2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ

Yorumlar

Transkript

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ
KAYIT KILAVUZU
1-AKUS-2014 veya Kabul Edilen Diğer Sınav/Diploma sonuçlarına göre yerleşenler
“akus.akdeniz.edu.tr” online başvuru sisteminde Üniversitemizin lisans ve önlisans
programlarından birisine yerleştiği ilan edilen adaylar, 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında
aşağıda yazılı kayıt belgelerini hazırlayarak, kayıt için geldikleri gün görevliyebizzat teslim
etmelidirler. Adayın geçerli bir mazereti (hasta olması, eğitim, ailevi, tedavi gibi sebeplerle
sürekli yurt dışında bulunması, 18 yaşından küçük olması v.b.) nedeniyle, kendisinin
gelememesi durumunda; aday, vekalet (kesinlikle noterden alacakları vekaletnameyi ibraz
etmek suretiyle) verdiği kişi aracılığı ile kaydını yaptırabilir.
Eksik evrak ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır!
a) Öğrenci Vizesi/Ġkametgah Belgesi: Üniversiteye yeni kabul edilen lisans ve lisansüstü
uluslararası öğrenciler, kabul mektuplarıyla birlikte, ülkelerindeki en yakın Türk
elçiliğinden öğrenci vizesi alırlar. Bu vizeler, genellikle bir ay süreyle geçerlidir ve öğrenci
Türkiye'ye geldikten sonra, bu bir ay içerisinde Üniversiteye kayıt yaptırmak
zorundadır.Eğer elçiliköğrenci vizesi vermek için kayıt olma şartı isterse vizenin alınması
için 15 gün süre tanınacaktır.
Öğrenci vizesi almak için; kabul mektubunuz, geçerli ve uzun süreli bir pasaport, Türkiye’de
öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğunuzu gösteren (banka
hesabı, burs belgesi vb.) belge, vize harcı gereklidir. Konsolosluk tarafından ilave belgeler
istenebilir.
Türkiye’de oturma izni olanlar öğrencivizesinden muaf tutulacak; kendilerinden bağlı
bulundukları Muhtarlıklardan İkametgah Belgesi istenecektir.
Öğrenci Vizesi alması gerekmeyen öğrenciler:
i.
ii.
iii.
iv.
Mavi kart sahipleri,
Suriye ve Mısır uyruklu öğrenciler,
Türkiye ile vize muafiyeti olan ülkelerden gelen öğrenciler,
Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta olan öğrenciler,
Not: Oturum izni / Ġkamet tezkeresi olmayan öğrencilerin, ikamet tezkeresi başvurusunu
kayıt sırasında alacakları öğrenci belgesi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube
Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir. İkamet tezkeresinin aslı kayıt tarihinden itibaren en
geç 1 ay içerisinde temin ederek, Yabancı Uyruklu Numarası ile birlikte Öğrenci İşlerine
teslim edilmelidir. Ġkamet tezkeresi kayıt sırasında istenmemektedir!!
b) Son altı aya ait pasaport standardında 4,5x6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf
c) Sağlık Sigortası (5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında özel sağlık sigortası)
d) Yerleştirme sonuç belgesi
e) Sınav sonuç belgesi (AKUS ya da yurtdışında sınav düzenleyen Üniversitelerin sınav
sonuçları ile başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, internetten aldıkları sınav sonuç
belgeleri geçerlidir. Noter onayı istenmemektedir.)
f) Aşağıdaki belgelerin ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden ya da öğrenci
Türkiye’de bulunuyorsa noterden onaylanmış asıllarının kopyası:
i. Lise Diploması ve Denklik Belgesi
ii. Not Döküm Belgesi (transkript) ve Türkçe’ye çevrilmiş kopyası
iii. Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri
f)Türkçe Yeterlilik Belgesi Fotokopisi: En az B2 seviyesinde Türkçe Yeterlilik Belgesinin
(ÜniversitelerinTÖMER Merkezi Diploması veya Yunus Emre Enstitüsü Diploması) aslı
görülerek fotokopisi alınacaktır.
Türkçe Yeterlilik Belgesi Hakkında Açıklama:
i. Türkçe Yeterlik Belgesi, Akdeniz Üniversitesi’nin tüm programlarına kayıt için
gereklidir.
ii. En az B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi olanlar Üniversitemizde öğrenimlerine
hemen başlayacaklardır.
iii. Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan adaylar, 11 Eylül 2014 tarihinde Üniversitemiz
tarafından düzenlenecek olan Türk Dili Yeterlik Sınavına gireceklerdir.
iv. Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan ve Türk Dili Yeterlik Sınavından yeterli puan
alamayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için öğrenime ara izni verilir. Bu
durumda olan adaylar, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun uluslar arası
öğrencilere yönelik düzenlediği Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav
döneminde, yine Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı
sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en
fazla iki eğitim öğretim yılı kadar sürede yeterlik alamayanların Üniversite ile ilişiği
kesilir.
v. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de
tamamlayanöğrencilerden Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.
h)Öğrenim Ücreti: Öğrenim ücretleri ile ilgili bilgi kayıt sırasında verilecektir.
2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı öğrenim ücreti miktarları Bakanlar Kurulunca
henüzbelirlenmemiştir. Belirlendikten sonra aşağıda belirtilen adreste duyurulacaktır.
http://intstudents.akdeniz.edu.tr/ogrenim-ucretleri
Burslu öğrenciler (Türkiye burslusu) öğrenim ücreti ödemezler. Öğrenim ücreti muafiyeti
olan öğrencilerin belgelerini kayıtlar sırasında sunmaları gerekmektedir. Üniversitemiz
programlarına yeni kayıt yaptıran ve kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin öğrenim ücreti iadesi
mümkün değildir.
2-Türkiye Burslarıile yerleşenler
a) Lise Diploması: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanızın aslı.
b) Denklik Belgesi: Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk
olduğunu gösterir T.C. MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş Denklik
Belgesi.
c) Transkript veya karne (Orijinali ve Noter veya Çeviri Bürosu onaylı Türkçe tercümesi),
d) Altı (6) Adet Fotoğraf (Yaklaşık 4,5x6 cm)(Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı, fotokopi
olmamalıdır)
e) Pasaportun fotokopisi ve noter veya tercüme bürosu onaylı Türkçe tercümesi: Pasaportun
aslı görülerek Türkçe tercümesi alınacaktır.
f) Öğrenci Vizesi
g) İkamet Tezkeresi/YU Numarası
h) İkametgah Belgesi: Türkiye’de oturma izni olanlar Öğrenim Vizesinden muaf tutulacak;
kendilerinden bağlı bulundukları Muhtarlıklardan İkametgah Belgesi istenecektir.
i) İmzalı “Bursluluk Taahhütnamesi” Fotokopisi
j) Davet mektubu: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan
gönderilen “turkiyeburslari.gov.tr” uzantılı mail çıktısı.
Not: Tüm öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında oluşturulan uluslararası öğrenci
ofisinden kayıt belgelerinin kontrolü ve onayını yaptırdıktan sonra Üniversitemiz kaydını
kazandıkları Fakültelerin/Yüksekokulların Öğrenci İşlerinde yaptıracaklardır.Öğrenim ücreti
ödemesi Üniversitemiz kaydı gerçekleştikten sonra yapılacaktır.
Uyarı! Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen adayların kayıtişlemleri iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır.
ÖNEMLĠ BĠLGĠLER
Ġkametgah Tezkeresi Hakkında
Öğrenciler, öğrenimleri süresince İkamet Tezkeresini yenilemeli veya süresini uzatmalıdırlar.
İkamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde,
öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından
yenisini alabilirler.
İkamet adresi değişenlerin, bu değişikliği 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse nakil
oldukları yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmeleri gerekir.
İkamet tezkeresinin kaybedilmesi durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek, on beş
gün içinde yenisinin alınması gerekir. Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde
bulunan yabancı öğrencilere 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince cezalı harç tahsil işlemi
yapılmaktadır.
Bu yabancılar hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş
yasağı getirilmektedir.
İkamet tezkeresi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm
maliyetlerikarşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ġşlemleri Hakkında
Üniversitemize kesin kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, SGK işlemlerinin
takibinikendilerinin yapması gereklidir. Detaylı bilgi için: www.sgk.gov.tr
Genel Sağlık Sigortası (GSS)
