lipid kompleks lipozomal - Febril Nötropeni Portalı

Transkript

lipid kompleks lipozomal - Febril Nötropeni Portalı
Pediatride İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Empirik –
Preemptif Tedavisi
Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
1
Pediatristler, kadın veya erkeğin minyatürü
ile, veya hastalıkların daha küçük şekli,
ilaçların daha sadece daha az dozları ile
ilgilenmez ...............çocuklar kendilerine
özgü yapı ve özellikler taşır.
Dr. Abraham Jacobi2
Fizyolojik
Anatomik
İmmünolojik
3
Anaissie E et al. Clin Mycology. 2003.
4
5
6
7
Tüm pediatrik
başvuruların
%25-30’u
8
Tüm pediatrik
başvuruların
%25-30’u
Tüm acil
başvurularının
%40’ı
9
Tüm pediatrik
başvuruların
%25-30’u
Tüm acil
başvurularının
%40’ı
Mesai saati dışında çocuk
doktoruna telefon
açanların en az %50’sinde
neden ateş
10
6 Yaşında Ali
• 6 ay önce AML tanısı
almış,
• Yoğun bir kemoterapi
başlanmış,
• Son olarak 10 gün
önce kemoterapi
almış,
• 39 derece ateş şikayeti
ile başvurdu
Hematolojik
malignansisi olan
hastaların %80’ında
febril nötropeni gelişir
12
Hematolojik
malignansisi olan
hastaların %100’ünde
febril nötropeni gelişir
13
Hematolojik
malignansisi olan
hastaların %100’ünde
febril nötropeni gelişir
Febril nötropeni
ataklarının yarısından
fazlasında herhangi bir
enfeksiyon yoktur.
14
Hematolojik
malignansisi olan
hastaların %100’ünde
febril nötropeni gelişir
Febril nötropeni
ataklarının yarısından
fazlasında (hatta daha da
fazlasında) herhangi bir
enfeksiyon yoktur.
15
Kamana M. et al Cancer 2005
CDI: Klinik olarak kanıtlı enfeksiyon
MDI: Mikrobiyolojik olarak kanıtlı enfeksiyon
Febril Nötropeni
17
Febril Nötropeni
Nötropenik ateş
vakalarının
yarısında
enfeksiyon
Fungal enfeksiyon
%2’den az
18
AK-2008-Kasım-Abant
Orta/Yüksek Riskli Hasta- Tedavi
Monoterapi veya duoterapi
Klinik stabil
Hayır
Evet
72- 96 saat sonra ateş devam?
Evet
Yeniden değerlendirme
Klinik stabil
Hayır
Evet
Modifikasyon yok
Hayır
Aminoglikozid
Kinolon/Glikopeptid
Karbapenem
72- 96 saat ateş devam?
Evet
Antifungal tedavi
5-7 ateşsiz gün veya
Neu>1000 2 ateşsiz gün
Hayır
Tedavi süresi 10 gün
Antibiyotik Tedavisi:
Monoterapi mi, kombinasyon mu?
2005;4:1-99
Hangisi Daha “İyi”?
• Mevcut rehberlerde önerilen seftazidim (19),
sefepim (18), imipenem (12) ve meropenem (8);
ayrıca önerilmekle birlikte yeterince veri olmadığı
vurgusu yapılan piperasilin-tazobaktam (7), bir
sistemik derleme ve metaanalizde detaylı olarak
değerlendirildi ve değişik yönleri açısından
karşılaştırıldı.
• 4 çalışmada sadece pediatrik olgular vardı.
