Hayatta Neleri Kaçırıyoruz!

Transkript

Hayatta Neleri Kaçırıyoruz!
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
Hayatta Neleri Kaçýrýyoruz!
Onaylayan Sevim IÞIK
Friday, 15 February 2013
Bu yazýyý okumanýzý þiddetle tavsiye ediyorum arkadaþlar. Ders alacaðýmýz çok güzel kýsa bir mektup diyebilirim. Hayatý y
neleri kaçýrdýðýmýzý, Erma Bombeck bu kýsa mektubunda bir çýrpýda dile getirmiþ. Pek çoðumuzun bu yazýdan pek çok þey ç
farklý gözle bakacaðýna inanýyorum… Sevgiyle…
Kanser Nedeniyle Ölen Erma Bombeck Ölmeden Önce Yazmý
"Hayatýmý yeniden yaþayabilseydim eðer;Hastayken yataða girer dinlenirdim. Ben olmadýðým zaman her þey kötüye gidecek di
düþünmezdim…Gül þeklindeki pembe mumu saklamaz yakardým...Daha az konuþur, ama daha çok dinlerdim...Yerler
kirlense, masa örtüm lekelense bile daha çok arkadaþýmý akþam yemeðine davet ederdim...
Oturma odasýnda TV seyrederken, patlamýþ mýsýr yer. Yerler leke olacak diye korkmazdým.. Bana gençliðini anlatmaya çalýþa
dedeme daha çok vakit ayýrýrdým… Kocamýn sorumluluklarýný daha çok paylaþýrdým...
Saçým bozulmasýn diye, arabanýn camýnýn açýlmasýný önlemezdim...
Eteðimin lekelenmesine aldýrmadan çimlere otururdum... TV seyrederken daha az, hayata bakarken daha çok aðlar ve
gülerdim... Ömür boyu garantilidir denilen hiçbir þeyi satýn almazdým... Hamileliðimin bir an önce sona erip, doðum yapmayý dile
yerine, hamile olduðum her anýn tadýný çýkarýr ve içimde bir canlý yaratmanýn ne kadar harika olduðunu fark ederdim... Bu o ka
nadir bir olay ki… Mucize gibi bir þey... Çocuklarým beni öpmek istediklerinde, asla "Önce git ellerini yüzünü yýka"
demezdim... Onlara daha çok "seni seviyorum", ondan da daha çok "özür dilerim" derdim…Ama baþka bir hayat verilseydi
en çok yapacaðým þey; her dakikasýný deðerlendirmek olurdu...
Dikkatle bak... Gerçekten gör... Yaþa... Vazgeçme...Küçük þeyler için þikâyet etmekten vazgeç...Bana benzemeyenler, benden
çok þeye sahip olanlar ve kimin ne yaptýðý beni ilgilendirmezdi…Bunun yerine, iliþkilerimi güçlendirmeye çalýþýrdým...Sahi
olduðunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her þey için þükredin...Tek bir hayatýnýz var ve bir gün sona eriyor... Umarým her gününü
deðerlendirirsiniz..."
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 08:35

Benzer belgeler