burayı - akil-oyunlari.net

Transkript

burayı - akil-oyunlari.net
ilkokul 3 ve 4. sınıflar
zeka oyunları turnuvası
Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Sompo Japan olarak,
kurulduğumuz 1888 yılından bugüne, 28 ülkede sigorta sektörünün
öncüsü konumundayız. Bu konum bize sosyal alanlarda da
sorumluluk yüklüyor, öncü yapıyor. Çünkü bizim için hâlâ en anlamlı
başarı, bize güvenen milyonlarca insanın yüzlerindeki gülümseme.
En başta da, çocuklarımız... Çünkü onlar yaşadığımız yeryüzünün
geleceği, sigortaları.
Sosyal bir uzmanlık alanı olan sigorta sektöründe, sayılarla ve somut
verilerle yol alan insanlar olarak biliyoruz ki, matematik hayatımızın
önemli bir parçası. Çocukken gözümüzü korkutan sayılar, sonradan
anlıyoruz ki hayat boyu her alanda çok işimize yarıyor. İstedik ki, yeni
neslin çocukları, henüz küçük yaşlarda matematikle arasını sıcak
tutsun, matematiği sevsin... Eğlenerek zekâlarını kullanmalarına
yardımcı olalım; problem çözme, sistemli akıl yürütme ve çok yönlü
düşünme becerilerini artıralım. Çocuklarımız hayatlarındaki her
problemi bu sayede kolayca aşsın, mutlu olsun, yüzleri hep gülsün.
VAR MISIN AKILLIM işte bu nedenle, kesinlikle bilgi ya da zekâ
seviyesi ölçen bir yarışma değil.
Hem öğrencilerimize hem de velilerimize başarılar ve iyi eğlenceler
diliyoruz. Yüzlerdeki gülümseme de, bizim ödülümüz olsun.
1. AKIL OYUNLARI
1.Dörtgenle (Shikaku)
Tüm diyagramý öyle dörtgenlere ayýrýn ki; her dörtgenin içinde bir sayý olsun ve bu sayý dörtgenin alanýný birim hücre
cinsinden belirtsin.
9
12
5
9
12
5
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
12
4
6
8
12
4
3
9
4
3
9
4
2.Kare Karala (Hanjie)
Diyagramýn dýþýndaki sayýlar, ilgili satýr ya da sütunda karalanacak bloklarýn uzunluklarýný sýrasýyla göstermektedir.
Bloklar arasýnda en az bir birim boþluk bulunmalýdýr.
1
2
2
1
4
4
1
2
2
1
2
2
1
2
4
4
4
4
1
1
2
4
4
1
3.Köprüler (Hashiwokakero)
Üzerinde rakam olan adalardan, yazan rakam kadar yatay ya da dikey çizgi çizin. Bu çizgileri adalarý birbirlerine
baðlayan köprüler gibi düþünebilirsiniz. Herhangi iki ada arasýnda en fazla 2 köprü olabilir. Köprüler diðer köprülerle
kesiþemezler. Tüm köprüler çizildiðinde, adalarýn tamamý bu köprülerle birbirlerine baðlý olmak zorundadýr.
Tekli köprü
Çiftli köprü
Yanlýþ
1
5
3
1
4
8
2
3
2
2
3
2
5
3
3
1
1
3
2
2
6
3
3
4
3
1
1
3
6
4
4.ABC Baðlamaca (Numberlink)
Tüm noktalarý kullanarak ayný rakamlarý birbirine baðlayýn. Yalnýzca yatay ve dikey çizgiler kullanýn. Hiçbir baðlantý
biribiriyle kesiþemez.
1 2 1 3
1 2 1 3
5
5
6
6
2
2
4 7
6
4 7
7 5 4
3
6
7 5 4
3
5.Uðrak Yol (2003 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
S’de baþlayýp G’de biten bir yol çizin. Yol kendisini kesemez. Bu yol her gri bölgede tam olarak bir hücreden geçmek
zorundadýr.
2.KELÝME OYUNLARI
1.Alfabe Yolu (2008 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
Sol üst köþeden baþlayýp sað alt köþede biten bir yol bulun. Bu yol üzerindeki tüm harfler verilen aralýkta tüm harfleri
tam olarak bir kez barýndýrmalýdýr. Yol kendisini kesemez.
A-I
A
E
C
G
A
J
D
H
I
F
T
B
G
D
B
G
H
I
E
B
F
D
C
H
J
A
E
C
G
A
J
D
H
I
F
T
B
G
D
B
G
H
I
E
B
F
D
C
H
J
2.Baðlý Harfler (2003 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
Verilen bölgeleri, diyagramda kalýn çerçevelerle gösterilmiþ bölgelere yerleþtirin. Bunu yaptýðýnýzda her harf kendi
türündeki diðer tüm harflere kenardan baðlý olacak þekilde tek bir yapý oluþturmalýdýr. Örnekte bunun daha iyi
görülmesi için A harfleri gri renklerle gösterilmiþtir.
