idare faaliyet raporu - 2014

Transkript

idare faaliyet raporu - 2014
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Mustafa Kemal ATATÜRK
1
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Aziz KOCAOĞLU
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
2
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İnş.Müh. Hasan ARSLAN
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI
3
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELERİ
4
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELERİ
5
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELERİ
6
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İHTİSAS KOMİSYONLARI
2014 YILI BAŞKANLIK DİVANI
MECLİS BAŞKAN VEKİLİ
Şeref BEKTAŞ – Yusuf ÇOBAN
MECLİS DİVAN KÂTİPLER
Meltem ERGUN – Dilek FIRAT
ENCÜMEN ÜYELERİ
Tekin SÖNMEZ–Haluk ÖZGÜR–Meltem ERGÜN
7
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İHTİSAS KOMİSYONLARI
8
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013-2014 VE 2014-2015 SEÇİM YILI
1.DÖNEM VE 2. DÖNEM DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ
1.DÖNEM
ENCÜMEN ÜYELERİ
GÖREV ÜNVANI
● Erkan GÜL
Encümen Başkanı
● Zafer MAĞDEN
Üye
● Mikail POLAT
Üye
● Mustafa BAHÇEBAKAN
Üye
● Medet ÇAKAR
Başkan Yrd.
● Nizamettin YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü
● Erol AYNA
İnsan Kay. ve Eğitim Müdür V.
2.DÖNEM
ENCÜMEN ÜYELERİ
GÖREV ÜNVANI
● Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı
● Meltem ERGÜN
Meclis Üyesi
● Tekin SÖNMEZ
Meclis Üyesi
● Haluk ÖZGÜR
Meclis Üyesi
● Nizamettin YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü
● Erol AYNA
İnsan Kayn. ve Eğt.Md.V.
● Ömer KURT
Muhasebe Yetkilisi
9
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Üst Yöneticinin Sunuşu :
Saygıdeğer Çiğlililer,
Ekonomik ve sosyal kalkınma
hedeflerimizle,
insana ve çevreye
duyarlı, küresel gelişim ve değişimi
takip eden bir yönetim anlayışıyla
eğitim, sağlık ve turizm kenti
Çiğlimizde bir yılı geride bıraktık.
Çiğli’yi
hak
ettiği
yere
yükseltmek için büyük hevesle bu işe başladık ve çok çalışarak güzel Çiğlimizin
sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki yaşam durağan değil ve sürekli bir
değişim geçiriyor. İsteğimiz Çiğli halkının daha modern ve gelişmiş bir kentte
yaşaması; çünkü kentimiz çağdaş kimliğiyle daha iyisini hak ediyor.
Tüm çalışma arkadaşlarımla beraber, çevreye saygılı, insan odaklı, kentsel
dönüşüm ve revizyonu hedef alan belediyecilik anlayışımızla şeffaf, dürüst, ilkeli bir
yönetim modeli sergiliyoruz. Başta çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve muhtaçlar
olmak üzere Çiğli’de yaşayan herkesin; kültür, sağlık, barınma, eğitim ve diğer temel
ihtiyaçlarını karşılayabildikleri güvenli, huzurlu ve yaşamaktan keyif aldıkları bir kent
oluşturmaya çalışıyoruz.
2014 yılı, bölgesel kalkınma hamlemizin hız kazandığı, entelektüel, sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerle dopdolu bir yıl olarak geçti. Önümüzdeki yıllarda da
hedefimiz; daha iyi proje, etkinlik ve hizmetlerle Çiğli’de farklılık yaratan işlerle
büyük başarılara imza atmaktır. Çiğli’yi kuzeyin yıldızı yapma yolundaki iddiamız
hala devam ediyor ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerle Çiğli’yi İzmir’in
saygın ve yaşanabilir ilçeleri arasında yer almasını sağlamaktadır.
Çiğli’nin değişen yüzü olmaya ve farklılık yaratma plan ve projelerimiz için,
Çiğli Belediyesi hizmet ailesi olarak başta siz Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza,
Sivil Toplum Örgütleri Temsilcilerine, Çiğli Halkına ve çalışma arkadaşlarımıza
sonsuz teşekkürlerimi sunarak, gelecek yılın çok daha başarılı ve verimli geçmesini
temenni ederim.
İnş. Müh. Hasan ARSLAN
Çiğli Belediye Başkanı
10
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1)Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
1.2)Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman
1.3)Araç ve İş Makineleri
1.4)Hizmet Binaları
2- Teşkilat Yapısı
2.1)İdari Yönden
2.2)Mali yönden
3- İnsan Kaynakları
4-Sunulan Hizmetler
5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.1) Birim Faaliyet Raporları
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4-Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Performans Değerlendirilmesi
2-Stratejik Plan
…………
…………
…………
12
12
14
…………
…………
…………
…………
15
16
17
21
…………
…………
…………
…………
…………
24
25
26
28
30
…………
…………
30
30
…………
32
…………
…………
…………
…………
193
201
201
202
………… 203
………… 205
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
………… 206
B- Zayıflıklar
………… 207
C- Değerlendirmeler
………… 207
V-EKLER
Üst Yönetici ve Harcama Yetkililerinin Güvence Beyanları
………… 207
11
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
I- GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON:
Misyon: Çiğli Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli arttırarak, yerel
hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve eşitlikçi bir
anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun
olarak hizmet sunmaktır.
Vizyon: İnsana ve çevreye saygılı, paydaşlarının beklentilerini aşmayı
hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışı
doğrultusunda; Çiğliyi temel belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir sosyal
refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaiği ve gelişen
yüzü ile bir çekim merkezi, huzurlu ve güvenli bir kent haline getiren, çağın
gerekleriyle donatılmış öncü belediye olmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:








Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence
yerleri ile parklar ve yeşil alanlar yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler
ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve
beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım
ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin
hizmetler yapmak.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Gerektiğinde,
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar,
her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
vermek.
12
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014








Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin
veya ruhsatı vermek.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki
özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde
sınırlı aynî hak tesis etmek.
Borç almak, bağış kabul etmek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz atış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
gereken tedbirleri almak.
Resim 1: Çiğli Haritası
13
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Tarihçe:
Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak bataklık ve sazlıklardan oluşması ve denize
yakınlığı nedeniyle yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler
tarafından buraya “Çiğli” adı verildiği bilinmektedir.
Çiğli’de ilk yerleşimin, 19. Yüzyılın sonlarına doğru, Balkanlardan göç eden
soydaşlarımız tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kurtuluş savaşı esnasında
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline müteakiben, Yunan zulmünden kurtulmak
isteyen bir kısım yerli halk burayı daha güvenli bularak yerleşmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde
Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak
kurulmuş, 1956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 1966 yılında meydana gelen
Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve
Şirintepe mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, bu süreç daha sonra doğu
ve güneydoğu bölgelerden gelen vatandaşlarımızın Büyük Çiğli, Küçük Çiğli ve
Balatçık mahallerine iskan edilmeleri ile devam etmiş, 1981yılında Milli Güvenlik
Konseyi’nin 34 No’lu kararıyla İzmir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 303 sayılı
kanundan sonra Karşıyaka Belediyesi’ne bağlandıktan sonra, 1992 yılında ilçe
statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını
sürdürmüştür.
Resim 2: Çiğli genel görünüm
14
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
27.05.1997 tarih ve 3806 sayılı yasa ile Çiğli adı altında 10 mahalle metropol
olarak değerlendirildikten sonra, 2009 yılında Harmandalı, Sasalı ve Kaklıç Köyü de
dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur.
İlçe ekonomisi ticaret ve sanayiye dayalıdır. Türkiye’nin en önde gelen sanayi
bölgelerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının
yarıdan fazlasını karşılayan Çamaltı Tuzlası, Çiğli sınırları içerisindedir. İlçedeki
Tuzlanın bir bölümünde 1982’de koruma altına alınan İzmir Kuş Cenneti
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçe kırsalında hayvancılık ve tarımsal ekonomi de
oldukça önemli yer tutmaktadır.
1. Fiziksel yapı:
1.1) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Yeni bir Endüstri devrimi olarak kabul edilen bilgi çağının eşiğinde
bilgisayarlaşmanın giderek artan önemi karşısında Belediyemiz için gerekli donanım
ve yazılım temini yapılmış olup bunlarla ilgili bakım ve updateleri Bilgi İşlem Birimi
tarafından yapılmaktadır.
Belediyemizde 372 adet masa üstü bilgisayar, 19 adet laptop bilgisayar ve 8
adet ana Bilgisayar (server) olmak üzere toplam 399 adet bilgisayar bulunmaktadır.
Belediyemiz ana hizmet binasında 120 kVA merkez ups, 1 adet Sistem odası
için 10 kVA, gelir biriminde 20 kVA ups mevcuttur. Ayrıca Eski Hizmet binasında 1
adet 30 kVA, Veterinerlik Müdürlüğü binasında 7 kVA olmak üzere toplam 8 adet
online çalışan upslerimiz mevcuttur.
Belediyemiz bilgisayar ağı 8 değişik noktada hizmet veren birimlerimizden ve
1 adet mobil vezneden oluşmaktadır. 5 nokta birbiriyle optik lazer bağlantı, diğer 3
nokta ise VPN’lerle merkeze bağlı durumdadırlar. Bu hatlar üzerinden data, ses, video
ve görüntü taşınabilmektedir. Lazer bağlantı 4 noktaya 100 Mbit, diğrt VPN
bğlantıları ise 8 ila 20 Mbit hızları ile veri gönderimi yapmaktadır. Mobil vezne ise
ihtiyaç doğrultusunda mekan bağımsız olarak istenilen her yerde görev
yapabilmektedir.
Ana hizmet binamızda tüm network alt yapısı tamamlanmıştır. İnternet
hizmetleri merkez binada 100 Mbit olup ihtiyaç doğrultusunda çağın değişen
koşullarına göre hız artışı yapılabilmektedir. Yeni şantiye binamızda 80 bilgisayar
bulunmakta ve bu bilgisayarlarımızda ana binamıza fiber teknolojisi ile bağlanmış
bulu Diğer hizmet binalarında internet hızları 20 Mbit ile 80 Mbit olarak yoğunluğa
göre değişmektedir.
Belediyemiz ekonomik kriterleri dikkate alınarak birimlerin en acil ve gerekli
olan yazılım ihtiyaçları tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak bütün birimlerimizde
Otomasyon programı aktif halde çalışmaktadır. Mevcut yazılımlarımız geliştirilirken
ihtiyaç doğrultusunda eksik olan yazılımların giderilmesi ve birbirleri ile
entegrasyonları konusunda çalışmalar devam etmektedir. Dışarıdan gelebilecek erişim
denetim için Ağ Güvenlik Duvarı kullanılmaktadır.
15
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
1.2)Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman
ADI
Bilgisayar
Bilgisayar Server kasası
Para Sayma Makinesi
ADET
ADI
372 Sabit Telefonlar
ADET
77
8 Telsiz Telefonlar
6
Telsizler
4
Santraller
18
Nokta Vuruşlu Yazıcılar
8 Faks Cihazları
34
Püskürtmeli Yazıcılar
- Modemler
5
119 Telefonlar
271
Nivo Aletleri
Lazer Yazıcılar
Termal Yazıcılar
Çok Fonk.Yazıcılar
1 Mikrofonlar
11
8
49
18 Fotokopi Makineleri
25
Barkot Yazıcılar ve Okuyucular
5 Teksir Makineleri
1
Masa üstü Tarayıcılar
5 Sterilizatör
1
Mekanik Yazı Makineleri
8 EKG Cihazları
1
Numaratörler
Parmak izi sistemleri
Sahte Para Detektörleri
Elektrikli panolar
Projektörler
Müzik çalar ve kaydedici ile
dnm
4 Negatoskop
Mikroskop
14
Stetoskop
2
Regülâtör
17
Güç Kuvvetlendirici
79
1
1
4
1
28
10 Hoparlörler
30
Televizyonlar
43 Amfiler
16
Videolar
11 Sabit Kameralar
49
Müzik ve Anons Sistemi
Monitör
Kulaklık
Uydu Alıcılar
1 Dijital Kameralar
70 Dijital ses ve görüntü kaydedici
2 Gece Görüş Kamerası
36 Fotoğraf Makineleri
2
9
136
21
16
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
1.3) Araç ve İş Makineleri:
RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ
BİNEK ARAÇLAR
1
35 AC 0662
Renault 12 TS W - Toros-Station-2000 Model
2
35 AT 1477
Renault Megan II SDN.DYN.1.5DCI-Binek-2006 Model
3
35 AT 8692
Renault Megan Sedan1.5DCI-Binek-2006-Model
4
35 AV 3635
Renault Megan Sedan1.5DCI Privilege-Binek-2006-Model
5
35 AC 7581
Ford Fiesta Comf.1.4 5K-TDCI ABS.EBD 2008-Model
6
35 AC 5723
Ford Fiesta Comf.1.4 5K-TDCI ABS.EBD 2008-Model
RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ
AMBULANS - YARI ROMÖRK - TRAKTÖRLER
1
35 AR 4988
Ford Transit Van350 - Ambulans -2005-Model
2
35 AT 5358
FORD -FAC6 - Ambulans ( Hasta Nakil Aracı) -2012 -Model
3
35 AV 3640
New Holland- 80-66-Traktör-2001-Model
4
35 AT 6017
New Holland-TD 90 D - Traktör (Kabinli) - 2012- Model
5
35 AT 7937
STAR-STR-Damperli Kasa Yarı Römork-2011-Model
6
35 AY 0863
LOW-BED-ÖZ 40-Yarı Römork Açık Kasa-2011-Model
RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ
MİNİBÜS - OTOBÜSLER
1
35 AT 8708
BMC- Megastar 290 M Minibüs - 2006-Model
2
35 KC 2530
RENAULT MASTER-Minibüs -2013-Model
3
35 KA 9295
FORD - FCD 6 - Minibüs - 2012-Model
4
35 AT 8702
IVECO-Otoyol E31.17 Otobüs-2006-Model
5
35 AT 8716
IVECO-Otoyol M23 S- Otobüs-2006-Model
6
35 AV 3637
IVECO-Otoyol-EBUS4 Otobüs-2006-Model
7
35 AC 9036
BMC -Belde 260 SB TCC-Otobüs-2009-Model
8
35 AC 8524
TEMSA PR 1 Otobüs - 2011 -Model
9
35 AL 9795
ISUZU B902-ENGELLİ OTOBÜSÜ-2013-Model
17
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ
İŞ MAKİNALARI - VİDANJÖR - SU TANKERİ - ÇEKİCİ KURTARICILAR
18
35 CİGLİBEL
13001
35 CİGLİBEL
13002
35 CİGLİBEL
13003
35 CİGLİBEL
13004
35 CİGLİBEL
13005
35 CİGLİBEL
13006
35 CİGLİBEL
13007
35 CİGLİBEL
13008
35 CİGLİBEL
13009
35 CİGLİBEL
13011
35 CİGLİBEL
13012
35 CİGLİBEL
13013
35 CİGLİBEL
13014
35 CİGLİBEL
13015
35 CİGLİBEL
13016
35 CİGLİBEL
13017
35 CİGLİBEL
13018
35 CİGLİBEL
13019
MATHİEU AZURA MC 200-Yol Süpürme Aracı-2013-Model
19
35 KDB 16
IVECO- 65.9- Oto Kurtarıcı - 2002-Model
20
35 AT 5048
FORD - FED6- AKS - Kurtarıcı - 2012-Model
21
35 AC 8520
FORD -CCK 1 - Römork Çekici - 2011- Model
22
35 KHY 82
BMC-Fatih 170x25 -Su Tankeri-1993-Model
23
35 CHZ 21
BMC-Fatih 1108x08 -Vidanjör-1994 -Model
24
35 KUP 74
Fatih 110x08-Su Tankeri-1996-Model
25
35 KRR 92
BMC-Fatih 170x25-Su Tankeri-1998-Model
26
35 AV 3639
BMC-Fatih 110x08-Vidanjör-1998-Model
27
35 KLH 34
BMC-Fatih 170x25-Vidanjör-1999-Model
28
35 LN 457
Fatih 220x26-Su Tankeri-2001-Model
29
35 KPE 07
BMC-Fatih 170x25-Vidanjör-2004-Model
30
35 AE 1707
Ford Cargo-1824- CKK1-Su Tankeri-2008-Model
31
35 KPZ 70
Ford Cargo -3530-Su Tankeri-2009-Model
32
35 AY 0862
Ford Cargo ckl 1 - Kombine Kanal Açma-2011-Model
33
35 KJB 76
BMC-Fatih 180x25- Su Tankeri -2007-Model
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Caterpillar 140H - Greyder -2007-Model
Liebherr A902-Las.Ekskavatör-1997-Model
CaterpillarM318C-Lastikli Eks-2007-Model
Hidromek -Beko HMK 102 S-Kazıcı Yükleyici - 2006-Model
Hidromek -Beko HMK 102 S-Kazıcı Yükleyici-2007-Model
Caterpıller 434 E -Kazıcı Yükleyici-2009-Model
Caterpıller 434 E -Kazıcı Yükleyici-2009-Model
JCB 436ZX-Kazıcı Yükleyici-2005-Model
JCB-1CX-Kanal Kazıcı ve Yükleyici-2007-Model
Bomag BW161 Çift Tabur Tandem Silindir-2011-Model
S/N JAY06865 - 246 C - Mini Yükleyici -2012 -Model
S/N JAY06877 - 246 C - Mini Yükleyici -2012 -Model
S/N
LNR00188- 432 F- Kazıcı Yükleyici - 2012 -Model
S/N D8W00641 CAT.- M318 D -Ekskavatör - 2012 -Model
RAVO 540 STH - Vakumlu Yol Süpürme Aracı -2012-Model
RAVO 540 STH - Vakumlu Yol Süpürme Aracı -2012-Model
RAVO 540 STH - Vakumlu Yol Süpürme Aracı -2013-Model
18
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ
KAMYONET - KAMYONLAR
1
35 KHA 81
BMC-Levend1.8BCK Çift Sıra Kamyonet-1996-Model
2
35 KRC 09
BMC-Levend1.8BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Model
3
35 KRC 10
BMC-Levend1.8BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Model
4
35 KBD 99
BMC-1.8 BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Model
5
35 R 6820
BMC-Levend1.8 Tek Sıra Kamyonet-2000-Model
6
35 AT 8685
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model
7
35 AT 8689
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model.
8
35 AT 8696
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model
9
35 AT 8712
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model
10
35 AT 8753
Volkswagen Transprtr2.5TDI Kamyonet-2006-Model
11
35 AT 8756
Volkswagen Transprtr2.5TDI Kamyonet-2006-Model
12
35 AT 8760
Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI-2006 Model
13
35 AT 8764
Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI-2006 Model
14
35 AE 8122
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2007- Model
15
35 KVY 21
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2007-Model
16
35 AC 4728
Ford Transit 350M TDCI Ç. Sır Kmynt-2008-Model
17
35 AC 8669
Ford Transit 350M Çift Sıra Kmynt-2008-Model
18
35 AE 7129
Ford Transit 350M Çift Sıra Kamyonet-2008-Model
19
35 ZC 264
BMC-Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2009-Model
20
35 AC 1597
Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model
21
35 AC 5632
Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model.
22
35 AC 0720
Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model
23
35 AC 0100
Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model
24
35 AV 8172
Mitsubishi L 200 çift kabin Kamyonet -2011-Model
25
35 AV 9091
Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2011-Model
26
35 AV 9092
Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2011-Model
27
35 AR 3358
Mitsubishi L 200 çift kabin Kamyonet -2011-Model
28
35 AV 1304
Mitsubishi L 200 Kapalı Kasa Kamyonet -2011-Model
29
35 AV 1694
Mitsubishi L 200 Kapalı Kasa Kamyonet -2011-Model
30
35 KA 8279
FORD Kamyonet. Çift Kabin - 2012- Model
31
35 KA 8281
FORD Kamyonet. Çift Kabin - 2012- Model
32
35 KA 8284
FORD Kamyonet. Çift Kabin - 2012- Model
33
35 KB 4934
Volkswagen Transporter -7J0- Açık Kasa Kamyonet-2013-Model
19
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
34
35 KB 5073
Volkswagen Transporter -7J0- Açık Kasa Kamyonet-2013-Model
35
35 KB 5031
Volkswagen Transporter -7J0- Açık Kasa Kamyonet-2013-Model
36
35 AF 0487
FORD Transit Connet-PT2- Kmynt. (Panelvan) - 2013 -Model
37
35 AF 0513
FORD Tran.Connet-PT2- Kmynt(P.van) -2013-Model
38
35 AF 0730
FORD Transit Connet-PT2- Kmynt (Panelvan) - 2013 -Model
39
35 AL 2539
Mitsubishi L 200 Çift Kabin Kamyonet -2014-Model
40
35 AT 1713
Volkswagen Transp. Cityvan2.5 TDI-2005- Model
41
35 AR 4312
BMC-Megastar 290 V- Cenaze-2005-Model
42
35 KEH 63
BMC- Megastar 290 PDY Kombivan-2007-Model
43
35 KB 8576
FORD-FAC6-KAMYONET- Hayvan Top.(Panelvan)-2013-Model
44
35 KB 8577
FORD-FAC6-KAMYONET- Hayvan Top.(Panelvan)-2013-Model
45
35 KC 2524
ISUZU ATFS-ÇİFT KBN. AKS- 2013-Model
46
35 AF 6762
RENAULT MASTER PANELVAN 13 - 2014 - Model
47
35 AV 0576
FORD -FMB 6 - Cenaze- 2011 -Model
48
35 AV 0723
FORD - Transit - Cenaze-2011 -Model
49
35 AF 1861
FORD -FAC6- İçecek Aracı -2012 -Model
50
35 AF 1750
FORD -FAC6- Yiyecek Aracı -2012 -Model
51
35 KHD 69
BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamyonu-1993-Model
52
35 AV 3641
BMC-Fatih 110x08-Çöp Kamyonu-1995-Model
53
35 KRR 93
BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamyonu-1998-Model
54
35 AC 6775
BMC-Fatih 110x08-Çöp Kamyonu-2000-Model
55
35 CJK 03
BMC-Fatih200x26-Vinçli Çöp Kamy.-2000-Model
56
35 AC 0539
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model.
57
35 AC 0709
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model
58
35 AC 0915
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model
59
35 AC 0949
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model
60
35 AR 6165
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model.
61
35 AR 6171
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model
62
35 AF 1803
Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Model
63
35 AF 2044
Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Model
64
35 AF 2938
Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Model
65
35 AR 0901
Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Model
66
35 AR 0546
Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Model
67
35 AV 1225
Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Model
68
35 AV 1494
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Model
69
35 AR 3206
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Model
70
35 AV 0179
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Model
71
35 AF 2012
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2012-Model
20
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
72
35 KNF 46
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2012-Model
73
35 CJJ 02
BMC-Fatih 200x26-Çöp Kamy.-2000-Model
74
35 KEV 86
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2012-Model
75
35 KHE 10
BMC-Fth145x22- Damperli Kamyon -1991-Model
76
35 KMM 82
BMC-Fth.170x25-Damperli Kamyon -1993-Model
77
35 KDY 82
BMC-Fth.170x25-Damperli Kamyon -1994-Model
78
35 KFV 62
BMC-Fth.170x25-Damperli Kamyon -1996-Model
79
35 KHD 70
BMC-Fatih 170x25-Damperli Kamyon -1996-Model
80
35 KFN 57
BMC-Prof. 617- Damperli Kamyon -1998-Model
81
35 CJJ 24
BMC-Fatih 200x26-Damperli Kamyon -2000-Model
82
35 AR 6167
BMC-Prof. 827- Damperli Kamyon -2005-Model
83
35 AR 6169
BMC-Prof. 827- Damperli Kamyon -2005-Model
84
35 MMR 61
Dodge AS 950- Damperli Kamyon -2006-Model
85
35 MMR 62
Dodge AS 950- Damperli Kamyon -2006-Model
86
35 AR 8259
BMC-Prof. 827- Damperli Kamyon -2007-Model
87
35 KPY 06
Ford Cargo3530-Damperli Kamyon-2009-Model
88
35 KPY 15
Ford Cargo3530-Damperli Kamyon-2009-Model
89
35 KPV 80
Ford Cargo3530-Damperli Kamyon-2009-Model
90
35 AE 9350
Mitsubishi- FE 85 - Damperli Kamyon-2011-Model
91
35 AE 6683
Mitsubishi- FE 85 - Damperli Kamyon-2011-Model
92
35 AY 1762
FORD - CKL 1-Kamyon Vinçli- 2011 -Model
93
35 AY 1763
FORD - CKK 1-Kmyn Hidrolik Platf.- 2011 -Model
94
35 KHE 13
BMC-Fatih145x22-Bom Kamyon -1996-Model
95
35 AE 5227
BMC-Fatih 180x25-Kont.Yıkama Kamy.2008--Model
1.4) Hizmet Binaları