GSS kapsamındaki öğrenciler primlerini yatırmak koşuluyla SRM’ye uğramadan doğrudan
Üniversite ve Devlet hastanelerine yabancı kimlik numarası ile müracaat edebilirler. Devlet
ve Üniversite hastanelerinde herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Bu yüzden, tüm
Uluslararası Öğrencilerin GSS’ye kayıt yaptırmaları önerilmektedir. İlaç katılım payı ücretleri
% 20’dir. Gözlük ücretleri vb. Sağlık Uygulama Talimatı doğrultusunda ödenir (örneğin,
2013 Yılı için 45 Çerçeve + 11 TL Cam bedeli).
Öğrencilerimiz özel hastane tercih etmeleri durumunda fark ödemek zorundadırlar. Bu fark
her hastanede değişebilmektedir. İlaç katılım payı ücretleri % 20’dir.
GSS’ye kayıt yaptırabilmek için öğrenciler, oturma izinlerini aldıkları Antalya Emniyet
Müdürlüğü’nden yabancı kimlik numarası almak suretiyle 3 ay içinde Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü veya ikamet edilen ilçenin Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmek
zorundadır. Kayıt yaptırdıktan sonra, GSS’nin belirlemiş olduğu pirimi bankaya ödemek
suretiyle sigortalı olurlar. Öğrenciler öğrenimleri devam ettiği sürece en düşük prim tutarı
olarak belirlenen bu miktarı yıllık olarak ödemek zorundadır. Bu miktar yıllık yaklaşık 500
TL tutarındadır. Her yıl Ocak ayından sonra primlerde bir miktar artış söz konusu olmaktadır.
Bu sebeple doğacak farkı takip edip ödemek öğrencinin sorumluluğundadır. Primler,
kampuste bulunan Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası’na, ayrıca Halk Bankası’na
yatırılabilir. Bankada yabancı kimlik numaralarını söylemeleri yeterli olacaktır.
Kanun gereği, kayıt olduktan itibaren 3 ay içinde GSS’ye sahip olmak için başvurmamış
öğrenciler, daha sonra bu haktan yararlanamaz. Bu sebeple öğrencilerimizin bu işlemi ihmal
etmemeleri önemle rica olunur.
Türkiye bursu, MEB-Devlet ve MEB-Hükümet bursları, Doğu Türkistan Vakfı bursuna sahip
uluslararası öğrencilerin GSS primi ödemelerine gerek yoktur, bursları kapsamında doğrudan
GSS sahibi olurlar.
Yabancı Kimlik Numarası
Türkiye’de bulunan ve T.C. uyruklu olmayan herkes, Türk vatandaşları gibi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin verdiği bir kimlik numarasına sahip olmaları gerekir.
Yabancı Kimlik Numaranızı Nasıl Öğrenebilirsiniz?
1. Bağlantıya tıklayınız: https://tckimlik.nvi.gov.tr/
2. İkamet Tezkeresi Numaranızı (ikamet tezkere numarası, ikamet tezkerenizin ilk
sayfasında 1-112233 gibi bir numaradir) veya kişi bilgilerinizi girerek sorgulama yapınız.
3. Sorgulamanız sonucunda 11 haneli ve genellikle 99 ile başlayan bir numara verilecektir.
4. Bazen bu sorgulama bir sonuç vermemektedir; bu, size henüz bir numara atanmadığını
gösterir. Bu durumda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek Yabancı Kimlik Numaranızı
bizzat öğrenmeniz gerekmektedir.
UYARI: Genel Sağlık Sigortasından yararlanmak için oturma izninizi alır almaz Yabancı
Kimlik Numaranızla ilgili işlemi bir an önce yapmanız gerekmektedir.

Benzer belgeler

Yaz Okulu Sınav ve Lisans-Lisansüstü Bütünlemeleri Programı

Yaz Okulu Sınav ve Lisans-Lisansüstü Bütünlemeleri Programı FIZ 103 (HALUK KORALAY) GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

Detaylı

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu...

Detaylı

GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM

GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM copies of supportive documents should be submitted along with the application form Form içerisindeki hiçbir sütun boş bırakılmamalıdır. Kesin olmayan veriler içeren eksik formlar destekleyici belge...

Detaylı

Lisansüstü Broşürü Uluslararası öğrenciler için - BYS

Lisansüstü Broşürü Uluslararası öğrenciler için - BYS • Fen Bilimleri Enstitüsü için ; %100 İngilizce Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvuran adaylar;  Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’dan en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde...

Detaylı

2011 yılı sm, serbest muhasebeci mali

2011 yılı sm, serbest muhasebeci mali B. Veya kredi tutarının, i- 369.600 TL' sine kadar kısmı için

Detaylı