Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ - Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Transkript

Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ - Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ (İSLAMOĞLU)
Doğum Tarihi: 17 Ekim 1968
Doğum yeri: Ankara
Yabancı dil: İngilizce ÜDS: 80 (2008-Mart)
İş telefonu: Ev telefonu: Cep telefonu (GSM): 0533 633 41 13
Elektronik posta: [email protected]
Ev adresi: İş adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
İncivez-Zonguldak
Uzmanlık Alanları: Paleontoloji, Tersiyer – Güncel yaşlı mollusklar (gastropod ve
bivalveler), biyostratigrafi, paleoekoloji, paleobiyocoğrafya, Doğa Tarihi Müzeciliği,
Jeolojik Miras, Deniz ve göllerde geçmiş ve günümüze ait iklimsel değişiklikler üzerine
araştırmalar.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doçent
Bölüm/Program
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Müh.,
Genel Jeoloji A.B.D.
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yıl
1990
1993
2001
Dokuz Eylül Üniversitesi
2010
Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Pınarhisar ve çevresindeki bölgenin mollusk faunası ile Tersiyer Stratigrafisi
Tez Danışmanı: Danışman: Prof. Dr. Güler Taner (Ankara Üniversitesi, Jeoloji
Mühendisliği)
Doktora Tez Başlığı:
Antalya ve Beydağları havzalarının mollusk faunası ile Miyosen stratigrafisi
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Güler Taner (Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği)
1
GÖREVLER:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Görev Yeri
Yıl
1991 Mayıs1991 Ekim
1991- 2001
2001-2006
Mühendis
Ankara Üniversitesi, Fen
Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
Bölümü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri D.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi
Müzesi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri D.
Müdür (V.)
MTA Tabiat Tarihi Müzesi
2010-2011
Mühendis
MTA Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi
2011-2014
Öğretim
Üyesi
(Doç.Dr.)
Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fak. Jeoloji Müh.
Bölümü
2014
Haziran-
Mühendis
Mühendis,
2006-2010
İDARİ GÖREVLER:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi,
Paleontoloji Birim Yöneticisi: 2002-2005
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü (V.) Mayıs 2010- Nisan.2011
EĞİTMEN OLARAK GÖREV YAPILAN KURS VE SEMİNERLER
İslamoğlu, Y., 2005, MTA Tabiat Tarihi Müzesi – Paleontoloji Biriminin Tanıtımı; Jeolojik
çağlar boyunca makrofosiller, jeolojideki önemleri ve fosil alma teknikleri. MTAYeni Teknik Personel Eğitim Kursu (15. Şubat.2005, MTA, Ankara).
İslamoğlu, Y., 2007, Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Çalışmalarına Bir Örnek: “Kemaliye
(Eğin)”, MTA Genel Müdürlüğü, Kurum İçi Bilgilendirme ve Eğitim Semineri,
19.11.2006, İhsan Ruhi Berent Salonu, (MTA, Ankara)
ÖDÜLLER:
2011 (Eylül) – JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI- Paleontoloji Çalışma Grubu tarafından
verilen “Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü”
TOPLAM ATIF SAYISI: 27.05.2013 tarihi itibarıyla (WEB OF SCIENCE, TübitakULAKBİM): 115
2
PROJELERDE ALINAN GÖREVLER :
Ulusal Projeler:
1990 – 1993
Pınarhisar ve çevresindeki bölgenin mollusk faunası ile Tersiyer
stratigrafisi. (Yüksek Lisans Tez Projesi)
1993 - 1996
Batı Toroslar Miyosen mercan resifleri projesi (MTA projesiAraştırmacı olarak)
1994 - 2001
Antalya ve Beydağlari havzalarının mollusk faunası ile Miyosen
stratigrafisi (Doktora Tez Projesi).
1995 - 1996
Marmara Denizi’nin jeoloji ve jeofiziği projesi (MTA- TÜBİTAK – İTÜ
ortak projesi, Araştırmacı olarak)
1998 – 1999
Mut havzasının Miyosen stratigrafisi (Orta Toroslar, Türkiye)
(Araştırmacı olarak)
2001 - 2002
Marmara denizinin son buzul dönem - Holosen dönemi sırasındaki
jeolojik gelişmesi (MTA – TÜBİTAK – İTÜ ortak projesi) (Araştırmacı)
2002
Biga yarımadası’nın Tersiyer jeolojisi (MTA – İTÜ ortak projesi)
(Araştırmacı olarak)
2002
Batı Toroslardaki denizel Oligosen – Miyosen çökellerinin
biostratigrafisi (MTA projesi, Araştırmacı ve Proje yürütücüsü
olarak).
2004
Batı ve Orta Anadolu Oligosen paleocoğrafyası (MTA projesi)
(Araştırmacı olarak)
2005-2007
Orta Sakarya Bölgesi Geç Kretase – Paleojen çökelerinin Sekans
Stratigrafisi (Bolu – Göynük) (Tübitak projesi) (Araştırmacı)
Ankara batısının jeolojisi (MTA Projesi)(Araştırmacı olarak)
2005-2006
2006-2007
Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi (SNTM) Yerbilim Araştırmaları (MTA
tarafından Turkiye Atom Enerjisi Kurumu adına yapılan ücretli
araştırma projesi) (Araştırmacı olarak)
2007
Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi (2007-30-14.01.a) (MTA Genel
Müdürlüğü Projesi) (Araştırmacı olarak)
2007
Doğu Toroslar’ın Jeodinamik Evrimi (Kayseri, Sivas, Malatya,
Kahramanmaraş) (2007-30-14.01.b) (MTA Genel Müdürlüğü Projesi)
(Araştırmacı olarak)
2007
Doğu Toroslar’ın Jeodinamik Evrimi (Kahramanmaraş, Sivas,
Malatya, Adıyaman, Elazığ) (2007-30-14.01.c) (MTA Genel
Müdürlüğü Projesi) (Araştırmacı olarak)
2007-2008
Tübitak- Hacettepe Üniversitesi-Erzincan Üniversitesi Kemaliye’de
Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi (Araştırmacı olarak)
2007-2011
Kemaliye Doğa Tarihi Müzesi oluşturma projesi (Tübitak, Hacettepe
Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi destekli) (Araştırmacı olarak)
3
2008-2011
İskenderun – Hatay civarının Pliyosen çökelleri ve jeodinamik evrimi
(Tübitak Projesi- Ankara Üniversitesi & MTA ortak projesi)
(Araştırmacı olarak)
2008-2009
Güneydoğu Anadolu bölgesinin jeolojisi (Urfa-Adıyaman-Gaziantep
Diyarbakır-Mardin) (MTA projesi) (Araştırmacı olarak)
2009-2013
Türkiye Jeolojik Miras Envanteri protokolü (TÜJEMAP) (Teknik
Danışman ve Araştırmacı olarak)
2007-2010
Doğu Karadeniz bölgesinin Jeolojisi (MTA Projesi, Yürütücü: Dr. Fuat
UĞUZ)(Araştırmacı olarak)
2009-2010
Adana – Mut (İçel) Arasında yüzeyleyen Neojen yaşlı kayaçların
Jeolojisi ve deniz düzeyi değişimlerine bağlı olarak paleocoğrafik
gelişimlerin kurulması (MTA Projesi, Proje Yürütücüsü: Dr. Ayhan
Ilgar) (Araştırmacı olarak)
2013-2015
Cihanbeyli-Kulu (Konya kuzeyi) Neojen havzası birimlerinin
stratigrafisi, sedimantolojisi ve havza evrimi (Tübitak projesi, Proje
yürütücüsü: Prof. Dr. Erdoğan Tekin)(Araştırmacı olarak)
2014-2015
Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner dönemi paleoiklimi:
Acıgöl (Denizli Afyonkarahisar) ve Salda gölünde (Burdur) İklim
