Sayı 10 - Rotary 2430. Bölge Federasyonu

Transkript

Sayı 10 - Rotary 2430. Bölge Federasyonu
ISSN 2146-6262
GUVERNÖR
MEKTUBU
ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE
K.R. Ravindran - U.R. Baþkaný
Sayý: 10
Nisan
2016
Rtn. Canan Ersöz & Reha
U.R. 2430. Bölge Guvernörü
Sevgili Rotary Ailem,
M
art ayý ülkemizde
ve dünyada
yaþanan bir sürü
üzücü olayla geçti. Terör,
hem ülkemizi hem de
dünyayý farklý noktalarda
vurdu. Kaygýmýz, üzüntümüz, isyanýmýz her geçen gün artýyor. Herkes “iyiyim”
demekten neredeyse utanýr oldu. Neyse ki, hayatýmýzda
Rotary var. Rotary ve Rotaryenler sayesinde, yaptýklarý iyi
þeyler sayesinde soluk alabileceðimiz bir alan doðmuþ
oluyor; geleceðe dair ümitlerimiz yaþamaya devam ediyor.
Gelin hep beraber Mart ayýnda birlikte gerçekleþtirdiðimiz
güzellikleri gözden geçirelim. Mart 2016'nýn ilk etkinliði 5
Mart'ta Ankara Kocatepe RK evsahipliðinde düzenlenen
Vakýf Bursiyerleri Buluþmasý idi. Otuzbir kulübümüzün
eðitim desteði verdiði 93 gencimize Rotary'i ve yaptýklarýmýzý
anlattýk; kiþisel geliþimlerine katkýsý olacak sunumlar yaptýk.
Bu etkinlik çok önemli dostlarým. O gün sabahýn erken
saatlerinden itibaren konuk öðrencileri büyük bir sevgi ve
heyecanla sarýp sarmalayan Kocatepe RK ailesini tebrik
ediyorum.
Ýkinci etkinlik ise, 6 Mart Pazar günü yapýlan Runatolia
maratonu idi. Bölge Rotaryenleri olarak, Antalya Aspendos
RK liderliðinde, “Bir Çocuk, Bir Hayat” sloganý ile çocuk
gelinler olmasýn diye koþtuk/yürüdük. Etkinlik baþlýbaþýna
bir þölen gibiydi. Bu kadar çok insanýn farklý sosyal
sorumluluk projeleri yararýna orada bulunmasý beni çok
etkiledi. Ama mavi renkli tiþörtlerimizle Rotaractlarýmýzla
birlikte en güzel ekip bizdik bence. Bu yaratýcý projedeki
mükemmel organizasyonlarý için Aspendos RK ve Rtc
Kulübü'ne teþekkür ediyorum. Gelecek yýl çok daha büyük
bir ekiple yine orada olmalýyýz. Ayný gün öðleden sonra
Antalya RK'nün organize ettiði çocuk gelinler ile ilgili bir
sosyal deney için cam piramitin yanýndaki parktaydýk.
Tiyatro sanatcýlarýnýn çocuk
gelinle evlenen eriþkin bir
adamý canlandýrdýklarý
mizansen, o gün parkta
aileleri ile piknik yapan
insanlarýn büyük tepkisini
çekti. Kimi damada demediðini býrakmadý, kimi
polis çaðýrmaya kalkýþtý, kiminin gözleri yaþardý. Ýnsanlarýn
konuya duyarlý olduklarýný görmekten mutlu olduk ama bu
duyarlýlýðý arttýrmak için yapýlmasý gereken çok iþ var. Çocuk
gelini canlandýran genç sanatcýnýn sözlerini unutamayacaðým: “O gelinlik bana çok aðýr geldi”.
E r t e s i h a f ta y i n e
Ankara'daydým. Kýzýlay
ve Ýncek RK'lerimizin
üye kabul töreni ve
Gazi RK'nün Meslek
Hizmet Ödülü töre-
GUVERNÖR
MEKTUBU
nine katýldým. Baþkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Haberal'a, Gazi RK adýna bu ödülü taktim etmekten onur
duydum. Mart ayý içinde birçok kulübümüz meslek hizmet
ödüllerini sundular. Bunlarý sosyal medyada mümkün
olduðu kadar paylaþmaya çalýþtýk. Ödül törenleri basýnda da
yer aldý.
