rep f‹rmasının, enjeks‹yon teknoloj‹s‹ne get‹rd‹⁄‹ son yen‹l‹kler

Transkript

rep f‹rmasının, enjeks‹yon teknoloj‹s‹ne get‹rd‹⁄‹ son yen‹l‹kler
RÖPORTAJ
REP F‹RMASININ,
ENJEKS‹YON TEKNOLOJ‹S‹NE
GET‹RD‹⁄‹ SON YEN‹L‹KLER
Behlül MET‹N
memnuniyetin süreklili¤inin piyasaya kaliteli
ürünler vermekten geçti¤inin fark›nday›z.
Ayn› zamanda müflteriden gelen talepler
do¤rultusunda ürün gelifltirmeye a盤›z.
Misyonumuz ürünü teslim ettikten sonra da
kaliteli bir bak›m hizmeti vermektir.
Bu say›m›zda Fransa’n›n Lyon
flehrinde, dünyan›n en eski ve önde
gelen kauçuk enjeksiyon presleri
üreticisi REP firmas›yla yapt›¤›m›z
röportaj› size sunaca¤›z.
Giriflte karfl›lan›yoruz
Bizi REP firmas›ndan Rafhael Sanchez ve
Stéphane Demin karfl›l›yor. Sorular›m›z›
sormaya bafll›yoruz.
Kauçuk Derne¤i: Merhaba Bay Rafhael
Sanchez önce sizi ve Stéphane Demin’i
tan›mak isteriz, kendinizi bize tan›t›r m›s›n›z?
Rafhael Sanchez: Öncelikle hofl geldiniz.
Türkiye, sanayisi ile kauçuk sanayisi h›zla
ilerleyen bir ülke, derginiz arac›l›¤›yla
Türkiye’deki kauçuk sektörüne REP’i anlatma
imkan› verdi¤iniz için teflekkür ediyoruz.
Ben 1985 y›l›ndan beri REP’te çal›fl›yorum
ve dünyan›n de¤iflik yerlerindeki ülkelerin
32
Sunum yap›l›yor
sorumlulu¤unu ald›m. Güney Amerika,
‹spanya, Portekiz benim ilgilendi¤im
ülkelerdi.1994 y›l›ndan bu yana da Orta Do¤u
ülkelerine, ‹srail ve Türkiye’ye bak›yorum.
Bir ara bu bölgeye ara verdim. fiirket
organizasyonlar›nda baz› de¤iflikliklere gidildi
ve 2009 y›l›ndan sonra yine Türkiye ve Orta
Do¤u’nun sorumlulu¤unu ald›m. Geçen sene
2 defa, bu sene de 1 defa Türkiye’ye geldim.
Türkiye’nin pazar›n› biliyorum ve görüyorum
ki, on sene öncesine göre sanayide ve
ekonomide bir ilerleme var. Kauçuk
sektörünün Türkiye ekonomisine katk›s›n›
da gördüm. Türk ekonomisine çok fley
kazand›r›yor, bu aç›dan Türkiye geliflen
kauçuk sektörü sebebiyle bizim için önemli
bir ülke.
K.D.: Peki sizi tan›yabilir miyiz Bay Stéphane
Demin, sonra REP’in misyonu ve vizyonu
hakk›nda neler söylemek istersiniz?
Stéphane Demin: Önce hofl geldiniz, ben
Genel Müdür Yard›mc›s›y›m ve ayn› zamanda
Pazar Gelifltirme Müdürüyüm. REP eski ve
köklü, dünyada kalitesiyle tan›nm›fl bir
kurulufltur. O aç›dan buna uygun bir çizgide
hareket etmemiz gerekiyor ve bu bizim için
önemli. ISO 9001 belgesine sahibiz, bizim
baflar›m›z›n müflterilerimizin memnuniyetine
ba¤l› oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Bu
Stéphane Demin bilgi veriyor
K.D.: Biz genelde hep sorar›z, size de sormak
istiyorum bu REP ad› nereden geliyor?