8001/1 Sokak No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamız,
Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi’nin 3.,4. ve 6.
Katlarında bulunan hizmet birimleri ile Kaymakamlık ve bağlı birimlerinin
hizmet verdiği 5.kat ve 2.katta bulunan İnternet evinin mülkiyeti Belediyemize
aittir.
Harmandalı Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi,
Evka-2 Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası,
Evka-2 Mahalle Kütüphanesi,
Sağlık İşleri Mdr,(Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, kullanım hakkı
Belediyemizin)
Veterinerlik Binası(Arsa İzmir Büyükşehir Belediyesine ait)
Uğur Mumcu şantiye binası(Arsa Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli)
Sasalı ve Kaklıç Birimleri hizmet binaları,
21
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 3: Çiğli Belediyesi Yeni Hizmet Binası
22
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2. Teşkilat Yapısı:
5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci Maddesi gereğince Belediye teşkilâtı,
norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Malî Hizmetler Müdürlüğü, Fen
İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinden oluşur denilmekte ise de;
Çiğli ilçesinin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel
özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ e uygun olarak Sağlık İşleri
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Hukuk İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü,
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Plan ve Proje
Müdürlüğü ve Gecekondu Sos.Kon. Müdürlüğü ihtiyaca göre diğer alt birimler Fen
işleri Müdürlüğüne bağlı şantiyeler, Belediye Meclisinin kararıyla oluşturulmuştur.
Resim 4: Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi
23
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2.1) İdari Yönden:
24
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2.2) Mali Yönden Yapılanma:
İnş.Müh.Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı
Üst Yönetici
Medet ÇAKAR
Başkan Yrd.
Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Teftiş
Kurulu
Müdürlüğü
Destek
Hizmetler
Müdürlüğü
Park
Bahçeler
Müdürlüğü
Basın Yayın
Halkla İlş.
Müdürlüğü
Veteriner
İşleri
Müdürlüğü
Zabıta
İnsan Kay. ve
Müdürlüğü
Eğitim
Müdürlüğü
Özel Kalem
Müdürlüğü
Sağlık
İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal İşl.
Müdürlüğü
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Temizlik
İşleri
Müdürlüğü
Hukuk
İşleri
Müdürlüğü
Çevre ve
Koruma
Müdürlüğü
Sosyal
Plan ve
Proje
Müdürlüğü
Gecekondu
Yardım İşler
Müdürlüğü
Sosyal konut
Müdürlüğü
25
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
3- İnsan Kaynakları:
Çiğli Belediyesi personel durumu; 233 memur, 7 sözleşmeli memur, 14
kadrolu işçi olmak üzere toplam 254 personel mevcuttur. Belediye Şirketlerinde 739
hizmet alımı personeli ile Özel Güvenlik hizmet alımı 59 personel olmak üzere toplam
798 hizmet alımı personeli çalışmaktadır. Belediye 1.052 personel ile hizmet
vermektedir. Belediyedeki istihdamın dağılımı aşağıdaki gibidir. Çalışanların %82’si
erkek, %18’i kadındır. Çalışanların %0,19’u yüksek lisans, %15’i üniversite, %9’u ön
lisans, %33’ü lise, %20’si ortaokul, % 20’si ilkokul mezunu, %3’ü diplomasızdır.
CİNSİYET MEMUR
İŞÇİ
SÖZ.MEMUR
HİZMET
TOPLAM
ALIMI
KADIN
ERKEK
69
164
3
11
5
2
112
686
189
863
TOPLAM
233
14
7
798
1.052
%
18%
82%
Şekil 1: Cinsiyete Göre Personel Sayısı
26
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
PERSONELİ
N EĞİTİM
DURUMU
YÜZDESİ (%)
MEMUR
İŞÇİ
SÖZ.
MEMUR
2
0
0
0
2
0,19%
LİSANS
85
3
6
60
154
15%
ÖNLİSANS
61
1
1
32
95
9%
LİSE
73
2
0
277
352
33%
ORTA
9
2
0
199
210
20%
İLKOKUL
DİPLOMASI
OLMAYAN
3
6
0
203
212
20%
0
0
0
27
27
3%
233
14
7
798
1.052
EĞİTİM
DURUMU
YÜK.LİSANS
TOPLAM
HİZMET
ALIMI
TOPLAM
Belediyemizde çalışan memurların yaklaşık %1’i yüksek lisans, %36’sı
üniversite, %26’sı ön lisans, %31’i lise, %4’ü ortaokul, %1’i ilkokul mezunu; kadrolu
işçilerin %21’i üniversite, yaklaşık %7’si ön lisans, %14’ü lise, %14’ü ortaokul, %
43’ü ilkokul mezunu; sözleşmeli memurların %9’u üniversite mezunu, % 1’i ön lisans
ve hizmet alımı personelin %8’i üniversite, %4’ü ön lisans, yaklaşık %35’i lise, %25’i
ortaokul, % 25’i ilkokul mezunu ve %3’ü diplomasızdır.
Şekil 2: Personel Eğitim Durumu
27
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
4-Sunulan Hizmetler:
Belediyemiz Halkın sağlığını ilgilendiren, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını
gideren hizmetlerde de özveri ile çalışmaktadır.
a) Belediyemiz sınırları dahilindeki mevcut kamu kuruluşlarının; okullar, sağlık
ocakları ve diğer resmi dairelerin, çevre temizliğine önem verilerek katı
atıklarının günlük alınmasına özen göstermektir.
b) İlçe halkının faydalanması için sanatsal hobi kurs ve atölyeler açar. Maddi
olanakları yetersiz ilçemiz ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilere
Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz kurslar düzenlemektedir. İlk ve
ortaöğrenim kurumlarında okuyan öğrencilere kütüphane hizmeti
verilmektedir.
c) Belediyemiz sınırları içerisinde özellikle ana cadde ve merkezi nokta yerlerde
bulunan eski ve kullanılamaz durumda olan konteynerleri yenileyerek eksik
görülen sokak ve caddelerde konteynır sayılarının artırılması sağlamak gibi
hizmetlerin dışında atölyelerde kendi işçilerinin ürettikleri malzemelerle
hizmet sunmaktadır.
Resim 5: Konteynır yenilenmesi
d) Belediyemiz sınırları dahilinde imar planlarına göre yeni parklar yapmak,
mevcut parkların sulama, budama, ekim-dikim işlerinin yapılması, çocuk oyun
alanları oluşturmak.
28
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 6: Çocuklar için oyun parklarının yapılması
e) Haftalık kurulan semt pazarlarlarının pazar sonrası pazar yerinin temizlenmesi
ve yıkanması sağlamak, kanalizasyon bağlantı altyapısı bulunmayan mahalle
ve semtlerimize yönelik yurttaşlarımızın mağduriyetini önlemek için en seri
şekilde fosseptik çekimi hizmeti vermektir.
Belediyemiz, park ve bahçelerin bakımı ve temizliği işlerinde, kültür, sosyal ve
yatırım hizmetlerinde öncelikli ve duyarlı olmuştur. Bu anlayışıyla hizmetlerini
sürdürmeye devam etmek ve modern bir Çiğli yaratmak hedefimizdir.
Resim 7: Park düzenleme çalışmaları
29
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Belediyemiz ilçemizi güzelleştirmek, ulaşımı rahatlatmak ve daha modern bir
Çiğli yaratmak için yol yapım çalışmalarına hızla devam etmektedir.
5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Belediyemiz, İçişleri Bakanlığına bağlı ilçe sakinlerinin mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı halk tarafından
seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu kuruluşudur.
Belediye Yönetimi kendi içerisinde 5393 sayılı Kanunun 49.maddesi gereği 4
(Dört) Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 21 Birim Müdürlükleri ile oluşturulan alt
birimlerle yönetilmektedir.
Belediyenin denetimi faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve Belediye Teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla;
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere,
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve
ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçların raporlanması
ve tensip ve tavsiyelerin hizmetlere etkinlik ve rehber olması her zaman Belediyecilik
anlayışımızla ön planda tutulmuştur.
Belediyemizce yapılan ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını benimseyerek yönetim anlayışına
ilke edinmiştir.
Belediyemizin iş ve işlemleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi
gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu, 5393 sayılı Belediye Kanunun
55.maddesi gereği Belediyenin iç ve dış denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır.
Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin
bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı; mali işler açısından da Sayıştay Başkanlığı
tarafından denetlenmektedir.
II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri:
Çiğli Halkına sosyal, kültürel alanlarda kaliteli hizmetler sunarak ilçemizi daha
yaşanabilir hale getirmek öncelikli hedeflerimizdendir.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler:
 Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek kültür, sanat ve
sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini
30
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
geliştirmek, sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli
yardımları yapmak.
 Yaşam kalitesi yüksek, ilçedeki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı,
çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık
katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Çiğli yaratmak.
 Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler
uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.
 Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda, güler yüzlü
çalışanlarımızla daha iyi hizmet sunulmasını sağlamak.
 Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Çiğli halkının daha güzel,
modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet
etmek.
 Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir
kent bilinci oluşturmak.
 Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı
gerçekleştirmek.
 Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap
verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının
sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek.
 Çiğlide yaşayan
düzenlemek.
Halkımızın
kültürel
düzeyini
yükseltici
etkinlikler
 Gençlerimizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak.
 Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya
yapılmasını için teşvik etmek.
 Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle
ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için
Belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak.
 Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek.
 Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,
mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık
vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.
31
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
III. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.1. BİRİM FAALİYET RAPORLARI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I.GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
BASIN DANIŞMANLIĞI
a-Yerel ve Ulusal Medya takibi yaparak Çiğli Belediyesi ile ilgili haber ve köşe
yazılarını arşivlemek.
b-Belediye Birimleri tarafından düzenlenen etkinlikleri Basın Servisi yoluyla halka
duyurmak ve medyada yayınlanmasını sağlamak.
c-Çiğli Belediye Başkanı’nın günlük programını takip etmek, Başkanlık faaliyetleri
doğrultusunda habere değer ziyaret, iş ve işlemlerin basına duyurulmasını sağlamak.
d-Birimlerin ihtiyaç duyduğu kamera ve fotoğraf çekimlerini yapmak ve arşivlemek.
e-Meclis Toplantılarını görüntülemek ve arşivlemek.
f-Belediye Birimleri tarafından yürütülen çalışmaların halka duyurulması amacıyla
gerektiğinde broşür, kitap veya diğer evrakların basımını sağlamak bu çalışmaların
görüntülü tanıtımlarını hazırlamak ya da hazırlatmak.
g-Başkanlık Makamı tarafından Belediye çalışmaları ile ilgili yerine getirilmesi
istenen iş ve işlemleri yapmak.
PROTOKOL
a-Protokol listelerini hazırlamak ve değişikliklere göre güncellemek.
b-Başkanlık Makamının davetli olduğu Ulusal Bayram veya resmi törenlerde protokol
düzenine uygun bir şekilde yer alarak, ağırlanmasını sağlamak.
c-Resmi, Ulusal Bayram ve törenlerde protokol düzenini sağlamak.
d-Belediye Başkanı tarafından düzenlenen organizasyonlarda protokol düzenini
sağlamak.
e-Belediye Birimleri tarafından düzenlenen etkinlikler ile açılış, temel atma gibi
organizasyonlarda protokol düzenini oluşturmak.
f-Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen diğer iş ve işlemleri yapmak.
32
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Halkla İlişkiler
a-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Belediyemize elektronik
ortamda veya yazılı olarak elden gelen bütün dilekçelerin evrak kaydını yapmak, ilgili
birime iletmek ve birimden gelen yanıtın başvuru sahibine iletilmesini sağlamak.
b-Doğrudan Başbakanlık (BİMER) çerçevesinde internet veya yazılı olarak elden
gelen başvuruların diğer birimlerle kurulan iletişim sayesinde yanıtlanmasını ve ilgili
kişi veya kuruluşa iletilmesini sağlamak.
c-Belediyemize internet, telefon, faks vb. veya elden yazılı olarak gelen tüm şikayet ve
önerileri incelemek, gerekli birimlere ileterek Başkanlıkla iletişimi sağlayarak varsa
sorunların çözümüne yardımcı olmak.
d-Belediyenin Halkla ilişkiler organizasyonunu sağlamak, gerektiği hallerde hizmet
verenlerle hizmet alanlar arasında iletişim sağlamak.
e- Başkanlık Makamına iletmek istenen mesajları iletmek.
f- Halkla ilişkiler kapsamına giren etkinlikler düzenlemek.
g- Belediye çalışmaları ve personel performansı ile ilgili anketler yapmak.
h-Muhtelif hizmet kollarında Halkla ilişkiler masaları kurarak, hizmetin ilçenin her
yerlerine götürülmesini sağlamak.
i-Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.
Büro İş ve İşlemleri:
a-Başkanlık Makamı ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.
b-Müdürlüğün yazışmalarını organize etmek.
c- Evrak Arşivini yapmak.
d-Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi ve memur personelin hak ve
görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
e-Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.
Başkanlık Sekretaryası:
a-Başkanlık Sekretaryası Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunmakla beraber,
Sekretarya’ da görev yapan personelin görev dağılımını ve çalışma şeklini doğrudan
Belediye Başkanı belirler.
33
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
b-Başkanlık Sekretaryası Belediye Başkanlığının günlük randevu düzenini sağlar,
Birim Yöneticilerinin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlar, Belediye Başkanının
mesajlarını diğer birimlere iletir.
II-AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR
İlçemizde fakir ve yardıma muhtaç ailelere eğitim, nakit ve giyim olarak
yapılmıştır. İlçemizde 400 kişiye sosyal yardım, 300 kişiye eğitim yardımı ve 1 kişiye
nakdi yardım yapılmıştır.
III-SPORTİF FAALİYETLER
2014 yılında Belediyemizce spor faaliyetleri Çiğli Belediye Spor Kulübü
Bünyesinde faaliyetler yürütülmektedir.
Resim 8: Yaz okulu futbol
Yaz Okulu;
Futbol
Taekwondo
:380 Kişi
:125 Kişi
Taekwondo dalında 2 Avrupa Şampiyonluğu, 2 Avrupa İkinciliği, 6 Türkiye
Şampiyonluğu, 5 Türkiye İkinciliği, 9 Türkiye Üçüncülüğü, 2 Uluslararası
Şampiyonluk, 3 Uluslararası İkincilik ve 1 Dünya üçüncülüğü kazanılmıştır.
34
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 9: Yaz okulu
Nostalji turnuvası:
 Belediyemizce 4 yıldır düzenlenen Nostalji Futbol Turnuvasının 5 ncisi değişik
sportif etkinliklerle beraber büyük bir katılım ile gerçekleştirilmiştir.
 750 sporcuya eksiksiz hizmet verilmesi sağlanmış, maçların tamamının
halkımız tarafından izlenebilmesi için youtube üzerinden canlı olarak
yayınlanmıştır.
 Nostalji Turnuvası sportif faaliyetlerini içeren 18 sayılık bülten çıkartılmıştır.
 Nostalji Turnuvası 5.Geleneksel Masterler Dostluk Futbol Turnuvası adı
altında yapılmıştır.
Resim 10: 5. Geleneksel Nostalji Masterler Dostluk Futbol Turnuvası
35
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
IV-KÜLTÜREL FAALİYETLER
1. Halkın sosyal yaşamlarıyla ilgilenmek, belediyenin bu alandaki çalışmalarını
halka duyurmak için anket çalışması yapılmıştır.
2. 23 Nisan-19 Mayıs 2014 resmi bayramları törenlerle kutlanmış olup, etkinlik ve
törenlerde öğrencilerin kıyafetleri belediyemizce sağlanmıştır.
3. Anneler Günü nedeniyle Çiğli’ de ki annelere çiçek dağıtılmıştır.
4. Engelliler haftası nedeniyle engelli vatandaşlarımıza müzik-eğlence programı
tertiplenmiştir.
5. Çiğli ilçesinin ve Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla yerel gazete
yayımlanıp, dağıtılmıştır.
6. Ramazan ayında ilçemizde seyahat halinde bulunan ve yoksul vatandaşlara
dağıtılmak üzere iftar yemeği hizmeti verilmiştir.
Resim 11: Ramazan ayı etkinlikleri
7. 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı düzenlenmiştir.
36
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
V- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER
I. ARGE BİRİMİ
:
Arge Biriminin görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.
a) Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına
yönelik afiş, broşür, kitapçık, pankart, cd vb. dokümanların grafik tasarımlarının
yapmak ve bastırılmasını sağlamak,
b) Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve
faaliyetlerin organize edilmesi,
c) Çiğli Belediyesinin tüm birimlerin yaptığı çalışmaları basılı yayınlar ve internet
aracılığı ile kamuoyuna yansıtmak, kurum, kuruluş yada kişilerin Çiğli
Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara doğru biçimde aktarmak.
d) Belediye Başkanımızla beraber semt toplantılarını organize etmek.
e) Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla aylık olarak Çiğli Belediyesi gazetesi
çıkarmak, gazetenin haber, tasarım, baskı dağıtım ve koordinasyonunu sağlamak.
f) Belediyenin hedef kitlelerine ilişkin araştırmalar yapmak. Kriz anlarında kriz
masası yönetimine yardımcı olmak, sorun çözme sürecinde yönetimle birlikte
çalışmak.
g) Çiğli Belediyesi web sayfasının geliştirilmesi ve içerik güncellemesi yapmak
birimimizin görev ve sorumlulukları arasındadır.
ARGE Birimi olarak sunulan faaliyetler:
 2015 Yılına ait ajanda tasarımı yapıldı ve dağıtılması sağlandı.
 Çiğli sınırları içerisinde bulunan toplam 38 adet billboard içerisine belediye
faaliyetlerini içeren çalışmalar hazırlandı.
 Günün anlam ve önemine uygun her güne ayrı ayrı günaydın mesajları
hazırlayıp vatandaşı samimiyeti kurmayı sağlıyoruz.
 Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün bilgilendirme broşürleri,
kitapçık, karne, marka, afiş, branda tasarımlarını hazırlayıp baskı takibini
sağladık.
 ÇAK Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma birimine tanıtım ve bilgilendirme
amaçlı kitapçık ve broşür hazırlandı.
 Önemli gün ve aylarda kutlama ve anma afişleri hazırlanıp merkezi yerlere
asılması sağlandı.
37
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 Önemli gün ve aylarda gazeteye verilen ilanların tasarımını yapıp baskı takibini
sağladık.
 Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinin marka yönetimi yapıldı (logo, kurumsal
çalışma)
 İç mekan görsellerinin hazırlanması ve verilen kurslara hitaben anlaşılabilir
afişlerin ve sınıf içlerine hazırlanan görseller hazırlandı.
 ÇİBEM’in tanıtımını vatandaşa daha hızlı aktarmak için el broşürleri hazırlandı
ve dağıtımı sağlandı.
 Sosyal medyada açmış olduğumuz hesaplardan kurum hizmetlerini etkili
yaymaya yarayan görsel çalışmalar hazırlandı.
 Belediyemize ait sosyal tesis olan Akvaryum Kafenin marka yönetimi
yapıldı(logo ve kurumsal kimlik çalışması)
 Restaurant ve cafeyi birbirinden ayırt eden tasarımları yapıldı (menü, tabak,
çatal bıçak kılıfı, şekerlik, peçetelik, Amerikan servisler, önlük, ve garsonların
kıyafet logoları)
 Tesisin albenisini arttıran iç mekan görseller hazırlandı.
 Görünümü kolaylaştıracak ışıklandırma ve totem tabela çalışması yapıldı.
 14 Şubata özel bir çalışmayı 3 boyutlu sunum şeklinde hazırlandık. Bu çalışma
Çiğli kasaplar meydanına stant şeklinde kuruldu. Standımızı yaklaşık 500 çift
ziyaret etti bu sayede Çiğli’li çiftlerimiz güzel bir ilk yaşadık.
Web sayfası çalışmaları:
www.cigli.bel.tr,
www.ciglinostaljiligi.com,
www.ciglibelediyespor.com,
www.cak.com, www.ciglikentarsivi.com sayfalarının tasarlanması, geliştirilmesi,
içerik hazırlanması, tasarım ve güncelleme çalışmalarının yürütülmesi Birimimizce
gerçekleştirilmektedir.
Sosyal medya:
Appstore: Cigli Belediyesi, Android: Cigli Belediyesi, facebook.com/av.metinsolak,
facebook.com/ciglibel, facebook.com/ciglibelediyesi, twitter.com/ ciglibelediyesi,
twitter.com/ Hasan ARSLAN sayfalarının takibi, içerik hazırlama ve güncelleme
çalışmaları yapılmaktadır.
Kent arşivi:
 Çiğli’nin dününü yaşamış ve henüz aramızda bulunan kent büyüklerimizin
tanıklıklarını kayıt altına alarak, bu görüşmelerden edinilen bilgiler eşliğinde
yazılı bir arşiv oluşturulak, bugünün tanıklığında, eldeki kayıtlar eşliğinde
Çiğli ile ilgili her şeyi geleceğe taşımak hedeflenmektedir. Bu kapsamda elde
edilen görsel malzemelerin sergi ve sunumlar aracılığıyla Çiğli sakinleri ile
buluşturulması sağlanmaktadır.
38
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
II. ÇİĞLİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (Ç.A.K.) :






14.01.2014 tarihinde 41 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci
verilmesi.
15.01.2014 tarihinde 63 kişiye Çiğli ÇEKEV’de Temel Afet Bilinci
verilmesi.
13.03.2014 tarihinde 86 kişiye Çiğli ÇEKEV’de Temel Afet Bilinci
verilmesi.
14.03.2014 tarihinde 247 öğrenciye Adnan Saygun Anadolu Sağlık
Lisesinde Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi.
27.03.2015 tarihinde 29 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci
verilmesi
03.04.2014 tarihinde 228 öğrenciye Buca Anaokulu Temel Afet Bilinci
verilmesi.
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Meslek
Eğitimi
Eğitimi
Resim 12: Temel Afet Bilinci Eğitimi




08.04.2014 tarihinde 55 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci Eğitimi
verilmesi.
08.05.2014 tarihinde 321 öğrenciye Balatçık İlköğretim Okulunda Temel Afet
Bilinci Eğitimi verilmesi.
09.05.2014 tarihinde 36 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci Eğitimi
verilmesi.
14.05.2014 tarihinde 264 öğrenciye Karşıyaka İnci Şener İlköğretim Okulunda
Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi.
39
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014

30.10.2014-07.11.2014 tarihleri arasında balık tutmak amacıyla Mordoğan ilçesine
giderek denizde kaybolan Çiğli’li hemşerimizin arama ve kurtarma çalışmalarının
yapılması.

26.11.2014 tarihinde 108 öğrenciye Karşıyaka Özel Yeni Girne Anaokulunda
Temel Afet Bilinci Eğitiminin verilmesi.

2014 yılı içerisinde Temel Afet Bilinci Eğitimi verilen kişi sayısı 1724’tür.
III. AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ:
Yıl içerisinde yapılan bilgilendirme toplantıları: 122
Bilgilendirilen kişi sayısı: 6.333
Yürütülen Projeler: 1- Merkezi Finans Ve İhale Birimi (Özürlüler)
2- Avrupa Birliği (Ulusal Ajans) (Gönüllülük)
Yurt dışına gönderilen katılımcı sayısı: 242 (Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cum.,
Litvanya, Finlandiya, Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan,
İtalya, Slovakya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan )
İşbirliği Yapılan Kurumlar: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
(2.000
genç bilgilendirildi.)
-Gediz Üniversitesi (650 genç bilgilendirildi)
- Engelli Dernekleri (150 kişi bilgilendirildi)
-Göçmen Dernekleri (206 kişi bilgilendirildi)
-Yüz Yüze bilgilendirmeler: 111 kişi
Hareketlilik: 30 kişi Yunanistan Samos Adasına 2(iki) günlük Engellilerin
entegrasyonu kapsamında hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Yararlanıcılar Engellilerden
oluşmaktadır.
Ayrıca birimimiz tarafından yapılan Kadın Sağlığı Eğitimi programı çerçevesinde
9 kadına Kadın Sağlığı Eğitim Programı yürütülmektedir.
40
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
IV. Ç.İ.B.E.M BİRİMİ:
Çiğli de ikamet eden yardıma muhtaç, başarılı öğrencilere eğitim imkanı
sağlamak ve yaş sınırı koyulmaksızın Çiğli Halk Eğitim Müdürlüğü ile eşgüdümlü
çalışılarak meslek edindirme kursları açılıp halkımızın hizmetine sunmak hedefiyle,
Belediyemiz tarafından Ç.İ.B.E.M adı altında Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi
kurulmuş, 2014-2015 öğretim yılı itibari ile faaliyete geçirilmiştir.
V. EVLENDİRME BİRİMİ:
2014 yılında,
Evlenmek için Başvuranların sayısı
Nikah kıyılanların sayısı
İzin Belgesi alıp Başka yerde nikahı kıyılanların sayısı
: 1.595 çift
: 1.422 çift
: 151 çift
Resim 13: Nikah töreni
41
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, öncelikle 5393 sayılı Belediye
Kanununun buna ek diğer Kanun ve Yönetmeliklerde Belediyelere verilmiş olan
görevlerin ifası için gerekli olan teşkilat şemasını ve bu şemanın en küçük öğesi olan
kadro kavramının hak, hukuk, yetki, sorumluluk ve görevlerini; bu görevlerini en iyi
ve mükemmel bir şekilde noksansız olarak ifasını 657 sayılı Devlet Memurları kanunu
ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Meri Toplu İş sözleşmesi esasları çerçevesinde
düzenleyen bir birimdir.
Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve
Meri Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen şekilde memur ve işçi çalışan tüm
personelimizin mağdur edilmeden kadro ve özlük haklarının düzenlenmesi sosyal
haklardan yararlandırılmaları gerektiğinden taltif ve tecziyeleri işlemlerinin tekamül
ettirilmesi, çalışma huzurunun sağlanması birlik ve beraberliğinin temini bakımından
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hizmetin yürütülmesinde gereken hassasiyet
gösterilmektedir.
Son durum itibariyle Belediyemiz teşkilatının memur ve işçi kadro sayısı ile
fiilen çalışanların ve diğer faaliyetlerimizin rakamsal değerleri aşağıda paylaşılmıştır.
II. PERSONEL SAYISI
Müdürlüğümüz sorumlulukları içinde bulunan konular yasa yönetmelik ve
Toplu İş Sözleşmesi esasları içerisinde Başkanlık Makamının direktifleri
doğrultusunda aşağıdaki birimler ve personelce yürütülmektedir.
Müdürlüğümüz Bünyesinde 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, 3 İnsan
Kaynakları ve Eğitim Şefi, 1 Tahsildar, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Veri Hazırlama ve
Kontrol memuru görev yapmaktadır.
III. DEFTER KAYITLARI
01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar 5534 evrak Müdürlüğümüzde
işlem görmüştür.
IV. PERSONEL ATAMA VE TAYİNLERİ
 Belediyemizde Sözleşmeli Memur Atamaları:
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca
belediyemizde Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesine göre 7 kişi çalıştırılmıştır.
42
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2014 yılında alınan 6 personel Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmıştır. Alınan
Sözleşmeli Personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
OCAK
ŞUBAT
HAZİRAN
AĞUSTOS
TOPLAM
2014
2014
2014
2014
1 Personel
2 Personel
1 Personel
1 Personel
5 Personel
 Açıktan Tayinler:
Devlet Memurları Kanununun değişik 92.ve 93. Maddelerine göre 11 adet
memurun eski hizmetleri de dikkate alınarak açıktan tayini yapılmıştır.
MART
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
EKİM
Toplam
2014
2014
2014
2014
2014
3 Memur Personel
2 Memur Personel
2 Memur Personel
1 Memur Personel
3 Memur Personel
11 Memur personel
 Belediyemize Başka Kurumlardan Naklen Atamalar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesi gereğince başka
kurumlardan memuriyeti devam eden 10 memurun nakil işlemi yapılarak göreve
başlatıldı. Nakil işlemi yapılan Memurların aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
MART
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
TOPLAM
2014
2014
2014
2014
5 Memur personel
1 Memur personel
2 Memur personel
2 Memur personel
10 Memur Personel
 Belediyemizden Başka Kurumlara Naklen Atamalar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesi gereğince
Belediyemizde memuriyeti devam eden 2 memur nakil işlemleri yapılarak görevden
ayrıldı. Naklen giden memurun aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
HAZİRAN
TEMMUZ
TOPLAM
2014
2014
1 Memur personel
1 Memur personel
2 Memur Personel
43
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 İl Özel İdareden Devri Olan Personel
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince
Belediyemize 3 personel devir olmuştur.
V. KADEME VE DERECE İLERLEMELERİ
Devlet Memurları Kanunun 241 ve 631 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ile değişik 65. ve 68. Maddeleri gereğince kanuni terfi müddetlerini dolduran
memurlara gerekli kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Terfileri yapılan memur
personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Toplam
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
10 Memur Personel
12 Memur Personel
15 Memur Personel
13 Memur Personel
18 Memur Personel
24 Memur Personel
16 Memur Personel
21 Memur Personel
15 Memur Personel
11Memur Personel
19 Memur Personel
11Memur Personel
185 Memur Personel
8 yıllık sicil durum değerlendirmesi neticesinde 10 adet memur personelin bulunmuş
olduğu derece ve kademesinde, 1’er kademe ilerlemesi yapılmıştır.
VI. İNTİBAK İŞLEMLERİ
657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı kanunla değişik 36. Maddesi
gereğince 37 personelin SSK İntibakı yapılmış ve emsalleri seviyesine getirilmiş olup,
ayrıca 631 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümleri uyarınca kadrosuzluk
nedeniyle terfi edemeyen memurların gerekli işlemi uygulanarak mağduriyeti
önlenmiştir. İntibak işlemleri yapılan Memur personellerin aylara göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:
44
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
Toplam
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
15 Memur Personel
10 Memur Personel
1 Memur Personel
1 Memur Personel
1 Memur Personel
3 Memur Personel
6 Memur Personel
37 Memur Personel
VII. HİZMET TAKİP PROGRAMINA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HİZMET TAKİP
PROGRAMINA ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
