2015 Mali Yılı Pratik Bilgiler

Transkript

2015 Mali Yılı Pratik Bilgiler
2015 Mali Yılı Pratik Bilgiler
I.
DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
II.
BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR
HAKLARI
III.
İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
IV.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER
V.
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER
VI.
VEKÂLET GÖREVİ VE ÜCRETİ
VII.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
VIII.
KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ
IX.
BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ ve EK ÖDEME ORANLARI
X.
DİĞER
XI.
ÇEŞİTLİ KANUNLARA GÖRE PARA CEZALARI MİKTARI
DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
I.
KATSAYILAR (01.01.2015 - 31.12.2015)
(31.12.2014 tarih ve 27998389-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Aylar
Aylık Maaş Katsayısı
657 s.K. md.36, 37, 43, 64, 67, 68, 154-161; 418 s. KHK
md. 2; 527 s. KHK md.28,
Ocak- Haziran
0,079308
Temmuz-Aralık
0,083084
Ocak-Haziran
1,24144
Temmuz-Aralık
1,30054
Ocak-Haziran
0,025149
Temmuz-Aralık
0,026347
Taban Aylık Katsayısı
(Taban Aylık Gös.x 1000)
657 s. K. md. 154; 375 s. KHK md 1.; 433 s. KHK md.
11; 527 s. KHK md. 28,
Yan Ödeme Katsayısı
657 s. K. md. 213’den sonraki Ek md., 570 s. KHK md.
9;
Özel Hizmet Taz. Tavanı
(9.500 x Katsayı)
657 s. K. md. 213’den sonraki Ek md., 570 s. KHK md.
9,
Kıdem Aylığı (Yıl x 20 gösterge)
657 s. K. md. 154, 375 s. KHK md.1., 433 s. KHK md.
11, 527 s. KHK md. 28, 94/6302 s BKK
Tutarı (TL)
Ocak-Haziran
753,43
Temmuz-Aralık
789,30
25 yıl ve fazlası için
azami 500
20
DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL YARDIMLARI (01.01.2015 - 31.12.2015)
(31.12.2014 tarih ve 27998389-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Aylar
Tutarı
Aile Yardımı
(2.134 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK
md.10; 527 s. KHK md.28;
Ocak-Haziran
169,24
Temmuz-Aralık
177,30
Çocuk Yardımı - 7 yaş ve üzeri
(250 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK
md.10; 527 s. KHK md. 28;
Ocak-Haziran
19,83
Temmuz-Aralık
20,77
Ocak-Haziran
39,65
Temmuz-Aralık
41,54
Ocak-Haziran
198,27
Temmuz-Aralık
198,27
Çocuk Yardımı 0-6 yaş-72 nci ay dahil
(500 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK
md.10; ; 527 s. KHK md. 28;
Doğum Yardımı
(2500 x Maaş Katsayısı)
657 s. K. md. 207; 527 s. KHK
md. 28;
Eş ve Çocuk Ölümü (9500 x Maaş
Kat.)
Ocak-Haziran
753,43
Temmuz-Aralık
789,30
Memurun Ölümü
(9500xMaaş Kat.)x 2
Ocak-Haziran
1.506,85
Temmuz-Aralık
1.578,60
Ölüm Yardımı
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2015 - 31.12.2015)
(27.12.2013 tarih ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli)
Azami Ödenecek Tutarı
(TL)
Konusu
Fazla Çalışma
Saat Ücreti
(657 s. K. md.178)
Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma
ve Güvenlik Personeline
Ödenecek Azami Aylık Maktu
Fazla Çalışma Ücreti
Genel
1,63.-
Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)
1,71.-
Nüfusu 10.000’e kadar olan olanlar için
217,00.-
Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için
233,00.-
Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için
258,00.-
Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için
291,00.-
Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için
347,00-
Nüfusu 1.000.001’ den fazla olanlar için
403,00-
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin
belediye sınırları içindekiler için
403,00.-
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için
536,00.-
Not: Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları
Büyükşehir nüfusuna tabidir. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla
çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla
çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir
yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma
hallerinde tedavi süresince,
d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye
devam olunur.
Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
YURTİÇİ HARCIRAH ÖDEMELERİ (01.01.2015 - 31.12.2015)
Kanuni Dayanağı
6245 s. K. md.33, (28864 sayılı
mükerrer Resmi Gazetede
yayınlanan
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu H Cetveli)
Ek Gösterge/Derece
Tutarı (TL)
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlar (*)
43,00
Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
40,00
Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
33,00
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
32,00
Genel olarak belediye başkanlarının harcırahı
43,00
6245 s. K 33/b maddesine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. Yani 43 x 1,3 = 55,90
Yukarıdakiler Dışında Kalan Memur Ve Hizmetlilerden
Kadro derecesi 1 olanlar
98,30
Kadro derecesi 1-4 olanlar
81,90
Kadro derecesi 5-15 olanlar
65,55
KKTC YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK HARCIRAHLAR
(01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı R.G. de yayınlanan 2014/7128 sayılı BKK)
Görev Ünvanı/Kadro Derecesi
YÖK Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa Bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet
İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Merkezde Sürekli Görevle Bulunanlar Dışındaki Büyükelçiler
Memur ve Hizmetlilerden
Gündelik Miktarı (TL)
114,65
Aylık/Kadro Derecesi 1 olanlar
98,30
Aylık/Kadro Derecesi 2-4 olanlar
81,90
Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar
65,55
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİ ORANLARI VE SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI
(01.01.2015 - 31.12.2015)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Gelir Vergisi
Oran/Tutar
193 s. G.V.K. md. 103
Damga Vergisi
%15
488 s.K. (I) tablo
%7,59
Emekli Keseneği (Memur Payı)
5510 s. K.
%16
Emekli Keseneği (Kurum Payı)
5510 s. K.