24
Nötropenik ateşi olan çocukların
(hastaların) yüzde kaçının ateşi 48-72
saat sonra düşer
Bizim Ali
•
•
•
•
Tamamının,
Yarıdan fazlasının,
Yarıdan azının,
Hiçbirisinin
25
3 günden sonra ateş
3. Günden sonra
devam eden ateş
EORTC - NEW ENGL J MED ‘87
CEFTAZIDIME + AMIKACIN SHORT
CEFTAZIDIME + AMIKACIN FULL COURSE
EORTC - ANTIMICROB AG CHEMOTHER ‘95
CEFTAZIDIME + AMIKACIN
PIPERACILLIN-TAZOBACTAM + AMIKACIN
EORTC - ANTIMICROB AG CHEMOTHER ‘96
CEFTAZIDIME + AMIKACIN
MEROPENEM ALONE
ICSG - ANN INTERN MED ‘94
CEFTAZIDIME ALONE
%36
%11
%60
%55
%65
%60
%55
Antibiyotik tedavisi başlandıktan sonra nötropenik
ateşli hastalarda ateşin seyri
100
DE PAUW et al. Ann Int Med 1994;120:834
Hasta%’si
80
RAMPHAL et al Antimicrob.Ag. Chem. 1992
60
40
20
0
0
3
5
7
14
Tedavi başlangıcını takip eden günler
21
İFİ insidansı (%)
Nötropeni Süresi (günler)
Gerson SL et al. Ann Intern Med 1984
Nötropenik ateşin
değerlendirilmesi
Gram negatif bakteri
Gram pozitif bakteri
Parazitler
Pirojenik maddeler
*İlaçlar *Sitokinker *Kan-kan ürünleri
*Toksin *(Oto)immün reksiyonlar *doku (tümör) ürünleri
Virüsler
Mantarlar: maya Æ küf
zaman
30
50 nötropenik,
çocuk, ergen ve
genç yetişkin
Empirik olarak
anti-fungal
alanlarda ateş daha
az, mortalite az
31
32
Kanser Hastalarında IFIs (Otopsi)
De Gregario
50%
ASPERGILLUS
Bodey
KANDİDA
Japan
Gruhn
Mirsky
25%
Bodey
Groll
Keye
Italy
0%
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
33
Mortalite
• Kandida
% 30 – 50
• Aspergilus
% 60 - 80
34
Mortalite
(%)
Tedavi gecikmesinin kandida
mortalitesinde ki rolü
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kültür günü 1. gün
2. gün
Flukanozol başlangıc günü
Garey KW, et al. Clin Infect Dis 2006; 43:25–31
3. gün
Hastane
mortalitesi (%)
Tedavi gecikmesinin kandida
mortalitesinde ki rolü
35
30
25
20
15
10
5
0
< 12
12–24
24–48
Antifungal tedavi başlangıcında ki
gecikme (saat)
Morrell M, et al. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49:3640–5
> 48
37
IDSA Önerileri2002
Hughes et al. Clin Infect Dis 2002; 34:730-751
Nötropenik Ateş (nedeni gösterilememiş)
Antibiyotik 3-5 gün
Düzelme
Klinik düzelme yok
Kötüleşme
ANTIFUNGAL
Sekonder İnfeksiyon Etkeni
Fungal Patojenler
•
40 hastada MDI
– 19 hastada fungal etken
•
50 izole patojen
– 21 (%42) fungus
Akova M, et al. for EORTC-IATC. Clin Infect Dis 2005;40:239
Uygun Tedavi Başlanılmalı
Mortalite (%)
İlgili Faktör
Evet
Hayır
Uygun empirik antifungal
27.5
45.9
0.60 (0.37–0.96) 0.02
Uygun ilk ilaç
28.9
60.3
0.48 (0.34–0.67) < 0.001
Genel olarak uygun
32.2
66.0
0.49 (0.36–0.66) < 0.001
İlaç yok
70.6
35.2
2.01 (1.49–2.71) < 0.001
n = 207 hasta; %52 Candida albicans ve %22 Candida glabrata
Parkins MD, et al. J Antimicrob Chemother 2007; 60:613–8
RR (95% CI)
p
değeri