kayıtları ve küresel kayıtlarla karşılaştırılması (Tübitak projesi, Proje
yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Sena Akçer Ön)(Araştırmacı olarak)
Uluslar arası projeler:
2004
MTA Tabiat Tarihi Müzesi fosillerinin sistematik olarak düzenlenmesi
ve yeni fosil alanlarının bulunması projesi (uluslar arası katılımlı
MTA projesi, Araştırmacı ve Proje yürütücüsü olarak)
2010-2011
Chronology of early Cenozoic fore-arc basins in central Anatolia and
western Iran, and their bearing to the closure of Neo-Tethyan
seaways, Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Sevket Sen) (Fransa – Türkiye
– Iran uluslar arası ortak proje, DARIUS programı)(Araştırmacı
olarak)
2010-2012
3D MODELLING OF THE CARNIAN CRISIS [Tracing the Genesis and History
of a Triassic Ammonite Mass-Occurrence (Taurus, Turkey),
Ammonite mass mortality as proxy for the Carnian Crisis (Carnian
Pluvial Event), Modern technologies of a unique section, with 200
000 000 !!! ammonite specimens] - An integrative high resolution
project within the Carnian Crisis (Proje yürütücüsü: Dr. Alex
Lukeneder, Viyana Doğa Tarihi Müzesi/Avusturya, The Austrian
Science Fund (FWF) proje desteği ile yürütülmekte)(Bilimsel işbirliği
çerçevesinde diğer katılımcı ülkeler: Türkiye – Çek Cumhuriyeti –
İtalya – Polonya – Slovakya –İsviçre)(Araştırmacı olarak)
2006-2011
“Çankırı-Çorum havzasındaki en büyük kara memelisi olan
Baluchitherium’un ve eşlik eden diğer omurgalıların bulgu yerlerinin
araştırılması ve bölgenin paleocoğrafyası” projesi (– Paris Tabiat
Tarihi Müzesi – MTA ortak projesi, Araştırmacı olarak)
4
2011- 2013
2011-2012
Karaman havzası Miyosen yaşlı gastropod fosillerinin araştırılması
projesi (Uluslar arası katılımlı ortak proje (Türkiye-Portekiz –
Avusturya), Araştırmacı ve ortak proje yürütücüsü olarak)
Orta Anadolu Paleojen yaşlı karasal – sığ denizel istiflerin
biyostratigrafisi projesi (Uluslar arası katılımlı ortak proje (Türkiye Fransa – ABD), Araştırmacı olarak)
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
-JMO (Jeoloji Mühendisleri Odası)
-TPJD (Türkiye Petrol Jeologları Derneği)
- JEMİRKO (Jeolojik Mirası Koruma Derneği)
ESERLER
A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :
A1. Görür, N., Çağatay, N.M., Emre, Ö., Alpar, B., Sakınç, M., İslamoğlu, Y., Algan, O.,
Erkal, T., Keçer, M., Akkök, R. and Karlık, G. 2001. “Is the abrupt drowning of the Black
Sea shelf at 7150 yr BP a myth?”, Marine Geology, 176, 65-73.
A2. İslamoğlu, Y. 2006. “Alvania erentoezae – a new Rissoid gastropod species from the
Early Tortonian of the Antalya Basin (Western Taurids, SW Turkey)”, Annalen des
Naturhistoriches Museum in Wien, 107A, 59-69.
A3. İslamoğlu, Y. “ 2008. Molluscan biostratigraphy and paleoenvironmental
reconstruction of Oligocene deposits in the Denizli and Kale-Tavas subbasins (SW
Turkey)”, Geodiversitas, 30/2: 261-285.
A4. İslamoğlu, Y. 2009. “Middle Pleistocene bivalves of the İznik lake basin (Eastern
Marmara, NW Turkey) and a new paleobiogeographical approach”, International Journal
of Earth Sciences (IJES), 98:1981–1990.
A5. İslamoğlu, Y. Harzhauser, M., Gross, M., Jiménoz- Moreno, G., Coric, S., Kroh, A.,
Rögl, F., & Made, J.V.D., 2010. “From Tethys to Eastern Paratethys: Oligocene
depositional environments, paleoecology and paleobiogeography of the Thrace Basin (NW
Turkey)”, International Journal of Earth Sciences (IJES), 99: 183-200.
A6. İslamoğlu, Y. & Hakyemez, A. 2010. “Oligocene history of the Çardak – Dazkırı
subbasin (Denizli, SW Turkey): Integrated molluscan and planktonic foraminiferal
biostratigraphy”. Turkish Journal of Earth Science (TJES), 19, 473-496.
A7. Bar-Josef Mayer, D.E., Gümüş, B.A., İslamoğlu, Y., 2010. Fossil hunting in the
Neolithic: shells from the Taurus mountains at Çatalhöyük, Turkey, Geoarchaeology- An
International Journal, 25(3), 375-392.
A8. İslamoğlu, Y., Dominici, S., & Kowalke, T. 2011. “Early Eocene Caenogastropods
from Haymana-Polatlı basin, Central Anatolia: taxonomy and paleobiogeography”,
Geodiversitas, 33 (2), 303-330.
5
A9. Lukeneder, S., Lukeneder, A., Harzhauser, M., İslamoğlu, Y., Krystyn, L. & Lein, R.,
2011. A delayed carbonate factory breakdown during the Tetyhyan-wide Carnian Pluvial
Episode along the Cimmerian terranes (Taurus, Turkey). Facies, DOI 10.1007/s10347
011-0279-8.
A10. Stjepan Ćorić, S., Harzhauser, M., Rögl, F., İslamoğlu, Y. & Landau, L. 2012.
Biostratigraphy of some mollusc-bearing Middle Miocene localities on the Karaman high
plain (Turkey, Konya province), Cainozoic Research, 9(2) 281-288.
B. ULUSLARARASI
BİLİMSEL TOPLANTILARDA
KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER:
SUNULAN
VE
BİLDİRİ
B1. İslamoğlu, Y., 2003. New stratigraphic level of Bayıralan formation with molluscan
fauna (NE Denizli, SW Turkey)”, Proc. 14th International petroleum and Natural Gas
Congress and Exhibition of Turkey, Middle East of Technical University, Ankara.
B2.Tchepalyga, A.L., Şengör, A.M.C. & İslamoğlu, Y., 1997. “Late Pleistocene marine
terraces on the Anatolian coast of the Black Sea”, International Symposium on the Late
Quaternary in the Eastern Mediterranean, Middle East of Technical University, Abstracts,
Ankara.
B3.Kapan-Yeşilyurt, S., Taner, G. & İslamoğlu, Y., 1997. “Quaternary molluscan fauna
of the southern part of the Marmara Sea (Turkey)”, International Symposium on the Late
Quaternary in the Eastern Mediterranean, Abstracts, Ankara.
B4.İslamoglu, Y. & Taner, G., 2000. “Molluscan fauna and stratigraphy of Antalya
Miocene basin (SW Turkey)”, R.C.M.N.S. Congress, 95, Fas.
B5.İslamoglu, Y. & Taner, G., 2001. “Miocene stratigraphy of Antalya basin based on
molluscan fauna (Western Taurids, SW Turkey)”. Fourth International Turkish Geology
Symposium (ITGS IV), Adana, 260.
B6.İslamoglu, Y., Kazancı, N., Emre, Ö. & Alçiçek, C., 2001. “Karangatian (= Early Upper
Pleistocene) molluscan fauna from Yalova region and its paleoecologic features (NW
Turkey)”. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), Adana, 129.
B7.İslamoglu, Y. and Taner, G., 2001. “Miocene stratigraphy of Antalya basin based on
molluscan fauna (Western Taurids, SW Turkey)”, World congress of malacology, Vienna.
B8.İslamoğlu, Y., 2002. “Neoeuxinian- Holocene molluscan fauna of Gemlik Bay and its
paleoecologic implications (S. Marmara, Turkey)”, 2th Oceaeography congress, Middle
East Technical University, Ankara, 87.
