abcdefghılm

Transkript

abcdefghılm
254
INDEX for KEYWORDS
1 / 1, 194
A
Abortion / Abortus, 76
Acute abdomen / Akut batın, 235
Adolescence / Adolesan, 184
Aggressive angiomyxoma / Agresif anjiyomiksom, 52
Albumin / Albumin, 168
Anemia / Anemi, 109
Aneuploidy / Anöploidi, 76
Ante-natal Care / Antenatal bakım, 89
Aplastic anaemia / Aplastik anemi, 49
Assessment / Değerlendirme, 89
Assisted reproductive treatment /
Yardımla üreme teknikleri tedavisi, 132
B
Body mass index / Vücut kitle indeksi, 1
C
Caesarean section / Sezaryen, 178
Cardiac disease / Kardiak hastalık, 30
Cervical cancer / Servikal kanser, 61,
175, 205
Cervical dilatation / Servikal dilatasyon, 244
Cervical intraepithelial neoplasia / Servikal intraepitelyal neoplazi, 205
Cervical pregnancy / Servikal gebelik, 99
Cesarean section / Sezeryanla doğurtma, 49
Chemotherapy / Kemoterapi, 175
Choriocarcinoma / Koryokarsinoma, 172
Colposcopy / Kolposkopi, 205
Coma / Koma, 47
Complete mole / Komplet mol, 39
Complication / Komplikasyon, 80
Condom / Kondom, 142
Congenital anomaly / Congenital anomaly, 55, 95
Conjoined twins / Yapışık ikiz, 241
Consumers / Hasta, 89
Cost / Maliyet, 189
Croatia / Hırvatistan, 142
Culture conditions / Kültür koşulları, 10
Culture media / Kültür ortamı, 10
Cytokines / Sitokinler, 132
D
Diagnosis / Tanı, 235
Diastematomyelia / Diastematomiyeli, 124
Direct maternal mortality / Doğrudan
anne ölüm hızı, 95
DNA damage / DNA hasarı, 6
Donohue syndrome / Donohue sendromu, 122
Doppler / Doppler, 213
Doppler ultrasonography / Doppler ultrasonografi, 162
E
Echinococcal / Ekinokkus,181
Echinococcus / Echinococcus, 232
Eclampsia / Eklampsi, 26
Effecting factors / Risk faktörleri, 14
Efficacy / Etkinlik, 189
Endodermal sinus tumor / Endodermal
sinüs tümörü, 116
Endometrial carcinoma / Endometrium
kanseri, 43
Endometrial thickness / Endometrial
kalınlık, 35
Endometriosis / Endometriosis, 199
European countries / Avrupa, aşılama, 61
Expectant management / Bekle gör
tedavisi, 178
Experimental endometriosis / Deneysel
endometriozis, 84
Extra-amniotic saline infusion / Ekstraamniyotik salin infüzyonu, 71
F
Familial Mediterranean fever / Ailevi
Akdeniz ateşi, 235
Family planning / Aile planlaması, 137
Family planning attitude / Aile
planlaması tutumu, 137
Fetal / Fetal, 124
Fetal death / Fetal ölüm, 76
Fetal outcome / Fetal bulgular, 55
Foley catheter / Foley Kateter, 71
Follicular fluid / Foliküler sıvı, 132
G
Genetic amniocentesis / Genetik amniosentez, 162
Gestational age / Gebelik yaşı, 21
Gestational cigarette smoking / Gebelikte sigara içimi, 148
Gestational diabetes mellitus / Gebelik
diyabeti, 158
Giant mesentheric cyst / Dev mezenter
kisti, 238
Global medium / Genel ortam, 10
GnRH antagonist / GnRH antagositleri, 226
Gonadototropin-releasing hormone
agonist / Gonadotropin-salınım hormon
agonisti, 55
H
Health staff / Sağlık personeli, 68
Histopathology analysis / Histopatolojik
analiz, 35
Hydatid cyst / Hidatikkist, 181
Hydatid disease / Kist hidatik, 232
Hydatidiform mole / Mol hidatiform, 172
Hydropic abortus / Hidropik abortus, 39
Hyperhomocysteinemia / Hiperhomosisteinemi, 26
Hysterectomy / Histerektomi, 208
I
ICSI / İCSİ, 1, 238
Immunomodulating therapy /
İmmunomodulatuar tedavi, 213
Implantation potential / İmplantasyon
potansiyeli, 6
Induction of labour / Doğum indüksiyonu, 220
Infant mortality rate / Bebek ölüm hızı, 95
Inner cell mass proliferation / İç hücre
yığının çoğalması, 6
Integrin β / İntegrin β, 194
Interferon-beta / İnterferon-beta, 213
Intrauterine device / Rahim içi araçlar, 194
Intrauterine Fetal Death / intrauterin fetal
ölüm, 128
Intrauterine insemination (IUI) /
Intrauterin inseminasyon (IUI), 226
Intrauterine pathology / İntrauterin
patoloji, 189
Iron deficiency anemia / Demir eksikliği
anemisi, 109
IVF / IVF, 244
Inquiry / Anket, 68
Interferon / İnterferon, 84
Intravenous / İntravenöz, 109
Invagination / İnvajinasyon, 120
L
Labor induction / Doğum indüksiyonu, 71
Leptin / Leptin, 158
Letrozole / Letrozole, 199
Leuprolide / Löprolid, 84
Levamisole / Levamizol, 84
Low dose / Düşük doz, 220
Low-dose regime / Düşük doz rejimi, 99
Luteal phase endometrium / Luteal faz
endometriyum, 194
M
Maternal anxiety / Maternal anksiyete, 162