%1.5 -%3.2
42
Antifungal Uygulama Stratejileri
Profilaksi
Pre-emptif
Fungal
infeksiyon
>15%
Empirik
Özgül
tedavi
0%
Asemptomatik
Uzamış febril
nötropeni
Radyoloji, kü
kültü
ltür,
seroloji
NonNon-spesifik
spesifik
İnfiltratlar, kü
kültü
ltür
Risk
Antifungal Uygulama Stratejileri
Profilaksi
Pre-emptif
Fungal
infeksiyon
>15%
Empirik
Özgül
tedavi
0%
Asemptomatik
Uzamış febril
nötropeni
Radyoloji, kü
kültü
ltür,
seroloji
NonNon-spesifik
spesifik
İnfiltratlar, kü
kültü
ltür
Risk
Antifungal Uygulama Stratejileri
Profilaksi
Pre-emptif
Fungal
infeksiyon
>15%
Empirik
Özgül
tedavi
0%
Asemptomatik
Uzamış febril
nötropeni
Radyoloji, kültür,
seroloji
Non-spesifik
İnfiltratlar, kültür
Risk
Tanısal Testler
Özgünlük
Kültür
Histoloji
ı
C-Reaktif Protein (CRP),
prokalsitonin (PCT),
interleukin-6 (IL-6)
ığ
kl
sı
PCR
1-3-ß-D-glukan
Görüntüleme / Radioloji
it
sp
Te
Antikor
Antijen
Kan kültürü
Hematojen Kandidiyaziste Kan Kültürleri
Maksymiuk et al. Am J Med 1984;77(Suppl.4D):20
kandidemik değil
kandidemik
%53
%47
İlk 48 saat
%8
Kan
kültürü için birKandidiyaziste Kan Kültürleri
Hematojen
Maksymiuk
yetişkinden
10 ccet al. Am J Med 1984;77(Suppl.4D):20
kan alınması
önerilir
kandidemik değil
kandidemik
%53
%47
İlk 48 saat
%8
Kan
kültürü için birKandidiyaziste
Bir yenidoğandan
Hematojen
Kan Kültürleri
Maksymiuk
yetişkinden
10 ccet al. Am J Med 1984;77(Suppl.4D):20
alınabilecek kan
kan alınması
miktarı 0.5 – 1 cc
önerilir
kandidemik değil
kandidemik
%53
%47
İlk 48 saat
%8
Kan
kültürü için birKandidiyaziste
Bir yenidoğandan
Hematojen
Kan Kültürleri
Maksymiuk
yetişkinden
10 ccet al. Am J Med 1984;77(Suppl.4D):20
alınabilecek kan
kan alınması
miktarı 0.5 – 1 cc
önerilir
kandidemik değil
kandidemik
%53
%47
İlk 48 saat
%8
Çocuklarda kan
1. hafta
kültürü
2-3 cc 2-3 %18
ayrı kan kültürü
Kültür
Aspergilus
• Balgam, sürüntü: kontaminasyon?
kolonizasyon? enfeksiyon?
• Geç pozitifleşme
• Düşük duyarlılık
Kültür
Çocuklarda hep
negatif hep
negatif
Aspergilus
• Balgam, sürüntü: kontaminasyon?
kolonizasyon? enfeksiyon?
• Geç pozitifleşme
• Düşük duyarlılık
Kültür
Şans düşük ancak
Çocuklarda hep
negatif hep
negatif
BAL veya sinüs
aspirasyonları
Aspergilus
• Balgam, sürüntü: kontaminasyon?
kolonizasyon? enfeksiyon?
• Geç pozitifleşme
• Düşük duyarlılık
Kültür dışı invazif Aspergilozis
tanı yaklaşımları
• Galaktomannan
– Sandvinç ELISA (Platelia)
• PCR
– TaqMan, LightCycler PCR
– 18s ribosomal DNA
– Multi-copy or single target genes
β-D-glucan
– Amebocyte Limulus lysate
– Chromogenic (Fungitell)
– Kinetic (Wako)
GM:Yalancı pozitiflik (%1-18)
Çapraz reaksiyon
•
•
•
•
Penicillium chrysogenum
Penicillium digitatum
Paecilomyces variotii
Rhodotorula rubra
Swanink et al. JCM 1997; 35: 257
Yalancı pozitiflik
Çocuklarda sık --?
