Görüflmelerimizi sürdürüyoruz

Transkript

Görüflmelerimizi sürdürüyoruz
Hukuki Esaslar
Baflka sorularınız için
‹sviçre M.K. (Medeni Kanun) 296. maddesinde
çocukların rüfltlerini ispat edene, yani 18
yafllarını doldurana kadar, ebeveynlerin velayeti
altında kalacakları hükme ba¤lanmıfltır. Velayet,
yaflı küçük olan çocuk için gerekli kararı verme,
onu e¤itme, temsil etme, mali haklarını idare
etme ve ikâmet yerini belirleme konularındaki
yasal yükümlülüklerini ve yasal hakkını kapsar.
Richterswil / Samstagern Gençlik Sosyal
Çalıflma Merkezi
Daniele Gasparini
044 784 92 42
Ebeveynlerin e¤itimle ilgili hak ve yükümlülüklerinden bazıları flöyle tespit edilmifltir: Ebeveynler
çocu¤un iyili¤ini gözeterek onun bakım ve e¤itimini yönetir ve onun kendi karar verme ehliyeti
saklı olmak üzere gerekli kararı verirler.
Çocu¤un ebeveynlerine karflı itaat yükümlülü¤ü
vardır; ebeveynler çocu¤a hayatını flekillendirmekte onun olgunluk derecesine göre serbestlik
tanır ve önemli meselelerde olabildi¤i ölçüde
onun görüflünü dikkate alırlar (M.K. 301. md. 1.
ve 2. paragraf).
Kilise Gençlik Çalıflması Merkezi
Roma Katolik: Susanne Hilty 076 384 79 30
Protestan: Patricia Keller
078 802 75 78
Richterswil Okul Sosyal Çalıflma Merkezi
Mittelstufe:
Viviane Hürzeler-Fehr
079 755 38 16
Oberstufe: Irene Glaser
079 544 80 93
Görüflmelerimizi
sürdürüyoruz
SAMOWAR – Horgen ‹lçesi Gençlik Danıflma
ve Ba¤ımlılık Önleme Merkezi Horgen
044 723 18 18
Horgen Gençlik Sekreterli¤i
044 718 28 28
Horgen Okul Psikoloji Hizmetleri
044 727 77 44
‹sviçre Konfederasyonu alkol
yasası uyarınca flu gençlik koruma
hükümleri geçerlidir:
Damıtılmıfl içeceklerin 18 yaflından küçük çocuk
ve gençlere verilmesi yasaktır. Her türlü alkollü
içece¤in 16 yaflından küçük çocuk ve gençlere
verilmesi yasaktır.
Ceza Yasası 136. md.
„16 yaflından küçük bir çocu¤a alkollü içecekler
ya da baflka sa¤lı¤ı tehdit edebilecek miktarda
baflka maddeler … içiren ya da tüketimine sunan
kimse hapis ya da a¤ır para cezasına çarptırılır.“
Sürekli çalıflma grubu NETZ, Richterswil beldesindeki sa¤lık/çevre flubesinin bir parçasını
oluflturmaktadır; önleme ve sa¤lık teflviki ona
tabidir. Grup belediye meclisinin, okul ö¤renci
koruma (Schulpflege), kurumu üyelerinden,
ö¤retmenlerden, her iki kilisenin, Richterswil
Spor Dernekleri ‹lgi Grubu (IRS) üyelerinden,
veli temsilcilerinden ve gençlik koordinatöründen
oluflmaktadır. NETZ çalıflma grubuna, Horgen
ilçesinin ba¤ımlılık önleme merkezi SAMOWAR
tarafından proje konularında danıflmanlık
yapılmakta ve destek sa¤lanmaktadır.
Richterswil / Samstagern
harekete geçiyor …
NETZ Çalıflma Grubu
Gençlerin neye ihtiyacı var?
Ana babaların ve referans kiflilerinin
neye ihtiyacı var?
Gençlerin "sıcacık yuvaya", duygusal güvenli¤e
ve hareket serbestli¤i alanlarına ihtiyaçları var.