4.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak görev yapan 234 memur
personelin, 7 sözleşmeli personelin ve 14 kadrolu işçilerin olmak üzere toplam 255 personelin
hizmet bilgilerinin girişi yapılmaktadır. Bu çalışmalar halen devam etmektedir.
VIII. EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
2014 yılında 1478 sayılı Kanun Hükümleri ile 20.02.1992 tarih ve 3474 sayılı Kanun
ile değişik 5434 sayılı Kanunun 39.maddesi (b) fıkrası uyarınca 5 memur personelimiz
emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrılan memur personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki
gibidir:
NİSAN
2014
1 Memur Personel
MAYIS
2014
1 Memur Personel
HAZİRAN
2014
1 Memur Personel
TOPLAM
3 Memur Personel
IX. İSTİFA VE SÖZLEŞMELİNİN İPTAL İŞLEMLERİ
2839 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince 2014 yılında 1 sözleşmeli personeli
istifası ve 1 sözleşme iptali yapılmıştır. İstifa eden personelin aylara göre dağılımı
aşağıdaki gibidir.
45
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Ağustos
2014
1 Sözleşmeli Personel istifa
Aralık
2014
1 Sözleşme İptali
TOPLAM
2 Sözleşmeli istifa
X. STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Belediyemizde staj yapmakta olan 2014 yılının Ocak ayından Aralık ayına
kadar stajyer öğrencimiz, her türlü mesleki bilgi ve beceriyi alabilmeleri için tüm
olanaklardan yararlandırılmış olup; Bu öğrenciler Belediyemize birçok alanda hizmet
vermekteler ve son derece olumlu iletişim içerisinde okul müdürlükleri ile koordineli
olarak çalışmaktadırlar.
XI. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 231.maddesinde
“Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı
kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline
ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından
talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür”
denilmektedir. Bu kapsamda, kamu personeli istatistik çalışmalarda kurumumuzda
görev yapan memur, sözleşmeli memur, işçi personelin sayısal verileri devlet personel
başkanlığının DPB-e uygulama üzerinde yer alan internet uygulamaları üzerinden veri
girişi yapılmakta ve kadrolardaki değişiklikler sürekli güncellenmektedir
X. MEMUR PERSONEL DURUMU
 Memur Kadrolarının Sınıfları Aşağıda Belirtilmiştir:
Genel İdare Hizmetleri…………………….………….…..: 155
Teknik Hizmetler Sınıfı……………………….…..……....:
60
Sağlık Hizmetler Sınıfı……………………….…………....: 12
Avukatlık Hizmetler Sınıfı………………….………...…...:
2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı……………………….………...:
4
Toplam…………………………………………….……...: 233
Sözleşmeli Memur………………………………………....:
7
Toplam Memur Sayısı….……………………………..….: 240
46
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 Memur Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı;
MEMUR PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI
6 Başkan Yardımcısı,
BAŞKANLIK
1 Ruhsat ve Denetim Müdürü, 1 Bilgi
AR-GE VE AVRUPA BİRLİĞİ
İşlem Müdürü, 1 Zabıta Müdürü, 1
BİRİMİ
Teknisyen, 1 İnsan Kayn..Müdürü
1 Özel Kalem Müdürü, 2 Memur, 1 Sanat
Tarihçisi, 1 Eğitmen(Söz. Memur)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 2 Memur,1 Şef, 1 Bilgisayar
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
işletmeni, 1 Kaloriferci
EVLENDİRME BİRİMİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 Evlendirme Memuru, 1 Eğitmen
1 Müdür, 3 Personel Şefi, 1 Tahsildar,1
Bilgisayar İşletmeni, 1 Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
1 Müdür, 2 Şef, 1 Tahsildar, 1 Tekniker,
1 Teknisyen, 1 memur
14 Memur, 1 Sayman, 4 Tahsildar,
l İcra memuru, l Programcı, 1 Hizmetli, 1
Bilgisayar İşletmeni, 1 Uzman, 1 Veri Haz.ve
Kont.İşlt., 1Çocuk Eğitimcisi, 1 Tekniker, 1
Teknisyen
1 Müdür,
1 Şef
1
Çözümleyici,
4
Memur,
1 Müdür (Veteriner), 4 Veteriner Hekim, 1
Memur, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri, 1 Şef
1 Müdür (Tabip), 2 Tabip, 1 Biyolog, 2
Hemşire,
1 Memur, 1 Sosyal Çalışmacı
1 Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Komiseri,
2 Zabıta Komiser Yardımcısı, 36 Zabıta
Memuru, 1 Ölçü Ayar Memuru,
1 Müdür,1 Makine İkmal Müdürü, 5
Mühendis, 9 Tekniker, 2 Peyzaj Mimarı, 1
Mimar, 2 Teknisyen, 1Jeomorfolog, 2
Memur
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 1 Avukat, 1 Avukat (Söz.Memur),
2 Memur, 1 Koruma Güvenlik Memuru
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
l Müdür, 1 Şef, 1 Memur
47
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
1 Müdür, 7 Mühendis, 2 Mimar(Sözleşmeli
Memur), 3 Şehir Planlayıcısı, 5 Tekniker, 1
Tekniker(Sözleşmeli Memur), 2 Teknisyen ,
1 Koruma Güvenlik Memuru, 1 Memur, !
Tahsildar
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
l Müdür, 5 Memur, 1 Fizikçi
DESTEK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
l Müdür, 1 Şube Müdürü, 1 Sosyolog, 2 Şef,
4 Memur, 1 Teknisyen, 1 Koruma Güvenlik
Şefi
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 3 Mühendis, 1 Şef,
1 Mühendis(Sözleşmeli Memur), 1 Tekniker
1 Teknisyen, 1 Memur
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL
MÜDÜRLÜĞÜ
YARDIM
ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ
VE
1 Müdür, 1 Şef, 3 memur, 1 Kameraman, 1
Bilgisayar İşletmeni, 1 Koruma Güvenlik
Görevlisi, 1Eğitmen(Sözleşmeli)
İŞLER 1 Müdür, 1 Şef
KONTROL 1 Müdür, 3 Mühendis
SİVİL SAVUNMA UZMANI
1 Sivil Savunma Uzmanı, 1 Memur
HARMANDALI BİRİMİ
1 Birim Sorumlusu
SASALI BİRİMİ
1 Birim Sorumlusu, 1 Şef, 1 Tahsildar
XI. İŞÇİ PERSONEL DURUMU:
Belediyemizde 2014 yılında 14 adet kadrolu işçimiz çalışmaktadır.
48
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İşçi Personelimizin Dolu Müdürlüklere Göre Dağılımı:
ÜNVAN
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
PARKLAR VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNA BAKIM
VE ATÖLYELR
MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM
SİLİNDİRCİ
AYNİYAT
SAYMANI
ŞOFÖR
2
2
4
POSTABAŞI
USTA
1
İŞÇİ
5
1
1
6
SERACI
YEDEK
PARÇACI
BETON
TRETUARCISI
POSTA BAŞI
1
1
BİLGİSAYARCI
LASTİKÇİ
VETERİNER
OPERATÖR
1
ELEKTRİK
İŞÇİSİ
TOPLAM
2
8
1
2
4
14
XII. HEDEFLERİMİZ
Verimli, çok yönlü destek hizmeti sunmaktır.
49
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Görev, yetki ve sorumluluklar alanı Belediye teşkilatlanması ile belirlenmiş
bulunan Müdürlüğümüz; ilgili kanunlar çerçevesinde 2014 yılında da Belediye
Başkanlığımız adına gelen, resmi kurum özel kişi ve kuruluş yazıları ile dilekçeleri
inceleyip, havalesinden sonra defter kayıtları yapılarak, içeriğine göre ilgili birimlere
zimmet karşılığı teslim edilmiştir.
Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin üst yönetim organları
bölümünde yer alan, Belediye Meclis ve Belediye Encümeni toplantılarına ilişkin
çalışmalar kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yürütülmüştür.
Meclis ve Encümen Karar Defterleri mevzuata uygun olarak düzgün bir şekilde
tutulmuştur.
Resim 14: Meclis toplantısı
Meclis ve Encümen Üyelerimizin İhtisas Komisyonu ve Meclis toplantılarına
katılımları ile ilgili Huzur Hakkı ödemelerine ilişkin evraklar Müdürlüğümüzce
zamanında, usulüne uygun olarak düzenlenerek, ödemelerin yapılabilmesi için Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
50
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2014 yılında; 5018, 5393 sayılı Kanunlar Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine göre hazırlanmış ve onaylanarak kabul edilmiş bulunan Müdürlük
Bütçemizde yer alan ödenekler projelerine göre usulüne uygun olarak kullanılmıştır.
Yazı İşleri Müdürlüğünce; Belediyemizin genel hizmetlerine yönelik olarak,
Belediye Başkanından, Başkan Yardımcılarından ve birimlerden gelen iş ve işlemler
mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir.
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7. Maddesine göre
Belediye Başkanlığına verilen dilekçelerin havalesinden sonra, Dilekçe Kayıt
Defterine kaydedilerek, ilgili birimlere havale edilen dilekçeler ile bunlara verilmiş
cevapların tarih ve sayılarının Dilekçe Defterine işlenmek sureti ile kayıtların
kapatılması sağlanmıştır. Anayasal bir hak olan Dilekçe Hakkının Kullanılması
konusunda gereken hassasiyet gösterilmiştir.
Belediye hizmetlerimizin daha etkin, verimli ve hızlı bir biçimde yerine
getirilmesi bakımından; Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan, Meclis ve
Encümen Toplantı Salonlarımızda eksiklikleri tespit edilen, gerek elektronik ve
gerekse mefruşat malzemeleri bu yıl içerisinde satın alınarak ihtiyaçlar giderilmiştir.
Resim 15: Encümen Toplantısı
51
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Ayrıca 2014 yılı içerisinde, belediyemizce daha önce belirlenmiş bulunan
performans ölçümlerine göre hedef ve gerçekleşmelerde her hangi bir aksamaya
meydan verilmemiştir.
Yine 2014 yılı içerisinde 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanunun 7. Maddesine göre Belediye Başkanlığına verilen dilekçelerin havalesinden
sonra, Dilekçe Kayıt Defterine kaydedilerek, ilgili birimlere havale edilen dilekçeler
ile bunlara verilmiş cevapların tarih ve sayılarının Dilekçe Defterine işlenmek sureti
ile kayıtların kapatılması sağlanmıştır. Anayasal bir hak olan Dilekçe Hakkının
Kullanılması konusunda gereken hassasiyet gösterilmiştir.
II. PERSONEL DURUMU
Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür, 5 Memur ve 9 hizmet alımı
personeli çalışmaktadır.
III. GELEN VE GİDEN EVRAK DURUMU
Müdürlüğümüzde 2014 yılı içerisinde 6949 adet gelen evrak kaydı yapılmış
olup 408 adet de giden evrak kaydı yapılmıştır. Dilekçeli müracaat ise 3435 adet
olmuştur.
2014 yılında; Belediye Meclisimizce toplam 90 adet, Encümenimizce toplam
381 adet karar alınmıştır.
52
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORLARI
Çiğli Belediyesinin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile
olan ilişkilerini, ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve
sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
Çiğli Belediyesi Stratejik Planında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda
Belediyemizin Basın Yayın organları aracılığıyla tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek,
Müdürlüğümüzün vizyonudur.
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
I.GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLAR
Çiğli İlçe sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızı Belediyemizin hizmet ve
faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek-şikayet ve önerileri ilgili müdürlüklere
iletmek ve konu hakkında başvuru sahiplerine her aşamada bilgi vermek,
Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen yol, park ve benzeri çalışmaların açılış
törenlerini Özel kalem ile koordineli olarak organize etmek, resmi ve özel günlerde
gerekli hazırlıkları yapmak.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz tarafından yapılan
hizmet ve projelerden vatandaşlarımızın zamanında doğru bilgilendirilmeleri
konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Hizmeti üretmek yeterli değil, bu hizmeti
vatandaşlara zamanında ve doğru bir şekilde iletmek için güçlü bir iletişim
köprüsünün kurulması da gereklidir. Hizmet ve projelerin kamuoyuna duyurulup
tanıtılması amacıyla her türlü kitle iletişim kaynaklarından etkin biçimde yararlanmak
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Müdürlük, ilgili Belediye
Kanunu gereğince yasadan kaynaklı yetkileri, kendisine yüklenmiş sorumluluklar
çerçevesinde ve amaca hizmet edecek şekilde kullanmaktadır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla
kamuoyunun Çiğli Belediyesi’ni dolaysız biçimde tanımasını ve değerlendirmesini
sağlamaktadır.
II. PERSONEL DURUMU
EĞİTİM
DURUMU
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
TOPLAM
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
4
2
2
1
8
1
HİZ.ALIMI
TOPLAM
6
4
6
8
11
13
3
21
30
53
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
III. ETKİNLİKLERİMİZ
Faaliyetin adı: KAZDAĞLARI GÜNÜBİRLİK GEZİ TURU
Resim 16: Kazdağları gezisi
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İlçemizde ikamet eden dar gelirli ve engelli
vatandaşlarımız için Belediyemiz faaliyetlerini ve çevreyi tanıtmak amacı ile Kaz
Dağlarına günü birlik gezi turu düzenlenmiştir.
Faaliyetin amacı: Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda Kaz Dağları
ve Ayvalık Cunda Adasına günü birlik gezi turu.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Vatandaşlarımız belediye binası önünde
bulunan araçlar ile Kaz dağları Hasan Boğuldu ve cunda adasına götürülmüştür.
Burada vatandaşlara bölge hakkında bilgi verilerek bölgeyi gezmeleri sağlanmıştır
Belediye önünde hazır bulunan araçlar ile hareket edilerek Ayvalıkta sabah kahvaltısı
yapıldı Zeytin yağı üretimi hakkında vatandaşlara bilgi verildi daha sonrasında Hasan
boğuldu şelalesi gezilerek vatandaşa şelalenin adı hakkında bilgi verildi daha
sonrasında ağlayan kaya şelalesinde öğlen yemeği yenildi ve hatıra fotoğrafı çekildi
daha sonra Ayvalık Cunda Adası gezildi Cennet tepesinde Ayvalık tostu ve çay
ikramının ardından şeytan sofrası tepesine gidilerek gün batımı izlendi bu faaliyet
sonrasında Belediye binası önüne gelinerek faaliyet sonlandırıldı.
54
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 17: Kazdağları gezisi
Faaliyetin adı : KUŞ CENNETİ KIYI TEMİZLİĞİ
Resim 18: Kuş cenneti kıyı temizliği
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Kuş Cenneti kıyısında bulunan katı atıkları toplamak.
Faaliyetin amacı: Doğa Gönüllüleri Vakfı, Gönüllü Ege Üniversitesi öğrencileri ve
gönüllü vatandaşlarımızla Kuş Cenneti Kıyısında bulunan katı atıkların toplanarak
hem canlılara hem de doğaya zarar vermesini engellemek.
55
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 19: Kuş Cenneti temizliği
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediye binası önünde toplanılarak Belediye
tarafından tahsis edilmiş olan 3 adet minibüs ile Kuş Cennetine gidildi burada önce
çay ikramı yapıldı daha sonrasında Bölge sorumlusu tarafından hem bölge hem de
canlılar hakkında brifing verildi brifing sonrasında kıyı sahiline gidilerek bölgede
bulunan atıklar toplanarak kıyı şeridi temizliği yapıldı daha sonrasında Belediye
Başkanımız Hasan ARSLAN tarafından Doğa Gönüllüleri Vakfı yetkilisi ve Gönüllü
Ege Üniversitesi öğrencileri temsilcisine hediye verildi.
Faaliyetin adı : ANNELER GÜNÜ
Resim 20: Latife Hanım köşkü gezisi
56
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Anneler günü sebebi ile Zübeyde Hanım anıt mezarı
ve Latife Hanım Köşkü anı evi gezisi.
Faaliyetin amacı: Çiğli’de bulunan annelere Zübeyde hanım anıt mezarı ve Latife
Hanım Köşkü anı evi’ ni gezdirmek.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediye binası önünde toplanılarak
Belediyeden tahsis edilen 2 adet minibüs ile Karşıyaka Zübeyde Hanım anıt mezarına
gidilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi Belediye Başkanımız Hasan
ARSLANIN anıt mezara çelenk bırakması ve konuşması sonrası hatıra fotoğrafı
çekilerek Latife Hanım Köşkü anı evi müzesi gezisi düzenlendi sonrasında annelere
çay ve kuru pasta ikramı yapılarak anneler arasında sohbet ortamı sağlandı.
Resim 21: Zübeyde Hanım anıt mezarı ziyareti
Faaliyetin adı: ÇİĞLİ ÖĞRENCİLERİNE SAHİP ÇIKIYOR EŞYA YARDIMI
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İzmir’de kamu Üniversitesini kazanmış ve ilçemizde
yaşayan öğrencilere eşya yardımı.
Faaliyetin amacı: İlçemizde yaşayan üniversite öğrencilerine eşya yardımı.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: İzmir’de bulunan kamu Üniversitesini kazanmış
ve ilçemizde yaşayan Üniversite öğrencilerine vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ve
sağlam eşyaları belediyemiz tarafından vatandaştan alınıp ihtiyaç sahibi öğrencilere
verilmektedir.
57
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 22: Öğrencilere eşya yardımı
Faaliyetin adı: İZMİR GENÇLERE KUCAK AÇIYOR
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İzmir Büyükşehir belediyesi ile imzalanan Hizmet
Protokolü gereği İzmir’de kamu Üniversitesini kazanmış Üniversite öğrencilerine
kayıt döneminde destek olmak.
Faaliyetin amacı: Üniversite öğrencilerinin yabancılık çekmemesi için onlara
rehberlik etmek.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: İzmir Büyükşehir belediyesi ile imzalanan
Hizmet Protokolü gereği İzmir’de kamu Üniversitesini kazanmış Üniversite
öğrencilerine kayıt döneminde destek olmak. Öğrencileri Belediyemiz tarafından
tahsis edilen araçlarla Otogar ve Havalimanından alıp Üniversitelerine ulaşımlarının
sağlanması.
Faaliyetin adı: BELEDİYELERİMİZLE YÜRÜYORUZ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Türkiye Sağlık beslenme ve Hareketli Hayat programı
kapsamında 2014 yılı ‘’Sağlıklı yaşam ve hareket yılı ‘’ ilan edilmiştir. Bu kapsamda,
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her ayın son
pazarında Sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenlemektedir. Nisan ayının teması
‘’Belediyelerimizle yürüyoruz’’ olarak belirlenmiştir.
58
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyetin amacı: Sağlıklı beslenme ve obeziteye karşı mücadelenin bilgisinin
verilmesi ve obeziteye karşı savaşın gerçekleşmesinin sağlanması.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: 27.04.2014 Pazar sabahı saat 09.30 itibariyle
Çiğli Belediye Binası önünde hazır bulunuldu. Saat 10 da başlatılacak yürüyüş için ilk
olarak hafta içinde güzergah belirlendi, o gün için Sağlık İşleri Müdürlüğünden
ambulans talep edildi. Güzergah olarak Çiğli Belediye Binasından başlayan
yürüyüşümüz Çiğli Kipa yanında bulunan yürüyüş parkurunun sonuna kadar gidilip,
tekrar aynı güzergah üzerinde geri dönülmesiyle 11.30 da sona erdi.
Resim 23: Sağlıklı beslenme için yürüyüş etkinliği
Faaliyetin adı: SOMA - KINIK ELMADERE KÖYÜ ZİYARETİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 13.05.2014 tarihinde Soma da yaşanan maden
kazasında yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyareti yapılması.
Faaliyetin amacı: Maden kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşlara, gıda, çocuklar
için karne hediyesi verilmesi.
59
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 24: Soma maden kazasında yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyareti
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediyemizce hazırlanan kuru gıda kolileri
Elmadere köyünde yaşayan Şehit ailelerine verilmek üzere, Belediyemize bağlı ÇAK
ekibiyle beraber evlere teslim edilmiştir. Köy meydanına kurulan şişme oyun parkıyla
çocuklar, neşeli bir gün geçirmeleri sağlanmış ayrıca Belediyemizce alınan
oyuncaklar, Çocuklara karne hediyesi olarak verilmiştir. Daha sonra Şehit Mezarlığı
ziyaret edilerek, dualar okunup karanfiller bırakılmıştır.
Resim 25: Şehit ailelerine gıda yardımı, çocuklara karne hediyesi dağıtımı
Faaliyetin adı: SOMA MADEN ŞEHİTLERİ 40. GÜNÜ ANMA ETKİNLİĞİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Lokma dökümü ve çay ikramı
Faaliyetin amacı: Soma maden kazasında hayatını kaybeden şehitlerin 40. Anma
günü anma etkinliği’nde lokma dökümü ve çay ikramı
60
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 26: Soma maden kazası 40.anma günü
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: 24.06.2014 Salı günü belediye binası önünden
hareket edilerek, Belediye başkanımızın eşi, Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile
Kınık Elmadere köyüne gidilerek burada Şehitlerimiz için lokma döktürülüp, yemek
verilmiş ve vatandaşlara çay ikramı yapılmıştır.
Resim 27: Soma maden kazası anma günü için lokma dökülmesi
61
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyetin adı: 5. GELENEKSEL TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Geleneksel 5. Toplu Sünnet Şöleni organizasyonu
yapılarak 100 çocuğun sünneti gerçekleştirilmiştir.
Resim 28: Sünnet şöleni
Faaliyetin amacı: İlçemizde bulunan maddi imkanı olmayan ailelerin sünnet olacak
çocuklarını özel hastanelere götürülerek hijyenik ortamlarda operasyonun
gerçekleştirilmesinin sağlanması.
Resim 29: Sünnet şöleni
62
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Duyurular yapılarak sünnet başvuruları
alınmıştır. Sonrasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak yürütülen hastane çalışmaları
yapılmıştır. Çocuklarımız gruplar halinde görevli personeller eşliğinde hastaneye
götürülerek cerrahi işlemleri tamamlanmıştır. Sünnet işlemleri bittikten sonra
çocuklarımıza sünnet şöleni yapılmıştır. Sihirbazlık gösterileri yapılmıştır, hediyeler
verilmiştir, misafirlerimize ikramlar yapılmıştır. Sanatçılarımızın da katkılarıyla güzel
bir dinleti gerçekleştirilmiştir, çocuklarımıza kına yakılmıştır.
Resim 30: Sünnet şöleni
Faaliyetin adı: HALK GÜNÜ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Çiğli Halkıyla görüşülerek öneri, şikâyet ve isteklerini
dinlemek
Faaliyetin amacı: Çiğli Halkıyla görüşülerek öneri ve şikâyetlerini dinlemek,
isteklerini yerine getirmek.
Resim 31: Halk günü toplantıları
63
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Çiğli Belediye Başkanımız, Başkan
yardımcılarımız ve Müdürlerimiz ile birlikte görüşmeler yapılarak Çiğli’de yaşayan
vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinleyip en kısa sürede vatandaşlarımıza
yardımcı olmak; takibini yapmak.
Resim 32: Halk günü toplantısı
Faaliyetin adı: 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: ’’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’
etkinlikleri kapsamında Evka 2 Mahallesinde bulunan Vasfiye Orhan Akyılıdız
Zihinsel engelliler okulunda bulan öğrenciler ile Doğal Yaşam parkı gezisi.
Faaliyetin amacı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramını kutlamak, zihinsel engelli
çocuklarımızın ve ailelerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek. Onların mutlu
olmaları için güzel bir ortam sağlamak
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Etkinlik öncesinde alına 60 adet poğaça, 30 adet
meyve suyu, yeteri kadar köpük tabak, çatal, peçete ve çocuklarımıza dağıtılmak üzere
şeker temin edildi. Çiğli Belediye Binası önünde hazır bulunan servis aracımızla
Vasfiye Orhan Akyıldız Engelliler Okuluna personellerimiz ile gidildi. Burada
bulunan 22 engelli çocuğumuz ve 5 eğitimci ile birlikte Sasalı Doğal yaşam Parkına
ulaşımımız gerçekleşti. Çocuklarımıza yanımızda getirdiğimiz ikramlar sunuldu,Daha
sonra etkinlik alanında bulunan tırtıl ulaşım aracımızla Doğal Yaşam parkımız
gezdirildi.
64
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 33: Zihinsel engelli çocuklarla Doğal Yaşam Parkı gezisi
Faaliyetin adı: İFTAR YEMEĞİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Çiğli Belediye başkanı Hasan ARSLAN’ın ev
sahipliğinde iftar yemeği.
Faaliyetin amacı: Çiğli ilçesinde bulunan devlet büyükleri ve bassın eşliğinde iftar
yemeği.
Resim 34: Ramazan ayı iftar yemeği
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Protokol heyeti ve basın mensupları aranarak
iftar yemeği hakkında yer ve zaman konusunda bilgi verildi. Çiğli Belediye
Başkanımız İnş. Müh. Hasan ARSLAN’ın ev sahipliğini yaptığı eski Belediye binası
6. Katta Çiğli protokol heyeti Çiğli Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve
basın mensupları eşliğinde İftar yemeği düzenlendi.
65
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 35: İftar yemeği
Faaliyetin adı: ZİÇEV ENGELLİ ÇOCUKLAR DENİZ GEZİSİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Çiğlide yaşayan dar gelirli ve zihinsel engelli
çocukları denize götürmek.
Faaliyetin amacı: Çiğlide yaşayan dar gelirli ve zihinsel engelli çocukları denize
götürmek.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Çiğlide yaşayan engelli ve dar gelirli
vatandaşların çocuklarını ZİÇEV okulu ile düzenlenen proje kapsamında deniz gezisi
düzenlemek. Bu proje kapsamında Çiğli Belediyesinin anlaşmış olduğu firmalar ile
çocukların ve velilerinin ulaşım, yemek ve konaklama hizmetleri karşılanmıştı.
Resim 36: ZİÇEV deniz gezisi
66
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyetin adı: GÜMÜLDÜR DENİZ GEZİSİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İlçemizde ikamet eden engelli, dar gelirli kadın ve
çocukları için Gümüldür Orman Kampına gezi düzenlenmiştir. Geziye katılanların
sayısı 130 kişidir. Tüm gün çocuklar ve kadınlarımız deniz keyfi yaşamıştır.
Faaliyetin amacı: İlçemizde bulunan maddi imkansızlıktan dolayı mahalle dışına bile
çıkamayan kadınlarımız ve çocuklarımıza farklı güzel bir etkinlik düzenlemek.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Geziye katılım sağlamak için mahallelerde ön
hazırlık yapılmıştır. Kadınlarımız mahallelerden ve Çiğli Belediyesi önünden araçlarla
alınarak Gümüldür orman kampına götürülmüştür. Sonrasında gün boyu
vatandaşlarımız burada ağırlanmış, gidiş sırasında kahvaltı, kampta öğle yemeği ve
ikramlar yapılmıştır. Çocuklarımız ve kadınlarımız gönüllerince denize girmiş ve
eğlenmiştir.
Resim 37: Gümüldür deniz gezisi
67
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyetin adı: YAŞLILAR GÜNÜ VE BAYRAMLAŞMA
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Yaşlılar Günü ve Bayramlaşma
Faaliyetin amacı: Yaşlılar Günü ve Bayramlaşma nedeni ile Çiğlide bulunan huzur
evleri ziyareti.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Yaşlılar Günü ve Bayramlaşma nedeni Çiğli
Belediye Başkanımız, eşi ve beraberindeki ekip ile Çiğli’de bulunan huzur evleri
ziyareti gerçekleştirildi. Yaşlılarımızın bir nebzede olsa dertlerini paylaşmak için
yapılan faaliyette hem yaşlılar haftası ve hem de yaklaşan Kurban bayramları
kutlanarak karanfil dağıtıldı.
Resim 38: Huzur evi ziyareti
Faaliyetin adı: 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞÖLENİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şöleni
68
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 39: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Faaliyetin amacı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser ve halk dansları
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Çiğli Belediye Başkanımız liderliğindeki
protokol heyeti ve çiği halkı ile Belediye binası önünden Bayraklı ve meşaleli yürüyüş
yapılarak Çiğli Cumhuriyet meydanına gelinerek
burada İzmir Büyükşehir
belediyesinin katkılarıyla senfoni orkestrası ve halk dansları ekibin yapmış olduğu
gösteriler sonunda yerel sanatçıların sahne almasının ardından faaliyet
sonlandırılmıştır.
Faaliyetin adı: 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 03.12.2014 Tarihinde engelli vatandaşlarımız ve
yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı yemek verilmiştir.
Faaliyetin amacı: Engelliler Haftası
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Eski Belediye Binası 6. Katında engelli
vatandaşlarımıza ve yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı verilen yemekte
Başkanımız İnş.Müh. Hasan ARSLAN’nın konuşma yapması ve yerel sanatçıların
sahne almasıyla sona ermiştir.
69
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 40: Engelliler haftası
Faaliyetin adı: 5.GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 5.Geleneksel Deve Güreşleri Festivali
Faaliyetin amacı: Geleneksel olan deve güreşlerinin devamının sağlanması.
70
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 41: Deve Güreşi Festivali
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediyemiz ve Deve ve Deve Sevenler Derneği
işbirliği ile Deve Güreşi yapılacak olan sahanın düzenlenmesi, festival için şehir
dışından gelen deve sahiplerinin ağırlanması ve ilçemiz hakkında bilgilendirilmesi
( belediyemiz faaliyetlerinin anlatıldığı kitapçık ,broşür ve takvimlerin dağtılması )
festival alanının süslenmesi, protokolün ve halkın etkinliği rahat izleyebilmesi için
yapılan çalışmalar, ikramlar, kupa töreni ve Başkanımız İnş.Müh.Hasan ARSLAN’ın
konuşması .
Resim 42: Deve Güreşi Festivali
71
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 43: Deve Güreşi Festivali
IV. İSTEK ve ŞİKAYET MASASI
Vatandaşlardan mail ve dilekçe yoluyla gelen isteklerin, taleplerin ilgili
birimlere iletilerek sorunların en kısa sürede çözüme ulaştırılmasının sağlanması.
DİLEKÇE İLE
BAŞVURU
SAYISI
CEVAPLANAN
BAŞVURU
SAYISI
1412
1213
Bilgi edinme
68
68
Bimer
127
127
İSTEK ŞİKÂYET MASASI
Mail yoluyla gelen evrak
İşkur
Vefat taziye mektubu
119 Adet
V. İLAN REKLAM BİRİMİ
İlan- Reklam bölümümüz, özel günlerin ve etkinliklerin halkımıza duyurulması
için afiş hazırlayan birimimizdir.
Belediyemizin faaliyetlerini halkımıza duyurmak amacıyla İlan-Reklam
servisimizle afişler hazırlanmış ve panolara asılmıştır.
72
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
VI. İŞKUR BİRİMİ
Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ile Çiğli Belediye Başkanlığı arasında
yapılan protokol gereği İşkur hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara
Belediye nezdinde hizmetlerin sunulması çalışmalarını yürütür.
Ocak(160 kişi), Şubat (210 kişi), Mart (220 kişi), Nisan (170 kişi), Mayıs (251
kişi), Haziran (215 kişi), Temmuz (10 kişi) İŞKUR’a kayıt yaptırmış ve kendilerine
uygun işyerlerine yönlendirme yapılmıştır.
Nisan-Aralık Ayı içerisinde toplam 832 kişinin görüşmesi olumlu geçmiş olup
aylık faaliyet raporları aşağıdaki gibidir.
KADIN
ERKEK
İLKOKUL
LİSE
ÜNİVERSİTE
EĞİTİM DURUMU
BELLİ
OLMAYANLAR
91
176
76
154
35
60
240
Belediyemiz ile İŞKUR arasında yapılan protokol 10/07/2014 tarihinde fesih
edildiğinden Çiğli İstihdam Bürosu olarak toplu iş görüşmelerine başlanmış olup 2014
yılı içerisinde aşağıdaki firmalara işçi yerleştirmesi gerçekleştirilmiştir.
