Mısır gevreği
Ekmek
Makarna
Pirinç
Kek
Hindi
Sosis
Cips
Krem karamel
GM (+)
Letscher-Bru et al. J Mycol Med 1998; 8: 112
GM:Yalancı pozitiflik (%1-18)
Çapraz reaksiyon
•
•
•
•
Penicillium chrysogenum
Penicillium digitatum
Paecilomyces variotii
Rhodotorula rubra
Swanink et al. JCM 1997; 35: 257
Yalancı pozitiflik
Çocuklarda sık --?
Mısır gevreği
Ekmek
Makarna
Pirinç
Kek
Hindi
Sosis
Cips
Krem karamel
GM (+)
Letscher-Bru et al. J Mycol Med 1998; 8: 112
GM:Yalancı pozitiflik (%1-18)
Çapraz reaksiyon
•
•
•
•
Penicillium chrysogenum
Penicillium digitatum
Paecilomyces variotii
Rhodotorula rubra
Swanink et al. JCM 1997; 35: 257
Yalancı pozitiflik
Çocuklarda sık --?
Mısır gevreği
Ekmek
Makarna
Pirinç
Kek
Hindi
Sosis
Cips
Krem karamel
GM (+)
Letscher-Bru et al. J Mycol Med 1998; 8: 112
Galaktomannan
•
797 atakta (48 pediatrik hasta dahil edilmiş)
•
Yanlış pozitiflik:
– Yetişkinlerde (%0.9) Çocuklarda (%44.0) (p < 0.0001)
•
Spesifisite
– Yetişkinlerde (98.2%) Çocuklarda (47.6%)
(p < 0.0001).
•
Pozitif prediktif değer:
– Yetişkin nonallogeneik HSCT alıcıları (92.1%)
– Yetişkin allogeneik HSCT hastalarda (42.9%)
– Çocuklarda (15.4%) (p < 0.0001)
Herbrecht R, et al. J Clin Oncol 2002;20:1898-1906.
Pazartesi
Pazar
Galaktomannan
•
797 atakta (48 pediatrik hasta dahil edilmiş)
•
Yanlış pozitiflik:
– Yetişkinlerde (%0.9) Çocuklarda (%44.0) (p < 0.0001)
•
Spesifisite
– Yetişkinlerde (98.2%) Çocuklarda (47.6%)
(p < 0.0001).
•
Pozitif prediktif değer:
– Yetişkin nonallogeneik HSCT alıcıları (92.1%)
– Yetişkin allogeneik HSCT hastalarda (42.9%)
– Çocuklarda (15.4%) (p < 0.0001)
Herbrecht R, et al. J Clin Oncol 2002;20:1898-1906.
Moleküler yöntemler
PCR
•Aspergillus-PCR
•Panfungal PCR
>hibridizasyon
•Standart "single"
•"nested"
•PCR-EIA
•"Real-time"
Örnek
•Tam kan
•Plazma
•Serum
•BAL
Duyarlılık limiti
•4-10 cfu/ml
•25-100 fg DNA
Nükleik asit fragmanı
18S rRNA
mDNA
rDNA
Ne zaman pozitif?
CT bulgularından
4-7 (ort. 4) gün
ÖNCE
In situ
hibridizasyon
(akciğer)
Invazif Aspergilozis için PCR
Design
Sens (%)
Spec (%)
Pan-fungal
100
98
JCM 1997;35:1353-60
Pan-fungal
75
96
BJH 2001;113:180-4
Asp. sp.
64
64
BJH 2004;125:196-202
Asp. sp.
92
95
CID 2006;42:479-82
Asp. sp.
Asp. sp.
Asp. sp.