B9.Kazancı, N., Emre, Ö., İslamoğlu, Y., Kırman, E. & Alçiçek, C., 2004. “A fossil-rich
marine succession in the NW Anatolia as prints of Black Sea – Mediterranean sea
connections in late Quaternary, Turkey”. Geological heritage of southeastern European
countries, European Association for the Conservation of the Geological Heritage, 24-27
June 2004, Belgrad.
B10.İslamoğlu, Y., & Emre, O. 2005. “Caspian type Molluscan data from the Early
Pleistocene terraces surrounding Iznik Lake and a new paleogeographic approach (S
Marmara, NW Turkey)”, 12th Congress R.C.M.N.S. – 6- 11 September, Vienna, Patterns
6
and Process in the Neogene of the Mediterranean Region, Department of Paleontology /
University of Vienna, Natural History Museum Vienna, Austria, Abstracts, 108.
B11.Islamoglu, Y., & Gedik, F., 2005. “Biostratigraphy of the Oligocene deposits of the
Denizli basin based on mollusc and benthic foraminifer fauna (SW Turkey)”, 12th
Congress R.C.M.N.S. – 6- 11 September, Vienna, Patterns and Process in the Neogene of
the Mediterranean Region, Department of Paleontology /University of Vienna, Natural
History Museum Vienna, Austria, Abstracts, 109-110.
B12.Islamoglu, Y., Harzhauser, M., Gross, M. & Coric, S., 2005. “From Coral-Sea to
Mangrove-Swamp - the Oligocene of the Thrace Basin (NW Turkey)”, 12th Congress
R.C.M.N.S. – 6- 11 September, Vienna, Patterns and Process in the Neogene of the
Mediterranean Region, Department of Paleontology/University of Vienna, Natural History
Museum Vienna, Austria, Abstracts, 111-112.
B13.İslamoğlu, Y., Gedik, F. & Culha, G., 2007. “Mollusc, benthic foraminifer and
ostracod faunas of the Early Miocene deposits in Denizli region and biostratigraphic preresults (SW Anatolia, Turkey)”, 16th International Petroleum and Naural Gas Congress &
Exhibition of Turkey, Ankara, Abstracts, 91-93.
B14. Ocakoğlu, F. Açıkalın, S., Yılmaz, İ. Ö., Özkan-Altıner, S., Hakyemez, A., Tekin, U.
K. & İslamoğlu, Y. 2008. Overview of Late Cretaceous to Late Eocene sequence
stratigraphic framework of the central Sakarya region: evidence for distinct imprints of
global cycles. "Abstract Book of 26th IAS Regional Meeting, SEPM-CES Sediment 2008",
p.202.
B15. İslamoğlu, Y., Varol, B., Tekin, E., Akça, N., Hakyemez, N., Sözeri, K. & Herece, E.,
2009. New paleontological data and integrated approach for the analysis of Messinian –
Zanclean deposits from the Eastern Mediterranean region (İskenderun – Hatay
subbasins, SE Turkey). 13th congress of RCMNS (Regional Committee on Mediterranean
Neogene Stratigraphy) 2-6.September.2009, Napples (Italy) “Earth System and
Evolution and the Mediterranean area from 23 Ma to the present”, Abstracts, 49-52.
B16. Popov, S.Y. & İslamoğlu, Y. 2010. Biogeographic connections between Thracean Aegean region and Eastern Paratethys, Geologica Balcania, XIX CONGRESS OF THE
CARPATHIAN-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION Thessaloniki, Greece, 23-26
September 2010 Abstracts Volume (Eds. A., Chatzipetros, V., Melfos, P., Marchev, I.,
Lakova), 323-324.
B17. Metais, G., İslamoğlu, Y., Karadenizli, L., Saraç, G. & Şen, Ş. 2011. Mammal fauna
and age of the Uzunçarşıdere Formation (Central Anatolia, Turkey), Réunion APF -2011,
Elbeuf-sur-Seine, Communication orale.
B18. İslamoğlu, Y., Tekin, E., Varol, B. & Sözeri, K., 2012. Molluscan assemblages and
ecostratigraphic- paleobiogeographical implications of the Early Pliocene deposits from
the Easternmost Mediterranean Region (Hatay basin, SE Turkey), Mediterranean Paratethys interactions: Environmental Crises during the Neogene (Bucherest 2730.September.2012), Abstracts, 62-64.
B19. İslamoğlu, Y. & Harzhauser, 2012. Late Paleogene Thrace basin as a
Paleo(bio)geographic turnover area: A synthesy, Mediterranean - Paratethys interactions:
Environmental Crises during the Neogene (Bucherest 27-30.September.2012), Abstracts,
65-67.
B20. Wesselingh, F.P., Yanina, T., Anistratenko, V., Büyükmeric Islamoğlu, Y., Alçiçek,
H., Alçiçek, M.C., 2013. The rise and fall of Pontocaspian biota, VIII All-Russian
7
Conference on Quaternary Research: "Fundamental problems o Quaternary, Results and
main trends of Future Studies": Collection of papers (Rostov-on-Don, 10–15 June 2013).
Rostov-on-Don. SSC RAS Publishers, 2013. 764 p. (in Russian) ISBN 978-5-4358-00593, p. 109-110.
B21. Wesselingh, F.P., Büyükmeriç İslamoğlu, Y., Alçiçek, H., Alçiçek, M.C.,Anistratenko,
V., Yanina, T. 2013. Neogene - Quaternary Paratethian - Pontocaspian Gateways and the
Role of Anatolia in the Evolution of Pontocaspian Biota,14 th RCMNS 8-12 September 2013
İstanbul, Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and
Black Sea, Book of Abstracts, p. 63.
B22. Ilgar, A., İslamoğlu, Y., 2013. Middle Miocene Relative Sea-level changes in the
Peri-pontide Branch of Eastern Paratethys: An interplay of Eustacy and Terminal orogene
tectonics,14th RCMNS 8-12 September 2013 İstanbul, Neogene to Quaternary Geological
Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, Book of Abstracts, p. 63.
C.
ULUSLARARASI
YAZARLIĞI:
KİTAPLARDA
YAZILAN
MAKALE,
BÖLÜM
VEYA
KİTAP
C1. İslamoğlu, Y., 2002. “Neoeuxinian – Holocene molluscan fauna of the southern part
of the Marmara Sea between Gemlik and Bandırma Bay (NW Turkey)”, in “Oceanography
of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and Differences of Two
Interconnected Basins”, (ed: Ayşen Yılmaz), Published by TÜBİTAK Publishers (ISBN:
975-288-451-2), 953-960, Ankara.
C2. Landau, B.M., Harzhauser, M., İslamoğlu, Y. & da Silva, C. M., 2013. Systematics
and palaeobiogeography of the gastropods of the middle Mocene (Serravalian) Karaman
basin, Turkey, Cainozoic Research, volumes 11-13, 50 Years of WTKG 1963-2013,
printed in Hungary for the Tertiary Researh Group (London) & the Werkgroep voor
Tertiaire en Kwartaire Geologie (Rotterdam) (ISSN 1570-0399, ISBN: 978-90-90277820), 584 pp., 82 plates.
D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :
D1. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 1995. “Pınarhisar ve çevresinin mollusk faunası ile
Tersiyer stratigrafisi (K. Trakya havzası, KB Türkiye)”, Maden ve Tetkik Arama
Dergisi, 117, 149-169.
D2. İslamoğlu, Y. and Tchepalyga A.L., 1998. “Marmara Denizi’nde mollusk toplulukları
ile saptanan Neoeuxiniyen – Holosen’deki ortamsal değişiklikler”, Türkiye Jeoloji
Kurumu Bülteni, 41/1, 55-62.
D3. Kapan-Yeşilyurt, S., Taner, G., İslamoğlu, Y., 1997. “Marmara Denizi Güneyi
Tortullarının Kuvaterner Mollusk Faunası (Türkiye)”, Yerbilimleri (Geosound), 30/1,
s. 217 – 227.