Ostim RK, farklý bir
etkinliðe imza attý. Birçok
farklý STK'yý biraraya
getirerek, geliri eðitim
projelerinde kullanýlmak
üzere bir tango ve þarap
gecesi düzenledi. Farklý
kesimlere Rotary'i tanýtmak ve projelere fon saðlamak için deðiþik yöntemler
bulmak adýna güzel bir organizasyon oldu. Tebrik ediyorum.
organizasyonu orkestra þefi maharetiyle ile koordine eden
ROFÝFE Ana Komite Baþkaný Rtn Süreyya Gürgan ve ROFÝFE
Komite Baþkaným Arif Özer'i de tebrik ediyorum. Bir özel
teþekkürüm de çocuk gelinler olmasýn projemiz kapsamýnda
kýsa filmler hazýrlayarak yarýþmaya katkýda bulunan tüm
kulüplerimize.
Bu dönemin sonuncusu olan 102. RYLA Kayseri RK
evsahipliðinde Kayseri'de yapýldý. Otuza yakýn katýlýmcý,
birçok deðerli konuþmacý Ahmet Demir baþkanýmýn ve kulübünün olaðanüstü gayretle hazýrladýðý RYLA'dan unutulmaz
anýlarla ayrýldýlar. Bravo Kayseri!
18-19 Mart'ta bu yýl sekizinci kez düzenlenen ROFÝFE Kýsa
film Festivali Gala ve Ödül Gecesi için Ýzmir'deydik. UR 2440.
Bölge ile ortaklaþa yürüttüðümüz 8. ROFÝFE'ye bu yýl 45 farklý
ülkeden toplam 583 adet eser baþvurdu. Yurt içinde ve
dýþýnda Toplam 176 kiþiden oluþan 25 Kent Jürisi Rotary ve
Rotaract kulüplerimiz tarafýndan kuruldu (Azerbaycan,
Yunanistan, Romanya, Kýbrýs, Ýstanbul 2 adet, Ýzmir 3 adet,
Bodrum, Ankara 2 adet, Batý Karadeniz, Samsun, Ordu,
Gaziantep, Malatya, Antalya, Kayseri, Konya, Eskiþehir, Bolu,
Adana 2 adet, Mersin). Yunanistan 8. ROFÝFE'nin onur
konuðu ülke idi. Ödül Töreni ve Gala gecesine tam kadro son
derece güzel ev sahipliði yapan Çankaya RK ve Ýzmir Bostanlý
RK'lerimize, baþkanlarým Bülent Erbora ve Özlem Seçkin'in
þahsýnda bir kez de buradan teþekkür ediyorum. Tüm bu
Dostlarým, 28-30 Mart tarihleri arasýnda UR Baþkaný Ravi ve
deðerli eþi Vanaty Türkiye'ye ikinci kez geldiler ve 2420.
Bölge'nin konuðu oldular. 2440. Bölge Guvernörü Reha Akýn
ve ben de bu ziyaret sýrasýnda Ýstanbul'daydýk. Baþkan
Ravi'ye üç Bölge Guvernörü olarak Bölgelerimizin durumu
hakkýnda sunumlar yaptýk ve kendisinden övgüler aldýk.
Baþkan Ravi'nin ziyareti basýnýn da ilgisini çekti. Görev
2
GUVERNÖR
MEKTUBU
Bölge GDG Selim Yegen'in ani ve erken kaybý hepimizi çok
üzdü. Mekaný cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabýr
diliyorum.
Nisan ayýnda yine yoðun bir trafik var. En önemli etkinlik
2016-17 döneminin BES & Asamblesi. Tabii, Rotaract
Asamblesi ve diðer Bölgelerin BES & Asambleleri de var.
Birçok kulübümüz badem ve böðürtlen dikimlerini
yapacaklar; projelerine son dokunuþlarý yapýp bitirecekler.
Baþkanlarýmýz Bölge Ödülleri için dosyalarýný hazýrlayýp en
geç 20 Nisan'da Bölge Ofisi'mize teslim etmiþ olacaklar. Bu
yoðun dönemlerinde de baþkanlarýmýzý lütfen yanlýz
býrakmayýn, yanlarýnda olup güç ve motivasyon verin. Bence
tüm baþkanlarýmýz bunu hakediyor.
süreleri bittikten sonra Baþkan
Ravi ve eþinin Türkiye'yi tekrar
ziyaret edeceklerinden eminim.