KLİMASAN
ENKA PLASTİK
KETENCİ TEKSTİL
KARMAK MAKİNE( EGE ÖZ UZMAN DANIŞMANLIK)
EGE ÖZEL GRUP
HUGO BOSS
ARAL MOBİLYA
ENTERNASYONEL GRAVÜR
BAK AMBALAJ
KARDEMİR
METRO VE ÖZTAŞLAR GÜVENLİK
SAY REKLAM
FERRAD RADYATÖR
ERA İNSAN KAYNAKLARI
ÇAMALTI TUZLASI
HRM DANIŞMANLIK
MEDİCALPARK HASTAHANESİ
TEPO PLASTİK
KOROZO AMBALAJ
BAKİOĞLU HOLDİNG
RAZİYE COŞKUN TEKSTİL
FELDA EFCO GIDA FİRMASI
DOĞA ORGANİK GIDA
ARAS KARGO
2014 yılı içinde toplam 2068 kişinin İşkur’a kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.
73
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
BASIN DANIŞMANLIĞI BİRİMİ
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Çiğli Belediyesi’nin çalışma, hizmet ve projelerini yazılı ve görsel basın
aracılığıyla kamuoyuna duyurmak, belediye – medya kuruluşları ilişkisini
düzenlemek, web ve sosyal medya sayfasını düzenlemekle görevli birimdir.
Belediyemiz basın danışmanlığı birimince hazırlanan tüm yazılı ve görsel basın
bültenleri gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine iletilmektedir.
Etkinliklerimize tüm basın kuruluşlarının temsilcileri çağrılmakta, katılımın olmadığı
basın kuruluşlarına haber bülteniyle birlikte fotoğraf ve kamera görüntüsü servisi
yapılmaktadır. Ayrıca gazete, dergi, televizyon ve radyoların muhabir ve
programcılarına istenilen konularda gerekli hazırlıklar yapılarak, bilgi, doküman,
fotoğraf ve kamera görüntüsü sağlanmaktadır. Basın mensuplarının talepleri
doğrultusunda belediye başkanı ve diğer bürokratlarla röportajlar yapılmaktadır.
Çeşitli basın kuruluşlarına ziyaretler yapılmakta ve bazı programlar ile ana haber
bültenlerine belediye başkanı ya da konuyla ilgili birim yetkilisinin konuk olarak
katılması sağlanmaktadır.
Günlük, haftalık ve aylık gazete ve dergiler ile televizyon haber ve
programlarının takibi yine birimimiz tarafından sağlanmakta, günlük olarak başkanlık
makamı ve ilgili başkan yardımcıları ile müdürlüklere servis yapılmaktadır. Ayrıca
resmi gün ve milli bayramlarla ilgili kutlama ve hizmet etkinliklerinin tanıtım ilanları
da bu birim tarafından hazırlanmakta ve yayınlattırılmaktadır.
II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Faaliyetin Adı: Tanıtımda yaygın etkinlik sağlanması
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Belediye etkinlik, faaliyet ve çalışmalarının ilk elden
kamuoyuna duyurulması
Faaliyetin Amacı: Belediye çalışmalarını kamuoyuna medya aracılığıyla duyurmak
Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: 2014 yılı Ocak ve Aralık ayları arasında
belediyemiz basın danışmanlığı birimince hazırlanan tüm yazılı ve görsel basın
bültenleri gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine iletilmiştir. Önümüzdeki
yıllarda da bülten hazırlanıp basına görselleri ile birlikte iletilmesine, kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcilerinin
çağrılmasına ve basın toplantılarının düzenlenmesine devam edilecektir.
74
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
AYLAR
OCAK
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
18
17
12
15
17
19
20
17
7
9
27
21
2
1
2
2
3
2
1
1
1
2
2
1
YAYINLANAN
HABER SAYISI
YAYINLANAN
PROGRAM
SAYISI
Tablo 1: Televizyon kanallarında 2014 yılında yayınlanan haber ve program sayısının
aylara göre dağılımı.
Gazete, dergi ve
Gazete ve
Gazete ve
İnternet haber
televizyonlara
Dergilerde
Dergilerde
Sitelerinde
Gön. haber
Yayınlanan
Yayınlanan haber
Yayınlanan
bülteni sayısı
haber sayısı
ve köşe yazısı
haber sayısı
Ocak
12
-
-
24
Şubat
14
-
-
20
Mart
10
-
1
26
Nisan
15
125
-
20
Mayıs
18
104
Haziran
20
95
3
95
Temmuz
18
91
5
80
Ağustos
18
120
4
78
Eylül
15
90
4
61
Ekim
16
74
1
66
Kasım
13
-
1
20
Aralık
11
-
1
22
TOPLAM
180
699
20
594
AYLAR
103
Tablo 2: Gazete, dergi ve televizyonlara 2014 yılında servis yapılan bültenlerin aylara
göre dağılımı ile gazete ve dergilerde yayınlanan haber, köşe yazısı ile özel haber
sayısı.
Sonuç: Müdürlüğümüzün asli görevlerinden biri olan “Tanıtımda Yaygın Etkinlik
Sağlanması” konusunda 2014 yılı içinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.
75
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyetin Adı: Yerel ve Ulusal Televizyon Kanallarında Haber ve Program Takibinin
Yapılması
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanan
belediyemizi ilgilendiren haber ve programların eksiksiz takibini yapmak amacıyla
çalışmalar yapılması.
Faaliyetin Amacı: Yerel ve ulusal kanallarda haberlerin yayınlanmasıyla geri
dönüşüm almak ve arşiv çalışması yapılması amacıyla dışarıdan hizmet alımı
yapılması.
Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz ile ilgili haber ve programlar
medya takip şirketinden düzenli olarak alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda da
belediyemizle ilgili haber ve programların takibine devam edilecektir.
Sonuç: Belediyemizle ilgili televizyon kanallarında haber ve programlar
yayınlanmakta ve bunun takibi dışarıdan hizmet alınarak sağlanabilmektedir.
Faaliyetin Adı: Bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve etkinliklerde basın
mensupları ile bir araya gelmek.
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Belediye hizmet ve etkinliklerin tanıtımı ve gündemi
ilgilendiren konular ile ilgili açıklama yapılması ve etkinliklerin tanıtımı ve anlatımını
sağlamak üzere kamuoyuna ilk elden duyurulması.
Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: Belediye ile ilgili hizmet ve etkinliklerin
anlatılması ve tanıtılması amacıyla birimimizce 2014 yılında birçok farklı etkinlikte –
basın toplantısı, panel, imza töreni, şölen, şenlik, açılış, festival, tören, gezi ve anma
etkinlikleri- basın mensupları ile bir araya gelinmiştir. Faaliyetlerle ilgili olarak
bilgilendirme toplantıları ve etkinliklere basın mensuplarının davet edilmesine devam
edilecektir.
Sonuç: Kamuoyuna medya aracılığıyla belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirme yapılmış olup, belediye çalışmaları medya kanalıyla kamuoyuna
anlatılmıştır.
Faaliyetin Adı: Fotoğraf ve görüntü arşivi ile yayınlanan haber ve programların arşivi
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Basılı yayın organlarındaki haberlerin takibi ve
arşivlenmesi ile çekilen fotoğraf ve kamera görüntülerinin arşivlenmesi işlemi
76
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Faaliyet ile ilgili çalışmalar: Basılı yayın organlarında yayınlanan bültenlerin takibi
amacıyla gazete ve dergiler düzenli olarak taranmakta ve gazete kupürleri arşivlenerek
saklanmaktadır. Gerek görülen durumlarda bu haber arşivinden faydalanılmaktadır.
Yine belediyemiz basın bürosunda fotoğraf ve kamera görüntüsü arşivi bulunmaktadır.
Gerekli durumlarda arşivimiz belediyemiz ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.
2014 yılında belediyemizin tüm faaliyetleri fotoğraflanmış ve kameraya çekilmiştir.
Sonuç: Belediye ile ilgili faaliyet ve çalışmalar düzenli olarak fotoğraflanmakta ve
kameraya çekilmekte, bu görüntü ve fotoğraflar tarihine, ait olduğu birime ve alana
göre arşivlenmektedir. Gerekli durumlarda arşiv görüntüleri kullanılmaktadır.
Faaliyetin Adı: Web Sitesi ve Sosyal Medya Çalışmaları
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Basına servis yapılan ve basında yer alan haberler ve
duyuruların belediyemiz web sayfası ve sosyal medya sayfasında yer alması.
Faaliyete ilişkin yapılan Çalışmalar: 2014 yılında gazete, dergi ve televizyonlara
servis edilen 590 adet haberin web sayfası ve belediyenin sosyal medya sayfasında
yayınlanması sağlanmıştır. Ayrıca belediyemize yapılan ziyaretler de ayrı bir bölümde
web kullanıcılarının bilgisine sunulmuştur. Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili
duyurular da belediyemiz web ve sosyal medya sayfasından görüntülenmekte ve
güncellenmektedir. Yine belediyemizin e-belediye hizmeti de buradan sağlanarak,
vatandaşların vergilerini internet üzerinden ödemeleri mümkün olmaktadır. Bu
hizmetin verilmesi önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.
Sonuç: Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan internet etkin bir
şekilde kullanılmış, belediyemize ait olan www.cigli.bel.tr web sayfası ile Çiğli
Belediyesi facebook sayfası güncellenmiş, bu sayfalara düzenli olarak haber ve bilgi
akışı sağlanmıştır.
77
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Yasaların yerel yönetim olarak bize verdiği hak ve yetkiler çerçevesinde
hareket ederek en iyi hizmeti yerine getirmek.
Bu yetkilerle, halkımızın Eğitim Kültür ve Sosyal faaliyetlerinde maksimum
alanda en iyi hizmeti götürmek.
 Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili
mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan
etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip
Başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine
ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek.
 Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını
sağlamak.
 Hizmetlerle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
 Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini
planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak.
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesislerin maksimum
düzeyde çalıştırılması için gerekli önlemler almak.
 Özel ve Resmi günlerde Başkanlıkça yapılmasına karar verilen törenlerde
halkımızı aydınlatıcı ve onlarla yoğun dialoğun sağlanması için sosyal
etkinlikleri uygulayarak genişletmek.
 Hazırlanacak broşür ve afişlerin bu özel ve resmi günlerde etkin iletişim
araçları vasıtasıyla halka iletilerek önemli köprüler kurmak.
 Kültür ve Sanat dalında uygulanacak program ve etkinliklerin başarılı geçmesi
için gerekli önlemleri almak.
 Halk ile yüz yüze iletişim kurulup sorunlarına çözüm getirilmesi için geniş
kitle üzerinde önemli bir ölçüde Belediyemizle bağlantı yollarını açmak, müzik
ve eğlence programları düzenleyerek halkın yoğun ilgisini çekilebilmek için
alınması gereken önlemleri etkin bir şekilde uygulamak.
 Kurumlarla işbirliğine girilerek okullarımızdaki sosyal ve kültürel etkinliklerde
Belediyemiz adına yer alıp programlara ve aktivitelere katılmayı sağlamak.
 Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
 Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
 Halk oyunları gösterileri ve yarışmaları düzenlemek.
 Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka açık konferanslar düzenlemek.
 Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans,
seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.
 Kentimizin yönetim ve protokol listesinde bulunan tüm üst düzey yetkili ve
sorumlularla direkt bağlantı kurularak, etkinliklerimizde yer almalarını ve tüm
çalışmalarımızdan haberdar olmalarını sağlamaya çalışmak,
 Etkin yazar ve fikir adamlarıyla bağlantı kurularak gerek Belediyemizde,
gerekse halkımızın geniş bir şekilde katılabileceği kültür yuvalarında panel ve
konferanslar düzenlemek.
78
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 Belediyemizin tüm çalışmalarını gerek halka yansıtmak ve gerekse
medyamızda önemle yer alabilmesi için Basın ve Halkla İlişkiler Birimimizle
ortaklaşa çalışma içerisine girip Kültür ve Sosyal etkinliklerimizi en iyi şekilde
yerine getirme çabaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüzde 1 Müdür V., 6 Memur, 2 Teknisyen ve 22 Büro Elamanı
çalışmaktadır. Görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam
ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve
takip ederler. Kurs programlarını hazırlar ve takip ederler. Sosyal amaçlı projelerde
hem görev alır hem de takibini sağlar.
III. FAALİYETLERİMİZ
HİZMET BİRİMİNİN ADI
KÜTÜPHANE
GÜZELTEPE KADIN
DAYANIŞMA
MERKEZİ
ADRESİ
İlçemiz Kaklıç ve Evka - 2’de olmak üzere
Belediyemiz bünyesinde 2
Adet kütüphane
bulunmaktadır. Evka- 2 Kütüphanemiz faal olup, 2
(iki) personel ile hizmet vermektedir. Mevcut
kütüphanede öğrenci ve vatandaşın bilgiye ulaşması
ve
ücretsiz kitap okunması genel olarak
sağlanmaktadır.
Hizmet birimimizde görevli personelimiz alan
çalışmalarını yaparak okuma yazma bilmeyenleri
tespit etmek ve kurs vermek, genç kızlarımızı evliliğe
hazırlamak, yeni evli olanları ana çocuk ilişkisi
bakımından bilgilendirmek, şiddete maruz kalmış ve
boşanmış eşlerin yasal haklarını kendilerine
bildirmek, ana ve çocuk sağlığı ve genel olarak
sağlıkla ilgili konular hakkında seminerler
düzenleyerek kadınları bilinçlendirmek ve kadınların
ihtiyaç duyduğu belediye hizmetlerini ilgililerine
iletmek
ve
kadınların
sosyalleşmelerinin
sağlanmasında aktif görev almaktadırlar.
BELEDİYEMİZ ÜCRETSİZ Anadolu Caddesi Kat 2 No: 217 Çiğli/İZMİR
adresinde bulunan birimimizde 12 yaş grubu ve üstü
İNTERNET EVİ
kişilerin taleplerinin olmaları hallerinde internet
kullanımları kendilerine ücretsiz sağlanmaktadır.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerine yönelik eğitimleri
ve ödev çıktıları ile vatandaşın genel internet
üzerinden ihtiyaç arz eden bilgi ve belge istemleri
kendilerine Belediyemizce ücretsiz sağlanmaktadır.
79
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
El Sanatları kurslarımız ve katılım sayıları 2014 Yılı Ocak – Aralık Ayları
kapsamında :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
RESİM
SERAMİK
KATI KURSU
ÜÇ BOYUTLU PANO
AHŞAP BOYAMA
GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİNE HAZIRLIK KURSU
RESİM (Çocuk)
MEFRUŞAT
İĞNE OYASI
KURDELE NAKIŞI
EL NAKIŞI
DANTEL ANGLEZ
PANÇ NAKIŞI
Genel Toplam
40
25
10
10
26
12
19
13
22
11
11
12
15
226 Kişi
2014 Yılı Temmuz ve Aralık Ayında Düzenlenen Kültürel Kurslarımız ve Katılım
Sayıları :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ
BAĞLAMA 1.GRUP
BAĞLAMA 2.GRUP
GİTAR 1.GRUP
GİTAR 2.GRUP
HALK OYUNLARI 1.GRUP
HALK OYUNLARI 2.GRUP
TİYATRO
52
24
19
26
35
14
21
37
54
Genel Toplam
SIRA
NO
1
TARİHİ
01/01/2014 –
31/12/2014
282 Kişi
ETKİNLİK KAPSAMI
Belediyemiz adına İdaremiz bünyesinde faaliyetleri
sürdürülen Evde Temizlik Projemiz kapsamında Çiğlide
yaşayan 65 yaş üstü veya yaşlı, engelli, yardıma muhtaç
vatandaşlarımızın taleplerinin olması hallerinde beyan edilen
adres yerlerinde ekiplerimizce yapılan denetimleri
neticesinde uygun görülenlerine ve
İlçemiz sınırları
dahilinde bulunan Camiler, Cem Evleri ve Kuran kursu
yerlerine temizlik hizmeti düzenli olarak verilmektedir.
80
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 44: Cami ve Cemevi temizliği
2
01/01/201431/12/2014
3
24/01/2014
4
24/01/2014
Çiğlide yaşayan 65 yaş üstü veya yaşlı, engelli, yardıma
muhtaç aile ve kişilerin taleplerinin olması hallerinde ikamet
adres yerlerinde idaremizce yapılan incelemelerinde uygun
görülenlerine hizmet ihalesi kapsamında 2 Araç ile Tabldot
usulü Öğle Yemeği hizmeti Belediyemiz adına İdaremizce
adres yerlerinde ekiplerimizce teslim edilmiştir. 2014 yılı
içerisinde toplam 60.511 adet yemek vatandaşlara teslim
edilmiştir.
Uğur MUMCU’ nun ölümünün 21. Yılı anma törenleri
Harmandalı Uğur MUMCU mahallesinde yapılmıştır.
24 Ocak 2014 Tarihinde 8 gün boyunca yarıyıl tatili olması
sebebiyle Belediyemizce çocuklarımıza ve büyüklerimize
geleneksel hale getirdiğimiz sinema şöleni düzenlenmiştir.
Resim 45: Sinema şöleni
5
08/03/2014
6
09/03/2014
İZFAŞ Fuar alanında “5.Kadın Festivali” adı altında 4 gün
süre ile Belediyemizce stant açılmıştır.
Belediyemiz, Çiğli Kaymakamlığı ve Türkiye Triatlon
Federasyonunca Sasalı Piknik alanında Duatlon Yarışması
düzenlenmiştir.
81
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
7
22/04/2014
8
15/05/201416/05/2014
Çiğli Kaymakamlığınca Sasalı Piknik alanında yapılan
“Okullar Yarışıyor” adlı bisiklet yarışmasına Belediyemizce
Katkıda bulunulmuştur.
Belediyemiz kursiyerlerinin hazırladığı resim sergisi Yeni
Hizmet Binası 2.Kat sergi salonunda düzenlenmiştir.
Resim 46: Resim Sergisi
9
22/05/2014
23/05/2014
Belediyemiz kursiyerlerinin hazırladığı Dikiş-Nakış sergisi
Yeni Hizmet Binası 2.Kat sergi salonunda düzenlenmiştir.
Resim 47: Dikiş-Nakış sergisi
82
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
10
4-56/06/2014
Belediyemiz kursiyerlerinin hazırladığı El Sanatları sergisi
Yeni Hizmet Binası 2.Kat sergi salonunda düzenlenmiştir.
Resim 48: El sanatları sergisi
11
10/06/2014
12
02-05/09/
2014
Çiğli Belediyesi ve Yeni Sanat Merkezi’nin ortaklaşa
düzenlediği “Sahte Cennet” ve “Kral Çıplak” adlı tiyatro
oyunu düzenlenmiştir.
El Sanatları kursiyerlerimizce hazırlanan Karakalem sergisi
Eski Belediye Hizmet Binası 3.Kat sergi salonunda
vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur.
Resim 49: “Kral Çıplak” tiyatro oyunu
83
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
13
5-6-7
/09/2014
Çiğli Kaymakamlığınca düzenlenen bisiklet turnuvasına
Belediyemizce katkıda bulunulmuştur.
Resim 50: Bisiklet turnuvası ödül töreni
14
24/11/2014
15
02/12/2014
24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları İlçemiz
sınırlarında bulunan tüm okullarda etkinliklerle kutlanmıştır.
03 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle
Belediyemiz 2.Kat Konferans Salonunda “Engelsiz Düşünce
İçin Bir Adım” konulu konferans düzenlenmiştir.
Resim 51: “Engelsiz Düşünce İçin Bir Adım” konferansı
84
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Hukuk İşleri Müdürlüğünde;
 Belediyemiz aleyhine açılan ve Belediyemizce diğer kurumlar ile özel kişi ve
kuruluşlar aleyhine açılan davaların sonuçlanıncaya kadar takip edilmesi,
duruşmalara katılım ve sonuçlanan davaların icra yoluyla yerine getirilmesi,
 Belediyemiz alacaklarının tahsili amacıyla tarafımızdan açılan icra
dosyalarının takip edilmesi,
 Belediyemiz bünyesinde bulunan Müdürlüklere talep halinde hukuki görüş
bildirilmesi,
 Belediye Encümeni tarafından Müdürlüğümüze havale edilen konular hakkında
hukuki görüş bildirilmesi,
 Belediye Meclisi toplantılarına danışman olarak katılım,
 Belediyemiz bünyesinde yürütülen hizmet, faaliyet ve işlemin hukuk
kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, görevleri yürütülmektedir.
II. PERSONEL DURUMU
Hukuk işleri Müdürlüğünde 3 Avukat ve 3 memur personel görev yapmaktadır.
III. HİZMETLERİMİZ
A-ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR:
(ASLİYE HUKUK, SULH HUKUK,ASLİYE TİCARET, SULH CEZA, ASLİYE
CEZA)
2014 yılı içinde 113 adli dava dosyası açılmıştır. Belediyemiz tarafından 34
dava açılmış, 2 davanın kabulüne, 1 davanın reddine, 2 davanın kısmen kabul kısmen
reddine, 3 davanın karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, 2 davada sanığın
cezalandırılmasına, 4 davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 1 davada
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş olup, 19 dava devam etmektedir.
Belediyemiz aleyhine 79 dava açılmış, 4 davanın kabulüne, 1 davanın tespit, 3 davanın
kısmen kabulüne kısmen reddine, 9 davanın reddine karar verilmiş olup, 62 dava
devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde açılan davalar ile birlikte 215 adli dava dosyası
takip edilmiş, bunlara ait bütün evraklar düzenlenmiş, duruşmalara katılınmış, adli
işlemleri takip edilmiştir. Adli yargıda görülen davalardan 59 adli dosya temyiz
incelemesindedir.
85
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2014 yılında açılan adli davaların konularına göre tasnifi şöyledir:
Ortaklığın Giderilmesi
Alacak
Kamulaştırma,Kamulaştırmasız El Atma
İmar Kirliliğine Neden Olma
Mühür bozma
Şikayet
Tapu İptal
Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme
Tahliye
(9)
(48)
(5)
(15)
(3)
(12)
(2)
(3)
(1)
İtirazın iptali
Tespit
Kıymet Takdirine İtiraz
Sözleşmenin İptali
Tazminat
(5)
(2)
(2)
(2)
(4)
B-İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALAR
:
2014 yılında 95 idari dava açılmıştır. Belediye aleyhine açılan 20 davanın
reddine, 3 davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, 5 davanın kabulüne, 3 davada
idari merci tecavüzü nedeniyle dava dilekçesi ve eklerinin idareye gönderilmesine, 5
davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, belediyemiz tarafından
açılan 3 dava ile birlikte 59 idari dava devam etmektedir.
2014 yılı içinde açılan davalarla birlikte 224 dava takip edilmiştir. 117 idari
dava temyiz incelemesindedir.
2014 yılında açılan idari davaların konularına göre tasnifi şöyledir:
Emlak Vergisi
(42)
Ödeme emri iptali
Parselasyon Planı ve İmar Planının İptali
Çevre Temizlik Vergisi İptali
Encümen Kararı İptali
Kamulaştırmasız el atma tazminat
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu
kararının İptali
Personel işlemleri
Tazminat
Diğer işlemler
(4)
(6)
(1)
(12)
(16)
(3)
(7)
(2)
(2)
86
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İCRA DOSYALARI :
2014 yılı içinde belediye tarafından 10 adet, belediye aleyhine 111 adet icra
takibi yapılmıştır. 37 adet dosya infaz edilmiştir.
Adli ve idari mahkemelerdeki davalarımız başlangıcından, kararın
kesinleşmesine kadar takip edilmekte ve gerekirse mahkeme ilamının icra yoluyla
yerine getirilmesi sağlanmakta, icra takiplerinin infaz olana dek takip edilmekte,
belediye alacakları tahsil edilmektedir.
İHTARNAMELER:
Belediye mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş taşınmazların kiracılarına,
Yasa ve Encümen kararı gereği İhtarname çekilmiştir.
Müdürlüğümüze gelen-giden evrak sayısı: 2879’dir.
Bunun dışında diğer Müdürlüklere gereken durumlarda hukuki görüş
bildirilmiş, Meclis toplantılarına danışman olarak katınılmıştır.
IV.HEDEFLERİMİZ:
Belediyemizde kamu hizmetinin verilmesinde ve her türlü işlem, eylem ve
kararlarda iyi niyet, hakkaniyet ve hukuka uygun hareket edilmesi başlıca
ilkelerimizdendir. Cumhuriyetin niteliklerinden olarak Anayasanın 2.maddesinde
düzenlenen Hukuk Devleti ilkesi gereğince, Belediyemizde yapılan işlemlerin, alınan
kararların ve her türlü faaliyetin hukuk kurallarına uygun olması için üzerimize düşen
yükümlülük yerine getirilmektedir.
87
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Belediye sınırları içinde yer alan Sıhhi Müessese, 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi
Müessese ruhsatları ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatlarının verilmesi
ve mevzuat hükümleri gereği yapılması gerekli işyeri denetim ve kontrol hizmetleri ile
Canlı Müzik Yayın İzni, Mesul Müdürlük Belgesi ve Tatili Günleri Çalışma Ruhsatı
ve Ekmek Satış Belgesi ile ilgili iş ve işlemler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
Yetki ve çalışma esaslarımız; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393
Sayılı Belediye Kanunu, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik ve Çiğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev Yetki ve
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikçe belirlenmektedir.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Stratejik Plan ve Performans Programına göre
faaliyetlerini sürdürmüş olup; hedeflerini gerçekleştirmiştir. Daha etkin bir çalışma
için eksiklerin giderilmesine çalışılacaktır.
Çalışmalarımıza ait tablolar aşağıda gösterilmiştir.
İŞYERİ
CİNSİ
AMB. MLZ.
SATIŞ
ASANSÖR
SERVİS
ATIK YAĞ
TOP.
AYAKKABI
SATIŞI
AYNA ÇER.
SATIŞI
BAĞLAMA
İMALATI
BAKKAL
1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY
BEYAZ EŞYA
DEPO
BEYAZ EŞYA
SATIŞ
BEYAZ EŞYA
SRV
BİLGİSAYAR
MLZ SATIŞI
11.
AY
12.
AY
TOPLAM
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
9
1
3
6
3
3
1
2
2
3
1
6
4
5
BANKA
BAYAN
KUAFÖRÜ
BERBER
10.
AY
1
1
1
1
1
2
3
1
4
2
4
1
1
2
2
3
1
1
1
29
3
30
17
1
3
1
5
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
3
88
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
BİSİKLET
MOT. TAM
BİYOSİDAL
DEZ.İML
BOT TAMİRİ
1
1
2
1
1
1
1
7
1
1
BUJİTERİ
1
CAMCI
CEP TLF.
SATIŞI
CONTA
İMALAT
ÇADIR
BRAN. SATIŞ
ÇAY OCAĞI
ÇİĞ KÖFTE
SATIŞI
ÇİKOLATA
SATIŞI
ÇİNİ
ATÖLYESİ
ÇOCUK EĞL.
YERİ
DEMİR
DOĞRAMA
DEPO
1
2
1
1
1
1
1
8
7
1
1
3
6
1
2
2
1
1
2
2
1
3
1
2
6
1
3
5
1
1
DOĞALGAZ
TESİSAT
DOZAJ
SİSTEMLERİ
EĞİTİM
DANIŞMAN
EKMEK
FIRINI
ELEKTRİK
MLZ. SAT.
ELKT EŞYA
SAT.
EMLAKÇI
2
25
1
2
1
5
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
11
2
1
8
1
1
1
ERİŞTE
MANTI ÜR.
EV TEKSTİL
SATIŞI
FAST FOOD
HAŞERE
MÜCADELE
1
1
DİP SOS
ÜRETİM
DİŞ PROTEZ
GAZETE
DAĞITIM
GIDA ÜR.
PAKET.
GİYİM EŞYA
SAT.
GÜMÜŞ
SATIŞI
GÜNEŞ ENJ.
SİS.
HALI
YIKAMA
3
1
1
1
4
1
2
1
1
4
1
1
1
2
3
4
3
2
1
1
1
3
1
1
1
22
2
2
1
1
2
1
1
1
1
89
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
HAVUZ
KİMYASAL
HEDİYELİK
EŞYA
HIRDAVAT
SATIŞI
HURDACI
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
KAĞIT
MUKAV İML.
KAHVALTI
SALONU
KAHVEHANE
1
2
2
1
1
1
2
2
4
4
1
4
1
4
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KOLTUK
TAMİRİ
KOZMETİK
ÜRE.
KÖFTECİ
2
4
3
1
1
1
2
7
28
1
2
9
1
1
2
14
2
5
2
7
1
1
1
2
3
1
1
1
1
4
2
2
1
KIRTASİYE
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
KUM
BOYAMA
SAT.
KURU
TEMİZLEME
KURUYEMİŞ
SAT.
KUYUMCU
2
1
LAVAŞ
ÜRETİMİ
LOKANTA
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
LUNAPARK
4
3
5
MASAJ
SALONU
MEFRUŞAT
MERMER
İML.
MEYVE
SUYU SATIŞI
12
1
1
1
1
1
KASAP
MAKİNE
İMALATI
MARKET
2
1
KANTİN
KARGO
2
3
1
İÇKİLİ BAR
İÇKİLİ
LOKANTA
İNŞ. MLZ.
SATIŞI
İNTERNET
SAL.
İRMİK
HELVASI
İRTİBAT
BÜROSU
İŞ GÜVEN
MLZ. SAT
KAFE
1
1
1
7
2
2
1
2
5
1
2
3
3
2
9
1
2
32
1
1
1
1
2
1
1
1
6
2
2
1
1
90
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
MOBİLYA
HALI SAT.
MOBİLYA
İMALATI
MOTOR
TÜRB.ONA
OTO DEPOSU
2
8
3
3
2
1
24
1
15
1
1
1
1
18
1
1
5
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
5
8
1
2
1
1
2
PAZARLAMA
1
PET SHOP
1
2
PİDE
SALONU
PİZZA SATIŞI
2
1
1
1
1
PLASTİK
AMB. ÜRE.
PLASTİK
EŞYA SATIŞ
PLAYSTATİO
N
POŞET
İMALATI
PVC KAPI
PENCERE
SAATÇİ
SÜPER
MARKET
2
1
PASTANE
SANAL
MAĞAZA
SANDVİÇ
BÜFESİ
SERAMİK
SATIŞI
SEYAHAT
ACENTA
SIVI GÜBRE
ÜR.
SİGARTA
ACENTASI
SİNEKLİK
İMALATI
SOĞUTMA
İKLİM
SPOR
SALONU
SU ARITMA
SATIŞ
SU SATIŞI
2
1
OTO
KİRALAMA
OTO TAMİR
OTO TEYP
SATIŞI
OTO
YIKAMA
ÖDEME
CİHAZ SAT.
PARFÜM
İMALATI
PARFÜMERİ
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
2
2
3
1
10
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
5
1
1
6
5
1
1
2
2
1
1
1
91
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
ŞANS
OYUNLARI
ŞAPKA
SATIŞI
ŞARKÜTERİ
1
1
1
1
1
1
1
1
2
ŞEKERLEME
SATIŞI
TAKI SATIŞI
TATLI SATIŞI
TEKEL
BÜFESİ
TEKNE
İMALATI
TEKSTİL
ÜRETİMİ
TEMİZLİK
MAD. SATIŞI
TERZİ
TORNA
TESVİYE
TUHAFİYE
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
TÜP SARF
MALZ.
TÜTÜN
ÜR.TOP.SAT
UNLU MAM.
SAT.
UNLU MAM.
ÜRE.
ÜTÜ
PAKETLEME
VETERİNER
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
8
12
4
2
2
4
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
11
1
1
1
5
1
3
2
1
9
1
2
1
1
1
1
4
96
621
1
1
YEDEK
PARÇA SAT
YEMEK
ÜRETİMİ
YSC DOLUM
BAKIM
YUFKACI
1
5
1
1
ZİRAİ ALET
İMALAT
ZÜCCACİYE
TOPLAM
1
1
1
1
6
1
2
2
7
1
1
32
33
15
63
1
61
68
1
39
58
58
1
39
59
92
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI TOPLAM İŞYERİ AÇMA VE
ÇALIŞMA RUHSATI AYLARA GÖRE DAĞILIMI
AİT OLDUĞU AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
RUHSAT ADEDİ
32
33
15
63
61
68
39
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
58
58
39
59
96
TOPLAM
621
01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI VERİLEN
TOPLAM TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI SAYISI
AİT OLDUĞU AY
RUHSAT ADEDİ
OCAK
147
ŞUBAT
41
MART
19
NİSAN
112
MAYIS
82
HAZİRAN
47
TEMMUZ
19
AĞUSTOS
16
EYLÜL
21
EKİM
11
KASIM
32
ARALIK
28
TOPLAM
575
93
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI AOSB MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GELEN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI SAYILARI
AİT OLDUĞU AY
RUHSAT ADEDİ
OCAK
-
ŞUBAT
-
MART
-
NİSAN
-
MAYIS
-
HAZİRAN
1
TEMMUZ
5
AĞUSTOS
2
EYLÜL
1
EKİM
2
KASIM
1
ARALIK
7
TOPLAM
19
01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI
EKMEK SATIŞ BELGESİ
AİT OLDUĞU AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
RUHSAT ADEDİ
TOPLAM
146
42
12
9
27
9
5
2
4
5
2
12
17
94
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüz İdari Başkan Yardımcılığına bağlı olarak çalışmaktadır.
Belediye hizmet birimlerimizin güvenlik, temizlik, bakım, onarım, ısınma, elektrik,
sıhhi tesisat, güvenlik sistemi, telefon santrali, birimlerin mal ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılamakla sorumludur.
Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları; tasarruf genelgesi göz önünde
bulundurularak hizmet birimlerimizin ihtiyaçlarından (kırtasiye, bilgisayar vs.) , büro
malzemelerinin temini (masa, sandalye vs.), araç kiralama ve meydana gelecek telefon
tamirlerini yaptırmak, asansör, fotokopi teksir makinesinin periyodik bakımlarının
yanı sıra yetkili servisler ile yıllık bakım sözleşmelerini yaptırmak, tüm hizmet
birimlerimizin internet faturaları, hizmet binasının elektrik, su, telefon faturaları ile
kuruluşların protokol gereği su ve elektrik faturalarının takibini yaparak Mali
Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek, elektrik ve sıhhi tesisat arızalarını zamanında
tespit edip, gidermek, Belediyemizin düzenlemiş olduğu sosyal amaçlı etkinliklerde ve
bayram törenlerinde ihtiyaç duyulan masa, sandalye vs. malzemeleri temin etmek ve
yardımcı olmaktır.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde;
 1 Müdür
 5 Memur
 1 Sözleşmeli Memur
 2 Büro Elemanı
 8 Temizlik Elemanı
 4 Santral Elemanı
 3 Kalorifer Elemanı
 2 Fotokopi Elemanı
 4 Sekreter
 1 Elektrikçi
 1 Boyacı çalışmaktadır.
III. FAALİYETLERİMİZ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve Devlet memurları yiyecek yardım
yönetmeliğinin 4. ve 5. maddelerine istinaden memurlara verilen yiyecek bedeli
Müdürlüğümüzce organize edilmektedir. İlçemizin mahallelerinde Belediye
hizmetlerinin daha iyi yerinde yürütülmesi için açılan hizmet binalarının donanımı,
boya, badana, elektrik ve sıhhi tesisat işleri tarafımızca yapılmaktadır.
95
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Belediyemiz, bağlı birimler ve muhtarlıkların elektrik, su ödemeleri aylık
periyotlarla ödenmektedir.
Belediye hizmet binalarımızın temizliği tarafımızca sağlanmaktadır.
Belediyemize ve vatandaşlarımıza ait bütün fotokopi ihtiyaçları müdürlüğümüzce
karşılanmaktadır.
Müdürlüğümüze gelen evrak (524) ve müdürlüğümüzden çıkan evrak (465)
toplam evrak sayısı 989 dur.
IV. KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün denetiminde 5188 sayılı Özel Güvenlik
hizmetlerine dair kanuna göre görev yapan teşkilatımız 1998 yılında kurulmuştur.
1 şef, 2 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 3 personelle 24 saat görev
yapan teşkilatımız; kuruluşumuza yönelik sabotajlara, yangın, hırsızlık, soygun, tehdit
ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliğin sağlanması hususunda gerekli tedbirleri
almaktadır. Belediye hizmet binasında 2 personel kesintisiz görev yapmaktadır.
Belediye hizmet binaları ve bağlı birilerin güvenliği Özel Güvenlik Hizmeti
alımı ihalesi ile gerçekleştirilmekte olup müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.
Belediyemiz Hizmet binasının ve bağlı birimlerinin güvenliğinin sağlanması
amacıyla Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sera
Binası, Belediye Hizmet Binası Kapalı Otopark, Belediyemize ait İstasyonaltı
Pazaryeri ile Evka-2 Pazaryeri, Eski hizmet binası 3. Ve 4. Kat, Galip Öztürk Futbol
Sahası, Akvaryum Kafe Park‘ta görev yapmak üzere 1 Güvenlik Amiri, 20 silahlı, 2
Başkan Koruması, 35 silahsız olmak üzere toplam 58 kişiyle özel güvenlik hizmetinin
sağlanması ihale kapsamında yine Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Müdürlüğümüze
bağlı görev yapan güvenlik teşkilatımız daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla
personellerin melbusatlar ve teçhizatına ilişkin mühimmat ihtiyaçları karşılanmaktadır.
96
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Emlak İstimlâk Müdürlüğü; Emlak, İstimlâk(Kamulaştırma) ve Kiralama
olmak üzere üç ana bölümde hizmet etmektedir.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür V., 2 Şef, 1 İnş. Teknik Memuru, 1
Teknisyen memur, 1 memur ve 3 hizmet alım personeli görev yapmaktadır.
III. FAALİYETLERİMİZ
01.01.2014 – 31.12.2014 itibarı ile 1477 adet evrak giriş ve çıkışı olmuştur.
 İHALE İLE YAPILAN SATIŞLAR
1-Harmandalı Mahallesi 2445 ada 2 parselde kayıtlı 2.363,77 m2’lik taşınmaz
31/12/2013 tarih ve 454 sayılı Encümen Kararı ile Teknopar İnşaat Taahhüt Turizm
Nakliye Sanayi Limited Şirketine satışı yapılmıştır.
2-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 5.kat 11 no’lu bağımsız bölüm 14.01.2014 tarih 05 sayılı Encümen Kararı ile
Turan Kılıç Turizm Tekstil Mobilya Dayanıklı Tüketim Şirketine satışı yapılmıştır.
3-B.Çiğli Mahallesi 21629 ada 1 parselde kayıtlı 2.511,17 m2’lik taşınmaz
28/01/2014 tarih ve 19 sayılı Encümen Kararı ile Ulusal Yatırım Danışmanlığı
Dekarasyon İnşaat Turizm Gıda Mobilya Sanayii Ticaret Limited Şirketine satışı
yapılmıştır.
4-Harmandalı Mahallesi 2232 ada 3 parselde kayıtlı 358 m2’lik taşınmaz
09/10/2013 tarih ve 358 sayılı Encümen Kararı ile Fuat UZUNKAYA’ya satışı
yapılmıştır.
5-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 2.kat 6 no’lu bağımsız bölüm Remazan FİDAN’a satışı yapılmıştır
6- Uğurmumcu Mahallesi 2340 ada 1 parselde kayıtlı 628 m2’lik taşınmaz
02/10/2014 tarih ve 260 sayılı Encümen Kararı ile AYS Ateşoğlu İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine
satışı yapılmıştır.
97
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
7- B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan
I Blok 5.kat 12 nolu bağımsız bölüm 09/10/2014 tarih ve 264 sayılı Encümen Kararı
ile Fatma POLAT’a satışı yapıldı.
8-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 6.kat 13 nolu bağımsız bölüm 21/10/2014 tarih ve 269 sayılı Encümen Kararı ile
Suat TEKER’e satışı yapıldı.
9-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 7.kat 16 nolu bağımsız bölüm 21/10/2014 tarih ve 270 sayılı Encümen Kararı
ile Babil BİNGÖL’e satışı yapılmıştır.
10-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 1.kat 4 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 306 sayılı Encümen Kararı ile
Alişen ÖZPINAR’a satışı yapılmıştır.
11-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 1.kat 3 nolu bağımsız bölüm 25/11/2014 tarih ve 331 sayılı Encümen Kararı ile
Erol SARCAN’a satışı yapıldı.
12-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 4.kat 9 nolu bağımsız bölüm 25/11/2014 tarih ve 333 sayılı Encümen Kararı ile
Mehmet SARCAN’a satışı yapıldı.
13-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I
Blok 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm 25/11/2014 tarih ve 332 sayılı Encümen Kararı ile
Taner YILDIZ’a satışı yapıldı.
14-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan
K Blok 7.kat 15 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 310 sayılı Encümen Kararı
ile Özkay grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm
Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı.
15-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan
K Blok 6.kat 13 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 309 sayılı Encümen Kararı
ile Özkay Grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm
Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı.
16-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan
K Blok 5.kat 11 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 308 sayılı Encümen Kararı
ile Özkay Grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm
Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı.
17-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan
K Blok 4.kat 9 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 307 sayılı Encümen Kararı
ile Özkay Grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm
Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı.
98
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 HİSSE SATIŞLARIMIZ
1-B.Çiğli Mahallesi 21677 ada 18 parselde kayıtlı 1134 m2’lik taşınmazın
5/81 m2’lik hissesi 3194 Sayılı kanunun 17.maddesine istinaden hissedarı Cindi Can
POLAT’a 31/12/2013 tarih ve 448 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapıldı.
2-B.Çiğli Mahallesi 22142 ada 3 parselde kayıtlı 236 m2’lik taşınmazın 32/236
m2’lik hissesi 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden hissedarı Kemal
TEKTAŞ’a 22/10/2013/366 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır.
3-K.Çiğli Mahallesi 21923 ada 1 parselde kayıtlı 218 m2’lik taşınmazın
18/218 m2’lik hissesi Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/274 sayılı karı ile
hissedarı Hasan SOĞUNCAK tarafından satın alınmıştır.
4- K.Çiğli Mahallesi 21742 ada 13 parselde kayıtlı 745.60 m2’lik taşınmazın
104/2400 m2’lik kısmını Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1417 E.sayılı
kararı ile Hasan GÜLTEKİN tarafından satın alınmıştır.
5- Balatçık Mahallesi 22128 ada 2 parselde kayıtlı 1170 m2’lik taşınmazın
10//1170 m2’lik kısmını Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/777 E.sayılı
kararı ile Güzide YILDIRIM tarafından satın alınmıştır.
6- Balatçık Mahallesi 21743 ada 3 parselde kayıtlı 913,87 m2’lik taşınmazın
10/2400 m2’lik kısmını Karşıyaka 2.İcra Müdürlüğü 2013/6773 E. Sayılı Kararı ile
Sıh Müslüm DİKAYAK tarafından satın alınmıştır.
7- Balatçık Mahallesi 22289 ada 8 parselde kayıtlı 1560 m2’lik taşınmazın
12/1560 m2’lik taşınmaz Karşıyaka 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/429 E. sayılı
Kararı ile Nazime SİRKECİOĞLU tarafından satın alınmıştır.
8- B.Çiğli Mahallesi 2161 ada 1 parselde kayıtlı 4249 m2’lik taşınmazın
96/106225 m2’lik kısmını 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden hissedarı
Nuri-Mehmet KAŞARCI ’ya 10/07.2014 tarih 84516765-302-03/181 sayılı Encümen
Kararı ile satılmıştır.
9- Balatçık Mahallesi 22427 ada 3 parselde kayıtlı 221 m2’lik taşınmazın
75/221 m2’lik kısmı 3194 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden Yaşar TAŞ’a
24/12/2013/440 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
10- Balatçık Mahallesi 22483 ada 3 parselde kayıtlı 4455 parselde kayıtlı
taşınmazın 20/4455 m2’lik kısmını Katal İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’ne 17/12/2013/436 sayılı
Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
11- Balatçık Mahallesi 22435 ada 2 parselde kayıtlı 123 parselde kayıtlı
taşınmazın 22/123 m2’lik kısmını Ahmet AKTAŞ Karşıyaka 3.Sulh Hukuk
Mahkemesinin 2010/1383 E. Sayılı Kararı ile satın alınmıştır.
99
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
12- K.Çiğli Mahallesi 22554 ada 4 parselde kayıtlı 146 m2’lik taşınmazın
24/146 m2’lk kısmı Figen AKGÜL tarafından Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin
2011/117 E.sayılı Kararı ile satın alınmıştır.
 KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
1-Balatçık Mahallesi 41663 ada 1 (eski 1858 )parselde kayıtlı 164,50 m2’lik
Zeynel Abidin KARATAŞ(KARGA)’a ait taşınmaz yola isabet etmesinden dolayı
zemin kamulaştırılması yapılmıştır.
2-B.Çiğli Mahallesi 34 pafta 3699 (yeni 22281 ada 10)parselde kayıtlı imar
planında yola isabet eden 164,95 m2’lik Ercan ÇELİKAL –Emine
ÇELİKAL(ÖNGEN)’a ait taşınmazın kamulaştırılması Karşıyaka 1.Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2013/486 E.sayılı kararı ile yapılmıştır.
3-B.Çiğli Mahallesi 11 pafta 1959(yeni 41547 ada 4) parselde kayıtlı imar
planında yola isabet eden Abdullah DEMİR’e ait taşınmazın kamulaştırılması
Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/342 E.2012/568 K.sayılı kararı ile
yapılmıştır.
4-K.Çiğli 33564 ada 16 parselde kayıtlı 219 m2’lik Cemile ERTEKİN’e ait
taşınmazın yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için Karşıyaka 1.Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2014/7 E,2014/129 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne
bildirilmiştir.
5- K.Çiğli 33564 ada 8 parselde kayıtlı 142 m2’lik Cemile ERTEKİN’e ait
taşınmazın yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için Karşıyaka 1.Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2014/3 E,2014/130 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne
bildirilmiştir.
6- B.Çiğli 22201 ada 26 parselde kayıtlı 491 m2’lik Cemile ERTEKİN’e ait
taşınmazın yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için Karşıyaka 1.Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2014/4 E,2014/124 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne
bildirilmiştir.
7- B.Çiğli 1853 parselde kayıtlı 196 m2’lik Rabia ERÇETİN ve diğer
hissedarlarına ait taşınmazın otopark alanına isabet ettiğinden kamulaştırılması için
Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/408 E,2014/226 K sayılı kararı Mali
Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir.
 DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ
1-Mülkiyeti Leon-Hayım ALALUF, Seza GÜLEN, Önder ÇAPACI ve Davut
ÇAPACI ‘ya ait 26K3A pafta 21690 ada 4 parselde kayıtlı 727,06 m2’lik imar planın
da dini tesis olarak ayrılan taşınmaz kayıtsız Belediyemize 14/07/2014 tarihinde
bağışlanmıştır.
100
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2-Mülkiyeti İzka İnş.Taah.Müh.Ltd.Şti.,Vbz İnş.ve Tic.Ltd.Şti. ve Gültekinler
İnş.Yap.San ve Tic.Ltd.Şrt.’ne ait olan 22654 ada 1 parselde kayıtlı 1959.68 m2’lik
imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan taşınmaz kayıtsız-şartsız
Belediyemize 25/12/2014 tarihinde bağışlanmıştır.
3-Vatandaşlardan gelen dilekçeler ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye
alınıp cevap verilmiştir.
4- 4706 sayılı yasa kapsamında işlem yapılmak üzere Maliye Hazinesinden
parsellerin devri talep edilmiş olup tapular Belediyemiz adına devredilmiş, gerekli
çalışmalar devam etmektedir.
101
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi’nin 1992 tarihinde kurulmasından buyana
kuruluş amacını düzenleyen; kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda
çalışmalarını devam ettirmektedir.
Belediye Zabıtası; niteliği itibariyle Belediye sınırları içerisinde belde halkının;
sağlık, huzur ve yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini
sağlamak ve korumakla, kent suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alan, işlenen
suçları takip eden ve netice alan bir Zabıta Kuvvetidir. Belediyemiz menfaatine birçok
çıkarları sağlamak ve kollamak, kentimizin estetik huzurunu sağlamak gibi çok yönlü
bir hizmeti yürütmektedir.
Her Zabıta Memurumuz bu yüce görevlerini yerine getirirken görevinin
bilincinde ve sorumluluğunda olup, kısıtlı imkânlarına rağmen çalışmalarını en iyi
şekilde yürütmektedir.
Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 15/b bendine göre
hazırlanan, yine aynı Kanunun 18/m bendine istinaden Çiğli Belediye Meclisi’nin
07.11.2006 gün ve 2006/77 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Çiğli Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile;

