Ref
PCR da
için
100(hatta PCR65da) bugün
JID 2000;181:1713-9
kabul CID 2001;33:428-35
91.7 pediatride
81.3
görmüş
bir kriter
değildir
79
92
CID 2001;33:1504-12
•Çok farklı sensivite / spesifisite
•Sınırlı örneklerde pozitiflik
•Teknikten kaynaklanan nedenlerle yanlış pozitif ve negatif sonuçlar
•Standardize hedef ve reaktanların yokluğı
•Bugün için net doğrulanmış bir yaklaşım yok
Donnelly JP. Clin Infect Dis 2006;42:487-9
Yeni bir çalışmaya
göre
televizyon çocuk ve
gençlerde agresif
davranışlara ve
davranış
bozukluklarına neden
oluyormuş !
#@€
£???!!!
?? ! (Bip)
62
63
64
65
66
67
Radyolojik bulgular --”halo” ve hilal belirtisi
B
IA BT BULGULARININ SEYRİ
Calliot et al. J Clin Oncol 2001;19
Tipik halo
Nonspesifik
Hava hilal
PMNL/mm3
(median)
0.gün
3.gün
7.gün
14.gün
%100
%68
%22
%19
-
%31
%50
%18
-
%8
%28
%63
0
0
900
2.900
Aspergilozis için pulmoner lezyonlar
halo
---
Zaman
atypical
---
air crescent
Aspergilozis için pulmoner lezyonlar
halo
---
Zaman
atypical
---
air crescent
27 hastanın 10 yıllık
izlemi;
Ortalama yaş 5 yıl
(7 ay – 18 yaş)
72
27 hastanın 10 yıllık
izlemi;
Yetişkinlerde,
yaklaşık ;
%50 kavitasyon ve
%40 air crescent
formasyonu
Ortalama yaş 5 yıl
(7 ay – 18 yaş)
73
74
Pediatrik Radioloji
• Başka pediatrik vakalar (daha büyük yaş):
– %22 (6/27) kavitasyon
Allan BT, et al. Pediatr Radiol 1988;18:118-22.
– %43 (6/14) kavitasyon CT
Taccone A, et al. Pediatr Radiol 1993;23:177-80.
76
Radyolojik bulgular --”halo” ve hilal belirtisi
Cuma sabahı
Cuma akşamı
Antifungal Uygulama Stratejileri
Profilaksi
Pre-emptif
Fungal
infeksiyon
>15%
Empirik
Özgül
tedavi
0%
Asemptomatik
Uzamış febril
nötropeni
Radyoloji, kü
kültü
ltür,
seroloji
NonNon-spesifik
spesifik
İnfiltratlar, kü
kültü
ltür
Risk
79
Antifungal İlaçlar
asetil-Co-A
nükleik asid
sentezi
Ergosterol
sentezi
5-flusitozin
squalen
azoller
lanosterol
K+
ß (1,3)-Dglukan sentezi
Hücre duvarına etkili
Ekinokandinler
Hücre membranına etkiliKaspofungin
Amfoterisin B
ergosterol
AmB en geniş spektrumlu antifungaldir
AmB
FCZ
ITZ
VZ
PCZ
RCZ
CF
MF
Candida albicans
Candida tropicalis
Candida parapsilosis
Candida krusei
Candida glabrata
Cryptococcus neoformans
Aspergillus fumigatus
Mucor spp
Rhizopus spp
Fusarium spp
Düşük etki ya da direnç
Aspergillus terreus
Candida lusitaniae (lanesterol içerir)
Trichosporon asahii
Scedosporium spp
Pseudallescheria boydii
Donnely, JP EBMT 2002
Amphotericin B
Azoller
Ekinokandinler
AF
AmB en geniş spektrumlu antifungaldir
AmB
FCZ
ITZ
VZ
PCZ
RCZ
CF
MF
Candida albicans
Candida tropicalis
Candida parapsilosis
Candida krusei
Candida glabrata
Cryptococcus neoformans
Aspergillus fumigatus
Mucor spp
Rhizopus spp
Fusarium spp
Düşük etki ya da direnç
Aspergillus terreus
Candida lusitaniae (lanesterol içerir)
Trichosporon asahii
Scedosporium spp
Pseudallescheria boydii
Donnely, JP EBMT 2002
Amphotericin B
Azoller
Ekinokandinler
AF
AmBisome® vs
DAmB
İnfüzyona Bağlı
Yan Etkiler
Nefrotoksisite
2 × bazal serum kreatinini
75
50
50
54
Patients, %
55
AmBisome
3 mg/kg/day
(n = 343)
44
45
35
25
17
18
15
CAB
0.6 mg/kg/day
(n = 344)
41
41
40
40
tie nn ts
ts ,, %%
PP aa tie
65
34
34
30
30
20
20
22
22
19
19
15
15
AmBisome
AmBisome
33 mg/kg/day
mg/kg/day
CAB
CAB
0.6
0.6 mg/kg/day
mg/kg/day
66
10
10
5
-5
Fever*
Chills/rigors
00
n = 343 344
Total
Walsh TJ, et al. N Engl J Med. 1999;340:764-771.