%20
0 - 2200 (h)
Emekli Kesintisi Matrahına Eklenecek
Özel Hizmet
Tazminatı Oranı
Engelli
İndirimi
%40
2200 (d) - 3600 (h)
%70
3600 (d) - 4800 (h)
%130
4800 (d) - 6400 (h)
5510 s. K.
%150
6400 (d) - 7600 (h)
%180
7600 (d) - 8400 (h)
%200
8400 ve yukarısı
%240
1. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 80`ini kaybetmiş
bulunanlar
880.-
2. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 60`ini kaybetmiş
bulunanlar
3. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 40`ini kaybetmiş
bulunanlar
193 s. G.V.K. md. 31
440.200.-
DEVLET MEMURLARI AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
Kademeler
Dereceler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1320
1380
1440
1500
-
-
-
-
-
2
1155
1210
1265
1320
1380
1140
-
-
-
3
1020
1065
1110
1155
1210
1265
1320
1380
-
4
915
950
985
1020
1065
1110
1155
1210
1265
5
835
865
895
915
950
985
1020
1065
1110
6
760
785
810
835
865
895
915
950
985
7
705
720
740
760
785
810
835
865
895
8
660
675
690
705
720
740
760
785
810
9
620
630
645
660
675
690
705
720
740
10
590
600
610
620
630
645
660
675
690
11
560
570
580
590
600
610
620
630
645
12
545
550
555
560
570
580
590
600
610
13
530
535
540
545
550
555
560
570
580
14
515
520
525
530
535
540
545
550
555
15
500
505
510
515
520
525
530
535
540
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER
Ödemenin Türü
Kanuni Dayanağı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Emekli Keseneği
(Kurum/Şahıs)
Aylık (Gösterge)
GVK Md.61
+
+
+
Ek Gösterge
GVK Md.61
+
+
+
Taban Aylığı
375 s. KHK Md.1
+
+
+
Kıdem Aylığı
375 s. KHK Md.1
+
+
+
Yan Ödeme
GVK Md.61
+
+
-
Özel Hizmet Tazminatı
Yan Öd. Karar
-
+
Kısmen tabi
Ek Tazminat
Yan Öd. Karar.
-
-
-
Denetim Tazminatı
Yan Öd. Karar.
-
+
-
Makam Tazminatı
657 s.K. Ek Md. 26
-
+
-
Görev Tazminatı
631 s. KHK
-
+
-
Kıdem Tazminatı
GVK Md.25/7
-
+
-
Yabancı Dil Tazminatı
375 s. KHK Md.2
-
+
-
Lojman Tazminatı
375 s. KHK Md.1,2
-
+
-
Aile ve Çocuk Yardımı
657 s.K.Md.203
-
-
-
Doğum Yardımı
657 s.K.Md.207
-
-
-
Ölüm Yardımı
657 s.K.Md.208
-
-
-
Huzur Ücreti (Meclis-Encümen)
GVK Md.61
+
+
-
Fazla Çalışma Ücreti
GVK Md.61
+
+
-
Konferans Ücreti
GVK Md.61
+
+
-
Bilirkişi Ücreti
GVK Md.61
+
+
-
Avukat Vekalet Ücreti
GVK Md.61
+
+
-
Harcırah Ödemeleri
GVK Md.24
-
+
-
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK YARDIMI TABLOSU
(11.02.2015 tarihli ve 45516914-115457-3/849 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi)
(EK:1)
(EK:2)
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK EŞYALARININ AZAMİ BİRİM FİYAT
LİSTESİ
Sıra
No
CİNSİ
NAKDEN YAPILACAK GİYİM YARDIMINA İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ
2015 Yılı KDV Hariç
Birim Fiyatlar (TL
Sıra
No
CİNSİ
2014 Yılı Birim
Fiyatlar (TL)
1
Takım Elbise
130,70
1
Takım Elbise
141,16
2
Tayyör
95,30
2
Tayyör
102,92
3
Yazlık Takım Elbise
129,60
3
Yazlık Takım Elbise
139,97
4
Pantolon- Etek
27,70
4
Pantolon- Etek
29,92
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
17,90
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
19,33
6
Kravat-Papyon
5,00
6
Kravat-Papyon
5,40
7
Palto-Manto
130,70
7
Palto-Manto
141,16
8
Pardesü-Gocuk
64,50
8
Pardesü-Gocuk
69,66
9
Yağmurluk (Muşamba)
28,40
9
Yağmurluk (Muşamba)
30,67
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
117,40
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
126,79
11
Parka-Mont-Montqomer
58,00
11
Parka-Mont-Montqomer
62,64
12
Kaput
35,60
12
Kaput
38,45
13
Erkek Ayakkabısı
36,90
13
Erkek Ayakkabısı
39,85
14
Kadın Ayakkabısı
36,90
14
Kadın Ayakkabısı
39,85
15
İş Ayakkabısı
25,70
15
İş Ayakkabısı
27,76
16
Bot-Fotin
36,90
16
Bot-Fotin
39,85
17
Lastik Çizme
13,40
17
Lastik Çizme
14,47
18
Çorap
2,50
18
Çorap
2,70
19
Eldiven (Yün)
3,20
19
Eldiven (Yün)
3,46
20
Eldiven (Deri)
9,70
20
Eldiven (Deri)
10,48
21
Atkı-Kaşkol
5,00
21
Atkı-Kaşkol
5,40
22
Kazak
20,20
22
Kazak
21,82
23
Sarık
10,00
23
Sarık
10,80
24
Cüppe
29,90
24
Cüppe
32,29
25
Şapka-Başlık-Kep
9,80
25
Şapka-Başlık-Kep
10,58
26
İş Gömleği
13,20
26
İş Gömleği
14,26
27
İş Önlüğü
13,20
27
İş Önlüğü
14,26
28
Ebe önlüğü
13,20
28
Ebe önlüğü
14,26
29
İş Elbisesi
36,90
29
İş Elbisesi
39,85
30
Tulum
25,10
30
Tulum
27,11
31
Hemşire-Ebe Forması
28,40
31
Hemşire-Ebe Forması
30,67
32
Laboratuvar Kıyafeti
20,60
32
Laboratuvar Kıyafeti
22,25
33
Ameliyathane Kıyafeti
20,60
33
Ameliyathane Kıyafeti
22,25
34
Bel Kemeri-Palaska
11,00
34
Bel Kemeri-Palaska
11,88
35
Baret
25,00
35
Baret
27,00
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ (15.01.2015 - 14.01.2016)
(Maliye Bak.15 Ocak günü ve 29237 sayılı R.G.de yayınlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uyg. Tebliği Sıra No: 1)
Ek Göstergelerine Göre Memurlardan
Tutarı (TL)
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan
1,05
1100’e kadar (1100 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
1,75
2200’e kadar (2200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2,14
3600’e kadar (3600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2,76
4800’e kadar (4800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
3,65
4800’e kadar (4800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
4,05
Sözleşmeli Personelden
Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.065 TL kadar (2.065 TL dâhil) olanlardan
1,25
Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.605 TL kadar (3.605 TL dâhil) olanlardan
2,14
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL kadar (5.045 TL dâhil) olanlardan
3,85
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL üzerinde olanlardan
4,86
I.
BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR
HAKLARI
BİRLİK BAŞKANI, ENCÜMENİ VE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI (01.01.2015 - 31.12.2015)
(5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22 nci md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2015- 30.06.2015
01.07.2014- 31.12.2014
Mahiyeti
Brüt Ödenek
Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı) 0,079308
396,54
Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı)
158,62
Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç) 1.500
118,96
Birlik Başkanı (5.000 x Yeni Katsayı)
-
Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Yeni Katsayı)
-
Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç) 1.500
-
Not: Sulama birliklerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve başkana brüt asgari ücretin üç katını geçmemek üzere aylık
olarak huzur hakları ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere yılda bir kez huzur hakkı ödenir.
BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ (01.01.2015 - 31.12.2015)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2015-30.06.2015
01.07.2015-31.12.2015
Belediyenin Nüfusuna Göre Başkan Ödeneği
Aylık Brüt Ödenek
10.000’e kadar olan beldelerde 70.000 X 0,079308
5.732,38
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000 X 0,079308
6.525,46
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100,000 X 0,079308
8.111,62
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115,000 X 0,079308
9.301,24
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135,000 X 0,079308
10.887,40
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155,000 X 0,079308
12.473,56
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190,000 X 0,079308
15.249,34
2.000.001’den fazla olan beldelerde 230,000 X 0,079308
18.241,66
10.000’e kadar olan beldelerde 70.000 X 0,079308
6.005,31
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000 X 0,079308
6.836,15
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100,000 X 0,079308
8.947,83
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115,000 X 0,079308
9.744,09
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135,000 X 0,079308
11.405,77
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155,000 X 0,079308
13.067,45
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190,000 X 0,079308
15.975,39
2.000.001’den fazla olan beldelerde 230,000 X 0,079308
19.298,75
*Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında 100.000 gösterge rakamı esas alınır.
*Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü 31.12.2014 tarih ve 27998389-010-06-02(913)11868 sayılı genelge
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI (01.01.2015 - 31.12.2015)
(31.12.2014 tarih ve 5393 sayılı)
Ödenecek Dönem
01.01.2015-30.06.2015
01.07.2015-31.12.2015
Nüfuslarına Göre Belediye Meclisi Huzur Hakkı
Azami Günlük
Brüt Huzur Hakkı
10.000’e kadar olan beldelerde
63,70
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde
72,50
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde
90,13
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde
103,35
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde
120,97
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
138,60
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde
169,44
2.000.001’den fazla olan beldelerde
204,68
10.000’e kadar olan beldelerde
66,73
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde
75,95
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde
94,42
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde
108,27
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde
126,73
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
145,20
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde
171,51
2.000.001’den fazla olan beldelerde
214,43
Meclis başkan ve üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere (Başkan ödeneği/90) meclis
tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. TL cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir
kuruşa tamamlanır; yarım kuruş altındaki değerler dikkate alınmaz.
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ (01.01.2015 - 31.12.2015)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 36 ncı md. ve 5216 sayılı Kanunun 16 ncı md.)
Nüfuslarına Göre Seçilmiş
Belediye Encümeni Başkan ve Üyeleri Ödeneği
Ödenecek Dönem
01.01.2015-30.06.2015
01.07.2015-31.12.2015
Aylık Brüt
Ödenek
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500 x 0,076998
277,57
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
356,88
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
475,85
Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500
594,82
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000
951,70
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500
290,79
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
373,87
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
498,51
Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500
623,14
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000
997,01
Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.
III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
İŞÇİ ÖDEMELERİ (01.01.2015- 30.12.2015)
(31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı R.G. yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun 2014/1 sayılı kararı)
Çeşidi
Kıdem Tazminatı Tavanı
Asgari Ücret
Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık)
Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık)
Stajyer Öğrenci Ücreti
Aylar
Aylık Brüt/Net Tutarı
(TL)
01.01.2015-30.06.2015
3.541,37
01.07.2015-31.12.2015
3.709,98
01.01.2015-30.06.2015
1.201,50
01.07.2015-31.12.2015
1.273,50
01.01.2015-30.06.2015
7.809,90
01.07.2015-31.12.2015
8.277,90
01.01.2015-30.06.2015
1.201,50
01.07.2015-31.12.2015
1.273,50
01.01.2015-30.06.2015
361,35
01.07.2015-31.12.2015
382,05
Kanuni Dayanağı
1475 s.K.md.14 (4857 sayılı K.Geçici md.6)
4857 sayılı K. 39. md
5510 s.K. (Tabanx6,5)
5510 s.K. (Brüt Asgari Ücret)
Asgari Ücretin % 30’u
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 30.12.2015
ASGARİ ÜCRET
1.201,50
1.273,50
SSK PRİMİ % 14
168,21
178,29
12,02
12,74
153,19
162,37
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
90,11
90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,59
9,12
9,67
252,43
272,96
949,07
1.000,54
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
AYLIK GELİR VERGİSİ
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
SSK PRİMİ % 15.5 (İşveren Payı) (***)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
1.201,50
1.273,50
186,23
197,39
24,03
25,47
1.411,76
1.496,36
Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin
sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari
Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim
öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9.
maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı,
sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2015-31.12.2015)
(29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı R.G.’de yayımlanan 2015/1 no’lu Kamu İhale Tebliği)
Alımın Türü
Belediye Şirketleri
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
Mal ve Hizmet Alımları
4734 Sayılı Kanunun 3/g Md
Mal ve Hizmet Alımları
(Belediye, Özel İd. ve Birlik)
4734 sayılı Kanunun 8/b Md.
Yapım İşleri (Belediye, Özel İd.
ve
Birlik)
4734 sayılı Kanunun 8/c Md.
Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan
Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce
en az bir defa)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md
1.539,538
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md.
33.870,025
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu
İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son
başvuru tarihinden en az 14 gün önce en
az bir defa)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md.
1.539,538
Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan
Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce
en az bir defa)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md.
1.539,538
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md
33.870,025
Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en
az 7 gün önce en
az iki yerel gazetede en az bir defa)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md.
100,777
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md
201,563
Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir
defa (İhale tarihinden en az 14 gün önce)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md.
100,777-201,563 arası
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md
201,563-1.679,772 arası
Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir
defa (İhale tarihinden en az 21 gün önce)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md.
201,563-1.679,722 arası
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md.
201.563-33.870,025 arası
Büyükşehir Sınır İçindeki
İdareler
4734 sayılı Kanunun 22/d Md.
Diğer İdareler
4734 sayılı Kanunun 22/d Md.
Mal ve Hizmet Alımları
531,800.- TL’ye kadar olanlarda
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Mal ve Hizmet Alımları 531,800.
–Tl-2.127,200.- arası olanlarda
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Mal ve Hizmet Alımları
2.127,200.- TL ve üzerinde
olanlarda
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Yapım İşleri 2.127,200.-TL
kadar olanlarda
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Yapım İşleri 2.127,200- TL15.954,000 TL’ye kadar
olanlarda
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Yapım İşleri (15.954,000- TL33.870,025.- TL arasında
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Yapım İşleri 33.2870,025.- TL
ve üzerinde olanlarda
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
Eşik Değer
Doğrudan Temin Usulü ile
Yapılacak Alımlar
Şikâyette Bulunan İsteklilerin Kamu
İhale Kurumuna Yatıracakları Bedel
Yapım İşleri
7.726,990
1.539,538
33.870,025
4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md
33.870,025
50,385
16,786
3.190
6,381
9,572
3,190
6,381
Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar
4734 sayılı Kanunun 21/f Md
İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (Sözleşme bedelinin onbinde
beşi)
4734 sayılı Kanunun 53/j-1 Md.
Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya
mimarların yapım ihalelerine girebilme limiti
4734 sayılı Kanunun 62/h Md.
9,572
12,763
167.966
335,944
186,445
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2015 - 31.12.2015)
(Bu parasal limitler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır)
(2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)
İşlemin Türü
Kanuni Dayanağı
Tutarı (KDV Hariç)
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. md. 17/2
562.000.-
Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. md. 17/3
1.700.000.-
Açık Teklif Usulü Parasal Limiti
2886 s. K. md. 45
1.700.000.-
Pazarlık Usulü
Parasal Limiti
Diğer ilçelerde
2886 s. K. md. 51/a
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir
belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu
50000’i geçen ilçelerde
2886 s. K. md. 51/a
30.750.61.500.-
V. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER
AVANS VE KREDİ MİKTARI VE DİĞER HUSUSLAR (01.01.2015-31.12.2015)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)
5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 40/4 ve 79 uncu maddesine ilişkin parasal hadler
Tutarı (TL)
1) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için (5018 sayılı K. 35/1. md.) ;
a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde (1/a)
1.150.-
b) Diğer ilçelerde (1/b)
590.-
2) Mahkeme harç ve giderleri için
28.000.-
3) Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
78.000.-
4) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
5.800.-
5) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
60.300.-
6) Yargı giderleri
12.500.-
7) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
2.750.-
5018 sayılı K. 40/4. md.
23.300.-
Kamu alacaklarının silinmesi (5018 sayılı K. 79. md./b)
15.-
TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2015-31.12.2015)
Kanuni Dayanağı
Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. Md., 5018 sayılı K. 35. md. 1. Fıkrası
(1/a)
Nüfusu
Miktarı (TL)
10.000’e kadar olan belediyeler
2.300.-
10.000’den fazla olan belediyeler
4.600.-
VI. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ
VEKALET GÖREVİ
BOŞ KADROYA VEKALET
DOLU KADROYA VEKALET
(Yeni alınan kadro, istifa, ölüm, emeklilik, başka göreve geçme, memurluktan
çıkarılma)
(Yıllık izin, mazeret, hastalık ve aylıksız izin, yurtdışı hizmeti, bilgi artırmak için
yurtdışına geç. gör. disiplin cezası)
A- Açıktan Atama
A- Kurum İçinden
(Kamu görevlisi olmayan)
Kural: 3 aydan fazla devam eden süre için vekalet aylığı
-İlkokul öğrt. (yaz. tat. nariç)
(1/3) ödenen
-Tabiplik
İstisnası: İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerinde göreve başladıktan
itibaren vekalet aylığı ödenir
-Diş Tabipliği
B- Kurum Dışından
-Eczacılık
Göreve başladıktan itibaren 1/3 oranında vekalet aylığı ödenir
-Mühendislik
C- Açıktan
-Veterinerlik
Göreve başladıktan itibaren 2/3 oranında vekalet aylığı ödenir. (Köy, kasaba
imamlığı görevine atananlara asgari ücretten az olmamak koşuluyla 2/3 ödenir.