5393 Sayılı Belediye Kanun,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
1608 Sayılı Umumu Belediye Müteallik Alınan Cezaiye Hakkında Kanun,
5252 Sayılı Kanun,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
394 Sayılı Hafta Tatili Kanun
831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun
1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki
Kanun
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu
552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri
Hakkındaki Kanun
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yapılacak Yardımlara Dair Kanun
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
3572 Sayılı İş Yeri Açma Ruhsatlarına dair Kanun
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
102
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014













5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu
3517 Sayılı Yazılı ve Basılı Kâğıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmaması
Hakkında Kanun
6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
2872 Sayılı Çevre Kanunu
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
ve bunlara bağlı Yönetmelikler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.
II. PERSONEL DURUMU
1 Müdür
1 Zabıta Denetim Ve Gözetim Görevlisi
2 Zabıta Komiseri
3 Komiser Yardımcısı
36 Zabıta Memuru
1 Ölçü ve Ayar Memuru olarak görev yapmaktadır.
III. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ŞEKLİ
1- Asli görevler ile ilgili faaliyetlerimiz.
2- Diğer birimlerle koordineli olarak yaptığımız faaliyetler.
3- Diğer faaliyetlerimiz.
IV. 1- ASLİ GÖREVLER İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ
1. 2014 yılı içerisinde; Müdürlüğümüze ve Merkez Zabıta Amirliğine yazılı, sözlü ve
telefon ile gelen 4000’ e yakın her türlü şikâyet değerlendirilerek çözüm yoluna
gidilmiştir.
2. 2014 yılı içerisinde Zabıta Ekiplerimizce denetlenen iş yerleri ve Belediye suçunu
işleyen diğer yerlerden, yazılı ve sözlü uyarılara (ihtarname) rağmen suç işlemeye
devam edenler hakkında toplam 85 adet cezai işlem uygulanmış olup; İlçemiz
sınırları içerisinde bulunan işyerleri denetlenmiştir.
103
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
3. Yıl içerisinde Müdürlüğümüzde 950 adet çeşitli konularda evrak ile halkımızdan
gelen 358 adet şikâyet dilekçeleri işlem görmüştür. Amir ve memur
arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde yerinde tetkik edilerek neticeye
ulaştırılmıştır.
4. Zabıta Birimimiz halkımıza en iyi hizmetleri sunabilmek için; sabah saat 8.30’ dan
gece 24.00’ a kadar faaliyette bulunarak 376 42 76 nolu telefonla da şikayetler
değerlendirilmektedir.
5. Yıl içerisinde; Salı günü Maltepe pazarı ile Sasalı pazarı, Çarşamba günü Evka-5
pazarı, Cuma günü Çiğli Koop pazarı ile Harmandalı pazarı, Cumartesi günü
Evka-2 pazarı, Egekent pazarı ve Ataşehir Semt pazarı, Pazar günü Balatçık pazarı
ve Yeni Mahalle pazarı olmak üzere toplam 10 adet Pazaryeri denetlenmiş ve işgal
ücretleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Birimi tarafından tahsil
edilmiştir. Perşembe günü Küçük Çiğli Mahallesinde kurulan Komşuoğlu
pazaryeri de Ekiplerimiz tarafından denetlenmiştir.
6. 2014 Yılı Dini Bayramlarda halkımız kabir ziyaretlerini huzur ve güven içerisinde
yapabilmeleri için gerekli Zabıtai önlemler alınmıştır.
7. 2014 yılı Ramazan Ayı münasebetiyle gece sahur vaktinde davul çalma talebinde
bulunan vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek “Ramazan Ayı” müddetince
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan semtlerde sahur vaktinde davul çalmaları için 42
adet şahsa izin verilmiştir.
8. Kurban Bayramı dolayısı ile kurbanlık hayvan satışı ve kesim yeri olarak İlçemiz
Sasalı Yolu Kaklıç girişi düzenlenmiştir. Kurban Kesim Komisyonu tarafından
kurulan 6 adet kesim yerinde huzur ve güven içerisinde kesim yapılabilmesi için
bayram süresince Zabıta Ekiplerimiz görev yapmış olup; açıkta kesim yapan 7
kişiye cezai işlem uygulanmıştır.
9. 2014 Yılı içerisinde, halkımızın evlerinde sükûn içerisinde oturmalarını sağlamak
için telefonla gelen şikâyetler üzerine ve denetimler sırasında megafonla satış
yapan seyyar satıcılar ile hurda toplayan şahısların megafonlarına el konulmuş
olup; Açıkta ve sağılıksız bir şekilde seyyar satıcılar tarafından satılan gevrek ve
boyozlar v.b. malzemeler toplanarak tezgâhlarına da el konulmuştur.
10. İlçemizdeki Pazaryerlerinde, cadde ve sokaklarda yıkanmadan yenen gıda
maddelerini açıkta satan satıcılara sağlıksız bir şekilde gelişi güzel satış yapmaları
engellenmiştir. Kayıtsız bir şekilde satış yaparak ruhsatlı ve vergiye tabi esnaflara
karşı haksız rekabet yapan seyyar satıcılar engellenmiştir.
104
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
11. İlçemiz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişiler ile ilgili
gerekli yasal işlemler yapılarak halkımızın sömürülmesinin önüne geçilmeye
çalışılmış ve İlçemiz sınırı dışına çıkarılmıştır.
12. İlçemiz Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi, Dere Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi
ile çarşı içi ve pasaj geçişlerindeki ve belirlenen sınırın dışına çıkan işgaller ile yol
kenarlarında vatandaşlarımızın geliş ve geçişini engelleyen işgalleri kaldırma
çalışmalarımız yapılmıştır.
13. İlçemiz Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi ve Maltepe Caddesinde ilan reklam
panoları ve esnaf işgalleri ile ilgili bir çalışma yapılmış olup; hem görüntü olarak
hem de halkımızın geliş-geçişini rahatlatmak için uygunsuz vaziyette bulunan sabit
tabelalar kesilerek işyeri önlerindeki işgaller kaldırılmıştır.
Resim 52: Tabela kontolü
14. Yıl içerisinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesinde İlçemiz
Genelinde bulunan işyerlerinin işgalleri ile ilgili Zabıta Ekiplerimizce çalışmalar
yapılmış ve 84 (SeksenDört) adet işyerinin söz konusu maddede belirtilen
maksatların dışına çıkan işyerlerine işlem yapılması için Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir Birimine yazı ile bilgi verilmiştir.
15. İlçemizin çeşitli yerlerinde bulanan, çeşitli Makam ve birimlerden gelen yazılar
doğrultusunda da, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işyerlerinden 3
tanesine kapatma kararı uygulanmış, 7 tanesine ise, 7 (Yedi) gün süreli ihtar
verilmiş, tekrar yapılan denetimlerde ruhsat müracaatında bulunmadığı tespit
edilen bu işyerlerine cezai işlem uygulanmıştır.
105
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2- DİĞER BİRİMLERLE
FAALİYETLER:
KOORDİNELİ
OLARAK
YAPTIĞIMIZ
1.
Zabıta Müdürlüğü elemanları çalışmalarını sürdürürken işgaliye, ilan ve reklâm
gibi konularda Belediye yasaklarının uygulanmasını sağlarken, bunların
yasaklara uygun hareket etmelerini sağlar ve ilgili birimlerimize yönlendirir ve
bunların takipçisi olur. Kaçak yapılan işgal, ilan ve reklâm harçlarının
yatırılmasını ve kurallara uygun şekilde müsaadesini sağlar.
2.
Müdürlük elemanlarımız ayrıca ruhsatsız işyerlerini sıkı bir şekilde denetim
altına alarak bu gibi yerlerin ve kişilerin işletme ruhsat harçlarının yatırılmasını
ve ruhsat almalarını sağlayarak kayıt altına alınmasını, gelirlerimizin artmasını
ve yasaklara uygunluğunu temin eder.
3.
Kaçak inşaat yapanların peşine düşer, bu gibi yerlere İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden inşaat ruhsatı almaları için gerekli takibi yaparken planlı bir
yapılaşmaya ve buralardan alınacak harçlarla Belediye gelirlerimizin artmasına
yardımcı olur.
Resim 53: Kaçak moloz döküm alanı tespiti ve toplatılması
4.
Parklara zarar verenler ile kaldırım, yol vb. yerleri kazanlar takibe alınarak
verilen zararlardan dolayı cezai işlem uygulanır ve Fen İşleri Müdürlüğünden
cezalı ruhsat almaları sağlanarak hem düzenin korunmasını hem de gelirlerin
artması sağlanmış olur.
106
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
5.
Sağlık Komisyonu ile birlikte çalışarak vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine
şikâyet mahalline gidilerek verilen ihtarlar neticesinde ve daha sonra
Komisyonla birlikte gidilerek problemin çözülmesi sağlanır.
6.
İlçemiz sınırları içerisinde moloz döküm alanları dışına her türlü atık ve
molozları dökenlerin araçları, Temizlik İşleri Müdürlüğü elemanlarınca tespit
edilerek Müdürlüğümüze intikal ettikten sonra plakalarına gerekli cezai işlem
uygulanmıştır.
3- DİĞER FAALİYETLERİMİZ:
1- Belediyemiz adına düzenlenen festival, anma günü vb. gibi etkinlikler ile bayram
ve merasimlerde intizam sağlanmış ve Belediyemizi en iyi şekilde temsil ederek
yardımcı olunmuştur.
2- Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi, Dere Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi, çarşı içi
ve pasaj geçişlerindeki işgaller kaldırılarak yaya geçişleri rahatlatılmıştır.
3- Semt pazarlarında nizam ve intizam sağlanmıştır.
Resim 54: Pazaryeri denetimi
4- Pazarcıların Pazaryeri ücretlerini yatırmaları konusu titizlikle takip edilmiştir.
5- Gıda üretimi yapılan lokanta, pastane ve fırınlar düzenli olarak denetlenmiştir.
Ayrıca kaçak et kesim ve satış işlerinin engellenerek halkımızın sağlıklı bir şekilde
tüketim yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
107
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
6- Müdürlüğümüze bağlı olarak bir Ölçü ve Ayar Memuru görev yapmaktadır.
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU ÇALIŞMA RAPORU
İzmir Çiğli Belediyesi hudutlarında ölçüler ve ayar birimimize bağlı: Menemen
Belediyesi Asarlık, Seyrek, Koyundere, Harmandalı, Ulukent Hizmet Birimlerinde
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun tatbikatına dair çıkartılan Ölçüler
nizamnamesinin 12. maddesinin ve S.M.T. nin 7. maddesi gereğince 15 gün önceden
yapılan ilan ve tebligatlar üzerine 2014 yılı senelik muayene kayıtlarına 01.01.2014
tarihinde başlamış ve 28.02.2014 tarihinde sona ermiştir.
Alınan beyannameler muayene kayıt defterine kayıt edilerek, Ölçü sahiplerine
müracaat kâğıdı verilmiştir. S.M.T. nin 11. maddesi gereğince Çiğli Grup Merkezi ve
gruba bağlı belediyelerden alınan müracaat sonuçlarına göre senelik muayenelere
başlamak üzere bir program yapılarak teknik bakımdan bağlı bulunduğumuz; İzmir İli
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce tasdik edilen yıllık muayene ve seyahat programına
uygun olarak 01.04.2014 tarihinde başlamıştır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda aylık çalışma raporları: İzmir İli Bilim Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğü’ne ( 12 ) aylık sunulmuştur.
Yıl içerisinde Ölçü ve Ayar birimi olarak 218 adet esnafa denetime gidilerek
gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Yine aynı ay içerisinde 49 adet ilk muayene damgası
ve 63 adet periyodik muayene damgası Ölçü ve Ayar Memuru Ç.Adil MELİKOĞLU
tarafından yapılmıştır.
Resim 55: Terazi denetimi
108
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORLARI
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
2004 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2006 yılında
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ve yönetmelik sahipsiz hayvanların yakalanarak
öldürülmesini, barınaklara kapatılmasını, başka yerlere veya ormanlık alanlara
götürülmesini yasaklamıştır. Aksine sahipsiz hayvanların yakalanıp işaretlenmesini,
aşılanmasını,
kısırlaştırılmasını,
tedavileri
tamamlandıktan
sonra
sahiplendirilemeyenlerin, alındıkları ortama geri bırakılmasını emretmiştir.
Bu nedenle 2007 yılından beri Veteriner İşleri Müdürlüğümüz Sahipsiz
hayvanlara yönelik çalışmaları yürütmektedir. Bu güne kadar 2475 sahipsiz hayvan
kısırlaştırılmış ancak üreme kontrol altına alınamamıştır. Sokaklarımızda yaşayan
sahipsiz hayvanların halk sağlığını olumsuz etkilememesi için çalışmalarımız devam
etmektedir. Sokaklarımızda dolaşan başıboş hasta köpekler çevre sağlığını
etkilememesi için müdürlüğümüzde tedavi edilmektedir.
Başıboş ve sahipli
hayvanlardan kaynaklanan ISIRMA vakaları mevcuttur. Halkımızın sağlığını
koruyabilmek için sahipsiz ve başıboş hayvan varlığını süratle kontrol altına alabilmek
amacıyla 2014 yılında kısırlaştırma da ulaştığımız aylık ortalama 71 sayısını yeterli
bulmayıp ortalama ayda 100 kısırlaştırma hedefine ulaşmak istiyoruz.
Modern ameliyathanemizde klinik kadromuz tarafından gelişmiş cerrahi
yöntemler uygulanmaktadır.
Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızın etkili olabilmesi için yakalama
yöntemlerimiz her gün geliştirilmekte, yeni alınan araçlarımızla birlikte şikayetler
daha hızlı değerlendirilmektedir. Çalışma verimini daha da arttırmak için yeni
araçlarda görev yapacak yakalama personeline ve yakalanan hayvanların uygulanan
işlemler süresince barındırılabilmesi için geniş kapasiteli geçici bakımevine gerek
duymaktayız. Bu amaçla İlçemiz Uğur Mumcu Mahallemizde geçici bakımevi
inşaatına başlanmıştır. Geçici bakımevi tamamlandıktan sonra yakalanan hayvanların
barındırılmasıyla ilgili önemli bir engel çözüldüğü için sahipsiz hayvanlarla ilgili
çalışmalar yüksek verimle devam edecektir. Mevcut sistemde ekiplerimiz şikayet
odaklı çalışmakta olup gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Yeni ekip personelinin
göreve başlamasından sonra programlı olarak her hafta bir bölgede tarama yapılacak,
programlı olarak yakalama ve diğer çalışmalar yapılacaktır.
Gediz Deltasının hızla gelişen ilçesi olarak Çiğli geniş kırsal alanlara sahip bir
bölge olarak sahipsiz hayvanlara geniş yaşam alanları sunma özelliğine sahiptir. Sasalı
ve Kaklıç’ın geniş kırsal alanları ve kuş cenneti bölgesi, Harmandalı’nın çöp imha
tesislerine sahip olması, sahipsiz köpekler için bulunmaz nimet olma özelliği ile yoğun
başıboş hayvan popülasyonunu barındırmaktadır. Yine çalışma alanımız içinde yer
alan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi de sahipsiz hayvanlar için doğal barınak
109
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
niteliğine sahiptir. Bu alanlar ilgili mevzuata aykırı olduğu halde, sahipli ve sahipsiz
hayvanların sahipleri ya da çeşitli kişi ve kurumlar tarafından terk edildikleri
bölgelerdir. Özellikle bu bölgelerde yapılacak programlı çalışmalarla üremelerinin
kontrol altına alınması hem sahipsiz hayvanların refahını arttırılacak, hem de
şikayetleri azaltacaktır.
Resim 56: Kimlik Kartı
Hayvanları koruma kanunu gereğince hayvan sahipleri sahibi oldukları
hayvanlarını ve bunların yavrularını bağlı bulundukları belediyeye kaydını yaptırmak
zorundadır. Birimimizde sahipli hayvanlara yönelik olarak yürütülen tek işlem bu
mevzuat gereğince ilçemizde bulunan sahipli ev ve süs hayvanlarını kayıt altına
almak, kimlik ve marka düzenlemektir. Sahipli hayvanların kayıt işlemleri için aşı
karnesi olarak da kullanılan kimlik belgesi ve tasmalarına takılmak için üzerinde Çiğli
Belediyesi ibaresi ile numara bulunan markalar hazırlanmıştır.
II. PERSONEL DURUMU






1 Müdür Veteriner Hekim
4 Veteriner Hekim
1 Hayvan Sağlık Teknikeri
2 Memur
3 Şoför
8 hizmet alımı personeli görev yapmaktadır.
110
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
II.
DURUM ANALİZİ







