TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

Transkript

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM
TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM
TEMİNATLAR
YATARAK TEDAVİ
TEMİNATLARI
Ameliyat
Tek Kişilik Oda - Yemek
Refakatçi
Tıbbi Tedavi için Yatış
Küçük Cerrahi Müdahaleler
Yoğun Bakım
Koroner Anjiyografi
Kemoterapi, Radyoterapi ve
Diyaliz
Ameliyat Malzeme
AYAKTA TEDAVİ
TEMİNATLAR
KATILIM PAYI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LİMİT
Olay başına
Günlük
Günlük
Olay başına
Yıllık
Günlük
Olay başına
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Olay başına
Yıllık
Limitsiz
10.000 TL
LİMİT
KATILIM PAYI
0
Doktor Muayene
0
Röntgen
0
Tahlil
Modern Teşhis Yöntemleri
0
Fizik Tedavi
EK TEMİNATLAR
Annelik Teminatı
0
Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde
maksimum 8 kez kullanım ile sınırlıdır. Doktor
muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi
süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak
değerlendirilmektedir.Görüntüleme ve Laboratuar
İşlemleri ve Fizik Tedavi teminatları SGK kuralı
gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor
muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.
LİMİT
KATILIM PAYI
Doğum
0
Yıllık
Limitsiz
TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI ANLAŞMALI KURUMLARINDA
GEÇERLİDİR.
Bu teklif formu yukarıda belirtilen teklif tarihinden itibaren 15 gün geçerlidir, kuvertür yerine geçmez, poliçe
düzenlenmesi esastır.
Sigorta priminin ilk taksiti ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
Sigortalanacak kişilerin geçmiş sigortalılık dönemlerine ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi edinildiğinde
primlerde değişiklik yapılabilir.
Teklif, kişilerin sağlıklı oldukları varsayılarak hazırlanmış olup, sadece tercih edilen ürünlerin teminatları ve prim
tutarları hakkından bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
Teklifin Şirketimiz tarafından kabulü sigortalı adayı tarafından doldurulacak başvuru / beyan formunun
incelenmesini takiben yapılabilecektir.
Kişilerin primleri gerçek doğum tarihlerine ve boy-kilo bilgilerine göre değişiklik gösterebilir.
Risk değerlendirmesi sonucuna göre kişilerin primlerinde değişiklik olabilir.
Sigorta süresi 64 yaşına kadardır. Sadece Özel Şartlarda belirtilen şartlarda Ömür Boyu Yenileme Garantisi
hakkını kazanan sigortalılar 64 yaşından sonra özel şartlar hükümleri kapsamında sigortaya devam edebilirler.
18 yaşından küçüklerin ebeveyni ile sigortalanması şarttır.
Sigorta Ettiren – Sigortalı işbu teklifin içerdiği teminatları ve poliçe Genel – Özel şartlarıyla ilgili bilgilendirildiğini
ve hepsini kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder.
Geçiş poliçe tekliflerinde Hasar/Prim oranına göre uygulananek primler önceki şirketten gelen geçiş bilgilerindeki
oranlara göre değişiklik gösterebilir.
Teklifte uygulanacak olan riziko ek primi yapılacak risk değerlendirmesinden sonra değişiklik gösterebilecektir.
Başvuru / beyan formunda beyan edilmiş olsa dahi sigortalı olunmadan önce varolan rahatsızlık ve hastalıklarla
ilgili her türlü giderler ile bu hastalıkların periyodik devamlılık ve nükslerinden kaynaklanan giderler, sigortalılık
öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonlarından kaynaklanan giderler kapsam
dışıdır.
Başvuru / beyan formunda beyan edilmiş olsa ve tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve
sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.) , motor ve
mental gelişim bozukluğu ( büyüme ve gelişme geriliği vb) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi
giderleri kapsam dışıdır.