B- Memurlar Arasından Kural: Boş kadroya memurlar arasından ancak ücretsiz
vekil atanabilir. (Yukarıda sayılanlar dışında)
İstisnası:
1- Veteriner hekim, hayvan sağlık memuru, belediyelerde bu kişilerin bulunması
halinde ücretle,
2- Saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadroya ücretle memurlar
arasından atama yapılır.
AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET
1) Esas Aylık
: Vekalet Ettiği Kadro Derecesinin İlk Kademe Aylığının Ek Gösterge Dahil 2/3
Oranındadır.
2) Kıdem Aylığı
: Hiç Verilmeyecektir.
3) Taban Aylığı
: 2/3 Oranında Verilecektir.
4) Yan Ödeme
: Tam Verilir.
5) Özel Hizmet Tazminatı
: Tam Verilir.
6) Eğit. ve Öğr. Tazminatı
: Tam Verilir.
7) Din Hizmetleri Tazminatı
: Tam Verilir.
8) Ek Çalışma ve Ek Derk Ücreti
: Tam Verilir.
9) Aile Yard. ve Çocuk Zam.
: Tam Verilir.
10) Tedavi Giderleri
: Tam Verilir.
11) Damga Vergisi
: Vergiye tabi hakedişlerden kesilir
12) Emekli Keseneği
: Taban aylığı dahil aldığı aylık üzerinden (2/3 tutarından) tam kesilir. a) İşe
başlamada kısıtlı aylıktan kesilemez.
b) İlk tam maaşından giriş aidatı kesilir.
c) İşten ayrılmalarda aylık kısıtlı hesaplansa bile, emekli keseneği tam aylık
üzerinden kesilir.
13- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET
a) Dolu Kadroya Vekalet
Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır.
1) Esas Aylık
: Aylıksız vekalet asıldır. Ancak 3 aydan fazla devam süresi için, görevin kadro derecesinin ilk ka- deme göstergesinin (ek
gösterge dahil) aylığının 1/3 tutarı verilir. İlkokul öğretmenliği ve vezne- darlık görevlerine başlandığı tarihten itibaren verilir.
Diğer taraftan tedviren görevlendirmelerde vekalet aylığı ödenmez.
2) Kıdem Aylığı
: Verilmeyecektir.
3) Yan Ödeme ve Ö.H.T.
: Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret ve hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmetiçi eğitime katılma halleriyle
geçici boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden aşağı dereceli kadroya vekalet edilmesinde ödenmez. Ayrıca vekil 99
Seri No’lu Dev. Mem. Kan. Genel Tebli- ğinde belirtildiği gibi asilin şartlarına sahip olması gerekir.
4) Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
5) Yolluk
: Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin ge- rektirdiği geçici görev
yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. Ancak, o kadroya aslen atanabilme şartlarına sahipse zam ve tazminatların
farkı ödenir.
6) Emekli Keseneği
: Kesilmez
7) Gelir Vergisi
: Tabidir.
8) Damga Vergisi
: Tabidir.
b) Boş Kadroya Vekalet:
Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Ancak, saymanlık kadrolarının boşalması halinde işe
başlama tarihinden itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle vekaleten atama yapılabilir.
1- Esas Aylık
: Vekalet edilen kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1/3 nisbeti verilir.
2- Kıdem ve Taban Aylığı
: Verilmez.
3- Yan Ödeme ve Ö.H.T.
: Yapılan her iki görevle ilgili aynı cins zam ve tazminatlardan fazla olarak farklı cinsteki zam ve tazminatlar 657 s. K. 175. md.
deki oranlara bakılmaksızın vekalet görevine başlandığı tarihten itibaren ödenir. Ancak kendi derecesinden daha aşağı
derecelerdeki kadrolara vekalet ve tedvi- ren görevlendirme halinde hiç bir ödeme yapılmaz.
4- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
5- Yolluk
: Yapılan her iki görevle ilgili aynı cins zam ve tazminatlardan fazla olarak farklı cinsteki zam ve tazminatlar 657 s. K. 175. md.
deki oranlara bakılmaksızın vekalet görevine başlandığı tarihten itibaren ödenir. Ancak kendi derecesinden daha aşağı
derecelerdeki kadrolara vekalet ve tedvi- ren görevlendirme halinde hiç bir ödeme yapılmaz.
6- Emekli Keseneği
: Kesilmez
7- Gelir Vergisi
: Tabidir.
8- Damga Vergisi
: Tabidir.
VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA TUTUKLANAN MEMURLAR
Aylık, taban aylığı ve kıdem aylığı
: 2/3 oranında verilir.
Aile yardımı ve çocuk zammı
: Tam verilir.
Yan ödeme
: 2/3 oranında verilir.
Özel hizmet tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Tayin bedeli
: 2/3 oranında verilir.
Eğitim ve öğretim tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Mülki idare tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Din hizmetleri tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Emniyet tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Denetim tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Lojman tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Yabancı dil tazminatı
: 2/3 oranında verilir.
Ek çalışma ücreti
: 2/3 oranında verilir.
Yolluk karşılığı tazminatı
: Hiç verilmez.
Emekli keseneği
: Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir.
Damga vergisi
: Tabidir.
NOT: Görevden uzaklaştırılan personele göreve iade edilerek açıktaki süresine ait tam aylığa hak kazanma halinde, emekli kesenekleri aylığın diğer yarısından da
kesilerek tama çıkarılır.