1059 adet Gelen-Giden evrak kaydı yapıldı,
215 kuduz şüpheli temas değerlendirildi,
852 adet kedi ve köpek işaretlenerek alındığı ortama bırakıldı,
527 adet kedi kısırlaştırıldı,
325 adet köpek kısırlaştırıldı,
4183 Poliklinik Hizmeti verildi
894 adet Kuduz aşısı uygulandı.
Şekil 3: Yapılan işlemlerle ilgili tablo
KUDUZ
KISIRLAŞTIRILAN KISIRLAŞTIRILAN
AŞISI
ERKEK
DİŞİ
YAPILAN
KEDİ
KÖPEK
TOPLAM
161
140
301
366
185
551
548
346
894
TEDAVİ
EDİLEN
2.371
1.805
4.183
111
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Şekil 4: Yıllar itibari ile yapılan işlemler
Türkiye de Kuduz Hastalığı ile Mücadele projesi kapsamında, Gıda Tarım
Hayvancılık İl Müdürlüğünden temin edilen aşılarla 2008, 2010 ve 2012 yıllarında
kuduz aşısı kampanyası yapılmıştır.
112
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
113
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Şekil 5: Bakılan hasta sayısı
III. HEDEFLER
1–Araç ve ekip personelinin sayıca arttırılması gerekli aparat ve malzemenin
temini:
a) Genişleyen çalışma alanında etkili ve verimli hizmet sunabilmek,
b) Kuduz şüpheli ısırma ve tırmalama vakalarının etkili ve verimli takibi.
c) Hasta, yaralı, yavru köpek gibi ihbarların değerlendirilmesi. Hayvanlara
uygulanan kuduz aşısı sayısının arttırılarak kuduz riskini minimuma indirmek
Gerçekleşme:
Birimimiz hizmetine verilen iki yeni toplama aracı, donanım olarak hayvanlara
yerinde acil müdahale yapmaya olanak verecek şekilde düzenlendi. Bir nevi hayvan
ambülânsı gibi hazırlanan araçlar sayesinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar
hakkında alınan ihbarlar daha hızlı değerlendirilmekte ve tedavide başarı şansı
yükselmektedir.
Tasarımı modern hayvan ambulansı şeklinde yapılan iki yeni araç sayesinde
sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarlar hızla değerlendirilmektedir.
Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün 376 44 77 numaralı telefon hattına 1440 adet
sahipsiz hayvan konulu şikayet ulaştı. Ekiplerimizce 871 adet hayvan yakalanarak
114
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
müdürlüğümüze getirildi. 301 erkek ve 551 dişi sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 894
hayvana kuduz aşısı uygulanırken 4183 adet klinik işlem yapıldı.
2–Geçici bakımevi yapımı ve hastalıklı, tehlikeli hayvanların toplanması:
a) Toplanan çevre ve halk sağlığı için tehdit oluşturan ya da tedavi nedeniyle
bir süre bakılması zorunlu hayvanları kontrol altında tutmak,
b) Çevrede oturan vatandaşları rahatsız etmemek.
Gerçekleşme:
2014 yılında toplam 852 adet kedi ve köpek kısırlaştırılmış, 2007 yılından bu
güne kadar kısırlaştırılan hayvan sayısı 3327’ye ulaşmıştır.
Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün mevcut geçici bakımevi 36 hayvan
barındırma kapasitesine sahiptir. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar ne kadar
verimli yürütülse de yakalanan hayvanların barındırıldığı yerin yetersiz oluşu
yürütülen çalışmalardaki verim oranının düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır.
Ayrıca mevcut geçici bakımevinin şehir içinde bulunması nedeniyle çevrede
bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlarımız ses ve kokudan rahatsız olmakta,
hastalık olasılığından huzursuzluk duymakta, konuyla ilgili sürekli yakınmaktadır.
Bu nedenle İlçemiz Uğur Mumcu Mahallesi sınırları içinde kalan yerleşim
yerlerinden uzak bir yer belirlenmiş, arazinin geçici bakımevi inşasına uygun olduğu
anlaşılınca sahibiyle bağlantıya geçilerek kira protokolü imzalanmıştır. Belirlenen
arazide geçici bakımevi hafriyat ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Resim 57: Bakımevi projesi
115
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
3- Klinik Tanı Tedavi ve Müşahede işlemleri için kullanılan araç sayısının
arttırılması:
a) Klinik tanı amacıyla kullanılan kan tahlil cihazı, röntgen, ultrason cihazı gibi
tıbbi cihazlarla teşhis ve tedavide başarı oranını arttırmak,
b) Geçici bakımevinde çeşitli nedenlerle gözetim altında tutulan hayvanların
teşhis ve tedavisine yönelik kullanılacak araç vb. donanımın arttırılması.
Gerçekleşme:
2013 yılında alımı planlanan Ultrasonografi cihazı 2014 yılında alınmış,
laboratuvar ve ilaç odası yenilenerek daha kullanışlı hale getirilmiş ilaçlar ile diğer
tıbbi ve laboratuvar malzemelerinin muhafazası için düzenlemeler yapılmıştır. İlaç
odası Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ve Reçete Talimatı gereğince ilaç
bulundurmak ve kullanmak için bazı değişiklikler yapılmış, konuyla ilgili ruhsat
alınmıştır.
Hemogram cihazı sayesinde gerek geçici bakımevindeki gerekse kliniğimize
gelen hayvanlara yapılan kan tahlilleri tanı ve tedavide önemli destek sağlamaktadır.
4–Eğitim Çalışmaları:
a) Öğrencilerimize yönelik müdürlüğümüzde sürdürülen çalışmalar artarak devam
etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik eğitici afiş broşür çalışmaları yapılmaktadır.
Resim 58: Çocuklarımıza bilgilendirme çalışmaları
Müdürlüğümüzü ziyarete gelen öğrencilerimize içinde çeşitli kalemler silgi ve
kalemtıraş bulunan kutular hediye edildi.
116
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
b) Mesleki ve bilimsel bilgi ve beceriyi arttırmaya yönelik hekimlerimizin ve
personelin eğitime tabi tutulması amacıyla eğitim organizasyonlarına katılımları
sağlanmaktadır. Veteriner Hekimlerimiz İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen
Veteriner Hekimler Derneği gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen çeşitli toplantı ve
seminerlere katılım sağlamıştır. Bunlardan bazıları; Veteriner Hekimlikte Etik Karar
Verme Süreci, Klinik Hematoloji ve Kan Transfüzyonu, Ev Hayvanlarında Anksiyete
Bozuklukları, Tanıdan Tedaviye Olgularla Kardiyoloji, Veteriner Temel Radyoloji ve
İleri Görüntüleme Teknikleri, seminerleridir.
Resim 59: Sağlık kontrolü
c) Ayrıca 2014 yılı içerisinde ilçemizin çeşitli İlköğretim okullarından gelen
öğrencilere hayvan sevgisi ve hayvanlardan bulaşılabilecek hastalıkları konu alan
eğitimler verilmiştir. Yapılan eğitim çalışmaları devam edilmektedir. Öğrencilerimizin
ilgisini arttırmak amacıyla çeşitli hediyeler dağıtılmaktadır.
d) Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait İnternet sayfamız hazırlanmış olup
Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalar, hayvan sahiplendirme, eğitim fotoğrafları ve
güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlçemizin çeşitli yerlerine hayvan sahiplenmeyi
özendiren afişler asılmıştır.
117
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 60: Web sayfamız
SAPMALAR VE NEDENLERİ:
2014 yılı bütçesi hazırlanırken Müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda
ortaya çıkan ihtiyaçlarımız için gereken mali kaynak oranında bütçe belirlendi. Ancak
5996 Sayılı kanunun çıkmasına bağlı olarak çok sayıda yönetmelik çıkmış ilaç, sarf ve
yem gibi bazı ihtiyaçların temini ve bulundurulması için izin, ruhsat gibi düzenlemeler
yapılmıştır. İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin, temin edilebilmesi ruhsat
veya izin sürecinde mümkün olamamış 2014 yılında alımı planlanan bazı cihaz, ilaç
sarf malzemesi gibi ihtiyaçların temini 2015 mali yılına ertelenmiştir. Buna bağlı
olarak kurum bütçesinde ilgili kalemler için ayrılan oranda bütçe kullanılmadığından
ilgili bütçe kalemlerinin kullanımında sapmalar ortaya çıkmıştır.
118
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Çiğli halkına verilen sağlık hizmetinde daha modern, hızlı ve kaliteli
uygulamalarda bulunmak. Sağlık hizmetlerini çağın gerektirdiği modern koşullara
uyarlamak, daha etkili ve sürekli hizmet vermek, halkın yaşam kalitesini artırmak,
sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.
Mevzuat;
5272 sayılı Belediyeler kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu
5393 sayılı Belediye kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Umumi Hıfsısıhha Kanunu, Çevre Kanunu
II. PERSONEL DURUMU
Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 2014 yılı Aralık ayı itibariyle; 1
Müdür, 2 Doktor, 1 Biyolog, 2 Hemşire, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Memur, 7 Hizmet
Alımı elemanı, 1 ATT elemanı ve 4 Şoför olarak hizmet vermektedir.
III. YÖNETİM, İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BİLİŞİM SİSTEMİ
Müdürlük Makamı tarafından denetim ve kontrol yapılmaktadır.
Sağlık İşleri Müdürlüğünde hali hazırda 3 Adet bilgisayar ve 1 adet ADSL
bağlantısı mevcuttur.
IV. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak temel politikamız, Çiğli
halkının genel sağlığını korumaya, geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak. Çevre
sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Cenaze ve defin işlemlerini daha
modern şartlarda gerçekleştirmek.
V. ÇALIŞMALAR
 Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri kapsamında 2014 yılında 437
Gelen, 264 Giden Evrak Kaydı Yapılmıştır.
119
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 Müdürlüğümüze ait web sayfamız oluşturulmuş olup halen kullanılmaktadır.
 16 Eylül 2014 tarihinde personelimize Akciğer Taraması yapılmıştır
 Müdürlüğümüz bütçesi uygun ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. 2014
yılında borçlanma yoktur.
 Stratejik amaçlarımız arasında da bulunan; Harmandalı çöp döküm alanından
ve arıtma tesisinden kaynaklanan kötü kokuların giderilmesi çalışmaları
yapılacak ve halkın bu konudaki şikayetleri Büyükşehir belediyesine
bildirilmesi konusunda 2014 yılında şikayet başvurusu olmamıştır.
Resim 61: Sağlık için halkımızla el ele
 2014 yılında her ay düzenlenen Halk Günlerinde tespit edilen 4 vatandaşımızın
dosyaları incelenerek gerekli işlemler yapılmıştır.
 2014 yılı içerisinde 130 cenaze defin işlemi yapılmıştır.2014 yılında şehir içi
461, şehir dışı 18 cenaze nakli yapılmıştır.
 18.11.2014 tarihinde “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntemleri” konulu
seminer düzenlenmiştir.
 2014 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda şehiriçi ve
şehirdışı hasta nakil hizmeti verilmiştir. 2014 yılı şehir içi 2410, şehir dışı 6
hasta nakli yapılmıştır.
120
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
 Arıza Tespit Komisyonumuz, 2014 yılında 220 dosyayı yerinde tetkik ederek
sonuçlandırmıştır.
 İzmir Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ilçemizde Bakım Hizmetleri
Değerlendirme Heyeti 2014 yılında 182 dosya sonuçlandırmıştır.
Resim 62: Ambulans hizmeti
121
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinde belirtilen
görevler çerçevesinde mali durum ve öncelik sırasına göre alt yapı çalışmaları
paralelinde iş yürütümünü sağlamaktadır.
Fen İşleri Müdürlüğü yetkili olduğu Belediye hizmetlerinin üretim ve
sunumunda yasalardan aldığı yetki çerçevesinde yeniliklere açık, öğrenen
organizasyon yapısına sahip bir birimdir.
İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir
yaşantıyı sağlamak amacıyla planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı
gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak, mevcutların onarımını sağlamak,
gereğinde imal etmek ve ettirmek, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastrol
duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları
ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayla hizmet götürmek, her türlü yapı
projeleri ve planları üretmek, Belediye mülkü olan veya Belediye’nin hükmü tasarrufu
altında bulunan yerlerde beş yıllık yatırım programı hazırlamak, programa giren park
ve çevre düzenlemeleri, bina tesisleri, yay yollarını projelendirmek, ihalesini ve
kontrolünü yapmak, bozulan yıkılan orta refüjlerin tamiri, kavşak düzenlemeleri, eski
yapıların yıkımı, bozulmuş yolların, kaldırımların yapımı, şehir içi yolların imar
planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı, stabilizasyonu, beton parke,
asfalt vs. kaplaması, yol bakım ve onarımı, kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve
onarımı, İzsu, Telekom, Tedaş gibi yatırımcı kuruluşlar tarafından bozulan kısmi yol
arızaların giderilmesi, moloz toplanması ve taşınması, Belediye’ye ait makine parkının
sevk ve idaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın genelgeleri, yönetmelikleri ile
3194, 4734 ve 2886 sayılı yasalarının hükümleri doğrultusunda görevleri ifa etmek,
Müdürlüğümüzün temel işlevlerini oluşturmaktadır.
II. KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında teşekkül eden Çiğli
Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün idari ve teknik mevzuatı ile ilgili görev
ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Bu Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile
Müdürlüğe bağlı şefler ve tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.
Bu yönetmelikte adı geçen Belediye deyimi Çiğli Belediyesini, Başkanlık
deyimi Çiğli Belediye Başkanlığını, Müdürlük deyimi Fen İşleri Müdürlüğünü
tanımlar.
122
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
KURULUŞ - ORGANİZASYON
Müdürlük, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununa istinaden Başkanlığa bağlı yatırımcı hizmet birimidir.
Bu hizmetleri gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü organizasyon şemasında
da gösterilen aşağıdaki servislerle çalışır.
a) Yol, İnşaat, Yapım Servisi
b) Etüd Proje ve İhale Servisi
c) Şantiye Servisi
d) Makine Elektrik Servisi
e) Makine ve İkmal Atölye Servisi
f) Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Servisi
PERSONEL SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ
İdari Kısım:
a) Belediyenin yatırım olarak programladığı işlerin birinci derecede tatbikçisi
olup, Belediye Başkanının teknik müşaviri, aynı zamanda ihale edilen işlerin kontrol
amiridir.
b) Müdürlüğün ita ve disiplin amiridir.
c) Her türlü görev ve faaliyetlerden ötürü Belediye Başkanına ve Belediye
Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
d) Şubeler arasında ahenkli, koordineli çalışmayı ve disiplini sağlar.
e) İhale ve doğrudan temin sureti ile yaptırılan işlerin satın alma yoluyla temin
edilen malzemenin tahakkuk amiridir.
f) Müdürlüğündeki memurların gizli teksiye varakalarını tanzim eder, personel
hakkındaki görüşlerini Başkanlık Makamına bildirir.
g) Özellik, önem ve kapasite yönlerinden gerek duyulan ihaleli işlerde o işe
münhasıran Kontrol Şube Şefliği ihdas eder. İşin bitiminde iptal eder.
h) Müdürlüğü bünyesindeki Şube Şeflerini tayin eder, değiştirir.
Teknik Kısım:
a) Başkanlık Makamınca programa bağlanmış ve tahsilatı bütçesinde belirtilen
işlerin ihale dosyalarını hazırlatmak ve taahhüdü süresince kontrol etmek.
b) Şehrin yol ve ammeye mütealik inşaatlarda fenni kaidelerine uygun olarak
neticelendirilmesi için alakalı şubelere direktifler verir.
c) Belediye hudutları dahilin de gayri sıhhi müesseselerin teknik durumlarını
kontrol ettirir.
YOL, İNŞAAT YAPIM VE BAKIM SERVİSİ
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uyulan kanun nizam ve talimatlar
uyarınca çalışır.
b) Belediye bütçesinde yol yapımı için ayrılan tahsisat ile ilçenin yeniden
yapılacak olan yolarının üst yapı (yol ve köprü) işlerini yürütür.
c) Mevcut yolların bakım onarımını takip eder.
d) Yürürlükteki uygulama imar planlarına uygun olarak yeni açılacak imar
yollarının mülkiyet durumunu araştırır, terki yapılmamış ise kamulaştırma programına
alınmasını sağlar.
123
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
e) Diğer altyapı kuruluşu olan TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, İZMİRGAZ’ın
yapacakları çalışmalarda trafiğin aksamasını engellemek için oluşacak trafik düzeni
konusunda İ.B.Ş.B. UKOME ile koordineli olarak çalışır.
f) İkmal edilen ihalelerdeki yapılacak olan tesisler için mülkiyet araştırmasını
yaparak gerekli ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlar.
g) Büyükşehir Belediyesi AYKOME’den alınan kararlara göre şebeke ve evsel
bağlantılar sırasında yola verilen hasar nedeniyle AYKOME’ce hazırlanan Altyapı
Kazı Ruhsat işlemlerinin seyrini takip eder.
h) Altyapı hizmetlerinde kontrollük yapar.
ı) Kavşak düzenlemelerini yapar ve uygular.
i) 3194 sayılı kanunun 32. ve 42. maddesine ve 775 sayılı yasaya göre yıkım
kararı alınan yerlerin yıkımını gerçekleştirir.
ETÜD PROJE VE İHALE SERVİSİ
a) İhaleye çıkacak işlerin projelendirilmesi işlerini yapar.
b) Belediyemiz Yatırım Programı dahilin de yapılacak her türlü yatırımlar için
teknik ön araştırma yaparak, her türlü altlığı hazırlar.
c) Bu yapılan araştırmalar sonucu ihale şekli belirlendikten sonra gerekli
şartnameleri hazırlar.
d) Kamu İhale Kurumuna İhaleleri yasal sürece uygun olarak bildirir ve ilanını
sağlar.
e) Açılan ihaleler için, ihaleye girecek şirketlere teklif vermelerine yardımcı
olacak dosyaları hazırlar ve satışını sağlar.
f) İhale sonucu ikmal edilen işlerin ihale şartnamelerine uygunluğunu kontrol
eder.
g) İhale sonucu ikmal edilen işlerin yapımı sırasında her aşamanın hak
edişlerini kontrol eder.
h) Yapımı tamamlanmış olan ihaleli işleri muayene ve kabul yönünden
inceleyerek, her türlü kabul işlemleri sürecini başlaması için gerekli evrakları hazırlar
ve sonuçlandırır.
ŞANTİYE SERVİSİ
a) Belediyeye ait tesislerin, parkların ve Belediye hizmet binalarının bakımını
onarımını yapar. (Tesisat işleri, boya, badana işleri)
b) Belediyeye ait tesislerin ve Belediye hizmet binalarının boya, badana işlerini
yapar.
c) Belediyeye ait araç ve gereçlerin boya işlerini yapar.
d) İmar planına göre açılacak yolları açar, mevcut yolların bakım ve onarımını
yapar.
e) İş makinalarının günlük iş programına göre sevk ve idaresini yapar.
f) Satın alma yoluyla alınan inşaat malzemelerinin şantiyeye giriş ve çıkışını,
depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt altına
alınmasını sağlar.
MAKİNE- ELEKTRİK SERVİSİ
a) Belediyenin yatırım projelerindeki tesisat projelendirilmesi ve kontrollüğünü
yapar. Diğer servislerle koordinasyonu sağlar.
124
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
b) İskan ve oturma ruhsatına esas projelerin kontrolünü yaparak gerekli ruhsat
ve vizeleri (ısı yalıtım vizesi) yapar.
c) Yeni açılacak gayri sıhhi müesseselerin ilave tesislerin kontrolünü yapar.
d) Konusuyla ilgili vatandaş dilekçelerini sonuçlandırmak.
e) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan İZSU ile ilgili teknik uyumu sağlamak.
f) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan GEDAŞ ve TELEKOM ile ilgili teknik
uyumu sağlamak.
g) İhaleli işlerde elektrik tesisatı konusunda kontrollük üstlenir.
h) Gerek kuvvetli akım, gerekse zayıf akım konularında Belediyemiz
birimlerine teknik destek sağlar.
MAKİNE VE İKMAL, ATÖLYE SERVİSİ
a) Belediyeye ait vasıtaların sevk ve idaresini sağlar.
b) Kaynak ve demir atölyesi; Belediyemize ait hizmet binalarının, sosyal
tesislerinin, makine ve ekipmanların kaynak ve demir işlerinin yapımı bakımı ve
onarımını yapar.
c) Belediyemize ait vasıtaların ve iş makinalarının tamir ve bakımını yapar.
d) Belediyemize ait vasıtaların, iş makinalarının yedek parça, yağ v.s. şantiyeye
giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt
altına alınmasını sağlar.
e) Akaryakıt dağıtımı; Belediyemize ait iş makinalarının, şantiye sahası içinde
bulunan akaryakıt pompasından dağıtımını, akaryakıt şirketinden şantiye akaryakıt
pompasına gelen akaryakıtın ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde teslim
alınmasını sağlar. Akaryakıt miktarını takip eder, alımı ile ilgi evrakları hazırlar.
EVRAK, KAYIT VE YAZI İŞLERİ SERVİSİ:
a) Evrak kayıt ve yazı işleri şantiye ve idari bina olarak ikiye ayrılmıştır.
b) Muamelatla ilgili bütün yazışmaları yapar.
c) Evrak kayıt defterinin işlenmesini sağlar. Gelen-giden evraka ait dosya
tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.
d) Arandığı zaman kolayca bulunabilecek bilgileri verebilecek şekilde
dosyaları tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.
e) İzinli veya hastalıkları dolayısıyla rapor ve izin alanların dosyalarını tanzim
ederek İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü’ne bildirir.
f) Müdüriyetçe havale edilen yazıları ilgili şubelere zimmet yaparak dağıtır.
Cevapları geciken yazılar hakkında Müdüriyete bilgi verir.
g) Müdürlüğe intikal eden yazıları havalelerine göre ilgili servise dağıtır.
h) Müdüriyet dışına gitmesi gereken her türlü yazıları ilgili mercilere zimmetli
verir.
III. HİZMETLERİMİZ
Fen işleri Müdürlüğü 1 Müdür(İnş. Müh.),3 Sözleşmeli memur, 3 kadrolu işçi
ve 24 adet kadrolu memur tarafından yürütülmektedir.
Faaliyet döneminde dairemize resen 2002 çıkışı olan, 996 çıkışı olmayan 966
resen evrak kaydı yapılarak gerekli yazışmalar yapılmıştır.
125
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Yine büro hizmetlerimiz çerçevesinde görev yapan şubelerimizce inşaat ruhsatları ve
oturma raporlarına istinaden 1.566 olmak üzere toplam 5.530 evrak kaydı yapılmıştır.
Sıra
No.
01
Evrakın Konusu, Niteliği
İşlem Görüp Onaylanan Evrak Sayısı
Mekanik Tesisat Raporları
78 (YetmişSekiz) Adet
02
Sıhhi Tesisat Projeleri
03
Isı Yalıtım Proje ve Hesapları
04
Asansör Avan Projeleri
Kalorifer,Klima Proje ve
Hesapları
Yangın Tesisatı Projeleri
Baca Uygunluk Belgesi
Isı Yalıtım Vizeleri
Asansör Çalıştırma Ruhsatları
Motor Ruhsatı
05
06
07
08
09
10
GENEL TOPLAM
:
389 (ÜçYüzSeksenDokuz) Adet
255 (İkiYüzElliBeş) Adet
249 (İkiYüzKırkDokuz) Adet
433 (DörtYüzOtuzÜç) Adet
21 (YirmiBir) Adet
4 (Dört) Adet
5 (Beş) Adet
76 (YetmişAltı) Adet
48 (KırkSekiz) Adet
1.566(Binbeşyüzaltmışaltı) Adet
01/06/2014 tarihi itibariyla, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz,
Çiğli/Uğur MUMCU Mah. Yeni Şantiye Hizmet Tesisi’ne taşındığından
Müdürlüğümüze bağlı çalışan 2(iki) adet Makina Mühendisi personel, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nde görevlendirilmiştir.
01/06/2014 tarihi itibariyla Mekanik Tesisat Raporları, Sıhhi Tesisat
Projeleri, Isı Yalıtım Proje ve Hesapları, Asansör Avan Projeleri, Kalorifer, Klima
Proje ve Hesapları, Yangın Tesisatı Projeleri, Havalandırma Projeleri, Isı Yalıtım
Vizeleri ve Asansör Çalışma Ruhsatları ile ilgili kontrolörlük ve onay işlemleri İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde verilmeye başlanmıştır.
2014 yılı içinde 15 adet Baca Uygunluk Belgesi ve 4 adet Motor Ruhsatı ile
ilgili kontrolörlük ve evrak onay işlemleri Fen İşleri Müdürlüğümüz personeli
tarafından yapılmıştır.
2014 YILI İÇİNDE YAPILAN İHALELER
İhale Kayıt
Numarası
İhale Adı
İhale Tarihi
ve Saati
Belediyemiz
hizmetlerinde
25.03.2014
2014/23644 kullanılmak üzere elektrik
10:30
malzemeleri
Uğur Mumcu Mah yeni
28.02.2014
2014/21814 şantiye tesisinde mekanik
10:30
tesisat eksiklerine ait mal
2014 Yılı İçin İhtiyaç Duyulan 17.02.2014
2014/5580
Prefabrik Beton Mamülleri
10:30
İhale
Türü
İhale Usulü
Mal
Açık
Mal
Pazarlık
(MD 21 F)
Mal
Açık
126
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2014/4871
2014/4342
2014 Yılı için ihtiyaç duyulan
hazır beton
2014 yılı içinde belediyemiz
şantiyesinde kullanılmak üzere
inşaat malzemeleri alımı
14.02.2014
10:30
Mal
Açık
12.02.2014
10:30
Mal
Açık
YILLARA YAYILAN VE 2014 YILI İÇİNDE DEVAM EDEN
İHALELER
İhale Kayıt
Numarası
İhale Adı
İhale Tarihi
ve Saati
75.Yıl Türk Dünyası Parkı 20.09.2013
Yapımı İşi
10:30
Çiğli Beld.Evka-2 Mah.Sosyal 29.04.2013
2013/36904
Tesis Yap.
10:30
Çiğli Ataşehir Mah. çok
29.08.2013
2013/105372 amaçlı kapalı spor salonu
10:30
yapımı
2013/116389
İhale
Türü
İhale Usulü
Yapım
Açık
Yapım
Açık
Yapım
Açık
2014 YILI TESLİM ALINAN ARAÇLAR
01
07.01.2013 tarih ve 2013/09 sayılı meclis kararı ile, DMO aracılığı ve İller
Bankası kredisiyle alınmasına karar verilen 1 ad. Kamyonet Tipi Arama
Kurtarma(AKS) Hizmet Aracı; 2013 model, Isuzu D-max 4X4 Çift Kabin
Kamyonet,03.03.2014 tarihinde teslim alındı. Üst yapısı için fiyat araştırması
yapılıyor.
02
06.09.2012 tarih ve 2012/56 sayılı meclis kararı ile, DMO aracılığı ve İller
Bankası kredisiyle alınmasına karar verilen 16+1 kişilik servis minibüsü ;
2013 model, Renault Master 16+1,MaisA.Ş.Bursa Şube Müd.’den
06.03.2014 tarihinde teslim alındı.
03
09.04.2013 tarih ve 2013/27 sayılı meclis kararı ile, DMO aracılığı ve İller
Bankası kredisi ile alınmasına karar verilen İkram Aracı (İçecek); 2014 model,
13 m³ Renault Master Panelvan,MaisA.Ş.Bursa Şube Müd.’den 14.05.2014
tarihinde teslim alındı. Üst yapısı için fiyat araştırması yapılıyor.
Fen İşleri Müdürlüğümüz 2014 Yılı Hurda Komisyonu tarafından MKE/Aliağa
Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne Belediyemiz imkanları ile, 2014 yılında; Belediyemiz
eski ve Yeni Şantiye Hizmet Tesisi sınırları dahilinde, tasnif edilmemiş hafif ve ağır
vasıflı hurda demir, çelik malzeme ve trafikte kaydı olmayan, hurdaya ayrılmış iş
makinası olmak üzere toplamda 88.640kg.(SeksenSekizBinAltıYüzKırk kg.)
hurdanın teslim tesellümü yapılmıştır.
127
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 63: Hurda araçlar
IV.
PROJELENDİRİLEN İŞLER
İhaleli İşler
1.
2.
Çiğli İlçesi 890 Parsel’de Hayvan Barınağı Yapım İşi için ihale hazırlık dosyaları
hazırlandı. İhalesi yapıldı.
Evka-2 Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi
128
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
3.
8785/3 Sokakta İstinat Duvarı Yapılması İşi
4.
5.
6.
Çok Amaçlı Spor Salonu Yapım İşi
75.Yıl Türk Dünyası Parkı Yapım İşi
Yeni Şantiye Hizmet Tesisi İçinde Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi
Doğrudan Temin Dosyaları
1.
Denizpark Kafeterya 1.Katında Wc ve Maltepe ile Esentepe Mahallelerinde
Muhtarlık Binası Yapılması İşi
2.
Belediye Hizmet Binası 2. Katında Bulunan Terasların Su İzolasyonunun Yapılıp
Seramik Kaplama Yapılması İşi
129
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
3.
Belediyemiz Binalarının ( Şantiye Hizmet Tesisi, Belediye Hizmet Binası,
Belediye Özel Eğitim Merkezi) Muhtelif Alanlarında Alüminyum Doğrama İşleri
Yapılması İşi
4.
Belediyemiz Binalarının Muhtelif Mekanlarında Cam Ve Ayna İşleri Yapılması
İşi
5.
Yenimahalle Pazaryeri Wc-Zabıta-Çay Ocağı Binası projeleri tamamlandı.
6.
Balatçık Mahallesi Halı Sahaya ait soyunma binasının betonarme projesi çizildi.
130
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
7.
Evka-2 Pazaryeri wc üzeri zabıta odası projesi hazırlandı.
8.
Belediye Hizmet Tesisleri Ve Muhtarlık Binalarında Muhtelif Alanlarda Mermer
İşleri Yapılması İşi
9.
Eski Belediye Binası 4. Kat Tuvalet ve Laboratuar Tadilatı İşi
10. Maltepe Muhtarlık Binası Yapım İşi
131
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
11. Şantiye Güvenlik Binası ve Yenimahalle Muhtarlığı Mutfak Nişi Yapılması İşi
12. 8022/1 Sokakta Bulunan Yaya Köprüsü Yapımı İşi
13. İlçe Genelinde muhtelif Sokaklarda Yol Kenarında Tehlike Arzeden Yerler
Koymak için beton bariyer alınması işi
KONTROLLÜKLER :
V.
12345-
Evka-2 Mahallesi Sosyal Tesis Yapım işi
Çiğli İlçesi 8785/3 Sokakta Betonarme İstinat Duvarı Yapılması İşi
Çok Amaçlı Spor Salonu Yapım İşi
75.Yıl Türk Dünyası Parkı Yapım İşi
Şantiye Tesisi Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi
132
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
VI.
2014 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. İztik Depo Yapım İşi
133
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2.
Çiğli Belediyesi Hizmet Binalarında Engelli Erişimi Yapılması İşi
3.
Egekent Devlet Hastanesi Boya Badana işi yapıldı.
4.
Belediyemiz Şantiye tesisinde kullanılmak üzere perde ve montajı işi
gerçekleştirildi.
134
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
5.
Çiğli Belediyesi Eski Harmandalı Biriminin Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Kadın
Danışma ve Dayanışma Merkezine Dönüştürülmesi İşi
135
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
136
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
6.
Eski Belediye Binası 6. kat da bulunan kurs odaları, meclis salonu tadilatı ve 2.kat
parke döşenmesi
7.
Çiğli Belediyesi Eski Belediye binası 6.kat kurs odasının dans odasına çevrilmesi
ve kurs odalarının düzeltilmesi İşi
137
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
VII.
2014 YILINDA YAPILAN YOL, BETON KAPLAMA, TRETUVAR,
MERDİVEN, DUVAR ve PARKE ÇALIŞMALARI
2014 YILINDA AÇILAN YOL, BETON KAPLAMA, TRETUVAR,
MERDİVEN VE DUVAR ÇALIŞMALARI
S.NO
MAHALLE/ SOKAK
YAPILAN ÇALIŞMA
1
K.Çiğli 8714 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
2
Evka-2 6845 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
3
Ahmet Taner Kışlalı 6847 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
4
Uğur Mumcu 8997 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
5
Egekent Pazaryeri
Taş istinat duvarı yapıldı
6
Evka-6 6821 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
7
Atatürk 8809/2 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
8
Şirintepe 8130/3 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
9
İnönü 8981/3 Sokak
Yol dolgu çalışması yapıldı
10
İnönü 8981/4 Sokak
Yol dolgu çalışması yapıldı
11
Evka-6 6821 Sokak
İBB'nce Tretuvar çalışması yapıldı
12
Atatürk 8809/12, 8809/2 Sokak
İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı
13
Cumhuriyet Nazmi Kahya Caddesi
İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı
14
Cumhuriyet Mimar Caddesi
İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı
15
Cumhuriyet Yörük Ali Caddesi
İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı
16
Egekent 8050 Sokak
İBB'nce kavşak, tretuvar çalışması
yapıldı
17
Egekent8831 Sokak
İBB'nce tretuvar çalışması yapıldı
18
İnönü 9504/5 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
19
İnönü 9510/5 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
20
Uğur Mumcu Yeni Şantiye yolu
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
21
Cumhuriyet 9617 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
22
Cumhuriyet 9618 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
23
Cumhuriyet 9621 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
24
Cumhuriyet 9622 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
25
Cumhuriyet 9674 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
26
Cumhuriyet 9675 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
27
Cumhuriyet 9676 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
28
Cumhuriyet 9677 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
29
Cumhuriyet 9678 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
30
Cumhuriyet 9654 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
138
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
31
Cumhuriyet 9659 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
32
Cumhuriyet 9616 Sokak devamı
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
33
Cumhuriyet 9612 Sokak devamı
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
34
Cumhuriyet 9613 Sokak devamı
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
35
Cumhuriyet 9626 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
36
Cumhuriyet 9627 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
37
Cumhuriyet 9629 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
38
Cumhuriyet 9625 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
39
Cumhuriyet 9628 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
40
Cumhuriyet 9637 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
41
Cumhuriyet 9638 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
42
Cumhuriyet 9634 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
43
Cumhuriyet 9635 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
44
Cumhuriyet 9641 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
45
Cumhuriyet 9643 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
46
Cumhuriyet 9633 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
47
Evka-5 8925/1 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
48
Evka-2 6867 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
49
Güzeltepe 8172 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
50
Güzeltepe 8131 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
51
Güzeltepe 8414 Sokak
Merdiven çalışması yapıldı
52
İnönü 9206 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
53
İnönü 9212 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
54
İnönü 9214 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
55
İnönü 9225 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
56
İnönü 9209 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
57
Şirintepe 8428 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
58
Evka-5 8925 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
59
Esentepe 8809/3 Sokak
Taş istinat duvarı yapıldı
60
İnönü 9504 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
61
İnönü 9504/3 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
62
İnönü 9506 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
63
İnönü 9504/4 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
64
Ataşehir 8216 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
65
Ataşehir 8211/8 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
66
Ataşehir 8211/16 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
67
Ataşehir 8211/17 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
139
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
68
Ataşehir 8211/18 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
69
Ataşehir 8211/16 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
70
Ataşehir 8211/17 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
71
Ataşehir 8211/18 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
72
M.K.Atatürk 9108/1 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
73
M.K.Atatürk 9108/1 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
74
Uğur Mumcu 8986 Sokak devamı
Tretuvar ve yol çalışması yapıldı
75
Yakakent 8424/12 sk altı
Yol açılması
76
Balatçık 8900/1 Sokak
Yol açılması
77
K.Çiğli 8783/1 Sokak yanı
Yol açılması
78
Evka-5 8927/4 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
79
Egekent 8847 Sokak
Tretuvar çalışması yapıldı
80
Uğur Mumcu 8986 Sokak Pazar Alanı
Beton kaplaması yapıldı
81
Ataşehir 8212 Sokak Pazar Alanı
Beton kaplaması yapıldı
82
Atatürk 8809/20 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
83
Atatürk 8838/21 Sokak
Beton yol kaplaması yapıldı
84
Cumhuriyet 9643 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
85
Cumhuriyet 9633 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
86
Atatürk 8809/10 Sokak Yanı
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
87
Esentepe 8809/45 Sokak
Tretuvar ve yol çalışması yapıldı
88
Esentepe 8809/4 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
89
Esentepe 8838/1 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
90
Esentepe 8838/2 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
91
Esentepe 8838/4 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
92
Esentepe 8838/6 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
93
Esentepe 8838/8 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
94
Esentepe 8809/44 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
95
Balatçık 8795/5 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
96
Balatçık 8795/11 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
97
Balatçık 8795/12 Sokak
İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı
140
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İLGİLİ GÖRSELLER:
Resim 64: Ataşehir Mah.8212 sok Pazar alanı beton kaplama çalışması
Resim 65: Uğurmumcu Mah. 8986 sok Pazar alanı beton kaplama çalışması
Resim 66: Balatçık Mahallesi 8795/11 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile
açılması
141
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 67: Balatçık Mahallesi 8795/12 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile
açılması
Resim 68: Cumhuriyet Mahallesi 9602/1 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği
ile açılması
Resim 69: Cumhuriyet Mahallesi 9616 Sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği
İle Açılması
142
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 70: Cumhuriyet Mahallesi 9620 ve 9613 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi
Desteği İle Açılması
Resim 71: Cumhuriyet Mahallesi 9612 ve 9633 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi
Desteği İle Açılması
Resim 72: Cumhuriyet Mahallesi 9634 ve 9638 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi
Desteği İle Açılması
Resim 73: Cumhuriyet Mahallesi 9637 ve 9643 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi
Desteği İle Açılması
143
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 74: Esentepe Mahallesi 8838/6 Sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği
İle Açılması
Resim 75: Esentepe Mahallesi 8838/8 Sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği
İle Açılması
Resim 76: Esentepe Mah. 8838/1 ve 8809/44 sokağın İBB Desteği İle Açılması
Resim 77: Şirintepe Mahallesi 8130/3 sokağın merdiven çalışması
144
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 78: A.Taner Kışlalı Mah. 6847 ve Egekent Mah. 8845 sokak Taş İstinat Duvar
çalışması
Resim 79: Evka 2 Mahallesi 6845 sokak Taş İstinat Duvar çalışması
Resim 80: Şirintepe Mahallesi 8428/1 Sokağın Taş İstinat Duvar çalışması
145
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 81: İnönü Mahallesi 9209 ve 9214 Sokak Taş İstinat Duvar Çalışması
Resim 82: Ataşehir Mahallesi 8211/17 ve 8211/18 sokak Tretuvar Yol
Kaplama Çalışması
Beton
Resim 83: Esentepe Mah. 8809/45 ve 8809/20 sokak tretuvar yol beton kaplama
çalışması
Resim 84: Harmandalı Atatürk Mahallesi 9108/1 Sokak Tretuvar Yol Beton Kaplama
Çalışması
146
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
XI. 2014 YILINDA YAPILAN YAPIMI TAMAMLANAN PEYZAJ
ÇALIŞMALARI
1. Ataşehir Mahallesi 8218-1 Sokak Parkı
2. Cumhuriyet Mahallesi 9600 Sokak Parkı
147
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2. Cumhuriyet Mahallesi 9600 sokak parkı peyzaj çalışması
148
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
3. Cumhuriyet Mahallesi Yörük Ali Caddesi Parkı
149
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
4. Küçükçiğli Mahallesi 8759 Sokak Parkı
150
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
151
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
5. Maltepe Mahallesi Anadolu Caddesi Yanı Park
152
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
6. Sasalı Mahallesi 32. 42. Sokak Parkı
153
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
7. Sasalı Mahallesi 128. Sokak Parkı
154
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
8. Sasalı Mahallesi 158. - 160. Sokak Parkı
155
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
9. Sasalı Mahallesi 172. Sokak Parkı
156
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
10. Uğur Mumcu Mahallesi 8982 Sokak Parkı
157
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
11. Harmandalı Kadın Dayanışma ve Çocuk Bakımevi Çevresi Peyzaj Çalışmaları
158
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
XII. 2014 YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN PARKLAR
1. 75. YIL TÜRK DÜNYASI PARKI YAPIM İŞİ
159
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
160
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
161
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
75. Yıl Türk Dünyası Parkı hafriyat ihalesi gerçekleştirildi ve hafriyat
çalışmaları tamamlandı. Parkın yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup yapım çalışmaları
fiili olarak başlamıştır.
162
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
163
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
164
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
XIII. BİRİM FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ
Fen İşleri Müdürlüğü olarak 2014 yılı itibari ile yatırım planımızı, Belediyemiz
sınırları dahilinde bulunan parklarındaki, hizmet binalarındaki, şantiyelerindeki, yol ve
kaldırımlarındaki, okul eksikliklerin onarımları ve tamamlaması, projelendirilmesi ve
yapılması işleri oluşturmuştur.
Fen İşleri Müdürlüğü 2014 yılı içindeki çalışmaları ve bütçe gerçekleşme
oranıyla yatırım ağırlıklıdır. 2014 yılı mevcut şartlar içinde 2013 yılına göre daha
başarılı bir yıl olmuştur. Ancak kalifiye personel yapısı eksik olmasına rağmen gelinen
bu noktanın daha iyi bir sürece taşınması için bir an önce eksik yön olan nitelikli
sorumluluk ve yetki sahibi personel eksikliğinin giderilmesi şarttır.
Genel değerlendirme içinde en önemli unsurlardan biri de kente verilenin kentli
tarafından laiki ile kullanılması ve süreçte Belediye adına insiyatif alarak sahip
çıkmasıdır. Bu bir sahip olma ve yaşatma kültürü haline gelmelidir.
165
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Başta İmar Kanunu ve Yapı
Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası
ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 3621
sayılı kıyı kanunu, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını
koruma kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634
sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile
imar planlama karar ve plan notları ve İzmir Büyükşehir imar yönetmeliği ona bağlı
otopark yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ile hizmet
yürütmektedir.
Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz Belediyemize ait yukarıda
sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.
Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve
ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin
ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.
II. PERSONEL DURUMU
Birimimiz Hizmet ve Faaliyetleri toplam 30 personel ile yürütülmektedir.
Personelin 20’si memur, 1’i sözleşmeli memur, 1’i kadrolu işçi ve 8’i hizmet alım
personeli statüsünde çalışmaktadır.
Personel Durumu
Kafesan
27%
İşçi
3%
Memur
67%
Sözleşm
eli
3%
Şekil 6: Personel durumu
166
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
III. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
SIRA NO
1
CİNSİ
Elektronik Ölçüm Aletleri
ADET
1
2
Dizüstü Bilgisayar
2
3
Masaüstü Bilgisayar
26
4
Yazıcı
12
IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
a ) İmar ve Şehircilik Kalemi
Müdürlüğe gelen tüm evrakları kayda almak, varsa öncesi ile birleştirmek üzere
arşive göndermek, işlemi bitmiş olan evrakların çıkışını yapmak ve zimmet karşılığı
vatandaşlara veya ilgili birimlere teslim etmek; büro teknik elemanları, büro
sorumluları ve Müdür tarafından verilen yazıları resmi yazışmalara ait yönerge
esaslarında geciktirmeden ve hatasız olarak yazmak; evrakları tamamlanan müracaat
dosyalarını kayıt karşılığı teslim almak, işlemleri biten dosyaların ilgilisine tebliğini
sağlamak; müdürlük bünyesinde işlemleri bitmiş tüm yazışmaları ve dosyaları arşiv
birimine göndererek sağlıklı bir arşiv oluşumunu sağlamak faaliyetleri arasındadır.
Müdürlüğümüzde 2014 yılı içerisinde 3.086 adet yazışma (şikayet, aslı gibidir,
proje onayı) yapılmıştır.
b )Planlama Birimi
Köy içi mahallesinde kentsel yenileme alanda 53,8 Ha lık alanın İmar Plan
Revizyonları için çalışmalar başlatılmıştır.
Harmandalı Mahallesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Plan Revizyonları için
çalışmalar başlatılmıştır.
İlçemiz Güzeltepe Mahallesinde 1. Etap kentsel yenileme projeleri yaptırılmış
olup onay aşamasına getirilmiştir.
Katip Çelebi Üniversite yerleşkesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları
hazırlatılıp onaylatılmıştır.
İlçemiz Ovakesimi 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları Onaylanmıştır.
c) Harita Birimi
Harmandalı Bölgesi 945 Ha alanda Sayısal Halihazır Harita Çizim işi ihalesi
yapılmıştır.
Yapı Ruhsatı düzenlenen parsellerin ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü için yapılan Aplikasyon, Demir ve Subasman vizeleri
Müdürlüğümüz tarafından arazide birebir kontrol edilerek; binaların mimari
167
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
projelerine uygunlukları kontrol edilmiş ve bu bağlamda; Aplikasyon, Demir ve
Subasman vizeleri tanzim edilmiştir.
İmar planına göre inşaat yapmaya müsait olmayan parsellerde bir takım imar
uygulamaları yapılmıştır. Birim bünyesinde yapılan diğer işler:
 İmar Durumu
:1.411 adet
 16. madde uygulaması
: 94 adet
 Kırmızı kot
: 214 adet
 Tus dosyası
: 273 adet
 Yol katılım bedeli
: 152 adet
 Kısıtlılık Belgesi
: 57 adet
 Aplikasyon Vizesi
: 181 adet
 Temel Vizesi
: 223 adet
 Su Basman Vizesi
: 194 adet
 18.Madde Uygulaması
:
5 adet
 Yol Profili
:
7 adet
 Vaziyet planı
: 30 adet
300
250
200
150
2013
100
2014
50
0
Şekil 7: Harita Servisi 2013-2014 yılları grafiği
d) İmar Durumu Birimi
1.411 adet İmar durumu Belgesi tarafımızdan düzenlenmiştir. İmar durum
belgelerine göre parsellerin imar planlarındaki konumları ve inşaat yapabilme
özelliklerinin belirlenmesi söz konusu olduğundan; Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği gereğince imar durumları düzenlenmiştir.
168
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
f) Mimari Tetkik Birimi
Çiğli Belediyesi sınırları içinde yer alan yapılara ait projeleri ilk tetkik, tadilat
ya da yenileme aşamalarında mimari açıdan 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı
Yapı Denetim Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine ve Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği göre kontrol etmektedir.
f) Otopark Birimi
Yürürlükteki İmar Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği çerçevesinde; kapalı otoparkların net
alanını, konut ve işyerlerinin brüt alanını, bağımsız ve ortak alanlarının ayrı, ayrı
hesaplayarak inşaat genel alanını bulmak. Yapılan alan hesaplarını dikkate alarak
Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanununa göre bina inşaat harcını belirlemek ve Bina
İnşaat Harcı Beyannamesi ve ruhsat bilgi formlarını düzenleyerek Yapı Ruhsat
Bürosuna iletmek. Projesinde otopark ihtiyacını karşılayamayan parsellerin otopark
bedellerini tespit ederek bölge otoparklarını belirlemek.
g) Yapı Denetim Birimi
Yapı denetim hizmet bedellerinin yapı denetim kuruluşlarına ödenebilmesi
için, yapı denetim hizmet bedellerine esas hak edişlerin onaylayarak Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamaktadır. Bir sonraki yıla devrolan
işlerde, yılsonu itibariyle seviye tespit tutanaklarının düzenlenmektedir.
h) Statik Tetkik Birimi
Mimari Tetkik Bürosu tarafından iletilen projelerin betonarme proje ve statik
hesaplarını kontrol etmek.
Zemin raporları ve jeolojik raporlarda verilen değerlerin (zemin emniyet gerilmesi,
zemin sınıfı vb.) doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek)
ı) Yapı Ruhsatı Birimi
Ruhsat düzenlenecek parseli yerinde kontrol ederek inşaata başlanıp
başlanmadığını tespit etmek ve eğer ruhsat alınmadan inşaata başlanmış ise Yapı
Kontrol Şubesine bildirerek zabıt tutulmasını sağlamaktadır.
Tüm belgeler tamamlandıktan sonra Yapı Ruhsatını düzenleyerek ilgili
kişi/kuruluşa iletilmesini sağlamak. Birer nüshasını ise Türkiye İstatistik Kurumu ile
diğer kurum ve kuruluşlara iletmek.
169
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
4708 sayılı Yapı Denetim esaslarına göre Müdürlüğümüze müracaatı bulunan
3449 adet hakediş, işbitirme belgesi ve seviye tespit evraklarının kontrolleri yapılarak
sonuçlandırılmıştır.
2014 yılı içerisinde kanuna ve yönetmeliğe uygun olan 373 adet parsele İnşaat
Ruhsatı verilmiştir.



