― ‐I
T.C.
cANKAYA KAYMAKAMLIGI
Ge■ 91ik HiZmetleri Ve Spor ilse Midirli意
載
IEヽ 1
ヽ恥
`iti` `1` `1ヽ AitT` 「
K()ヽ 11)()Zisゝ ()ヽ ヽ、
・'Sporda Ahiak ve ⅣIaneviyat''kOnu ba゛
卜,′
1lk11 1・ 11ヽ 「
`
`
■
・ yarl,nlasl.
│`
YARISMA TAKViMi
03 Arallk 2014 Duyuru Tarihi
:: :‖ 111 ::l: :::II:113:せ [1:I:│llhesisonu91arinAslklanmasl
20 Mart 2015 0diil TOreni
KATILIIⅥ
SARTLARI
∬:111蹴
驚
織l:::1鷺:驚淵i篤 翼‖
andttde cdlyn O沖 meJeHn tthЫ ttCett
Ы
r
lulc a91ktir.
YARISMA SARTLARI
J露
§ n“
埒
∬
:轟
‖
Ψ富
騨
蝋
]藩
翼麟 よ電
搬 bOyttu■ od“ よ.2町町
。
燎
:舞 Ll.口 f甜 ぃ
>監 1翼器麗』
'磁
al∬
l温
:甘
2 pu■
.メ
1
珊
願
則
鋪
IIttth磁 il
榊鸞
レ
ttdⅧ P轟鴇
押Ъ
(A4)gecmeyecektir.
ご
》 llli
FCtI勝 璧
雌≪
ぎ
レ:[1:よ
ゴ電器11:
ll糧よ
葛鮮 v縛群rdl撫 群:淵 laご 鳳よ
ait ohnas durumunda
rk輌 ド
″遼窯11難 ∬)11懺諾11lmivcckhmdCrba§ Ы
yttlsilFaユ
i:ご
1聡 11:C:オ tll:〔
ka
kaynak ttsteFilmelidir.
T口 C.
V
L KAYMAKAML=C=
eri ve Spor ilce Mttdttrl●
OGRI「 M ENLER
AIヒ ftSI
KOヽ IP0 ZISI
ノ
′
″
│″
′
ゝftRIり RIASI
ノ
`ハVト
込体大
キ
L「■
ハニ
球″
こ磁
'奮
猾
%夕 /
多″
.
11
SON KAT=LIM TAR=H=27 5UBAT 20■
5 CUMA
ODULLERIMIZ
ap
Kupa,Madava,Spo「 cantaSi,E,ofman Tamml,vaOmu‖ uk,Forma,蹴
SEciCi KURULUMUZ
D.Mehmet DOCAN
Tiirkiye Yazarlar Birli$i $eref pagkant-Yazar
Yrldrrim Beyazlt Universitesi 0!retim Uyesi
Prof.Dr.Ertugrul YAMAN.
Do9.Dr.Abdu:卜 ekim KOcIN TBMMKLituphaneVeArgivHizmetleriBSk.Yrd.
Egitimci - Yazar
Adem KARAF=LIK
E[itimci - Yazar
Ibrahim Hali:ER
E$itimci - Yazar
Ya,ar TA「 LITURK
TIrk Dili ve EdebiYatr O$retmeni
Evup DAC
Turk Dili ve EdebiYatr OEretmeni
Tttrkan BAYRAKcI
YOcetepe MhiSpor Park Sokak No:l An:ttepe
Cankaya/ANKARA
05326735370
03122713061‐
Ileti51rn:03122326685‐
J9ё ndereЫ ‖rg面 乙
adreJne esenen面
iLETiSiM BiLGiLERi
■
L“ 輛
dtta"耐 轟
薇
Jw∝p聾
1鞣 差
盤
箪I:漁誌c驚 :麟羅∬l認 ふ
Eserlerin sonunda,satt alt kё sede 6こ retlnenin adi SO)‐ adl,okulu,a91k adresi.mail adresi
SECiCi KURUL
D.Mehmct DOGAヽ
PЮ f.Dr.Ertugrul YAMAN
Doc.Dr.Abduthckim KOCIN
Adcm KARAFII´ IK
礎
響熙 漱d
!鮮癬
EEitimCi‐ Yttar― Kisisel Gelisim Uzmanl
Yttar
ibrttim【 lalil ER
EEitimCi…
Yalttr TATLITL:RK
燎需協 Ⅲ はm輛
ctmeni
p DAG
Turkan BAYRAKcI
eЫ
E):通
oこ
Tttrk Dili ve Edebi)at1 0ま
ODULLER
Yarl,malarda llk ttc Strayl alan Oこ retmcnle■ mizc,Cankaya Gcnclik HiZmetlcri Vc Spo「
n"MⅧ
li琺
警ふ
:鷲 驚
風
:縄 鉗麟
鷲識札計
露∬
1∬ 糠麟
ap ttdド
cdilecektir.
20 Mart 2015 Cuma giin通 13:30・ da.Yucctcpc M山 .Spor Park Sk.Numara:l Anlttcpc
imuzttn toplanti撻 lonunda hediyclcr
Cankaya/ANMM adrcJnde bulunan ilce Mudunuこ
・
verilcccktir.L■ usal、 e)‐ crcl basin 6diil tOrenine da、
et cdileccktir.
胤胤酬 1織 獄・根∬1:総鮮轟 事∬壺 樫 掘 欝撫鑓r胡 ″
a GHSI
薔mul鷲
ilcc Mttdirl載 色
ait・
canka)・
konulacaktir.
cmh難
職 構
l驚 よ 習
Gm■ kttSprBょ 面
絆
駆m
tth,
ugudttr.
lttiCumm…
Yarl,Inaya katllacよ olm tim Oこ retmenleHmize battrllar dileriz.
Cankaya
畿
Genclik Hizmetleri ve Spor i19e Midurl議 量
iletisiln Hattl:0312‐ 2326685
0312‐ 2713061
0532‐ 6735370

Benzer belgeler

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 16/10/2012 tarih ve 30773 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 16/10/2012 tarih ve 30773 sayılı yazısı. mcrkeze ba言 110■ め まetim Onl midiirleHnin anllan yer vc saatte hazlr bululmalarun, salonun topl劉ltl i9in httlr bulundurulmaslm(Ses“ zc」 ,bilgisatyar,proJeksiyon vb)onemlc rica ederim. Bilgilerini五

Detaylı

Müdürlüğümüzün 09/01/2015 tarih ve 263355 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüzün 09/01/2015 tarih ve 263355 sayılı yazısı. Cankaya Gcn91ik Hizmctle五 ve Sp6r l19c Midiirl襲 :■ 'nth,Tiirkiye geneli resmi ve ёzel okullardaki tiim ёttretmenlere yё nelik, "Sporda Ahlak ve Maneviyat" kOnulu "Kompozisyon Yar19masI"diizenleyecc...

Detaylı

I BANAZ KAYMAKAMЫ naupunlucuNe

I BANAZ KAYMAKAMЫ naupunlucuNe BakanllElmlZ Hayat Boyu O邑 rerlme Gencl MidiirluЁ uniin 25.12.2014 tarih ve 38552587/604/6926740 saylll yazlsl ekte gё nderilrnistir. Bilgilerinizi ve gercЁ ini rica edcrim.

Detaylı

yarışma duyuruları

yarışma duyuruları Bilgilerinizi ye geregini arz/rica ederim.

Detaylı

EKLER:

EKLER: MiHi Ettitiln Miiditrliittiiniin 1 5/12/2014 tarih ve 6486681 saylll yazlsl.

Detaylı