! F Eq

Transkript

! F Eq
e
I
;
E
f,
+='r'
'+**
=== B
D!'
3-,
-:1 .' 1
,
Q
r-l
F
t!?C'ncr'lb
l, \=.
.D
-.91
siFisEE
ii? gEJg€is
5i1(,
i.
=l
r:.0'a a d=E
G\o
z
z
Ct
"a
3
€z
l!'
A
s
I
d
g
:ls& t?5E:,F+ e
iFFi +FF E
F *EB;9c; i
=
F
6
r
<
E'
o
t
F
$.*TEi'EF E
A -.t *FfiiF-> :'
$ fiE E ::*t
g s'Fi i :
=
:.; d :
'v =*3
E
e-'e c F +
ig [+e
+gc tr ;'
X
A
{tt
!: 5 g
:. &e
s F&
b')io
;'i 3.
?d
F
a
.l
P
a
=
E
g
dc
1
T* U
:+
k ts3
€5
= ]
:*F P
5'
e.
a.
F'
#,
*a
i:
1
*
E:.
>rei6
! F Eq
E
.<
6
E
r H &s
oir
.t
*;=
F ={
3E:
N
= 1E*i S[+ g
*l
a
Eg<
:qTF
3iH
,? sE'
ae?i
z
P.
4:
li
r>
IF
l!t
to
-l
t:
l3
IQ
z
g
1..)
ri
t3
x
x
rl
t
E
=<o
T.C.
SAdLIK BAKANLIdI
ir, sadr,rr uUoOnr,UcU
acir-, yannru AMBULANsT
uuariynrsiz KASKo siconr,tsr yaprrRrr,namr
rnrodx ganmraunsi
MADDE
isi
I : TANIMLAR
l
I. idare : Adana il Saflrk Mtidiirliidi.i
1.2. yiiklenici : Uzerine ihale yuprtuirr"
siizlegme imzalanan istekli
MADDE2:i$iNKONUSU
Adana il saghk Miidiirliigii kayrtrannda. yer
alan_ ve hara faal olup trafile grkmrg
il
Ambulaas servisi biinyesinde hizm*et
yardrm Ambulanslanmn
t";;;l;
Ac
Motorlu
Kara
Tagrtlan Kasko S igortalanrun yaptrntmasiiqi-
MADDE3:iSiNStnnsi
igin siiresi l(bir) yrr /
giin olacakt'. Kasko poligeleri
tarihinden itibaren saat 12i00'de _365(iigyiizartmrgbeg)_
br$dy*"k, bfi; tarihinde saat 12:00,de sona erecektir.baglangrg
MADDE4:ARAQsAYIsI
Bu gartname kapsamrna 1 ( BiR adet
Acil yardrm Ambulansr dahildir.
)
MADDE 5: GENEL $ARTLAR
5'l'
Poligeler Kara Tagrtlarr Sigorta Genel
$artlan hiikiimleri uyannca diizenlenecektir.
5'2' Poligeler yiiklenici tarafindan tam ve eksiksiz
olarak idareye teslim edilecektir.
5.3. poligelerin teminat kapsamlan 6. Maddede
belirtilmigtir.
5'4' olasr hasarlarda hasar bedelinin tamamr ddenecek
olup, eksik sigorta adr altrnda
herhangi bir kesinti yaprlmayacaktr
5.5. Mini
en genig dlgiide sallamahdr. Teyp
:nTr"
,hiT"tini sigorra girketi
qalmmasr, aracrn far,
.
stop lambasr
ve iinyal 'lambalanmn
krnlmasr, dn, arka, yan cam
polige vadesf igerisinde bir t"r-'t-gtr**ur
fasarlaqldan
halinde ve %o100 riiculu durumlarda
hasarsrzhk indirimi bozulmayacaktr.
5'6' Hasar sonrast eksper istenilmesini
Ttrl"*ip mesai giinlerind e 24 saat iqinde,
ve resmi tatil gtinlerinde tatili rakip
eden ilk is-giioii;"-"trpertiz
;ffiffi;?":-*
iglemi
5'7' Mekanik ve maddi hasarh kazalar ve arrzalarda
sigorta qirketi tarafmdan srrursrz
gekici-kurtancr t^"1t,:iqt*:Iltu.C:H.l
y"a.iina"yrco ,"-l"ourf* a"orr.nirilecek olup,
gekilme esnasrnda meydana gelebilecek
olan hlarllrda karqrlanacaktr.
5'8' Herhangi bir hasar olmast durumunda higbir
gekilde polige bitim tarihine kadar tek
taraflr olarak poligelerin iptal edilmesi sOz
konusu otamaz.
.
5'9' olugan hasarlardan sonra hasar ddemeleri hasar
evraklanrun
yiiklenicinin eline
gegmesinden itibaren en fazla 15 ig gtinii
igerisinde yanlla.caktrl, Fatura veya fatura yerine gegen
belgeler
postava verildikren z
tA
A
ll/lD/ r'
l\r\\\
tutuittigtirii .o*u v,:itt*i"irrin ai"" g"q-ii ;;,+;dilecektir.
\-N
\tx
\r
\\
N\\
5.10. ibralar hasar bedelinin yiiklenici