VIII. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ
LOJMAN KİRA ÜCRETLERİ (31.12.2014)
(31.12.2014 tarih ve 28878 sayılı R.G’de yayınlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği)
Konutun Mahiyeti
Yurt içinde bulunan kamu konutlarından
aylık her bir metrekare için
31.12.2014 tarihinden itibaren
Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda
1,49 TL/m2
Kalorifersiz konutlarda
2,32 TL/m2
Kaloriferli konutlarda
3,05 TL/m2
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve
kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan;
0,28 TL/m2
B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da
her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı
konutlardan;
Kira bedeline yapılacak ilaveler
Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen
konutlarda her bir metrekare için
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
0,62 TL/m2
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
0,62 TL/m2
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması
halinde
1,24 TL/m2
ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından
karşılanıyor olması halinde
0,31 TL/m2
Yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan
1,24 TL/m2
Ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve
benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması
halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak
0,13 TL/m2
IX. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ VE EK ÖDEME ORANLARI
(1) SAYILI CETVEL
1/1/2015-31/12/2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 27998389-010-06-02-(913)-11868 sayılı genelge )
KISMİ ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
SINIF
DERECE
657 SAYILI KANUNA
GÖRE NET
AYLIK TUTAR
Avukat
AH
1/1
2.114,16
1.057,08
2.642,70
Mimar
TH
1/1
2.285,87
1.142,94
2.857,34
Mühendis
TH
1/1
2.285,87
1.142,94
2.857,34
Veteriner
SH
1/1
2.143,37
1.071,69
2.679,21
Şehir Plancısı
TH
1/1
2.285,87
2.857,34
Fizikçi
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Kimyager
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
İstatistikçi
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Jeolog
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Arkeolog
TH
1/1
2.044,08
2.555,10
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.818,18
2.272,73
Tekniker
TH
1/1
1.817,13
2.271,41
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.818,18
2.272,73
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.818,18
2.272,73
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.466,73
1.833,41
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.466,73
1.833,41
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.808,88
2.261,10
Hidrobiyolog
TH
1/1
1.821,54
2.276,93
Hidrolog
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Jeofizikçi
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Jeomorfolog
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.466,73
1.833,41
Matematikçi
TH
1/1
2.088,89
2.611,11
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.466,73
1.833,41
Pilot
TH
1/1
1.821,54
2.276,93
UNVAN
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.466,73
1.833,41
Sanat Tarihçisi
TH
1/1
1.818,18
2.272,73
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.821,54
2.276,93
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.821,54
2.276,93
Hukuk Müşaviri
GİH
1/1
2.602,41
3.253,01
Mütercim
GİH
1/1
1.499,16
1.873,95
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.415,18
1.768,98
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.404,58
1.755,73
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
GİH
3/1
1.387,77
1.734,71
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.404,58
1.755,73
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
GİH
3/1
1.387,77
1.734,71
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.451,17
1.813,96
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi
(Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.451,17
1.813,96
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
4/1
1.381,89
1.727,36
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
GİH
4/1
1.373,49
1.716,86
Sosyolog
TH
1/1
1.821,54
2.276,93
Uzman Tabip
SH
1/1
2.448,00
3.060.00
Tabip
SH
1/1
2.177,83
2.722,29
Diş Tabibi
SH
1/1
1.986,72
2.483,40
Psikolog
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Biyolog
SH
1/1
1.801,05
2.251,31
Bakteriyolog
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Sağlık Teknikeri
SH
1/1
1.736,23
2.170,29
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.529,72
1.912,15
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.529,72
1.912,15
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.788,56
2.235,70
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)
SH
1/1
1.736,23
2.170,29
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.529,72
1.912,15
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.529,72
1.912,15
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.529,72
1.912,15
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
SH
1/1
1.828,90
2.219,54
Eczacı
SH
1/1
1.903,55
2.379,44
Fizyoterapist
SH
1/1
1.828,90
2.286,13
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
SH
3/1
1.529,72
1.912,15
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
SH
1/1
2.179,95
2.724,94
Veteriner Sağlık Teknikeri
SH
1/1
1.745,76
2.182,20
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim)
SH
3/1
1.545,09
1.931,36
Antropolog
SH
1/1
1.791,74
2.239,68
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.822,65
2.278,31
Ekonomist (Lisans Mezunu)
TH
1/1
1.470,83
1.838,54
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE
TUTARLARI (01/01/2015-31/12/2015)
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi)
UNVAN
Öğrenim
Durumu
Hukuk Müşaviri
Avukat
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi,
Jeolog, Arkeolog, Hidrolog,
Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi
Lisans mezunu olanlar
Restoratör, Tekniker, Grafiker,
Kaptan, Teknik Ressam,
Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi,
Sosyolog, Ekonomist, Topograf,
Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar
Memuru,
Kütüphaneci
Oran
(%)
DÖNEMİ BRÜT TUTAR
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
170
1.280,82
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
130
979,45
a) 19 yıl ve daha fazla olanlar
150
1.130,14
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar
140
1.054,80
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
130
979,45
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
150
1.130,14
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
140
1.054,80
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
130
979,45
a)18 yıl ve daha fazla olanlar
120
904,11
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
110
828,77
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
100
753,43
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
110
828,77
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
100
753,43
90
678,08
Hizmet Yılı
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
Ön lisans mezunu
olanlar
85
640,41
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
110
828,77
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
100
753,43
90
678,08
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
Diğerleri
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
Uzman Tabip
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık
Tüzüğüne Göre)
Diş Tabibi
Veteriner
Eczacı
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist,
Sosyal Çalışmacı, Biyolog,
Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi,
Antropolog
Sağlık bilimleri lisansiyeri
olanlar
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire,
Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık
Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni,
Sağlık Teknisyeni, Laborant,
Veteriner Sağlık Teknisyeni
Ön lisans mezunu
olanlar
Diğerleri
85
640,41
100
753,43
90
678,08
85
640,41
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
200
1.506,85
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar
190
1.431,51
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar
180
1.356,17
a) 16 yıl ve daha fazla olanlar
190
1.431,51
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar
180
1.356,17
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar
170
1.280,82
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
185
1.393,84
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
175
1.318,50
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
165
1.243,15
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
165
1.243,15
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
155
1.167,81
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
145
1.092,47
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
140
1.054,80
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
130
979,45
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
120
904,11
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
115
866,44
b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar
105
791,10
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar
95
715,75
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar
90
678,08
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
115
866,44
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
105
791,10
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
95
715,75
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
90
678,08
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
115
866,44
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
105
791,10
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
95
715,75
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
90
678,08
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
105
791,10
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
95
715,75
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
90
678,08
Çözümleyici, Programcı, Mütercim
Yükseköğrenim mezunu
olanlar
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve
Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen,
Çocuk Eğiticisi, Kameraman
Diğerleri
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
115
866,44
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
110
828,77
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
100
753,43
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
110
828,77
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
100
753,43
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
90
678,08
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
85
640,41
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
100
753,43
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
90
678,08
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
85
640,41
X. DİĞER
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%)
Uygulama Yılı
Konusu
2015
2014 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
2014
2013 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
2013
Kanuni Dayanağı
Oranı
213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, 15.11.2014/29176 s.