İşbu poliçe ürün kapsamında bulunan Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları dışında gerçekleşen tedavi giderlerini (acil
olsun veya olmasın) kapsamamaktadır.Tazminat ödemesi sigorta şirketi tarafından, doğrudan hizmetin alındığı
anlaşmalı sağlık kurumuna yapılacaktır. Bu sebeple mutlaka ürünün geçerli olduğu anlaşmalı kurumdan
provizyon alınması gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kurumunda sigortalının provizyon alınmadan yaptığı sağlık
giderleri (sonradan ödeme olarak gönderilen sağlık giderleri), anlaşmalı olsa dahi tercih edilen ürüne ait il
dışındaki sağlık kurumları ve bu ürüne özel anlaşma yapılmamış sağlık kurumlarında yapılan sağlık harcamaları
karşılanmayacaktır
İşbu poliçe;
Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi halinde geçerlidir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan hastane ile Ray Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği
branş adına Ray Sigorta Tamamlayan Sigorta poliçesi anlaşmasının olması gerekmektedir.
Yatarak tedavilerde bir poliçe döneminde oluşacak tüm tıbbi malzeme giderleri 10.000TL üst limit ile sınırlıdır.
Tedavi talep edilen rahatsızlığın Ray Sigorta Tamamlayan Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası
genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Ayakta Tedavi Teminatları:
1. Doktor Muayene **
2. Görüntüleme ve Laboratuvar İşlemleri
3. Fizik Tedavi İşlemleri teminatlarından oluşmaktadır.
* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak
değerlendirilmektedir.** 2 ve 3 numaralı maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına
kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.
** 2 ve 3 numaralı maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor
muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.
Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde maksimum 8 kez kullanım ile sınırlıdır. 8 kullanım sonrası
oluşabilecek diğer ayakta tedavi başvuruları kapsam dahilinde değerlendirilmeyecektir.
Fizik tedavi işlemleri bir yıllık poliçe dönemi boyunca maksimum aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut
bölgesinden toplam 60 seans ile sınırlıdır.
Doğum Ek Teminatı;
Doğum teminatı ; gebelik süresince yapılacak rutin incelemeleri ( kan sayımı, açlık kan şekeri, kan grubu,
indirekt coombs testi, hepatit B, taşıyıcılık testi, mikrobik testler, idrar tahlili, tarama testleri ,ense kalınlığı ölçümü
ve birinci trimestr tarama ve üçlü tarama testi , amniosentez, şeker yükleme testi, ultrasonografi ve NST) ve
doğum eylemini ( normal veya sezeryan ) kapsamaktadır.
Doğum teminatı kapsamındaki doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler ayakta tedavi teminat
kapsamı olan yıllık 8 kez kullanım limitinden düşecektir. Gebelik süresince yapılacak rutin kontrollerde her bir
muayene ve sonrasında yapılacak tetkikler 1 kez olarak değerlendirilecektir.
TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI SMALL
TEMİNATLAR
YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI
0
Ameliyat
Tek Kişilik Oda - Yemek
0
Tıbbi Tedavi için Yatış
Küçük Cerrahi Müdahaleler
0
0
Yoğun Bakım
0
Koroner Anjiyografi
Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz
0
0
Ameliyat Malzeme
EK TEMİNATLAR
Annelik Teminatı
0
0
Refakatçi
LİMİT
KATILIM PAYI
Olay başına
Limitsiz
Günlük
Limitsiz
Günlük
Limitsiz
Olay başına
Limitsiz
Yıllık
Limitsiz
Günlük
Limitsiz
Olay başına
Limitsiz
Olay başına
Limitsiz
Yıllık
10.000 TL
LİMİT
KATILIM PAYI
Doğum
0
Yıllık
Limitsiz
TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI ANLAŞMALI KURUMLARINDA
GEÇERLİDİR.
Bu teklif formu yukarıda belirtilen teklif tarihinden itibaren 15 gün geçerlidir, kuvertür yerine geçmez, poliçe
düzenlenmesi esastır.
Sigorta priminin ilk taksiti ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
Sigortalanacak kişilerin geçmiş sigortalılık dönemlerine ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi edinildiğinde
primlerde değişiklik yapılabilir.