tarafindan idarenin belirteceli banka
cjdemelerin gecikmeye
J"1
ffi:*.',.ffi
de cidenmesini miiteakip i
tarafindan imzalanacaktrr.
liffiq'fi:,.'"J;*ffiffi H
jlll:i1'l,
:l*"
5.1r. poliqererde arag tipine gdre
Ambulans, ibar.esrnin olmasr gerekmektedir.
5'12' Herhanei bir
.hasar halinde hasar oranrna bakrlmaksrzrn aracrn onanmr
mrirnkilnse dn.elikle ona'mr yoluna
gtar"".t
"r"p
ilrtikarl
iglemi uygulanmayacaktrr.
5.13. I{erhangi bir muafi yet uygulanmayacaktrr.
hasarlardaki defistirilecek. olan britiin
parsalar birebir orijinal
ou.ru o,u"tullr. ?::::"*lt'
.vruasr ona'mrn yaprlacagr teknik
ser'isin
..gilnirrd"
laarenin t"r"it
hakir sak, k;i;"il;*
.
5.15. Kasko sigoftasrmf
,
yplgq
i'"Tf#rlL:ilfrH:il,Hiliizrr;dirimi
oldulu yrl
hig kaza yapmayan/hasar
,-tr,;-t,,'1.,0,rgensinde
orup bir sonraki yrr yaprracak
oran
5'16' yiiklenici tarafindan poligenin
drizenreme zamam gerdi[i'de, idareden
rrgili
bilgileri istenrnet .u.etiyte poiiq" JJ""i.r..itri..
5'17' yiiklenici firma tarafindan diizenlenen
evrak ve poligelerde yaprlan eksik ve
yanhql*lar yiiklenici firma sorumlulu[undadrr.
aracrn ruhsat
5'l8 Kasko policesi ambulans. olarak_ yaprlacak olup,
hem arag bedeli hem de ekli
listede belirlilen trbbi donanimrar
ve demirbag
,.n,inat
kapsamrna a'nacaktrr.
-urr"-"r1.
5'19' Ihtiyari Mari Mesuliyet, Ferdi
Kaza, Siirekli Sakattrk, Krymet Kazanma,
Deger
Kaybr, Mini onarrm Hizmetleri, nuntsai
otacakrl.
MADDE 6 : TEMiNAT KAPSAMLARI
K;;;;;#;an
.
):i:,;:i:
6.1. Crev. lokavr. kargaqalrk ile halk
hareketleri ve bunlan rinlemek ve etkilerini
rizere lerkiti organlar rarafrndan yaprlan
miidahaleler sonucunda m"ydarra
eele,,
6'2'
37 13 Savr'
-Ter6rle Miicadele Kanununda berirr'en tercir eyremleri ve bu
eylemlerden dolan sabotai ile
bunlarr onf"rrl"t u"'"if.]lerini azaltmak
iizere l,etkili organlar
tarafindan yaprlan miidahaGler sonucunda
meydana
gelen zar.arlar,
6.3. Deprem, sel, su baskmr nedeniyle
meydana gelen zararlar,
6'4' Sigara vb maddelerin temasr ile meydana geren
yangrn drgrndaki yanmalar
nedeniyle meydana gelen zararnr,
6'5' Yetkili ormavan kigilerce gektirilen ve kura'ara
uygun olmadan gek'cn veya
gektirilen araglara gelen zararlar,
6'6' Taqrtrn kuratara uygun bir gekilde yasal
orarak taqrmasrna izin verilen patlaylcr.
parlayrcr ve yakrcr maddeler tagrmasr
nedeniyle ugriyacagt zararlar,
6.7. Qaltnma ve hrrsrzhk durumunda meydana
gelen zaratlat,
6.8. Qarpma veya qarplgma sonucu meydana
gelen zararlar,
6.9. Kargr arag hasannda meydana gelen
zararfar,
sallamak igin
kontak setinin
,"_i"r,""r'111"ifir."q
anahtannln gasp sonucu a.hnarak
aracrn gahnmas nda %o100 ddeme
il
6,12. Trbbi Donanunlar. ve. tlbbi
cihaz, ekipmanl ar kaza sonucu hasar go(
takdirde tamiri miimhin deEilse yenisi
il" a.gi9iiir"i"i#Aragta burunaa sarf malzemeieri,
ve bir kullammlft malzemeLr teminutu
ourril?Jfi:roii.-''"''
*t"1Jjlt.i::::.]1.aemirbl
(defibrilatdr, oksijen ve vakum sistemi,
aspiratdr,
H;ff ::**:'"::':"::,:-Tinn"''r'"'iir"*ffi;;"."o,#,:'#;"J';'"ffi:i
#,ff ]"filf;f :*n:T:.:::191"":T;;ffi ffi ##;'ffi'#LJ:il:':xl