D4. Atabey, E., Atabey, N., Hakyemez, A., İslamoglu, Y., Sözeri, Ş., Özçelik, N., Saraç,
G., Ünay, E. ve Babayiğit, S., 2000. “Mut ve Karaman arasındaki Miyosen
8
havzalarının litostratigrafisi ve sedimentolojisi (Orta Toroslar, G. Türkiye)”, Maden
ve Tetkik Arama Dergisi, 122, 53-72.
D5. İslamoğlu, Y., 2002. “Antalya Miyosen havzasının mollusk faunası ve stratigrafisi
(Batı- Orta Toroslar, GB Türkiye) [The molluscan fauna and stratigraphy of Antalya
Miocene basin (Western-Central Taurids, SW Turkey)]”, Maden ve Tetkik Arama
Dergisi, 123/124, 27-58 (Makale Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır).
D6. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 2002. “Kasaba Miyosen havzasında Uçarsu ve Kasaba
formasyonlarının mollusk içeriği ve stratigrafisi [Mollusc content and stratigraphy of
the Ucarsu and Kasaba formations in Kasaba Miocene basin]”, Maden ve Tetkik
Arama Dergisi, 125, 31- 57 (Makale Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır).
D7. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 2003. Antalya ve Kasaba havzalarındaki Miyosen yaşlı
mollusk faunasının paleocoğrafik ve paleoekolojik özellikleri (Batı ve Orta Toroslar)
[The paleogeographic and paleoecologic characteristics of the Miocene aged
molluscan fauna in Antalya and Kasaba basins (West-central Taurids, SW Turkey)],
Maden ve Tetkik Arama Dergisi, 126, 11 – 42 (Makale Türkçe ve İngilizce olarak
basılmıştır).
D8. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 2003.“Antalya Miyosen havzasının Bivalvia faunası (BatıOrta Toroslar, GB. Türkiye)”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 127, 1- 27.
D9. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 2003. “Antalya Miyosen havzasının Gastropoda faunası
(Batı- Orta Toroslar, GB. Türkiye)”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 127, 29- 65.
D10. İslamoğlu, Y., 2004. “Kasaba Miyosen havzasının Gastropoda faunası (Batı
Toroslar, GB. Türkiye)”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 128, 137-170.
D11. İslamoğlu, Y., 2004 Kasaba Miyosen havzasının Bivalvia ve Scaphopoda faunası
(Batı Toroslar, GB. Türkiye), Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 129, 29-55.
D12. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 1997. 87Sr/86Sr İzotop Kronostratigrafisi, Yöntem ve
Yorumları, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 50, 59-70.
D13. Koç-Taşgın, C., Nazik, İslamoğlu, Y. ve Türkmen, İ., 2012. Alt Pliyosen Çaybağı
formasyonunun faunal içeriği ve çökelme ortamları ile ilişkisi, Elazığ
doğusu/Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 33 (2): 99-130.
E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA
BASILAN BİLDİRİLER:
E1. İslamoğlu, Y. ve Taner, G., 1994. “Pınarhisar ve çevresinin (K. Trakya) mollusk
faunası ile Tersiyer stratigrafisi”, 47th Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özetleri/Abstracts,
10, Ankara.
E2. Tuzcu, S., Karabıyıkoğlu, M. ve İslamoğlu, Y., 1994. “Batı Toros Miyosen mercan
resifleri: Bileşimleri, Fasiyes özellikleri ve ortamsal konumları”, 47th Türkiye Jeoloji
Kurultayı, Bildiri özetleri/Abstracts, Ankara, 16.
E3. Karabıyıkoğlu, M., Tuzcu, S., Çuhadar, Ö., İslamoğlu, Y. ve Atabey, N., 1996. Aksu
önülke havzası resifal Miyosen dolgusunun litofasiyes analizi, çökelme sistemleri ve
tektono-sedimanter evrimi, 49th Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özetleri/Abstracts, 25,
Ankara.
9
E4. İslamoğlu, Y., Kapan-Yeşilyurt, S. ve Taner, G., 1996. “Recent molluscan fauna and
their ecology of the southern part of the Marmara Sea”, Marmara Denizi Araştırmaları,
Workshop-1, Bildiri Özetleri, 6, İstanbul.
E5. İslamoğlu, Y. ve Tchepalyga, A.L., 1997. “Marmara Denizi güney şelfinin
Neoeuxiniyen
Holosen mollusk topluluğu ve paleoekolojik özelliği”, Marmara Denizi
Araştırmaları, Workshop-3, Bildiri Özetleri, 88-92, Ankara.
E6. Kapan-Yeşilyurt, S., İslamoğlu, Y. ve Taner, G, 1997. “Marmara Denizi ve çevresi
Kuvaterner Mollusk faunası”, Çukurova Üniv. Jeo. Müh. Eğitiminin 20. Yılı sempozyumu,
Bildiri özetleri, pp. 237-238, Adana.
E7. Emre, Ö., Görür, N., Erkal, T., İslamoğlu, Y., Sakınç, M., Keçer, M. ve Akkök, R.,
1999. “Sakarya deltasının oluşumu ve Karadeniz’de en geç Pleyistosen – Holosen deniz
seviyesi değişimleri”, Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmalar, Workshop 5,
Bildiri Özetleri, 51-55, Ankara.
E8. İslamoğlu, Y. & Taner, G., 1999. Kasaba ve Uçarsu formasyonlarının mollusk funası
ile stratigrafik ön sonuçları (Batı Toroslar), Türkiye 52th Jeoloji Kurultayı, Bildiriler kitabı,
326- 333, Ankara.
E9. İslamoğlu, Y. ve Atabey, E., 1999. Mut Havzası karbonat çökellerinde saptanan
mollusk faunasının paleoekolojik ve ortamsal özellikleri, Türkiye 52th Jeoloji Kurultayı,
Bildiriler kitabı, 334-341, Ankara.
E10. İslamoğlu, Y., Kazancı, N., Emre, Ö. ve Alçiçek, C., 2001. “Yalova yöresi denizel
taraçalarının Karadeniz kökenli Mollusk faunası”, Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, Makaleler
ve özetler, İ.T.Ü. Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 67-68.
E11. Kazancı, N., Emre, Ö., Keçer, M., Kırman, E., Alçiçek, M. C., Erkal, E., İslamoğlu,
Y., İleri, Ö., Doğan, A., Özalp, S. ve Gül, A., 2001.“İzmit Körfezi güney kıyısındaki Hersek
ve Çatalburun düzlüklerinin jeolojik incelemesi ve jeolojik yorumu”, ATAG (Aktif Tektonik
Araştırma Grubu) beşinci toplantısı, A. Ü. Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl., Ankara, 29.
E12. İslamoğlu, Y., Babayiğit, S. ve Sarıkaya, H., 2003. “Bayıralan formasyonunun
mollusk ve mercan faunası ile yeni stratigrafik düzeyi (KD Denizli, Türkiye)”, 56th Türkiye
Jeoloji Kurultayı, Bildiri özetleri, 206, Ankara.
E13. İslamoğlu, Y., Harzhauser, M., Gross, M., Coric, S., Jimeno-Moreno, G. ve Kroh, A.,
2006. “İki farklı paleobiyocoğrafik saha arasındaki ilişki bölgesi olarak Erken Oligosen
Trakya havzası (KB Türkiye)”, 59th Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler kitabı, 242-244,
Ankara.
E14. İslamoğlu, Y., Gedik, F., Aydın, A., Atay, G., Hakyemez, A. ve Babayiğit, S., 2006.
“Denizli bölgesindeki lagüner ve denizel çökellerin Oligosen biyostratigrafisi (GB
Türkiye)”, 59th Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler kitabı, 245-249, Ankara.
E15. İslamoğlu, Y., 2006. “Doğa Tarihi Müzeciliği” kavramının Avrupa’daki yeri, tarihsel
gelişim süreci ve Türkiye için model olabilecek müze örnekleri, II. Ulusal Doğa Tarihi
Kongresi (3-4.Kasım.2006), Ankara, Bildiri Metinleri Kitabı, 169- 182, Ankara.
