İç Sayfalar

Yorumlar

Transkript

İç Sayfalar
Deomed Medikal
Heuck/Steinborn/Rohen/Lütjen-Drecoll
Muskuloskeletal Sistemin Radyolojik Anatomisi / MR Görüntüleme Atlas›
Çeviri / Fatih Kantarc›, M. Selman Demirci
21x29.7 cm, X+385 Sayfa
ISBN 978-975-8882-44-1
Türkçe birinci bask› © Deomed, 2013.
1 / Boyun omurgas›, sagittal kesit
Serebellum
Pons
4. Ventrikül
Clivus
Oksipital kemik
A. vertebralis
Atlas
Membrana tectoria
Atlas
Lig. transversum atlantis
Dens axis
Dil (Dil kökü)
M. semispinalis capitis
M. longus colli
Lig. nuchae
Hiyoid kemik
M. multifidus cervicis
Lig. longitudinale ant.
Canalis vertebralis ve omurilik
Özofagus
Lig. longitudinale post.
Proc. spinosus
Trakea
M. sternohyoideus
Corpus vertebrae (C7)
Lig. supraspinale
Discus intervertebralis (C7/Th1)
Truncus brachiocephalicus
T1
12
T2
1 / Boyun omurgas›, sagittal kesit
4. Ventrikül
Serebellum
Oksipital kemik
A. vertebralis
Pons
Clivus
M. longus capitis
Atlas
Lig. alaria dentis ve
lig. transversum atlantis
Yumuflak damak
Aksis
Dil (Dil kökü)
Hyoid kemik
M. rectus capitis post. major
Membrana atlantooccipitalis
posterior
Cisterna cerebellomedullaris
M. semispinalis capitis
Atlas
M. obliquus capitis inf.
M. longus colli
Larinks
Canalis vertebralis ve omurilik
Tiroid bezi
M. multifidus cervicis
Trakea
Corpus vertebrae (C7)
M. splenius capitis
M. semispinalis cervicis
Discus intervertebralis (C7/Th1)
Lig. nuchae
M. sternohyoideus
Özofagus
Truncus brachiocephalicus
T1
T2
13

Benzer belgeler