Ruhsat tadilatı
Yapı Denetim hakkediş ve tespit tutanağı
Yapı Ruhsatı
: 243 adet
: 3.449 adet
: 373 adet
400
300
200
2013
100
2014
0
Yapı Ruhsatı
Tadilat Ruhsatı
Şekil 8: Yıllara göre ruhsat dağılımı
i)- Yapı Kullanma Birimi
Yapı Ruhsatı alınmış olan binalar için 2014 yılında toplam 740 adet Yapı
Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş; binaların yasal anlamda kullanılır hale getirilmesi
sağlanmıştır.
742
740
738
736
2013
734
2014
732
730
728
Yapı Kul İzn Belg
Şekil 9: Yapı kullanım belgesinin yıllara göre dağılımı
j) Yapı Kontrol Şube Şefliği
İnşaat faaliyetleri devam eden yapılara ait arazinin mülkiyetini, yapının ruhsat
ve projesine uygunluğunu kontrol ederek, Yapılan kontrol sonucunda arazinin bir
170
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
başkasına ait ya da devlet arazisi olduğu tespit edilmiş ise inşaatı mühürleyerek
Gecekondu zaptı düzenlenmek ve 775 sayılı yasanın 18. Maddesine istinaden, yıkımı
için Fen İşleri Müdürlüğüne iletmektedir
Ruhsatsız ya da Ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşasına devam edilen tüm
yapıları tespit ederek; 3194 sayılı imar kanununun 32. 42. Maddelerine göre yasal
işlemlerini yürütmek, Yapı Tatil Zabtı düzenleyerek bir suretini ilgili mahalle
muhtarına bir suretini de yapı yerine asarak tebligatı gerçekleştirmek, T.C.K.’ nun
184. Maddesine göre işlem yapılması için Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazılı bilgi
vermek ve süresi içinde konuyu Başkanlık Makamına sunarak gerekli Encümen
Kararının alınmasını sağlamak.
Kentimizin daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla yapı kontrol ekiplerimiz
tarafından İlçe genelinde yapılan gerek rutin kontroller gerekse şikâyete konu
dilekçeleri değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre
yasal işlemlere başlanmıştır.
k) Numarataj Birimi
Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin İlçemiz kapsamında kusursuz bir şekilde
uygulanabilmesi için İlçemize ait Numarataj bilgilerinin güncellenmesi amacı ile İlçe
sınırlarımız kapsamında bulunan tüm sokak levhaları sokakların yönlerini de
belirleyecek şekilde arazide uygulanmıştır. Ayrıca dış kapı numaralarının tamamı
Müdürlüğümüz tarafından güncellenerek; yeni Numarataj Krokileri oluşturulmuştur.
Bu işlemler neticesinde; İlçemiz kapsamında nüfus sayım işleminin daha gerçekçi bir
şekilde yapılması için gereken altyapı Müdürlüğümüz tarafından sağlanmış ve 2014
yılı içerisinde 787 adet Numarataj Belgesi ve Krokisi düzenlenmiştir.
l) Arşiv Birimi
Müdürlük bünyesindeki birimler tarafından hazırlanan evraklar, tüm
yazışmalar, dosyalar ve projelerin birer suretini konularına ve ada parsel numaralarına
göre tasnif edildikten sonra ayrı klasörde saklanmasını sağlamaktadır. 2014 yılı
içerisinde 399 Adet Dosya düzenlenmiştir.
Bütün bunların yanı sıra Müdürlüğümüz;
- Encümence görüşülecek evrakların hazırlanması, yazılması ve sunulması.
- Meclise sunulacak evrakların hazırlanması ve sunulması.
- Tadilat taleplerinin sonucu hakkında vatandaşa ve Valiliğe yazılı bilgi verilmesi.
- Servis için yapılan harcamaların faturalarının yeni ihale kanununa göre hazırlanması
ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.
- İşçi personelin mesai devam çizelgelerinin hazırlanması ve takip edilmesi.
171
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
- Kaçak yapıların yazışmaları.
-3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği uygulamaları, yazışmaları ve
tebligatları.
- Mahkemelerden gelen Ruhsatsız yapılarla ilgili Kararların ve İmar Planına itiraz için
açılan davaların yazışmalarının yapılması ve takibi.
- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İzmir
Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü Denetim Koordinasyon
Müdürlüğü, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji
Mühendisleri Odası, Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ na her ay periyodik olarak
düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgeleri ve Yapı Ruhsatlarının gönderilmesi.
- İmar planı yazışmalarının yapılması hususlarında faaliyetlerde bulunulmuştur.
V.PERFORMANS SONUÇLARI
Müdürlüğümüz, 2014 yılı için belirlemiş olduğu performans hedeflerini,
Belediyemizin Stratejik Planında belirtilen kriterler doğrultusunda sürdürerek
hedeflerine maksimum düzeyde ulaşmaya çalışmıştır.
172
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüzün önemi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı
K.İ.K’nu ve 2872 sayılı yasalara göre yönetilen ilçemizin geniş yerleşim alanları
nedeniyle yoğun bir insan göçü ve toplu konut alanları çoğalması ve artan nüfus
yoğunluğu sebebiyle her geçen yıl önemli oranda artmaktadır.
II. PERSONEL VE ARAÇ DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 müdür, 4 memur, 1 kadrolu işçi, 2 şirket
çalışanı Temizlik İşleri Müdürlüğü servisinde, 1 çavuş, 5 postabaşı, 11 pazar yeri
temizleme ekibi, 2 konteyner yeri yapım ekibi, 32 sabit süpürgeci, 46 çöp arabası
arkası çalışanı, 6 kaynak ekibi, 6 şantiye çalışanı, 36 ağır vasıta şoförü, 9 binek araç
şoförü çalışmaktadır. 18 adet çöp kamyonu, 4 adet ilaçlama makinesi, 1 adet epoksi
boya atabilen boya makinesi, 3 adet gaz altı kaynağı makinesi, seyyar ekip için 1 adet
çanta kaynağı makinesi, 4 adet yol süpürme kamyonu, 1 adet konteyner yıkama aracı,
5 adet kasalı binek aracı ile sürekli olarak 2 vardiya halinde ilçemizde çöp toplama ve
genel temizlik hizmeti verilmektedir.
Resim 85: Temizlik işleri araçları
173
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
III. FAALİYETLERİMİZ
İlçemiz 26 mahalle ve 2 sanayi bölgesinden oluşmaktadır. İlçemizin evsel
atıkları; mahallelerde gün aşırı 2 vardiya olarak yıl boyunca düzenli bir şekilde
toplanıp Harmandalı Çöp Deponi alanına taşınmaktadır. İlçemizin ana arterlerinde ise
evsel atıklar her gün toplanıp Deponi alanına taşınmaktadır. 11 Pazaryerimiz Pazar
kalktıktan sonra 11 kişilik pazaryerleri temizlik ekibimiz tarafından yıl boyunca
temizlenip dezenfekte edilmektedir. Bu amaçla 1.500 litre dezenfektan kullanılmıştır.
32 kişilik süpürge ekibimiz ve 4 adet Yol Süpürme aracı ile ilçemizin ana arterleri
başta olmak üzere Çiğli genelinde imkânlar dâhilinde sokak temizliği yıl boyunca
yapılmaktadır. Ayrıca afet sırasında ekiplerimiz afet bölgelerine kaydırılmaktadır.
İlçemizde günlük yaklaşık 240 ton evsel katı atık toplanmaktadır. Çiğli’ de
2014 yılında yaklaşık olarak 87.600 ton evsel katı atık toplanıp Çöp Deponi alanına
taşınmıştır.
İlçemizin çöpleri 800 litre hacimli 5500 adet kapalı konteyner ve 3200 litrelik
45 adet yerüstü konteyner ile toplanmaktadır. Hafif arızalı konteynerler yerinde seyyar
ekibimiz tarafından tamir edilmekte olup, yerinde tamir edilmeyecek durumda
olanlarda şantiyedeki atölyemize getirilerek bakımı yapılmaktadır.
Resim 86: Şantiyedeki çalışmalar
174
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Resim 87: Konteynır temizlenmesi
Ayrıca görülen lüzum üzerine faaliyetlerimizi sürdürebilmek için; kaynak işi
için oksijen ve karışım gazları, imalat ve tamirat işlerinde kullanılan mal ve
malzemeler, büro hizmetlerinde kullanılan mal ve malzemeler vb. satın alınarak
Müdürlüğümüzün işlerinin yapılması sağlanarak işçilerin iş verimi artırılmıştır.
175
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
V.GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI
2014 yılı itibariyle Çevko – Atkasan – Çiğli Belediyesi arasında geri
dönüştürülebilen ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili üçlü sözleşme imzalanmıştır.
Çiğli ilçesindeki tüm okul, ASM, resmi kurumlar ve talep edilen tüm noktalara bina
içi ambalaj atığı toplama kutuları yerleştirilmiş olup yıl içinde yıpranan kutular
yenileri ile değiştirilmektedir. Yaklaşık 200 adet ambalaj atığı geri dönüşüm kafesi
ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirilmiştir. İlçemizde kurduğumuz sistem ile 2014
yılında 15.076 ton ambalaj atığı toplanmıştır.
Bu sayede;
1. Çöp Deponi alanına daha az çöp dökülmesi sağlanmıştır. Çöp alanının daha
uzun süre kullanılması sağlanmıştır.
2. Çöp araçlarının Çöp Deponi alanına daha az gitmesi ile araç yakıtlarında
tasarruf sağlanmıştır.
3. Geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.
4. Ülkemizin doğal kaynaklarının tükenmesi geciktirildi.
5. Doğal dengenin bozulmaması sağlanmış oldu.
VI. ATIK PİLLERİN TOPLANMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Çiğli Belediyesi ve TAP
işbirliği ile 2014 yılında 20 adet atık pil kutusu belirli noktalara birimimizce
yerleştirildi. Çiğli genelinde 260 adet atık pil kutusu vardır. Bu atık pil kutularından
2014 yılında 1035 kilogram atık pil toplanıp İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline
teslim edilmiştir.
Resim 88: Atık pillerin toplanması
176
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Bu sayede;
1. Piller tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir. Atık pillerin diğer evsel katı
atıkları karışması önlenmiş oldu.
2. Atık piller özellikle toprakları oradan da yer altı su kaynaklarını
kirletmektedir. Bunun önüne geçilmiştir.
3. Çöp Deponi alanına daha az çöp dökülmesi sağlanmıştır. Çöp alanının daha
uzun süre kullanılması sağlanmıştır.
4. Çöp araçlarının Çöp Deponi alanına daha az gitmesi ile araç yakıtlarında
tasarruf sağlanmıştır.
5. Ülkemizin doğal kaynaklarının tükenmesi geciktirildi.
6. Doğal dengenin bozulmaması sağlanmış oldu.
VII. BİTKİSEL KIZARTMALIK ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI
Çiğli ilçesindeki bitkisel atık yağların toplanması protokolü Çiğli Belediyesi ile
Kolza Biodizel ve Petrol Ürünleri san. ve Tic. A.Ş. arasında 22/03/2013 tarihinde
imzalanmıştır. 2014 yılında ilçemizde 11.845 litre bitkisel kızartmalık atık yağ
toplanmıştır.
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bitkisel atık
yağların toplanabilmesi için ilçemizdeki tüm ilkokul, ortaokullara, muhtarlılara ve
Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) bitkisel atık yağ biriktirme bidonları
yerleştirilmiştir. Ayrıca atık bitkisel yağların oluşabileceği otel, yemekhane,
restoranlara atık yağların toplanması, lavabolara veya çöpe dökülmesini önlemek için
sınırlarımız içerisinde bulunan kızartma yapan tüm iş yerleri (yemekhane, lokanta,
otel, hastane vb.) bitkisel atık yağlarını biriktirmeleri gerektiği ve lisanslı firmalarla
sözleşme yaparak uzaklaştırmaları gerektiği yaptığımız denetimlerde bildirilmiştir. Bu
konuda denetimlerimiz devam etmektedir.
VIII. CAM ATIĞI GERİ KAZANIMI
İlçemizde seçilen bölgelerde, kullanılmış cam ambalajların kaynağında evsel
atıklardan ve diğer ambalaj atıklarından (metal, plastik, kağıt-karton ve kompozit) ayrı
toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına
dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi, Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe
İşletmesi ve Çevko arasında 18/07/2014 tarihinde üçlü protokol imzalanmıştır.
Protokol kapsamında 70 adet 900 litre ve 30 adet 1200 litre hacminde yeni cam
kumbarası Çiğli Belediyesi’ne Anadolu Cam tarafında hibe edilmiş olup, Cam
kumbaraların içindeki cam ve şişeler belirli periyotlarla firma tarafından
177
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
toplanmaktadır.2014 yılında ilçemizde 831 (sekizyüzotuzbir) ton atık şişe ve cam
toplanmıştır.
IX. CADDE-SOKAK TEMİZLİĞİ
Çiğli genelinde ana arterler başta olmak üzere belediyemiz imkânları dâhilinde
4 (dört) adet yol süpürme aracı ve 26 birim çalışanımızla birlikte 2014 yılı boyunca
sokaklar temizlenmiştir.
Resim 89: Sokak süpürme işlemi
Resim 90: Cadde süpürme araçları
X.PAZARYERLERİ TEMİZLİĞİ
Salı günü; Ataşehir Mah.8216 Sokak Açık Pazaryeri,Maltepe Pazaryeri,
Çarşamba günü; Evka-5 Pazaryeri, Kaklıç Pazaryeri, Perşembe günü; K.Çiğli
Komşuoğlu Pazaryeri, Sasalı Pazaryeri, Cuma günü; Çiğli Koop&Yakakent Pazaryeri,
Aydınlıkevler Pazaryeri, Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri, Cumartesi günü; Ataşehir
Kapalı Pazaryeri, Evka-2 Kapalı Pazaryeri, Egekent Kapalı Pazaryeri, Pazar günü;
178
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Balatçık Mahallesi Pazaryerinde semt pazarları kurulmaktadır. İlçemizde toplam 13
(onbir) adet pazaryeri mevcuttur. Bu pazaryerleri, pazar kalktıktan sonra 11 kişilik
pazaryeri Temizlik Ekibimiz tarafından 2014 yılı boyunca temizliğini yapılmıştır.
Pazaryeri temizliğinde yıl boyunca yaklaşık olarak 1.500 litre dezenfektan
kullanılmıştır.
Çiğli genelindeki çöp konteynerlerimiz, 2014 yılı boyunca 1 (bir) adet
konteyner yıkama aracı ile temizlenip dezenfekte edilmektedir.
XI. HAŞERE İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ:
İzmir Metropol alanlar içerisinde yeşil alan, bataklık ve derelerin yoğun
bulunduğu bölgelerin başında gelen ilçemizde, Belediyemiz haşere ile mücadelede
kararlı olup halkımızın sağlığını düşünerek ULV ve Taban çalışması olmak üzere
Büyükşehir Belediyesinin de katkıları ile menoller, ızgaralar, kanal bacaları, dereler
bataklık alanlar ve çöp konteynerleri ilaçlama yapılarak modern bir haşere çalışması
yapılmaktadır. Bu yaz sezonu içerisinde ULV ile ilaçlama 4 araçlı yapılmıştır. 1583
litre uçkun ilacı kullanılmıştır. ULV sisteminin çok pahalı olması, ilaçlamadaki başarı
oranının çok düşük olması sebebiyle ULV’ ye göre daha etkili olan taban çalışmasına
ağırlık verilmiştir.
Resim 91: Yeni çöp bidonları
179
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı Çiğli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
KAPSAM: Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personelin
çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
YASAL DAYANAK: Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere
dayandırılarak hazırlanmıştır:
Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyeler Yönetimi hakkındaki yasaya göre yönetilmektedir. İlçemiz sınırlarında
bulunan uygun yerlerin yeşil alan, park, bahçe, koruluk, ağaçlandırma ve
çiçeklendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu alanlara oturma bankı, piknik
masası ve kameriyeler yapılmaktadır.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Çiğli ilçesi sınırlarında yetişkinlerin, gençlerin
ve çocukların faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüş yolları,
bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar tesis eder. Cadde, sokak ve meydanlarda
ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yaparak yeşil alan miktarının artması ile
hem ilçe ekolojisinin sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunur hem de estetik peyzaj
görünümleri oluşturur. Bahsi geçen tüm yapısal ve bitkisel öğelerin bakım, onarım,
iyileştirme çalışmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri
arasındadır.
Bu genel tanım çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve
yetkileri aşağıdaki gibidir;
1)İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine
ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
2)İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları
isimlendirmek,
3)Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması
yapmak,
4)Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve
yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
180
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
5)Parkların temizliğini yapmak,
6)Bölgede ki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları,
apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi
amacıyla budamalarını yapmak,
7)Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda
sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,
8)Çalışma programlarının hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,
9)Zorunlu hallerde (imar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda)
nakledilmesini sağlamak,
10)Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde
kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz
kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda mühendisler tarafından gerekli teknik
inceleme ve tespitleri yapılarak eksiklikleri gidermek,
11)Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk
oyun elemanları, dış mekan aletleri, pergole, kameriye, bank, piknik masası, vb.) zarar
verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitler yapılarak eksiklikleri
gidermek,
12)İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
13)Park, bahçe, yeşil alan vb. alanlarda ki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel
materyal üretimi yapmak,
14)Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb.
işlerini yapmak,
15)Müdürlük için gerekli makine ve techizat satın alınması, bunların işletilmesi ile
şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,
16)Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak
ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arzeden ağaçların tespit etmek,
17)Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
18)Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama
sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul, spor kuruluşları, ile diğer Kamu
kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunmaktadır.
19)Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde bir Müdür, üç şef, iki Ziraat Yük. Müh., altı
Kadrolu İşçi, bir Peyzaj Teknikeri, bir büro elemanı, bir Orman Müh., iki Ziraat
Müh., bir Ziraat teknisyeni ve bir memur görev yapmaktadır.
181
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
III. 2014 YILI FAALİYETLER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Adreslere bank dağıtımı yapıldı
İstasyonaltı mah. Dere kenarı parkta bakım ve temizlik yapıldı
Serada çelikle üretim çalışması yapıldı
Parklardaki molozlar toplandı
Yakakent mah. 8087/1 parkın tamir, bakım ve park yenileme işlemesi yapıldı
Evka-2 mah. 6871 sok. genel temizlik yapıldı
Evka-2 mah. 6808-6845 sok. köşe parkta genel temizlik çalışması yapıldı
Küçükçiğli mah. Fatih cami yanı parkta park yenileme çalışması yapıldı
Evka-2 Gençlik mah. parkında park yenileme çalışması yapıldı
Yeni mah. Pazar yerinde temizlik çalışması yapıldı
Küçükçiğli Dağ mah. temizlik çalışması yapıldı
Yakakent mah. Şirintepe koop. evleri önü parkta park yenileme çalışması yapıldı
İstasyonaltı mah.açık pazaryerinde temizlik çalışması yapıldı
Evka-2 mah. Pelikan Cafe alanında temizlik çalışması yapıldı
İzkent mah. Numan Akay parkında bakım çalışması yapıldı
Küçükçiğli mah. 8704 sok. parkında park yenileme çalışması yapıldı
Köyiçi mah. Dere kenarı park yeşil alanda temizlik çalışması yapıldı
Yeni mah. Pazar yerinde temizlik çalışması yapıldı
Harmandalı Uğurmumcu Mah. Yeni şantiye alanı yeşil alanında genel bakım ve
temizlik çalışması yapıldı
Evka-2 mah. Yunus Emre İ.Ö. Okulu civarında yeşil alanlarda genel temizlik
çalışması yapıldı
Evka-2 Ahmet Taner Kışlalı mah. 6834 sokak parkında genel temizlik çalışması
yapıldı
Küçükçiğli Mah. 8715 sok. parkının bakım ve temizlik çalışması yapıldı
Evka-2 mah. 6810 sokak parkının tamirat çalışması yapıldı
Evka-2 mah. 6818 sokak parkında genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı
Ayınlıkevler mah. Cemil Meriç bulvarında yeşil alanda temizlik çalışması
yapıldı
Evka-5 mah. 8930/2 sok. parkında tamirat çalışması yapıldı
Evka-2 mah. 6868 sok. parkında yenileme çalışması yapıldı
Egekent mah. 8050 sok. trafo yanı parkın genel temizliği yapıldı
Çağdaş mah. Kadın sığınma yanı parkın bakım ve temizliği yapıldı
Evka-6 mah. Muhtarlık yanı parkta bakım çalışması yapıldı
Yakakent mah. Şirintepe koop. önleri parkta yenileme çalışması yapıldı
Çağdaş mah. Sağlık ocağı etrafı yeşil alanda bakım ve düzenleme çalışması
yapıldı
Egekent mah. Atilla Bozkurt parkında bakım ve temizlik çalışması yapıldı
Evka-5 Mah. 8930 sokak parkında park çalışması yapıldı
Evka-5 mah Pazar yeri yanı parkta düzenleme çalışması yapıldı
182
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
Ahmet Taner Kışlalı mah. Yeşil alanda bakım ve düzenleme çalışması yapıldı
Küçükçiğli mah. 8759/1 sok. yeni parkta düzenleme ve dikim çalışması yapıldı
Evka-5 mah. Muhtarlık yanı yeşil alanda bakım ve düzenleme çalışması yapıldı
Ahmet Taner Kışlalı mah. Parkın genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı
İstasyonaltı mah. Ekol k.b.b. civarı temizlik çalışması yapıldı
Evka 5 mah. Son durak etrafı yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı
K.çiğli mah. 8861-8862 soktaki parkın temizlik çalışması yapıldı
Evka 2 mah. 6808-6820 sok. parkı temizlik çalışması yapıldı
Resim 92: Çiçek ekilmesi
44)
45)
A.
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
İstasyonaltı mah. Açık Pazar yerinde temizlik çalışması yapıldı
İstasyonaltı mah. Dere kenarı parkta genel temizlik yapıldı
Taner Kışlalı mah. 6845 sok. koruluğunda genel temizlik yapıldı
Evka 2 mahallesi 6800-6820 sok. karşısındaki parkta bakım ve temizlik
çalışması
K.Çiğli 8760-8762 sokaktaki parklarda temizlik çalışması yapıldı
Evka 5 mah. Pazar yeri civarı yeşil alanda temizlik çalışması yapıldı
Bütün ekipler yağmurdan dolayı serada üretim yaptı
K.Çiğli mah. Fatih cami yanı parkta genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı
Atatürk mah. Çınar sitesi parkında genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı
Egekent mah. 8050 sok. yol kenarındaki yeşil alanda temizlik çalışması yapıldı
Aydınlıkevler mah. 6782 sok. cami yanı parkta kum çalışması yapılıyor
Ahmet Taner Kışlalı mah. Trafo yanı korulukta temizlik çalışması yapıldı
183
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
Evka 2 mah. Son durak civarı yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı
Aydınlıkevler mah. 6790 sok. temizlik çalışması yapıldı
Evka 5 mah. Muhtarlık civarı yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı
Aydınlıkevler mah. Dostlar sitesi etrafı yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı
Harmandalı yeni şantiye alanında bakım ve temizlik çalışması yapıldı
İstasyonaltı mah. Ana yol kenarlarında temizlik çalışması yapıldı
A.Taner 6811/1 sok parkında genel temizlik yapıldı
Maltepe mah. Katip Çelebi önü yeşil alanda temizlik çalışması yapıldı
Aydınlıkevler mah. 6782-6783 sokaklarda temizlik çalışması yapıldı
Evka 2 mah. 6807-6809 sokak genel temizlik çalışması yapıldı
Çağdaş mah. Allattin top cami civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Evka-2 mahallesi 6812/2 ve 6813/3 sk. Temizlik çalışması yapıldı.
Evka-5 mahallesi 8020 sk. sağlıkçılar sitesi civarında temizlik çalışması yapıldı.
Atatürk mh.8803/2sk. Koruluklarında temizlik çalışması yapıldı.
Cumhuriyet mh. Başaranlar sitesi civarında temizlik çalışması yapıldı.
Atatürk sanayi sitesinde genel temizlik çalışması yapıldı.
İzkent mh. Kipa alışveriş merkezi arkası yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı.
Egekent mh. Numan Akay parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
Cumhuriyet mh.9502sk.yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
Resim 93: Parklara sağlık için spor aletleri yerleştirme çalışmaları
184
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
74)
75)
76)
Evka-5mh.Pazar yeri üst yol boyu yeşil alanda genel temizlik çalışması yapıldı.
Yeni mahalle top sahası etrafı parkta genel temizlik çalışması yapıldı.
Ahmet Taner Kışlalı mh. Naime Tömek Lisesi Bahçesinde genel temizlik
çalışması yapıldı.
Resim 94: Çim biçme çalışmaları
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
İstasyonaltı mh. Ekol yanı yeni parkta bakım ve temizlik çalışması yapıldı.
İzkent mahallesi hastane karşısı koruluk alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı.
Harmandalı mh. okul ve düğün salonu civarında temizlik çalışması yapıldı.
K.Çiğli mh. Mahallesi Cemevi civarı yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı.
Evka-2 mahallesindeki parklarımızdaki çimlere gübre uygulandı.
Aydınlıkevler mahallesi 6799sk.yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
Egekent ve Evka-5mh.yeşil alanlarımıza gübre uygulandı.
Köyiçi mh. Yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı.
Ataşehir mh. otoban kenarındaki yeşil alanlarımızda temizlik çalışması yapıldı.
Ataşehir mh. Pazar yeri çevresinde genel temizlik çalışması yapıldı.
Evka-2mh.merkez camii civarı yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı.
Egekent mh. orta refüj, ana yol kenarlarında temizlik çalışması yapıldı.
Ataşehir mh. pelit-2 sitesi etrafındaki yeşil alanlarımızda temizlik çalışması
yapıldı.
Egekent mh.8050sk.anayol kenarlarında genel temizlik çalışması yapıldı.
A.Taner Kışlalı mh. Teğmen Ali Rıza Akıncı Lisesi etrafında genel temizlik
çalışması yapıldı.
185
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
Köyiçi mh. Dere kenarlarında genel temizlik çalışması yapıldı.
Aydınlıkevler mh.6783sk otoban kenarı yeşil alanlarda ağaç dikim çalışması
yapıldı.
İzkent mh. Güney sitesi yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
İzkent mh.sondurak yol boylarında bitki dikim çalışması yapıldı.
Harmandalı uğur mumcu mh.Tüpraş İ.okulunda genel temizlik çalışması yapıldı.
Evka-5mh. Gülen Kora İ.okulunda genel temizlik çalışması yapıldı.
İstasyonaltı mh.İ.Rahmi Karadavut okulu bahçesinde genel temizlik çalışması
yapıldı
Ataşehir Mahallesi pazaryeri ve etrafında genel temizlik çalışması yapıldı
Küçük Çiğli Mahallesi Cem Evi civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Balatçık Mahallesi top sahası etrafında genel temizlik çalışması yapıldı
Şirintepe Mahallesi parklarında genel temizlik çalışması yapıldı
Evka-2 Mahallesi 6851 Sokaklardaki yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Evka-2 Mahallesi 6860 Sokaklardaki yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
T.S.E Bölge Müdürlüğünde budama işlemi yapıldı
Harmandalı bölgesindeki parklarımızda çim biçme işlemi yapıldı
Güzeltepe Mahallesi 8154 Sokaklardaki yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Evka-2 Mahallesi Pelikan Cafe civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Balatçık Mahallesi Muhtarlık civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Ataşehir Mahallesi parklarında çim biçme çalışması yapıldı
Küçük Çiğli Mahallesi 8786 Sokağında genel temizlik çalışması yapıldı
Balatçık Mahallesi yeşil alanlarında genel temizlik çalışması yapıldı
Evka-2 Mahallesi 6872 Sokağında genel temizlik çalışması yapıldı
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 6851,6855 Sokakları arası genel temizlik
çalışması yapıldı
K.Çiğli 8786.8787.8786.8784.8783.8785 Sokaklarında genel temizlik çalışması
yapıldı
Evka-2 Mahallesi 6845 Sokak koruluğunda genel temizlik çalışması yapıldı
Atatürk Mahallesi Otobüs son durağı civarında genel temizlik çalışması yapıldı
Yakakent Mahallesi Kemal Hadımlı Okulu içi ve çevresinde genel temizlik
çalışması yapıldı
Evka-6 Mahallesi son durak civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 6855 sokağında genel temizlik çalışması yapıldı
Atatürk Mahallesi Muhtarlık civarı genel temizlik çalışması yapıldı
186
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
122) Evka-6 Mahallesi yeşil alanlarında genel temizlik çalışması yapıldı
123) Evka-2 Mahallesi Tansaş etrafında genel temizlik çalışması yapıldı
124) Köyiçi Mahallesi Muhtarlık civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
125) Ataşehir Mahallesi dere kenarlarında ot temizliği yapıldı
126) Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi yol üstü yeşil alanlarda ot temizliği yapıldı
127) İzkent Mahallesi Osman Karadavut Parkında genel temizlik çalışması yapıldı
128) Esentepe Mahallesi 8785/5 Sokağındaki yeşil alanlarda ve yol boylarında genel
temizlik çalışması yapıldı
129) Aydınlıkevler Mahallesi yolüstü yeşil alanlarda ot temizliği çalışması yapıldı
130) Aydınlıkevler Mahallesi Cemil Meriç Bulvarında koruluk temizliği çalışması
yapıldı
131) Küçükçiğli Mahallesi 8862 parkında genel temizlik çalışması yapıldı
132) Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 6831,6834 Sokakları arasında ot temizliği
çalışması yapıldı
133) Ataşehir Mahallesi sevgiyolu civarı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması
yapıldı
134) Harmandalı yeni şantiye yeşil alanlarında genel temizlik çalışması yapıldı
135) Atatürk Mahallesi 8809/11 Sokak koruluklarında ot temizlik çalışması yapıldı
136) Ataşehir Mahallesi Şehit Ali Karaoğlan Meslek Lisesi bahçesinde genel temizlik
çalışması yapıldı
137) İzkent Mahallesi Çiğli Devlet Hastanesi Karşısı koruluklarında ot temizliği
yapıldı
138) K.çiğli Mahallesindeki yeşil alanda genel temizlik çalışması yapıldı
139) Esentepe ve Evka-5 Mahalleleri arasındaki koruluklarda ot temizlik çalışması
yapıldı
140) İstasyonaltı Mahallesi Şehit Ali Karaoğlan okulunun bahçesinde temizlik
çalışması yapıldı
141) Atatürk Mahallesinde yeşil alanda ot temizlik çalışması yapıldı
142) Evka-5 Mahallesi toki civarı yeşil alanda ot temizlik çalışması yapıldı
143) Evka-5 Mahallesi pazar yeri yanı yeni parkta dikim çalışması yapıldı
144) Evka-5 ile Esentepe Mah. Arası korulukta temizlik çalışması yapıldı
145) Cahide Ahmet Dalyancı okulunun bahçesinde temizlik çalışması yapıldı
146) Egekent Devlet Hastanesi karşısındaki korulukta temizlik çalışması yapıldı
147) Evka-2 6831 sokak korulukta ot temizlik çalışması yapıldı
148) İztik parkında çim biçme, budama ve mevsimlik dikim çalışması yapıldı
149) İzkent sağlık ocağı etrafı yeşil alanda ot temizlik çalışması yapıldı
150) 8112 sk.ot biçme çalışması yapıldı.
151) Üç Fidan Deniz Park genel temizlik çalışması yapıldı.
152) K.Çiğli cem evi etrafı ot biçme çalışması yapıldı.
153) Evka-5 toki okulu bahçesi biçme çalışması yapıldı ot.
154) Harmandalı mahllesi
187
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
155)
156)
157)
158)
İzkent mh. sağlık ocağı civarı
8716sk.8718sk. ot biçma çalışması yapıldı.
Güzeltepe merdivenleri ot biçme çalışması yapıldı.
Ataşehir mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Resim 95: Ot biçme çalışmaları
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
Evka-6mh. ot biçme çalışması.
Evka-5 mh.ot biçme çalışması.
Yakakent mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Evka-2mh. 6840sk. Ot biçme çalışması yapıldı.
Harmandalı mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Şirintepe mh. merdivenler ve muhtarlık yanı ot temizliği.
Evka-6 koruluk ot biçme çalışması yapıldı.
Yeni şantiye çiçek dikimi yapıldı.
Köyiçi mh. kız meslek lisesi etrafı ot temizlik çalışması yapıldı.
Egekent mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Uğurmumcu mh.ot biçme çalışması yapıldı.
Çiğli koop.mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Egekent mh. kipa arkası ot biçme çalışması yapıldı.
Yeni şantiye binası ot temizliği yapıldı.
75.yıl meslek lisesi ot biçme çalışması yapıldı.
Evka-5 mh. korulukları ot biçme çalışması yapıldı.
Gül özge sitesi etrafı ot biçme çalışması yapıldı.
Egekent mh. arena cafe etrafı ot biçm çalışması yapıldı.
188
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
Çağdaş mh. Kadın Sığınma Merkezi etrafı ot biçme çalışması yapıldı.
Güzeltepe mh.ot biçme çalışması yapıldı.
İzkent mh. korulukları ot biçme çalışması yapıldı.
8204 sk ot biçme çalışması yapıldı.
Aydınlıkevler mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Evka-2 mh. kreş etrafı ot biçme çalışması yapıldı.
Balatçık mh. güneş park evleri etrafı ot biçme çalışması yapıldı.
Evka-2 mh. Acar Unlu Mamulleri arkası ot biçme çalışması yapıldı.
Harmandalı mh. Meydan yolu ot biçme çalışması yapıldı.
Esentepe mh. ot biçme çalışması yapıldı.
Küçükçiğli Mahallesi muhtarlığı önünde çim ekme çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi 6799 sokakta ot biçme çalışması yapıldı.
Ataşehir Mahallesi 8218/1 sokakta toprak düzenleme çalışması yapıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi 8982, 8980/8, 8979, 8790/8 sokaklarında budama
çalışması yapıldı.
Gül özge parkta çim biçme çalışması yapıldı.
Anadolu Caddesi beytaş çiçekçilik karşısında toprak düzenleme çalışması
yapıldı.
Maltepe İlkokulu etrafında ot temizleme çalışması yapıldı.
Ataşehir Mahallesi 8215 sokakta budama çalışması yapıldı.
Esentepe Mahalesi parklarında çim biçme çalışması yapıldı.
Küçükçiğli Cem Evi etrafında genel temizlik çalışması yapıldı.
Evka-2 mahallesi halı saha etrafında budama çalışması yapıldı.
Evka-5 son durağı etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Evka-5 Mahallesi Toki parkında ot biçme çalışması yapıldı.
Küçükçiğli Mahallesi Muhtarlığı önünde toprak düzeltme çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi 6845 sokak ta ot biçme çalışması yapıldı.
Harmandalı 9504/5 sokakta budama çalışması yapıldı
Evka-5 Mahallesi Muhtarlığı etrafında ot temizleme çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi 6847 sokak ta t temizleme çalışması yapıldı.
Balatçık Mahallesi 1671 sokak ta budama çalışması yapıldı.
Şirintepe Mahallesi muhtarlığı önünde çim biçme çalışması yapıldı.
Şehit Ali Karaoğlan Kız Meslek Lisesi önünde ot temizleme çalışması yapıldı.
Çiğli Belediyesi önünde çim biçme çalışması yapıldı.
Evka-5 mahalllesi 8927/27 sokakta ot biçme çalışması yapıldı.
Uğur Mumcu Mah. 8975 sokakta budama çalışması yapıldı.
Balatçık Mah. Muhtarlığı önünde çim biçme çalışması yapıldı.
Yakakent Mahallesi 8424/12 sokak etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Güzeltepe Mahallesi 8423 sokak etrafında budama çalışması yapıldı.
Ekol K.B.B önünde çim biçme çalışması yapıldı.
Ataşehir Mahallesi çevreyolu etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi Pelikan Cafe yanında ot biçme çalışması yapıldı.
189
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
Egekent Mahallesi 8840 sokak etrafında budama çalışması yapıldı.
Bakacı lor sitesi etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Evka-2 Kütüphanesi etrafında genel temizlik çalışması yapıldı.
8831 sokak etrafında budama çalışması yapıldı.
Dere kenarı etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Hikmet Kaşerci İlkokulu etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
8059 sokak etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
Resim 96: Yeşillendirme çalışmaları
Evka-2 Mahallesi 6842 sokak ta budama çalışması yapıldı.
Rotary ticaret meslek lisesi etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Çağdaş Mahallesi 8821 sokak etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
8837 sokak etrafında toprak düzeltme çalışması yapıldı.
Galip Öztürk futbol sahası etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Küçükçiğli Mahallesi 8786 sokak etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
Rotary Ticaret Meslek Lisesi etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
Beytula Camii etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
İzkent Sağlık Ocağı önünde budama çalışması yapıldı.
Ataşehir Mahallesi 8019 sokak Ekol K.B.B etrafında çim biçme çalışması
yapıldı.
234) Küçükçiğli Cem Evi etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
235) İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu etrafında genel temizlik çalışması yapıldı.
236) Çiğli Belediyesi Şantiyesi etrafında genel temizlik çalışması yapıldı.
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
190
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
Evka-2 Mahallesi 6820 sokakta ağaç budama çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi dikenli park etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
75. Yüzyıl Meslek Lisesi etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
Güzeltepe Mahallesi 8424/4 sokakta budama çalışması yapıldı.
Balatçık Engelliler Okulu etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi Pazar yeri etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
Evka -6 Mahallesi muhtarlığı etrafında genel temizlik çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi Gençlik parkı etrafında çim biçme çalışması yapıldı
Evka-2 Ayşe Abla parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
Güzeltepe Mahallesi Muhtarlığı önünde budama çalışması yapıldı.
Evka-2 Pazaryeri etrafında çim biçme çalışması yapıldı.
2. Ana Jet Üssünde ot biçme çalışması yapıldı.
Balatçık 8914 sokak ta ot biçme çalışması yapıldı.
8836 sokak ta parklara tar döşeme çalışması yapıldı.
İzmir Birlik sitesi parklara taş döşeme çalışması yapıldı.
Evka-5 Mahallesinde bulunan İMKB Kız Meslek Lisesi Etrafında moloz
temizliği çalışması yapıldı.
Evka-2 Mahallesi 6845 sokakta ot biçme çalışması yapıldı
Çiğli Belediyesi Galip Öztürk Stadı yanında ot biçme çalışması yapıldı.
Esot Sitesi 8050 Sokak ta ot biçme çalışması yapıldı
Yakakent Mahallesi 8087/12 sokak ta ot biçme çalışması yapıldı.
8831 sokak ta park yapım çalışmaları yapıldı.
Yakakent Mahallesinde ot temizleme çalışması yapıldı.
İnönü Mahallesinde ot biçme çalışması yapıldı.
Pelit Sitesi etrafında ot biçme çalışması yapıldı.
Evka-5 Mahallesinde bulunan İMKB Kız Meslek Lisesi Etrafında ot temizleme
çalışması yapıldı.
Atatürk Mahallesi 8809 /3 sokak ta ot temizleme çalışması yapıldı.
Atatürk Mahallesi Muhtarlığı önünde ot temizliği çalışması yapıldı.
Üç Fidan Deniz Park etrafında ot temizleme çalışması yapıldı.
Evka-5 Muhtarlığı etrafında ot temizleme çalışması yapıldı.
191
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 1.Maddesi gereği Belediyenin görev alanlarında uygulayacağı sosyal,
kültürel, yatırım programlarında yer alan hedefler doğrultusunda Belediye
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,
hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Belediye mali yönetiminin
yapısını ve işleyişini, Belediyenin norm kadro gereği oluşturulan birimlerinin
bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi,
raporlanması ve mali kontrolünü düzenlemektir.
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunun 60.ve 61. Maddelerindeki iş ve işlemleri ile hizmet vermektedir.
a) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
192
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak.
n) Belediye gelirleri ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanması, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,
o) 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan“Taşınır Mal
Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması ile belediye mal ve malzemelerinin taşınırların
etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edinilmesinden,
kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve
usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması sağlamlamak ve taşınır yönetim
hesabını ilgili mercilere göndermek,
p) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktan
sorumludur.
A. MALİ BİLGİLER
I. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi 30.10. 2013 tarih ve 2013/66 sayılı karar ile
Çiğli Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiştir.
2014 MALİ YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
BÜTÇEYLE TAHMİN
EDİLEN (TL)
KOD
GELİR TÜRÜ
01
VERGİ GELİRLERİ
42.021.499,79
03
16.333.786,55
04
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
05
DİĞER GELİRLER
62.371.364,40
06
SERMAYE GELİRLERİ
20.060.650,00
09
RED VE İADELER (-)
TOPLAM
1.720.465,11
-265.000,00
142.242.765,85
193
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Şekil 10: Gelir Türlerinin Bütçede Dağılım Grafiği
Vergi Gelirlerimiz; mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve
hizmet vergileri ve harçlardan oluşmaktadır. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler; bina
vergisi, arsa vergisi, arazi vergisi ve çevre temizlik vergileridir. Dahilde alınan mal ve
hizmet vergileri ise haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisinden
oluşan özel tüketim vergisi ile eğlence vergisi ve ilan-reklam vergilerinden oluşan
diğer mal ve hizmet vergilerinden oluşmaktadır. Harçlar da; bina inşaat harcı, işgal
harcı, işyeri açma izin harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, tellallık harcı, yapı
kullanma izin harcı ve diğer harçlardan oluşmaktadır.
Şekil 10’da görüldüğü üzere belediyemizin gelir bütçesinin %29,43’lük
dilimini vergi gelirleri oluşturmaktadır.
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz; mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar
hasılatı, kira gelirleri ve diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır. Mal ve
Hizmet Satış Gelirleri şartname, basılı evrak, form satış gelirleri ve diğer değerli kağıt
bedellerinden oluşan mal satış gelirlerini ve muayene, denetim ve kontrol ücreti, ilan
ve reklam gelirleri, ihale ilan yayın geliri, sağlık hizmetlerine ve diğer hizmetlere
ilişkin gelirlerden oluşan hizmet gelirlerini kapsar. Kurumlar Hasılatı, mahalli idareler
ve diğer kurumlar hasılatından oluşur. Kira Gelirleri, taşınmaz ve taşınır kiralarından
oluşur. Taşınmaz Kiraları, ecrimisil gelirleri, sosyal tesis kira gelirleri, spor tesisi kira
gelirleri, kültür amaçlı tesis kira gelirleri ve diğer taşınmaz kira gelirleridir.
194
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Belediyemizin gelir bütçesinin yaklaşık % 11,44’lük dilimini Teşebbüs ve
mülkiyet gelirlerimiz oluşturmaktadır.
Alınan bağış ve yardımlar; Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
Alınan, Diğer İdarelerden Alınan, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Proje Yardımlarından oluşmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar; hazine yardımından oluşan cari nitelikte ve
altyapı hizmetleri için, eğitim hizmetleri için, sermaye nitelikli diğer işler için genel
bütçeden alınan sermaye nitelikteki bağış ve yardımlardır. Diğer İdarelerden Alınan
Bağış ve Yardımlar; mahalli idarelerden ve diğerlerinden alınan cari nitelikteki bağış
ve yardımlardır. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar; kişilerden
alınan cari nitelikte bağış ve yardımlar ile kurumlardan alınan sermaye nitelikli bağış
ve yardımlardır. Proje Yardımları ise Genel Bütçeli İdarelerden ve Mahalli İdarelerden
Alınan cari ve sermaye niteliğindeki proje yardımlarıdır.
Belediyemizin gelir bütçesinin yaklaşık %1,21 ‘lik kısmı alınan bağış ve
yardımlar dan oluşturmaktadır.
Diğer Gelirler; Faiz Gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları
ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Faiz Gelirleri; takipteki kurum alacakları
faizleri, vergi, resim ve harç gecikme faizleri, mevduat faizleri ve diğer faizlerden
oluşur. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar; merkezi idare vergi gelirlerinden ve çevre
temizlik vergisinden alınan payları kapsayan vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar,
yol harcamalarına ve diğer harcamalara katılma paylarından oluşan kamu
harcamalarına katılma payları, mahalli idarelere ait paylar ve diğer paylardan oluşur.
Para Cezaları; idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zammı,
vergi barışı TEFE tutarı, vergi barışı geç ödeme zammı ve diğerlerinden oluşan vergi
cezaları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zammı ve diğer
tanımlanmayan para cezalarından oluşan diğer para cezalarından oluşur. Diğer Çeşitli
Gelirler ise irat kaydedilecek nakdi teminatlar, irat kaydedilecek hisse senedi ve
tahviller, irat kaydedilecek teminat mektupları, kişilerden alacaklar ve yukarıda
tanımlanmayan diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.
Faiz Gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve diğer çeşitli
gelirlerden oluşan Diğer Gelirler grubunun bütçemizde en büyük dilim olan
%43,69’luk paya sahip olacağı öngörülmüştür.
Sermaye Gelirleri; taşınmaz satış gelirleri, taşınır satış gelirleri ve diğer
sermaye satış gelirlerinden oluşur. Taşınmaz Satış Gelirleri; arsa satış gelirlerinden ve
diğer çeşitli taşınmaz satış gelirlerinden oluşur. Taşınır Satış Gelirleri; taşınır, taşıt,
stok satış ve diğer çeşitli taşınır satış gelirleridir.
195
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Taşınır ve taşınmaz satış gelirleri ve diğer sermaye satış gelirlerinden oluşan
sermaye gelirleri için tahmini bütçede ayrılan pay % 14,05’dir.
Red ve İadeler, vergi gelirleri ve mal- hizmet satış gelirleri üzerinden oluşan
red ve iadelerdir. Belediyemizin gelir bütçesinin yaklaşık % 0,19’luk dilimi ise red ve
iadelerden oluşturmaktadır.
Şekil 11: Gelir Türleri
2014 MALİ YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
BÜTÇE İLE TAHMİN
EDİLEN (TL)
KOD
GİDER TÜRÜ
01
12.366.359,39
02
PERSONEL GİDERLERİ
SOS. GÜV. KUR. DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
87.182.893,18
04
FAİZ GİDERLERİ
1.162.500,00
05
CARİ TRANSFERLER
6.791.406,96
06
SERMAYE GİDERLERİ
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
09
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
2.094.948,54
19.568.497,25
145.000,00
12.931.160,53
142.242.765,85
196
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
GİDER BÜTÇESİ GRAFİĞİ
Şekil 12: Gider Türleri Grafiği
Şekil 13: Gider Türleri Dağılımı Grafiği
197
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Şekil 13’de görüldüğü üzere belediyemizin gider bütçesinin %61,29’luk en
büyük kısmı tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri,
hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım
ve giderleri ile tedavi ve cenaze giderlerini kapsayan mal ve hizmet alım giderleri için
öngörülmüştür. %13,76‘lık ikinci büyük dilim sermaye giderlerine ayrılmıştır.
Memurlar, sözleşmeli ve diğer personel giderlerine %8,69; cari transferler için
% 4,77; sermaye transferleri için % 0,10; faiz giderleri için %0,82; yedek ödenek
olarak %9,09; sosyal güvenlik kurumu devlet primi gideri için ise %1,47’lük bir oran
tahmin edilmiştir.
GELİR BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR TÜRÜ
KOD
BÜTÇE İLE TAHMİN GERÇEKLEŞEN
EDİLEN(TL)
(TL)
GER.
ORANI
42.021.499,79
27.538.038,28
65,53%
16.333.786,55
11.762.888,65
72,02%
04
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS
VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE
YRD.İLE
ÖZEL
GELİRLER
1.720.465,11
3.742.519,05
217,53%
05
DİĞER GELİRLER
62.371.364,40
46.242.327,73
74,14%
06
SERMAYE GELİRLERİ
20.060.650,00
12.485.735,29
62,24%
09
RED VE İADELER (-)
265.000,00
0,00
0,00%
142.242.765,85
101.771.509,00
71,55%
01
03
TOPLAM
2014 mali yılında gerçekleşen gelirimizin, tahmini gelir bütçesine göre
gerçekleşme oranı %71,55’dir.
GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİNİN DAĞILIM ORANI
KOD
GELİR TÜRÜ
01
27.538.038,28
27,06%
11.762.888,65
11,56%
04
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS
VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YRD.İLE
ÖZEL GELİRLER
3.742.519,05
3,68%
05
DİĞER GELİRLER
46.242.327,73
45,44%
06
SERMAYE GELİRLERİ
12.485.735,29
12,27%
09
RED VE İADELER (-)
03
GERÇEKLEŞEN (TL)
ORAN%
0,00
TOPLAM
101.771.509,00
198
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİNİN DAĞILIM ORANI GRAFİĞİ
Şekil 14: Gelir bütçesinin dağılım grafiği
Yukarıdaki grafikte; 2014 mali yılında gerçekleşen gelirimizin bütçemizde
yaklaşık dağılım yüzdeleri görülmektedir.
Belediyemizin 2014 Mali yılında gerçekleşen gelirlerinin; %27,06’sını
mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve
harçlardan oluşan vergi gelirleri; %45,44’ünü faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan
paylar, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşan diğer gelirler; %11,56’lık
kısmını ise teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %12,27’lik kısmını sermaye gelirleri ;
%3,68 ‘lik kısmını ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler teşkil etmektedir.
GİDER BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI
KOD
GİDER TÜRÜ
BÜTÇE İLE
TAHMİN
EDİLEN(TL)
GERÇEKLEŞE
N (TL)
GERÇEKLEŞM
E
ORANI
03
PERSONEL GİDERLERİ
SOS.GÜV.KUR.DEVLE
T PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
1.162.500,00
1.396.174,30
120,10%
05
CARİ TRANSFERLER
6.791.406,96
19.955.929,18
293,84%
06
19.568.497,25
17.025.457,47
87,00%
07
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE
TRANSFERLERİ
145.000,00
123.309,22
85,04%
09
YEDEK ÖDENEKLER
12.931.160,53
-
142.242.765,85
105.393.413,55
01
02
TOPLAM
12.366.359,39
12.652.312,29
102,31%
2.094.948,54
1.774.580,30
84,71%
87.182.893,18
52.465.650,79
60,18%
74,09%
199
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
2014 mali yılında gerçekleşen giderimizin, tahmini gider bütçesine göre
gerçekleşme oranı yaklaşık olarak %74,09 oranındadır.
GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİNİN DAĞILIMI
KOD
GİDER TÜRÜ
GERÇEKLEŞEN
(TL)
12.652.312,29
02
PERSONEL GİDERLERİ
SOS.GÜV.KUR.DEVLET
GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
05
01
PRİMİ
ORAN (%)
12,00%
1.774.580,30
1,68%
52.465.650,79
49,78%
1.396.174,30
1,32%
CARİ TRANSFERLER
19.955.929,18
18,93%
06
SERMAYE GİDERLERİ
17.025.457,47
16,15%
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
123.309,22
0,12%
TOPLAM
105.393.413,55
GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİNİN DAĞILIM ORANI GRAFİĞİ
Şekil 15: Gider bütçesinin dağılımı
Yukarıdaki grafikte 2014 mali yılında gerçekleşen giderlerimizin bütçemizde
yaklaşık dağılım yüzdeleri görülmektedir.
Belediyemizin 2014 mali yılında gerçekleşen gider bütçesinin %49,78 lik en
büyük kısmını mal ve hizmet alım giderleri; %12,01 lik kısmı personel giderleri;
200
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
%16,15 lik kısmını sermaye giderleri;% 18,94’lük kısmını cari transferler ve kalan
%3,12’lük kısmını ise sosyal güvenlik kur. devlet primi giderleri, sermaye transferleri
ve faiz giderlerinden oluşturmaktadır.
2.TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(1) Mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen ilkelere ve
standartlara uygun olarak hazırlanmış ve belirlenen sürelerde ilgililerin ve üst
Yöneticisinin bilgisine sunulmuştur.
(2) Mali tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve
ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından
muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak
hazırlanmıştır.
(3) Bütçe uygulama sonuçları tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda belirli
raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren
ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablolardır.
(4) Bütçe uygulama sonuçları tablosu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap
grupları hesaplarından üretilmiş. Bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen
tabloya mahsup dönemi işlemleri de dâhil edilmiştir.
3.MALİ DENETİM SONUÇLARI
Belediyenin iç ve dış denetimi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır. Belediyenin malî işlemleri dışında kalan diğer
idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı
Mülkiye Müfettişliğince Genel İş Yürütümü teftişi yapılmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu
oluşturulmuştur. Komisyon tarafından Belediyeye bağlı birimlerin hesap kayıt ve
işlemleri ayrı ayrı incelenmiş, rapor altına alınmıştır. Denetim Komisyonu
çalışmalarını kanuni süresi içerisinde tamamlamıştır.
Anayasamızın 160. Maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca; Belediyenin hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde 2014 Mali Yılına ait mali faaliyet, karar ve
işlemlerinin Kanunlara kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden
denetlenmek üzere 2014 mali yılı hesapları, yönetim dönemi hesapları Sayıştay
Başkanlığınca denetim programı çerçevesinde Belediyemizde denetim elemanları
tarafından yerinde denetim yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44. Maddesine istinaden
hazırlanıp 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kullanılmak üzere kendilerine
taşınır teslim edilen Belediye görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da
dikkatsizlikleri nedeniyle herhangi bir kamu zararı oluşup oluşmadığı Sayıştay
201
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda hazırlanacak denetim raporu ile
kesinlik kazanacaktır.
4.DİĞER HUSUSLAR
Gelir ve Gider İşlemlerinin elde edilmesi ve mal ve malzemenin
kullanılmasında görevli ve yetkili personeller tarafından Belediye kaynaklarının etkin,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması,
muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemler
alınmış ve personelin eğitimine özen gösterilmiştir.
Belediyenin hizmet planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsenen temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle 2014 yılı içerisinde titizlikle çalışılarak Belediyenin
2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçe
ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planda, yıllık amaç ve
hedefleri ile Performans Programı hazırlanmış, uygulama bütünlüğü sağlanarak devam
edilmiştir.
Belediyenin Bütçesi, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik
amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmış, belirlenen
hedef ve faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer, hedeflenen
sonuçlar elde edilmiştir.
Bütçenin İdare Performans Planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan
ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve
uygulanması, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde
elde edilmesi ve kullanımının sağlanması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi,
mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunlarda
belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi konularında Üst Yönetici ve
İdareciler tarafından gerekli hassasiyetler gösterilmiştir. İş ve işlemlerde kurum içi
disiplin mevzuat çerçevesinde sağlanmış hizmetlerin eksiksiz zamanında sunulması
benimsenmiştir.
2014 Mali yılında ödenemeyen ve emanet hesabına alınan belediye giderleri
ertesi yıl bütçesine devir edilerek hak sahiplerine bütçe yılı içerisinde programlı bir
şekilde ödemeye devam edilmiştir.
202
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Belediyemizde tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin uygulanmasında aşağıdaki
ilkeler esas alınmıştır:

Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini
kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanmış.

Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilmiş, çalışmalar
hızlandırılarak, Belediye gelirlerinin yasal süreler içerisinde tahsil edilmesi
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Belediye haklarının korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin
bilgilendirilmesi için personeller görevlendirilmiş ve gerekli eğitim, uzmanı
kişiler tarafından verilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.

Belediye vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerinin kanuni dayanakları bütçede
gösterilmiştir. Bütçede yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere
göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilmiştir.

Belediyenin tahsil ettiği vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer kamu,
kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, Belediye bütçesine bu amaçla konulan
ödeneklerden karşılanmıştır. Mali yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı,
ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak ödenmiştir.

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli personeller
tarafından ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin
zamanında ve eksiksiz yapılması koordine edilerek mükellef memnuniyeti ön
plana çıkarılmıştır.

Belediyenin özel gelirlerine ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen
fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve
esaslar, Belediye Meclisinin kararı alınarak belirlenmiştir.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1.FAALİYET VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
Belediyemiz 2012-2016 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere ait 2014
yılı İdare performans hedefleri; bütçe imkânları göz ününde tutularak belirlenmiş,
dönem sonunda hedeflenen hizmet kalitesi büyük ölçüde elde edilmiştir.
Faaliyet programı ve projeler için İdare Performans Programında belirlenen
kaynak ihtiyaçları projelerler uyum içerisinde yatırıma dönüştürülmüş, birim faaliyet
raporlarında bazı hedeflere ulaşıldığı tespit edilmiştir.
203
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi gereğince
hazırlanan Belediyemize ait İdari Performans Programı kapsamında belirlenen
stratejik amaçlar ve performans miktarları ile bütçe bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
Stratejik Amaç/Hedef ile Performans Miktarı Tablosu:
BÜTÇE
YILI:2014
PERFORMANS
MİKTARI
İDARE
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
STRATEJİK
AMAÇLAR/HEDEFLER
STRATEJİK TANIM
STRATEJİK AMAÇ 1
Kurumun Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin
Daha Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması
42.913.273,32
STRATEJİK HEDEF 1.1
Kurumsal İletişim Ve Kurum Kültürünü Geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 1.2
Kurum Personelinin Niteliklerinin Geliştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF 1.3
Kurumsal Teknoloji Düzeyinin Arttırılması Ve Hizmet
Sunumunda Teknolojiden Faydanılması.
624.002,00
STRATEJİK HEDEF 1.4
Belediyenin Oluşturulan Güçlü Mali Yapısının Sürekliliğinin
Sağlanması.
404.100,00
STRATEJİK HEDEF 1.5
Belediyemizde Gerçekleşen Her Türlü İş Ve İşlemlerin
Yasalara Uygunluğunu Denetlemek.
-
STRATEJİK HEDEF 1.6
Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Gerekli Her Türlü
Destek Hizmetlerini Sağlamak.
7.066.995,92
STRATEJİK HEDEF 1.7
Çiğli İlçesi Halkı Ve Kurumlarla Güçlü İletişim Kurmak.
1.176.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2
50.000,00
Sağlıklı, Yaşam Kalitesi Yüksek, Yaşanılabilir Ve Temiz Bir
Çevre Oluşturmak
Amacıyla
62.405.832,00
STRATEJİK HEDEF 2.1
Çevremizi Koruma Bilincinin
Çalışmalar Yapılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 2.2
Çevre Sağlığı Ve Kentsel Kirliliği Önleyici Çalışmalar
Yapılması.
35.618.500,00
STRATEJİK HEDEF 2.3
Zararlı Haşerelere Karşı Çevreyi Koruyucu Faaliyetlerin
Arttırılması.
345.832,00
STRATEJİK HEDEF 2.4
İlçemizdeki Mevcut Yeşil Alanlar Korunup, Yeni Yeşil
Alanlar O.Luşturularak Daha Yaşanabilir Bir Kent
Yaratmak
25.926.500,00
TOPLUM SAĞLIĞI KORUMAK, SAĞLIKLI VE
BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
2.055.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3
Arttırılması
33.592.175,40
515.000,00
STRATEJİK HEDEF 3.1
Halkımıza Verilebilecek Sağlık Hizmetlerinin Arttırılacaktır.
279.000,00
STRATEJİK HEDEF 3.2
İlçemizdeki İşletmelerin Çevre Ve İnsan Sağlığına Uygun
Olarak Çalışmalarının Sağlanması.
215.000,00
STRATEJİK HEDEF 3.3
Çevre Ve İnsan Sağlığını Korumak Amacıyla Sağlıklı Ve
Kontrollü Bir Hayvan Popülasyonu Oluşturmak.
1.561.000,00
Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı
Uygulamalarını Arttırmak
4.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4
204
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
STRATEJİK HEDEF 4.1
Alt Yapı Tesislerini Yenilemek Ve İhtiyacı Olduğu Tespit
Edilen Yerlere Yeni Altyapı Çalışmaları Yapmak.
4.000.000,00
Çağdaş Bir İlçe Yaratmak İçin Planlı Yapılaşma, Kentsel
Dönüşüm Ve Tasarım Çalışmalarının Hızlandırılması
2.940.000,00
Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Yerleşim
Alanlarında İlgili Kanun Ve Yönetmelikler İle Fen, Sağlık Ve
Çevre Koşullarına Uygun, Sağlıklı Ve Güvenli Yapılaşmayı
Sağlamak.
2.940.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5
STRATEJİK HEDEF 5.1
STRATEJİK AMAÇ 6
STRATEJİK HEDEF 6.1
STRATEJİK AMAÇ 7
Spor Alanlarını Sayı Ve Kalite Olarak Arttırarak, Alternatif
Spor Olanakları Oluşturarak İlçe Halkımızın Sağlıklı Yaşam
İçin Daha Fazla Spor Yapmalarını Sağlamak
Sportif Faaliyetlerin İlçemizin Her Alanına Yayılması İçin
Spor Tesisleri Yapmak Ve Sportif Etkinliklerin Sayısını
Arttırmak.
Çiğlinin Ekonomik Olarak Güçlenmesi İçin Çalışmalar
Yaparak İlçede Refah Düzeyini Arttırmak
5.630.000,00
5.630.000,00
657.500,00
STRATEJİK HEDEF 7.1
İlçenin Ekonomisine Etken Olan Sanayi, Tarım Ve Turizm
Konularında Yatırımların Yönlendirilmesi Ve Teşvik
Edilmesi Çalışmalarını Yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 8
Çiğli Halkının Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerle
Buluşmasını Ve Bununla Birlikte Kentlilik Bilincinin
Artmasını Sağlamak
3.610.000,00
STRATEJİK HEDEF 8.1
Kültür Ve Sanatsal Faaliyetleri İlçemizin Tümüne Yaymaya
Yönelik Tesislerin Ve Etkinliklerin Yapılması.
3.610.000,00
STRATEJİK AMAÇ 9
Çiğli Halkına Kent Kültürü Ve İlçemizi Sahiplenme Bilinci
Aşılama Çalışmaları Yaparak, Gönüllü Katılımlarını
Sağlayarak Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Bilincini
Geliştirmek.
5.100.000,00
STRATEJİK HEDEF 9.1
Çiğli Halkının Temel İnsani Ve Sosyal İhtiyaçlarını
Karşılamak.
5.100.000,00
657.500,00
Belediyemizin faaliyet ve projeleri ayrıntılı olarak her yıl yayınlanan İdare
Performans Programında belirtilmiştir.
2. STRATEJİK PLAN:
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak
tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
205
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı
Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000’in
üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür.
Çiğli Belediyesi’nin mevcut durumunu, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke
ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımlarını gösteren 2012-2016 dönemine ait
Çiğli Belediyesi Stratejik Planı, oluşturulan çalışma ekibi, Belediye personeli, İlçe
Muhtarları, Sivil Toplum Örgütleri ve etkileşimde bulunulan diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının katılımıyla titizlikle çalışılarak hazırlanmıştır. 30 Mart 2014 Mahalli
İdareler Genel Seçimlerinden sonra Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı
hazırlanarak, 2014/Ekim döneminde Belediyemiz Meclisince kabul edilmiştir.
Çiğlinin birçok alandaki hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarının çokluğu ortadadır. Bu
nedenle stratejik planda söz konusu edilen faaliyet ve projelerin önemli bir bölümü
program döneminde değerlendirilmiştir. Stratejik planda öngörülen 130 faaliyet/proje
performans programı döneminde değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı faaliyet ve projeler
birimlerin yönetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceğinden performans tablosu
oluşturulmamıştır.
II- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler:
Belediyemizin öncü ve örnek Belediye vizyonu, alt ve üst yönetim ile çalışanları
tarafından benimsenmiştir ve bu doğrultuda Belediye hizmetleri üretilmektedir.
Belediyemiz, A.O.S.B. ile işbirliği içinde düzenli olarak ilçemizde istihdamı
artırıcı çalışmalar yapmaktadır. Belediyemiz İşkur servisinin verilerine göre, 832 kişi
Belediyemizin bu sosyal sorumluluk hareketi sayesinde Özel sektörde faaliyet
gösteren çeşitli firmalara yerleştirilmiştir.
İlçemizde artan sosyal hizmet ve çevre bilinci karşısında Belediyemiz, Çiğli
halkıyla tüm sosyal alanlarda örgütsel etkinliğin artırılmasına ve halkın yönetime
katılmasını sağlamaya, hizmetlerin sunumunu ise Halkla birlikte bütünlük içinde
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Belediyemiz; Çiğli Halkına yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve beceri
kazandırmaya yönelik projeler ile sanat ve eğitim destekli projelere çok önem
vermektedir. Seminerler, sergiler, paneller, sinema şölenleri vb. projeler düzenleyerek
eğitime, sosyalleşmeye öncelik vermeye devam etmektedir.
206
İDARE FAALİYET RAPORU - 2014
Belediyemiz, mali imkânlarını verimli kullanıp hizmet kalitesinin sürekli
artırılmasını amaçlayan bir yönetim anlayışındadır. Her yıl bir önceki yıla göre daha
üstün bir hizmet ve performans sergilemeye gayret gösterilmektedir.
Belediye ödeme sisteminin kolaylaştırılması dikkate alınarak, hizmetlerin
sunumu için Belediye gelirlerini zamanında Tahakkuk ve Tahsilâtının
gerçekleştirilmesi, belediye hizmetlerinde disiplinli takip ve yerinde denetim sistemi
anlayışı ile gelir kayıplarının önlemesinin sağlanması, Belediyemizce oluşturulan araç
filosu ile hizmetlerin daha kaliteli ve zamanında yapılması ve yeni hizmet binamızda
hizmet kalitesinin yükseltilmesine çalışması üstünlükler arasında sayılabilir.
Belediyemiz, personelinin ihtiyaçlarına önem vererek, çalışma koşulları, sosyal
ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla,
personellerin bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere eğitim seminerlerine katılımları
sağlanmakta, nitelikli personel yetiştirilmesine önem arz etmektedir.
B-Zayıflıklar:
İlçemizde yıllara dayanan plansız kentleşme sorunları, gecekondulaşma, tam
anlamıyla kent bilgi sistemine geçilememesinden dolayı iş yeri envanterinin
oluşturulamaması, kurumsal arşiv bilgilerinin elektronik ortamda bulunmaması,
ilçemizde turizm tesislerinin, konaklama olanaklarının az olması, uygulamaya konulan
yönetim sistemlerinin ( stratejik yönetim, kalite yönetimi, çevre yönetimi, işçi sağlığı
ve iş güvenliği, risk yönetimi, zaman ve süreç yönetimi, performans yönetim
sistemleri) yeterince yaygınlaştırılamamış olması zayıf yönleri arasında sayılmaktadır.
C-Değerlendirmeler:
Çiğli Belediyesinin misyonu; Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli
arttırarak yerel hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve
eşitlikçi bir anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı, kent kimliğine
uygun olarak hizmet sunmaktır.
Kurumumuz çağdaş ve örnek yerel yönetim anlayışının İlçemizde gerçekleşmesi
için hizmetlerimizin yerelde yaşayan halkımıza ve ihtiyaç sahiplerine doğru şekilde
sunulmasına özen göstermektedir. Önce insan ve yönetim ilkelerine bağlı kalınarak
Belediyemizin yönetilebilmesi için kurumsal zayıf yanlarımızın en kısa zamanda
geleceğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi; üstünlük olarak görülen yanlarımızın da
geliştirilerek sürdürülebilir kılınması sorumluluğunu bilmekte, plan ve
programlarımızı bu yaklaşım içerisinde güncellemekteyiz.
E K L E R:
ÜST YÖNETİCİ VE HARCAMA YETKİLİLERİNİN GÜVENCE BEYANLARI
207

Benzer belgeler