E16. İslamoğlu, Y., Ocakoğlu, F. Açıkalın, S. 2006. “Orta Sakarya Havzasında (Bolu, KB
Türkiye) Kretase – Paleojen yaşlı makrofosil bulguları ve stratigrafiye yönelik katkıları”, 7.
Paleontoloji- Stratigrafi Çalıştayı, 15-17.Eylül.2006, Mersin.
10
E17. Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Tekin, U.K., Yılmaz, İ.Ö., Altıner, S., Yıldız, A., Demircan,
H., İslamoğlu, Y., Önoğlu, N., & Hakyemez, A. 2006. “Orta Sakarya Bölgesinin sekans
stratigrafik incelemesi projesi: Havza ölçekli projelerin vaat ettikleri ve güçlükleri” 7.
Paleontoloji- Stratigrafi Çalıştayı, 15-17.Eylül.2006, Mersin.
E18. Saraç, G., Şen, Ş., İslamoğlu, Y., ve Karaman, S.,2007. “Doğa tarihi, yaşam ve
jeolojik miras olarak fosiller”, 60th Türkiye Jeoloji Kurultayı (Uluslar arası katılımlı), MTA
Kültür Sitesi, Ankara, Bildiri Özetleri (Abstracts), 139-146, Ankara.
E19. İslamoğlu, Y, 2008. “Jeoturizm ve kültürel jeolojinin keşfedilmemiş cenneti:
Kemaliye”. 61th Türkiye Jeoloji Kurultayı (Uluslar arası katılımlı), MTA Kültür Sitesi, Bildiri
Özetleri kitabı (Abstracts), 156-158, Ankara.
E20. İslamoğlu, Y., 2009. Trakya havzasının Oligo-Miyosen paleobiyocoğrafyasındaki yeri:
Mollusk topluluklarına ilişkin bir değerlendirme, 10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 14.Ekim.2009, Kemaliye/Erzincan, Bildiri Özetleri kitabı (Abstracts), 20-21.
E21. İslamoğlu, Y., 2010. Çağdaş müze olma yolunda MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 11.
Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 29-31.Ekim.2010 - Adıyaman, Bildiri Özleri kitabı
(Abstracts).
E22. İslamoğlu, Y., Dominici, S. ve Kowalke, T., 2011. Kırkkavak formasyonunun Erken
Eosen yaşlı Caenogastropodları (Haymana – Polatlı havzası, Orta Anadolu, Türkiye):
Taksonomi ve Paleoekoloji, 64th Türkiye Jeoloji Kurultayı (Uluslar arası katılımlı), MTA
Kültür Sitesi, Bildiri Özetleri kitabı (Abstracts), Ankara.
E23. Meriç, E., Öner, E., Avşar, N., Nazik, A., Yokeş, B., Göksu, Y., İslamoğlu, Y.,
Güneyli, H., Candan, O. & Dinçer, F., 2012. Ölü Deniz Fay Hattı Boyunca Gerçekleşen
Kızıldeniz-Akdeniz Bağlantısı Geç Pliyosen’de Sona Erdi mi?/Has the Red Sea Mediterranean Connection Over Dead Sea Fault Line Ended in Late Pliocene? 64th Türkiye
Jeoloji Kurultayı (Uluslararası katılımlı), MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özetleri Kitabı
(Abstracts), Ankara.
E24. Gümüş, B. A., Bar-Yosef Mayer, D. E., Büyükmeriç İslamoğlu, Y. 2014. Çatalhöyük
Molluskları (Çumra-Konya, Türkiye) üzerine arkeomalakolojik ve jeoarkeolojik
değerlendirmeler, 67.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 14-18 Nisan/April 2014,
418-419, Ankara.
F. ULUSAL KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:
F1.İslamoğlu, Y., 2007. Yumuşakçalar- Mollusca. in Fosiller ve Çalışma Yöntemleri (Eds:
Tanju Kaya, Ali Murat Kılıç, Gerçek Saraç, Ayşegül Aydın), JMO- Paleontoloji Çalışma
Grubu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Berkay Ofset, Ankara, 98, 121-148.
G. KİTAP İNCELEME, TANITIM VE BİLİMSEL DUYURULAR:
G1. İslamoğlu, Y., Kitap inceleme ve tanıtımı: “O. Schultz ve W. E. Piller, 2001, 2003,
2005, Bivalvia Neogenica. Catalogus Fossilum Austriae Ein Systematiches Verzeichnis
aller auf österreichischem Gebiet festgestelten Fossilen, Band 1, Teil 1 (2001), Teil 2
(2003), Teil 3 (2005), Verlag der Österrreichischen Akademie der Wissenchaften, Wien”,
Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 133-134, Ankara, (2007).
G2. İslamoğlu, Y. Kitap tanıtımı, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 9: 33-35,
(2010).
11
G3. İslamoğlu, Y. 11. Paleontoloji – Stratigrafi Çalıştayı Adıyaman’da yapıldı, MTA Doğal
Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Ocak-Haziran Sayısı (2011).
G4. İslamoğlu, Y. & Landau, B., 2012. Neolitik fosil avcılarından MTA'lı ilk kadın
paleontologa bir kültürel- bilmsel miras projesi: "Karaman Orta Miyosen Gastropodları ve
Doğu Akdeniz Paleobiyocoğrafyası" MTA Doğal Kaynaklar Bülteni, 38-43.
H. POPÜLER BİLİMSEL YAZILAR VE RÖPORTAJLAR:
H1. İslamoğlu, Y., 2010. Ammonitlere ne oldu? NTV Bilim Dergisi Ekim Sayısı: 56-60.
H2. İslamoğlu, Y., 2011. MTA Tabiat Tarihi Müzesi: Evrimin Sergisi (Röportaj), Atlas
Dergisi, Mayıs Sayısı: 164-172.
H3. İslamoğlu, Y., 2012. Kemaliye Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, Popüler
Bilim Dergisi, Haziran - Temmuz Sayısı, (2012).
DİĞER BELGELER
I. DAVETLİ KONUŞMA VE KONFERANSLAR
I1. Islamoğlu, Y., 2004. “Düşünsel olarak da yenilenerek taşınan MTA Tabiat Tarihi
Müzesi ve Paleontoloji birimine bir yolculuk” İstanbul Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Yetmişinci yıl etkinlikleri çerçevesinde davetli
konferans (2004-Mayıs- İstanbul Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi).
I2. İslamoğlu, Y., 2007, “Doğa Tarihi Müzeciliğinin Avrupa’daki yeri ve önemi
(Türkiye’deki çağdaş müzecilik anlayışının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik
örnekler)”, Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2006-2007 Bahar
Dönemi – Seminer programı, davetli konferans, 11.04.2007, Denizli.
I3. İslamoğlu, Y., 2009, “Doğa Tarihi Müzeciliğinin tarihsel gelişimi ve doğa bilimleri için
önemi: Avrupa’daki müzelerden örnekler”. Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Paleontoloji Çalışma Grubu Seminerler
Dizisi-1, 25.12.2009, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü.