Ai::
;#il::';*:':i',""1,':"i*TlT:n"u"'jilil;,#il'##'i"'#:Tiffi
ifl';il#:,n'fl"J:":',:^.".ljy1:'il;til.-,";ilft::ff;:'#iilfr
urro*-"Llr"',;rt#:tffiilll H:
lambalan, ikaz rgrklan, rogo,yazt,ge.it
vb. her tti.ri,
6'14' ihtiyafi Mali Mesuliyet, Ferdi
Kaz4 Stirekli Sakaflrk, Krymet Kazanma, Deler
Kaybr, Mini Onanm Hizmetleri, Hukuksal
fo*_u t"_iouiian olacaktr.
MADDE 7 Z BAZI
rEIriN,Ar TUTARLARI
7.f . Ihtiyari Mali Mesuliyet Teminarr;
Bedeni zararlarda galus bagrna en
az : 20.000,00 TL
Bedeni zararlarda kaza baqrna en az
: 60.000,00 TL
tvtlfjl zarartaraa kaza ba$rna en az : 100.000,00 TL
olacakrrr,
isinde bulunan sugr* p"rroneri, hasta/hastalar,
l:t;.1,::115::1"-inatr,.Ambulans
6, ffid,
Siiriicii ve yolcu dliimii igin en az
: 20.000,00 TL
Siinici.i ve yolcu siirekli sakathk igin en
az : 20.000,00 TL
yolcu tedavi giderleri igin en az: S.OOO,OO
TL olacaktrr,
_ - _|r}rii.U ""
7.3. Hukuksal Koruma Teminau;
Araca balh koruma en az : 5.000,00
TL
Siiriiciiye balh koruma en az : 5.000,00
TL olacaktr.
|i:,I_tf,:
:t**
rrbbi donamm, demirbae, aras ve aksesuar (siren,tepe
lambasr, navigasvon cihazr, 11:1
lasfik basrns 6lser
cihazl
; ;*-;;;;:,"ifri."
,,-ii,":,1;lli.
Ig bu teknik $arhmme ekleri harig, 3(ii9)
sayfa ve 7(yedi) gener maddeden ibareuir.
Ek l: Kasko sigortasr yaprlacak araq listesi
Ek 2: Teminata dahil olacak hbbi donanrm, ekipman
ve demirbag listesi
Ek 3: I Adet aracrn ruhsat fotokooileri
Baykul
il Amb.
Tahsin US
W
AMBULANS@
TEKNjK DONANTM(mobitya
dotaptar,refakatciyan
paneller.
izolasyon,etektrik siren sistemi
taban,tavan ve i9 dlg
l
l/l
\A
il,1
\
s
N
I\
o
.q
o
6t
N
to
o
z
tr
!J
o
tt
a
J
o
o
IIJ
F
o lo
t:
z ta
u tg
o
o t;
.9,
J
z=
z
E
o
o
UJ
o,'
tr
.=
.st
N
EEF (.{
En
ZF
=<
N
f
aD
o
Y
o
o
F
agH
Y
t,
E
z
N
o
=
f
C\
@
E
:J
'(,
t)
Y
?
i
F
J
tr
rJ
o
:J
E
J=
'(,
6
Y
aD
.J
z
o
=
o
.z
o
o
=
l
ln
=
o
z
5
.o
f
tf
o
c{
Y
J
o.
(!
co
o
o
o
z
Hi$fo*
{zl)
*"oo
nl
zotseoor
0zEri\oE trAK
!r,[L:{,\.tt
lr
^rac ifl
YEtc\l
(zO DICEI
P
dr,chrr
tzJa) N('IEr
llri lt vElrlt
ttl)f,llr-iitz,r
sqiils Jr& 509601
vErh,Dtcl tL, [.cE
ls.ba PE
h..rc-d.
_..._J.,....../t....
br{tlcfd..atr.rtdb,
tlqrtc Lrrrfto
,rr.f
rlrt.- fttc
tH&
-.._J.......,[tt....
-..-.r--._./a).-. hrfilcrdt.!4n{dh.
^ytnr.c lrtstmc
AfT
lLrtc e|r
tUG
......../..-..rt ....
lSffg5*r'.'t"'s
lt||r.G L..ir.d
llt
115778
Ar+!t!Or-hr
D.iltl*.-r-.-.rt0.._

Benzer belgeler

嵩よテ塁 論譜督 『 謝践ち

嵩よテ塁 論譜督 『 謝践ち 1_ I\'lalzeme/h'zmet tesliminin kac oiinde va^,hcagrnn b-ehrritmesi teslim siiresi 10 oiin otarak kabuiedite;irn Teslimala g.cikmezoruntudur. Betrrlitmemesi durumunda srparis tadhinden itiberen du,...

Detaylı

s llsi3es Fi Eg

s llsi3es Fi Eg 16 (iglyaltmqbeq) giin_ olacaktrr. Trafik Sigorta poligeleri tarihinden itibaren saat rj:ob,ae b"$i"y;;;.;liti,"

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. sosvar G0venlik alrnmeyacaktr d6gerbnd_irm6y6 nimilann teklrfi rivar ormavan q'tmairkga fatura bederi ddenmevecektr KIK lisr*Ln matzemeter trbbi r,sresinde butun.n "]'n"j-Jin,-nEgiii "rnr"v"*iJ mat...

Detaylı