Mart ayýnýn son gününde Adana
RK'nü ziyaret ettim ve iki yeni
dostumuzun ailemize katýlmasýný kutladýk. Aramýza katýlan
her yeni dostumuz beni çok mutlu ediyor. 29 Mart 2016
itibariyle UR verilerine göre Bölgemizdeki üye sayýsýnýn
2315'e ulaþtýðýný bildirmekten gurur duyuyorum. 10 Nisan
2016'da charter alacak olan Burdur RK ve diðer
kulüplerimizin yeni üyeleri ile dönemi 2400'e yakýn bir üye
sayýsý ile kapatabileceðimizi düþünüyorum.
Bu arada dünyaya armaðan ettiðimiz hizmetlerimizi
kutlayacaðýmýz Bölge Konferansý da hýzla yaklaþýyor. Lütfen
kayýt iþlemlerinizi gecikmeden tamamlayýnýz.
Hizmetleriniz dünyaya armaðan olsun
Sevgiyle...
Canan Ersöz
Guvernör
Mart ayýnýn sonlarýna doðru yoðun bir heyecan yaþadým. Bu
heyecan UR Baþkan Ödülü (Presidential Citation) ile ilgiliydi.
Bazý günler UR web sayfasýna on kez girip son duruma
baktýðým oldu. Ben bu satýrlarý yazarken prosedür henüz
tamamlanmamýþtý ama sanýyorum yirmibeþ civarýnda
kulübümüz UR Baþkan Ödülü'ne hak kazanmýþ olacak.
Dönemimizde geçmiþ yýllardan farklý bir yöntemle
belirlenen UR Baþkan Ödülü'nde bu sayýya ulaþmýþ olmak
büyük baþarý. Tüm kulüplerimizi candan kutluyorum.
Sevgili dostlarým, Mart ayý oldukça yoðun geçti. Bizzat
katýlmadýðým ama baþkanlarýmýn bildirimleri ile sosyal
medyadan takip etmeye ve sosyal medya üzerinden bunlarý
sizlerle, yetiþebildiðim oranda, paylaþmaya
çalýþýyorum. Lütfen Bölgemizin Facebook
sayfalarýný sizler de takip ediniz. Kulüplerimizin baþardýklarý ile gurur duyacaksýnýz.
25 Mart sabahý inanmakta hala zorlandýðýmýz
çok üzücü bir haber ile sarsýldýk. UR 2440.
3
GUVERNÖR
MEKTUBU
ÞUBAT - MART 2016 DEVAM RAPORU
CHARTER’LI KULÜPLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Adana
Adana 5 Ocak
Adana Çukurova
Adana Güney
Adana Seyhan
Adana Tepebað
Adapazarý
Adapazarý Çark
Adýyaman Nemrut
Alanya
Alanya International
Almaty
Ankara
Ankara Anýttepe
Ankara Bahçelievler
Ankara Baþkent
Ankara Çayyolu
Ankara Emek
Ankara Gazi
Ankara Gaziosmanpaþa
Ankara International
Ankara Ýncek
Ankara Kale
Ankara Kavaklýdere
Ankara Kýzýlay
Ankara Kocatepe
Ankara Koru
Ankara Maltepe
Ankara Metropolitan
Ankara Oran
Ankara Ostim
Ankara Tandoðan
Ankara Ulus
Ankara Yýldýz
Antakya
Antakya Defne
Antalya
Antalya Aspendos
Antalya Falez
Antalya International
Antalya Kaleiçi
Antalya Lara
Antalya Olimpos
Antalya Perge
Astana
Bakü International
Üye
Sayýsý
70
21
46
45
71
23
11
10
14
16
19
12
60
22
28
38
19
27
18
21
36
21
8
33
35
18
22
23
12
22
19
18
24
22
34
46
37
35
30
25
39
17
32
35
22
19
Þubat
Devam
Yüzdesi
Toplantý
Sayýsý
Mart
Devam
Yüzdesi
Toplantý
Sayýsý
80
84
85
94
84
39
80
4
4
5
3
4
4
4
82
81
4
5
GÖNDERMEDÝ
82
69
73
4
3
4
GÖNDERMEDÝ
60
74
88
95
79
81
65
65
20
87
68
91
81
91
67
56
85
62
84
77
61
65
88
82
72
57
82
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
GÖNDERMEDÝ
51
85
60
53
4
3
4
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
GÖNDERMEDÝ
98
83
58
80
5
5
5
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
86
73
4
5