J. BİLİMSEL TOPLANTI, PANEL VE ÇALIŞTAYLARA DAVETLİ KATILIMLAR
J1. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Bilim Merkezi Kavram Oluşturulması Çalıştayı”na
davetli katılım (30.09.2005 – TÜBİTAK- Ankara)
J2. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Bilim – Toplum Proje Destekleri Çalıştayı’na davetli
katılım (10.10.2006 – TÜBİTAK- Ankara)
J3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Bilim Merkezi Kavram Geliştirme Toplantısı”na
davetli katılım (07.09.2007 – TÜBİTAK- Ankara)
12
J4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Konya’da kurulacak olan Bilim Merkezi için Kavram
Geliştirme Toplantısına” davetli katılım (10.09.2008 – TÜBİTAK- Ankara)
J5. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “2010 yılı 2. Dönem Proje Önerilerini Değerlendirme
Paneli”ne panelist (danışman) olarak katılım (27.10.2010 – TÜBİTAK- Ankara)
J6. BUSIAD tarafından düzenlenen “Bursa’da bir Doğa Tarihi Müzesi Oluşturulması”
konusunda toplantıya davetli katılım (02.05.2011 – BUSIAD Evi- Bursa)
J7. TÜBİTAK-BIDEP - BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI'na sunulan
başvurular hakkında dış danışmanlık görevi (Mayıs.2013)
J8. TÜBİTAK-ÇAYDAG - 2014 yılı 1. Dönem Arastırma Proje Önerileri Değerlendirme
Paneli'ne panelist olarak katılım (25.06.2014)
K.ARAŞTIRMA BURSLARI VE YAYIN-BİLDİRİ İÇİN TEŞVİKLER:
K1.-K2. Yurtdışı - Doktora Araştırma bursu: 1998 Eylül – Ekim aylarında Macaristan
Doğa Tarihi Müzesi ve Jeoloji Enstitüsünde araştırma yapmak üzere, TÜBİTAK – NATO-A2
numaralı yurtdışı doktora araştırma burs desteğinden yararlanılmıştır (2 ay).
K3. Avrupa Birliği Destekli “Synthesys” araştırmacı bursu: 2005. Ocak ayında
Viyana Tabiat Tarihi Müzesi’nde (Avusturya) Oligosen – Erken Miyosen yaşlı mollusk
fosilleri üzerine araştırma yapmak amacıyla, Avrupa Birliği Synthesys fonundan araştırma
burs desteği alınmıştır (EU-TAF-356)(3 hafta).
K4. Paris Tabiat Tarihi Müzesi’nde davetli araştırmacı desteği (doktora sonrası,
doktor asistan kadrosu ile): 2005 yılı Mart ayında, Paris Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki
Eosen ve Oligosen yaşlı mollusk fosillerine ait koleksiyonlar incelenmiş ve bilimsel
araştırma yapılmıştır (1 ay).
K5. Paris Tabiat Tarihi Müzesi’nde davetli araştırmacı desteği (doktora sonrası,
ikinci Derece profesör kadrosu ile): 2009 yılı Nisan ayında, Paris Tabiat Tarihi
Müzesi’ndeki Eosen ve Pliyosen yaşlı mollusk fosillerine ait koleksiyonlar incelenmiş ve
bilimsel araştırma yapılmıştır (1 ay).
K6. TÜBİTAK- Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı: 27-30. Eylül.
2000 tarihinde, 11. RCMNS Neojen kongresinde sunulan 1 adet sözlü sunum için “Tübitak
- Bilim Adamı Yetiştirme Grubu” bölümünden teşvik alınmıştır.
K7. TÜBİTAK- Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı: 6-9. Eylül. 2005
tarihinde, 12. RCMNS Neojen kongresinde sunulan 3 bildiri için (2 adet sözlü, 1 adet
poster) “Tübitak - Bilim Adamı Yetiştirme Grubu” bölümünden teşvik alınmıştır.
K8. “Is the abrupt drowning of the Black Sea shelf at 7150 yr BP a myth?”, Marine
Geology, 176, 65-73 (2001) için TÜBİTAK-BYTP- Yayın Teşvik belgesi.
K9. “Molluscan biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of Oligocene
deposits in the Denizli and Kale-Tavas subbasins (SW Turkey)”, Geodiversitas, 30/2:
261-285 (2008) için TÜBİTAK-BYTP- Yayın Teşvik belgesi.
K10. Middle Pleistocene bivalves of the İznik lake basin (Eastern Marmara, NW Turkey)
and a new paleobiogeographical approach”, International Journal of Earth Sciences
(IJES), 98:1981–1990 (2009) için TÜBİTAK-BYTP- Yayın Teşvik belgesi
13
K11. From Tethys to Eastern Paratethys: Oligocene depositional environments,
paleoecology and paleobiogeography of the Thrace Basin (NW Turkey)”, International
Journal of Earth Sciences (IJES), 99: 183-200 (2010) için TÜBİTAK-BYTP- Yayın Teşvik
belgesi
K12. Fossil hunting in the Neolithic: shells from the Taurus mountains at Çatalhöyük,
Turkey, Geoarchaeology- An International Journal, 25(3), 375-392 (2010) için TÜBİTAKBYTP- Yayın Teşvik belgesi.
K13. Oligocene history of the Çardak – Dazkırı subbasin (Denizli, SW Turkey): Integrated
molluscan and planktonic foraminiferal biostratigraphy”. Turkish Journal of Earth Science
(TJES), 19, 473-496 (2010) için TÜBİTAK-BYTP- Yayın Teşvik belgesi.
L. ULUSLAR ARASI EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER:
L1. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES – “First record of the early Thanetian
archaeogastropod Barbotella calcar from the Mediterranean Alpine Paleocene (Haymana
Basin, Central Anatolia)” isimli makale hakemolarak incelenmiştir. (Kayıt No: YER-0909
3, Aralık.2009).
L2. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES – "Taphonomy and paleoecology of
Cenomanian oysters from the Musabaa Salama area, south western Sinai,
Egypt")” isimli makale EDİTÖR olarak incelenmektedir. (Kayıt No: YER-1311-24,
Aralık.2013).
M. ULUSAL EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER:
M1. YERBİLİMLERİ - Hacettepe Üniversitesi – Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dergisi editörlüğü tarafından gönderilen “ Nohutluk Tepe (Aladağlar, Doğu
Toroslar) istifinde bulunan Başkiriyen yaşlı Bivalvia türü Astartella concentrica
(Conrad)’nın tanımı ve paleocoğrafik dağılımı” isimli makale hakem olarak
incelenmiştir. (Eylül. 2005).
M2. YERBİLİMLERİ - Hacettepe Üniversitesi – Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dergisi editörlüğü tarafından gönderilen “Salyan formasyonu (Göksun,
Kahramanmaraş) Miyosen yaşlı Bivalvia faunasının stratigrafik ve paleocoğrafik
özellikleri” isimli makale hakem olarak incelenmiştir. (Mayıs. 2006).
M3. YERBİLİMLERİ - Hacettepe Üniversitesi – Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dergisi editörlüğü tarafından gönderilen “An overview of Neogene Crassostrea
gryphoides (Schlotheim, 1813) from K. Maraş, southeastern Turkey: Taxonomy,
paleoecology and paleogeography” isimli makale hakem olarak incelenmiştir.
(Temmuz. 2006).
M4.
MTA DERGİSİ – “Kahramanmaraş (GD) Türkiye Havzası Miyosen İstifinde
Crassostrea gryphoides (Schlotheim)’in varlığı; Taksonomi, Paleoekolojik ve
Paleocoğrafik Önemi” isimli makale hakem olarak incelenmiştir. (Şubat. 2007).
14
M5. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ – “Ankara – Haymana yöresindeki Orta Eosen yaşlı
Çayraz formasyonunun Mollusk faunası” isimli makale isimli makale hakem olarak
incelenmiştir. (Kayıt No: TJB/832 (2), Ocak. 2008).
M6. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ – “Bioerosion structures on the Crassostrea gryphoides
(Schlotheim, 1813) shells from the Salyan formation (Upper Burdigalian- Lower
Langhian), K. Maraş, Southeatern Turkey [Salyan Formasyonu’ndaki (Üst
Burdigaliyen – Alt Langiyen) Crassostrea gryphoides (Schlotheim, 1813) kavkıları
üzerindeki biyoerozyon yapıları, K. Maraş, Güneydoğu Türkiye]” isimli makale
isimli makale hakem olarak incelenmiştir. (Kayıt No: TJB/854 (1), Ekim.2009).
M7. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ – “Sarıçay-İntepe Yöresinin (Çanakkale, KB. Anadolu)
Gastropoda – Pelecypoda Faunası ile Neojen Paleocoğrafyası ve Stratigrafisi” isimli
makale isimli makale hakem olarak incelenmiştir.
(Kayıt No: TJB/857 (2),
Kasım.2009).