Maternal mortality / Anne ölüm hızı, 95
Meiotic spindle / Mayotik iğcikler, 104
Melatonin / Melatonin, 199
Methotrexate / Metotreksat, 99
Minilaparotomy / Minilaparotomi, 208
Misoprostol / Misoprostol, 76, 220
255
INDEX for KEYWORDS
MUC-1 / MUC-1, 194
Multiple Sclerosis / Multipl Skleroz, 213
N
Nigeria / Nijerya, 89
Nitric oxide / Nitric oksit, 26, 132
Nomogram / Nomogram, 21
O
Office hysteroscopy / Ofis histeroskopi, 189
Oocyte quality / Oosit kalitesi, 104
Operative technique / Ameliyat tekniği, 52
Oral glucose tolerance test / Oral glukoz
tolerans testi, 158
Osijek / Osijek, 142
Ovarian carcinoma / Over kanseri, 43
Ovarian reserve / Over rezervi, 213
Ovarian response / Over yanıtı, 1
Ovarian tumour / Over tümörü, 232
Oxytocin / Oksitosin, 47
P
P57kip2 / P57kip2, 39
Pap smear / Pap smear, 68
Parapagus twins / Parapagus ikiz, 241
Partial mole / Parsiyel mol, 39
Passive smoking / Pasif içicilik, 148
Patient satisfaction / Hasta memnuniyeti, 189
Pelvic neoplasm / Pelvik neoplazi, 52
Pelvis / Pelvis, 181
Perceived-Quality of Care / Bakım kalitesi, 89
Perinatal complications / Perinatal komplikasyonlar, 148
Pfannenstiel incision / Pfannestiel insizyon, 208
Polarization microscope / Polarizasyon
mikroskobu, 104
Postmenopausal endometrial changes / Postmenoposal endometrial
değişiklikler, 35
Postnatal depression / Postnatal depresyon, 14
Preeclampsia / Preeklampsi, 26, 152, 168
Pregnancy / Gebelik, 30, 109, 120, 122,
132, 168, 184, 235, 244
Pregnancy loss / Gebelik kaybı, 10
Pregnancy rate / Gebelik oranı,1
Preimplantation genetic diagnosis / Preimplantasyon genetik tanı, 122
Premature LH surge / Erken LH artışı, 226
Prematurity / Prematürite, 95
Prenatal diagnosis / Prenatal tanı, 124, 238
Primary intussusception / Primer intussepsiyon, 120
Prolonged survival / Uzamış sürvi, 175
Prostaglandins / Prostaglandinler, 76
Quiz / Soru, 59, 130, 187, 248
R
Radiotherapy / Radyoterapi, 175
Rat endometriosis / Rat endometriosis, 199
Reid colposcopic index / Reid kolposkopi endeksi, 205
Renal oncocytoma / Renal onkositom, 43
Renal tumor / Renal tümör, 43
Rescue cerclage / Acil serklaj, 244
Rheumatic heart disease / Romatizmal
kalp hastalığı, 30
S
Screening programmes / Tarama
programı, 61
Second trimester pregnancy termination /
İkinci trimester gebelik sonlandırmaları, 76
Seizure / Nöbet, 47
Serum folate / Serum folat, 152
Serum vitamin B12 / Serum vitamin B12,
152
Sexual behavior / Cinsel davranış, 142
Sexually transmitted infection / Cinsel
temasla bulaşan hastalıklar, 142
Single dose / Tek doz, 220
Skin metastasis / Cilt metaztazı, 175
Sociodemographic features / Sosyodemografik veriler, 148
Soft tissue tumour / Yumuşak doku
tümörü, 52
Sperm selection / Sperm seçimi, 104
Stress Urinary Incontinence / Stres üriner
inkontinans, 80
Synchronous carcinoma / Eşzamanlı
kanser, 43
T
TCu380A / TCu380A, 194
Termination of pregnancy after positive
result for fetal anomaly due to second
trimester ultrasonography screening:
an appraisal / İkinci trimester ultrasonografisine bulunan fetal anomaliye
dayanarak gebeliğin sonlandırılması: bir
değerlendirme, 186
Thrombocytopenia / Trombositopeni, 49
Thyroid / Tiroid, 168
Thyroxine / Tiroksin, 168
Torsion / Torsiyon, 128
Transcerebellar diameter / Transserebellar çap, 21
Trans-Obturator Tape / Trans-obturator
Tape, 80
Transvaginal sonography / Transvajinal
sonografi, 35
Treatment / Tedavi, 84, 109
Tubal pregnancy / Tubal gebelik, 172
Turkey / Türkiye, 14
U
Ullrich-Turner syndrome / Ullrich-Turner
Sendromu, 116
Ultrasonography / Ultrasonografi, 124, xx
Umbilical artery Doppler / Umbilikal
arter Doppleri, 152
Umbilical Cord / Göbek kordonu, 128
Ureteral angulation / Üreteral açılanma,
178
Uric acid / Ürik asid, 168
Uterine artery Doppler / Uterin arter
Doppleri, 152
Uterine prolapse / Uterin prolapsus, 184
V
Vulva / Vulva, 52
W
Woman / Kadın, 137
Y
Y chromosomal loci / Y kromozomal
lokusları, 116
Z
Zona pellucida / Zona pellucida, 104

Benzer belgeler

Full Text

Full Text Emergency contraception / Acil kontrasepsiyon, 168 Endometrial cancer / Endometriyal kanser, 131 Endometrial thickness / Endometrial kalınlık, 149 Enterocoele / Enterosel, 69 Etonogestrel / Etonoge...

Detaylı