Teklif, kişilerin sağlıklı oldukları varsayılarak hazırlanmış olup, sadece tercih edilen ürünlerin teminatları ve prim
tutarları hakkından bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
Teklifin Şirketimiz tarafından kabulü sigortalı adayı tarafından doldurulacak başvuru / beyan formunun
incelenmesini takiben yapılabilecektir.
Kişilerin primleri gerçek doğum tarihlerine ve boy-kilo bilgilerine göre değişiklik gösterebilir.
Risk değerlendirmesi sonucuna göre kişilerin primlerinde değişiklik olabilir.
Sigorta süresi 64 yaşına kadardır. Sadece Özel Şartlarda belirtilen şartlarda Ömür Boyu Yenileme Garantisi
hakkını kazanan sigortalılar 64 yaşından sonra özel şartlar hükümleri kapsamında sigortaya devam edebilirler.
18 yaşından küçüklerin ebeveyni ile sigortalanması şarttır.
Sigorta Ettiren – Sigortalı işbu teklifin içerdiği teminatları ve poliçe Genel – Özel şartlarıyla ilgili bilgilendirildiğini
ve hepsini kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder.
Geçiş poliçe tekliflerinde Hasar/Prim oranına göre uygulananek primler önceki şirketten gelen geçiş bilgilerindeki
oranlara göre değişiklik gösterebilir.
Teklifte uygulanacak olan riziko ek primi yapılacak risk değerlendirmesinden sonra değişiklik gösterebilecektir.
Başvuru / beyan formunda beyan edilmiş olsa dahi sigortalı olunmadan önce varolan rahatsızlık ve hastalıklarla
ilgili her türlü giderler ile bu hastalıkların periyodik devamlılık ve nükslerinden kaynaklanan giderler, sigortalılık
öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonlarından kaynaklanan giderler kapsam
dışıdır.
Başvuru / beyan formunda beyan edilmiş olsa ve tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve
sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.) , motor ve
mental gelişim bozukluğu ( büyüme ve gelişme geriliği vb) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi
giderleri kapsam dışıdır.
İşbu poliçe ürün kapsamında bulunan Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları dışında gerçekleşen tedavi giderlerini (acil
olsun veya olmasın) kapsamamaktadır.Tazminat ödemesi sigorta şirketi tarafından, doğrudan hizmetin alındığı
anlaşmalı sağlık kurumuna yapılacaktır. Bu sebeple mutlaka ürünün geçerli olduğu anlaşmalı kurumdan
provizyon alınması gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kurumunda sigortalının provizyon alınmadan yaptığı sağlık
giderleri (sonradan ödeme olarak gönderilen sağlık giderleri), anlaşmalı olsa dahi tercih edilen ürüne ait il
dışındaki sağlık kurumları ve bu ürüne özel anlaşma yapılmamış sağlık kurumlarında yapılan sağlık harcamaları
karşılanmayacaktır
İşbu poliçe;
Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi halinde geçerlidir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan hastane ile Ray Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği
branş adına Ray Sigorta Tamamlayan Sigorta poliçesi anlaşmasının olması gerekmektedir.
Yatarak tedavilerde bir poliçe döneminde oluşacak tüm tıbbi malzeme giderleri 10.000TL üst limit ile sınırlıdır.
Tedavi talep edilen rahatsızlığın Ray Sigorta Tamamlayan Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası
genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Doğum Ek Teminatı;
Doğum teminatı ; gebelik süresince yapılacak rutin incelemeleri ( kan sayımı, açlık kan şekeri, kan grubu,
indirekt coombs testi, hepatit B, taşıyıcılık testi, mikrobik testler, idrar tahlili, tarama testleri ,ense kalınlığı ölçümü
ve birinci trimestr tarama ve üçlü tarama testi , amniosentez, şeker yükleme testi, ultrasonografi ve NST) ve
doğum eylemini ( normal veya sezeryan ) kapsamaktadır.
Doğum teminatı kapsamındaki doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler ayakta tedavi teminat
kapsamı olan yıllık 8 kez kullanım limitinden düşecektir. Gebelik süresince yapılacak rutin kontrollerde her bir
muayene ve sonrasında yapılacak tetkikler 1 kez olarak değerlendirilecektir.