GÖNDERMEDÝ
60
100
4
4
GÖNDERMEDÝ
95
74
5
3
GÖNDERMEDÝ
62
65
4
4
GÖNDERMEDÝ
88
3
GÖNDERMEDÝ
87
89
93
55
5
5
4
4
GÖNDERMEDÝ
70
3
GÖNDERMEDÝ
82
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
75
79
4
5
GÖNDERMEDÝ
58
5
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
56
Üye
Sayýsý
CHARTER’LI KULÜPLER
3
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
Bakü Khazar
Bishkek
Bolu
Bozüyük
Çankaya
Düzce
Eskiþehir
Eskiþehir Anadolu
Eskiþehir Yazýlýkaya
Eskiþehir Yunus Emre
Gaziantep
Gaziantep Alleben
Gaziantep Ýpekyolu
Gaziantep Kavaklýk
Gaziantep Yesemek
Gaziantep Zeugma
Ýskenderun
Kapadokya
Karadeniz Ereðli
Kastamonu
Kayseri
Konya
Konya Meram
Malatya
Malatya Arslantepe
Manavgat
Mersin
Mersin Akdeniz
Mersin Kýzkalesi
Mersin Lamos
Mersin Olba
Mersin Toros
Niðde
Ordu
Safranbolu
Samsun
Samsun 19 Mayýs
Samsun Atakum
Samsun Canik
Samsun Ýlkadým
Samsun Karadeniz
Sinop Diyojen
Tarsus
Ünye
Zonguldak
TOPLAM
17
21
26
16
46
7
14
21
28
13
24
23
15
30
24
26
17
8
19
19
20
8
11
21
11
21
58
35
27
23
29
30
10
24
14
53
20
33
18
33
35
18
26
7
17
Þubat
Toplantý
Devam
Sayýsý
Yüzdesi
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
85
5
GÖNDERMEDÝ
66
70
85
86
100
4
2
4
5
4
GÖNDERMEDÝ
84
89
75
85
91
80
87
70
79
89
85
75
95
78
87
75
100
95
90
80
65
90
71
66
85
86
82
86
83
88
87
62
77
80
60
4
5
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
2
Mart
Toplantý
Devam
Sayýsý
Yüzdesi
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
82
4
GÖNDERMEDÝ
86
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
86
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
87
86
90
40
4
4
4
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
48
4
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
100
5
GÖNDERMEDÝ
95
4
GÖNDERMEDÝ
70
4
GÖNDERMEDÝ
74
80
3
5
GÖNDERMEDÝ
88
84
87
85
89
89
60
75
4
4
4
4
4
4
5
5
GÖNDERMEDÝ
GÖNDERMEDÝ
2291
Güncel üye sayýlarýnýn, aylýk devam yüzdelerinin ve yapýlan toplantý sayýlarýnýn her ayýn ilk haftasý içinde Bölge Ofisi’ne bildirilmesini kulüplerimizin bilgisine sunarýz.
K AY I P L A R I M I Z
U.R. 2440. Bölge 2009-10 Dönem Guvernörü Rtn. Selim Yeðen,
Ankara Anýttepe Rotary Kulübü üyesi GDB Engin Bozkurt'un annesi,
Ordu Rotary Kulübü üyesi GDB Hakan Duman’ýn babasý Dr. Ayhan Duman,
Ankara Emek Rotary Kulübü üyesi GDB Canpolat ARAS’ýn annesi
Ýzzet Aras,
Ünye Rotary Kulübü üyesi GDB Özkan Parlak vefat etmiþtir.
Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, tüm aile fertlerine, yakýnlarýna
ve Rotary Ailemize baþsaðlýðý dileriz.
Düþündüklerimiz,
Söylediklerimiz,
Yaptýklarýmýz
Gerçeðe Uygun mu ?
GEÇMÝÞ OLSUN
Ýlgililerin Tümü Ýçin Adil mi ?
U.R. 2430. Bölge 2003-04 Dönem Guvernörü Yýlmaz Önel omurilik
sýkýþmasý nedeniyle baþarýlý bir operasyon geçirmiþtir. Þu anda evinde
istirahat etmektedir. Kendisine geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor,
acil þifalar diliyoruz.
4
Ýyi Niyet ve Daha Ýyi Dostluklar
Saðlayacak mý ?
Ýlgililerin Tümü Ýçin Yararlý mý ?

Benzer belgeler