79 92
0-1 nefrotoksik
ilaç
264 252
≥ 2 nefrotoksik
ilaç
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Efferent
arteriole
Proximal
tubule
Distal
tubule
Afferent
arteriole
Constriction of the afferent
arterioles leading to decreased
glomerular filtration
Direct damage of distal tubular
membranes leading to wasting of
Na+, K+, and Mg++
Glomerulus
Tubular-glomerular feedback:
Further constriction of arterioles
Nefrotoksik ilaçlarla birlikte Nefrotoksisite
(2x bazal değer)
P<0.05
%
hasta
P<0.001
P<0.05
≥ 2 ilaç
≥ 3 ilaç
Walsh TJ, et al. N Engl J Med. 1999;430:764-771.
87
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
94
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
Amfoterisin-B Advers olaylar
Sayı
deoxycholate
lipid kompleks
lipozomal
159
17
17
Ateş, titreme
67%
65%
29%
Hipokalemi
67%
65%
41%
Nefrotoksisite
53%
18%
6%
Lapointe et al. ICAAC 2000; Toronto, abstr J 1697
97
98
Flukanazol
99
100
101
Itrakanozol
102
Itrakanozol
103
104
5 yaşına kadar serum
konsantrasyonu çok
daha düşük bu
nedenle mutalaka
günde iki doz
105
5 yaşına kadar serum
konsantrasyonu çok
daha düşük bu
nedenle mutalaka
günde iki doz
106
VORİKONAZOL
• Fungisidal (Aspergillus)
• Sitokrom P-450 sistemini inhibe
ederek ergosterol sentezini durdurur.
• Doz: 4-6 mg/kg/günde 2 kez
• Mayıs 2002’de invazif Aspergillus
infeksiyonlarının inisyal tedavisinde
FDA onayı aldı
107
5 yaşına kadar serum
VORİKONAZOL
konsantrasyonu çok
daha düşük bu
• Fungisidal (Aspergillus)
nedenle mutalaka
gündeinhibe
iki doz
• Sitokrom P-450 sistemini
ederek ergosterol sentezini durdurur.
• Doz: 4-6 mg/kg/günde 2 kez
• Mayıs 2002’de invazif Aspergillus
infeksiyonlarının inisyal tedavisinde
FDA onayı aldı
108
Çocuklarda lineer
VORİKONAZOL
farmokinetik
özellikler gösteriyor
• Fungisidal (Aspergillus)
• Sitokrom P-450 sistemini inhibe
ederek ergosterol sentezini durdurur.
• Doz: 4-6 mg/kg/günde 2 kez
• Mayıs 2002’de invazif Aspergillus
infeksiyonlarının inisyal tedavisinde
FDA onayı aldı
109
VORİKONAZOL
• Fungisidal (Aspergillus)
• Sitokrom P-450 sistemini inhibe
ederek ergosterol sentezini durdurur.