A A
A B
A A
A A
A B
B B
B B
B A
A A
A B
A B
B B
B B
A B
A B
A B
A B
A B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
3.Dörtgen Kelimeler (2002 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
Diyagrama öyle dörtgenler çizin ki, her dörtgenin dört köþesinde yer alan harfler, listede verilen kelimelerden birini
oluþtursun. Herhangi bir harf yalnýzca bir dörtgen tarafýndan kullanýlabilir.
I
E
Ð
R
A
U
Ý
A
I
I
Ð
E
Ý
K
E
K
Ð
K
U
B
A
I
U
K
Ð
A
B
E
A
B
I
U
B
Ý
Ð
I
I
E
Ð
R
A
U
Ý
A
I
I
Ð
E
Ý
K
E
K
Ð
K
U
B
A
I
U
K
Ð
A
B
E
A
R
I
U
B
Ý
Ð
I
AÐIR, BUÐU, EÐÝK
4.A’lmak ya da A’lmamak (2001 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
Verilen kelimelerin tamamýný soldan saða ya da yukarýdan aþaðýya okunacak þekilde diyagrama yerleþtirin. Listedeki
kelimelerden baþka bir kelime diyagramda okunamaz. Kelimelerde yer alan tüm A harfleri verilmiþtir. Ancak bu A
harflerinden baþka A harfleri de vardýr ve bu harfler mutlaka karalý olmak zorundadýr.
A A
A
A
A
A
A A
A
A
A
A
A
F A
A Ð
L
B A
E M
Z A
A L
Ý
A
S I
Ý
T
Y
S E
O N
K
E R
T E
AÐ ON BEZ ASÝT BASIK AÐLAMA
ER RE EMÝ FAAL SOKET
FA TE ÝSE
LA
YEN
LÝ
ZAT
3.SUDOKU OYUNLARI
1.Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3'lük bölgede 1'den 6'ya tüm rakamlar tam olarak bir
kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
1 6
5 2
5 2
3
4
1
2
5
6
2 6
4 1
5 2
6 4
1 5
1
5
3
6
2
4
6
2
4
5
1
3
4
1
5
3
6
2
5
6
2
4
3
1
2
3
6
1
4
5
2.Ýkili Sudoku (2007 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
Klasik Sudoku kurallarý geçerlidir. Gördüðünüz gibi iki tane Klasik Sudoku sorusu verilmiþtir. Üçüncü diyagramdaki
bir Sudoku sorusu deðildir, sadece iki Sudoku’da da ayný konumlu hücrede yer alan rakamlarýn toplamýný göstermektedir.
Amacýnýz bu toplamlarý dikkate alarak, iki Sudoku’yu da çözmek.
2 4
5
3
3
2
5
2
3
3
6 3
1
5
6
4
3
2
3
6
2
5
4
1
2
4
1
3
5
6
4
1
5
2
6
3
5
2
3
6
1
4
6
3
4
1
2
5
1
4
5
2
6
3
5
3
6
1
4
2
2
6
3
4
1
5
4
1
2
3
5
6
6
2
1
5
3
4
3
5
4
6
2
1
11 9
4
4 7
7 5
4
6
4
2
2 8
9
8
5 3
4
8 6
2 8
9
11 9
4
4 7
7 5
8
5 3
4
8 6
4.ÝÞLEM OYUNLARI
1.1’den 9’a Ýki Set (2006 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
Verilen 9 iþlemde 9 tane kare, 9 tane de daire vardýr. Amacýnýz tüm karelere 1’den 9’a rakamlarý tam olarak bir kez
yerleþtirmek, ayný þekilde tüm dairelere de 1’den 9’a rakamlarý sadece bir kez yerleþtirmektir. Bunu yaptýðýnýzda
verilen iþlemlerin tamamý doðru olmalýdýr.
= 1 +
/ 2 =
- 3 =
= 4 X
= 5 /
+ 6 =
X 7 =
= 8 -
= 9 -
9 = 1 + 8
6 / 2 = 3
7 - 3 = 4
8 = 4 X 2
5 = 5 / 1
3 + 6 = 9
1 X 7 = 7
2 = 8 - 6
4 = 9 - 5
2.Futoþiki
Her satýr ve sütunda 1’den 4’e rakamlar tam olarak bir kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun. Hücrelerdeki
rakamlar arasýndaki iliþki büyük > ve küçük < iþaretleri ile belirtilmiþtir.
1-4
1
2
2
3
2
3
4
1
1
2
3
4
4
1
2
3
3
4
1
2
3. Dört Katmanlý (2001 Japonya Zeka Oyunlarý Þampiyonasý)
1’den 9’a rakamlarýn her birini tam olarak bir kez kullanarak kutularýn içine yerleþtirin. Bunu yaptýðýnýzda, oklarla
gösterilen her matematiksel iþlem doðru olmalýdýr.
+
+
x
=
x
3
8
5 +
=
x
=
=
x
=
+
=
+
6
4
x 1 =
x
2
+ 7 = 9