REP: REP ad› kurucumuz olan, 1881–1957
y›llar›nda yaflam›fl Robert Esnault-Pelterie,
ad›n›n bafl harflerinin k›salt›lmas›ndan
meydana gelmifl.
K.D.: Peki nereden akl›na gelmifl, Robert
Esnault Pelterie’in kauçuk enjeksiyon presi
yapmak, bu konuyla çok ilgili bir insan
m›ym›fl?
REP: Kurucumuz Robert Esnault-Pelterie 8
Kas›m 1881-6 Aral›k 1957 tarihleri aras›nda
yaflam›fl çok ilginç bir insan. Paris’te dünyaya
geliyor bir tekstilcinin o¤lu olarak. Kafas›
sürekli icatlarla hafl›r neflir, araflt›rmac› ve
üretken biri. Fransa’da icatlar›yla çok tan›nm›fl
bir insan, onun an›s›na hat›ra pullar›
ç›kart›l›yor, bulufllar›n› anlatan kitaplar
yaz›l›yor. Uçak tasar›mlar›yla ifle bafll›yor.
Uçaklarda, iki kanatl› tasar›mla birçok
denemeler yap›yor, önce baflar›s›z olsa da
sonradan, 30 beygir gücünde hava so¤utmal›
bir motorla, 30 metre yükseklikten 500 metre
uçurmay› baflar›yor. REP’i de bu denemeler
s›ras›nda bir havac›l›k flirketi olarak 1906
y›l›nda Paris’te kuruyor. Tek kanatl› uçak ile
denemelere 8 Haziran 1908 tarihinde
bafll›yor. Sonra tek kanatl› uçakla 30 metre
yükseklikten 1200 metre uçarak rekor k›r›yor.
Bunlar, bu gün için çok küçük rakamlar olsa
da, ilk kez denemelerin yap›ld›¤› o tarihlerde
çok önemli mesafeler. Bu uçufl denemeleri
1909 tarihine kadar sürüyor, daha sonra
uçufl odakl› baflka alanlarda çal›flmalar
yapmaya bafll›yor.
Robert Esnault-Pelterie’yi anlatan
kitap hediye ediliyor
K.D.: Çok ilginç bir öykü, günlük hayat›m›z›
kolaylaflt›ran bir çok icatlar ve mucitler var.
Biz bunlar›n, okullarda ö¤retilen birkaç tanesi
d›fl›nda olanlar›n› bilmiyoruz. Robert Esnault
Pelterie’yi sayenizde yeni tan›d›k, bu güne
kadar böyle bir bilim adam›n›n varl›¤›ndan
dahi haberdar de¤ildik ve REP’in kurulufl
öyküsünü dinlemifl olduk. Fakat yine ayn›
soruyu soraca¤›m, kauçuk enjeksiyon
presleri imalat›na nas›l geçildi?
Fabrika içi
REP: Ar-Ge çal›flmalar›m›z devam ediyor ve
1961 y›l›nda V fleklinde, bir taraftan, burgu
ve ekstruzyon sistemiyle hammaddeyi iten,
di¤er tarafta bir haznede toplay›p piston
gücüyle enjekte eden sistemin patentini
al›yoruz. Plastik için gelifltirdi¤imiz bu sistemi
1964 y›l›nda kauçu¤a uyarl›yoruz.
Enjeksiyonlar›n atas›
34
Son sistem presler
K.D.: Günümüze yaklaflt›kça elektronik
kontrollerde iyileflme sa¤lanma yoluna
gidilmifl sürekli.
K.D.: Peki anlayamad›¤›m nokta kauçuk
enjeksiyon presleri imalat›na nas›l geçildi,çok
alakas›z konular?