M8. MTA DERGİSİ – “Doğu Karadeniz Bölgesi Masif Sülfid Yataklarındaki (Lahanos, Killik
ve Çayeli) Fosil izlerine Ait İlk Bulgular” isimli makale hakem olarak incelenmiştir.
(Kayıt No: B.15.1.MTA.0.32.00.00.825.02/17, Ocak. 2010).
N. TAMAMLANAN KURSLAR VE SERTİFİKALAR
Uluslararası:
N1. E.U. SYNTHESYS program (Natural History Museum Vienna, Austria – 2005)
N2. An International Summer School: Isotope Geochemistry and Geochronology of
Tectonic Processes (MTA Eğitim Tesisi- Marmaris/Muğla -2007)
Ulusal:
N3. Kemaliye (Erzincan) ve çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi (Hacettepe Üniversitesi,
Tübitak Destekli proje) (2007)
N4. A.Ü. TÖMER AB İngilizce Eğitimi (1998 – 1999)
N5. A.Ü. TÖMER AB Temel Eğitim kursu (1999)
O. ÜSTLENİLEN ULUSAL VE ULUSLARARASI GÖREVLER:
O1.59. Türkiye Jeoloji Kurultayında (20- 24.Mart 2006) 3. Paleontoloji – Stratigrafi
Oturumu / II. Başkanlığı
O2. II. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi’nde JMO adına düzenleme kurulu üyeliği
O3. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayında (27.Mart 2008) Paleontoloji – Stratigrafi Oturumu
II. Başkanlığı
O4. 2006-2008 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 21. Dönem Bilimsel Teknik Kurul
Üyeliği (Jeolojik Miras üyesi).
O5. 2007 “JMO Altın Çekiç Ödülleri” Seçici Kurul Yürütme Kurulu üyeliği
15
O6. 2008 “JMO Altın Çekiç Ödülleri” Seçici Kurul Yürütme Kurulu üyeliği
O7. Ulusal ölçekte 2010 yılı JMO/Paleontoloji-Stratigrafi Çalışma Grubu 11. Paleontoloji Çalıştayı (29-31.10.2010 – Adıyaman) Yönetim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği
(Sekreterya)
O8. 2010. Ocak – 2011.Nisan - MTA Genel Müdürlüğü- Yayım ve Redaksiyon Kurulu
Üyeliği
O9. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayında (24.Nisan 2011) Paleontoloji – Stratigrafi Oturumu
II. Başkanlığı
O10. Ulusal ölçekte 2011 yılı JMO/Paleontoloji-Stratigrafi Çalışma Grubu 12. Paleontoloji
Çalıştayı (30.Eylül-2.Ekim.2011 – Muğla) Yönetim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği
(Sekreterya)
O11. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayında (1-5.Nisan 2013) Paleontoloji – Stratigrafi
Oturumunda "Oturum Başkanlığı"
O12.Uluslararası 14th RCMNS (Regional Committee on Mediterrranean Neogene
Stratigraphy) -"Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys
and Black Sea" İSTANBUL -TURKEY, 8-12 September 2013" kogresinin Organizasyon
Komitesi Üyeliği
O13. Antarktika'da Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü Kurulması için oluşturulan Çalışma
grubunda yer almak üzere MTA Genel Müdürlüğü tarafından verilen kurum adına karar
verme yetkisine haiz temsilcilik görevi temsilcilik görevi (Kasım.2013)
TÜBİTAK VE MTA PROJE RAPORLARI (YAYIMLANMAMIŞ)
Atabey, E., Atabey, N., Sözeri, Ş., İslamoğlu, Y., Hakyemez, A., Özçelik, N., Saraç, G.,
Ünay, E. and Babayiğit, S., 2000. Mut (İçel) – Karaman arası Miyosen istifinin
litostratigrafik, kronostratigrafik ve istif stratigrafik yorumu, MTA Raporu, No:
10312, Ankara (yayımlanmamış).
İslamoğlu, Y., Akay, G., Gedik, F., Aydın, A., Hakyemez, A., Babayiğit, S. ve Sarıkaya,
H., 2005, Batı Toroslardaki denizel Oligosen- Miyosen biyostratigrafisi (Denizli),
MTA Raporu, No: 10763, 155 sayfa (yayımlanmamış).
Ocakoğlu, F., Yılmaz, İ.Ö., Demircan, H., Altıner, S.Ö., Hakyemez, A., İslamoğlu, Y.,
Tekin., U.K., Önoğlu, N., Yıldız, A., Uchman A., Szulc, A., 2007. Orta Sakarya
Bölgesi Geç Kretase-Paleojen Çökellerinin sekans stratigrafisi. Çevre, Atmosfer,
Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu, TÜBİTAK Proje no: 104Y153, 448 sayfa
Ankara (yayımlanmamış).
Emre, Ö., Özalp, S., Tüysüz, O., Ilgar, A., Yıldırım, C., Nefeslioğlu, H.A., Yanmaz, M.N.,
Şahin, H., Yurtsever, T.Ş., Öcal, F., Kürçer, A., Ecevitoğlu, B., Özaksoy, V.,
İslamoğlu, Y., Kaya, S., Hökelekli, E., Duman, T.Y., Doğan, A., Karakuş, E.,
Esatoğlu, A.H., Elmacı, H. ve Kimençe, T., 2008. Geological and Geodynamic
investigations fort he Sinop Nuclear Technology Center, General Directorate of
Minera Research and Exploration (MTA) [prepared for Turkish Atomic Energy
Authority (TAEK)], 400 sayfa, Ankara (yayımlanmamış).
16
Tekin, E., Varol, B., Sözeri, K., İslamoğlu, Y., Akçay, N., Herece, E., 2011, İskenderun –
Hatay Neojen havzası Pliyosen yaşlı serilerin sedimantolojik incelemesi ve
Jeodinamik gelişimi, TÜBİTAK – ÇAYDAG 108 Y181 (2008-2010), Ankara
(yayımlanmamış)
Kazancı, N., Kırman, E., Emre, Ö., Keçer, M., İleri, Ö., Doğan, A., İslamoğlu, Y., Alçiçek,
M.C., Varol, B., Erkal, T., Erturaç, K., Uysal, F., Özalp, S., Gül, A., Duman, T. Y.,
2003, Doğu Marmara kıyılarında denizel geç Kuvaterner tortulları ve deniz seviyesi
değişimleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu), Yer, Deniz
ve Atmosfer Bilimleri araştırma grubu, Proje No : YDABÇAG 100 Y 077, Aralık,
Ankara (yayımlanmamış).
Adıgüzel, H.Ö., Akfırat, N., Koçak, C. Bilim ve Yaratıcı Drama eşliğinde Doğa tarihinden
doğa müzesine yolculuk (TÜBİTAK Eğitim Projesi)- Projede eğitmen olarak görev
yapılmıştır.
KURUMSAL (MTA) RAPORLAR (YAYIMLANMAMIŞ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğünden gelen yazı için Kurum adına Bilir kişi olarak yapılan inceleme ve
yazılan rapora dair belgeler (24.02.2005)
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğünden gelen yazı için Kurum adına Bilir kişi olarak yapılan inceleme ve
yazılan rapora dair belgeler (16.06.2008)
Büyükmeriç, Y., 1992. Erzurum – Tortum yöresinin mollusk faunası, Rapor No: 1992/1,
Ankara.
Büyükmeriç, Y., 1993. Sivas – Gürün yöresinin mollusk faunası, YB-93 / 1, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1994. Adana – Ceyhan – Demirtaş yöresinin makrofaunası, Y.İ. 94/1,
Ankara.
İslamoğlu, Y., 1994. İsviçre – ST Galler Kantonu, Neudorf- Wielen kayalıkları makro
faunası, Y.İ., 94/2, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1995. Artvin – Ardanuç- Görmezer yöresine ait mollusk faunası, Y.İ., 95/1,
Ankara.
