Lezzet Kâşifleri`nin yolu, bu hafta Ortaköy`e düştü. Kebaptan pizzaya

Transkript

Lezzet Kâşifleri`nin yolu, bu hafta Ortaköy`e düştü. Kebaptan pizzaya
YEMEK
10 HAZ‹RAN 2012
5
Kokoreçli
pizza denediniz mi?
4
Lezzet Kâşifleri’nin yolu, bu hafta Ortaköy’e düştü. Kebaptan
pizzaya, kahvaltıdan tatlıya çeşit çeşit lezzetin peşinde, ceplerinde
80 TL’lik bütçeleriyle, dükkân dükkân gezen kâşiflerimiz, Ortaköy’ün
ara sokaklarında gizli kalmış mekanları açık ediyor.
LEZZET KAfi‹FLER‹ @LezzetKasifleri
ASLI GÖKSUN fiAT @Sila_Tas
Y
ol boyunca kumpirciler,
hediyelik eflya tezgâhlar›,
denize s›f›r kahveler, pötikare
örtülü masalar, uyufluk kediler, ç›t
duysa ayn› anda havalan›p ortal›¤›
birbirine katan güvercinler. Yer,
Ortaköy. Her mevsim müdavimi olan
bu semt, arka sokaklar›nda birçok
lezzet noktas›na ev sahipli¤i yap›yor.
Yemen 2
Keflif yolculu¤umuzun ilk dura¤›,
Dereboyu Caddesi’nin hemen
giriflinde yer alan Yemen 2 Restoran.
13 y›ld›r hizmet veren ve kebap
çeflitlerinin her türlüsünü
bulabilece¤iniz restoran›n en meflhur
taba¤›, Adana kebap. Kebab›m›z ocak
bafl›nda haz›rlanmaya bafllan›rken,
mekân sahibi Bekir Bey’le sohbet
ediyoruz. Derken, hafif ac›l› bir
porsiyon Adana
1
kebap geliyor masam›za. Gelene¤e
uygun olarak z›rhlanm›fl kuzu buttan
yap›lm›fl. Büyük porsiyonu sayesinde
doyurucu bir yemek olan Adana
kebap, 14 TL. Köftesi, yan›nda servis
edilen köz biberi, domatesi, pidesi ve
pilav› gayet lezzetli. (14 TL)
Zirve Ekonomik Halk Pazar›
Ortaköy’ün gerçek mahalle
havas›n› solumak için Eskibahçe
Sokak’a do¤ru ilerliyoruz. Oldukça
renkli bir vitrini olan manavda can
erikler çarp›yor gözümüze. Sonra
k›pk›rm›z› domatesler, çilekler,
kay›s›lar… Yaz›n en fazla ilgi gören
ürünlerinin dondurma kavunu ve
yabanmersini reçeli oldu¤unu
ö¤reniyoruz. Kendimize yolda
at›flt›rmak için erik, çilek ve kay›s›dan
oluflan 5 TL’lik küçük bir meyve sepeti
yapt›r›yoruz. (5 TL)
Nefle Köfte & Uykuluk
Ortaköy’ün 35 y›ll›k kasap
dükkân› Nefle’nin sahipleri Nilüfer
Han›m ve efli Nurettin
Bey’in
2
3
ayn› isimli bir de
lokantalar› var.
Ortaköy’ün yerlisi
çiftin o¤ullar›yla
birlikte ifllettikleri
lokantada piflirilen
etler, Nefle
Kasap’tan geliyor.
Lokantada ilk olarak
›zgara köftenin tad›na
bak›yoruz (8 TL). Özel
tarifini alamasak da terbiyeli
etin ve kullan›lan baharatlar›n tad›
dama¤›m›zda kal›yor. Lokantan›n
ikinci favorisi uykuluk ise kömür
ateflinde pifliriliyor. (11 TL)
“Sütlüce’nin lezzetini Bo¤az’a tafl›d›k”
diyen mekân sahipleri, ayr›ca k›fl›n
paça, yaz›n da iflkembe çorbas›n›n
(5 TL) en fazla tercih edilenler
aras›nda oldu¤unu söylüyor.