Bunlar yafllarına, bireyselliklerine, geliflme düzeylerine uygun olmalıdır. Serbestlik alanları
gençlere, çeflitli iyi ve zor durumlar içerisinde
kendilerini tanıma fırsatı verir. Gençler zorlukların üstesinden geldiklerini gördüklerinde, bu
sayede ruhsal güven ve güvenebilecekleri bir
direnç gücü kazanırlar. Gençlerin zamanı olan
ve – tekrar tekrar - görüflme, tartıflma imkânı
olan görüflme partnerlerine ihtiyacı var. Ana
babalarının güvenini hissetmeleri, ancak bunun
sınırlarını da hissetmeleri gerekiyor.
Ana babalar ve kendileriyle iliflki içinde bulundukları kiflilerin sakinli¤e, serinkanlılı¤a ve çocuklarına güven duymaya ihtiyaçları var. Kendi korku ve
sezgilerini ciddiye almalı ve kızlarının/o¤ullarının
durumu do¤ru de¤erlendiremeyecegi, bunun sonucunda kendini ve baflkalarını tehlikeye düflürebilece¤i izlenimi edindiklerinde çocu¤a sınır koymalıdırlar. Ana babaların çocuklarıyla görüflme ve
tartıflma yapabilecekleri bir ortam ve kendi prensiplerini gözden geçirme yetene¤i, gençleri ciddiye alma iste¤i olmalıdır. Hatalar meydana geldi¤inde, daha iyi davranma stratejileri birlikte
oluflturulmalıdır.
Bofl zaman / çıkma
Parti / e¤lence
Evde parti
Ben (kız/o¤ul) arkadafllarımla buluflmak istiyorum.
Ben (kız/o¤ul) bir partiye / e¤lenceye gitmek
istiyorum.
Ben (kız / o¤ul) bir parti düzenlemek istiyorum.
Çeflitli durumlar
için görüflme
kılavuzu
Parti ne zaman yapılacak?
Nereye gidiyorsun?
Kim organize ediyor ve e¤lence hangi
yafl grubu için düflünülmüfl?
Kiminle buluflacaksın ve ne
yapmayı düflünüyorsunuz?
Kimler davetli?
Ne kadar dıflarıda kalmayı düflünüyorsun?
Toplantı/e¤lence nerede gerçeklefliyor?
Ola¤andıflı bir durum olursa, ben sana nasıl
ulaflabilirim /sen bana nasıl ulaflabileceksin?
Sana nasıl ulaflabilirim?
Komfluların partiden haberi var mı?
Sen bana nasıl ulaflabileceksin?
Tavsiye: Süre, yafllarına ba¤lı olarak gençlerle
görüflülerek bir türden pazarlıkla
kararlafltırılmalıdır.
hafta arası, okul
dönemi sırasında
12-14 yaflındakiler
16 yaflına kadar olanlar
saat 21.00
saat 22.00
saat 23.00
saat 24.00
okulların tatil
döneminde ya da
Parti ne kadar sürecek?
Da¤ını¤ı toplama iflini nasıl organize edeceksin?
Eve ne zaman ve nasıl döneceksin?
Tavsiye: Birlikte, net kurallar kararlafltırın.
Tavsiye: Gürültülü müzik halinde bir kulak koruyucu kullanmaları tavsiye edilmelidir, çünkü iflitme
özürlü gençlerin sayısı artmaktadır.
Gençler araçlarla yolculuk edeceklerse, alkol ve esrar kullanımına de¤inilmelidir.
Gençli¤i koruma yasası itibarıyla sa¤lık açısından, gençlerin sigara ve esrar içmemeleri, alkol
ve baflka uyuflturucular kullanmamaları anlamlıdır. Bu nedenle bunlar evde de hofl görülmemelidir.
hafta sonlarında
Mittelstufe ve Oberstufe sınıflarında gerçeklefltirilen anket (2005) yukarıda
belirtilen saatleri do¤rulamaktadır.
Partilerin hafta sonları yapılması daha uygundur.