İslamoğlu, Y., 1995. Ankara – Aşağıyurtçuk ve Beyobası yöresine ait mollusk faunası,
Y.İ., 95/2, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1995, Muğla – Akyaka yöresinin mollusk faunası, Y.İ. 95/3, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1996. Artvin – Şavşat – Demirkapı yöresinin mollusk faunası, Y.İ., 96/1,
Ankara.
İslamoğlu, Y., 1996. Karaman’a ait mollusk faunası, Y.İ. 96/2, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1996, Karaman – Akçaşehir yöresine ait mollusk faunası, Y.İ., 96/3,
Ankara.
İslamoğlu, Y., 1997, Bolu – Göynük yöresine ait mollusk faunası, Y.İ., 97/1, Ankara.
17
İslamoğlu, Y., 1997, KKTC’ye ait mollusk faunası, Y.İ., 97/2, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1997, KKTC’ye ait mollusk faunası, Y.İ., 97/3, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1997, KKTC’ye ait mollusk faunası, Y.İ., 97/4, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1997, Muğla- Denizli – Aydın’a ait mollusk faunası, Y.İ., 97/5, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1997, KKTC – Lefkoşa’ya ait mollusk faunası, Y.İ., 97/6, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1998, Antakya (Hatay) – Yaylıca köyüne ait mollusk faunası, Y.İ., 98/1,
Ankara.
İslamoğlu, Y., 1998, KKTC’ye ait mollusk faunası, Y.İ., 98/4, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1999., Mut havzasına ait mollusk faunası, Y.İ., 98/5, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1999, İzmit – Kurudere yöresine ait mollusk faunası, Y.İ., 99/1, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1999, Mut – Karaman yöresine ait mollusk fosilleri, Y.İ., 99/4, Ankara.
İslamoğlu, Y., 1999, Kayseri – Yahyalı’ya ait mollusk faunası, Y.İ., 99/5, Ankara.
İslamoğlu, Y., 2000, Ermenek yöresinin mollusk faunası, Y.İ., 2000/1, Ankara.
İslamoğlu, Y., 2001, İznik – Keramet yöresinin mollusk faunası, Y.İ., 2001/1, Ankara.
İslamoğlu, Y., 2001, Niğde – Dündarlı güneyine ait mollusk faunası, Y.İ., 2001/2, Ankara.
İslamoğlu, Y., 2002, Karaman – Ermenek yöresinin mollusk faunası, Y.İ., 2002/1,
Ankara.
İslamoğlu, Y., 2002, Eskişehir – Çavlum köyünün (arkeolojik kazı bulgusu) mollusk
faunası, Y.İ., 2002/2, Ankara.
İslamoğlu, Y., 2003, Mut/Ermenek ve Ankara/Eryaman mollusk faunası tanımları, Y.İ.2003/1, Ankara.
İslamoğlu, Y., 2004, Ordu/Ünye-Gökünalcı, Arkageçe tepe yöresi mollusk faunası
tanımları, Y.İ.-2004/1.
İslamoğlu, Y., 2004, Adana-Tufanbeyli ile Kayseri-Bakırdağ yörelerine ait mollusk faunası
tanımları. Y.İ.-2004/2.
İslamoğlu, Y., 2005, Kahramanmaraş-Elbistan yöresine ait mollusk faunası tanımları.,
Y.İ.-2005/1.
İslamoğlu, Y., 2005, Ankara-Polatlı-Macunköy yöresine
2005/2.
mollusk faunası tanımları, Y.İ.-
İslamoğlu, Y., 2005, Mut yöresi mollsuk fosil tanımları, Y.İ.-2005/3.
İslamoğlu, Y., 2006, Malatya-Akçadağ bölgesinin mollusk fosil tanımları, Y.İ.-2006/1.
İslamoğlu, Y., 2006, Malatya-Akçadağ, Kuzkaya, Develi yörelerine ait mollusk fosil
tanımlamaları, Y.İ.-2006/2.
18
İslamoğlu, Y., 2006, Çankırı/Sungurlu yöresi örnekleri. Y.İ. 2006/3.
İslamoğlu, Y., 2006, Ankara-Polatlı yöresine ait mollusk fosillerinin tanımları, Y.İ.-2006/4.
İslamoğlu, Y., 2006, Ankara-Nallıhan ile Bolu-Göynük arasında kalan alandan derlenen
makrofosil örneklerin tanımlamaları, Y.İ.-2006/5.
İslamoğlu, Y., 2007, Edirne-Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Denizli, Sivas bölgelerine ait
mollusk fosillerinin tanımlamaları, Y.İ.-2007/1.
İslamoğlu, Y., 2007, Ankara-Beynam yöresi mollusk fosil tanımları, Y.İ.-2007/2.
İslamoğlu, Y., 2007, Kırklareli –Kıyıköy, yörelerinin mollusk fosil tanımlamaları, Y.İ2007/3.
İslamoğlu, Y., 2007, Ankara – Haymana – Demirözü köyüne ait mollusk fosil
tanımlamaları, Y.İ-2007/4.
İslamoğlu, Y., 2007, Ankara – Eskişehir Arasına ait mollusk fosil tanımlamaları, Y.İ2007/5.
İslamoğlu, Y., 2007, Kırklareli/ Kıyıköy yöresine ait mollusk fosil tanımlamaları Y.İ2007/6.
İslamoğlu, Y., 2007, Kırıkkale-Elmadağ yolu üzerinde bulunan mollusk fosillerine ait
tanımlamalar, Y.İ-2007/7.
İslamoğlu, Y., 2007, Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi (SNTM) Yerbilim Araştırmaları
projesine ait Miyosen örnekleri Y.İ. 2007/8
İslamoğlu, Y., 2008, Malatya ve çevresinin Kretase – Erken Miyosen makrofosillerinin
tanım ve yaşları, Y.İ. 2008/1
İslamoğlu, Y., 2008, Malatya – Hekimhan arasından (K39-c3, K40-a4) derlenen Eosen –
Erken Miyosen molluskları, tanımlama ve yaşlar, Y.İ. 2008/2.
İslamoğlu, Y., 2008, Malatya – Hekimhan arasından (K39-c1) derlenen Eosen – Erken
Miyosen molluskları, tanımlama ve yaşlar, Y.İ. 2008/3.
İslamoğlu, Y., 2008, Gümüşhane çevresinin Liyas ve Kretase yaşlı makrofosilleri,
tanImlamam ve yaşlandırmalar, Y.İ. 2008/4.
İslamoğlu, Y., 2008, Sivas civarının (J39-d3) Erken Miyosen mollusk fosilleri, tanımlama
ve yaşlandırmalar, Y.İ. 2008/5.
İslamoğlu, Y., 2009, Doğu Torosların Jeodinamik evrimi (Kayseri, Sivas, Malatya,
Kahramanmaraş), MTA 2008-30-14.01.c projesine ait Erken Miyosen yasli mollusk
fosilleri, tanımlama ve yaşlandırılmalar, Y.İ. 2009/1.
İslamoğlu, Y., 2009, Şanlıurfa ve çevresinin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası alımı
projesine (2008-30-14.01.f) ait Erken Eosen, Erken – Orta Miyosen ve Pliyosen mollusk
fosilleri, tanımlama ve yaşlandırmalar, Y.İ. 2009/2.
19
İslamoğlu, Y., 2009, Şanlıurfa ve çevresinin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası alımı
projesine (MTA 2008-30-14.01.c) ait Oligosen – Miyosen yaşlı mollusk, ekinit örnekleri
tanım ve yaşlandırmalar, Y.İ. 2009/3.
İslamoğlu, Y., 2009, Karakaya kuşağının Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi projesine (200930-14-01.04) ait Eosen ve Pliyosen yaşlı karasal mollusk örnekleri tanım ve
yaşlandırmalar, Y.İ. 2009/4.
İslamoğlu, Y., 2010, Konya/ Ereğli/ Buğdaylı yöresine ait Miyosen yaşlı mollusk
fosillerinin tanımları ve yaşlandırmalar, Y.İ. 2010/01.
20

Benzer belgeler