Porsiyonu 4 TL olan ve Nefle
Han›m’›n bizzat kendisinin yapt›¤›
tatl›lar da son derece hafif. ‹rmik
helvas› ve f›r›n sütlac›n anne elinden
ç›kan› bir baflka oluyor. Yaz aylar›nda
sabah 08.00’den gece 02.00’ye kadar
aç›k olan bu lokantan›n paket servisi
var. (23 TL)
PizanoPizzeria
Nefle Köfte’nin sahipleri
“mutlaka u¤raman›z laz›m!” deyip
kolumuzdan tuttuklar› gibi Pizano’ya
götürüyorlar. Bursal› Rahmi Bey, efli
Nurcay Han›m ve bald›z› Olcay
Han›m’la birlikte iflletiyor mekân›.
fiubesi bulunmayan dükkânda sadece
pizza yap›l›yor. ‹ki ton a¤›rl›¤›nda,
4
1
5
3
2
5
7
6
volkanik kayalardan
yap›lm›fl ve ‹talya’dan
özel olarak getirilmifl
bir f›r›n bulunan Pizano’da, kendi
icatlar› kokoreçli pizza ile ince
hamurlu Mediterrano’yu (11,5 TL)
mutlaka denemelisiniz. Pizano’nun
pizzalar›n›n en güzel taraf›, taze
domatesin, peynirin, üzerine
serpifltirilen taze ve kuru yeflilliklerin
tatlar›n› ayr› ayr› alabilmek. Buzlu
limonata (8 TL) da tam içinizi
ferahlatacak cinsten. Pizano’da
mönünün gözdesi ise ödüle lay›k
görülen ‘Fagotto’. Her gün saat
22.00’ye kadar aç›k olan mekan bizce
kaçmaz! (19,5 TL)
Ortaköy Cafe & Kahvalt›
Tu¤ba Han›m ve babas› Ünal
Bey’in ifllettikleri bu renkli mekan,
gerçek bir anne mutfa¤›. Sabah 7.00,
akflam 21.00 aras›nda hizmet veren
kafede, günün her saatinde kahvalt›
servisi yap›l›yor. Ö¤renciler, iflten
ç›k›p gelenler, sanatç›lar mekan›n
daimi müdavimleri. “Kahvalt› biraz
5
keyif iflidir ve biz
bunun için uygun
ortam› yarat›yoruz”
diyen Tu¤ba Han›m,
tasar›m mezunu olsa da flimdilerde
fleflik e¤itimine devam ediyor. Sade
bir kahvalt› için taze nane kat›larak
yap›lan beyaz peynirli gözleme ve
portakal suyu güzel bir seçenek.
M›hlama ve çi¤ börek ise denenmeye
de¤er. Kafede fiyat› 5-20 TL aras›nda
de¤iflen 13 adet mönü seçene¤i
bulunuyor.
Ispanakl› kek, ball› süt ve çikolatal›
tost farkl›l›k arayanlar için birebir.
Raflar dolusu dergi ve kitaplar ile
saatlerce oturulabilecek bir atmosfer
sunan mekân, dekorasyonuyla da
dikkat çekiyor. (10 TL)
Ortaköy F›r›n›
1968’de kurulan f›r›n›, kendisi de
bir Ortaköy sakini olan Fuat Bey
iflletiyor. Mis kokular› soka¤a taflan
40 çeflit ekme¤in bulundu¤u f›r›n›n
6
favorileri, otantik köy ekme¤i
ve Alman çavdar ekme¤i.
Sabahlar› börek, kurabiye ve
po¤açalar›n kap›fl kap›fl gitti¤i
mekânda, meyveli muffin’ler ve befl
çay› için ç›kan tuzlular da her daim
taptaze. (2 TL)
Baklavac› Dedeo¤lu
Gaziantepli Bilal Bey’in sahibi
oldu¤u Dedeo¤lu, 21 senelik bir
geçmifle sahip. 4-5 çeflit tatl›dan
oldu¤u kar›fl›k bir tabak (6 TL)
yapt›r›p hemen taburelere ilifliyoruz.
F›st›kl› sarma kap›fl kap›fl giderken,
sütlü nuriye de ondan geri kalm›yor.
Ne fazla tatl› ne de fazla flerbetli
olmad›klar› için yemeye doyam›yoruz.
Günün favorisi ise kuru baklava
oluyor. Kaymaks›z olmas› sebebiyle
kuru olarak ifade edilen bu baklava,
ç›t›r ç›t›r bol f›st›kl› tad›yla akl›m›z›
al›yor. Mekân her gün 8.00-22.00
saatleri aras›nda aç›k. (6 TL)
Yepyeni kefliflerde buluflmak üzere!
7