Kendi Kendine Meme Muayenesi

Transkript

Kendi Kendine Meme Muayenesi
Kendi kendine meme muayenesi
yaparken sizi şüphelendiren her
türlü durumda hekime başvurun!
Meme Kanseri Bilgilendirme Hattı
0 800 314 9999
Meme kanseri h
hakkında
akkkında bilgi
b gi edinmek
ed
dinmek için hafta
ha ta içi her
gün
g
ün saat 09:00-12:00
09:000-12:00
0-12:00 ve 13:30
13:3
13:30-17:30
30- 7:30 arası
arasında
nda
Kendi kendine meme muayenesi
Ücretsiz
Ü
cretsiz Meme
Meemee KKanseri
Kanseri Bilgilen
Bilgilendi
Bilgilendirme
dirme Ha
dirm
Hattı’nı
tı’nı
dışında yirmili ve otuzlu yaşlarda
araaya
aray
ayabilirsiniz.
bilirsiniz.
üç yılda bir, kırk yaşından sonra ise
yılda bir hekim muayenesi yaptırın.
40 yaşından sonra da yılda bir kez
TÜRK
ÜRK KANSER
K
SER
ARAŞTIRM
ARAŞTIRMA
A
MA ve
v
SAVAŞ
S
AVAŞ KURUMU
KUR
RUM
(0312)
2) 431 2950 - 431 2951
295
www.turk
ww.turk kan
kanser.org.tr
org.tr
[email protected]
[email protected]
r.org.tr
(0212) 473 11 11
www.avon.
www.avon.com.tr
r
mamografi yaptırın.
Unutmayın meme kanserinde
erken tanı hayat kurtarır!
Avon’la Sağlığa
Avon’la
Sağ ığa Yolcu
Yolculuk
lukk Proje
Projesi
si kkapsamında,
apsam nda,
Türkiye
Türk
ye geneli
genelinde
de bugü
bugüne
gü e kadar
ar yaklaşık
yaklaşık 6000
6000 adet
üccretsiz ma
mamografi
mo
ografi taramas
tarra ası gerçekleşt
g
gerçekleştirdik.
rdik
Ücretsiz
Ücre
siz mamografi
mam grafi taramalarımızın
taramalarımız n sayısını daha
aha da
artırmak
ar
rtırm k için des
desteğinizi
teğinizi b
bekliyoruz!
ekliyoruz!
Avea ve Vodafone GSM Operatörleri
tarafından desteklenen,
5205 numaralı SMS Hattı’na
MEME KANSERI
yazıp mesaj göndererek,
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’na
5,00TL bağışta bulunabilirsiniz!
www.avonmemekanseri.com
ww
avonm mekans
k
.com
Kendi Kendine
Meme Muayenesi
Kendi kendine meme
muayenesi nasıl yapılır?
Ken
endi
di kendine meme m
muayenesi,
ayenesi, b
baasit ve
zararsız
za
sız bir er
erken
n tanı m
metodudur.
odudur.
Her
er kadın yirmi
yirmi yaşından başlayarak kend
ken
ndi
kendine
ken
ine mem
meme muayen
muayenesini
ini düzen
düzenli
olarak
olar
ak yyapmalıdır.
mal dır. Özellik
Özelliklee hekime vey
veya
sağlık
sağ
ık kuruluşlarına
kuruluşlaarına kolay ulaşamaya
ulaşamayan
n
kişiler kendi kendine
kki
dine m
meme muayenesini
muay sini
mutlaka
mut
laka öğrenmelidir.
öğrenmelidir. Muayene
Muayene yöntemi
yön
ntem
dok
oktorunuz
torunuz ta
tarafından
rafından g
gösterilebilir
österilebilir veya
1
Aynanın karşısına belden üzeri
çıplak olarak geçin. Kollarınız iki
ki
yana serbestçe sarkık durumd
mda
iken, meme, meme başı
aşı ve koltuk
altının şekil, yüzey, simetri, renk,
kitle görünümünü inceleyin
leyin.
Deride herhangi bir kalınlaşma,
ka
renk değişikliği gibi farklılıklar
olup olmadığına bakın. Meme
başından akıntı gelip gelmediğini
kontrol edin.
film / broşür / kitapçık
itapçık / internet
ternet gi
gibi
yolllarla
ll arla öğrenilebilinir.
ğren leb
2
Ellerinizi başınızın
arkasında kavuşturun
ve birinci maddedeki
muayeneyi tekrarlayın.
Kendi
Ken
di kendi
kendine
ne meme muayenesi,
muay
yenesi,
adett gören kadınlarda
ade
kadınlard
da her ay adetin
ad
de
bitiminden
b
inden sonraki
nra
aki
ki b
beşinci
nci gü
günde,,
adett görmeyen
ade
görme
eyen kadınl
kadınlarda
arda ise kişinin
k
ken
endi
di sa
saptad
saptadığı
ığı günde,
nde
e, ayda bir
bir ayna
ayn
ay
na
karşısında
ka
ısında yapılmalıdır.
y pılmalıd .
3
Muayenede
Mu
yenede şüpheli
üpheli bir
b bulgu
bulg
gu
saptandığında
sap
tandığında vakit
va geçirilmeden
geçi
çirrilmeden
uzman
uzm
man bir hekime
he
ekime başvurulmalıdır.
başvurulmalıd
Ellerinizi şekilde görüldüğü
gibi kalçalarınızın üzerine
koyun. Hafifçe öne doğru
eğilin. Birinci maddedeki
eğili
muayeney
eneyi tekrarlayın.
4
Her iki meme başını hafiffçe
sıkıp akın
kıntı gelip
gelmediği
ğine bakın.
5
Ayakta
A
akta dik dururken,
dururken, bir
kolunuzu
unuzu
nu
uzu kaldırıp başın
başınızın
b
baş
üstüne
üne yerleştirin. Diğer elinizin
eliniz n
orta üç parmağının
armağ
rmağ
iç kısım
kısımları
ları ile mem
memenin
enin ön
ö
kısmını;
mın ; parmaklar bitişik
bitiş
durumda
duru
durumd
urumda iken ise, be
belli
elli bi
bir
bölgeden
bö
bölg
n başlayarak
b
başşla
lay k ve h
hafifçe
bastırarak,
bastıra
rak,, elinizi
ellinizi kaldırmadan,
kaldırmadan
dairesel
dairese
el şekilde tü
tüm
m mem
memeyi
yi ve
v koltuk alt
altın
nı
mua
mu
uayene
ay e edin. Aynı
Ay ı muayeneyi
muayen i kolunuz
kolunuzu
değiştirerek
değiş
erek diğe
diğer memenize dee yapın.
6
Sırtüstü yatın. Bir kkolunuzu
Sırtüstü
olunuzu ba
başınızın
şınızın altına
koyun
yun ve koltuk al
altınıza
tınıza yastık vey
veya katlanmış
katlanm bir
havlu koyarak
oyarak me
memeyi
eyi
diğer elinizle
nizle beş
beşinci
maddede
madde
de tarif edi
edildiği
diğ
şekilde mu
muayene
ene eedin.
di
Aynı m
muayeneyi
ayeneyi diğer
d er
meme ve koltuk altı
a ı için
tekrarlayın.
rlaayın.