R.G. 441 sıra No. V.U.K. G.
Tebliği
%10,11
213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, 19.11.2013/28826 s.
R.G. 430 sıra No. V.U.K. G. Tebliği
%3,93
2012 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s.V.U.K. Mük. md. 298/B, 10.11.2012/28463 s.
R.G. 419 sıra No. V.U.K. G.
Tebliği
% 7,80
2011 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 10.11.2011/28643 s.
R.G. 410 sıra nolu V.U.K. G.
Tebliği
%10,26
2012
2010 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 17.12.2010 / 27757 s.
R.G. 401 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%7,7
2011
2009 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 14.11.2009 / 27406 s.
R.G. 392 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%2,2
2010
2008 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 20.11.2008 / 27060 s.
R.G. 387 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%12
2009
2007 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 17.11.2007 / 26703 s.
R.G. 377 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%7,2
2008
2006 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 28.11.2006 / 26360 s.
R.G. 363 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%7,8
2007
2005 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 18.11.2005 / 25997 s.
R.G. 353 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%9,8
2006
2004 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 20.11.2004 / 25646 s.
R.G. 341 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%11,2
2005
2003 Yılı Yeniden Değerleme
Oranı
213 s. V.U.K md.298/10, 04.12.2003 / 25306 s.
R.G.325 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
%28,5
2004
USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2015 - 31.12.2015)
(213 sayılı V.U.K. 352. Md, 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı R.G’de Yayınlanan 442 sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği)
Mükellef Grupları
Sermaye şirketleri
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest
meslek erbabı
1.Derece Usulsüzlük (TL)
2.Derece Usulsüzlük (TL)
120.00
66.00
77.00
39.00
İkinci sınıf tüccarlar
39.00
18.00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyan usulüyle gelir vergisine
tabi olanlar
18.00
10.60
Kazancı basit usulde tespit edilenler
10.60
4.80
4.80
2.60
Gelir vergisinden muaf esnaf
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2015 – 31.12.2015)
(193 sayılı G.V.K. 103. Md., 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Miktarı
Oranı
12.000 TL’ye kadar
%15
29.000 TL’ nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası
%20
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası (ücret gelirlerinde 106.000 TL.nin 29.000 TL.’si için 5.200 TL.) fazlası
%27
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası (ücret gelirinde 106.000 TL.’den fazlasının 106.000 TL.’si için
25.990 TL) fazlası
%35
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER
Kanuni Dayanağı
Dönemi
98/11331 sayılı BKK
09.07.1998-19.01.2000 tarihleri arası
%12
2000/7 sayılı BKK
20.01.2000-01.12.2000 tarihleri arası
%6
2000/1555 sayılı BKK
02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arası
%5
2001/2175 sayılı BKK
29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arası
%10
6183 sayılı Kanunun
2002/3550 sayılı BKK
31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arası
%7
51 inci maddesine göre
2003/6345 sayılı BKK
12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arası
%4
2005/8551 sayılı BKK
02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arası
%3
2006/10302 sayılı BKK
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arası
%2,5
2009/15565 sayılı BKK
19.11.2009 tarihinden itibaren
%1,95
2010/965 sayılı BKK
19.10.2010 tarihinden itibaren
%1,40
Konusu
Gecikme Zammı (Her
ay için)
6183 sayılı Kanunun
Oran/Tutar
2004/8267 s. BKK (31.12.2004/25687 tarih ve 3. mükerrer sayılı R.G.
106. maddesine göre, tahsil
8
imkansızlığı nedeniyle
213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren)
10
terkin edilecek miktar
Diğer amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren)
20
6183 sayılı Kanunun
48. maddesine göre, Amme
Alacaklarına Uygulanacak
Tecil Faizi Oranları
(Yıllık)
402 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
407 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
412 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
416 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
421 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
429 Seri Nolu Tahsilat G.Teb
434 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
438 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
Seri C Sıra No1 Tahsilat G.Teb
10.07.1998-24.01.2000 tarihleri arası
25.01.2000-20.12.2000 tarihleri arası
21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arası
31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arası
02.02.2002-11.11.2003 tarihleri arası
12.11.2003-03.03.2005 tarihleri arası
04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arası
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arası
19.11.2009 tarihinden itibaren
%96
%48
%36
%72
%60
%36
%30
%24
%19
Seri C Sıra No2 Tahsilat G.Teb.
21.10.2010 tarihinden itibaren
%12
3095 s. K. md.1,2
2005/9831 sayılı BKK
01.01.2006 tarihinden itibaren yıllık
Kanuni ve Temerrüt Faizi
Oranı
II.