REP: Hakl›s›n›z, fakat daha oraya gelmedik,
kurucumuz çok yönlü araflt›rmac› kiflili¤i ile
icatlar üretmeye devam ediyor.1930’lu
y›llarda balistik füze sistemlerini, 1931’de
s›v› yak›tla çal›flan füze sistemlerini
gelifltiriyor. Bu çal›flmalar s›ras›nda bir
patlama oluyor ve sa¤ elinin üç parma¤›n›
kaybediyor. Otomobillerdeki süspansiyon
sistemleri, uçaklardaki tek merkezden joystick
kontrolü, de¤iflik roket bafll›klar›, yak›t
pompalar› ve radyal motorlar üzerine bulufllar
yap›yor. Daha sonraki y›llarda firmas› REP,
1948 y›l›nda plastik sektörüne girerek plastik
enjeksiyon makineleri imal etmeye bafll›yor.
Kurucumuz 1957 y›l›nda vefat ediyor, fakat
REP’e araflt›rmac› bir kurulufl olma gelene¤ini
miras b›rak›yor ve onun açt›¤› çizgide, ondan
sonra da geçmiflten gelece¤e REP’in bu
araflt›rmac› yap›s› devam ediyor.
REP: Sonradan preslere ›s› ve zaman kontrol
sistemleri, elle de¤il de hidrolikle, dikey
çal›flan mekanizmalar gelifltirilerek G2, G3
kuflaklar› üreterek 1978 y›l›nda G4 dedi¤imiz
sisteme geçiyoruz. Bu sistemde PLC ad›n›
verdi¤imiz elektronik kontrol sistemleri
kullan›larak preslerin h›z›, zamanlamas› ve
›s› kontrolleri yap›l›yor. Burgunun h›z› ve
mal hazneye al›nd›ktan sonra bas›nc›n gücü
kontrol ediliyor. Daha sonraki y›llarda çok
gözlü presler ve yatay enjeksiyon presler,
1986’da, yatayda biraz daha genifl presler
imal ediyoruz. 1990 y›l›nda G7 dedi¤imiz
7.jenerasyona geçiliyor. Daha sonra plaklar›n
yere yak›n oldu¤u, insan vücuduna uygun
presler yap›larak çal›flma kolayl›¤› sa¤layan
pres üretimine geçiyoruz.
1964 yap›m› ilk pres
1964 y›l›ndan sonra plastikle kauçu¤u ay›r›p,
kauçuk enjeksiyon sahas›nda bir boflluk
gördü¤ümüzden bu konuda yo¤unlafl›yor ve
kauçuk enjeksiyon presleri üretmeye
bafll›yoruz. Ad›na k›saca G1 dedi¤imiz
1.kuflak enjeksiyon preslerini üretiyoruz.
Tabi bunlar bafllang›çta çok basit, iptidai
sistemler, fakat bugünkü preslerin atas›
oluyor.
REP’in tarihi anlat›l›yor
K.D.: Daha sonraki y›llarda geliflmelerin
tarihçesi nas›l?
REP: Preslerin hassas olarak elektronik
kontrolü önemli tabi, 1986 y›l›nda SPC
proses kontrollü entegrelerle ve Repnet ad›n›
verdi¤imiz sistemle kontrolde hassasiyeti
art›rd›k.1988’de Curetrac ad›n› verdi¤imiz
sistemle, preslerde ilk defa mikrobilgisayar
kullan›yor, hesaplamalar› bilgisayar
yard›m›yla yap›yoruz. 2002 y›l›nda
Isothermould ad›n› verdi¤imiz sistemle ›s›t›c›
plaka ve kal›p üzerindeki ›s› da¤›l›mlar›n›,
ayr› noktalardan kontrolü gerçeklefltirdik.
Isothermould sistemiyle firelerin yanmas›n›
önlemek için yolluklar› kontrol sistemini
gelifltirerek, yolluklarda mal›n yanmas›na
engel olup, fire sarfiyat›n› azaltt›k. 2004
y›l›ndan beri de G9, 9.jenerasyon üzerine
çal›fl›yoruz. G9 yelpazesi son derece kapsaml›
özelliklere sahip, presler dokunmatik bir
ekran üzerinden kontrol ediliyor.
9.Jenerasyon presler