• Doz: 4-6 mg/kg/günde 2 kez
• Mayıs 2002’de invazif Aspergillus
infeksiyonlarının inisyal tedavisinde
FDA onayı aldı
110
111
112
113
VORİKONAZOL: İLAÇ ETKİLEŞİMİ
Azol doz ayarı
gerekenler:
-rifabutin
-omeprazole
-phenytoin
İlaç dozu ayarı
gerekenler:
-warfarin
-cyclosporin
-tacrolimus
-sulphonureler
-statinler
-benzodiazepinler
-vinka alkaloidleri
-antrasiklinler?
-fentoin?
Kontrendike olanlar:
-astemizole
-barbiturates
(uzun etkili)
-carbamazepine
-cisapride
-pimozide
-quinidine
-rifampicin
-sirolimus
-terfenadine
De Pauw’dan alıntı
115
33
18 has
ya ta
alt ş
ı
33
18 has
ya ta
alt ş
ı
Vori grubunda daha
fazla görme ilişkili
problem (%22 - %1)
116
33
18 has
ya ta
alt ş
ı
Vori grubunda daha
fazla halüsinasyon
(%4.3 - %0.5)
Vori grubunda daha
fazla görme ilişkili
problem (%22 - %1)
117
Vori grubunda daha
fazla döküntü (%8.2
- %3.2)
118
Vori serum konsantrasyonu & istenmiyen etkiler
•
İstenmiyen etkiler ile serum
konsantrasyonu arasında
ilişki vardır
• Plazma vori
konsantrasyonu >6 μg/ml
olduğunda yan etkiler
belirgin şekilde artmaktadır
ƒ Görsel yan etkiler: ~25-35%
ƒ Karaciğer fonksiyon
bozuklukları : ~8-15%
• Kesin bir cut of değeri yok
Tan K et al. J Clin Pharmacol. 2006;46:235-43.
Visual disturbances
AST elevations
Vori serum konsantrasyonu & istenmiyen etkiler
•
İstenmiyen etkiler ile serum
konsantrasyonu arasında
ilişki vardır
• Plazma vori
konsantrasyonu >6 μg/ml
olduğunda yan etkiler
belirgin şekilde artmaktadır
ƒ Görsel yan etkiler: ~25-35%
ƒ Karaciğer fonksiyon
bozuklukları : ~8-15%
• Kesin bir cut of değeri yok
Tan K et al. J Clin Pharmacol. 2006;46:235-43.
Gelişmekte olanVisual disturbances
retina üzerine etkisi ?
AST elevations
Vori serum konsantrasyonu & istenmiyen etkiler
•
İstenmiyen etkiler ile serum
konsantrasyonu arasında
ilişki vardır
• Plazma vori
konsantrasyonu >6 μg/ml
olduğunda yan etkiler
belirgin şekilde artmaktadır
ƒ Görsel yan etkiler: ~25-35%
ƒ Karaciğer fonksiyon
bozuklukları : ~8-15%
• Kesin bir cut of değeri yok
Tan K et al. J Clin Pharmacol. 2006;46:235-43.
Gelişmekte olanVisual disturbances
retina üzerine etkisi ?
FDA’den 2-11 yaş
arası ?
AST elevations
Avrupa Birliği
avantajları nedeni
ile
Vori serum konsantrasyonu & istenmiyen etkiler
Gelişmekte olanVisual disturbances
•
İstenmiyen etkiler ile serum
retina üzerine etkisi
konsantrasyonu arasında
ilişki vardır
• Plazma vori
konsantrasyonu >6 μg/ml
olduğunda yan etkiler
FDA’den 2-11 yaş
belirgin şekilde artmaktadır
2008 sonu
ƒ Görsel yan etkiler: ~25-35%
arası ?