%9
ÇEŞİTLİ KANUNLARA GÖRE PARA CEZALARI MİKTARI
5252 s. Kanunun 2 ve 7. md; 5326 s. Kanunun 3 ve 17/7. md. 441 Seri Nolu VUK Genel Tebliği (01.01.2015 –
31.12.2015)
Cezanın Türü
Kanuni Dayanağı
Belediye Cezaları
Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama
Sular Kanununa göre ceza
Hafta Tatili Hakkında K.göre ceza
Öğle Dinlenmesi Hakkında K. göre ceza
1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.1
1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.2
831 s.K.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve 8
394 s. K.(5728 s.K. değ.) 10. md.
6301 s. K. (5728 s. K. değ.)7. md.
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza
2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md.
34Tütün Ürünlerinin
Zararlarının
4207 s.K. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve
2/1
(Belediye Başkanının
yetki verdiği görevli)
Tutarı (TL)
En Az
En Çok
208
208
419
8.384
208
208
168
168
168
168
1.175
2.360
100
100
Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında
Kanun
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/1 ve
3/12 5326 s.K. 41. md
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/8 ve
3/10
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/2 ve 2.
m. (a) bendi hariç 1,3,4,5’inci fıkraları
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/5 ve
3/7
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/10
ve 3/14
1593 s.K. (5728 s.K. değ.) md. 283 ile
266
Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni)
34
34
420
420
838
8.384
1.676
1.676
33.535
167.682
208
208
Bağlama Kütüğü
Ruhsatnamesi olmayan
veya zamanında işlemi
yapılmayan İç Su
Aracının Boyuna Göre
5 metreden 9 metreye
kadar olanlar
9 metreden 12 metreye
kadar olanlar
12 metreden
20 metreye kadar olanlar
20 metreden
30 metreye kadar olanl
30 metreden büyük olanlar
Denizcilik
Müsteşarlığının
Kuruluş ve
Görevleri
Hakkında KHK
ye göre (B.
Encümeni)
296
595
491 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) Ek md.
12
492 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) 8 sayılı
tarife - XIII
1.194
2.392
Emre aykırı davranış
Dilencilik
5326 s. K. 32. md.
208
5326 s. K. 33. md.
100
5326 s. K. 36/1. md
100
Gürültü
5326 s. K. 36/2.md. (Ticari İşl. Sahibine)
2.122
Rahatsız etme
5326 s. K. 37. md.
100
5326 s. K. 38/1. md.
100
İşgal
5326 s. K. 38/2. md.
208
5326 s. K. 41/1. md.
34
5326 s. K. 41/2. md.
1.055
5326 s. K. 41/3. md.
100
5326 s. K. 41/4. md.
208
5326 s. K. 41/4. md. (Tüzel Kişi İçin)
208
Çevreyi Kirletme
5326 s. K. 41/5. md.
100
5326 s. K. 41/6. md.
525
Afiş Asma
5326 s. K. 42. md.
208
Not: - 5326 s. K.17/7. Md. uyarınca, idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye
Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.
4.788
208
100
100
10.637
100
100
1.055
34
10.635
100
6.377
10.635
100
525
6.377
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
İL ADI
: …………….…………………………….
BELEDİYE ADI
: .………………………………………….
A) İLAN ve REKLAM VERGİSİ
Grup/Verginin
Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Bulvar ve Meydan
20
En Çok
(TL)
100
Cadde
20
100
Sokak
20
100
8
40
En Az (TL)
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek
erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı
ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve
reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların
cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla
yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden
haftalık olarak
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare
için yıllık olarak
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve
cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve
benzerlerinin beherinin metrekaresinden
Toplu taşıma
araçları
Diğer
8
40
Bulvar ve Meydan
2
10
Cadde
2
10
Sokak
2
10
30
150
30
150
0,01
0,25
0,02
0,50
Led ekranlı ilan
ve reklamlardan
Diğer ışıklı ve
projeksiyonlu ilan
ve reklamlardan
Bütün yerlerde
Bütün yerlerde
1
2
3
4
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi
zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna,
diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde
çalışılan her gün için
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi
Eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
Grup/Verginin Tutarı
(TL)
2
3
4
Kanuni Tarife
Eğlencenin Türü ve Alanı
En Çok (TL)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
En Az (TL)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50 m²’ye kadar
51 m²-150 m² arası
151 m²-300 m² arası
301 m²’den yukarı
4 yıldızlı otelde
5 yıldızlı otelde
25 m²’ye kadar
26 m²-50 m² arası
51 m²-100 m² arası
101 m²-200 m² arası
201 m²’den yukarı
1
C) İŞGAL HARCI
Grup/Verginin Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
En Az (TL)
En Çok (TL)
0,5
2,5
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
0,5
2,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
1
5
a) Her taşıttan beher saat için
0,25
0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
0,5
2,5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare
için günde
2. 52 nci maddenin (1)
numaralı bendinde yazılı
hayvan satıcılarının
işgallerinde
3. 52 nci maddenin (3)
numaralı bendinde yazılı
işgallerde
1
2
3
4
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Grup/Verginin
Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alan
Her tür işyeri için
yıllık olarak
En Az (TL)
En Çok (TL)
25 m²’ye kadar
20
800
26 m²-100 m² arası
20
800
101 m²-250 m² arası
20
800
251 m²-500 m² arası
20
800
501 m²’den yukarı
20
800
1
2
3
4
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
Grup/Verginin
Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri için beher m2 sinden
En Az (TL)
En Çok (TL)
25 m²’ye kadar
0,10
1
26 m²-100 m² arası
0,10
1
101 m²-250 m² arası
0,10
1
251 m²-500 m² arası
0,10
1
501 m²’den yukarı
0,10
1
1
2
3
4

Benzer belgeler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır. a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 2...

Detaylı

1 pratik bilgiler - Mahalli İdarelere Hizmet Derneği

1 pratik bilgiler - Mahalli İdarelere Hizmet Derneği (9.500xAylık Katsayı) Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge

Detaylı