AST elevations
Hindistan’dan
ƒ Karaciğer fonksiyon
bozuklukları : ~8-15%
yenidoğan vaka serisi
• Kesin bir cut of değeri yok
?
yan etki görülmedi
Avrupa Birliği
avantajları nedeni
ile
Tan K et al. J Clin Pharmacol. 2006;46:235-43.
Antifungal Uygulama Stratejileri
Profilaksi
Pre-emptif
Fungal
infeksiyon
>15%
Empirik
Özgül
tedavi
0%
Asemptomatik
Uzamış febril
nötropeni
Radyoloji, kü
kültü
ltür,
seroloji
NonNon-spesifik
spesifik
İnfiltratlar, kü
kültü
ltür
Risk
Posakanazol
• FDA’dan 2006’da profilaksi için onay aldı.
124
Posakanazol
• FDA’dan 2006’da profilaksi için onay aldı.
125
126
Ekinokandinler
Kaspofungin asetat
•
•
•
•
Lipopeptid
ß-(1-3) glukan sentez
inhibitörü
Suda çözünür
Günde tek doz; IV
Arıkan et al. AAC 2001; 45: 327
Georgopapadakou NH.
Exp Opin Investig Dr 2001; 10: 269
Denning et al. JAC 1997; 40: 611
Anidulafungin
Micafungin
Kullanım Önerileri
• İnvazif Kandidiyazis, Aspergillozis
(FDA 2001, Diğer tedavilere refrakter veya tolere edemeyen)
• Febrile nötropenide ampirik tedavi
• Non-nötropenik kandidemi
Maertens et al. 40th ICAAC 2000; no. 1103
Pettengell et al. 40th ICAAC 2000; no. 1104
Hiemenz et al. Focus on Fungal Infections 2001; no. 21
Kullanım Önerileri
• İnvazif Kandidiyazis, Aspergillozis
(FDA 2001, Diğer tedavilere refrakter veya tolere edemeyen)
Çocuklarda
yarı ömür 3’te
bir daha kısa
• Febrile nötropenide ampirik tedavi
• Non-nötropenik kandidemi
Maertens et al. 40th ICAAC 2000; no. 1103
Pettengell et al. 40th ICAAC 2000; no. 1104
Hiemenz et al. Focus on Fungal Infections 2001; no. 21
Yükleme 70
Kullanım Önerileri
mg/m2
İdame 50
mg/m2
• İnvazif Kandidiyazis, Aspergillozis
(FDA 2001, Diğer tedavilere refrakter veya tolere edemeyen)
Çocuklarda
yarı ömür 3’te
bir daha kısa
• Febrile nötropenide ampirik tedavi
• Non-nötropenik kandidemi
Maertens et al. 40th ICAAC 2000; no. 1103
Pettengell et al. 40th ICAAC 2000; no. 1104
Hiemenz et al. Focus on Fungal Infections 2001; no. 21
Yükleme 70
Kullanım Önerileri
mg/m2
İdame 50
mg/m2
• İnvazif Kandidiyazis, Aspergillozis
FDA 2008
(FDA
2001, Diğer tedavilere refrakter veya tolere edemeyen)
Ağustos
Çocuklarda
çocuklarda
yarı ömür 3’te
onay
bir daha kısa
• Febrile nötropenide ampirik tedavi
• Non-nötropenik kandidemi
Maertens et al. 40th ICAAC 2000; no. 1103
Pettengell et al. 40th ICAAC 2000; no. 1104
Hiemenz et al. Focus on Fungal Infections 2001; no. 21
Ekinokandin’lerin Yan etkileri
• Kaspofungin;
Kreatinin Ç (%1.4)
İnfüzyon sırasında histamin salınımı;
döküntü, kaşıntı, yüzde ödem, anaflaksi
Gasrointestinal belirtiler
Flebit
• Anidulafungin; Diyare
• Micafungin;
Diyare
133
134
135
Biterken
136
Biterken
137
Biterken
Yan etkiler
yönünden fark
var
Preemptif
tedavi için
çocuklarda
veri yok
138
Teşekkür ederim,

Benzer belgeler